Sunteți pe pagina 1din 25

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central

Dr. Carol Davila

GHIDUL PACIENTULUI

Versiunea 1.0
2017
Ghidul pacientului

Cuprins

Cuvânt înainte 1
Definiții 1
Drepturile și obligațiile pacientului 2
Condiții de internare 5
Program și reguli de vizită 7
Externarea pacientului 8
Transport și acces 10
Facilitățile spitalului 11
Informații utile 12
Comunicarea sugestiilor/reclamațiilor 13
Formulare 14
Ghidul pacientului

Cuvânt înainte

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol funcționează ca secții de boli cronice (recuperare
Davila (SUUMC) este principala instituție medicală din medicală, oncologie, ftiziologie), marea majoritate însă
structura Ministerului Apărării Naționale, având drept rol fiind secții de patologie acută. Spitalul are Unitate de
fundamental furnizarea asistenței medicale de Primiri Urgențe, inclusă în sistemul național de urgențe
specialitate, atât la pace, cât și la război, în situații de medicale și în programul național STEMI.
criză pentru personalul militar, civil și membrii familiilor
În decursul anului 2016 în SUUMC au fost tratați
acestora, precum și pentru răniții și mutilații din teatrele
în regim de spitalizare continuă 40.320 de
de operații, pensionarii militari și veteranii de război, din
pacienți și în regim de spitalizare de zi 31.697
formațiunile militare aflate în aria de responsabilitate.
pacienți. În structura spitalului lucrează peste
În egală măsură, SUUMC este deschis către toate 350 de medici (militari și civili) și peste 650 de
categoriile de pacienți, inclusiv cei fără nicio legătură cu asistenți medicali (majoritatea cu studii
structurile Ministerului Apărării Naționale, asigurând superioare) în 42 de secții și compartimente, cu
asistență medicală nediscriminativ. un total de peste 1.200 de paturi.
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central este SUUMC este spital universitar, centru metodologic
conceput să răspundă mediului dinamic de asistență pentru numeroase specialități clinice. Este în egală
medicală modernă, având drept misiune fundamentală măsură unitate de îngrijire medicală, de învățământ și de
continuă ameliorarea îngrijirii pacienților și oferirea de cercetare.
proceduri diagnostice și terapeutice de cel mai înalt nivel,
cu o echipă performantă de medici, asistente medicale, Anual, personalul spitalului participă ca lectori sau
tehnicieni și alte categorii de personal. cursanți la numeroase activități științifice și educaționale,
unele cu participarea de specialiști din străinătate,
SUUMC este încadrat ca spital de categoria I, spital asigurându-se pregătirea profesională continuă.
regional de urgență. Doar unele din secțiile spitalului

Definiții

În conformitate cu legislația română în vigoare, prin persoane aflate în situații similare pe baza rasei, sexului,
pacient se înțelege persoana sănătoasă sau bolnavă care vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau
utilizează serviciile de sănătate. sociale, religiei, opțiunilor politice sau antipatiei
personale.
Prin îngrijiri de sănătate se înțelege totalitatea serviciilor
medicale, a serviciilor comunitare precum și a serviciilor (Conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în
conexe actelor medicale. Monitorul Oficial nr. 51 din 29/01/2003)

Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, Consimțământul exprimat în cunoștință de cauză
tratament sau alt act medical în scop diagnostic, (informat) reprezintă o decizie, care trebuie să fie scrisă,
preventiv terapeutic sau de reabilitare. datată și semnată, de a fi de acord cu procedurile
diagnostice și terapeutice necesare, decizie luată de bună
Prin îngrijiri terminale se înțeleg îngrijirile acordate unui voie și după ce au fost primite toate informațiile
pacient cu mijloacele de tratament disponibile atunci necesare despre natura, semnificația, consecințele și
când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognosticului riscurile posibile de către o persoană capabilă să-și dea
fatal al stării de boală, precum și îngrijirile acordate în consimțământul sau, dacă este vorba despre o persoană
proximitatea decesului. care nu este în măsură să o facă, de către reprezentantul
Prin discriminare se înțelege distincția care se face între său legal; dacă persoana implicată nu este capabilă să

1
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

scrie, ea poate să-și dea, în cazuri excepționale prevăzute citește atât formularul de obținere a consimțământului
de legislația națională, consimțământul verbal în exprimat în cunoștință de cauză cât și fiecare din
prezența a cel puțin unui martor. informațiile scrise prezentate pacientului.
Confidențialitatea reprezintă prevenirea dezvăluirii către Eveniment advers este orice manifestare nocivă,
persoane neautorizate a informațiilor referitoare la indiferent de intensitatea sa, apărută la un pacient căruia
starea de sănătate, procedurile de diagnostic sau i s-a administrat un medicament și care nu are neapărat
tratament ale pacientului. legătură cauzală cu acest tratament.
Confortul („starea de bine” a pacienților) constă în Eveniment advers sever sau reacție adversă severă este
integritatea fizică și mintală a pacienților internați. orice eveniment sau reacție adversă care, oricare ar fi
doza, cauzează moartea, pune în pericol viața
Instituția (medicală) este oricare unitate publică sau
pacientului, necesită o spitalizare sau o prelungire a
privată, agenție, institut sau unitate care desfășoară
spitalizării, provoacă o dizabilitate ori o incapacitate,
activitate medicală sau stomatologică.
importante sau durabile, ori provoacă o anomalie sau o
Martorul imparțial este reprezentat de o persoană care malformație congenitală.
nu este implicată în actul medical, care nu poate fi
Reacția adversă neașteptată e o reacție adversă a cărei
influențată de persoanele implicate în actul medical, care
natură sau gravitate nu concordă cu informațiile despre
asistă procesul de obținere a consimțământului exprimat
medicament, de exemplu, Rezumatul Caracteristicilor
în cunoștință de cauză în cazul în care pacientul sau
Produsului (RCP) în cazul unui medicament autorizat.
reprezentantul legal al acestuia nu pot să citească și care

Drepturile și obligațiile pacientului

Pacienții au o serie de drepturi, stipulate în Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra
legislația în vigoare. Alături de drepturi, însă, regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe
pacienții au o serie de obligații de care trebuie să durata spitalizării.
țină cont. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie
informat în cazul în care informațiile prezentate de către
1. Drepturile pacienților medic i-ar cauza suferință.
Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă Informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un
calitate de care societatea dispune, în conformitate cu limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei
resursele umane, financiare și materiale. de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în
umană, fără nicio discriminare. limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după
caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la
serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie
utiliza. informat și de a alege o altă persoană care să fie
informată în locul său.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și
statutului profesional al furnizorilor de servicii de Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre
sănătate. evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, doar cu
acordul pacientului.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de
sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă
potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor opinie medicală, fie din cadrul aceleiași instituții, fie în
existente la procedurile propuse, inclusiv asupra cadrul unei instituții diferite.
neefectuării tratamentului și nerespectării recomandă- Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la
rilor medicale, precum și cu privire la date despre externare, un rezumat scris al investigațiilor,
diagnostic și prognostic. diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe

2
Ghidul pacientului

perioada spitalizării. pacientului, acordarea consimțământului nu mai este


obligatorie.
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o
intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea Pacientul are acces la datele medicale personale.
pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi
Orice amestec în viața privată, familială a pacientului
actelor medicale trebuie explicate pacientului.
este interzis, cu excepția cazurilor în care această
Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul
necesară o intervenție medicală de urgență, personalul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul
medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o pacientului.
exprimare anterioară a voinței acestuia.
Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul
În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea
de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu publică.
mai este necesar.
Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru
În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului anumite tipuri de tratament se elaborează de către
legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de Ministerul Sănătății și Familiei.
luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de
Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua
înțelegere.
numai dacă există condițiile de dotare necesare și
În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență
că intervenția este în interesul pacientului, iar apărute în situații extreme.
reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul,
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al
decizia este declinată unei comisii de arbitraj de
prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe
specialitate constituită conform legii.
tot parcursul îngrijirilor medicale.
Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru
Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale
recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor
acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de Personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare
acord. nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de
presiune pentru a-l determina pe acesta să îl
Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul
recompenseze altfel decât prevăd reglementările de
participării sale în învățământul medical clinic și la
plată legale din cadrul unității respective (servicii cu
cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare
plată).
științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime
voința, cu excepția obținerii consimțământului de la Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până
reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la
interesul pacientului. vindecare. Continuitatea îngrijirilor se asigură prin
colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate
medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii,
medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor
de specialitate sau de medicină generală, oferite de
în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau
medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După
tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare
Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele disponibile.
investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul,
datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul 2. Obligațiile pacienților
acestuia. Pacienții au obligația să pună la dispoziția personalului
Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate medical toate documentele referitoare la identitatea
numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul persoanei și cele doveditoare a calității de asigurat. Este
explicit sau dacă legea o cere în mod expres. obligația pacienților să asigure toate documentele
necesare pentru internare, în conformitate cu preve-
În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori
derile legale.
de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul

3
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

În absența documentelor complete, internarea va Este strict interzisă părăsirea secției fără avizul medicului
fi refuzată în absența unei urgențe prezente, curant/de gardă sau al asistentei medicale.
chiar dacă există o programare prealabilă; în Pacienților le este interzis să posede și să folosească pe
cazul unei urgențe medico-chirurgicale, pacienții durata internării echipamente electrocasnice (ex radio,
se vor prezenta la Unitatea Primiri Urgențe în cafetieră, televizor, radiator etc).
vederea evaluării și luării deciziilor care se
impun. Pacienții nu vor lăsa bunuri de valoare nesupravegheate
în saloane atunci când părăsesc salonul (exemplu
Odată internați în spital, pacienții au obligația să respecte telefoane mobile, bani etc.). Pacienților li se interzice să
și să păstreze ordinea și curățenia. păstreze asupra lor obiecte de valoare pe durata
Pacienții au obligația să denote decență în limbaj, internării (bijuterii, ceasuri, bani etc.); orice asemenea
comportament și vestimentație. obiecte vor fi predate la internare familiei.

Pacienții au obligația să se comporte civilizat și politicos În spital este interzisă păstrarea articolelor de
cu personalul medical. vestimentație personală a pacienților în alte locuri decât
cele special amenajate. Ca regulă, pacienții vor preda
Pacienții nu vor provoca neînțelegeri sau altercații cu articolele de vestimentație aparținătorilor la momentul
personalul medical sau alți pacienți. internării. Pacienților le este interzis să folosească pe
Pacienții au obligația să mențină un nivel corespunzător durata internării alte obiecte de vestimentație decât cele
al igienei personale. În cazul pacienților care nu își pot prevăzute la capitolul Internări.
menține singuri igiena, personalul spitalului îi va ajuta. Depunerea articolelor de vestimentație se face către
Pe durata prezenței în spital, fumatul este strict interzis asistenta șefă, la momentul internării, pe baza de bon
pe întreg teritoriul instituției. De asemenea, consumul de care cuprinde:
băuturi alcoolice sau medicamente, altele decât cele - nume, prenume pacient;
recomandate de medicul curant este strict interzis. - secția/compartimentul pe care se face internarea.

Pacienții au obligația să nu consume alte alimente în La externare este obligatorie restituirea tuturor bunurilor
afara celor incluse în regimul alimentar spitalicesc. care au fost primite de pacient la internare.

Pacienții sunt obligați, sub rezerva externării Pacienții nu au dreptul să pretindă examene de laborator
imediate, să respecte regimul igieno-dietetic și sau radiologie, consulturi de specialitate sau alte
terapeutic stabilit de medicul curant. manevre terapeutice pe care medicul curant nu le
consideră necesare.
Orice fel de activități comerciale sunt strict interzise pe
teritoriul spitalului. Pacienții au obligația să nu consulte dosarul medical
pentru a evita neînțelegerea unor termeni și să solicite
Pacienții au obligația să folosească containerele de informații doar personalului calificat. Pacienții nu au voie
deșeuri strict în conformitate cu destinația inscripționată să facă copii pe orice fel de format după documentele
pe acestea. Ei au obligația să respecte regimul selectiv de medicale.
colectare a deșeurilor (periculoase și nepericuloase).
Pacienții au obligația de a anunța aparținătorii despre
Pacienții au obligația să respecte circuitele de internare și programul de vizite al spitalului. Intrarea aparținătorilor
externare, precum și circuitele interne ale spitalului. pe secție este strict interzisă în afara programului de
Pacienții au obligația să evite risipa de apă și energie vizite.
electrică. Pacienții au obligația să păstreze și să utilizeze Intrarea aparținătorilor pe secție în timpul programului
în bune condiții mobilierul, lenjeria, obiectele sanitare și de vizită se va realiza strict în conformitate cu
alte bunuri aflate în patrimoniul unității; deteriorarea prevederile menționate în acest ghid.
acestora li se va imputa pacienților.
Nici pacienții, nici aparținătorii nu au voie să fotografieze
În cazul în care prin nerespectarea obligațiilor prevăzute sau să filmeze în incinta spitalului.
anterior se cauzează un prejudiciu material unității
sanitare, pacientul și/sau aparținătorul în cauză va fi Pacienții au obligația să aducă la cunoștința conducerii
obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de eventualele nemulțumiri.
refacerea sau remedierea patrimoniului distrus. Durata spitalizării este decisă exclusiv de către medicul

4
Ghidul pacientului

curant și medicul șef al secției, în funcție de situația de urgență, moment după care continuitatea îngrijirilor
medicală a pacienților. se asigură prin colaborarea și parteneriatul cu diferite
alte unități medicale publice și nepublice, spitalicești și
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central NU este
ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală,
un spital de cronici, ca atare ca regulă spitalizarea
oferite de medici, cadre medii sau de alt personal
durează până în momentul echilibrării situației acute,
calificat.

Condiții de internare

Planificarea internărilor în SUUMC se realizează astfel: îndrumat pacientul, avizul medicului șef terapie intensivă
pentru pacienții care urmează să fie transferați în TI și cu
I. Internarea fără programare pe secțiile clinice/secțiile/
avizul prealabil al conducerii spitalului (comandant sau
compartimentele medicale din spital, se face pentru
director medical).
urgențe prin Unitatea de Primiri Urgențe;
În absența acestor avize nu se poate accepta transferul
II. Internarea cu programare pe secțiile clinice/secțiile/
interspitalicesc al unui pacient iar medicilor din spital, fie
compartimentele medicale din spital, se face pe baza
de gardă, fie nu, le este interzis să aprobe un asemenea
listelor de prioritate/așteptare întocmite pentru serviciile
transfer.
medicale programabile, liste întocmite pe fiecare secție.
Programarea pacienților la internare se face de către 1. Internarea de urgență (fără programare)
medicul specialist de pe secție ca urmare a contactării
Conform legislației, toți pacienții cu domiciliul în România
telefonică sau directă a medicilor curanți sau șefilor de
beneficiază de asistență medicală de urgență gratuită.
secții/compartimente medicale din spital. În cazul în care
se contactează direct medicul curant, acesta va stabili Serviciile medicale sunt decontate de către
perioada în care se va face programarea, cu avizul șefului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe perioada de urgență, indiferent
de secție/compartiment și anunțarea asistentului șef. dacă pacienții au sau nu calitatea de asigurat.

Programarea pacienților la consultații/controale se face În cazul pacienților neasigurați încetarea/continuarea


de către medicii specialiști din secțiile clinice/secțiile/ stării de urgență este certificată de medicul curant,
compartimentele medicale din spital sau asistentul șef. înscrisă în FOCG și vizată de șeful de secție.

Spitalizarea de zi acordată pacientului reprezintă o Pacientul neasigurat trebuie informat de încetarea stării
alternativă la spitalizarea continuă, pentru pacienții care de urgență și de obligativitatea de a-și clarifica situația.
nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Continuarea internării după stabilizarea stării de sănătate
Pot fi doar servicii medicale programabile. și îndepărtarea urgenței vitale se va realiza doar în
Se apelează la acest tip de spitalizare în cazurile în care condițiile în care pacientul a devenit asigurat în intervalul
diagnosticul nu poate fi stabilit iar tratamentul nu poate scurs de la internare sau contra cost dacă pacientul
fi monitorizat în ambulatoriu. În aceste situații pacienții continuă să fie neasigurat. Pacientul va fi avizat explicit
beneficiază de servicii medicale de spitalizare de zi în de data de la care i se va imputa contravaloarea
cadrul secțiilor spitalului. internării.

Pentru internarea de zi sunt necesare aceleași Pacienții cu urgențe medico-chirurgicale se prezintă la


documente ca și pentru spitalizarea continuă. De U.P.U.
asemenea, motivele spitalizării de zi sunt similare Dacă în urma investigațiilor realizate se constată
motivelor spitalizării continue, spitalizarea de zi nefiind necesitatea internării, pacientul va fi internat în funcție
un înlocuitor pentru evaluarea diagnostică în de patologie într-una din secțiile spitalului, în regim de
ambulatoriu. spitalizare continuă.
Internarea pacienților transferați din alte unități Pacientul va fi internat în secția care se ocupă de
spitalicești se realizează doar cu avizul prealabil al patologia care amenință viața.
medicului șef de secție din secția către care este

5
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

Atenție! cazul unei urgențe medicale pacientul să fie îndrumat


către U.P.U. În această situație pacientul va putea fi
În cadrul UPU se evaluează exclusiv pacienții care
internat după prezentarea adeverinței de la CNAS.
prezintă o deteriorare acută a stării de sănătate,
reprezentând o urgență medicală iminentă. • Act doveditor al statutului de asigurat în funcție de
Rolul UPU nu este de a evalua pacienți cu acuze categoria de asigurat (salariat – adeverință eliberată de
cronice sau care nu au documente de internare. angajator din care să reiasă că se virează contribuția la
Pentru afecțiunile din aceste categorii, pacienții FNUASS și are calitate de asigurat pentru indemnizații și
se vor adresa în primul rând medicului de concedii medicale, pensionar – cupon de pensie, celelalte
familie, ulterior ambulatoriilor de specialitate. categorii (coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26
ani, liber profesioniști, persoană fizică autorizată etc.) –
Dacă internarea se realizează în regim de urgență, nu adeverință de asigurat eliberată de Casa de asigurare de
este necesar biletul de trimitere, dar este necesară care aparține, care să certifice calitatea de asigurat.
prezentarea cardului de sănătate (pentru persoanele Pacientul poate prezenta inclusiv print din sistemul SIUI
asigurate). al casei de asigurări. Adeverința de salariat va avea
conținutul prevăzut în legislația în vigoare, inclusiv
2. Internarea cu spitalizare continuă/spitalizare de zi (cu
mențiuni referitoare la numărul de zile de concediu
programare)
medical.
Internarea în regim de spitalizare continuă se face pe
O adeverință incorectă sau incompletă va conduce la
baza listei de prioritate, dacă nu este urgență medico-
refuzul acordării concediului medical.
chirurgicală.
• În situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea
Internarea programată se realizează în intervalul orar
de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale doar în
08:00 – 13:00 prin intermediul asistentei șefe de pe
condiții de urgență medicală, prin intermediul U.P.U.
secție. Pentru eficientizarea actului medical, se
recomandă ca internările programate să se efectueze în La solicitarea pacientului care nu are calitatea de
intervalul 08:00 – 10:00. asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea
cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.
În vederea internării, pacientul trebuie să prezinte la
următoarele documente (condiții obligatorii de La internare, pacienții se vor prezenta fără obiecte de
internare): valoare, cu excepția situațiilor de internări în regim de
urgență, caz în care acestea vor fi păstrate urmând
• Documente de identitate (buletin de identitate, card
procedura descrisă mai jos.
de identitate, pașaport);
Bunurile de valoare ale pacienților prezentați ca urgență
• Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul din
la Unitatea de Primiri Urgențe a SUUMC și care ulterior
ambulatoriu, vizat de către medicul curant din secția/
se internează în spitalul nostru sunt păstrate după cum
compartimentul unde urmează a fi internat pacientul
urmează:
(parafă și semnătura medicului la rubrica Semnătura
medicului + Cod parafă) și contrasemnat de medicul șef a. de către pacient prin semnătură în F.O.C.G. “păstrez
al secției. Pacientul va semna și data biletul de internare actele și valorile”.
în locul desemnat. b. în spațiul amenajat pe secție destinat păstrării
Biletul de trimitere trebuie să aibă data de emitere bunurilor de valoare ale pacienților, pentru pacienții care
aceeași zi/ maxim 30 de zile înaintea datei internării. se află în stare de inconștiență, fără discernământ sau în
Biletele de internare eliberate cu mai mult de 30 de zile imposibilitatea de a-și păstra bunurile de valoare asupra
în avans nu sunt valide pentru internare. lor din oricare alt motiv și care nu sunt însoțiți de
aparținători legali. În acest caz, asistentul U.P.U.,
• Cardul de sănătate al pacientului. În situația în care
împreună cu medicul U.P.U., echipajul de pe ambulanță
pacientul nu posedă card de sănătate, va prezenta
sau persoanele care au adus pacientul inventariază
dovadă de la casa de asigurări sau print din sistemul SIUI
bunurile de valoare găsite asupra pacientului, notând
al casei de asigurări din care să reiasă că nu i s-a eliberat
fiecare dintre acestea, cu o scurtă descriere, într-o fișă de
cardul. Dacă pacientului i s-a eliberat cardul de sănătate
inventar care se semnează/parafează de către asistentul
și acesta nu îl poate prezenta din varii motive (card
U.P.U., medicul U.P.U., echipajul de pe ambulanță sau
pierdut, furat etc) internarea va fi refuzată, urmând ca în

6
Ghidul pacientului

persoanele care au adus pacientul în 2 exemplare; 1 în vederea obținerii răspunsurilor adecvate. Ulterior,
exemplar rămâne atașat la F.O.C.G., iar celălalt este asistentul șef va completa FOCG și restul documentelor
păstrat împreună cu bunurile de valoare și restituit de internare, va introduce datele pacientului în sistemul
împreună cu acestea pacientului la externare sau informatic (asistentul șef sau, după caz, registratorul
aparținătorilor legali care fac dovada acestui fapt prin medical) și va imprima foaia de observație. Pacientul va
acte de identitate care se notează în F.O.C.G. Atât achita coplata (sau va fi exceptat conform prevederilor
pacientul cât și aparținătorii legali, după caz, vor semna legale), urmând a primi ulterior chitanța doveditoare a
de primirea bunurilor de valoare în F.O.C.G. plății. Ulterior, asistentul șef îi va da pe pacienți în grija
asistentei de salon/sector, care îi va conduce la salon, îi
Pacienții internați în spitalizare continuă în cadrul unității
va ajuta să se instaleze, iar un medic va completa foaia
vor avea asupra lor următoarele:
de observație.
- pijama, papuci, halat;
- articole de igienă personală (pastă și periuță de dinți, Pe parcursul internării, echipa de îngrijire va fi formată
pieptene, aparat și pastă de ras, prosop, săpun etc); din: medicul șef de secție, medicul curant, eventual
- pahar/cană/ceașcă etc; medicul rezident, asistenta medicală de salon/sector.
- medicația recomandată de medicul curant, pe care
În funcție de afecțiune pot interveni și alți colaboratori –
pacientul o folosește cronic la momentul internării
fizioterapeuți, kinetoterapeuți, psihologi etc.
(deoarece medicația cronică a fost eliberată în baza unei
rețete compensate, pe durata internării nu vor fi oferite Asistentul șef este responsabil de întreaga activitate a
de spital respectivele medicamente ci vor fi folosite cele personalului mediu și auxiliar.
deja eliberate); Pacienții sunt liberi să adreseze orice întrebare legată de
- documente medicale anterioare, relevante (bilete de starea lor de sănătate medicului curant.
externare din spital, scrisori medicale, etc).
Medicul curant va stabili dieta pe care pacienții vor
După vizarea documentelor de internare de către trebui să o urmeze pe timpul șederii în spital. Dieta este
medicul curant și medicul șef de secție, pacienților li se o componentă a protocolului terapeutic și pacienții au
va înmâna consimțământul informat specific al secției, pe obligația să o respecte întocmai.
care au obligația să îl citească, completeze și semneze.
Dacă au nelămuriri, pacienții vor întreba medicul curant Masa se servește după programul afișat în secție.

Program și reguli de vizită

Activitatea spitalicească se desfășoară în principiu între de specialitate după un program aprobat de conducerea
orele 08:00 – 14:00, cu asigurarea continuității prin liniile spitalului.
de gardă, gardă la domiciliu și contravizită, în funcție de
Aparținătorii se vor conforma indicațiilor și restricțiilor
profilul secției.
venite din partea personalului medical. Personalul
Se recomandă ca internările să se efectueze în intervalul spitalului poate solicita aparținătorilor să se legitimeze și
08:00 – 10:00 iar externările după ora 13:00. este obligația acestora să prezinte documentele
solicitate.
Contravizitele vor fi organizate pe fiecare secție care se
pretează în funcție de propunerile șefului de secție, Nu este permisă vizitarea pacienților în afara progra-
conform prevederilor legale. mului de vizite. În principiu, programul de vizite va fi
organizat în așa fel încât să nu împiedice programul de
La secțiile clinice gărzile vor fi dublate de medici rezidenți
lucru al spitalului și orarul de contravizite. Se recomandă
din anii 1-3(4). La propunerea medicului șef de secție și
un interval pentru vizite cuprins între 16:00 – 18:00 în
cu aprobarea comenzii spitalului medicii rezidenți din
timpul săptămânii și între 10:30 – 12:30 sau 16:00 –
anul terminal pot asigura singuri liniile de gardă
18:00 în zilele nelucrătoare, care poate fi ajustat în
secundare, conform regulamentului interior de gardă al
funcție de decizia medicilor șefi de secție. În funcție de
spitalului și legislației în vigoare.
diferite situații potențiale, programul de vizite se poate
Medicii din secții vor asigura și consultații în ambulatoriul modifica la nivelul întregului spital sau doar al unor

7
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

anumite secții, fapt care va fi adus la cunoștința consume băuturi alcoolice pe durata vizitei.
pacienților.
Este strict interzis accesul în spital al aparținătorilor cu
În timpul programului de vizite este permis accesul câte afecțiuni de tip infecto-contagios.
unui singur vizitator o dată la un pacient și pentru maxim
Pacienții nu au dreptul să primească pe secție vizite ale
30 minute. Accesul pe sectoarele cu saloane este permis
unor copii sub 14 ani. De asemenea, vizitele copiilor între
doar folosind ținuta de protecție cu halate de unică
14 și 18 ani se vor efectua doar însoțiți de un adult.
folosință și protecție pentru încălțăminte. În principiu, se
recomandă ca aparținătorii să viziteze la salon doar Personalul spitalului are dreptul de a împiedica accesul
pacienții nedeplasabili (greu deplasabili). anumitor vizitatori la pacienți, în condițiile în care aceștia
nu respectă prevederile prezentului ghid, au un
Din motive de igienă, vizitatorilor le este interzis să se
comportament neconform față de pacienți sau
așeze pe paturile de spital.
personalul medical sau denotă o atitudine improprie
În saloanele cu mai mult de două paturi nu se vor putea (vestimentație neconformă etc).
vizita mai mult de doi pacienți simultan.
Nu este permisă rămânerea aparținătorilor peste noapte
Pe secțiile de terapie intensivă accesul vizitatorilor, chiar în spital, cu excepția celor care au pentru această
și în intervalul de vizite, este permis doar cu acceptul perioadă aprobarea expresă de la medicul șef de secție
medicului șef de secție și doar cu echipament corespun- din secția în care are pacientul internat.
zător (halat, protecție pentru încălțăminte și protecție
În cazuri speciale (pacienți care necesită îngrijiri
pentru păr). În timpul vizitei în sectoarele de terapie
permanente, nedeplasabili etc), cu avizul șefului de
intensivă telefoanele mobile vor fi obligatoriu oprite.
secție și aprobarea comenzii spitalului, aparținătorii pot
Prin excepție de la regulile de mai sus, în cazul pacienților rămâne în permanență alături de pacienți, dacă există
în stare gravă sau terminală, indiferent de secție/ condiții hoteliere în acest sens. În aceste situații,
compartiment, cu avizul expres al medicului șef de secție, aparținătorii vor avea ținută de spital și vor respecta
familia (soț, soție, copii, părinți, frați/surori) are dreptul întocmai regulamentul spitalului.
de a vizita pacientul indiferent de oră sau poate solicita
Aparținătorii vor colabora cu echipa medicală în vederea
prezența permanentă lângă pacient a unui membru al
îngrijirii pacientului, urmând întocmai recomandările și
familiei dacă condițiile din secție permit acest lucru. În
indicațiile personalului spitalului. Încălcarea acestor
caz contrar, se va permite accesul membrilor familiei la
prevederi va duce la anularea de îndată a acestor
pacient în mod periodic, asigurându-se un spațiu de
facilități.
așteptare adecvat în vecinătatea secției.
Este strict interzis accesul aparținătorilor în anumite
Pe durata vizitei, atât pacienții cât și aparținătorii au
spații ale spitalului (blocuri operatorii, sterilizare,
obligația să mențină un ton scăzut al conversației, pentru
laboratoare, depozite, stația de oxigen, precum și în orice
a nu deranja alți pacienți.
alte zone stabilite de conducerea spitalului.
Este strict interzis pentru aparținători să aducă
În cazul în care aparținătorii refuză să îndeplinească
pacienților băuturi alcoolice, țigări, alimente.
solicitările personalului spitalului, va fi solicitat sprijinul
Este strict interzis aparținătorilor să fumeze sau să militarilor din corpul de pază sau, după caz, al poliției.

Externarea pacientului

În funcție de evoluția pacientului internat, medicul regulă pacienții vor fi externați în momentul în care
curant va stabili data externării. starea acută care a determinat internarea a dispărut sau
starea lor de sănătate a fost stabilizată. Continuarea
Medicul curant, împreună cu medicul șef de secție, sunt
îngrijirilor necesare se va efectua în alte unități sau la
singurii care decid momentul externării unui pacient, în
domiciliu.
funcție de criterii medicale și de starea de sănătate a
pacientului. SUUMC fiind un spital de urgență, profilul Decizia de externare va fi comunicată pacientului cu 24
patologiei care se internează este de acut, astfel încât ca ore anterior externării.

8
Ghidul pacientului

Medicii care își desfășoară activitatea în spital au infirmieră, de unde va fi preluat de către familie sau
obligația ca, la externarea pacientului, să transmită însoțitori.
medicului de familie sau medicului de specialitate din
La externare, pacientul va completa, dacă dorește,
ambulatoriu, după caz, scrisoarea medicală și biletul de
chestionarele de satisfacție indicate de legislația în
externare din spital, care să conțină descrierea succintă a
vigoare.
manevrelor diagnostice și terapeutice efectuate pe
durata internării, evaluarea stării de sănătate a pacien- Externarea la cerere
tului la momentul externării și indicațiile de tratament și
supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în
(determinată conform diagnosticului), informații care prealabil a fost înștiințat de consecințele posibile asupra
trebuie să se regăsească și în foaia de observație clinică stării lui de sănătate.
generală ca epicriză. Pentru a fi externat la cerere, pacientul și/sau
Scrisoarea medicală și biletul de externare se aparținătorii vor menționa această solicitare în FOCG și
completează în două exemplare, un exemplar va fi atașat vor semna, iar medicul curant va menționa situația, cu
la FOCG/FSZ, iar celălalt exemplar se va înmâna justificări, după care va contrasemna și parafa.
pacientului. Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecto-
Recomandările privind tratamentul la domiciliu, regimul contagioase transmisibile sau în alte situații prevăzute de
alimentar, regimul de viață și de muncă sunt explicate de lege.
medicul curant. Dacă este cazul, medicul curant va
comunica pacientului intervalul până la următoarea Externarea prin transfer interspitalicesc
consultație. Bolnavul poate fi transferat într-un alt spital, din același
Mediul curant va finaliza actul medical inclusiv prin oraș sau din altă localitate, fie la solicitarea pacientului,
eliberarea la externare a prescripției medicale pentru fie pentru completarea/continuarea procesului de
medicamente cu sau fără contribuție personală nou îngrijire medicală, asigurându-se în prealabil, în mod
recomandate în episodul actual de spitalizare și, după caz obligatoriu, locul (unitatea sanitară și numele medicului)
pentru unele materiale sanitare, dispozitive medicale sau și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de
servicii de îngrijire medicală la domiciliu, respectiv transport.
eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate Atunci când transferul la o altă unitate spitalicească se
temporară de muncă în situația în care concluziile realizează la solicitarea familiei, aceștia au obligația de a
examenului medical impun acest lucru și pacientul face pune în contact (telefonic) medicul curant cu medicul
dovada dreptului de a beneficia de concediu medical. care va prelua pacientul înainte de completarea
documentelor de externare. Este obligatoriu să se facă
Dacă pacientul nu prezintă actele necesare, la
dovada acordului managerului unității în care se dorește
externare nu se vor elibera prescripții
transferul.
compensate sau concedii medicale.
De asemenea, prescripție medicală compensată În absența acestei confirmări telefonice, medicul curant
va refuza să completeze documentele de transfer
se va elibera doar dacă pe biletul de internare
interspitalicesc, deoarece transferul nu se poate realiza
este specificat faptul că pacientul nu a primit
rețetă compensată în ultimele 30 de zile. fără acceptul unității medicale care urmează să
primească pacientul.
După înmânarea documentelor, pacientului i se vor
Dacă familia insistă în sensul externării pacientului, atât
returna bunurile personale depozitate la spital și i se va
pacientul cât și aparținătorii vor semna solicitarea în
permite să se schimbe în hainele de exterior.
FOCG iar medicul curant va completa documente de
În cazul pacientului care nu se poate deplasa singur, externare la cerere.
acesta este însoțit până la ieșirea din spital de o

9
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

Transport și acces

Accesul pacienților și al aparținătorilor cu procedurii.


autoturismul proprietate personală în incinta
Spitalul NU asigură locuri de parcare nici pentru
SUUMC este ca regulă strict interzis.
pacienți, nici pentru aparținători. Este strict
În cazul pacienților nedeplasabili care se prezintă la spital interzis pacienților sau aparținătorilor să ocupe
pentru internare programată, este permis accesul cu locurile de parcare din incinta spitalului, care
autoturismul în vederea internării pacientului, dar fără a sunt alocate exclusiv personalului medical sau
se depăși un maxim de 10 minute. Internarea fiind echipajelor de urgență.
programată, medicul curant va comunica solicitarea
Mașinile personale care pătrund în spital în vederea
pacientului de a intra cu mașina în spital către asistentul
aducerii pacienților la internare sau preluării pacienților
șef, care va comunica la Punctul de control acces această
la externare vor staționa pe căile de acces, motiv pentru
solicitare. La Punctul de control acces se vor înregistra
care este cu desăvârșire interzis depășirea timpului
datele șoferului și ale autoturismului (număr de
maxim de staționare menționat.
înmatriculare, nume și prenume șofer, nume și prenume
pacient, secția de internare). Accesul pacienților în spital se realizează exclusiv prin
Punctul de control acces din Calea Plevnei.
În cazul pacienților urgență medicală, ce se prezintă la
spital cu autoturismul personal, accesul este permis strict Transferul pe alte secții sau deplasarea către diverse
până în rampa de primire a Unității Primiri Urgențe, unde laboratoare în cazul investigațiilor indicate de către
pot staționa maxim 5 minute, șoferul având obligația ca medic se va face în prezența unui cadru medical și va fi
după acest interval să scoată autoturismul în afara necesar ca pacienții să poarte un halat peste pijama.
incintei spitalului. La Punctul de control acces se vor Transportul pacienților nedeplasabili între secțiile
înregistra datele șoferului și ale autoturismului (număr spitalului se asigură de către secții sau Unitatea Primiri
de înmatriculare, nume și prenume șofer, nume și Urgențe, în conformitate cu procedurile interne ale
prenume pacient). spitalului, de la caz la caz cu cărucior, targă sau
În cazul preluării pacienților nedeplasabili care se ambulanță.
externează, aparținătorii vor avea acces cu autoturismul În cazuri speciale, se poate solicita aparținătorilor ajutor
personal în urma avizului eliberat de medicul șef de la transportul pacienților între secțiile spitalului.
secție, dar staționarea autoturismului în incinta spitalului
nu va depăși 5 minute. La Punctul de control acces se vor Este interzis accesul în incinta spitalului a persoanelor
înregistra datele șoferului și ale autoturismului (număr care au asupra lor obiecte contondente sau tăietoare (ex
de înmatriculare, nume și prenume șofer, nume și cuțite, topoare), armament, muniții, explozibili, substan-
prenume pacient, secția de internare). țe toxice, stupefiante sau alte instrumente care pot pune
în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea
În cazul pacienților nedeplasabili care se prezintă la spital pacienților sau a personalului spitalului ori a patrimo-
pentru efectuarea de proceduri terapeutice repetate (ex niului instituției. Excepție de la aceste prevederi fac parte
radioterapie) medicul curant va solicita comenzii spitalu- persoanele care se află în timpul executării misiunilor de
lui prin asistentul șef al secției aprobarea accesului auto intervenție, de protecția a demnitarilor sau care asigură
cu menționarea numelui și prenumelui pacientului, paza pacienților care execută sentințe privative de
diagnosticului și tipului de proceduri terapeutice, libertate.
intervalului pentru care se solicită aprobarea de acces,
numărului de înmatriculare al autoturismului. Accesul Accesul în spital este strict interzis cu aparatură de
este permis exclusiv în prezența acestui aviz, dar înregistrare audio-video și foto cu excepția situațiilor în
autoturismul nu va staționa în incinta spitalului mai mult care există acordul explicit al conducerii spitalului și în
de 10 minute atât la aducerea pacientului, cât și la prezența purtătorului de cuvânt al instituției.
revenirea pentru preluarea pacientului după terminarea

10
Ghidul pacientului

Facilitățile spitalului

În cadrul secțiilor SUUMC există rezerve cu 1, 2, 3 sau strict preparatele oferite de către spital pe parcursul
mai multe paturi, cu și fără grup sanitar propriu. spitalizării.
Repartiția pacienților pe paturi/saloane se va realiza în
În principiu, SUUMC are toate facilitățile necesare pentru
urma unei analize efectuate pe secție, luându-se în calcul
precizarea unui diagnostic și pentru conducerea adecvată
nevoile imediate ale pacientului (patologia, capacitatea
a tratamentului. SUUMC nu este spital pediatric, deci nu
de a se autoîngriji, de a se deplasa etc.). Dacă pacientul
internează copii sub 18 ani, și nu are secție de obstetrică,
solicită cazarea în rezerve cu nivel sporit de confort,
în rest acoperind aproape integral patologia medicală.
aceasta se poate realiza contracost.
În structura SUUMC se află următoarele:
Pacienților le este strict interzis să depoziteze în - Unitate Primiri Urgențe
saloane alimente de orice fel, băuturi altele - Ambulatoriu integrat de specialitate
decât apă îmbuteliată. - secții și compartimente medicale (medicină internă,
De asemenea, pacienților le este interzis să gastroenterologie, cardiologie, nefrologie, reumatologie,
depoziteze în saloane obiecte de vestimentație, pneumologie, ftiziologie, dermatologie, psihiatrie,
bagaje etc. neurologie, endocrinologie și boli de metabolism)
- secții și compartimente chirurgicale (chirurgie generală,
Pacienților li se pun la dispoziție de către spital hârtie chirurgie toracică, chirurgie vasculară, chirurgie cardiacă,
igienică și pijamale de schimb în caz de necesitate. urologie, ginecologie, neurochirurgie, ORL, oftalmologie,
Lenjeria de pat se schimbă zilnic sau ori de câte ori este chirurgie plastică și arsuri, ortopedie, chirurgie buco-
nevoie. Este strict interzis pacienților să folosească maxilo-facială)
lenjerie personală de pat. - terapie intensivă
După cazarea în salon, bagajul (valiza) va fi preluat de - boli infecțioase
aparținători sau va fi depozitat pe secție, în spațiul - recuperare medicală
special amenajat. - stomatologie
- imagistică medicală (radiologie, ecografie, endoscopie
În compartimentele de terapie intensivă, în blocurile
digestivă, bronhoscopie, tomografie computerizată,
operatorii și în departamentele de imagistică nu este
rezonanță magnetică, angiografie)
recomandată utilizarea telefonului mobil, întrucât poate
- Centru de boli oncologice (oncologie, hematologie,
interfera cu aparatura medicală.
radioterapie)
Pentru păstrarea unei atmosfere cât mai adecvate, este - Centru de melanom
necesară păstrarea liniștii în saloane și pe secție. De - unitatea de transfuzii
aceea, televizorul sau alte dispozitive vor fi folosite la un - structura de cercetare medicală
nivel moderat de sonorizare, astfel încât să nu perturbe - centrul de asistență medicală multidisciplinară pentru
liniștea celorlalți pacienți. Utilizarea altor obiecte electro- militarii răniți în teatrele de operații
casnice nu este permisă. - structuri administrative.
În timpul internării, este posibil să se decidă transferul Toate structurile spitalului colaborează în vederea
pacienților în alte secții ale spitalului, în scopul asigurării serviciilor medicale optime necesare
îmbunătățirii calității îngrijirii medicale. pacienților.
În principiu, pacienților le este interzis să aibă asupra lor Spitalul pune de asemenea la dispoziția pacienților, la
obiecte electronice de tipul laptop, radiouri, televizoare. solicitarea acestora sau a aparținătorilor, servicii
SUUMC nu își asumă răspunderea pentru siguranța religioase prestate de preot ortodox, angajat al
acestor echipamente, a valorilor (bani, bijuterii, instituției. În curtea instituției se află capelă de rit
documente etc.) deținute de pacienți asupra lor sau a ortodox.
telefoanelor mobile.
În cazul pacienților care se prezintă la spital prin Unitatea
Mesele primite în cadrul spitalului vor fi servite în sala de Primiri Urgențe, aceștia vor fi preluați în zona de triaj,
mese sau în salon (la recomandarea medicului curant, unde în urma unei examinări sumare se va stabili gradul
pentru pacienții nedeplasabili). Pacienții vor consuma de urgență. Pacienții care prezintă o situație ce

11
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

reprezintă o urgență medico-chirurgicală imediată vor fi asistență medicală de urgență. În principiu, aceștia vor fi
îndrumați către sectorul Urgențe Majore, unde li se va îndrumați către ambulatoriul de specialitate.
acorda de îndată asistență medicală.
Pacienților aflați în așteptare le pot fi recomandate o
Pacienții care nu reprezintă o urgență medicală imediată serie de evaluări prealabile (ex analize, evaluări
vor fi temporizați până la momentul la care personalul imagistice etc) astfel încât rezultatele să fie disponibile în
medical va putea să îi preia, ceea ce ar putea să însemne momentul preluării lor de către medicii UPU.
câteva ore. Pacienții sunt rugați să înțeleagă că
Medicii de specialitate din secțiile spitalului vor fi
urgențele medicale sunt clar definite și au prioritate
solicitați la consult în zona UPU doar după stabilirea unui
absolută, iar faptul că e posibil să aștepte un timp
diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor și
oarecare până vor fi evaluați se datorează exclusiv
investigațiilor efectuate de medicii UPU și doar dacă
prezenței în zona UPU a unor urgențe majore care nu
situația medicală a pacientului reprezintă o urgență
pot fi amânate.
medicală imediată, care necesită internare pe secțiile
Singura prioritate la UPU este reprezentată de patologia spitalului.
pacienților și de gradul de urgență.
În situația unor afecțiuni cronice sau excluderii unei
Nivelurile de triaj sunt: situații de urgență, medicii UPU vor îndruma pacienții
- nivel I – resuscitare (cod roșu): sunt pacienții care către rețeaua de ambulatoriu sau către medicul de
necesită intervenții salvatoare de viață imediat. Timpul familie în vederea obținerii documentelor necesare
de așteptare până la preluare este 0 minute. pentru internarea programată; în aceste situații, medicii
- nivel II – critic (cod galben): pacienții care prezintă o de specialitate de pe secții nu vor fi solicitați pentru
situație cu risc major sau status mintal alterat consult.
(modificare acută) sau orice durere intensă sau
În cazuri grave, urgențe majore sau alte situații care
disconfort major. Timpul de așteptare până la preluare
necesită acest lucru, medicii specialiști de pe secțiile
este 10 minute.
spitalului vor putea fi solicitați încă din primele momente
- nivel III – urgent (cod verde): pacienți cu funcții vitale
ale preluării pacienților în zona Urgențe Majore.
stabile. Timpul de așteptare până la preluare este 30
minute. Este important să înțelegeți că UPU nu substituie
- nivel IV – non-urgent (cod albastru): pacienți cu funcții nici medicina de familie, nici ambulatoriul de
vitale stabile. Timpul de așteptare până la preluare este specialitate și în obligația medicilor UPU intră
60 minute. exclusiv evaluarea urgențelor medicale.
- nivel V – consult (cod alb): pacienți care nu necesită

Informații utile

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția privitoare la înregistrarea datelor, privind starea de
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter sănătate a populației. Informațiile înregistrate sunt
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările destinate exclusiv utilizării de către spital și sunt
și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind comunicate numai următorilor destinatari: Direcției
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții Medicale, Casei de Asigurări de Sănătate, Școlii Naționale
private în sectorul comunicațiilor electronice, SUUMC are de Sănătate Publică și Management Sanitar, Ministerul
obligația de a administra în condiții de siguranță și numai Sănătății, după caz, toate instituții autorizate prin lege să
pentru scopurile specificate, datele personale care sunt primească asemenea date.
furnizate de către pacienți sau aparținători.
Potrivit art. 19 din Legea nr. 677/ 2001 aplicăm măsurile
Colectarea datelor se face în scopul înregistrării tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea
serviciilor medicale furnizate de către SUUMC, aceasta datelor cu caracter personal împotriva distrugerii
fiind necesară decontării serviciilor medicale efectuate și accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii
întocmirii statisticilor medicale la nivel regional și sau accesului neautorizat.
național. Refuzul pacienților de a furniza informațiile
Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, pacienții
solicitate reprezintă o nerespectare a legislației

12
Ghidul pacientului

beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra În cazul în care spitalul este obligat să recurgă la
datelor, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale selectarea pacienților pentru anumite tipuri de
și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea tratament care sunt disponibile în număr limitat,
acestor drepturi, pacienții se vor adresa cu o cerere selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
scrisă, datată și semnată, conducerii Spitalului.
Solicitarea privind comunicarea datelor medicale
SUUMC este în relație contractuală cu CASAOPSNAJ. Cu personale se adresează instituției medicale în scris, prin
toate acestea, în spital sunt acceptați la internare și completarea formularului "Solicitare privind comunicarea
pacienți care sunt asigurați la alte case de asigurări, documentelor medicale personale".
publice sau private.
Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se
La nivelul SUUMC se desfășoară numeroase studii clinice face în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea
și proiecte de cercetare. Este posibil ca pacienților care solicitării, de la caz la caz.
se adresează spitalului pentru servicii medicale să le fie
Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se
propusă participarea la aceste proiecte, în conformitate
face după completarea de către pacient a formularului
cu prevederile legale și Procedurile operaționale ale
"Declarație privind comunicarea documentelor medicale
spitalului.
personale".
În această situație, pacienții vor fi informați că studiile
În cazul solicitării informației despre datele cu caracter
clinice sau proiectele de cercetare au fost anterior
medical ale unui pacient decedat, informațiile se
avizate de către Agenția Națională a Medicamentelor și
eliberează rudelor de gradul 1 cu condiția ca acordul
Dispozitivelor Medicale (ANMDM), de către Comisia
informat semnat în timpul vieții de către pacientul
Națională de Etică (CNE) și de către Comisia Locală de
decedat nu este indicată în mod expres dorința acestuia
Etică (CLE), instituții care au menirea de a se asigura că
referitor la păstrarea confidențialității absolute a datelor
sunt respectate întocmai toate drepturile pacienților și că
privind starea sa de sănătate.
principala preocupare este cea referitoare la binele lor.
Sângele este un instrument terapeutic care în numeroase
În conformitate cu prevederile legale, un pacient are
situații poate salva viața. Mulți dintre pacienții spitalului
dreptul de a își alege medicul curant. În egală măsură
necesită în scop terapeutic transfuzii, uneori repetate, iar
însă medicii au dreptul de a decide întreruperea
stocurile de sânge sunt limitate. Ca atare, aparținătorii
colaborării cu un anumit pacient atunci când acesta nu
sunt invitați să doneze sânge în vederea salvării
respectă indicațiile medicale sau când dovedește o
pacienților spitalului. Centrul de Hematologie din incintă
atitudine jignitoare la adresa personalului medical.
vă stă la dispoziție în acest sens.
Această situație este reglementată de prevederile legale
în vigoare.

Comunicarea sugestiilor/reclamațiilor

În vederea perfecționării actului de îngrijire, SUUMC este Plângeri se pot face de către pacienți atunci când au fost
deschis spre sugestiile făcute de pacienți. Acestea pot fi sau ar putea fi afectat în vreun fel de un serviciu de care
făcute verbal, către medicul curant, asistenta de sector, a beneficiat sau care i s-a refuzat în spital.
medicul șef de secție, asistentul șef sau prin audiență
De asemenea, se pot face plângeri în numele altei
către conducerea spitalului, sau în scris.
persoane numai dacă respectivul petent are mandatul
În cazul în care pacienții nu sunt mulțumiți de calitatea persoanei în cauză.
unui tratament sau de orice alt aspect privind calitatea
Personalul SUUMC depune toate eforturile ca toți
serviciilor pe care le-au primit, pot alege să facă o
pacienții să fie mulțumiți de serviciile medicale oferite, ca
propunere în vederea îmbunătățirii serviciilor pe care le
și de rezolvarea situațiilor în care apar incidente.
oferim sau să facă o plângere în care să menționeze
nemulțumirea cu privire la calitatea acelui tratament sau La nivelul fiecărei secții, există o cutie dedicată colectării
serviciu primit. sugestiilor/reclamațiilor pacienților. Toate sugestiile și
reclamațiile pacienților sunt analizate cu atenție de

13
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila, București

managerul SUUMC, împreună cu ceilalți membri din și doresc să obțină un răspuns scris, pacienții pot formula
echipa de conducere. o plângere, de asemenea în scris.
De la caz la caz, situațiile reclamate de pacienți sunt Dacă nici în acest caz pacienții nu sunt mulțumiți de
rezolvate la nivelul conducerii spitalului sau sunt trimise rezoluția primită, au posibilitatea să se adreseze
spre rezolvare către Consiliul Etic al SUUMC. Colegiului Medicilor din București sau instanței, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Consiliul Etic este independent de ierarhia medicală și de
îngrijiri a spitalului. Ca regulă, în principiu o plângere se depune în termen de
10 zile de la data producerii incidentului sau de la data
Este interzisă orice tentativă de influențare a deciziilor
constatării neplăcerii.
membrilor Consiliului Etic. Orice astfel de tentativă este
sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului și Pacienții pot, de asemenea, să își exprime satisfacția și
Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătății. aprecierea pentru serviciile primite în cadrul SUUMC,
mulțumirile fiind un indiciu important pentru creșterea
Activitatea membrilor Consiliului Etic se bazează pe
calității serviciilor în viitor.
imparțialitate, integritate, libertate de opinie, respect
reciproc și pe principiul supremației legii. Mulțumirile pot fi adresate nominal sau membrilor unei
echipe de profesioniști care au îngrijit pacientul.
În cazul în care pacienții nu sunt satisfăcuți de rezolvare

Formulare

Pentru comunicarea cu administrația spitalului, pacienții sunt sfătuiți să folosească următoarele formulare (care se
regăsesc și pe web-site-ul instituției).

14
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL
Dr. Carol Davila

Formular de sesizare1,2

Numele şi prenumele solicitantului*: ______________________________________

Relația solicitantului cu instituția: ⃝ pacient


⃝ aparţinător
⃝ personal medico-sanitar
⃝ conducere unitate sanitară
⃝ asociaţie pacienţi

Spitalul unde aţi fost internat*: ⃝ Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila

⃝ ___________________________________

Secţia unde aţi fost internat*: ______________________________________


Data internării*: ____/____/________ (DD/MM/YYYY)
Data externării*: ____/____/________ (DD/MM/YYYY)

Sesizarea dumneavoastră vizează*: ⃝ încălcări ale drepturilor pacientului


⃝ condiţionarea serviciilor medicale
⃝ abuzuri săvârşite asupra personalului medico-sanitar
⃝ alte aspecte

Categorii de personal implicate*: ⃝ medici


⃝ asistente medicale/asistenţi medicali
⃝ infirmiere
⃝ brancardieri
⃝ portari
⃝ personalul administrativ
⃝ conducerea unităţii sanitare
⃝ pacienţi, aparţinători sau reprezentanţi legali ai acestora
⃝ niciuna dintre variante

1 Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.


2 Formularul de sesizare tipărit va cuprinde aceleaşi informaţii ca şi cel online.
Vă rugăm să detaliaţi sesizarea dumneavoastră (maximum o jumătate de pagină):

Aţi mai sesizat această problemă şi către alte instituţii/organisme? ⃝ nu


⃝ da
Dacă da, către ce instituţie? ______________________________________

Sesizarea dumneavoastră va primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil. În acest scop vă rugăm să ne
precizaţi care este modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat(ă):*
⃝ telefonic (numărul de telefon: _______________________)
⃝ prin e-mail (adresa de e-mail: _________________________@___________________)
⃝ prin poștă (localitate _____________________________, cod __________, sector ___,
județ _________________, stradă _____________________, nr. ______, bloc _____, apart _____)
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL
Dr. Carol Davila

Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale personale

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, îmi exprim acordul


ca informaţiile despre starea mea de sănătate şi datele mele medicale să fie comunicate către persoanele
enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză.

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, în calitate de


reprezentant legal al pacientului1 ____________________________________, CNP ______________________,
îmi exprim acordul ca informaţiile despre starea acestuia de sănătate şi datele sale medicale să fie comunicate
către persoanele enumerate mai jos, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de
cauză:

Numele persoanei indicată de pacient/reprezentant Calitatea persoanei (grad de rudenie, etc)

1. _______________________________________ _____________________________________

2. _______________________________________ _____________________________________

3. _______________________________________ _____________________________________

4. _______________________________________ _____________________________________

Data ___/___/______

_____________________
(semnătura persoanei care își exprimă acordul
pentru comunicarea datelor personale ale pacientului)

⃝ Am retras accesul la datele cu caracter confidențial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei
___________________________________.

Data ___/___/______

_____________________
(semnătura pacientului)

1 În cazul minorilor, majorilor fără discernământ şi a majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL
Dr. Carol Davila

Declarație privind comunicarea documentelor medicale personale

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, declar că mi-au


fost înmânate în urma solicitării mele adresate Spitalului Universitar de Urgență Militar Central copii ale
următoarelor documente:

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, în calitate de


reprezentant legal al pacientului1 _____________________________________, cod numeric personal
______________________, declar că mi-au fost înmânate în urma solicitării mele adresate Spitalului Universitar
de Urgență Militar Central copii ale următoarelor documente:

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, în calitate de


împuternicit al pacientului2 _____________________________________, cod numeric personal
______________________, declar că mi-au fost înmânate în urma solicitării mele adresate Spitalului Universitar
de Urgență Militar Central copii ale următoarelor documente:

Documente medicale solicitate în copie:

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________

8. ____________________________________________________________________________

9. ____________________________________________________________________________

Data ___/___/______

________________
(semnătura persoanei care a primit documentele medicale)

1 În cazul minorilor, majorilor fără discernământ şi a majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu
2 Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL
Dr. Carol Davila

Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale

Către Spitalul Universitar de Urgență Militar Central

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, vă solicit prin


prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale referitoare la starea mea de sănătate şi la
actele medicale efectuate:

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, în calitate de


reprezentant legal al pacientului1 _____________________________________, cod numeric personal
______________________, vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale
referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate:

Subsemnatul _____________________________________, CNP ______________________, în calitate de


împuternicit al pacientului2 _____________________________________, cod numeric personal
______________________, vă solicit prin prezenta să îmi furnizaţi, în copie, următoarele documente medicale
referitoare la starea sa de sănătate şi la actele medicale efectuate

Documente medicale solicitate în copie:

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________________
Documentele medicale solicitate îmi sunt necesare pentru: ⃝ scop personal ⃝ a doua opinie medicală

Data ___/___/______

________________
(semnătura persoanei care a solicitat documentele medicale)

1 În cazul minorilor, majorilor fără discernământ şi a majorilor cu pierdere temporară a capacităţii de exerciţiu
2 Se anexează acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale

S-ar putea să vă placă și