Sunteți pe pagina 1din 8

IV.

STRATEGIA DE REALIZARE A LUCRULUI INDIVIDUAL AL


STUDENŢILOR
(an de studii 2019-2020)
la disciplina Contabilitate financiară-1
Anul II, Semestrul III
Nr./o Denumirea Sarcini Strategii de realizare şi Produs final Criterii de
disciplinei modalităţi de prezentare evaluare
de studii
(nr. de ore)
1. Contabilitate - determinarea Strategii de realizare: Structura produsului Criterii de
financiară corespondenței 1. Documentarea Foaia de titlu (Anexa evaluare:
I(60 h) conturilor studiului de caz; 1);
aferente 2. Analiza şi 1. Descrierea 1. Structura
operaţiunilor procesarea informaţiilor studiului de caz şi produsului.
economice 3. Găsirea şi sarcinile formulate
2. Relevanţa
efectuate în notarea soluţiilor: (Anexa 2):
metodologiei
anul 201N;  întocmirea 2. Metodologia
aplicate.
- determinarea Bilanţului la începutul aplicată, care
sumelor care perioadei de gestiune; cuprinde: 3. Gradul de
lipsesc;  înregistrarea în a. baza realizare a
- deschiderea contabilitate a informaţională (Legea obiectivelor.
conturile operaţiunilor economice; contabilităţii și
raportării financiare, 4. Evaluarea
contabile  deschiderea gradului de
corespondente conturilor contabile; Standardele Naţionale
argumentare
și reflectarea  determinarea de Contabilitate,
a soluţiilor.
operaţiunilor rulajelor şi soldurilor Planul general de
economice în finale; conturi contabile, etc.) 5. Perfectarea
conturi (Anexa  întocmirea b. metodele de produsului
3); balanţei de verificare a cercetare utilizate (reactarea
- întocmirea conturilor sintetice; (Metoda contabilităţii tehnico-
balanţei de 4. Formularea şi cu procedeele structurală).
verificare a prezentarea soluţiilor; specifice metodei
contabilităţii: 6. Forma de
conturilor 5. Perfectarea produsului prezentare a
sintetice conform cerinţelor tehnice bilanţul, contul
contabil, dubla produsului.
(Anexa 4). înaintate (lucrările se
prezintă imprimate pe foi înregistrare, balanţa
A4, textul lucrării se de verificare);
recomandă a fi redactat cu 3. Soluţionarea
caractere Times New cazului;
Roman, font 12 pt, iar
intervalul între rînduri – 4. Anexe.
de 1,5.
Se prezintă în format Termen de
Word în mapă sau pe prezentare: Cel puţin
Platforma Moodle, etc. cu 10 zile până la
încheierea semestrului.
Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura Respectă integral părţile Respectă toate părţile Una din părţile
produsului componente ale produsului componente ale componente ale
produsului, dar una produsului lipseşte
din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanţa Corespunde cazului cercetat Este adecvată Fără aspecte
metodologiei aplicate şi a condus la soluţionarea scopului, dar a condus concrete
completă a cazului la soluţionarea parţială
(90-100%) a cazului (în proporţie
de 70-80%)
3. Gradul de Cu respectarea integrală a Cu respectarea Nu au fost realizate
realizare a situaţiei- algoritmului de soluţionare algoritmului de circa 50-60% din
problemă a cazului 90-100% soluţionare a cazului sarcinile formulate
Este prezentată situaţia- 70-80%, dar conţine pentru soluţionarea
problema rezolvată complet, unele devieri cazului
descrierea amplă a modului neesenţiale
de calculare a sumelor care
lipsesc, calcularea corectă a
rulajelor şi soldurilor finale
a conturilor contabile,
întocmirea balanţei de
verificare şi a bilanţului
final.
4. Gradul de Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
argumentare a Soluţii argumentate bazate care necesită mici argumentate, unele
soluţiilor pe un studiu profund a concretizări generale fără
cazului argumentări.
5. Evaluarea Demonstrează cunoaşterea Conţine erori Nu a reuşit să
modului de rezolvare profundă a modului de conceptuale în formuleze soluţii
a cazului rezolvare a situaţiei- rezolvarea situaţiei- clare şi coerente
problemă. problemă. privind modul de
rezolvare a situaţiei-
problemă.
6. Perfectarea Conform cerinţelor Cu abateri Cu abateri
produsului formulate nesubstanţiale de la substanţiale de la
cerinţele cerinţele
regulamentare regulamentare
Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold,

centered)

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

ECONOMICĂ

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold,

centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina CONTABILITATEA FINANCIARĂ I

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 20___
Anexa 2

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a
RM.
Date generale despre entitate:
- codul fiscal 1003568794789, codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la
01.01.201N (Tabelul 1). Pe parcursul anului 201N, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni
economice care sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201N
S.R.L. „Astra”
Denumirea contului Suma
Imobilizari necorporale 13 000
Amortizarea imobilizari necorporale (750)
Mijloace fixe 339 950
Amortizarea mijloacelor fixe (50 050)
Creanţe pe termen lung 30 500
Avansuri acordate pe termen lung 25 000
Materiale 56 000
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 3 170
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată (920)
Producţie în curs de execuţie 9 150
Produse 5 450
Creanţe comerciale 58 750
Avansuri acordate curente 4 750
Creanţe ale bugetul 4 735
Creanţe ale personalului 2 500
Alte creanțe curente 12 000
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 11 200
Casa 850
Conturi curente în moneda naţională 9 705
Conturi curente în valută străină 9 100
Capital social 236 900
Rezerve din reevaluare 4 386
Rezerve statutare 15 642
Alte rezerve 51 450
Profit nerepartizat al anilor precedenţi 5 240
Avansuri primite pe termen lung 20 000
Credite bancare pe termen scurt 26 000
Venituri anticipate curente 16 000
Datorii comerciale curente 78 420
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 54 200
Datorii privind asigurările sociale și medicale 16 802
Datorii față de buget 5 250
Provizioane curente 13 800
Tabelul 2
Operaţiunile economice efectuate în anul 201N
la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în contul x
activităţii de bază
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe termen 200 042
lung
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 542
- cu destinaţie administrativa 1 842
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale cu
destinaţie administrativa 348
5 Se acordă avans furnizorilor în contul achiziţionării viitoare 25 042
a materialelor
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 30 542
- TVA 20% x
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 792
- necesităţi generale de producţie 3 142
- necesităţi administrative ale entităţii 842

8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o unitate 592


pentru necesităţile activităţii de bază
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 lei o 2 242
unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR 100)
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe vîndute 15 632
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor fixe 5 342
vîndute
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din uz a
OMVSD în cadrul valorii rămase 100
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi x
telegrafice, inclusiv TVA Total 600,00 lei x
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung primit în contul livrării 250 042
utilajului 1 792
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind leasingul
financiar 2 692
18 Se ridică numerar din contul curent cu depunerea acestuia în 91 042
casierie
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 592
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 242
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
poştale şi tichetelor 292
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10 542
- TVA 20% x
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 042
- pentru servicii poştale şi telegrafice 442
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de protocol, x
inclusiv TVA Total 480,00 lei x
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor privind
cheltuielile de protocol x
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 042
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al
entităţii 35 042
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 642
27 Sau procurat investiţiile pe termen lung în părţi neafiliate cu 30 042
achitare ulterioară
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 402
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 16 042
- organelor de asigurări sociale 3 042
- organelor de asigurări medicale 462
- comisioanele băncii 222
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite ca
urmare a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei x
- amortizarea acumulată – 18 000 lei x
30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 042
31 Se înregistrează în contul curent în valută străină diferenţa
de curs valutar favorabilă aferentă soldurilor mijloacelor 92
valutare
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la activitatea x
de bază
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv x
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65 042
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate x
36 Închiderea conturilor de venituri x
37 Închiderea conturilor de cheltuieli x
38 Reflectarea rezultatului financiar x

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului


x – suma ce urmează a fi calculată
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 201N în conturile contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare a conturilor sintetice (Anexa 4);
Anexa 3

Structura contului contabil

Debit Cont activ - denumirea


Credit
Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la majorarea Operaţiuni economice care duc la micşorarea
activului (+) activului (-)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Debit Cont pasiv - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la micşorarea Operaţiuni economice care duc la majorarea
soldului iniţial (-) soldului iniţial (+)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final
Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

TOTAL