Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate integrată

Grupa: mare
Educatoare: ILIE ELENA
Tema anuală: Caâ nd, cum şş i de ce şe îântaâ mplaă ?
Tema săptămânală: „Au îânflorit iar crizanteme...”
Tema activităţii integrate: „Crizantema, regina toamnei”
Domenii experienţiale (ADE): DLC + DEC
Categorii de activităţi: Educarea limbajului – Eu spun una, tu spui multe
Activitate artistico-plastică – Vaza cu crizanteme
Forma de realizare: activitate integrataă (joc didactic + picturaă pe diferie şuprafetşe (şticlaă ,
paâ nzaă , lemn, haâ rtie tratataă cu grişş )
Tipul activităţii: conşolidare de priceperi şş i deprinderi
Scopul activităţii: Siştematizarea şş i aprofundarea cunoşş tintşelor şş i deprinderilor intelectuale şş i
practice ale copiilor, prin abordarea interdişciplinaraă a aceştora; ştimularea rapiditaă tşii îân
gaâ ndire; conşolidarea deprinderilor de lucru liber, creativ îân realizarea unei lucraă ri plaştice.
Obiective operaţionale:
a) Cognitiv-informatşionale:
- şaă foloşeaşcaă corect şingularul şi pluralul şubştantivelor, prin denumirea imaginilor
prezentate şi cerinţa formulataă ;
- şaă alcaă tuiaşcaă propoziţii corecte din punct de vedere gramatical reşpectaâ nd acordul
dintre şubiect şş i predicat;
- şaă obţinaă efecte plaştice, forme şpontane şi elaborate prin tehnici şpecifice picturii, pe
diferite şuprafeţe;
b) Pşiho-motorii:
- şaă maâ nuiaşcaă materialele şş i inştrumentele de lucru puşe la dişpozitşie, paă ştraâ nd o poziţie
corectaă a corpului;
- şaă utilizeze îân mod original şi perşonal şpaţiul plaştic prin tehnici diverşe aleşe de el;
c) Afective:
- şaă -şi dezvolte şimţul eştetic şi guştul pentru frumoş prin aprecierea propriei lucraă ri şi a
altor colegi.
Sarcina didactică: Gaă şirea formei de şingular şş i plural al unor cuvinte şş i alcaă tuirea de
propozitşii corecte din punct de vedere grammatical, realizarea unor compozitşii plaştice.
Reguli de joc: Un copil dintr-o echipaă alege un jeton de pe maă şuţaă şi şpune ce obiect şe aflaă pe
el foloşind şubştantivul la şingular, un reprezentant al celeilalte echipe, cautaă pe cealaltaă
maă şuţaă , jetonul cu mai multe obiecte şi şpune forma de plural a şubştantivului reşpectiv. Se
alcaă tuieşc propoziţii.
Elemente de joc: Aplauze, deplaşarea copiilor îân fatşa grupei, mişş carea, şurpriza.
Strategii didactice: Metode şi procedee: converşatşia, explicatşia, exercitşiul, demonştrşatşia,
brainştorming-ul, munca independentaă , metoda cubului, turul galeriei.
Mijloace didactice: DLC - o fetitşaă Zaâ na toamnaă ; cub cu fetşele diferit colorate numerotate
cu cifrele de la 1 la 6; plicuri numerotate 1 – 6 cu îântrebaă rile pentru fiecare fatşaă a cubului;
jetoane cu forme de şingular şş i plural al unor obiecte: fructe, legume, flori; ecuşoane cu flori de
toamnaă ; panou;
DEC - acuarele, tempera, penşule, vaşe pentru apaă , şş ervetşele, şticlaă , paâ nzaă , haâ rtie tratataă cu
grişş , tablouri ale unor pictori, laptop.
Forme de organizare: frontalaă , individualaă , pe grupe.
Forme de evaluare: continuaă , finalaă , autoevaluarea.
Bibliografie: Curriculum pentru învăţământul preşcolar, nr. 5233, MECT, 2008;
Ghidul de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECT, 2008.
Desfăşurarea activităţii
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluarea
didactic Metode şi Mijloace
procedee didactice
1. Se amenajeazaă şala de grupaă .
Moment Meşele şe aşş eazaă pe grupe,
organizatoric materialele pentru picturaă , acoperite.
Copiii şe vor aşş eza in şemicerc iar
materialele neceşare pentru
educarea limbajului pe o maă şutşaă îân
fatşa aceştora.
2. Momentul şe realizeazaă prin aparitşia Surpriza Zaâ na Toamnaă Obşervarea
Captarea Zaâ nei Toamnei (interpretataă de un Converşatşia comportam
atenţiei copil), care aduce un coşş cu fructe, Coşş cu fructe, entului
legume, flori, un cub cu fetşele legume, copiilor
colorate, plicuri cu şarcini de flori, cub,
rezolvat. plicuri cu
Are loc o converşatşie deşpre toamnaă îântrebaă ri
şş i bucuriile pe care le avem îân aceşt
anotimp:
- În ce anotimp ne aflăm?
- Care sunt bogăţiile acestui
anotimp?
- Despre ce discutăm săptămâna
aceasta? (flori de toamnaă )
3. Se comunicaă tema jocului „Eu spun Explicatşia Obşerva-
Anunţarea una, tu spui multe” şş i şe precizeazaă rea
temei şi modul de organizare şş i deşfaă şş urare al capacitaă -tşii
enunţarea aceştuia (contşinutul jocului, forma de de atentşie
obiectivelor deşfaă şş urare).
4. - Zâna toamnă doreşte să vadă cât de Converşatşia Cub pe fetşele Participa-
Reactualizare multe ştiţi voi despre florile de colorate diferit rea la
a toamnă. Explicatşia converşa-
cunoştinţelor Plicurile cu îântrebaă rile pentru fiecare Plicuri cu tşie
fatşaă a cubului şe aşş eazaă pe maă şutşaă. Exercitşiul îântrebaă ri
Zaâ na roştogoleşş te cubul, alege plicul
cu numaă rul reşpectiv, iar Metoda
educatoarea citeşş te şarcina: cubului
1.Deşcrie – crizantema;
2.Comparaă – crizantema şş i tufaă nica;
3.Analizeazaă – floarea crizantemei şş i
floarea tufaă nelei (forma florii, forma
petalelor, culoare, miroş etc.);
4.Aşociazaă – crizantema cu culorile
potrivite (portocaliu, alb, galbe, mov)
5.Aplicaă – Completeazaă propozitşia:
„Raă daă cina plantelor şe aflaă ............”;
6.Argumenteazaă – dacaă eşte
adevaă rataă afirmatşia: „Floarea eşte
bucaă taă ria plantei”.
5. Explicarea şi demonstrarea Explicatşia Ecuşoane cu Evaluare
Prezentarea jocului: crizanteme şş i oralaă
conţinutului Copiii şe îâmpart îân 2 echipe: Demonştra- tufaă nele indivi-dualaă
şi dirijarea crizanteme şş i tufănele. tşia
învăţării Pe o maă şutşaă şunt aşş ezate, cu fatşa îân Jetoane cu
joş, jetoane cu imagini reprezentaâ nd Converşatşia imagini
un obiect (şingularul). reprezentaâ nd
Pe o altaă maă şutşaă şunt aşş ezate un obiect şş i mai
jetoanele cu mai multe obiecte mule obiecte
(pluralul), cu fatşa îân şuş.
Un reprezentant dintr-o echipaă alege
de pe prima maă şutşaă un jeton,
denumeşş te imaginea (şingularul).
Ex.: „Eu şpun maă r.”
Se aşş eazaă la panou.
Un copil din cealaltaă echipaă eşte
rugat şaă caute jetonul cu mai multe
mere (pluralul). Ex.: „Eu şpun mere”.
Se aşş eazaă la panou.
Jocul de probă:
Se deşfaă şş oaraă un joc de probaă pentru
a vedea dacaă copiii au îântşeleş şarcina
şş i regulile.
Jocul propriu-zis:
Se executaă jocul de caă tre copii.
- Ne vom juca la fel cu toate fructele.
Echipa care formează corect
singularul şi pluralul
substantivelor va prini un ecuson
pentru echipa sa.
Varianta 1: Exercitşiul Panou Evaluare
6. Pe o maă şuţaă voi aşeza jetoane cu Converşatşia Jetoane oralaă
Obţinerea forma de şingular, a imaginii. Jocul cu diverşe indivi-dualaă
performanţei Pe panou vom deşcoperi forma imagini frontalaă
de plural pentru imaginile de pe (la şingular şş i pe
jetoanele cu forma de şingular. şi plural) echipe
Doi copii dintr-o echipaă , vor veni îân
faţa grupei şi unul dintre ei va
îântoarce un jeton, va numi şingularul:
Eu spun…, Tu spui…
Aceaştaă probaă va continua paâ naă la
epuizarea jetoanelor.
Acum eu spun multe, iar voi una…
Varianta 2:
Voi cere copiilor şaă alcaă tuiaşcaă
propoziţii cu termenul de şingular şi
de plural al unor cuvinte.
Voi da 3-4 exemple.
Cu acelaşi şubştantiv vor alcaă tui mai
multe propoziţii, diferite.
Tranziţie: „Danşul florilor de toamnaă ” (euritmie pe fond muzical) F.Chopin, IÎn paşş i de valş, toamna
7. IÎn continuare, Zaâ na Toamnaă doreşş te Explicatşia Coli de haâ rtie Obşervarea
Asigurarea şaă realizatşi tablouri cu Crizantema. tratate cu grişş compor-
retenţiei şi a Copiii şe vor îâmpaă rtşi îân 3 grupe, Converşatşia Sticlaă tamen-tului
transferului fiecare grupaă avaâ nd de realizat vaza Paâ nzaă copiilor
Acuarele
cu crizanteme pe diferite şuprafetşe: Exercitşiul
Penşule
1. haâ rtie tratataă cu grişş , Apaă
2. şticlaă , Sş ervetşele
3. paâ nzaă .
 Intuirea materialelor.
 Prezentarea unor lucrări ale
unor pictori. Laptop
Se prezintaă copiilor tablouri cu flori Ecran
de toamnaă ale unor pictori Sş .Luchian, proiectşie
D.Ghiatşaă, G.Petraşş cu; Videoproiecto
 Prezentarea lucrării model – r
intuirea şş i analizarea aceşteia de
caă tre copii;
 Exerciţii de încălzire a mâinilor:
 IÎncaă lzim palmele! Lucrare model
 Caâ ntaă m la pian!
 IÎnchidem şş i deşchidem pumnii!
 Scuturaă m maâ inile!
 Executarea lucrării de către
copii sub îndrumarea educatoarei:
Urmaă reşc copiii, îâi îândemn pe cei care
îântaâ mpinaă greutaă tşi şş i le mai explic
îâncaă o dataă dacaă eşte neceşar. IÎn timp
ce lucreazaă voi pune muzicaă pentru
crearea unei atmoşfere caâ t mai
deştinşe de lucru.
8. Se vor expune lucraă rile ccopiilor şş i şe Turul Lucraă rile Analiza şi
Evaluarea va realiza un tur al tuturor grupelor. galeriei copiilor din autoanaliza
Se vor face aprecieri şi de caă tre copii cele 3 grupe lucraă rilor
inşiştaâ ndu-şe pe calitaea lucraă rii şi
tehnica foloşitaă la realizarea aceşteia.
9. Zaâ na Toamnaă oferaă recompenşe Converşaţia Stimulente Aprecieri
Încheierea copiilor; verbale,
activităţii Pe ecran şe deruleazaă imagini de individuale
toamnaă cu parcuri şş i flori; şi colective
Vom danşa şş i vom executa mişş caă rile
pe care ni le şugereazaă melodia:
„Bucuria florilor”

S-ar putea să vă placă și