Sunteți pe pagina 1din 357

ANDRZEJ SAPKOWSKI

SERIA WITCHER

2. SABIA DESTINULUI
Original: MIECZ PRZEZNACZENIA (1994)

Traducere din limba !l!ne"#


$IHAE%A &ISC'TEA

ir*ual+r!,ec*.eu

E-IT'RA: emira
21/

020
A-RE SA3OWSI 5+a n#5cu* e 21 iunie 1946 7n 8d;
3!l!nia. A 5*udia* ec!n!mia <i a lucra* ca agen* de =n"#ri
en*ru ! c!manie 5*r#in#. A *radu5 li*era*ur# Science
>c*i!n <i 7n 196/ a 5cri5 rima !e5*ire 7n glum#; dar *e?*ul
a @!5* ublica* imedia* 7n rei5*a Fantastyka. A deeni* a!i
5crii*!r @ull *ime; cucerind <i ublicul larg; <i cri*icii li*erari.
!rbind de5re 7nceu*uri; 5crii*!rul !e5*ea: BC=nd am
7nceu* 5# 5criu eu. 3!l!nia nu aea 5crii*!ri de @an*a5. Eu
am @!5* un i!nier. u e li5# de m!de5*ie; e ade#rul: a
*rebui* 5# inen*e" li*era*ura @an*a5 7n 3!l!nia. A *rebui* 5#
la5 7n urm# lec*urile mele din d!meniu; *!* ce <*iam de5re
@an*a5; c#ci ci*i*!rul !l!ne"; care e re*enDi!5; nu !ia 5#
acce*e ibri"i; c#rDi la mi,l!cul drumului din*re @an*a5 <i
al*e genuri 5au ur <i 5imlu ! imi*aDie du# T!lFien. C#u*a
cea n!u; cea 5ecial. er#bdarea lui de a de5c!eri cea
n!u; cea 5ecial; m+a @#cu* 5# 5criu.G %i*era*ura e care !
5crie de e5*e d!u# decenii are mare 5ucce5 7n Dara na*al#
<i 7n 5*r#in#*a*e; iar c#rDile 5ale 5e =nd 7n mili!ane de
e?emlare; Andr"e, SaF!5Fi >ind unul din*re cei mai
00
cun!5cuDi <i cei mai 7ndr#giDi au*!ri !l!ne"i de a"i; c#rDile
5ale >ind *radu5e 7n mul*e limbi. &aima i+a adu5+! 5eria
Wiedźmin, cun!5cu*# 5ub *i*lul The Witcher <i !ulari"a*#
la 5car# larg# da*!ri*# ,!curil!r ide! cu acela<i nume; care
5e bucur# de un 5ucce5 r#5un#*!r. Saga care l+a c!n5acra*
curinde *rei !lume de !e5*iri; ublica*e 7n mai mul*e
ediDii
(!tima<i d"rin#$%
5ub maia a#ru*
mul*e *i*luri. Ostatnie
iniDial 5ub źyczenie 7nJ 199.
*i*lul Wiedźmin 199
Au urma* !lumele Miecz &rzeznaczenia J 1992 '(a)ia
destin*!*i% <i +re e!- J 1994 ( (/n0e!e e!1!"r%. Seriei i 5+
au ad#uga*; 7n *im; <i al*e c#rDi; iar au*!rul a 5emna* <i al*e
!lume de r!"# 5cur*# <i r!mane; rin*re care; cel mai
recen*; K mi2a (29); a c#rui !e5*e 5e e*rece 7n
A@gani5*an. Au*!rul a c=<*iga* numer!a5e remii
re5*igi!a5e. A rimi* d!u# di5*incDii de la Te Eur!ean
Science &ic*i!n
5+a decerna* S!cie*
$edalia de<i$eri*
cincien*ru
remii Cul*ur#
a,del. Ml!ria
Ln anulAr*i5
2127ni
3!l!nia.

040
LIMITELE POSIBILULUI

0 u mai
a5cul*aDi aici ie5e el dele+a
la mine; ac!l!
5u5c=*bub!5ul;
e lumead=nd
<i #m=n*ul;
din ca cu
c!ningere. E+un cea5 <i un 5@er* de c=nd a in*ra*. Hai du#
el.
T=rg!eDii; i*iDi rin*re d#r=m#*uri; rieau *#cuDi
cr##*ura neagr# c#5ca*# 7n ruine; la in*rarea 7n lumea
5ub*eran#. 'n gr#5an cu ilic galben <i+a mu*a* greu*a*ea de
e un ici!r e al*ul; <i+a dre5 gla5ul <i <i+a 5c!5 <aca
!n!5i*#.
0 'n b!b "#ba#; a 5u5 el; <*erg=ndu+<i br!b!anele de
5ud!are din 5r=ncenele cu >re r#"leDe.
0 Ce "#ba#N a u@ni* bub!5ul. Ac!l!; 7n rub#; 7<i @ace
eacul ba5ili5cul; d!ar nu Di+ai ierdu* minDile; rimaruleN
Cine 5e+ncume*# 5# in*re ac!l! 7i u*re"e5c ci!lanele. +au
ieri* de5*uiN Ce 5# mai "#b!imN
0 3#i; cum ne+am 7n!i*N i+a 5u5 e"i*an* gr#5anul.
0 Cu unul iu *e+ai 7n!i*; rimarule; a in*ereni*
*!ar#<ul bub!5ului; un uria< a=nd dinain*e un <!rD de
m#celar; din iele. Iar acum e m!r* de+a binelea; e limede
ca bun# "iua. Se edea de la ! !<*# cum ! c#u*a cu
lum=narea; ca <i ceilalDi dinain*ea lui. i nici m#car nu <i+a
lua* ! !glind# cu el; d!ar 5ada. i @#r# !glind# n+are cum
5#+i @ac# @elul ba5ili5cului; e la min*ea c!c!<ului.
0 %a5P c# barem 7Di cruDi g!l!ganii; rimarule; a ad#uga*
bub!5ul. C# nu mai ai cui 5#+i l#*e<*i en*ru ba5ili5c. 3!Di
5# *e duci aca5# lini<*i*. %u#m n!i calul <i de5agii
=n#*!rului; c+ar >a #ca*
0 Ciar a<a; 5u5 dem#celarul.
ei. Qidiiu+i =n,!5; iar
de5agii+5 burdu<iDi. Ia 5# arunc#m n!i un !ci; 5# edem ce+
i 7n ei.
0 Cum a<aN Ce @aci ac!l!N
0 Taci; rimarule; !rbe<*i <i *u ca 5# *e ai+n *reab#; l+a
00
aer*i"a* bub!5ul.
0 Qidiiul e =n,!5; a ree*a* m#celarul.
0 %a5# calul 7n ace; dr#guD#.
$#celarul 5+a 7n*!r5 alene 5re 5*r#inul care 5e ii5e
rin*r+! cr##*ur# din "idul din 5a*ele mulDimii aduna*e 7n
,urul in*r#rii 7n gr!*#.
S*r#inul
5ur*uc aeae5*e
ca@eniu #rulun
<a*en; creD
ca@*an <i @!ar*e
c#*u<i* de5 <i 7nal*e
<i ci"me ur*a de
un
c#l#rie. i nici! arm#
0 Ia m=na de e cal; a ree*a* el "=mbind maliDi!5. 3#i;
cum ine a5*aN Calul al*uia; de5agii al*uia; au*ul al*uia; iar
dumnea*a 5#+Di arunci !ciul dumi*ale ucin!5; 5#+Di bagi
laba dumi*ale 5lin!a5#N -aP 5e !a*e a<a ceaN
Qub!5ului i+a aluneca* agale m=na e gruma"ul
arm#5arului <i 5+a iDi* c#*re m#celar. Ace5*a a da* din ca
a>rma*i
r#5#ri* d!i<i*ineri
a @#cu* un 5emn
!inici; *un<i c#*re
5cur*.mulDimea
Am=nd!i din care
aeau au !
c=*e
b=*# de @elul cel!r cu care 5un* n#uci*e animalele 7n aba*!r.
0 -aP cine+!i > dumnea*a; l+a in*erela* bub!5ul @#r# 5#+
<i de5rind# m=na de gruma"ul calului; ca 5#+Di dai cu
#rerea de5re ce 5e !a*e <i ce nu 5e !a*eN
0 A5*a nu+i *reaba dumi*ale; dr#guD#.
0 Arme n+ai a5ura dumi*ale.
0 E dre*; i+a "=mbi* 5*r#inul <i mai maliDi!5. +am
a5ura mea.
0 A5*a+i @!ar*e r#u; a "i5 bub!5ul 5c!D=ndu+<i m=na din
bu"unarul de la ie*; 7mreun# cu un cuDi* lung. E5*e
@!ar*e r#u c# nu le ai a5ura dumi*ale.
$#celarul <i+a *ra5; de a5emenea; cuDi*ul lung c=* ! 5abie
de ab!rdare. Cei d!i !inici au @#cu* un a5 7nain*e;
ridic=ndu+<i b=*ele.
0 +am de ce 5# le am a5ura mea; i+a relica* 5*r#inul
@#r# 5# 5e clin*ea5c# din l!c. Armele mele m# urmea"#
e5*e *!*.
-e du# ruine au D=<ni*; c#lc=nd cu a5 5igur <i a#5a*;
d!u# @e*i<cane. $ulDimea 5+a de5#rDi* de 7nda*#; 5+a da*
7nd#r#* <i 5+a 7mr#<*ia*.
&e*i<canele "=mbeau; le 5*r#luceau dinDii <i le 5c=n*eiau
0/0
!cii de la c!"ile c#r!ra <eruiau 5re ureci anglici la*e
*a*ua*e. $u<cii le 5#l*au ,uc#u<i e c!a5ele u*ernice;
i"ibile e 5ub blana de r=5 din ,urul <!lduril!r <i e umerii
r!*un"i; g!i mai 5u5 de m#nu<ile din la5# de "ale. -e du#
umerii ac!eriDi; de a5emenea; cu "ale din !Del; 5e "#reau
m=nerele 5#biil!r.

<i aC#*inel <i cu e


u5 cuDi*ul b#gare de 5eam#; bub!5ul 5+a l#5a* e ine
#m=n*.
-in5re cr##*ura din ruine 5+a au"i* un "!rn#i* de ie*re;
un 5cr=<ne*; iar a!i 5+au ii* din be"n# m=inile 5ri,ini*e de
c!ama cre5*a*# a "idului. -u# m=ini; <i+au @#cu* aariDia
7nce*ul cu 7nce*ul un ca cu le*e dalbe; udra*e cu ra@ de
c#r#mid#; un ci alb ca arul; m=nerul unei 5ade;
r#5#ri*e dea5ura um#rului. S+a 5*=rni* rum!are 7n mulDime.
Cel cu le*e dalbe 5+a arcui*; 5c!D=nd la ieal# din
cr##*ur# un *rudebi"ar;
T=r=nd crea*ura c!adamurdar
lung# de
de ra@ <i #*a*
<!=rl#; de 5=nge.
a *r=n*i*+! @#r#
niciun cu=n* la ici!arele gr#5anului. 3rimarul 5+a *ra5
7na!i; 5+a 7miedica* de ! buca*# de m!l!"; 5+a !lba* la
ci!cul curba*; la ariile membran!a5e; la gearele 7n @!rm#
de 5ecer# <i la acele labe ac!eri*e cu 5!l"i. %a @#lcile
7ncle<*a*e; !dini!ar# carmin; acum de un r!<u murdar. %a
!cii 5*icl!<i; 7n@undaDi 7n !rbi*e.
0 Ia*# ba5ili5cul; a r!clama* cel cu le*e dalbe;
5cu*ur=ndu+<i an*al!nii de ra@. A<a cum ne+am 7n!i*.
R!gu+#; cele d!u# 5u*e de lin*are care mi 5e cuin. S# nu
cuma 5# >e @al5e. 3e eri>ca*e; 5# nu 5uneDi c# nu +am
5u5.
Cu m=inile *remur=nde; rimarul a 5c!5 ! *#<cuD#. Cel cu
le*e dalbe 5+a ui*a* 7n ,ur en*ru ! cli#; <i+a !ri* riirea
e bub!5ul la ici!arele c#ruia "#cea cuDi*ul. i+a aDin*i*
!cii a5ura b#rba*ului cu 5ur*uc ca@eniu <i a5ura
@e*i<canel!r cu bl#nuri de r=5.
0 Ca de !bicei; a 5u5 el; 7n<@#c=nd *#<cuDa din m=inile
@rem#*=nde ale rimarului. Eu 7mi un ielea+n 5aramur#
en*ru !i en*ru d!u# arale ci!are <i c=nd c!l!; !i ce
@aceDiN # b#gaDi na5ul 7n lucrurile mele. u+i ci 5# #
5cimbaDi auc#*urile; naiba 5# # ia.
0U0
0 +am u5 m=na e ele; a m!rm#i* m#celarul; @#c=nd
un a5 7nd#r#*. Cei cu b=*ele 5+au *!i* 7n mulDime. u ne+
am a*in5 de ele; c!na<ule.
0 $# bucur; a "=mbi* cel cu le*e dalbe. %a ederea
acelui "=mbe*; 7n!ri* e @aDa liid# ca e ! ran# de5ci5#;
mulDimea a 7nceu* 5# 5e ri5iea5c# de 7nda*#. Iar en*ru
a5*a; b#die;-ar
*e 7n ace. nicidu+*e+n
de dumnea*a n+! 5# 5e a*ing# nimeni. -u+
graba mare.
Aa* 7n 5a*ele 5#u; bub!5ul a da* 5# 5e re*rag# <i el.
C!<urile de e ciul 5#u; deeni* din*r+!da*# =n#*; ar#*au
!ribil.
0 Hei; ia 5*ai niDel; i 5+a adre5a* !mul 7n 5ur*uc ca@eniu. Ai
ui*a* cea.
0 Ce c!na<uleN
0 Ai 7ndre*a* cuDi*ul 5re mine.

din&a*a mai 7nal*#


<!lduri. Sabia <i+a
ii*#de#r*a* bru5c ici!arele
ca rin @armec a <uiera* <i 5+a r#5uci*
@ulger#*!r 7n
aer. C##D=na bub!5ului a "bura* 7n 5u5; de5criind un arc <i
a c#"u* 7n cr##*ura c#5ca*# 7n ruine. Truul 5+a r#bu<i*
Dea#n <i gre!i; ca un *runci re*e"a*; 7n*r+! gr#mad# de
c#r#mi"i 5ar*e. $ulDimea a e?clama* 7n*r+un gla5. Cealal*#
@a*#; cu m=na e m=nerul 5abiei; 5+a 7n*!r5 abil ca 5#+i
ac!ere 5a*ele. u mai era ne!ie. $ulDimea; !*icnindu+
5e <i c#"=nd 7n m!l!"; @ugea m=nc=nd #m=n*ul 5re *=rg.
Ln @run*e @#cea 5al*uri imre5i!nan*e rimarul; c!* la c!* cu
m#celarul uria<.
0 emai!meni*# l!i*ur#; a c!men*a* glacial cel cu
le*e dalbe; duc=ndu+<i m=na 7n m#nu<# neagr# 5*rea<in#
la !ci. emai!meni*# l!i*ur# de 5abie "erriFan#. $#
7nclin 7n @aDa m#ie5*riei <i a @rumu5eDii un!r r#"b!inice
libere. Sun* Meral* de Riia.
0 Iar eu; ar#*# 5*r#inul 5re emblema de e ie*ul
5ur*ucului 5#u ca@eniu; rere"en*=nd *rei #5#ri negre
alinia*e 7n mi,l!cul unui c=m auriu; 5un* Q!rc; numi* <i
Trei M#i. i ele 5un* @e*ele mele de n#de,de; Tea <i ea. %e
5un e numele a5*ea; al*@el Di 5+ar 7mle*ici limba+n gur#
dac# ai 7ncerca 5# le r!nunDi numele l!r de @a* <i de
dre*. i; a<a cum e bun# dre*a*e Di+ai da* 5eama; 5un*
060
din erriFania.
0 -a*!ri*# l!r cred c# mai am calul <i de5agii. #
mulDume5c; r#"b!inicel!r. LDi mulDume5c <i dumi*ale; n!bile
Q!rc.
0 Trei M#i. Ei; la5#; ce n!bilV Ce *reab# *e reDine 7n
*=rgu<!rul #5*a; Meral* de RiiaN
0
0 ici! *reab#.
Ei; a<a mai ii de+aca5#. Am ! r!unere en*ru *ine.
u dear*e de aici; la r#5crucea cu drumul 5re !r*ul
r=ului; e5*e un an. Se nume<*e B%a -rag!nul Mri,uliuG. Au
buca*e @#r# de erece. $# duc ac!l! en*ru ma5# <i ca5#.
Tare mul* m+a< bucura dac# ai rea 5# m# 7n5!De<*i.
0 Q!rc; a "i5 cel cu le*e dalbe; 7n*!rc=ndu+5e din5re
cal <i ui*=ndu+5e 7n !cii 5*r#luci*!ri ai 5*r#inului; reau 5#
>u 5igur c# nu 5+a 5*recura* re! ne7nDelegere: 5un* =n#*!r.

dai0de$i+am
e5*e:da* 5eama.
BSun* i ai 5u5+! de arc# ai > ru* 5#+mi
ler!5.G
0 'nii; a 5u5 Meral* 7nce*; ar rea mai degrab# 5# 5e
ae 7n rea,ma unui ler!5 dec=* a unui =n#*!r.
0 Iar alDii; a r=5 Trei M#i; ar rea mai degrab# 5# >e 7n
rea,ma !il!r dec=* a @emeil!r. Ei bine; 7mi are r#u en*ru
ei; <i en*ru unii; <i en*ru alDii. Lmi re7nn!ie5c r!unerea.
Meral* <i+a 5c!5 m#nu<a <i i+a 5*r=n5 m=na 7n*in5# 5re el.
0 LncuiinDe" <i m# bucur c# *e+am cun!5cu*.
0 A*unci; ai la drum; c# mi+e ! @!ame de lu.

II
Hangiul a <*er5 ma5a din 5c=ndur# a5r# cu ! c=r#; 5+a
7nclina* <i a "=mbi*. Li li5eau d!i dinDi din @aD#.
0 -a Trei M#i 5+a ui*a* en*ru un m!men* la *aanul
a@uma* <i la "benguiala #ian,enil!r care 7l 7m=n"eau. $ai
7n*=i ni<*e
7n*reg. Iar bere. i
la bere ca 5#
Ce+ar nu iidr#guD#N
merge; de d!u# !ri; un bu*!ia<
0 Qr=n"#N 5+a a"arda* angiul.
0 u; <i+a 7ncreDi* @run*ea Q!rc. Qr=n"a ! l#5#m la urm#.
%a bere am aea !@*# de cea acru <i iu*e.
0 Cum d!riDi. Hangiul a "=mbi* <i mai larg. Cei d!i dinDi
090
din @aD# nu erau 5ingurii care+i li5eau. Angile cu u5*ur!i 7n
ulei de m#5line <i !De* 5au #5*#i er"i marina*e cu ardei
0 Ln regul#. i una; <i al*a. i e urm# 5u#; din aia de
care am mai m=nca* aici; 7n care lu*e5c @eluri*e 5c!ici;
e<*i <i al*e g!"uri delici!a5e.
0 Sua lun*ra<uluiN

i 0 Ln*!cmai.
a!i ni5caiaidu"ini
du# aceea;
de raci.@ri*ur# de !al#
Arunc#+n berbec cu cea#.
@enicul din
bel<ug. i a!i br=n"# de !aie <i 5ala*#. i e urm#+!m mai
edea n!i.
0 # 5ere5c. 3en*ru >ecare; adic# a*ru !rDiiN
erriFanca mai 7nal*# a nega* 5cu*ur=nd din ca <i 5+a
le5ni* dem!n5*ra*i e5*e *alia 5*r=n5# 7n*r+! c#ma<#
mula*# de in.
0 ai; am ui*a*. Trei M#i i+a @#cu* cu !ciul lui Meral*.
&e*ele Din d!i.
en*ru n!i la 5ilue*#. M!5!darule;
Hai; ad#+ne berbecul 7mreun#
berea numaidec=*; 5# >e d!ar cu
angilele. Cu celelal*e mai 5*ai niDel; 5# nu 5e r#cea5c#.
-!ar n+am eni* aici 5# ne unem bur*a la cale; ci 5# mai
5*#m la *aclale.
0 Am 7nDele5; 5+a 7nclina* din n!u angiul.
0 3recauDia e un lucru im!r*an* 7n me5eria *a. -#+mi
m=na; dr#guD#.
$!nedele de aur "!rn#iau. Iar angiului i 5+a l#rgi*
"=mbe*ul =n# la limi*ele !5ibilului.
0 A5*a nu+i aruna; l+a anunDa* Trei M#i. E cea 7n lu5.
i+acum @ugi la buc#*#rie; !mule bun.
Ln !daie era cald. Meral* <i+a 5c!5 cing#*!area; <i+a da* ,!5
ca@*anul; a!i <i+a 5ueca* m=necile.
0 #d c# nu duci li5# de arale; a !b5era* el. Tr#ie<*i
din ren*a de caalerN
0 Ln !arecare m#5ur#; a "=mbi* Trei M#i; @#r# a in*ra 7n
am#nun*e.
+a dura* mul* <i au a,un5 angilele <i un bu*!ia< de+un
5@er*.
erriFancele; @#r# 5# bea rea mul*# bere; erau din cale+
a@ar# de e5ele. L<i *!* <!*eau cea. ea; cea mai 7nal*#; a
u@ni* din 5enin 7n*r+un r=5 gu*ural.
0 1 0
0 &e*ele !rbe5c 7n graiul c!munN a 7n*reba* Meral* 7n
<!a*#; riindu+le cu c!ada !ciului.
0 -e5*ul de r#u. -ar nu 5un* rea !rb#reDe. Ceea ce e
de5*ul de bine. Cum Di 5e are 5ua; Meral*N
0 $mm.
0 Hai 5# bem.
0
0 $mm.
Meral* J Trei M#i a l#5a* ,!5 lingura <i a 5ugiDa* cu
demni*a*e J; 5# ne 7n*!arcem en*ru un m!men* la ce
!rbeam e drum. -in c=*e am 7nDele5 eu; =n#*!rule;
cu*reieri lumea de la un ca#* la al*ul <i; dac#+Di ie5e un
m!n5*ru 7n cale; 7i ii de ac. i caeDi arale en*ru a5*a.
A5*a+i 5lu,ba de =n#*!rN
0 Cam a<a cea.
0 i ce 5e 7n*=ml# dac# e<*i cema* anume 7n*r+un l!cN
3en*ru; 5# "icem; ! c!mand# 5ecial#. A*unci cum @aci; *e
duci <i i"bu*e<*iN
0 -einde de cine m# ceam# <i en*ru ce.
0 i en*ru c=* de mul*N
0 &#r# d!ar <i !a*e; a ridica* din umeri =n#*!rul. T!a*e
au un reD <i >ecare rea 5# *r#ia5c#; a<a cum ar 5une !
rie*en# a mea; r#,i*!are.
0 -e5*ul de 5elec*i# ab!rdarea <i @!ar*e rac*ic#; a<
5une. i *!*u<i; la ba"# 5*# ! idee im!r*an*#; Meral*.
C!nic*ul din*re &!rDele Ordinii <i cele ale Ha!5ului; cum
!bi<nuia 5# 5un# un rie*en al meu; r#,i*!r. Lmi
7nciuiam c# 7ndeline<*i ! mi5iune a#r=nd n!r!dul
7m!*ria R#ului; 7n*!*deauna <i re*u*indeni. &#r#
di5criminare. Aeai un l!c de 5ine 5*#*#*!r de ! ar*e a
ali5adei.
0 &!rDele Ordinii; &!rDele Ha!5ului. Ce !rbe 5@!r#i*!are;
Q!rc. ii m!rDi< 5# m# la5e"i de ! ar*e a ali5adei 7n*r+un
c!nic* care; du# cum 5e ede; e5*e e<nic; a 7nceu* cu
mul* 7nain*e de enirea n!a5*r# e lume <i a c!n*inua 7nc#
mul*# reme du# ce nu !m mai >. Ln ce ar*e 5e a#
>erarul care !*c!e<*e caiiN -ar angiul n!5*ru care
*!cmai ne aduce carnea de berbec 7n *i5ieN -u# *ine; cum
5e 5*abile<*e limi*a din*re Ha!5 <i OrdineN
0 11 0
0 e5u5 de 5imlu. Trei M#i l+a ir!ni* cu riirea. T!*
ceea ce rere"in*# Ha!5ul e5*e ! ameninDare; e5*e de
ar*ea agre5i#. Ordinea; 7n 5cimb; e5*e de ar*ea
ameninDa*#; care are ne!ie de a#rare. Care are ne!ie de
a#r#*!ri. Hai 5# bem. i 5# a*ac#m berbecul.
0 Haide.
A=nd e
m=nca*; gri,# de au
care 5ilue*#; "erriFancele
umlu*+! auberii
cu b#u*ul lua* 7n*r+un
! au"#ri*m
de la
ului*!r. ea; aleca*# e5*e um#rul *!ar#<ei 5ale; i+a
murmura* cea m#*ur=nd ma5a cu c!"ile 5ale 7mle*i*e.
Tea; cea mai 5cund# din*re ele; a 7nceu* 5# r=d# cu
!!*e; cliind e5el din le!aele *a*ua*e.
0 -a; a c!n*inua* Q!rc r!"=nd un !5. S# relu#m
c!ner5aDia; dac# rei. Qag de 5eam# c# nu+Di ic# bine 5#
>i la5a* de ar*ea uneia din*re &!rDe. Tu rei d!ar 5#+Di @aci
*reaba.
0 A<a+i.
0 -ar din @aDa c!nic*ului din*re Ha!5 <i Ordine nu+i ci
de 5c#are. Te+ai a5emui* *u cu >erarul; dar n+ai cu el nici 7n
clin; nici 7n m=nec#. Te+am #"u* 7n acDiune. S# in*ri 7n*r+!
cr##*ur# 7n*re d#r=m#*uri <i 5# 5c!Di un ba5ili5c r#u5.
-r#guD#; e5*e ! mare di@erenD# 7n*re !*c!irea cail!r <i
uciderea unui ba5ili5c. Ai 5u5 c#; dac#+Di c!nine 5imbria;
alergi 7n*r+un 5ue* la ca#*ul lumii <i+i @aci @elul unei
anumi*e crea*uri. S# 5unem c# un drag!n @er!ce @ace
raagii
0 3r!5* e?emlu; i+a *#ia* !rba Meral*. e"i cum baDi
c=miiN -e drag!ni; care rere"in*# Ha!5ul; @#r# 7nd!ial#;
nu m# a*ing.
0 3#i; cum ine a5*aN Trei M#i <i+a lin5 dege*ele. 3=n+aiciV
-#+! naibii de *reab#; din*re *!Di m!n<*rii; drag!nul e5*e;
r!babil; cel mai rime,di!5; cel mai crud <i mai lac!m. Cea
mai 5c=rb!a5# ,iin#. A*ac# !amenii; r!!ac# =r,!luri <i
r#e<*e @eci!are. +ai au"i* ! gr!a"# de !e<*i din+a5*eaN
u !* 5#+mi 7nciui c# *u; =n#*!rule; n+ai ! erece de
drag!ni la ac*i.
0 Eu nu =ne" drag!ni; a 5u5 Meral* 5ec. Qalauri cu
c!ad# lung#; da. !=rle "bur#*!are. mei. -ar drag!ni; 7n
0 12 0
niciun ca"; nici er"i; nici negri <i nici r!<ii. 3ur <i 5imlu nu+i
=ne"; ricee !da*#.
0 Hai c# m+ai da* ga*a; i+a 5u5 Trei M#i. Ei bine; bine;
am riceu*. -e5*ul; ai 5# nu mai !menim nimic de5re
drag!ni; #d cea r!<u la !ri"!n*; cu 5iguranD# nu+5 al*cea
dec=* racii n!<*ri. Hai 5# bemV
Scr=<nind;
5c!*eau carnea5#rgeau cu 5#ra*#
alb#. Aa dinDii caraacele racil!ricur=ndu+
7i i<ca durer!5; r!<ii <i le
i e 7nceie*urile m=inil!r. Q!rc a *!* *urna* bere; a,ung=nd
7n*r+un >nal 5+! 5c!a*# cu !l!nicul de e @undul
bu*!ia<ului. erriFancele erau din ce 7n ce mai e5ele; 5e
ui*au 7n ,ur rin an "=mbind ameninD#*!r; =n#*!rul nu 5e
7nd!ia c# erau 7n c#u*are de 5candal. 3e5emne c# <i Trei M#i
!b5era5e; en*ru c# le ameninDa cu un rac Dinu* de c!ad#.
&e*ele cic!*eau; iar Tea; cu bu"ele Duguia*e <i cu !cii
7nci<i ca en*ru un 5#ru*; cu @aDa *a*ua*#; @#cea ! imre5ie
7n5#im=n*#*!are.
0 Sun* ade#ra*e i5ici 5#lba*ice; i+a murmura* Trei M#i
lui Meral*. Trebuie 5# >i mereu cu !cii e ele. Al*@el;
dr#guD#; ni*am+ni5am; e neu5# ma5#; 5e 7mr#<*ie maDe
e *!a*# !deaua. -ar; ce+i dre*; 5un* de i5ra#. -!ar ai
#"u* de ce 5un* 7n 5*are
0 *iu; a ar!ba* Meral* din ca. $ai rar g#5e<*i ! a<a
e5c!r*#. erriFancele 5e na5c r#"b!inice; 5un* an*rena*e
en*ru lu*# din @raged# runcie.
0 u de5re a5*a e !rba. Q!rc a 5cuia* e ma5# un
ici!ru< de rac. $# re@eream la er@!rmanDele din a*.
Meral* le+a arunca* ner#bd#*!r ! riire @e*el!r. Erau
"=mbi*!are. ea; din*r+! mi<care @ulger#*!are; ar!ae
imerce*ibil#; a a,un5 la *i5ie. 3riindu+l e =n#*!r cu
!cii mi,iDi; a 7n#Da* un rac <i a mu<ca* din caraace cu
5cr=<ne*. Qu"ele 7i 5*r#luceau de la aa 5#ra*#. Trei M#i a
r=g=i* din r#5u*eri.
0 A<adar; Meral*; a c!n*inua* el; *u nu =ne"i drag!ni;
nici er"i <i nici de al*# cul!are. Am lua* la cun!<*inD#. -ar
de ce; m# r!g; d!ar ace5*e *rei cul!riN
0 3a*ru; ca 5# >u mai reci5.
0 Ai !meni* de5re *rei.
0 1 0
0 E<*i in*ere5a* de drag!ni; Q!rc; din c=*e #d eu. Ai un
anumi* m!*iN
0 u. -!ar din 5iml# curi!"i*a*e.
0 Aa. Ln ceea ce rie<*e cul!rile; a @!5* ad!*a*#
acea5*# de5criere en*ru a iden*i>ca drag!nii au*en*ici.
-e<i nu !* > iden*i>caDi cu e?ac*i*a*e. -rag!nii er"i; de
al*@el
5un* decei!bicei
mai r#5=ndiDi;
balaurii cu5un* de lung#.
c!ad# @a* de5*ul de cenu<ii;
Cei r!<ii 5un* de cum
@a*
r!<caDi 5au c#r#mi"ii. $arii drag!ni; de cul!are ca@enie; 5un*
de @a* cun!5cuDi 5ub numele de drag!nii negri. $ai rari
5un* drag!nii albi; 7nc# nu mi+a @!5* da* 5# #d reunul =n#
acum. ieDuie5c 7n !rdul 7nde#r*a*. A<a cic#.
0 In*ere5an*. i <*ii de5re care drag!ni am mai au"i*N
0 *iu. Meral* a 5!rbi* din bere. Aceia<i de5re care am
au"i* <i eu. Cei aurii. u e?i5*# a<a cea.
0 3e
#"u* ce *e ba"e"i
niciunul c=ndS+ar
nici!da*#N 5ui#rea
a5*aNc#
-!ar en*ru
niciunul albc#nu
n+ai
Di+a
ie<i* 7n cale.
0 u+i ciar a<a. 3e5*e m#ri; 7n O>r <i angebar; 5un*
cai albi cu dungi negre. +am #"u* reunul 7n iaDa mea;
dar <*iu c# e?i5*#. 3e c=nd drag!nii aurii 5un* crea*uri
mi*ice. %egendare. Ca a5#rea !eni?; 5# 5unem.
-rag!ni aurii <i #5#ri !eni? nu e?i5*#.
ea; 5ri,inindu+5e e c!a*e; 5e ui*a la el cu in*ere5.
0 *ii de5re ce !rbe<*i; @#r# u*inD# de *#gad#; d!ar
e<*i =n#*!r; nuN Q!rc a mai *urna* ni<*e bere din bu*!ia<.
-ar cred; *!*u<i; c# !rice mi*; !rice legend#; *rebuie 5# aib#
anumi*e r#d#cini. Iar 7n acele r#d#cini 5e a# cea 7n*r+
ade#r.
0 Se a#; i+a c!n>rma* Meral*. Cel mai ade5ea; un i5; !
d!rinD#; un d!r. Lncrederea c# !5ibilul nu are limi*e. i;
une!ri; a"ardul.
0 -a; a"ardul. Oare n+! > !5ibil 5# > e?i5*a* c=nda un
drag!n auriu; ! mu*aDie unic#; iree*abil#N
0 -ac#+i e+a<a; a*unci a au* 5!ar*a *u*ur!r mu*anDil!r;
a "i5 =n#*!rul 7n*!rc=nd caul. Ar > @!5* rea di@eri*; ca 5#
!a*# 5uraieDui.
0 HaV a @#cu* Trei M#i. Acum negi legile na*urii; Meral*.
0 14 0
3rie*enul meu; r#,i*!rul; !bi<nuia 5# 5un# c# 7n na*ur#
!rice crea*ur# are c!n*inui*a*ea 5a <i c# 5uraieDuie<*e;
5ub ! @!rm# 5au al*a. S@=r<i*ul uneia e5*e 7nceu*ul al*eia;
!5ibilul nu are limi*e 5au cel uDin na*ura nu le cun!a<*e.
0 $are !*imi5* rie*enul #5*a al *#u; r#,i*!rul. +a lua*;
7n5#; 7n c!n5ideraDie cea: er!rile c!mi5e de na*ur#. Sau de
cei care 5+au
a5emeni ,uca*arcu> ea.
lui; dac# -rag!nul
e?i5*a*; n+ar >auriu
u*u*<i5uraieDui.
alDi mu*anDi%+ar
> 7miedica* ! limi*# a !5ibilului de5*ul de na*ural#.
0 Care limi*#N
0 $u*anDii J mu<cii ma?ilarel!r lui Meral* "=cneau
u*ernic J; mu*anDii 5un* 5*erili; Q!rc. umai 7n legende
!a*e d#inui ceea ce nu !a*e d#inui 7n na*ur#. -!ar
legenda <i mi*ul ign!r# limi*ele !5ibilului.
Trei M#i *#cea. Meral* 5e ui*a la @e*e; la ciurile deeni*e
din*r+!da*# 5eri!a5e. eag=*ul
nea<*e*a*e; 7mbr#Di<=ndu+i 5+a cualeca* 5re el gre!i.
braDul mu5cul!5; e
I+a 5imDi* bu"ele e !bra"ul lui; ume"i*e cu bere.
0 Te lace; i+a <!*i* Trei M#i. %a naiba; *e lace.
0 Ce e a<a de ciuda*N a "=mbi* *ri5* =n#*!rul.
0 imic. -ar *rebuie 5# 5#rb#*!rim. M!5!daruleV Lnc# un
bu*!ia<V
0 Hai 5# nu e?ager#m. Cel mul* un urci!r.
0 -!u# urci!areV a e?l!da* Trei M#i. Tea; *rebuie 5# ie5 !
cli#.
erriFanca 5+a ridica*; <i+a lua* 5abia de e banc#; a
in5ec*a* 7nc#erea cu ! riire melanc!lic#. -e<i mai
mul*e ereci de !ci; a<a cum remarca5e =n#*!rul;
@ulgera5er# lac!m la ederea *#<cuDei b!mba*e; nimeni nu
5+a gr#bi* del!c 5#+l urme"e e Q!rc; care 5e cl#*ina e
d!u# c#r#ri 5re ie<irea 7n cur*e. Tea a ridica* din umeri;
urm=ndu+<i 5*#=nul.
0 Care Di+e numele ade#ra*N a 7n*reba*+! Meral* e cea
care r#m#5e5e la ma5#. ea a @ulgera* cu dinDii 5#i albi.
C#ma<a 5*r=m*# 5*#*ea 5#+i !cnea5c#; ar!ae de limi*ele
!5ibilului. =n#*!rul nu 5e 7nd!ia c# ! al*# r!!care
lu*ea 7n 5al#.
0 Aleaenerle.
0 1 0
0 &rum!5. =n#*!rul era 5igur c# "erriFanca 5e a
5cim!n!5i <i+i a @ace cu !ciul. Aea dre*a*e.
0 eaN
0 HmN
0 -e ce umblaDi !i cu Q!rcN !i; r#"b!inice libereN 3!Di
5#+mi 5uiN
0
0 Hm.
Hm; ceN
0 El e5*e erriFanca 7<i c#u*a cuin*ele 7ncrun*a*#. El
e5*e cel mai @rum!5.
=n#*!rul a da* din ca. u era rima da*# c=nd cri*eriile
du# care @emeile ealuea"# a*rac*ii*a*ea b#rbaDil!r
rere"en*au ! enigm# en*ru el.
Trei M#i 5+a n#u5*i* 7n 5al# 7nceindu+5e la an*al!ni <i i+
a 5*riga* c!men"i angiului. Tea; Din=ndu+5e cu d!i a<i 7n
5a*ele
7mre,urullui; re@#c=ndu+5e
5#lii; iar negu5*!rii lic*i5i*#;
<i marinarii5+a ui*a* de 5#+<i
5e 5*r#duiau ,ur
@erea5c# riirea. ea 5ugea un al* rac <i din c=nd 7n c=nd 7i
arunca riiri line de 5ub7nDele5 =n#*!rului.
0 Am mai c!manda* ni<*e angile; @ri*e de da*a
acea5*a. Trei M#i 5+a *r=n*i* ca din !d; cureaua de5@#cu*# 7i
"#ng#nea. A*=*a m+am !5*eni* cu racii #<*ia; c# 5un* lini*.
i *!cmai am !rbi* de ! !daie en*ru *ine; Meral*. +are
niciun r!5* 5# r#*#ce<*i n!a*ea e drumuri. Hai 5# mai
e*recem. Ln 5#n#*a*ea !a5*r#; @e*el!rV
0 e55eFeal; i+a r#5un5 ea ridic=nd aarul. Tea a
@#cu* cu !ciul <i 5+a 7n*in5; ceea ce; c!n*rar a<*e*#ril!r lui
Meral*; nu a du5 la re#r5area bu5*ului 5#u a*rac*i e5*e
c#ma<#.
0 S# e*recemV Trei M#i 5+a aleca* e5*e ma5# <i a
#lmui*+! e5*e @und e Tea. S# e*recem; =n#*!rule. Hei;
g!5!daruleV &#+*e+nc!aceV
Hangiul a eni* 7n grab#; <*erg=ndu+<i m=inile de <!rD.
0 +ai cuma ! an#N 'na en*ru 5c#lda*; *rainic# <i
mareN
0 C=* de mare; d!mnuleN
0 S# 7nca# a*ru er5!ane.
0 3en*ru a*ru Hangiul a r#ma5 cu gura c#5ca*#.
0 1/ 0
0 3en*ru a*ru; i+a c!n>rma* Trei M#i 5c!D=nd din
bu"unar *e<cereaua 7nde5a*#.
0 &acem r!5*; 5+a lin5 e bu"e angiul.
0 A<a *e reau; a r=5 Q!rc. S+! duc# 5u5 7n !daia mea <i
5+! umle cu a# >erbin*e. Iu*e; dr#guD#. S+aduc# <i bere; <i
*rei ulcele.
erriFancele cic!*eau
0 3e care ! re@eriN <i 7n r#5*im
a 7n*reba* @#ceau
Trei M#i. H#Ncu !ciul.
Meral*N
=n#*!rul 5e 5c#rina la cea@#.
0 *iu c# e greu de ale5; i+a 5u5 Trei M#i cu ema*ie.
ici mie nu mi+e u<!r c=*e!da*#. Qine; ne mai g=ndim 7n
an#. Hei; @e*el!rV A,u*aDi+m# 5# urc 5caraV

III
3e !d era ! 5*ail#. -rumul era bl!ca* de ! b=rn# lung#
5!lid# 5ri,ini*# e care de lemn. Ln @aDa <i 7n 5a*ele ei
5*#*eau alebardierii cu armuri din "ale de !Del; c#*u<i*e
cu iele. -ea5ura bara,ului @=l@=ia ane!i!5 un 5*eag
ururiu cu griXnul e ! emblem# de argin*.
0 Ce dracuPN 5+a !D#r=* Trei M#i; #<ind mai ar!ae. u
5e !a*e *receN
0 AeDi a<a!r*; 5alu5 c!nduc*u5N i+a ceru* cel mai
ar!ia* alebardier @#r# 5#+<i 5c!a*# din gur# aiul e
care+l me5*eca de @!ame 5au; !a*e; ca 5#+i *reac# *imul.
0 Ce @el de a<a!r*N -aP ce 5e+n*=ml#N E cium#N Sau
!a*e r#"b!iN Cine a !runci* 5# 5e un# 5*ail#+n drumN
0 -in ar*ea regelui iedamir; 5eni!rul de Caing!rn.
S*r#,erul <i+a 7min5 aiul 7n cel#lal* c!lD al gurii <i a ar#*a*
c#*re drael. &#r# 5alu5 c!nduc*u5 nu *rece nimeni nici 7n
ru*ul caului.
0 Ce *=menie; a 5u5 i5*!i* Meral*. %a urma urmei; nu
ne a#m 7n
H!Y!!le; <i Dinu*ul Caing!rn;
nu Caing!rn; ci 7n H!Y!!le.
c!lec*ea"# i la !!durile
ea,ul de adic#
de e Qraa. Ce are a @ace iedamirN
0 u m# 7n*rebaDi e mine. S*r#,erul a 5cuia* aiul. u+i
*reaba mea. Eu 5un* u5 aici ca 5# c!n*r!le" a<a!ar*ele.
-ac# reDi; 5*aDi de !rb# cu decuri!nul n!5*ru.
0 1U 0
0 -ar unde eN
0 Ac!l!; 7n 5a*ele ci!<cului de am#; 5e erele<*e la
5!are; i+a r#5un5 alebardierul; dar @#r# 5# 5e ui*e la
Meral*; ci la c!a5ele g!ale ale "erriFancel!r; care 5e
7n*indeau n!n<alan* 7n <ei.
Ln 5a*ele ci!<cului; a<e"a* e un m!rman de bu<*eni
u5caDi;
@emeie; 5*r#,erul de5ena cu
5au mai degrab# =r@uldinalebardei
! ar*e ea; #"u*#edin*r+!
ni5i !
er5ec*i# ne!bi<nui*#. Al#*uri m=ng=ia c!r"ile unei l#u*e
un b#rba* @!ar*e 5lab; cu ! #l#ri!ar# @an*e"ie *ra5# e5*e
!ci; de cul!are m!+run#; 7m!d!bi*# cu ! ca*aram# de
argin* <i cu ! an# lung#; "burli*#; de egre*#.
Meral* <*ia #l#ri!ara <i ana; @aim!a5e de la Quina =n#
la aruga; e5*i*e rin ala*e; ca5*ele; anuri; c=rciumi <i
luanare. $ai cu 5eam# rin luanare.
0
0 a5FierV
Meral*; =n#*!rulV -e 5ub #l#ri!ar# rieau d!i !ci
alba<*ri e5eli; i5*eDi. A5*a+i bun#V Ciar *u e<*iN +ai din
7n*=mlare 5alu5 c!nduc*u5N
0 Ce *!* ba*eDi c=mii cu 5alu5 c!nduc*u5N a 7n*reba*
=n#*!rul de5c#lec=nd. Ce 5e e*rece aici; a5FierN Am ru*
5# a,ungem e malul cel#lal* al r=ului; eu 7mreun# cu
caalerul Q!rc Trei M#i <i cu e5c!r*a n!a5*r#. i nu u*em;
du# cum 5e ede.
0 ici eu nu !*. a5Fier 5+a ridica*; <i+a 5c!5 #l#ri!ara <i
5+a 7nclina* cu ! cur*!a"ie e?agera*# 7n @aDa "erriFancel!r.
ici e mine nu m# la5# 5# *rec r=ul. 3e mine; a5Fier; cel
mai e5*i* mene5*rel <i !e* e ! ra"# de ! mie de mile; nu
m# la5# decuri!nul ace5*a; cu *!a*e c# e ar*i5* <i el; du#
cum u*eDi edea.
0 u la5 e nimeni 5# *reac# dac# n+are 5alu5
c!nduc*u5; a 7n*#ri* decuri!nul 7ncrun*a*; du# care <i+a
c!mle*a* de5enul cu un de*aliu >nal; 7mung=nd ni5iul cu
=r@ul alebardei.
0 Ei bine; n+aem 7nc!*r!; a 5u5 =n#*!rul. $ergem e
malul 5*=ng. E mai lung drumul =n# la Heng@!r5; dar n+
aem ce @ace.
0 %a Heng@!r5N 5+a ui*a* nedumeri* bardul. 3rin urmare;
0 16 0
Meral*; nu *e duci la iedamirN -u# drag!nN
0 -u# care drag!nN 5+a in*ere5a* Trei M#i.
0 Cum; nu <*iDiN Ciar nu <*iDiN Ei bine; *rebuie 5# # un
la curen*; c!na<il!r. Oricum am de a<*e*a* =n# ine
cinea cu 5alu5 c!nduc*u5; care 5# m# cun!a5c# <i 5# m#
ia cu el. edeDi.

*rei05@er*uri
'n b!bde"#ba#;
"eni* <ia n!i
5u55*#m
Treia<a;
M#i. e
S!arele
u5ca*Ne %a
ar!ae
naiba. la
-!ar n+! 5# 5*#m de !rb# @#r# 5# ne ungem g=*le,urile.
Tea; ea; ia 7n*!arceDi+# la *ra 7n *=rg <i cum#raDi un
!l!b!c.
0 *ii c#+mi laci c!aneN
0 Q!rc; "i5 <i Trei M#i.
0 a5Fier; !recli* <i emai!meni*ul. -e c#*re unele
@e*e.
0 %a5# a5*a;
ner#bd#*!r !e5*e<*e+ne;
=n#*!rul. -!ar n+! 5# ne a5Fier; a in*ereni*
rind# n!a*ea e+
aici.
Qardul <i+a 7n=r*i* l#u*a <i i+a l!i* i!len* c!r"ile.
0 Cum aDi re@era; 7n arian*a lung# 5au n!rmal#N
0 !rmal#.
0 A<a 5# >e. a5Fier nu <i+a l#5a* din m=n# l#u*a.
A5cul*aDi; rin urmare; c!na<ii mei; ceea ce 5+a e*recu* 7n
urm# cu ! 5#*#m=n#; nu dear*e de *=rgul liber numi*
H!Y!!le. Se re#r5au "!rii "ilei; 5!arele abia mi,ea <i
7murura @ui!arele de ceaD# a*=rna*e dea5ura a,i<*ii
0 3#i; cum ne+a @!5* !rbaN S# >e arian*a n!rmal#; i+a
reamin*i* Meral*.
0 i nu e5*eN Ei bine; bine; bine. Am riceu*. 3e 5cur*;
@#r# me*a@!re. -ea5ura #<unii din H!Y!!le "bura un
drag!n.
0 Eee; a 5u5 =n#*!rul; ai; la5+! m!ar*#. -e ani de
"ile nimeni n+a #"u* reun drag!n rin 7mre,urimi. Oare n+
! > @!5* reun balaur cu c!ada lung#N C=*e!da*# 5un* la @el
de mari.
0 Hai; nu m# in5ul*a; =n#*!rule. *iu bine ce 5un. %+am
#"u* cum *e #d <i cum m# e"i. Am au* n!r!c c# m+am
nimeri* la iarmar!c 7n H!Y!!le <i am #"u* *!*ul cu !cii
0 19 0
mei. Qalada e5*e reg#*i*#; dar nu cred c+aDi rea 5#
0 $ai dear*e. Era mareN
0 C=* *rei cai ca lungime. Ln 7n#lDime nu mai mare dec=*
un cal; dar mul* mai gr!5. Cenu<iu ca ni5iul. Adic# erde;
reau 5# 5un.
0 -a. i; e nea<*e*a*e; a a*eri"a* 7n*r+! *urm# de !i;
ci!banii
du"in# de5+auanimale;
5eria* <iaau7n@uleca*
lua*+! la a*ru
5#n#*!a5a;
<i a a"bura*
!m!r=*mai
!
dear*e.
0 S+a du5 Meral* a da* din ca. i du5 a @!5*N
0 -aP de unde. Ce 5# e"i; 7n dimineaDa urm#*!are a
eni* din n!u; de da*a acea5*a mai ar!ae de *=rg. S+a
l#5a* 7n ica, e ! gr#mad# de babe care+<i 5#lau ru@ele e
malul r=ului Qraa. S# le > #"u* cum Diau; !muleV $#
*##leam de r=5. -rag!nul a mai da* *=rc!ale dea5ura
*=rgului
#<une. H!Y!!le;
Abia du#du#
aceeacare
5+aua 5*=rni*
da* iar @!r@!*a
iama 7n<i!ile de e
"ara; c#ci
la 7nceu* ar!ae nimeni nu+i credea e ci!bani. 3rimarul
a m!bili"a* miliDia l!cal# <i rai!nal#; dar 7n r#5*im lebea
<i+a lua* r!blema 7n r!riile m=ini <i a re"!la*+!.
0 CumN
0 3rin*r+! me*!d# !ular#. $e<*erul ciub!*ar al *=rgului;
un anume Carem=nc#; a n#5c!ci* ! cacan# en*ru
crea*ur#. Au 5acri>ca* ! !aie; au umlu*+! cu 5=n";
@r#guDele+luului; #*run,elul+c=inelui; 5ul@ <i gudr!n de
ciub!*#rie. 3en*ru a > mai 5igur; un 5iDer l!cal i+a *urna* <i
d!i li*ri de !Diune en*ru @uruncul; iar re!*ul *emlului a
b!lm!,i* ni<*e rug#ciuni a5ura !i*ului. A!i au 7n>* !aia
7m#na*# 7n*r+un arag 7n mi,l!cul 5*rungii. imeni nu
credea c# diania ! 5# >e i5i*i*# de ace5* raa* 7muDi*
7nc!n,ura* de ! mie de !i; dar reali*a*ea ne+a de#<i*
a<*e*#rile. 3lan=nd dea5ura !il!r care 5e @!iau <i be#iau;
5urc#ciunea a 7n#Da* m!meala cu *!* cu arag.
0 Ei; nu mai 5uneN Hai nu ne mai Dine e ,ar; a5Fier.
0 -aP mai 7ncae !rb#N Ar > culmea culmil!r 5# m#
!re5c *aman acum. A5cul*aDi ce 5+a 7n*=mla* mai dear*e.
+a *recu* mai mul* *im dec=* i+ar *rebui unui b#rba* 5#
de"lege c!r5e*ul unei @emei; c# drag!nul a <i 7nceu* 5#
0 2 0
5c!a*# din 5enin !!*e <i @um; rin @aD# <i rin 5a*e. A
@#cu* ! *umb#; a 7ncerca* 5#+<i ia "b!rul; a!i 5+a r#bu<i* la
#m=n* <i a 7nDeeni*. -!i !lun*ari 5+au ar!ia* ca 5#
eri>ce dac# be5*ia enin!a5# mai 5u#. Ace<*ia erau
an*reren!rul de !me @unebre l!cal <i idi!*ul *=rgului;
n#5cu* 7n urma 5iluirii >icei unui *#ie*!r de lemne de c#*re
membrii
H!Y!!le unui lu*!n r#5c!alei
e remea de iFemeni; care *recu5e
din *imul rin
!ie!dului
ur"b!ba.
0 Ce ne *!* 7ndrugi er"i <i u5ca*e; a5FierN
0 u 7ndrug nimic; d!ar adaug uDin# cul!are reali*#Dii
cenu<ii; a*=*a *!*.
0 Hai. Sune mai dear*e; nu mai ierde remea.
0 Ei bine; a<a cum 5uneam; gr!arul <i i*ea"ul idi!* 5+
au du5 7n cali*a*e de i5c!ade. -u# cele e*recu*e am
ridica* 7n cin5*ea
0 Aa; l!r unA5*a
a "i5 Q!rc. m!numen* mic;
7n5eamn# c#dar l#cu* !ciului.
drag!nul 7nc# mai
*r#ia.
0 O! <i 7nc# cum; a ad#uga* e5el a5Fier. Tr#ia. -ar era
a*=* de 5lab; 7nc=* nu i+a m=nca* nici e gr!ar; nici e
idi!*; d!ar le+a 5u* 5=ngele; a*=*a c=* le mai curgea rin
enele 7ngeDa*e de 5aim#. i a!i; 5re 7ngri,!rarea
general#; <i+a lua* "b!rul 5re de#r*#ri; 7n*=min=nd mari
greu*#Di. -u# >ecare lege arcur5# 5e r#bu<ea <i 5e
7n#lDa din n!u. 'ne!ri 5e *=ra e labele din 5a*e. Cei mai
7ndr#"neDi 5+au lua* du# el; ne5l#bindu+l din !ci. i <*ii ceN
0 Hai; 5une; a5Fier.
0 -rag!nul a c#"u* de+a binelea 7n*r+un de>leu din $unDii
!imului; nu dear*e de !b=r<ia r=ului Qraa <i 5+a aciua*
7n*r+! gr!*#.
0 Acum 7ncee 5# 5e lime"ea5c# *!*ul; a 5u5 Meral*.
-rag!nul ieDuia; @#r# d!ar <i !a*e; rin caernele acelea
de eacuri; 7n*r+! am!rDeal# le*argic#. Am mai au"i* de
a5*@el de ca"uri. Iar e+ac!l! e undea ar *rebui 5# >e
c!m!ara lui. Acum <*iu de ce au u5 5*ail# la !d. Cinea
r=ne<*e 5# un# laba e c!m!ar#. Iar acel cinea nu e
nimeni al*ul dec=* iedamir de Caing!rn.
0 Ln*!cmai; a c!n>rma* *rubadurul. T!* H!Y!!le
0 21 0
cl!c!*e<*e din ricina a5*a; en*ru c# n!r!dul 5!c!a*e c# i
5e cuine c!m!ara drag!nului. -ar <!#ie 5# dea ie* cu
iedamir. Regele ace5*a e un uD!i negi!b c#ruia nu i+a
mi,i* nici mu5*aDa; dar a <*iu* 5# dem!n5*re"e c# nu e bine
5# *e ui cu el. Iar 5!ar*a lui a*=rn# de ace5* drag!n; de
aceea n+a mai 5*a* e g=nduri <i a lua* m#5uri.
0
0 A*=rn#
-e @a*;demai
c!m!ara
mul* delui; !a*e dec=*
drag!n ai ru*de
5#c!m!ar#.
5ui. i <*iDi
de ceN %ui iedamir 7i curg balele du# rincia*ul ecin
$alle!re. Ac!l!; du# m!ar*ea 5ubi*# <i de5*ul de ciuda*# a
rincielui; a @!5* 7n5c#una*# ! rincie5# aa*# la e*a*ea;
cum 5# m# e?rim eu; m#ri*i<ului. !bilii din $alle!re 5e
ui*# ci!r=< la iedamir <i la alDi eDi*!ri; en*ru c# <*iu c#
un c!nduc#*!r n!u le+ar une ielea e b#D 5re de!5ebire
de muc!a5a de rincie5#. A<a c# au 5c!5 la ieal# ni<*e
r!@eDii eci
@#*ucii i+ar <i r#@ui*e;
aarDine c!n@!rm
celui care une la c#r!ra mi*ra
#m=n* <i m=na
un drag!n.
Cum nimeni nu mai #"u5e rin rea,m# de eacuri reun
drag!n; 5+au culca* cu *!Dii lini<*iDi e+! urece. i iedamir;
de bun# 5eam#; @#cea a" de legend#; 5e 5*r#duia 5# un#
m=na e $alle!re cu @!rDa arma*#; dar c=nd i+a a,un5 la
ureci e5*ea de5re drag!nul din H!Y!!le; i+a *r#5ni* rin
min*e c# !a*e 7ngenuncea n!bilimea din $alle!re cu
r!riile arme. -ac# el ar a#rea ac!l!; duc=nd *rium@#*!r
un ca de drag!n; !amenii l+ar 5alu*a ca e un m!nar
*rimi5 de "ei e #m=n*; iar n!bilil!r le+ar curma iui*ul.
Acum +aDi rin5 de ce umbl# du# drag!n ca du# iarba de
leacN i cu a*=* mai mul* du# unul care abia+<i mai *=r=ie
labeleN A5*a+i cura*# lea<c#; n!r!c ci!r; i+au u5 "eii
m=na+n ca.
0 i a !runci* 5# 5e 5*#ilea5c# drumurile en*ru
c!ncurenD#.
0 Ciar a<a. i en*ru !Y!!l!ne"i. Cu *!a*e c# a *rimi5
5alu5 c!nduc*u5 cu caii e5*e *!*. 3en*ru cei care ar > 7n
5*are 5#+i in# de ac drag!nului; de!arece lui iedamir nu+
i arde de in*ra* rin gr!*e cu 5ada 7n m=n# de unul 5ingur.
C=* ai !cni din dege*e; i 5+au al#*ura* cei mai e5*iDi
=n#*!ri de drag!ni. Li <*ii; Meral*; e cei mai mulDi din*re ei.
0 22 0
0 3!5ibil. Cine a eni*N
0 EcF din -ene5le; #5*a+i unul.
0 &ir+ar =n#*!rul a <uiera* 7nce*. EcF; i!5ul <i
in!cen*ul; caalerul @#r# de cu5ur <i @#r# de @ric# 7n
er5!an#.
0 Ll <*ii bine; Meral*N a 7n*reba* Q!rc. E ade#ra*; 5e
ricee
0 u la drag!niN
numai la drag!ni. EcF 5e de5curc# de minune cu
!rice m!n5*ru. A @#cu* ra@ man*ic!re <i ciar gri@!ni. i
c=Dia drag!ni; din c=*e am au"i* eu. E5*e bun. -ar ne 5*ric#
iaDa; la naiba; en*ru c# nu ia bani. Cine a mai eni*;
a5FierN
0 Sada5inii din Crin@rid.
0 Ei bine; a*unci drag!nul e de,a e lumea cealal*#. Cei
*rei @ac ! ga<c# nemai!meni*#; nu 5e lu*# ei rea cura*;
dar 5un* e>cienDi.
"bur#*!are Au recum
din Redania; 5*=ri* <i*!Di
*reibalaurii
drag!ni <i
r!<iire*ilele
<i unu
negru; <i a5*a ciar c# 7n5eamn# cea. A mai eni* cineaN
0 -a. %i 5+au al#*ura* <a5e i*icani. Cinci b#rb!<i 5ub
c!manda lui Zaren igrin.
0 +am au"i* de el.
0 -ar de drag!nul Oci[cie din $un*ele de CuarD ai
au"i*N
0 Am au"i*; cum 5# nu. I+am #"u* <i ne5*ema*ele din
c!m!ar#. Erau 5a>re de cul!ri nemai7n*=lni*e <i diaman*e
c=* cire<ele.
0 Ei bine; ace5* Zaren igrin <i i*icanii 5#i i+au @#cu*
@elul lui Oci[cie. E?i5*# <i ! balad# de5re a5*a; dar e a#
de l!aie; 7n*ruc=* nu+i de+a mea. -ac# n+aDi a5cul*a*+!;
agub#+n ciuerci.
0 Ace<*ia 5un* *!DiN
0 -a. -ac# nu *e unem la 5!c!*eal# <i e *ine. Ai 5u5
c# nu <*iai de5re drag!n\ a<a ! >. -ar acum ai aa*; nu
mai !Di 5# 5ui c# nu <*ii. Ei; ce "iciN
0 imic. u m# in*ere5ea"# ace5* drag!n.
0 HaV iclean mai e<*i; Meral*. 3en*ru c# 7nc# nu ai
5alu5 c!nduc*u*5.
0 u m# in*ere5ea"# ace5* drag!n; 7Di ree*. -ar 5une+
0 2 0
mi de5re *ine; a5Fier. Ce =n* *e+aduce e+aiciN
0 'nul n!rmal; a ridica* *rubadurul din umeri. u m# !*
Dine dear*e de eenimen*e <i a*racDii. i+a!i; de5re
c!n@run*area cu drag!nul ace5*a ! 5# 5e !rbea5c# mul* de+
acum 7nain*e. -e bun# 5eam# c# a< > u*u* 7n5#ila ! balad#
e ba"a cel!r au"i*e; dar cu *!*ul al*@el ar 5una din gura
cuia care a a#"u*
0 %u*aN lu*a
r=5 Trei cu $ai
M#i. r!riii !ci. ar > cea de genul
degrab#
5acri>c#rii unui !rc 5au a de5ic#rii unei carca5e. A5cul* <i
m# minune". =n#*!ri e5*iDi care 5e gr#be5c 7n*r+un 5ue*
5# a,ung# 7n gal! ca 5# 7n,ungie un drag!n !*r#i*
dinain*e de un D#r#n!i. Lmi ine 5# r=d <i 5# !mi*.
0 Te 7n<eli amarnic; i+a 5u5 Meral*. Ln ca"ul 7n care
drag!nul nu 5e r#bu<e<*e e l!c de la !*ra#; be5*ia are
7nc# ig!are 7n *ruul 5#u <i 5e "ba*e adun=ndu+<i ul*imele
@!rDe. %a urma
din Crin@rid urmel!r;
!ricum a5*a n+are
l+ar !m!r7; im!r*anD#.
dar @#r# Sada5inii
! lu*#; dac# rei 5#
<*ii; nu ar > !5ibil.
0 a5#"ic#; ui r#m#<ag e 5ada5ini; Meral*N
0 egre<i*.
0 Eu n+a< une; a in*ereni* decuri!nul ar*i5*; *#cu* =n#
a*unci. -rag!nul e ! crea*ur# magic# <i nu !a*e > u5 la
#m=n* dec=* rin r#,i. -ac# e cinea 7n 5*are 5+! @ac#; nu
!a*e > al*cinea dec=* r#,i*!area care a *recu* *aman ieri
e aici.
0 CineN Meral* 7<i 7nclin# caul.
0 r#,i*!area; a ree*a* decuri!nul. A<a cum #
5uneam.
0 Cum ! ceam#; Di+a 5u5N
0 $i+a 5u5; dar n+am Dinu* min*e. Aea 5alu5
c!nduc*u5. Era *=n#r#; @rum!a5# 7n @elul ei; dar aea ni<*e
!ci *iDi bine; c!na<il!r. Te ia cu >!ri c=nd *e Din*uie5c.
0 Ai idee; a5FierN Cine ar u*ea >N
0 u; 5+a 7ncrun*a* bardul. T=n#r#; @rum!a5# <i cu
a5emenea !ci. Ce mai 5emnalmen*eV T!a*e 5un* a<a.
iciuna din*re cele e care le <*iu; <i *rebuie 5# recun!5c c#
<*iu ! 5umedenie; nu ara*# mai mul* de d!u#"eci <i cinci;
*rei"eci de ani; iar unele; din c=*e am au"i*; 7<i amin*e5c
0 24 0
=n# <i remurile c=nd #durile @!<neau 7n l!cul 7n care 5e
a# a5*#"i !igradul. %a ! adic#; la ce 5un* bune !Diunile
din mandrag!reN i !cii <i+i cl#*e5c cu a<a cea; ca 5# le
5*r#lucea5c#. A<a+5 @emeile; ce 5#+i @aciN
0 u era r!<ca*#N l+a 7n*reba* =n#*!rul.
0 u; c!na<ule; i+a r#5un5 decuri!nul. Qrune*#.
0
0 i
u.ceegru;
@el de cal aeaN#rului
aid!ma 'n murgei. cu
Ei !bine;
5*eac!na<il!r;
alb#N #
5un eu c# ea are ac de c!,!cul drag!nului. C#ci drag!nii
5un* de c!me*enDa r#,i*!ril!r. &!rDele !mene<*i 5e
d!ede5c a > neu*inci!a5e 7n @aDa l!r.
0 $# 7n*reb ce+ar aea de 5u5 la au"ul ace5*!r !rbe
ciub!*arul Carem=nc#; a r=5 a5Fier. -ac# ar > au* la
7ndem=n# cea mai u*ernic dec=* 5=n"ul <i #*run,elul+
c=inelui; ielea drag!nului ar > a*=rna* a5*#"i e ali5ada
din H!Y!!le;
=r#leam balada
aici; ar > @!5* ga*a; iar eu nu m# mai
la 5!are
0 -ar cum 5+a 7n*=mla* c# iedamir nu *e+a lua* cu elN
l+a 7n*reba* riindu+l i5c!di*!r Meral*. %a urma urmei erai 7n
H!Y!!le c=nd a !rni* la drum. Oare nu+i lace regelui 5#
>e 7n5!Di* de ar*i<*iN Care+i ricina en*ru care *e =r#le<*i
aici; 7n l!c 5#+i duci *rena <i 5#+i c=nDi regeluiN
0 O #du# *=n#r#; i+a r#5un5 a5Fier de5cura, a*. S+! ia
naiba. $+a rin5 7n mre,ele ei; iar a d!ua "i iedamir cu *!*
alaiul erau de,a la r=u. Li lua5er# cu ei =n# <i e
Carem=nc# <i e gardienii din H!Y!!le; d!ar e mine m#
ui*a5er#. Am 7ncerca* eu 5#+i e?lic decuri!nului; dar
0 -ac# ai 5alu5 c!nduc*u5; e+aici Di+e drumul; i+a
relica* ca*eg!ric alebardierul; 5ri,ini* de ere*ele
ci!<cului. -ac# n+ai 5alu5 c!nduc*u5; nu+Di dau drumul.
3!runca+i !runc#
0 H!aV l+a 7n*reru* Trei M#i. Au a,un5 @e*ele cu berea.
0 i n+au eni* cu m=na g!al#; a remarca* a5Fier
ridic=ndu+5e. Ia ui*aDi+# ce calV 3arc#+i un drag!n.
-in5re #durea de me5*eceni eneau 7n gal!
"erriFancele; anc=nd un c#l#reD aa* 7n <aua unui arm#5ar
n#r#a< an*rena* en*ru lu*#.
S+a ridica* <i =n#*!rul.
0 2 0
C#l#reDul ur*a un ca@*an de ca*i@ea i!le*; cu !
7mle*i*ur# de argin* <i un 5ur*uc garni5i* cu blan# de
5amur. Ridica* 7n <a; 5e ui*a DanD!< la ei. Meral* cun!<*ea
c#u*#*ura aceea. i nu 5e d#dea 7n =n* du# ea.
0 Qun# "iua; d!mnil!r. Sun* -!rregara; 5+a re"en*a*
c#l#reDul de5c#lec=nd 7nce* <i cu demni*a*e. $ae5*ru 7n
magie neagr#.Meral*. =n#*!r.
0 $ae5*rul
0 $ae5*rul a5Fier. 3!e*.
0 Q!rc; numi* Trei M#i. i @e*ele mele; cele care dau ce
!l!b!cului; cu care+aDi @#cu* cun!<*inD# de,a; c!ane
-!rregara.
0 -a; 7n*r+ade#r; a 5u5 r#,i*!rul @#r# reun "=mbe*.
Am 5cimba* !li*eDuri cu @rum!a5ele r#"b!inice "erriFance.
0 Ei bine; 5#n#*a*eV a5Fier i+a 7n*in5 ulcica din iele
adu5#
5erim de<i eea. S# bem;
decuri!n; nu+i c!ane
a<aN r#,i*!r. C!ane Q!rc; 7l
0 &#r# d!ar <i !a*e. Ia @#+*e+nc!ace; !<*eanule.
0 Cred c#; a 5u5 r#,i*!rul du# ce a *ra5 ! du<c#; am
@!5* m=naDi de acela<i 5c! =n# la 5*aila acea5*a de e
!d; a<a+iN
0 -ac# ai 7n edere drag!nul; c!ane -!rregara; a
r#5un5 a5Fier; a<a e5*e; recum bine 5ui. reau 5# >u
re"en* 7n mie"ul eenimen*el!r <i 5# *icluie5c ! balad#. -in
#ca*e; ace5* decuri!n; aici de @aD#; un !m @#r# bun#+
cuiinD#; nu rea 5# m# la5e 5# *rec. Lmi re*inde un 5alu5
c!nduc*u5.
0 Lmi cer ier*are. Halebardierul <i+a b#u* berea; <i+a
le5c#i* bu"ele. Am rimi* !runc# 5# nu la5 e nimeni 5#
*reac# dac# n+are 5alu5 c!nduc*u5. +am ce @ace. Ce+ar
7n5emna ca *!* H!Y!!lul 5# 5e urce 7n c#ruDe <i 5# urce rin
munDi du# drag!n. 3!runca+i !runc#
0 3!runca acea5*a; !<*eanule; 5+a 7ncrun*a* -!rregara;
7i are 7n edere e agab!n"ii care ar u*ea 7ncurca e+aici;
e curele care ar r#5=ndi de5@r=ul <i !rgiile; e unga<i;
e *=lari <i *!* 5!iul de 5ec#*uri <i le#d#*uri. -ar nu e
mine.
0 imeni nu *rece @#r# 5alu5 c!nduc*u5; 5+a 7n@uria*
0 2/ 0
decuri!nul. &ir+ar
0 %a5# ble5*emele; l+a 7n*reru* Trei M#i. Ia mai bine <i
bea. Tea; *!arn#+i; *e r!g; !<*eanului ace5*a ne7n@rica*. Hai
5# <edem; c!na<il!r. Q#u*ul 7n ici!are; 7n grab# <i @#r#
de5@#*are; nu e 7n >rea n!bilil!r.
Se a<e"ar# e bal!Di 7n ,urul !l!b!cului; iar alebardierul
recen*
0 Qea;*recu* 7n r=ndul n!bilil!r
cen*uri!nule 5+a7i7nr!<i*
ne7n@rica*; d#deade 5a*i5@acDie.
ge5 Trei M#i.
0 -ecuri!n 75; nu cen*uri!n. Halebardierul 5+a 7nr!<i* <i
mai *are.
0 u 7ncae nici! 7nd!ial# c# ai 5# deii cen*uri!n; a
r=n,i* Q!rc. 'n #c#u i5*eD ca *ine aan5ea"# 7n*r+! clii*#.
-!rregara; re@u"=nd un al* r=nd; 5e 7n*!ar5e c#*re
Meral*.
0 Lnc# mai uie<*e *=rgul de5re ba5ili5c; c!ane
=n#*!rule;
#d eu; a 5u5iar *u e<*i de,a
el 7nce*. ecuri!5
Sun* urmele drag!nului;
dac# e<*i ciardu# cum
a<a de
#me5i* du# g!l!gani 5au dac# e !rba d!ar de l#cerea
ur# de a ucide >inDe ameninDa*e de di5ariDieN
0 Ciuda*# curi!"i*a*e; a remarca* Meral*; din ar*ea
cuia care 5e gr#be<*e cu caul 7nain*e 5# a,ung# la Danc la
drag!n ca 5#+i 5mulg# dinDii; a*=* de @!l!5i*!ri 7n reararea
eli?iruril!r <i a leacuril!r. E5*e ade#ra*; mae5*re; c# cei
5mul<i din gura drag!nului 7nain*e de a+<i da duul 5un* cei
mai buniN
0 E<*i 5igur c# de aceea m# duc ac!l!N
0 Sun*. -ar Di+a lua*+! de,a cinea 7nain*e; -!rregara. O
c!leg# de+a *a a *recu* de,a !dul; a=nd a5ura 5a un
5alu5 c!nduc*u5; e care *u nu+l ai. Qrune*#; dac# rei 5#
<*ii.
0 3e un cal negruN
0 Cam a<a 5+ar #rea.
0 Zenne@er; a dedu5 -!rregara; 7ncrun*=ndu+5e.
=n#*!rul a *re5#ri* abia erce*ibil.
S+a a<*ernu* *#cerea; care a @!5* 7n*reru*# la 5cur*#
reme de ii*!rul cen*uri!n cu un r=g=i*.
0 imeni @#r# 5alu5 c!nduc*u5
0 -!u# 5u*e de lin*are 7Di a,ungN Meral* <i+a 5c!5 len* din
0 2U 0
bu"unar *#<cuDa burdu<i*#; r!a5#* rimi*# de la rimar.
0 Meral*; i+a "=mbi* enigma*ic Trei M#i; ciar
0 Iar*#+m#; Q!rc. Lmi are r#u; nu !* 5# *e 7n5!De5c la
Heng@!r5. 3!a*e al*# da*#. e mai 7n*=lnim n!i.
0 u+i mu5ai 5# a,ung la Heng@!r5; a 5u5 Trei M#i cu
5enin#*a*e. Ciar del!c.
0 A5cunde;
care c!na<ule;
r!mi*ea 5# 5#culeDul; ]5*a+i
dein# cen*uri!n. 5+a !D#r=* decuri!nul
e<ce< 7n *!a*#
regula. ici en*ru *rei 5u*e nu # la5 5# *receDi.
0 -ar en*ru cinci 5u*eN <i+a 5c!5 Q!rc *#<cuDa. ine+Di
unguDa; Meral*. 3l#*e5c eu ea,ul. Lncee 5#+mi lac#
*#r#<enia a5*a. Cinci 5u*e; !<*eanule. C=*e+! 5u*# de
c#ciul#; 5!c!*ind @e*ele mele 5ub ! 5ingur# c#ciul#. Ei; ce
"iciN
0 ai de mine <i de mine; 5+a "##ci* ii*!rul cen*uri!n;
i*ind *#<cuDa e
0 Sune+i; i+a 5ub 5ur*uc.-!rregara;
5ugera* Ce+! 5#+i 5un regeluiN
7ndre*=ndu+5e <i
5c!D=ndu+<i de la br=u ! bage*# din >lde< 7m!d!bi*# din
bel<ug; c# ai 7ncremeni* de *eam# c=nd ai #"u*.
0 Ce 5# #d; c!na<uleN
r#,i*!rul <i+a u*ura* bage*a <i a r!5*i* un @armec. 'n
in cre5cu* e er5an*ul celuilal* mal al r=ului 5+a arin5 <i
7n*r+! 5ingur# cli# a @!5* curin5 7n 7n*regime de =l#*#ile
@uri!a5e; de la r#d#cin# =n# la =r@.
0 3e caiV S#rind 7n 5u5; a5Fier <i+a arunca* l#u*a e
5a*e. 3e cai; c!na<il!rV i d!mniDel!rV
0 %a ! ar*e 5*ailaV le+a 5*riga* alberdieril!r decuri!nul
b!ga*; cu mari <an5e de a deeni cen*uri!n.
-u# ce+au *recu* de 5*ail#; ea a *ra5 de @r=ie; iar calul
a 7nceu* 5# dan5e"e; c!i*ele r#5un=ndu+i e 5c=ndurile
!dului. &a*a; 5cu*ur=ndu+<i c!"ile 7mle*i*e; a Dia*
#*run"#*!r.
0 Qra!; eaV i+a 5*riga* Trei M#i. Lnain*e; c!na<il!r; la
gal!V S# c#l#rim "erriF#ne<*e; cu 5urle <i *r=mbiDeV

IV
0 Ia *e ui*#; a declara* cel mai mare din*re Sada5ini;
0 26 0
Q!!l*; cie< <i imun#*!r ca *runciul unui 5*e,ar eci.
iedamir nu +a 7mr#<*ia* 7n cele a*ru =n*uri; c!na<il!r;
m#car c# eram 7ncredinDa* c# a<a ! 5# @ac#. Ei bine; nu+i
*reaba n!a5*r#; a !amenil!r de r=nd; 5# unem la 7nd!ial#
!*#r=rile regelui. HaideDi l=ng# @!c. edeDi; #c#i. Iar acum;
7n*re n!i d!i; =n#*!rule; ce+ai !rbi* cu regeleN
0 imic;
5a*ele a relica*
de <aua Meral*;
*ra5# l=ng# 5ri,inindu+<i
@!c. ici c!n@!r*abil
m#car n+a ie<i* din c!r*
ca 5# ne ad#. i l+a *rimi5 d!ar e acel @ac*!*um al 5#u;
cum 7l ceam#
0 Mllen5*iern; i+a amin*i* Zaren igrin; un i*ican
7nde5a*; cu barb#; arunc=nd 7n @!c ! ci!a*# imen5# g#5i*# 7n
*u><uri. 'n m#5c#rici ne5u@eri*. 'n !rc 7muDi*. C=nd ni 5+
au al#*ura*; a eni* la mine cu na5ul e 5u5; m+m; DineDi
min*e; i*icanil!r cine !runce<*e aici <i cui *rebuie 5# #
5uuneDi; aici <i
lui e5*e dre* regele iedamir
*!* a<a ! Dinea.e5*e a*!*u*ernic
S*#*eam <i cu=n*ul
<i+l a5cul*am <i m#
g=ndeam 5#+i *rimi* e #c#i 5#+l culce la #m=n*; 5+a,ung#
e n#5#lie. -ar nu mi+am u5 min*ea; <*ii; ca 5# n+aib#
m!*i 5# 5un# c# i*icanii 5un* D=@n!<i <i arD#g!<i; c# e ici
<i e dinc!l!; c#+5 ni<*e c!rci*uri cu care nu e !5ibil 5#
cum 5e 5une; la naiba c!nieDuie<*i 5au cam a<a cea. i
al*# da*# 5# !a*# 5# un# la cale al* !gr!m 7n reun
*=rgu<!r. $+am abDinu*; c#+5 cu !bra"uP 5ubDire J a cl#*ina*
din ca.
0 S+ar #rea c# nu <*ie nimic al*cea Mllen5*iern #5*a; a
remarca* Meral*. 3en*ru c# <i n!u# ne+a 5u5 acela<i lucru;
<i n!i am cl#*ina* din ca.
0 -in c=*e 7mi dau eu 5eama; a in*ereni* al d!ilea
Sada5in; a<*ern=nd ! #*ur# e un m!rman de lemne;
#ca* c# iedamir nu *e+a *rimi5 e *ine. A*=Dia !ameni
umbl# du# drag!n; c# *e ia gr!a"a. Ca un r!i. -e+acum nu
mai e ! e?ediDie de =n#*!are; ci ! r!ce5iune de
7nm!rm=n*are. u+mi rea lace 5# lu* 7n*r+! *urm#.
0 %a5#; la5#; 3u5*ii*!rule; l+a 7n*reru* Q!!l*. E mai bine
5# ne 7n5!Dea5c#. -e arc# n+ai mai > =na* nici!da*#
drag!ni. Ln*!*deauna e urmele unui drag!n 5e !rne<*e !
gl!a*# de !ameni; un b=lci 7n *!a*# regula; un luanar e
0 29 0
r!Di. -ar a*unci c=nd 5e a ar#*a ,iina; <*ii cine a mai
r#m=ne e c=mN !i; nimeni al*cinea 7n a@ar# de n!i.
Q!!l* 5+a !ri* en*ru ! cli#; a *ra5 cu 5e*e ! du<c# din
damigeana 7neli*# cu ! 7mle*i*ur# de r#ci*#; a!i <i+a
5ua* cu u*ere na5ul <i a *u<i*.
0 'n al* lucru; a c!n*inua* el; e care ni+l ara*# rac*ica;
e5*e c#; une!ri;
de"l#nDuie nici bine
g=lceaa nu 5e r#ce<*e
<i m#celul; drag!nul;
cae*ele c# 5e ca
cad 5ecera*e <i
mu<*ele. Iar c=nd 5e 7mar*e c!m!ara; a,ung 5#+<i 5c!a*#
!cii unul al*uia. Ce; Meral*N u+i a<aN +am dre*a*eN
=n#*!rule; cu *ine !rbe5c.
0 Cun!5c a5*@el de ca"uri; a c!n>rma* Meral* 5ec.
0 Cun!<*i; 5ui. -e bun# 5eam# c# din au"i*e; en*ru c#
la urecile mele n+a a,un5 re!da*# e5*ea c# i+ai @#cu*
5eama reunui drag!n. -e c=nd 5un* eu e lumea a5*a; nu
am au"i*
ciuda*# ca reun*a=n#*!r
<i re"enDa e aici. 5# > =na* drag!ni. E *are
0 Ln*r+ade#r; <i+a *#r#g#na* cuin*ele enne*; !recli*
Taieaie; cel mai mic din*re Sada5ini. Tare ciuda*#. Iar
n!i
0 S*ai; ai r#bdare; Taieaie. !rbeam eu; i+a *#ia*+!
Q!!l*. Oricum; n+am de g=nd 5# !rbe5c rea mul*. *ie el;
=n#*!rul; ce reau 5# 5un. Ll cun!5c <i el m# cun!a<*e; nu
ni 5+au 7n*=lni* c#r#rile =n# 7n re"en* <i nici de+acum
7nain*e. 3en*ru c#; ce #rere+aeDi !i; #c#i; dac#; de
e?emlu; l+a< *ulbura e =n#*!r 7n *imul lucrului 5au dac#
i+a< 5ua rada de 5ub na5; ace5*a nu m+ar de5ica 7n d!u#
e l!c <i; la urma urmei; e bun# dre*a*eN u+i a<aN
imeni nu a c!n>rma*; nici nu a nega*. u #rea c#
Q!!l* aea ne!ie nea#ra* de una 5au de cealal*#.
0 Ei bine; a c!n*inua* el; e mai l#cu*# c#l#*!ria
7mreun#; 5uneam. =n#*!rul 5e !a*e d!edi a ne >
@!l!5i*!r. Lmre,urimile 5un* 5#lba*ice <i i"!la*e; ne+ar u*ea
ie<i 7n cale re! imer#; reun =rc!lac 5au reun amir;
ne+ar u*ea nen!r!ci. -ar dac# Meral* ni+i 7n rea,m#; nu ne
@acem gri,i; en*ru c# a5*a+i 5eciali*a*ea lui. -ar drag!nul
nu+i 5eciali*a*ea lui. Am dre*a*eN
-in n!u; nimeni nu a c!n>rma* <i nici nu a nega*.
0  0
0 C!ane Trei M#i; a c!n*inua* Q!!l*; 7n*in"=ndu+i
damigeana i*icanului. -ac# 5un*em cu Meral*; m# 5im* 7n
5iguranD#. A*unci cine # deran,ea"#; 3u5*ii*!rul; TaieaieN
u cuma a5FierN
0 a5Fier; a 5u5 Zaren igrin; !@erindu+i bardului
damigeana; 7n*!*deauna 5e ie<*e ac!l! unde 5e e*rece
cea in*ere5an*
iar mar<ul n+are<icum
<*im5#+l
cu *!Dii c# nici
7n*=r"ie. nuuricele+n
E ca 5*ric#; nicic!ada
n+a,u*#;
c=inelui. u; #c#iN
&l#c#ii; i*icani b#rb!<i <i #*raDi; r=deau de le *remurau
b#rbile. a5Fier <i+a 7min5 #l#ri!ara 5re cea@# <i a 5!rbi*
din damigean#.
0 O!!!; e al naibii de *are; a m!rm#i* el; *r#g=nd aer 7n
ie*. O 5#+mi 5*rice !cea. -aP din ce e @#cu*#; din
5c!ri!niN
0 'n
lu=nd 5ingur lucru
damigeana dinnu+mi
m=inilelace; Meral*; a gr#i*
mene5*relului. C# niTaieaie;
l+ai adu5
e caul n!5*ru e r#,i*!rul #5*a. Sun*em 5#*ui de ei =n#
e5*e ureci.
0 Ln*r+ade#r; l+a ar!ba* i*icanul Zaren. Are dre*a*e
Taieaie. Aem ne!ie de ace5* -!rregara aici; cum are
ne!ie !rcul de <a. Aem de la ! reme+nc!ace r!ria
n!a5*r# r#,i*!are; n!bila Zenne@er; @ui; @ui.
0 -a; a declara* Q!!l*; 5c#rin=ndu+<i g=*ul de *aur; de
la care *!cmai 7<i de5@#cu5e gulerul din iele cu <*i@*uri de
!Del. Aem r#,i*!ri =n# e5*e ca; c!na<il!r. $ai e?ac* d!i
din*re ei 5un* 7n lu5. i i 5e 5uun *ru <i 5ue* lui iedamir
al n!5*ru. Ia*#; n!i 5*#m aici; 5ub cerul liber; <i ne 7nc#l"im
7n ,urul @!cului; iar ulile a5*ea iclene un Dara la cale 7n
c!r*ul regelui; la c#lduric#. iedamir; r#,i*!area; r#,i*!rul
<i Mllen5*iern. Zenne@er e cea mai ne5u@eri*#. i reDi 5# #
5un ce un ei la caleN Cum 5# ne+! *rag#; ce mai la deal la
ale.
0 i de la =na* ne !re5c; 5+a 7n*uneca* la @aD# Taieaie.
i n!i ce 5# mai m=nc#mN $arm!*eV i marm!*ele; #
7n*reb; ce 5un*N !b!lani; nimic al*cea. Ce m=nc#m n!i de
@a*N !b!laniV
0 %a5# c# a5*a nu+i nimic; a 5u5 3u5*ii*!rul. Ln cur=nd !
0 1 0
5# 7ncerc#m c!ada de drag!n. imic nu 5e !a*e c!mara
cu c!ada de drag!n @ri*# e c#rbuni.
0 Zenne@er; a relua* Q!!l*; e5*e ! muiere ur=*#;
r#u*#ci!a5# <i !bra"nic#. u ca @e*ele dumi*ale; c!ane
Q!rc. Ele 5un* lini<*i*e <i @rum!a5e; !; ia ui*aDi+#; 5*au e
l=ng# cai; 7<i a5cu* 5#biile <i; c=nd am *recu* e l=ng# ele;
le+am 5u5
dr#guDe; nu unca banc <i au care
Zenne@er; r=5 cu *!Di dinDii. -a;Eu
ur"e<*e+n*runa. 5un*
# *are
5un;
*rebuie 5# aem gri,#; c#ci al*@el 7nDelegerea n!a5*r# 5e
duce de r=#.
0 Ce 7nDelegere; Q!!l*N
0 Ce "ici; Zaren; 7i 5unem =n#*!ruluiN
0 u #d de ce nu; a r#5un5 i*icanul.
0 u mai e niciun du; a 5u5 Taieaie; 7n*!rc=nd
damigeana cu gura 7n ,!5.
0 -u+*e
Meral*; <i mai
a @!5* ideeaadu. C# e<*i
n!a5*r#; mai c#
en*ru *=n#r.
n!i LnDelegerea;
nu 5un*em
mercenari 5au uciga<i n#imiDi; iar iedamir nu ne *rimi*e e
n!i du# drag!n <i nici nu ne ar5# la ici!are 5aci cu
galbeni. Ade#rul e5*e c# n!i u*em 5#+i @acem @aD#
drag!nului @#r# iedamir; dar el @#r# n!i nu 5e !a*e
de5curca. i de aici re"ul*# clar cine meri*# mai mul* <i cui i
5e cuine ar*ea cea mai 5ub5*anDial#. i am u5 r!blema
cin5*i* J cei care merg c!* la c!* 5# 5e ba*# cu drag!nul iau
,um#*a*e din c!m!ar#. iedamir; ca urmare a na<*erii <i a
*i*lului; rea 5au nu rea; ia un 5@er*. Iar re5*ul; 7n m#5ura 7n
care au lua* ar*e; !r 7m#rDi 5@er*ul r#ma5 7n*re ei; 7n m!d
egal. Ei; ce #rere ai de5re a5*aN
0 -ar ce #rere a au* de5re a5*a iedamirN
0 El n+a 5u5 nici da; nici nu. -ar e 5re binele lui 5#
c!!ere"e. Eu <*iu una <i bun#: cu drag!nul nu 5e !a*e
une de unul 5ingur; *rebuie 5# 5e ba"e"e e r!@e5i!ni<*i;
adic# e n!i; Sada5inii; <i Zaren cu #c#ii lui. !i; <i
nimeni al*cinea nu 5e !a*e 7n*=lni cu drag!nul mai
ar!ae de ! lungime de 5abie. Re5*ul; inclu5i r#,i*!rii;
dac# au ! c!n*ribuDie cin5*i*#; 7mar* 7n*re ei un 5@er* din
c!m!ar#.
0 Ln a@ar# de r#,i*!ri; la cine # g=ndiDi c# ar @ace ar*e
0 2 0
din re5*ulN 5+a ar#*a* curi!5 a5Fier.
0 -e bun# 5eam#; nu la mu"icieni <i !eDi; a r=5 Zaren
igrin. Ar @ace ar*e cei care au un *!!r; nu ! l#u*#.
0 OV Trei M#i <i+a ridica* riirea 5re cerul 7n5*ela*. -ar
ce !r m=nui !are ciub!*arul Carem=nc# <i cea*a luiN
Zaren igrin a 5cuia* 7n @!c; murmur=nd cea 7n
i*ic#ne<*e.
0 Mardienii din H!Y!!le cun!5c ace<*i munDi a@uri5iDi <i
ar u*ea 5#+i c#l#u"ea5c#; a 5u5 7nce* Q!!l*; a5*@el 7nc=*
ar > c!rec* 5# ia ! ar*e din rad#. Cu mae5*rul ciub!*ar;
7n5#; al*@el 5*# *reaba. e"i *u; nu+i rea bine ca gl!a*a 5#
r#m=n# cu imre5ia c#; a*unci c=nd 5e ara*# reun drag!n
rin "!n#; 7n l!c 5# >e cemaDi cei care 5e rice; 5# >e
!*r#i* cu *!* 5!iul de 5urc#ciuni <i l#5a* e m=na @e*el!r.
-ac# 5+ar !ulari"a a5emenea me*!de; am a,unge 5# 5*#m
cu0m=na 7n*in5# laa cara
Ln*r+ade#r; !dului.
ad#uga* u+i3rin
Zaren. a<aNurmare; ar > bine
ca ace5* ciub!*ar 5# #Dea5c# cea r#u ur <i 5imlu din
7n*=mlare; =n# n+auc# 5# 5e n#5c!cea5c# re! legend#.
0 Trebuie 5# #Dea5c# <i ! 5+! #Dea5c#; a 5u5
3u5*ii*!rul cu !*#r=re. %a5#+l e m=na mea.
0 Iar a5Fier; a c!n*inua* i*icanul; ar u*ea 7n,geba !
balad# a"lie de5re a5*a; ca 5#+i r#m=n# ru<inea <i in@amia
7n ecii ecil!r.
0 ADi ui*a* de cinea; <i+a amin*i* Meral*. E e+aici unul
care ne+ar u*ea da lanurile e5*e ca. 'nul care nu rea
5+aud# de *!cmeli <i 7n!ieli. !rbe5c de5re EcF de
-ene5le. ADi 5*a* de !rb# cu elN
0 -e5re ceN a r=5 Q!!l*; aD=D=nd @!cul cu un b#D. Cu
EcF nu 5e !a*e 5*a de !rb#; Meral*. u rea 5+aud# de
nici! *!cmeal#.
0 %+am 7n*=lni* c=nd ne ar!iam de *ab#ra !a5*r#; a
declara* Trei M#i. Lngenuncea* e ! 5*=nc#; 7n armur#; 5e
ui*a n#uc 7n 5u5; 5re cer.
0 A<a @ace el de !bicei; a c!n>rma* 3u5*ii*!rul.
$edi*ea"# 5au 5e r!ag#. Sune c# a<a *rebuie 5# @ac#;
en*ru c# "eii i+au !runci* 5# aere n!r!dul de r#u.
0 %a n!i; 7n Crin@rid; a m!rm#i* Q!!l*; 7i Dinem e #<*ia
0  0
7n*r+un gra,d; 7n lanDuri; le d#m c=*e ! buca*# de c#rbune <i
5e auc# de m="g#li* ciud#Denii e "iduri. -ar ai 5# nu mai
ierdem remea cu *r#nc#neala <i 5# !rbim mai degrab#
de5re *reburile n!a5*re.
Ln cercul de lumin# a in*ra* 5ilenDi!5 ! *=n#r# 5cund# cu
#rul negru 5*r=n5 7n*r+un >leu de aur; 7mbr#ca*# 7n*r+!
man*ie
0 -aPdea l=n#.
ce naiba u*e a<aN a 7n*reba* Zaren igrin;
re@#c=ndu+5e c# n+! ede. Oare a 5ul@N
0 u. 'i*=ndu+5e 7n*r+! ar*e; Q!!l* adulmeca
!5*en*a*i um=ndu+<i n#rile. A m!5c 5au al* ar@um.
0 u; cred c# e 3i*icanul 5+a 5*r=mba*. AV E d!mniDa
Zenne@erV Qine ai eni*; bun eni*.
r#,i*!area i+a i5c!di* cu riirea e >ecare din*re cei
re"enDi; !rindu+5e en*ru 5cur* r#5*im a5ura !cil!r
5c=n*eie*!ri
0 Lmi daDiai!ie
=n#*!rului. Meral* i+a "=mbi* u<!r.
5# 5*au ,!5N
0 -aP mai 7ncae !rb#; bine@#c#*!area n!a5*r#N a 5u5
Q!!l* <i a 5ugiDa*. S*ai ,!5 aici; e <a. $u*#+Di curul;
enne*; <i @#+i l!c ale5ei r#,i*!are.
0 C!na<il!r; !rbeaDi de5re *reburi im!r*an*e; din c=*e
am au"i*. Zenne@er 5+a a<e"a* 7n*in"=ndu+<i 7n @aD# ici!arele
bine r!!rDi!na*e =r=*e 7n ci!rai negri. &#r# mineN
0 +am 7ndr#"ni* 5# deran,#m ! er5!an# a*=* de
im!r*an*#; 5+a di5cula* Zaren igrin.
0 Tu; Zaren J Zenne@er <i+a mi,i* !cii; <i+a 7n*!r5 caul
5re i*ican J; mai bine Dine+Di gura. -in "iua 7n care ne+am
7n*=lni*; m+ai *ra*a* ca e aer; a<a c# !Di 5+! Dii *!* a<a; nu
*e deran,a. 3en*ru c# nici e mine nu m# deran,ea"#.
0 Ce *!* 7ndrugi; d!mniD#N Zaren <i+a ar#*a* dinDii
inegali 7n*r+un "=mbe*. S# m# m#n=nce c#u<ele; dac# nu
*e *ra*e" mai bine dec=* aerul. Aerul; de e?emlu; 5e
7n*=ml# 5#+l 5*ric <i 5#+l bag undea; dar e dumnea*a n+a<
7ndr#"ni 7n niciun ca".
B&l#c#iiG b#rb!<i au u@ni* 7n r=5; dar au *#cu* m=lc
imedia* #"=nd aura alba5*r# care a 7nc!n,ura*+! bru5c e
r#,i*!are.
0 Lnc# un cu=n* <i nu r#m=ne din *ine nimic al*cea
0 4 0
dec=* aer 5*rica*; Zaren; a declara* Zenne@er cu ! !ce
me*alic#. i ! a*# neagr# e iarb#.
0 Ciar a<a; a m!rm#i* Q!!l*; ru=nd *#cerea care 5e
l#5a5e. Taci; igrin. S# a5cul*#m ce are 5# ne 5un#
d!mniDa Zenne@er. u i+a c!neni* c# !rbim de5re *reburi
im!r*an*e @#r# ea. -e unde am u*ea deduce c# are !
r!unere
r!unere en*ru n!i.n#de,de
are. Trag S+! a5cul*#m; c!na<il!r;
c# n+! 5# ne cear#5#5+!
edem ce
l#5#m
5ingur#; cu r#,ile ei; 5# d!b!are drag!nul.
0 -e ce nuN Zenne@er <i+a ridica* caul. u cre"i c# ar >
!5ibil; Q!!l*N
0 O > !5ibil; nu "ic nu. -ar en*ru n!i n+ar > rea bine;
en*ru c#; r!babil; ai re*inde ,um#*a*e din c!m!ara
drag!nului.
0 Cel uDin; a declara* lacid r#,i*!area.
0 Ei bine;
n!5*ru. 7Di dai 5eama
!i; d!mniD#; <i dumnea*a
5un*em r#"b!inici c# n+ar >dac#
5#raci; 7n @!l!5ul
ne 5ui
rada de 5ub na5; a,ungem 7n gearele @!amei. O 5#
r!adem la m#cri< <i *ala+g=<*ei
0 O 5# >e 5#rb#*!are c=nd mai rindem c=*e ! marm!*#;
a c!n*inua* cu *ri5*eDe Zaren igrin.
0 -e b#u*; d!ar a# din @=n*=n#. Q!!l* a *ra5 ! du<c#
bun# din damigean# <i a u@ni* u<!r. !i; d!mniD# Zenne@er;
nu rea aem 5c#are. Ori unem m=na e rad#; !ri
ierim 7nDeeniDi de gerurile n#ra5nice ale iernii. C#
anurile nu+5 de na5ul n!5*ru.
0 ici berea; a ad#uga* 3u5*ii*!rul.
0 ici @emeile; i5a Taieaie.
0 3rin urmare J Q!!l* 5+a ui*a* la cer J; ! 5# 7ncerc#m
5inguri; @#r# r#,i <i @#r# a,u*!rul *#u; 5# rindem drag!nul.
0 E<*i ciar a<a de 5igurN Amin*e<*e+Di c# !5ibilul are
anumi*e limi*e; Q!!l*.
0 O > a=nd; dar nu mi 5+au ar#*a* 7n cale. u; d!mniD#.
LDi 5un ! da*# en*ru *!*deauna; 5inguri ! 5# 5acri>c#m
drag!nul; @#r# nici! ra,#.
0 $ai ale5; a ad#uga* Zaren igrin; c# <i r#,ile au
anumi*e limi*e ale !5ibilului; e care; 5re de!5ebire de
ale n!a5*re; nu le <*im.
0  0
0 i+ai da* 5eama *u 5ingur 5au Di+a 5u5 cinea a5*aN l+a
7n*reba* Zenne@er. u cuma re"enDa =n#*!rului 7n ace5*
gru n!bil 7Di ermi*e a<a ! 7ng=m@areN
0 u; a relica* Q!!l*; ui*=ndu+5e la Meral*; care #rea
c# aDii5e *!l#ni* e c!!r; cu <aua 5ub ca. =n#*!rul n+are
nimic de+a @ace cu a5*a. 'i*e ce; d!mniD# Zenne@er. I+am
7nain*a*
r#5un5. !A<*e*#m
r!unere 7m#ra*ului.
r#bd#*!ri =n# 7nu ne+a
"!ri. !n!ra*
-ac# regelecuneun
7ng#duie; mergem 7mreun# mai dear*e. -ac# nu; ne
7n*!arcem.
0 i n!i; a m!rm#i* i*icanul.
0 &#r# niciun *=rg; a c!n*inua* Q!!l*. Ori la bal; !ri la
5i*al. Ree*#+i lui iedamir cuin*ele n!a5*re; d!mniD#
Zenne@er. i reau 5#+Di mai 5un cea: *=rgul e bun <i
en*ru *ine; <i en*ru -!rregara; dac# # 7nDelegeDi cu el.
!u#;
c!ada cei+! 5# mai;Iarcarca5a
lu#m. drag!nului
re5*ul e5*e nu ne!5*ru;
la ceremul *rebuie;ced!ar
d!riDi;
ce !@*iDi. u # lu#m nici dinDii; nici creierul; nimic din ce e
*rebuinci!5 7n r#,i.
0 &#r# u*inD# de *#gad#; a 7n*#ri* Zaren igrin
cic!*ind. S*=rul e5*e al !5*ru; al r#,i*!ril!r; nimeni nu i+
l ia. 3!a*e d!ar alDi ul*uri.
Zenne@er 5+a ridica* arunc=ndu+<i man*ia e umeri.
0 iedamir n+! 5# a<*e*e =n# dimineaD#; a 5u5 *#i!5.
E5*e de ac!rd cu c!ndiDiile u5e de !i 7nc# de e+acum.
Lm!*ria 5@a*uril!r mele <i ale lui -!rregara; du# cum
b#nuiDi.
0 iedamir; <i+a *#r#g#na* cuin*ele Q!!l*; d# d!ad#
de ! 7nDeleciune uimi*!are en*ru un rege *=n#r. -e!arece
en*ru mine; d!mniD# Zenne@er; 7nDeleciunea 7n5eamn#;
rin*re al*ele; caaci*a*ea de a r#m=ne 5urd la 5@a*urile
r!a5*e 5au m=r<ae.
Zaren igrin a u@ni* 7n barb#.
0 3e al* *!n ! 5# c=n*aDi J r#,i*!area <i+a u5 m=inile 7n
<!lduri J m=ine; c=nd drag!nul ! 5# 5e n#u5*ea5c# a5ura
!a5*r#; ! 5# # 5n!ea5c# <i ! 5# # ru# ici!arele. O 5#+
mi lingeDi an*!>i <i ! 5# # mil!giDi la mine 5# # a,u*. Ca
de !bicei. -u# cum bine # <*iu; du# cum 7i <*iu bine e
0 / 0
*!Di cei ca !i. $i 5e @ace <i greaD#.
S+a 7n*!r5 <i 5+a @#cu* ne#"u*# 7n 7n*uneric; @#r# un
cu=n* de r#ma5+bun.
0 3e remea mea; a "i5 Zaren igrin; r#,i*!rii 5e i"!lau
7n *urnuri; ci*eau *ra*a*e <*iinDi>ce <i ame5*ecau leacuri cu
!l!nicul 7n creu"e*e. +aeau ce c#u*a rin*re r#"b!inici <i
nu+<i b#gau
rin @aDa na5ul 7n *reburile n!a5*re. i nu+<i @=D=iau curul
D#ranil!r.
0 Cur care; 5incer 5# >u; nu e mare lucru; a c!mle*a*
a5Fier ac!rd=ndu+<i l#u*a. u+i a<a; Meral*N Meral*N Hei;
7nc!*r! a <*er5+! =n#*!rulN
0 -aP ce *rebuie 5# ne e5e n!u#N a r#5un5 Q!!l*
arunc=nd un lemn e @!c. A leca*. 3!a*e ca 5#+<i @ac#
ne!ile; c!na<il!r. Treaba lui.
0 Ciar a<a; a 7ncuiinDa* bardul <i a ciui* c!r"ile l#u*ei.
Ce0"iceDi
-aP de un c=n*ecN
c=n*#; naibii; !da*#; a 5u5 Zaren igrin <i a
5cuia*. -ar 5# nu+Di 7nciui; a5Fier; c+! 5#+Di dau reun
b#nuD en*ru be#i*ul *#u. Aici 5un*em D#rani 7n c=m; nu la
cur*ea regelui.
0 Se ede; a da* din ca *rubadurul.

V
0 Zenne@er.
S+a 7n*!r5 #r=nd 5urrin5#; de<i =n#*!rul nu 5e 7nd!ia
c#+i au"i5e a<ii din de#r*are. A u5 e #m=n* un ca5*r!n
de lemn; 5+a ridica* 7n ici!are; <i+a da* la ! ar*e de e
@run*e <uiDele elibera*e din >leul auriu. Quclele 5irala*e 7i
c#deau e umeri.
0 Meral*.
Ca de !bicei; ur*a d!ar d!u# cul!ri. Cul!rile 5ale J negru
<i alb. 3#rul
gice<*i negru;
cul!area genelealungi
a5cun5# <i negre
!cil!r. &u5*a*eneagr#;
7mbiau,ace*a
5#+i
neagr# cu guler de blan# alb#. C#ma<# alb# din cel mai >n
in. Ln ,urul g=*ului; ! ben*iD# de ca*i@ea 7m!d!bi*# cu
diaman*e 7ncru5*a*e de ! ar*e <i de al*a a unei 5*eluDe de
!b5idian.
0 U 0
0 u *e+ai 5cimba* del!c.
0 ici *u; i+a relica* ea 7ncreDindu+<i bu"ele. i 7n ambele
ca"uri e5*e de!!*ri# de n!rmal. Sau; dac# re@eri;
de!!*ri# de an!rmal. Ln !rice ca"; alu"iile la e@ec*ul
remuril!r a5ura a5ec*ului n!5*ru; de<i !* > ! cale
!*rii*# de a 7ncee ! c!ner5aDie; 5un* de ri5!5. Ce "iciN
0 Ln*r+ade#r;
ar*e; c#*re c!r*ula lui
da*iedamir
=n#*!rul<i din ca; arca<il!r
@!curile c#u*=nd 7n*r+!
regali
a5cun5e de 5ilue*ele 7n*uneca*e ale caruril!r. -in5re @!cul
cel mai 7nde#r*a* r#5una !cea ibran*# a lui a5Fier
c=n*=nd BS*ele e drumG; una din*re baladele 5ale de
drag!5*e de mare 5ucce5.
0 Ei bine; in*r!ducerea a @!5* @#cu*#; a 5u5 r#,i*!area.
A5cul* mai dear*e.
0 e"i *u; Zenne@er
0 Meral*N
aici; #d; l+au
7n*reru*
en*rubru5c. -ar
drag!n; denu 7nDeleg.
bun# -e ce
5eam#. ai eni*
Cred c# 7n
acea5*# riinD# nu 5+a 5cimba* nimic.
0 u. imic nu 5+a 5cimba*.
0 A*unci; *e 7n*reb; de ce ni *e+ai al#*ura*N
0 -ac# 7Di 5un c# da*!ri*# Die; m# cre"iN
Ll riea 7n *#cere; iar 7n !cii ei #*run"#*!ri 5*r#lucea
cea care nu #rea de bun augur.
0 Te cred; cum 5# nu; a "i5 ea 7n cele din urm#. Q#rbaDii
!r 5# 5e 7n*=lnea5c# cu @!5*ele iubi*e; 5# re*r#ia5c#
amin*irile remuril!r de !dini!ar#. %e lace 5#+<i 7nciuie
c# eu@!riile r!man*ice de al*#da*# le c!n@er# un @el de dre*
de r!rie*a*e e iaD# a5ura ar*enerului. A5*a le @ace
bine; le r#ne<*e am!rul r!riu. u @aci e?ceDie. Ln ciuda
*u*ur!r aarenDel!r.
0 Ln ciuda *u*ur!r aarenDel!r; a "=mbi* el. Ai dre*a*e;
Zenne@er. &a*ul c# *e+am #"u* a c!n*ribui* 7n m!d
5emni>ca*i la 5*area mea de bine. Cu al*e cuin*e; m#
bucur c# *e re#d.
0 A5*a e *!*N Ei bine; ai 5# 5unem c# <i eu m# bucur.
i acum; cu bucurie; 7Di d!re5c n!a*e bun#. $# duc; du#
cum e"i; 5# m# !dine5c. Lnain*e; 7n5#; am de g=nd 5# m#
5#l; <i en*ru a5*a !bi<nuie5c 5# m# de"brac. 3rin urmare;
0 6 0
*e r!g 5# >i amabil <i 5# ie<i en*ru a+mi !@eri un minimum
de in*imi*a*e.
0 Zen Meral* a 7n*in5 m=na 5re ea.
0 u+mi 5une *u mie a<aV a <uiera* @uri!a5# r#,i*!area.
S+a *ra5 7na!i; iar din dege*ele 7ndre*a*e 5re el D=<neau
5c=n*ei alba5*re <i r!<ii. i dac# m# a*ingi; 7Di =r,!le5c !cii;
nen!r!ci*ule.
=n#*!rul a @#cu* un a5 7n 5a*e. r#,i*!area; de+acum
mai calm#; <i+a da* din n!u <uiDele de e @run*e <i 5+a
r!D#i* 7nain*ea lui cu umnii 7n <!lduri.
0 Ce #rere ai *u; Meral*N C# ! 5# cic!*im <i ! 5#
ec#rim de5re remurile de !dini!ar#N C#; !a*e; du# ce
*ermin#m de 7ndruga* er"i <i u5ca*e; ne ducem 7nl#nDuiDi 7n
car <i @acem drag!5*e e c!,!ace a<a; en*ru a ne
re7mr!5#*a amin*irileN A<a cre"i *uN

5auMeral*;
d!ar i ne>ind 5igur
le gici5e; dac#cur#,i*!area
*#cea un "=mbe*7i5*r=mb.
ci*i5e g=ndurile
0 Ace<*i a*ru ani <i+au @#cu* *reaba; Meral*. $i+a *recu*
durerea; *!cmai de aceea nu *e+am 5cuia* 7n !ci a5*#"i
c=nd am da* na5 7n na5 cu *ine. -ar nu *e l#5a 7n<ela* de
cur*!a"ia mea.
0 Zenne@er
0 S# nu *e+audV i+am da* mai mul* dec=* !ric#rui al*
b#rba*; 5ec#*ur#. u <*iu de ce *!cmai Die. Iar *u O; nu;
dragul meu. Eu nu 5un* re! cur# 5au re! el@# 7n*=lni*#
din 7n*=mlare e ! !*ec# din #dure; e care 5+! la<i
bal*# 7n*r+! dimineaD#; 5+! #r#5e<*i @#r# niciun cu=n* de
r#ma5+bun; l#5=ndu+i e ma5# un buceDel de i!le*e. -e
care !Di 5#+Di baDi ,!c. &ii a*en*V -ac# mai 5c!Di re! !rb#;
! 5#+Di ar# r#uV
Meral* n+a 5c!5 nici! !rb#; 5imDind+! @!ar*e clar e
Zenne@er cum >erbe de m=nie.
r#,i*!area <i+a da* de e @run*e din n!u <uiDele rebele <i
l+a rii* 7n !ci de ar!ae.
0 e+am 7n*=lni*; de+acum n+aem ce @ace; a 5u5 ea
7nce*. +! 5# ne d#m 7n 5*amb# 7n @aDa *u*ur!r. S# #5*r#m
buna+cuiinD#. S# ne re@acem c# 5un*em rie*eni buni. -ar
5# nu @aci re! gre<eal#; Meral*. Ln*re *ine <i mine nu mai
0 9 0
e?i5*# nimic. imic; riceiN i bucur#+*e; >indc# a5*a
7n5eamn# c# am aband!na* unele r!iec*e; e care Di le
c!ceam =n# de cur=nd. -ar a5*a nu 7n5eamn# c# *e+am
ier*a*. u *e !i ier*a; =n#*!rule. ici!da*#.
S+a 7n*!r5 bru5c; a lua* ca5*r!nul #r5=nd a# <i 5+a du5 7n
5a*ele carului.

a Meral* a le5ni*
7ndre*a* un D=nDar
len* 5re care 7l re5*aDia
@!c; unde b="=ia la lui
urece; a!i
a5Fier 5+
era
r#5l#*i*# cu alau"e. S+a ui*a* la cerul bleumarin de
dea5ura cre5*el!r negre <i "imDa*e ale munDil!r. Li enea 5#
r=d#. u <*ia de ce.

VI
0 A*enDie ac!l!V AeDi gri,#V a e?clama* Q!!l*;
7n*!rc=ndu+5e e 5caunul c#ruDa<ului 7n direcDia c!l!anei.
$ai ar!ae de 5*=nc#V Cu gri,#V
Carele eneau unul du# al*ul; urduc=ndu+5e rin
=r*!ae. C#ruDa<ii 7n,urau <i biciuiau caii; 5e alecau
7ngri,!raDi ca 5# 5e ui*e dac# r!Dile 5e a# la ! di5*anD#
5u>cien*# de la marginea r=ei; de+a lungul c#reia g!nea
un drum 7ngu5* <i inegal. !5; e @undul r#a5*iei; 5e
7ngr#m#dea rin*re 5*=nci 5uma l#*!a5# a r=ului Qraa.
Meral* <i+a !ri* calul; ar!iindu+5e de ere*ele 5*=nc!5;
ac!eri* cu mu<ci ca@eniu br#"da* de in!re5cenDe albe
care #reau liceni. A l#5a* carul Sada5inil!r 5#+l
de#<ea5c#. Ln @run*ea c!l!anei gal!a Taieaie; al#*uri de
i5c!adele din H!Y!!le.
0 Qine+a<aV a 5*riga* el. $i<caDi+# mai reedeV Ln @aD# 5e
l#rge<*e drumulV
Regele iedamir <i Mllen5*iern l+au a,un5 7n dre*ul lui
Meral*; ancaDi de c=Dia arca<i. Ln 5a*ele l!r !d!r!gea
carul regal.igrin
de Zaren Ln urma ace5*uia
Di=nd uruia carul i*icanil!r; m=na*
@#r# 7nce*are.
iedamir; un ad!le5cen* @!ar*e 5ubDire <i i5*ruia*; 7n*r+un
5ur*uc alb; a *recu* e l=ng# =n#*!r arunc=ndu+i ! riire
ar!gan*# <i #di* lic*i5i*#. Mllen5*iern 5+a 7ndre*a* 7n <a;
!rindu+<i calul.
0 4 0
0 u *e 5u#ra; c!ane =n#*!r; a 5u5 imera*i.
0 # a5cul*. Meral* <i+a 5*runi* iaa din @r=ie <i 5+a
al#*ura* 7nce* cancelarului; 7n 5a*ele carului. %+a 5urrin5
@a*ul c#; a=nd un =n*ec a*=* de imre5i!nan*;
Mllen5*iern re@era <aua calului 7n l!cul unei c#l#*!rii
c!n@!r*abile 7n car.
0 Ieri
bu*!ni de Mllen5*iern
aur; a!i <i+aa da*
*ra5 ,!5
u<!rman*aua
@r=iele *urc!a".
garni5i*e Ieri
cu
5uneai c# nu *e in*ere5ea"# drag!nul. A*unci; ce *e
in*ere5ea"# c!ane =n#*!rN -e ce *e Dii du# n!iN
0 E ! Dar# liber#; d!mnule cancelar.
0 -e!camda*#. -ar; 7n ace5* c!n!i; Meral*; >ecare ar
*rebui 5#+<i <*ie l!cul. i r!lul e care+l are de 7ndelini* 7n
c!n@!rmi*a*e cu !inDa regelui iedamir. Ai riceu*N
0 Ce rei; de @a*; d!mnule Mllen5*iernN

mai05c!Di
O 5#+Di 5un. cu
la ca#* Am!i;
au"i* c#; 7n ul*ima
=n#*!rii. reme;
Se ede ane!ie
*reaba c# dac#!
i 5e cere unui =n#*!r 5# ucid# un m!n5*ru; ace5*a; 7n l!c 5#
ia 5abia <i 5#+l c#5#ea5c#; 7ncee 5# medi*e"e dac# e bine
5+! @ac#; dac# nu de#<e<*e limi*ele !5ibilului; dac# nu
c!n*raine c!dului e*ic; dac# m!n5*rul e5*e 7n*r+ade#r un
m!n5*ru; ceea ce nu 5e !a*e !b5era de la rima edere.
$i 5e are c# aDi 7nceu* ur <i 5imlu 5# # ric!5iDi. 3e
remea mea; =n#*!rii erau 5#raci liiDi #m=n*ului <i nu
@#ceau na"uri. u 5e d#deau 7n l#*uri; 5@=r*ecau !rice li 5e
cerea; nu c!n*a c# e =rc!lac; drag!n 5au erce*!r. C!n*a
d!ar 5# >e bine ci!=rDi*. Ce+i; Meral*N
0 Ai re! !runc# en*ru mine; Mllen5*iernN l+a 7n*reba*
5ec =n#*!rul. Sune+mi; a*unci; de5re ce e !rba.
A,ungem n!i la ! 7n!ial#. -ar dac# nu ai; e #ca* 5#+Di
r#ce<*i gura de !man#; nu+i a<aN
0 3!runc#N a !@*a* cancelarul. u; n+am. Aici e !rba
de5re un drag!n <i 5e ede de la ! !<*# c#+Di de#<e<*e
limi*ele !5ibilului; =n#*!rule. Li re@er e Sada5ini. Am
ru* d!ar 5# *e aer*i"e". &ii a*en*. Eu <i regele iedamir
u*em *!lera ciud#Denii de+ale =n#*!ril!r; care 7mar*
m!n<*rii 7n buni <i r#i; dar nu d!rim 5# au"im de5re ele <i;
cu a*=* mai uDin; 5# edem m!dul 7n care ace5*ea 5un*
0 41 0
u5e 7n rac*ic#. u *e ame5*eca 7n *reburile regelui;
=n#*!rule. i nu in*ra 7n c=rd#<ie cu -!rregara.
0 u !bi<nuie5c 5# m# 7nc=rd!<e" cu r#,i*!rii. -e unde
<i =n# unde ai 5c!5 b#nuiala a5*aN
0 -!rregara 7i 7n*rece =n# <i e =n#*!ri 7n ciud#Denii;
a relica* Mllen5*iern. u d!ar 7mar*e m!n<*rii 7n buni <i
r#i.0Crede c# *!Di niDel.
E?agerea"# de!!*ri# 5un* buni.
0 &#r# d!ar <i !a*e. -ar 7<i a#r# unc*ul de edere cu
! 7nd=r,ire n#uci*!are. S#+Di 5un dre*; nu m+ar mira dac#
ar #Di cea. i ni 5+a mai <i al#*ura* cu ai*a lui ciuda*# cu
*!*
0 Eu nu m+am 7n#i*a* cu -!rregara. i nici el cu mine.
0 u m# 7n*rerue. Hai*a a5*a a !a5*r# e *are ciuda*#.
'n =n#*!r lin de 5cruule cum e blana de ule lin# de
#duci.
'n caaler'n*#cu*;
r#,i*!r careTrei
Q!rc ba*e c=mii
M#i; cu ecilibrul
<i e5c!r*a na*urii.
5a de @e*e din
erriFania; Dar# 7n care; du# cum bine 5e <*ie; 5e aduc
!@rande 7n @aDa ciului unui drag!n. i cu *!Dii in 5# ia
ar*e a<a; din 5enin; la =n#*!are. Ciuda*; nuN
0 Ln @elul *#u; bine gr#ie<*i.
0 *iu d!ar a*=*; c# r!blemele cele mai mi5*eri!a5e au;
du# cum reie5e din rac*ic#; cele mai 5imle 5!luDii; a
5u5 cancelarul. u m# @ace; =n#*!rule; 5# aele" la ele.
0 u 7nDeleg.
0 Qa da; 7nDelegi @!ar*e bine. $ulDume5c en*ru
c!ner5aDie; Meral*.
Meral* 5+a !ri*. Mllen5*iern a da* in*eni calului;
a,ung=ndu+l din urm# e rege. %i 5+a al#*ura* <i EcF din
-ene5le; 7n*r+un ca@*an din iele alb#; cu urme lu5*rui*e de
armur#; *r#g=nd du# el un cal de !ar# 7nc#rca* cu
armura; 5cu*ul de argin* <i ! lance en!rm#. Meral* l+a
5alu*a* ridic=nd m=na; dar caalerul <i+a 7n*!r5 caul 7n*r+!
ar*e; 5*r=ng=nd din bu"ele 5ubDiri; <i+a l!i* calul cu
in*enii.
0 u *e rea are la inim#; i+a 5u5 -!rregara enind
l=ng# el. A<a+i; Meral*N
0 A<a 5+ar #rea.
0 42 0
0 C!ncurenDa; nuN Am=nd!i de5@#<uraDi ac*ii*#Di
5imilare. Cu e?ceDia @a*ului c# EcF e5*e un ideali5*; iar
*u; un r!@e5i!ni5*. O di@erenD# ne7n5emna*#; 7n 5ecial
en*ru cei e care+i ucideDi.
0 u m# c!mara cu EcF; -!rregara. aiba <*ie e
cine in5ulDi cu acea5*# c!maraDie; e mine 5au e el; dar
nu0 neCum
c!mara.
d!re<*i. 3en*ru mine; 5#+Di 5un dre*; am=nd!i
5un*eDi la @el de 5c=rb!<i.
0 $ulDume5c.
0 +ai en*ru ce. r#,i*!rul m=ng=ia g=*ul calului 5eria*
de urle*ele lui Zaren <i ale i*icanil!r 5#i. 3en*ru mine;
=n#*!rule; 5# @aci ! !caDie din crim# e5*e !ribil; me5cin
<i 5*uid. %umea n!a5*r# e5*e 7n ecilibru. 'ciderea !ric#rei
crea*uri care *r#ie<*e 7n acea5*# lume *ulbur# ace5*
ecilibru. -e"ecilibrul
5@=r<i*ul lumii; du# cumduce
bine la e?*incDie; iar e?*incDia; la
<*im.
0 Te!ria drui"il!r; a 5u5 Meral*. O cun!5c. $i+a de5lu<i*+
! !da*# un b#*r=n ier!@an*; 7nc# din Riia. %a d!u# "ile
du# c!ner5aDia n!a5*r#; l+au @#cu* buc#Di =rc!lacii. u 5+
a u*u* d!edi nici! *ulburare de ecilibru.
0 %umea; ree* J -!rregara 5e ui*# la el cu indi@erenD#
J; e5*e 7n ecilibru. Ecilibrul na*ural. &iecare 5ecie are
du<manii 5#i na*urali; >ecare e5*e; la r=ndul 5#u; du<man
en*ru al*e 5ecii. E5*e !rba <i de5re !ameni. S*=rirea
du<manil!r na*urali ai !mului; c#reia i *e dedici <i care a
7nceu* de,a 5# 5e !b5ere; duce la degenerarea ra5ei.
0 *ii cea; r#,i*!rule; <i+a ierdu* cum#*ul Meral*; du+
*e ! da*# la ! mam# al c#rei c!il a @!5* de!ra* de ba5ili5c
<i 5une+i c# ar *rebui 5# >e @erici*#; de!arece da*!ri*# lui
ra5a uman# a @!5* 5ala*# de la degenerare. i+! 5# e"i ce+
! 5#+Di r#5und#.
0 'n argumen* bun; =n#*!rule; a declara* Zenne@er
enind din urm# e calul 5#u negru. Iar *u; -!rregara; ai
gri,# 5# nu *e mai ia gura e dinain*e.
0 u !bi<nuie5c 5#+mi a5cund unc*ele de edere.
Zenne@er 5+a 5*recura* 7n*re ei. =n#*!rul a b#ga* de
5eam# c# >leul auriu de e caul r#,i*!arei @u5e5e 7nl!cui*
0 4 0
cu ! e<ar@# rula*#.
0 Ai @ace bine 5# 7ncei 5# Di le a5cun"i -!rregara; l+a
7ndemna*. $ai ale5 @aD# de iedamir <i Sada5ini care *e
b#nuie5c de,a c# ai de g=nd 5# 7miedici uciderea
drag!nului. -e!camda*#; c=* *im d!ar *r#nc#ne<*i de5re
a5*a; *e *ra*ea"# ca e un maniac in!@en5i. Ln5#; 7n ca"ul 7n
care
auciai5#7ncerca 5# @aci
5c!Di reun cea; *e+ar 5*r=nge de g=* 7nain*e 5#
5u5in.
r#,i*!rul a "=mbi* di5reDui*!r <i ar!gan*.
0 i 7n a@ar# de a5*a; a c!n*inua* Zenne@er; e?rimarea
ace5*!r unc*e de edere d#unea"# reu*aDiei r!@e5iei <i
!caDiei n!a5*re.
0 Cum ine a5*aN
0 Te!riile 5ale !* @ace re@erire la *!a*e crea*urile <i
m!n5*ru!"i*#Dile; -!rregara. -ar nu la drag!ni. -e!arece
drag!nii
5e une 5un* cei maide5re
r!blema r#i du<mani na*urali ra5ei
degenerarea ai !mului. i nuci
umane;
de5re 5uraieDuirea ei. 3en*ru a 5uraieDui *rebuie 5# le
in# de ac du<manil!r; cel!r care i+ar u*ea ameninDa
5uraieDuirea.
0 -rag!nii nu 5un* du<manii !mului; a 7n*reru*+! Meral*.
r#,i*!area 5+a ui*a* la el <i i+a "=mbi*. -!ar cu bu"ele.
0 Ln acea5*# ce5*iune; i+a relica* ea; la5#+ne e n!i;
>inDele umane. Tu; =n#*!rule; nu ai c#derea 5#+Di dai cu
#rerea. E<*i cu *reab# e+aici.
0 Ca un g!lem r!grama* <i a5iN
0 E c!maraDia *a; nu a mea; i+a relica* Zenne@er rece.
-ar de5*ul de !*rii*#; a< u*ea 5une.
0 Zenne@er; i 5+a adre5a* -!rregara; m# 5urrinde 5#
aud de la ! @emeie cu educaDia <i =r5*a *a #reri a*=* de
ab5urde. -e unde <i =n# unde i+ai aan5a* *!cmai e
drag!ni la rangul de cei mai mari du<mani ai !amenil!rN -e
ce nu al*e crea*uri de ! 5u*# de !ri mai rime,di!a5e <i care
au e c!n<*iinD# de ! 5u*# de !ri mai mul*e ic*ime dec=*
drag!niiN -e ce nu iriFii; cen*ie"ii; man*ic!rele;
ami5benii 5au gri@!niiN -e ce nu luiiN
0 O 5#+Di 5un de ce. SuremaDia !mului @aD# de al*e
ra5e <i 5ecii; lu*a 5a en*ru aarea unui l!c 7n na*ur#; a
0 44 0
unui 5aDiu i*al; !a*e > c=<*iga*# d!ar a*unci c=nd; 7n cele
din urm#; elimin# de>ni*i n!madi5mul; r#*#cirile din*r+un
l!c 7n al*ul 7n c#u*area ranei; c!n@!rm calendarului na*urii.
Al*min*eri nu !a*e > !rba de5re cre<*erea raid# a
!ulaDiei; c!ilul e5*e deenden* de alDii de5*ul de mul*
*im. umai 7n c!ndiDii de 5iguranD#; 7n 5a*ele "iduril!r
unei ce*#Di 5au
ri*m n!rmal; ale *=rgului;
adic# 7n >ecare! an.
@emeie !a*e da-!rregara;
&er*ili*a*ea; na<*ere 7n
7n5eamn# de"!l*are; e5*e ! c!ndiDie nece5ar# en*ru
5uraieDuire <i d!minare. i aici a,ungem la drag!ni. -!ar
un 5ingur drag!n; @#r# niciun al* m!n5*ru; e5*e de5*ul
en*ru a ameninDa *=rgul 5au ce*a*ea. A*unci c=nd drag!nii
nu 5un* 5*=riDi; !amenii 5e 7mr#<*ie 7n c#u*area re@ugiului;
a 5iguranDei; 7n l!c 5# 5e unea5c# 7n*re ei; en*ru c# a,unge
ca un 5ingur drag!n 5# i<*e un @!c 7n*r+un Dinu* cu !ulaDie
numer!a5#; ca 5# 7ncea#
ic*ime; ! ca*a5*r!@# un ade#ra*
n#ra5nic#. A<adar;c!<mar;
drag!niicu *rebuie
5u*e de
5# >e 5*=riDi =n# la ul*imul; -!rregara.
-!rregara a rii*+! cu un "=mbe* ciuda* e bu"e.
0 *ii; Zenne@er; n+a< rea 5#+mi >e da* 5# *r#ie5c
remurile 7n care 5e a reali"a ideea *a de d!minaDie a
!mului; c=nd ai *#i !r a,unge 5# aib# l!cul cueni* 7n
na*ur#. -in @ericire; nici!da*# nu 5e a 7n*=mla acea5*a.
$ai degrab# ! 5# # luaDi bereg#Dile unii al*!ra; ! 5# #
!*r#iDi; ! 5# u*re"iDi de @ebr# <i *i@!5; en*ru c# mi"eria <i
#ducii; nu drag!nii # ameninD# *=rgurile gl!ri!a5e 7n
care @emeile dau na<*ere 7n >ecare an; dar numai un c!il
din "ece *r#ie<*e mai mul* de "ece "ile. -a; Zenne@er;
@er*ili*a*ea; @er*ili*a*ea <i iar @er*ili*a*ea. Ai gri,#; draga mea;
du+*e <i @# c!ii; c#ci a5*a Di+e menirea <i ar > ! !cuaDie
@!ar*e na*ural# en*ru *ine. i+ar umle *imul e care 7n
re"en* 7l ir!5e<*i n#5c!cind 7n an *!* 5!iul de negi!bii. %a
reedere.
r#,i*!rul a da* ge5 calului cu in*enii <i a lua*+! din l!c
la gal! 5re aangarda c!l!anei. Meral*; *r#g=nd cu c!ada
!ciului la ciul alid <i 5cim!n!5i* de @urie al lui
Zenne@er; a 7nceu* 5#+l c!m#*imea5c# an*icia* e
-!rregara. *ia de5re ce e5*e !rba. Zenne@er era 5*eril#;
0 4 0
la @el ca ma,!ri*a*ea r#,i*!arel!r; dar; 5re de!5ebire de
al*ele; 5u@erea din acea5*# ricin#; iar la e!carea ace5*eia;
reacDi!na cu ! m=nie ne5*#=ni*#. -!rregara; r!babil; 7i
<*ia 5l#biciunea. -e bun# 5eam# 7n5#; nu <*ia c=* !a*e >
de r#"bun#*!are.
0 O 5# aib# neca"uri; a <uiera* Zenne@er. O 5# ad# el. &ii
a*en*; Meral*. S#
e<*i re"!nabil; nu*ecre"i
! 5# c# dac# 5e 7n*=ml# cea <i nu
r!*e,e".
0 u+Di @ace gri,i; i+a "=mbi* el. !i; adic# =n#*!rii <i
g!lemii 5erili; acDi!n#m 7n*!*deauna re"!nabil. %a urma
urmel!r; limi*ele !5ibilului 7n*re care ne u*em mi<ca 5un*
clar <i ne7nd!ielnic >?a*e.
0 Qine; bine; ia ui*#+*e la elV Zenne@er; 7nc# liid#; l+a
Din*ui* cu riirea. Te+ai b!5uma* ca ! @a*# mare; acu"a*#
de li5# de ir*u*e. E<*i =n#*!r; n+ai cum 5# 5cimbi a5*a. E
menirea
0 %a5#*a menirea mea; Zen; c# mi 5e @ace greaD#.
0 u !rbi a<a cu mine; Di+am mai 5u5. i uDin 7mi a5#
de greaDa *a. Ca <i de *!a*e celelal*e reacDii din reer*!riul
*#u limi*a* de =n#*!r.
0 T!*u<i; ! 5# ai de+a @ace cu unele din*re ele; dac# nu
7nce*e"i 5# m# baDi la ca cu !e<*ile *ale de5re *rimi<i
din cer; de5re lu*a en*ru bun#5*area !amenil!r. i
de5re drag!ni; du<manii de m!ar*e ai *ribului uman. *iu
eu mai bine.
0 A; daN r#,i*!area <i+a mi,i* !cii. Oare ce <*ii *u a*=*
de bine; =n#*!ruleN
0 -e e?emlu J Meral* n+a lua* 7n 5eam# ibraDiile de
aer*i"are ale medali!nului din ,urul g=*ului 5#u J c# dac#
drag!nii n+ar aea c!m!ri; nu 5+ar in*ere5a de 5!ar*a l!r nici
mamele care i+au adu5 e lume <i cu a*=* mai uDin
r#,i*!rii. E5*e in*ere5an* @a*ul c# la >ecare =n#*!are de
drag!ni mereu 5e ie<*e c=*e un r#,i*!r care are 5*r=n5e
leg#*uri cu Qrea5la Qi,u*ieril!r. Ca <i *ine; de al*@el. Iar a!i;
de<i e iaD# ar *rebui 5# a,ung# un *!ren* de ne5*ema*e 7n
*!a*# regula; ace5*ea nu a,ung <i reDul l!r nu 5cade. A<a c#
nu+mi 7ndruga *u mie de5re menire <i de5re lu*a en*ru
5uraieDuirea ra5ei. -!ar *e cun!5c de rea mul*# reme <i
0 4/ 0
de5*ul de bine.
0 -e rea mul*# reme; a ree*a* ea; 7ncreDindu+<i
ameninD#*!r bu"ele. -in #ca*e. -ar 5# nu+Di 7nciui c# <i
de5*ul bine; nemernicule. %a naiba; ce r!a5*# am @!5*
O; lua+*e+ar draculV u !* 5# *e mai #d 7n !ciV
A 5c!5 un r#cne*; calul ei negru a cabra* <i a D=<ni* la
gal!
de#<i*7nain*e. =n#*!rul
de carul <i+acare
cu i*icani 5*runi* calul; a7n,urau;
!!*eau; l#5a* 5#uierau
>e
din c!rnuri de !5. 3rin*re ei; dea5ura un!r 5aci de !#";
a5Fier c=n*a la l#u*#.
0 HeiV a 5*riga* Zaren igrin a<e"a* e bance*a
c#ruDa<ului; ar#*=nd 5re Zenne@er. E cea negru ac!l! e
drumV $# 7n*reb; ce+! > !areN 3e5emne c#+i ! ia#V
0 -e bun# 5eam#V i+a relica* a5Fier 7ming=ndu+<i 5re
cea@# #l#ri!ara de cul!area runei. E ! ia#V C#lare e un
,ug#ni*V
Q#rbile-e#c#il!r
necre"u*V
lui Zaren *remurau 7n*r+un c!r de r=5.
Zenne@er 5e re@#cea c# nu+i aude.
Meral* <i+a !ri* 7n l!c calul; l#5=ndu+i e arca<ii lui
iedamir 5# *reac#. Ln urma l!r; la ! !arecare di5*anD#;
c#l#rea la a5 Q!rc <i; ciar 7n 5a*ele lui; "erriFancele
c!n5*i*uiau ariergarda c!n!iului. Meral* i+a a<*e*a* =n#
c=nd 5+au ar!ia*; a!i <i+a 5*runi* iaa =n# a a,un5 l=ng#
calul lui Q!rc. C#l#reau 7n *#cere.
0 =n#*!rule; a "i5 din*r+!da*# Trei M#i. reau 5# *e
7n*reb cea.
0 Ln*reab#+m#.
0 -e ce nu *e 7n*!rciN
=n#*!rul l+a rii* ! cli# 7n *#cere.
0 Ciar Dii m!rDi< 5# <*iiN
0 in; i+a r#5un5 Trei M#i 7n*!rc=ndu+5e 5re el.
0 $# duc cu ei en*ru c# 5un* un g!lem a5i. 3en*ru c#
5un* ! *u@# de c=ne# *=r=*# de =n* e drum. Lnc!*r! ar
*rebui 5# m# ducN Ia 5une+miV i en*ru ceN Aici; cel uDin
5+au aduna* unii cu care am ce !rbi. 'nii care nu+<i curm#
!rba c=nd m# ar!ii de ei. 'nii care; ciar dac# nu le
5un* e lac; mai degrab# mi+! 5un 7n @aD# dec=* 5#
arunce cu ie*re du# mine. $# duc cu ei en*ru acela<i
0 4U 0
m!*i en*ru care m+am du5 cu *ine la an. 3en*ru c# mi+e
*!*una. +am un l!c anume 5re care 5# reau 5# m#
7ndre*. u am ! Din*# anume aa*# la ca#*ul drumului.
Trei M#i <i+a dre5 gla5ul.
0 $ereu e?i5*# ! Din*# la ca#*ul >ec#rui drum. T!a*#
lumea ! are. Ciar <i *u; ciar dac# *e cre"i a*=* de di@eri*.
0
0 Acum
3une+mi.am 5#+Di un eu ! 7n*rebare.
0 Ai ! Din*# la ca#*ul drumuluiN
0 Am.
0 Ai n!r!c.
0 u e5*e ! ce5*iune de n!r!c; Meral*. ine de ce cre"i;
7n ce cre"i <i cui *e dedici. imeni n+ar *rebui 5# <*ie a5*a
mai bine dec=* un =n#*!r.
0 Ln*runa am au"i* a5*#"i de5re menire; a !@*a* Meral*.
$enirea lui EcF
lui -ene5le iedamir
de a de a une
a#ra m=na
!amenii dee $alle!re.
drag!ni. $enirea
-!rregara
5im*e c# menirea lui e c!n*rariul. Zenne@er; din cau"a un!r
5cimb#ri la care i+a @!5* 5uu5 !rgani5mul; nu+<i !a*e
7ndelini menirea <i 5e d# de cea5ul m!rDii. %a naiba; numai
Sada5inii <i i*icanii nu 5im* nici! cemare; nu !r dec=*
5# 5e c##*uia5c#. 3!a*e c# de+aia m# 5im* de+al l!rN
0 u de+aia e<*i *u aici; Meral* de Riia. u 5un* !rb <i
nici 5urd. u+mi 7ndruga *u mie c# la au"ul numel!r l!r Di+ai
5c!5 *#<cuDa. -ar mi 5e are
0 Ln "adar Di 5e are; i+a 5u5 =n#*!rul @#r# m=nie.
0 Lmi cer ier*are.
0 Ln "adar 7Di ceri ier*are.
i+au 7n@r=na* caii *aman la *im en*ru a ei*a ci!cnirea
cu c!n!iul arca<il!r din Caing!rn; care 5e !ri5er# bru5c 7n
@aDa l!r.
0 Ce 5+a 7n*=mla*N Meral* 5+a ridica* 7n 5c#ri. -e ce ne+
am !ri*N
0 u <*iu; a r#5un5 Q!rc ui*=ndu+5e 7n ,ur. ea; cu @aDa
r##<i*#; a r!5*i* reede c=*ea cuin*e.
0 $# duc 7n @aD#; a 5u5 =n#*!rul; 5# #d cum 5*au
lucrurile.
0 R#m=i e l!c.
0 46 0
0 -e ceN
Trei M#i a *#cu* en*ru ! cli#; cu !cii 7n #m=n*.
0 -e ceN a ree*a* Meral*.
0 3leac#; i+a r#5un5 Q!rc. 3!a*e c+ar > mai bine.
0 Ce 5# >e mai bineN
0 3leac#.
3!dul care
r#a5*iei #rea5e5!lid;
7n*indea 7n*redin
c!n5*rui* cele d!u#gr!<i
bu<*eni margini ale
de in;
r!*i* e un 5*=l #*ra* de care 5e i"bea "g!m!*!5 <u!iul
cu mu5*#Di lungi de 5um#.
0 Hei; TaieaieV a 5*riga* Q!!l* ar!iindu+5e 7n car. -e
ce *e+ai !ri*N
0 3#i; am eu de unde 5# <*iu cum e !dul #5*aN
0 -aP de ce+am lua*+! e drumul #5*aN a 7n*reba*
Mllen5*iern; ar!iindu+5e c#lare. u m# 7ncume* cu carele
e beDele
<i nu a5*ea. 3!*eca
e !*ec#N Hei; ciub!*aruleV -e ce ne+ai
duce mai dear*e; 5readu5
e5*Ne+aici
Er!ul !*r#i*!r din H!Y!!le 5+a ar!ia*; <i+a 5c!5 c#ciula
de a5*raan. Ar#*a n!5*im; 7n*r+! dulam# dem!da*#;
7m!d!bi*# cu g#i*ane <i a=nd dea5ura ! la*!<# de e
remea regelui SambuF.
0 A5*a+i calea cea mai 5cur*#; $#ria Ta; i 5+a adre5a* nu
cancelarului; ci direc* lui iedamir; e a c#rui @aD# 5e ci*ea
leami*ea.
0 Cum a<aN l+a 7n*reba* 7ncrun*a* Mllen5*iern. iedamir
n+a ca*adic5i* 5#+i arunce nici! riire mai a*en*#.
0 3e+aici J a 7nceu* 5# e?lice Carem=nc#; ar#*=nd
5re cele *rei =r@uri "imDa*e care d!minau 7mre,urimile J
alea 5un* Ciaa; Quba <i -in*ele H=D=na*. -rumul *rece e
l=ng# ruinele unei ce*#Di eci; 7nc!n,!ar# Ciaa rin n!rd
<i duce =n# dinc!l! de !b=r<ia r=ului. -ac+! lu#m e !d;
5cur*#m drumul. S*r#ba*em de>leul =n# la *#ul din*re
munDi. i dac# nu d#m de urme de drag!n e+ac!l!; ne
ducem 7n 5u5; 5re r#5#ri*; 5# edem care+i *reaba e
ir!ag#. i mai dear*e; mai la e5*; 5un* #<unile de e
c!ama mun*elui; de unde+i le5ne de a,un5 e un drum dre*
7n Caing!rn; aca5# la -!mniile !a5*re; c!na<il!r.
0 -aP de unde+ai 5c!rni* a*=*ea de5re munDii #<*iaN l+a
0 49 0
i5c!di* Q!!l*. -in urmele de la c!i*ele cail!rN
0 u; c!na<ule. 3e+aici #<*eam !ile c=nd eram @eci!r.
0 i !dul #5*a ne DineN Q!!l* 5+a ridica* 7n ici!are e
bance*#; 5+a ui*a* 7n ,!5 la r=ul 7n5uma*. 3r#a5*ia e
ad=nc# de re! a*ru"eci de 5*=n,eni.
0 ine; c!na<ule.
0
0 -aP
3!dulce #5*a;
r!5* aea !dul
a 5u5 #5*a 7n u5*ie*a*ea
Carem=nc#; de aiciN
a @!5* 7n#lDa* de *r!li
e remuri. Cine *recea e+aici n+aea 7nc!*r!; *rebuia 5# le
dea mulDi galbeni. -ar cum rare!ri *recea e+aici cinea;
a*unci *r!lii <i+au lua* de5agii 7n 5inare <i 5+au du5. i+a
r#ma5 !dul.
0 Ree*; 5+a 7n@uria* Mllen5*iern; carele 5un* 7nc#rca*e
cu arme <i !*a#; c# !a*e r#m=nem r#*#ciDi e undea rin
5#lb#*icie. u+i mai bine 5+! lu#m e !*ec#N
0 mul*
mai 3u*eDide
<i mer5.
e !*ec#; a 5*r=n5
i regele din umeri
a 5u5 c# 5e ciub!*arul;
gr#be<*e ladar e
drag!n. 3#i; a<a ce @ace; !rne<*e cu graba <i 5e 7n*=lne<*e
cu "#bala.
0 Cu "#baa; l+a c!rec*a* cancelarul.
0 #baa; cum 5ui ma*ale; a 7ncuiinDa* Carem=nc#.
-aP *!* e !d e mai ar!ae.
0 Ei bine; a*unci luaDi+! 7nain*e; Carem=nc#; a deci5
Q!!l*. %uaDi+! 7nain*e *u <i !a5*ea *a. A<a e !biceiul e la
n!i; 7i l#5#m 7n @aD# e cei mai i*e,i.
0 u mai mul* de un car !da*#; a !runci* Mllen5*iern.
0 Qine. Q!!l* a da* bici calului; iar carul a 7nceu* 5# 5e
urduc#ie e !d. 'i*#+*e du# n!i; TaieaieV Ia 5eama 5#
>e dre*e r!DileV
Meral* <i+a !ri* calul; arca<ii lui iedamir 7mbr#caDi cu
ca@*ane r!<u cu galben; gemuiDi gr#mad# e caldar=m;
bl!cau drumul.
Iaa =n#*!rului a @!rn#i*.
3#m=n*ul 5+a cu*remura*. $unDii 5+au "gudui*; marginea
"imDa*# a ere*elui de r!c# a di5#ru* din*r+!da*# e
@undalul cerului <i a!i ciar din ere*e a r#5una* bru5c un
urui* 5urd; ibran*.
0 A*enDieV a r#cni* Q!!l* de e cealal*# ar*e a !dului.
0  0
A*enDie ac!l!V
3rimele ie*re; de!camda*# m#run*e; au 7nceu* 5# 5ar#;
5# 5e r!5*!g!lea5c# <i 5# l!ea5c# 5a5m!dic er5an*ul.
Sub !cii lui Meral* 5e c#5ca ! cr##*ur# neagr# de+a lungul
drumului; care cre<*ea 7n5#im=n*#*!r de raid; 5+a ad=nci*
<i 5+a n#rui* 7n abi5 cu ! bu@ni*ur# a5ur"i*!are.
0 3e caiVVV a 5*riga* Mllen5*iern. eii ne @erea5c#V 3e
ac!l!V
iedamir; cu caul 5ri,ini* de c!ama calului; 5+a
7ndre*a* 5re !d; 7n urma lui au 5#ri* Mllen5*iern <i c=Dia
arca<i. Ln urma l!r; carul regal; cu gri@!ni @=l@=ind e 5*eag;
a 7nceu* 5# =r=ie <i 5# 5c=rD=ie.
0 A5*a+i aalan<#V -aDi+# din drumV urla din 5a*e
Zaren igrin biciuind cruele cail!r; de#<ind al d!ilea car
al lui iedamir <i 7mr#<*iindu+i e arca<i. %a ! ar*e;
=n#*!ruleV -#+*ei*icanil!r
3e l=ng# carul din drumVgal!a
%a ! ar*eV
EcF din -ene5le; dre*
<i Dea#n 7n <a. -ac# n+ar > @!5* al!area ca de m!r* <i
bu"ele 7ncle<*a*e 7n*r+! grima5# *remur=nd#; 5+ar > u*u*
crede c# ace5* caaler r#*#ci*!r nu aa5e c# 5e r#bu<e5c
b!l!ani <i ie*re de e er5an* 7n ,urul lui. -in 5a*e; din
gruul de arca<i; cinea a 5c!5 un urle* 5#lba*ic; caii au
nece"a*.
Meral* a 5muci* #Durile; a da* c#lc=ie calului; ciar 7n
@aDa lui #m=n*ul cl!c!*ea de la b!l!anii care "burau de
5u5. Carul cu i*icani a urui* e5*e gr!!*i<; a 5#ri* ciar
7nain*e de !d <i 5+a *r=n*i* cu un *r!5ne* e ! r=n#; cu !5ia
ru*#. O r!a*# 5+a du5 7n arae* <i a!i a "bura* 7n
=l*!area r=ului.
Iaa =n#*!rului; r#ni*# de c!lDurile a5cuDi*e ale ie*rel!r;
5+a ridica* e ici!arele din 5a*e. Meral* a ru* 5# 5ar# din
<a; dar i 5+a ag#Da* ca*arama de la an*!@ 7n 5car# <i a c#"u*
7n*r+! ar*e; 7n drum. Iaa a nece"a* <i 5+a ree"i* 7nain*e;
ciar e !dul care 5e balan5a dea5ura r#a5*iei. 3e !d
alergau i*icanii url=nd <i 7n,ur=nd.
0 $ai reede; Meral*V i+a 5*riga* e5*e um#r a5Fier;
alerg=nd 7n urma i*icanil!r.
0 Sari; =n#*!ruleV l+a 7ndemna* -!rregara arunc=ndu+
0 1 0
5e 7n <a; abia reu<ind 5#+<i Din# 7n @r=u calul n#r#a<.
Ln 5a*ele l!r; drumul era 7neca* 7n*r+un n!r de ra@
@!rma* din b!l!anii care "burau <i buc#Di din carul
de"membra* al lui iedamir. -ege*ele =n#*!rului 5e
ag#Dau de cingile de 5ub <aua calului r#,i*!rului. A au"i*
un Di#*.
Zenne@er
dear*e de 5e r#bu<i5e
c!i*ele care7mreun# cu calul.<i S+a
l!eau !rbe<*e 5+a r!5*!g!li*
l#5a* la
#m=n*; ac!erindu+<i caul cu m=inile. =n#*!rul a @ugi*
5re ea; in*r=nd 7n l!aia *!renDial# de ie*re; 5#rind e5*e
cr##*ura c#5ca*# la ici!are. Zenne@er; r#ni*# la braDe; 5+a
ridica* 7n genunci. Ocii 7i erau larg de5ci<i; iar de la !
*#ie*ur# de dea5ura 5r=ncenei 7i curgea un >ricel de
5=nge =n# la l!bul urecii.
0 Ridic#+*e; ZenV
0
'nMeral*V &ii a*en*V
bl!c imen5 de 5*=nc# de5rin5 din er5an* 5+a r##li*
cu ! bubui*ur#; "bur=nd direc* 5re ei. Meral* 5+a *r=n*i* la
#m=n*; ac!erind+! cu *ruul 5#u e r#,i*!are. Ln r#5*im;
bl!cul a e?l!da* <i 5+a 5@#r=ma* 7n*r+un miliard de buc#Di
care c#deau a5ura l!r; 7mung=ndu+i ca ni<*e ie5i.
0 $ai reedeV 5*riga -!rregara. Ln=r*indu+<i 7n aer
bage*a de e calul care dan5a; *ran5@!rma 7n ra@
b!l!anii de5rin<i din er5an*; care 5e r!5*!g!leau 5re ei.
3e !d; =n#*!ruleV
Zenne@er <i+a u*ura* m=na; <i+a 7nd!i* dege*ele; a Dia*
inc!eren*. 3ie*rele 5e i"beau de ! emi5@er# alb#5*ruie;
c!n*ura*# bru5c e5*e cae*ele l!r <i 5e ea!rau ca
ic#*urile de a# c#"u*e e ! le5ede 7ncin5#.
0 3e !d; Meral*V a 5*riga* r#,i*!area. -u# mineV
Alergau 7n urma lui -!rregara <i a un!r arca<i @#r# cai.
3!dul 5e cl#*ina <i 5c=rD=ia; grin"ile 5e curbau 7n *!a*e
direcDiile; a"=rli*e de la un arae* la al*ul.
0 $ai reedeV
-in*r+!da*# !dul 5+a d#r=ma* cu un 5cr=<ne* a5cuDi*;
,um#*a*ea l#5a*# de ei 7n urm# 5+a de5rin5; 5+a r#bu<i* cu
un *r!5ne* 7n #u; cu *!* cu carul i*icanil!r; care 5+a i"bi*
de dinDii de ia*r# 7n nece"a*ul cail!r *urbaDi. 3ar*ea e
0 2 0
care 5e aau 7nc# mai re"i5*a; dar Meral* <i+a da* 5eama
bru5c c# acea5*a 5e la5# 7n ,!5 <i an*a 5e !=rne<*e *!*
mai mul*. Zenne@er; g=@=ind; a *ra5 ! 7n,ur#*ur#.
0 C#dem; ZenV ine+*eV
Ce mai r#m#5e5e din !d a 5c=rD=i*; 5+a >5ura* <i a
c!b!r=* ca ! ram#. Au c#"u*; dar <i+au 7n>* dege*ele rin
cr##*urile din*re
Dia* 5*riden* grin"i. Zenne@er
<i a aluneca*. Meral*; nu 5+a mai u*u*
ag#D=ndu+5e cu !Dine. A
m=n#;
<i+a 5c!5 umnalul; i+a 7n>* lama 7n*re d!u# grin"i <i 5+a
rin5 cu ambele m=ini de m=ner. C!a*ele 7i *remurau c=nd
Zenne@er *r#gea de el; rin"=ndu+i+5e de cen*ura <i de *eaca
ur*a*e 7n 5a*e. Re5*ul de !d a 5c=rD=i* din n!u <i 5+a
7nclina* <i mai mul*; ar!ae er*ical.
0 Zen; 5+a *=ngui* =n#*!rul. &# cea %a naiba; @# !
ra,#V
0 ag#Da*#N
5*au CumN a b!mb#ni* ea 7n#bu<indu+<i @uria. u e"i cum
0 Eliberea"#+Di ! m=n#V
0 +am cum
0 HeiV a 5*riga* de 5u5 a5Fier. # mai u*eDi DineN HeiV
Meral* nu a c!n5idera* !!r*un 5# c!n>rme.
0 Arunc#+mi @uniaV a Dia*. $ai iu*e; la naibaV
%=ng# *rubadur <i+au @#cu* aariDia Sada5inii; i*icanii <i
Mllen5*iern. Meral* l+a au"i* e Q!!l* r!5*ind rin*re dinDi:
0 S*ai a<a; l#u*arule. u mai e mul* <i ! 5# cad# ea. A!i
! 5#+l *ragem e =n#*!r.
Zenne@er a 5=5=i* ca un <are; "=rc!lindu+5e e 5a*ele
lui Meral*. Cen*ura 7l 5*r=ngea durer!5 7n ie*.
0 ZenN Ai cum 5# *e rin"i de ceaN Cu ici!areleN
0 -a; a icni* ea. -au din ele.
Meral* 5+a ui*a* 7n ,!5; la r=ul care cl!c!*ea rin*re
5*=ncile a5cuDi*e; e5*e care 5e r!5*!g!leau <i 5e 7n=r*eau
grin"i de la !d; le<uri de cai <i cadare 7n cul!rile ii ale
Caing!rnului. %=ng# 5*=nci; 7n ad=ncimile *ran5aren*e; de
un erde+5marald; a #"u* c!rurile @u5i@!rme en!rme ale
un!r #5*r#i care 5e dela5au lene< 7m!*ria curen*ului.
0 $ai re"i<*i; ZenN
0 Ln*r+un @el da
0  0
0 Ridic#+*e. Ca 5# *e rin"i de cea
0 u nu !*
0 -#+mi @uniaV a r#cni* a5Fier. Ce+i cu !i; aDi 7nnebuni*N
O 5# cad# am=nd!iV
0 Ei bine <i ce dac#N a b!mb#ni* Mllen5*iern ini"ibil.
3!dul a 5c=rD=i* 7nclin=ndu+5e <i mai mul*. Meral* a
7nceu* 5# nu+<i mai 5im*# dege*ele 7ncle<*a*e e m=nerul
umnalului.
0 Zen
0 Taci <i nu *e mai "=rc!li
0 ZenN
0 u+mi 5une a<a
0 $ai !Di 5# *e DiiN
0 u; i+a r#5un5 ea 5ec. u 5e mai "b#*ea; 7i a*=rna e
5a*e ca un m!r*; ca ! !ar# iner*#.
0
0 ZenN
Taci.
0 Zen. Iar*#+m#.
0 u. ici!da*#.
Cea 5+a 5*recura* de+a lungul grin"il!r. Raid. Ca un
<are.
Eman=nd ! 5*r#lucire rece; alid#; 7nd!indu+5e <i
r#5ucindu+5e de arc+ar > au* 5ue*; @unia i+a reera* g=*ul
lui Meral* cu ca#*ul 5#u m!bil; 5+a mu*a* la 5ub5u!ri; 5+a
7nc!l#ci* 7n*r+un n!d le,er. Sub el; r#,i*!area icnea; *r#g=nd
aer 7n ie*. Era 5igur c# i"bucne<*e 7n l=n5. Se 7n<ela.
0 A*enDieV a 5*riga* a5Fier de 5u5. # *ragemV
3u5*ii*!ruleV enne*V Su5 cu eiV TrageDi+iV
O 5muci*ur#; ! 7mbr#Di<are durer!a5# <i 5u@!can*# a
@r=ngiei *en5i!na*e. Zenne@er a !@*a* din greu. Au @!5*
urcaDi raid; @rec=ndu+5e cu burDile de grin"ile de lemn.
Su5; Zenne@er 5+a ridica* rima.

VII
0 -in *!* c!n!iul; a ra!r*a* Mllen5*iern; am 5ala*
d!ar un car; $aie5*a*e; @#r# a une la 5!c!*eal# carul
Sada5inil!r. -in 5ui*# au r#ma5 numai <a*e arca<i. 3e
0 4 0
cel#lal* mal al r#a5*iei nu mai e niciun drum; d!ar
gr!!*i<uri <i er5an* ne*ed; din c=*e 5e !a*e edea =n#
la c!*ul de>leului. u 5e <*ie dac# mai *r#ie<*e carea din*re
cei care au @!5* a*unci c=nd 5+a n#rui* !dul.
iedamir nu i+a r#5un5. EcF din -ene5le 5*#*ea dre* 7n
@aDa regelui; ir!nindu+l cu !cii 5#i 5*icl!<i; @#r# a5*=m#r.

Am0#c#*ui*;
e urm#re<*e
m#ri*em=nia "eil!r; a 5u5;
rege iedamir. Era ! ridic=nd
cruciad#m=inile.
5@=n*#; !
cruciad# 7m!*ria r#ului. -e!arece drag!nul e5*e r#u; de
al*@el 7n !rice drag!n e5*e 7n*rua* r#ul. Eu nu !* 5# m# @ac
c# nu #d r#ul; 7l "dr!be5c 7n ici!are 7l @ac una cu
#m=n*ul. A<a cum ne !runce5c "eii <i S@=n*a Car*e.
0 Ce *!* b=iguieN 5+a 7ncrun*a* Q!!l*.
0 Habar n+am; i+a r#5un5 Meral* a,u5*=nd amurile
ieei. u rice niciun cu=n*.
0 <<*;
! 5#+mi >ei+a
dea*enDi!na* a5Fier.
@!l!5 la rimele Lncerc 5# le Din min*e; !a*e
mele.
0 Sune la Car*ea S@=n*#; a relua* EcF 7ner<una*; c#
din abi5 ! 5# ia5# un <are; un drag!n 7n5#im=n*#*!r; cu
<a*e cae*e <i cu "ece c!arneV i c#lare e el ! 5# >e !
muiere 7mbr#ca*# 7n ururiu <i 5*ac!,iu; cu un !*ir de aur
7n m=n#; iar e @run*e ! 5# aib# 5emnul ul*imei de5@r=n#riV
0 O <*iuV 5+a bucura* a5Fier. A5*a+i Cilia; nea5*a
rimarului S!mmeralderV
0 %ini<*e; c!ane !e*; l+a a*enDi!na* Mllen5*iern. Iar *u;
caalerule din -ene5le; !rbe<*e mai de5lu<i*; dac# nu Di+e
cu 5u#rare.
0 R#ul; $aie5*a*e; i 5+a adre5a* EcF grandil!cen*;
*rebuie 7n@run*a* cu ! inim# <i ! c!n<*iinD# cura*e <i cu caul
5u5V Iar aici e cine edem n!iN 3e i*icani; care 5un* ni<*e
#g=ni; "#mi5liDi 7n be"n# <i care 5e 7ncin# u*eril!r
7n*uneca*eV 3e r#,i*!rii nelegiuiDi; care u"ur# dre*ul diin;
u*erea <i riilegiileV 3e =n#*!r; care e5*e ! crea*ur#
7m!*ria na*urii; ! le#d#*ur# !di!a5#; ble5*ema*#. Te mai
7n*rebi a*unci cum de a c#"u* e caul n!5*ru edea5aN
$#ri*e rege iedamirV Lmingem rea dear*e limi*ele
!5ibiluluiV S# nu unem la 7ncercare mila -!mnului. Te
iml!r; $aie5*a*e; 5# 7nl#*uri mi"eria din r=ndurile n!a5*re
0  0
7nain*e de
0 Iaca; nici m#car ! !rb# de5re mine; 5+a l=n5 a5Fier.
ici! !rbuliD# nu 5+a !meni* de5re !eDi. i eu care m+
am 5*r#dui* a*=*a
Meral* i+a "=mbi* lui Zaren igrin; care 7<i m=ng=ia cu
mi<c#ri len*e <i c!n5*an*e lama *!!rului a5cun5 la br=u.
Amu"a*; i*icanul
re@#c=ndu+5e r=n,ea.
c# @u5*a Zenne@er
5@=<ia*# =n#5+a
la r#5uci* !5*en*a*i;
<!ld ! deran,a mai
mul* dec=* cuin*ele lui EcF.
0 $ergem rea dear*e; c!ane EcF; a relica*
-!rregara cu em@a"#. -e<i; de bun# 5eam#; cu g=nduri
ale5e. S!c!* ne!*rii* c# ne+ai adu5 la cun!<*inD# ceea ce
cre"i dumnea*a de5re r#,i*!ri; i*icani <i =n#*!ri. Cu
*!a*e c#; du# cum m# duce e mine min*ea; cu *!Dii
5un*em de+acum !bi<nuiDi cu a5emenea #reri; nu e5*e nici
!li*ic!5;
cu a*=* mainicigreu
caalere5c 5# @aci
de riceu* u" den!i
en*ru ele;du#
c!ane
ce EcF. i e
am #"u*
c# dumnea*a; <i nimeni al*ul; ai da* @uga <i le+ai 7n*in5 !
@r=ngie el@ea5c# r#,i*!arei <i =n#*!rului aaDi e mucie
de cuDi*. -in ceea ce 5ui; era de a<*e*a* mai degrab# 5#
*e r!gi 5# cad#.
0 %a naiba; i+a <!*i* Meral* lui a5Fier. El ne+a 7n*in5
@uniaN EcFN u -!rregaraN
0 u; i+a murmura* *rubadurul. EcF; el a @!5* de @a*.
Meral* a cl#*ina* din ca ne7ncre"#*!r. Zenne@er a 7n,ura*
7n barb#; a!i 5+a 5emeDi*.
0 Caalerule EcF; i 5+a adre5a* ea cu un "=mbe* e care
*!a*# lumea; cu e?ceDia lui Meral*; l+ar > u*u* lua de
dr#guD <i bine!i*!r. -aP cum ine a5*aN Adic# eu 5un* !
le#d#*ur#; iar dumnea*a mi+ai 5ala* iaDaN
0 E<*i ! cuc!an#; d!mniD# Zenne@er; 5+a 7nclina* rigid
caalerul. Iar ciul dumi*ale @rumu<el <i 5incer ne @ace 5#
credem c# 7n*r+! bun# "i ! 5# renunDi la ble5*ema*a
r#,i*!rie ! da*# en*ru *!*deauna.
Q!!l* a u@ni*.
0 LDi mulDume5c; caalerule; i+a 5u5 5ec Zenne@er. i
=n#*!rul Meral* 7Di mulDume<*e de!!*ri#. $ulDume<*e+i;
Meral*.
0 / 0
0 $ai degrab# 5# >u al naibii; a !@*a* =n#*!rul cu !
5inceri*a*e de"arman*#. -aP en*ru ce+ar *rebui 5#+i
mulDume5cN u 5un* dec=* ! le#d#*ur# rednic# de
di5reD; iar ciul meu 5c=rb!5 nu d# 5emne de
7mbun#*#Dire. Caalerul EcF m+a 5c!5 din r=# din
gre<eal#; numai en*ru c# 5e Dinea de mine cu *!a*e
u*erile ! @rum!a5#
unul 5ingur; EcF n+ard!mniD#.
> ridica*-ac# a< > a*=rna*
nici m#car ac!l!
un dege*. de
u m#
7n<el; nu+i a<a; caaleruleN
0 Qa *e 7n<eli; c!ane Meral*; i+a r#5un5 calm caalerul
r#*#ci*!r. ici!da*# nu m# dau 7n l#*uri de la 5ri,inirea
cuia aa* 7n rime,die. Ciar <i a*unci c=nd e !rba de5re
un =n#*!r.
0 $ulDume<*e+i; Meral*. i cere+i ier*are; i+a 5u5
r#,i*!area *#i!5. Al*min*eri; nu @aci dec=* 5# ar#Di c#
5u5ele lui EcF;
ade#ra*e. u e<*icel7nuDin
5*are7n5#ca"ul *#u; 5un* cu
c!nieDuie<*i 7n*ru *!*ul
!amenii.
3en*ru c# e<*i di@eri*. 3ar*iciarea *a la acea5*# e?ediDie
e5*e ! gre<eal#. Ai eni* 7min5 de un 5c! li5i* de 5en5.
Sen5 ar aea dac# ai leca acum. Cred c# ai 7nDele5 de,a
ace5* lucru. i dac# nu; =n# la urm# *!* ! 5+! 5c!Di *u la
ca#*.
0 -e5re ce 5c! e !rba; d!mniD#N a in*ereni*
Mllen5*iern. r#,i*!area l+a rii*; dar nu i+a r#5un5.
a5Fier <i Zaren igrin <i+au "=mbi* unul al*uia cu
5ub7nDele5; 7n5# 7n a<a @el 7nc=* 5# nu+i !b5ere r#,i*!area.
=n#*!rul <i+a aDin*i* riirea 7n !cii lui Zenne@er. Erau
reci.
0 Lmi cer ier*are <i 7Di mulDume5c; caalerule din -ene5le;
<i+a leca* el @run*ea. # mulDume5c *u*ur!r cel!r aici de
@aD#. 3en*ru 5ri,inul raid e care mi l+aDi da*; @#r# m#car
5# 5*aDi e g=nduri. Am au"i*; c=nd eram ag#Da*; cum ba
unul; ba al*ul # d#deaDi e5*e ca ca 5# ne a,u*aDi. Tu*ur!r
cel!r re"enDi aici le cer ier*are. Cu e?ceDia n!bilei
Zenne@er; c#reia 7i mulDume5c @#r# 5#+i cer nimic. # la5.
%e#d#*ura renunD# de bun#!ie la c!mania !a5*r#.
3en*ru c# le#d#*ura a rimi* de5*ul de la !i. Ai gri,#;
a5Fier.
0 U 0
0 Hai; la5+! bal*#; Meral*V i+a 5*riga* Q!!l*. Te !rDi ca un
D=nc alin*a*. Hai; nu @ace din D=nDar arm#5ar. %a naiba
0 Oameni buuuniV
-in ca#*ul de>leului eneau 7n @ug# Carem=nc# <i mai
mulDi gardieni din H!Y!!le *rimi<i 5# i5c!dea5c#
7mre,urimile.
0 Ce e5*eNbuni
0 Oameni Ce+aDi c!na<il!r
#Di*N <i+a ridica* caulg=@=ia
n!bilil!r 3u5*ii*!rul.
ci"marul.
0 Ca5c# gura; !mule; l+a 7ndemna* Mllen5*iern
ag#D=ndu+<i dege*ele 7ncruci<a*e de cen*ura aurie.
0 -rag!nulV Ac!l!; drag!nulV
0 'ndeN
0 Ln de>leu %a ca#* -!amne; el
0 3e caiV le+a !runci* Mllen5*iern.
0 3u5*ii*!ruleV l+a 5*riga* Q!!l*. Ln carV Taieaie; e cal <i
du# mineV
0 O+n*indem; #c#iV a urla* Zaren irgin. %a ici!r; >r+ar
5# >eV
0 Hei; 5*aDi a<aV a5Fier <i+a arunca* l#u*a e5*e um#r.
Meral*V Ia+m# e calV
0 SariV
Ceile 5e *erminau cu ! m!il# de ie*re lumin!a5e; din
ce 7n ce mai r#"leDe; @!rm=nd un cerc neregula*. Ln 5a*ele
ace5*!ra *erenul c!b!ra 7n an*# lin# =n# la un d=mb
ac!eri* cu ! a,i<*e ierb!a5#; 7nc!n,ura* din *!a*e #rDile
de ereDi de calcar 7m=n"iDi de mii de cai*#Di. Trei
cani!ane 7ngu5*e; eci #i ale un!r =raie 5eca*e; !rneau
din a,i<*e.
Q!!l*; care a,un5e5e rimul 7n gal! la bara,ul de ie*re;
<i+a !ri* bru5c calul <i 5+a ridica* 7n 5c#ri.
0 O; la naibaV a 5u5 el. O; la mama naibii. u nu 5e
!a*eV
0 Ce+iN l+a 7n*reba* -!rregara ar!iindu+5e. %=ng# el;
Zenne@er a 5#ri* din carul Sada5inil!r; 5+a lii* cu ie*ul de
! 5*=nc# uria<#; 5+a ui*a*; a @#cu* un a5 7nd#r#*; a!i 5+a
@reca* la !ci.
0 Ce+iN Ce 5e e*receN a 5*riga* a5Fier; 5ri,ini* de
5a*ele lui Meral*. Ce e5*e; Q!!l*N
0 6 0
0 E un drag!n auriu.
%a nici! 5u*# de a<i de la in*rarea 7n cei; e drumul
5re cani!nul din5re n!rd; e ! c!lin# u<!r !al#; 5e aa
crea*ura. S*#*ea ac!l! cu g=*ul lung <i 5ubDire arcui*; cu
caul la* 5ri,ini* e ie*ul b!mba* <i cu c!ada 7n@#<ura*#
7n ,urul label!r 7n*in5e din @aD#.

@elLndeacea @#*ur#;
graDie 7n !"iDiaun
inde5cri*ibil#; 7n aer
care@elin;
era a<e"a*#; e?i5*a un7n
care c!n*ra"icea
m!d eiden* 5!rgin*ea 5a re*ilian#. Inc!n*e5*abil de
re*ilian#. Crea*ura era ac!eri*# cu 5!l"i c!n*uraDi clar <i
de ! 5*r#lucire !rbi*!are de la galbenul+de5ci5 al aurului.
-iania de e c!lin# era din aur de la =r@ul gearel!r
7n>*e 7n #m=n* <i =n# la ca#*ul c!"ii lungi; care
endula len* 7n*re ciulinii care n##di5er# a,i<*ea. 3riindu+
i cu !cii 5#i mari; aurii; crea*ura <i+a r#5>ra* ariile amle
<i aurii de liliac auriu;
0 -rag!nul <i a r#ma5 nemi<ca*#
a <!*i* en*ruEaim!5ibil
-!rregara. > admira*#.!
legend# ieV
0 u e?i5*# a<a cea; la naiba; drag!ni aurii; a declara*
3u5*ii*!rul <i a 5cuia*. *iu eu ce 5un.
0 A*unci ce e5*e aceea care 5*# e c!lin#N l+a 7n*reba*
a5Fier !biec*i.
0 'n icle<ug.
0 O ilu"ie.
0 u+i nici! ilu"ie; a 5u5 Zenne@er.
0 E un drag!n auriu; a 5u5 Mllen5*iern. 'n drag!n
auriu eri*abil.
0 -rag!nii aurii e?i5*# d!ar 7n legendeV
0 OriDi+#; a in*ereni* bru5c Q!!l*. +aeDi de ce 5# #
luaDi la arD#. E limede ca lumina "ilei c#+i un drag!n
auriu. i la urma urmei care+i di@erenDa; m# r!g; dac#+i
auriu; alba5*ru; cu ic#Dele 5au 7n car!uriN A<a mare nu+i; 7l
lu#m e 5u5 c=* ai "ice e<*e. Taieaie; 3u5*ii*!rule;
de5c#rcaDi carul; daDi ,!5 armamen*ul. -aP de ce 5#+mi ba*
eu caul cu di@erenDa din*re auriu <i neauriu.
0 E?i5*# ! di@erenD#; Q!!l*; i+a 5u5 Taieaie. i 7nc# una
@!ar*e im!r*an*#. Ace5*a nu e5*e drag!nul e care+l
c#u*#m. u e cel care a @!5* !*r#i* l=ng# H!Y!!le <i care
0 9 0
d!arme lini<*i* 7n caern#; e aur <i giuaiere. ]5*a nu 5*#
dec=* e curul lui. i+a*unci; la ce naiba umbl#m n!i du#
curul luiN
0 Ace5* drag!n e5*e din aur; enne*; a 5*riga* Zaren
igrin. Ai mai #"u* a<a cea re!da*#N u riceiN 3e
ielea lui ! 5# lu#m mai mul* dec=* e ! c!m!ar# !bi<nui*#.
0 i @#r#
ad#uga* ca Zenne@er.
r=n,ind iaDa de Zaren
ne5*ema*e 5# dea e+a@ar#;
are dre*a*e. a
LnDelegerea
r#m=ne alabil#. C# d!ar aem ce 7m#rDi; nu+i a<aN
0 Hei; Q!!l*N a 5*riga* 3u5*ii*!rul din car; r#5c!lind
armamen*ul cu "g!m!*. Ce unem e n!i <i e caiN Ce
!a*e 5# 5cuie ,ig!dia a5*a de aur; mN &!cN AcidN AburiN
0 -aP dracuP le <*ie n#raurile; !ameni buni; 5+a
7ncrun*a* Q!!l*. Hei; r#,i*!ril!rV %egendele de5re drag!nii
aurii !mene5c cea de5re cum *rebuie 5#+i !m!r=mN
0 Cum 5#+iu+i
Carem=nc#. !m!r=mN
reme deCa"#ba#;
de !biceiV
numai5+a r#5*i*
5#+mi bru5c!
aduceDi
,iin#. O umlem cu cea !*r#i*!r <i 7l m!mim e drag!n;
a!i 7i enim de ac.
-!rregara 5+a ui*a* ci!r=< la ciub!*ar; Q!!l* a 5cuia*;
a5Fier <i+a 7n*!r5 caul a leami*e. Zaren igrin r=n,ea cu
m=inile 7n <!ld.
0 Ce 5*aDi a<a <i # ui*aDiN a 7n*reba* Carem=nc#. S#
*recem la *reab#; *rebuie 5# unem la cale cu ce umlem
carca5a; ca 5# nu 5*ea mul* e g=nduri diania; 5# in#
reede cu balele reling=ndu+i+5e din b!*. Trebuie 5# >e
cea @!ar*e !*r#i*!r; *!?ic 5au u*red.
0 Aa; a 5u5 i*icanul; cu 7nc# un r=n,e*. Cea care e5*e
enin!5; ur=* <i 7muDi*. *ii ce; Carem=nc#N Se are c# *u
e<*i acela.
0 CeN
0 Raa*ule. 3leac# de+aici; 7muDi*ule; c# nu reau 5# *e
mai #d dinain*ea !cil!r.
0 C!ane -!rregara; i 5+a adre5a* Q!!l* ar!iindu+5e
de el. -!ede<*e+Di u*ili*a*ea. Amin*e<*e+Di de reun mi* 5au
re! legend#. Ce <*ii de5re drag!nii auriiN
r#,i*!rul a "=mbi* <i 5+a 7n@!ia*.
0 $# 7n*rebi ce <*iu de5re drag!nii auriiN 3uDin; dar
0 / 0
de5*ul.
0 Te a5cul*#m; a*unci.
0 3#i; a5cul*aDi+m#; >Di numai !ci <i ureci. Ac!l!; 7n
@aDa n!a5*r#; <ade un drag!n auriu. O legend# ie; !a*e c#
ul*ima <i 5ingura crea*ur# de ace5* @el care a 5uraieDui*
@rene"iei !a5*re criminale. u uci"i ! legend#. Eu;
-!rregara; n+! 5#
riceu*N 3u*eDi 5# #
# la5 5# # a*ingeDi
5*r=ngeDi de ace5*
armamen*ul drag!n.
7n car; 5# #ADi
luaDi de5agii <i 5# # c#r#b#niDi naibii de+aici.
Meral* era c!nin5 c# 5e a declan<a un acarm. S+a
7n<ela*.
0 $ae5*re r#,i*!r; a ru* *#cerea Mllen5*iern; bag# de
5eam# ce <i cui 5ui. Regele iedamir !a*e 5#+Di
!runcea5c#; -!rregara; 5#+Di iei de5agii la 5inare <i 5# *e
c#r#b#ne<*i naibii de+aici. i nu iceer5a. i+e limedeN

eu05un*
u;mae5*rul
i+a r#5un5 m=ndru r#,i*!rul.
-!rregara u e5*e.
<i n+! 5# m# 5uun3en*ru
cuia c#
al
c#rui rega* Dine d!ar c=* 5e !a*e edea de e ali5ada
unei @!r*#reDe in@ec*e; murdare; 7muDi*e. *ii; c!ane
Mllen5*iern; c#; dac# r!5*e5c ! ra,# <i 7mi u*ur m=na; *e
re5cimb 7n a*^ de i*#; iar e regele *#u muc!5; 7n cea
ne5u5 de r#uN i+e limedeN
Mllen5*iern n+a auca* 5#+i r#5und# en*ru c# Q!!l* 5+
a ree"i* la -!rregara; i+a auca* braDele <i le+a r#5uci*
5re el. 3u5*ii*!rul <i Taieaie; *#cuDi <i !5aci; au 5#ri* din
5a*ele lui Q!!l*.
0 A5cul*#+m# bine; c!ane r#,i*!r; i 5+a adre5a* uria<ul
Sada5in; 7nain*e de a+Di u*ura m=na; a5cul*#+m#. A< u*ea
aea *im 5# *e l#mure5c; c!na<ul meu; ce cred eu de5re
in*erdicDiile <i legendele *ale; recum <i de5re !rb#ria *a
de raa*. -ar ui*e c# n+am ce@. $ulDume<*e+*e cu
r#5un5ul meu.
Q!!l* <i+a dre5 !cea; <i+a b#ga* dege*ul 7n na5; a!i <i+a
lan5a* mucii e =r@ul an*!@ului r#,i*!rului.
-!rregara a #li*; dar nu 5+a clin*i*. A #"u* J la @el ca
*!Di ceilalDi J bu"duganul m!rgen5*ern lega* cu lanD de un
ar lung de un 5*=n,en; e care+l Dinea 3u5*ii*!rul rela?a* 7n
m=n#. *ia J la @el ca *!Di ceilalDi J c# *imul nece5ar en*ru
0 /1 0
a r!5*i ! ra,# e5*e inc!marabil mai mare dec=* *imul
nece5ar 3u5*ii*!rului en*ru a+i cr#a caul 7n mii de
D#nd#ri.
0 Ei bine; a 5u5 Q!!l*; acum d#+*e @rumu<el la ! ar*e;
m#ri*e r#,i*!r. i dac#+Di mai ine cuma ce@ul 5# de5ci"i
li5cul; 7n@und#+Di+l iu*e cu un 5m!c de iarb#. 3en*ru c#;
dac#+Di mai
Q!!l* i+aaud b=iguielile;
7n*!r5 ! 5# <i+a
5a*ele; a!i m# Dii min*e
@reca* *!a*# iaDa.
m=inile.
0 Ei bine; Taieaie; 3u5*ii*!rule; la *reab#; al*min*eri ne
5ca# diania.
0 u d# 5emne c# are de g=nd 5# @ug#; a declara*
a5Fier riind 7n "are. 'i*aDi+# <i !i la el.
-rag!nul auriu; c!c!Da* e un deal; a c#5ca*; <i+a l#5a*
caul 7n ,!5; <i+a de5@#cu* ariile <i a biciui* #m=n*ul cu
c!ada.
0 Rege de
*r!me*# iedamir <i !i;
alam#. Sun* caaleriV
drag!nul a r#cni* ca din*r+!
illen*re*enmer*V -u#
cum #d; nu +a !ri* aalan<a e care am 5*=rni*+! e
caul !5*ru <i de care 5un* *are @udul. ADi a,un5 =n# aici.
-u# cum <*iDi; din alea acea5*a; 5un* d!ar *rei ie<iri. Sre
r#5#ri*; rin H!Y!!le; <i 5re au5; 5re Caing!rn. 3u*eDi
@!l!5i d!ar ace5*e d!u# drumuri. 3e drumul din5re
mia"#n!a*e; c!na<il!r; nu u*eDi 5+! luaDi; en*ru c# eu;
illen*re*enmer*; nu # 7ng#dui ace5* lucru. -ac# cinea
nu Dine c!n* de !runcile mele; ia*#; 7l !@*e5c la lu*# de
!n!are; caalerea5c#. Cu arme c!nenDi!nale; @#r# r#,i;
@#r# 5c!5 @!c e gur#. O lu*# =n# c=nd cedea"# de *!*
una din*re #rDi. A<*e* r#5un5ul !5*ru rin mi,l!cirea
crainicului; du# regula r!*!c!luluiV
Au r#ma5 *!Di cu gura larg c#5ca*#.
0 Mr#ie<*eV a icni* Q!!l*. -e necre"u*V
0 i cu *=lc e dea5ura; a ad#uga* Zaren igrin. *ie
carea ce+i aceea ! arm# c!n@e5i!nal#N
0 Obi<nui*#; @#r# nici! ra,#; 5+a 7ncrun*a* Zenne@er. -ar
al*cea m# 7n*rebam eu. u !Di !rbi ar*icula* dac# ai
limba bi@urca*#. -iania @!l!5e<*e *elea*ia. &iDi a*enDi c#
@uncDi!nea"# 7n ambele 5en5uri. e !a*e ci*i g=ndurile.
0 -aP ce; nu+i 7n *!a*e minDile 5au ceN i+a 5#ri* mu<*arul
0 /2 0
lui enne* Taieaie. 'n duel de !n!areN Cu ! re*il#
5min*i*#N A*=* de am#r=*#V Ia ai 5#+l lu#m e 5u5V Hai cu
*!Dii la!lal*#V
0 u.
S+au ui*a* 7n ,ur.
EcF din -ene5le; acum c#lare; 7n armur#; cu lancea
5ri,ini*# de 5c#rile
i"iera ridica*# <eii; ar#*a
a c!i@ului l#5a mul* maiad#
5# i 5e bineciul
dec=* alid
e ,!5.
<i
!cii @#r# a5*=m#r care ardeau.
0 u; c!ane enne*; a 7n*#ri* caalerul. -!ar e5*e
cadarul meu. u !i ermi*e ca 7n @aDa mea 5# >e !@en5a*#
!n!area de caaler. Cine 7ndr#"ne<*e 5# 7ncalce regulile
duelului de !n!are
EcF !rbea din ce 7n ce mai *are; i 5e *#ia gla5ul e?al*a*;
care *remura de en*u"ia5m.

<i 0 Cine ne5!c!*e<*e


5=ngele !n!area
lui 5au al meu 5e am# ne5!c!*e<*e
5curge 7n ace5*<i#m=n*
e mine;
cinui*. &iara cere un duelN Ei bine; a*unciV Crainicul 5#
e5*ea5c# numele meuV S# l#5#m ,udeca*a "eil!r 5# ne
!*#ra5c# 5!ar*aV -e ar*ea drag!nului 5e a# @!rDa
gearel!r <i a c!lDil!r 5#i; recum <i m=nia diab!lic#; iar de
ar*ea mea
0 Ce *=mi*; a 5u5 Zaren igrin.
0 -e ar*ea mea 5e a# cin5*ea; de ar*ea mea 5e a#
credinDa; de ar*ea mea 5e a# lacrimile @eci!arel!r e care
acea5*# re*il#
0 Hai; ga*a; EcF; c# mi 5e+aleac#V i+a re*e"a*+! Q!!l*.
Lnain*e; e c=mV Ia+*e la *r=n*# cu drag!nul; 7n l!c 5#
#l#r#ge<*iV
0 Hei; Q!!l*; 5*ai a<a; a 5#ri* de!da*# i*icanul
*r#g=ndu+5e de barb#. Ai ui*a* de 7nDelegereN -ac# EcF
d!b!ar# crea*ura; ! 5# ia ,um#*a*e
0 EcF n+! 5# ia nimic; a r=n,i* Q!!l*. Ll cun!5c eu. Se
mulDume<*e cu ! balad# de5re el *iclui*# de a5Fier.
0 %ini<*eV a !runci* Mllen5*iern. A<a 5# >e. Se a lu*a
cu drag!nul i*ea"ul caaler r#*#ci*!r EcF din -ene5le; 5ub
cul!rile Caing!rnului; ca lancea <i 5ada regelui iedamir.
Acea5*a e5*e !*#r=rea regeluiV
0 / 0
0 Ei; nu mai 5une; a "i5 7ncle<*=ndu+<i dinDii Zaren
igrin. %ancea <i 5ada lui iedamir. A<a a !*#r=* regi<!rul
n!5*ru caing!rnianN Cum adic#N
0 %a5#; a 5cuia* Q!!l*. u cred c# rei 5# *e ui cu
EcF; Zaren. Q=iguie <i el ca un n#*=ng; dar dac# *!* 5+a
5ui* e cal <i e ga*a de lu*#; ar > mai bine 5# nu+l
7n*!arcem
drag!nul. idin
a!idrum. %a5#+l
!m mai 5# lece naibii <i 5# r#un#
edea.
0 Cine 7l anunD#N a 7n*reba* a5Fier. -rag!nul rea un
crainic. Oare 5# m# duc euN
0 u. Aici nu+i !rba de 7ng=na* c=n*ecele; a5Fier; 5+a
7ncrun*a* Q!!l*. Crainic ! 5# >e Zaren igrin. Are ! !ce
de "ici c#+i *aur.
0 Qine; la naibaV a 5u5 Zaren. -aDi+mi un 5*eag cu
5*em#; ca 5# >e cum 5e cuine.
0 -ar ai
aer*i"a* gri,# cum !rbe<*i; c!ane i*ican. &ii ciili"a*; l+a
Mllen5*iern.
0 u m# 7neDi *u e mine cum 5# !rbe5c. 3i*icanul <i+a
uma* DanD!< =n*ecul. C=nd am 7nceu* eu 5# dau lumii
e<*i; *u *e ,ucai 7n D#r=n#.
-rag!nul c!n*inua 5# <ad# lini<*i* e c!lin#; d=nd @erici*
din c!ad#. 3i*icanul a urca* e cea mai 7nal*# 5*=nc#; <i+a
dre5 gla5ul <i a 5cuia*.
0 Hei; *u de c!l!V a urla* cu braDul 7n*in5. -rag!n de
raa* ce e<*iV A5cul*# ce+Di 5une crainiculV Adic# euV 3rimul
care 5e a 7n@run*a cu *ine en*ru !n!are e5*e caalerul
r#*#ci*!r EcF din -ene5leV i+! 5#+Di =re lancea 7n
burdian; du# !biceiul 5@=n*; 5re !5=ndirea *a <i 5re
bucuria 5#rmanel!r @eci!are <i a regelui iedamirV %u*a 5#
>e cin5*i*# <i du# lege; @#r# 5cuia* de @!c <i d!ar
c!n@e5i!nal # u*eDi 7munge unul e al*ul; =n# c=nd unul
! 5#+<i dea duulV Ceea ce 7Di d!rim din @undul 5ue*el!r
n!a5*re; dr#guD#V Ai b#ga* la ca; drag!nuleN
-rag!nul a c#5ca*; <i+a @=l@=i* ariile; du# care 5+a l#5a*
la #m=n* <i a c!b!r=* ca g=ndul de e c!lin# 7n*r+! !ian#
7n*in5#.
0 Am b#ga* la ca; cin5*i*e crainicV a !!*i*. A*unci; 5#
in# n!bilul EcF din -ene5le 7n !ian#. Sun* ga*aV
0 /4 0
0 O anaram# 7n *!a*# regula; a 5cuia* Q!!l* riindu+l
m=ni* e EcF c#l#rind la a5; din 5a*ele unei gr#me"i de
b!l!ani. 'n circ de raa*
0 Tac#+Di eanca; Q!!l*V a 5*riga* a5Fier; @rec=ndu+<i
m=inile. 'i*e; EcF 5e duce la dianieV %a naiba; ce balad# !
5# ia5#V -e+! 5#+Di mearg# la 5ue*
0 'raaV
arca<i ai lui Tr#ia5c#
iedamir.EcFV a 5*riga* cinea din gruul de
0 Eu; a 5u5 Carem=nc# !5!m!r=*; ca 5# >e mai 5igur;
l+a< > umlu* cu 5ul@.
EcF; a,un5 7n !ian#; l+a 5alu*a* e drag!n cu lancea
ridica*#; <i+a *r=n*i* i"iera de la c!i@ <i i+a da* in*eni
calului.
0 Qine; bine; a unc*a* i*icanul. O > el bleg; dar; c=nd e
!rba de5re drag!ni; <*ie ce @ace. 'i*#+*eV
EcF; aleca*
7ndre*a* 7n @aD#;
lancea 5re 7nc!rda* 7n7n!>da
el. -rag!nul; <a; laa<*e*#ril!r
gal!; <i+a lui
Meral*; nu a 5#ri*; nu 5+a r!*i* 7n*r+! ar*e <i+n al*a; ci; l#Di* la
#m=n*; 5+a du5 gr#bi* direc* la caalerul care+l a*aca5e.
0 -#+l ga*aV 3une+l ,!5; EcFV a 5*riga* Zaren.
EcF; de<i 7n gal!; nu l+a a*aca* @r!n*al; !rbe<*e. Ln
ul*imul m!men* <i+a 5cimba* 5rin*en direcDia; 7n*in"=nd
lancea e5*e caul calului. M!nind e l=ng# drag!n; 7n
ici!are 7n 5c#riDe; l+a l!i*. Cu *!Dii au 5*riga* 7n*r+un 5ingur
gla5. Meral* nu 5+a al#*ura* c!rului.
-rag!nul 5+a @eri* cu ! @en*# delica*#; agil# <i lin# de
graDie <i; "b#*=ndu+5e ca ! anglic# de aur 7n5ueDi*#; cu
mi<c#ri iuDi; dar calme; de @elin# eri*abil#; a a,un5 cu laba
5ub bur*a calului.
Calul a nece"a*; <i+a a"=rli* 7n aer crua; caalerul 5e
b#l#ng#nea 7n <a; dar nu <i+a lan5a* lancea. Ln m!men*ul 7n
care n#rile calului au a,un5 ar!ae la #m=n*; drag!nul l+a
m#*ura* e EcF de e <a; 7ming=ndu+l bru*al cu laba.
T!a*# lumea a #"u* cum "b!ar# 7n=r*indu+5e armura de
me*al; *!a*# lumea a au"i* "#ng#ni*ul <i !d!r!geala cu
care caalerul a c#"u* la #m=n*.
-rag!nul; a<e"=ndu+5e e #m=n*; a r#5*urna* calul cu
laba; a!i <i+a l#5a* 7n ,!5 @#lcile line de c!lDi. Calul a
0 / 0
nece"a* a5cuDi*; 5+a "=rc!li* <i a muri*.
Ln *#cerea care a urma*; 5+a au"i* !cea r!@und# a
drag!nului illen*re*enmer*.
0 i*ea"ul EcF din -ene5le !a*e > lua* din !ian#; nu
mai e5*e 7n 5*are 5# c!n*inue lu*a. 'rm#*!rul; # r!g.
0 O; raa*V a declara* Zaren igrin 7n *#cerea in5*ala*#.

VIII
0 Ambele ici!are; a !b5era* Zenne@er <*erg=ndu+<i
m=inile de ! c=r#. Cred c# are cea <i la c!l!an#. Armura i+
a in*ra* 7n 5a*e; de arc+ar > @!5* b#*u*# cu ci!canul.
3ici!arele i+au @!5* *#ia*e de r!ria lance. O 5# *reac#
mul*# reme =n# a a,unge 5# 5e mai urce e cal. Ln ca" c+
! 5# 5e mai urce re!da*#.
0 Ri5curile me5eriei; a "i5 Meral*.
r#,i*!area 5+a 7ncrun*a*.
0 A5*a+i *!* ce ai de 5u5N
0 Ce al*cea ai rea 5# au"i; Zenne@erN
0 -rag!nul #5*a e5*e nemai!meni* de iu*e; Meral*. 3rea
iu*e ca 5# 5e un# cu el un !m.
0 LnDeleg. u; Zen. u eu.
0 -in rinciiuN i+a "=mbi* maliDi!5 r#,i*!area. Sau din*r+
! @ric# din cele mai !bi<nui*e; n!rmale <i la !rdinea "ileiN
3are 5# >e 5ingura em!Die uman# e care ! nu*re<*i.
0 i una; <i al*a; a 7ncuiinDa* @#r# a*im# =n#*!rul.
Care+i di@erenDaN
0 Ciar a<a. Zenne@er a #<i* mai ar!ae. iciuna.
3rinciiile !* > 7nc#lca*e; @rica !a*e > de#<i*#. Om!ar#
drag!nul; Meral*. 3en*ru mine.
0 3en*ru *ineN
0 3en*ru mine. reau ace5* drag!n; Meral*. Ln*reg. Ll
reau d!ar en*rur#,ile
0 &!l!5e<*e+Di mine.<i !m!ar#+l.
0 u. Om!ar#+l *u. Iar eu n+am 5#+i la5 e Sada5ini <i e
ceilalDi 5# *e 7ncurce.
0 !r muri; Zenne@er.
0 -e c=nd *e deran,ea"# a5*a e *ineN Tu ai gri,# de
0 // 0
drag!n; c# de !ameni m# !cu eu.
0 Zenne@er; i+a 5u5 rece =n#*!rul. u !* 5# *e 7nDeleg.
-e ce ai ne!ie de ace5* drag!nN 3=n#+n*r+ac!l! *e+a !rbi*
cul!area galben# a 5!l"il!r luiN %a urma urmei; nu e<*i la
anangie; ai din ce 5# *r#ie<*i; Di 5+a du5 e5*ea. 3rin
urmare; care+i m!*iulN -ar nu care cuma 5#+mi !mene<*i
cea de5re*#cea.
Zenne@er menire;Ln *e r!g.din urm#; 7ncreDindu+<i bu"ele; a
cele
*ra5 un <u* u*ernic unei ie*re ii*e din iarb#.
0 E5*e cinea care m# !a*e a,u*a; Meral*. Se are c#
e <*ii ce reau 5# 5un 5e are c# acea5*a nu e5*e
incurabil#. E?i5*# ! <an5#. Eu 7nc# a< mai u*ea aea Ai
7nDele5N
0 Am 7nDele5.
0 E5*e ! !eraDie c!mlica*#; c!5*i5i*!are. -ar; 7n
5cimbul unui
=n#*!rul drag!n
n+a de aur
5c!5 niciun Meral*N
cu=n*.
0 C=nd eram a*=rnaDi e !d; a 5u5 r#,i*!area; mi+ai
ceru* cea. LDi !i 7ndelini rug#min*ea. Ln ciuda *u*ur!r.
=n#*!rul i+a "=mbi* cu *ri5*eDe; a*ing=ndu+i cu dege*ul
ar#*#*!r 5*eaua de !b5idian de la g=*.
0 3rea *=r"iu; Zen. u mai 5un*em a*=rnaDi. u mai am
ne!ie. Ln ciuda *u*ur!r.
Se a<*e*a la *!* ce+i mai r#u; la ca5cade de @!c; @ulgere;
l!i*uri 7n @aD#; in5ul*e; ble5*eme. -ar a @!5* 5urrin5 5#+i
ad# d!ar *remurul abia erce*ibil al bu"el!r. Zenne@er 5+a
7n*!r5 7nce*. Meral* 7<i regre*a cuin*ele. Regre*a em!Dia
care le de*ermina5e. %imi*a !5ibilului; ca ! c!ard# 7n*in5#
de l#u*#; @u5e5e ru*#. I+a arunca* ! c#u*#*ur# lui a5Fier <i
l+a #"u* cum 7n*!arce reede caul; ei*=ndu+i riirea.
0 Ei bine; ne+am l#muri* cum 5*# *reaba cu !n!area
caalerea5c#; dragi c!na<i; a 5*riga* Q!!l*; de,a 7n armur#;
7n ici!are 7n @aDa lui iedamir; care 5*#*ea e ia*r# cu
e?re5ia inariabil# de lic*i5 e ci. On!area
caalerea5c# "ace ac!l! gem=nd e 7n@unda*e. A @!5* ! idee
r!a5*#; n!bile Mllen5*iern; 5#+l *rimi*em e EcF 7n lu*#
ca a5al <i caaler al $aie5*#Dii Sale. u 7ndr#"ne5c 5#+l ar#*
e in!a* cu dege*ul; dar <*iu bine din cau"a cui EcF e
0 /U 0
acum !l!g. A<adar; am !m!r=* d!u# mu<*e din*r+! l!i*ur#.
'n Dicni* care; 7n nebunia lui; n#"uie<*e 5# re7nie legendele
de5re cura,ul cu care caalerul 7ninge drag!nul 7n lu*a
c!r la c!r. i un <arla*an care a ru* 5# *rag# @!l!a5e de
e 5eama lui. *ii de5re cine !rbe5c; Mllen5*iern; nu+i
a<aN Qine. i acum 5cimb#m @!aia. Acum drag!nul e5*e al
n!5*ru. Acum n!5*ru.
-ar 7n @!l!5ul n!i; Sada5inii; ! 5# ne !cu#m de drag!n.
0 i 7nDelegerea; Q!!l*N <i+a *#r#g#na* !rbele
cancelarul. Cum r#m=ne cu 7nDelegereaN
0 $# <*erg la cur cu 7nDelegerea.
0 u 5e !a*e a<a ceaV E5*e ! in5ul*# la adre5a
$aie5*#Dii SaleV a b#*u* din ici!r Mllen5*iern. Regele
iedamir
0 Care regeN a 5*riga* Q!!l* 5ri,inindu+5e 7n*r+! 5ad#
uria<#
ar aeacuce@
ambele
5#+<i m=ini.
m#5!areOare nu cuma
@!rDele regele 7nSau
cu drag!nulN er5!an#
!a*e
c# *u; cancelarul lui credinci!5; Di+ai une un 5cu* e
=n*ecul r!*un,!r <i ai lua+! din l!c 5# *e 7ncaieri cu elN -e
ce nu; d#+i drumul; n!i *e a<*e*#m aici; cu re5ec*. ADi au*
! <an5#; Mllen5*iern; dac# EcF ar > 7n,ungia* drag!nul; l+
aDi > lua* e *!*; nu ne+aDi > l#5a* nimic; niciun 5!l" de aur
de e <ira 5in#rii. -ar acum e rea *=r"iu. -e5cideDi !cii.
u mai e5*e nimeni care 5# 5e ba*# en*ru cul!rile
Caing!rnului. u mai g#5iDi un a<a @raier ca EcF.
0 u+i ade#ra*V Ciub!*arul Carem=nc# a c#"u* la
ici!arele regelui care #rea c# 5e ui*# 7n c!n*inuare 7n "are
la un unc* cun!5cu* numai de el. $#ri*e regeV A<*ea*#
d!ar ! D=r#; ai r#bdare 5# in# ai n!<*ri din H!Y!!le <i ai 5#
e"iV %a5#+i la ! ar*e e n!bilii i5*eDi; la5#+iV Ai 5# e"i cu
!cii *#i cine e i*ea"; cine e mai u*ernic 7n umn <i nu 7n
gur#V
0 Tac#+Di eanca; a 5u5 calm Q!!l* <*erg=ndu+<i ! a*#
de rugin# de e ie*ar. Lncide+Di li5cul; 5ec#*ur#; c# de
nu; am 5# Di+l 7ncid eu de+Di 5ar *!Di dinDii.
Carem=nc#; #"=nd c# 5e ar!ie enne* <i 3u5*ii*!rul;
5+a re*ra5 <i 5+a a5cun5 reede rin*re gardienii din
H!Y!!le.
0 /6 0
0 $aie5*a*eV a 5*riga* Mllen5*iern. $aie5*a*e; care Di+e
!runcaN
3lic*i5eala a di5#ru* 5ubi* de e @aDa lui iedamir.
$!narul min!r 5+a 7ncrun*a*; <i+a c=rni* na5ul i5*ruia* <i 5+
a ridica*.
0 Care mi+e !runcaN a 5u5 el 7nce*. Ln 5@=r<i*; m#
7n*rebi
mine <i <i7n e mine;meu.
numele Mllen5*iern; 7n 7nc=n*a*.
Sun* @!ar*e l!c 5# !*#r#<*i en*ru
ine+! *!* a<a;
Mllen5*iern. -in ace5* m!men*; ! 5# *aci <i+! 5#+mi a5culDi
!runcile. Ia*+! e rima. Adun# n!r!dul; !runce<*e 5# >e
5ui* EcF de -ene5le 7n car. e 7n*!arcem la Caing!rn.
0 $aie5*a*e
0 iciun cu=n*; Mllen5*iern. -!mniD# Zenne@er; 5*imaDi
n!bili; r#ma5+bun. $i+am ierdu* cea *im 7n acea5*#
c#l#*!rie; dar am c=<*iga* ne5u5 de mul*. Am 7n#Da*
mul*e. #c!ane
Zenne@er; mulDume5c en*ruc!ane
-!rregara; cuin*ele !a5*re;
Q!!l*. d!mniD#
i+Di mulDume5c
en*ru *#cere; Meral*.
0 $aie5*a*e; a 5u5 Mllen5*iern; cum ine a5*aN
-rag!nul e5*e aici; @!ar*e ar!ae. -!ar la ! a"=rli*ur# de
b#D. $aie5*a*e; i5ul $aie5*#Dii Tale
0 i5ul meu a ree*a* g=ndi*!r iedamir. Lnc# nu am
unul. i dac# mai 5*au mul* aici S+ar u*ea 5# nu mai am
niciunul nici!da*#.
0 -ar $alle!reN -ar m=na rincie5eiN n+a renunDa*
cancelarul u*ur=ndu+<i braDele. -ar *r!nulN $aie5*a*e;
n!r!dul acela *e recun!a<*e
0 $# <*erg la cur cu n!r!dul acela; cum 5une Q!!l*; a
"=mbi* iedamir. Tr!nul lui $alle!re e5*e al meu !ricum;
en*ru c# am 7n Caing!rn *rei 5u*e de blinda*e <i ! mie cinci
5u*e de 5!ldaDi de in@an*erie 7m!*ria cel!r ! mie de
ur*#*!ri am#r=Di de 5cu* de+ai l!r. Iar de recun!5cu*; m#
recun!5c !ricum. O 5# !runce5c 5# >e 5=n"uraDi;
decai*aDi <i 5in*ecaDi =n# c=nd ! 5# m# recun!a5c#. C=*
de5re rincie5a l!r; e ! iDic# gra5# <i @ac cea e m=na
ei; n+am ne!ie dec=* de crua ei; ca 5#+mi na5c#
m!<*eni*!rul; du# aceea am eu gri,# 5+! !*r#e5c. Cu
me*!da mae5*rului Carem=nc#. Ma*a cu #l#r#geala;
0 /9 0
Mllen5*iern. 3urcedeDi la 7n@#*uirea !runcil!r rimi*e.
0 Ln*r+ade#r; i+a <!*i* a5Fier lui Meral*; mul*e a mai
7n#Da*.
0 $ul*e; a c!n>rma* Meral* ui*=ndu+5e la c!lina e care
drag!nul de aur; cu c##D=na *riungiular# l#5a*# 7n ,!5;
lingea cu limba c#r#mi"ie bi@urca*# cea din iarba de l=ng#
el.0-ar
i nu a< rea
acum 5# m#
ce cre"i c+! num#r rin*re 5uu<ii 5#i; a5Fier.
5# 5e 7n*=mleN
=n#*!rul 5e ui*a calm la crea*ura mic#; gri+er"uie; cum
7<i u*ura ariile de liliac <i gearele de drag!n auriu.
0 -ar *u ce 5ui de5re *!a*e ace5*ea; a5FierN Ce #rere
aiN
0 -ar ce c!n*ea"# ce #rere am euN Sun* d!ar un !e*;
Meral*. Oare !inia mea are re! im!r*anD#N
0 Are.

un0<are
Ei bine; am 5#+Di
5# "icem 5au5un. $ie; Meral*;
! <!=rl#; mi 5e c=nd
7n*!rc#d ! re*il#;
maDele e
d!5; 7n a<a al m# 5c=rbe<*e <i m# 5erie. 3e c=nd drag!nul
#5*a
0 A<a+iN
0 El el e5*e @rum!5; Meral*.
0 $ulDume5c; a5Fier.
0 3en*ru ceN
Meral* <i+a 7n*!r5 caul cu 7nce*ini*!rul; <i+a du5 m=na la
ca*arama curelei care 7i *raer5a ie*ul 7n curme"i< <i a
5cur*a* cureaua cu d!u# g#uri. i+a ridica* m=na drea*# ca
5# eri>ce dac# m=nerul 5adei 5e a# 7n !"iDia c!rec*#.
a5Fier 5e !lba la el.
0 Meral*V rei 5#
0 -a; a 5u5 calm =n#*!rul. E?i5*# ! limi*# a !5ibilului.
$+am 5#*ura* de *!a*e a5*ea. Te duci cu iedamir 5au r#m=i
aici; a5FierN
Trubadurul 5+a aleca*; <i+a u5 cu gri,# <i cu
me*icul!"i*a*e l#u*a e ! ia*r#; a!i 5+a ridica*.
0 R#m=n. Cum ai 5u5N %imi*a !5ibiluluiN O 5# Din min*e
*i*lul #5*a en*ru ! balad#.
0 A5*a ar u*ea > ul*ima *a balad#; a5Fier.
0 Meral*N
0 U 0
0 LmN
0 S# nu+l !m!ri ai cumN
0 Sada+i 5ad#; a5Fier. C=nd ui m=na e ea
0 Lncearc# m#car.
0 O 5# 7ncerc.
-!rregara a cic!*i*; 5+a 7n*!r5 c#*re Zenne@er <i
Sada5ini;
0 Ac!l!;aaar#*a* 5re
5u5 el; c!n!iul
5al# regal
u*ina careiedamir.
regele 5e 7nde#r*a.
u mai
!runce<*e cu gura lui Mllen5*iern. Qine @ace c# leac#. $#
bucur c# ai r#ma5; a5Fier. +ar > r#u 5# 7ncei 5# 7ncr!e<*i
! balad#.
0 -e5re ceN
0 -e5re cum J r#,i*!rul <i+a 5c!5 bage*a din
bu"unarul de la ie* J mae5*rul -!rregara; r#,i*!r e5*i*;
i+a *rimi5 @rumu<el aca5# e cei care r=neau 5#+l !m!are
e ul*imul
Zaren; ia drag!n
m=inile auriu
de er#ma5
*!!rVeici
lume. u mi<ca;
m#car 5# nu Q!!l*V
clie<*i;
Zenne@erV C#raDi+#; unga<il!r; du# rege; ca un c#Delu<
du# 5*#=n. Hai; 5u5 e cai; 7n care. # aer*i"e"; dac#
cinea @ace ! mi<care gre<i*#; n+! 5# r#m=n# din el dec=* !
a*# e ni5i. u glume5c del!c.
0 -!rregaraV a <uiera* Zenne@er.
0 $#ri*e r#,i*!r; i 5+a adre5a* Q!!l* c!ncilian*; !a*e
a,ungem la !
0 Taci; Q!!l*. +am 5u5 c# nu 5e a*inge nimeni de
drag!n. u uci"i ! legend#. -rum bun <i cale b#*u*#V
Qru5c m=na lui Zenne@er a Din*i* 7n @aD#; iar #m=n*ul din
,urul lui -!rregara a i"bucni* 7n*r+! =l#*aie alba5*r#; 5+a
7n!lbura* 7n*r+un i5c!l de ie*ri< <i iarb#. r#,i*!rul 5e
5cu*ura; 7nc!n,ura* de #c#ri. 3u5*ii*!rul; din*r+un 5al*; i+a
*ra5 un umn 7n @aD#. -!rregara 5+a r#bu<i* <i din bage*#
a D=<ni* un @ulger r!<u care 5+a arin5 rin*re b!l!ani.
Taieaie; ar!iindu+5e 7n @ug# e cealal*# ar*e; i+a *ra5 un
<u* r#,i*!rului care "#cea la #m=n* <i 7<i lua a=n* 5#
ree*e l!i*ura. Meral* a a*eri"a* 7n*re ei; l+a 7min5 e
Taieaie; a 5c!5 5ada <i l+a l!i* !ri"!n*al; 7n*re armura de
um#r <i armura+ie*ar. %+a 7n*reru* Q!!l*; care a ara*
l!i*ura cu lama 5adei 5ale. a5Fier i+a u5 iedic#
0 U1 0
3u5*ii*!rului; dar @#r# niciun e@ec* J 3u5*ii*!rul 5+a ag#Da* de
duble*ul 7n cul!rile curcubeului cu care era 7mbr#ca* bardul
<i i+a *ra5 un umn 7n*re !ci. Zaren igrin; 5#rindu+i 7n
5a*e; l+a *r=n*i* e a5Fier; !cnindu+l cu c!ada *!!rului 7n
d!5ul genuncil!r.
Meral* 5+a 7n=r*i* 7n*r+! irue*# en*ru a ei*a 5ada lui
Q!!l*;
Taieaiel+a5+a
l!i*re*ra5
5cur* e Taieaie;
din*r+! ru=ndu+i
5#ri*ur#; 5+a m#nu<a
!*icni* de
<i >er.
5+a
r#bu<i* la #m=n*. Q!!l* m!rm#ia 7n *im ce+<i balan5a
5ada ca e ! c!a5#. Meral* a 5#ri* e5*e lama <uier#*!are;
i+a alica* ! l!i*ur# cu m=nerul 5adei lui Q!!l* 7n cuira5#;
l+a re5in5; a!i <i+a 7ndre*a* =r@ul 5adei 5re !bra"ul lui.
Q!!l*; #"=nd c# nu e 7n 5*are 5# are"e ! 5ad# a*=* de
grea; 5+a *ra5 7na!i; c#"=nd e 5a*e. =n#*!rul a 5#ri*
=n# la el <i 7n acel m!men* a 5imDi* c# #m=n*ul 7i @uge de
5ub ici!arele
!ri"!n*al arali"a*e.
er*ical. Ln "adarAa#"u* cum5#+<i
7ncerca* !ri"!n*ul
adunedeine din
dege*ele
7n*r+un 5emn de r!*ecDie; 5+a r##li* 7n*r+! r=n#; i"bindu+
5e u*ernic de #m=n* <i l#5=nd 5#+i 5cae 5ada din m=na
7ngeDa*#. 'recile 7i "=cneau <i+i =,=iau.
0 %egaDi+i c=* mai acDi!nea"# ra,a; 5+a au"i* gla5ul lui
Zenne@er de undea din munDi; din de#r*are. 3e *!Di *rei.
-!rregara <i Meral*; 7nDeeniDi <i l#guiDi; 5+au l#5a*
legaDi <i urcaDi 7n car @#r# 5# !un# re"i5*enD# <i @#r# 5#
5c!a*# un cu=n*. a5Fier 5+a "=rc!li* <i a b!mb#ni*; a<a c#
7n *im ce+l legau @edele<; 5+a ale5 <i cu c=*ea 5ca*!alce
e5*e @aD#.
0 -aP de ce 5# ne mai 7ncurc#m cu *r#d#*!rii #<*ia; cu
ni<*e ui de c#Dea ce 5un*; a 5u5 Carem=nc#. 'n+d!i 7i
!m!r=m <i ace.
0 i *u e<*i uiul aceleia<i c#Dele; i+a 5u5 Zaren igrin.
-ar 5# nu in5ul*#m c=inii acum. -u+*e naibii de+aici;
le#d#*ur#.
0 -aP !bra"nici mai 5un*eDi; a 5*riga* Carem=nc#. O 5#
mai edem n!i dac# *!* a<a de !bra"nici ! 5# >Di a*unci
c=nd ! 5#+mi in# !amenii din H!Y!!le; numaP 5#+i edeDi.
O 5# e
Zaren; r#5ucindu+5e cu ! agili*a*e 5urrin"#*!are en*ru
0 U2 0
5*a*ura lui; i+a l!i* Dea5*a cu c!ada *!!rului. 3u5*ii*!rul;
aa* l=ng# el 7n ici!are; i+a mai alica* c=*ea l!i*uri.
Carem=nc# a "bura* d!i 5*=n,eni <i a a,un5 5# 5curme cu
na5ul 7n iarb#.
0 %a5P c# # 7n#D eu min*eV i+a ameninDa* 7n a*ru labe.
3e *!Di
0 &l#c#iV
*rebuie b#*u*a m#rV
urla* Ia
Zaren igrin.
rinde+l; LmuDi*ul #5*a de ciub!*ar
3u5*ii*!ruleV
Carem=nc# n+a mai 5*a* e g=nduri. A 5#ri* 7n 5u5 <i a
@ugi* 5re cani!nul din5re r#5#ri*. -u# el au @ugi* e @uri<
<i gardienii din H!Y!!le. 3i*icanii; cic!*ind; aruncau cu
ie*re 7n urma l!r.
0 3arc# 5+a @#cu* de!da*# aerul mai r#c!r!5; a "=mbi*
Zaren. Ei bine; Q!!l*; ai 5# ne m#5ur#m cu drag!nul.
0 '<urel; u<urel; a ridica* m=na Zenne@er. 3u*eDi 5# #
m#5uraDi;
0 Cum dar
a<aNcuadrumul.
*re5#ri* aleaV
Q!!l* T!a*# lumea 7<i 5ini5*r#
cu ! 5*r#lucire ia *#l#<iDa.
7n
!ci. Ce 5ui; d!mniD# r#,i*!areN
0 3lecaDi de+aici; luaDi urma ciub!*arului; a ree*a*
Zenne@er. T!a*# lumeaV $# de5curc 5ingur# cu drag!nul. Cu
arme nec!nenDi!nale. i aDi u*ea m#car 5#+mi mulDumiDi
la de5#rDire. -ac# nu eram eu; aeaDi de+a @ace cu 5ada
=n#*!rului. A<a c# ia+! din l!c mai iu*e; Q!!l*; =n# nu
m# 5u#r. Te aer*i"e" c# <*iu ! ra,# rin care u*eDi >
ca5*raDi. -!ar din*r+! u*urare de m=n#.
0 3=n+aici; i+a relica* *#r#g#na* Q!!l*. $i+a a,un5
r#bdarea la limi*a !5ibilului. -!ar n+! 5# m# la5 lua* de
r!5*. Taieaie; 5c!a*e !i<*ea de la car. Sim* c# !i aea <i
eu ne!ie de ! arm# nec!nenDi!nal#. Cinea ! 5# >e
!5=ndi* e cruce; c!na<il!r. +! 5# ar#* cu dege*ul; dar
numaidec=* ! 5# >e !5=ndi*# ! r#,i*!are m=r<a#.
0 Hai; 7ncearc#; Q!!l*V O 5#+mi @aci "iua mai bun#.
0 Zenne@er; i 5+a adre5a* cu rer!< i*icanul; de ceN
0 3!a*e c# ur <i 5imlu nu+mi lace 5# 7mar* nimic cu
nimeni; Zaren.
0 Ei bine; a "=mbi* Zaren igrin; e *iic !mene5c. A*=*
de !mene5c; c# e ar!ae i*ic#ne5c. E5*e l#cu* 5#+Di e"i
*r#5#*urile de carac*er 7n*r+! r#,i*!are. 3en*ru c# nici mie
0 U 0
nu+mi lace 5# 7mar* nimic cu nimeni; Zenne@er.
S+a aleca* ca l!i* de un @ulger 5cur* <i raid. O bil# de
!Del; ie<i*# nu 5e <*ie de unde <i c=nd; a <uiera* 7n aer <i a
l!i*+! e Zenne@er 7n mi,l!cul @runDii. 3=n# 5# 5e
de"me*icea5c#; r#,i*!area a*=rna de,a 7n aer; Dinu*# de
m=ini de Taieaie <i de 3u5*ii*!r; 7n *im ce Zaren 7i lega
gle"nele cu !lui
din*re #c#ii @unie. Zenne@er
Zaren a r#cni*
care 5*#*ea cu @urie;
l=ng# ea i+adar unul
arunca*
@unia e5*e ca; a 5*r=n5+! bine <i i+a 7nde5a*+! 7n gura
de5ci5#; 7n#bu<indu+i urle*ul.
0 i cum; Zenne@er; cum rei 5# @aci ca 5# m# ca5*re"iN
Q!!l* 5+a ar!ia* de ea. -ac# nu !Di nici m#car 5#+Di
mi<*i ! m=n#N
I+a ru* gulerul de la *unic#; i+a ru* <i c#ma<a. 'rle*ul lui
Zenne@er era 5ugruma* de @unie.

7n 0 +am *im
!r#c#i*ul acum; a-ar
i*icanil!r. 5u5aiQ!!l*
uDin#7nr#bdare;
*im ce ! m=ng=ia
r#,i*!are!V
-u# ce+i @acem @elul drag!nului; ! 5# 7ncea# di5*racDia.
%egaDi+! @edele< de r!a*#; #c#i. Cu ambele m=ini la
margine; a5*@el 7nc=* 5# nu !a*# 5# ridice niciun dege*.
Acum l#5aDi+!; nimeni nu 5e a*inge de ea. O 5# 5*abilim
!rdinea du# cum 5e c!m!r*# >ecare 7n 7nc#ierarea cu
drag!nul.
0 Q!!l*; a r!5*i* Meral* 7nce*; calm <i ameninD#*!r. &ii
a*en*. Te g#5e5c <i+n gaur# de <are.
0 $# uime<*i; i+a r#5un5 Sada5inul la @el de lini<*i*. Eu
7n l!cul *#u a< l#5a+! mai m!ale. -in c=*e *e cun!5c; *rebuie
5# iau 7n 5eri!5 ameninDarea *a. +am de ale5. -ac# nu *e
la5 5# m!ri; n+! 5# m# la<i 5# *r#ie5c. -aP mai 5*#m n!i de
!rb# mai *=r"iu. 3u5*ii*!rule; Taieaie; e cai.
0 Ei bine; 5!ar*a ne ,!ac# ! @e5*#; a 5c=nci* a5Fier. Oare
de ce naiba m+am b#ga* eu 7n a<a ceaN
-!rregara; cu caul leca*; 5e ui*a la ic#*urile mari de
5=nge care 7i icurau 7nce* din na5 <i+i a,ungeau e bur*#.
0 u *e mai ui*a a<a la mineV a Dia* r#,i*!area la
Meral*; "=rc!lindu+5e ca un <are 7n @uniile cu care era
lega*#; 7ncerc=nd 7n an 5#+<i a5cund# @armecele de5uia*e.
=n#*!rul <i+a 7n*!r5 a5cul*#*!r caul. u <i a5Fier.
0 U4 0
0 -in c=*e #d; a lua*+! 7n "eemea bardul; ! 5#+Di
*rebuia5c# un !l!b!c de eli?ir de mandrag!r#; Zenne@er.
3ielea ca de @a*# de <ai5re"ece ani 7mi @ace ielea ca de
g#in#.
0 Tac#+Di eanca; nen!r!ci*uleV a urla* r#,i*!area.
0 Cam c=* de b#*r=n# e<*i; Zenne@erN nu a renunDa*
a5Fier.
cinci"eci.-!u# 5u*e de ca
i *e c!m!rDi aniN Ei ai
<i cum bine; 5# "icem; ! 5u*#
aea
Zenne@er <i+a 7n*in5 g=*ul <i l+a 5cuia*; dar @#r# 5#+l
nimerea5c#.
0 Zen; i 5+a adre5a* cu rer!< =n#*!rul; <*erg=ndu+<i cu
um#rul urecea 5cuia*#.
0 S# nu 5e mai "g=ia5c# a<a la mineV
0 ici g=nd; i+a 5u5 a5Fier nede"liindu+<i !cii de la
rieli<*ea minuna*# !@eri*# de r#,i*!area e ,um#*a*e
de5uia*#. -in cau"a
*aie berega*ele. Iar eeiea5un*em ri"!nieri
mai mul* ca 5iguraici. i+!
! 5+! 5# ne
i!le"e;
ceea ce; la =r5*a ei
0 Taci; a5Fier; i+a "i5 =n#*!rul.
0 ici !meneal#. Am de g=nd 5# 7ncr!e5c ! balad#
de5re d!u# D=De. # r!g 5# nu m# 5=c=iDi.
0 a5Fier J -!rregara <i+a du5 m=na la na5ul 7n5=ngera*
J >i 5eri!5.
0 Sun* 5eri!5; la naibaV
Q!!l*; 5ri,ini* de i*icani; a urca* ane!ie 7n <a din
cau"a armurii grele <i rigide; recum <i a ieil!r r!*ec*!are
de e ea. 3u5*ii*!rul <i Taieaie erau de,a c#lare; cu ! 5ad#
uria<# e5*e <eile l!r.
0 Ma*a; a r#cni* Q!!l*. -u# drag!n.
0 A; nu; a 5u5 ! !ce r!@und# care 5una ca ! *r!me*#
de alam#. C# in eu du# !iV
-e du# inelul de 5*=nci 5+a ii* un b!* lung 5clii*!r;
auriu; un g=* 5ubDire re#"u* cu un r=nd de l#ci
*riungiulare; "imDa*e; ni<*e labe cu geare. Oci r#u;
re*ilieni; cu uile er*icale; 5e ui*au e 5ub le!ae
c!rn!a5e.
0 +am mai u*u* a<*e*a 7n !ian#; a c!n*inua*
drag!nul illen*re*enmer* ui*=ndu+5e 7n ,ur; a<a c# am
0 U 0
eni*. -u# cum #d; 5un* mai uDini ga*a 5# lu*eN
Q!!l* a lua* @r=iele 7n dinDi <i 5ada 7n ambele m=ini.
0 Aunge; a murmura* el cu @r=iele 7n*re dinDi. H*ai aa;
ig!dieV
0 Eu 5*au; a r#5un5 drag!nul 7nd!indu+<i 5a*ele 7n*r+un
arc <i arunc=ndu+<i c!ada r!!ca*!r 7n aer.
Q!!l*calmi;
aaren* 5+a ui*a* 7n ,ur.e3u5*ii*!rul
l+au anca* drag!n din<i ambele
Taieaie; 7nce*;
#rDi. Ln
5a*e erau 7n e?ec*a*i# Zaren igrin <i #c#ii lui; cu
*!!are 7n m=ini.
0 AaaargV a 5*riga* Q!!l* 7mb!ldindu+<i calul u*ernic
cu c#lc=iele <i ridic=ndu+<i 5ada.
-rag!nul 5+a gemui*; 5+a l#5a* la #m=n* <i de 5u5; din
5a*e; ca un 5c!ri!n; l+a l!i* cu c!ada; nu e Q!!l*; ci e
3u5*ii*!r; care a*aca din*r+! ar*e. 3u5*ii*!rul 5+a r#bu<i*
7mreun# cu calulla7ngal!;
Q!!l*; aan5=nd clince*e; nece"a*uri
a lan5a* ! l!i*ur# <i "#ng#ni*uri.
u*ernic#; dar
drag!nul a 5#ri* 5rin*en e5*e lama la*#. Imul5ul
gal!ului l+a adu5 e Q!!l* al#*uri. -rag!nul 5+a r#5uci*; 5+
a ridica* e labele din 5a*e <i l+a 7n,ungia* cu gearele e
Taieaie; 5in*ec=nd din*r+! 5ingur# mi<care abd!menul
c#l#reDului <i crua calului. Q!!l*; 7nclina* 7n <a; a reu<i* 5#+
<i 5*runea5c# bidiiul <i; *r#g=nd @r=iele cu dinDii; a a*aca*
din n!u.
-rag!nul i+a biciui* cu c!ada e i*icanii care 5e
n#u5*eau 5re el; m#*ur=ndu+i e *!Di. A!i 5+a arunca*
5re Q!!l*; "dr!bindu+l igur!5 e Taieaie care 7ncerca 5#
5e ridice 7n calea lui. Q!!l* 7<i agi*a caul c=nd 7n*r+! ar*e;
c=nd 7n al*a; 7ncerc=nd 5#+<i Din#+n @r=u calul n#r#a<; dar
drag!nul a @!5* inc!marabil mai raid <i mai abil. T#indu+i
iclean calea din5re 5*=nga; ca 5#+l 7miedice 5# l!ea5c#;
l+a 7mun5 cu gearele labei. Calul a cabra* <i 5+a arunca*
e ! r=n#; Q!!l* a "bura* din <a; 5c#=ndu+<i 5ada <i
c!i@ul; a c#"u* 7n urma calului la #m=n* <i <i+a "dr!bi* caul
de ! 5*=nc#.
0 *ergeDi+!; #c#iVVV Ln munDiVVV a 5*riga* Zaren igrin
ac!erind urle*ele 3u5*ii*!rului im!bili"a* 5ub cal. Cu b#rbile
u*ur=nd; i*icanii au da* n#al# 5re 5*=nci cu ! i*e"#
0 U/ 0
uimi*!are en*ru ici!arele l!r 5cur*e. -rag!nul nu i+a
urm#ri*. S+a a<e"a* lini<*i*; riind 7n ,ur. 3u5*ii*!rul 5e
"=rc!lea <i r#cnea de 5ub cal. Q!!l* "#cea 7n*in5; Dea#n.
Taieaie 5e *=ra 5re 5*=nci; e ! ar*e; ca un crab gigan*ic
de >er.
0 -e necre"u*; a <!*i* -!rregara. -e necre"u*
0 HeiVcarul
"guduia a5Fier *r#gea
7n*reg. Ce+ide @uniile
a5*aN uVcuCacare era lega* de 5e
5# e"iV
-in5re cani!nul r#5#ri*ean 5e u*ea edea un n!r mare
de ra@ urma* 7n cur=nd de 5*rig#*e; *r!#i*uri <i urui*uri.
-rag!nul <i+a 7n*in5 g=*ul; 5+a ui*a*.
Ln !ian# au in*ra* *rei care line cu !ameni 7narmaDi.
Lmr#<*iindu+5e; au 7nceu* 5# 7nc!n,!are drag!nul.
0 Ee %a naiba; #<*ia+5 gardienii <i i5c!adele din
H!Y!!leV a 5*riga* a5Fier. Au urca* e la i"!arele r=ului
QraaV -a; ei <i+a
-rag!nul 5un*Vl#5a*
'i*e+l e Carem=nc#
caul ac!l!; 7nu<!r
7n ,!5 ca 5# 7ming# @run*eV
5re
car ! crea*ur# mic#; cenu<ie; care guiDa 7n*runa. A!i a da*
cu c!ada de #m=n*; a r#cni* din *!Di r#runcii <i a D=<ni* ca
! 5#gea*# 7n 7n*=minarea cel!r din H!Y!!le.
0 Ce e5*eN a 7n*reba* Zenne@er. ]la micN ]la care 5e
"=rc!le<*e 7n iarb#N Meral*N
0 Ceea ce drag!nul a#ra de n!i; i+a r#5un5 =n#*!rul.
Ceea ce a ecl!"a* recen* 7n e<*er#; ac!l!; 7n cani!nul
din5re mia"#n!a*e. 'n drag!na< ie<i* din !ul de la
drag!anca !*r#i*# de Carem=nc#.
-rag!na<ul; !*icnindu+5e <i eriind #m=n*ul cu
burdianul 5#u r!eminen*; a @ugi* ne5igur 5re car; a
guiDa*; 5+a ridica* e l#buDele din 5a*e; <i+a de5@#cu*
arii!arele <i a!i; @#r# 5# 5*ea e g=nduri; a @ugi* 7n
direcDia r#,i*!arei. Zenne@er; cu un ge5* c!n@u"; a !@*a* din
*!Di r#runcii.
0 Te lace; i+a 5u5 Meral*.
0 Tinerel; dar nu <i idi!*; a r=n,i* a5Fier r#5ucindu+5e 7n
leg#*uri. 'i*#+*e unde+<i are caul; mi+ar l#cea 5# >u 7n
l!cul lui; la naiba. Hei; micuDule; @ugiV A5*a+i Zenne@erV
Saima drag!nil!rV i a =n#*!ril!r. Cel uDin a unuia
0 Taci; a5FierV a 5*riga* la el -!rregara. 'i*e ac!l!; 7n
0 UU 0
!ian#V Se duc 5#+l rind#; >r+ar al naibiiV
Carele din H!Y!!le; !d!r!gind ca ni<*e care de r#"b!i;
5e 7ndre*au 5re drag!nul care 7i a*aca.
0 S@=r*ecaDi+lV le+a urla* Carem=nc#; 5ri,inindu+5e de
5inarea c#ruDa<ului. &aceDi+l buc#Di; daDi+i e unde nimeriDiV
S# 5e+neDe min*eV
-rag!nul
care a ei*a*
5*r#luceau lamecudeagili*a*e rimul
c!a5e; @urci car ie<i*dar
<i Daine; la a*ac; 7n
5+a *re"i*
7n*re urm#*!arele d!u# care; iar din*r+unul l+a 7n#lui* un
n#!d mare de e5cui*. Lnc=lci* 7n ace5*a; a c#"u*; 5+a
r!5*!g!li*; 5+a gemui* ca ! minge; <i+a de5@#cu* ici!arele.
#!dul; ru* 7n buc#Di; a =r=i* bru5c. -in rimul car;
7n*!r5 7n*re *im; au a"=rli* al* n#!d care l+a im!bili"a*
c!mle*. i celelal*e d!u# care 5+au 7ndre*a* 5re drag!n;
uruind <i 5#l*=nd rin*re gr!i.
0 Ai @!5* rin5
Carem=nc#. Lnda*#7n
! 5#n#!d; cara5uleV
*e ciuruim a 5*riga* la el
cu arcurileV
-rag!nul a r#cni* <i a arunca* un ,e* de aburi 5re cer.
Mardienii din H!Y!!le 5+au n#u5*i* a5ura lui 5#rind din
care. -rag!nul a urla* din n!u; di5era*; r#5un#*!r.
-in5re cani!nul de la mia"#n!a*e a eni* r#5un5ul; un
5*rig#* a5cuDi* de lu*#.
Ln*r+un gal! @rene*ic; u*ur=ndu+<i c!5iDele bl!nde;
uier=nd relung; 7nc!n,ura*e de 5*r#lucirea lamel!r de
5#bii; din de>leu au ie<i*
0 erriFanceleV a 5*riga* =n#*!rul *r#g=nd neu*inci!5
de @unii.
0 O; raa*V a e?clama* a5Fier. Meral*V i+ai da* 5eamaN
erriFancele au *recu* rin u!iul de gardieni ca un cuDi*
>erbin*e rin un*; marc=nd drumul cu *ruuri de5ica*e; au
5#ri* de e cai din mer5 <i 5+au r!D#i* l=ng# drag!nul care
5e lu*a cu n#!dul. 3rimul gardian care a da* 5# 5e ar!ie
<i+a ierdu* imedia* caul. Al d!ilea <i+a 7ndre*a* @urca 5re
ea; dar "erriFanca; Din=nd 5ada cu ambele m=ini 7n ,!5; l+
a 5in*eca* de la ubi5 =n# la 5*ern. CeilalDi au da* bir cu
@ugiDii 7n grab#.
0 Ln careV a urla* Carem=nc#. Ln care; cume*ril!rV Li
"dr!bim cu careleV
0 U6 0
0 Meral*V a 5*riga* Zenne@er de!da*#; a!i <i+a 7nd!i*
ici!arele lega*e <i din*r+! "=cnire a 5#ri* 5ub car; 7n
dre*ul m=inil!r =n#*!rului rin5e la 5a*e. Semnul IgniV
Arde+mi @uniaV 3!Di 5+! 5imDiN Arde+!; la naibaV
0 A<a; !rbe<*eN a 5c=nci* Meral*. O 5#+Di dau @!c; ZenV
0 &# 5emnulV Re"i5*V
I 5+a 5uu5;
5emnul Igni 5imDind
dea5ura@urnic#*uri
gle"nel!r7n dege*e
lega*e 7nale
*im ce 5ciDa
r#,i*!arei.
Zenne@er <i+a 7n*!r5 caul; a mu<ca* din gulerul *unicii
7n#bu<indu+<i un geam#*. -rag!na<ul; guiD=nd; a b#*u* din
arii l=ng# ea.
0 ZenV
0 -#+i @!cV a urla*.
&unia a ceda* 7n m!men*ul 7n care un mir!5 greD!5 <i
re5ing#*!r de iele ar5# a deeni* de ne5u!r*a*.
-!rregara a 5c!5
a*=rna* 7n @unii un 5une*
de r!a*a ciuda* <i 5+a m!le<i*; r#m=n=nd
carului.
r#,i*!area; 5cim!n!5i*# de durere; 5+a ridica*
de#r*=ndu+<i ici!rul elibera* din 5*r=n5!are. A Dia* cu
!ce 7ndurera*# <i @uri!a5#. $edali!nul de la g=*ul lui Meral*
ibra de arc+ar > au* 5ue*. Zenne@er <i+a 7nc!rda* c!a5a
<i; balan5=ndu+<i ici!rul 7n direcDia carel!r gardienil!r din
H!Y!!le; a r!5*i* ! ra,#. Aerul *r!5nea <i mir!5ea a !"!n.
0 O; "eiV 5+a *=ngui* imre5i!na* a5Fier. Ei bine; 5# e"i
ce balad# ! 5# ia5#; Zenne@erV
ra,a r!iec*a*# anemic cu ici!rul nu i+a rea reu<i*
r#,i*!arei. 3rimul car cu *!Di cei aaDi 7n el a c##*a* ur <i
5imlu ! nuanD# g#lbuie e care gardienii din H!Y!!le;
curin<i de @er!area l!r belic!a5#; nici n+au !b5era*+!. Cu
al d!ilea car i+a ie<i* mai bine J 7n*regul ecia, 5+a
*ran5@!rma* 7n*r+! clii*# 7n br!a<*e r=i!a5e uria<e care
!r#c#iau <i 5#reau 7n *!a*e direcDiile. Carul r#ma5 @#r#
c#ruDa< 5+a r#5*urna* <i 5+a @#cu* una cu #m=n*ul. Caii;
nece"=nd i5*eric; au lua*+! la 5#n#*!a5a *r#g=nd du# ei
!i<*ea ru*#.
Zenne@er <i+a mu<ca* bu"ele <i din n!u <i+a u*ura*
ici!rul 7n aer. Carul g#lbui; ac!mania* de ! mel!die
dinamic# eni*# de undea de 5u5; a di5#ru* 5ubi* 7n*r+un
0 U9 0
@um g#lbui <i 7n*regul ecia, 5+a r#5*urna* 7n iarb#; ameDi*;
5ub @!rma unui m!rman i*!re5c. R!Dile celui de+al *reilea
car au deeni* #*ra*e <i e@ec*ul n+a 7n*=r"ia* 5# aar#. Caii
au 7ngenuncea*; carul 5+a @#cu* "!b <i !<*enii din H!Y!!le
au @!5* r!iec*aDi e #m=n*. Zenne@er; de+acum ur <i
5imlu din r#"bunare; <i+a agi*a* cu @urie ici!rul <i a 5*riga*
! incan*aDie;
7n*=mlare *ran5@!rm=ndu+i g=<*e;
7n br!a<*e+De5*!a5e; e cei din H!Y!!le
cen*iede; amingila<i
urcei #rgaDi. erriFancele 5+au !cua* *enace <i me*!dic
de ceilalDi.
-rag!nul; de5*r#m=nd n#!dul 7n*r+un >nal; a 5#ri* 7n 5u5;
5cu*ur=ndu+<i ariile; a urla* <i a @ugi* ca ! c!ard# 7n*in5#
du# un 5uraieDui*!r al m#celului; ciub!*arul
Carem=nc#. $e<*erul alerga 5rinDar ca ! c#ri!ar#; dar
drag!nul a @!5* mai iu*e de ici!r; adic# de lab#. Meral*;
#"=nd
umnale; @#lcile c#5ca*e
<i+a 7n*!r5 <i 5*r#lucirea
caul. c!lDil!r
A au"i* un a5cuDiDi ca ni<*e
Di#* 7n5#im=n*#*!r
<i un 5cr=<ne* 5c=rb!5. a5Fier a 5*riga* cu !ce g=*ui*#.
Zenne@er; alb# ca arul; 5+a aleca* <i 5+a r#5uci* 7n*r+!
ar*e; ca 5# !mi*e 5ub car.
S+a a<*ernu* ! lini<*e delin#; 7n*reru*# d!ar din c=nd 7n
c=nd de g#g#i*ul; !r#c#i*ul <i cir#i*ul 5uraieDui*!ril!r din
H!Y!!le.
ea; "=mbind !bra"nic; 5+a r!D#i* 7n @aDa lui Zenne@er cu
ici!arele de#r*a*e. erriFanca <i+a ridica* 5ada.
Zenne@er; alid#; <i+a ridica* ici!rul.
0 u; a in*ereni* Q!rc; "i5 <i Trei M#i; 5*=nd e ia*r#.
%+a lua* 7n braDe e drag!na<; a<nic <i @erici*.
0 u ! ucidem e Zenne@er; a ree*a* drag!nul
illen*re*enmer*. Ma*a de+acum. Cu a*=* mai mul* cu c=* 7i
5un*em recun!5c#*!ri lui Zenne@er en*ru a,u*!rul ei
nereDui*. -#+i drumul; ea.
0 *ii; Meral*N i+a <!*i* a5Fier @rec=ndu+<i m=inile
am!rDi*e. *iiN E?i5*# ! balad# 5*r#ece de5re drag!nul
auriu. -rag!nul auriu !a*e
0 3!a*e lua !rice @!rm#; a murmura* Meral*. Ciar <i
uman#. Au"i5em <i eu de5re a5*a. -ar nu credeam.
0 C!ane Zaren igrinV l+a 5*riga* illen*re*enmer* e
0 6 0
i*icanul care 5*#*ea e ! 5*=nc# !=rni*#; la ! 7n#lDime de
d!u#"eci de c!Di dea5ura 5!lului. Ce cauDi ac!l!N
$arm!*eN u 5un* e gu5*ul *#u; dac# 7mi aduc eu bine
amin*e. C!b!ar# aici <i e"i de Sada5ini. Au ne!ie de
a,u*!r. u mai e !m!r=* nimeni a5*#"i. imeni.
a5Fier; arunc=nd ! riire an?i!a5# c#*re "erriFancele
care 5uraegeau
reanime"e igilen* -!rregara.
e inc!n<*ien*ul c=mul de lu*#;
Meral*7ncerca
7i alica5#+l
lui
Zenne@er un unguen* e gle"na ar5# <i ! an5a. r#,i*!area
<uiera de durere <i b!lm!,ea un de5c=n*ec.
-u# ce <i+a *ermina* *reaba; =n#*!rul 5+a ridica*.
0 S*ai aici; a 5u5 el. Trebuie 5# !rbe5c cu el.
Zenne@er; 5*r=mb=ndu+<i bu"ele; 5+a ridica* <i ea 7n
ici!are.
0 $erg cu *ine; Meral*. %+a lua* de m=n#. 3!*N Te r!g;
Meral*.
0 Cu mine; ZenN $# g=ndeam
0 u *e mai g=ndi; l+a 7n*reru* ea ar!iindu+5e de
um#rul lui.
0 ZenN
0 T!*ul e bine; Meral*.
S+a ui*a* 7n !cii ei; care erau mai cal"i dec=* !dini!ar#.
S+a aleca* <i a 5#ru*a*+! e bu"e cald; m!ale <i cu ne5aD.
Ca !dini!ar#.
Au mer5 7mreun#. Zenne@er; 5ri,ini*# de Meral*; <i+a
auca* r!cia cu =r@ul dege*el!r <i a @#cu* ! reerenD#
@!ar*e aml#; ca 7n @aDa unui rege.
0 Trei M#i illen*re*enmer* a r!5*i* =n#*!rul.
0 umele meu 7n *#lm#cire liber#; 7n graiul *#u; e5*e Trei
3#5#ri egre; i+a 5u5 drag!nul. -rag!na<ul; ag#D=ndu+i+5e
cu gearele de an*ebraD; <i+a 7n*in5 g=*ul 5ub laba lui ca 5#
>e m=ng=ia*.
0 Ha!5ul <i Ordinea; a "=mbi* illen*re*enmer*. LDi
amin*e<*i; Meral*N Ha!5ul e5*e agre5iunea. Ordinea e5*e
a#rarea 7m!*ria ace5*eia. $eri*# 5# mergi =n# 7n
=n"ele albe ca 5# 7n@runDi agre5iunea <i r#ul; nu+i a<a;
=n#*!ruleN $ai cu 5eam#; a<a cum 5uneai <i *u; a*unci
c=nd la*a e5*e 7n5emna*#. A<a cum a @!5* de da*a a5*a. A
0 61 0
@!5* c!m!ara drag!ancei $rg*abraFFe; cea !*r#i*# 7n
H!Y!!le. Ea m+a cema* 7n a,u*!r; ca 5# !re5c r#ul care !
ameninDa. $rg*abraFFe a "bura* de,a la 5cur* *im du# ce
EcF din -ene5le a @!5* 7nin5 7n lu*#. A au* *im
berece* a*unci c=nd +aDi lua* la arD#. -ar mi+a l#5a*
c!m!ara; la*a mea.
-rag!na<ul
0 A<a c# *ua guiDa* @=l@=indu+<i ariile.
0 -a; l+a 7n*reru* drag!nul. Ei bine; 7n ace5*e "ile
*rebuie. &#*urile; e care le numiDi 7n general m!n<*ri; de la
! reme 7nc!ace 5e 5im* din ce 7n ce mai ameninDa*e de
!ameni. Ele nu 5e de5curc# 5# 5e aere 5ingure. Au ne!ie
de un 3r!*ec*!r. 'n @el de =n#*!r.
0 i 5c!ul Sc!ul de la ca#*ul drumului care e5*eN
0 El e5*e illen*re*enmer* <i+a ridica* braDele.
-rag!na<ul a guiDa* 5eria*.
! 5# 5uraieDuie5c; -eRiia;
Meral* de @a*; !l+am a*in5. -a*!ri*#
5# d!ede5c c# nului
e?i5*# limi*e ale !5ibilului. i *u ! 5#+Di a*ingi 5c!ul
ace5*a; =n#*!rule. Ciar <i cei care 5un* di@eriDi !*
5uraieDui. %a reedere; Meral*. %a reedere; Zenne@er.
r#,i*!area; 5*r=ng=nd cu u*ere braDul =n#*!rului; 5+a
7nclina* din n!u. illen*re*enmer* 5+a ridica*; 5+a ui*a* la ea
<i a ad!*a* ! min# @!ar*e gra#.
0 Iar*#+mi !ne5*i*a*ea <i 5inceri*a*ea; Zenne@er. E5*e a*=*
de bine 5cri5 e @eDele !a5*re; 7nc=* nici m#car nu 7ncerc 5#
# ci*e5c g=ndurile. Sun*eDi @#cuDi unul en*ru al*ul; *u <i
=n#*!rul. -ar n+! 5# ia5# nimic. imic. Lmi are r#u.
0 *iu. Zenne@er a #li* u<!r. *iu; illen*re*enmer*. -ar
a< rea 5# cred c# nu e?i5*# nici! limi*# a !5ibilului. Sau
cel uDin 5# >e c=* mai dear*e.
ea 5+a ar!ia*; i+a a*in5 braDul lui Meral*; a r!nunDa*
raid c=*ea cuin*e. -rag!nul a 5ur=5.
0 Meral*; ea 5une c# 7<i a amin*i mul*# reme de+
acum 7nain*e cada de B%a drag!nul gri,uliuG. Ser# c# ne
!m mai 7n*=lni c=nda.
0 CeN J <i+a mi,i* !cii Zenne@er.
0 imic; a 5u5 =n#*!rul reede. illen*re*enmer*
0 Sune; Meral* de Riia.
0 62 0
0 3!Di lua !rice @!rm#. 3e care ! d!re<*i.
0 -a.
0 A*unci de ce ai ale5 !mulN -e ce Q!rc cu *rei #5#ri
negre e 5cu*N
-rag!nul i+a "=mbi* bl=nd.
0 u <*iu; Meral*; 7n ce 7mre,ur#ri 5+au 7n*=lni* en*ru
rima da*#drag!ni
c# en*ru 5*r#m!<ii
nu 7nde#r*aDi ai ra5ei
e5*e nimic mai n!a5*re.
5c=rb!5 dec=*-ar <*iu
>inDa
uman#. Omul *re"e<*e 7n drag!ni ! ur# in5*inc*i#;
iraDi!nal#. Ln ceea ce m# rie<*e; al*@el 5*au lucrurile.
3en*ru mine 5un*eDi rie*en!<i. %a reedere.
u a @!5* ! *ran5@!rmare *re*a*#; len*# <i niciun *remur
ag; nebul!5 ca ! ilu"ie. S+a r!du5 bru5c; c=* ai clii din
!ci. Ln l!cul 7n care cu ! 5ecund# 7n urm# era un caaler
7n*r+! *unic# 7m!d!bi*# cu *rei #5#ri negre; <edea acum
un
de drag!n auriu;
mulDumire. 7n*in"=nd
-rag!nul u+<ileca*
<i+a g=*ul caul;
5ubDirea!i
<i lung
<i+a7n7n*in5
5emn
ariile !rbi*!r de aurii 7n b#*aia 5!arelui. Zenne@er a !@*a*
din r#runci.
ea; urca*# 7n <a; l=ng# Tea; le @#cea cu m=na.
0 ea; i+a 5u5 =n#*!rul; ai au* dre*a*e.
0 HmN
0 El e5*e cel mai @rum!5.

0 6 0
SLOIURI DE GHEAŢĂ

Oaia muribund#;
7ndre*a*e 5re cer; 5lei*# <i uma*#;
5e "=rc!lea. cu ici!arele
Meral*; Deene
gemui* l=ng# "id;
<i+a 5c!5 7nce* 5ada; a=nd gri,# ca lama 5# nu
5cr=<nea5c# la ie<irea din *eac#. %a "ece a<i de el; un
m!rman de gun!i 5+a ridica* bru5c <i 5+a undui*. =n#*!rul
5+a de"lii* de "id <i a 5#ri* 7n 5u5 7nain*e de a+i eni e la
na5 du!area e5*ilenDial# r#5=ndi*# de gun!i.
-e 5ub gun!i a ie<i* un *en*acul *ermina* cu ! um#*ur#
!!id#; @u5i@!rm#; ac!eri*# cu inele; care 5+a 7ndre*a*
5re el cu ! i*e"# incredibil#. =n#*!rul a a*eri"a* 7n
5iguranD# e r#m#<iDele unui m!bilier ru*; 5+a 5ri,ini* de
un m!rman de legume u*re"i*e; 5+a balan5a*; <i+a reg#5i*
ecilibrul <i cu ! l!i*ur# 5cur*# de 5ad# a *#ia* *en*aculul;
5ear=ndu+l de en*u"a 7nc=rliga*#. Imedia* a 5#ri* 7na!i;
dar de da*a acea5*a a aluneca* e ni<*e an!uri <i a c#"u*
cu ! c!a5# 7n balega m!cirl!a5#.
Mun!iul a i"bucni* e?ul"=nd laa =5c!a5#; 7muDi*#; din
re5*uri mena,ere; ci!buri de a5e; c=re u*rede <i @!i
5*r#e"ii de ar"# mura*#; iar de 5ub *!a*e ace5*ea a ie<i* la
ieal# un c!r en!rm; bulb!5; 5c!@=lci* ca un car*!@ gr!*e5c;
<>ciuind aerul cu *rei *en*acule <i cu ci!*ul celui de+al
a*rulea.
Meral*; 7ngl!da* <i im!bili"a*; <i+a r#5uci* <!ldurile
ane!ie; re*e"=ndu+i un al* *en*acul. Celelal*e d!u#; gr!a5e
ca bu<*enii; au c#"u* e5*e el cu @!rD#; a@und=ndu+l <i mai
ad=nc 7n murd#rie. Truul a aluneca* 5re el; r!5*!g!lindu+
5e rin
cum gun!i
bulbul ca un
id!5 !l!b!c
<i+a urni*@#lcile
de5cle<*a* din l!c. =n#*!rul
la*e; line dea c!lDi
#"u*
mari; cubici.
S+a l#5a* 7n@#<ura* de *en*acule 7n ,urul mi,l!cului; 5mul5
cu un le5c#i* din m!cirla @e*id# <i *ra5 5re *ruul care 5e
ar!ia cu mi<c#ri circulare de gun!i. &#lcile "imDa*e
0 64 0
*r!5neau 5#lba*ic <i @uri!5. Aa* l=ng# b!*ul 7n5#im=n*#*!r;
=n#*!rul l+a l!i* cu 5ada Dinu*# 7n ambele m=ini; lama
alunec=ndu+i len*. 'n dam@ dulceag i+a *#ia* re5iraDia.
$!n5*rul a <uiera* <i 5+a cu*remura*; i+a da* drumul din
*en*aculele care au 7nceu* 5# u*ure c!nul5i 7n aer.
Lm!*m!li* 7n gun!i; Meral* a l!i* din n!u; b!*ul r=n,i* a
*r!5ni* <i adar
m#*##ia; =r=i* 5*riden* a<iD=<ni*
din*r+!da*# 5ini5*ru. Crea*ura
uier=nd b=iguia <i
<i 7mr!<c=ndu+
l e =n#*!r cu n!r!i @e*id. Cu ! mi<care bru5c#; Meral* <i+a
@#cu* =n* 7ming=nd cu ici!arele 5cu@unda*e 7n gun!i; 5+a
elibera*; 5+a arunca* cu ie*ul 7nain*e ca un 7n!*#*!r care
ie5e din a#; a l!i* cu *!a*e @!rDele; de 5u5; 7ming=nd cu
elan lama care a 5*r#un5 *ruul 7n*re cei d!i !ci 5#l#ciDi.
$!n5*rul a gemu* @#r# n!im#; 5+a "b#*u*; re#r5=ndu+5e e
m!rmanul de gun!i ca ! e"ic# 5ar*#; eman=nd ra@ale
calde; 7nDe#*!are;
<i 5e "=rc!leau aluriu*re"iciuni.
rin*re de du!are. =n#*!rul
Ten*aculele
a "=cneau
ie<i* cu
di>cul*a*e din a5*a =5c!a5#. A c#lca* e cea <ubred <i a
5imDi* cum cea liici!5 <i 5c=rb!5 i 5+a 5*recura* 7n ciub!*#
<i i 5e urca e gamb#. S# 5e duc# la @=n*=n#; <i+a "i5 7n
5inea lui; 5# 5e 5ele c=* mai raid de *!a*# murd#ria. S# 5e
cureDe. Ten*aculele crea*urii au le5ni* din n!u a5*a de
gun!i *are <i umed; a!i au am!rDi*.
O 5*ea c#"#*!are a @ulgera* 7ni!r=nd b!l*a cerea5c#
7n*uneca*#; re5#ra*# cu luminiDe neclin*i*e. =n#*!rul nu <i+
a u5 nici! d!rinD#.
A re5ira* ad=nc; g=@=i*; 5imDind cum *rece e@ec*ul
eli?irului lua* 7nain*e de lu*#.
$!rmanul imen5 de gun!i <i m!l!" de l=ng# "idul
*=rgului; 7nclina* 7n an*# abru*# 7n direcDia anglicii
5clii*!are a r=ului; ar#*a i*!re5c <i in*ere5an* 7n lumina
5*elel!r. =n#*!rul a 5cuia*.
$!n5*rul era m!r*. &#cea ar*e de+acum din acel mald#r
de gun!i; 7n care !da*# ieDuia.
A mai c#"u* ! 5*ea.
0 O le#d#*ur#; a 5u5 =n#*!rul de m!n<*ri cu e@!r*.
Or!are; gun!i <i raa*.

0 6 0
II
0 3uDi; Meral*; 5+a 5*r=mba* Zenne@er @#r# 5#+<i ia !cii
din !glinda 7n @aDa c#reia 7<i cur#Da b!iala de e le!ae <i
gene. &# ! baie.
0 u+i a#; i+a r#5un5 el ui*=ndu+5e la *!ren*.
0 &acem
de5ci5 r!5* larg.
@erea5*ra numaidec=*. r#,i*!area
3re@eri 5iml# 5+a ridica*; a
5au de mareN
0 -e mare; dac#+i e+a<a.
Zenne@er <i+a 7n#lDa* raid m=inile; a r!5*i* ! ra,# 7n *im
ce @#cea un ge5* c!mlica* <i 5cur*. 3rin @erea5*ra de5ci5#
a in*ra* de!da*# ! b!are r#c!r!a5#; umed#; !bl!anele 5+au
"gudui* <i 7n !daie a i"bucni* un =r*e, erde; care a lua*
@!rma unei 5@ere neregula*e. Cada 5+a umlu* de a#
7n5uma*# care cli!cea <i 5e i"bea de margini; 5*r!ind
!deaua.
!eraDiunear#,i*!area
7n*reru*#. 5+a a<e"a* la l!c; reenind la
0 Ai i"bu*i*N l+a 7n*reba*. Cum a @!5* ac!l!; la gun!iN
0 'n "eugel; a<a cum m# g=ndeam. Meral* <i+a 5c!5
an*!>i; <i+a arunca* ainele e !dea; du# care <i+a =r=*
ici!rul 7n cad#.
0 %a naiba; Zen; ce rece eV u !Di 5+! 7nc#l"e<*iN
0 u. r#,i*!area <i+a ar!ia* @aDa de !glind# en*ru a+<i
icura cea 7n !ci cu un beDiga< de 5*icl#. r#,ile a5*ea m#
!b!5e5c al naibii <i 7mi dau ameDeli. i !ricum; du# eli?irul
#la 7Di @ace bine aa rece.
Meral* n+a c!n*ra"i5+!. ici n+ar aea r!5* 5+! c!n*ra"ici
e Zenne@er.
0 eugelul Di+a da* b#*aie de caN r#,i*!area a cu@unda*
beDiga<ul de 5*icl# 7n*r+un ac!n; a!i <i+a icura* cea 7n
cel#lal* !ci; Duguindu+<i bu"ele 7n*r+! grima5# n!5*im#.
0 imic ie<i* din c!mun.
-in 5a*ele @ere5*rei de5ci5e au eni* un "#ng#ni*; un
*r!5ne* a5cuDi* de lemn ru* <i ! !ce neclar#; care @red!na
@al5 <i ree*a inc!eren* un re@ren !ular ican*.
0 eugel r#,i*!area a lua* ac!na<ul de 5*icl# de e
ma5# <i i+a 5c!5 d!ul. Ln !daie mir!5ea a liliac <i agri<e. Ei;
e"i. Ciar <i 7n*r+un *=rg 5e !a*e g#5i cea de lucru en*ru
0 6/ 0
un =n#*!r; nu *rebuie 5# cu*reieri 5#lb#*iciile. *ii; I5*redd
5une c# a deeni* de,a ! regul#. -e >ecare da*#; ine !
crea*ur# ca 5#+i ia l!cul unui m!n5*ru e cale de di5ariDie
rin #duri; rin mla<*ini. E5*e cea di@eri*; ! n!u# mu*aDie;
ada*a*# mediului 7nc!n,ur#*!r ar*i>cial crea* de c#*re !m.
Meral* 5+a 5*r=mba* ca 7n*!*deauna la au"ul numelui lui
I5*redd.
Zenne@erLnceu5e 5# 5e 5a*ure
en*ru geniul =n# Ciar
lui I5*redd. e5*e dac#
ca de e?*a"ul
I5*redd lui
aea
dre*a*e.
0 I5*redd are dre*a*e; a c!n*inua* Zenne@er @rec=ndu+<i
!bra,ii <i le!aele cu ! ali>e care mir!5ea a liliac <i agri<e.
e"i bine; <!b!lani @al<i 7n canali"#ri <i 7n beciuri; "eugeli 7n
*!mber!ane; l!<niDe 7n <anDuri c!lma*a*e <i 7n ae
re"iduale !lua*e; m!lu<*e 5#lba*ice uria<e 7n ia"uri de
m!ar#. E ar!ae ! 5imbi!"#; nu+i a<aN
i g!uli
"i du# 7n cimi*ire; de!ra*!ri
7nm!rm=n*are; de m!rDicu7nc#
cred c# 5e cl#*e5c din recir!c.
5#un a d!ua
Simbi!"# delin#; ce mai 7nc!ace <i 7nc!l!.
0 -a. r#,i*!area a 7min5 ac!na<ele <i b!rc#nelele. i
rin *=rguri 5e !a*e g#5i cea de munc# en*ru un
=n#*!r. $# g=nde5c c# 7n*r+! bun# "i ! 5# *e 5a*uri 5# *e *!*
muDi ca Diganul cu c!r*ul <i ! 5# *e 5*a*!rnice<*i <i *u 7n*r+un
*=rg; Meral*.
$ai bine m# 5*a*!rnice5c la naiba+n ra"nic; 5+a g=ndi*.
-ar n+a 5u5+! cu !ce *are. S+! c!n*ra"ic# e Zenne@er;
<*ia bine; ar > du5 inei*abil la arD#; iar arDa cu Zenne@er
5+ar > u*u* >nali"a rime,di!5.
0 Ai *ermina*; Meral*N
0 -a.
0 Ie<i din cad#.
&#r# 5# 5e ridice; Zenne@er <i+a u*ura* negli,en* m=na <i
a r!5*i* ! incan*aDie. Aa din cad#; cea #r5a*# e !dea <i
cea relin5# de e *ruul lui Meral* 5+a c!ncen*ra* 7n*r+!
5@er# *ran5lucid#; care a "bura* <uier=nd e @erea5*r#. S+a
au"i* un le!5c#i* u*ernic.
0 &ir+ai a naibii 5# >i de cur#V 5+a au"i* un Di#* iri*a* de
,!5. +ai unde 5#+Di er<i i<a*ulN $=nca+*e+ar iermii de ie
5# *e m#n=nceV
0 6U 0
r#,i*!area a 7nci5 @erea5*ra.
0 %a naiba; ZenV a cic!*i* =n#*!rul. 3u*eai 5+arunci <i *u
aa aia 7n al*# ar*e.
0 3u*eam; a 5u5 ea. -ar n+am au* ce@.
A lua* lama de e ma5# <i 5+a 7ndre*a* 5re el. C#ma<a
de n!a*e alb#; liindu+i+5e de *ru c=nd 5e mi<ca; ! @#cea
5candal!5
de"br#ca*#;de <i+aa*rac*i#.
"i5 Meral*. $ai mul* dec=* dac# ar @!5*
0 reau 5# #d; a 5u5 ea. eugelul u*ea 5# *e
r#nea5c#.
0 u mi+a @#cu* nimic. A< > 5imDi*.
0 -u# eli?irN u m# @ace 5# r=d. -u# eli?ir nu 5imDi
nici m#car @rac*urile de5ci5e; dec=* dac# !5ul 7Di ie5e rin
iele <i Di 5e agaD# de cea. Iar "eugelul ar u*ea aea de
*!a*e; de la *e*an!5 =n# la !*ra# le*al#. Ln !rice ca"; am
maiA aea
5imDi*7nc# *im 5#
e 5a*e ! indec#m.
c#ldura bl=nd#Ln*!arce+*e.
de la ac#ra l#mii <i
m=ng=ierea #rului ei din c=nd 7n c=nd.
0 S+ar #rea c# *!*ul e 7n regul#; a c!n5*a*a* ea. Ln*inde+
*e 7nain*e ca eli?irul 5# *e *r=n*ea5c# la #m=n*. Ace5*e
!Diuni 5un* al naibii de rime,di!a5e. 3!* 5# *e !m!are.
0 Trebuie 5# le iau 7nain*e de lu*#.
Zenne@er nu i+a r#5un5. S+a a<e"a* din n!u 7n @aDa !glin"ii
<i a 7nceu* 5#+<i erie 7nce* buclele negre; lungi <i
5*r#luci*!are. Ln*!*deauna 7<i ie*#na #rul 7nain*e de a
merge la culcare. Meral* g#5ea c#+i ! e?cen*rici*a*e; dar era
7nnebuni* ur <i 5imlu 5# ! riea5c# 7n acele clie. Q#nuia
c# Zenne@er era c!n<*ien*# de acea5*a.
A 5imDi* bru5c c# 7i e5*e @!ar*e @rig; <i+a da* 5eama c# de
@a* eli?irul 7l 5cu*ur#; g=*ul 7i "=cnea; rin 5*!mac 7i
umblau =r*e,uri de greaD#. A 7n,ura* 7n barb#; 5+a r#bu<i*
e a* @#r# 5#+<i ia !cii de la Zenne@er.
O mi<care 7n ungerul !d#ii i+a a*ra5 a*enDia. S+a ui*a* cu
c!ada !ciului. 3e c!arnele de cerb >?a*e 5*r=mb 7n ere*e
<i n##di*e de #ian,eni 5*#*ea ! a5#re mic#; neagr# ca
5m!ala.
Ln*!rc=ndu+<i caul 7n*r+! ar*e; 5+a ui*a* la =n#*!r cu un
!ci galben nemi<ca*.
0 66 0
0 Ce+i a5*a; ZenN -e unde a a#ru*N
0 Ce anumeN Zenne@er <i+a 7n*!r5 caul. O; a5*a. E5*e
un =n*urel.
0 =n*urelN =n*ureii 5un* r!<ie*ici; iar #5*a e negru.
0 3en*ru c# e5*e un =n*urel @ermeca*. Eu l+am @#cu*.
0 3en*ru ceN
0 Am
mul*e ne!ie <*ia
7n*reb#ri; de el;
c# i+a re*e"a*+!.
Zenne@er Meral*
n+! 5#+i nu i+a u5 mai
r#5und#.
0 Ai de g=nd 5# *e duci m=ine la I5*reddN
r#,i*!area a 7min5 5*icluDele de e marginea me5ei; a
a5cun5 ie*#nul 7n 5er*ar <i a 7nci5 !glinda *ri*ic.
0 $# duc. Ln "!ri. -e ceN
0 imic.
S+a a<e"a* l=ng# el @#r# 5# 5*ing# lama. ici!da*# nu !
5*ingea; nu u*ea 5# d!arm# e 7n*uneric. C# era lam#;
@elinar 5au de+a
ciud#Denie lum=nare; *rebuiaaea
ei. Zenne@er 5# ard# =n# la ca#*.
numer!a5e Lnc# !
ciud#Denii.
0 ZenN
0 HmN
0 C=nd lec#m de aiciN
0 u m# mai ba*e la ca; i+a r#5un5 ea <i a da* ,!5 !
ernuD#. Sun*em aici de *rei "ile <i mi+ai u5 acea5*#
7n*rebare de cel uDin *rei"eci de !ri. i+am mai 5u5; am
*reburi de @#cu*.
0 Cu I5*reddN
0 -a.
A !@*a* <i a 7mbr#Di<a*+! @#r# 5#+<i a5cund# in*enDiile.
0 Hei; l+a a*enDi!na*; ai lua* eli?irul
0 i ce dac#N
0 imic; a cic!*i* ca ! u<*!aic# 7n 7mbr#Di<area lui;
arcuindu+5e <i ridic=ndu+5e en*ru a 7nle5ni alunecarea
c#m#<ii. &a5cinaDia g!liciunii; ca de !bicei; 7i d#dea un >!r
e <ira 5in#rii; 7i 5*=rnea @urnic#*uri 7n dege*ele care+i
a*ingeau ielea. I+a a*in5 cu bu"ele 5=nii r!*un"i <i delicaDi;
cu 5@=rcurile a*=* de alide; 7nc=* abia 5e "#reau. i+a
r#5>ra* dege*ele 7n #rul ei; care mir!5ea a liliac <i agri<e.
Zenne@er 5+a l#5a* rad# m=ng=ieril!r lui; *!rc=nd ca !
i5ic#; @rec=ndu+<i genunciul de <!ldul lui.
0 69 0
-u# un r#5*im; =n#*!rul <i+a da* 5eama c# J a<a cum
5e 7n*=mla de !bicei J 7<i 5urae5*ima5e re"i5*enDa la
eli?iruri; ui*a5e de e@ec*ele l!r nega*ie a5ura
!rgani5mului. Sau !a*e c# nu e de la !Diuni; 5+a g=ndi* el;
ar u*ea 5# >e de la !b!5eala din lu*#; de la ne5iguranD#;
de la rime,dia m!rDiiN O !b!5eal# e care; din ru*in#; n+am
lua*+! 7n 5eam#N
ar*i>cial; -ar c!rul
nu cedea"# meu;
ru*inei. de<i 7mbun#*#Di*
ReacDi!nea"# 7n m!d
na*ural. -!ar
a*unci c=nd nu e ne!ie. %a naiba.
-ar Zenne@er J ca de !bicei J nu l+a l#5a* 5# 5e
de5cura,e"e en*ru un eac. A 5imDi* cum ! a*inge; l+a au"i*
cum 7i <!*e<*e la urece. Ca de !bicei; @#r# 5# rea; 5+a
g=ndi* la num#rul c!5mic de !ca"ii 7n care a *rebui* 5#
aele"e la acea ra,# @!ar*e rac*ic#. A!i nu 5+a mai
g=ndi*.
Ca
Se de !bicei;
ui*a a @!5*7nne!bi<nui*.
la gur# c!lDul c#reia *remura un "=mbe*
in!lun*ar. *ia bine ace5* "=mbe*; 7n*!*deauna #rea mai
degrab# un "=mbe* de *rium@ dec=* de @ericire. +a
7n*reba*+! de5re a5*a. *ia c# n+! 5#+i r#5und#.
=n*urelul negru; a<e"a* e c!arnele de cerb; <i+a r#5>ra*
ariile; a le5c#i* din ci!cul 5*r=mb. Zenne@er <i+a 7n*!r5
caul <i a !@*a*. Cu mare *ri5*eDe.
0 ZenN
0 u+i nimic; Meral* J l+a 5#ru*a*. u+i nimic.
%ama ardea cu ! ac#r# <!#ielnic#. 'n <!arece r!nD#ia
7n ere*e; iar carii 5c=rD=iau 7nce*; ri*mic <i m!n!*!n 7n
5er*are.
0 ZenN
0 $mmN
0 Hai 5# lec#m de aici. u m# 5im* bine del!c. T=rgul
#5*a are ! inuenD# male>c# a5ura mea.
S+a 7n*!r5 e ! ar*e; i+a m=ng=ia* !bra"ul; i+a da* la !
ar*e #rul; <i+a limba* dege*ele mai ,!5; i+a a*in5
cica*ricile 7ngr!<a*e care 7i 5*r#b#*eau g=*ul.
0 *ii ce 7n5eamn# numele ace5*ui !ra<N Aedd MnaelN
0 u. E 7n limba el>l!rN
0 -a. Ln5eamn# 5l!iuri de geaD#.
0 9 0
0 Ciuda* c# nu 5e !*rie<*e cu a"naua a5*a 5c=rb!a5#.
0 3rin*re el>; a 5u5 r#,i*!area g=ndi*!are; circul#
legenda Cr#ie5ei Iernii; care e reme de i5c!l umbl# rin
lume cu 5ania *ra5# de cai albi. $erg=nd; Cr#ia5a 7mr#<*ie
7n ,ur 5l!iuri de geaD# dure; a5cuDi*e <i mici <i e ai <i amar
de ielea celui e care 7l nimere<*e un a5*@el de 5l!i 7n !ci
5au 7n inim#.
7n 5*are 5# 5eE5*e ierdu*
bucure de en*ru
nimic; *!*deauna.
*!*ul ! 5# i+!
5e 5# maiur=*;
ar# >e
5c=rb!5; 7ngr!"i*!r; dac# nu are albul imacula* al "#e"ii. +
! 5# aib# lini<*e; ! 5# la5e *!*ul bal*#; ! 5# lece 7n c#u*area
Cr#ie5ei; a i5ului <i a drag!5*ei ei. Qine7nDele5 c# n+! 5+!
g#5ea5c# nici!da*# <i ! 5# 5e *!ea5c# de d!rul ei. Se are
c# aici; 7n ace5* *=rg; e remuri 5+a e*recu* cea de genul
#5*a. O legend# @rum!a5#; nu+i a<aN
0 El>i <*iu cum 5# 7mbrace *!*ul 7n cuin*e @rum!a5e; a
b=igui*
legend#;elZen.
5!mn!r!5; c#u*=ndu+i
E ! de5criere um#rul
@rum!a5# cu bu"ele. u+i
a @en!menului nici!
!ribil al
3er5ecuDiei S#lba*ice; ble5*emul anumi*!r maalale. O
@rene"ie c!lec*i# ine?licabil#; care @!rDa !amenii 5# 5e
al#*ure unei r!ce5iuni @an*!ma*ice din cer. Am #"u* una.
Se 7nDelege c# de cele mai mul*e !ri 5e e*rece 7n *imul
iernii. $i+au !@eri* ! gr#mad# de bani ca 5# un ca#* !
da*# en*ru *!*deauna ace5*ui balamuc; dar nu m+am
b#ga*. u *e ui cu 3er5ecuDia S#lba*ic#
0 =n#*!rule; i+a <!*i* 5#ru*=ndu+l e !bra"; n+ai niciun
5*r! de r!man*i5m 7n *ine. C=* de5re mine 7mi lac la
nebunie legendele el>l!r; 5un* nemai!meni*e. $are #ca*
c# !amenii nu au a5*@el de legende. 3!a*e ! 5# aib# <i ei
c=ndaN 3!a*e ! 5# le l#5muia5c#N -ar de5re ce 5# >e
!rba 7n acele legende ale !amenil!rN Oriunde *e uiDi;
*ri5*eDe <i ulgari*a*e. Ciar <i ceea ce 7ncee @rum!5
alunec# raid 7n banali*a*e 7n ace5* ri*ual uman; 7n ace5*
ri*m lic*i5i*!r numi* iaD#. O; Meral*; nu+i u<!ar# iaDa de
r#,i*!are; dar c!mar=nd+! cu e?i5*enDa uman# Meral*N J
<i+a u5 caul e ie*ul lui; 5imDindu+i re5iraDia len*#;
cadenDa*#.
0 -!rmi; i+a <!*i*. -!rmi; =n#*!rule.

0 91 0
III
T=rgul e?erci*a ! inuenD# male>c# a5ura lui.
-e cu "!ri. -e cu "!ri *!*ul 7l indi5unea; *!*ul 7l derima
<i 7l 7n@uria. T!*ul. Ll enera 7n a<a al; 7nc=* d!rmea a*=* de
mul* c# dimineaDa deenea rac*ic amia"#. u+i c!nenea
ab5enDa
*re"i el. lui Zenne@er; care ! lua5e din l!c 7nain*e de a 5e
Se edea c# leca5e 7n grab#; de!arece u5*en5ilele; care
de !bicei erau @rum!5 aran,a*e 7n 5er*#rele; "#ceau e ma5#
7mr#<*ia*e la 7n*=mlare; ca "arurile arunca*e de un
gici*!r 7n cadrul unui ri*ual r!@e*ic. 3en5ule cu eri m!i J
unele mari; cu care+<i udra *enul; al*ele mai mici; cu care
7<i 7n*indea ru,ul e bu"e; <i al*ele <i mai mici; en*ru enna
cu care 7<i b!ia genele. Crei!ane <i beDi<!are en*ru
le!ae
Q!rc#nele<i<i 5r=ncene. 3en5e*e <i<i 5*icl#
5*icluDe din !rDelan linguriDe de argin*.
l#*!a5# care
c!nDineau; cum bine <*ia; !Diuni <i ali>i din ingredien*e
de5*ul de banale ca @uninginea; un*ura de g=5c# <i 5ucul de
m!rc!i; recum <i unele de5*ul de rime,di!a5e <i
mi5*eri!a5e ca mandrag!ra; an*im!niul; m#*r#guna;
canabi5ul; 5=ngele de drag!n <i e5enDa de enin de
5c!ri!ni uria<i. i mai re5u5 de *!a*e; 7n ,ur; 7n aer J
mir!5ul de liliac <i agri<e; ar@umul e care 7l @!l!5ea de
!bicei.
O reg#5ea 7n ace5*e !biec*e. O reg#5ea 7n ace5* ar@um.
-ar nu era ea 7n5#<i.
A c!b!r=* 5imDind cum 7i cre<*e nelini<*ea <i i 5e
acumulea"# @uria. Lm!*ria *u*ur!r.
Ll 7n@uria !mle*a rece <i Dea#n# e care i+! 5erea
c=rciumarul la micul de,un; de5rin5 en*ru un m!men* de
@e*iDa care lucra 7n 5a*e; la buc#*#rie. Ll enera c# @e*iDa
aea cel mul* d!i5re"ece ani. i lacrimi 7n !ci.
remea cald#; de rim#ar# <i rum!area e5el# a ieDii
*reidan*e de e 5*rad# nu i+au 7mbun#*#Di* lui Meral* 5*area
de 5iri*. Lnc# nu g#5ea nimic a*rac*i 7n Aedd Mnael; un
*=rgu<!r care; du# #rerea lui; era ca ! ar!die de<#nDa*#
a *u*ur!r *=rgu<!arel!r <*iu*e de el J era carica*ural mai
0 92 0
"g!m!*!5; mai a#5#*!r; mai murdar <i mai iri*an*.
A 5imDi* c# mia5mele >rae de gun!i 7i er5i5*au 7n aine
<i 7n #r. S+a !*#r=* 5# mearg# 5# @ac# ! baie.
%a baie l+a 5u#ra* 5lu,ba<ul care 5e !lba la medali!nul
de =n#*!r <i la 5ada 5ri,ini*# de marginea c#"ii. %+a
nemulDumi* <i @a*ul c# nu i+a !@eri* ! *=r@#. +aea de g=nd
5# @ac#7l u"
aceea de 5ericiile
7n@uria la culmeei; dar 7n b#i
e?ceDia *u*ur!r li 5e !@ereau; de
@#cu*#.
Cu *!a*e c# a ie<i* mir!5ind u*ernic a 5#un gri; *!* nu i
5e 7mbun#*#Di5e di5!"iDia <i Aedd Mnael nu i 5e #rea cu
nimic mai a*rac*i ca 7nain*e. Lnc# nu g#5ea nimic care 5#+l
7nc=n*e. u+i l#ceau gr#me"ile de gun!i de gra,d care
*r!nau e uliDe. u+i l#ceau cer<e*!rii gemuiDi 5ub "idurile
*emlului. u+i l#cea in5criDia 5*r=mb# de e "id; care
r!clama: E%&II L REERAIEV
u l+au l#5a*
5*ar!5*e 5# in*re 7n
la brea5la ca5*el; l+au *rimi5
negu5*!ril!r. %+au 5#+l cau*e e
5u#ra*. -e
a5emenea; l+a 5u#ra* c=nd un me<*er bre5la< el@ mai
=r5*nic i+a 5u5 5# 5e ui*e du# 5*ar!5*e rin iaD#;
m#5ur=ndu+l cu un di5reD <i ! 5ueri!ri*a*e ciuda*e en*ru
cinea care urmea"# 5# >e i"!la* 7n*r+un ge*!u 7n 5cur*#
reme.
3iaDa 7n care r!iau !amenii era *ic5i*# de *arabe; *eleguDe;
cai; b!i <i mu<*e. 3e ! la*@!rm# era un c!ndamna* la
5*=lul in@amiei 7n care gl!a*a a"=rlea cu baleg# <i m=l.
O5=ndi*ul; d=nd d!ad# de un calm admirabil; 7i in5ul*a e
ba*,!c!ri*!rii 5#i @#r# 5# ridice !cea.
%ui Meral*; care era @amiliari"a* cu a*m!5@era; 7i erau clare
m!*iele en*ru re"enDa 5*ar!5*elui 7n acel acarm.
egu5*!rii eniDi cu caraanele umau reDurile ca 5#+<i
5c!a*# l!c!nul e care *rebuia 5#+l dea mai dear*e.
S*ar!5*ele; c#ruia nu+i era 5*r#in !biceiul; enea 7n mi,l!cul
l!r ca 5# nu 5e !5*enea5c# rea mul* negu5*!rii.
%!cul 7n care 7<i e?erci*a mi5iunea era marca* rin*r+un
baldacin de un alba5*ru murdar; 7n*in5 e 5*=li. Ln in*eri!r
5e g#5ea ! ma5# 7nc!n,ura*# de mu<*erii "urbagii. Ln*r+un
ca#* al me5ei 5*#*ea 5*ar!5*ele Herb!l*; al c#rui di5reD
@aD# de *!Di <i de *!a*e i 5e u*ea ci*i e @aDa 5#l#ci*#.
0 9 0
0 HeiV Lnc!*r!N
Meral* <i+a 7n*!r5 len* caul. i+a 7n#bu<i* imedia* m=nia;
<i+a 5*#=ni* ner!"i*a*ea; 5+a *ran5@!rma* 7n*r+un 5l!i *are;
rece; de geaD#. u 5e u*ea l#5a rad# em!Diil!r. Q#rba*ul
care i+a ie<i* 7n cale aea #rul g#lbui ca enele de grangur
<i 5r=ncenele de aceea<i cul!are; dea5ura !cil!r g!i;
5#l#ciDi.
cen*ura din$=inile 5ubDiri; de
l#ci ma5ie cu alam#;
dege*e 7nc#rca*#
lungi; i 5ecu
!dineau
! 5ad#;e
un
bu"dugan <i d!u# umnale.
0 Aa; a 5u5 b#rba*ul; *e+am recun!5cu*. E<*i =n#*!r;
nu+i a<aN 7l cauDi e Herb!l*N
Meral* a c!n>rma* din ca; c!n*inu=nd 5#+i riea5c#
m=inile. *ia c# e rime,di!5 5#+<i ridice riirea de la
m=inile b#rba*ului.
0 Am au"i* de5re *ine; @alnic cuceri*!r de m!n<*ri; i+a
declara* cel cu
Meral*. -e<i mi#rul g#lbui;
5e are c#riind cu igilenD#
nu ne+am 7n*=lni* m=inile lui
nici!da*#;
r!babil ai au"i* <i *u de5re mine. Sun* I! $irce. -ar *!a*#
lumea 7mi 5une Mreiere.
=n#*!rul a da* din ca 7n 5emn c# a au"i*. *ia; de
a5emenea; reDul care @u5e5e >?a* en*ru caul Mreierului
7n W"ima; Cael@ <i a**eir. -ac# l+ar > 7n*reba* cinea; i+ar
> 5u5 c# e5*e un reD mic. -ar nu l+a 7n*reba* nimeni.
0 Qine; a "i5 Mreiere. S*ar!5*ele; din c=*e <*iu; *e
a<*ea*#. 3!Di 5# *e duci. -ar 5ada; rie*ene; ! la<i aici. 3e
mine; du# cum e"i; m# l#*e<*e ca 5# ege" la *!* ce 5e
e*rece aici. imeni nu are dre*ul 5# 5e ar!ie de
Herb!l* 7narma*. Ai riceu*N
Meral* a ridica* din umeri indi@eren*; <i+a de5@#cu* cen*ura
<i i+a 7nm=na* 5ada. Mreiere i+a "=mbi* 7n c!lDul gurii.
0 Ca 5# e"i; i+a 5u5 5urrin5. Ce !li*ic!5; @#r# niciun
cu=n* de r!*e5*. *iam eu c# "!nurile de5re *ine 5un*
e?agera*e. $i+ar l#cea 5#+mi ceri re!da*# 5ada; ! 5#+mi
e"i a*unci r#5un5ul.
0 Hei; MreiereV a e?clama* din*r+!da*# 5*ar!5*ele
ridic=ndu+5e. %a5#+l 5# *reac#V in! grabnic 7nc!ace; c!ane
Meral*; bun eni*; bun eni*. Ia; ,u=nil!r negu5*!ri; l#5aDi+
ne 5inguri reD de c=*ea clie. In*ere5ele !a5*re *rebuie 5#
0 94 0
cede"e 7n @aDa cel!r de ! mai mare im!r*anD# en*ru *=rg.
3e*iDiile l#5aDi+le la 5ecre*arul meuV
Meral* nu 5+a l#5a* 7n<ela* de en*u"ia5mul 7n*=min#rii
mier!a5e. *ia c# 5erea d!ar ca elemen* de neg!ciere.
egu5*!rii au au* *im 5# 5e g=ndea5c# dac# era de+a,un5
l!c!nul.
0 3un ar#m#<ag
Herb!l* c# Mreiere
ridica* m=na a 7ncerca*
negli,en* 5# *elar!!ace.
ca r#5un5 5alu*ul din
ca la @el de negli,en* al =n#*!rului. u+Di @ace gri,i. Mreiere
5c!a*e 5ada numai dac# i 5e !runce<*e. -e bun# 5eam#
c# nu+i rea lace; dar n+are 7nc!*r!; a*=*a *im c=* 7l
l#*e5c; *rebuie 5# mi 5e 5uun#; al*@el; drum bun <i cale
b#*u*#. u+Di @ace gri,i en*ru el.
0 -aP la ce naiba ai ne!ie de cinea ca Mreiere;
5*ar!5*eN Ciar a<a de rime,di!5 e e+aiciN
0 uluie;a,unge
&aima en*ru@!ar*e
c# 7l l#*e5c
dear*ee<i Mreiere; a r=5
el e5*e de Herb!l*.
ar*ea mea.
e"i *u; Aedd Mnael <i al*e *=rguri din alea T!inei aarDin
n!bilil!r Ra5Ferelin. Iar 7n ul*ima reme; n!bilii 5e 5cimb#
*!a*# "iua bun# "iua. u 5e <*ie de ce 5e *!* 5cimb#; dar;
!ricum; unu din d!i e5*e 5emiel@ 5au 5@er*el@; 5=nge
ble5*ema* <i ra5# ble5*ema*#; *!* ce e5*e r#u ine de la el>.
Meral* n+a mai ad#uga* c# <i de la c#ruDa<i; de!arece
gluma; de<i cun!5cu*#; nu le ica bine *u*ur!r.
0 &iecare n!bil n!u; a c!n*inua* 5#+<i de"lege limba
Herb!l*; 7ncee cu 7nl#*urarea 5*ar!5*il!r <i a
guerna*!ril!r eciului regim en*ru a+<i une 7n l!cul l!r
rudele <i rie*enii. -ar du# ce i+a @#cu* Mreiere !da*#
*rimi5ului unui anumi* n!bil; nimeni n+a mai 7ndr#"ni* 5#
7ncerce 5# m# dea la ! ar*e <i ui*e+a<a 5un* cel mai eci
5*ar!5*e din cel mai eci regim; a*=* de eci; c# nici
m#car nu+mi aduc amin*e care. Ei bine; dar ai 5# nu mai
7ndrug#m er"i <i u5ca*e; a<a cum !bi<nuia 5# 5un# rima
mea 5!Die; "eii 5+! ier*e. S# *recem la a@aceri. Ce dianie 5+a
aciua* 7n gun!iul n!5*ruN
0 'n "eugel.
0 Ln iaDa mea nu am au"i* de a<a cea. 3re5uun c# i+ai
@#cu* 5eamaN
0 9 0
0 E e lumea cealal*#.
0 C=* *rebuie 5# rime<*i ca r#5la*#N a*e"eciN
0 O 5u*#.
0 Qine; bine; mae5*re =n#*!rV Cred c+ai b#u* ga"V O
5u*# de m#rci ca 5# uci"i un ierme cuib#ri* 7n*r+! gr#mad#
de raa*N

a<a0cum
ierme; neierme;
ai a>rma* 5*ar!5*e; a 7ngiDi* !* er5!ane;
<i dumnea*a.
0 OameniN Ei; a5*a+i bun#V $!n5*ruleDul; a<a cum mi 5+a
ra!r*a*; l+a ali* e b#*r=nul C!a,#; @aim!5 en*ru @a*ul c#
nici!da*# nu a @!5* *rea"; ! bab# de rin maala <i ni<*e
l!"i de+ai lui Sulirad C#ri!rul; nu 5+a de5c!eri* rea
reede c=Di en*ru c# nici m#car Sulirad nu <*ie e?ac* c=Di
c!ii are; i+ar lua cea *im ca 5#+i numere. Ce mai !ameniV
O*"eci.

ar 0 -ac# nu l+a<
> 7n@uleca* > !m!r=*
e cinea e "eugel;
im!r*an*. 3e n+ar > dura*
5iDer; mul* <i
de e?emlu.
Ei; de unde+ai mai > @#cu* r!5* de ali>e en*ru <ancruN O
5u*#.
0 O 5u*# de m#rci 7n5eamn# ! c#ruD# de bani. u <*iu
dac# Di+a< da a*=* nici en*ru ! idr# cu n!u# cae*e.
O*"eci <i cinci.
0 O 5u*#; c!ane Herb!l*. Cu *!a*e c# n+a @!5* *!cmai !
idr# cu n!u# cae*e; nimeni de e+aici; nici m#car e5*i*ul
Mreiere; n+a u*u* 5#+i @ac# @aD# 7n reun @el "eugelui.
0 3en*ru c# nimeni de e+aici nu 5e !cu# cu
5c!rm!ni*ul rin b#legar <i gun!i. 'l*imul meu cu=n*:
n!u#"eci.
0 O 5u*#.
0 !u#"eci <i cinci; la naiba <i la *!Di dem!nii <i dia!liiV
0 -e ac!rd.
0 Qine; a r=n,i* Herb!l*. S+a @#cu*. Ln*!*deauna *e
*!cme<*i a<a de bine; =n#*!ruleN
0 u. Meral* nu i+a "=mbi*. -e5*ul de rar. -ar am ru* 5#
*e Din e ,ar; 5*ar!5*e.
0 $+ai Dinu*; lua+*e+ar naiba; a r=5 Herb!l* cu !!*e.
Hei; Tarab#V &#+*e+nc!aceV Sc!a*e car*ea <i unga <i
num#r#+mi degrab# n!u#"eci de m#rci.
0 9/ 0
0 Era !rba de n!u#"eci <i cinci.
0 i dareaN
=n#*!rul l+a 7n,ura* rin*re dinDi. S*ar!5*ele <i+a u5
ece*ea e ci*anD#; a!i 5+a 5c!bi* 7n urece cu cel#lal*
ca#* al *!cului.
0 Am 7ncredere c+! 5# >e lini<*e <i ace de+acum 7nc!l!
7n 0
gr#mada de gun!i.
A<a ar *rebui. u+id!ar
A @!5* a<a;un
=n#*!ruleN
5ingur "eugel. Ce+i dre*;
ar > u*u* 5# 5e 7nmulDea5c#. eugelii 5un* erma@r!diDi ca
melcii.
0 Ce !e<*i 7mi *!* 7ndrugi *u ac!l!N Herb!l* l+a rii*
5a<iu. 3en*ru 7nmulDire e ne!ie de d!i; reau 5# 5un
ma5cul <i @emel#. Ei bine; "eugelii #<*ia 5e 7nmulDe5c ciar
a<a ca uricii 5au ca <!arecii; lu=ndu+5e la *r=n*# cu aiele
din*r+! 5al*ea u*red#N Orice r!5* <*ie; la urma urmei; c#
nu e?i5*# <!ricei <i <!rici!aice; ci 5e 7nmulDe5c a<a 7n aiele
u*rede.
0 i melcii 5e iau la *r=n*# cu @run"ele umede; a declara*
5ecre*arul Tarab#; !cua* 7n c!n*inuare cu 5*iuirea
m!nedel!r.
0 T!a*# lumea <*ie; a 7ncuiinDa* Meral* "=mbind e5el.
u e?i5*# melci <i melc!aice; ci numai melci <i @run"e. i
cine crede al*cea 5e 7n<al#.
0 -e5*ul; i+a re*e"a*+! 5*ar!5*ele riindu+l 5u5ici!5.
Ma*a cu g=ng#niile. Te+am 7n*reba* dac# 7n gr!aa de gun!i
mai e5*e cea care 5# ne un# e @ug# <i *e r!g 5#+mi
r#5un"i 5cur* <i la !biec*.
0 3reD de re! lun# ar *rebui 5# mai 5c!*!ciDi rin gr!aa
de gun!i; de re@erinD# cu c=inii. 3uii de "eugel 5un*
in!@en5ii.
0 Ai u*ea 5# *e !cui *u; =n#*!ruleN C=* de5re la*#;
mai 5*#m de !rb#.
0 u. Meral* <i+a lua* m#rcile din m=inile lui Tarab#. Eu
nu am de g=nd 5# mai r#m=n 7n @ermec#*!rul !5*ru *=rg
nici m#car ! 5#*#m=n#; ce 5# mai !rbim de ! lun#.
0 In*ere5an* ce 5ui; a "=mbi* Herb!l* ir!nic; riindu+l
dre* 7n !ci. Ln*r+ade#r; in*ere5an*. 3en*ru c# eu cred c# !
5# 5*ai mai mul* e la n!i.
0 9U 0
0 Mre<e<*i; 5*ar!5*e.
0 OareN Ai eni* aici cu r#,i*!area brune*#; cum !
ceam# c# am ui*a* Muineer; arc#. %a BSub i5e*ruG;
5*ai cu ea. Se 5une c# 7n*r+! 5ingur# !daie.
0 i ce dac#N
0 3#i ea; !ri de c=*e !ri a,unge 7n Aedd Mnael; nu
leac# rea
Tarab# a cur=nd. i a @!5*
r=n,i* larg; <*irbde<ia*=*ea !ri e la n!i.
5emni>ca*i. Herb!l* a
c!n*inua* 5#+l Din*uia5c# e Meral* cu riirea; @#r# 5#
"=mbea5c#. Meral* a "=mbi* c=* de ameninD#*!r a u*u*.
0 %a urma urmel!r; eu nu <*iu nimic S*ar!5*ele 5+a
ui*a* 7n "are <i a l!i* cu c#lc=iul 7n #m=n*. i nici nu+mi
a5# del!c; la naiba. -ar r#,i*!rul I5*redd; ca 5# <*ii <i *u;
e5*e ! er5!an# im!r*an*# rin*re n!i. E de ne7nl!cui* 7n
ace5* *=rg; de nereDui*; a< 5une. E5*e re5ec*a* de lumea
de aicilui
r#,ile <i <i
denici
alDii7nde!!*ri#.
*reburile lui !i nu ne b#g#m na5ul 7n
er5!nale.
0 3!a*e c# e bun# dre*a*e; a 7ncuiinDa* =n#*!rul. i
unde l!cuie<*e; dac# !* 7n*rebaN
0 u <*iiN 3#i; ciar aici; e"i ca5a aceeaN Aia alb#;
7nal*#; 7n*re 5il!" <i de!"i*ul de arme ca; ier*a* 5#+mi >e; !
lum=nare b#ga*#+n cur. -ar acum nu+l g#5e<*i e+aca5#.
I5*redd a de5c!eri* nu de mul* cea l=ng# "idul din5re
mia"#"i <i acum 5a# de "!r 7n ,ur ca ! c=r*iD#. i !amenii
m+au 7ndemna* 5# #d ce e cu 5##*urile acelea. $+am du5;
l+am 7n*reba* !li*ic!5 ce 5e e*rece; de ce 5ai gr!i;
mae5*re; de arc+ai > un D=nc; c# ui*e; r=de lumea de *ine
de+acum. Ce e5*e ac!l!; 7n #m=n*N El 5+a ui*a* la mine ca
la un c#c#un <i mi+a "i5: BI5*!ria.G Cum adic# i5*!ria; l+am
7n*reba*. $i+a 5u5: BI5*!ria !menirii. R#5un5uri la
7n*reb#ri. %a 7n*reb#ri de5re ce a @!5* <i la 7n*reb#ri de5re
ce ! 5# >e.G 'n raa* a @!5* aici; i+am 5u5; 7nain*e de a >
*=rgul; ce 5# >eN C!ngeri; b#l#rii <i =rc!laci. Iar ce+! 5# >e
deinde de cine a > numi* guerna*!r 7n RaFerelin; de
reun al* 5emiel@ 5urca*. Iar 7n #m=n* nu e?i5*# nici!
i5*!rie; nu e nimic ac!l!; 7n a@ar# de r=me; dac# cinea are
ne!ie en*ru e5cui*. Cre"i c# m+a a5cul*a*N -aP de unde.
Sa# 7n*runa. A<adar; dac# ai ce@ 5#+l e"i; du+*e la "idul
0 96 0
din5re mia"#"i.
0 Eee; ,u=ne 5*ar!5*e; a u@ni* Tarab#. Acum e 7n ca5#.
Ce 5# cau*e el acum la 5##*uri; acum c=nd
Herb!l* 5+a ui*a* ur=* la el. Tarab# 5+a 7nc!!ia* <i a
*u<i*; 7ncruci<=ndu+<i ici!arele. =n#*!rul; "=mbind 7n
c!n*inuare ameninD#*!r; <i+a 7ncruci<a* m=inile la ie*.
0 !a*e
<*ie; -a; #=m; #=mm
c# de @a* I5*redd<i+a dre5
e5*e gla5ul
acum 5*ar!5*ele.
7n ca5#. Cine
Ceea ce e
mine; la urma urmei; nu m#
0 R#ma5+bun; 5#n#*a*e; 5*ar!5*e; i+a ura* Meral* @#r# 5#
5e @!rDe"e 7n*r+! ar!die de lec#ciune. S# ai ! "i bun#V
S+a du5 la Mreiere; care i+a ie<i* 7n 7n*=minare cu armele
"#ng#nind. &#r# reun cu=n*; <i+a 7n*in5 m=na du# 5ada
e care Mreiere ! Dinea la 5ubraD. Mreiere a @#cu* un a5
7nd#r#*.
0 Te gr#be<*i;
0 $# gr#be5c. =n#*!ruleN
0 $+am ui*a* la 5ada *a.
Meral* l+a m#5ura* din ca =n#+n ici!are cu ! riire
care nici cu cele mai bune in*enDii nu u*ea > c!n5idera*#
cald#.
0 E<*i rednic de laud#; a da* din ca. u mul*!ra le+a
@!5* da* 5+! ad#. i mai uDini ar u*ea !rbi de5re a5*a.
0 H!; !V %ui Mreiere i+au 5c=n*eia* dinDii. A 5una* *are
7n5#im=n*#*!r; mi 5+a @#cu* ielea de g#in#. $+am 7n*reba*
mereu; =n#*!rule; de ce !amenil!r le e5*e a*=* de @ric# de
*ine. i cred c# acum <*iu.
0 $# gr#be5c; Mreiere. -#+mi 5ada; *e r!g @rum!5.
0 &um 7n !ci; =n#*!rule; nimic al*cea dec=* @um 7n
!ci. Serii !amenii ca un aicul*!r albinele; cu @um <i
du!are; cu @aDa a5*a de ia*r#; cu #l#r#geala <i cu
"!nurile e care; mai mul* ca 5igur; *!* *u le r#5=nde<*i.
i albinele @ug de @um; *=mi*ele; 7n l!c 5#+<i 7n>g# acul 7n
curul de =n#*!r; care 5+ar uma ca !ricare al*ul. 'mbl#
!rba de5re !i c# nu 5imDiDi la @el ca *!Di !amenii. 3r!5*ii.
-ac# +ar 7n,ungia e unul din*re !i cum ar *rebui; aDi
5imDi.
0 Ai *ermina*N
0 99 0
0 -a; i+a r#5un5 Mreiere !@erindu+i 5ada. *ii ce
curi!"i*a*e am; =n#*!ruleN
0 *iu. Albinele.
0 u. $# g=nde5c a<a <i m# 7n*reb; dac# *u cu 5ada *a
ii e un drum din*r+! direcDie; iar eu in din cealal*#
direcDie; care din*re n!i a,unge la ca#*ul drumuluiN Ar >
in*ere5an*
0 -e cedem#u5 un r#m#<ag.
r!!ci; MreiereN CauDi g=lcea#N Ce rei de
la mineN
0 imic. Sun* d!ar curi!5 5# #d c=* ade#r e5*e 7n ceea
ce !rbe5c !amenii. C# 5un*eDi gr!"ai 7n lu*#; !i;
=n#*!rii; c# n+aeDi inim#; nici 5ue*; nici mil#; nici
c!n<*iinD#. i a5*a e 5u>cien*N 3en*ru c# de5re mine; de
e?emlu; 5e 5une acela<i lucru. i nu @#r# m!*i. -e aceea
5un* *eribil de curi!5 care din*re n!i d!i; dac# ne+am
7nc#iera
r#m#<agNe drum; ar ie<i *ea@#r. EiN Ce "iciN Ar merge un
0 i+am 5u5 c# m# gr#be5c. +! 5#+mi ierd remea
medi*=nd la eacuri. i nu !bi<nuie5c 5# arie". -ar; dac# !
5#+Di *reac# rin ca re!da*# 5# m# <icane"i e drum; 7Di
dau un 5@a* rie*ene5c; Mreiere. S# *e g=nde<*i bine mai
7n*=i.
0 &um; a "=mbi* amar Mreiere. &um 7n !ci; =n#*!rule.
imic mai mul*. S# ne edem cu bine; cine <*ieN 3!a*e e
reun drumN
0 Cine <*ie.

IV
0 Aici u*em !rbi liber. S*ai ,!5; Meral*.
Ceea ce 5#rea cel mai mul* 7n !ci 7n a*elier era num#rul
imre5i!nan* de c#rDi J !cuau cea mai mare ar*e a
5aDiului
umleau din acea5*#
ra@*urile 7nc#ere
rin5e imen5#.
de ereDi; !lumele
arcuiau gr!a5e
e*a,erele; 5e
7ngr#m#deau e cu*ii <i e dulauri. -in c=*e arecia5e
=n#*!rul; *rebuie 5# > c!5*a* ! aere. u li5eau; de5igur;
al*e elemen*e *iice en*ru crearea a*m!5@erei J un cr!c!dil
7m#ia*; un e<*e u5ca*; ag#Da* de *aan; un 5cele* c!lb#i*
0 1 0
<i ! c!lecDie imun#*!are de b!rcane cu alc!!l care
c!nDineau *!a*e m!n5*ru!"i*#Dile imaginabile: cen*iede;
#ian,eni; <eri; br!a<*e; recum <i nenum#ra*e @ragmen*e
umane <i neumane; 7n cea mai mare ar*e m#run*aie. Era
ciar <i un !munculu5 5au cea a5em#n#*!r unui
!munculu5; dar care u*ea la @el de bine 5# >e un @#*
a@uma*.
3e Meral* acea5*# c!lecDie nu l+a da* e 5a*e J l!cui5e !
,um#*a*e de an la Zenne@er 7n engerberg; iar ea aea !
c!lecDie <i mai in*ere5an*#; care c!nDinea ciar <i un @alu5
de r!!rDii nemai7n*=lni*e; 5+ar #rea c# al unui *r!l de la
mun*e. Aea; de a5emenea; un unic!rn 7m#ia* cu
de!5ebi*# m#ie5*rie; e a c#rui cru# 7i l#cea 5# @ac#
drag!5*e. Meral* era de #rere c#; dac# ar e?i5*a e lume
un l!c mai ne!*rii* en*ru a @ace drag!5*e; n+ar >;
r!babil;
el; en*rudec=* cruaera
care a*ul unui
ununic!rn iu. Sre
lu? <i r!>*a de!5ebire
de *!a*e de
!ca"iile
!5ibile en*ru a @!l!5i acea5*# m!bil# magni>c#; Zenne@er
d#dea d!ad# de e?*raaganDe din*re cele mai 5#lba*ice.
Meral* 7<i amin*ea cliele 5eciale e*recu*e cu r#,i*!area
e un ac!eri< de5*ul de 7nclina*; 7n*r+! 5c!rbur# lin# de
5c=rb!<enii; 7n*r+un balc!n care e dea5ura mai era <i al
al*cuia; e arae*ul unui !d; 7n*r+! can!e <ubred# e un
r=u raid <i 7n *imul unei lei*aDii la *rei"eci de 5*=n,eni
dea5ura 5!lului. -ar unic!rnul @u5e5e cel mai r#u. Ln*r+!
bun# "i; mumia a cr#a* 5ub ei; 5+a ru* <i 5+a 7mr#<*ia* 7n
buc#Di; d=ndu+le 5u>cien*e m!*ie 5# r=d#.
0 Ce g#5e<*i a<a de amu"an*; =n#*!ruleN l+a 7n*reba*
I5*redd <e"=nd 7n 5a*ele unei me5e lungi; e bla*ul c#reia
"#ceau numer!a5e cranii de m!r5#; !a5e <i buc#Di de >er
rugini*e.
0 -e >ecare da*# c=nd #d a5emenea lucruri J =n#*!rul
5+a a<e"a* 7n ca#*ul !u5; ar#*=nd 5re b!rc#nele <i
b!rcane J m# 7n*reb dac# ciar nu 5e !a*e rac*ica
r#,i*!ria @#r# *!a*e 5c=rb!<eniile la ederea c#r!ra Di 5e
5*r=nge 5*!macul.
0 E ! ce5*iune de gu5*; i+a relica* r#,i*!rul. 3recum <i
de !bi<nuinD#. Ceea ce unul de*e5*# e al*ul 7l la5# rece.
0 11 0
-ar *u; Meral*; ce de*e<*iN $# 7n*reb <i eu ce+ar u*ea
de*e5*a cinea care; din c=*e mi+au a,un5 la ureci; en*ru
bani e 7n 5*are 5# in*re =n# la g=* 7n baleg# <i gun!iN u
mi+! lua; *e r!g; 7n nume de r#u. Ciar 5un* @!ar*e curi!5 5#
au ce anume 7i !a*e i5ca reul5ie unui =n#*!r.
0 Oare nu cuma b!rcanul #5*a c!nDine 5=nge men5*rual
de @eci!ar#
de"gu5*# c=ndneri#ni*#;
7mi 7nciui I5*reddN Ei r#,i*!r
cum *u; un bine; a# c# cu
5eri!5; m#
5*icluDa 7n m=n#; 7ncerci 5# !bDii ace5* licid reDi!5;
ic#*ur# cu ic#*ur#; 7ngenuncind; ca 5# m# e?rim a<a;
ciar 7n @aDa 5ur5ei.
0 E<*i *are; i+a "=mbi* I5*redd. $# re@er; de5igur; la gluma
*a genial#; en*ru c# 7n ceea ce rie<*e c!nDinu*ul
b!rcanului; nu l+ai dibui*.
0 -ar; une!ri; @!l!5e<*i a5*@el de 5=nge; nuN 'nele r#,i;
din
5=ngec=*e
demi+a @!5* da*
@eci!ar#; 5# aud; nici
de re@erinD# nu !*
uci5# urcede
7n *imul @#r#
@ulgerului;
e lun# lin#; cu cer 5enin. A<a; de curi!"i*a*e; cu ce e5*e
mai bun 5=ngele ace5*a dec=* cel al unei *=r@e be*e c#"u*e
de e ! ali5ad#N
0 Cu nimic; a 7ncuiinDa* r#,i*!rul cu un "=mbe* amabil
e bu"e. -ar dac# 5e dem!n5*rea"# c# r!lul ace5*uia ar
u*ea > 7ndelini* ar!ae la @el de bine de 5=ngele unui
!rc; mai le5ne de !bDinu*; a*unci gl!a*a ar urcede la
rac*icarea r#,i*!riei. -ar; dac# gl!a*a *rebuie 5# c!lec*e"e
<i 5# @!l!5ea5c# 5=nge @eci!relnic care *e @a5cinea"# a*=*;
lacrimi de drag!n; enin de *aran*ul# alb#; dec!c* de m=ini
re*e"a*e de la n!u+n#5cuDi 5au de la reun cadaru
de"gr!a* la mie"ul n!Dii; mai mul* ca 5igur ! 5# 5e
r#"g=ndea5c#.
Au *#cu*. I5*redd; d=nd imre5ia c# e r!@und cu@unda* 7n
g=nduri; l!ea cu ungiile 7n craniul 5cri,eli*; 7nnegri* <i cu
mandibula li5#; care "#cea 7n @aDa lui. Cu dege*ul ar#*#*!r
urm#rea b!rdura "imDa*# a g#urii care 5e *ermina la !5ul
*em!ral. Meral* 7l riea di5cre*. Se 7n*reba c=Di ani u*ea
5# aib# r#,i*!rul. *ia c# cei mai *alen*aDi erau caabili 5#+
<i 7nce*inea5c# r!ce5ul de 7mb#*r=nire en*ru *!*deauna;
la !rice =r5*#. Q#rbaDii; en*ru reu*aDie <i re5*igiu;
0 12 0
re@erau =r5*a unei ma*uri*#Di aan5a*e; ca 5# 5ugere"e
7nDeleciune <i e?erienD#. &emeil!r J ca Zenne@er J le #5a
mai uDin de re5*igiu <i mai mul* de >"icul l!r a*r#g#*!r.
I5*redd #rea 7n *!a*# u*erea; =n# 7n a*ru"eci. Aea
#rul gri"!nan*; dre*; =n# la um#r; <i numer!a5e riduri e
@run*e; la c!lDurile gurii <i 7n ,urul !cil!r; care 7i c!n@ereau
un lu5 de 5eri!"i*a*e.
r!@un"imea Meral*
<i 7nDeleciunea din nu+<i d#dea 5eama
!cii cenu<ii; dac#
@ermec#*!ri;
era na*ural# 5au !bDinu*# rin r#,i. -u# un r#5*im a
a,un5 la c!nclu"ia c#+i era *!*una.
0 I5*redd; a ru* =n#*!rul *#cerea ciuda*#. Am eni* aici
en*ru c# am ru* 5+! #d e Zenne@er. Cu *!a*e c# n+am
g#5i*+!; m+ai ini*a* 7n#un*ru. Ca 5# di5cu*#m. -e5re ceN
-e5re gl!a*a care 7ncearc# 5#+Di 5arg# m!n!!lul u*ili"#rii
r#,i*!rieiN *iu c# <i e mine m# inclu"i 7n acea5*# gl!a*#.
u+i nimic
imre5ia n!ud!ede<*i
c# *e en*ru amine. 3en*ru
> al*@el dec=*!c!n@raDii
cli# am au*
*#i; care
de mul*e !ri au 7n*reDinu* ! c!ner5aDie 5eri!a5# cu mine
d!ar en*ru a+mi dem!n5*ra c# nu m# arecia"#.
0 +am de g=nd 5#+mi cer 5cu"e en*ru; cum le 5ui *u;
c!n@raDii mei; i+a r#5un5 5enin r#,i*!rul. Li 7nDeleg; en*ru
c#; la @el ca ei; ca 5# a,ung 5# rac*ic r#,i*!ria la ace5*
niel; a *rebui* 5# munce5c e br=nci. 3e c=nd eram un
D=nc; c=nd b#ieDa<ii de =r5*a mea alergau e c=m cu
arcuri <i 5#geDi; e5cuiau 5au 5e ,ucau de+a lea<a; eu nu+
mi 5c!*eam na5ul din manu5cri5e. -e la ia*ra rece a
ard!5elii din e*a,ele *urnului; mi 5+au ru* !a5ele <i
ar*iculaDiile ara; bine7nDele5; c#ci iarna 7mi *r!5nea 5malDul
de e dinDi. C!lbul de e c#rDile eci 7mi 5*=rnea c=*e !
*u5e de+mi d#deau lacrimile <i+mi ie<eau !cii din ca; iar
mae5*rul; b#*r=nul R!ed5Filde; nu ra*a nici!da*# !ca"ia de+
a m# le5ni cu biciul e 5a*e; 5!c!*ind c# al*@el nu 5e
!a*e a,unge la un r!gre5 academic 5a*i5@#c#*!r. u
umblam e la lu*e; nici cu @e*ele; nici la bere; 7n cei mai
buni ani; a*unci c=nd *!a*e di5*racDiile au cel mai bun gu5*.
0 Qie*ul de *ine; <i+a 5cim!n!5i* =n#*!rul @aDa 7n*r+!
grima5#. Sun* c!le<i* =n# la lacrimi.
0 Ce+i cu ir!nia a5*aN Lncerc 5#+Di e?lic m!*iele en*ru
0 1 0
care r#,i*!rii nu 5e dau 7n =n* du# gici*!ri; indec#*!ri;
5iri*i<*i. Sune+i cum rei; ciar <i inidie ur <i 5imlu; dar
*!cmai de+aia 5e i5c# an*ia*ia. u ne c!nine c=nd edem
cum r#,i*!ria; ! ar*# e care am @!5* 7n#DaDi 5# ! *ra*#m
ca e un riilegiu al eli*ei <i un mi5*er 5acru; a 7nc#u* e
m=inile r!@anil!r <i ale ama*!ril!r. Ciar <i a*unci c=nd e5*e
!rba
Ace5*a de5re ! r#,i*!rie
e5*e m!*iul me5cin#;
en*ru care c!n@raDiide#<i*#; ridic!l#.
mei *e de*e5*#.
Aid!ma mie; dac# e 5+! 5unem e+a drea*#.
Meral* era 5#*ul =n#+n g=* de di5cuDii; de *r#nc#neal#;
de 5en"aDia de5*ul de nel#cu*# de an?ie*a*e e care !
5imDea ca un melc *=r=ndu+i+5e e cea@# <i e 5a*e. S+a
ui*a* dre* 7n !cii lui; cu dege*ele 7ncle<*a*e e marginea
me5ei.
0 E !rba de Zenne@er; nuN
r#,i*!rul
ungiile a ridica*
craniul a<e"a*caul; a*ing=nd 7n c!n*inuare u<!r cu
e ma5#.
0 Qra! en*ru er5icaci*a*e; a declara* 5u5Din=ndu+i
riirea =n#*!rului. &elici*#rile mele. -a; e5*e !rba de5re
Zenne@er.
Meral* a amuDi*. -emul*; cu ani 7n urm#; cu mulDi; mulDi
ani 7n urm#; e remea c=nd era abia un =n#*!r *=n#r;
=ndea ! man*ic!r#. A 5imDi* c# 5e ar!ie man*ic!ra. u
u*ea 5+! ad# !ri 5+! aud#. -ar a 5imDi*+!. +a ui*a*
nici!da*# acea 5en"aDie. i acum 5imDea e?ac* la @el.
0 3er5icaci*a*ea *a; a ad#uga* r#,i*!rul; ne 5cu*e<*e de
ierderea *imului e care ni l+ar lua 7n=r*i*ul 7n ,urul c!"ii.
i da; acum 5+a lime"i* *!*ul.
Meral* 5+a abDinu* de la c!men*arii.
0 S*r=n5a mea rie*enie cu Zenne@er; a c!n*inua* I5*redd;
durea"# de mul*# reme; =n#*!rule. 3en*ru un lung
r#5*im a @!5* ! amiciDie @#r# !bligaDii; ba"a*# e anumi*e
in*erale mai lungi 5au mai 5cur*e; mai mul* 5au mai uDin
regula*e; 7n care am @!5* 7mreun#. A5*@el de ar*eneria*e
5e rac*ic# e 5car# larg# 7n r=ndul rere"en*anDil!r bre5lei
n!a5*re. umai c# din*r+!da*# am 5imDi* ne!ia de mai mul*
de a*=*. Am deci5 5#+i re"in* r!unerea de a r#m=ne cu
mine en*ru *!*deauna.
0 14 0
0 i ce Di+a r#5un5N
0 C# 5e a g=ndi. I+am da* *im 5# 5e g=ndea5c#. *iu c#
nu e5*e ! deci"ie u<!ar# en*ru ea.
0 -e ce+mi !rbe<*i de5re a5*a; I5*reddN Ce *e
de*ermin#; dinc!l! de 5inceri*a*ea re5ec*abil#; dar
5urrin"#*!are; a*=* de rar# 7n r=ndul cel!r din brea5la *aN
Ce05c!
'nulurm#re<*i
r!"aic; cu acea5*#
a !@*a* 5inceri*a*eN
r#,i*!rul. 3en*ru c#; e"i; *u e<*i
er5!ana care ! une e Zenne@er 7n di>cul*a*e 7n luarea
deci"iei. LDi cer; rin urmare; 5#+Di iei *#l#<iDa de bun#!ie.
S# di5ari din iaDa ei; 5# nu+i mai 5*ai 7n cale. 3e 5cur*: 5#
*e duci la naiba. -e re@era*; e @uri< <i @#r# r#ma5+bun; a<a
cum; du# cum mi+a m#r*uri5i*; ai r!ceda* de mul*e !ri.
0 Ln*r+ade#r; i+a "=mbi* 5ili* Meral*. One5*i*a*ea *a ie<i*#
din c!mun m# uime<*e din ce 7n ce mai mul*. $# u*eam
a<*e*a la !rice;
7n l!c 5#+mi ceridar
a<anucea;
la ! a5*@el de 5!lici*are.
ai > u*u* u cre"i
mai degrab# c#;
5#+mi
arunci ! 5@er# de lumin# 7n 5a*eN +a< mai > @!5* un
!b5*ac!l 7n calea nim#nui; ci d!ar ! a*# de @uningine care
*rebuia <*ear5# de e ere*e. O me*!d# mai u<!ar# <i mai
5igur#. 3en*ru c#; e"i *u; cererea !a*e > re@u"a*#; dar
@ulgerul gl!bular nu !a*e da gre<.
0 u iau 7n calcul un !5ibil re@u".
0 -e ceN -!ar nu cuma acea5*# 5!lici*are ciuda*#
7n5eamn# un aer*i5men* care reced# reun @ulger 5au
al*# ra,# di5*rac*i#N Oare acea5*# cerere !a*e >
5u5Dinu*# <i de argumen*e "!rn#i*!areN -e ! 5um# care+i
n#uce<*e e =n#*!rii lac!miN C=* ai de g=nd 5#+mi l#*e<*i
ca 5# nu+Di mai 5*au 7n calea @ericiriiN
r#,i*!rul a 7nce*a* 5# ba*# darabana 7n craniu; <i+a u5 !
m=n# e el cu dege*ele 7ncle<*a*e. Meral* a remarca* c#
7nceie*urile i 5+au albi*.
0 +am au* in*enDia 5# *e !@en5e" cu ! a5*@el de !@er*#;
a 5u5 r#,i*!rul. -ear*e de mine ace5* g=nd. -ar dac#
*u Meral*; eu 5un* r#,i*!r <i nu unul din*re cei 5labi. u
reau 5# m# laud aici cu !mni!*enDa mea; dar mul*e din*re
d!rinDele *ale; dac# ai rea 5# mi le 5ui; Di le+a< u*ea
7ndelini. 'nele ciar @!ar*e le5ne.
0 1 0
i+a u*ura* m=na n!n<alan* de arc+ar > 7nde#r*a*
D=nDarii. 3e bla*ul me5ei au 7nceu* din*r+!da*# 5# mi<une
u*uri A!ll! @abul!<i; mul*ic!l!ri.
0 -!rinDa mea; I5*redd; <i+a *#r#g#na* !rbele =n#*!rul;
alung=nd in5ec*ele 7naria*e din @aD#; e5*e 5# nu *e mai bagi
7n*re mine <i Zenne@er. 3uDin 7mi a5# de r!unerea e
care i+ai @#cu*+!.
7mreun#. Trebuia
Ln *recu*. 5#+i r!ui
-e!arece a*unci
*recu*ul e c=nd
*recu*;eraDi
iar
re"en*ul e re"en*. Ln re"en* e5*e cu mine. Trebuie 5#
lec ca 5#+Di 7nle5ne5c @ericireaN Re@u". u numai c# nu Di+!
!i 7nle5ni; dar ! 5# *e <i 5=c=i a*=* c=* 7mi a 5*a 7n u*inD#.
-u# cum !b5eri; nu m# dau 7nd#r#* de la 5inceri*a*e.
0 u ai dre*ul 5# m# re@u"i. u *u.
0 -re* cine m# iei; I5*reddN
r#,i*!rul l+a Din*ui* cu riirea; 5ri,ini* e5*e ma5#.
0 -re*7n !cel*!an#
m!men*; *rec#*!are
mai bun de+a ei. !Oaen*ur#
ca"; un cariciu; @a5cinaDie de
din*re
5u*ele e care le+a au* Zenna; de!arece Zennei 7i lace 5#
5e ,!ace cu em!Diile; e5*e imul5i# <i imrei"ibil# 7n
cariciile ei. -re* a5*a *e+am lua*; cu *!a*e c#; du#
5cimbul ace5*a de cuin*e; re@u" 5# cred c# *e *ra*ea"#
d!ar ca e un in5*rumen*. -ar crede+m#; a5*a 5e 7n*=ml#
de cele mai mul*e !ri.
0 u mi+ai 7nDele5 7n*rebarea.
0 Te 7n<eli; am 7nDele5+!. -ar 7n m!d delibera* m+am
re@eri* d!ar la em!Diile Zennei. 3en*ru c# *u e<*i =n#*!r <i
nu !Di 5# *r#ie<*i nici! em!Die; nu !Di. u rei 5#+mi
7ndeline<*i rug#min*ea en*ru c# Di 5e are c# e
deenden*# de *ine; ai imre5ia c# Meral*; e<*i cu ea d!ar
en*ru c# rea <i ei > cu ea a*=*a *im c=* a rea ea. Iar
ceea ce 5imDi e5*e d!ar ! r!iecDie a em!Diil!r ei; a
in*ere5ului de care d# d!ad# @aD# de *ine. 3en*ru *!Di
dem!nii din 7m#r#Dia lui Hade5; Meral*; d!ar nu e<*i un
b#ieDandru; <*ii bine cine e<*i. E<*i un mu*an*. u m#
7nDelege gre<i*; nu 5un a5*a en*ru a *e denigra 5au din
di5reD. in 5#+Di reci"e". E<*i un mu*an*; iar una din*re
carac*eri5*icile de ba"# ale mu*aDiei e5*e in5en5ibili*a*ea
*!*al# la em!Dii. A<a ai @!5* crea*; ca 5#+Di !Di e@ec*ua
0 1/ 0
munca. Ai 7nDele5N u !Di 5imDi nimic. T!* ceea ce iei dre*
em!Dii 5un* de @a* amin*iri din mem!ria celular#; 5!ma*ic#;
dac# <*ii ce 7n5eamn# cu=n*ul.
0 Imaginea"#+Di c# <*iu.
0 Cu a*=* mai bine. A5cul*#+m# a*unci. LDi cer cea ce nu
i+a< u*ea cere unui !m; ci d!ar unui =n#*!r. Sun* 5incer
cu un =n#*!r;
5inceri*a*ea. cu reau
Meral*; un !m 5#+inu!@er
mi+a< u*ea
Zennei ermi*e<i
7nDelegere
5*abili*a*e; a@ecDiune <i @ericire. 3!Di; cu m=na e inim#; 5#
declari acela<i lucruN u; nu !Di. 3en*ru *ine; ace5*ea 5un*
cuin*e @#r# 5en5. O urm#re<*i e Zenna; bucur!5 ca un
c!il de 5ima*ia de m!men* e care Di+! d!ede<*e. T!rci
ca ! i5ic# 5#lba*ic# 7n care arunc# *!Di cu ie*re; @erici* c#;
7n 5@=r<i*; 5+a g#5i* cinea care nu 5e *eme 5#+Di m=ng=ie
blana. LnDelegi ce reau 5#+Di 5unN O; <*iu c# 7nDelegi; d!ar
nu e<*ire@u"i
5#+mi *=mi*; a5*a+i r!unere.
amabila clar. LDi dai 5eama c# nu ai niciun dre*
0 Am dre*ul 5# re@u"; a 5u5 r#5ica* Meral*; a<a cum ai
au* <i *u dre*ul 5#+mi ceri <i a5*@el ni 5e anulea"# recir!c
dre*urile <i ne 7n*!arcem 7n unc*ul de lecare; ace5*a
>ind: Zen; @#r# 5# 5e 5inci5ea5c# de mu*aDiile mele <i de
c!n5ecinDele ace5*!ra; e5*e cu mine acum. I+ai @#cu* !
r!unere; e dre*ul *#u. i+a 5u5 c+! 5# 5e mai
g=ndea5c#N E dre*ul ei. Ai cuma imre5ia c# eu 7i
7ngreune" luarea !*#r=riiN C# <!#ieN C# eu 5un* cau"a
<!#irii eiN Ace5*a e5*e de+acum dre*ul meu. -ac# <!#ie;
e5emne c# ! > a=nd ea reun m!*i. 3!a*e c# am eu
cea 5#+i !@er; cu *!a*e c# en*ru acel cea nu e?i5*#
cuin*e 7n !cabularul =n#*!ril!r.
0 A5cul*#+m#
0 Qa nu. A5cul*#+m# *u e mine. A @!5* c=nda cu *ine; ai
5u5N Cine <*ie; !a*e c# nu eu; ci *u ai @!5* en*ru ea d!ar
! aen*ur# *rec#*!are; un cariciu; ! em!Die nec!n*r!la*#;
*iic# en*ru ea. I5*redd; nu !* 5# e?clud nici m#car @a*ul
c# *e *ra*ea"# ca e un in5*rumen*. A<a cea; mae5*re
r#,i*!r; nu !a*e > e?clu5 numai e ba"a ace5*ei
c!ner5aDii. Ln ace5* ca"; du# #rerea mea; in5*rumen*ul
ca#*# im!r*anD# rin el!cenD#.
0 1U 0
I5*redd nici m#car n+a clii*; nici m#car nu <i+a 7ncle<*a*
ma?ilarul. Meral* i+a admira* calmul. T!*u<i; *#cerea
relungi*# #rea 5# indice @a*ul c# l!i*ura a a,un5 la Din*#.
0 Te ,!ci cu cuin*ele; a r!5*i* 7n cele din urm# r#,i*!rul.
Te am#ge<*i cu ele. rei 5# 7nl!cuie<*i cu ele 5en*imen*ele
umane na*urale care+Di li5e5c. Cuin*ele *ale nu e?rim#
5en*imen*e;
craniul #5*a 5un* numai
a*unci c=nd5une*e; a5emenea
ci!c#ne<*i cel!r r!du5e
7n el. &iindc# de
e<*i la @el
de 5ec recum ace5* craniu. u ai niciun dre*
0 3=n+aici; l+a 7n*reru* Meral* *#i!5; !a*e ciar rea
*#i!5. u+mi dic*e"i *u mie ce dre*uri am 5au n+am; m+am
5#*ura* =n# e5*e ca; m+ai au"i*N i+am 5u5; dre*urile
n!a5*re 5un* egale. Qa nu; la naiba; ale mele 5un* mai mari.
0 Seri!5N r#,i*!rul a #li* u<!r 5re 5a*i5@acDia de
nede5cri5 a lui Meral*. Cum a<aN
=n#*!rul
0 'i*e+a<a;5+aag=ndi* ! cli#
i"bucni* el;<i n!a*ea
a deci5 5#+l l!ea5c#.
*recu*# a @#cu*
drag!5*e cu mine; <i nu cu *ine.
I5*redd a *ra5 craniul mai ar!ae de el; l+a m=ng=ia*.
$=na; 5re di5erarea de Meral*; nu+i *remura del!c.
0 Ace5* lucru; 7n i"iunea *a; 7Di d# anumi*e dre*uriN
0 -!ar unul. -re*ul de a *rage c!nclu"ii.
0 Aa; a relica* d!m!l r#,i*!rul. Ln regul#. Cum d!re<*i.
Cu mine a @#cu* drag!5*e a"i+dimineaD#. Trage c!nclu"iile;
ai dre*ul. Eu le+am *ra5 de,a.
T#cerea a dura* mul*. Meral* 7<i c#u*a di5era* cuin*ele.
u le+a g#5i*. ici m#car unul.
0 Ma*a cu 5!r!#ial#; a "i5 7n cele din urm#; 7n ici!are;
5*=n,eni* en*ru c# 5una bru*al <i r!5*e5c. $# duc.
0 -u+*e dracului; i+a 5u5 I5*redd din*r+!da*#; @#r# 5#+l
riea5c#.

V
C=nd a in*ra*; el era r##li* e a*; 7mbr#ca*; cu m=inile
5ub ca. Se re@#cea c# 5e ui*# la la@!n. Se ui*a la ea.
Zenne@er a 7nci5 7nce* u<a. Era @rum!a5#.
C=* e de @rum!a5#; <i+a 5u5 7n g=nd. T!*ul e5*e @rum!5 la
0 16 0
ea. i ericul!5. Cul!rile ace5*ea ale ei; c!n*ra5*ul alb+
negru. &rumu5eDe <i *er!are. Quclele ei na*urale; negre ca
ana c!rbului. 3!meDii r!eminenDi; u<i 7n eidenD# de
c=*e un rid e care "=mbe*ul J 7n ca"ul 7n care c!n5ider# c#
e5*e !!r*un 5# "=mbea5c# J 7l creea"# l=ng# bu"ele
@ermec#*!r de 5ubDiri <i alide de 5ub ru,. Sr=ncenele;
@ermec#*!r de neregula*e
care le accen*uea"# a*unci
7n *imul c=nd
"ilei. 7<i <*erge
a5ul c#rbunele
ei @ermec#*!r de
lung. $=inile ei mici; @ermec#*!r de ner!a5e; nelini<*i*e <i
dibace. Talia 5ubDire <i graDi!a5#; marca*# de cen*ura
5*r=n5# e?ce5i. 3ici!arele "el*e; care+i dau ! @!rm# !al#
@u5*ei negre 7n mi<care. &rum!a5#.
&#r# un cu=n*; 5+a a<e"a* la ma5# cu b#rbia 5ri,ini*# e
braDele 7ncruci<a*e.
0 Qine; ai 5# 7nceem; a 5u5 ea. T#cerea a5*a
relungi*#
mine. S# lu#m<i lin# de de
*aurul drama*i5m e5*e readin
c!arne. Ridic#+*e banal#
a* <ien*ru
nu *e
mai "g=i la *aan cu @aDa aia le!<*i*#. Si*uaDia e5*e de5*ul
de r!a5*# <i n+aem de ce 5+! 7nr#u*#Dim <i mai mul*.
Ridic#+*e; 7Di 5un.
S+a ridica* cumin*e; @#r# e"i*are; 5+a a<e"a* c#lare e
*abure*ul din @aDa ei. Ea nu+i ei*a riirea. A<a cum 5e
a<*e*a.
0 Cum 5uneam; ai 5+! re"!l#m; 5# *ermin#m c=* mai
reede. Ca 5# nu *e un 7n*r+! 5i*uaDie delica*#; ! 5#+Di
r#5und imedia* la *!a*e 7n*reb#rile; *u nu *rebuie nici
m#car 5# le @!rmule"i. -a; e5*e ade#ra*; enind cu *ine la
Aedd Mnael; mi+am u5 7n g=nd 5#+l #d e I5*redd <i am
<*iu* c#; dac# ! 5# ne 7n*=lnim; ! 5# m# culc cu el. u m+am
a<*e*a*; a<a cum 5+a 7n*=mla* de @a*; 5# # l#udaDi unul
7n @aDa celuilal*. *iu cum *e 5imDi acum <i 7mi are r#u
en*ru a5*a. -ar nu; nu m# 5im* in!a*#.
El *#cea 7n c!n*inuare.
Zenne@er <i+a 5cu*ura* caul; buclele ei negre; luci!a5e; i
5e re#r5au 7n ca5cad# e umeri.
0 Meral*; 5une cea.
0 El =n#*!rul <i+a dre5 gla5ul. LDi 5une Zenna.
0 -a; a 7ncuiinDa* ea @#r# 5#+<i c!b!are riirea. i eu 7i
0 19 0
5un al. ]5*a e numele lui. I5*redd e ! !recl#. Ll cun!5c de
ani de "ile; Meral*. Lmi e5*e @!ar*e ar!ia*. u *e ui*a a<a la
mine. i *u 7mi e<*i @!ar*e ar!ia*. i de+aici e *!a*#
nen!r!cirea.
0 Te g=nde<*i 5#+i acceDi r!unereaN
0 -ac# rei 5# <*ii; m# g=nde5c. i+am 5u5; ne
cun!a<*em de ani c!mune.
5c!uri <i ambiDii buni. -e emulDi ani. e@#r#
7nDelegem leag# in*ere5e;
cuin*e. $#
!a*e 5ri,ini <i; cine <*ie; !a*e ! 5# in# "iua 7n care a
aea ne!ie de 5ri,in. i mai re5u5 de *!a*e el m#
iube<*e. A<a cred.
0 u reau 5#+Di 5*au 7n cale; Zen.
i+a 5muci* caul <i !cii ei liliacii 5umegau de m=nie
ca un @!c =n#*.
0 Ln caleN Ciar nu ricei nimic; idi!*uleN -ac# mi+ai >
5*a* 7n cale;
din !ci; m+a<dac# m+ai > 7ncurca*
> de5c!*!r!5i* ur *e+a<
de *ine; <i 5imlu; c=* ai clii
> *ele!r*a* la
ca#*ul Caului Qremer!!rd 5au a< > crea* un =r*e, care
5# *e duc# la Hanna. Cu un ic de e@!r*; *e+a< > *!i* 7n*r+!
buca*# de cuarD <i *e+a< > la5a* 7n gr#din#; 7n r#"!rul de
bu,!ri. A< > u*u*; de a5emenea; 5#+Di 5#l creierul; a5*@el
7nc=* 5# uiDi cine 5un* <i cum m# ceam#. i *!a*e ace5*ea;
numai dac# a< > au* ce@. 3en*ru c# u*eam 5# 5un ur <i
5imlu: BA @!5* @rum!5; r#m=i cu bineVG A< > u*u* 5# @ug e
@uri<; a<a cum ai @#cu*+! *u !da*#; c=nd ai leca* din ca5a
mea din engerberg.
0 u Dia; Zen; nu > agre5i#. Hai 5# nu de"gr!#m
!e5*ea din engerberg; am @#g#dui* c# n+! mai !menim.
u 5un* 5u#ra* e *ine; Zen; nu+Di rer!<e" nimic. *iu c#
nu+Di !* alica ! uni*a*e de m#5ur# !bi<nui*#; de r=nd. -ar
cel mai *are m# d!are m# macin# c!n<*iinDa c# am 5# *e
ierd E5*e !rba de mem!ria celular#. Re5*uri a*aice de
5en*imen*e 7n*r+un mu*an* 5#la* de em!Dii
0 u+mi lace c=nd !rbe<*i a<aV a r#bu@ni* ea. u+mi
lace a*unci c=nd @!l!5e<*i ace5* cu=n*. S# nu+l mai
7n*rebuinDe"i 7n re"enDa mea. ici!da*#V
0 Ar 5cimba cu cea 5i*uaDiaN %a urma urmei; eu 5un*
un mu*an*.
0 11 0
0 u e?i5*# nici! 5i*uaDie. u mai r!nunDa cu=n*ul #5*a
7n @aDa mea.
=n*urelul negru; a<e"a* e c!arnele de cerb; <i+a @=l@=i*
ariile <i a =r<=i* cu gearele. Meral* 5+a ui*a* la a5#re; la
!cii ei galbeni; inerDi. Zenne@er 7<i !dinea din n!u b#rbia
e braDele 7ncruci<a*e.
0 Zen.
0 Te a5cul*; Meral*.
0 Ai @#g#dui* c#+mi r#5un"i la 7n*reb#ri. 3e care nici nu
*rebuie m#car 5# le r!5*e5c. A mai r#ma5 una; cea mai
im!r*an*#. 'na e care nu Di+am u5+! nici!da*#. $i+a @!5*
@ric# 5# *e 7n*reb. R#5unde+mi la ea.
0 u !*; Meral*; i+a 5u5 @erm.
0 u *e cred; Zen. Te cun!5c rea bine.
0 u !Di cun!a<*e nici!da*# ! r#,i*!are.
0
0 R#5unde+mi
R#5un5ul meu la e5*e:
7n*rebare; Zen.-ar ce @el de r#5un5 e
nu <*iu.
#5*aN
S+a a<*ernu* *#cerea. Rum!area !amenil!r care mi<unau
e uliD# 5+a calma*; 5+a 5*in5. C!b!r=nd 5re au5; 5!arele a
arin5 incendii rin cr##*urile !bl!anel!r; a 5*r#un5 !daia
cu dungi diag!nale de lumin#.
0 Aedd Mnael; a 7ng#ima* =n#*!rul. Sl!iul de
geaD# l+am 5imDi*. *iam eu c# *=rgul #5*a mi+e !5*il.
$ale>c.
0 Aedd Mnael; a ree*a* ea len*. Sania cr#ie5ei el>l!r.
-e ceN -e ce; Meral*N
0 in du# *ine; Zen; en*ru c# arna<amen*ul de la
5ania mea 5+a 7ncurca* cu cel de la 5ania *a. i 7n ,urul meu
e5*e i5c!l. i ger. &rig.
0 C#ldura ar *!i 7n *ine 5l!iul de geaD# care *e+a l!i*; a
<!*i* ea. A*unci 5+ar ri5ii ra,a; m+ai edea a<a cum 5un*
7n reali*a*e.
0 A*unci; d# bice cail!r *#i albi; Zen; 5# ne duc# la
mia"#n!a*e; ac!l! unde nu e de"geD nici!da*#. Ca 5# nu
5e de"geDe 5l!iul. reau 5# a,ungem c=* mai cur=nd !5ibil
la ca5*elul *#u de geaD#.
0 Ace5* ca5*el nu e?i5*# J bu"ele lui Zenne@er "=cneau;
0 111 0
5e r#5uceau. E5*e un 5imb!l. Iar 5#niile n!a5*re urm#re5c un
i5 im!5ibil. 3en*ru c# eu; cr#ia5a el>l!r; ad!r c#ldura.
Ace5*a e5*e 5ecre*ul meu. -e aceea; 7n >ecare an; 5ania m#
duce rin*re i5c!le de "#ad# =n# la un *=rgu<!r <i 7n
>ecare an cinea; l!i* de ra,a mea; 7<i 7nn!ad#
arna<amen*ul 5aniei de cel al 5aniei mele. Ln >ecare an;
al*cinea. %a ne5@=r<i*.
a*=* de mul*; de5*ram#-e!arece
7n acela<ic#ldura; du#
*im ra,a <i care *=n,e5c
@armecul.
Ale5ul l!i* de 5l!iul de geaD# deine bru5c un 5imlu
nimeni. Iar eu; 7n !cii lui de"geDaDi; nu dein mai bun#
dec=* celelal*e muri*!are de r=nd
0 i din ace5* alb imacula* aare rim#ara; a 5u5 el.
Aare Aedd Mnael; *=rgu<!rul ur=* cu nume @rum!5. Aedd
Mnael <i gun!iul 5#u; un m!rman imen5; @e*id; 7n care
*rebuie 5# m# bag; en*ru c# m# l#*e5c en*ru a5*a;
en*ru
mi"eria c#
careen*ru
al*!ra a5*a am @!5*
le in5ir# @#cu*;
*eam# en*ru
<i 5c=rb#. a in*ra
$+au li5i* 7n
de
caaci*a*ea de a 5imDi; ca 5# nu >u 7n 5*are 5# 5im* c=* de
m!n5*ru!a5# e5*e acea5*# mi"erie; al*min*eri a< > da*
7nd#r#*; a< > @ugi* din @aDa ei 7n5#im=n*a* de m!ar*e. -a;
am @!5* li5i* de em!Dii. -ar nu c!mle*. Cinea <i+a @#cu*
*reaba de m=n*uial#; Zen.
Au *#cu*. =n*urelul negru 7<i @!<nea enele; r#5>r=ndu+<i
<i 5*r=ng=ndu+<i ariile.
0 Meral*
0 Sune; Zen.
0 Acum 7mi r#5un"i *u la ! 7n*rebare. O 7n*rebare e
care nu Di+am u5+! nici!da*#. 'na e care mi+a @!5* *eam#
5# Di+! adre5e" ici acum n+! 5# *e 7n*reb; dar *e r!g 5#+mi
r#5un"i. 3en*ru c# en*ru c# ciar reau 5# aud
r#5un5ul. E5*e 5ingurul lucru; 5ingurul cu=n* e care nu
mi l+ai 5u5 nici!da*#. Sune+l; Meral*. Te r!g.
0 u !*; Zen.
0 Care+i cau"aN
0 u <*iiN a "=mbi* el *ri5*. R#5un5ul meu ar > d!ar un
cu=n*. 'n cu=n* care nu e?rim# 5en*imen*e; em!Dii;
en*ru c# am @!5* ria* de ele. Ar > d!ar 5une*e recum
cele care 5e aud a*unci c=nd ci!c#ne<*i 7n*r+un craniu g!l <i
0 112 0
rece.
%+a rii* 7n *#cere. Ocii ei larg de5ci<i erau acum de un
i!le*+in*en5.
0 u; Meral*; a 5u5 ea; nu+i ade#ra*. Sau !a*e+! >
cea ade#ra*; dar nu 7n 7n*regime. u Di 5+au lua*
5en*imen*ele. Acum #d. Acum <*iu c#
S+a !ri*.
0 Lnce*ea"#; Zen. Ai lua* !*#r=rea. u m# minDi. Te
cun!5c. #d 7n !cii *#i.
u <i+a l#5a* !cii 7n ,!5. O cun!<*ea.
0 Zen; a <!*i* el.
0 -#+mi m=na; i+a ceru* ea.
I+a lua* m=na 7n*re ale 5ale <i imedia* a 5imDi* @urnic#*uri
<i "=cniri de 5=nge 7n enele an*ebraDului. A b!lm!,i* !
incan*aDie cu ! !ce m#5ura*#; calm#; dar el i+a !b5era*
br!b!anele de uilele
alid; i+a #"u* 5ud!are dila*a*e
cu carede5*r#dania
durere. 7i erla ciul
Ridic=ndu+i m=na lui Meral*; <i+a 7n*in5 m=inile; le+a
ridica* 7n*r+un ge5* de m=ng=iere a unei @!rme ini"ibile;
7nce*; de 5u5 7n ,!5. Ln*re dege*e; aerul a 7nceu* 5# 5e
7ngr!a<e <i 5# dein# *ulbure; 5# 5e ume <i 5# 5e 7nalDe ca
un @um.
Meral* riea @a5cina*. ra,a creaDiei; c!n5idera*# culmea
reali"#ril!r r#,i*!ril!r; 7l @a5cina din*!*deauna; mul* mai
mul* dec=* ilu"iile 5au ra,a *ran5@!rm#rii. -a; I5*redd aea
dre*a*e; 5+a g=ndi*; 7n c!maraDie cu acea5*# ra,#;
5emnele mele ara*# ur <i 5imlu ridic!l.
Ln*re m=inile lui Zenne@er; *remur=nd de 7nc!rdare; 5+a
ma*eriali"a* 7nce* @!rma unei #5#ri negre ca *#ciunele.
-ege*ele r#,i*!arei au m=ng=ia* u<!r enele "burli*e; caul
la*; ci!cul c!r!ia*. Lnc# ! mi<care; in!*i"an* de uid#;
a*en*#; <i =n*urelul negru; 7nc!!indu+<i caul; a Dia* *are.
S!ra lui geam#n#; 5*=nd de!camda*# nemi<ca*# e
c!arnele de cerb; i+a r#5un5 cu al* Di#*.
0 -!i =n*urei; a 5u5 Meral* 7nce*. -!i =n*urei negri;
creaDi rin @armece. Q#nuie5c c# ai ne!ie de am=nd!i.
0 Ai dre*a*e; a r!5*i* ea cu di>cul*a*e. Am ne!ie de
am=nd!i. $+am 7n<ela* cre"=nd c#+mi a,unge d!ar unul. Ce
0 11 0
mul* m+am 7n<ela*; Meral* Ce gre<eli am @#cu* din cau"a
!rg!liului Cr#ie5ei Iernii; c!nin5# de !mni!*enDa ei. i
5un* lucruri im!5ibil de !bDinu* ciar <i rin r#,i. i 5un*
daruri care nu *rebuie lua*e; dac# nu e<*i 7n m#5ur# 5# dai
7n 5cimb cea la @el de al!r!5. Ln ca" c!n*rar; darul 5e
a 5curge rin*re dege*e; ca un 5l!i de geaD# *!i* 7n
c#u<ul
ir!5ire <ialmei.
! ran#a r#m=ne d!ar regre*ul; un 5en*imen* de
0 Zen
0 Sun* r#,i*!are; Meral*. 3u*erea e care ! am a5ura
ma*eriei e5*e un dar. 'n dar la 5cimb. Am l#*i* en*ru
el T!* ce+am au*. u mi+a r#ma5 nimic.
El *#cea. r#,i*!area <i+a <*er5 @run*ea cu m=na
*remur=nd#.
0 $+am 7n<ela*; a ree*a*. -ar mi+am reara* gre<eala.
Em!Dii <i 5en*imen*e
I+a a*in5 caul =n*urelului negru. 3a5#rea <i+a "burli*
enele de5ci"=ndu+<i *#cu* ci!cul c!r!ia*.
0 Em!Dii; caricii <i minciuni; @a5cinaDie <i ,!c.
Sen*imen*ele <i li5a l!r cad!uri care *rebuie a5uma*e
minciun# <i ade#r. Ce e5*e ade#rulN Re@u"ul minciuniiN
Sau declararea unui @a*N i dac# @a*ul acela e5*e !
minciun#; a*unci ce e5*e ade#rulN Cine e5*e burdu<i* de
5en*imen*e care dau e+a@ar# <i cine e5*e 5c!arDa unui
craniu g!l <i receN CineN Care e5*e ade#ra*; Meral*N Ln ce
c!n5*# ade#rulN
0 u <*iu; Zen. Sune+mi.
0 u; a "i5 ea lec=ndu+<i !cii. 3en*ru rima da*#. +!
mai #"u5e nici!da*# @#c=nd a5*a. ici!da*#.
0 u; a ree*a*. u !*; Meral*. u !* 5#+Di 5un. O 5#+Di
5un# acea5*# a5#re; "#mi5li*# din a*ingerea m=inii *ale.
3a5#reN Ce e5*e ade#rulN
0 Ade#rul; a 5u5 =n*urelul; e un 5l!i de geaD#.

VI
-e<i #rea c# r#*#ce<*e @#r# niciun 5c! <i @#r# nici!
in*enDie e uliDe; din*r+!da*# 5+a *re"i* l=ng# "idul de la
0 114 0
mia"#"i; 7n e?caaDie; rin*re reDelele de <anDuri care 5e
in*er5ec*au cu ruinele din @aDa "idului de ia*r# <i <eruiau
a!*ic rin*re #*ra*e 7n care erau e?u5e @undaDii an*ice.
I5*redd era ac!l!. Cu c#ma<a cu m=necile 5ueca*e <i cu
ci"mele 7nal*e; 5*riga la 5ala!rii care 5#au 7n "idul unui
<anD #rga* cu 5*ra*uri de D#r=n#; argil# <i c#rbune. Al#*uri;
e ni<*e<i 5c=nduri;
urci!are al*e !biec*e"#ceau !a5e 7nnegri*e;
de nerecun!5cu*; ci!buri
c!r!da*e; de
rugini*e.
r#,i*!rul l+a !b5era* imedia*. -u# ce a da* mai mul*e
c!men"i cel!r care 5#au un r!>l ad=nc; a 5#ri* din <anD <i
5+a 7ndre*a* 5re el <*erg=ndu+<i m=inile de an*al!ni.
0 Sune; ce reiN l+a 7n*reba* r#5ica*.
=n#*!rul; 7n ici!are 7n @aDa lui; neclin*i*; nu i+a r#5un5.
Sala!rii; re@#c=ndu+5e c# lucrea"#; 7i urm#reau
7ndear!ae; <u<!*ind 7n*re ei.
0 Ocii
7n*reba* ce7Direi.
5c=n*eia"# de ur#;'nde
Te+ai !*#r=*N 5+a 7ncrun*a* I5*redd.
e5*e ZennaN Ser Te+am
c#
0 u 5era rea mul*; I5*redd.
0 Aa; a 5u5 r#,i*!rul. Ei bine; ce+am au"i* 7n !cea *aN
Te+am au"i* bine; !areN
0 i ce+ai au"i*; m# r!gN
I5*redd <i+a u5 umnii 7n <!lduri <i 5+a ui*a* 5>d#*!r la
=n#*!r.
0 Hai 5# nu ne #c#lim unul e al*ul; Meral*. $# ur#<*i. i
eu e *ine. $+ai umili* 5un=ndu+mi c# Zenne@er <*ii *u. i+
am r#5un5 cu ! umilinD# a5em#n#*!are. $# 7ncurci <i *e
7ncurc. S# re"!l#m ca 7n*re b#rbaDi. u #d al*# 5!luDie.
-e+aia ai eni* aici; nuN
0 -a; a r#5un5 Meral*; @rec=ndu+<i @run*ea. Ai dre*a*e;
I5*redd. -e a5*a am eni* aici. -e bun# 5eam#.
0 C!rec*. u 5e mai !a*e c!n*inua a<a. Ciar a"i am
aa* c#; de c=Dia ani; Zenna endulea"# 7n*re n!i ca !
minge de c=r#. C=nd e5*e cu mine; c=nd e5*e cu *ine. &uge
de la mine ca 5# *e cau*e e *ine <i iceer5a. AlDii; cu care
a umbla* 7n au"ele din*re n!i d!i; nu mai c!n*ea"#.
C!n*#m d!ar n!i d!i. A<a nu !a*e c!n*inua. Sun*em d!i;
*rebuie 5# r#m=n# unul.
0 -a; a 7ncuiinDa* Meral*; @#r# 5#+<i ia m=na de la @run*e.
0 11 0
-a Ai dre*a*e.
0 Ln ar!ganDa n!a5*r#; a c!n*inua* r#,i*!rul; am cre"u*
c# Zenna ! 5#+l aleag# @#r# e"i*are e cel mai bun din*re
n!i. C=* de5re cine e5*e cel mai bun; niciunul din*re n!i n+a
au* 7nd!ieli. Ca d!i muc!<i; am a,un5 =n# 7n unc*ul de+a
ne 7n*rece en*ru ea 7n argumen*e. i *!* ca ni<*e muc!<i
ima*uri;
3re5uunam c#;7nDele5 care
la @el ca erau*e+ai
mine; m!*iele <i ce au
mai g=ndi* 7n5emna*.
<i ai a,un5 la
c!nclu"ia c# ne+am 7n<ela* am=nd!i la @el de mul*. Zenna;
Meral*; nu are nici cea mai mic# in*enDie de a alege 7n*re
n!i; ciar dac# re5uunem c# ar > 7n 5*are 5# aleag#. Ei
bine; !m re"!la n!i r!blema 7n l!cul ei. -in ar*ea mea;
nu acce* 5+! 7mar* e Zenna cu !ricine <i @a*ul c# ai
eni* aici dem!n5*rea"# acela<i lucru de5re *ine. !i !
<*im; Meral*; de5*ul de bine. A*=*a *im c=* 5un*em d!i;
niciunul
5ingur. Ainu !a*e >a5*a;
riceu* 5igur de ea.
a<a+iN Trebuie
]5*a+i 5# r#m=n# unul
ade#rul.
0 Ade#rul =n#*!rul abia 7<i mi<ca bu"ele 7nDeeni*e.
Ade#rul e un 5l!i de geaD#
0 CeN
0 imic.
0 Ce 5e e*rece cu *ineN E<*i b!lna 5au bea*N Sau !a*e
Di 5e *rage de la ierburile r#,i*!re<*iN
0 +am nimic. Cea cea 7n !ci. I5*redd; *rebuie 5#
r#m=n# unul 5ingur. -a; de aceea am eni* aici. -e bun#
5eam#.
0 *iam; a 5u5 r#,i*!rul. *iam c# ii. -e @a*; ! 5# >u
5incer cu *ine. $i+ai an*icia* in*enDiile.
0 S@era de lumin#N a "=mbi* ag =n#*!rul.
I5*redd 5+a 7ncrun*a*.
0 3!a*e; a r#5un5. 3!a*e ! 5@er# de lumin#. -ar; cu
5iguranD#; nu e la 5a*e. On!rabil; @aD# 7n @aD#. E<*i
=n#*!r; a5*a ecilibrea"# <an5ele. Ei bine; !*#r#<*e unde
<i c=nd.
Meral* 5+a g=ndi* uDin. S+a deci5.
0 3iaDe*a A ar#*a* cu m=na. Am *recu* e l=ng# ea.
0 *iu. E?i5*# ! @=n*=n# numi*# Ceia erde.
0 Ciar l=ng# @=n*=n#; a*unci. -a. %a @=n*=n# m=ine; la
0 11/ 0
d!u# cea5uri du# r#5#ri*ul 5!arelui.
0 Qine. !i > ac!l! la *im.
Au r#ma5 7ncremeniDi reD de c=*ea clie; @#r# 5# 5e ui*e
unul la cel#lal*. Ln cele din urm#; r#,i*!rul a 7ng#ima* cea
7n barb#; a 7min5 cu =r@ul ci"mei ! buca*# de lu* <i a
5*rii*+! cu c#lc=iul.
0
0 Meral*N
CeN
0 u *e 5imDi ca un idi!*N
0 $# 5im* ca un idi!*; a recun!5cu* @#r# *ragere de inim#
=n#*!rul.
0 $# bucur; a 5u5 I5*redd. 3en*ru c# <i eu m# 5im* ca
ul*imul cre*in. ici!da*# nu mi+am 7nciui* c# 7n*r+! "i !i
a,unge 5# lu* e iaD# <i e m!ar*e cu un =n#*!r en*ru !
@emeie.
0
0 *iu
3#icum *e 5imDi;
r#,i*!rul I5*redd.5ili*. &a*ul c# 5+a 7n*=mla*
a "=mbi*
a<a; c# am !*#r=* cea =n# acum *!*al c!n*rar na*urii
mele; dem!n5*rea"# c# *rebuie.
0 *iu; I5*redd.
0 &ire<*e; <*ii; de a5emenea; c# acela din*re n!i care
5uraieDuie<*e *rebuie 5# @ug# de 5#+i 5caere c#lc=iele <i
5# 5e a5cund# de Zenna la ca#*ul lumiiN
0 *iu.
0 i; de5igur; c!n*e"i e @a*ul c#; a*unci c=nd i 5e a
!*!li @uria; a > !5ibil 5# *e 7n*!rci la eaN
0 -e5igur.
0 Ei bine; r#m=ne 5*abili*. r#,i*!rul a @#cu* ! mi<care ca
<i cum ar > ru* 5# 5e 7n*!arc#; dar; du# un m!men* de
e"i*are; i+a 7n*in5 m=na. 3e m=ine; Meral*.
0 3e m=ine. =n#*!rul i+a 5*r=n5 m=na. 3e m=ine;
I5*redd.

VII
0 Hei; =n#*!ruleV
Meral* <i+a ridica* riirea de la ma5a e al c#rei bla*
de5ena; c#"u* e g=nduri; 7n!ri*uri <i arabe5curi cu berea
0 11U 0
care @u5e5e #r5a*#.
0 u e<*i le5ne de g#5i*. S*ar!5*ele Herb!l* 5+a a<e"a*;
a da* la ! ar*e urci!rul <i ulcelele. %a an mi+au 5u5 c#
e<*i la gra,duri; 7n gra,d Di+am g#5i* d!ar calul <i de5agii. i
*u erai aici cred c# e cea mai 5lin!a5# b!deg# din *=rg.
T!a*e le#d#*urile <i u<lamalele *rag aici. Ce @aci aiciN
0
0 Qeau.
#d. reau 5# 5*au de !rb# cu *ine. E<*i *rea"N
0 Ca un c!il.
0 $# bucur.
0 Ce rei de la mine; Herb!l*N Sun* !cua*; du# cum
!Di edea. Meral* i+a "=mbi* @e*ei care a mai u5 un urci!r
e ma5#.
0 'mbl# "!nul; 5+a 7ncrun*a* 5*ar!5*ele; c# *u <i
r#,i*!rul n!5*ru aDi !*#r=* 5# # duelaDi.
0 A5*a+inu+i
0 u; *reaba n!a5*r#.
*reaba A lui <ia a nega*
!a5*r#; mea. u *e rie<*e.
Herb!l*. Aem
ne!ie de I5*redd; nu ne u*em ermi*e al* r#,i*!r.
0 +ai dec=* 5# *e duci la *emlu <i 5# *e r!gi en*ru
ic*!ria lui.
0 u+Di ba*e ,!c; i+a re*e"a*+! 5*ar!5*ele. i n+! @ace e
de<*e*ul; agab!ndule. 3e *!Di "eii; dac# n+a< <*i c#
r#,i*!rul nu m+ar ier*a; *e+a< a"=rli 7n *emniD#; 7n @undul
r=ei; *e+a< *=r7 dinc!l! de "iduri cu d!i cai 5au i+a< !runci
Mreierului 5# *e 7n,ungie ca e un !rc. -ar; din #ca*e;
I5*redd e5*e !b5eda* de !n!are <i nu mi+ar ier*a+! nici!da*#.
*iu c# nu m+ar ier*a.
0 A*unci e er@ec*. =n#*!rul <i+a b#u* alba e
ner#5ua*e <i a 5cuia* a!i 5ub ma5# ! buca*# de ai
c#"u*# 7n ea. $# @ac di5#ru*; @#r# "ar#. A5*a+i *!*N
0 u; a 5u5 Herb!l*; 5c!D=nd de 5ub man*a ! *#<cuD#
burdu<i*#. Ai ! 5u*# de m#rci; =n#*!rule; ia+le <i car#+*e din
Aedd Mnael. Ia+Di *#l#<iDa de aici; ciar acum; dac# !Di;
5au; 7n !rice ca"; 7nain*e de r#5#ri*ul 5!arelui. i+am 5u5 c#
nu ne u*em ermi*e un al* r#,i*!r <i n+! 5# 7ng#duim ca
mae5*rul n!5*ru 5#+<i un# iaDa 7n rime,die 7n*r+un duel cu
cinea ca *ine; en*ru ! *=menie; en*ru !
S+a !ri*; nu <i+a du5 !rba =n# la ca#*; cu *!a*e c#
0 116 0
=n#*!rul nici n+a clii* m#car.
0 $u*#+Di m!aca 5urca*# de la ma5a a5*a; Herb!l*; i+a
5u5 Meral*. i cele ! 5u*# de m#rci ale *ale !Di 5# Di le bagi
7n cur. Car#+*e mai reede de+aici; c# mi 5e @ace r#u numai
c=nd *e #d <i dac# m# mai ui* mul* la m!aca *a; ! 5#
b!r#5c e *ine din ca =n#+n ici!are.
S*ar!5*ele
m=ini <i+a lua* *#<cuDa 7nd#r#*; a!i <i+a u5 ambele
e ma5#.
0 u; nu reau; a 5u5 el. Am 7ncerca* cu bini<!rul; dar;
dac# nu rei; a*unci nu+i nimic. Qa*eDi+#; ardeDi+#;
ci!=rDiDi+#; 5c!a*eDi+# !cii en*ru cura aia care+<i
de5@ace cracii en*ru !ricine are ce@. Cred c# I5*redd ! 5#
*e r#un#; criminalule cu 5imbrie; de n+! 5# r#m=n# dec=*
ciub!*ele de *ine; iar dac# nu; *e iau eu 7n rimire =n# 5# Di
5e r#cea5c# !i*ul <i ! 5# *e 5cingiuie5c =n#+Di ru *!a*e
ci!lanele.
+a mai+! 5#+Di
au* *imr#m=n# niciun dege*
5#+<i re*rag# 7n*reg;
m=inile de e*u
ma5#; a
@!5* rea raid# mi<carea =n#*!rului care <i+a ree"i*
braDul de 5ub ma5# =n# 7n*re !cii 5*ar!5*elui; 7n *im ce
un umnal i 5+a ii* 7n*re dege*e.
0 3!a*e; a <!*i* =n#*!rul 5*r=ng=ndu+<i umnul e
m=nerul umnalului; cu !cii la @aDa alid# a lui Herb!l*;
din care 5e 5cur5e5e *!* 5=ngele. 3!a*e c# I5*redd ! 5# m#
!m!are. -ar; dac# nu a!i 7mi #d de drumul meu <i *u;
!*rea# ,!5nic#; nu 7ncerca 5# m# !re<*i; dac# nu rei 5#
e"i uliDele *=rgului !5*ru 5lin!5 5c#lda*e 7n 5=nge. *erge+
! de aici.
0 C!ane 5*ar!5*eV Ce 5e 7n*=ml# aiciN Hei; *u
0 '<urel; Mreiere; i+a 5u5 Herb!l* re*r#g=ndu+<i 7nce*
m=na 7n*r+! alunecare d!m!al# e ma5#; c=* mai dear*e
de lama umnalului. u 5+a 7n*=mla* nimic. imic.
Mreiere <i+a b#ga* 7n *eac# 5ada e care ! 5c!5e5e e
,um#*a*e. Meral* nu 5e ui*a la el. u 5e ui*a nici la 5*ar!5*ele
care ie<ea din b!deg#; @eri* de c#*re Mreiere de lun*ra<ii <i
bir,arii care de+abia 5e mai Dineau e ici!are. Se ui*a la
!muleDul cu !ci negri; de <!b!lan; a<e"a* la c=*ea me5e
di5*anD#.
$+am enera*; <i+a 5u5 el uimi*. Lmi *remur# m=inile de
0 119 0
m=nie. Ciar 7mi *remur# m=inile. E im!5ibil ce mi 5e
7n*=ml#. Oare 7n5eamn# c#
-a; 5+a g=ndi*; cu !cii la !muleDul care ar#*a ca un
<!b!lan. A<a cred.
Ce @rig e5*e
S+a ridica*.
3riindu+lae
duble*ului; !muleD;
5c!5 a "=mbi*.
din *#<cuD# d!u#A!i <i+a ridica*
m!nede de aur !ala
<i le+a
arunca* e ma5#. $!nedele au "!rn#i*; iar una; 7n=r*indu+
5e; a l!i* lama umnalului r#ma5# 7ml=n*a*# 7n lemnul
lu5*rui*.

VIII
%!i*ura a c#"u* e nea<*e*a*e; b=*a a <uiera* u<!r 7n
be"n# a*=* de reede; 7nc=* n+a li5i* mul* ca =n#*!rul 5#
nu+<i mai !a*# a#ra caul cu braDul ridica* in5*inc*i <i 5#
nu mai reu<ea5c# 5+! am!r*i"e"e cu ! ml#diere graDi!a5# a
c!rului. A 5#ri*; a c#"u* 7n genunci; 5+a r!5*!g!li*; a 5#ri*
7n ici!are; a 5imDi* mi<carea aerului care receda ! n!u#
l!i*ur# de b=*# e care a ei*a*+! cu ! irue*# graDi!a5#; 5+
a r!*i* 7n*re cele d!u# 5ilue*e care 7l ancau 7n 7n*uneric <i a
du5 m=na la um#rul dre*. -u# 5ad#.
+aea nici! 5ad#.
imic nu+mi !a*e <*erge ace5*e ree?e; 5+a g=ndi*;
@#c=nd ! mic# 5#ri*ur#. Ru*inaN $em!ria celular#N Sun* un
mu*an*; reacDi!ne" ca un mu*an*; <i+a "i5; l#5=ndu+5e din
n!u e un genunci; ei*=nd ! n!u# l!i*ur#; 7ncerc=nd 5#+
<i 5c!a*# umnalul din car=mbul ciub!*ei. +aea niciun
umnal.
A "=mbi* 7n c!lDul gurii <i b=*a l+a l!i* 7n ca. A #"u*
5c=n*ei; durerea i+a a,un5 =n# 7n =r@ul dege*el!r. S+a
r#bu<i*
Cinea7nmuia*; 7nc# "=mbind.
5+a n#u5*i* a5ura lui; l+a *r=n*i* la #m=n*.
Al*cinea i+a ru* *#<cuDa care+i a*=rna la br=u. I+a 5#ri* 7n
!ci 5*r#lucirea unui cuDi*. Cel care i+a u5 genunciul 7n
ie* i+a 5mul5 gulerul de la duble*; l+a auca* de lanD <i a
*ra5 medali!nul. i 7nda*# l+au l#5a* din m=inile l!r.
0 12 0
0 Qaal+ebu*a; 5+a au"i* ! 7n,ur#*ur#. E =n#*!r
Qle5*ema*ul
Al d!ilea a 5udui* g=@=ind.
0 +aea 5ad# "ei 3*@u; @ui; iei; dr#cie S+! lu#m
din l!c; Radga5*V u+l a*inge; @ui; @uiV
3reD de ! cli#; luna a @!5* ac!eri*# de un n!r mai uDin
den5. Meral*
<!b!lan; a #"u*
cu !cii ciar luci!<i.
mici; negri; dea5ura lui @aDa
A au"i* a<ii5@ri,i*# de
celuilal*
7nde#r*=ndu+5e; di5#r=nd e ulici!ara de unde enea
mir!5 de i5ici <i de gr#5ime ar5#.
OmuleDul cu @aD# de <!b!lan <i+a re*ra5 *re*a*
genunciul.
0 -a*a ii*!are Meral* i+a au"i* <!a*ele clar. -a*a
ii*!are c=nd rei 5#+Di iei "ilele; =n#*!rule; nu+i mai
ame5*eca <i e alDii. +ai dec=* 5# *e 5=n"uri 7n*r+un gra,d
cu @r=iele.
IX
!a*ea l!ua5e.
Meral* a ie<i* din ambar @rec=ndu+5e la !ci; 5c!D=ndu+<i
cu dege*ele aiele din #r. S!arele r#5#rea e ac!eri<urile
umede; 5*r#lucea auriu 7n b#lDi. =n#*!rul a 5cuia* 5imDind
un gu5* r#u 7n gur#. Cucuiul din ca 7i "=cnea cu ! durere
5urd#. 3e arae*ul din @aDa ambarului <edea ! i5ic#
neagr#; ,ig#ri*#; ab5!rbi*# de lin5ul l#buDei.
0 3i5; i5; i5icuD#; a 5*riga*+! =n#*!rul.
3i5ica; nemi<ca*#; 5+a ui*a* la el ameninD#*!r; <i+a ciuli*
urecile <i a 5=5=i*; ar#*=ndu+<i dinDii.
0 *iu; a da* Meral* din ca. ici *u nu+mi laci. Mlumeam
<i eu.
Cu mi<c#ri d!m!ale <i+a rin5 c!cile; <i+a lega* <ire*urile
de la duble*;
limi*a*# <i+a@el
7n reun ne*e"i* cu*ele;
liber*a*ea de ami<care.
eri>ca* dac# nu+i e5*e
i+a u5 5ada 7n *eaca din 5a*e; i+a 7ndre*a* m=nerul
de e um#rul dre*. i+a 7ncin5 @run*ea cu ! band# de iele;
7ming=ndu+<i #rul e 5a*e; du# ureci. i+a *ra5
m#nu<ile lungi de lu*#; re#"u*e cu Din*e 5cur*e; c!nice;
0 121 0
de argin*.
S+a ui*a* din n!u la 5!are mi,indu+<i !cii 7n @an*e
er*icale. Ce "i @rum!a5#V 5e g=ndea. E ! "i minuna*#
en*ru lu*#.
A !@*a*; a 5cuia* <i a urce5 alene 7n ,!5 e uliDe; e
l=ng# "idurile care r#5=ndeau un mir!5 a5cuDi*;
#*run"#*!r; de *encuial# umed#; de ar.
0 Hei; 5*=ri*ur#V
S+a ui*a* 7n ,ur. Mreiere; 7n5!Di* de *rei indii"i cu a5ec*
5u5ec*; 7narmaDi; <edeau e ! 5*i# de bu<*eni de+a lungul
"idului. S+a ridica*; 5+a 7n*in5; a 5#ri* 7n mi,l!cul uliDei;
!c!lind cu gri,# b#lDile.
0 Lnc!*r!N l+a 7n*reba*; 5ri,inindu+<i m=inile 7ngu5*e e
cen*ura 7nc#rca*# cu arme.
0 u+i *reaba *a.
0 Ca 5#
r#,i*!r <i >e
de limede; m# d!are+n
*=rgul #5*a c!* de
nen!r!ci*; i+a 5*ar!5*e; de
5u5 Mreiere;
5ubliniind 7nce* cuin*ele. -ar e !rba de5re *ine;
=n#*!rule. +! 5# a,ungi la ca#*ul ace5*ui drum. Ai au"i*N
reau 5# #d <i eu c=* de bun e<*i 7n lu*#. Al*@el n+am
lini<*e. S*ai e l!c; 7Di 5un.
0 u+mi 5*a 7n cale.
0 S*ai e l!cV a r#cni* Mreiere; un=ndu+<i m=na e
m=nerul 5adei. u ricei ce reau 5# 5unN O 5# ne
lu*#mV Te r!!cV edem n!i acum cine e5*e mai bunV
Meral* a ridica* din umeri @#r# 5#+<i 7nce*inea5c# a5ul.
0 Te+am r!!ca* la lu*#V Ai au"i*; le#d#*ur#N i+a
5*riga* Mreiere; Din=ndu+i calea din n!u. Ce mai a<*eDiN
Sc!a*e+Di >erulV Ce+i cu *ine; 7Di *remur# cil!Dii de @ric#N Sau
nu *e ui dec=* cu cei care; la @el ca I5*redd; 7Di iau 7n r=5
r#,i*!riaN
Meral* c!n*inua 5# mearg# @!rD=ndu+l e Mreiere 5# 5e
re*rag#; 5# #<ea5c# 5*=n,eni* 7na!i. T!ar#<ii lui 5+au
ridica* de e 5*ia de bu<*eni; l+au urma*; dar cu reDinere;
de la di5*anD#. Meral* au"ea m!cirla le5c#ind 5ub ciub!*ele
l!r.
0 Te+am r!!ca*V i+a ree*a* Mreiere; #lind <i
7nr!<indu+5e al*erna*i. Ai au"i*; =n#*!rul naibiiN Ce mai
0 122 0
reiN S# *e 5cui 7n b!*N
0 Hai; 5cui#+m#.
Mreiere 5+a !ri* <i a lua* ! gur# de aer 7n ie*;
r!*un,indu+<i bu"ele ca 5# 5cuie. Se ui*a la !cii
=n#*!rului; nu la m=inile lui. A5*a i+a @!5* gre<eala. Meral*;
@#r# 5#+<i d!m!lea5c# a5ul; l+a l!i* ca un *r#5ne* e5*e
gura reg#*i*#;
re#"u*# @#r# Qu"ele
cu Din*e. elan; din
luimer5; cu au
Mreiere umnul
cr#a*7nca
m#nu<a
ni<*e
cire<e 5*rii*e. =n#*!rul 5+a 7ndre*a* <i a l!i* din n!u 7n
acela<i l!c; de da*a acea5*a cu un 5cur* elan; 5imDind c#;
!da*# cu u*erea <i ig!area imac*ului; i"bucne<*e 7n el <i
@uria. Mreiere; r!*indu+5e cu un ici!r 7n n!r!i <i cu cel#lal*
7n aer; a !ma* 5=nge <i a l!n,a* 7n bal*# e 5a*e.
=n#*!rul; au"ind un <uiera* de lam# *ra5# din *eac# 7n
5a*e; 5+a !ri* <i 5+a 7n*!r5 ml#di!5; cu m=na e m=nerul
5adei.
0 u; a 5u5 ! !ce *remur=nd de *eam#. u; *e r!g.
Cel care+<i 5c!5e5e arma l+a rii* 7n !ci. 3en*ru ! cli#.
A!i 5+a ui*a* 7n al*# ar*e. CeilalDi 7nceu5er# 5# 5e re*rag#.
Lnce*; a!i mai reede. Au"indu+i; 5+a re*ra5 <i !mul cu
5ada; mi<c=ndu+<i bu"ele; dar @#r# 5# 5c!a*# reun 5une*.
Cel care 5e aa cel mai dear*e 5+a 7n*!r5 <i a lua*+! la @ug#;
7mr!<c=nd cu n!r!i. CeilalDi au 7ncremeni*; n+au 7ncerca* 5#
5e ar!ie.
Mreiere 5+a r#5uci* 7n m!cirl#; 5+a ridica* 5ri,ini* e
c!a*e; a 7ng#ima* cea; a icni*; a 5cuia* cea alb cu ! mare
can*i*a*e de r!<u. Trec=nd e l=ng# el; Meral* i+a *ra5 7n
5c=rb# un =r@ de ciub!*# 7n !bra"; "dr!bindu+i @alca <i
*r=n*indu+l din n!u 7n bal*#. i+a c!n*inua* drumul @#r# 5#
riea5c# 7n urm#.
I5*redd era de,a la @=n*=n#; 7n ici!are; re"ema* de
gi"dul de lemn 7ner"i* de mu<ci. Sada 7i a*=rna la
cen*ur#. O @rum!a5# <i luci!a5# 5ad# *ergan#; cu m=ner
5emi7nci5; 7n*r+! *eac# al c#rei =r@ r!*un,i* i 5e 5ri,inea de
ciub!*ele de c#l#rie. 3e um#rul ridica* al r#,i*!rului 5*#*ea
igilen*# ! a5#re neagr#.
=n*urelul.
0 Tu e<*i; =n#*!ruleN I5*redd i+a 7n*in5 =n*urelului m=na
0 12 0
7nm#nu<a*#. '<!r <i cu a*enDie a a<e"a* a5#rea e
ac!eri<ul @=n*=nii.
0 Eu 5un*; I5*redd.
0 u credeam c+! 5# mai ii. $+am g=ndi* c+ai leca*.
0 +am leca*.
r#,i*!rul a i"bucni* 7n !!*e de r=5; arunc=ndu+<i caul
e05a*e.
Ea !ia 5# ne 5ale"e; a 5u5 el. 3e am=nd!i. u+i
nimic; Meral*. S# ne 7ncruci<#m 5adele. Trebuie 5# r#m=n#
numai unul.
0 rei 5# luDi cu 5adaN
0 Te 5urrindeN %a urma urmei; <i *u ai de g=nd 5# luDi
cu 5ada. Hai; aide.
0 -e ce; I5*reddN -e ce cu 5ada <i nu cu r#,ileN
r#,i*!rul a #li*; bu"ele 7i *remurau ner!5.
0 Haide;
*imul am 5u5V
7n*reb#ril!r a 5*riga*.
a *recu*V Acum +aem *im @a*el!rV
e5*e *imul de 7n*reb#ri;
0 reau 5# <*iu; a 5u5 Meral* r#5ica*. reau 5# <*iu de
ce 5ada. reau 5# <*iu de unde <i en*ru ce a r#5#ri* e
um#rul *#u =n*urelul #5*a negru. Am dre*ul 5# <*iu. Am
dre*ul la ade#r; I5*redd.
0 %a ade#rN a ree*a* cu am#r#ciune e?er*ul. Ei bine;
!a*e c# da. -a; !a*e c# ai. Aem acelea<i dre*uri. -e
=n*urel m# 7n*rebiN A eni* 7n "b!r 7n "!ri; mura* de la
l!aie. $i+a adu5 ! 5cri5!are. &!ar*e 5cur*#; ! <*iu e de
r!5*. BAdi!; al. Iar*#+m#. Sun* daruri care nu !* >
acce*a*e; en*ru c# nu am nimic de da* la 5cimb. i
ace5*a e ade#ra*; al. Ade#rul e5*e un 5l!i de geaD#.G Ei
bine; Meral*N E<*i mulDumi*N i+ai @!l!5i* dre*ulN
=n#*!rul a da* a>rma*i din ca 7nce*.
0 Ei bine; a 5u5 I5*redd; acum mi+l @!l!5e5c e+al meu.
3en*ru c# nu acce* me5a,ul din acea5*# 5cri5!are. u !*
@#r# ea re@er En garde; la dracuPV
S+a 7ndre*a*; <i+a 5c!5 raid 5abia cu ! mi<care graDi!a5#
care d#dea de 7nDele5 c# 5e an*rena5e mul*. =n*urelul a
Dia*.
=n#*!rul 5*#*ea nemi<ca*; cu m=inile lii*e de c!r.
0 Ce mai a<*eDiN a l#*ra* r#,i*!rul.
0 124 0
Meral* <i+a ridica* 7nce* !cii; 5+a ui*a* la el en*ru ! cli#;
a!i 5+a r#5uci* e c#lc=ie.
0 u; I5*redd; a 5u5 7nce*. Adi!.
0 Ce rei 5# 5ui; la naibaN
Meral* 5+a !ri*.
0 I5*redd; i+a arunca* e5*e um#r. u+i mai ame5*eca <i
e0alDii. +ai dec=*
Meral*V 5# *er#,i*!rul
a 5*riga* 5=n"uri 7n*r+un gra,d
<i gla5ul cu @r=iele.
i 5+a @r=n* e
nea<*e*a*e; d=nd un ec!u @al5; ! n!*# de di5erare. Eu nu
renunDV u @ugi de mineV O !i urma =n# la engerberg;
m# duc du# ea =n# la ca#*ul lumii; ! 5+! g#5e5cV u
renunD nici!da*# la eaV S# <*iiV
0 Adi!; I5*redd.
A lua*+! din l!c @#r# 5# 5e mai ui*e 7na!i. $ergea e ,!5
neac!rd=nd nici! a*enDie !amenil!r care 7i @ugeau din cale;
5c=rD=ielil!r
e nimeni <i de u<i; !bl!anel!r *r=n*i*e 7n grab#. u !b5era
nimic.
Se g=ndea la 5cri5!area care 7l a<*e*a la an.
i+a gr#bi* a5ul. *ia c# e *#blia a*ului 7l a<*e*a
=n*urelul negru mura* de la l!aie; Din=nd ! 5cri5!are 7n
ci!cul c!r!ia*. !ia 5# ci*ea5c# 5cri5!area c=* mai cur=nd
!5ibil.
Cu *!a*e c#+i <*ia c!nDinu*ul.

0 12 0
FOCUL CEL VEŞNIC

0 3!rculeV
Meral*; %#u*arule
curi!5; 7muDi*V
<i+a ri!ni* $incin!5uleV
iaa 7n c!lDul uliDei. Lnain*e de
a l!cali"a 5ur5a Die*el!r; ace5*!ra li 5+a al#*ura* ! bu@ni*ur#
5urd# de 5*icl# 5ar*#. 'n b!rcan de gem de cire<e; a
re5uu5 =n#*!rul. O a<a bu@ni*ur# are a > de la un
b!rcan de gem de cire<e arunca* de cinea de la mare
7n#lDime 5au cu u*ere. L<i amin*ea bine; Zenne@er; a*unci
c=nd l!cuiau 7mreun# une!ri; c=nd 5e 7n@uria; arunca
b!rcane cu dulceDuri. -in*re cele rimi*e de la clien*e.
Zenne@er abar n+aea cum 5e rear# gemurile; iar r#,ile
5ale 5e d!edeau ine>cien*e 7n acea5*# riinD#.
Ln cel#lal* c!lD al uliDei; 7n @aDa unei c#5uDe "ugr#i*e cu
r!"; 5+a aduna* ! dr!aie de gur#+ca5c#. Ln*r+un balc!na<
7nc#rca* cu !ri; ciar 5ub c!rni<a ac!eri<ului 7nclina*;
5*#*ea ! *=n#r# bl!nd# 7n*r+! c#ma<# de n!a*e. Arcuindu+<i
braDul gr#5uD; bine r!*un,i*; ie<i* din*re !l#na<e; @emeia a
arunca* un gieci ci!bi* cu !ri.
'n b#rba* 5ubDirel; cu ! #l#rie de cul!area runei;
garni5i*# cu ! an# alb#; a 5#ri* ca ar5; gieciul 5+a i"bi* de
#m=n* ciar 7n @aDa lui; @#c=ndu+5e D#nd#ri.
0 Te r!g; e5ulaV a 5*riga* b#rba*ul cu an# la #l#rie.
u da cre"are b=r@el!rV i+am @!5* >del; 5# m!r eu dac# nu+i
ade#ra*V
0 %e#d#*ur#V 3ui de drac 7mieliDa*V agab!nduleV a
Dia* bl!nda gr#5uD# <i 5+a re*ra5 7n ad=ncurile ca5ei; @#r#
7nd!ial# 7n c#u*are de muniDie 5ulimen*ar#.

de0 Hei;iaa
lu*# a5FierV
carel+a 5*riga*<i =n#*!rul;
@!rn#ia *r#g=nd 5re
!unea re"i5*enD#. c=mul
Ce mai @aciN
Ce 5e e*receN
0 T!a*e bune; a 5u5 *rubadurul de"elindu+<i dinDii 7n*r+
un "=mbe* larg. Ca de !bicei. Salu*are; Meral*. Ce =n* *e+
aduce e+aiciN %a naiba; a*enDieV
0 12/ 0
O cu# de c!5i*!r a <uiera* rin aer <i a "dr#ng#ni* e
caldar=m. a5Fier a lua*+!; 5+a ui*a* la ea <i a arunca*+! 7n
<anD.
0 Ia+Di b!ar@ele a5*ea de+aiciV a Dia* bl!nda u*ur=ndu+<i
graDi!5 !l#na<ele e ie*ul gener!5. i iei din @aDa meaV
S# nu+Di mai rind ici!arele e+aici; ne*rebniculeV

,!50ni<*e
]<*iaan*al!ni
nu+5 ai mei; 5+a mira*
b#rb#*e<*i cua5Fier
cracii 7n
de*im cedi@eri*e.
cul!ri ridica deLn
iaDa mea n+am au* a<a an*al!ni.
0 Car#+*eV S# nu *e mai #dV Tu *u <*ii ce e<*i 7n a*N
'n nimicV 'n nimic; m+ai au"i*N $+aDi au"i* !ameni buniN
A <uiera* al* gieci; *ulina u5ca*# cre5cu*# 7n el a
@!<ni*. a5Fier de+abia a reu<i* 5# 5e e5cie"e. -u# gieci
a "bura* 7n=r*indu+5e un ca"an de alam#; cu ! caaci*a*e
de cel uDin d!u# gal!ane <i ,um#*a*e. $ulDimea de
5ec*a*!ri;
a i"bucni* 7ncare
r=5.5e'nii;
Dinea dear*e
mai de *raiec*!ria
"eemi<*i; r!iec*ilel!r;
au alauda*+! <i au
aD=Da*+! 5arca5*ic la acDiune e bl!ndin#.
0 +! > a=nd <i re! arbale*# rin ca5#N 5+a alarma*
=n#*!rul.
0 u+i e?clu5; a 5u5 !e*ul 7n*in"=ndu+<i g=*ul 5re
balc!n. Are ca5a lin# de ciueie. +ai #"u* an*al!niiN
0 +ar > mai bine 5# lec#m de aiciN O 5# *e 7n*!rci c=nd
5e calmea"#.
0 %a naibaV a @#cu* ! grima5# a5Fier. Ce 5# mai cau* 7n*r+
! ca5# din care 5e arunc# 7n mine cu ,igniri <i ca"ane de
alam#N -eclar 7nceia*# acea5*# 5cur*# relaDie. S# mai
a<*e*#m niDel; d!ar 5#+mi arunce O; m#mulic#; nuV
e5ulaV %#u*a meaV
S+a lan5a*; <i+a 7n*in5 braDele; 5+a 7miedica*; a c#"u*; a
rin5 in5*rumen*ul 7n ul*imul m!men*; ciar dea5ura
caldar=mului. %#u*a a 5c=nci* mel!di!5 <i *=ngui*!r.
0 3>u; a !@*a* bardul; D=<nind de ,!5. O am. Ma*a; Meral*;
de+acum u*em 5# 5#l#m u*ina. A< mai aea ! 5cur*# cu
guler din blan# de ,der; dar a5*a e; 5#+mi >e dre*
edea5#. -in c=*e+! cun!5c eu; n+! arunc#.
0 dreanD# mincin!a5#V 5+a r#5*i* bl!ndina <i a 5cuia*
c!n5i5*en* de la balc!n. HaimanaV -erbedeu de5*r#b#la*V
0 12U 0
0 -aP ce are cu *ineN Cu ce i+ai gre<i*; a5FierN
0 Ce 5# mai a ridica* din umeri *rubadurul. rea
m!n!gamie; ca *!a*e muierile; <i ea ce @aceN Lmi arunc#
an*al!nii al*uia. Ai au"i* ce 5*riga de5re mineN 3e *!Di "eii;
<i eu mai cun!5c al*ele care dau din craci mai bine dec=*
ea; dar nu r#cne5c de5re a5*a e *!a*e uliDele. Hai 5+!
lu#m din l!c.r!uiN
0 Lnc!*r!
0 Tu ce "iciN %a *emlul &!cului cel e<nicN Haide 5#
mergem la BMr!*a SuliDeiG. S#+mi mai calme" nerii.
=n#*!rul; @#r# 5# r!*e5*e"e; 7<i ducea iaa du# a5Fier;
care; cu ! mi<care 5rin*en#; a lua*+! e ! ulici!ar# 7ngu5*#.
Trubadurul <i+a lua* l#u*a <i a "dr#ng#ni* din mer5 c=*ea
c!r"i; du# care a lua* un ac!rd r!@und; ibran*.

3"area t"amneis5a
N"ima 4"r)e!"r a a&*s,
d*s.
6*mea5i &!in$ de necaz,
7iamante5s &e ")raz.
S+a !ri*; <i+a u*ura* e5el m=na c#*re d!u# muc!a5e
care au *recu* e l=ng# ei cu c!<urile d!ld!ra de legume.
$uc!a5ele au cic!*i*.
0 Cu ce *reab# e la !igrad; Meral*N
0 %a cum#r#*uri. Harna<amen*e; eacuri. i un 5ur*uc.
=n#*!rul <i+a 7ndre*a* cu un @!<ne* aina care mir!5ea a
iele. Cum Di 5e are n!ul meu 5ur*uc; a5FierN
0 Ai cam r#ma5 7n urm# cu m!da; 5+a 5*r=mba* bardul;
a!i <i+a 7nde#r*a* un u@ de ui de e m=neca bu@an*# a
duble*ului 5#u luci!5 cu guler "imDa*. A; c=* m# bucur c#
ne+am 7n*=lni*. Aici; 7n !igrad; cai*ala lumii; cen*rul <i
leag#nul cul*urii. Aici; !mul lumina* !a*e re5ira din lin;
cu 7n*regul l#m=nV
0 Ia ai 5# re5ir#m e uliDa cealal*#; i+a r!u5 Meral*
#"=nd un !m de5culD gemui* e ine; cu !cii bulbucaDi;
care 5e cu@urea e ! alee adiacen*#.
0 Sarca5mul *#u nec!n*eni* deine eneran*; 5+a
5*r=mba* a5Fier din n!u. !igrad; cum 7Di 5uneam; e5*e
0 126 0
cai*ala lumii. Ar!ae *rei"eci de mii de l!cui*!ri; Meral*;
@#r# 5# mai unem la 5!c!*eal# i"i*a*!rii; 7Di dai 5eamaN
Ca5ele din c#r#mid#; uliDele rinciale aa*e; !r*ul
mari*im; d!curile; cele a*ru m!ri de a#; aba*!arele;
ga*erele; ! ciub!*#rie imen5#; *!a*e bre5lele <i me5eriile
!5ibile. Ca5a de 5cimb; cele !* b#nci <i n!u#5re"ece
ca5e de amane*.
re5iraDia. 'nde Ca5*elul
mai ui<i<i*urnul de gard#
l!curile care 7Di *aie J
de dier*i5men*
e<a@!dul; 5=n"ur#*!rile cu *ra#; cele *rei"eci <i cinci de
anuri; ca5a de c!medie; ca5a cu ligi!ane; iarmar!cul <i
d!u#5re"ece luanare. i *emlele; nici nu le mai <*iu
num#rul. $ul*e; ce maiV C=* de5re @emei; Meral*; cur#Dele;
ie*#na*e <i ar@uma*e; numai 7n 5a*in; 7n ca*i@ea <i 7n
m#*a5e; numai c!r5e*e <i anglici O; Meral*V er5urile mi
5e rear5# din gur#:

8in*t*! t$* este a!) de "m$t


6ac*ri 9i )$!#i :n0he#ate5n c!e9tar
N* am ce -ace, s$ schim) e* n* &"t
;n "chi5mi adast$ asc*ns d"r*< amar=
0 O balad# n!u#N
0 Aa. Cu *i*lul BIarnaG. -ar nu+i ga*a de!camda*#; nu
!* 5+! *ermin; m+a da* e5*e ca e5ula <i nu+mi ie5
rimele. O; Meral*; ui*am 5# *e 7n*reb. Care+i *reaba cu
Zenne@erN
0 u+i.
0 Am 7nDele5.
0 Ai 7nDele5 un raa*. %a5#; unde "iceai c#+i anul #la;
mai e mul*N
0 -u# c!lD. Iaca am <i a,un5. e"i an!ulN
0 #d.
0 S#ru* m=na <i m# 7nclin @rum!5V a5Fier i+a "=mbi* @e*ei
care m#*ura 5cara. i+a 5u5 cinea a5*#"i c# e<*i dr#guD#;
d!mniD#N
T=n#ra 5+a 7mbu,!ra* <i a 5*r=n5 cu u*ere m#*ura 7n
m=n#. Meral* a cre"u* en*ru un m!men* c# 7l a ar*icula cu
ea e *rubadur. S+a 7n<ela*. T=n#ra i+a 5ur=5 dr#g#la<; <i+a
0 129 0
u*ura* genele. a5Fier; ca de !bicei; nu i+a da* nici cea mai
mic# a*enDie.
0 Qun# "iua <i m# 7nclinV Qun# "iuaV a i"bucni*; in*r=nd 7n
an <i *rec=ndu+<i 7n @!rD# dege*ul mare e5*e c!r"ile l#u*ei.
$ae5*rul a5Fier; cel mai e5*i* !e* din Dar#; !!5e<*e 7n
anul *#u care cam la5# de d!ri* 7n riinDa cur#Deniei;
g!5!daruleV
5eama ce !n!areAm Di
eni* cu ! !*l!garuleN
5e @ace; !@*# ne5*#ili*# de bereV LDi dai
0 Lmi dau 5eama; a b!mb#ni* 7ncrun*a* angiul; ie<ind
din 5a*ele *e,gelei. $# bucur 5# *e #d; c!na<ule l#u*ar.
#d c# *e Dii de cu=n* =n# la urm#. Ai @#g#dui* c# n+! 5#
5e lumine"e bine de "iu# <i ii 5#+Di l#*e<*i n!*a de ieri. i
eu care credeam c# <i de da*a a5*a minDi; cum Di+e n#raul.
$i+e <i ru<ine c# am u*u* 5# g=nde5c a<a cea.
0 +ai de ce 5#+Di >e ru<ine; !mule bun; i+a 5u5
*rubadurul
5*#m n!i de5enin.
!rb#C#ci
mai !ricum
*=r"iu. n+am niciun ban la mine. $ai
0 u; a 5u5 angiul ne7nduleca*. Acum 5*#m de !rb#.
u *e mai !* #5ui; 5*imabile !e*. -e d!u# !ri la r=nd m+
ai du5 cu re<ul.
a5Fier <i+a a*=rna* l#u*a de un c=rlig din ere*e; 5+a
a<e"a* la ma5#; <i+a 5c!5 #l#ri!ara <i i+a m=ng=ia* g=ndi*!r
ana de egre*#.
0 Ai bani; Meral*N l+a 7n*reba* cu 5eranD# 7n gla5.
0 +am. T!* ce+am au* am da* e 5ur*uc.
0 u+i rea bine; nu+i bine; a !@*a* a5Fier. %a naiba;
niciun 5ue* iu; nimeni care 5# m# 7mrumu*e.
M!5!darule; daP de ce+i a<a de g!l a"i Bm; ce 5e e*receN
0 E rea dereme en*ru mu<*eriii !bi<nuiDi. Iar cal@ele <i
"idarii care ren!ea"# *emlul au @!5* de,a <i 5+au <i 7n*!r5
la lucru; cu *!* cu mai5*rul l!r.
0 i nimeni; nimeni al*cineaN
0 imeni 7n a@ar# de 5*imabilul negu5*!r Qibereld*;
care+<i ia micul de,un 7n alc!ul mare.
0 -ain* e+aiciN 5+a bucura* a5Fier. Trebuie 5# mergem.
Hai 7n alc!; Meral*. Ll cun!<*i e -ain* Qibereld*; i*iculN
0 u.
0 u c!n*ea"#. O 5#+l cun!<*i. O!V a 5*riga* *rubadurul;
0 1 0
@#c=ndu+<i drum rin*r+! ar*e a camerei. Sim* din5re au5
adierea <i ar!ma 5uei de cea#; a*=* de l#cu*# n#ril!r
mele. Cu+cuV !i 5un*emV Surri"#V
%a ma5a din mi,l!cul alc!ului; 5ub un 5*=l !rna* cu
girlande de u5*ur!i <i crenguDe de lan*e ar!ma*e; 5*#*ea
un i*ic d!l!@an; creD; 7n*r+! e5*# >5*icie. Ln m=na drea*#
Dinea ! lingur#
5*racin# de lemn; e
de lu*. #"=ndu+i cua5Fier
m=na<i5*=ng# 5ri,inea
e Meral*; i*icul a!
7nlemni*; a r#ma5 cu gura c#5ca*#; iar !cii lui mari; c#rui;
i 5+au b!ldi* de *eam#.
0 Salu*are; -ain*V a 5u5 a5Fier; u*ur=ndu+<i !i!5
#l#ri!ara. 3i*icul nu <i+a 5cimba* !"iDia; nici nu <i+a 7nci5
gura. $=na; a<a cum !b5era5e <i Meral*; 7i *remura u<!r;
iar r!ndela mare de cea# >ar*# a*=rna*# din lingur# 5e
leg#na ca un endul.
0 S555 555alu*are; a5Fier; 5+a b=lb=i* <i a 7ngiDi* cu
greu.
0 SugiDiN S# *e 5erii; nu reiN &ii a*en*: la marginea
*=rgului Di+am #"u* 5!DiaV ine aici 7n cur=ndV Mardenia
Qibereld* 7n carne <i !a5eV Ha; a; aV
0 Ce r!5* mai e<*i; a5Fier; i+a rer!<a* i*icul.
a5Fier a i"bucni* din n!u 7n !!*e de r=5; ac!mania*e
<i de d!u# ac!rduri e c!r"ile l#u*ei.
0 -ac# Di+ai u*ea edea @aDa; @ra*e; e a*=* de *=mi*# <i
*e "g=ie<*i la n!i de arc# am aea c!arne <i c!"i. Sau
!a*e c# *e+a 5eria* =n#*!rulN A<a+iN 3!a*e cre"i c# 5+a
de5ci5 5e"!nul de =n#*!are la i*iciN 3!a*e
0 A,ungeV Meral* 5+a ar!ia* de ma5#. Iar*#+l; rie*ene.
a5Fier a 5u@eri* a5*#"i ! mare *ragedie er5!nal#; 7nc# nu i+
a *recu*. Lncearc# <i el 5#+<i ma5ce"e *ri5*eDea; dere5ia <i
ru<inea rin glume.
0 u+mi 5une. 3i*icul <i+a 5!rbi* 7n*r+un >nal c!nDinu*ul
lingurii. reau 5# gice5c. e5ula Di+a *ra5 7n cele din urm#
un <u* 7n curN A<a+i; a5FierN
0 u m# anga,e" 7n di5cuDii e *eme 5en5ibile cu
er5!ane care 5e !5#*ea"# de "!r; 7n *im ce+<i la5#
rie*enii 7n ici!are; a 5u5 *rubadurul; du# care; @#r# a
mai a<*e*a re! ini*aDie; 5+a a<e"a*. 3i*icul a lua* ! lingur#
0 11 0
de 5u# <i a lin5 un >r de br=n"# ag#Da* de el.
0 Ce+i dre*; e dre*; a 5u5 el 7ncrun*a*. Te ini*. S*ai ,!5
la ma5a n!a5*r#. $#n=nci 5u# de cea#N
0 Ln rinciiu; nu m#n=nc a<a dereme; <i+a ridica*
a5Fier na5ul e 5u5. -ar ce+!i @ace acumN Oi m=nca. Ln5#
nu e 5*!macul g!l. Hei; g!5!daruleV Qere; *e r!gV -aP mai
iu*eV
O @e*i<can# cu ! c!ad# 7mle*i*# imre5i!nan*#; gr!a5#;
a,ung=ndu+i =n# la @und; a adu5 5*r#cini <i un b!l de
5u#. Meral*; #"=ndu+i gura r!*un,!ar# <i u@!a5#; 5e
g=ndea c# i+ar 5*a <i mai bine dac# <i+ar amin*i 5# <i+!
7ncid#.
0 -riada #duriiV a 5*riga* a5Fier; lu=ndu+i ula m=na
@e*ei <i 5#ru*=nd+! 7n alm#. Sil>d#V r#,i*!areV Crea*ur#
diin# cu !cii ca a"urul lacuril!rV E<*i @rum!a5# ca
dimineaDa <i @!rma
0 -#+i iu*e gurii
! bere; *ale de5ci5e
a gemu* -ain*. Al*min*eri ! 5# >e
r##d.
0 +! 5# >e; i+a a5igura* bardul. u+i a<a; Meral*N Rar mai
g#5e<*i !ameni mai cum5ecade dec=* n!i d!i. Eu 5un*;
c!na<ule negu5*!r; !e* <i mu"ician; iar mu"ica
7mbl=n"e<*e auc#*urile 5#lba*ice. C=* de5re =n#*!rul aici
de @aD#; el rere"in*# ! rime,die d!ar en*ru m!n<*ri. Am
5# i+l re"in*: e5*e Meral* de Riia; 5aima 5*rig!il!r; a
=rc!lacil!r <i a *u*ur!r 5c=rn#iil!r. +ai au"i* de5re
Meral*; -ain*N
0 Am au"i*. 3i*icul i+a arunca* ! riire 5u5ici!a5#
=n#*!rului. Ei bine Ei bine; ce @aci 7n !igrad; c!ane
Meral*N Oare nu+i cuma reun m!n5*ru 5c=rb!5 e+aiciN
E<*i lua* cu cu 5imbrieN
0 u; i+a "=mbi* =n#*!rul. Sun* aici 5# m# di5*re".
0 O a "i5 -ain*; b#l#ng#nindu+<i ner!5 ici!arele
#r!a5e care+i a*=rnau la ! ,um#*a*e de c!* dea5ura
!delei. A5*a+i bine
0 Ce+i bineN a5Fier a 7ngiDi* ! lingur# de 5u# <i a *ra5 !
du<c# de bere. Te g=nde<*i 5# ne dai ! m=n# de a,u*!r;
Qibereld*N %a di5*racDie; 5e 7nDelege. $ai bine nici c# 5e
u*ea. ine ca ! m#nu<#. Aem de g=nd 5# !rnim cu a=n*
0 12 0
de+aici; de la BMr!*a SuliDeiG. i a!i ne+am r!u5 5#
*recem e la B3a55i!raG; ! ca5# de de"m#D *are bun# <i
5cum#; unde u*em @ace r!5* de ! 5emiel@# 5au; cine <*ie;
!a*e ciar de ! el@# ur5=nge. -ar aem ne!ie de un
>nanDa*!r.
0 -e ceN
0
0 -e
-a;cinea care 5# eu;
m# g=ndeam l#*ea5c#.
a murmura* -ain*. Lmi are r#u.
Ln rimul r=nd; am ! 7n*=lnire de neg!D. Ln al d!ilea r=nd; nu
am de unde 5# l#*e5c a5emenea di5*racDii. Iar 7n al *reilea
r=nd; la B3a55i!raG nu+i la5# dec=* e !ameni.
0 i n!i ce 5un*em; aN Qu@niDeN A; 7nDeleg. u la5#
i*ici ac!l!. Ln*r+ade#r. Ai dre*a*e; -ain*. ]5*a+i
!igradul. Cai*ala lumii.
0 -a a 5u5 i*icul; cu !cii la =n#*!r <i @#c=nd !
grima5# ciuda*# 5+a
'<a alc!ului cu gura. Eu m#
i"bi* larg de duc. Am<i! a7n*=lni
ere*e in*ra* -ain*
Qibereld*.
0 eiV a 5*riga* a5Fier.
3i*icul care 5*#*ea 7n ici!are 7n rag nu 5e rea
de!5ebea de i*icul a<e"a* la ma5#; cu e?ceDia @a*ului c#
cel de la ma5# era cura*; iar cel de la u<# era murdar;
"drenD#r!5 <i r##<i*.
0 Te+am rin5; derbedeuleV a urla* i*icul murdar;
arunc=ndu+5e 5re ma5#. 3unga<uleV
Meam#nul a<e"a* 5+a ridica* r#5*urn=nd *abure*ul <i
7mr#<*iind *!* ce era e ma5#. Meral* a reacDi!na*
in5*inc*i <i in5*an*aneu J <i+a lua* 5ada cu *!* cu *eac# <i
l+a <>ciui* e Qibereld* la g=*. 3i*icul a c#"u* la !dea; 5+a
r!5*!g!li*; 5+a 5*recura* rin*re ici!arele lui a5Fier <i 5+a
gr#bi* 7n a*ru labe 5re ie<ire; cu m=inile <i ici!arele
lungi*e bru5c ca ici!arele de #ian,en. #"=ndu+l; -ain*
Qibereld* cel murdar l+a ble5*ema*; a r#cni* <i a 5#ri* 7n*r+!
ar*e; *r=n*indu+5e cu un *r!5ne* cu 5a*ele de ere*ele
de5#rDi*!r din lemn. Meral* <i+a 5c!5 5ada din *eac#; a
7nl#*ura* *abure*ul din calea lui cu ! l!i*ur# <i 5+a declan<a*
m#celul. -ain* Qibereld* cel cura*; care; 7n a@ar# de
cul!area e5*ei; n+aea nimic di@eri* de cel#lal* -ain*
0 1 0
Qibereld*; a 5#ri* ragul ca ! l#cu5*# <i a D=<ni* 7n 5al!nul
c!mun; unde 5+a ci!cni* cu @e*i<cana cu gura 7n*rede5ci5#.
#"=ndu+i ici!arele lungi <i >"i!n!mia carica*ural#
e5*!ma*#; @#*uca <i+a de5ci5 larg gura <i a 5c!5 un Di#*
5@redeli*!r en*ru urece. Meral*; r!>*=nd de ierderea de
ri*m r!du5# de <!cul "g!m!*ului; a rin5 crea*ura 7n
mi,l!cul
genunci.5#lii <i a *r=n*i*+! la !dea cu un <u* abil 7n
0 ici 5# nu 5ui; @ra*e; i+a <uiera* rin*re dinDii 7ncle<*aDi;
un=ndu+i la g=* =r@ul 5adei. ici! 5uare.
0 Ce 5e e*receN a urla* angiul ar!iindu+5e cu !
l!a*# 7n m=n#. Ce+i a5*aN MardieniiV &ugi du# gardieni;
-ec"FaV
0 uuuV a urla* crea*ura *##lindu+5e e !dea <i
de@!rm=ndu+5e <i mai mul*. # c!n,ur; nuuuV
0 iciun
alc!. 3rindegardianV
@#*uca; ia5FierV
5+a al#*ura* i*icul murdar; enind din
Trubadurul a auca*+! e -ec"Fa <i; 7n ciuda grabei; a
ale5 cu a*enDie de unde 5+! rind#. -ec"Fa a Dia* <i 5+a
gemui* e !dea; la ici!arele lui.
0 '<urel; g!5!darule; g=@=ia -ain* Qibereld*. E !
r!blem# er5!nal#; n+are r!5* 5# cem#m gardienii.
3l#*e5c eu *!a*# aguba.
0 u+i nici! agub#; a 5u5 5!bru angiul; riind 7n ,ur.
0 -ar ! 5# >e; a 5cr=<ni* i*icul durduliu. 3en*ru c# ! 5#+l
iau de 7nda*# la b#*aie. i 7nc# cum. O 5#+i dau c=*ea
gi!age 7n*runa <i cu ne5aD; de+! 5# 5e @ac# "!b *!*ul e+
aici.
%abele alungi*e <i ala*i"a*e e !dea <i carica*ura di@u"#
a lui -ain* Qibereld* 5+au @r=n* 7n buc#Di.
0 ici 5# nu+Di *reac# rin ca a<a cea; a "i5 angiul
rece; cliind din !ci <i ridic=nd l!a*a. +ai dec=* 5#+l baDi
7n drum 5au 7n cur*e; c!ane i*icule. u aici. i !ricum;
cem gardienii. u !* 5# nu+i cem. 3en*ru c# la urma
urmel!r e !rba de un m!n5*ru !rdinarV
0 C!ane g!5!darule; i 5+a adre5a* Meral* calm; @#r# a
reduce re5iunea =r@ului de 5ad# a5ura g=*ului crea*urii.
S*ai lini<*i*. +! 5# 5e clin*ea5c# nimic; n+! 5# >e nici!
0 14 0
agub#. Si*uaDia e5*e 5ub c!n*r!l. Sun* =n#*!r; iar
m!n5*rul; du# cum e"i; e "#d#rnici*. Cu *!a*e c# are !
ce5*iune er5!nal#; ! 5+! re"!l#m lini<*iDi 7n alc!. -#+i
drumul @#*ucii <i *reci 7nc!ace; a5Fier. Ln de5ag# am un lanD
de argin*. Ia 5c!a*e+l <i leag#+i @rumu<el labele c!na<ului la
5a*e. u *e mi<ca; @r#Di!are. Crea*ura 5ceuna 7n 5urdin#.

*u;0g!5!darule;
Qine; Meral*;ce+ai
a 5u5 a5Fier. %+am
7ncremeni* a<aN lega*. Hai !7nbere.
Am ceru* alc!.Iari
mie; a*unci c=nd cer ! bere; *rebuie 5# mi 5e aduc# una
du# al*a =n# c=nd 5*rig: BA#VG
Meral* a 7min5 crea*ura 7n alc! <i a a<e"a*+! bru*al
l=ng# 5*=l. S+a a<e"a* <i Qibereld*; b!5uma*; riindu+l
di5reDui*!r.
0 Ln ce al ara*#; a 5u5 el. 'n mald#r de alua* d!5i*.
'i*#+*e la na5ul lui; a5Fier; cum 5*# 5# cad#; 5ec#*ura naibii.
Iar urecile; ce QrrrV
7nm!rm=n*are. mai; arc#+i 5!acr#+mea ciar 7nain*e de
0 S*ai ! cli#; l+a !ri* a5Fier. E<*i Qibereld*N Ei bine;
da; @#r# 7nd!ial#. -aP ceea ce <ade l=ng# 5*=l era *u
adinea!ri. -ac# nu m# 7n<el. Meral*V T!Di !cii 5un* aDin*iDi
5re *ine. E<*i =n#*!r. Ce naiba 5e 7n*=ml#N Ce e5*eN
0 $im.
0 $im e<*i *u; 5+a r#5*i* bari*!na* crea*ura; balan5=ndu+<i
na5ul. u 5un* niciun mim; ci d!ar d!ler; dac# reDi 5#
<*iDi; iar numele meu e5*e Tellic! %unngreinF %e*!r*e. 3e
5cur* 3en5*!cF. 3rie*enii 7mi 5un -udu.
0 %a5P c#+Di dau eu Die -udu; nen!r!ci*uleV i+a 5*riga*
-ain*; ar#*=ndu+i umnul. 'nde mi+5 caiiN 3unga<uleV
0 C!na<il!r; le+a amin*i* angiul; in*r=nd cu un bu*!ia< <i
ni<*e albe. $i+aDi @#g#dui* c+! 5# >Di a<nici.
0 O; bere; a !@*a* i*icul. $!r de 5e*e; la naiba. i de
@!ameV
0 i eu; a 7ng#ima* Tellic! %unngreinF %e*!r*e. u l+a
b#ga* nimeni 7n 5eam#.
0 Ce+i a5*aN a 7n*reba* angiul; riind crea*ura care;
#"=nd berea; <i+a 5c!5 ! limb# lung# rin*re bu"ele
uae; #5*!a5e. Ce e5*e; c!na<il!rN
0 'n mim; a 5u5 =n#*!rul ign!r=nd grima5ele
0 1 0
m!n5*rului. I 5e !a*e 5une 7n mai mul*e @eluri: 5cimbaci;
dublan*; e?ling; bedaF. Sau d!ler; a<a cum 7<i 5une el
7n5u<i.
0 'n e?lingV a e?clama* angiul. Aici; 7n !igradN Ln
anul meuN Iu*e; iu*e. Cem#m gardieniiV i re!DiiV ai de
caul meu
0 '<urel;
grab# 5ua dinu<urel; a Dia*
5*racina lui-ain*
a5Fier;Qibereld*;
5ala*# cam=nc=nd 7n
rin minune.
O 5# ael#m n!i <i la cinea. -ar mai *=r"iu. %e#d#*ura
a5*a m+a *=l#ri* <i n+am de g=nd 5#+l dau e m=na
au*!ri*#Dil!r 7nain*e de a+mi recuera bunurile. # cun!5c
eu; n!igradenil!r; <i e !i; <i e ,udec#*!rii !<*ri. u
ca#* dec=* ! "ecime; <i e+aia dac# am n!r!c.
0 &ie+# mil#; ,elea #*run"#*!r d!lerul. u m# daDi 7n
gearele !amenil!rV -ac+aDi <*i ce @ac cu cei ca mine
0 *im;
C=nd rind@#r#
c=*eu*inD# de *#gad#;
un d!ler; a da*
mai 7n*=i din ca angiul.
7l e?!rci"ea"# !ii. Ll
leag# bine de un ar; 7l *##le5c rin lu* ame5*eca* cu
ili*ur# <i 7l c!c la @!c =n# c=nd lu*ul 5e 7n*#re<*e ca !
c#r#mid#. Cel uDin a<a @#ceau !dini!ar#; a*unci c=nd a5*@el
de m!n<*ri erau rin<i mai de5.
0 Ce auc#*uri barbare aeDi !i; !amenii; 5+a 5*r=mba*
-ain*; 7ming=nd 5*racina g!li*#. -ar !a*e c# a<a erau
ede5iDi d!ar !Dii <i bandiDii. Ia ai; mai bine 5une+mi;
le#d#*ur#; unde mi+5 caiiN -aP mai iu*e; c# al*min*eri *e
*rag de na5ul #5*a rin*re ici!are <i Di+l bag 7n cur. 'nde mi+
ai du5 caii; *e 7n*reb.
0 I+am =n =ndu*; 5+a b=lb=i* Tellic! %unngreinF
%e*!r*e; 7n *im ce urecile i 5+au 5*r=n5 bru5c ca ni<*e bile;
a5em#n#*!are un!r c##D=ni de c!n!id# 7n minia*ur#.
0 I+a =ndu*V %+aDi au"i*N @#cea 5ume i*icul. $i+a
=ndu* caiiV
0 3#i; 5igur; a 5u5 a5Fier. A au* *im. Se+n=r*e de *rei
"ile e+aici. -e *rei "ile *e #d adic# el %a naiba; -ain*;
a5*a 7n5eamn# c#
0 Qine7nDele5V a urla* negu5*!rul b#*=nd din ici!arele
#r!a5e. $+a *=l#ri* la drumul mare; c=nd mai aeam cale
de+! "i =n# la *=rgV i ine acum ma5ca*; "ice c#+5 eu;
0 1/ 0
7nDelegeDiN $i+a =ndu* caiiV Ll !m!rV Ll 5ugrum cu m=inile
meleV
0 Sune+ne cum 5+a 7n*=mla*; c!ane Qibereld*.
0 Meral* de Riia; dac# nu m# 7n<elN =n#*!rulN
Meral* a c!n>rma* din ca.
0 Ce bine 5+a nimeri*; a "i5 i*icul. Sun* -ain* Qibereld*
din %unca Tr!5c!*ului;
mi -ain*; Meral*. @ermier; agricul*!r <i negu5*!r. Sune+
0 3!e5*e<*e; -ain*.
0 Ei bine; a<a 5+a 7n*=mla*. Eu cu 5lugile mele duceam
ni<*e cai de =n"are 7n !b!rul de la 3!dul -ia!lului. C=nd
mai r#m#5e5e cale de+! "i =n# la *=rg; am @#cu* ul*imul
!a5. Am e*recu* *!a*# n!a*ea; am i5r#i* un !l!b!c
cu Duic#. %a mie"ul n!Dii; m+am *re"i* >indc# 5imDeam c#+
mi !cne<*e e"ica 7n mine; m+am da* ,!5 din c#ruD# <i ce
mi+am
merg; m#"i5; 7n#luie
ia 5#+mi!arunc
ceaD#!cii la cai;m#
ca naiba; 7n lunc#. $erg
ui* <i #d eu ce
de!da*#
c# ine cinea. Cine+i ac!l!N 7n*reb. El; nimic. $# duc mai
ar!ae <i #d m# #d e mine. Ca+n*r+! !glind#. $#
g=nde5c: nu *rebuia 5# beau a*=*a Duic#; a naibii b#u*ur#. i
#5*a de+aici en*ru c# el era; mi+a *ra5 ! gi!ag# 7n caV
Am #"u* 5*ele er"i <i am c#"u* gr#mad#. -imineaDa m#
*re"e5c dereme; cu un cucui ac!eri* cu 5=nge c=* un
ca5*rae*e 7n ca. Ln ,urul meu niciun 5ue*; nici urm# de
*ab#ra n!a5*r#. $+am @=D=i* *!a*# "iua 7nc!ace <i+nc!l!
=n# am g#5i* drumul; d!u# "ile m+am *=r=*; am r!5
r#d#cini <i ciuerci crude. Iar el ne*rebnicul #5*a de
-udulic!; 5au cum dracuP+l mai ceam#; 7n*re *im; 5+a du5
la !igrad ca <i cum a< > @!5* eu <i 5+a de5c!*!r!5i* de caii
meiV C# acum 7i *rag C=* de5re 5lugile mele ne*rebnice;
! 5# le dau c=*e ! 5u*# de gi!age la >ecare la curuP g!l;
ci!r=i naibiiV Ca 5# e"i c# nu *e <*ie de 5*#=n; 5e la5#
#c#liDi a<a cu una; cu d!u#V Idi!Di; 5ec#*uri; 5cur5uri
0 u le+! lua 7n nume de r#u; -ain*; i+a 5u5 Meral*. +
au au* ce @ace. $imul *e+a c!ia* 7n a<a @el 7nc=* le+a @!5*
im!5ibil 5#+l de!5ebea5c# de !riginal; adic# de ic*im#. +
ai au"i* nici!da*# de mimiN
0 -e+au"i*; am au"i*. -ar m+am g=ndi* c#+5 5c!rneli.
0 1U 0
0 u+5 5c!rneli. 'nui d!ler 7i e de+a,un5 5# 5e ar!ie
de ic*im# ca 5# 5e ada*e"e raid <i irer!<abil la
5*ruc*ura ma*erial# nece5ar#. # a*rag a*enDia a5ura
@a*ului c# nu e5*e !rba de5re ! ilu"ie; ci de !
*ran5@!rmare c!mle*#; e?ac*#. 3=n# 7n cele mai mici
de*alii. Cum de i"bu*e5c; nu 5e <*ie. r#,i*!rii re5uun c# 7n
ace5* ca" !erea"#
lican*r!ie; aceea<i c!m!nen*#
dar eu b#nuie5c c# e5*e !rbadin 5=nge
de5re cuca 7n
*!*ul
al*cea; de ! mie de !ri mai u*ernic. Ln 5@=r<i*; =rc!lacul
are d!ar d!u# @!rme; cel mul* *rei; 7n *im ce d!lerul 5e
!a*e re5cimba 7n !rice rea; a*=*a *im c=* c!re5unde
mai mul* 5au mai uDin cu greu*a*ea c!r!ral#.
0 Mreu*a*eaN
0 Qine7nDele5; n+are cum 5# 5e *ran5@!rme 7n ma5*!d!n*.
i nici 7n <!arece.
0
0 Am 7nDele5.
Argin*ul. -aP lanDul
3en*ru cu care el+ai
un lican*r! lega* la
m!r*al; ce+i bunN
mimului; du#
cum !Di edea; d!ar 7i 7miedic# *ran5@!rmarea. 3rin
urmare; el 5e a# acum 7n r!ria 5a @!rm#.
-!lerul <i+a 5*r=n5 bu"ele e<c#i*e <i i+a arunca*
=n#*!rului ! c#u*#*ur# ur=*# cu !cii 5#i *ulburi; care 7<i
ierdu5er# de+acum cul!area c#ruie a iri<il!r i*icului <i
deeni5er# galbeni.
0 S+a mai <i ri#<i* e+aici; le#d#*ura neru<ina*#; a
b!lb!r!5i* -ain*. ai; c=nd m# g=nde5c c# a 5*a* <i aici; <i
la BMr!*#G; unde !bi<nuiam eu 5# !!5e5c. Cum i+a r!5*i*
e *!Di c# era euV
a5Fier a cl#*ina* din ca.
0 -ain*; i+a 5u5 *rubadurul; era lei*+!lei* cu *ine. $+
am 7n*=lni* cu el aici acum *rei "ile. Ar#*a ca *ine <i !rbea
ca *ine. M=ndea ca *ine. Iar c=nd i+a adu5 g#ina; era la @el
de r##reD ca *ine. Sau !a*e ciar *e 7n*recea.
0 A5*a din urm# nu m# deran,ea"#; a relica* i*icul;
de!arece !* 5#+mi recuere" ! ar*e din bani. $i+e 5il# <i
5#+l a*ing. Ia+i *#<cuDa; a5Fier; <i e"i ce+are 7n#un*ru. Ar
*rebui 5# >e ! 5um# @rumu<ic#; dac# !Dul mi+a =ndu* caii.
0 C=Di cai ai au*; -ain*N
0 -!i5re"ece.
0 16 0
0 -ac# @acem 5!c!*eala du# cum 5un* reDurile
m!ndiale; a "i5 *rubadurul ui*=ndu+5e 7n *#<cuD#; ceea ce+i
aici ar a,unge numai en*ru unul 5ingur; <i acela b#*r=n <i
ric#,i*. -ac# ne lu#m du# mercurialul n!igradian; ar >
en*ru d!u#; cel mul* *rei care.
egu5*!rul n+a 5u5 nimic; dar ar#*a de arc# era ga*a 5#
i"bucnea5c# 7n l=n5.
5#+i alunece na5ul Tellic!
7n ,!5 %unngreinF
<i bu"a in@eri!ar# %e*!r*e
ciar <i <i+a
mai l#5a*
,!5;
a!i a b!lb!r!5i* cea 7nce* din 5a*ele ei.
0 3e 5cur*; a !@*a* 7n cele din urm# i*icul; m+a r#da*;
m+a ruina* ! crea*ur# a c#rei e?i5*enD# ! 5!c!*eam un ba5m
en*ru ad!rmi* c!iii. A5*a 7n5eamn# 5# ai gini!n.
0 +am nimic de ad#uga*; a ad#uga* =n#*!rul riindu+l
e d!lerul care 5e r#5ucea 7n 5caun. i eu eram c!nin5
c# mimii au @!5* 5*=riDi de mul*. Ln *recu*; din c=*e am
au"i*; mulDi din*re l!r
-ar mime*i5mul ei *r#iau rin #durile
i+a deran,a* @!ar*edinmul*
,ur <ie
7n !di<.
rimii
c!l!ni<*i <i au 7nceu* 5#+i =ne"e. -e5*ul de e>cien*. S+a
a,un5 raid la e?*erminarea l!r.
0 Ce bine era; a 5u5 angiul. 3*iui; @ui; ,ur e &!cul cel
e<nic c# re@er un drag!n 5au un dia!l care r#m=n mereu
drag!n 5au dia!l <i <*ii 5# *e Dii dear*e de ei. -ar
lican*r!ia; *!a*e 5cimb#rile <i *ran5@!rm#rile a5*ea 5un*
r!ce5e id!a5e <i diab!lice; 7n<el#ciune <i *r#dare; 5c!rni*e
de 5urc#ciunile a5*ea ca 5# d#une"e !amenil!rV Eu #
5un; cem#m gardienii ca 5# un# @!cul e 5c=rb!<eniile
a5*eaV
0 Meral*N <i+a mani@e5*a* curi!"i*a*ea a5Fier. A< rea 5#
aud #rerea 5eciali5*ului. Ln*r+ade#r 5un* a<a de
rime,di!<i <i agre5ii mimii #<*iaN
0 Abili*a*ea l!r de a c!ia; a r#5un5 =n#*!rul; e !
carac*eri5*ic# ce i"ea"# mai degrab# a#rarea dec=*
agre5iunea. +am au"i* !rbindu+5e
0 $#i; al naibii; l+a 7n*reru* @uri!5 -ain*; b#*=nd cu
umnul 7n ma5#. -ac# nici 5# !cne<*i e cinea 7n ca <i
5#+l *=l#re<*i nu e5*e agre5iune; a*unci nu <*iu ce naiba
mai e5*e. %ucrurile 5*au de5*ul de 5imlu: am @!5* a*aca* <i
,e@ui*; nu numai de bunurile d!b=ndi*e rin munc# grea; ci
0 19 0
<i de >inDa mea. Cer ! c!men5aDie; nu m# la5 =n#
0 Mardienii; 5# cem#m gardieniiV a 5u5 angiul. i
re!Dii *rebuie cemaDiV S# >e ar5 m!n5*rul #5*a; ne!mul
#5*aV
0 Ore<*e+*e; g!5!daruleV a ridica* i*icul caul. $#
5c!Di din 5#ri*e cu gardienii dumi*ale. LDi a*rag a*enDia
a5ura @a*ului
mie. i a#; dac#c#nune!mul
<*iai; c#nu<i Di+a @#cu*ne!m.
eu 5un* Die nimic; numai
0 Ce 5ui; c!ane Qibereld*N a r=5 ner!5 angiul. E
di@erenD# ca de la cer la #m=n* 7n*re !i d!i. -umnea*a
e<*i un !m mai mic; iar ar#*area a5*a nu e al*cea dec=* un
m!n5*ru. Sun* 5urrin5; c!ane =n#*!r; c# 5*ai a*=* de
a<nic. Care+i; iar*#+m#; r!5*ul !5*ru 7n lumea a5*aN Treaba
!a5*r# e 5# 5*=riDi m!n<*rii; nu+i a<aN
0 $!n<*rii; a 5u5 Merald rece. -ar nu rere"en*anDii
ra5el!r
0 Hai;in*eligen*e.
ai; mae5*re; a relica* angiul; de+acum 7n*reci
m#5ura 7n*ru c=*a.
0 Ciar a<aV a 5#ri* a5Fier. Ai mer5 rea dear*e; Meral*;
de unde+ai mai 5c!5+! <i e+a5*a cu ra5a in*eligen*#N 'i*#+*e
<i *u la el.
Tellic! %unngreinF %e*!r*e nu aducea; de @a*; cu reun
rere"en*an* al ra5ei d!*a* cu in*eligenD#. $ai degrab#
aducea cu ! mari!ne*# m!dela*# din lu* <i @#in#; care 5e
ui*a la =n#*!r cu !ci *ulburi; galbeni. ici 5mi!rc#ielile
r!du5e de na5ul care a,ungea la bla*ul me5ei nu #reau 5#
r!in# de la membrul unei ra5e in*eligen*e.
0 Ma*a cu raa*ul #5*aV a i"bucni* bru5c -ain*
Qibereld*. u meri*# 5# mai !rbimV T!* ceea ce c!n*ea"#
5un* caii mei <i agubele meleV Ai au"i*; 5c=rn#ie
ble5*ema*#N Cui i+ai =ndu* caiiN Ce+ai @#cu* cu baniiN
!rbe<*e mai reede; al*min*eri *e 5n!e5c 7n b#*aie; *e
bele5cV
-ec"Fa; 7n*rede5ci"=nd u<a; <i+a b#ga* 7n alc! caul de
cul!area inului.
0 Aem mu<*erii 7n 5al#; *a*#; a <!*i* ea. idarii <i
"ugraii. Li 5ere5c eu; dar nu mai DiaDi a*=* de *are; c#ci
au 7nceu* 5# 5e 7n*rebe ce 5e e*rece 7n alc!.
0 14 0
0 Ln numele &!cului cel e<nicV a in*ra* 7n anic# angiul
ui*=ndu+5e la d!lerul l#b#rDa*. -ac# reun mu<*eriu 7<i
arunc# un !ci <i+l ede !; ce+! 5+! #Dim. -ac# n+am
cema* gardienii; a*unci $ae5*re =n#*!rV -ac#+i un
e?ling ade#ra*; !runce<*e+i 5# 5e re5cimbe 7n cea
mai decen*; un n!r de @um; de e?emlu. 3en*ru m!men*.
0 Are dre*a*e; a 5u5 -ain*. S# 5e re5cimbe 7n cea;
Meral*.
0 Ln ceN a b!lb!r!5i* din 5enin d!lerul. 3!* lua @!rma
e care ! #d 7n @aDa !cil!r du# ce m# ui* cu a*enDie. Ln
care din*re !i; rin urmare; 5# m# re5cimbN
0 Ln mine; nuV a "i5 angiul @#r# 5# 5*ea e g=nduri.
0 ici 7n mine; 5+a indigna* a5Fier. +a< > rea bun de
camua,. T!Di m# cun!5c; a5*@el 7nc=* aariDia a d!i a5Fieri
la aceea<i ma5# ar r!duce mai mul*# 5en"aDie dec=* #5*a
de0 aici;
Cu cu r!ria
mine 5+ar lui >inD#. la @el; a "=mbi* Meral*. Ai r#ma5
7n*=mla
*u; -ain*. i 5e !*rie<*e ca ! m#nu<#. u *e 5u#ra; dar
<*ii c# !amenii di5*ing ane!ie un i*ic de al*ul.
egu5*!rul n+a 5*a* mul* e g=nduri.
0 Qine; a c!n5imDi* el. &ie. Sc!a*e+i lanDul; =n#*!rule.
Hai; ce mai 5*ai; re5cimb#+*e 7n mine; ra5# in*eligen*#.
-u# 7nde#r*area lanDului; d!lerul <i+a @reca* laba cu
a5ec* de alua*; <i+a a*in5 na5ul; <i+a aDin*i* !cii e i*ic.
3ielea a*=rn=nd# de e @aD# i 5+a *ra5 7n 5u5 <i a c##*a*
cul!are. a5ul i 5+a redu5 <i i 5+a c!n*rac*a* cu un *r!5ne*
5urd; e craniul le<u i+au r#5#ri* "ulu>. -ain* 5e !lba;
angiul 5*#*ea cu gura c#5ca*# 7n*r+! eneraDie mu*#;
a5Fier !@*a <i gemea.
'l*ima care 5+a 5cimba* a @!5* cul!area !cil!r.
-ain* Qibereld* al -!ilea a *u<i*; 5+a ar!ia* de ma5#;
i+a lua* alba lui -ain* Qibereld* Ln*=i; <i+a 5*rii* cu
l#c!mie bu"ele de ea.
0 u 5e !a*e; nu 5e !a*e; a <!*i* a5Fier. 'i*aDi+#; ca
d!u# ic#*uri de a#. Im!5ibil de di5*in5. %ei*. -e da*a
acea5*a; ciar <i i<c#*urile de D=nDari <i e*ele de e
an*al!ni 3an*al!ni ade#raDiV Meral*; nici r#,i*!rii nu !*
@ace a<a ceaV 3une m=na; l=n# au*en*ic#; nici! ilu"ieV
0 141 0
IncredibilV Cum a i"bu*i*N
0 imeni nu <*ie; a 5u5 =n#*!rul. ici el 7n5u<i nu <*ie.
i+am 5u5 c# are caaci*a*ea 5# me*am!r@!"e"e e delin
5*ruc*ura ma*eriei; dar e ! abili*a*e !rganic#; in5*inc*i#
0 -ar an*al!nii -in ce 5+au @#cu* an*al!niiN -aP
e5*aN
0 E5*e
5c!a*e r!ria iele;
de bun#!ie *ran5@!rma*#.
an*al!nii. u ierde
Oricum <i+ar cred c# <i+ar
imedia*
carac*eri5*icile l=nii
0 3#ca*; <i+a dem!n5*ra* er5icaci*a*ea -ain*. 3en*ru
c# m# 7n*reba5em de,a dac# 5#+i 5un 5au nu 5# 5cimbe !
g#lea*# de ma*erie e ! g#lea*# de aur.
-!lerul; 7n re"en* ! c!ie >del# a i*icului; 5+a l#5a*
e 5a*e c!m!d <i a "=mbi* larg; bucur!5 5# ad# c# 5e a#
7n cen*rul a*enDiei. S*#*ea 7n aceea<i !"iDie ca -ain*;
b#l#ng#nindu+<i ici!arelede
0 -aP <*ii ! 5umedenie #r!a5e.
lucruri de5re d!leri; Meral*;
a 5u5; a!i a *ra5 ! alb#; a le5c#i* <i a r=g=i*. Ln*r+
ade#r; ! 5umedenie.
0 ei; gla5ul <i ur*#rile 5un* *!* ale lui Qibereld*; 5+a
mira* a5Fier. +are nimeni ! cul!are r!<ieN Trebuie 5#+l
7n5emn#m; la naiba; al*@el 7i c!n@und#m.
0 Ce 5ui; a5Fier; a r!*e5*a* -ain* Qibereld* 7n*=i; !
5# m# c!n@un"i cu elN Ln rimul r=nd
0  Se #d de la ! !<*# di@erenDele; a *ermina*
r!!"iDia -ain* Qibereld* al -!ilea; iar a!i a r=g=i*
5!n!r. Ce mai 7nc!l! <i+nc!ace; *rebuie 5# >i mai r!5* dec=*
n!a*ea ca 5# ne c!n@un"i.
0 -aP de unde 5# <*iuN a <!*i* a5Fier cu eneraDie.
M=nde<*e <i !rbe<*e ca Qibereld*. E ane!ie de
de!5ebi*
0 E?agere"i; <i+a Duguia* bu"ele i*icul. E?agere"i rea
mul*.
0 u; a nega* Meral*. u e5*e nici! e?agerare. Cre"i 5au
nu; dar el e5*e 7n m!men*ul ace5*a *u; -ain*. Ln*r+un m!d
necun!5cu* n!u#; d!lerul c!ia"# cu e?ac*i*a*e 5iicul
ic*imei.
0 35i cumN
0 142 0
0 Ei bine; carac*eri5*ici ale minDii; ale >rii; 5en*imen*ele;
g=ndurile. Sue*ul. Ceea ce ar c!n>rma cele nega*e de cei
mai mulDi r#,i*!ri <i de *!Di re!Dii. &a*ul c# 5ue*ul e5*e;
de a5emenea; ma*erie.
0 Qla5@emie a i"bucni* angiul.
0 i r!5*ii; a ad#uga* cu @ermi*a*e -ain* Qibereld*. u
ne mai *urna !e<*i;
*reac#+mearg#. C!ierea=n#*!rule. 3r!rie*#Dile
na5ului cuia 5iri*ului;
<i a an*al!nil!r e
una; dar cu raDiunea nu+i a<a de 5imlu. LDi dem!n5*re" de
7nda*#. -ac# ace5* d!ler r!5* mi+ar > c!ia* min*ea; n+ar
mai > =ndu* caii 7n !igrad; unde nu 5e cau*#; ci 5+ar >
du5 cu ei la 3!dul -ia!lului; 7n !b!rul de cai; unde reDurile
5un* 5*abili*e rin lici*aDie; cel care d# mai mul*. A<a nu ie<i
7n ierdere
0 Qa ie<i 7n ierdere J d!lerul i+a ar!dia* @aDa
5u#ra*# a i*icului
rimul r=nd; reDul e<i mic
a u@ni* 7n @elul7nlui
la lici*aDie carac*eri5*ic.
3!dul -ia!lului;Ln
de!arece negu5*!rii 5e 7nDeleg 7n*re ei cum 5# lici*e"e. Ln
lu5 *rebuie 5# l#*e<*i <i c!mi5i!nul ad,udec#*!rului.
0 u m# 7neDi *u e mine negu5*!ria; idi!*ule; 5+a
indigna* Qibereld*. A< > 5c!5 la 3!dul -ia!lului n!u#"eci
5au ! 5u*# buca*a. -aP *u; c=* ai lua* de la <arla*anii
n!igradieniN
0 O 5u*# *rei"eci; a r#5un5 d!lerul.
0 $inDi; u<lama ce e<*i.
0 u min*. Am m=na* caii direc* 7n !r*; c!ane -ain*; <i
ac!l! am g#5i* un negu5*!r de bl#nuri de e5*e m#ri.
C!,!carii nu @!l!5e5c b!ii la caraan#; en*ru c# 5un* rea
lenDi. Hainele de blan# 5un* u<!are; dar reDi!a5e; a<a c#
*rebuie 5# c#l#*!rea5c# raid. Ln !igrad n+au ne!ie de
cai; rin urmare nu 5un* cai ac!l!. umai eu aeam; a<a ca
am dic*a* reDul. E5*e 5imlu
0 u+mi da *u mie lecDii; Di+am 5u5V 5+a 7nr!<i* -ain*. Ei
bine; bine; ai c=<*iga* mul*. i a*unci unde 5un* araleleN
0 I+am ine5*i*; a r#5un5 ar!gan* Tellic!; imi*=nd ge5*ul
*iic en*ru i*ic de a+<i ie*#na cu dege*ele c!ama dea5#.
3aralele; c!ane -ain*; *rebuie 5# circule; iar neg!Dul
*rebuie 5# 5e 7n=r*#.
0 14 0
0 &ii a*en* 5# nu+Di 7n=r* eu c##D=naV Sune+mi ce+ai
@#cu* cu aralele c##*a*e en*ru caiN
0 i+am 5u5. Am cum#ra* bunuri.
0 CeN Ce+ai cum#ra*; nen!r!ci*uleN
0 C= c=rm="; 5+a b=lb=i* d!lerul; du# care a reci*a*
e ner#5ua*e. Cinci 5u*e de baniDe de c=rm="; <ai"eci <i
d!u#
u*inide
decin*ale
ulei de de e5enD# de
*randa>r; mim!"e;
d!u#"eci <i cinci"eci <i cinci
*rei de barili de de
un*ur# de c!d; <a5e 5u*e de 5*r#cini de lu* <i !*"eci de
lire de cear# de albine. ReDineDi; un*ura de c!d am
cum#ra*+! @!ar*e ie@*in; en*ru c# era r=nced#. O; <i era
5# ui*. Am cum#ra* <i ! 5u*# de c!Di de @r=ngie de
bumbac.
S+a a<*ernu* *#cerea; ! *#cere lung#; @!ar*e lung#.
0 'n*ur# de e<*e r=nced#; a 5u5 7n*r+un 5@=r<i* -ain*;
r!nunD=nd >ecare
ulei de *randa>r. ucu=n* @!ar*e
5e !a*e; rar.7n*r+un
5un* &r=ngie
i5.de bumbac;
-a; @#r#
u*inD# de *#gad#; e un c!<mar. Ln !igrad 5e !a*e
cum#ra !rice; *!* @elul de lucruri reDi!a5e <i u*ile; iar
cre*inul #5*a mi+a cel*ui* aralele e nu <*iu ce raa*uri.
Cu 7n@#Di<area mea. Sun* *ermina*; mi+am ierdu* aralele;
mi+am ruina* reu*aDia de negu5*!r. Ma*a; m+am 5#*ura*.
Lmrumu*#+mi 5ada; Meral*. Sc##m de el e l!c.
'<a alc!ului 5+a de5ci5 cu un 5c=rD=i*.
0 egu5*!rul Qibereld*V a cucurigi* n!u+eni*ul 5ulu;
7n#lui* 7n*r+! *!g# i!le* care a*=rna e el ca e un ar.
3ur*a ! #l#ri!ar# de ca*i@ea 7n @!rm# de !liD# r#5*urna*#.
egu5*!rul Qibereld* e5*e aiciN
0 -a; au r#5un5 la uni5!n cei d!i i*ici.
Ln m!men*ul urm#*!r; unul din*re cei d!i -ain*
Qibereld* i+a arunca* c!nDinu*ul albei 7n @aD# =n#*!rului;
a *ra5 abil 5caunul de 5ub a5Fier <i 5+a *=r=* raid e 5ub
ma5# 7n direcDia u<ii; unde l+a d#r=ma* e indiidul cu
#l#ri!ar# n!5*im#.
0 &!cV A,u*!rV a urla* !da*# a,un5 7n 5al#. $urimV ArdeV
-u# ce <i+a <*er5 5uma de e @aD#; Meral* a !rni* 7n
urm#rirea @ugarului; dar cel#lal* Qibereld*; care 5+a
5*recura* 7n acela<i m!d; 5+a gr#bi* la u<#; a aluneca* e
0 144 0
rumegu< <i 5+a 7ncurca* rin*re ici!arele lui. Au c#"u*
7mreun# 7n ragul u<ii. a5Fier a 7n,ura* ca la u<a c!r*ului;
7ncerc=nd 5# ia5# de 5ub ma5#.
0 OriDiiiiiii+iV a urla* indiidul de<ira*; r#ma5 e !dea;
7ncurca* 7n @aldurile *!gii 5ale. H!DiiV QandiDiiV
Meral* 5+a ridica* de e i*ic. Ln cele din urm#; l+a #"u* 7n
5ala anului
<i drum. e d!ler
=n#*!rul ci!cnindu+5e
5+a arunca* de lu=ndu+<i
du# el; mu<*erii <ia=n*
cr!indu+
ca
un ela5*ic; dar a @!5* !ri* de "idul de !ameni care+i bl!cau
calea. A i"bu*i* 5#+l d!b!are e unul m=n,i* de m=l <i
dunind a bere; dar ceilalDi l+au im!bili"a* 7n*r+! 7mbr#Di<are
cu umerii l!r !inici. S+a "=rc!li* @uri!5 <i a*unci 5+a au"i*
un !cne* 5ec de >re ru*e <i iele 5*r#un5#; iar la
5ub5u!ara drea*# 5+a 5imDi* ! li5# bru5c# de re"i5*enD#.
=n#*!rul a 7n,ura* <i a 7nce*a* 5# 5e "ba*#.
0 %+am
@acem; rin5V au 5*riga* "idarii. Am rin5 *=larulV Ce
mai5*reN
0 Ln ar ne5*in5V a "biera* mai5*rul; de"liindu+<i caul
de e bla*ul me5ei <i !rien*=ndu+5e 7n ,ur cu !cii care nu
edeau.
0 andaaarmiiV a urla* cel 7n i!le*; ridic=ndu+5e 7n a*ru
labe din alc!. A*ac la adre5a unui @uncDi!narV MardieniiV %a
5=n"ur#*!are cu *ine; g!lanuleV
0 %+am rin5V au 5*riga* "idarii. %+am rin5; c!aneV
0 u+i #5*aV a c!*c!d#ci* indiidul 7n *!g#. 3rindeDi !DulV
3uneDi m=na e elV
0 3e cineN
0 3e Qibereld*; i*iculV Ln#DaDi+l; 7n#DaDi+lV Ln *emniD#
cu elV
0 S*ai ! cli#; a 5u5 -ain*; ridic=ndu+5e din alc!. Ce+ai
5u5; c!ane ScannN Ia nu+mi limba numele rin b!*ul
*#u. i nu *r=mbiDaDi alarma; c# nu e5*e ca"ul.
Scann 5+a lini<*i*; 5+a ui*a* n#uci* la i*ic. Ln ragul u<ii
a a#ru* a5Fier cu #l#ri!ara e+! ar*e; anali"=ndu+<i
l#u*a. idarii; du# ce+au <u<!*i* 7n*re ei; i+au da* =n# la
urm# drumul lui Meral*. =n#*!rul; de<i 5u#ra* @!c; 5+a
limi*a* 5# 5cuie 5uculen* e !dea.
0 egu5*!rule Qibereld*V a cucurigi* iar Scann;
0 14 0
cliind raid din !cii mi!i. Ce 7n5eamn# a5*aN A*acarea
unui @uncDi!nar !>cial *e !a*e c!5*a @!ar*e 5cum Cine
eraN 3i*icul care a 5c#a*N
0 'n #r; a 5u5 @#r# e"i*are -ain*. #rul meu
7nde#r*a*
0 -a; da; l+a 5u5Dinu* imedia* a5Fier; 5imDindu+5e 7n
elemen*ul
M#rg#unul lui; un #r 7nde#r*a*
Qibereld*. Oaia neagr# de+al lui Qibereld*.
a @amiliei. i5 <ia
&iind c!il;
c#"u* 7n*r+! @=n*=n#. Seca*#. -ar a au* gini!nul 5#+i cad#
g#lea*a direc* 7n ca. -e !bicei; e lini<*i*; dar c=nd ede
i!le* 7n @aDa !cil!r ! ia ra"na. Ln5# nu *rebuie 5# # @aceDi
gri,i; c#ci 5e calmea"# dac# ede #rul r!<ca* de 5ub
=n*ecele unei @emei. -e aceea a @ugi* direc* la
B3a55i!raG. # 5un; c!ane Scann.
0 Ma*a; a5Fier; i+a <uiera* =n#*!rul. Tac#+Di eanca; la
naiba.
Scann <i+a 7ndre*a* *!ga; a eria*+! de rumegu<ul
ag#Da* de ea; a!i <i+a 5c!5 ie*ul 7nain*e; lu=ndu+<i
e?re5ia 5eer# de rig!are.
0 -aaa; a 5u5 el. Ia 5eama mai 7ndear!ae la rude;
negu5*!rule Qibereld*; en*ru c# *rebuie 5# <*ii c#
dumnea*a e<*i re5!n5abil en*ru acDiunile l!r. -ac# a< @ace
! l=ngere -ar nu am reme. $# au aici; Qibereld*; 7n
in*ere5 de 5ericiu. Ln numele au*!ri*#Dii municiale; 7Di cer
5# l#*e<*i darea.
0 H#N
0 -area; i+a ree*a* @uncDi!narul Duguindu+<i bu"ele 7n*r+!
grima5# e care ! #"u5e r!babil la cinea mul* mai
im!r*an* dec=* el. Ce *e+a auca*N i 5e *rage de la #rul
*#uN A*unci c=nd @aci negu5*!rie; *rebuie 5#+Di l#*e<*i
d#rile. Al*@el; a,ungi 7n *emniD#.
0 EuVN a urla* -ain*. Eu; negu5*!rieN Eu m+am ale5
numai cu aguba; la naibaV Eu
0 &ii a*en*; Qibereld*; i+a <!*i* =n#*!rul; iar a5Fier i+a
*ra5 un <u* e a5cun5 7n gle"na #r!a5#. 3i*icul a *u<i*.
0 'n lucru e5*e limede; a 5u5 el 7ncerc=nd ane!ie 5#
dea la ieal# un "=mbe* e @aDa 5a d!l!@an#. E5*e limede
un lucru; c!ane Scann. -ac# @aci negu5*!rie; *rebuie 5#
0 14/ 0
l#*e<*i d#ri. %a c=<*iguri mari; d#ri mari. i iceer5a; 7mi
7nciui.
0 u+Di ,udec eu; c!ane; negu5*!ria. &uncDi!narul a @#cu*
! @aD# acr# <i 5+a a<e"a* la ma5#. -in ad=nci*urile @alduril!r
*!gii; a 5c!5 un abac <i un 5ul de ergamen* e care l+a
de5@#<ura* e bla*ul me5ei; e care ! <*er5e5e mai 7nain*e
cu m=neca.
a*unci Eu d!ar
5!c!*eala 5!c!*e5c
ine <i 5*r=ng.
mmm -ad!i;
Sc#dem S# #5*r#m
@acem
unu 7n min*e -a ! mie cinci 5u*e cinci"eci <i *rei de
c!r!ane <i d!u#"eci de c!eri.
-in g=*le,ul lui -ain* Qibereld* a ie<i* un !@*a* ad=nc.
idarii au murmura* uimiDi. Hangiul a 5c#a* ! 5*racin#.
a5Fier a !@*a*.
0 Ei bine; la reedere; #c#i; le+a 5u5 i*icul cu
am#r#ciune. -ac# 7n*reab# cinea de mine; 5un* 7n *emniD#.

II
0 3=n# m=ine; la r=n"; 5+a *=ngui* -ain*. i u<lamaua
a5*a de Scann a 7n*recu* m#5ura. 3u*ea <i m!<neagul
#5*a 5c=rb!5 5# m# #5uia5c#. $ai mul* de ! mie cinci 5u*e
de c!r!ane; de unde 5# @ac r!5* =n# m=ine de a*=*a
b#ne*N Sun* *ermina*; ruina*; ! 5# u*re"e5c 7n *emniD#V S#
nu mai 5*#m aici; la naiba; aideDi 5#+l 7n#D#m e *ic#l!5ul
#la de d!lerV Trebuie 5#+l rindemV
edeau *u5*rei e b!rdura de marmur# a au"ului unei
@=n*=ni 5eca*e; care !cua mi,l!cul unei iaDe*e 7nc!n,ura*e
de ca5e b!iere<*i imun#*!are; dar de un gu5* 7nd!ielnic.
Aa din au" era erde <i 7ngr!"i*!r de murdar#; e<*i<!rii
aurii care 7n!*au rin*re gun!aie 5e 5*r#duiau cu braniile <i
b!*icurile de5ci5e 5# in5ire aerul de la 5ura@aD#. a5Fier
<i i*icul cle@#iau ni<*e cl#*i*e cum#ra*e de *rubadur de la
un0ambulan*.
Ln l!cul *#u; i+a 5u5 bardul; a< l#5a la ! ar*e
r#"bunarea <i a< 7ncee 5# cau* e cinea care 5#+mi
7mrumu*e aralele. Ce caeDi dac#+l rin"i e d!lerN
Cre"i c# Scann 7l rime<*e 7n l!c de araleN
0 Sui numai *=menii; a5Fier. -ac#+l rind e d!ler;
0 14U 0
7mi iau 7nd#r#* aralele.
0 Care araleN T!* ce+aea el 7n *#<cuD# abia ac!er#
agubele <i mi*a en*ru Scann. +aea mai mul*.
0 a5Fier; 5+a 7ncrun*a* i*icul; la !e"ii !a*e c# *e+!i
mai > rice=nd *u; dar 7n ce5*iuni negu5*!re<*i; 7mi are
r#u; e<*i un mare n#*#r#u. Ai au"i* ce dare mare mi+a
5!c!*i* ScannN -aP de ce 5# l#*e5c eu d#riN H=mN
3en*ru ceN
0 3en*ru !rice; i+a r#5un5 !e*ul. i en*ru c=n*a* dau
d#ri. Li d!are e ei undea c# eu c=n* din*r+! ne!ie
in*eri!ar#.
0 T=menii; cum Di+am 5u5. -#rile 5e l#*e5c en*ru ce
c=<*igi din negu5*!rie. 3en*ru c=<*ig; a5FierV Ai 7nDele5N
arla*anul #5*a de d!ler 5+a @!l!5i* de er5!ana mea <i a
in*ra* 7n unele negu5*!rii necin5*i*e @#r# d!ar <i !a*e. i 5+a
ale5
aci*cu cea<i;
d#rile dinc!lac
eleV e5*e
A au*u#"#;
de c=<*iga*V Iar eu le#d#*urii
<i da*!riile *rebuie 5#+i
#5*eia; dac# le+a @#cu*V i dac# nu l#*e5c; m# arunc# 7n
*emniD#; m# 7ncing cu >erul 7n ublic; m# *rimi* la !cn#V %a
naibaV
0 Ha; a r!5*i* cu e5elie a5Fier; a*unci n+ai 7nc!*r!;
-ain*. Trebuie 5# 5cai e @uri< din *=rg. *ii ceN Am ! idee.
Te 7n@#<ur#m 7n*r+! blan# de !aie. C=nd ie<i e !ar*#; B5un*
! !iD#; bee; beeG. imeni n+! 5# *e recun!a5c#.
0 a5Fier; 5+a 7ncrun*a* i*icul. Ci!cuP mic; c#+Di *rag un
<u*. Meral*N
0 Ce+i; -ain*N
0 $# a,uDi 5# un m=na e d!lerN
0 A5cul*#; i+a r#5un5 =n#*!rul; 5*r#duindu+5e 7n "adar
5#+<i rind# m=neca ru*# de la 5ur*uc. ]5*a+i !igradul.
Trei"eci de mii de l!cui*!ri; !ameni; i*ici; i*icani; gn!mi <i
r!babil de d!u# !ri mai mulDi 5*r#ini. Cum cre"i c+a< u*ea
5# g#5e5c e cinea 7n acea5*# iermuial#N
-ain* a 7ngiDi* cl#*i*a; <i+a lin5 dege*ele.
0 O ra,#; Meral*N +aeDi !i r#,ile !a5*re; de5re care
umbl# a*=*ea !e<*iN
0 -!lerul !a*e > g#5i* rin r#,i*!rie numai 7n @!rma
lui r!rie; iar el nu umbl# e uliDe 7n r!ria lui @!rm#. i
0 146 0
ciar dac# ar > a<a; r#,i*!ria n+are nici! u*ere; en*ru c#
7n ,ur e5*e lin de 5emne r#,i*e. &iecare a d!ua ca5# are un
ca5*ela< r#,i* la u<# <i *rei 5@er*uri din*re l!cui*!ri !ar*#
amule*e cu di@eri*e 5c!uri; 7m!*ria !Dil!r; a uricil!r; a
in*!?icaDiil!r alimen*are; e greu 5# le Dii 5!c!*eala.
a5Fier a curin5 cu dege*ele g=*ul l#u*ei; i+a ciui*
c!r"ile.
0 i a 5# in# rim#ara; cu l!aia+i cald# <i
7nmire5ma*#V a c=n*a* el. u; nu e bine. i a 5# in#
rim#ara; cu 5!arele u; la naiba. u+mi ie5e. ici
0 Termin# cu "dr#ng#neala; l+a 7n*reru* i*icul. $#
"g=rie e neri.
a5Fier le+a arunca* e<*i<!ril!r buc#Dele de cl#*i*# <i a
5cuia* 7n au".
0 'i*e; a "i5 *rubadurul. 3e<*i<!ri de aur. Se 5une c#
e<*i<!rii
0 ]<*ia#<*ia
5un* 7ndeline5c d!rinDe.
r!<ii; a remarca* -ain*.
0 Ce c!n*ea"#; #5*a+i un am#nun* ne5emni>ca*i. %a
naiba; n!i 5un*em *rei <i ei 7ndeline5c *rei d!rinDe. C=*e
una de c#ciul#. Ce+i -ain*N u Di+ai d!ri ca e<*i<!rii 5#+Di
l#*ea5c# d#rileN
0 -a; negre<i*. 3e l=ng# a5*a; 5# cad# cea din cer <i 5#+l
nimerea5c# e d!ler 7n ca. i 7nc#
0 '<urel; u<urel. C# aem <i n!i d!rinDele n!a5*re. Eu a<
rea ca e<*i<!rii 5#+mi dic*e"e >nalul baladei. -aP *u;
Meral*N
0 %a5#+m#+n ace; a5Fier.
0 u ne 5*rica di5!"iDia; =n#*!rule. Hai 5une ce Di+ai
d!riN
=n#*!rul 5+a ridica*.
0 Lmi d!re5c; a murmura* el; ca *!* ceea ce e5*e e cale
5# ni 5e 7n*=mle 5# 5e d!edea5c# a > ! ne7nDelegere.
-in5re aleea din @aDa @=n*=nii 5e 7ndre*au c#*re au"
a*ru er5!ane 7mbr#ca*e 7n negru; cu #l#rii r!*unde din
iele; cu a5 d!m!l. -ain* a 7n,ura* 7nce* riindu+i uimi*.
-e e uliDele din 5a*ele l!r; li 5+au al#*ura* alDi a*ru. u
5+au ar!ia* rea mul*; au bl!ca* aleile. Ln m=ini aeau
ni<*e di5curi cu a5ec* ciuda*; de arc+ar > @!5* bice rula*e.
0 149 0
=n#*!rul a rii* 7n ,ur; <i+a 5cu*ura* umerii ca 5#+<i
aran,e"e 5ada din 5inare. a5Fier a gemu*.
-in 5a*ele er5!na,el!r negre a a#ru* un b#rba* nu
rea 7nal*; 7n*r+un ca@*an alb <i un 5ur*uc cenu<iu. 'n lanD de
aur 7n ,urul g=*ului 5#u 5*r#lucea 7n ri*mul a<il!r; *rimiD=nd
ree?e aurii.
0 Caelle
3er5!na,ele a 5c=nci*
negre a5Fier.
din 5a*ele l!r]5*a+i Caelle
5+au 7ndre*a* 7nce* 5re
@=n*=n#. =n#*!rul a da* 5#+<i 5c!a*# 5ada.
0 u; Meral*; i+a <!*i* a5Fier ar!iindu+5e de el. 3e *!Di
"eii; nu 5c!a*e nici! arm#. A5*a+i garda *emlului. -ac# le
!unem re"i5*enD#; nu mai ie<im *e@eri din !igrad. u
une m=na e 5ad#.
Q#rba*ul cu ca@*an alb 5+a 7ndre*a* 5re ei 7n a5 i!i.
3er5!na,ele negre l+au urma* 7n*r+un mar< 7n ,urul au"ului;
!cu=nd !"iDii 5*ra*egice;
!b5era ruden*; 7ndre*=ndu+5eale5e cu -i5curile
u<!r. reci"ie.ciuda*e
Meral*e7i
care le Dineau 7n m=ini nu erau; a<a cum cre"u5e iniDial; bice
!bi<nui*e. Erau lamii.
Q#rba*ul cu ca@*an alb 5+a ar!ia*.
0 Meral*; a murmura* bardul. 3e *!Di "eii; 5*ai calm
0 +! 5# m# la5 a*in5; i+a 5u5 =n#*!rul. +! 5# m+
a*ing# nimeni; !ricine+ar >. &ii a*en*; a5Fier C=nd 7nce;
@ugi c=* e"i cu !cii. O 5# le Din ie* en*ru ! reme
a5Fier nu i+a r#5un5. Arunc=ndu+<i l#u*a e um#r; 5+a
7nclina* ad=nc 7n @aDa b#rba*ului cu ca@*an alb; 7m!d!bi*
din bel<ug cu >re de aur <i argin* 7mbina*e 7n*r+un m!"aic.
0 enerabile Caelle
Q#rba*ul numi* Caelle 5+a !ri*; i+a cerce*a* e
am=nd!i din riiri. Ocii lui; du# cum !b5era5e Meral*;
erau >!r!5 de reci <i aeau cul!area !Delului. &run*ea 7i era
alid#; *ran5ira*# b!ln#ici!5; !bra,ii r!<ii; cu e*e
neregula*e de cul!are.
0 C!nul -ain* Qibereld*; negu5*!r; a 5u5. Talen*a*ul
mae5*ru a5Fier. i Meral* de Riia; rere"en*an* al bre5lei
mai rar 7n*=lni*e a =n#*!ril!r. O reuniune 7n*re rie*eni
eciN Aici; 7n !igradN
u i+a r#5un5 nimeni.
0 1 0
0 Cu mare #rere de r#u; a c!n*inua* Caelle; # aduc
la cun!<*inD# @a*ul c# am rimi* un denunD 7m!*ria
!a5*r#.
a5Fier a #li* u<!r; iar i*icului 7i cl#nD#neau dinDii.
=n#*!rul nu 5e ui*a la Caelle. u+<i lua !cii de la
armele er5!na,el!r negre cu #l#rii de iele din ,urul
au"ului.
@abricarea <iLn !5e5ia
ma,!ri*a*ea D#ril!r
lamiil!r e care
De!a5e le cun!<*ea
numi*e $ae_Meral*;
erau
5*ric* in*er"i5e. !igradul nu @#cea e?ceDie. Meral* #"u5e
!ameni care @u5e5er# l!iDi e5*e @aD# de lamie. &eDele l!r
erau im!5ibil de ui*a*.
0 Hangiul de la B=r@ul de lanceG; a c!n*inua* Caelle;
a au* 7ndr#"neala 5# # acu"e; c!na<il!r; de unel*ire
la!lal*# cu un dem!n; un m!n5*ru e nume 5cimbaci 5au
e?ling.

eimeni
ie* <inu
5+ai+a r#5un5.
ui*a* la ei cuCaelle
r#ceal#. <i+a 7ncruci<a* braDele
0 $+am 5imDi* !bliga* 5# *e aer*i"e" de ace5* denunD.
-e a5emenea; *e in@!rme" c# mai 5u5+!meni*ul a @!5*
a"=rli* 7n *emniD#. E5*e b#nui* c+a delira* >ind 5ub inuenDa
berii 5au a raciului. Qine7nDele5 c# 5un* 5c!rneli de+ale lui.
Ln rimul r=nd; nu e?i5*# e?lingi. A5*a+i ! n#5c!cire de+a
D#ranil!r 5uer5*iDi!<i.
imeni nu a c!men*a*.
0 Qa mai mul* dec=* a*=*; care e?ling 7ndr#"ne<*e 5# 5e
ar!ie de un =n#*!r; a "=mbi* Caelle; @#r# 5# >e uci5
e l!cN +am dre*a*eN Acu"aDia angiului ar > de+a dre*ul
caragi!a5#; dac# n+ar > un anumi* de*aliu im!r*an*.
Caelle <i+a ridica* caul; @#c=nd ! au"#
5emni>ca*i#. =n#*!rul l+a au"i* e -ain* de"um=ndu+<i
7nce* l#m=nii 7n*r+! e?iraDie ad=nc#.
0 -a; un anumi* de*aliu im!r*an*; a ree*a* Caelle.
i anume c# aem de+a @ace cu ere"ia <i de@#imarea cel!r
5>n*e. E5*e cun!5cu* @a*ul c# niciun e?ling; ab5!lu*
niciunul; ca de al*@el niciun al* m!n5*ru; nu 5e u*ea ar!ia
de "idurile !igradului; de!arece aici 7n n!u#5re"ece
*emle arde &!cul cel e<nic; a c#rui u*ere 5acr#
r!*e,ea"# *=rgul. Cine 5une c+a #"u* un e?ling la B=r@ul
0 11 0
de lanceG; la ! arunc#*ur# de b#D de al*arul rincial al
&!cului cel e<nic; nu !a*e > dec=* un ere*ic de@#im#*!r <i
*rebuie 5#+<i re*rag# cele 5u5e. -ac# 5e 7nc##D=nea"#
cuma; 7l a,u*#m cu @!rDe <i mi,l!ace e care; crede+m#; le
aem din bel<ug la 7ndem=n# 7n *emniD#. -u# cum edeDi;
n+aeDi de ce 5# # @aceDi gri,i.

cuE?re5ia de e ciul
*#rie c# niciunul i*icului <iaceea<i
nu 7m#r*#<ea al lui a5Fier m#r*uri5ea
!inie.
0 Ab5!lu* niciun m!*i de 7ngri,!rare; a ree*a*
Caelle. 3u*eDi; c!na<il!r; 5# #r#5iDi ne5*ingeriDi
!igradul. u # 5*#m 7n cale. -ar *rebuie 5# in5i5* a5ura
@a*ului c# nu *rebuie; c!na<il!r; 5# !e5*iDi nim#nui
de5re n#5c!cirile angiului; 5# *r#nc#niDi cea de5re
7n*=mlare. !i; 5lu,i*!ri umili ai bi5ericii; *ra*#m a>rmaDiile
care 5ubminea"# u*erea diin# a &!cului cel e<nic;
indi@eren*
care decurg dedin
in*enDii; dre* ere"ii;
ele. 3r!riile !a5*recuc!ningeri
*!a*e c!n5ecinDele
religi!a5e;
indi@eren* care 5un* <i e care le re5ec*; nu m#
in*ere5ea"#. CredeDi 7n ce reDi. Sun* *!leran* a*=*a reme
c=* cinea enerea"# &!cul cel e<nic <i nu+l ule<*e. Iar
dac# cinea 7ndr#"ne<*e 5#+l ulea5c#; !runce5c 5# >e ar5;
nimic mai mul*. T!Di l!cui*!rii !igradului 5un* egali 7n @aDa
legii. i legea e5*e aceea<i en*ru *!Di J !ricine !negre<*e
&!cul cel e<nic e5*e ar5 e rug; iar bunurile 7i 5un*
c!n>5ca*e. -ar de5*ul de5re a5*a. Ree*; u*eDi *rece liberi
!ar*a !igradului. Cel mai bine
Caelle a "=mbi* u<!r; !bra"ul i+a lua* ! grima5#
iclean#; <i+a mu*a* riirea 5re iaDe*#. Trec#*!rii r#"leDi;
care !b5era5er# inciden*ul; <i+au gr#bi* a5ul; <i+au 7n*!r5
caul r!m*.
0 Cel mai bine; a *ermina* Caelle; cel mai bine ciar
acum. Imedia*. Qine7nDele5 c# 7n ceea ce+l rie<*e e
!n!rabilul negu5*!r Qibereld* Bimedia*G 7n5eamn# Bimedia*
du# ce+<i une la unc* 5i*uaDia >5cal#G. # mulDume5c;
c!na<il!r; en*ru *imul ac!rda*.
-ain*; 7n*!rc=ndu+5e; <i+a mi<ca* 7n *#cere bu"ele.
=n#*!rul n+a au* nici! 7nd!ial# c# acel cu=n* ner!5*i* era
Ble#d#*ur#G. a5Fier <i+a l#5a* caul 7n ,!5 r=n,ind
0 12 0
r!5*e<*e.
0 $ae5*re =n#*!r; i 5+a adre5a* din*r+!da*# Caelle.
Lng#duie+mi; *e r!g; ! !rb# 7n*re a*ru !ci.
Meral* 5+a ar!ia*; Caelle <i+a ridica* u<!r m=na.
-ac#+mi a*inge c!*ul; 7i *rag una de nu 5e ede; 5+a g=ndi*
=n#*!rul. Li *rag una; indi@eren* ce+! 5# 5e 7n*=mle du#
aceea.
Caelle nu i+a a*in5 c!*ul lui Meral*.
0 $ae5*re =n#*!r; i+a 5u5 el 7nce*; 7n*!rc=ndu+5e cu
5a*ele la ceilalDi. *iu c# unele *=rguri; 5re de!5ebire de
!igrad; 5un* li5i*e de r!*ecDia &!cului cel e<nic. S#
re5uunem; rin urmare; c# ! crea*ur# a5em#n#*!are unui
e?ling d# *=rc!ale unui a5*@el de *=rg. -e curi!"i*a*e; c=*
de mul* Di+ar lua ca 5# rin"i e?lingul iu <i ne#*#ma*N
0 u m# n#ime5c 5# =ne" m!n<*ri 7n *=rguri !ula*e; a
ridica* din umeri =n#*!rul. Ar u*ea aea de 5u@eri* cinea
nein!a*.
0 Ciar a<a de mul* 7Di a5# de 5!ar*a nein!aDil!rN
0 Ciar a<a. 3en*ru c#; de !bicei; 5un* re5!n5abil en*ru
5!ar*a l!r. i 7mi a5um c!n5ecinDele.
0 Am 7nDele5. i acea5*# re!cuare en*ru 5!ar*a l!r n+
ar u*ea > iner5 r!!rDi!nal# cu 5imbriaN
0 +ar u*ea >.
0 T!nul dumi*ale; =n#*!rule; nu+mi lace. -ar nu
c!n*ea"#; am 7nDele5 ce rei 5# 5ui cu ace5* *!n. rei 5#
5ui c# nu rei 5# @aci ceea ce a< u*ea 5#+Di cer; a<a c#
5imbria nu c!n*ea"#. 'n anumi* *i de la*#N
0 u 7nDeleg.
0 u cred.
0 Ciar nu.
0 E ! ur# *e!rie; i+a 5u5 Caelle lini<*i*; calm; @#r#
m=nie 5au ameninDare 7n !ce. Ar > !5ibil ca la*a en*ru
5ericiile *ale 5# >e garanDia c# *u <i rie*enii *#i lecaDi
*e@eri din acel *=rg; *e!re*ic. Ei; a*unciN
0 %a acea5*# 7n*rebare; i+a "=mbi* maliDi!5 =n#*!rul; nu
5e !a*e r#5unde *e!re*ic. Si*uaDia de5cri5# de dumnea*a;
enerabile Caelle; ar *rebui 5# >e alica*# 7n rac*ic#.
u m# gr#be5c del!c 7n acea5*# riinD#; dar dac# *rebuie
0 1 0
5# -ac# nu e?i5*# ! al*# cale Sun* reg#*i* 5# ! alic.
0 Ei bine; !a*e ai <i dumnea*a dre*a*e; i+a r#5un5
ca*eg!ric Caelle. 3rea mul* *e!re*i"#m. Ln ceea ce
rie<*e rac*ica; nu 7n*re"#re5c re! c!!erare. Oare ! >
bineN Ln !rice ca"; nu*re5c 5eranDa c# a5*a n+! 5# duc# la
un c!nic* 7n*re n!i d!i.
0
0 i eu nu*re5c
A*unci 5# ard#acea5*# 5eranD#;
7n n!i acea5*# i+a 5u5Meral*
5eranD#; Meral*.de Riia.
*ii ce e5*e &!cul cel e<nicN O ac#r# care nu 5e 5*inge; un
5imb!l al d#inuirii; un drum care *rebuie urma* 7n be"n#; !
@#g#duinD# de r!gre5; de un m=ine mai bunN &!cul cel
e<nic; Meral*; e5*e 5eranDa. 3en*ru n!i *!Di; @#r# nici!
e?ceDie. 3en*ru c#; dac# e?i5*# cea ce aem 7n c!mun
-umnea*a; eu alDii ace5* lucru e5*e d!ar 5eranDa. S# Dii
min*e. $i+a @#cu* l#cere 5# *e cun!5c; =n#*!rule.
Meral*
rii* 5+a 7nclina*
! cli#; a!i 5+acerem!ni!5 7n a*#cere.
7n*!r5 @erm <i Caelle
m#r<#lui* l+a
rin iaDe*#;
@#r# 5# riea5c# 7na!i la e5c!r*a 5a. Oamenii 7narmaDi cu
lamii l+au urma*; @!rm=nd ! c!l!an#.
0 O; m#m#ic#; a 5c=nci* a5Fier; ui*=ndu+5e 5eria* la
cei care 5e 7nde#r*au. -ar ce n!r!c am au*. -ac# 5+! >
*ermina* aici. -ac# nu cuma ! 5# ne
0 %ini<*e<*e+*e; i+a 5u5 =n#*!rul; <i nu *e mai #ic#ri.
%a urma urmei; nu 5+a 7n*=mla* nimic.
0 *ii cine a @!5*; Meral*N
0 u.
0 A @!5* Caelle; guerna*!r en*ru r!bleme de
5ecuri*a*e. Sericiile 5ecre*e din !igrad 5un* 5ub!rd!na*e
bi5ericii. Caelle nu e5*e re!*; ci eminenDa cenu<ie din
ierarie; cel mai u*ernic <i mai rime,di!5 !m din *=rg. Cu
*!Dii; inclu5i C!n5iliul <i bre5la<ii; 5e cac# e ei de @ric#;
en*ru c# e5*e un "bir; Meral*; 7n5e*a* de u*ere ca un
#ian,en de 5=nge. Cu *!a*e c# d!ar 7n <!a*#; rin *=rg 5e
!rbe<*e de5re ceea ce e5*e 7n 5*are 5# @ac#. Oamenii
di5ar @#r# urm#. Acu"aDii @al5e; 5cingiuiri; a5a5ina*e;
*er!are; <an*a, <i ,a@uri !rdinare. E?*!rcare de @!nduri;
e5cr!cerii <i 5candaluri. 3e *!Di "eii; ne+ai b#ga* 7n*r+!
!e5*e *are @rum!a5#; Qibereld*.
0 14 0
0 %a5#+m#+n ace; a5Fier; a u@ni* -ain*. -!ar nu ai de
ce 5# *e *emi. u 5e ia nimeni de un *rubadur. -in anumi*e
m!*ie necun!5cu*e; e<*i de nea*in5.
0 'n !e* de nea*in5 !a*e <i 5# 5@=r<ea5c#; 7n !igrad;
5ub r!Dile unui car gr#bi*; !*r#i* m!r*al cu un e<*e 5au
7neca* din 7n*=mlare 7n*r+un <anD; a gemu* a5Fier; 7nc#
alid.
&a*ul Caelle
c# a !rbi* e5*e
cu n!i5eciali5* 7n a5*@el'n
e5*e de necre"u*. delucru
acciden*e.
e5*e
5igur; n+a @#cu*+! @#r# un m!*i anume. e c!ace el cea. O
5# edeDi numaidec=* cum 5un*em rin<i <i 5cingiuiDi 7n
*!a*# legea. A<a 5e @ace e+aiciV
0 E?i5*# mul* ade#r 7n ceea ce 5une; i+a e?lica* i*icul
lui Meral*. Trebuie 5# aem gri,#. 3en*ru c# *ic#l!5ul de
Caelle e de!camda*# 5*#=n e meleagurile a5*ea. -e
ani 7n*regi umbl# !rba de5re el cum c# e b!lna; c# are
5=ngele
0 Taci;!*r#i* <i *!a*#alumea
Qibereld*V a<*ea*#
<uiera* 5# deaui*=ndu+5e
*rubadurul !r*ul !ii
cu
*eam# 7n ,ur. Ln !rice m!men* !a*e 5# ne+aud# cinea. e"i
bine cum *!a*# lumea 5e ui*# la n!i. S+! <*ergem de+aici; #
"ic. i # 5@#*uie5c 5# lu#m 7n 5eri!5 !rbele lui Caelle
de5re d!ler. Eu; de e?emlu; 7n iaDa mea nu am #"u*
niciun d!ler. -ac# *rebuie; ,ur e &!cul cel e<nic.
0 Ia*#; a 5u5 bru5c i*icul. Cinea alearg# 5re n!i.
0 S# @ugimV a urla* a5Fier.
0 '<urel; u<urel; a "=mbi* larg -ain*; *rec=ndu+<i
dege*ele rin #r. Ll cun!5c. ]5*a+i $!5cul; un negu5*!r de
rin ar*ea l!cului; *re"!rierul bre5lei. Am @#cu* neg!D
7mreun#. Hei; ui*aDi+# ce m!ac# areV -e arc# 5+ar >
c#ca* 7n an*al!ni. Hei; $!5cule; e mine m# cauDiN
0 ur e &!cul cel e<nic; a icni* $!5cul; lu=ndu+<i de e
ca c#ciula din blan# de ule <i <*erg=ndu+<i @run*ea cu
m=neca. Eram 5igur c# *e+au a"=rli* 7n *emniD#. A5*a+i !
minune; ce 5# mai !rbim. Am r#ma5 cu gura c#5ca*#
0 &rum!5 din ar*ea *a c+ai r#ma5 cu gura c#5ca*#; l+a
7n*reru* i*icul cu un 5ur=5 di5reDui*!r. &#+ne ! bucurie <i
5une+ne de ce.
0 Hai nu @ace e r!5*ul; Qibereld*; 5+a 7ncrun*a*
$!5cul. T!* *=rgul <*ie de neg!Dul *#u cu c=rm=" <i
0 1 0
bine7nDele5 c# a a,un5 <i la urecile ierariei; recum <i ale
lui Caelle. T!a*# lumea uie<*e de5re un <mecer care
a r!>*a* cu iclenie de ceea ce 5+a 7n*=mla* 7n 3!i55.
0 -e5re cine+i !rba; la naiba; $!5culeN
0 O; "ei; la5+! bal*# -ain*; ! Dii de c!arne <i 5ui c#+i
ciu*#. +ai cum#ra* dumnea*a c=rm="N Ar!ae de
!man#;
cum#ra*.cu cinci <ided!u#"eci
Ai r!>*a* baniDa;
cererea 5lab# bani
<i n+ai da*geaD#N Ai
niciun gr!<
e *!*. i du+aiaN Ln*r+! "i ai lua* de a*ru !ri mai mul* e
*!a*# mar@a; e<in. O 5# ai 7ndr#"neala 5# re*in"i c# e
!rba de ! 7n*=mlare; de n!r!c ur <i 5imluN C# a*unci
c=nd ai cum#ra* c=rm="ul n+aeai abar de5re uciul din
3!i55N
0 -e5re ceN Ce rei 5# 5uiN
0 3uciul din 3!i55V a Dia* $!5cul. i a5*a; cum 7i
5une
d!mne<*e%e!ruDiaV %+auT55eni"il!rV
ac!l! clanul r#5*urna* e Cur*ea;
regele Rd; acum<i
n!bilimea
arma*a lui Rd ur*au alba5*ru; a5#"ic# De5#*!rii
cum#rau numai indig!. Cul!area T55eni"il!r e 5*ac!,ie;
a<a c# indig!ul a c!b!r=*; iar c=rm="ul a urca* <i a<a a ie<i*
la ieal# c# dumnea*a; Qibereld*; ai u5 laba e *!*
c=rm="ulV HaV
-ain* *#cea m=lc; 7ng=ndura*.
0 Qandi*; Qibereld*; nu !Di 5# 5ui c# nu; a c!n*inua*
$!5cul. +a 5ua* nici! !rb# nim#nui; nici m#car
rie*enil!r. -ac# mi+ai > 5u5 cea; !a*e c=<*igam cea <i
n!i; ciar <i ! @abric# u*eam 5# unem e ici!are
7mreun#. -ar dumnea*a nu; ai *#cu* ci*ic. Cum rei; daP
e mine 5# nu *e mai ba"e"i de a"i 7nain*e. 3e &!cul cel
e<nic; ade#rul e5*e c# *!Di i*icii 5un* ni<*e 5ec#*uri <i
ni<*e raaDi de c=ine. $ie imme ialdi nu mi+ar da a<a
reede un bile* la !rdin. Iar dumi*aleN C=* ai "ice e<*e.
Sun*eDi *!Di ! a# <i+un #m=n*; ! <lea*# de ne!ameni
5urcaDi; i*icani <i i*ici. %ua++ar naibaV
$!5cul a 5cuia*; 5+a 7n*!r5 e c#lc=ie <i du5 a @!5*.
-ain*; c#"u* e g=nduri; 5+a 5c#rina* 7n ca =n# i+a da*
5=ngele.
0 Acum m+am rin5; #c#i; a 5u5 el 7n cele din urm#.
0 1/ 0
*iu ce *rebuie 5# @acem. e ducem la banc#. -ac# cinea
!a*e ricee cea din *!* ce 5e e*rece; acela nu e5*e
nimeni al*cinea dec=* rie*enul meu; bancerul imme
ialdi.

III
0 Lmi 7nciuiam al*@el ! banc#; a <!*i* a5Fier; riind
cl#direa. 'nde+!r > Din=nd aralele; Meral*N
0 aiba <*ie; a 5u5 7nce* =n#*!rul; ac!erindu+<i
m=neca ru*# de la 5ur*uc. 3!a*e 7n 5ub5!lN
0 Raa*. $+am ui*a* 7n ,ur. u e?i5*# niciun 5ub5!l.
0 A*unci; 7n !d.
0 # r!g; !@*iDi 7n bir!u; c!na<il!r; i+a 7ndemna* imme
ialdi.
S*=nd la me5e lungi; !ameni *ineri <i i*icani de =r5*#
necun!5cu*# erau !cuaDi cu 5uraunerea @!il!r de
ergamen* e5*e r=nduri de ci@re <i li*ere. T!a*# lumea; @#r#
e?ceDie; era u<!r c!c!<a*# <i cu limba 5c!a5# uDin.
$unca; du# arecierea =n#*!rului; era diab!lic de
m!n!*!n#; dar #rea 5#+i ab5!arb# *!*al e anga,aDi. Ln*r+un
c!*l!n; e un *abure* mic; <edea un b#*r=nel care ar#*a ca
un cer<e*!r <i 5e !cua cu a5cuDi*ul enel!r. Aea un ri*m
len*.
Qancerul a 7nci5 cu gri,# u<a bir!ului; <i+a m=ng=ia*
barba alb#; lung# <i bine 7ngri,i*#; ici <i c!l! #*a*# cu
cerneal#; <i+a u5 duble*ul i<iniu; de ca*i@ea; 7nceindu+<i+l
ane!ie e5*e =n*ecul r!eminen*.
0 *ii; c!ane a5Fier; a 5u5 a<e"=ndu+5e 7n 5a*ele unei
me5e imen5e de ma!n *ic5i*e cu ergamen*e. Lmi
7nciuiam c# ar#Di cu *!*ul al*@el. i+Di cun!5c mel!diile; le
<*iu; le+am au"i*. Cu rinDe5a anda; care 5+a 7neca* 7n r=ul
CuruD;
alba5*ru;en*ru c#la*rin#
c#"u* 7n n+! iubea nimeni. i cu e5c#ru<ul
0 A5*a nu+i de+a mea; 5+a 7nr!<i* de @urie a5Fier. +am
*iclui* a<a cea 7n iaDa meaV
0 Aaa. A*unci 7mi cer ier*are.
0 Am u*ea *rece la lucruri mai 5eri!a5eN a 7n*reba*
0 1U 0
-ain*. Timul 5e 5curge; <i !i 7l ierdeDi cu r!5*ii. Am
eni* cu r!bleme 5eri!a5e; imme.
0 $i+era *eam# de a5*a; a da* din ca i*icanul. ii min*e
c# *e+am aer*i"a*; Qibereld*. i+am 5u5 acum *rei "ile 5#
n+arunci aralele e un*ura aia de e<*e r=nced#. Ce @!l!5
c# ai lua*+! ie@*in; reDul n!minal nu e5*e im!r*an*;
im!r*an*
*randa>r; cue5*e r!>*ul
ceara <i cula5*r#cinile
re=n"are.de%alu*.
@elCe
<i *e+a
cu uleiul de
auca*;
-ain*; de+ai =r=* aralele 7n !rc#riile a5*ea <i e<in e
dea5ura; 7n l!c 5# aciDi cu 5cri5!ri 5au cu bile*e de credi*N
i+am 5u5; c!5*urile de de!"i*are 7n !igrad 5un*
diab!lic de mari; 7n *ermen de d!u# 5#*#m=ni ! 5# >e de
*rei !ri mai mari dec=* al!area m#r>i. i *u
0 Ciar a<a; a gemu* 7nce* i*icul. Hai 5une; ialdi. Ce+
i cu mineN
0 3#i; <i
d!u#"eci *u a*ru
ai 5u5
de c# nuIar
!re. Di+e *eam#;
acum ii <ic#*ein"i *!*ul 7nc+ai
*=nguie<*i
da* de neca"; cu "=mbe*ul #la ne5#bui* <i de"arman*. u
merge; nu+i a<aN i cel*uielile de de!"i*are 5un* 7n
cre<*ere; nuN Ha; na5!l; na5!l. Cum naiba 5# *e 5c!* din
a5*a; -ain*N -ac# aeai m#car a5igurare en*ru raa*ul
#5*a; *rimi*eam e @uri< e cinea imedia* 5# dea @!c la
de!"i*. u; dr#guD#; 5ingurul lucru e care 7l mai !Di @ace
e5*e 5# iei lucrurile >l!5!>c; adic# 5#+Di 5ui: Bu+i dec=* un
raa* de c=ine.G A<a+i 7n negu5*!rie; une!ri c=<*igi; al*e!ri
ier"i. %a urma urmei; ce mare lucru 5un* aralele a5*ea;
un*ura a5*a de e<*e; uleiul; ceara <i e5enDaN ici c=* negru
5ub ungie. Hai 5# !rbim de5re a@aceri mai 5eri!a5e.
Sune+mi dac# !* 5# un 7n =n"are e5enDa; de!arece
!@er*a a 7nceu* 5# 5e 5*abili"e"e la cinci <i cinci <e5imi.
0 H#N
0 E<*i 5urdN 5+a 7ncrun*a* bancerul. 'l*ima !@er*# e5*e
e?ac* de cinci <i cinci <e5imi. Te+ai 7n*!r5; 5er; en*ru
c!men"iN a*e nu+Di d# nimeni; -ain*.
0 $+am 7n*!r5N
ialdi 7<i m=ng=ia barba <i 5c!*ea >rimi*urile de =ine
ag#Da*e 7n ea.
0 Ai @!5* aici acum ! !r#; i+a r#5un5 el lini<*i*; <i ne+ai
0 16 0
5u5 5# r#m=nem la <a*e. -e <a*e !ri reDul e care l+ai
l#*i* en*ru ea ar > d!u# c!r!ane <i a*ru"eci <i cinci de
c!eri e lir#. -e5*ul de mul*; -ain*; ciar <i en*ru !
iaD# a*=* de bun#. T#b#carii 5e 7nDeleg 7n*re ei 5# >e
5!lidari <i 5# menDin# reDul. Lmi un caul
'<a 5+a de5ci5 <i 7n bir!u a n##li* cea cu ! #l#rie de
@e*ru
cu unerde <i cu
br=u de ! ain# din blan# de ieure #*a*; 7ncin5#
c=ne#.
0 egu5*!rul Sulimir !@er# d!u# c!r!ane <i
cinci5re"eceV a Dia*.
0 a5e <i ! <e5ime; a calcula* raid ialdi. Ce 5ui;
-ain*N
0 indemV a 5*riga* i*icul. -e <a5e !ri reDul <i mai 5*ai
e g=nduri; negi!buleN
Ln bir!u 5+a n#u5*i* al d!ilea cea cu ! #l#rie galben# <i
cu
aeauncam
5ur*uc
d!i!n!5i*; care #rea un 5ac. Ca <i rimul cea;
c!Di 7n#lDime.
0 egu5*!rul Qibereld* a !runci* 5# nu 5e =nd# mai
,!5 de <a*eV a Dia*; <i+a <*er5 na5ul cu m=neca <i a @ugi*
a@ar#.
0 AaV a 5u5 i*icanul du# ! cli# de *#cere relungi*#.
'n Qibereld* !runce<*e 5# 5e =nd#; al* Qibereld*
!runce<*e 5# mai a<*e*#m. O 5i*uaDie in*ere5an*#. Ce
@acem; -ain*N Trebuie 5# ne l#murim dac# a<*e*#m un al
*reilea Qibereld* care 5# !runcea5c# 5# 7nc#rc#m e5enDa
7n*r+! galer# <i 5+! ducem 7n ara Canin!ce@alil!rN H#N
0 Cine+i #5*aN 5+a b=lb=i* a5Fier ar#*=nd 5re cea cu
#l#rie erde; aa* 7nc# 7n ici!are l=ng# u<#. Cine naiba
mai e <i #5*aN
0 'n *=n#r gn!m; i+a r#5un5 Meral*.
0 &#r# 7nd!ial#; a c!n>rma* 5ec ialdi. -!ar n+! > un
*r!l b#*r=n. Oricum n+are a @ace ce e5*e. Ei bine; -ain*; *e
a5cul*.
0 imme; *e r!g @rum!5; a "i5 i*icul. u une 7n*reb#ri.
S+a 7n*=mla* cea 7ngr!"i*!r. S# re5uunem c# eu; -ain*
Qibereld* din %unca Tr!5c!*ului; negu5*!r cum5ecade; n+
am nici! idee de5re ceea ce 5e e*rece aici. Sune+mi
*!*ul; 7n de*aliu. T!a*e cele e*recu*e 7n ul*imele *rei "ile. Te
0 19 0
r!g; imme.
0 In*ere5an*; a 5u5 i*icanul. Ei bine; en*ru c!mi5i!nul
e care+l rime5c; 5un* !bliga* 5# 5a*i5@ac d!rinDele <e@ului;
!ricare ar > ace5*ea. A5cul*# a*unci. Ai eni* aici acum *rei
"ile; cu 5ue*ul la gur#; ai deu5 ! mie de c!r!ane <i mi+ai
ceru* un bile* la !rdin de d!u# mii cinci 5u*e d!u#"eci la
ur*#*!r.
0 &#r# i+am da* bile*ul.
garanDieN
0 &#r#. Te lac; -ain*.
0 Qine; imme; c!n*inu#.
0 Ln dimineaDa "ilei urm#*!are ai in*ra* cu 5urle <i
*r=mbiDe; cer=ndu+mi 5#+Di de5cid un credi* la ! banc# din
W"ima. 3en*ru 5uma del!c negli,abil# de *rei mii cinci 5u*e
de c!r!ane. Qene>ciarul era; dac#+mi amin*e5c eu bine; un
!arecare Ter %uF!Fian; "i5 <i Tru@el. Ei bine; Di+am de5ci5
credi*ul.
0 &#r# garanDie; a c!mle*a* i*icul cu 5eranD# 7n gla5.
0 Care a 5# "ic# 5ima*ia mea en*ru *ine; Qibereld*; a
!@*a* bancerul; 5e *ermin# la *rei mii de c!r!aneN -e da*a
acea5*a 7n5#; am lua* de la *ine un anga,amen* 5cri5 c#; 7n
ca" de in5!labili*a*e; m!ara e5*e a mea.
0 Care m!ar#N
0 A 5!crului *#u; Arn! Hardb!**!m; din %unca Tr!5c!*ului.
0 u mai am ce c#u*a aca5#; a anunDa* -ain* 7ncrun*a*;
dar @erm. $# 7mbarc e ! c!rabie <i m# @ac ira*.
imme ialdi 5+a 5c#rina* la urece <i l+a rii*
5u5ici!5.
0 O!! a 5u5 i*icanul. A *recu* mul*# reme de c=nd
i+am rimi* <i am <i ru* anga,amen*ul. E<*i 5!labil. ici
nu+i de mirare; cu a5emenea r!>*uri
0 3r!>*uriN
0 E?ac*; am ui*a*; a 5u5 i*icanul. u *rebuia 5# m# mir
de nimic. Ai @#cu* un *=rg bun cu c=rm="ul; Qibereld*. e"i
*u; 7n 3!i55 a au* l!c un uci
0 *iu de+aici; l+a 7n*reru* i*icul. Indig!ul 5+a ie@*ini*; iar
c=rm="ul 5+a 5cumi*. i am au* de c=<*iga*. A<a+i;
immeN
0 A<a+i. Ai la mine un de!"i* de <a5e mii *rei 5u*e
0 1/ 0
a*ru"eci <i <a5e de c!r!ane <i !*"eci de c!eri. e*; du#
deducerea c!mi5i!nului meu <i a d#ril!r.
0 $i+ai l#*i* <i d#rileN
0 3#i; cum al*@elN 5+a minuna* ialdi. -!ar ai @!5* aici
acum ! !r# <i mi+ai 5u5 5# Di le l#*e5c. Mre>erul a du5
de,a 7n*reaga 5um# la rim#rie. Cea 7n ,ur de ! mie cinci
5u*e;
5eam#.en*ru c# a @!5* inclu5# <i =n"area de cai; de bun#
'<a 5+a i"bi* cu ! bu@ni*ur# <i a da* bu"na cea cu !
#l#rie @!ar*e !n!5i*#.
0 -!u# c!r!ane *rei"eciV a Dia*. egu5*!rul Ha"el`ui5*V
0 u indeV a 5*riga* -ain*. A<*e*#m un reD mai bun.
Hai; luaDi+# *#l#<iDa.
Cei d!i gn!mi 5+au aleca* 5# culeag# m!nedele de
aram# arunca*e de i*ic <i au di5#ru*.

5e 0cu-aaa 'nde
un cri5*al der#m#5e5emN 5e 7n*reba
ame*i5* imen5; ialdi;
cu ! @!rm# ,uc=ndu+
ciuda*#;
@!l!5i* ca re5aier. O; da; la c=rm="ul cum#ra* rin bile*
la !rdin. Iar cu 5cri5!area de credi* de5re care !rbeam; ai
ru* 5# cumeri ! mare can*i*a*e de e5enD# de mim!"e. Ai
cum#ra* ! gr#mad#; dar de5*ul de ie@*in; la *rei"eci <i cinci
c!eri e lir#; de la un negu5*!r din angebar; e nume
3li5cul. Malera a a,un5 ieri 7n !r*. i a!i a 7nceu* *!*ul.
0 Lmi 7nciui; a !@*a* -ain*.
0 -aP la ce e bun# e5enDa de mim!"eN a @!5* curi!5
a5Fier.
0 %a nimic; a murmura* 5umbru i*icul. -in #ca*e.
0 E5enDa de mim!"e; c!ane !e*; a 5u5 i*icanul; e5*e
@!l!5i*# en*ru br!n"area ielii.
0 Ln ca"ul 7n care cinea ar > a*=* de *=mi*; a 5u5
-ain*; 7nc=* 5# cumere e5enD# de mim!"e de e5*e m#ri;
c=nd 7n Temeria ! !a*e cum#ra e cea de 5*e,ar e *e
miri ce.
0 3#i; aici e buba; a 5u5 ialdi. -e!arece 7n Temeria
drui"ii *!cmai au anunDa* c#; dac# nu 5e 7nce*ea"# de
7nda*# di5*rugerea 5*e,aril!r; !r *rimi*e ! ina"ie de l#cu5*e
<i <!b!lani. -riadele 7i 5u5Din e drui"i; iar regele are !
5l#biciune en*ru ele. 3e 5cur*: de ieri e5*e embarg! *!*al
0 1/1 0
e 5*e,arul *emerian; a5#"ic# mim!"a e e al. Ai au*
in@!rmaDii bune; -ain*.
-e dinc!l! de u<a bir!ului 5+a au"i* *r!#i* de a<i; du#
care a in*ra* cu 5ue*ul la gur# cea cu #l#rie erde.
0 S*imabilul negu5*!r Sulimir J <i+a *ra5 5ue*ul gn!mul J
mi+a !runci* 5# # ree* c# negu5*!rul Qibereld* i*icul
e5*e un !rc+mi5*reD
el; Sulimir; 7i d!re<*e #r!5; un 5eculan*
lui Qibereld* 5#+l ia<inaiba.
un unga<
O@er# <id!u#
c#
c!r!ane a*ru"eci <i cinci <i #5*a e5*e ul*imul cu=n*.
0 indem; a !*#r=* i*icul. Haide; micuDule; @ugi <i
5une+i. Ia 5!c!*e<*e; imme.
ialdi <i+a b#ga* m=na e 5ub *eancul de 5uluri de
ergamen* <i a 5c!5 un abac i*ic#ne5c; ! eri*abil#
bi,u*erie. Sre de!5ebire de abacul @!l!5i* de !ameni; cel
i*ic#ne5c aea @!rma unei iramide a,ura*e. Abacul lui
ialdi; cu *!a*e
erau rin5e ace5*ea;
rubine; era <i
5maralde @#cu* dinnegre;
aga*e >re de<le@ui*e
aur de care
*!a*e
7n @!rm# ri5ma*ic#. Cu mi<c#ri raide <i agile ale dege*ului
mare; i*icanul mu*a ie*rele reDi!a5e 7n 5u5; 7n ,!5; la*eral.
0 Ar @ace mm; mm 5c#dem cel*uielile <i
c!mi5i!nul meu 5c#dem d#rile -aaa. Cinci5re"ece mii
<a5e 5u*e d!u#"eci <i d!u# de c!r!ane <i d!u#"eci <i cinci
de c!eri. u+i r#u.
0 -ac# 5!c!*e5c eu bine a murmura* -ain*
Qibereld*. Ln *!*al; ne*; ar *rebui 5# am la *ine 7n banc#
0 E?ac* d!u#"eci <i una de mii n!u# 5u*e <ai"eci <i n!u#
de c!r!ane <i cinci c!eri. u+i r#u.
0 u+i r#uN a i"bucni* a5Fier. u+i r#uN Cu aralele a5*ea
!Di cum#ra un 5a* 7n*reg 5au un mic ca5*elV Ln iaDa mea
n+am #"u* a*=*a #r#le* la!lal*#V
0 ici eu; a 5u5 i*icul. -ar 5# nu ne 7n#c#r#m; a5Fier.
Ln*ruc=* ace5*e arale n+au @!5* #"u*e de nimeni nici!da*#
<i nu 5e <*ie dac# !r > #"u*e re!da*#.
0 Ei la5#; Qibereld*; 5+a b!5uma* i*icanul. -e unde <i
=n# unde a5*@el de g=nduri 5umbreN Sulimir a l#*i e<in
5au cu bile*e de !rdin; iar bile*ele lui Sulimir 5un* 5igure.
Care+i baiulN i+e @ric# de ierderile cu un*ura aia de e<*e
7muDi*# <i cu cearaN Cu a5*@el de r!>*uri ac!eri *!a*e
0 1/2 0
ierderile uier=nd
0 u+i !rba de5re a5*a.
0 A*unci; de5re ceN
-ain* a m!rm#i* lec=ndu+<i caul creD.
0 imme; a r!5*i* cu !cii 7n !dea. Caelle ne
adulmec# din urm#.
Qancerul
0 a5!l; aa amuDi*.
5u5 *#r#g#na*. Trebuia 5# ne a<*e*#m;
*!*u<i. e"i *u; Qibereld*; in@!rmaDiile de care *e+ai @!l!5i* 7n
*ran"acDii nu au d!ar im!r*anD# c!mercial#; ci <i !li*ic#.
-e5re ceea ce 5+a c!* 7n 3!i55 <i Temeria nimeni nu <*ia
nimic. Caelle nici a*=*; iar lui Caelle 7i lace 5# ae
rimul. Iar acum; du# cum 7Di !Di 7nciui; 7<i 5*!arce
creierii 5# ae de unde <*iai. i cred c# de,a a aa*. Cum am
aa* <i eu.
0 In*ere5an*.
ialdi 5e ui*a c=nd la a5Fier; c=nd la Meral*; 7ncreDindu+
<i na5ul c=rn.
0 In*ere5an*N In*ere5an*# e5*e c!mania dumi*ale;
-ain*; i+a 5u5 i*icanul. 'n *rubadur; un =n#*!r <i un
negu5*!r. &elici*#ri. C!nuP a5Fier mai *reac#+mearg#; umbl#
de c!l! =n# c!l!; ciar <i e la curDile regale mai *rage cu
urecea. -ar =n#*!rulN E garda *a er5!nal#N Saima
debi*!ril!rN
0 C!nclu"ii rii*e; c!ane ialdi; a r#5un5 Meral* rece.
u 5un*em 7mreun#.
0 Iar eu nu *rag cu urecea nic#ieri; a relica* 7nr!<indu+
5e a5Fier. Sun* !e*; nu i5c!ad#V
0 'mbl# ni<*e !rbe; 5+a 5*r=mba* i*icanul. $ul*e !rbe;
c!ane a5Fier.
0 $inciuniV a 5*riga* *rubadurul. Sc!rneliV
0 Qine; bine; eu *e cred. u <*iu 7n5# dac# <i Caelle !
5# *e cread#. -ar; cine <*ie; ai 5# nu @acem din D=nDar
arm#5ar. O 5#+Di 5un; Qibereld*; d!ar c#; du# ul*imul
a*ac de a!le?ie; Caelle 5+a 5cimba*. Oare i+a in*ra*
m!rc!u+n cur de @ric# 5# nu dea !r*uP !ii <i a lua*+!
ra"naN Ce mai la deal la ale; nu mai e5*e acela<i
Caelle. S+a @#cu* cuiinci!5; cum#*a*; lini<*i* <i <i
0 1/ 0
cin5*i*; 5# 5unem.
0 Eee; a 5u5 i*icul. Caelle; cin5*i*N Cuiinci!5N
A5*a e im!5ibil.
0 S#+Di 5un eu cum 5*# *reaba; a c!n*inua* ialdi. i
e5*e a<a cum 7Di 5un. Ln lu5; acum bi5erica are al*#
r!blem# e ca; care 5e nume<*e &!cul cel e<nic.
0
0 CumN
3e5*e *!* a *rebui 5# ard# &!cul cel e<nic; cum 5e
5une. 3e5*e *!*; 7n *!* Dinu*ul; *rebuie 5# >e in5*ala*e al*are
7ncina*e ace5*ui @!c. O u"derie de al*are. u+mi cere
de*alii; -ain*; nu 5un* ciar a<a de @amiliari"a* cu
5uer5*iDiile umane. -ar <*iu c# *!Di re!Dii; rin*re care <i
Caelle; nu 5e !cu# cu nimic al*cea; rac*ic; dec=* cu
ace5*e al*are <i cu ace5* @!c. Se @ac mari reg#*iri. O 5#
crea5c# d#rile; @#r# u*inD# de *#gad#.
0
'<aEi;bir!ului
naV a 5u5 -ain*. %a
5+a de5ci5 dinnaiba;
n!u <idar
a in*ra* cea de,a
cun!5cu* =n#*!rului; cu #l#rie erde <i ain# din blan# de
ieure.
0 egu5*!rul Qibereld*; a anunDa* el; !runce<*e 5# mai
cum#raDi 5*r#cini. +are+a @ace reDul.
0 $inuna*; a "=mbi* i*icanul; cu un r=n,e* care amin*ea
de b!*ul 5*r=mba* de *urbare al unui ,der. Hai 5# cum#r#m
! gr#mad# de 5*r#cini; d!rinDa lui Qibereld* e5*e !runc#
en*ru n!i. Ce al*cea 5# mai cum#r#mN ar"#N Ca*ranN
S!be de >erN
0 -e a5emenea; a b!mb#ni* acel cea cu blan#;
negu5*!rul Qibereld* cere *rei"eci de c!r!ane numerar;
en*ru c# *rebuie 5# l#*ea5c# un !l!b!c de in; 5#
m#n=nce cea <i 5# bea bere. %a B=r@ul de lanceG *rei
!*l!gari i+au @ura* *#<cuDa.
0 Aaa. Trei !*l!gari; a ree*a* -ain* *#r#g#na*. -a;
*=rgul #5*a are 5# >e 7nDe5a* de !*l!gari. i unde; dac#
mi+e 7ng#dui* 5# 7n*reb; e5*e acum 5*imabilul negu5*!r
Qibereld*N
0 'nde al*undea; a 5u5 acel cea; 5mi!rc#ind din na5;
dac# nu 7n Qa"arul Au5eanN
0 imme; a r!5*i* -ain* ameninD#*!r. u une 7n*reb#ri
0 1/4 0
<i cau*#+mi un ar 5!lid <i gr!5. $# duc la Qa"arul Au5ean;
dar @#r# ar n+am ce c#u*a ac!l!. 3rea mulDi !*l!gari <i
*=lari.
0 'n ar; ai 5u5N S+a @#cu*. -aP; -ain*; un 5ingur lucru
reau 5# <*iu; en*ru c# m# @r#m=n*#. $i+ai ceru* 5# nu+Di
un 7n*reb#ri <i nu+Di un; dar ! 5# gice5c; iar *u 7mi
c!n>rmi 5au in>rmi. QineN
0 Mice<*e.
0 'n*ura a5*a de e<*e r=nced#; uleiul; ceara; 5*r#cinile
<i @r=ngia a5*a a naibii au @!5* d!ar un *ruc *ac*ic; nu+i a<aN
Ai ru* 5# di5*ragi a*enDia de la c!ncurenDa cu c=rm=" <i
mim!"eN S# cree"i c!n@u"ie e iaD#N u+i a<a; -ain*N
'<a 5+a *r=n*i* <i cea @#r# #l#rie a in*ra* 7n bir!u.
0 $#cri<el ra!r*ea"# c# *!*ul e5*e ga*aV a Dia* 5ubDire.
Ln*reab# dac# 5# *!arne 5au nuN
0 S# *!arneV
0 3e barba ar!<ca*#
*una* i*icul. S# *!arne
a b#*r=nului c=* mai degrab#V
RundurinV a urla*
imme ialdi imedia* ce gn!mul a 7nci5 u<a. u mai
rice nimicV Ce 5e e*receN Ce 5# *!arneN Ce 5# *!arneN
0 Habar n+am; a m#r*uri5i* -ain*. -ar aralele; imme;
*rebuie 5# 5e mi<*e.

IV
S*recur=ndu+5e ane!ie rin mulDime; Meral* 5+a du5
direc* la *araba unde a*=rnau ceaune; ca"ane <i *ig#i de
aram# 5c#lda*e 7n r!<eaDa ra"el!r de 5!are la a5>nDi*. Ln
5a*ele *arabei 5*#*ea un i*ican cu barb# r!<ca*# 7n*r+un
ala* !li <i cu ciub!*e gre!aie din iele de @!c#. 3e ciul
i*icanului era graa*# ! de5cura,are #di*# J !rbind e
5cur*; #rea ga*a 5+! 5cuie e clien*a care 5e ui*a la
m#r@uri. Clien*a 7l #rDuia e i*ican cu un u!i de !rbe
li5i*e de 5en5
<i buclele aurii.<i de c!nDinu*; b=D=indu+<i 5=nii <i u*ur=ndu+
Clien*a nu era nimeni al*a dec=* e5ula; cun!5cu*# de
Meral* dre* lan5a*!r de r!iec*ile. &#r# 5# a<*e*e 5#+l
recun!a5c#; 5+a *!i* raid 7n 7mbul"eal#.
Qa"arul Au5ean mu5*ea de iaD#; drumul rin mulDime
0 1/ 0
5em#na cu 5*r#ungerea un!r *u><uri de #ducel. %a
>ecare a5 i 5e ag#Da cea de m=neci 5au de cracii
an*al!nil!r J ba c!ii care 5+au ierdu* de mame a*unci
c=nd ace5*ea 7ncercau 5#+i 7n<@ace e *aDi de la c!r*urile cu
b#u*uri i5i*i*!are; ba i5c!ade din garda l!cal#; ba =n"#*!ri
ambulanDi de #l#rii care *e @ac ini"ibil; de a@r!di"iace <i de
5cene
5# mai!rc!a5e
"=mbea5c#5cul*a*e 7n lemn
<i a 7nceu* 5# de cedru. Meral*
ble5*eme; @#c=nda u"
7nce*a*
de
c!a*e.
A au"i* ac!rduri de l#u*# <i cic!*eli bine cun!5cu*e.
3r!eneau de la ! dugean# !5i*# ca un ba5m @abul!5;
7m!d!bi*# cu in5criDia: BAici minuni; @armece <i nad#
en*ru e<*i.G
0 i+a 5u5 cinea c# e<*i @rum!a5#N i+a 5*riga* a5Fier;
5*=nd e ! *e,gea <i b#l#ng#nindu+<i e5el ici!arele. uN
u
*=rg5ede!a*eV
!rbi. ]5*a+i
eniDi;un *=rg de
!ameni !rbi;Cine
buniV nimicrea
al*cea dec=*! un
5# aud#
balad# de5re drag!5*eN Cine rea 5# 5e em!Di!ne"e <i 5#
5e 7mb!g#Dea5c# 5iri*ual 5# arunce ! m!ned# 7n #l#rie.
Cu ce; cu ce+mi ii aici; "e"eculeN Arama a5*a 5# le+! dai
cer<e*!ril!r; nu ,igni un ar*i5* cu aram#. 3!a*e c# eu *e ier*;
dar ar*a nu; nici!da*#V
0 a5Fier; 5+a ar!ia* de el Meral*. Se are c# ne+am
de5#rDi* ca 5#+l c#u*#m e d!ler; iar *u ai u5 de+un
c!ncer*. u Di+e ru<ine 5# c=nDi rin iarmar!ace ca un
cer<e*!r b#*r=nN
0 Ru<ineN 5+a mira* bardul. Im!r*an* e5*e ce <i cum
c=nDi; nu unde c=nDi. 3e l=ng# a5*a; mi+e @!ame <i a*r!nul
dugenei mi+a @#g#dui* cea de m=ncare. Ln ceea ce+l
rie<*e e d!ler; n+aeDi dec=* 5#+l c#u*aDi !i. Eu nu
5un* bun la =nde; 7nc#ier#ri <i ede5iri. Eu 5un* un !e*.
0 Ai @ace mai bine 5# nu a*ragi a*enDia; !e*ule.
%!g!dnica *a 5e 7n=r*e e+aici <i ai u*ea 5# dai de bucluc.
0 %!g!dnicaN a clii* ner!5 a5Fier. CareN C# am mai
mul*e.
e5ula; Din=nd 7n m=n# ! *igaie de aram#; 5*r#b#*ea
mulDimea cu elanul unui *aur 7n aren#. a5Fier a 5#ri* de e
*e,gea <i a lua*+! la @ug#; 5#rind 5rin*en e dea5ura un!r
0 1// 0
c!<#rci cu m!rc!i. e5ula 5+a 7ndre*a* 5re =n#*!r;
um=ndu+<i n#rile. Meral* 5+a *ra5 7na!i; iar 5a*ele 5#u a
da* de !!"iDia rigid# a ereDil!r dugenei.
0 Meral*V l+a 5*riga* -ain* Qibereld*; ii* din mulDime <i
7ming=nd+! 7n l#*uri e e5ula. Reede; reedeV %+am
#"u*V O; ac!l!; @ugeV
0 %a5P c# un
5*r#duindu+5e eu menDin#
5#+<i m=na e ecilibrul.
!i; curaril!rV
O 5# al#*ea5c#
Dia* e5ula
cu
=r@ <i 7nde5a* *!a*# banda !a5*r# de !rciV Alea5#
c!manieV 'n @a"an; un cer<e*!r <i un i*ic #r!5V O 5# m#
DineDi min*e *!a*# iaDaV
0 3e+ac!l!; Meral*V a urla* -ain*; 7mr#<*iind un gru de
<c!lari care ,ucau B*rei 5c!iciG. Ac!l!; ac!l!; a lua*+! rin*re
careV Ia+! rin 5*=nga <i+i ie<i 7n @aD#V Iu*e; iu*eV
Au !rni* 7n urm#rire; ei 7n<i<i urm#riDi de ble5*emele
=n"#*!ril!r
ca rin minune<i ale
un cum#r#*!ril!r
u<*i cu muci la7mbr=nciDi.
na5; care iMeral* a !c!li*
5e 7ncurca5e
rin*re ici!are. A 5#ri* e5*e el; dar a d#r=ma* d!u#
bu*!aie de ering; ceea ce l+a 7n@uria* e e5car; iar ace5*a
i+a *ra5 una 7n 5inare cu ! angil# ie e care *aman a*unci
! ar#*a mu<*eriil!r.
%+au #"u* e d!ler 7ncerc=nd 5# 5e a5cund# 7n*r+!
*urm# de !i.
0 3e dinc!l!V a 5*riga* -ain*. Taie+i calea e dinc!l!;
Meral*V
-!lerul a @ugi* ca din u<c# de+a lungul gardului rin
care i 5e edea in*ermi*en* e5*a erde. Era limede c# nu
5e re5cimba5e 7n al*cinea. imeni nu u*ea 5# 7n*reac#
la @ug# un i*ic. imeni. Ln a@ar# de al* i*ic. i de =n#*!r.
Meral* a !b5era* c# d!lerul 7<i 5cimb# direcDia bru5c;
ridic=nd un n!r de ra@; ca 5# 5e 5*rec!are a!i abil rin*r+!
gaur# din gardul care 7mre,muia un c!r* mare ce @uncDi!na
ca aba*!r <i m#cel#rie. %+a #"u* <i -ain*. A 5#ri* e5*e
barier# <i a 7nceu* 5# 5*r#ung# *urma de !i be#i*!are.
Era eiden* c# nu+l a,unge. Meral* 5+a aleca* <i 5+a arunca*
7n urma d!lerului rin*re 5c=ndurile din gard. -in*r+!da*#
a 5imDi* ! 5muci*ur#; a au"i* ! le5ni*ur# de iele 5@=<ia*#;
iar 5ur*ucul i+a deeni* bru5c @!ar*e larg de la 5ub5u!ri 7n
0 1/U 0
,!5.
=n#*!rul 5+a !ri*. A 7n,ura*. A 5cuia*. i iar a 7n,ura*.
-ain* a @ugi* 7n c!r* du# d!ler. -in in*eri!r eneau
r#cne*e; l!i*uri; ble5*eme <i ! rum!are *eribil#.
=n#*!rul a 5udui* a *reia !ar#; e?*rem de ulgar; a!i <i+
a 7ncle<*a* dinDii; <i+a ridica* braDul dre* <i a @#cu* 5emnul
Aard
! el#cu7ndege*ele 7ndre*a*e
*imul unui uragan; 5re c!r*.
iar din C!r*ul 5+a
in*eri!rul uma* ca
lui r#"b#*eau
urle*e 5min*i*e; !d!r!geal# <i muge*e de b!i. C!r*ul 5+a
r#bu<i*.
-!lerul; *=r=ndu+5e e bur*#; a ie<i* de 5ub rela*# <i 5+
a arunca* 5re al* c!r* mai mic; r!babil cu r!l de @rigider.
Meral*; @#r# 5# 5*ea e g=nduri; <i+a 7ndre*a* braDul 5re el
<i l+a 7n,ungia* 7n 5a*e cu Semnul. -!lerul a c#"u* la
#m=n* ca @ulgera*; 5+a r#5uci*; dar imedia* a 5#ri* 7n 5u5 <i
a @ugi* 7n mir!5ea
Ln c!r* c!r*. =n#*!rul
a carneacrud#.
lua*+! i
eera
urmele lui.
be"n#.
Tellic! %unngreinF %e*!r*e 5*#*ea ac!l!; g=@=ind u*ernic;
Din=ndu+5e cu m=inile de ! ,um#*a*e de carca5# de !rc
a*=rna*# 7n c=rlig. C!r*ul n+aea al*# ie<ire; iar rela*a era
bine anc!ra*# 7n #m=n* <i @#r# 5#r*uri.
0 Ce l#cere 5# *e 7n*=lne5c din n!u; mimule; i+a 5u5
Meral* glacial.
-!lerul re5ira greu <i !rc#i*.
0 %a5#+m#+n ace; a b=igui* 7n cele din urm#. -e ce m#
rig!ne<*i; =n#*!ruleN
0 Tellic!; i+a 5u5 Meral*; ui 7n*reb#ri 5*uide. Ca 5#+i iei
caii lui Qibereld*; l+ai l!i* la ca <i l+ai aband!na* 7n
u5*iu. Te @!l!5e<*i de er5!nali*a*ea lui; 7Di baDi ,!c de el; 7l
nen!r!ce<*i. aiba <*ie ce al*cea mai ai de g=nd 5# @aci;
dar !i in*ereni 7n ace5*e lanuri 7n*r+un @el 5au al*ul. u
reau 5# *e ucid <i nici 5# *e dau e m=na au*!ri*#Dil!r; dar
reau 5# #r#5e<*i *=rgul. !i aea gri,# de a5*a.
0 i dac# nu reauN
0 A*unci; ! 5# *e bag 7n*r+un 5ac <i+! 5# *e 5c!* cu r!aba.
-!lerul 5+a dila*a* bru5c; a!i 5+a 5ubDia* <i a 7nceu* 5#
crea5c#; #rul creD <i ca5*aniu i 5+a albi* <i 5+a 7ndre*a*;
a,ung=ndu+i =n# la umeri. e5*a erde de i*ic a c##*a* !
0 1/6 0
5*r#lucire ulei!a5# <i 5+a *ran5@!rma* 7n iele neagr#; e
umeri <i e man<e*e a a#ru* un ,!c de Din*e de argin*.
Ciul rumen <i d!l!@an i 5+a lungi* <i a c##*a* al!are.
-in 5a*ele um#rului dre* 7i ie<ea m=nerul 5adei.
0 u *e ar!ia; l+a aer*i"a* r#gu<i* al d!ilea =n#*!r
"=mbind. u *e ar!ia; Meral*. +! 5# *e la5 5# m# a*ingi.
-aP la
m=na ce 5ad#.
"=mbe*-aP!ribil
ce am; 5+a g=ndi*
b!* lugubru am.Meral*
-aP ceduc=ndu+<i
5ini5*ru
clie5c din !ci. Ln alul #5*a ar#* euN %a naiba.
$=na d!lerului <i m=na =n#*!rului au a*in5 7n acela<i
*im m=nerele 5adel!r; am=nd!u# au 5#ri* 5imul*an din
*eac#. Ambii =n#*!ri au @#cu* d!i a<i rai"i; m!i J unul 7n
@aD#; cel#lal* 7n*r+! ar*e. Am=nd!i <i+au ridica* 5ada 7n
acela<i *im <i au e@ec*ua* c=*e ! m!ri<c# 5cur*# <i
<uier#*!are.
Ambii
0 u m# au 7ncremeni*
!Di ba*e; a7nm=r=i*
acela<id!lerul.
*im; au 7ngeDa*
3en*ru c#e5un*
l!c.*u;
Meral*.
0 Te 7n<eli; Tellic!; i+a <!*i* =n#*!rul. Arunc# 5ada <i
rein! la @!rma lui Qibereld*. Al*min*eri ai 5# regreDi; 5# nu
5ui c# nu *e+am aer*i"a*.
0 Eu 5un* *u; a ree*a* d!lerul. +ai niciun aan*a,
a5ura mea. u !Di 5# m# 7ningi; en*ru c# 5un* *uV
0 Habar n+ai ce 7n5eamn# 5# >i eu; mimule.
Tellic! <i+a l#5a* 7n ,!5 m=na 5*=ng#; 7ncle<*a*# e 5ad#.
0 Sun* *u; i+a ree*a*.
0 u; a nega* =n#*!rul. u e<*i. i <*ii de ceN 3en*ru c#
e<*i un d!ler m#run*; 5#rman <i de bun#+credinD#. 'n
d!ler care ar > u*u* 5#+i ia "ilele lui Qibereld* <i 5#+l
7ngr!ae 7n c#*ini<; d!b=ndind a5*@el 5ecuri*a*e ab5!lu*# <i
cer*i*udinea c# nu a > dema5ca* nici!da*# de nimeni; nici
m#car de nea5*a i*icului; e5*i*a Mardenia Qibereld*. -ar
nu i+ai @#cu* 5eama; Tellic!; en*ru c# n+ai @!5* 7n 5*are.
3en*ru c# e<*i un d!ler m#run*; 5#rman <i de bun#+
credinD#; c#ruia rie*enii 7i 5un -udu. i 7n !ricine *e+ai
re5cimba; ai r#m=ne 7n*!*deauna acela<i. 3!Di 5# c!ie"i
numai ceea ce e5*e bun 7n n!i; en*ru c# ceea ce e5*e r#u
nu Di+e da* 5# 7nDelegi. A<a e<*i *u; d!lerule.
0 1/9 0
Tellic! 5+a *ra5 7nd#r#*; a*ing=nd cu 5a*ele rela*a
c!r*ului.
0 Carea5#"ic#; a c!n*inua* Meral*; *e ei re5cimba
acum 7n Qibereld* <i+mi ei da !li*ic!5 labele la lega*. u
!Di 5#+mi !ui re"i5*enD#; en*ru c# eu 5un* cel e care nu+
l !Di c!ia. *ii @!ar*e bine a5*a; -udu. 3en*ru c# acum
c=*ea
Tellic!clie
5+a mi+ai
ridica*relua*
bru5c; g=ndurile.
*r#5#*urile 5ale; care erau de @a*
ale =n#*!rului; 5+au de@!rma*; #rul alb i 5+a 7ncreDi* <i a
7nceu* 5# 5e 7ncid# la cul!are.
0 Ai dre*a*e; Meral*; a 5u5 5*=n,eni* 7n *im ce bu"ele
7<i 5cimbau @!rma. i+am relua* g=ndurile. 3en*ru un
r#5*im 5cur*; dar mi+a @!5* de+a,un5. *ii ce+am de g=nd 5#
@acN
Sur*ucul de iele al =n#*!rului a c##*a* un luciu
alb#5*rui. -!lerul
cul!area runei; cu ! aan#
"=mbi* aran,=ndu+<i
de egre*#; #l#ri!ara
a!i <i+a *ra5 e5*ede
um#r cureaua de care a*=rna l#u*a. %#u*a care *!cmai
@u5e5e ! 5ad#.
0 O 5#+Di 5un ce+am de g=nd 5# @ac; =n#*!rule; a r=5
cu cic!*ele lui a5Fier. $# duc <i m# ierd 7n mulDime <i m#
re5cimb 7n 5ecre* 7n !ricine; ciar <i 7n cer<e*!r. 3en*ru c#
reau 5# >u mai degrab# cer<e*!r 7n !igrad; dec=*
d!ler 7n u5*ie. !igradul 7mi e5*e da*!r; Meral*.
Ridicarea *=rgului ne+a di5*ru5 mediul 7n care u*eam 5#
*r#im; 5# *r#im 7n @elul n!5*ru na*ural. e+au #i*ui*; ne+au
=na* ca e c=inii *urbaDi. Eu 5un* unul din*re uDinii care+au
5uraieDui*. reau 5# 5uraieDuie5c <i !i 5uraieDui.
C=nda; e c=nd m# urm#reau luii iarna; m+am
re5cimba* 7n lu <i am @ugi* cu ei 7n ai*# c=*ea
5#*#m=ni. i am re"i5*a*. Acum ! 5# r!cede" la @el; en*ru
c# nu reau 5# ierne" rin 5c!rburi 5au i"uini <i nici 5# >u
*!* *imul lini* de @!ame; nu reau 5# >u mereu 7n b#*aia
5#geDil!r. Aici; 7n !igrad; e cald; e5*e ran#; !Di c=<*iga
c=*e+! ara <i @!ar*e rar 5e re"!l# r!blemele cu arcul.
!igradul e5*e ! ai*# de lui. O 5# m# al#*ur ace5*ei ai*e
<i ! 5# 5uraieDuie5c. Ai 7nDele5N
Meral* a da* din ca @#r# rea mul*# *ragere de inim#.
0 1U 0
0 %e+aDi da* c=* de c=* !5ibili*a*ea de a5imilare i*icil!r;
i*icanil!r; gn!mil!r; =n# <i el>l!r; a c!n*inua* d!lerul
ad!*=nd "=mbe*ul in5!len* 5eci>c lui a5Fier. -e ce ar
*rebui 5# >u eu mai r#uN -e ce n+am au* ar*e <i eu de
ace5* dre*N Ce 5# @ac ca 5# !* *r#i 7n ace5* *=rgN S# m#
re5cimb 7n*r+! el@# cu !ci cenu<ii; cu #r m#*#5!5 <i cu
ici!are lungiN
dec=* mineN C#LmN -aPc=nd
a*unci !are edeDi
cu ce e5*e maiibun#
! el@#; el@a a5*a
5e 7nm!aie
ici!arele; iar c=nd m# edeDi e mine; # ine 5# !maDiN
S# # b#gaDi argumen*ul #5*a unde # 7ncae. O 5#
5uraieDuie5c !rice+ar >. *iu eu cum. C=nd eram lu;
alergam 7n ai*#; urlam <i m# b#*eam cu ceilalDi en*ru !
@emel#. Ca l!cui*!r al !igradului; !i @ace neg!D; !i
7mle*i c!<uri de r#ci*#; !i cer<i 5au !i @ura; ca unul
din*re !i; ! 5# @ac ceea ce @ace; de !bicei; unul din*re !i.
Cine <*ie; !a*e
=n#*!rul ciar ! 5# m#+n5!rV
*#cea.
0 -a; a<a cum Di+am 5u5; ! iau din l!c; a c!n*inua* calm
Tellic!. Iar *u; Meral*; 5# nu 7ncerci 5# m# !re<*i; nici m#car
5# nu *e clin*e<*i de aici. 3en*ru c#; Meral*; reD de ! cli# Di+
am <*iu* g=ndurile. Ciar <i e cele e care nu rei 5# le
recun!<*i; e care le a5cun"i ciar <i de *ine 7n5uDi. Ca 5#
m# !re<*i; a *rebui 5# m# !m!ri. Iar Die g=ndul de a m#
!m!r7 cu 5=nge+rece 7Di reugn#. u+i a<aN
=n#*!rul *#cea.
Tellic! <i+a a,u5*a* din n!u cureaua l#u*ei; 5+a 7n*!r5 <i 5+a
7ndre*a* 5re ie<ire. 3#<ea cu 7ncredere; dar Meral* <*ia c#+
<i Dine g=*ul 7nDeeni* <i umerii alecaDi 7n a<*e*area
<uiera*ului lamei. i+a in*r!du5 5ada 7n *eac#. -!lerul 5+
a !ri* la ,um#*a*ea a5ului <i 5+a ui*a* 7na!i.
0 R#m=i cu bine; Meral*; i+a 5u5. $ulDume5c.
0 R#m=i cu bine; -udu; i+a r#5un5 =n#*!rul. !r!cV
-!lerul 5+a 7n*!r5 <i 5+a 7ndre*a* 5re ba"arul *ic5i* cu
a5ul i!i; e5el <i leg#na* al lui a5Fier. %a @el ca a5Fier; 7<i
u*ura m=na 5*=ng# <i; la @el ca a5Fier; le "=mbea @e*el!r
care *receau. Meral* 7l urma agale. Agale.
Tellic! <i+a auca* l#u*a 7n *im ce mergea; <i+a 7nce*ini*
a5ul; a lua* d!u# ac!rduri; du# care a 7nceu* 5#
0 1U1 0
ciuea5c# e c!r"i ! mel!die cun!5cu*# de Meral*.
Ln*!rc=ndu+5e u<!r; a 7nceu* 5# @red!ne"e.
E?ac* la @el ca a5Fier.

(e 4a5nt"arce &rim$4ara c* !acrimi!e5i de &!"i,


C* raze )!/nde s"are!e ne 4a )ate :n -ereastr$.
A9a 4a
F"c*! ce!1, &entr*ce!
>e9nic, c$care
ardeeste
m"cnit -"c*! din
n$de2dea n"i,
n"astr$.
0 S# i+! 5ui lui a5Fier; dac# ! 5+! Dii min*e; a 5*riga*. i
"i+i c# BIarnaG e5*e un *i*lu cam ne!*rii*. Acea5*# balad#
ar *rebui 5# >e in*i*ula*# B&!cul cel e<nicG. R#m=i cu bine;
=n#*!ruleV
0 HeiV 5+a au"i* din*r+!da*#. &a"anuleV
Tellic! 5+a 7n*!r5 5urrin5. -in 5a*ele dugenei <i+a @#cu*
aariDia e5ula; b=D=indu+<i i!len* 5=nii; m#5ur=ndu+l cu !
riire m=ni!a5#.
0 LDi umbl# !cii du# @e*i<cane; u<lamaua naibiiN i+a
<uiera*; b=D=indu+5e din ce 7n ce mai ameninD#*!r. &red!ne"i
c=n*ecele; *ic#l!5uleN
Tellic! <i+a 5c!5 #l#ri!ara <i 5+a 7nclina*; "=mbindu+i cu
5ur=5ul amlu al lui a5Fier.
0 e5ula; draga mea; i+a 5u5 lingu<i*!r. Ce m# bucur
c# *e #d. Iar*#+m#; 5cuma mea. LDi da*!re"
0 Lmi da*!re"i; 7mi da*!re"i; i+a re*e"a*+! e5ula. i *!*
ce+mi da*!re"i ! 5#+mi l#*e<*i acumV 3!@*imV
O *igaie imen5# de aram# a @ulgera* 7n 5!are <i cu un
"#ng#ni* u*ernic; r!@und; i+a a*eri"a* d!lerului 7n ca.
%ui Tellic! i+a 7ngeDa* e @aD# ! grima5# de idi!Denie de
nede5cri5; 5+a aleca* <i a c#"u* cu braDele 7ncruci<a*e.
Ln@#Di<area a 7nceu* 5# i 5e 5cimbe bru5c; 5# 5e
de@!rme"e <i 5#+<i iard# a5em#narea cu cea anume.
#"=nd ace5*ea; =n#*!rul a 5#ri* 5re el; 7n<@#c=nd 7n
*recere un c!!r de e ! *arab#. A de5@#<ura* c!!rul e
,!5; l+a *r=n*i* e d!ler e el din d!u# alme <i l+a rula*
@!ar*e 5*r=n5 7n d!i *imi <i *rei mi<c#ri.
S+a a<e"a* e 5ul <*erg=ndu+<i @run*ea de 5ud!are cu
m=neca. e5ula; 5*r=ng=ndu+<i *igaia; 5+a ui*a* la el
0 1U2 0
ameninD#*!r; iar mulDimea 5e 7mbul"ea *!* mai mul* 7n ,urul
l!r.
0 E5*e b!lna; a 5u5 =n#*!rul "=mbind @!rDa*. E5*e
5re binele lui. u # ar!iaDi; !ameni buni; bie*ul !m are
ne!ie de aer.
0 +aDi au"i*N a 7n*reba* calm; dar r#5un#*!r Caelle;
@#c=ndu+<i
r!g 5# #l!cdi5er5aDiV
rin mulDime. # r!g 5#
Mruurile nu 5*aDi
5un* gruaDiVSun*
in*er"i5e. #
amenda*eV
$ulDimea 5+a 7mr#<*ia* in5*an*aneu e l#*uri d!ar a*=*
c=* 5#+l 5c!a*# la ieal# e a5Fier; care 5e ar!ia cu a5
!*#r=*; 7n 5une* de l#u*#. #"=ndu+l; e5ula a Dia*
a5cuDi*; a arunca* *igaia <i a lua*+! la @ug# rin iaD#.
0 -aP ce+a #Di*N a 7n*reba* a5Fier. %+a #"u* e dracuPN
Meral* 5+a ridica* de e 5ulul care 7nceu5e 5# 5e mi<*e
abia
nu 5eerce*ibil. Caelle
edea nici ici!r 5+a ar!ia*
de gard# c#*inel. Era 5ingur;
er5!nal#.
0 u m+a< ar!ia; i+a 5u5 Meral* 7nce*. -ac# a< >
dumnea*a; Caelle; nu m+a< ar!ia.
0 Ei; nu mai 5uneN Caelle <i+a Duguia* bu"ele 5ubDiri;
riindu+l cu r#ceal#.
0 -ac# a< > dumnea*a; c!ane Caelle; m+a< @ace c# n+
am #"u* nimic.
0 -a; bine7nDele5; a 5u5 Caelle. -ar *u nu e<*i eu.
-in 5a*ele c!r*ului 5+a ii* Qibereld*; lac de 5ud!are;
g=@=ind. #"=ndu+l e Caelle 5+a !ri*; a 7nceu* 5#
uiere; <i+a du5 m=inile la 5a*e re@#c=ndu+5e c# admir#
ac!eri<ul 5il!"ului.
Caelle 5+a du5 la Meral*; @!ar*e ar!ae. =n#*!rul nu
5+a clin*i*; d!ar a clii* din !ci. S+au ui*a* unul la al*ul
en*ru ! cli#; a!i Caelle 5+a aleca* e5*e 5ul.
0 -udu; 5+a adre5a* an*!>l!r de c!rd!an; ciuda* de
de@!rmaDi; iDiDi din c!!rul rula*. C!ia"#+l e Qibereld*
reede.
0 Cum; ceN a 5*riga* -ain*; 7nce*=nd 5# 5e !lbe"e la
5il!". Cum a<aN
0 %ini<*e; a 5u5 Caelle. Ei bine; -udu; cum *e 5imDi
ac!l!N
0 1U 0
0 Acum 5+a au"i* un icne* 7n#bu<i* din c!!r. Lnda*#
$#
3an*!>i de c!rd!an ie<iDi din c!!r 5+au *!i* <i 5+au
re5cimba* 7n ici!arele #r!a5e; g!ale; ale i*icului.
0 Ie<i a@ar#; -udu; i+a 5u5 Caelle. Iar *u; -ain*;
*aci. Oamenil!r *!Di i*icii li 5e ar la @el. u+i a<aN
-ain* acu"a*!r
riindu+l a b=igui*ecea. Meral*Muerna*!rul
Caelle. c!n*inua 5# 5+acliea5c#
7ndre*a*
<i a rii* 7n ,ur; a!i din5re acei gur#+ca5c# aaDi 7n
ar!iere 5+au au"i* reerberaDiile un!r 5ab!Di de lemn.
-ain* Qibereld* al d!ilea a ie<i* cu !in*eli; a 5*r#nu*a*;
5+a ridica*; 5+a @reca* la !ci <i la na5. a5Fier 5+a a<e"a* e !
lad# aa*# al#*uri <i a "b=rn=i* c!r"ile l#u*ei cu ! e?re5ie
de u<!ar# curi!"i*a*e e @aD#.
0 Cine e5*e; ce #rere ai; -ain*N l+a 7n*reba* Caelle
cu0 bl=ndeDe. Seam#n#
E5*e #rul meu; amul* cu *ine;
r#5un5 nu+i<ia<aN
i*icul a r=n,i*. O rud#
@!ar*e ar!ia*#. -udu Qibereld* din %unca Tr!5c!*ului; cu
un ca ale5 en*ru neg!D. T!cmai am !*#r=* 5#
0 -a; -ain*N
0 Am !*#r=* 5#+l nume5c rere"en*an*ul meu 7n
!igrad. Ce "ici; ereN
0 O; mulDume5c; ere; a r=n,i* ruda @!ar*e ar!ia*#;
5uma clanului Qibereld*; caul ale5 en*ru neg!D. i
Caelle a "=mbi*.
0 i 5+a 7ndelini* i5ulN a murmura* Meral*. Cu iaDa 7n
*=rgN Ce e"i la *=rgul #5*a; -udu dar *u; CaelleN
0 -ac+ai > *r#i* 7n *aiga; a murmura* Caelle; dac# ai >
m=nca* r#d#cini; dac# ai > 5u@eri* de @rig <i ume"eal#; ai >
<*iu*. i n!i rem cea de la iaD#; Meral*. u 5un*em mai
r#i dec=* !i.
0 u; a da* Meral* din ca. u 5un*eDi. 'ne!ri ciar
5un*eDi mai buni. Ce 5+a 7n*=mla* cu ade#ra*ul CaelleN
0 %+a lua* naiba; a <!*i* Caelle al d!ilea. S# *!* >e
re! d!u# luni. A!le?ie. S# 5e !dinea5c# 7n ace <i 5#+l
lumine"e &!cul cel e<nic. Eram ciar rin rea,ma lui +a
b#ga* nimeni de 5eam# Meral*; nu cuma ai de g=ndN
0 Ce anume n+a b#ga* de 5eam# nimeniN l+a 7n*reba*
0 1U4 0
=n#*!rul ima5ibil.
0 $ulDume5c; a murmura* Caelle.
0 $ai 5un* mulDi de+alde *ine e+aiciN
0 C!n*ea"#N
0 u; a c!n5imDi* =n#*!rul. u c!n*ea"#.
-e du# c#ruDe <i *!ne*e a D=<ni* ! >gur# 7nal*# de d!i
c!Di;
0 cu ! #l#rie
C!ane erde <i ain#
Qibere+eld*; a icni*degn!mul
blan# de
cuieure
5ue*ul#*a*.
la gur#
<i 5+a b=lb=i* mu*=ndu+<i riirea de la un i*ic la al*ul.
0 Cred; micuDule; i+a 5u5 -ain*; c# ai *reab# cu #rul
meu; -udu Qibereld*. Sune+i. Sune+i. E+aici.
0 $#cri<el ra!r*ea"# c# *!*ul a mer5 bineV a "i5 gn!mul
<i a "=mbi* de"elindu+<i dinDii a5cuDiDi. Cu a*ru c!r!ane
buca*a.
0 S+ar #rea c# <*iu de5re ce e !rba; a relica* -ain*.
$are #ca* c#
0 -#+mi nu e+aici
!ie; ialdi;
#rule; i+a ar5u5
5!c!*iTellic!
r!>*ul%unngreinF
7n*r+! cli#.
%e*!r*e; e 5cur* 3en5*!cF; en*ru rie*eni -udu <i en*ru
*!* !igradul membru al numer!a5ei @amilii Qibereld*.
-#+mi !ie 5# 5!c!*e5c. Am ! mem!rie @#r# cu5ur en*ru
numere. 3recum <i en*ru al*e lucruri.
0 Te r!g; 5+a 7nclina* -ain*. Te r!g; #rule.
0 Cel*uielile; 5+a 7ncrun*a* d!lerul; n+au @!5* mari.
O*5re"ece en*ru ulei; !* cinci"eci en*ru un*ura de
e<*e; mm T!a*e la!lal*#; inclu5i @r=ngia; a*ru"eci <i
cinci de c!r!ane. Re"ul*a*ul: <a5e 5u*e la a*ru c!r!ane;
care a 5# "ic# d!u# mii a*ru 5u*e. &#r# c!mi5i!ane en*ru
c# n+au @!5* in*ermediari
0 u ui*aDi de d#ri; l+a aer*i"a* Caelle al d!ilea. u
ui*aDi c# 7n @aDa !a5*r# 5*# un rere"en*an* c!n<*iinci!5 al
*=rgului <i al bi5ericii; care+<i ia 7n 5eri!5 re5!n5abili*#Dile.
0 Scu*i*e de d#ri; a 5u5 -udu Qibereld*. 3en*ru c#
=n"#rile 5+au @#cu* 7n 5c! 5acru.
0 H#N
0 Ame5*eca*e 7n r!!rDii c!re5un"#*!are; un*ura de
e<*e; ceara; uleiul; c!l!ra*e cu c=rm=" J i+a l#muri*
d!lerul J 5e *!arn# 7n*r+! 5*racin# de lu* 7n care 5e
5cu@und# ! buca*# de @r=ngie de bumbac. -ac# 5e d# @!c
0 1U 0
@r=ngiei; ie5e ! ac#r# @rum!a5#; r!<ie; care arde mul*
*im <i nu rea u*e. &!cul cel e<nic. 3re!Dii aeau ne!ie
de lum=n#ri en*ru al*arele &!cului cel e<nic. u mai au
ne!ie.
0 %a naiba a murmura* Caelle. Ai dre*a*e
aeam ne!ie de lum=n#ri -udu; e<*i un geniu.
0 $+am arunca* 7n ar*ea mamei; a 5u5 cu m!de5*ie
Tellic!.
0 E lei* maic#+5a; buc#Dic# *#ia*#; a c!n>rma* -ain*.
'i*aDi+# numai la !cii #<*ia care 5clie5c de 7nDeleciune.
E lei* Qeg!nia Qibereld*; m#*u<a mea drag#.
0 Meral*; a gemu* a5Fier. Ln *rei "ile a c=<*iga* mai mul*
dec=* mine; care am c=n*a* ! iaD# 7n*reag#V
0 Ln l!cul *#u; i+a 5u5 =n#*!rul 5eri!5; m+a< l#5a de
c=n*a* <i m+a< auca de neg!D. Ln*reab#+l dac# nu *e ia ca
ucenic.
0 =n#*!rule; l+a *ra5 de m=nec# Tellic!. Sune+mi; cum
a< u*ea 5#+Di mulDume5c
0 -!u#"eci <i d!u# de c!r!ane.
0 CumN
0 3en*ru un 5ur*uc n!u. 'i*e ce+a mai r#ma5 din al meu.
0 *iDi ceaN a i"bucni* a5Fier. S# mergem cu *!Dii la
luanarV %a B3a55i!raGV QibereldDii l#*e5cV
0 -aP la5# <i i*iciN a 7n*reba* ner#bd#*!r -ain*.
0 S# 7ndr#"nea5c# 5# nu # la5e; a ad!*a* un ge5*
ameninD#*!r Caelle. S# 7ncerce numai <i c!ndamn *!*
luanarul en*ru ere"ie.
0 A*unci; aideDiV a 5*riga* a5Fier. Meral*N iiN
=n#*!rul a r=5 7nce*.
0 *ii; a5FierN a 5u5 el. &!ar*e bucur!5.

0 1U/ 0
UN MIC SACRIFICIU

Sirena a din*r+!da*#
le5nea5c# ie<i* din a# =n# la
5ura@aDa br=u
aei <i a 7nceu*
cu m=inile. Meral*5#a
!b5era* c# are 5=ni @rum!<i; ciar er@ecDi. E@ec*ul era da*
numai de cul!are J 5@=rcurile erau de un erde+7nci5; iar
are!lele; d!ar un ic mai de5ci5e. Ada*=ndu+5e cu
m#ie5*rie la mi<c#rile aluril!r; 5irena 5e arcuia graDi!5; 7<i
u*ura le*ele umede er"ui <i 7ng=na mel!di!5.
0 CumN 3rinciele 5+a aleca* e5*e balu5*rada c!rabiei .
Ce 5uneN
0 Re@u"#; i+a r#5un5 Meral*. Sune c# nu rea.
0 I+ai e?lica* c# ! iube5cN C# nu+mi !* 7nciui iaDa
@#r# eaN C# reau 5# m# 7n5!r cu eaN C# d!ar cu ea; cu
nimeni al*cineaN
0 I+am e?lica*.
0 iN
0 imic.
0 $ai e?lic#+i ! da*#.
=n#*!rul <i+a a*in5 bu"ele cu dege*ele <i a in*!na* un *ril
ibran*. Aleg=ndu+<i cu e@!r* cuin*ele <i mel!diile; a
7nceu* 5# *raduc# !rbele rincielui.
Sirena; 7n!*=nd e 5a*e; l+a 7n*reru*.
0 u mai *#lm#ci; nu *e mai cinui; c=n*a ea. Am 7nDele5.
A*unci c=nd 5une c# m# iube<*e en*ru *!*deauna 7<i ia
m!aca a5*a de idi!*. A 5u5 cea c!ncre*N
0 u rea.
0 3#ca*. Sirena a le5c#i* aa <i 5+a 5cu@unda* cu !
arcuire
0 CeN u*ernic#
Ce+a "i5Naac!"ii 7n5um=nd
7n*reba* marea ca ! balen#.
rinciele.
0 C# e #ca*.
0 Ce e #ca*N Ce rea 5# 7n5emne #ca*ulN
0 $i 5e are c# a @!5* un re@u".
0 3e mine nu m# !a*e re@u"aV a 5*riga* rinciele;
0 1UU 0
neg=nd @a*e gr#i*!are.
0 Al*eD#; i 5+a adre5a* c#i*anul c!rabiei; ar!iindu+5e
de ei; n#!du+i reg#*i* <i nu *rebuie dec=* 5#+l *rageDi <i ea
a > a $aie5*#Dii !a5*re
0 u *e+a< 5@#*ui; i+a relica* Meral* 7nce*. u e5*e
5ingur#. Sub a# 5un* mai mul*e; iar 7n ad=ncuri !a*e > un
FraFen.
C#i*anul 5+a cl#*ina*; a #li* <i 5+a auca* cu ambele
m=ini de @und; un ge5* c!mle* li5i* de 5en5.
0 ra FraFenN
0 raFen; a c!n>rma* =n#*!rul. u +a< 5@#*ui 5# @aceDi
re! glumiD# cu n#!adele. Ar > de+a,un5 5# 5*rige ! da*# <i
din bar,a a5*a nu mai r#m=n dec=* ni<*e a<cii lu*i*!are;
iar n!i ne 7nec#m ca m=Dele. Ln lu5; Agl!al; !*#r#<*e+*e !
da*# en*ru *!*deauna; rei 5# *e c#5#*!re<*i cu ea 5au 5+!
rin"i
0 Ocu n#!dul
iube5c; <i 5+!@erm
a r!5*i* Dii 7n*r+un acariuN
Agl!al. O reau de 5!Die. -ar
en*ru a5*a *rebuie 5# aib# ici!are <i nu ! c!ad# lin# cu
5!l"i. i a5*a 5e !a*e @ace; en*ru c#; e d!u# lire de
m#rg#ri*are >ne; ! 5# cum#r ! !Diune r#,i*!rea5c# cu
garanDie *!*al#. O 5+! bea <i ! 5#+i crea5c# ici!arele. -!ar
un ic ! 5# 5u@ere; re! *rei "ile; nu mai mul*. Ceam+!;
=n#*!rule; 5une+i 7nc# ! da*#.
0 I+am 5u5 de d!u# !ri de,a. A r#5un5 c# nu g#5e<*e
de cuiinD# nici 7n ru*ul caului. i a mai ad#uga* c# <*ie !
r#,i*!are marin# care+i di5u5# 5#+Di re5cimbe rin
@armece ici!arele 7n*r+! c!ad# elegan*#. &#r# nici! durere.
0 -!ar n+am 7nnebuni*V S# am ! c!ad# de e<*eN
ici!da*# 7n acea5*# iaD#V Ceam+!; Meral*V
=n#*!rul 5+a aleca* e5*e arae*. Aa din umbra
c!rabiei era erde <i #rea den5# ca ! el*ea. +a mai @!5*
ne!ie 5# 5*rige. Sirena a D=<ni* la 5ura@aD# 7n*r+! @=n*=n#
ar*e"ian#. 3en*ru ! cli# a 5*a* neclin*i*# 7n c!ad#; a!i 5+a
"bengui* 7n aluri; 5+a 7n*!r5 <i 5+a 7n*in5 e 5a*e; e*al=ndu+
5e 7n *!a*# 5lend!area ei. Meral* a 7ngiDi* 7n 5ec.
0 Hei; !i de c!l!V a c=n*a*. # mai g=ndiDi mul*N $i 5e
cra# ielea de la 5!areV 3le*edalbe; 7n*reab#+l dac#
7ncuiinDea"#.
0 1U6 0
0 u 7ncuiinDea"#; a c=n*a* =n#*!rul. SPeena"; e"i *u;
el nu !a*e aea c!ad#; el nu !a*e *r#i 5ub a#. Tu !Di
re5ira la 5ura@aD#; dar el 7n a# del!cV
0 *iam euV a Dia* 5ubDire 5irena. *iam euV 3re*e?*e;
re*e?*e 5*uide <i naie; nici cel mai mic 5acri>ciuV Cine
iube<*e @ace 5acri>ciiV Eu m+am 5acri>ca* en*ru el; 7n
>ecare "i m+am
5!l"ii de e cur; *=r=* e 5*=nci
mi+am en*ru
"drenDui* el; mi+am am
arii!arele; "dreli*
r#ci*
en*ru elV Iar el nu rea 5#+<i 5acri>ce alea d!u# bile
ble5*ema*eN -rag!5*ea nu 7n5eamn# numai 5# rime<*i; ci
<i 5# renunDi; 5# *e 5acri>ciV Sune+i a5*aV
0 SPeena"V a 5*riga*+! Meral*. u 7nDelegiN u !a*e *r#i
7n a#V
0 u acce* m!*ie a*=* de 5*uideV i eu <i eu 7l
iube5c <i 7mi d!re5c 5# aem uie* 7mreun#; dar cum; dac#
el nu renunD# la dinDii de la*eN 'nde+! 5#+mi deun icreleN
Ln #l#rieN
0 Ce 5uneN a 5*riga* rinciele. Meral*V -!ar nu *e+am
adu5 aici ca 5# 5*ai la *aclale cu ea
0 Se 7nc##D=nea"#. E5*e m=ni!a5#.
0 -#+mi n#!dulV a urla* Agl!al. O 5+! Din ! lun# 7n
i5cin# <i
0 i #5*aV a 5*riga* c#i*anul; indic=nd cu c!*ul cine era
#5*a. Sub n!i !a*e > un FraFenV ADi #"u* re!da*# reun
FraFen; Al*eD#N S#riDi 7n a#; dac# a5*a i+i !inDa; aucaDi+!
cu m=inile Al*eDei !a5*reV Eu nu m# ame5*ec. Eu din
c!rabia a5*a *r#ie5cV
0 Tr#ie<*i din mila mea; nen!r!ci*uleV -#+mi n#!dul; c#
de nu; !runce5c 5# a*=rni 7n <*reangV
0 $# d!are+n cur de <*reangV 3e acea5*# c!rabie !inDa
mea e5*e e5*e a Al*eDei TaleV
0 T#ceDi; am=nd!iV a 5*riga* Meral* @uri!5. Sune cea
7n*r+un dialec* greu; *rebuie 5# m# c!ncen*re"V
0 $i+a a,un5; ga*aV a Dia* mel!di!5 SPeena". $i+e
@!ameV Ei bine; 3le*edalbe 5# 5e !*#ra5c#; 5# 5e !*#ra5c#
ciar acum. i mai 5une+i un lucru: n+am de g=nd 5# >u
b#*aia lui de ,!c <i 5# 5*au cu el; dac# ara*# ca ! 5*ea de
mare cu a*ru labe. Sune+i c# en*ru =r,!nelile e care
0 1U9 0
mi le r!une e 5*=nci; am ni<*e rie*ene care 5e de5curc#
mul* mai bineV -ar g#5e5c de cuiinD# c# a5*ea 5un*
di5*racDii ima*ure; bune en*ru c!ii 7nain*e de a+<i 5cimba
5!l"ii. Sun* ! 5iren# n!rmal# <i =n,!a5#
0 SPeena"
0 u m# 7n*rerueV Lnc# n+am *ermina*V Sun* =n,!a5#;
n!rmal#
ade#ra*;<i*rebuie
numai bun# en*ru
5# aib# r#5il#;
c!ad#; <i dac#
arii!are el ce+i
<i *!* m# rea cu
*rebuie
unui *ri*!n n!rmal. Al*@el nu reau 5# mai aud de elV
Meral* i+a *radu5 reede; 7ncerc=nd 5# nu >e ulgar. u a
rea reu<i*. 3rinciele 5+a 7nr!<i* <i a 7n,ura* ur=*.
0 Cur# neru<ina*#V a 5*riga* el. Sardin# @rigid#V +are
dec=* 5#+<i g#5ea5c# un c!dV
0 Ce+a 5u5N a 7n*reba* curi!a5# SPeena"; 7n *im ce 5e
ar!ia 7n!*=nd.
0 C# nu rea
0 A*unci; 5# aib#Sune+i
5une+i c!ad#V5# 5e u5uceV
0 Ce+a "i5N
0 A "i5; a *radu5 =n#*!rul; 5# *e 7neci.

II
0 O; ce #ca*; a !@*a* a5Fier; c# nu !* 5# merg cu !i
e mare; dar ce 5# @ac dac# !mi* 7n*runa. i <*ii; 7n iaDa
mea n+am 5*a* de !rb# cu ! 5iren#. 3#ca*; la naiba.
0 -in c=*e *e cun!5c; a 5u5 Meral* !*riindu+<i <aua; ai
5crie <i a<a ! balad#.
0 egre<i*. -e,a am rima 5*r!@#. Ln balada mea; 5irena
5e 5acri>c# en*ru rinD; 7<i *ran5@!rm# c!ada de e<*e 7n
ni<*e ici!are 5uerbe; dar 7n 5cimb 7<i ierde !cea.
3rinDul ! 7n<al#; ! aband!nea"# <i ea m!are de durere <i 5e
re5cimb# 7n 5um# de mare a*unci c=nd 5e ie5c rimele
ra"e de 5!are
0 Cine ar crede *=meniile a5*eaN
0 +are a @ace; a u@ni* a5Fier. Qalada nu e5*e 5cri5#
en*ru a crede 7n ea. E 5cri5# en*ru a em!Di!na. -ar de ce
!rbe5c eu cu *ine; care n+ai abar. Sune+mi mai bine c=*
Di+a da* Agl!alN
0 16 0
0 u mi+a da* nimic. $i+a 5u5 c# nu mi+am 7ndelini*
mi5iunea. C# 5e a<*e*a la al*cea; iar el l#*e<*e en*ru
re"ul*a*e; nu en*ru bunele in*enDii.
a5Fier a cl#*ina* de"n#d#,dui* din ca; <i+a 5c!5
#l#ri!ara <i 5+a ui*a* la =n#*!r cu ,ale.
0 A5*a 7n5eamn# c# n+aem nici! leDcaieN
0 Cam aa<a
a5Fier cea.
@#cu* ! m!ac# <i mai ,alnic#.
0 E ina mea; a gemu*. umai din cau"a mea. Meral*;
e<*i 5u#ra* e mineN
u; =n#*!rul nu era 5u#ra* e a5Fier. -el!c.
Ceea ce 5e 7n*=mla5e cu ei @u5e5e din ina lui a5Fier; nu
7nc#ea nici! 7nd!ial#. imeni al*ul dec=* a5Fier a Dinu*
m!rDi< 5# mearg# la 5#rb#*!area Cei 3a*ru ArDari.
Organi"area 5#rb#*!ril!r; e?lica !e*ul; 5a*i5@ace ne!ile
r!@unde <i na*urale
5u5Dinea bardul; !mul ale !amenil!r.
*rebuie -in c=nd 7ncuc=nd;
5# 5e 7n*=lnea5c# al*e
er5!ane 7n*r+un l!c unde 5# !a*# 5# r=d# <i 5# c=n*e; 5#
7n@ulece 7n !ia cea bun# @rig#rui <i g#lu<*e; 5# bea bere; 5#
a5cul*e mu"ic#; 5# dan5e"e <i 5# a*ing# @!rmele *ran5ira*e
ale @e*el!r. -ac# >ecare !m rea 5#+<i 5a*i5@ac# ace5*e
ne!i indiidual; 7n m!d !ca"i!nal <i de"!rgani"a*; a
ad#uga* !e*ul; 5+ar crea un a!5 de nede5cri5. -e aceea 5+
au inen*a* 5#rb#*!rile <i @e5*ialurile. i din m!men* ce
e?i5*# 5#rb#*!ri <i @e5*ialuri; *rebuie 5# ar*icie la ele.
Meral* nu 5+a 7m!*rii*; de<i e li5*a r!riil!r 5ale ne!i
r!@unde <i na*urale ar*iciarea la 5#rb#*!ri aea un l!c
@!ar*e ,!5. A c!n5imDi*; cu *!a*e ace5*ea; 5#+i Din# angul lui
a5Fier; 5er=nd c# la a5*@el de m!bili"#ri de !ameni are
!ca"ia de a 5e in*ere5a de5re !5ibile l!curi de munc# 5au
mi5iuni J de mul* *im nu mai @u5e5e n#imi* de nimeni <i
re"erele 5ale >nanciare 5e diminua5er# alarman*.
=n#*!rul nu era 5u#ra* e a5Fier en*ru g=lceaa cu
&!re5*ierii. Se 5imDea <i el in!a* J ar > u*u* 5# in*erin#
<i 5#+l !rea5c# e bard. +a @#cu*+!; en*ru c# nici el nu+i
5u!r*a e e5*iDii Mardieni ai 3#durii; cun!5cuDi 5ub numele
de &!re5*ieri; @!rmaDiuni de !lun*ari care 5e !cuau cu
c!mba*erea ne!amenil!r. i el 5e 5#*ura5e 5#+i a5cul*e cum
0 161 0
5e l#udau cu el@ele; m=n#*#rcile <i mamunele 5*r#un5e de
5#geDi; ar5e 5au 5=n"ura*e rin c!aci. Ln5# a5Fier; care
!in#ri5e 7n c!mania =n#*!rului <i deeni5e c!n<*ien* de
imuni*a*ea care i 5e ac!rda; cam 5#rea calul. Mardienii n+
au reacDi!na* iniDial la ba*,!cura lui; la a5muDirile <i
5uge5*iile !b5cene care 5*=rneau !!*e de r=5 rin*re
5#*enii
c=n*a* care !b5erau
un cule* 5cenele.
ulgar -ar a*unci
imr!i"a*; carec=nd a5Fier acu
5e 7nceia
cuin*ele Bdac# nu !Di > b!ier; @#+*e un &!re5*ierG; a
7nceu* "ara <i g=lceaa; 5+a a,un5 la ! lu*# general# c!r
la c!r. !r!nul; c!nceu* ca ring de dan5; 5+a umlu* de
@um. A in*ereni* cea*a lui Qudib!g; "i5 3le<uul; e m!<ia
c#ruia 5e aau Cei 3a*ru ArDari. &!re5*ierii; a5Fier <i Meral*
au @!5* g#5iDi in!aDi cu *!Dii de *!a*e daunele <i crimele;
recum <i de 5iluirea unei r!<ca*e mu*e <i min!re; care
du# inciden*
ambarului; a @!5*
r=n,ind g#5i*#cu7n!alele
r!5*e<*e; *u><urile
=n# din 5a*ele
la 5ub5u!ri.
-in @ericire; numi*ul 3le<uul 7l cun!<*ea e a5Fier; a<a c#
5+a *ermina* *!*ul cu la*a unei amen"i care le de<er*a5e
*#<cuDa. Au *rebui*; de a5emenea; 5# @ug# c#lare m=nc=nd
#m=n*ul din Cei 3a*ru ArDari; en*ru c#; >ind i"g!niDi din
5a*; &!re5*ierii ameninDau cu r#"bunarea; iar *!a*# cea*a l!r
de rin #durile din ,ur; care num#ra e5*e a*ru"eci de
#c#i; =na iele. Meral* n+aea nici cea mai mic# !@*# 5#
>e Din*a 5#geDil!r &!re5*ieril!r J 5#geDile &!re5*ieril!r erau ca
ni<*e ar!ane cu "imDi <i l#5au ni<*e cica*rici id!a5e.
A *rebui*; a<adar; 5# renunDe la lanul l!r iniDial de a da !
rai*# rin 7mre,urimile u5*ii*e ale 5a*ului; unde =n#*!rul
ar > au* cea er5ec*ie de a lucra. Ln 5cimb; 5+au du5
la mare; la Qremer!!rd. -in #ca*e; 7n a@ar# de !e5*ea
de drag!5*e cu rea uDine <an5e de 5ucce5 din*re
rinciele Agl!al <i 5irena SPeena"; =n#*!rul n+a g#5i*
nimic de lucru. =ndu5er# de,a en*ru m=ncare 5igiliul de
aur al lui Meral* <i br!<a de ale?andri* rimi*# ca amin*ire
de *rubadur de la una din*re nenum#ra*ele 5ale iubi*e.
Tr#geau m=Da de c!ad#. -ar nu; =n#*!rul nu era 5u#ra*
e a5Fier.
0 u; a5Fier; i+a 5u5 el. u 5un* 5u#ra* e *ine.
0 162 0
a5Fier nu+l credea; ceea ce 5e u*ea deduce 7n m!d clar
din @a*ul c# *#cea. a5Fier *#cea rare!ri. A m=ng=ia* g=*ul
calului <i en*ru a nu <*iu c=*a !ar# a c!*r!b#i* rin de5agi.
Meral* <*ia c# n+aea 5# g#5ea5c# nimic de =ndu*. Qri"a
aducea din5re anul din ar!iere ! ar!m# 7mbie*!are de
m=ncare; care deenea de ne5u!r*a*.
0 $ae5*reN5+a
0 3!@*im; a 5*riga*
7n*!r5 cinea.
Meral*. Hei;
-in mae5*reV
*eleguDa *ra5# de d!i
m#gari; !ri*# 7n*r+! ar*e; a de5cin5 maie5*u!5 un b#rba*
c!r!len*; imun#*!r; cu ci"me de @e*ru <i cu ! <ub#
gre!aie din blan# de lu.
0 3ee el; 5+a @=5*=ci* =n*ec!5ul. u e dumnea*a *e+
am 5*riga* Ci e mae5*rul a5Fier
0 3re"en*; 5+a ridica* DanD!< 7n ici!are !e*ul;
aran,=ndu+<i #l#ri!ara cu an# de egre*#. Cu ce !* 5#+Di
>u0 deCu@!l!5;
*!* !mule bunNa r#5un5 burdu!5ul. Sun* Teleri
re5ec*ul;
-r!uard; negu5*!r de mir!denii; 5*ar!5*ele bre5lei l!cale.
'n >u de+al meu; Ma5ard; 5e 7n5!ar# cu -alia; >ica lui
$e5*in; c#i*anul unei c!r#bii.
0 HaV a 5u5 a5Fier; #5*r=ndu+<i ! 5eri!"i*a*e *ru@a<#.
&elici*#ri <i binecu=n*#ri en*ru *inerii 7n5ur#Dei. i *!*u<i;
cu ce !* 5# # >u de a,u*!rN S# nu+mi 5ui c# e !rba
de5re dre*ul la rima n!a*eN ]5*a nu 5e re@u"#
nici!da*#.
0 H#N u; nu+i a5*a Carea5#"ic# nun*a ! 5# >e ciar 7n
n!a*ea a5*a. ea5*#+mea; a=nd c=* e<*i de @aim!5;
mae5*re; rea 5# *e ini*e la Qremer!!rd $+a 7nnebuni*
de ca. ice: BAu"i; Teleri; *rebuie 5# ar#*#m *u*ur!r c# nu
5un*em ni<*e b#d#rani ca ei; ci <*im 5# reDuim cul*ura <i
ar*a. C# dac# @acem ! nun*#; @acem ! nun*# 5iri*ual# <i n+!
@acem numai ca 5# cr##m buca*e <i 5# *urn#m b#u*ur#
=n# le5nim.G I+am 5u5: B$uiere *=mi*#; am n#imi* de,a
un bard; nu+i de+a,un5NG i ea+mi "ice c# nu+i de5*ul; c# e
ici <i e dinc!l!; c# mae5*rul a5Fier e e5*i* <i c# ecinii !
5#+<i r!ad# ungiile de ciud#. $ae5*reN &#+ne acea5*#
!n!are -!u#"eci <i cinci de c!r!ane 5un* reg#*i*e;
5imb!lic; 5e 7nDelege 3en*ru a 5ri,ini ar*a
0 16 0
0 Oare n+am 7nDele5 eu bineN a 7n*reba* a5Fier
*#r#g#na*. Eu ar *rebui 5# >u cel de+al d!ilea bardN 3e l=ng#
al* mu"ican*N EuN Ciar a<a de r#u n+am a,un5; 5*imabile;
5# ac!manie" e cineaV
-r!uard 5+a 7nr!<i*.
0 Iar*#+m#; mae5*re; a murmura*. -ear*e de mine
g=ndul
!n!area #5*a -ar nea5*#+mea Lmi are r#u &#+ne
0 a5Fier; i+a <!*i* Meral*; la5# i@!5ele. e cra#
m#5eaua.
0 u+mi da *u mie lecDiiV a 5#ri* ca ar5 !e*ul. Eu am
i@!5eN EuN Ia ui*#+*e la elV Ce 5#+Di 5un; daP *u; care 7n
>ecare "i dai cu ici!rul la r!uneri care nu+5 de le#da*N
HiriFFi nu uci"i en*ru c# 5un* e cale de di5ariDie; libelule
nici a*=* en*ru c# 5un* in!@en5ie; n!c*urne nu; en*ru c#
5un* dr#g#la<e;
Lnciuie+Di c# <i drag!ni nu; en*ru
eu m# re5ec*V c#am
i eu 7Di c!dul
in*er"ice c!dul.
meuV
0 a5Fier; *e r!g eu; @#+! en*ru mine. 'n mic 5acri>ciu;
!mule; nimic mai mul*. LDi dau cu=n*ul c# da*a ii*!are n+!
5# m# mai Din 5cai de dumnea*a. Hai; a5Fier
Trubadurul 5+a ui*a* 7n #m=n*; <i+a 5c#rina* b#rbia.
-r!uard; c#5c=ndu+<i @#lcile; enea *!* mai ar!ae.
0 $ae5*re &#+ne acea5*# !n!are. +! 5+! mai 5c!* la
ca#* cu nea5*#+mea dac# nu i *e duc. Ei bine S# >e
*rei"eci.
0 Trei"eci <i cinci; a 5u5 @erm a5Fier. Meral* a "=mbi*
amu<in=nd cu 5eranD# mir!5ul de m=ncare de la an.
0 Qa*em alma; mae5*re; da; a 5u5 Teleri -r!uard
reede; a*=* de reede; 7nc=* era eiden* c# ar > da* <i
a*ru"eci dac# ar > @!5* ne!ie. i 7n ca5a mea; dac# reDi
5# # !diniDi; 5# # 5#laDi; 5imDiDi+# ca aca5#. i *u;
c!ane Care Di+e numeleN
0 Meral* de Riia.
0 i *u; c!ane; de bun# 5eam# e<*i la @el de bine+eni*.
S# m#n=nci cea; 5# bei
0 &#r# d!ar <i !a*e; cu l#cere; a 5u5 a5Fier. Ara*#+ne
drumul; c!ane -r!uard. i a<a; r#m=ne 7n*re n!i; cine+i
cel#lal* *rubadurN
0 164 0
0 !bila d!mniD# E55i -aen.

III
Meral* <i+a mai @reca* ! da*# cu m=neca na5*urii de argin*
de la 5ur*uc <i ca*arama cen*urii; <i+a *recu* dege*ele rin
#rul 5*r=n5 cu ! band#; <i+a lu5*rui* ciub!*ele una de al*a.
0 a5FierN
0 LmN Qardul <i+a ne*e"i* ana de egre*# de la
#l#ri!ar#; <i+a aran,a*+!; <i+a 7ndre*a* duble*ul. Am=nd!i
<i+au e*recu* ! ,um#*a*e de "i ca 5#+<i cureDe ainele <i 5#
ara*e re"en*abil. Ce+i; Meral*N
0 S*r#duie<*e+*e 5# *e c!m!rDi ca <i cum ne+ar @ace =n*
du# cin# <i nu 7nain*e.
0 Mlume<*i; a u@ni* !e*ul. Tu 5# ai gri,# la maniere.
$ergemN
0 $ergem. Ai au"i*N $ai c=n*# cinea. O @emeie.
0 Abia acum ai au"i*N E5*e E55i -aen; "i5# <i Oci<!r.
Ce; n+ai mai 7n*=lni* ! @emeie *rubadurN A da; am ui*a* c#
*u !c!le<*i l!curile 7n care ar*a 7n!re<*e. Oci<!r e5*e !
!e*# <i ! c=n*#reaD# *alen*a*#; dar nu e5*e li5i*# de
de@ec*e; rin*re care <i neru<inarea; din c=*e+am au"i* eu.
Ceea ce a c=n*a* =n# acum nu e5*e nimic al*cea dec=* !
balad# de+a mea. -u# ce+! 5# aud# c=*ea cuin*e; ! 5+!
e"i cum i<# !cii.
0 a5Fier; ai gri,#. O 5# ne dea a@ar#.
0 u *e b#ga. A5*ea 5un* r!bleme r!@e5i!nale. S#
in*r#m.
0 a5FierN
0 H#N
0 -e ce Oci<!rN
0 Ai 5# e"i.
un*abu*!aiele
5c!a5e aea l!c de
7n*r+un de!"i*
ering <i de imen5
un*ur#din
de care
c!d. @u5e5er#
$ir!5ul
@u5e5e 7nl#*ura* J nu 7n *!*ali*a*e J rin m#nunciuri de =5c
<i iarb#+neagr# dec!ra*e cu anglici c!l!ra*e <i ag#Da*e e
unde 5e u*ea. Ici <i c!l!; du# cum era !biceiul; a*=rnau
7mle*i*uri de u5*ur!i meni*e 5# 5erie amirii. $e5ele <i
0 16 0
b#ncile re"ema*e de ereDi erau ac!eri*e cu ! =n"# alb#;
7n*r+un unger era imr!i"a*# ! a*r# mare <i un #*rai.
Era agl!mera*; dar nu era #rm#laie. $ai bine de ,um#*a*e
de 5u*# de !ameni din cele mai dier5e regiuni <i r!@e5ii;
al#*uri de mirele cu e*e e @aD# <i de mirea5a cu na5ul 7n
=n*; care 5e "g=ia la ei; a5cul*au c!ncen*raDi <i 7n lini<*e !
balad#
! r!ciearm!ni!a5# <i mel!di!a5#
m!de5*#; alba5*r#; in*erre*a*#
care 5*#*ea de ! @a*#
e ! 5cen#; 7n*r+
cu l#u*a
5ri,ini*# e genunci. &a*a nu u*ea 5# aib# mai mul* de
!*5re"ece ani <i era @!ar*e 5ul#. 3#rul ei; lung <i b!ga*;
era de cul!area aurului 7nci5. Ciar 7n m!men*ul 7n care
in*rau; ea <i+a *ermina* mel!dia; a mulDumi* en*ru alau"e
d=nd din ca; <i+a 5cu*ura* #rul.
0 Qine ai eni*; mae5*re; bine ai eni*V -r!uard;
7mbr#ca* 7n Dinu*# de gal#; a 5#ri* direc* 7n @aDa l!r <i i+a *ra5
5re cen*rul
Merard ce de!"i*ului. Qine ai eni* <i
!n!are Carea5#"ic# dumnea*a;
Cin5*i*e c!ane
d!mniDe <i
n!bili caaleriV Ia*#+l e !a5e*ele n!5*ru de !n!are; care
ne+a @#cu* !n!area <i ne !n!rea"# $ae5*rul a5Fier;
e5*i*ul c=n*#reD <i @#c#*!r de er5uri !e*; reau 5# 5un;
cu ! mare !n!are; ne+a !n!ra* S#+l !n!r#m a*unci
Au i"bucni* uralele <i alau"ele *aman la *im; en*ru c#
5e #rea c# -r!uard era ga*a 5# 5e 5u@!ce de a*=*a !n!are
<i !n!rare. a5Fier; 7mbu,!ra* de m=ndrie; <i+a lua* ! mu*r#
ar!gan*# <i 5+a 7nclina* 7n*r+! d!ar#; a!i <i+a u*ura* m=na
5re @e*ele care 5*#*eau e ! banc# lung# ca uii e !
5*ingie; 5ub e5c!r*a ma*r!anel!r. &e*ele 5*#*eau Deene;
d=nd imre5ia c# 5un* lii*e de banc# cu clei de dulgerie
5au al* lian* e>cien*. T!a*e; @#r# nici! e?ceDie; 7<i Dineau
m=inile 7n !al#; e genuncii 5*r=n5 liiDi <i aeau gura
7n*rede5ci5#.
0 -ragil!r; a relua* -r!uard. HaideDi; cume*ril!r; beDi
bere <i uneDi+# bur*a la caleV # r!g; # r!gV T!* ce
d!riDi
&a*a 7n r!cie alba5*r# 5*r#b#*ea mulDimea ca un al de
mare rin*re 5*=nci; e l=ng# me5ele 7nc#rca*e cu bun#*#Di.
0 Qun#; a5FierV a 5u5 ea.
Meral* c!n5idera e?re5ia B!cii ca 5*eleleG banal# <i
0 16/ 0
m#run*#; mai cu 5eam# c# a5Fier; al#*uri de care 7nceu5e
5# c#l#*!rea5c#; aea n#raul de a arunca 7n 5*=nga <i+n
drea*a cu c!mlimen*e; de cele mai mul*e !ri
ne7n*emeia*e. Cu *!a*e ace5*ea; 7n ca"ul lui E55i -aen;
ciar <i cinea mai uDin 5en5ibil la !e"ie cum era
=n#*!rul *rebuia 5# recun!a5c# releanDa !reclei
ace5*eia. 3e !5#@#Duc#
5ecial; care a*rag#5ima*ic#
a*enDia; <i dr#g#la<#;
5*r#lucea dar @#r#@rum!5;
un imen5; nimic
lumin!5 !ci alba5*ru de la care nu u*eai 5#+Di iei riirea.
Cel#lal* !ci al lui E55i -aen era 7n cea mai mare ar*e a
*imului ac!eri* de ! bucl# aurie care+i c#dea e !bra".
-in c=nd 7n c=nd; E55i ! d#dea la ! ar*e cu ! 5muci*ur# a
caului 5au ! 5ua din c!lDul gurii <i a*unci 5e u*ea
!b5era c# cel de+al d!ilea !ci al lui Oci<!r nu era cu
nimic mai re,!5 dec=* rimul.
0 Qun#; balad#
&rum!a5# Oci<!r; i+a r#5un5
ai c=n*a* a5Fier i+ai
mai dereme. cu !7mb!g#Di*
grima5#.
mul* reer*!riul. Ln*!*deauna am 5u5 c# cine nu 5e ricee
5# 5crie !e"ii *rebuie 5# 7mrumu*e de la al*cinea. Ai
7mrumu*a* mul*eN
0 u rea; i+a ri!5*a* imedia* E55i -aen <i i+a "=mbi*
ar#*=ndu+<i dinDi<!rii albi. re! d!u# 5au *rei. A< > ru* eu
mai mul*e; dar n+am au* de unde. i<*e er5uri *=mi*e;
iar mel!diile; m!de5*e <i 5imle 7n @elul l!r; ca 5# nu 5un
rimi*ie; nu 5un* ceea ce a<*ea*# a5cul*#*!rii mei. Ai
*iclui* cea n!u; a5FierN C# la urecile mele n+a a,un5
nimic.
0 u+i de mirare; a !@*a* bardul. Qaladele mele 5e c=n*#
7n l!curi 7n care e ini*a*# d!ar lumea bun#; *alen*a*# <i
@aim!a5#; ac!l! unde *u nu rea ai ce 5# cauDi.
E55i 5+a 7nr!<i* u<!r; <i+a 5ua* bucla.
0 Ln*r+ade#r; i+a relica* ea. Eu nu rea @recen*e"
luanarele; a*m!5@era de+ac!l! m# derim#. Te
c!m#*ime5c c# *rebuie 5# c=nDi 7n a5*@el de l!curi. -aP a5*a
e; n+aem ce @ace. -ac# n+ai *alen*; nu *e a><e"i 7n ublic.
Acum a5Fier era cel care 5e 7nr!<i5e #di*. Oci<!r a r=5
cu !@*#; i+a 7nc!n,ura* e nea<*e*a*e g=*ul cu braDele <i l+a
D!c#i* e !bra". =n#*!rul a @!5* 5urrin5; dar nu rea *are.
0 16U 0
Cinea cu aceea<i r!@e5ie ca a5Fier nu u*ea; la urma
urmei; 5# 5e de!5ebea5c# rea mul* 7n ceea ce rie<*e
rei"ibili*a*ea.
0 a5Fier; b#*r=nel nebuna*ic ce e<*i; i+a 5u5 E55i
7mbr#Di<=ndu+l e bard 7n c!n*inuare. $# bucur c# *e #d
din n!u 7n 5*are bun# de 5#n#*a*e <i 7n lin#*a*ea @!rDel!r
in*elec*uale.
0 O@; #u<ic!V a5Fier a auca*+! e @a*# de *alie; a
ridica*+! <i a r#5uci*+! de i 5+au 5#l*a* !lanele r!ciei. Ai
@!5* gr!"a#; e *!Di "eii; de mul* n+am mai au"i* r#u*#Di
a*=* de @rum!a5e. %a 5@#di* *e ricei mai bine dec=* la
c=n*a*V i ar#Di nemai!meni*V
0 Oare de c=*e !ri *e+am ruga* J E55i <i+a 5ua* bucla <i
5+a ui*a* cu c!ada !ciului la Meral* J 5# nu+mi mai 5ui
#u<ic#; a5Fier. i a!i cred c+ar > ca"ul 5# mi+l re"inDi
e *!ar#<ul *#u. -u# cum #d eu; nu @ace ar*e din @r#Dia
n!a5*r#.
0 Sla# "eil!rV a r=5 *rubadurul. El; #u<ic!; n+are nici
!ce; nici urece mu"ical# <i nici nu+i 7n 5*are 5# rime"e
BcurulG cu Bu"urulG. E5*e un rere"en*an* al bre5lei
=n#*!ril!r; Meral* de Riia. Hai mai ar!ae; Meral*; u#+i
m=na lui Oci<!r.
=n#*!rul 5+a ar!ia* @#r# 5# <*ie rea bine ce 5# @ac#.
3e m=n# 5au e inel 5e !bi<nuia 5# >e 5#ru*a*e d!ar
d!amnele 7nce=nd de la duce5# 7n 5u5 <i *rebuia 5# 5e
7ncline 7n @aDa l!r. Ln ca"ul @emeil!r de rang in@eri!r; un
a5*@el de ge5* era c!n5idera* aici; la $ia"#"i; ca a=nd
c!n!*aDii er!*ice <i; ca a*are; era mai degrab# re"era*
en*ru in*imi*a*ea culuril!r.
Cu *!a*e ace5*ea; Oci<!r i+a 7nl#*ura* 7nd!ielile;
7n*in"=ndu+i m=na energic; cu dege*ele 7n ,!5. I+a lua*+! cu
5*=ng#cie <i i+a 5#ru*a*+!. E55i; arunc=ndu+<i 5re el !ciul
5#u @rum!5; 5+a 7nr!<i*.
0 Meral* de Riia; a 5u5 ea. u *e 7ncurci cu !ricine;
a5Fier.
0 E5*e ! !n!are en*ru mine; a m!rm#i* =n#*!rul;
c!n<*ien* c# nu de#<ea el!cenDa lui -r!uard. -!mniDa
0 %a naiba; a u@ni* a5Fier. +! mai 5*ingeri e Oci<!r
0 166 0
cu @and!5eli <i @a5!ane de+a5*ea. Ea e5*e E55i; el e5*e
Meral*. Ma*a cu re"en*#rile. S# *recem la 5ubiec*; #u<ic!.
0 -ac#+mi mai 5ui ! da*# #u<ic#; ! iei e5*e urece.
Care e5*e 5ubiec*ul la care *recemN
0 Trebuie 5# 5*abilim cum 5# c=n*#m. 3r!un 5# c=n*#m
c=nd unul; c=nd al*ul; c=*e+! balad#. 3en*ru e@ec*.
Qine7nDele5; >ecare 7<i c=n*# r!riile balade.
0 &!ar*e bine.
0 C=* *e l#*e<*e -r!uardN
0 u+i *reaba *a. Cine 7nceeN
0 Tu.
0 -e ac!rd. E; ia ui*aDi+# ac!l!; cine ne i"i*ea"# e
n!i. Al*eDa Sa; rinciele Agl!al. Ciar acum in*r#; ia ui*aDi+
#.
0 O!!; eV 5+a bucura* a5Fier. S!re<*e cali*a*ea
ublicului.
e el. E un-e<i; e de al*#
m!@*angiu. ar*e;
Meral* nu u*em
ne !a*e c!n*a Al
c!n>rma. rea mul*
naibii
rincie; nu+i lace 5#+<i l#*ea5c# da*!riile. Te n#ime<*e <i+
a*=*. C=nd e !rba de l#*i*; 5e @ace c# l!u#.
0 Au"i5em eu c=*e cea. E55i; ui*=ndu+5e la Meral*; <i+a
da* la ! ar*e ! bucl# de e !bra". Se !rbea de5re a5*a 7n
!r* <i 7n dane. e5*i*a SPeena"; nu+i a<aN
Agl!al a r#5un5 cu ! 7nclinare 5cur*# din ca la
*emenelele g#r"ii de la u<#; 5+a du5 gl!nD la -r!uard <i l+a
*ra5 7n*r+un unger; ar#*=nd c# nu a<*ea*# a*enDie <i
!n!are 7n cen*rul camerei. Meral* l+a rii* cu c!ada
!ciului. -i5cuDia era lini<*i*#; dar am=nd!i erau #di*
*ulburaDi. -r!uard 7<i <*ergea 7n*runa @run*ea cu m=neca;
d#dea din ca; 5e 5c#rina e g=*. 3unea 7n*reb#ri la care
rinDul r#5undea d=nd din umeri 7ncrun*a* <i 5umbru.
0 C!nuP rincie; a 5u5 E55i 7nce*; ar!iindu+5e de
Meral*; are cam nec#,i*. Oare ! > a=nd din n!u r!bleme
7n drag!5*eN e7nDelegerile au 7nceu* dimineaD# cu e5*i*a
5iren#N Ce "ici; =n#*!ruleN
0 3!5ibil. Meral* 5+a ui*a* ci!r=< la !e*; 5urrin5 <i ciar
7n@uria* de 7n*rebarea ei. Ei bine; *!a*# lumea are unele
r!bleme er5!nale. u le lace *u*ur!r ca ace5*e r!bleme
5# >e c=n*a*e rin iarmar!ace.
0 169 0
Oci<!r a #li* u<!r; <i+a 5ua* bucla <i 5+a ui*a* la el
5>d#*!r.
0 Sun=nd ace5*ea; in*enDi!ne"i 5# m# in5ulDi ur <i
5imlu 5au 5# m# r#ne<*iN
0 ici una; nici al*a. Am ru* d!ar 5# ei* urm#*!arele
7n*reb#ri de5re r!blemele lui Agl!al <i 5irenele lui <i la
care
0 Amcred7nDele5.
c# nu am dre*ul
Ociul 5# r#5und.
@rum!5 al lui E55i -aen 5+a 7ngu5*a*
u<!r. +! 5# *e mai un de+acum 7nain*e 7n*r+! dilem#
5imilar#. +! 5#+Di mai un 7n*reb#rile e care aeam de
g=nd 5# Di le un; ca 5# >u 5incer#; d!ar ca in*r!ducere <i
ini*aDie la ! c!ner5aDie l#cu*#. Ei bine; acea5*#
c!ner5aDie nu a aea l!c <i; rin urmare; nu *rebuie 5# *e
*emi c+! 5# c=n* ru*e <i neru*e rin iarmar!ace. $i+a @#cu*
l#cere.
I+a 7n*!r5 5a*ele
7n*=mina*# imedia*<icu
5+are5ec*.
7ndre*a* 5re 5+a
a5Fier me5e; unde
mu*a* deae
@!5*
un
ici!r e al*ul; <i+a dre5 gla5ul.
0 +a< u*ea 5une c+ai @!5* rea !li*ic!5 cu ea; Meral*.
0 Am @!5* un idi!*; a c!n>rma* =n#*!rul. Ln*r+ade#r;
am !@en5a*+! @#r# m!*i. 3!a*e+ar > bine 5# m# duc <i 5#+mi
cer ier*areN
0 %a5+! 7n ace; i+a 5u5 bardul <i a c!n*inua* 5en*enDi!5.
ici!da*# n+aem ! a d!ua !ca"ie ca 5# @acem rima
imre5ie. Haide mai bine 5# bem ! bere.
+au auca* 5# bea nici! bere. -in*r+un gru de *=rg!eDi
a D=<ni* -r!uard.
0 C!ane Meral*; i 5+a adre5a*. Ier*are. Al*eDa Sa rea 5#
5*ea de !rb# cu dumnea*a.
0 in ciar acum.
0 Meral*; l+a auca* a5Fier de m=nec#. S# nu uiDi.
0 CeN
0 Ai @#g#dui* c# acceDi !rice 5arcin#; @#r# i@!5e. i+ai da*
cu=n*ul. Cum 5uneaiN 'n mic 5acri>ciuN
0 Qine; a5Fier. -ar de unde <*ii c# Agl!al
0 Sim*. S# nu uiDi; Meral*.
0 Qine; a5Fier.
S+a du5 cu -r!uard 7n*r+un unger al 5#lii; dear*e de
0 19 0
nun*a<i. Agl!al 5*#*ea la ! m#5uD# ,!a5#. Era 7n5!Di* de un
b#rba* negrici!5; cu ! barb# neagr# 5cur*#; 7mbr#ca* 7n
mul*e cul!ri; e care Meral* nu+l !b5era5e =n# a*unci.
0 e edem din n!u; =n#*!rule; a 7nceu* rinciele.
-e<i a"i+dimineaD# m+am ,ura* c# nu reau 5# *e mai #d 7n
@aDa !cil!r. -ar cum n+am al* =n#*!r la 7ndem=n#; *rebuie
5# m# mulDume5c
#*a@ul cu dumnea*a.
meu; 7mu*ernici* &# cun!<*inD#
cu e5cui*ul cu ele5*;
de m#rg#ri*are.
!rbe<*e; ele5*.
0 A"i+dimineaD#; a 5u5 lini<*i* indiidul ar5 de 5!are; ne+
am g=ndi* 5# e5cuim mai 7nc!l! dec=* !bi<nuiam. O barc#
a mer5 mai dear*e 5re au5; 5re r!m!n*!riu; e ar*ea
cu C!lDii -rag!nului.
0 C!lDii -rag!nului; a 7n*#ri* Agl!al. Sun* d!u# reci@e
ulcanice la D#rmul r!m!n*!riului. Se !* edea de e
c!a5*a
0 A<a;n!a5*r#.
a c!n>rma* ele5*. -e !bicei; nu 5e naigea"#
e ac!l! en*ru c# e?i5*# =r*e,uri; 5*=nci; e rime,di!5 <i 5#
@aci 5cu@und#ri. -ar e c!a5*# 5un* din ce 7n ce mai uDine
m#rg#ri*are. A<a c# 5+a du5 ac!l! ! barc# cu <a*e !ameni.
-!i marinari <i cinci 5ca@andri; rin*re care <i ! @emeie.
C=nd am #"u* c# nu 5+au 7n*!r5 5eara; am 7nceu* 5# ne
@acem gri,i; cu *!a*e c# marea era lini<*i*# ca uleiul de
m#5line. Am *rimi5 d!u# 5ci@uri raide <i n+a dura* mul*
=n# au g#5i* barca lu*ind 7n deri# e mare. Ln barc# nu
era nimeni; niciun 5ue* iu. Au di5#ru* @#r# urm#. u <*im
ce 5+a 7n*=mla*. -ar a @!5* un m#cel eri*abil. Sun*
5emne
0 Ce 5emneN <i+a mi,i* !cii =n#*!rul.
0 ai; *!a*# un*ea era bal*# de 5=nge.
-r!uard a <uiera* <i 5+a ui*a* 7n ,ur nelini<*i*. ele5* <i+a
c!b!r=* !cea.
0 A<a e5*e; cum +am 5u5; a ree*a* el 5*r=ng=nd din
ma?ilare. Qarca a @!5* 5c#lda*# 7n 5=nge <i de+a lungul; <i
de+a la*ul. +a u*u* > nimic al*cea ac!l! dec=* un
ade#ra* aba*!r. Cinea i+a !m!r=* e !amenii #ia. Cic# un
m!n5*ru marin. imic al*cea dec=* un m!n5*ru marin.
0 u iraDiN a 7n*reba* Meral* 7nce*. ici c!ncurenDa la
0 191 0
m#rg#ri*areN E?cludeDi !5ibili*a*ea de a 5e > 7nc#iera* cu
cuDi*eleN
0 E?cludem; a r#5un5 rinciele. +aem aici niciun
ira* <i nici! c!ncurenD#. Iar dac# 5e 7n,ungiau cu cuDi*ele;
n+aea cum 5# 5e *ermine cu di5ariDia *u*ur!r =n# la
ul*imul. u; Meral*. ele5* are dre*a*e. E5*e un m!n5*ru
marin;
ia5# 7n nimic
mare;al*cea. A5cul*#;
nici m#car rinnimeni nu 5erin
ar!iere; 7ncume*# 5#
c!*l!anele
cun!5cu*e. 3anica i+a curin5 e *!Di <i !r*ul e5*e arali"a*.
ici caraelele; nici galerele nu 5e mai urne5c din !r*. Ai
7nDele5; =n#*!ruleN
0 Am 7nDele5; a da* din ca Meral*. Cine ! 5#+mi ara*e
l!culN
0 HaV Agl!al <i+a u5 ! m=n# e ma5# <i b#*ea
darabana cu dege*ele. Lmi lace a5*a. Ca un ade#ra*
=n#*!r.
7mi lace.-irec*
e"i; la-r!uard;
5ubiec*; ce 5# mai
Di+am ba*em
5u5; aa+n iu#.
un =n#*!r bun -a;
e5*e
un =n#*!r lini*. u; Meral*N %a urma urmei; dac# nu era
rie*enul *#u c=n*#reD; <i a5*#"i *e+ai > du5 la culcare cu
bur*a g!al#. Sun* la curen*; nu+i a<aN
-r!uard <i+a l#5a* caul 7n ,!5. ele5* <i+a mu*a* riirea
7n g!l.
0 Cine+! 5#+mi ara*e l!culN a ree*a* Meral* riindu+l
di5*an* e Agl!al.
0 ele5*; i+a r#5un5 rinciele 7nce*=nd 5# "=mbea5c#.
ele5* ! 5#+Di ara*e C!lDii -rag!nului <i drumul =n# la ei.
C=nd *e auci de lucruN
0 -imineaD#; la rima !r#. S# >i e cei; c!ane ele5*.
0 Qine; mae5*re =n#*!r.
0 $inuna*; <i+a @reca* m=inile rinciele; r=n,ind din n!u.
Meral*; 5er c+! 5# @aci cu m!n5*rul ! *reab# mai bun#
dec=* 7n ca"ul lui SPeena". Ciar c!n*e" e *ine. A; 7nc#
un lucru. E5*e in*er"i5# b=r@a e 5eama ace5*ui eenimen*;
nu reau mai mul*# anic# dec=* cea e care ! aem de,a
e ca. Ai 7nDele5; -r!uardN 3!runce5c 5# Di 5e *aie limba;
dac# 5cai cea e gur#.
0 Am riceu*; Al*eD#.
0 Qine. Agl!al 5+a ridica* 7n ici!are. $# duc; a*unci; nu
0 192 0
mai deran,e" nun*a; ca 5# nu mai ia5# !rbe. R#m=i cu
bine; -r!uard; urea"#+le @ericire miril!r din ar*ea mea.
0 $ulDume5c; Al*eD#.
E55i -aen; 5*=nd e un *abure*; 7nc!n,ura*# de un cerc
c!n5i5*en* de a5cul*#*!ri; c=n*a ! balad# mel!di!a5# <i
n!5*algic#; 7n care era !rba de5re 5!ar*a *ragic# a unei
iubi*e
barb# 7n<ela*e.
7n *im cea5Fier;
num#rare"ema* de un
e dege*e 5*=l; <i
m#5urile 7ng=na cea 7n
5ilabele.
0 Ei; care+i *reabaN l+a 7n*reba*. Ai de lucru; Meral*N
0 Am. =n#*!rul n+a mai in*ra* 7n de*alii de care !ricum
nu+i #5a bardului.
0 i+am 5u5 eu c# 5im* aralele. Qine; @!ar*e bine. Eu
c=<*ig; *u c=<*igi; a!i ne @acem de ca. e ducem la
Cidari5; rindem 5#rb#*!area rec!l*ei. i acum iar*#+m# !
cli#. Ac!l!; e banc#; "#ri5e cea in*ere5an*.
Meral*dei+a
du"in# urm#ri*
@e*e riirea
cu gura !e*ului;n+a
7n*rede5ci5#; dar; 7n a@ar#
#"u* nimicdedemn
!
de a*enDie. a5Fier <i+a 5c!5 duble*ul; <i+a r#5uci* #l#ri!ara
e urecea drea*# <i 5+a 7ndre*a* cu a<i mari 5re
banc#. Ei*=nd+! cu ! maner# la*eral# abil# e ma*r!ana
care #"ea @eci!arele; a 7nceu* ri*ualul 5#u !bi<nui* de
r=n,e*e.
E55i -aen <i+a *ermina* balada; a rimi* ! rund# de
alau"e; ! *#<cuD# mic# <i un buce* mare de cri"an*eme
@rum!a5e; de<i u<!r !>li*e.
Meral* a da* ! rai*# rin*re ini*aDi 7n c#u*area unei !ca"ii
de a lua; 7n cele din urm#; l!c la ma5a 7nc#rca*# cu buca*e.
S+a ui*a* cu ,ind cum di5#reau 7n*r+un ri*m ameDi*!r
eringii marinaDi; 5armalele 7n @run"# de ar"#; ra5!lul de
c!d; c!*le*ele de berbec; c=rnaDii ruDi 7n buc#Di <i cla!nii;
>leurile de 5!m!n a@uma* <i @eliuDele de <unc# de !rc.
3r!blema era c# e b#ncile de la ma5# nu mai era niciun
l!c liber.
-!mni<!arele <i ma*r!anele l+au 7nc!n,ura* en*u"ia5ma*e
e a5Fier; rug=ndu+l in5i5*en* 5# le c=n*e. a5Fier le+a
"=mbi* @al5 <i le+a re@u"a* 5*=ngaci; cu @al5# m!de5*ie.
Meral*; #me5i*; <i+a @#cu* l!c la ma5# 7n cele din urm#;
rin*r+! u<!ar# 7mbr=ncire. 'n caaler b#*r=n; mir!5ind
0 19 0
u*ernic a !De*; i+a !@eri* l!cul a*=* de 5urrin"#*!r de
!li*ic!5 <i cu a*=*a bucurie; 7nc=* mai li5ea uDin <i ni<*e
ecini c#deau de e banc#. Meral* 5+a arunca* @#r# 5# 5*ea
e g=nduri a5ura m=nc#rii <i a g!li* 5ingurul la*!u la care
u*ea a,unge. Caalerul care mir!5ea a !De* i+a 7n*in5 al*ul.
=n#*!rul i+a a5cul*a* cu a*enDie <i recun!<*inD# *irada lung#
de5re *inerii
liber*a*ea un!r din "iua cum
!biceiuri de a"i.
ar >Caalerul
a*ulenDa;alain5i5*a*
care lui e
Meral* i+a @!5* a*=* de greu 5#+<i menDin# 5eri!"i*a*ea.
E55i 5*#*ea l=ng# ere*e; 5ingur# rin*re crenguDele de
=5c; "dr#ng#nind l#u*a. =n#*!rul a #"u* cum un *=n#r cu
un ca@*an din br!car* 5+a ar!ia* de ea <i i+a 5u5 cea
!e*ei "=mbind u<!r. E55i 5+a ui*a* la *=n#r <i i+au *re5#ri*
u<!r bu"ele @rum!a5e. A!i i+a 5u5 raid c=*ea cuin*e.
T=n#rul 5+a re*ra5 <i a leca* 7n grab#; iar urecile lui; r!<ii
ca rubinele; au r#ma5 arin5e 7n umbr# en*ru un lung
r#5*im.
0  O 5c=rb!<enie; ! ru<ine <i ! in5ul*#; a c!n*inua*
caalerul care mir!5ea a !De*. Sune <i dumnea*a; 5# *ragi
=n*uri; c!ane.
0 &#r# d!ar <i !a*e; a da* din ca ne5igur Meral*;
<*erg=ndu+<i @ar@uria cu =ine.
0 %ini<*e; # rug#m; cin5*i*e d!mniDe <i n!bili caaleri; a
5*riga* -r!uard 7ndre*=ndu+5e c#*re mi,l!cul 5#lii. e5*i*ul
mae5*ru a5Fier; de<i i5*!i* <i niDel b!lna; c=n*# en*ru n!i
e5*i*a balad# de5re Regina $arienne <i C!rbul egruV O
a @ace la cererea >erbin*e a d!mniDei m!r#riDe eeriDa
care; du# cum a 5u5 el; nu !a*e > re@u"a*#.
-!mniDa eeriDa; una din*re cele mai uDin @rum!a5e
@e*e de e banc#; a deeni* mai a*rac*i# c=* ai clii din
!ci. acarmul <i alau"ele au ac!eri* a*ulenDa celui care
mir!5ea a !De*. a5Fier a a<*e*a* 5# 5e @ac# lini<*e delin#;
a lua* c=*ea ac!rduri de l#u*# <i a 7nceu* 5# c=n*e @#r# a+
<i lua !cii de la d!mniDa eeriDa; care 7n!rea *!* mai
abi*ir er5 du# er5. Cu 5iguranD#; 5+a g=ndi* Meral*;
derbedeul ace5*a acDi!nea"# mai e>cien* dec=* uleiurile
@ermeca*e <i ali>ile e care le inde Zenne@er 7n r##lia 5a
din engerberg.
0 194 0
A #"u*+! e E55i 5*recur=ndu+5e rin 5a*ele
5emicercului de a5cul*#*!ri ai lui a5Fier <i di5#r=nd cu
gri,# rin ie<irea care d#dea 5re *era5#. C!ndu5 de un
imul5 ciuda*; 5+a ridica* de la ma5# <i a leca* du# ea.
S*#*ea aleca*#; 5ri,inindu+<i c!a*ele de arae*ul unui
!deD; cu caul a5cun5 7n m=ini. 3riea marea agi*a*#;
5*r#luci*!are
!r*. Mrin"ile 7n lumina lunii
!deDului <i a @!curil!r
5c=rD=iau care ardeau
5ub ici!arele 7n
lui Meral*.
E55i 5+a 7ndre*a*.
0 Iar*#+m#; nu reau 5# *e deran,e"; i+a 5u5 el 5c!rD!5;
c#u*=nd la gura ei acele curburi raide e care *aman mai
dereme i le !@eri5e *=n#rului 7n br!car*.
0 u m# deran,e"i; i+a 5u5 ea. I+a "=mbi*; a!i <i+a
7nde#r*a* bucla. u cau* 5ingur#*a*e; ci un ic de aer
cura*. i e dumnea*a *e 5u#r# @umul <i "#u<ealaN

Am0 eni*
3uDin. -ar maicer
5#+mi mul*ier*are;
m# 5u#r#
E55i;@a*ul
<i 5#c# 7ncerc
*e+am ,igni*.
5#+mi
recuere"e <an5a la ! c!ner5aDie l#cu*#.
0 Eu ar *rebui 5#+Di cer ier*are; i+a relica* ea; 5ri,inindu+
<i m=na de arae*. Am reacDi!na* rea bru*al. A<a
reacDi!ne" mereu; nu <*iu 5# m# 5*#=ne5c. Iar*#+m# <i d#+
mi ! a d!ua <an5#. %a ! c!ner5aDie.
=n#*!rul 5+a ar!ia* <i <i+a a<e"a* m=na e arae*;
ciar l=ng# a ei. Li u*ea 5imDi c#ldura; ar@umul u<!r de
erbin#. Li l#cea ar@umul de erbin#; cu *!a*e c# erbina
nu mir!5ea a liliac <i agri<e.
0 Cu ce ai a5!cia marea; Meral*N l+a 7n*reba* bru5c.
0 Cu 7ngri,!rarea; a relica* el; ar!ae @#r# 5# 5e
g=ndea5c#.
0 In*ere5an*. Tu ari a*=* de calm <i de 5*#=n e *ine
7n5uDi
0 +am 5u5 c# 5un* 7ngri,!ra*. $+ai 7n*reba* cu ce+a<
a5!cia+!.
0 A5!cierile 5un* ilu5*rarea 5ue*ului. *iu c=*e cea
de5re a5*a; d!ar 5un* !e*#.
0 -ar *u; E55i; cu ce ai a5!cia mareaN a 7n*reba*+! raid;
ca 5# un# ca#* diagaDiil!r e *ema an?ie*#Dii e care !
5imDea 7n*r+ade#r.
0 19 0
0 Cu mi<carea e<nic#; i+a r#5un5 imedia*. Cu
5cimbarea. i cu mi5*erul; cu *aina; cu cea ce nu !*
7nDelege; cea ce ar u*ea > de5cri5 7n*r+! mie de @eluri; 7n*r+
! mie de !e"ii; @#r# 5# a,ung# nici!da*# la inim#; la e5enDa
lucruril!r. -a; cu a5*a; a<a cred.
0 A<adar; i+a 5u5 el; 5imDind cum erbina e?erci*# din
ce 7n ce maiimul*#
7ngri,!rare. inuenD#
*u ari a5ura
de5*ul de calm#lui;
<i 5imDi;
5*#=n#de e
a5emenea;
*ine.
S+a r#5uci* 5re el; <i+a da* la ! ar*e ! bucl# aurie; l+a
>?a* cu !cii ei @rum!<i.
0 u 5un* nici calm#; nici 5*#=n# e mine; Meral*.
S+a 7n*=mla* e nea<*e*a*e. Me5*ul @#cu* de el; care
*rebuia 5# >e d!ar ! m=ng=iere; ! a*ingere >n# a umeril!r
ei; 5+a *ran5@!rma* 7n*r+! rindere @erm# cu ambele m=ini de
*alia 5ubDire. A *ra5+! raid; dar @#r# i!lenD#; mai ar!ae;
=n# la ! 7n*=lnire
cl!c!*ea5c# a *ruuril!r
7n ene. care @#ceabru5c;
E55i a 7mie*ri* 5=ngele
<i+a5#arcui*
le
u*ernic *ruul 7na!i; i+a rin5 m=inile 7n almele ei cu
@!rD#; de arc# ar > ru* 5# ia5# din 5*r=n5!are; 7n5# l+a
auca* <i mai *are; <i+a 7nclina* caul 7nain*e; <i+a de5ci5
gura; a e"i*a*.
0 Ce e -e ceN a <!*i* ea. Ocii 7i erau larg de5ci<i;
bucla aurie i+a c!b!r=* e !bra".
Calm <i 7nce* <i+a 7nclina* caul; <i+a ar!ia* @aDa <i din*r+
!da*# <i+au uni* bu"ele 7n*r+un 5#ru*. -ar nici m#car a*unci
E55i n+a da* drumul m=inil!r care+i ac!ereau *alia <i 5+a
arcui* cu @ermi*a*e 7na!i; ei*=nd c!n*ac*ul cu *ruul lui. S+
au r!*i* 7n acea5*# !"iDie len*; ca 7n*r+un dan5. %+a 5#ru*a*
cu !@*#; e 7ndele*e. i lung.
A!i; cu i5cu5inD# <i @#r# e@!r*; 5+a elibera* din m=inile lui
<i 5+a 5ri,ini* din n!u de arae*; cu caul 7n*re alme.
Meral* 5+a 5imDi* cum nu 5e !a*e mai r!5*. Ace5*
5en*imen* l+a 7miedica* 5# 5e ar!ie de ea; 5#+i
7mbr#Di<e"e 5a*ele curba*.
0 -e ceN l+a 7n*reba* @#r# 5# 5e 7n*!arc#. -e ce ai @#cu*
a5*aN
S+a ui*a* la el cu c!ada !ciului; iar =n#*!rul a 7nDele5
bru5c unde a gre<i*. i+a da* 5eama c# minciuna; @al5i*a*ea;
0 19/ 0
i@!5ele <i braada l+au du5 direc* 7n mla<*in#; unde 7n*re el
<i abi5 nu era dec=* un u@; un 5m!c de iarb# 5ubDire <i
mu<ci; ga*a 7n !rice m!men* 5# 5e 5mulg#; 5# 5e ru#.
0 -e ceN a ree*a* ea.
u i+a r#5un5.
0 CauDi @emei en*ru ! n!a*eN
u i+ane
0 S# r#5un5. E55i 7n
7n*!arcem 5+a5al#;
7n*!r5
i+au<!r;
5u5 i+a a*in5dar
lini<*i*; braDul.
e el nu l+
a 7n<ela* acea5*# lini<* e; a 5imDi* c=* e5*e de *en5i!na*#. u
@ace mu*ra a5*a. u 5+a 7n*=mla* nimic. i @a*ul c# eu nu
cau* un b#rba* en*ru ! n!a*e nu e ina *a. u+i a<aN
0 E55i
0 S# mergem; Meral*. a5Fier a a,un5 la al *reilea bi5. E
r=ndul meu. Haide; ! 5# c=n*
%+a rii* ciuda* <i din*r+! 5uare <i+a da* la ! ar*e bucla
din0!ci.
O 5# c=n* en*ru *ine.

IV
0 H!aa; 5+a mira* =n#*!rul. Tu eraiN u credeam c#
mai ii 7n n!a*ea a5*a.
a5Fier a 7nci5 u<a; <i+a a*=rna* 7n*r+un cui l#u*a <i
#l#ri!ara cu an# de egre*#; <i+a 5c!5 duble*ul; l+a
5cu*ura*; l+a 7nd!i* <i l+a a<e"a* e de5agii care "#ceau 7n*r+
un unger al !d#ii. Ln a@ar# de ace<*i de5agi; ! 5al*ea <i un
imen5 bal!* din *eci de ma"#re; nu mai era niciun m!bilier
7n !d#iDa de la man5ard#. 3=n# <i lum=narea icura cear#
direc* e !dea. -r!uard 7l admira e a5Fier; dar nu a*=*
de mul* 7nc=* 5#+i dea ! camer# mai ac#*#rii 5au un alc!.
0 i de ce anume; l+a 7n*reba* a5Fier 5c!D=ndu+<i
ciub!*ele; nu credeai c# mai in 7n n!a*ea a5*aN
0 $+am
*ecile g=ndi*5#
de ma"#re J =n#*!rul
5c=rD=ie J 5+a ridica*
c# *e duci 7n*r+un
5# c=nDic!* @#c=nd
5erenade
5ub @erea5*ra d!mniDei eeriDa; 7n @aDa c#reia *!a*# 5eara
ai umbla* cu limba 5c!a5#; ca un c=ine care a #"u* ! c#Dea
7n c#lduri.
0 Ha; a; a r=5 bardul. E<*i r!5* <i rimi*i. +ai 7nDele5
0 19U 0
nimic. eeriDaN u+mi a5# nici c=* negru 5ub ungie de
ea. +am ru* dec=* 5#+i 5*=rne5c un >!r de gel!"ie
d!mniDei AFere**a; e care ! 5+! r#,e5c m=ine. A5*a+i
mu*area.
a5Fier 5+a *r=n*i* e 5al*ea <i a *ra5 #*ura de e Meral*.
Ace5*a; curin5 de un 5en*imen* 5*raniu de @urie; <i+a 7n*!r5
caul 5rerednici;
#ian,eni @erea5*ra mic#
5+ar rin care;
> u*u* edeadac#
ceruln+ar > @!5* ni<*e
7n5*ela*.
0 Ce+ai; a da* 5*recea 7n *ineN l+a 7n*reba* !e*ul. Te
deran,ea"# c# le @ac cur*e @e*el!rN -e c=ndN 3!a*e ai @#cu*
reun leg#m=n* de ca5*i*a*e ca drui"iiN Sau !a*e
0 %a5# #l#r#geala. Sun* 5lei*. LDi dai 5eama c#; en*ru
rima da*# 7n d!u# 5#*#m=ni; aem <i n!i ar*e de !
5al*ea 5ub n!i <i de un ac!eri< dea5ura cauluiN u e<*i
@erici* c# m=ine+dimineaD# nu *e "g=lD=ie nimeni ca 5# ! iei
din0l!cN
3en*ru mine; a 5u5 i5#*!r a5Fier; ! 5al*ea @#r# !
m=ndr# nu e5*e ! 5al*ea. E5*e ! @ericire arDial#; <i ce+i aia !
@ericire arDial#N
Meral* a gemu* ca de >ecare da*# c=nd; la c#derea n!Dii;
a5Fier de5ica >rul 7n a*ru.
0 O @ericire arDial#; a c!n*inua* bardul ab5!rbi* de
r!riul 5#u gla5; e ca un Ca un 5#ru* 7n*reru* -aP de
ce 5cr=<ne<*i din dinDi; m# r!gN
0 E<*i gr!a"nic de lic*i5i*!r; a5Fier. imic 7n a@ar# de
5al*ele; m=ndre; cururi; D=De; @ericire arDial# <i 5#ru*#ri
7n*reru*e de c=inii a5muDiDi de #rinDii @e*el!r. Ei bine;
al*cea nu <*ii. S+ar #rea c# d!ar @ri!li*a*ea @#r# lanDuri;
ca 5# nu 5un de5@r=ul @#r# margini; 7Di ermi*e 5#
n#5c!ce<*i balade; 5# 5crii !e"ii <i 5# c=nDi. A5*a e5*e
ar*ea 7n*uneca*# a *alen*ului.
!rbi5e rea mul*; iar !cea nu+i era de5*ul de rece.
a5Fier a decri*a* @#r# r!bleme <i @#r# gre<.
0 Aa; a 5u5 el 7nce*. E55i -aen; "i5# Oci<!r. Ocii
@ermec#*!ri ai lui Oci<!r l+au @ermeca* e =n#*!r <i l+au
n#uci*. =n#*!rul 5+a ur*a* ca un u<*an cu ! rinDe5#. i 7n
l!c 5#+<i ad# gre<elile; mai degrab# d# ina e ea <i 7i
cau*# rin #rDile 7n*uneca*e.
0 196 0
0 Aiure"i; a5Fier.
0 u; dragul meu. E55i Di+a lua* minDile; nu *e a5cunde
du# dege*. Oricum; nu #d nimic ru<in!5. -ar bag# de
5eam#; nu @ace gre<eli. u e5*e ceea ce cre"i. -ac# *alen*ul
ei are ! ar*e 7n*uneca*#; cu 5iguranD# nu+i a<a cum 7Di
7nciui *u.
0 Q#nuie5c;
cun!<*i a 5u5 =n#*!rul c!n*r!l=ndu+<i !cea; c# !
@!ar*e bine.
0 -e5*ul de bine. -ar nu a*=* de bine cum cre"i *u. u
a*=*.
0 -e5*ul de !riginal en*ru *ine; recun!5c.
0 E<*i *=mi*. Qardul 5+a r##li*; un=ndu+<i ambele
m=ini 5ub cea@#. O <*iu e #u<ic# din c!il#rie. $i+e
m ca ! 5!r# mai mic#. LDi ree*; 5# nu cuma 5# @aci
gre<eli r!5*e<*i cu ea. Ai nen!r!ci*+! de5*ul c# i+ai lua*
minDile <i *u.dac+ar
0 Ciar Hai; recun!a<*e c# !de!5ebire
> a<a; 5re rei. de *ine; n+am
n#raul de a *r#nc#ni de5re a5*a; a 5u5 Meral* cau5*ic.
ici 5# *icluie5c c=n*ecele. LDi mulDume5c en*ru ceea ce mi+
ai 5u5 de5re ea; en*ru c# a5*@el; !a*e ! 5# ei* 5# c!mi*
re! gre<eal# 5*uid#. -ar a5*a e. C!n5ider 5ubiec*ul
7nceia*.
a5Fier a r#ma5 en*ru ! cli# neclin*i* <i *#cu*; dar Meral*
7l cun!<*ea rea bine.
0 Acum <*iu; a r!5*i* 7n cele din urm# !e*ul. Acum
7nDeleg *!*ul.
0 *ii e naiba; a5Fier.
0 *ii care e r!blema *a; Meral*N C# *e cre"i di@eri*. Tu
@aci arad# de @a*ul c# e<*i al*@el; de ceea ce c!n5ideri ca
>ind an!malie. Te 7ncarci cu greu*a*ea ace5*ei an!malii @#r#
5#+Di dai 5eama c#; en*ru ma,!ri*a*ea !amenil!r care
g=nde5c re"!nabil; e<*i c=* de lume5c 5e !a*e 5ub 5!are <i;
de+ar > *!a*# lumea la @el de n!rmal# ca *ine; *are bine+ar
mai >. Ce dac# ai reacDii @!ar*e raide; dac# uilele 7Di
dein er*icale la lumina 5!areluiN -ac# e"i 7n be"n# ca !
i5ic#N -ac# *e ricei la r#,iN $are 5c!@al#V Eu; dragul
meu; am cun!5cu* !da*# un angiu care u*ea 5# *rag#
=n*uri reD de "ece minu*e; @#r# 7n*reruere; a5*@el 7nc=* 5#
0 199 0
Din# cadenDa mel!diei 5almului BQucuraDi+# en*ru n!i;
bine+aDi eni*; "!ri de "iG. Ln ciuda *alen*ului 5#u; ne!bi<nui*
7n !rice ca"; angiul de care !mene5c era cel mai n!rmal
din*re n!rmali; aea 5!Die; c!ii <i ! bunic# 5u@erind# de
arali"ie
0 Ce+au a @ace *!a*e a5*ea cu E55i -aenN 3!Di 5# m#
l#mure<*iN
0 &#r# d!ar <i !a*e. &#r# niciun *emei Di 5+a #ru* c#
Oci<!r e5*e in*ere5a*# de *ine din*r+! curi!"i*a*e
ne5#n#*!a5#; ciar erer5#; c# 5e ui*# la *ine ca la un
<!im; ca la un iDel cu d!u# cae*e 5au ca la ! 5alamandr#
7n*r+! cu<c# de animale. Te+ai b!5uma* e l!c <i cu rima
!ca"ie ai @!5* !bra"nic; ai mu5*ra*+! <i ai r#ni*+! nemeri*a*.
%a urma urmei; am @!5* mar*!r <i eu. $ar*!r la
eenimen*ele care au urma* nu am mai @!5*; dar am #"u*
@uga
+aDi *a din 5al#
7n*!r5. -a; a<a cumTei+am
Meral*. #"u*
rein c#bu,!rii din@ace
ai u*ea !br#,!ri c=nd
gre<eli <i
*u le+ai @#cu* de,a. Ai ru* 5# *e r#"buni e ea en*ru
curi!"i*a*ea ei ne5#n#*!a5# din unc*ul *#u de edere. Te+ai
!*#r=* 5# r!>Di de acea5*# curi!"i*a*e.
0 Ree*; aiure"i.
0 Ai 7ncerca*; a c!n*inua* bardul @#r# 5# 5e mi<*e de e
5al*ea; 5# e"i dac# n+! !Di duce 7n @=n; 5# e"i dac# are
curi!"i*a*ea 5# ae cum e5*e 5# iube<*i un ciuda*; un
=n#*!r ciuda*. -in @ericire; E55i 5+a d!edi* a > mai
de<*ea*# dec=* *ine; a 7nDele5 cau"a r!5*iei *ale <i i 5+a
@#cu* mil# de *ine. Am dedu5 a5*a din @a*ul c# nu a eni*
de e !deD cu gura uma*#.
0 Ai *ermina*N
0 Am *ermina*.
0 A*unci; n!a*e bun#.
0 *iu de ce e<*i 5u#ra* <i 5cr=<ne<*i din dinDi.
0 &#r# u*inD# de *#gad#. Tu <*ii *!*ul.
0 *iu cine *e+a da* e5*e ca; din cau"a cui nu !Di
7nDelege ! @emeie n!rmal#. i 5+a =r=* e 5ub iele
Zenne@er aia a *a; 5# >u al naibii dac# <*iu ce+ai g#5i* la ea.
0 %a5+! 7n ace; a5Fier.
0 Ciar nu re@eri ! @a*# n!rmal#; cum ar > E55iN Oare ce
0 2 0
au r#,i*!arele <i E55i nu areN 3!a*e c# =r5*aN Oci<!r
!a*e c# n+! > ea cea mai *=n#r# din lume; dar e5*e la @el
de b#*r=n# cum ara*#. *ii ce mi+a m#r*uri5i* Zenne@er
!da*#; du# c=*ea ulceleN Ha; a $i+a 5u5 c#; a*unci
c=nd a @#cu*+! rima !ar# cu un !m; 5+a 7n*=mla* e?ac* la
un an du# ce a @!5* inen*a* lugul cu d!i b!i.
0 m#r*uri5iri.
@ace $inDi; Zenne@er nu *e !a*e 5u@eri <i nici!da*# nu Di+ar
0 &ie cum 5ui *u; am minDi*; recun!5c.
0 u e ne!ie. Te cun!5c.
0 3!a*e cre"i c# m# cun!<*i. u ui*a; eu 5un* ! >inD# cu !
na*ur# mai c!mlica*#.
0 a5Fier; a !@*a* =n#*!rul; 5imDindu+5e ciar @!ar*e
5!mn!r!5; e<*i un cinic; ! u<lama; un curar <i un
mincin!5. i nimic; crede+m#; nimic din *!a*e ace5*ea nu e
c!mlica*.
0 !a*e !a*e
bun#; bun#.
Meral*.

V
0 Te+ai *re"i* dereme; E55i.
3!e*a i+a "=mbi* rin"=ndu+<i le*ele u*ura*e de =n*.
C#lca a*en*# e cei; 5#rind e5*e gr!i <i 5c=nduri
u*rede.
0 u u*eam 5# ierd !ca"ia de a edea un =n#*!r la
l!cul de munc#. O 5# 5ui iar c# 5un* rea curi!a5#; Meral*N
Ei bine; recun!5c; ciar 5un* curi!a5#. Ce mai @aciN
0 Cum adic# ce mai @acN
0 O; Meral*; i+a 5u5. u+mi 5ube5*ima curi!"i*a*ea;
*alen*ul meu en*ru c!lec*area <i in*erre*area in@!rmaDiil!r.
*iu de,a *!*ul de5re #Dania e5caril!r; cun!5c de*aliile
7nDelegerii *ale cu Agl!al. *iu c# e<*i 7n c#u*area unui
c=rmaci
ai g#5i*N care 5# *e duc# =n# ac!l!; la C!lDii -rag!nului. %+
S+a ui*a* in*er!ga*i la ea en*ru un m!men*; a!i 5+a
deci5 bru5c.
0 u; a 5u5 el; nu l+am g#5i*. iciunul.
0 %e e5*e @ric#N
0 21 0
0 %e e5*e.
0 3rin urmare; cum ai de g=nd 5# mergi 7n recun!a<*ere;
dac# nu ai cum 5# naige"i e mareN Cum 5# i"bu*e<*i 5#
ui m=na e ielea m!n5*rului care i+a uci5 e e5cariN
A lua*+! de m=n# <i 5+au 7nde#r*a* de cei. 3#<eau 7nce*
de+a lungul D#rmului m#rii; e ! la,# ie*r!a5#; e l=ng#
ambarcaDiuni ac!5*a*e;
ici!r!ange; rin*re rin*re
erdele n#!ade
cu e<*e a*=rna*e
ag#Da* la u5ca*; 7ne
b#*aia =n*ului. Meral* a c!n5*a*a* 7n m!d 5urrin"#*!r c#
nu+l 7ncurc# cu nimic c!mania !e*ei; nu+l 7m!#rea"# <i
nu+l 5=c=ie. 3e dea5ura; 5era c# ! c!ner5aDie calm# <i
re"!nabil# a <*erge c!n5ecinDele 5#ru*ului 5*uid de e
!deD. &a*ul c# E55i eni5e e cei l+a umlu* de 5eranDa
c# nu 5e 5imDea r#ni*#. Era bucur!5.
0 S# ui m=na e ielea m!n5*rului; a 5u5 el;
ree*=ndu+i cuin*ele.
de5re m!n<*rii marini. -ac# a< <*i cum. *iu rea uDin
0 In*ere5an*. -in c=*e <*iu eu; 7n m#ri 5un* mul* mai
mulDi m!n<*ri dec=* e u5ca*; a*=* ca num#r; c=* <i ca
arie*a*e de 5ecii. S+ar #rea; rin urmare; c# marea e un
d!meniu lin de !5ibili*#Di en*ru =n#*!ri.
0 u e5*e.
0 -e ceN
0 E?*inderea !amenil!r 5re mare; <i+a dre5 gla5ul
7n*!rc=ndu+<i caul; nu durea"# de mul* *im. Era ne!ie de
=n#*!ri 7n *recu*; e u5ca*; 7n rima e*a# de c!l!ni"are.
u 5un*em reg#*iDi en*ru lu*a cu crea*urile din mare;
de<i c!lc#ie *!* 5!iul de 5urc#ciuni agre5ie; e dre*. -ar
derinderile n!a5*re =n#*!re<*i nu 5un* 5u>cien*e 7n @aDa
m!n<*ril!r marini. Ace5*e >inDe 5un* >e rea mari; >e rea
blinda*e !ri rea 7n 5iguranD# 7n mediul l!r. Sau *!a*e la un
l!c.
0 -ar m!n5*rul care a uci5 e5cariiN +ai nici! b#nuial#N
0 3!a*e un FraFenN
0 u. raFenul ar > di5*ru5 barca; 7n5# barca a r#ma5
7n*reag#. i; cum 5e 5une; bal*# de 5=nge. Oci<!r <i+a
7ngiDi* 5alia <i a #li* i"ibil. S# nu cre"i c# m# dau
de<*ea*#. Am cre5cu* la mare <i mi+a @!5* da* 5# #d
0 22 0
mul*e.
0 A*unci ce ar u*ea >N 'n calamar gigan*icN I+ar > u*u*
7n<@#ca e !amenii #ia de e un*e
0 +ar > @!5* 5=nge. +a @!5* calamar; Meral*; nici !rc#;
nici drag!n De5*!5; en*ru c# ace<*ia ar > ru* 5au r#5*urna*
barca. A @!5* cea care a urca* <i a @#cu* ma5acrul. 3!a*e c#
nici=n#*!rul
nu ar *rebui c#u*a* c#
5+a g=ndi* 7n mare.
ar u*ea aea dre*a*e.
0 Lnce 5# *e admir; E55i; i+a 5u5. 3!e*a 5+a 7nr!<i*. Ai
dre*a*e. 3u*ea a*aca din aer. 3u*ea > un !rni*!drag!n; un
gri@!n; un ern; un "meu 5au un bic!dal. 3!a*e ciar un
0 Lmi are r#u; a 5u5 E55i. 'i*e cine ine.
-e+a lungul D#rmului enea rinciele Agl!al; 5ingur;
mura* din ca =n#+n ici!are. Era #di* @uri!5 <i; #"=nd+!
e ea; ciar 5+a 7nr!<i* de @urie.
E55i ala5ciDa*
umnul ie*. !Agl!al
reerenD#; Meral* <i+a leca* caul; cu
a 5cuia*.
0 Am 5*a* e 5*=nci *rei cea5uri; de la iirea "!ril!r; a
urla*. ici Dienie. Trei !re; ca un r!5*; e 5*=ncile inunda*e
de aluri.
0 Lmi are r#u a 5u5 =n#*!rul.
0 LDi are r#uN a i"bucni* rinDul. LDi are r#uN umai din
cau"a *a. Ai da* *!*ul e5*e ca. Ai ruina* *!*ul.
0 Ce+am ruina*N $i+am @#cu* d!ar *reaba de *#lmaci
0 %a naiba cu a<a *reab#; l+a 7n*reru* @uri!5 Agl!al;
7n*!rc=ndu+5e din r!>l. 3r!>lul era cu ade#ra* regal; demn
de imrima* e m!nede. &ir+ar 5# >e; mai bine nu *e
n#imeam. E ciar culmea; dar a*=*a *im c=* nu am au*
*#lmaci; m+am 7nDele5 mai bine cu SPeena"; dac# ricei ce
reau 5# 5un. i acum *ii ce 5e b=r@e<*e rin *=rgN Se
<u<!*e<*e e la c!lDuri c# e5carii au muri* en*ru c# am
m=nia* eu 5irena. C# a5*a a @!5* r#"bunarea ei.
0 T=menii; a c!men*a* lacid =n#*!rul.
0 -e unde <*im c# 5un* *=meniiN a b!mb#ni* rinciele.
Sau mai <*ii ce+ai mai *r#nc#ni* *u cu eaN $ai <*ii ce+! duce
min*eaN Cu ce @el de m!n<*ri 5+a 7ncurca* ea ac!l!; 7n
ad=ncuriN -u+*e; dem!n5*rea"#+mi c# 5un* *=menii. Adu+
mi caul m!n5*rului care a uci5 e5carii. 3une+Di !5ul la
0 2 0
*reab# 7n l!c 5# ir*e"i e la,#
0 %a *reab#N 5+a enera* Meral*. 3#i cumN S# 7n!* 7n
mare c#lare e un !l!b!cN ele5* al *#u i+a ameninDa* e
e5cari cu 5cingiuirea <i cu <*reangul <i *!* nu 5+a
7ncume*a* nimeni. ici ele5* 7n5u<i n+a cu*e"a*. Cum
0 Ce+mi a5# mie cumN i+a re*e"a*+! Agl!al. E *reaba
*aV 3en*ru
!amenii ce 5un* e5#lume
cum5ecade nu+<i=n#*!rii;
ba*# cauldac#
cumnu5#en*ru
5cae ca
de
m!n<*riN Te+am n#imi* en*ru acea5*# *reab# <i+Di !runce5c
5+! duci =n# la ca#*. C# de nu; ia+Di *#l#<iDa de+aici;
al*min*eri *e alerg cu arul =n# la !*arele Dinu*ului meuV
0 %ini<*e<*e+*e; Al*eD#; i+a 5u5 calm Oci<!r; dar
al!area <i *remurul m=inil!r 7i *r#dau ner!"i*a*ea. u+l
ameninDa; *e r!g; e Meral*. -in 7n*=mlare; eu <i a5Fier
aem c=Dia rie*eni. Regele E*ain de Cidari5; ca 5#
menDi!ne" numai Regele
baladele n!a5*re. unul; neE*ain
arecia"# @!ar*e
e5*e un mul* e lumina*
c!nduc#*!r n!i <i
<i 7n*!*deauna 5une c# baladele n!a5*re nu 5un* numai
mu"ic# lin# de iaD# <i rime; ci <i un mi,l!c de c!municare;
de in@!rmare; ade#ra*e cr!nici ale !menirii. -!re<*i;
$aie5*a*e; 5# >i de5cri5 7n cr!nica !meniriiN 3u*em 5#
aran,#m n!i a5*a.
Agl!al a rii*+! en*ru ! cli# indi@eren*; ciar
di5reDui*!r.
0 3e5carii care au di5#ru* aeau nee5*e <i c!ii; a 5u5
el 7n cele din urm#; mul* mai 7nce* <i mai calm. CeilalDi; 7n
cur=nd; c=nd ! 5#+i 7ming# @!ame*ea; !r leca din n!u e
mare. 3e5carii de m#rg#ri*are; de bureDi+de+mare; de 5*ridii
<i !mari; *!Di e5carii din lume. Acum le e5*e *eam#; dar
@!amea de#<e<*e *eama. !r leca e mare. -ar 5e !r
mai 7n*!arce !areN Ce 5ui; Meral*N -!mniD# -aenN Ar >
in*ere5an*# ! balad# de+a !a5*r# care 5# !e5*ea5c#
a5*a. O balad# 7n care =n#*!rul; la malul m#rii; cu m=inile
7n 5=n; 5e ui*# lung la unDile #*a*e de 5=nge ale b#rcil!r <i
la l=n5ul l!"il!r.
E55i a #li* <i mai mul*; dar <i+a ridica* 5>d#*!r caul; <i+a
5ua* bucla <i era ga*a 5#+i r#5und#; 7n5# Meral* a rin5+!
reede de m=n# <i i+a 5*r=n5+!; an*ici=ndu+i cuin*ele.
0 24 0
0 -e5*ul; a 5u5 el. -in *!* !*!ul ace5*a de cuin*e
numai unul are un 5en5 real. $+ai n#imi*; Agl!al. Am
acce*a* 5arcina <i ! !i 7ndelini dac# e5*e !5ibil.
0 $# ba"e" e a5*a; a relica* 5cur* rinciele. %a
reedere; a*unci. $# 7nclin; d!mniD# -aen.
E55i n+a @#cu* nici! reerenD#; a da* d!ar din ca. Agl!al
<i+a *ra5 7n 5u5 ane!ie
menDin=ndu+<i an*al!nii u"i <i 5+a
ecilibrul e 7ndre*a* 5re <i+a
ie*re. Meral* !r*;da*
5eama c# 7nc# ! mai Dine de m=n# e !e*# <i c# ea nu
7ncearc# del!c 5# 5e elibere"e din 5*r=n5!are. I+a da*
drumul. E55i; reenindu+<i 7nce* la cul!area n!rmal#; 5+a
7n*!r5 cu @aDa 5re el.
0 -aP le5ne *e+ai mai =r=* 7n rime,die; a 5u5 ea. Au
@!5* de+a,un5 c=*ea !rbe de5re @emei <i c!ii. i 5e mai
@ace a*=*a ca" de @a*ul c# !i; =n#*!rii; 5un*eDi; aaren*;
in5en5ibili. Meral*;de
ungie de @emei; luic!ii
Agl!al
5au nu+i a5# nici
de b#*r=ni. El c=*
Dinenegru
m!rDi<5ub
5#
>e relua* e5cui*ul de m#rg#ri*are; en*ru c# ierde cu
>ecare "i care *rece @#r# 5# le lire"e. i+a a"=rli* m!meala
cu c!iii #m=n"i <i *u imedia* ai @!5* di5u5 5#+Di ri<*i
iaDa
0 E55i; a 7n*reru*+!. Sun* =n#*!r. A5*a mi+e *reaba; 5#+
mi ri5c iaDa. C!iii n+au a @ace cu a5*a.
0 u m# duci cu !rba.
0 -e unde+ai dedu5 c# a< aea de g=nd a5*aN
0 -ac# ai > @!5* un r!@e5i!ni5* rece a<a cum re*in"i; ai
> 7ncerca* 5# ridici reDul. -ar *u n+ai !meni* nimic de5re
la*#. A; bine; de5*ul de5re a5*a. e 7n*!arcemN
0 S# mai @acem c=Dia a<i.
0 Cu l#cere. Meral*N
0 i.
0 LDi 5uneam c# am cre5cu* e malul m#rii. *iu 5#
m=nuie5c barca <i
0 Sc!a*e+Di din ca.
0 -e ceN
0 Sc!a*e+Di din ca; i+a ree*a* a5ru.
0 Ai u*ea; i+a 5u5 ea; 5# @!rmule"i mai !li*ic!5.
0 A< u*ea. -ar m+ai lua* de naiba <*ie ce. Iar eu 5un*
0 2 0
un =n#*!r dur <i un r!@e5i!ni5* rece. Lmi ri5c r!ria iaD#.
u e+a al*cuia.
E55i a *#cu* m=lc. A #"u*+! cum 7<i Duguia bu"ele; cum
7<i 5cu*ura caul. O ra@al# de =n* i+a "burli* din n!u #rul;
en*ru ! cli# ciul i+a r#ma5 ac!eri* cu ! 7n#lm#<eal#
de bucle aurii.
0
0 Am
*iu.ru* d!ar 5# *e a,u*; a r!5*i* ea.
$ulDume5c.
0 Meral*N
0 Sune.
0 i dac# b=r@ele de5re care !menea Agl!al 5un*
ade#ra*eN *ii; la urma urmei; c# nu e5*e *!* <i nu
7n*!*deauna 5irenele 5un* rie*en!a5e. Au @!5* ca"uri
0 u cred.
0 $ar@an*e; a c!n*inua* Oci<!r cu gri,#. ereide; *ri*!ni;
ru5alii
SPeena"marine. Cine m!*ie
Ar > au* <*ie de ce mai 5un* 7n 5*are. i
0 u cred; a 7n*reru*+!.
0 u cre"i 5au nu rei 5# cre"iN
El nu i+a r#5un5.
0 i rei 5# *e dai dre* un r!@e5i!ni5* receN l+a 7n*reba*
ea; cu un "=mbe* ciuda*. -re* cinea care g=nde<*e cu
lama 5adeiN -ac# rei; 7Di 5un eu cum e<*i cu ade#ra*.
0 *iu cum 5un* cu ade#ra*.
0 E<*i 5en5ibil; a 5u5 ea 7nce*. Ln ad=ncul 5ue*ului *#u
"buciuma*. u m# 7n<eli cu ciul *#u 7mie*ri* <i nici cu
!cea *a de geaD#. E<*i 5en5ibil <i *aman acea5*#
5en5ibili*a*e a *a *e @ace 5# *e *emi c# cel cu care *rebuie 5#
*e luDi cu 5abia 7n m=n# ar u*ea aea m!*iele 5ale; ar
u*ea aea 5ueri!ri*a*e m!ral# a5ura *a
0 u; E55i; i+a 5u5 el 7nce*. u c#u*a 7n mine *eme
en*ru balade em!Di!nan*e de5re un =n#*!r cu 5ue*ul
5@=<ia*. 3!a*e c# mi+a< d!ri 5# >u a<a; dar nu 5un*. -ilemele
mele m!rale 7mi 5un* re"!la*e de c!d <i de educaDie. i de
reg#*ire.
0 u !rbi a<a. u 7nDeleg de ce 7ncerci 5#
0 E55i; a 7n*reru*+! din n!u. u reau 5# ai erceDii
@al5e de5re mine. u 5un* un caaler r#*#ci*!r.
0 2/ 0
0 -ar niciun criminal rece <i @#r# c!n<*iinD# nu e<*i.
0 u; a 7ncuiinDa* calm. u 5un*; cu *!a*e c# e?i5*# unii
care cred al*@el. -ar nu 5en5ibili*a*ea <i aan*a,ele na*urii
mele m+au ridica*; ci m=ndria <i ar!ganDa de a > c!nin5 de
al!area mea r!@e5i!nal#. $i 5+a in5ua* ideea c# ru*ina
rece <i c!dul r!@e5i!nal 5un* mai adeca*e dec=* em!Diile;
en*ru ei*area7n*re
aar dilemele un!rQine
gre<eli care7n*re
<i R#u; !* >Ordine
c!mi5e<ia*unci
Ha!5. c=nd
u;
E55i. u eu 5un* cel 5en5ibil; ci *u. %a urma urmei; a<a
*rebuie 7n r!@e5ia *a; nu+i a<aN Tu e<*i cea care *e+ai g=ndi*
c# 5irena aaren* 5ima*ic#; umili*#; i+a a*aca* e c#u*#*!rii
de m#rg#ri*are 7n*r+un ac* di5era* de r#"bunare. Imedia* ai
c#u*a* argumen*e en*ru 5iren#; circum5*anDe a*enuan*e; ai
re@u"a* 5# cre"i c# =n#*!rul; l#*i* de rincie; ar !m!r7+!
e @rum!a5a 5iren# d!ar en*ru c# a 7ndr#"ni* 5# 5e la5e
rad#
dileme.em!Diil!r. Iar =n#*!rul;
i de em!Dii. Ciar dac# E55i; e5*e
5+ar liber c#
d!edi de 5irena
a5*@el de
e
in!a*#; nu; =n#*!rul n+! ucide e 5iren#; de!arece 7i
in*er"ice c!dul. C!dul re"!l# dilemele =n#*!rului.
Oci<!r 5+a ui*a* la el; ridic=ndu+<i bru5c caul.
0 Orice dilem#N l+a 7n*reba* reede.
*ie de5re Zenne@er; 5+a g=ndi* el. *ie de5re ea. Eei;
a5Fier; b=r>*!rul naibii
Se ui*au unul la al*ul.
Ce 5e a5cunde 7n !cii *#i alba<*ri; E55iN Curi!"i*a*eaN
&a5cinaDia al*eri*#DiiN Care e5*e ar*ea 7n*uneca*# a
*alen*ului *#u; Oci<!rN
0 Lmi are r#u; a "i5 ea. Ln*rebarea a @!5* 5*uid#. i
nai#. Suger=nd c# am cre"u* 7n ceea ce mi+ai 5u5. S# ne
7n*!arcem. =n*ul ne #*runde =n# la !a5e. 'i*#+*e cum 5e
agi*# marea.
0 #d. *ii; E55i; e5*e in*ere5an*
0 Ce e5*e in*ere5an*N
0 $i+a *recu* rin ca c# 5*=nca e care Agl!al
!bi<nuie<*e 5# 5e 7n*=lnea5c# cu 5irena era mai ar!ae de
mal <i era mai mare. Iar acum nu 5e mai !a*e edea.
0 &lu?ul; a 5u5 5cur* E55i. Ln cur=nd aa a a,unge =n#
ac!l!; =n# la 5*=nc#.
0 2U 0
0 3=n# ac!l!N
0 -a. A# 5e ridic# <i 5e rear5# a!i cu @!rD# aici; mai
bine de "ece c!Di; en*ru c# aici; 7n e5*uarul de la gura
r=ului; 5e @!rmea"# a<a+numi*ele maree ec!u; cum le mai
nume5c e5carii.
Meral* 5+a ui*a* 5re r!m!n*!riu; la C!lDii -rag!nului;
7n>Di 7n alurile
0 E55i; 5um!a5e.
a 7n*reba* el. i =n# unde Dine reu?ulN
0 Ce anumeN
0 C=* de dear*e 5e re*rage mareaN
0 Ce A; 7nDeleg. -a; ai dre*a*e. Se a re*rage =n# la
linia <el@ului.
0 Care linie; a cuiN
0 Ei bine; cum ar > ! la*@!rm# e @undul aei; ! c=mie
de mic# ad=ncime; la*#; care Dine =n# la !=rni<ul c#*re
ad=ncuri; ac!l!
0 i C!lDii 7<i are marginile.
-rag!nului
0 Sun* ciar e !=rni<.
0 i 5e !a*e a,unge cu ici!rul. C=* *im ar DineN
0 u <*iu; 5+a 7ncrun*a* Oci<!r. Ar *rebui 5#+i 7n*reb#m
e !amenii l!cului. -ar eu nu cred; Meral*; c# ar > cea mai
bun# idee. 'i*e; 7n*re u5ca* <i C!lDi 5un* 5*=nci; *!* D#rmul
e5*e 5*r#un5 de g!l@uri <i >!rduri. C=nd 7ncee reu?ul; 5e
@!rmea"# cei <i ir!age line de a#. u <*iu dac#
-in5re mare; de l=ng# ! 5*=nc# abia i"ibil# 5e !b5era
! b#l#ceal#. i un 5*rig#* c=n*a*.
0 3le*edalbeV a 5*riga* 5irena; 5#rind graDi!5 e crea5*a
unui al; le5nind aa cu 5cur*e <i elegan*e mi<c#ri ale
c!"ii.
0 SPeena"V a 5*riga*+! el; u*ur=nd m=na.
Sirena a 7n!*a* =n# ar!ae de 5*=nci; a r#ma5
5u5enda*# er*ical 7n aa erde 5um!a5#; a!i <i+a
arunca* cu m=inile #rul e 5a*e; 7n *im ce+<i e*ala
*runciul cu *!a*e 5lend!rile lui. Meral* 5+a ui*a* cu c!ada
!ciului la E55i. &a*a a r!<i* u<!r <i; cu ! e?re5ie de regre*
<i re5emnare e @aD#; <i+a rii* ! cli# r!riile 5lend!ri;
abia in5inua*e e 5ub r!cie.
0 'nde e5*e al meuN c=n*a SPeena"; ar!iindu+5e.
0 26 0
Trebuia 5# >e aici.
0 A @!5*. A a<*e*a* *rei cea5uri <i a leca*.
0 A leca*N 5+a mira* 5irena 7n*r+un *ril a5cuDi*. u m+a
a<*e*a*N +a au* r#bdare *rei cea5uriN Lmi 7nciuiam eu.
ici cel mai mic 5acri>ciuV -el!cV -erbedeul; derbedeul;
derbedeulV i *u ce @aci aici; 3le*edalbeN Ai eni* 5# *e
limbi
0 ucue iubi*aN &rum!5
iubi*a mea. culu;
Abia #ca*
ne+am de ici!arele alea.
cun!5cu*.
0 -aN 5+a mira* SPeena". 3#ca*. # !*riiDi; # 5*# bine
7mreun#. Cine e5*eN
0 Eu 5un* E55i -aen; !e*#; a c=n*a* mel!di!5. 3e l=ng#
a 5a; !cea =n#*!rului 5una ca un cr!nc#ni* de ci!ri. $#
bucur 5# *e cun!5c; SPeena".
Sirena a #lmui* aa cu m=inile; a r=5 "gl!biu.
0 Ce @rum!5V a Dia*. *ii graiul n!5*ruV Sincer; m#
5urrindeDi;
a*=* de mul*e!i;
cum!ameni buni. Ln*r+ade#r; nu ne de5ar*e
5e 5une.
ici =n#*!rul n+a @!5* mai uDin 5urrin5 dec=* 5irena;
de<i u*ea 5# re5uun# c# E55i; care era educa*# <i
cul*ia*#; cun!<*ea mai bine dec=* el Mraiul eci; limba
el>l!r; cea care; 7n er5iune c=n*a*#; era @!l!5i*# de 5irene;
mar@an*e <i nereide. Trebuia 5# re5uun#; de a5emenea;
c# mel!dici*a*ea c!mlica*# a graiului 5irenel!r; care lui i 5e
#rea di>cil#; en*ru Oci<!r era !are la urece.
0 SPeena"V a 5*riga* el. T!*u<i; cea ne de5ar*e une!ri;
acel cea e5*e <i 5=ngele #r5a*V Cine Cine i+a uci5 e
culeg#*!rii de m#rg#ri*are ac!l!; 7n ar!ierea cel!r d!u#
5*=nciN Sune+miV
Sirena 5+a 5cu@unda*; agi*=nd aa. -u# ! cli# a D=<ni*
din n!u la 5ura@aD# <i ciul 5#u @rum!5 5+a 5*r=mba* 7n*r+!
grima5# ur=*#.
0 S# nu 7ndr#"niDiV a Dia* a5cuDi*. S# nu 7ndr#"niDi 5# #
ar!iaDi de Sc#riV u e de !iV u # uneDi cu eiV u e
en*ru !iV
0 CeN Ce anume nu e5*e en*ru n!iN
0 u e5*e en*ru !iV SPeena" a r#cni*; arunc=ndu+5e
e 5a*e 7n aluri.
e*ul de a# a "bura* la mare 7n#lDime. 3en*ru ! cli# i+au
0 29 0
#"u* c!ada; arii!arele >ne bi@urca*e; 5*r#ung=nd
alurile. A!i a di5#ru* 7n ad=ncuri.
Oci<!r 7<i aran,a #rul r##<i* de =n*. S*#*ea neclin*i*#
7n ici!are; cu caul leca*.
0 +am <*iu*; <i+a dre5 gla5ul Meral*; c# <*ii a*=* de bine
Mraiul eci; E55i.
0 +aeai 7nde
am#r#ciune unde
gla5. 5# c#
3en*ru <*ii;
*ui+ala 5u5 ea cuabia
urma urmei #di*#
m+ai
cun!5cu*.

VI
0 Meral*; i 5+a adre5a* a5Fier riind 7n ,ur <i
adulmec=nd ca un !gar; aici mir!a5e 7ngr!"i*!r; nu Di 5e
areN
0 u <*iu ce 5# "ic; a r#5un5 =n#*!rul; um=ndu+<i
n#rile. Am @!5* 7n l!curi unde uDea <i mai r#u. ]5*a e d!ar
mir!5ul m#rii.
Qardul <i+a 7n*!r5 caul <i a 5cuia* 7n*re b!l!ani. Aa
cli!cea rin*re cr##*urile 5*=ncii; @#c=nd 5um# <i
5u5ur=nd; de"#luind ceiul 5#la* de aluri.
0 Ia ui*#+*e cum a 5eca*; Meral*. 'nde 5+a du5 aaN Cum
e; la naiba; cu u?urile <i reu?urile a5*eaN -e unde inN u
*e+ai g=ndi* nici!da*# la eleN
0 u. Am au* al*e gri,i.
0 Lmi 7nciui; 5+a 7n>!ra* a5Fier u<!r; c# 7n ad=ncuri;
ciar la @undul !ceanului #5*uia ble5*ema*; <ade un m!n5*ru
en!rm; gr!5; 5!l"!5; ! br!a5c# cu c!arne e c##D=na
5c=rb!a5#. i din c=nd 7n c=nd; 7<i umle burduanul cu a#
<i !da*# cu aa 7ngi*e *!* ce *r#ie<*e <i 5e !a*e m=nca J
e<*i; @!ci; De5*!a5e; *!*ul. i a!i; du# ce 5+a 5#*ura*;
ar5# aa <i a<a aem n!i mareea. Ce cre"i; Meral*N
0 Cred mareele.
r!!ac# c# e<*i idi!*. Zenne@er mi+a 5u5 !da*# c# luna
a5Fier a cic!*i*.
0 Ce *=meniiV Ce+are a @ace luna cu mareaN %a lun#
numai c=inii la*r#. i+a b#*u* ,!c de *ine; Meral*; mincin!a5a
aia @#r# erece <i+a b#*u* ,!c de *ine. -in c=*e <*iu eu; n+ar
0 21 0
> en*ru rima da*#.
=n#*!rul n+a c!men*a*. Se ui*a la 5*=ncile ude <i
luci!a5e; e?u5e 7n urma reu?ului. Aa 5e i"bea 7n
c!n*inuare 7n ele <i @#cea 5um#; dar #rea c# !a*e >
*recu*# cu ici!rul.
0 Qine; 5# !rnim la munc#; a 5u5 el; ridic=ndu+5e 7n
ici!are <i aran,=ndu+<i
a<*e*a; c#ci 5adala e
nu i"bu*im =n# u?.5a*e.
$ai aiu
ce@mai u*em
5# ii cu
mineN
0 -a. 3#i; 5ubiec*ele en*ru balade nu 5un* recum
c!nurile 5ub bradul de Cr#ciun. Ln a@ar# de a5*a; m=ine e5*e
"iua de na<*ere a #u<icii.
0 u rice.
0 3#ca*. 3rin*re n!i; !amenii n!rmali; e?i5*# !biceiul de a
!@eri cad!uri cu !ca"ia "ilei de na<*ere. u+mi !* ermi*e
5#+i
m#rii.cum#r cea. O 5# g#5e5c cea en*ru ea e @undul
0 'n eringN O 5eieN
0 Cum !Di 5# 5ui a5emenea *=meniiN O 5# g#5e5c un
cilimbar; !a*e un c#luD+de+mare; !a*e ! 5c!ic# dr#guD#.
E5*e !rba de5re un 5imb!l; ! d!ad# de a@ecDiune; !
amin*ire. Lmi lace Oci<!r; reau 5+! @ac @erici*#. u
riceiN Lmi 7nciuiam eu. S# mergem. Tu 7nain*e; en*ru
c# 5+ar u*ea 5# >e reun m!n5*ru.
0 Qine. =n#*!rul a 5#ri* 7n ,!5; e ! 5*=nc# alunec!a5#;
ac!eri*# de alge. O iau 7nain*e; 5# *e !* r!*e,a; 7n ca" de
rime,die; 7n 5emn de amin*ire <i de a@ecDiune. umai 5# nu
uiDi; a*unci c=nd 5*rig; 5+! iei din l!c <i 5# nu 5*ai 7n calea
5adei mele. !i nu ne ducem ac!l! ca 5# culegem c#luDi+
de+mare. O 5# ne !cu#m de m!n5*rul care ucide !ameni.
Au c!b!r=* =n# e @undul r#a5*iei r#ma5e de5c!eri*e
7n urma reu?ului; #<eau rin aa care 7nc# 5e mai
a5cundea rin rundi<. Se cu@undau 7n gr!i line de ni5i
<i alge. i; de arc# n+ar > @!5* de5*ul; a 7nceu* 5# l!u#;
a<a c# 7n cur=nd erau muraDi din ca =n#+n ici!are.
a5Fier 5e !rea la >ecare a5 <i 5c!rm!nea cu un b#D rin
ni5i <i gem!*!acele de alge marine.
0 O; ui*e; Meral*; un e<*i<!r. R!<u; 5# >u al naibii. i
0 211 0
aici; ! angil# mic#. i #5*a ce mai e5*eN 3are un urice
uria<; *ran5aren*. i #5*a $#iculiD#V Meraaal*V
=n#*!rul 5+a r#5uci* imedia*; cu m=na e 5ad#.
Era un craniu uman; alb; <le@ui* de ie*re; rin5 7n
cr##*ura unei 5*=nci; umlu* cu ni5i. i nu numai. a5Fier;
#"=nd cum 5e "b#*ea 7n !rbi*# un ierme inela*; 5+a
cu*remura* <i a 5c!5
ridica* din umeri; un "g!m!*rin
7ndre*=ndu+5e nel#cu*.
c=mia =n#*!rul
cu rundi<a
e?u5# de reu?; 5re cele d!u# reci@e dinDa*e; numi*e
C!lDii -rag!nului; care acum ar#*au ca ni<*e munDi. 3#<ea
cu gri,#. 3e ,!5 erau 7mr#<*iaDi ca5*raeDi+de+mare; 5c!ici;
m!rmane de alge. Ln b#lDi <i ir!age 5e "=rc!leau medu"e
en!rme <i 5e r#5uceau 5*ele+de+mare. Crabi mici; c!l!raDi ca
ni<*e c!libri; @ugeau rin @aDa l!r; #<ind la*eral cu
ici!ru<ele 5rin*ene.

7n Meral* #"u5e
rundi<. 7nc#7<ideunduia
Lneca*ul la di5*anD# un i"ibil
ie*ul cadaru e7m!*m!li*
5ub algele
marine; de<i; 7n rinciiu; nu mai aea ce 5# mi<*e. R!iau
crabii e din#un*ru <i e a@ar#. +aea cum 5# >e 7n a# de
mai mul* de ! "i; dar crabii 7l ciuguli5er# 7n*r+a*=*; c# n+aea
niciun r!5* ! e?l!rare i"ual#. =n#*!rul <i+a 5cimba*
direcDia mar<ului @#r# un cu=n*; !c!lind m!r*ul. a5Fier n+a
!b5era* nimic.
0 -ar r#u mai u*e+a u*regai e+aici; a 7n,ura*;
a,ung=ndu+l e Meral*. A 5cuia*; a!i <i+a 5cu*ura* aa din
#l#ri!ar#. i l!u#; <i e @rig. O 5# r#ce5c; ! 5#+mi ierd
!cea; la naiba
0 u *e mai #ic#ri. -ac# rei 5# *e 7n*!rci; <*ii drumul.
Ciar du# ba"a C!lDil!r -rag!nului 5e 7n*indea la*@!rma
ne*ed# <i ie*r!a5#; dinc!l! de care 5e aa marea; r!@und#
<i cu aluri lini<*i*e. %imi*a reu?ului.
0 Ha; Meral*V a5Fier 5+a ui*a* 7n ,ur. $!n5*rul #5*a al *#u
are; are+5e; de5*ul# glag!re ca 5# 5e re*rag# 7n largul m#rii
!da*# cu reu?ul. Tu; r!babil; *e+ai g=ndi* c# 5e a *r=n*i
e+aici e undea; cu bur*a+n 5u5; a<*e*=ndu+*e 5#+l
7n<@aciN
0 Taci.
=n#*!rul 5+a ar!ia* de marginea la*@!rmei; a
0 212 0
7ngenuncea*; a i#i* cu gri,# 5c!icile a5cuDi*e ri5ii*e e
5*=nc#. +a u*u* edea nimic; aa era 7n*uneca*#;
*ulbura*# <i 7m=cli*# de la burniD#.
a5Fier aan5a rin*re r!eminenDele <i <#nDuleDele
c!ralil!r; re5ing=nd cu <u*uri crabii in5i5*enDi. C#u*a cu
riirea <i i#ia 5*=ncile care 5*r#ungeau aa; b#rb!a5e
de la algele relin5e; re5#ra*e cu c!l!nii de cru5*acee <i
m!lu<*e.
0 Hei; Meral*V
0 Ce eN
0 'i*#+*e la c!ciliile a5*ea. Sun* 5*ridii de m#rg#ri*are;
nu+i a<aN
0 u.
0 *ii de5re eleN
0 u <*iu.
0 A*unci
5un* #5*rea"#+Di
5*ridii de !iniile
m#rg#ri*are; 5un*=n# c=nd$#
c!nin5. ! 5#
<i ai.
aucAce5*ea
5# le
adun; ca 5# aem <i n!i un r!>* din c#l#*!ria a5*a; nu
numai ! r#ceal#. S# le adun; Meral*N
0 Adun#+le. $!n5*rul a*ac# e5cari. Culeg#*!rii in*r#;
de!!*ri#; 7n acea5*# ca*eg!rie.
0 rei 5# m# @!l!5e<*i dre* m!meal#NV
0 Adun#; adun#. Ia c!ciliile mai mari; dac# nu c!nDin
m#rg#ri*are; le >erbem <i @acem ! 5u#.
0 A5*a+i bun#. Iau numai m#rg#ri*arele; 5c!icile 5# le ia
naiba. Al naibii >r+ar Cum 5e al naibii de5cideN +ai
un cuDi*; Meral*N
0 Cum a<a; n+ai lua* niciun cuDi*N
0 Eu 5un* !e*; nu cuDi*ar. -aP ce 5#+mi mai ba* caul; la
naiba; le iau cu mine <i le 5c!* eu mai *=r"iu m#rg#ri*arele.
Hei; *uV 3leac# de+aiciV
Crabul <u*a* a "bura* e5*e caul lui Meral* <i a l!n,a* 7n
aluri. =n#*!rul c#lca d!m!l de+a lungul marginii
la*@!rmei; ui*=ndu+5e la aa neagr#; imene*rabil#. Au"ea
ci!c#ni*ul ri*mic al ie*rei cu care a5Fier de5rindea
m!lu<*ele de 5*=nc#.
0 a5FierV in! 5# e"iV
3la*@!rma la*# <i ie*r!a5# 5e *ermina bru5c cu ! mucie
0 21 0
niela*#; a5cuDi*#; 7n dre*ul c#reia @#cea ungi dre* cu
!=rni<ul. Sub 5ura@aDa aei 5e u*eau edea clar bl!curi
en!rme; c!lDur!a5e; cu @eDe ne*ede de marmur# alb#;
n##di*e de alge; m!lu<*e <i anem!ne+de+mare care 5e
leg#nau 7n a# ca !rile la adierea =n*ului.
0 Ce e5*eN Ara*# ca ni<*e *re*e.
0 3en*ru
5un* *re*elec#care
5un* duc
*re*e; a <!*i*
5re a5Fier5ubaca*ic#.
! a<e"are 5idera*. O!!;Ca
legendarul Z5; care a @!5* 7ngiDi* de aluri. Ai au"i* legenda
de5re l!cul din abi5; de5re Z5 de 5ub AeN O!!; !i 5crie
de5re a5*a ! balad#; de+! 5# crae c!ncurenDa de ciud#.
S# ne ui*#m mai de+ar!ae e"i; aici e5*e un @el de
m!"aic; cu cea graa* 5au 5cul*a*. O in5criDieN -#+*e;
Meral*.
0 a5FierV Ac!l!+i ad=ncV Aluneci
0 Ei;la<ibr=u;
a,unge *u acumV Oricum
e rima 5un*iea<c#.
*rea*#. e un l!ce"i;
larg aici
ca !abia+mi
5al# de
bal. O; la naiba
Meral* a 5#ri* ca un @ulger 7n a# <i l+a 5ri,ini* e bardul
cu@unda* =n# la g=*.
0 $+am 7miedica* de raa*ul #5*a; 5+a 5cu*ura* a5Fier
*r#g=nd aer; ridic=nd cu ambele m=ini ! m!lu5c# imen5# cu
c!cilia de cul!area c!bal*ului; n##di*# de alge; de e care
5e 5curgea aa. Sun* 5c#ri e5*e *!*. &rum!a5# cul!are; nu+i
a<aN -# 5+! un 7n de5aga *a; 7n a mea nu mai 7ncae.
0 3leac# de aici; a m!rm#i* =n#*!rul 7n@uria*. -u+*e
7nd#r#*; e la*@!rm#; a5Fier. u+i de <ag#.
0 %ini<*e. Ai au"i*N Ce+a @!5*N
Meral* a au"i*. Sune*ul a eni* de ,!5; din ad=ncuri. Surd
<i gra; dar 7n acela<i *im ml#di!5; lini<*i*; 5cur*; abru*.
!n de cl!!*.
0 Cl!!*; 5# m# a <!*i* a5Fier; urc=nd e la*@!rm#.
Am au* dre*a*e; Meral*. Cl!!*ul a<e"#rii 5cu@unda*e Z5;
cl!!*ul @an*!mel!r ca5*elului; 7n#bu<i* de !ara
ad=ncuril!r. e amin*e<*e de c!ndamnaDi
0 Oare ciar nu !Di 5# *aciN
-ang#*ul 5+a ree*a*. $ul* mai ar!ae.
0  e reamin*e<*e; a c!n*inua* bardul; 5*!rc=ndu+<i
0 214 0
!alele duble*ului; de 5!ar*a 5a *eribil#. Ace5* cl!!* e5*e
un aer*i5men*
=n#*!rul a 7nce*a* 5#+i ac!rde a*enDie !cii lui a5Fier <i a
aela* la al*e 5imDuri. SimDea. SimDea cea.
0 'n aer*i5men*. a5Fier <i+a 5c!5 uDin limba; ceea ce
!bi<nuia 5# @ac# a*unci c=nd 5e c!ncen*ra. Aer*i5men*
5au mm 5# nu ui*#m mm ei bine Ma*a; ! amV
Inim$ de c!"&"t s*rd, d$n0$nind de m"arte,
Mai !esne ca *itarea, de &*rtat :n s&ate.
's&re amintire=%
Aa de l=ng# =n#*!r a e?l!da*. a5Fier a r#cni*. =<nind
din 5um#; m!n5*rul cu !cii bulbucaDi 5+a ree"i* la Meral*
cu ! lam# la*#; "imDa*#; a5em#n#*!are cu ! c!a5#. Meral* 7<i
lua5e
7nceu5e5ada
5# 5e7nume;
m=n#a<a 7nc# din m!men*ul
c# acum 7n care
n+a @!5* ne!ie aa
dec=* 5#
5e r!*ea5c# din <!lduri <i 5#+l 7n,ungie e m!n5*ru 5ub
@#lcile m!i; 5!l"!a5e. Imedia* 5+a 7n*!r5 7n direcDia !u5#;
unde aa a D=<ni* din n!u cu urm#*!rul m!n5*ru; care aea
un c!i@ bi"ar <i ! armur# din*r+un @el de aram# #*a*#. Cu !
l!i*ur# aml# de 5ad#; =n#*!rul i+a re*e"a* ergeaua
5uliDei 5cur*e; 7ndre*a*e 5re el <i; cu imul5ul d!b=ndi*; i+a
5*r#un5 b!*ul lin de dinDi. A 5#ri* 5re marginea
la*@!rmei; le5nind aa.
0 &ugi; a5FierV
0 -#+mi m=naV
0 Ie<i a@ar#; la naibaV
'rm#*!area crea*ur# 5+a ii* din aluri; <uier=nd ! 5abie
curba*#; Dinu*# 7n*r+! lab# erde <i a5r#. =n#*!rul <i+a
5ri,ini* 5ada de 5*=nca n##di*# de m!lu<*e de e
marginea la*@!rmei <i a lua* !"iDia de lu*#; dar diania
cu !ci de e<*e nu 5+a ar!ia* de el. A=nd aceea<i
5*a*ur# ca Meral*; aa 7i a,ungea *!* =n# la br=u; dar
imre5i!nan*a crea5*# de arici de e ca <i braniile
uma*e ! @#ceau 5# ar# mai mare. Mrima5a r!du5# de
@#lcile la*e <i 5c!@=lci*e; 7narma*e cu dinDi; #rea un r=n,e*
crud.
0 21 0
Ign!r=nd cele d!u# *ruuri care 5e "b#*eau 7n aa
7nr!<i*#; diania a ridica* 5abia Dinu*# cu ambele labe de
m=nerul lung. 'm=ndu+<i <i mai mul* crea5*a <i braniile;
a r#5uci* abil lama 7n aer. Meral* a au"i* cum lama u<!ar# a
<uiera* <i a "#ng#ni*.
Crea*ura a @#cu* un a5 7nain*e; *rimiD=nd un al 5re
=n#*!r.
r#5un5. Sada lui Meral*
=n#*!rul a @#cu*5+a <ir#5uci*
el un<i a5;
a <uiera* dre*
acce*=nd
r!!carea.
Oci+de+3e<*e <i+a mu*a* cu de?*eri*a*e dege*ele lungi e
m=nerul 5abiei; <i+a l#5a* 7n ,!5 7nce* umerii blindaDi cu 5!l"i
<i aram# <i 5+a 5cu@unda* =n# la c!a*e; a5cun"=ndu+<i
arma 5ub a#. Meral* <i+a curin5 5ada cu ambele m=ini J
drea*a ciar 5ub m=ner; 5*=nga 7n ca#* J; a!i <i+a ridica*
arma <i a 7nclina*+! u<!r; dea5ura um#rului 5#u dre*. S+a
ui*a* 7n !cii
cu iri5urile dem!n5*rului;
@!rma un!rdar erau ni<*e
ic#*uri cu ! !ci iri"aDime*alic#;
5*r#lucire de e<*e;
rece. Oci care nu e?rimau nimic <i nu *r#dau nimic. imic
din ce+ar > u*u* anunDa a*acul.
-in ad=ncuri; din ar*ea de ,!5 a *re*el!r care di5#reau
7n*r+un abi5 negru; a r#5una* dang#*ul unui cl!!*. -in ce 7n
ce mai ar!ae; din ce 7n ce mai clar.
Oci+de+3e<*e 5+a aleca* 7nain*e; *r#g=ndu+<i lama a@ar#
din a#; <i a a*aca* cu i*e"a g=ndului; l!ind 7n *!a*e
direcDiile. Meral* a au* mare n!r!c; a an*icia* c# l!i*ura
a > da*# 7n drea*a. A ara* cu lama 7ndre*a*# 7n ,!5;
r#5ucindu+<i u*ernic *runciul; <i imedia* <i+a 7n*!r5 5ada;
i"bind+! erendicular e 5abia m!n5*rului. Acum *!*ul
deindea de care din*re ei a a,unge mai iu*e cu dege*ele
e m=ner; care a > rimul care a *rece de la bl!ca,ul
5*a*ic la l!i*ura !@en5i#; l!i*ur# a c#rei @!rD# ! c!n5*ruiau
de,a am=nd!i; *ran5@er=ndu+<i greu*a*ea c!rului e ici!rul
c!re5un"#*!r. Meral* <*ia c# am=nd!i 5un* la @el de rai"i.
-ar Oci+de+3e<*e aea dege*ele mai lungi.
=n#*!rul l+a l!i* 7n*r+! ar*e; mai 5u5 de <!lduri; 5+a
r#5uci* 7n*r+! 5emiirue*#; 7ming=nd lama mai ad=nc cu
greu*a*ea c!rului 5#u; a ei*a* @#r# di>cul*a*e c!n*raa*acul
amlu <i a!*ic; di5era* <i li5i* de graDie. C#5c=ndu+<i
0 21/ 0
b!*ul de e<*e; m!n5*rul a di5#ru* 7n *#cere 5ub aa 7n
care lu*eau n!ri<!ri de un r!<u+7nci5.
0 -#+mi m=naV ReedeV a 5*riga* a5Fier. in 5re n!i; 7n
u!aieV Li #dV
=n#*!rul l+a rin5 de m=na drea*# e bard <i a ie<i* din
a# e marginea la*@!rmei ie*r!a5e. -in 5a*ele lui; din
larg; a n##li*
A 7nceu* un al.
u?ul.
Au lua*+! la 5#n#*!a5a; urm#riDi de aa care 5!rea.
Meral* 5+a ui*a* 7na!i <i a #"u* cum ie<eau din a#
nenum#ra*e crea*uri marine; cum 5e ree"eau du# ei;
5#rind 5rin*en e ici!arele mu5cul!a5e. &#r# un cu=n*;
<i+a iuDi* a5ul.
a5Fier g=@=ia; alerga ane!ie; le5nind aa care+i
a,ungea =n# la genunci. S+a 7miedica*; a c#"u*; 5+a *=r=*
rin*re alge
Meral* l+a <i 5c!ici;
auca* 5ri,inindu+5e
de cen*ur# e m=inile
<i l+a 5mul5 *remur=nde.
din 5uma crea*#
7n ,urul 5#u.
0 &ugiV i+a 5*riga*. Li Din e l!cV
0 Meral*
0 &ugi; a5FierV Cur=nd aa ! 5# umle r#a5*ia <i
a*unci n+! 5# ne mai u*em urni de+aiciV Adun#+Di *!a*e
u*erileV
a5Fier a icni* <i a lua*+! la g!an#. Meral* l+a urma* 7n
5eranDa c# m!n<*rii ! 5# renunDe 5#+i =ne"e. *ia c# 7n*r+!
lu*# cu 7n*regul gru n+ar > au* nici! <an5#.
%+au a,un5 7n aceea<i r#a5*ie; de!arece nielul aei era
de5*ul de ridica* a5*@el 7nc=* ei u*eau 5# 7n!a*e; 7n *im ce
el; cu@unda* 7n 5um#; 5e cinuia 5# aan5e"e rin*re
ie*rele alunec!a5e. Ln5# r#a5*ia era rea 5*r=m*# ca 5#+l
a*ace din *!a*e #rDile. S+a !ri* 7n ir!aga unde a5Fier
d#du5e e5*e craniu.
S+a !ri*; 5+a 7n*!r5. S+a lini<*i*.
3rimului i+a 7n>* =r@ul 5adei 7n l!cul 7n care ar > *rebui*
5# >e *=mla. Celui de+al d!ilea; 7narma* cu un @el de 5cu*
mai 5cur*; i+a 5in*eca* burduanul. Cel de+al *reilea a @ugi*
ca *#unul cu aiul.
=n#*!rul a da* 5# ia5# rin ca#*ul ir!agei; dar 7n acel
0 21U 0
m!men* a D=<ni* un al; l+a 7n#lui* 7n 5um#; l+a curin5
7n*r+un =r*e,; l+a i"bi* de 5*=nci <i l+a *=r=* 7n ,!5; 5re !ciul
=r*e,ului. S+a ci!cni* cu ! crea*ur# marin# ie<i*# din !r*e?;
e care a arunca*+! cu un <u*. Cinea l+a auca* de ici!are
<i l+a *ra5 5re ad=ncuri. S+a re"ema* cu 5a*ele de !
5*=nc#; dar <i+a de5ci5 !cii *aman la *im en*ru a edea
ni<*e
ara*+!5ilue*e 7n*uneca*e;
cu 5ada; ca d!u#
iar cea de+a d!ua @ulger#ri. 3e rima
l+a de*ermina* 5# 5e a
@erea5c# in5*inc*i; a#r=ndu+5e cu m=na 5*=ng#. A 5imDi*
l!i*ura; durerea <i; la 5cur* *im; mu<c#*ura acid# a 5#rii. A
l!i* @undul aei cu ici!arele; 5+a a=n*a* 5re 5ura@aD#;
<i+a reg#*i* dege*ele <i a 5ciDa* Semnul. E?l!"ia
7n#bu<i*# i+a 5*r#un5 urecile cu un u5eu ar!?i5*ic de
durere. -ac# ie5 cu bine din a5*a; 5+a g=ndi* Meral*
le5c#ind aa cu braDele <i ici!arele; dac# ! 5c!* la ca#*;
m#
5c!*duc la Zen 7n engerberg; ! 5# 7ncerc din n!u -ac# !
la ca#*
I 5+a #ru* c# aude ! *r!me*#. Sau un c!rn.
alul; e?l!d=nd din n!u 7n*r+un =r*e,; l+a ridica* =n# la
5ura@aD# <i l+a arunca* e bur*# e la*@!rma 7n*in5#. Acum
5e di5*ingeau clar c!rnul <i r#cne*ele lui a5Fier; care #reau
5# in# din *!a*e #rDile 5imul*an. A e?ira* u*ernic ca 5#
5cae de aa 5#ra*# din na5 <i; d=ndu+<i la ! ar*e <uiDele
umede de e @aD#; 5+a ui*a* 7mre,ur.
Se aa e la,#; ar!ae de l!cul din care leca5er#. Era
7n*in5 cu @aDa 7n ,!5 e rundi<; 7n ,urul 5#u; 5uma alb# 5e
reg#*ea de 7nain*area aei la u?. Ln 5a*ele lui; 7n de>leul
care acum deeni5e un g!l@ 7ngu5*; dan5a e alurile m#rii
un del>n cenu<iu. -inc!l! de ace5*a; a"=rlindu+<i #rul
umed; acamarin; 5*#*ea 5irena. Aea 5=ni @rum!<i.
0 3le*edalbeV a c=n*a*; u*ur=ndu+<i m=na 7n care Dinea
! c!cilie c!nic# mare; r#5uci*# 7n 5iral#. $ai *r#ie<*iN
0 Tr#ie5c; i+a r#5un5 =n#*!rul. Suma din ,urul lui a
deeni* r!". QraDul 5*=ng 7i era 7nDeeni*; 5area 7l 7nDea.
$=neca 5ur*ucului era 5@=<ia*#; l#5=nd 5# 5e ad# cum 7i
<ir!ie<*e 5=ngele. Am ie<i* cu bine din a5*a; 5+a g=ndi*; ! 5+!
@ac din n!u. -ar nu; de leca* nu lec nic#ieri.
%+a #"u* e a5Fier @ugind 5re el; !*icnindu+5e e
0 216 0
ie*r!aiele umede.
0 I+am !ri*V a c=n*a* 5irena <i a 5ua* din n!u 7n
c!cilie. -ar nu en*ru mul* *imV &ugi <i nu *e mai 7n*!arce
aici; 3le*edalbeV $area u e5*e en*ru *ineV
0 *iuV a @!5* de ac!rd. *iuV $ulDume5c; SPeena"V

VII
0 a5Fier; i+a 5u5 Oci<!r; ru=nd cu dinDii ca#*ul
banda,ului <i 7nn!d=ndu+l e 7nceie*ura m=inii lui Meral*.
Sune+mi; de unde+ai 5c!5 m!rmanul de 5c!ici de 5ub
5c#riN S!Dia lui -r!uard le cur#D# acum <i nu+<i a5cunde
!inia c# aDi meri*a*+! am=nd!i.
0 Sc!iciN J a 7n*reba*+! a5Fier. Ce 5c!iciN Habar n+am.
3!a*e c# ni le+au l#5a* ni<*e raDe "bur#*!areN
Meral* a "=mbi*; 7n*!rc=ndu+<i caul 5re umbr#. =mbea
amin*indu+<i ble5*emele lui a5Fier; care 7<i e*recu5e *!a*#
du#+amia"a de5@#c=nd 5c!ici <i 5c!ci!r=nd carnea gra5#.
L<i "dreli5e dege*ele <i+<i #*a5e c#ma<a; @#r# 5# g#5ea5c#
nici m#car un 5ingur m#rg#ri*ar. Ceea ce nu era de mirare
en*ru c#; r!babil; nu erau erliere; ci 5c!ici !rdinare 5au
midii. Aband!na5er# ideea de a g#*i ! 5u# din ele a*unci
c=nd a5Fier a de5@#cu* rima 5c!ic# J carnea nu ar#*a rea
*en*an* <i uDea de le curgeau lacrimile.
Oci<!r a *ermina* an5a*ul <i 5+a a<e"a* e ! cad#
7n*!ar5# cu @undul 7n 5u5. =n#*!rul i+a mulDumi* 7n *im ce+
<i admira braDul banda,a* elegan*. Rana era r!@und# <i
de5*ul de lung#; a,ung=ndu+i =n# la c!*ul care 7l durea de i
5e unea e inim# c=nd 7l mi<ca. Imr!i"a5e un banda,
*em!rar e la,#; dar; !da*# a,un5 aca5#; a 7nceu* 5#
5=ngere"e din n!u. Cu uDin *im 7nain*e de 5!5irea @e*ei;
Meral* <i+a *urna* e an*ebraDul r#ni* ! !Diune en*ru
c!agularea 5=ngelui;
g#5i* 7mreun# a b#u*
cu a5Fier; un eli?ir5#
7ncerc=nd ane5*e"ic; iar cu
c!a5# rana E55iunl+a
>r
b#ga* 7n*r+un c=rlig de e5cui*. Oci<!r i+a 7n,ura* <i a
7nceu* 5#+i c!a5# rana 7n *im ce a5Fier ! r#5l#*ea cu !
de5criere lin# de cul!are a lu*ei; re"er=ndu+<i de mai
mul*e !ri dre*urile e?clu5ie a5ura unei balade de5re
0 219 0
7n*reaga #Danie. E55i; de5igur; l+a a5al*a* e Meral* cu !
aalan<# de 7n*reb#ri la care nu+i u*ea r#5unde. I+a lua*+!
7n nume de r#u; a=nd 5en"aDia c# 7i a5cunde cea. S+a
7ncrun*a* <i 5+a !ri* din in*er!ga*!riu.
0 Agl!al a aa* *!*ul; a 5u5 ea. Oamenii +au #"u*
c=nd +aDi 7n*!r5; iar nea5*a lui -r!uard; c=nd a g#5i*
5=nge eT!*
drea*a. 5c#ri; a 7nceu*
n!r!dul 5# 7mr#<*ie
5+a du5 la 5*=nci 7n"!nuri 7n 5*=nga
5eranDa <i+n
c# alurile
au adu5 cea la mal; dar; din c=*e <*iu eu; nu 5+a g#5i*
nimic.
0 ici nu !r g#5i; a 5u5 =n#*!rul. $=ine m# duc la
Agl!al ca 5#+i cer; dac# 5e !a*e; 5# in*er"ic# !amenil!r 5#
mai 5*ea rin rea,ma C!lDil!r -rag!nului. iciun cu=n*; *e
r!g; de5re 5c#ri 5au de5re 5c!rnelile lui a5Fier cu !ra<ul
Z5. Al*min*eri ne !m *re"i cu =n#*!ri de c!m!ri <i de
5en"aDi!nal
0 Eu nu duc<i !r a#rea
!rba n!i cadare
de c!l! =n# c!l!; 5+a b!5uma* E55i.
i+a 7nl#*ura* i!len* ! bucl# de e @run*e. -ac# mai 7n*reb
c=*e cea; n+! @ac ca 5# @ug a!i la =l*!are; ca 5# ae
*!a*e 5#l#*!re5ele.
0 Lmi are r#u.
0 Trebuie 5# lec; a anunDa* a5Fier e neu5# ma5#. $#
7n*=lne5c cu AFere**a. Meral*; iau 5ur*ucul *#u; en*ru c# al
meu e5*e gr!a"nic de murdar <i ,ila.
0 T!*ul e5*e ,ila aici; a 5u5 E55i cu 5arca5m; d=nd un
<u* din =r@ul ici!rului b!ar@el!r 7mr#<*ia*e ici <i c!l!.
Cum u*eDi 5*a a<aN A5*a *rebuie ag#Da*#; u5# @rum!5 la
u5ca* Sun*eDi culmea.
0 %a5P c# 5e u5uc# ele. a5Fier <i+a *ra5 e el 5ur*ucul
,ila al lui Meral* <i i+a 5*udia* cu drag Din*ele de argin* de e
man<e*e.
0 %a naibaV i a5*a ce mai e5*eN u 5e !a*e; de5aga
a5*a e5*e 7nc# lin# de m=l <i de algeV i a5*a Ce e5*eN
3@uiV
Meral* <i a5Fier *#ceau ci*ic cu !cii la c!cilia alba5*ru+
c!bal* Dinu*# de E55i cu d!u# dege*e. 'i*a5er# de ea.
$!lu5ca 5e de5ci5e5e u<!r <i uDea de *r#5nea.
0 E5*e un cad!u; i+a r#5un5 *rubadurul re*r#g=ndu+5e
0 22 0
5re u<#. $=ine e5*e "iua *a; a<a+i; #u<ic#N Ei bine;
ace5*a e5*e un cad!u en*ru *ine.
0 Ace5*aN
0 &rum!a5#; nuN a5Fier <i+a *ra5 na5ul <i a ad#uga*
reede. -e la Meral*. El a ale5+! en*ru *ine. ai de mine;
7n*=r"ii. %a reedere

5+a-u#
ui*a* ce a leca*; @e*id#
la m!lu5ca Oci<!r
<i aa @!5*
*#cu*curin5
un m!men*. =n#*!rul
de ru<ine. 3en*ru
a5Fier <i en*ru el 7n5u<i.
0 i+ai amin*i* de "iua meaN l+a 7n*reba* mira*# E55i;
Din=nd la di5*anD# m!lu5c#. CiarN
0 -#+mi+!; a 5u5 el *#i!5. S+a ridica* 7n*r+! r=n# e
5al*ea; r!*e,=ndu+<i m=na an5a*#. LDi cer ier*are en*ru
idi!*ul
0 u; a r!*e5*a* ea; 5c!D=nd un cuDi*a< din *eaca rin5#
de cen*ur#.
amin*ire. uCiar
*rebuiee !dec=*
c!cilie @rum!a5#;
5+! 5#l ! !i
du# ce #5*ra
5ca ca
mai 7n*=i
de c!nDinu*. Ll arunc e @erea5*r# ca 5#+l m#n=nce i5icile.
Cea 5+a ci!cni* de !dea <i 5+a r!5*!g!li*. Meral* <i+a
m#ri* uila <i a #"u* acel cea mul* mai dereme dec=*
E55i.
Era ! erl#. 'na !ale5cen*#; @rum!a5#; 5*r#luci*!are <i
a"urie; c=* un b!b de ma"#re.
0 eil!rV a #"u*+! <i Oci<!r. Meral* $#rg#ri*arV
0 $#rg#ri*ar; a r=5 el. A<adar; ai rimi* =n# la urm# un
cad!u; E55i. $# bucur.
0 Meral*; nu !* 5#+l acce*. $#rg#ri*arul ace5*a
al!rea"#
0 E al *#u; a 7n*reru*+! =n#*!rul. a5Fier; cu *!a*e c# !
mai @ace din c=nd 7n c=nd e r!5*ul; <i+a adu5 amin*e 7n*r+
ade#r de "iua *a de na<*ere. A ru* 5#+Di @ac# ! bucurie.
!rbea de5re a5*a; !rbea cu !ce *are. Ei bine; 5!ar*a l+a
au"i* <i a 7mlini* ceea ce *rebuia.
0 i *u; Meral*N
0 EuN
0 i *u ai ru* 5#+mi @aci ! bucurieN $#rg#ri*arul ace5*a
e a*=* de @rum!5 Trebuie 5# >e e?*rem de reDi!5 u+Di
are r#uN
0 221 0
0 $# bucur c#+Di lace. i dac# e 5#+mi ar# r#u de cea;
acela e @a*ul c# n+a @!5* dec=* unul. i c#
0 -aN
0 C# nu *e cun!5c de a*=*a *im ca a5Fier; 7nc=* 5# am
de unde 5# <*iu <i 5#+mi amin*e5c "iua *a de na<*ere. A5*@el
7nc=* 5#+Di !* !@eri daruri <i 5# *e bucur. A5*@el 7nc=* 5#+Di
!*
S+a 5une #u<ic#.
ar!ia* de el; <i+a arunca* bru5c braDele 7n ,urul
g=*ului 5#u. Meral* i+a re#"u* mi<carea abil# <i raid i+a
ei*a* bu"ele; a 5#ru*a*+! glacial e !bra"; a 7mbr#Di<a*+! cu
@!rD#; dur; cu reDinere <i delica*eDe. I+a 5imDi* rigidi*a*ea <i 5+
a re*ra5 7nce*; 7n5# d!ar c=* ! lungime de braD; ea 7nc#
!dinindu+5e e umerii lui. Meral* <*ia ce a<*ea*# de la el;
dar n+a acDi!na*. u+l a*r#gea.
E55i l+a elibera*; 5+a 7n*!r5 5re @ere5*ruica murdar#;
7n*rede5ci5#.
0 Qine7nDele5; i+a 5u5 ea bru5c. Abia m+ai cun!5cu*. Am
ui*a* c# abia m+ai cun!5cu*
0 E55i; i+a r#5un5 el du# un m!men* de *#cere. Eu
0 i eu de abia *e+am cun!5cu*; a i"bucni*; 7n*reru=ndu+
l. i ce dac#N Te iube5c. +aem 7nc!*r!. +aem.
0 E55iV
0 -a. Te iube5c; Meral*. u+mi a5# ce cre"i. Te iube5c
din m!men*ul 7n care *e+am #"u* ac!l!; la nun*#
S+a !ri*; <i+a l#5a* caul 7n ,!5.
S*#*ea 7n @aDa lui; iar Meral* regre*a c# era ea <i nu
crea*ura cu !ci de e<*e; cea care 7<i a5cundea 5abia 5ub
a#. Cu crea*ura ! mai u*ea 5c!a*e la ca#*. Cu ea; nu.
0 S# nu 5ui nimic J a a*enDi!na*+!. imic; nici! !rb#.
Sun* i5*!i*; 5+a g=ndi*; <i al naibii de 5l#bi*. Trebuie 5#
m# a<e"; mi 5+au 7m#ien,eni* !cii; am ierdu* 5=nge <i n+
am m=nca* Trebuie 5# 5*au ,!5. Od#iDa naibii; 5+a g=ndi*;
a lua @!c numaidec=* 7n *imul @ur*unii; l!i*# de *r#5ne*.
%i5# ble5*ema*# de m!bilier; d!u# 5caune ble5*ema*e <i !
ma5# care 5ere<*e la 5earare; dinc!l! de care e a*=* de
le5ne <i 5igur 5# !rbe<*i; e5*e care am u*ea 5# ne Dinem
ciar de m=ini. i *rebuie 5# m# a<e" e 5al*ea; 5#+i cer 5#
5e a<e"e l=ng# mine. Iar ! 5al*ea umlu*# cu *eci de ma"#re
0 222 0
e5*e rime,di!a5#; nu !Di nici 5# 5cai; nici 5# *e re*ragi
0 S*ai cu mine; E55i.
S+a a<e"a*. &#r# *ragere de inim#. MraDi!5. -ear*e. 3rea
ar!ae.
0 C=nd am aa*; a 5u5 ea; ru=nd *#cerea 7ndelunga*#;
c=nd am au"i* c# a5Fier *e *=r#<*e lin de 5=nge; am @ugi*
din
#d ca5#
nimicca7n!,ur.
nebun#; am alerga*
i a*unci *ii ce cu caul
mi+a 7nain*e
*recu* @#r# 5#
rin caN C#
e r#,i*!rie; c# mi+ai @#cu* @armece; m+ai r#,i* 7n *ain#; cu
iclenie; m+ai @ermeca* cu Semnele *ale; cu medali!nul *#u
cu lu; cu !cii *#i cei r#i. A<a g=ndeam; dar nu m+am !ri*;
am @ugi* mai dear*e en*ru c# am 7nDele5 c#+mi d!re5c
5# S# >u 5ub u*erea *a. Iar reali*a*ea 5+a d!edi* a > <i
mai *eribil#. u mi+ai arunca* niciun @armec; nu mi+ai @#cu*
nici! ra,#. -e ce; Meral*N -e ce nu m+ai @ermeca*N
El
0 *#cea.
-ac# ar > @!5* ! ra,#; a c!n*inua* E55i; *!*ul ar > @!5*
a*=* de 5imlu <i u<!r. $+a< > 5uu5 u*erii *ale <i a< > @!5*
@erici*#. -ar a<a Eu nu mai <*iu ce 5e e*rece cu mine
%a naiba; 5+a g=ndi* el; dac# Zenne@er; a*unci c=nd e5*e
cu mine; 5e 5im*e a<a cum m# 5im* eu acum; !
c!m#*ime5c. ici!da*# n+! 5# m# mai mir. ici!da*# n+! 5+
! mai ur#5c nici!da*#.
Abia acum 7mi dau 5eama c#; !a*e; Zenne@er 5im*e ceea
ce 5im* eu acum; cer*i*udinea r!@und# c# ar *rebui 5# 5e
7n*=mle ceea ce e5*e im!5ibil 5# 5e 7n*=mle; ciar mai
greu de reali"a* dec=* relaDia din*re Agl!al <i SPeena".
Cer*i*udinea c# nu e5*e 5u>cien* un mic 5acri>ciu; c#
*rebuie 5# *e dedici cu *!*ul; <i ciar <i a<a nu 5e <*ie dac#
e5*e de5*ul. u; n+! 5+! mai ur#5c de+acum e Zenne@er
en*ru c# nu !a*e <i nu rea 5#+mi !@ere mai mul* dec=*
un mic 5acri>ciu. Acum <*iu c# un mic 5acri>ciu !a*e
7n5emna de @a* en!rm.
0 Meral*; a gemu* Oci<!r; un=ndu+<i caul 7n*re braDe.
$i+e a*=* de ru<ine. $i+e ru<ine de ceea ce 5im*; e ca !
neu*inD# ble5*ema*#; ca un gu*urai; ca un a5*m
El *#cea.
0 $+am g=ndi* 7n*!*deauna c# a > ! 5*are de 5iri*
0 22 0
minuna*# <i 5ublim#; n!bil# <i demn#; ciar dac#
de"am#gi*!are. %a urma urmei; am c=n*a* a*=* de mul*e
balade de5re a5*a. E5*e cea !rganic; Meral*; gr!a"nic <i
durer!5 de !rganic. Cam a<a 5e 5im*e cinea care e5*e
b!lna; cinea care a b#u* !*ra#. 3en*ru c#; la @el; cinea
care a b#u* !*ra# e5*e ga*a de !rice 7n 5cimbul
an*id!*ului.
0 E55i. TeOrice. Ciar <i 5# >e umili*.
r!g 5#
0 -a. $# 5im* umili*# en*ru c# Di+am m#r*uri5i* *!*ul;
ui*=nd de demni*a*ea care *e 5ile<*e 5# 5u@eri 7n *#cere.
3en*ru c# m#r*uri5irea mea *e+a 5*=n,eni*. 3en*ru c# *e 5imDi
,ena*. -ar n+am u*u* al*@el. Sun* neu*inci!a5#. %a mila
al*uia; ca un b!lna 7n @a"# *erminal#. $ereu mi+a @!5* @ric#
de b!li; c# !i > 5l#bi*#; @#r# u*ere; nea,u*!ra*# <i 5ingur#.
$ereu mi+a @!5* @ric# de b!li; am cre"u* 7n*!*deauna c#
b!ala ar > cel mai r#u lucru care mi 5+ar u*ea 7n*=mla
El *#cea.
0 *iu; a gemu* din n!u. *iu c# ar *rebui 5#+Di >u
recun!5c#*!are en*ru c# en*ru c# n+ai r!>*a* de
5i*uaDie. -ar nu+Di 5un* recun!5c#*!are. i din cau"a a5*a
mi+e ru<ine. 3en*ru c# nu+mi lac *#cerea a5*a a *a <i !cii
*#i 7ngr!"iDi. Te ur#5c. &iindc# *aci. 3en*ru c# nu minDi; c#
nu i e ea ! ur#5c; e r#,i*!area aia a *a; cu cea mai
mare l#cere i+a< 7ml=n*a un cuDi* 7n 5a*e en*ru c# !
ur#5c. Alung#+m#; Meral*. 3!runce<*e+mi 5# lec de aici.
3en*ru c# eu 5ingur#; din r!rie iniDia*i#; nu !*. i reau
5# ie5; 5# m# duc 7n *=rg; la an reau 5# m# r#"bun e
*ine en*ru ru<inea mea; en*ru umilirea mea; reau 5# m#
duc cu rimul care+mi ie5e+n cale
%a naiba; 5+a g=ndi* 7n 5inea lui; au"ind !cea care 5e
r!5*!g!lea ca ! minge din c=r# e *re*e. a i"bucni 7n
l=n5; 5+a g=ndi*; 7nc# d!u# @ra"e <i a 7ncee 5# l=ng#. Ce
m# @ac; la naiba; ce 5# @acN
'merii lui E55i; adu<i 7n @aD#; au "=cni* u*ernic. i+a
7n*!r5 caul <i a 7nceu* 5# l=ng# lini<*i*; ciuda* de *#cu*;
a<nic.
u 5im* nimic; <i+a 5u5 cu gr!a"# 7n 5inea lui; nimic; nici
cea mai mic# em!Die. &a*ul c# acum 7i 7mbr#Di<e" umerii
0 224 0
e5*e un ge5* delibera*; cib"ui*; nu 5!n*an. O 7mbr#Di<e"
en*ru c# 5im* c# *rebuie <i nu en*ru c# reau. u 5im*
nimic.
C=nd a 7mbr#Di<a*+!; 5+a !ri* imedia* din l=n5; <i+a <*er5
lacrimile; <i+a cl#*ina* @erm caul <i 5+a 7n*!r5 a5*@el 7nc=* 5#
nu+i !a*# edea @aDa. A!i 5+a ag#Da* u*ernic de el;
a#5=ndu+<i caul 7n5+a
'n mic 5acri>ciu; ie*ul lui.d!ar un mic 5acri>ciu. O 5#
g=ndi*;
5e lini<*ea5c# du# *!a*e ace5*e 7mbr#Di<#ri; 5#ru*#ri;
m=ng=ieri u rea mai mul*. i ciar dac# ar rea; ceN 'n
mic 5acri>ciu; un @!ar*e mic 5acri>ciu; la urma urmei; e5*e
@rum!a5# <i meri*# -ac# ar > ru* mai mul* A5*a e5*e; !
5+! lini<*ea5c#. 'n ac* de iubire bl=nd; lini<*i*; delica*. C=*
de5re mine la urma urmei mi+e *!*una; en*ru c# E55i
mir!a5e a erbin#; nu a liliac <i agri<e; nu are ielea rece <i
elec*ri"an*#; #rul lui
bucle 5*r#luci*!are; E55iluinu
!cii e ca
E55i ! @ur*un#
5un* @rum!<i;neagr#
bl=n"i; de
cal"i
<i alba<*ri; nu ard cu un i!le* r!@und; rece. E55i a ad!rmi
a!i; 7<i a 7n*!arce caul; cu gura u<!r 7n*rede5ci5#. E55i
n+! 5# "=mbea5c# *rium@#*!r. 3en*ru c# E55i
E55i nu e5*e Zenne@er.
i de aceea nu !*. u !* duce !ara ace5*ui mic
5acri>ciu.
0 Te r!g; E55i; nu l=nge.
0 Qine. S+a 7nde#r*a* de el @!ar*e 7nce*. Qine. Am
7nDele5. u !a*e > al*@el.
Au *#cu*; 5*=nd unul l=ng# al*ul e 5al*eaua umlu*# cu
*eci de ma"#re. Amurgea.
0 Meral*; i+a 5u5 din 5enin; cu *remur 7n gla5. 3!a*e c#
5+ar u*ea ca la m!lu5ca a5*a; ca 7n cad!ul #5*a ciuda*N
Am u*ea *!*u<i 5# g#5im un m#rg#ri*arN $ai *=r"iuN -u#
un r#5*imN
0 $# ui* la m#rg#ri*arul #5*a; a 5u5 el cu e@!r*. $!n*a*
7n argin*; cu 7n!ri*uri de argin*; cu e*ale 7n*!r*!cea*e; 7l
#d la g=*ul *#u e un l#nDi<!r de argin*; ur*a* la @el cum
7mi !r* eu medali!nul. Ace5*a a > *ali5manul *#u; E55i. 'n
*ali5man care *e a r!*e,a de !rice r#u.
0 Tali5manul meu; a ree*a* ea; l#5=ndu+<i caul 7n ,!5.
0 22 0
$#rg#ri*arul meu m!n*a* 7n argin*; de care nu m# de5ar*
nici!da*#. Miuaierul meu e care l+am rimi* 7n 5cimb.
Oare ciar !a*e 5#+mi aduc# @ericireaN
0 -a; E55i. 3!Di 5# >i 5igur# de a5*a.
0 3!* 5# mai 5*au aiciN Cu *ineN
0 3!Di.
S!arelecuaunea;
umlu*# 5e 7n*uneca;
*eci de ma"#re; ei 5*#*eau
7n !d#iDa e 5al*eaua
de la man5ard#; 7n
care nu e?i5*a m!bilier; 7n care erau d!ar ! g#lea*# <i !
lum=nare arin5# e !dea; e un m!rman de cear#
7n*#ri*#.
Au 5*a* 7n *#cere delin#; @#r# 5# 5c!a*# un cu=n*;
r#5*im 7ndelunga*. A!i a eni* a5Fier. Li au"eau a<ii;
ibraDiile l#u*ei <i 7ng=n#rile. a5Fier a in*ra*; i+a #"u* <i n+a
5u5 nimic; niciun cu=n*. E55i; de a5emenea 7n *#cere; 5+a
ridica* <i an+a
a5Fier leca*
5c!5@#r# 5# 5e ui*e
! !rb#. -ar la ei.
=n#*!rul i+a #"u* 7n !ci
cuin*ele ne5u5e.

VIII
0 Ra5# in*eligen*#; a ree*a* g=ndi*!r Agl!al;
5ri,inindu+<i c!*ul e braDul @!*!liului <i b#rbia e umn.
Ciili"aDie 5ubaca*ic#. Crea*uri i*i!ide care *r#ie5c e
@undul m#rii. Sc#ri care duc 7n ad=ncuri. Meral*; m# iei dre*
un rincie al naibii de @raier.
Oci<!r; 7n ici!are al#*uri de a5Fier; a u@ni* @uri!a5#.
a5Fier a cl#*ina* nemulDumi* din ca. Meral* nu 5e 5inci5ea
del!c.
0 $i+e *!*una; i+a 5u5 el lini<*i*; dac# m# cre"i 5au nu.
u+mi @ac dec=* da*!ria 5# *e 7n<*iinDe". Orice c!rabie care
5e a ar!ia de C!lDii -rag!nului 5au cei care 5e duc ac!l!
7n *imul
-ac# rei reu?ului 5un* 7n rime,die.
5# *e 7ncredinDe"i 3rime,die
c# e5*e ade#ra*; de m!ar*e.
dac# rei 5#
ri<*i; n+ai dec=*. Eu d!ar *e+am reeni*.
0 HaV a in*ereni* ele5*; 5*=nd 7n 5a*ele lui Agl!al;
5ri,ini* de era"ul @ere5*rei. -ac#+i !rba de m!n<*ri ca
el>; 5iridu<i 5au al*e 5c=rn#ii de+a5*ea; nu ne *emem. S#
0 22/ 0
nu >e cea mai r#u; @eri+ne+ar "eii 5# ne @erea5c#; cea
@armece. -in ceea ce 5une =n#*!rul; ar > ni<*e 5*a>i din
ad=ncurile m#rii 5au al*e n#luci de+a5*ea. %e g#5im n!i
leacul. $i+a a,un5 la ureci c# un r#,i*!r le+a @#cu* @elul e
l!c 7n lacul $!Fa. %e+a *urna* 7n lac un !l!b!c de !Diune
<i 5+au du5 naibii 5*iiile. +a mai r#ma5 nici urm#.
0 urm#
ici Ln*r+ade#r; a 5u5
n+a r#ma5. Cum-r!uard care
n+a r#ma5 *#cu5e
nici =n# acum.
de l#*ic#; nici de
<*iuc#; nici de crabi <i nici de midii. Au ieri* <i buruienile
din a#; 5+au u5ca* <i arinii de e maluri.
0 $inuna*; a r!5*i* ba*,!c!ri*!r Agl!al. $ulDume5c
en*ru ideea gr!"a#; ele5*. $ai ai <i al*eleN
0 S*aDi 5# edeDi. #*a@ul 5+a 7nr!<i* ca un rac. r#,i*!rul
a cam 5#ri* calul; a mer5 rea dear*e. -ar ne u*em
de5curca <i @#r# r#,i*!ri; rincie. =n#*!rul 5une c# 5e
!a*e
7ncea#r#@ui cu m!n<*rii
r#@uiala; <i c# Ca
c!na<il!r. le !a*e eni de u+i
e remuri. ac. nimic
A*unci;n!u
5#
en*ru n!i; nu+i a<aN Oare b!b!lacii b=n*uiau rin munDi; ca
acumN Ce+i dre*; el>i 5#lba*ici <i al*e 5c=rb!<enii 7<i mai @ac
eacul rin #duri; dar le ine <i l!r remea 7n cur=nd. e
rec##*#m ce+i al n!5*ru. Ca 5*r#m!<ii n!<*ri
0 i m#rg#ri*arele cine+! 5# le mai ad#; 5*r#ne!Dii
meiN 5+a 7mbu@na* rinciele. +aem reme de a<*e*a*;
ele5*.
0 Ei bine; nici ciar a<a. $i 5e are c# 5# 5unem a<a:
en*ru >ecare c!rabie de e5cari; d!u# b#rci de arca<i. Li
7n#D#m n!i min*e e m!n<*rii #<*ia. Am dre*a*e; c!ane
=n#*!rN
Meral* 5+a ui*a* la el di5*an*; dar nu i+a r#5un5.
Agl!al <i+a 7n*!r5 caul; ar#*=ndu+<i r!>lul n!bil; <i+a
mu<ca* bu"a. A!i l+a rii* e =n#*!r; mi,indu+<i !cii <i
7ncrun*=ndu+5e.
0 u Di+ai du5 5arcina =n# la ca#*; Meral*; a 5u5 el. Ai
e<ua* din n!u. u neg c# Di+ai ar#*a* bunele in*enDii. -ar eu
nu l#*e5c in*enDiile. 3l#*e5c re"ul*a*ele. E@ec*ele. Iar
e@ec*ul; ier*a*# 5#+mi >e e?rimarea; e5*e un raa*. A<adar;
ai c=<*iga* un raa*.
0 &rum!5; rincie bine!i*!r; i+a re*e"a*+! 5arca5*ic
0 22U 0
a5Fier. Ce #ca* c# nu ai @!5* cu n!i ac!l!; la C!lDii
-rag!nului. Eu <i =n#*!rul Di+am > aran,a* ! 7n*=lnire cu
unul din*re cei din ad=ncurile m#rii; cu 5ada 7n m=n#.
3!a*e a*unci ai > 7nDele5 de5re ce e5*e !rba <i nu *e+ai
mai > *!cmi* a*=*
0 Ca un recueD; a in*ereni* Oci<!r.

5# 0 Eu la
5*au nudi5cuDii;
!bi<nuie5c 5# m#
a 5u5 *!cme5c;
Agl!al 5#i+am
lini<*i*. m# *=rguie5c
5u5 c# 5au
n+!
5#+Di dau nici! ara ci!ar#; Meral*. LnDelegerea era 5#
elimini rime,dia; 5# 7nle5ne<*i e5cui*ul de m#rg#ri*are @#r#
ri5curi en*ru !ameni. i *uN Ai eni* 5#+mi 7ndrugi er"i <i
u5ca*e de5re ! ra5# in*eligen*# de e @undul m#rii. $#
5@#*uie<*i 5# 5*au dear*e de un l!c care 7mi aduce eni*uri.
Ce+ai @#cu*N Ai uci5 re! 5c=rb!<enie; m# r!g C=*eN
0 u c!n*ea"# c=* de mul*e. Meral* a #li* u<!r. Cel uDin
en*ru *ine; Cu
0 E?ac*. Agl!al.
a*=* mai mul* cu c=* li5e5c d!e"ile. -e<i;
dac# mi+ai aduce m=inile dre*e ale ace5*!r crea*uri
i*i!ide; cine <*ie; !a*e *e+a< r#5l#*i ca e #durarii mei
de !bicei; c=nd 7mi aduc c=*e ! erece de ureci de lu.
0 Ei bine; i+a 5u5 =n#*!rul glacial; nu+mi r#m=ne nimic
al*cea dec=* 5#+mi iau r#ma5+bun.
0 Te 7n<eli; i+a relica* rinciele. i+a mai r#ma5 cea. O
5lu,b# c!n5*an*# 7n 5cimbul unei 5imbrii bune <i a
m=nc#rii. &uncDia <i bree*ul de c#i*an al g#r"ii mele
arma*e; care de acum 7nain*e a 7n5!Di e5carii. A5*a n+! 5#
Din# en*ru *!*deauna; d!ar =n# c=nd ra5a; aaren*
in*eligen*#; a deeni de5*ul de in*eligen*# 7nc=* 5# 5e Din#
dear*e de c!r#biile mele; 5# @ug# ca de @!c. Ce #rere aiN
0 u; mulDume5c; nu m# 7n!ie5c; 5+a 5*r=mba*
=n#*!rul. u+mi lace *reaba a5*a. S!c!* r#"b!iul cu
celelal*e ra5e @#r# nici! n!im#. 3!a*e c# e ! di5*racDie
nemai!meni*# en*ru rincii lic*i5iDi <i lac!mi. -ar
en*ru mine; nu.
0 O; c=*# m=ndrie; a "=mbi* Agl!al. C=*# ar!ganD#.
Ciar a<a; 5# re5ingi ! r!unere 7n*r+un m!d de care
niciun rege nu 5+ar ru<ina. Re@u"i ni<*e arale @rumu<ele cu
aerul unui !m b!ga* care *aman a lua* ! cin# c!i!a5#.
0 226 0
Meral*N Ai r=n"i* a5*#"iN uN -ar m=ineN -ar !im=ineN
Slab# n#de,de; =n#*!rule; @!ar*e 5lab#. Ciar <i 7n 5*are
n!rmal#; ane!ie g#5e<*i de lucru; dar acum; cu braDul 7n*r+
! ba5ma
0 Cum 7ndr#"ne<*iN a Dia* 5ubDire Oci<!r. Cum
7ndr#"ne<*i 5# !rbe<*i a<a cu el; Agl!alN L<i !ar*# m=na
7n
Cumba5ma
!Di >en*ru
a*=* dec# 5+a du5 5#+Di 7ndelinea5c# !runcaV
m=r<a
0 Lnce*ea"#; i+a 5u5 Meral*. Lnce*ea"#; E55i. +are niciun
r!5*.
0 Qa nu e5*e ciar a<a; a 5u5 ea @uri!a5#. Are r!5*. 3=n#
la urm#; cinea *rebuie 5#+i 5un# ade#rul 7n @aD# ace5*ui
rincie care 5+a au*!in*i*ula* rincie; @!l!5indu+5e de
@a*ul c# nu 5+a b#*u* cu nimeni en*ru 5*#=nirea ace5*ei
buc#Di de c!a5*# 5*=nc!a5#; <i care crede acum c# !a*e 5#
umilea5c# e cine
Agl!al 5+a rea.
7nr!<i*; <i+a Duguia* bu"ele; dar a *#cu* ci*ic
<i nu 5+a clin*i*.
0 -a; Agl!al; a c!n*inua* E55i. Te amu"# <i *e bucur#
rile,ul de a+i umili e ceilalDi; *e bucuri c#+Di !Di ar#*a
di5reDul @aD# de un =n#*!r ga*a 5#+<i un# g=*ul en*ru
aralele *ale. -ar a# c# =n#*!rul 7<i ba*e ,!c de di5reDul
<i umilirea *a; c# nu+l imre5i!nea"# del!c; c# nici m#car nu
le ia 7n 5eam#. u; =n#*!rul nu 5im*e nici m#car ceea ce
5im* r!bii <i 5uu<ii *#i; ele5* <i -r!uard; iar ei 5im*
ru<ine; ! r!@und# <i ar"#*!are ru<ine. =n#*!rul nu 5im*e
ceea ce 5imDim n!i; eu <i a5Fier; adic# 5c=rb#. i <*ii;
Agl!al; de ceN LDi 5un eu. =n#*!rul <*ie c# e cel mai bun.
E mul* mai al!r!5 dec=* *ine. i a5*a 7i d# u*erea e care
! are.
E55i 5+a !ri*; <i+a leca* caul; dar nu 5u>cien* de
reede en*ru ca Meral* 5# nu+i !a*# edea ! lacrim# care
7i lic#rea 7n c!lDul !ciului @rum!5. &a*a <i+a a*in5 cu m=na
7n!ri*ura a*=rna*# la g=* de l#nDi<!rul de argin*; 7n!ri*ura
7n mi,l!cul c#reia 5e aa un m#rg#ri*ar mare alba5*ru.
Ln!ri*ura; care aea e*ale 7mle*i*e; era e?ecu*a*# cu
m#ie5*rie. -r!uard; 5+a g=ndi* =n#*!rul; a @!5* la 7n#lDime.
Or@erierul rec!manda* de el <i+a @#cu* bine *reaba. i nu i+a
0 229 0
lua* nici! ara. -r!uard a l#*i* *!*ul.
0 3rin urmare; rincie a*!*u*ernic; a relua* Oci<!r;
ridic=ndu+<i caul; ar > caragi!5 5#+i r!ui =n#*!rului
@uncDia de mercenar 7n arma*a e care d!re<*i 5+!
!rgani"e"i 7m!*ria !ceanului. u *e @ace de r=5; en*ru c#
r!unerea *a !a*e 5*=rni r=5ul. T!* n+ai 7nDele5N 3e
=n#*!r 7l !Di
ca 5# aere l#*i 5#de7ndelinea5c#
!amenii ! 5arcin#;rime,dia
R#u; ca 5# 7miedice 7l !Di n#imi
care
7i a<*e. -ar nu !Di 5#+l cumeri; nu !Di 5#+l @!l!5e<*i
en*ru r!riile *ale in*ere5e. 3en*ru c# =n#*!rul; ciar
a<a; r#ni* <i #me5i*; e5*e mul* mai bun dec=* *ine.
al!rea"# mul* mai mul*. -e aceea 7<i ba*e ,!c de !@er*a *a
mi"erabil#. Ai 7nDele5N
0 u; d!mniD# -aen; a 5u5 glacial Agl!al. +am
7nDele5. -im!*ri#; 7nDeleg din ce 7n ce mai uDin.
3rincialul
am !runci*lucru e care*!Di
5# a*=rnaDi ciar
*reinu7n7l<*reang;
7nDeleg e5*e cum dedu#
bine7nDele5 nu
ce eDi > @!5* biciuiDi <i 7n>eraDi 7n realabil. -umnea*a;
d!mniD# -aen; *e 5*r#duie<*i 5# dai imre5ia c# <*ii *!*ul.
Ia 5une; a*unci; de ce n+am @#cu* eu a5*aN
0 -e bun# 5eam#; a r#5un5 !e*a; n+ai @#cu*+!; Agl!al;
en*ru c# undea; ad=nc; 7n#un*rul *#u; m!cne<*e !
5c=n*eie de decenD#; ! r#m#<iD# de !n!are; ne5u@!ca*e 7nc#
de m=ndria areni*ului <i a negu5*!rului. Ciar 7n mi,l!c;
Agl!al. Ln mie"ul inimii. O inim# care e5*e 7n 5*are 5#
iubea5c# ! 5iren#.
Agl!al 5+a albi* ca arul; <i+a 7ncle<*a* m=inile e braDele
@!*!liului. Qra!; <i+a 5u5 7n g=nd =n#*!rul; bra!; E55i;
minuna*. Era m=ndru de ea. -ar 7n acela<i *im 5imDea !
durere; ! durere gr!a"nic#.
0 -uceDi+# de+aici; a 5u5 7nce* Agl!al. 3lecaDi 7nc!*r!
edeDi cu !cii. %#5aDi+m# 7n ace.
0 R#m=i cu bine; rincie; i+a r#5un5 E55i. Iar acum; la
de5#rDire; acce*# un 5@a* bun. 'n 5@a* e care ar *rebui 5#
Di+l dea =n#*!rul; dar nu reau ca el 5# 5e umilea5c# =n#
7n*r+ac!l! 7nc=* 5#+Di dea 5@a*uri. O !i @ace 7n l!cul lui.
0 A5cul*.
0 Oceanul e5*e imen5; Agl!al. imeni nu a cerce*a*
0 2 0
ceea ce e5*e ac!l!; dinc!l! de !ri"!n*; dac# ! > cea.
Oceanul e5*e mai mare dec=* !rice #dure din care i+aDi
5urgiuni* e el>. E5*e mul* mai ane!ie de #*run5 dec=*
7n !ricare din*re munDii 5au ceiurile 7n care aDi c#5#i*
b!b!lacii. Ac!l!; 7n ad=ncul !ceanului; 7<i duce eacul un
n!r!d care <*ie 5# m=nuia5c# armele; cun!a<*e *ainele
relucr#rii
5# naige"eme*alel!r. Ai gri,#;
7n5!DiDi de arca<i;Agl!al.
*e a<*e-ac# e5carii
un r#"b!i cu7nce
cea
de5re care nu <*ii mare lucru. Ceea ce rei 5# r#5c!le<*i 5e
!a*e d!edi a > un cuib de ie5i. Te 5@#*uie5c 5# le l#5aDi
marea; en*ru c# marea nu e5*e a !a5*r#. u <*ii <i nici nu
ei aa 7nc!*r! duc *re*ele care c!b!ar# du# C!lDii
-rag!nului.
0 Te 7n<eli; d!mniD# E55i; a gr#i* cu 5enin#*a*e Agl!al.
!m aa 7nc!*r! duc acele *re*e. $ai mul* dec=* a*=*; !m
c!b!r7 e ele.
!ceanului; dac#!m cerce*a
5e a# cea.cei5e a#5c!a*e
!m de cealal*# ar*e
din ace5* a
!cean
*!* ceea ce !a*e > 5c!5. i dac# nu n!i; a*unci; ne!Dii 5au
ne!Dii ne!Dil!r n!<*ri. E d!ar ! ce5*iune de *im. -a; a<a
!m @ace; ciar dac# !ceanul 5e a 7nr!<i de 5=nge. i *u
<*ii bine; E55i; 7nDelea*# E55i; care 5crie cr!nica !menirii cu
baladele ei. iaDa nu e5*e ! balad#; micuD#; 5#rman# !e*#;
cu !ci @rum!<i; r#*#ci*# rin*re r!riile cuin*e. iaDa e5*e
! lu*#. Iar lu*a am 7n#Da*+! de la =n#*!ri mai cura,!<i
dec=* ai n!<*ri. Ei ne+au 7ndruma* a<ii; ne+au ar#*a* calea;
ne+au re5#ra*+! cu cadarele cel!r care ne+au 5*a* 7n drum
<i ne+au *ulbura*; cu cadarele cel!r care au a#ra* lumea
de n!i. !i; E55i; d!ar c!n*inu#m acea5*# lu*#. !i; <i nu
baladele *ale; cre#m cr!nica !menirii. i nici nu mai aem
ne!ie de =n#*!ri; en*ru c# de+acum 7nc!l! nimic nu ne
mai !a*e 5*#ili. imic.
E55i; alid#; <i+a 5ua* <uiDa bucla*#; <i+a 5muci* caul.
0 imic; Agl!alN
0 imic; E55i.
3!e*a a "=mbi*.
-in an*icamer# au a,un5 bru5c Die*e; *r!#i*; rum!are.
3a,ii <i gardienii au n##li* 7n 5al# <i ciar 7n @aDa u<ii au
7ngenuncea* !ri 5+au 7nclina* @!rm=nd ! gard# de !n!are.
0 21 0
Ln rag 5*#*ea SPeena".
3#rul ei acamarin era c!a@a* ar*i5*ic; >?a* cu ! diadem#
minuna*# de c!rali <i m#rg#ri*are. 3ur*a ! r!cie de
cul!area aei de mare; cu !l#na<e albe ca 5uma. R!cia
era bine cr!i*#; a5*@el 7nc=* @rumu5eDea 5irenei; de<i arDial
a5cun5# <i dec!ra*# cu un c!lier de ,ad <i lai5la"uli; 5e
#dea *!*u<i demn#
0 SPeena" de Agl!al;
a icni* cea mai mare admiraDie.SPeena" a
7ngenuncind.
mea.
Sirena 5+a ar!ia* 7nce*; cu a5 m!ale <i graDi!5; uid ca
un al care 5e ar!ie de D#rm.
S+a !ri* 7n @aDa rincielui; dinDii albi i+au 5c=n*eia* 7n*r+
un "=mbe* di5cre*; a!i @!ar*e raid m=inile mici au aduna*
!alele r!ciei <i le+au ridica* de5*ul de mul*; 7nc=* !ricine
u*ea ealua cali*a*ea muncii r#,i*!arei marine; a
mar@an*ei.
mar@an*a <*iaMeral* a 7ngiDi* 7nici!are
ce 7n5eamn# 5ec. u@rum!a5e
7nc#ea nici! 7nd!ial#:
<i m!dul 7n
care ace5*ea 5e reali"ea"#.
0 HaV a 5*riga* a5Fier. Qalada mea ca balada mea
dar <i+a @#cu* ici!are en*ru el; ier"=ndu+<i 7n 5cimb
!ceaV
0 +am ierdu* nimic; a 5u5 SPeena" c=n*=nd 7n cel
mai ur grai c!mun. -e!camda*#. -u# acea5*# !eraDie
5un* ca n!u#.
0 !rbe<*i graiul n!5*ruN
0 Cum 5# nu; nu 5e !a*eN Ce mai @aci; 3le*edalbeN O;
<i iubi*a *a e5*e aici; E55i -aen dac# 7mi aduc bine amin*e.
Acum ! cun!<*i mai bine 5au *!* a<a; de+abia; de+abiaN
0 SPeena" a gemu* Agl!al *=ngui*!r; ar!iindu+5e
de ea 7n genunci. Iubi*a mea numai *u a<a; iubi*a mea;
7n cele din urm#. A<adar; 7n 5@=r<i*; SPeena"V
Sirena; cu un ge5* graDi!5; i+a da* m=na 5# ! 5#ru*e.
0 -a. i eu *e iube5c; idi!*ule. i ce drag!5*e ar > aceea
dac# 7ndr#g!5*i*ul nu e 7n 5*are de un mic 5acri>ciu.

IX
Au leca* din Qremer!!rd dereme; dimineaDa e
0 22 0
r#c!are; rin ceaDa care 7n#luia 5*r#lucirea gl!bului r!<ia*ic
al 5!arelui 7n#lDa* la !ri"!n*. Au leca* *u5*rei. A<a
!*#r=5er#. +au !rbi* de5re a5*a; n+au @#cu* niciun lan;
au ru* d!ar 5# >e 7mreun#. 3en*ru ! reme.
Au l#5a* 7n urm# r!m!n*!riul 5*=nc!5; 5+au de5#rDi* de
@ale"a !=rni*#; "imDa*#; aa*# dea5ura la,ei; de
@!rmaDiunile bi"are; -ar
5*=ncile calcar!a5e. 5cul*a*e
c=nd audea,un5
aluri <i de erde;
7n alea =n*uricu7n
!ri; a r=ului Adala**e; 7nc# aeau mir!5ul de mare 7n n#ri;
iar 7n ureci; !!*ele aluril!r 5ar*e de 5*=nci <i 5*rig#*ele
a5cuDi*e; 5#lba*ice; ale e5c#ru<il!r.
a5Fier 5!r!#ia 7n*runa; @#r# au"#; 5#rea de la un
5ubiec* la al*ul <i; rac*ic; nu *ermina niciunul. !rbea
de5re inu*ul lui Qar; unde un !bicei 5*uid 5ilea @e*ele 5#+
<i #5*re"e ir*u*ea =n# 5e m#ri*au; de5re #5#rile de >er
de e in5ula
de5re Ini5<i3!r!e*;
buce*ul de5re
r!rie*#Dile aa ie
ciuda*e ale<iinului
aa m!ar*#;
de 5a>r;
numi* cili; de5re cadruleDii regali din Ebbing; cu nume
5c=rb!a5e <i eneran*e ca: 3u*"i; Mri*"i; $i*"i <i uan 3abl!
a55ermiller. !rbea de5re n!ile *endinDe 7n mu"ic# <i 7n
!e"ie; r!m!a*e de c!ncur5uri; *endinDe care; 7n !inia lui
a5Fier; erau ca @an*!mele care 5imulea"# acDiunile i*ale.
Meral* *#cea. i E55i *#cea 5au r#5undea m!n!5ilabic.
=n#*!rul i+a 5imDi* riirea. O riire e care ! ei*a.
Au *raer5a* Adala**e cu @erib!*ul; de a c#rui ar=m# au
@!5* ne!iDi 5# *rag#; en*ru c# !era*!rul de *ran5!r* era
7n*r+! 5*are ,alnic# de ebrie*a*e. Alb ca arul; curin5 de
5a5me; riea 7n g!l <i nu i"bu*ea 5# dea drumul
geamandurii de ac!5*are e care ! Dinea cu ambele m=ini
<i; la *!a*e 7n*reb#rile care i 5e adre5au; r#5undea numai
cu cu=n*ul BurgG.
inu*ul de e cel#lal* mal al r=ului Adala**e i+a l#cu*
=n#*!rului J a<e"#rile 7n<ira*e de+a lungul r=ului erau 7n
cea mai mare ar*e 7nc!n,ura*e de ! ali5ad#; ceea ce era
de bun augur en*ru aarea unui l!c de munc#.
Ln *im ce ad#au caii; c#*re amia"#; Oci<!r 5+a ar!ia*
de el r!>*=nd de @a*ul c# a5Fier era mai dear*e.
=n#*!rul nu u*ea a,unge mai dear*e. Ea l+a 5urrin5.
0 2 0
0 Meral*; i+a 5u5 ea 7nce*. Eu nu mai nu mai !*
5u!r*a. E5*e e5*e u*erile mele.
El a 7ncerca* 5# ei*e 5+! riea5c# 7n !ci. +aea cum.
S*#*ea 7n @aDa lui; ,uc=ndu+5e cu erla alba5*r# din 7n!ri*ura
de argin* ag#Da*# la g=*. S*#*ea ac!l!; iar el regre*a din n!u
c# nu era 7n l!cul ei ! crea*ur# i*i!id# cu ! 5abie a5cun5#
7n 0
a#.
Meral* Trebuie 5# @acem cea 7n riinDa a5*a; nuN
A a<*e*a* r#5un5ul lui. 'n cu=n*. 'n mic 5acri>ciu. -ar
=n#*!rul nu aea nimic care 5# !a*# > 5acri>ca*; <*ia
a5*a. u !ia 5# min*#. i nu+<i u*ea ermi*e nici ade#rul;
en*ru c# nu !ia 5# r!!ace durere.
Si*uaDia a @!5* 5ala*# de a5Fier; l!ialul a5Fier; care a
a#ru* ca din 5enin. a5Fier cu *ac*ul 5#u l!ial.
0 O; bine7nDele5 c# daV a Dia* el <i a arunca* un b#D 7n
a#; care a ml#dia*
Qine7nDele5 @rum!5
c# *rebuie 5# aura <i ur"ica
@aceDi cea de e mal.
7n riinDa a5*a;
ne7n*=r"ia*V +am ce@ 5# mai #d ceea ce 5e e*rece 7n*re
!iV Ce a<*eDi de la el; #u<ic!N Im!5ibilulN -ar *u;
Meral*; ce a<*eDiN Ca Oci<!r 5#+Di ci*ea5c# g=ndurile; la @el
ca %a @el ca ailal*#N i 5# 5e mulDumea5c# d!ar cu a5*a;
iar *u 5# 5*ai c!n@!r*abil; @#r# 5# >e ne!ie 5# dai e?licaDii;
declaraDii; 5# re@u"i nimicN &#r# 5# >e ne!ie 5# *e
de5c!eriN C=*# reme; c=* de mul*e lucruri # mai *rebuie
ca 5# # u*eDi 7nDelegeN i c=nd reDi 5# 7nDelegeDiN 3e5*e
c=Dia ani; du# mul*e amin*iriN %a urma urmei; m=ine
*rebuie 5# ne de5#rDim; la naibaV O; m+am 5#*ura*; e *!Di
"ei; m# DineDi aici cu !i; !V Ei bine; a5cul*aDi aici la mineV
$# duc 5# ru ! nuielu<# de alun; ca 5# rind a!i e<*e cu
ea; <i eDi aea un m!men* d!ar en*ru !i; ca 5# u*eDi 5#
# 5uneDi *!*ul. SuneDi+# *!*ul unul al*uia <i 7ncercaDi 5#
# 7nDelegeDi unul e cel#lal*. u e5*e ciar a<a de
c!mlica* recum # 7nciuiDi. i a!i; e *!Di "ei; @aceDi+!V
&#+! cu el; #u<ic!V &#+! cu ea; Meral*; <i >i delica* cu ea.
i a!i; la naiba; ce 5+! alege
a5Fier 5+a r#5uci* bru5c e c#lc=ie <i a leca* ru=nd
c=*e+! *re5*ie <i 7n,ur=nd. i+a 7ncr!i* ! undiD# din*r+! nuia
de alun <i din #r de cal <i a e5cui* =n# la c#derea n!Dii.
0 24 0
-u# lecarea lui; Meral* <i E55i au 5*a* 7n ici!are mul*#
reme; re"emaDi de 5alcie. O 5alcie c!n*!r5i!na*# gr!*e5c;
aleca*# dea5ura <u!iului de a#. S*#*eau Din=ndu+5e
5*r=n5 de m=n#. A!i =n#*!rul a 7nceu* 5# !rbea5c#
7nce* <i mul*; iar !cii lui Oci<!r 5+au umlu* de lacrimi.
i a!i au @#cu*+!; e *!Di "eii; ea <i el.
i *!*ul a @!5* bine.
X
A d!ua "i au u5 la cale un @el de cin# @e5*i#. -in*r+un
5a* rin care au *recu*; E55i <i Meral* au cum#ra* un miel
@ri*. Ln *im ce ei 5e *=rguiau; a5Fier a @ura* *ac*ic!5
u5*ur!i; cea# <i m!rc!i din gr#diniDa de legume din
5a*ele ci!<cului. %a lecare le+au 5ua* de 5ub na5 un
ceaun cel!r de la >er#rie. Era un ic 5ar*; dar =n#*!rul l+a
lii* cu Semnul Igni.
Cina aea l!c 7n*r+un lumini< din ad=ncul #durii. &!cul
*r!5nea e5el; ceaunul b!lb!r!5ea. Meral* me5*eca a*en* cu
! creang# de5c!,i*# de brad. a5Fier cur#Da ceaa <i r#"uia
m!rc!ii. Oci<!r; care abar n+aea 5# g#*ea5c#; le crea
a*m!5@er# c=n*=nd cule*e indecen*e ac!maniindu+5e cu
l#u*a.
A @!5* ! cin# de 5#rb#*!are. 3en*ru c# 7n dimineaDa
urm#*!are *rebuiau 5# 5e de5ar*#. &iecare din*re ei *rebuia
5#+<i urme"e drumul; 7n c#u*area acelui cea e care; @#r#
7nd!ial#; 7l aea. -ar nu <*iau c# 7l au <i nici m#car nu
u*eau 5# <i+l imagine"e. u+<i u*eau imagina 7nc!*r! 7i !r
duce c#r#rile e care !r auca dimineaD#. &iecare e a lui.
-u# ce au cina*; 5+au cin5*i* cu berea d#rui*# de
-r!uard; au ec#ri* <i 5+au li"i*; a5Fier <i E55i au c=n*a*
e 7n*recu*e. Meral*; cu m=inile 5ub ca; *!l#ni* e un
m!rman
au"i5e !cide crengi
a*=* de m!lid; 5e g=ndea
@rum!a5e <i nicic#balade
nici!da*# nu mai
a*=* de
@rum!a5e. Se g=ndea la Zenne@er. Se g=ndea; de a5emenea;
la E55i. 3re5imDea c#
%a >nal; Oci<!r <i a5Fier au c=n*a* 7mreun# celebrul
due* Cn*ia <i er*ern; un c=n*ec minuna* de drag!5*e;
0 2 0
care 7nceea cu er5ul: B$ul*e lacrimi am #r5a*G %ui
Meral* i 5e #rea c# =n# <i c!acii 5e r!5*ernau;
a5cul*=ndu+i e cei d!i.
A!i Oci<!r; mir!5ind a erbin#; 5+a cuib#ri* l=ng# el; l+a
lua* de du# g=*; <i+a 5ri,ini* caul e ie*ul lui; a
5u5ina* de re! d!u# !ri <i a ad!rmi* lini<*i*#. =n#*!rul a
ad!rmi*
a5Fiermai
a *=r"iu;
r#ma5 mul*
rememai7ndelunga*#
*=r"iu. cu !cii la a*ra
muribund#; 5ingur; "dr#ng#nindu+<i lini<*i* l#u*a.
A 7nceu* cu c=*ea ac!rduri; de la care a 7n,geba* !
mel!die graDi!a5#; a<nic#. er5urile !*rii*e luau na<*ere
!da*# cu mel!dia; cuin*ele 5e *!eau 7n mu"ic#; r#m=neau
ri"!niere ca in5ec*ele 7n ei*e de cilimbar.
Qalada !rbea de5re un anumi* =n#*!r <i ! anumi*#
!e*#. -e5re cum =n#*!rul <i !e*a 5+au 7n*=lni* e malul
marii; rin*re
c#lc=iele 5*rig#*e
la rima de e5c#ru<i;
edere. -e5re c=*<i deli @rum!a5#
5+au arin5
<i
u*ernic# era iubirea l!r. -e5re @a*ul c# nimic; nici m#car
m!ar*ea; nu era 7n m#5ur# 5# le n#ruie drag!5*ea <i 5#+i
de5ar*#.
a5Fier <*ia c# uDini 5un* cei care cred 7n !e5*ea 5u5#
de balad#; dar nu 5e 5inci5ea de a5*a. *ia c# baladele nu
5un* 5cri5e en*ru a > cre"u*e; ci en*ru a em!Di!na.
C=Dia ani mai *=r"iu; a5Fier ar > u*u* 5# 5cimbe
c!nDinu*ul baladei; 5# 5crie de5re ceea ce 5+a 7n*=mla* 7n
reali*a*e. +a @#cu*+!. 3!e5*ea real# n+ar > em!Di!na* e
nimeni. Ar > ru* cinea 5# aud# c# =n#*!rul <i Oci<!r 5+
au de5#rDi* <i nu 5+au mai #"u* nici!da*#; nici m#car !
da*#N C# a*ru ani mai *=r"iu; Oci<!r a muri* de ari!l# 7n
*imul unei eidemii care a @#cu* raagii 7n W"imaN C# el;
a5Fier; a 5c!5+! e braDe din*re cadarele ar5e <i a
7ngr!a*+! dear*e de !ra<; 7n #dure; 5ingur# <i lini<*i*#;
a=nd al#*uri; a<a cum ceru5e ea; d!u# lucruri: l#u*a <i
erla alba5*r#. 3erla de care nu 5e de5#rDi5e nici!da*#.
u; a5Fier a r#ma5 cu rima er5iune a baladei. -ar
ciar <i a<a; n+a c=n*a*+! nici!da*#. ici!da*#. im#nui.
-imineaDa; e c=nd 7nc# nu 5e cr#a5e de "iu#; 5+a
5*recura* 7n *ab#ra l!r un =rc!lac #me5i* <i @uri!5; dar;
0 2/ 0
c=nd <i+a da* 5eama c# e5*e a5Fier e+ac!l!; a a5cul*a* !
cli# <i a leca*.

0 2U 0
SABIA DESTINULUI

3rimul cadaru
3e =n#*!r a @!5*
rare!ri g#5i* e
ederea la r=n". 7l cu*remura; de
cadarel!r
cele mai mul*e !ri 5e 7n*=mla 5# 5e ui*e la ele ne#5#*!r.
Ln5# de da*a acea5*a; nu mai era ne#5#*!r.
Q#ia*ul aea cam cinci5re"ece ani. Ln*in5 e 5a*e; cu
ici!arele larg r#<cira*e; aea 7nDeeni*# e bu"e !
grima5# de *er!are. Ln ciuda ace5*ui @a*; Meral* <*ia c#
b#ia*ul a @!5* uci5 e l!c; c# nu 5u@eri5e <i r!babil c# nici n+
a <*iu* c# m!are. S#gea*a 7i 5*r#un5e5e un !ci; i 5e
7ml=n*a5e r!@und 7n craniu; 7n !5ul !ccii*al. 3ana de
@a"an #rga*# cu galben; cu care era 7m!d!bi*# 5#gea*a;
5e iDea din iarb#.
Meral* 5+a ui*a* 7n ,ur <i a g#5i* raid <i u<!r ceea ce
c#u*a. Cea de+a d!ua 5#gea*#; iden*ic#; 7n>*# 7n *runciul
unui in; cu ar!?ima*i <a5e a<i mai 7n 5a*e. *ia ce 5e
7n*=mla5e. Q#ia*ul n+a 7nDele5 aer*i5men*ul; a au"i*
<uiera*ul <i i"bi*ura 5#geDii; 5+a 7ngr!"i* <i a 7nceu* 5# @ug#
7n direcDia gre<i*#. Ln direcDia celui care i+a !runci* 5# 5e
!rea5c# <i 5# 5e re*rag# imedia*. 'n <uiera* ibran* <i
!*r#i*!r; i"bi*ura 5eac# a =r@ului 7n>* 7n lemn. iciun a5
7nain*e; !mule; i+au 5u5 <uiera*ul <i i"bi*ura imac*ului. -u+
*e; !mule; leac# imedia* din Qr!Fil!n. Ai cuceri* *!a*#
lumea; e<*i re*u*indeni; !mule; duci cu *ine e5*e *!* ceea
ce nume<*i m!derni*a*e; e!ca 5cimb#rii; ceea ce nume<*i
r!gre5. -ar n!i nu *e rem aici; nici e *ine; nici r!gre5ul
*#u. u rem m!di>c#rile e care ni le aduci. u rem nimic
dinA@ar#
ce nedin
aduci. uiera*
Qr!Fil!n; 5+a<ig=ndi*
i"bi*ur#. A@ar#Omule.
Meral*. din Qr!Fil!nV
u c!n*ea"#
c# ai cinci5re"ece ani <i *e+ai r#*#ci* rin c!dru 7nnebuni*
de 5aim#; neu*=nd 5# g#5e<*i drumul 5re ca5#. u
c!n*ea"# c# ai <a*e"eci de ani <i *rebuie 5# *e duci du#
rea5curi en*ru c# al*min*eri; dac# nu @aci nimic; *e arunc#
0 26 0
e drumuri <i nu+Di dau nimic de m=ncare. u c!n*ea"# c#
ai <a5e ani <i Di+au a*ra5 a*enDia !rile inunda*e de 5!are
7n*r+! !ieniD#. A@ar# din Qr!Fil!nV uiera* <i i"bi*ur#.
Ln *recu*; 5e g=ndea Meral*; 7nain*e de a *rage 7n *ine; *e
aer*i"au de d!u# !ri. Ciar *rei.
Ln *recu*; 5e g=ndea; merg=nd e drum. Al*e remuri.
Ln >ne; nu
C!drul r!gre5ul.
#rea 5#+<i meri*e reu*aDia 5ini5*r# de care 5e
bucura. E+ade#ra* c# 5e d!edea de5 <i ane!ie de
5*r#b#*u*; dar era ca !rice al*# 5#lb#*icie !bi<nui*#; 7n care
>ecare l!c 7n5!ri*; >ecare g!l l#5a* de *runciurile <i de
ramurile cu @run"e ale c!acil!r era !cua* imedia* de "eci
de me5*eceni *ineri; arini <i careni; de *u@e de mur;
ienu#r <i @erigi care ac!ereau cu #Di<ul l!r rea5curile;
*runciurile u*re"i*e <i crengile u5ca*e ale c!acil!r mai
b#*r=ni
*raiul; 7<icare ierdu5er#
m=nca5er# lu*a-e5i<ul
m#laiul. cu iaDa; care
nu era 7<i 7n#lui*
7n5# *r#i5er#
7n*r+! *#cere a#5#*!are; ameninD#*!are; 5eci>c# unui
a5emenea l!c. u; Qr!Fil!nul *r#ia. um"#iau in5ec*e;
@!<neau <!=rle; mi<unau g=ndaci 5*r#lucind 7n cul!rile
curcubeului; 5e leg#nau =n"ele cu b!abe de r!u#
5*r#luci*!are ale miil!r de #ian,eni; ci!c#ni*!rile b!c#neau
5ec 7n 5c!arDele *runciuril!r; gaiDele Diau.
Qr!Fil!nul *r#ia.
-ar =n#*!rul nu 5+a l#5a* #c#li*. *ia unde 5e a#. i+a
amin*i* de b#ia*ul cu 5#gea*a 7n !ci. 3rin*re mu<ci <i ace
de in; r#5#reau ici+c!l! !a5e albe; e care r!iau @urnici
r!<ii.
A mer5 mai dear*e; recau*; dar raid. 'rmele erau
r!a5e*e. C!n*a e @a*ul c# a di5une de mai mul* *im.
C# reu<e<*e 5# 5e !rea5c# <i 5# 5e 7n*!arc# la !amenii care
! lua5er# e ,!5 7nain*ea lui. Se am#gea c# nu e5*e rea
*=r"iu.
Era.
+ar > !b5era* al d!ilea cadaru dac# nu 5e reec*a
5!arele e lama 5adei 5cur*e; e care m!r*ul ! Dinea
5*r=n5 7n m=n#. Ace5*a era un b#rba* 7n *!a*# >rea.
C!5*umul 5#u 5imlu; de ! cul!are rac*ic#; cenu<ie; indica
0 29 0
! r!enienD# umil#. inu*a J dac# nu 5+ar lua 7n
c!n5iderare e*ele de 5=nge din ,urul cel!r d!u# 5#geDi
7n>*e 7n ie* J era cura*# <i n!u#; nu u*ea >; rin
urmare; ! >inD# !bi<nui*#.
Meral* 5+a ui*a* 7n ,ur <i a #"u* un al *reilea cadaru;
7mbr#ca* 7n*r+un 5ur*uc de iele <i ! *unic# erde. 3#m=n*ul
din ,urul
de in ici!arel!r
7l br#"dau m!r*ului
=n# era
7n ni5i. ur#5c!li*;
7nc#eamu<cii
7nd!ial#<iJ acele
!mului
7i lua5e mul* ca 5# m!ar#.
A au"i* un geam#*.
A da* iu*e la ! ar*e crengile de ienu#r <i a #"u* !
gr!a# ad=nc#; ma5ca*# de ele. Ln gr!a#; e5*e r#d#cinile
de ini; "#cea un !m =n,!5; cu #rul negru; creD la @el ca
barba; 7n c!n*ra5* cu al!area cadaeric#;
7n5#im=n*#*!are; a @eDei. Ca@*anul 5#u din iele de
c#ri!ar# eraa r!<u
=n#*!rul 5#ri* de 5=nge. R#ni*ul a de5ci5 !cii.
7n gr!a#.
0 Meral* a icni*. O; "ei Cred c# i5e"
0 &rei?ene*N 5+a mira* =n#*!rul. Tu aiciN
0 Eu O!!
0 u *e mi<ca. Meral* a 7ngenuncea* l=ng# el. 'nde Di+e
ranaN u #d nici! 5#gea*#
0 A *recu* rin I+am ru* =r@ul <i am 5c!5+!
A5cul*#; Meral*
0 Taci; &rei?ene*; 5# nu *e 7neci cu 5=nge. Ai l#m=nul
er@!ra*. %a naiba; *rebuie 5# *e 5c!a*em de aici. Ce naiba
@#ceai 7n Qr!Fil!nN Ace5*a e *#r=mul driadel!r; 5anc*uarul
l!r; nimeni nu ie5e iu de+aici. u <*ii a5*aN
0 $ai *=r"iu a 5u5ina* &rei?ene* <i a 5cuia* 5=nge. LDi
5un mai *=r"iu Acum 5c!a*e+m# O; >r+ar al naibiiV
'<!r Aaa
0 u !*. Meral* 5+a 7ndre*a*; 5+a ui*a* 7n ,ur. E<*i rea
greu
0 %a5#+m#; a gemu* r#ni*ul. %a5#+m# e mine; e
ane!ie -ar 5alea"+! e ea e *!Di "eii; 5alea"+!
0 3e cineN
0 3e rincie5# A M#5e<*e+!; Meral*
0 S*ai lini<*i*; la naibaV #d ce g#5e5c <i *e 5c!* de aici.
0 24 0
&rei?ene* a *u<i* u*ernic <i a 5cuia* din n!u; un >ricel
de 5=nge 7i a*=rna de b#rbie. =n#*!rul a 5udui*; a 5#ri* din
gr!a#; 5+a ui*a* 7n ,ur. Aea ne!ie de d!i c!aci *ineri. S+a
du5 aD# 5re marginea lumini<ului; unde #"u5e mai 7nain*e
un =lc de arini.
uiera* <i i"bi*ur#.
Meral* acaului
7n#lDimea 7ncremeni*.
5#u; S#gea*a 7ml=n*a*#
aea ! an# 7n *runci;
de uliu. la 7n
S+a ui*a*
direcDia indica*# de *i,a cenu<ie; <*ia de unde a @!5* *rimi5#.
%a re! cinci"eci de a<i era al*# gr!a#; un c!ac c#"u*; cu
r#d#cinile c!n*!r5i!na*e 7ndre*a*e 5re cer; #5*r=nd 7nc#
7n*re ele 5!l ni5i!5 din bel<ug. Ac!l! 5e 7n#lDau *u><uri
de5e de !rumbar; iar be"na era br#"da*# de dungile mai
de5ci5e ale *runciuril!r de me5*eac#n. u edea e
nimeni. *ia c# n+! 5# ad#.
i+a ridica* ambele
0 CedmilV m=ini; @!ar*e
 an Ei*n^ me^*len*.
e -u^n CanellV E55e
MnbleiddV
-e da*a acea5*a a au"i* =r=i*ul c!r"ii de arc <i a #"u*
5#gea*a lan5a*# 7n a<a @el 7nc=* 5# >e !b5era*#. Qru5c; 7n
5u5. S+a ui*a* cum 5e ridic#; cum 7<i @r=nge "b!rul; cum
cade 7n *raiec*!rie curb#. u 5+a clin*i*. S#gea*a 5+a
7ngr!a* 7n mu<ci ar!ae erendicular; la d!i a<i de el.
Ar!ae imedia* 5+a lan*a* l=ng# ea al*a; 7n*r+un ungi
iden*ic. Li era *eam# c# e urm#*!area n+! 5+! mai !a*#
edea.
0 $e* Ei*n^V a 5*riga* el din n!u. E55e MnbleiddV
0 Mledd !r*V J ! !ce ca ! ra@al# de =n*. O !ce; nu
! 5#gea*#. Tr#ia. Lnce*+7nce* <i+a de5@#cu* ca*arama de la
cen*ur#; <i+a Dinu* 5ada ar!ae; a arunca*+!. Cea de+a
d!ua driad# a 5#ri* 7n *#cere de du# un brad 7nc!n,ura* de
ienueri; la nici "ece a<i. -e<i era mic# <i @!ar*e 5lab#;
*runciul ei #rea <i mai 5ubDire. +aea nici cea mai ag#
idee cum de a u*u* 5# n+! !b5ere a*unci c=nd 5+a
ar!ia*. 3!a*e c# ! camua Dinu*a; ! c!mbinaDie elegan*#
de buc#Di ciuda*e de =n"#; cu5u*e bi"ar; 7n*r+! mul*i*udine
de nuanDe de erde <i ca@eniu; re5#ra*# cu @run"e <i buc#Di
de 5c!arD#; care l#5au 5# i 5e 7n*re"#rea5c# >gura @rum!a5#.
0 241 0
3#rul ei; lega* e @run*e cu ! ba5ma neagr#; era de cul!are
!li; iar e @aD# aea dungi ic*a*e cu c!a,# de nuci er"i.
-e5igur; arcul 7i era 7nc!rda* <i 7ndre*a* 5re el.
0 Ei*n^ a 7nceu* Meral*.
0 Te55 aeV
A *#cu*; cumin*e; 7n ici!are; nemi<ca*; cu m=inile
de#r*a*e
0 -uncaV deac!r.
Dia*-riada nu <i+aCaemm
ea. QraennV l#5a* del!c
!r*Varcul 7n ,!5.
Cea care nimeri5e cu 5#gea*a mai 7nain*e a ie<i* de du#
un !rumbar; a #<i* e un c!ac c#"u*; a 5#ri* abil e5*e
gr!a#. -e<i era ac!l! ! 5*i# de crengi u5ca*e; nu 5+a au"i*
niciun *r!5ne* 5ub ici!arele ei. -in 5a*ele lui; din
ar!iere; a r#"b#*u* un murmur *imid; cea a5em#n#*!r
@!<ne*ului @run"el!r 7n =n*. *ia c# a *reia driad# era 7n
5a*ele lui.
Acea5*a
ridica* din Aea
5ada. urm#;#rul
alunec=nd ca un mierii;
de cul!area @ulger 5u5Dinu*
7n @aD#; <i+a
de !
band# din aur#. T!lba lin# de 5#geDi i 5e b#l#ng#nea e
5a*e.
Cea mai 7nde#r*a*# de gr!a# 5+a ar!ia* raid.
Hainele ei nu 5e de!5ebeau de@el de ale *!ar#<el!r ei.
3e5*e #rul mai; c#r#mi"iu; ur*a ! cunun# 7mle*i*# din
*ri@!i <i iarb#+neagr#. Aea arcul reg#*i*; dar nu 7n*in5; cu
5#gea*# 7n el.
0 TPen *ee5e in me* ae Ei*n^ lleN l+a 7n*reba*;
ar!iindu+5e. !cea 7i era e?*rem de mel!di!a5#; aea
!cii negri; imen<i. E55P MnbleiddN
0 A^ ae55e a 7nceu* el; dar cuin*ele din dialec*ul
br!Fil!ne"; care 5unau ca un c=n*ec din gura driadel!r; lui 7i
5*#*eau 7n g=* <i 7i iri*au bu"ele. iciuna din*re !i nu
!rbe<*e graiul c!munN u <*iu rea bine
0 AnPill. !r* Ilinge; l+a 7n*reru* driada.
0 Sun* Mnbleidd; %uul Alb. -!mniDa Ei*n^ m#
cun!a<*e. $# duc la ea cu un me5a,. Am mai @!5* 7n
Qr!Fil!n. %a -u^n Canell.
0 Mnbleidd. C#r#mi"ia <i+a mi,i* !cii. a**PgernN
0 -a; a c!n>rma* el. =n#*!r de m!n<*ri.
Cea cu #rul !li a u@ni* @uri!5; dar a l#5a* arcul 7n ,!5.
0 242 0
C#r#mi"ia 5+a ui*a* la el cu !cii larg de5ci<i; dar @aDa
br#"da*# cu dungi er"i 7i era c!mle* iner*#; m!ar*#;
recum ciul unei 5*a*ui. InerDia nu ermi*ea cla5i>carea
@eDei 7n @rum!a5# 5au ur=*#. Ln l!cul unei a5*@el de cla5i>c#ri
5+ar une r!blema dac# e?rim# indi@erenD# <i
in5en5ibili*a*e 5au cru"ime. Meral* 7<i rer!<a 7n min*e
acea5*# ealuare;
a*ribuia driadei. %aera 5urrin5
urma urmei;de
el umani"area e care
ar *rebui 5# <*ie d!ari+!
c#
era mai 7n =r5*# dec=* celelal*e d!u#. Ln ciuda aarenDel!r;
era mai 7n =r5*#; mul* mai 7n =r5*# dec=* celelal*e.
T#cerea lu*ea e5*e ne!*#r=rea l!r. Meral* i+a au"i*
geme*ele lui &rei?ene*; icne*ele <i *u<ea. i c#r#mi"ia le
au"i5e negre<i*; dar e @aD# nu i 5+a clin*i* niciun mu<ci.
=n#*!rul <i+a u5 m=inile 7n <!lduri.
0 Ac!l!; 7n gr!a#; a 5u5 el lini<*i*; e5*e cinea r#ni*.
-ac# nu rime<*e
0 Te55 a,u*!r;
aeV Cea cu a muri.
#rul !li <i+a 7nc!rda* arcul <i a
aDin*i* =r@ul 5#geDii 5re el.
0 O 5#+l l#5aDi 5# m!ar#N a 7n*reba* Meral* @#r# 5# ridice
!cea. S# 5e 7n#bu<e 7nce*+7nce* cu r!riul 5=ngeN Ln ca"ul
ace5*a; mai bine 7i @aceDi @elul.
0 MuraV a l#*ra* driada; *rec=nd la graiul c!mun. -ar <i+a
l#5a* 7n ,!5 arcul <i i+a 5l#bi* c!arda. S+a ui*a* la cealal*#
in*er!ga*i. C#r#mi"ia a da* din ca; ar#*=nd 5re gr!a#.
Cea cu #rul !li a @ugi* reede <i 7n lini<*e.
0 reau 5# ! #d e d!mniDa Ei*n^; a 5u5 Meral*. Am
un me5a,
0 Ea J c#r#mi"ia a ar#*a* 5re cea cu #rul mieriu J *e a
duce la -u^n Canell. -u+*e.
0 &rei i r#ni*ulN
-riada 5+a ui*a* la el cu !cii mi,iDi. u 7nce*a 5# 5e ,!ace
cu 5#gea*a; >?a*# e c!ard#.
0 u+Di @ace gri,i; i+a 5u5. -u+*e. Te a c#l#u"i =n# la
ea.
0 -ar
0 aPen !r*V i+a curma* !rba driada; 5*r=ng=nd din
bu"e.
=n#*!rul a ridica* din umeri <i 5+a 7n*!r5 5re cea cu
0 24 0
#rul de cul!area mierii. 3#rea cea mai mic# din*re cele
*rei; dar 5e u*ea 7n<ela. A b#ga* de 5eam# c# are !cii
alba<*ri.
0 S# mergem; a*unci.
0 Haide; a 5u5 7nce* mieria. -u# ! 5cur*# e"i*are; i+a
da* 5ada. S# mergem.
0
0 Care
Ci!cuPDi+e numeleN a 7n*reba*+!.
mic.
-riada 5*r#b#*ea @!ar*e reede cr=ngul; @#r# 5# riea5c#
7na!i. Meral* @#cea e@!r*uri 5# Din# a5ul. *ia c# driada
aea un 5c!; c# rea ca !mul din 5a*ele ei 5# 5e
7m!*m!lea5c# 7n #Di< cu un icne*; 5# 5e r#bu<ea5c# la
#m=n* eui"a*; incaabil 5# c!n*inue mar<ul. Qine7nDele5;
ea nu <*ia c# are de+a @ace cu un =n#*!r; nu cu un !m. Era
rea *=n#r# ca 5# <*ie ce e5*e un =n#*!r de m!n<*ri.

5+a&a*a J Meral*
!ri* bru5c. <*ia
i+a de+acum c# nu
7n*!r5 caul. El e5*e ! driad#
7i edea ur5=nge
ie*ul 5#l*=ndJ
<i c!b!r=nd 5ub c#ma<a 7n!ra*#; de+abia mai re5ira
Din=ndu+<i gura 7nci5#.
0 $ai c#*inelN a 5ugera* el cu un "=mbe*.
0 -a; l+a rii* ea @#r# *ragere de inim#. Ae^n e55e*
SidN
0 u; nu 5un* el@. Care Di+e numeleN
0 Qraenn; i+a r#5un5 relu=nd mar<ul; dar mai d!m!l;
@#r# a 7ncerca 5#+l de#<ea5c#. $ergeau unul l=ng# al*ul;
ar!ae. Meral* i+a !b5era* 5ud!area; 5ud!are !bi<nui*# de
@a*# *=n#r#. Tran5iraDia driadel!r mir!5ea a @run"e de
5alcie 5*rii*e 7n*re dege*e.
0 i cum *e cema 7nain*eN
S+a ui*a* la el; <i+a 5*r=n5 bu"ele; 5+a g=ndi* c# 5e a
7n@uria <i+i a cere 5# *ac#. +a @!5* a<a.
0 u+mi amin*e5c; i+a 5u5 ea <!#ielnic. El n+a cre"u*+!
c# 5une ade#rul.
u ar#*a mai mare de <ai5re"ece ani <i n+aea cum 5#
>e 7n Qr!Fil!n de mai mul* de <a5e; <a*e ani. -ac# ar >
a,un5 aici mai 7nain*e; de c!il# 5au de n!u+n#5cu*#; nu 5+ar
mai recun!a<*e *r#5#*urile >inDei umane. 3#rul bl!nd
na*ural <i !cii alba<*ri erau 7n*=lniDi <i la driade. C!iii
0 244 0
driadel!r; c!nceuDi cu el> 5au cu !ameni; reluau e?clu5i
*r#5#*urile mamel!r <i erau d!ar @e*e. E?*rem de rar <i de
!bicei 7n*r+una din urm#*!arele generaDii; 5e mai n#<*ea
c=*e ! c!il# cu !cii 5au #rul unui *a*# an!nim. -ar
Meral* era c!nin5 c# Qraenn nu aea; cu *!a*e ace5*ea;
nici! ic#*ur# de 5=nge de driad#. Oricum nu mai c!n*a.
S=nge
0 -ar5au
enu; a"i5+a
*ine; era7ncrun*a*
! driad#.la el; cum *e ceam#N
0 Mnbleidd.
Ea a da* din ca.
0 S# mergem; a*unci Mnbleidd.
Au mer5 mai len* dec=* 7nain*e; dar *!* reede. Qraenn;
@#r# u*inD# de *#gad#; cun!<*ea Qr!Fil!nul J dac# ar @!5*
5ingur; Meral* nu ar > reu<i* 5# menDin# nici ri*mul; nici
direcDia cea bun#. Qraenn "burda rin cr=ng; e !*eci
5inu!a5e; a5cun5e;
bu<*enii c#"uDi *raer5a
ca ni<*e ceiuri
unDi; 5#rind
7n@run*a cu 5rin*en e
7ndr#"neal#
7n*inderile luci!a5e de mla<*in#; 7ner"i*e e al!curi de
lin*iD#; e care =n#*!rul nu 5+ar > 7ncume*a* 5# le 5*r#ba*#
<i ar > ierdu* !re; dac# nu ciar "ile; !c!lindu+le.
u numai 7m!*ria 5#lb#*iciei c!drului 7l r!*e,a
re"enDa lui Qraenn J erau l!curi unde driada 7nce*inea
ri*mul; c#lca ruden*; *a*!na c#rarea cu ici!rul; Din=ndu+l
de m=n#. *ia de ce. Cacanele Qr!Fil!nului deeni5er#
legendare J 5e !rbea de5re gr!i cu ari a5cuDiDi; de5re
5#geDi care "burau 5ingure; de5re c!aci care c#deau;
de5re *eribilul BariciG J ! 5@er# cu Dei; lega*# de ! c!ard#
ini"ibil#; care 5e r!5*!g!lea bru5c; m#*ur=nd *!*ul 7n cale.
Erau; de a5emenea; l!curi 7n care Qraenn 5e !rea <i uiera
mel!di!5; iar din *u><uri 7i r#5undeau uier#*uri. Erau; de
a5emenea; l!curi 7n care 5e !rea cu m=na e ! 5#gea*#
din *!lb#; cer=ndu+i =n#*!rului 5# *ac# <i a<*e*=nd cu
5ue*ul la gur# =n# c=nd cea care @!<nea 7n de5i< 5e
7nde#r*a.
Ln !>da mar<ului @!rDa*; au *rebui* 5# !!5ea5c# en*ru
! n!a*e. Qraenn a ale5 un l!c imecabil J 7n d!5ul unui
muncel unde di@erenDele de *emera*ur# erau 7mbl=n"i*e de
ra@ale de aer cald. Au d!rmi* e @erigi u5ca*e; @!ar*e
0 24 0
ar!ae unul de al*ul; un !bicei de+al driadel!r. %a mie"ul
n!Dii; Qraenn l+a 7mbr#Di<a*; l+a 5*r=n5 cu u*ere. i nimic
mai mul*. El a 7mbr#Di<a*+!. i nimic mai mul*. Era driad#.
Era !rba d!ar de5re c#ldur#.
Ln "!ri; 7nc# e 7n*uneric; <i+au #"u* de drum.

II
Au 5*r#b#*u* cen*ura de c!line 7m#duri*e; <eruind rin
#ile cu@unda*e 7n ceaD#; merg=nd rin !ieni 7n*in5e;
ierb!a5e; rin*re arb!ri d!b!r=Di de =n*.
Qraenn 5+a !ri* din n!u; 5+a ui*a* 7n ,ur. -#dea imre5ia
c# 5+a r#*#ci*; dar Meral* <*ia c# e5*e im!5ibil. Cu *!a*e
ace5*ea; a r!>*a* de au"# <i 5+a a<e"a* e un *runci
culca* la #m=n*.
i a!i a au"i* un Di#*. Scur*. S*riden*. -i5era*.
Qraenn a 7ngenuncea* imedia* <i a 5c!5 din *!lb# d!u#
5#geDi !da*#. 3e una a auca*+! 7n dinDi; e cealal*# a >?a*+
! 7n c!ard#; a 7n*in5 arcul; cu 5c!ul de a *rage !rbe<*e rin
*u><uri; 7n direcDia Di#*ului.
0 u *rageV a 5*riga* el.
A 5#ri* e5*e *runci <i a #*run5 7n *u><uri.
Ln*r+! !ieniD#; la !alele unui er5an* 5*=nc!5; era !
crea*ur# mic#; 7n*r+un ilic gri; cu 5a*ele re"ema* de
*runciul unui caren u5ca*. Ln @aDa ei; cam la cinci a<i;
cea 5+a mu*a* 7nce*; culc=nd iarba. Acel cea era ca@eniu <i
de re! d!i c!Di. %a 7nceu*; Meral* a cre"u* c# e un <are.
-ar #"=ndu+i l#buDele galbene; ca ni<*e cle<*i<!ri; <i
5egmen*ele ci*in!a5e la*e de e *runciul lung; <i+a da*
5eama c# nu e5*e un <are. Ci cea mul* mai r#u.
Ag#D=ndu+5e de *runci; crea*ura a ciD#i* 5lab.
Cen*i!dul gigan* <i+a ridica* dea5ura ierbii ni<*e an*ene
*remur=nde; cu care
0 u *e mi<caV ca*a
a Dia* mir!5ul <i
=n#*!rul <i c#ldura.
a c#lca* a#5a* en*ru
a a*rage a*enDia 5c!l!endr!m!r@ului. -ar cen*i!dul nu a
reacDi!na*; an*enele ca*a5er# de,a ar@umul ic*imei din
ar!iere. $!n5*rul 5+a mu*a* cu a,u*!rul l#buDel!r; 5+a
gemui* 7n @!rma li*erei S <i 5+a arunca* 7n @aD#. %#buDele
0 24/ 0
galbene; luci!a5e; 5e ieau in*ermi*en* 7n iarb#; la in*erale
regula*e; ca =5lele unei galere.
0 ZgernV a r#cni* Qraenn.
-in d!i a<i; Meral* l+a a,un5; *r#g=ndu+<i 7n*re *im
5ada din *eaca aa*# 7n 5a*e. Cu <!ldul; a l!i* crea*ura
care r#m#5e5e 7nDeeni*# 5ub un c!ac; arunc=nd+! 7n*r+!
ar*e; 7n *u><urile
iarb#. i+a de mure.
7n*in5 l#buDele Sc!l!endr!m!r@ul
<i 5+a @!<nea 7n
ree"i* la el; ridic=ndu+<i
5egmen*ele din @aD# <i cl#nD#nind din cle<*i<!rii 7nc#rcaDi cu
enin. Meral* <i+a 7nceu* dan5ul; a 5#ri* e5*e *ruul laca*
al ligi!anei <i; du# ! 5emiirue*#; a l!i*+! cu =r@ul
5adei; 7ncerc=nd 5# nimerea5c# 7n l!cul m!ale din*re
l#cile blinda*e. $!n5*rul era rea raid; 5ada i+a aluneca*
e caraacea ci*in!a5#; @#r# 5#+l 5*r#ung# J c!!rul gr!5
de mu<ci i+a am!r*i"a* imac*ul. Meral* a 5#ri* 7nd#r#*; dar
nu de5*ul
ar*ea de 5rin*en.
din 5a*e a c!ruluiSc!l!endr!m!r@ul
7n ,urul ici!arel!r<i+a 7n@#<ura*
=n#*!rului
cu ! @!rD# c!l!5al#. Meral* <i+a ierdu* ecilibrul; 5+a aleca*
<i a 7ncerca* 5# 5e 5mulg# din 5*r=n5!are. &#r# niciun
re"ul*a*.
Cen*i!dul 5+a arcui* <i a i!*a* en*ru a a,unge la el cu
cle<*i<!rii; "g=riind i!len* cu geruDele c!acul ie<i* 7n
cale. Ln acel m!men*; dea5ura caului lui Meral* a <uiera*
! 5#gea*#; care a 5*r#un5 cu un *r!5ne* caraacea
ligi!anei; ir!nind+! de *runciul unui c!ac. Cen*i!dul 5+
a gemui*; a ru* 5#gea*a <i 5+a elibera*; dar imedia* l+au
7n,ungia* 7nc# d!u# r!iec*ile. =n#*!rul <i+a r!*e,a*
abd!menul cu ! m=n# <i 5+a da* la ! ar*e.
Qraenn; 7n genunci; *r#gea cu arcul 7n*r+un ri*m
incredibil; Din*uind 5c!l!endr!m!r@ul cu ! 5#gea*# du#
al*a. Cen*i!dul ruea 5#geDile <i 5e elibera; dar ! al*#
5#gea*# 7l ir!nea din n!u de c!ac. Caul la*; luci!5;
ca@eniu al dianiei 5cr=<nea din @#lcile 5ar*e e al!curi de
5#geDi; 7n 7ncercarea ne5#bui*# de a a,unge la a*aca*!rul
5#u.
Meral* a 5#ri* 7n l#*uri <i a e?ecu*a* ! l!i*ur# aml# cu
5ada; care a u5 ca#* lu*ei. Trunciul de c!ac a @!5*
bu*ucul c#l#ului.
0 24U 0
Qraenn 5+a ar!ia* 7nce*; cu arcul reg#*i*; i+a *ra5 un
<u* *ruului care 5e "=rc!lea 7n iarb#; @r#m=n*=ndu+<i
ici!arele; <i a 5cuia* e el.
0 $ulDume5c; i+a 5u5 =n#*!rul; "dr!bind caul
cen*i!dului cu c#lc=iul.
0 EN
0 $i+ai5+a
-riada 5ala*
ui*a*iaDa.
la el. u era 7n riirea ei nici 7nDelegere;
nici em!Dii.
0 Zgern; a 5u5 ea; 5*riind cu ciub!*a c!rul care 7nc#
5e "b#*ea. $i+a ru* 5#geDile.
0 $i+ai 5ala* iaDa; mie <i acelei micuDe driade; a
ad#uga* Meral*. %a naiba; ea unde e5*eN
Qraenn a de5#rDi* abil *u@ele de mur <i a c#u*a* cu braDul
rin l#5*arii 5in!<i.
0 $# 7n*r+un
crea*ura g=ndeam eu; 'i*#+*e
ilic gri. a 5u5 ea;Mnbleidd.
<i *u; *r#g=nd din *u><uri
u era ! driad#. u era nici el@; nici 5il>d#; nici 5iridu< <i
nici i*ic. Era cea mai !bi<nui*# @e*iD# din lume. Ln mi,l!cul
Qr!Fil!nului; l!cul cel mai uDin !bi<nui* en*ru ! @e*iD#
!bi<nui*#.
Aea #rul cenu<iu <i !cii mari; er"i; ca eninul. u
u*ea 5# aib# mai mul* de "ece ani.
0 Cine e<*i *uN a 7n*reba*+! =n#*!rul. Cum ai a,un5 aiciN
Ea nu i+a r#5un5. Oare unde am mai #"u*+!; 5+a g=ndi*
el. Am mai #"u*+! undea. Sau e cinea cu care 5eam#n#
@!ar*e mul*.
0 u *e *eme; i+a 5u5 el ne5igur.
0 u m# *em; a murmura* ea ag. 3#rea c# are gu*urai.
0 S# 5#l#m u*ina de aici; a !*#r=* Qraenn; riind 7n
,ur. Ac!l! unde e5*e un gern; aare negre<i* <i al*ul. i nu
mai am mul*e 5#geDi.
&e*iDa 5+a ui*a* la ea; a de5ci5 gura; <i+a <*er5+! de ra@
cu d!5ul almei.
0 Cine naiba e<*iN a ree*a* Meral*; alec=ndu+5e 7n @aD#.
Ce @aci 7n c!drul #5*aN Cum ai a,un5 aiciN
&e*iDa <i+a l#5a* caul 7n ,!5; 5+a 5mi!rc#i* din cau"a
gu*uraiului.
0 246 0
0 E<*i 5urd#N Cine e<*i; *e+am 7n*reba*N Cum *e ceam#N
0 Ciri; 5+a 5mi!rc#i* ea.
Meral* 5+a 7n*!r5. Qraenn; cu !cii la arc; i+a arunca* !
riire 5cur*#.
0 A5cul*#; Qraenn
0 LmN
0 E5*e !5ibil E5*e !5ibil ca ea 5# > @ugi* de -u^n
CanellN
0 EeN
0 +! @ace e r!a5*a cu mine; 5+a 7n@uria* Meral*. *iu c#
rac!le"i @e*e. Ce; *u cum ai a,un5 7n Qr!Fil!n; ai c#"u* din
cerN Te+am 7n*reba*; e5*e !5ibil 5#
0 u; l+a 7n*reru* driada. +am mai #"u*+! =n# acum.
Meral* 5+a ui*a* la @e*iD#. 3#rul ei cenu<iu era ciu@uli*; lin
de ace de in <i de @run"e; dar mir!5ea a cura*; nu a @um;
nici a ambar;
murdare; nicimici
erau rea a un*ur#. $=inile;
<i delica*e; de<i incredibil
@#r# cica*rici de
<i b#*#*uri.
Lmbr#c#min*ea b#ieDea5c# e care ! ur*a; ilicul gri <i
anela r!<ie nu+i *r#dau !riginea; dar ci"mele 7nal*e; din
iele m!ale; de iDel; erau 5cume. u; cu 5iguranD# nu era
un c!il din reun 5a*. &rei?ene*; <i+a amin*i* bru5c
=n#*!rul. 3e ea ! c#u*a &rei?ene*. -e aceea a #*run5 el 7n
Qr!Fil!n.
0 -e unde e<*i; *e 7n*reb; 5mi!rc#i*!N
0 Cum 7ndr#"ne<*i 5# mi *e adre5e"i a<aV &e*iDa <i+a
ridica* caul 5emeD <i a b#*u* din ici!r. $u<ciul m!ale a
a*enua* e@ec*ul ge5*ului.
0 H!aaV a "i5 =n#*!rul "=mbind. -e @a*; aem de+a
@ace cu ! rincie5#. Cel uDin 7n !rbire; en*ru c#
7n@#Di<area cam la5# de d!ri*. E<*i din erden; nu+i a<aN *ii
c# e<*i c#u*a*#N u+Di @ace gri,i; ! 5# *e duc aca5#. A5cul*#;
Qraenn
C=nd a 7n*!r5 caul; @e*iDa 5+a r#5uci* e c#lc=ie <i a
7nceu* 5# alerge rin #dure; urm=nd an*a u<!ar# a unui
deal.
0 Ql!ede *urdV a urla* driada; *remur=nd din *!a*e
7nceie*urile. Caemm PereV
&e*iDa; !*icnindu+5e; alerga !rbe<*e rin #dure; @#c=nd
0 249 0
crengile u5ca*e 5# *r!5nea5c#.
0 S*aiV a Dia* Meral*. 'nde *e duci; la naibaN
Qraenn <i+a 7n*in5 reede arcul. S#gea*a a <uiera*
enin!5; a accelera* 7n*r+! arab!l# @!ar*e de5ci5# <i 5+a
7n>* cu un "b=rn=i* 7n*r+un *runci; ar!ae ra"an* cu #rul
@e*iDei. &e*iDa 5+a aleca* <i a c#"u* la #m=n*.
0 T=mi*a
driad#. Qraennnaibii;
a *ra5acu<uiera* =n#*!rul
de?*eri*a*e ar!iindu+5e
al*# 5#gea*# de
din *!lb#.
3u*eai 5+! !m!riV
0 Ace5*a e5*e Qr!Fil!nul; i+a relica* ea 5>d#*!r.
0 i ace5*a e5*e un c!ilV
0 i ce dac#N
S+a ui*a* la ca#*ul 5#geDii. Aea ! an# #rga*# de @a"an;
!5i*# 7n galben cu un dec!c* din 5c!arD# de c!ac. +a
5c!5 nici! !rb#. S+a r#5uci* iu*e <i a ru*+! la @ug# 7n
#dure.
&e*iDa 5*#*ea 5ub un c!ac; gemui*#. i+a ridica* cu gri,#
caul <i 5+a ui*a* la 5#gea*a 7ml=n*a*# 7n *runci. A!i a
au"i* a<ii =n#*!rului <i a 5#ri* 7n 5u5; dar el a rin5+! 7n*r+
un 5al* 5cur*; auc=nd+! de gluga r!<ie a anelei. i+a 7n*!r5
caul <i 5+a ui*a* la el; a!i la m=na lui care ! Dinea de
glug#. Meral* i+a da* drumul.
0 -e ce+ai @ugi*N
0 u+i *reaba *a; <i+a *ra5 na5ul @e*iDa. %a5#+m# 7n ace;
*u *u
0 3l!d ner!d; a <uiera* @uri!5 Meral*. A5*a+i Qr!Fil!n. u
Di+a @!5* de+a,un5 cen*i!dulN 3=n# dimineaD# nu mai erai
7n*reag# 7n c!drul #5*a. T!* n+ai 7nDele5N
0 u m# a*ingeV 5+a b!5uma* ea. Ia m=na de e mineV
Sun* rincie5#; ce cre"iV
0 E<*i ! muc!a5# r!a5*#.
0 Sun* rincie5#V
0 3rincie5ele nu umbl# *eleleu rin #dure. 3rincie5ele
au na5ul cura*.
0 O 5# !runce5c 5#+Di *aie caulV i Die; la @elV &e*iDa <i+a
<*er5 na5ul cu m=na <i 5+a ui*a* cu ur# la driada care 5e
ar!ia. Qraenn a u@ni* 7n r=5.
0 Ln regul#; de5*ul cu Die*ele; a in*ereni* =n#*!rul. -e
0 2 0
ce @ugeai; rincie5#N i 7nc!*r!N -e ce Di+e @ric#N
&e*iDa *#cea; 5e 5mi!rc#ia.
0 Ei bine; cum d!re<*i. =n#*!rul i+a @#cu* cu !ciul
driadei. !i lec#m. -ac# Dii m!rDi< 5# r#m=i 5ingur# 7n
#dure; a5*a+i *reaba *a. -ar a d!ua !ar# c=nd dai na5 7n
na5 cu un gern; 5# nu Dii. +ar > un c!m!r*amen* demn
de ! rincie5#.
<*erg=ndu+<i 3rincie5ele
na5ul m!r
7n realabil. demn;
Haide; @#r# 5#R#ma5+bun;
Qraenn. 5e l=ng#;
Al*eD#.
0 A a<*e*aDi+m#.
0 -aN
0 O 5# merg cu !i.
0 Ce !n!are. A<a+i; QraennN
0 -ar nu m# duceDi 7na!i la i5*rinN Lmi @#g#duiDiN
0 Cine e a 7nceu* Meral*. O; la naiba. i5*rin.
3rinciele i5*rinN
&e*iDa <i+a &iulbu"ele
5*r=n5e regeluimici;
Erll
5+adin erdenN<i+a 7n*!r5
5mi!rc#i*;
caul.
0 Ma*a cu 5!r!#ial#; 5+a 7ncrun*a* Qraenn. S# mergem.
0 'n b!b "#ba#. =n#*!rul 5+a ridica* <i 5+a ui*a* la
driad# de 5u5. 3lanurile au 5u@eri* ! mic# 5cimbare;
@rum!a5a mea arca<#.
0 EN Qraenn a ridica* din 5r=ncene.
0 -!mniDa Ei*n^ mai are de a<*e*a*. Trebuie 5+!
7n5!De5c e micuD# aca5#. Ln erden.
-riada <i+a mi,i* !cii; <i+a du5 m=na la *!lb#.
0 +! 5# leci nic#ieri. ici ea.
=n#*!rul a "=mbi* 5ini5*ru.
0 &ii a*en* Qraenn; i+a 5u5 el. Eu nu 5un* un c#Delu<; ca
cel c#ruia ieri i+ai 7n>* ! 5#gea*# 7n !ci 7n ambu5cad#.
*iu 5# m# a#r.
0 Ql!ede ar55V a <uiera* driada; ridic=nd arcul. Ai 5#
mergi la -u^n CanellV i eaV u la erdenV
0 uV u 7n erdenV &e*iDa cu #rul cenu<iu 5+a ree"i* la
driad#; liindu+5e de c!a5ele ei >ne. $erg cu *ineV i el 5#
lece 5ingur 7n erden; la idi!*ul de i5*rin; dac# a<a reaV
Qraenn nici m#car nu 5+a ui*a* la ea; menDin=ndu+<i !cii
aDin*iDi a5ura lui Meral*. -ar a l#5a* 7n ,!5 arcul.
0 21 0
0 E55 *urdV a 5cuia* la ici!arele lui. Ei bineV -u+*e
7nc!*r! e"i cu !ciiV S# edem dac# e<*i 7n 5*are. O 5#
u*re"e<*i 7nain*e de a #r#5i Qr!Fil!nul.
Are dre*a*e; 5+a g=ndi* Meral*. +am nici! <an5#. &#r# ea
nu ie5 din Qr!Fil!n; nici la -u^n Canell nu a,ung. O 5# #d
eu cum ! 5c!* la ca#*. 3!a*e reu<e5c 5+! 7ndulec e
Ei*n^
0 Ei bine; Qraenn; i+a 5u5 el e un *!n c!ncilian*;
"=mbind. u *e 5u#ra; 5cum!. Ei bine; 5# >e cum rei *u.
$ergem cu *!Dii la -u^n Canell. %a d!mniDa Ei*n^.
-riada a 7ng#ima* cea 7n barb# <i a 5c!5 5#gea*a din
c!ard#.
0 A*unci; la drum; a r!5*i* ea a!i; aran,=ndu+<i banda
din aur# e5*e #r. Am ierdu* de5*ul# reme.
0 O!!i a gemu* @e*iDa; @#c=nd un a5.
0
0 Ce e5*eN
Cea; a 7n ici!r.
0 S*ai; QraennV Haide; 5mi!rc#i*!; ! 5# *e duc 7n c=rc#.
Radia c#ldur# <i mir!5ea ca ! rabie mura*#.
0 Cum *e ceam#; rincie5#N Am ui*a*.
0 Ciri.
0 i Dinu*ul dumi*ale unde 5e a#; dac# !* 7n*rebaN
0 u+Di !i 5une; a murmura* @e*iDa. u+Di !i 5une <i
cu a5*a ba5*a.
0 Ia e"i ce @aci. u *e mai @!i <i nu+Di mai *rage mucii 7n
urecea mea. Ce =n* *e+a adu5 7n Qr!Fil!nN Te+ai r#*#ci*N Ai
gre<i* drumulN
0 ici !rb#V Eu nu gre<e5c nici!da*#.
0 u *e mai @=D=i. Ai @ugi* de i5*rinN -in ca5*elul
a5*r!gN Lnain*e 5au du# nun*#N
0 -e unde <*iiN <i+a *ra5 na5ul ner!a5#.
0 Sun* e?*rem de i5*eD. -e ce ai @ugi* 7n Qr!Fil!nN +ai
au* <i al*e direcDii; mai 5igureN
0 T=mi*ul de cal m+a adu5.
0 'mbli cu minciuni; rincie5#. Cu 5*a*ura *a ai u*ea
c#l#ri cel mul* ! i5ic#. Cu c!ndiDia ca <i aia 5# >e lini<*i*#.
0 $arF 7l c!nducea. 3a,ul caalerului !mir. i 7n #dure
calul 5+a r#bu<i*; <i+a ru* ici!rul. i ne+am r#*#ci*; am
0 22 0
gre<i* drumul.
0 Ai 5u5 c# nu Di 5e 7n*=ml#.
0 El a gre<i*; nu eu. Era negur#. e+am r#*#ci*.
+aDi r#*#ci*; 5+a g=ndi* Meral*. Qie*ul a, al caalerului
!mir; care a au* gini!nul 5# le ia5# 7n cale lui Qraenn <i
*!ar#<el!r ei. C#Delu<ul; care e5emne c# nu <*ia ce e
aceea ! @emeie; aa au"i*
er"i; de!arece a,u*a*+!
*!* 5# eade"e
5!iul e muc!a5a
de !e<*i cu !cii
caalere<*i; cu
@eci!are 5ili*e 5# 5e c#5#*!rea5c#. A a,u*a*+! 5# 5cae; ca 5#
a,ung# ic*ima 5#geDii unei driade care; r!babil; la r=ndul
ei; nu <*ie ce e5*e acela un b#rba*. -ar <*ie cum 5#+l
!m!are.
0 Te+am 7n*reba* dac# ai @ugi* de la ca5*elul a5*r!g
7nain*e de c#5#*!rie 5au du# c#5#*!rieN
0 Am @ugi* <i ga*a; ce *e rie<*e e *ineN a m=r=i*
c!ila.
cun!5c.Qunica mi+a
3e ace5* 5u5 c#
i5*rin. *rebuie
-!ar 5# m# duc
5#+l cun!5c. ac!l!5#u;
i *a*#l <i 5#+l
regele marele
0 Erll.
0 un*# <i iar nun*#. Iar eu nu+l iube5c. 3e ace5* i5*rin.
Qunica mi+a 5u5
0 Ciar a<a de mul* 7l ur#<*i e i5*rinN
0 u+l reau; a 5u5 5>d#*!r Ciri; *r#g=nd aer e na5 cu
@!rD#. E gra5; idi!*; ur=* <i+i mir!a5e <i gura. Lnain*e de a m#
duce ac!l!; mi+au ar#*a* un *abl!u cu el 7n care nu era gra5.
u reau un a5emenea 5!D. -e @a*; nu reau niciun 5!D;
del!c.
0 Ciri a 7nceu* =n#*!rul e"i*an*. i5*rin e5*e 7nc# un
c!il; la @el ca *ine. Ln c=Dia ani !a*e > un *=n#r de5*ul de
@rum!5.
0 A*unci; 5#+mi *rimi*# al* *abl!u e5*e c=Dia ani; a
u@ni* @e*iDa. i eu lui; la @el. &iindc# mi+a 5u5 c#; 7n *abl!ul
care i+a @!5* ar#*a*; eram mul* mai @rum!a5#. $i+a
m#r*uri5i* c# ! iube<*e e Alina; ! 5eri*!are de la ca5*el;
care 7l rea de caaler. e"iN El nu m# rea <i eu nu+l reau.
A*unci; de ce nun*a a5*aN
0 Ciri; el e5*e un rincie; iar *u ! rincie5#. A<a 5e
c#5#*!re5c rinciii <i rincie5ele; nu al*@el. Ace5*a e5*e
0 2 0
!biceiul.
0 !rbe<*i ca *!Di ceilalDi. Cre"i c# dac# 5un* mic#; !* >
minDi*#.
0 u *e min*.
0 Qa minDi.
Meral* a *#cu*. Qraenn; care mergea 7n @aDa l!r; 5+a ui*a*
7n ,ur; mar<ul.
relua* r!babil 5urrin5# de *#cere. Ridic=nd din umeri; a
0 'nde mergemN 5+a 7ncrun*a* Ciri. reau 5# <*iuV
Meral* *#cea m=lc.
0 R#5unde+mi; c=nd *e 7n*rebV l+a ameninDa* ea;
7n*#rindu+<i !rdinul cu un 5mi!rc#i* "g!m!*!5. *ii cine
Cine 5*# 7n c=rca *aN
El nu i+a r#5un5.
0 O 5# *e mu<c de ureceV a Dia* Ciri.

,!5=n#*!rul
din 5a*elen+a5#u.
mai re"i5*a*. A auca*+! e @e*iD# <i a da*+!
0 A5cul*#+m#; muc!a5!V 5+a !D#r=* la ea din*r+!da*#;
duc=ndu+<i m=na la ca*aram#. Ciar acum *e un e
genunci; 7Di dau an*al!nii ,!5 <i *e ba* la @und cu cureaua.
imeni n+! 5#+mi 5*ea 7n cale; en*ru c# aici nu 5un*em la
cur*ea regal#; iar eu nu 5un* reun cur*ean 5au reun
5eri*!r de+al *#u. Ai 5# e"i cum ! 5#+Di ar# r#u c# n+ai
r#ma5 la a5*r!g. Ai 5# e"i c# e mai bine 5# >i rincie5#
dec=* ! muc!a5# r#*#ci*# 7n #dure. -e!arece d!ar
rincie5el!r li 5e ermi*e 5# 5e c!m!r*e in*!lerabil.
3rincie5ele; ciar <i a*unci; nu 5un* b#*u*e la cur de nimeni
cu cureaua; 7n a@ar# de rege.
Ciri 5+a @#cu* mic# <i 5e *!* 5mi!rc#ia. Qraenn; re"ema*#
de un c!ac; 7i urm#rea ima5ibil#.
0 Ei bine; ce "iciN a 7n*reba*+! =n#*!rul; rul=ndu+<i
cureaua 7n ,urul umnului. e !m c!m!r*a demn <i
reDinu*N -ac# nu; unem cureaua e curul Al*eDei Tale. -e
ac!rdN -a 5au nuN
&e*iDa a adulmeca* <i <i+a *ra5 na5ul; a!i a da* din ca cu
ner#bdare.
0 O 5# >i cumin*e; rincie5#N
0 O 5# >u; a 7ng#ima* ea.
0 24 0
0 u mai e mul* <i 5e 7n5erea"#; a in*ereni* driada. S+!
lu#m din l!c; Mnbleidd.
C!drul 5e r#rea. $ergeau rin*re l#5*ari cre5cuDi 7n ni5i;
rin a,i<*i 7n#lui*e 7n ceaD#; #5cu*e de *urme de cerbi.
Era *!* mai r#c!are.
0 !bile ,u=n a 5u5 Ciri du# ! lung# *#cere.
0 umele
0 Sun* meudee5*e
lini*# Meral*. Ce e5*eN
@!ame.
0 Ln cur=nd ! 5# @acem un !a5. O 5# amurgea5c#.
0 u mai !*; a 5c=nci* Ciri. +am mai m=nca* de
0 u mai *r#nc#ni a*=*. Meral* a b#ga* m=na 7n de5ag#;
a 5c!5 ! buca*# de 5l#nin#; ! buc#Dic# de br=n"# <i d!u#
mere. Ia de+aici.
0 Ce e5*e a5*a galben#N
0 Sl#nin#.
0 u m#n=nc
0 &!ar*e bine;a<a
a cea; a re@u"a*
ree"i*+! @e*iDa.
el; b#g=ndu+<i 7n gur# !
buc#Dic# de 5l#nin#. $#n=nc# br=n"#. i m#r. 'nu.
0 -e ce unuN
0 Qine; nu *e mai c!di. Ia+le e am=nd!u#.
0 Meral*N
0 $mmN
0 $ulDume5c.
0 +ai en*ru ce. $#n=nc# 5#n#*!a5#.
0 u u en*ru a5*a; adic# <i en*ru a5*a; dar $+ai
5ala* de acel cen*i!d Qrrr mai aeam un ic <i
muream de @ric#
0 $ai aeai un ic <i mureai; a c!n>rma* =n#*!rul
5eri!5. $ai aeai un ic <i mureai 7n*r+un m!d e?*rem de
durer!5 <i 5c=rb!5; 5+a g=ndi* el. Ar *rebui 5#+i mulDume<*i
lui Qraenn.
0 Cine e5*e eaN
0 O driad#.
0 O "=n# a #duriiN
0 -a.
0 Ea ne Ele r#e5c c!iiV Ea ne+a r#i*N E; la urma
urmei; *u nu e<*i mic. -aP de ce ea !rbe<*e a*=* de ciuda*N
0 !rbe<*e cum !rbe<*e; nu c!n*ea"#. C!n*ea"# c# 5e
0 2 0
ricee 5# *rag# cu arcul. u ui*a 5#+i mulDume<*i; a*unci
c=nd ! 5# ne !rim.
0 u ui*; 5+a 5mi!rc#i* Ciri.
0 Sun* 5igur; rincie5#; ii*!are rincie5# de erden.
0 +! 5# >u; a murmura* ea; nici! rincie5#.
0 Qine; bine. +! 5# >i rincie5#. O 5# >i un am5*er <i
! 5#+Di
0 uduci
e5*eeacul 7n*r+!u
ade#ra*V i"uin#.
<*ii nimicV
0 u+mi ciD#i 7n urece. i nu ui*a de cureaV
0 +! 5# >u rincie5#. O 5# >u
0 EiN CeN
0 E ! *ain#.
0 A; da; *ain#. &!ar*e bine. Meral* a ridica* caul. Ce 5+a
7n*=mla*; QraennN
-riada; !rindu+5e; a da* din umeri <i 5+a ui*a* la cer.
0 Sun*
! a*=* 5lei*#;Mnbleidd.
7n c=rc#; a 5u5 ea 7nce*. i *u;!!5i.
Aici !m r!babil;
Se c# ai c#ra*+
7n*unec#.

III
0 CiriN
0 $mN a 5u5ina* @e*iDa; 5c=rD=ind crengile e care era
7n*in5#.
0 u Di+e @rigN
0 u; a !@*a* ea. A5*#"i e5*e cald. Ieri Ieri a @!5*
7ngr!"i*!r de @rig; #leu.
0 CulmeaV a 5u5 Qraenn; 5l#bindu+<i curelu<ele
ciub!*el!r lungi; m!i. A mer5 mul* rin #dure. i a *recu*
rin mla<*ini; rin #Di<uri; rin r=e. Re"i5*en*#; "dra#n#
<i cura,!a5#. Ln*r+ade#r; ! 5# ne rind# bine O 5# ne
rind# bine n!u#.
Meral* i+a arunca* ! c#u*#*ur# driadei; cu !cii 5*r#lucind
7n 5emi7n*uneric.
banda de e ca;Qraenn 5+a re"ema*
<i+a 5cu*ura* de un c!ac;
#rul din*r+! <i+a lua*
5muci*ur# a
caului.
0 A in*ra* 7n Qr!Fil!n; a 5u5 ea; an*ici=nd c!men*ariul
lui. E a n!a5*r#; Mnbleidd. S# mergem la -u^n Canell.
0 u=nea5a Ei*n^ ! 5# !*#ra5c#; a r#5un5 el ir!nic.
0 2/ 0
-ar <*ia c# Qraenn aea dre*a*e.
3#ca*; 5+a g=ndi* =n#*!rul; ui*=ndu+5e la @e*iDa care 5e
@!ia e a*ul erde. O d!mniD# a*=* de @erm#. Oare unde+
am mai #"u*+!N u c!n*ea"#. -ar e #ca*. %umea e5*e a*=*
de mare <i a*=* de @rum!a5#. Iar lumea ei 5e a limi*a la
Qr!Fil!n =n# la 5@=r<i*ul "ilel!r 5ale. Care 5+ar u*ea 5# nu
>e rea @erigi;
rin*re mul*e. 7n*re
3!a*eun
d!ar =n# <i
<uiera* 7n "iua 7n carede
! i"bi*ur# a 5#gea*#;
c#dea
lu*=nd 7n ace5* r#"b!i @#r# 5en5 en*ru ! #dure; de
ar*ea cel!r care *rebuie 5# iard#. Care !r ierde. $ai
dereme 5au mai *=r"iu.
0 CiriN
0 LnN
0 'nde 5un* #rinDii *#iN
0 +am #rinDi; a 5u5ina* ea. S+au 7neca* 7n mare c=nd
eram
Aa;mic#.
5+a g=ndi* el; a<a 5e e?lic# mul*e. O rincie5#;
>ica un!r rinDi care nu mai *r#ie5c. Cine <*ie dac# n+! > a
*reia >ic#; du# re! a*ru >i. 'n *i*lu care; de @a*; e5*e
in@eri!r celui de <ambelan 5au de a,. Cea cu le*e cenu<ii
<i cu !cii er"i care 5e 7n=r*e e la ca5*el <i de care !r 5#
5e de5c!*!r!5ea5c# c=* mai degrab# cu u*inD#; 5+! m#ri*e.
C=* mai degrab# cu u*inD#; 7nain*e 5# a,ung# la ma*uri*a*e
<i 5# dein# ! @emeiu<c#; un ri5c de 5candal; de me"alianD#
5au de ince5*; cea le5ne de 7n*=lni* rin d!rmi*!arele
ca5*elel!r.
Eadarea ei nu l+a 5urrin5 e =n#*!r. $ai 7n*=lni5e
mul*e rincie5e <i ciar regine r#*#cind rin lume cu ac*!ri
ambulanDi; @erici*e c# au reu<i* 5# 5cae de regi ram!liDi;
dar m=naDi de d!rinDa u*ernic# de a aea urma<i. #"u5e
rinDi care re@erau 5!ar*a ne5igur# a mercenaril!r 7n l!cul
c#5#*!riei cu re! rinDe5# alea5# de *a*# 5au a c#rei
irgini*a*e dubi!a5# aea 5# >e reDul reunei alianDe
dina5*ice 5au al reunui ac*.
S+a 7n*in5 l=ng# @e*iD#; ac!eri*+! cu 5ur*ucul lui.
0 -!rmi; i+a 5u5 el. -!rmi; !r@an# micuD#.
0 -aP de undeV a cr=cni* ea. Sun* rincie5#; nu !r@an#.
i am ! bunic#. Qunica mea e5*e regin#. Ce cre"i *uN C=nd
0 2U 0
am 5#+i 5un c# ai ru* 5# m# baDi cu cureaua; bunica ! 5#
!runcea5c# 5# Di 5e *aie caul; ai 5# e"i.
0 Lngr!"i*!rV Ciri; ai mil#V
0 ici g=ndV
0 E<*i ! @e*iD# bun#. T#ierea caului e 5*ra<nic de
durer!a5#. u+i a<a c# n+! 5# m# 5uiN
0 Qa ! 5# *e 5un.
0 Ciri.
0 O 5# *e 5un; 5un; 5unV i+e @ric#; =mN
0 Teribil. *ii; Ciri; c# un !m cu caul *#ia* !a*e 5#
m!ar#.
0 R="i de mineN
0 Cum a< u*ea 5# 7ndr#"ne5cN
0 %a5P c+! 5#+Di *reac# Die r=5ul; ai 5# e"i. Cu bunica nu+i
de <ag#; c=nd ba*e din ici!r; cei mai mari r#"b!inici <i
caaleri 7ngenuncea"#
i dac# reunul 7n @aDa ei; am
e5*e nea5cul*#*!r; #"u*
a*unci ,a;eu7i cu !cii
5are mei.
caul.
0 Mr!a"nic. CiriN
0 EN
0 Cred c+! 5#+Di *aie caul.
0 $ieN
0 egre<i*. %a urma urmei; e bunica *a; regina care a
@!5* de ac!rd cu nun*a *a cu i5*rin <i *e+a *rimi5 la erden;
la a5*r!g. Ai @!5* nea5cul*#*!are. C=nd ! 5# *e 7n*!rci
,aV i+ai r#ma5 @#r# ca.
&a*a a *#cu*; a 7ncremeni*. Se au"eau le5c#i*urile
bu"el!r <i re5iraDia ane!i!a5# rin na5ul c!nge5*i!na*.
0 u+i ade#ra*; a 5u5 ea. Qunica n+! 5#+i la5e 5#+mi
*aie caul en*ru c# 3en*ru c# e bunica mea; nu+i a<aN '@;
ce mam# de b#*aie ! 5#+mi *rag#.
0 Aa; a r=5 Meral*. Cu bunica nu+i de <ag#; nuN Te+a mai
ar*icula* c=*e!da*#; nu+i a<aN
Ciri a u@ni* @uri!a5#.
0 *ii ceN i+a r!u5 el. O 5#+i 5unem bunicii c# de,a *e+
am cel@#ni* eu <i nimeni nu !a*e > ede5i* de d!u# !ri
en*ru acela<i lucru. Ce "iciN
0 ic c# e<*i r!5*V Ciri 5+a ridica* e c!a*e 7n 5c=rD=ielile
crengil!r. C=nd bunica ! 5+aud# c# mi+ai *ra5 ! cel@#neal#;
0 26 0
a*unci ! 5#+Di *aie caul c=* ai "ice e<*eV
0 A<adar; *e+ar durea inima en*ru caul meuN
&a*a a *#cu*; <i+a *ra5 na5ul din n!u.
0 Meral*
0 Ce e; CiriN
0 Qunica <*ie c# *rebuie 5# m# 7n*!rc. u !* > 5!Dia
idi!*ului
ale. de i5*rin. Trebuie 5# m# 7n*!rc; ce mai la deal la
Trebuie; 5+a g=ndi* el. -in #ca*e; a5*a nu deinde nici de
*ine; nici de bunica *a. -einde de *!anele b#*r=nei Ei*n^.
i de i5cu5inDa mea de a ! 7nduleca.
0 Qunica <*ie; l+a l#muri* Ciri. 3en*ru c# Meral*; ,ur# c#
n+! 5# 5ui la nimenea. E ! *ain# nemai!meni*#. Teribil#;
7Di 5un. ur#.
0 ur.

5# 0 Ei bine;
cre"i. am 5#+Di
i *a*#l meu 5un.
a @!5*;$ama mea a @ermeca*.
bine7nDele5; @!5* r#,i*!are;
A5*a n+!
e
*!* ce mi+a 5u5 ! d!ic#; iar c=nd a aa* bunica; a @!5* !
"ar# *eribil#. 3en*ru c# 5un* rede5*ina*#; <*iiN
0 CuiN
0 u <*iu; a r#5un5 Ciri DanD!<#. -ar 5un* rede5*ina*#.
A<a mi+a 5u5 d!ica. Iar bunica a 5u5 c# nu a ermi*e a<a
cea; c# mai degrab# blem*e ble5*ema*ul de ca5*el 5e
n#ruie =n# la *emelii. 3riceiN -!ica a 5u5 c# 7m!*ria
de5*inului !Di 5# @aci !rice rei; dar n+are niciun r!5*. HaV
a!i d!ica a i"bucni* 7n lacrimi <i bunica a 7nceu* 5# Die.
e"iN Sun* rede5*ina*#. +! 5# >u 5!Dia idi!*ului de i5*rin.
Meral*N
0 -!rmi; a c#5ca* el de i+au !cni* @#lcile. -!rmi; Ciri.
0 Sune+mi ! !e5*e.
0 CeN
0 Sune+mi ! !e5*e; a u@ni* ea. Cum 5# d!rm a<a;
@#r# nici! !e5*eN A5*a+i bun#V
0 u <*iu; la naiba; nici! !e5*e. Lncide !cii <i d!rmi.
0 u umbla cu minciuni. 3en*ru c# <*ii. Ce; c=nd erai
mic; cum; nimeni nu+Di 5unea !e<*iN -e ce "=mbe<*iN
0 &#r# m!*i. $i+am amin*i* cea.
0 EiV e"i. Ei bine; !e5*e<*e+mi.
0 29 0
0 CeN
0 3!e5*ea.
A "=mbi* din n!u; <i+a u5 m=inile 5ub ca; 5+a ui*a* la
5*elele care lic#reau rin*re crengile de dea5ura l!r.
0 A @!5* !da*# un m!*an; a 7nceu* Meral*. 'n m!*an
!bi<nui*; #rga*; care rindea <!areci. i 7n*r+! bun# "i
m!*anul a !rni*+!
7n5#im=n*#*!are 5ingur la
<i 7n*uneca*#. i a drum
mer5 elrin
ce+a #durea
mer5 A
mer5 A mer5
0 S# nu+Di 7nciui; i+a 5u5 Ciri; 7mbr#Di<=ndu+l; c# ! 5#
ad!rm 7nain*e de a a,unge la ca#*.
0 Taci; 5mi!rc#i*!. -a A mer5 el ce+a mer5; =n# ce 5+a
7n*=lni* cu un ul!i. 'n ul!i r!<ca*.
Qraenn a !@*a* <i 5+a 7n*!r5 c#*re =n#*!r; 7n cealal*#
ar*e; 7mbr#Di<=ndu+l u<!r <i ea.
0 Haide; a 5u5ina* Ciri. Sune+mi ce 5+a e*recu* mai
dear*e.
0 ul!iul 5+a ui*a* la m!*an. Cine e<*iN l+a 7n*reba*. Sun*
un m!*an; i+a r#5un5 m!*anul. Ha; i+a 5u5 ul!iul; <i nu
Di+e *eam#; m!*anule; 5# !in#re<*i de unul 5ingur rin
#dureN i dac# ine regele la =n#*!are; ce *e @aciN Cu
c=ini; cu i5c!ade; c#lare e caiN A5cul*# ce+Di 5un;
m!*anule; =n#*!area e5*e ! nen!r!cire nemai!meni*#
en*ru cei ca mine <i ca *ine. Tu ai blan#; eu am blan#;
=n#*!rii nu+i iar*# e cei ca n!i; en*ru c# =n#*!rii au
iubi*e <i aman*e c#r!ra le 7ngeaD# labele <i gruma"urile <i
@ac din n!i gulere <i man<!ane ca 5# aib# curele ce ur*a.
0 Ce+5 acelea man<!aneN l+a 7n*reba* Ciri.
0 u m# 7n*rerue. i a ad#uga* ul!iul: Eu; m!*anule;
am ! mie d!u# 5u*e !*"eci <i <a5e de @eluri ca 5#+i duc de
na5; a<a 5un* de iclean. -ar *u; m!*anule; 7n c=*e @eluri <*ii
5#+i #c#le<*i e =n#*!riN
0 O; ce !e5*e @rum!a5#; a "i5 Ciri; 7mbr#Di<=ndu+l <i
mai 5*r=n5 e =n#*!r. Sune+mi ce+a @#cu* m!*anulN
0 L7; a <!*i* din cealal*# ar*e Qraenn. Ce+a @#cu*
m!*anulN
=n#*!rul <i+a 7n*!r5 caul. Ocii driadei 5*r#luceau; gura
7i era e ,um#*a*e c#5ca*# <i 7<i mi<ca limba e bu"e. -e
0 2/ 0
bun# 5eam#; 5+a g=ndi* el; driadele mici 5un* 7nnebuni*e
du# ba5me. %a @el ca =n#*!rii mici. 3en*ru c# <i un!ra; <i
al*!ra rare!ri li 5e 5un !e<*i 7nain*e de a ad!rmi.
-riadele mici ad!rm a5cul*=nd @!<ne*ul c!acil!r. =n#*!rii
mici ad!rm a5cul*=ndu+<i durerile mu5culare. i n!u# ne
5*r#luceau !cii; ca lui Qraenn; a*unci c=nd a5cul*am
ba5mele
7n*=mla*luicue5emir;
mul* *imac!l! la aer
7n urm# cu$!ren. -ar
mul* *im 7n a5*a
urm#5+a
0 Haide; era ner#bd#*!are Ciri. $ai dear*eN
0 i @ace m!*anul: Eu; ul!iule; nu <*iu 5#+i #c#le5c 7n
niciun @el. *iu un 5ingur lucru J 5# m# caD#r 7n c!ac. A5*a
nu+i de+a,un5N ul!iul a u@ni* 7n r=5. A; cic#; daP r!5*
mai e<*i. Ia+Di c!ada a5*a #rga*# la 5inare <i <*erge+! de+
aici c#; dac# *e rind =n#*!rii; ! #De<*i. i din*r+!da*#;
*am+ni5am; a 7nceu* 5# 5une c!rnulV Au 5#ri* de rin
*u><uri =n#*!rii;
ree"i* du# eiV au #"u* m!*anul <i ul!iul <i 5+au
0 aaiV 5+a 5mi!rc#i* Ciri; iar driada 5+a 5cu*ura* ca l!i*#
de @riguri.
0 %ini<*eV i 5*rigau: Lnain*e; ,uuiDi+i de blan#V %a
man<!ane; la man<!ane cu eiV i au a5muDi* c=inii a5ura
ul!iului <i a m!*anului. i m!*anul Du<*i 7n c!ac; ca
m!*anii. 3=n# 7n =r@. i c=inii; ,a; au *#b#r=* e ul!iV
3=n# 5# auce r!<ca*ul 5#+<i un# 7n alicare una din*re
me*!dele lui <ire*e; era de,a guler. Iar m!*anul mieuna din
=r@ul c!acului <i+i 5>da e =n#*!ri; dar n+aeau ce 5#+i
@ac#; en*ru c# era 7nal* al dracuP c!acul. Au 5*a* la
!alele lui <i au 7n,ura* *!* ceea ce 5e u*ea 7n,ura; dar =n#
la urm# n+au au* 7nc!*r! <i au leca* cu m=inile g!ale. i
a*unci m!*anul 5+a da* ,!5 din c!ac <i 5+a 7n*!r5 lini<*i*
aca5#.
0 i du+aiaN
0 imic. ]5*a+i 5@=r<i*ul.
0 i m!ralaN l+a 7n*reba* Ciri. 3!e<*ile au m!ral#; nu+i
a<aN
0 EiN a 5#ri* <i Qraenn; *remur=nd mai ar!ae de
Meral*. Care e5*e m!ralaN
0 3!e<*ile bune au m!ral#; iar cele rele nu au m!ral#; a
0 2/1 0
ad#uga* Ciri 7ncre"#*!are; *r#g=nd aer e na5.
0 A5*a a @!5* una bun#; a c#5ca* driada. i ar *rebui 5#
aib#. Trebuie ca 7n @aDa gernului 5# ne c!c!D#m 7n c!ac;
cum a @#cu* m!*anul cel i5*eD. &#r# 5# mai 5*ai e g=nduri;
Du<*iV Ln c!ac. O; c=*# 7nDeleciune. SuraieDuire. u
renunDare.
Meral* a r=5c!aci
0 u erau 7nce*i<!r.
7n arcul ca5*elului; CiriN Ln a5*r!gN Ln
l!c 5# a,ungi 7n Qr!Fil!n; *e c#D#rai 7n c!ac <i 5# 5*#*eai
ac!l!; 7n =r@; =n# 7i *recea lui i5*rin ce@ul de nun*#.
0 R="i de mineN
0 L=m.
0 *ii ceaN Te ur#5c.
0 E gr!a"nic. Ciri; mi+ai @r=n* inima.
0 *iu; a da* din ca @e*iDa cu 5eri!"i*a*e; 5mi!rc#indu+5e;
a!i
0 5+a
S!mnag#Da* de Ciri;
u<!r; el cu u*ere.
i+a ura* el; inal=ndu+i ar@umul
7ndr#gi*; de rabie. S!mn u<!r. !a*e bun#; Qraenn.
0 -erme; Mnbleidd.
3e5*e cae*ele l!r; Qr!Fil!nul @!<nea cu miliarde de
ramuri <i 5u*e de miliarde de @run"e.

IV
A d!ua "i au a,un5 la C!aci. Qraenn a 7ngenuncea*; <i+a
leca* caul. Meral* a 5imDi* c# ar *rebui 5# @ac# acela<i
lucru. Ciri a !@*a* admira*i.
C!acii; 7n cea mai mare ar*e *i5#; 5*e,ari <i nuci albi;
aeau ! du"in# de c!Di 7n diame*ru. Sub nici! @!rm# nu 5e
u*ea arecia 7n#lDimea =n# la care le a,ungeau c!r!anele.
%!cul 7n care r#d#cinile u*ernice; r#5uci*e; 5e 7mbinau cu
*runciul ne*ed; era dea5ura cae*el!r l!r. Acum u*eau
merge mai reede.
nu 5uraieDuia nici!'ria<ii cre<*eau
al*# lan*#; nu r#"leD; iar la
era dec=* unumbra
c!!r l!r
de
@run"e u*re"i*e.
Ar > u*u* merge mai reede. -ar mergeau 7nce*. Ln
lini<*e. Cu caul leca*. Aici; rin*re C!aci; erau mici;
ne5emni>ca*ii; ine?i5*enDi. u c!n*au 7n niciun @el. Ciar <i
0 2/2 0
Ciri *#cea m=lc J n+a 5c!5 un cu=n* reD de ar!ae
,um#*a*e de !r#.
Iar du# ! !r# de mar<; au *recu* de cen*ura de C!aci <i
au l!n,a* din n!u 7n raene; 7n @#ge*ul rea#n.
Mu*uraiul ! a@ec*a *!* mai mul* e Ciri. Meral* nu aea
ba*i5*#; dar; 5#*ul de 5mi!rc#ielile ei; a 7n#Da*+! 5#+<i 5ue
na5ul 5*r=ng=ndu+l
#"=ndu+i cu dege*ele.
"=mbe*ul <i !cii &e*iDei i+a l#cu*
5*r#luci*!ri; la nebunie.
=n#*!rul era
r!@und c!nin5 c# 5e bucur# la g=ndul c# 7n cur=nd a
aea !5ibili*a*ea 5#+<i e*ale"e n!ul *ruc la cur*e; 7n *imul
unui !5#D 5au 7n re"enDa reunui amba5ad!r din
5*r#in#*a*e.
Qraenn 5+a !ri* bru5c <i 5+a 7n*!r5.
0 Mnbleidd; a 5u5 de"leg=ndu+<i ! ba*i5*# erde
r#5uci*# 7n ,urul c!*ului; aideV O 5# *e leg la !ci. A<a
*rebuie.
0 *iu.
0 O 5# *e gide". -#+mi m=na.
0 u; a r!*e5*a* Ciri. Eu ! 5#+l gide". Qine; QraennN
0 E bine; 5cum!.
0 Meral*N
0 LmN
0 Ce 7n5eamn# Mn bleiddN
0 %u Alb. A<a 7mi 5un driadele.
0 &ii a*en*; ! r#d#cin#. S# nu *e 7miediciV LDi 5un a<a;
en*ru c# ai #ru* albN
0 -a %a naibaV
0 -!ar Di+am 5u5 c# e ! r#d#cin#.
Au mer5. C#*inel. Sub ici!are #m=n*ul era alunec!5 de
la @run"ele c#"u*e. A 5imDi* e @aD# ! 5*r#lucire cald#;
5*r#lucirea 5!arelui #*rundea rin ba*i5*a care+i ac!erea
!cii.
0 O; Meral*; i+a au"i* !cea lui Ciri. E minuna* 3#ca*
c# nu !Di edea. Sun* a*=* de mul*e !ri. i #5#ri. %e au"i
cum c=n*#N O; ce mul*e 5un* aici. 3u"derie. O; <i
eeriDe. Ai gri,#; ! 5# *recem e5*e un =r=ia<; e ! un*e
de ia*r#. S# nu ca"i 7n a#. O; c=Di e<*iV E lin. Ln!a*#
rin a#; <*iiN A*=* de mul*e animale; aiV Cred c# nic#ieri
0 2/ 0
nu 5un* a*=* de mul*e
0 ic#ieri; a b=igui* el. ic#ieri. ]5*a+i Qr!Fil!n.
0 CeN
0 Qr!Fil!n. 'l*imul %!c.
0 u 7nDeleg
0 imeni nu 7nDelege. imeni nu rea 5# 7nDeleag#.

V
0 Sc!a*e+Di ba*i5*a; Mnbleidd. 3!Di de+acum. Am a,un5.
Qraenn 5*#*ea =n# la genunci 7n*r+un c!!r gr!5 de
ceaD#.
0 -u^n Canell; i+a ar#*a* cu m=na.
-u^n Canell; %!cul S*e,aril!r. Inima Qr!Fil!nului.
Meral* mai @u5e5e aici 7nain*e. -e d!u# !ri. -ar n+a 5u5
nim#nui de5re a5*a. imeni nu l+ar > cre"u*.
O dere5iune 7mre,mui*# de ! erdea de c!aci b#*r=ni;
er"i. Sc#lda*# 7n ceaD# <i 7n aburul eni* din #m=n*; din
r!ci; din i"!arele *ermale. O dere5iune
$edali!nul de la g=* 7i *remura u<!r.
O dere5iune 5c#lda*# 7n @armece. -u^n Canell. Inima
Qr!Fil!nului.
Qraenn <i+a ridica* caul; <i+a 7ndre*a* *!lba e 5a*e.
0 S# mergem. -#+mi m=na; 5cum!.
%a 7nceu* dere5iunea #rea m!ar*#; #r#5i*#. -ar nu
en*ru mul* *im. S+a au"i* un uiera* u*ernic; m!dula* <i;
cu a<i abia erce*ibili; de+a lungul unei 5irale de
ciuerc# !li!racee care 7mbr#Di<a *runciul cel mai
ar!ia*; a aluneca* 5rin*en ! driad# 5ul#; cu #rul negru;
7mbr#ca*#; la @el ca *!a*e celelal*e; cu un c!5*um de
camua, din re5*uri de =n"#.
0 Ced; Qraenn.
0 e^n;
Ced; Sir55a.
ae@der;aPn
a !r* me*brune*a
r#5un5 Ei*n^ Nm#5ur=ndu+l e
=n#*!r cu ! riire aa*ic#. E55P aePn SidN
A "=mbi* @ulger=nd cu dinDii ei albi. Era @!ar*e @rum!a5#;
ciar <i c!n@!rm 5*andardel!r umane. Meral* 5e 5imDea
ne5igur <i r!5*; c!n<*ien* de @a*ul c# driada 7l ealuea"#
0 2/4 0
n!n<alan* din ca =n#+n ici!are.
0 e^n; a cl#*ina* din ca Qraenn. E55P a**Pgern;
Mnbleidd;  en me* Ei*n^ a; aP55.
0 MnbleiddN &rum!a5a driad# <i+a 5*r=mba* bu"ele.
Ql!ede ca^rmeV AenPne caen nPedd !r*V TPe55 @!ileV
Qraenn a cic!*i*.
0
0 Ce e5*eN
imic; 5+a !D#r=*
a cic!*i* din=n#*!rul.
n!u Qraenn. imic. S# mergem.
0 O!!; 5+a en*u"ia5ma* Ciri. 'i*e; Meral*; ce c#5uDe
amu"an*eV
Ln ad=ncul dere5iunii 7nceea ade#ra*ul -u^n Canell J
Bc#5uDele amu"an*eG; ale c#r!r @!rme amin*eau de ni<*e
5@ere uria<e de =5c; a*=rnau de crengile <i *runciurile
c!acil!r la di@eri*e 7n#lDimi; unele mici; ciar dea5ura
5!lului; al*ele mari 5au @!ar*e mari; ciar 7n =r@urile
c!r!anel!r.
e #m=n*;Meral* a #"u*
cabane din <i mai mul*e
nuiele c!n5*rucDii
7mle*i*e; imen5e
ac!eri*e cu
@run"e. A #"u* mi<care rin de5ci"#*urile acel!r cabane;
dar nu u*eau di5*inge driadele. Erau mul* mai uDine dec=*
a*unci c=nd mai @u5e5e e+aici.
0 Meral*; i+a 5u5 Ciri. Ace5*e cabane cre5c. Au @run"eV
0 Sun* din c!aci ii; a c!n>rma* Meral* d=nd din ca.
A<a *r#ie5c driadele; a<a 7<i c!n5*ruie5c ca5ele. ici! driad#;
nici!da*#; nu @ace r#u c!acil!r; *#indu+i 5au d!b!r=ndu+i.
Ele iube5c c!acii. Se rice 5# @ac# 7n a<a @el 7nc=* crengile
5# crea5c# @!rm=nd ace5*e c#5uDe.
0 Ce @rum!5V $i+ar l#cea 5# am ! c#5uD# ca ace5*ea 7n
arcul n!5*ru.
Qraenn 5+a !ri* 7n @aDa uneia din*re cele mai mari
cabane.
0 In*r#; Mnbleidd; a 5u5 ea. Aici ! 5+! a<*eDi e
d!mniDa Ei*n^.  @ill; 5cum!.
0 CeN
0 i+a lua* r#ma5+bun; Ciri. i+a 5u5 la reedere.
0 A. %a reedere; Qraenn.
Au in*ra*. Ln in*eri!rul Bc#5uDeiG lic#reau ca 7n*r+un
caleid!5c! e*e de lumin# 5!lar#; >l*ra*e <i cernu*e rin
5*ruc*ura ac!eri<ului.
0 2/ 0
0 Meral*V
0 &rei?ene*V
0 E<*i *ea@#r; 5# >u al naibiiV R#ni*ului i+a 5c=n*eia*
dan*ura c=nd 5+a 5#l*a* 7n*r+! r=n# e a*ul din ramuri de
m!lid. A #"u*+! e Ciri ag#Da*# de c!a5a =n#*!rului; <i+a
b!ldi* !cii <i 5+a 7mbu,!ra*.
0 Tu;*ineV
en*ru rama*ie
O; ai mic#V
n!r!c ac#5*riga*+!.
nu m# !*Eraridica;
5#+mi al*min*eri
ierd iaDa
*e
7n#Dam eu min*eV
Ciri 5+a b!5uma*.
0 Ei !@*im; e al d!ilea care rea 5# m# ba*#; a 5u5 ea;
c=rnindu+<i graDi!5 na5ul. Eu 5un* @a*#; iar @e*ele nu *rebuie
5# >e b#*u*eV
0 %a5P c#+Di ar#* eu Die ce *rebuie; a *u<i* &rei?ene*.
3u<lama mic# ce e<*iV Erll <i+a ierdu* minDile. 'mbl#
!rbe;
cu *!a*#line de 5aim#;
!<*irea. Cine l+arc#crede
bunic#+*a ! 5# 5e
c# ai @ugi* duc# e5*e
5ingur#; el
de caul
*#uN T!a*# lumea <*ie cum e5*e Erll <i ce auc#*uri are.
S+au g=ndi* *!Di c# Di+a @#cu* cea c=nd era bea* <i a!i
*e+a 7neca* 7n ia"V R#"b!iul cu il@gaardul a*=rn# de un >r
de #r; iar *ra*a*ul <i alianDa cu bunic#+*a 5+au du5 naibii din
cau"a *aV e"i ce+ai @#cu*N
0 u *e arinde; l+a aer*i"a* =n#*!rul; c#+Di !rne<*e
em!ragia. Cum ai a,un5 aici a*=* de iu*eN
0 -aP naiba <*ie; mul*# reme am r#ma5 @#r# 5ue* 7n
*ru. $i+au *urna* e g=* cea 5c=rb!5. Cu @!rDa. $+au Dinu*
de na5 <i Ce ru<ine; lua+le+ar naiba
0 Tr#ie<*i da*!ri*# lic!rii *urna*e e g=*. Te+au c#ra* =n#
aiciN
0 $+au *=r=* cu 5ania. %e+am 7n*reba* de5re *ine; au
*#cu* ci*ic. Eram 5igur c# *e+au 5*r#un5 cu ! 5#gea*#. Ai
di5#ru* ca m#garu+n ceaD# i *u e<*i iu <i ne#*#ma*;
@#r# lanDuri <i; e dea5ura; m# r!g; ai 5ala*+! <i e
rincie5a Cirilla &ir+ar 5# >e; *u ! 5c!Di la ca#* e5*e *!*;
Meral*; ca"i 7n*!*deauna 7n a*ru labe ca i5ica.
=n#*!rul i+a "=mbi* <i nu i+a r#5un5. &rei?ene* a *u<i*
i!len*; <i+a 7n*!r5 caul; a 5cuia* ! 5ali# r!".
0 Ei bine; a ad#uga* el; <i @a*ul c# nu m+au licida*; cred
0 2// 0
c# Die Di+l da*!re". Te cun!5c ,arele naibii. E a d!ua !ar#
c=nd m+ai 5c!5 din belea.
0 S*ai lini<*i*; bar!ane.
&rei?ene*; icnind; a 7ncerca* 5# 5e ridice; dar 5+a l#5a*
#guba<.
0 Ce mai bar!n; la naibaV a b!mb#ni*. Qar!n am @!5* 7n
Hamm.
Adic# am Acum
@!5*.5un*
Ciarundac#
@el de #*a@
5ca en*ru
cuma cu Erll; 7n erden.
iaD# din #durea
a5*a; 7n erden nu mai e?i5*# l!c en*ru mine; cu e?ceDia
e<a@!dului. -in m=na mea <i de 5ub !cii mei a <*er5+!
ne#5*uica a5*a mic#; Cirilla. Ce credeai; c# de amle"ir
am a,un5 la Qr!Fil!nN u; Meral*; am @ugi*; a< u*ea *rage
n#de,de la 7ndurarea lui Erll d!ar dac# i+! duc 7nd#r#*. i
am da* e5*e ,ig!diile a5*ea ble5*ema*e -ac# nu erai *u;
ac!l! 7mi u*re"eau !a5ele; 7n gr!a#. $+ai 5ala* din n!u. E
de5*inul; ce mai; e limede ca lumina "ilei.
0 E?agere"i.
&rei?ene* l+a c!n*ra"i5 cl#*in=nd din ca.
0 E de5*inul; a ree*a* el. e+a @!5* 5cri5 5# ne 7n*=lnim
din n!u; =n#*!rule. Ca 5#+mi 5ale"i din n!u ielea. Lmi
amin*e5c c# 5e !rbea de5re a5*a 7n Hamm du# ce m+ai
5c#a* de @armecul #5#rii #leia.
0 C!incidenD#; a 5u5 rece Meral*. C!incidenD#;
&rei?ene*.
0 Ce c!incidenD#N %a naiba; dac# nu erai *u; @#r# d!ar <i
!a*e =n# 7n "iua de a5*#"i a< > @!5* un c!rm!ran
0 Ai @!5* c!rm!ranN a e?clama* Ciri e?*a"ia*#. 'n
c!rm!ran ade#ra*N O a5#reN
0 Am @!5*; a r=n,i* bar!nul. $+a @ermeca* ! cur# ca
5# 5e r#"bune.
0 3r!babil c# nu i+ai da* ! blan#; a 5*r=mba* din na5 Ciri.
Adic#; bine; un cum 7i 5une man<!n.
0 u; a @!5* un al* m!*i; 5+a 7nr!<i* u<!r &rei?ene*; du#
care 5+a !D#r=* la @e*iD#. -aP ce+Di a5# Die de a5*a; "g=*ie
mic#V
Ciri 5+a b!5uma*; <i+a 7n*!r5 caul.
0 -a; a *u<i* &rei?ene*. Ce 5uneam A; da; cum m+ai
de"lega* de @armec 7n Hamm. -ac# nu erai *u; Meral*;
0 2/U 0
r#m=neam c!rm!ran =n# la 5@=r<i*ul ieDii; a< > "bura* 7n
,urul lacului <i m+a< > g#in#Da* e crengi; *r#g=nd n#de,de
c# m# a 5ala c#ma<a De5u*# din ur"ici de 5!ra mea mai
mic#; cu ! 7ner<unare demn# de ! cau"# mai bun#. %a
naiba; c=nd 7mi aduc amin*e de c#ma<a aceea; 7mi ine 5#
*rag un <u* cuia. T=mi*#
0 u Era
in*enDii. !rbi a<a;in@!rma*#;
r!5* a "=mbi* =n#*!rul.
a5*a e *!*.Aea celede"legarea
-e5re mai bune
de @armece circul# ! mulDime de mi*uri @#r# n!im#. i *!*u<i
ai au* n!r!c; &rei?ene*. 3u*ea 5#+Di cear# 5# >erbi ca ! raD#
7n la*e. Am au"i* de5re ! a5*@el de 5i*uaDie. -ac# 5*ai bine
<i *e g=nde<*i; 5# *e 7mbraci cu ! c#ma<# din ur"ici nu
d#unea"# 5#n#*#Dii; ba ciar mai <i a,u*# niDel.
0 Ei bine; !a*e c# ai dre*a*e. 3!a*e c# am ceru* rea
mul* de la ea. Eli"a a @!5* din*!*deauna cam ne5#bui*#; de
mic# era minuna*#
c!mbinaDie r!a5*# <ien*ru
@rum!a5#; ce rege.
! 5!Die de mai *ura+ura; !
0 Ce 7n5eamn# c!mbinaDie minuna*#N a 7n*reba* Ciri. i
de ce en*ru ! 5!DieN
0 Ia nu *e mai b#ga; rama*ie; a a!5*r!@a*+! &rei?ene*.
-a; Meral*; am @!5* n!r!c!5 c# ai a#ru* 7n Hamm. i c#
regele; cu5crul meu; a @!5* di5u5 5# 5e li5ea5c# de cei
c=Dia ducaDi e care i+ai ceru* ca 5# m# de5c=nDi.
0 *ii; &rei?ene*; i+a "=mbi* <i mai larg Meral*; c# 5+a
r#5=ndi* !e5*ea de5re #Dania a5*a e5*e m#ri <i D#riN
0 3!e5*ea ade#ra*#N
0 u ciar. Ln rimul r=nd; Di+au ad#uga* "ece @raDi.
0 O; nuV Qar!nul 5+a ridica* 7n*r+un c!*; a *u<i*. A5*@el;
dac+! unem la 5!c!*eal# e Eli"a; am @!5* d!u#5re"ece
buc#Di. Ce *=menie; la naibaV $aic#+mea d!ar n+a @!5*
ieur!aic#V
0 A5*a nu e *!*. Au 5!c!*i* c# un c!rm!ran nu e5*e rea
r!man*ic.
0 3#i; cam a<a+iV +are nimic r!man*icV Qar!nul 5+a
7ncrun*a*; <i+a ma5a* ie*ul banda,a* cu ca*ala5me de
c!a,# de me5*eac#n. i 7n ce am @!5* re5cimba*; c!n@!rm
!e<*ii din gura lumiiN
0 Ln leb#d#. Adic# 7n lebede. u ui*a c# eraDi un5re"ece.
0 2/6 0
0 3#i; cum a<a; >r+ar 5# >e; leb#da e5*e mai r!man*ic#
dec=* c!rm!ranulN
0 u <*iu.
0 ici eu. -ar b#nuie5c c#; 7n !e5*ea l!r; Eli"a e cea
care m+a de5c=n*a*; cu c#ma<a ei 5c=rb!a5# de ur"iciN
0 C# bine "ici. i ce mai @ace Eli"aN
0
0 Are *ubercul!"#; 5#rmana. +! mai duce mul*.
3#ca*.
0 3#ca*; a c!n>rma* &rei?ene* ima5ibil; ui*=ndu+5e 7n
"are.
0 Reenind ia @armec; a c!n*inua*. Meral* 5ri,inindu+5e
cu 5a*ele de ere*ele 7mle*i* din nuiele; nu ai 5eceleN
u+Di cre5c eneN
0 Sla# "eil!r; nuV a !@*a* bar!nul. T!*ul e la l!cul lui. 'n
5ingur lucru mi+a r#ma5 din acele remuri; !@*a de e<*e.
3en*ru
'ne!ri; mine;
m# duc Meral*;
7n "!rinimic nu+i mai
la e5cari; gu5*!5
7n !r*; <i; dec=* e<*ele.
=n# 5# le cad#
cea mai n!bil; 7mi iau ! m=n#+d!u# de !bleDi direc* din
g#lea*#; re! d!i Diari; un clean 5au ! mrean# S# *e lingi
e dege*e.
0 A @!5* c!rm!ran; a 5u5 Ciri 7nce*; ui*=ndu+5e la Meral*.
i l+ai de5c=n*a*. Tu <*ii 5# @aci @armeceV
0 *ie; bine7nDele5 c# <*ie; a 5u5 &rei?ene*. T!Di =n#*!rii
de m!n<*ri <*iu.
0 =n =n#*!rN
0 u <*iai c# e =n#*!r de m!n<*riN e5*i*ul Meral* de
RiiaN E dre*; de unde 5# <*ie un D=nc ca *ine ce e acela
=n#*!r de m!n<*ri. Acum 5un* al*e remuri. Acum 5un*
uDini =n#*!ri; nu rea ai cum 5#+i 7n*=lne<*i 7n cale. 3un
r#m#<ag c# 7n iaDa *a nu ai #"u* un =n#*!r de m!n<*ri.
Ciri a cl#*ina* din ca 7nce*; @#r# a+<i lua !cii de la
Meral*.
0 =n#*!rul de m!n<*ri; rama*ie; e5*e cinea
&rei?ene* 5+a !ri* <i a #li*; #"=nd c# Qraenn in*r# 7n
!daie. u; nu reauV u # mai la5 5#+mi *urnaDi e gur#;
nu; nu; nici!da*#V Meral*V Sune+i
0 %ini<*e<*e+*e.
Qraenn nu l+a !n!ra* e &rei?ene* cu nimic mai mul*
0 2/9 0
dec=* ! riire 7n *reac#*. S+a du5 direc* la Ciri; care <edea
gemui*# l=ng# =n#*!r.
0 Haide; i+a 5u5 driada. Haide; 5cum!.
0 Lnc!*r!N 5+a 5*r=mba* Ciri. u merg. reau 5# 5*au cu
Meral*.
0 -u+*e; i+a "=mbi* @!rDa* =n#*!rul. O 5# *e ,!ci cu
Qraenn
0 S# <i
nucum#
*inerele
lege ladriade.
!ci; aO"i5
5#+Di
Ciriara*e -u^n
@!ar*e Canell
7nce*. C=nd am
eni*; nu m+a lega* la !ci. 3e *ine *e+au lega*. Ca 5# nu *e
mai !Di 7n*!arce aici a*unci c=nd ai 5# leci. Adic#
Meral* 5+a ui*a* la Qraenn. -riada a ridica* din umeri; a!i
a 7mbr#Di<a*+! <i a m=ng=ia*+! e micuD#.
0 Ln5eamn# c# !cea lui Ciri 5+a !*icni* bru5c.
Ln5eamn# c# eu n+! 5# mai 5ca de aici. A<a+iN
0 imeni nu 5ca# de de5*inul 5#u.

7n T!a*# lumea
direcDia <i+a 7n*!r5
acelei !ci.caul ca un lan
Sc#"u*#; dardedur#;
!area+5!arelui
!*#r=*#;
u*ernic#. O !ce care *e !bliga 5+! a5culDi; care nu acce*a
nici! !biecDie. Qraenn 5+a 7nclina*. Meral* <i+a 7nd!i* un
genunci.
0 -!mniD# Ei*n^
Suerana Qr!Fil!nului ur*a ! man*ie erde; >n#;
5*r#luci*!are. %a @el ca ma,!ri*a*ea driadel!r; era micuD# <i
5ubDire; dar caul ridica* 5emeD; ciul cu *r#5#*uri 5eere;
a5cuDi*e <i gura @erm# ! @#ceau 5# ar# mai 7nal*# <i mai
u*ernic#. 3#rul <i !cii 7i erau de cul!area argin*ului *!i*.
A in*ra* 7n !daie e5c!r*a*# de d!u# driade *inere;
7narma*e cu arcuri. &#r# un cu=n*; i+a @#cu* 5emn lui
Qraenn <i acea5*a a lua*+! imedia* e Ciri de m=n# <i a du5+
! 5re ie<ire. 3lec=ndu+<i @run*ea; Ciri; alid# <i c!n@u"#;
#<ea rigid <i 5*=ngaci. C=nd a *recu* rin dre*ul lui Ei*n^;
driada cu #rul argin*iu a auca*+! de b#rbie cu ! mi<care
raid#; i+a ridica* caul <i 5+a ui*a* lung 7n !cii @e*iDei.
Meral* a !b5era* c# Ciri *remur#.
0 -u+*e; i+a 5u5 7n cele din urm# Ei*n^. -u+*e; c!il#.
S# nu+Di >e *eam# de nimic. imic nu a u*ea 5#+Di
5cimbe de5*inul. E<*i 7n Qr!Fil!n.
Ciri #<ea 5uu5# 7n 5a*ele lui Qraenn. Lnain*e 5# ia5#; 5+
0 2U 0
a 7n*!r5. =n#*!rul a !b5era* c# 7i *remur# bu"ele; iar !cii
er"i 5*r#luceau de lacrimi. +a r!5*i* niciun cu=n*. R#ma5
7n genunci; Meral* <i+a leca* caul.
0 Ridic#+*e; Mnbleidd. Qun# "iua.
0 Qun# "iua; Ei*n^; 5ueran# a Qr!Fil!nului.
0 Am l#cerea 5# *e rime5c din n!u 7n C!drul meu. Ln
!rice ca";7nai eni*
In*rarea aici @#r#
Qr!Fil!n @#r# <*irea
<*irea5au<i c!n5imD#m=n*ul
ac!rdul meu meu.
e5*e
rime,di!a5#; %u Alb. Ciar <i en*ru *ine.
0 Am eni* cu un me5a,.
0 A a "=mbi* u<!r driada. 3rin urmare; de aici
cu*e"anDa *a; ca 5# nu @!l!5e5c !rbe mai grele. Meral*;
ini!labili*a*ea me5ageril!r e5*e un !bicei de+al !amenil!r.
Eu nu+l acce*. u recun!5c nimic din ceea ce e5*e uman.
Sun*em 7n Qr!Fil!n.
0
0 Ei*n^
Taci; l+a 7n*reru* ea @#r# 5# ridice gla5ul. Am !runci*
5# >i cruDa*. ei ie<i iu din Qr!Fil!n. u en*ru c# e<*i un
me5ager. -in al*e m!*ie.
0 u *e in*ere5ea"# din ar*ea cui e5*e me5a,ulN -e
unde in; 7n numele cuiN
0 Ca 5# >u 5incer#; nu. Sun*em 7n Qr!Fil!n. Ai eni* de
a@ar#; din*r+! lume de care mie nu+mi a5#. -e ce mi+a<
ierde remea a5cul*=nd un me5a,N Ce 5emni>caDie ar aea
en*ru mine nu <*iu ce r!unere 5au nu <*iu ce ul*ima*um
inen*a* de cinea care crede <i 5im*e di@eri* @aD# de mineN
Ei bine; ce+mi a5# mie de ce crede regele en"laN
Meral* a cl#*ina* din ca cu uimire.
0 -e unde <*ii c# am eni* din ar*ea lui en"laN
0 E5*e de5*ul de limede; i+a r#5un5 driada cu un
"=mbe*. EFFeard e5*e rea idi!*. Erll <i ira?a5 m# ur#5c
rea mul*. Qr!Fil!nul nu are !*are cu al*e Dinu*uri.
0 *ii mul*e de5re ceea ce 5e 7n*=ml# 7n a@ara
Qr!Fil!nului; Ei*n^.
0 *iu ! mulDime; %u Alb. E5*e un riilegiu al =r5*ei
mele. i acum; dac#+mi dai !ie; a< d!ri 5# aran,e" !
ce5*iune c!n>denDial#. Ace5* !m cu 7n@#Di<are de ur5 J
driada a 7nce*a* 5# "=mbea5c# <i 5+a ui*a* la &rei?ene* J
0 2U1 0
e5*e rie*enul *#uN
0 e cun!a<*em. %+am de5c=n*a* !da*#.
0 3r!blema e5*e; a 5u5 Ei*n^ rece; c# nu <*iu ce 5# @ac
cu el. %a urma urmei; nu+l !* alunga acum. %+a< l#5a 5# 5e
7n"dr#enea5c#; dar e5*e ! ameninDare. u are un @ana*ic.
Ar u*ea > un =n#*!r de 5caluri. *iu c# Erll l#*e<*e
en*ru >ecare!da*#
reDul cre<*e 5calcu
dediminuarea
driad#. u+mi amin*e5c
al!rii c=*. Oricum;
banil!r.
0 Te 7n<eli. u e5*e un =n#*!r de 5caluri.
0 3#i; a*unci ce+a c#u*a* 7n Qr!Fil!nN
0 O c#u*a e @e*iDa care 7i @u5e5e da*# 7n gri,#. i+a ri5ca*
iaDa ca 5# ! g#5ea5c#.
0 &!ar*e r!5*; a relica* rece Ei*n^. ici m#car nu
!a*e > numi* ri5c. El a umbla* du# ! m!ar*e 5igur#. -ac#
*r#ie<*e; a5*a 5e da*!rea"# e?clu5i 5#n#*#Dii 5ale de cal <i
re"i5*enDei. C=* de5re
7n*=mlare. &e*ele @e*iD#;*ra5
mele n+au <i 7neaeaa cu5uraieDui* din
arcul de!arece
au cre"u* c# e5*e un 5iridu< i?ie 5au lerecaun.
S+a ui*a* din n!u la &rei?ene*. Meral* a !b5era* c# bu"ele
ei <i+au ierdu* duri*a*ea nel#cu*#.
0 Qine; bine. S# edem cum 5#rb#*!rim acea5*# "i 7n*r+
un @el.
S+a ar!ia* de a*ul din crengi. S+au ar!ia* <i cele
d!u# driade care ! 7n5!Deau. &rei?ene* a #li* <i 5+a 7nclina*;
ceea ce nu+l @#cea 5# ar# mai mic; a<a cum 5era.
Ei*n^ l+a rii* ! cli#; mi,indu+<i u<!r !cii.
0 Ai c!iiN l+a 7n*reba* 7n cele din urm#. Cu *ine !rbe5c;
negi!bule.
0 H#N
0 Cred c# am !rbi* de5*ul de clar.
0 u 5un* &rei?ene* <i+a dre5 gla5ul; a *u<i*. u 5un*
c#5#*!ri*.
0 3uDin 7mi a5# de iaDa dumi*ale de @amilie. $#
in*ere5ea"# dac# e<*i 7n 5*are 5# 5c!Di cea din*re c!a5ele
*ale 5!lide. 3en*ru $arele C!acV Ai l#5a* re!da*# graid#
re! @emeieN
0 Eee -a -a; d!mniD#; dar
Ei*n^ <i+a u*ura* m=na agale <i 5+a 7n*!r5 5re Meral*.
0 2U2 0
0 a r#m=ne 7n Qr!Fil!n; a 5u5 ea; =n# la indecarea
*!*al#. i 7nc# ! reme. A!i S# 5e duc# unde+! rea.
0 $ulDume5c; Ei*n^; 5+a 7nclina* =n#*!rul. i @e*iDaN
Cu ea cum r#m=neN
0 -e ce m# 7n*rebiN -riada l+a rii* glacial cu !cii ei
argin*ii. %a urma urmei; <*ii.
0 Ace5*a nu e5*e un c!il !arecare; de la Dar#. E !
rincie5#.
0 u m# imre5i!nea"# del!c. u e nici! di@erenD#.
0 A5cul*#
0 ici! !rb# 7n lu5; Mnbleidd.
A *#cu*; <i+a mu<ca* bu"a.
0 i cu me5a,ul meu cum r#m=neN
0 O 5#+l a5cul*; a !@*a* driada. u; nu din curi!"i*a*e. O
!i @ace en*ru *ine; a5*@el 7nc=* 5#+i !Di dem!n5*ra lui
en"la
r!babil;c#Di+al+ai *ran5mi5 en*ru
@#g#dui*+! <i 5#+DiacaeDi
a,unge5imbria e-ar
la mine. care;
nu
acum; acum 5un* !cua*#. in! e 7n5era*; la C!acul meu.
-u# lecarea driadei; &rei?ene* 5+a ridic# 7n*r+un c!*; a
icni*; a *u<i* <i a 5cuia* 7n alm#.
0 Ce 5e e*rece aici; Meral*N -e ce *rebuie 5# r#m=n
aiciN i ce 5e 7n*=ml# cu ace<*i c!iiN Ln ce m+ai b#ga*;
=mN
=n#*!rul 5+a a<e"a*.
0 O 5#+Di 5ale"i caul; &rei?ene*; i+a r#5un5 Meral* cu
gla5 eui"a*. ei > unul din*re uDinii care ie5 de aici 7n
iaD#; cel uDin 7n ul*ima reme. i ei > *a*#l unei mici
driade. 3!a*e al mai mul*!ra.
0 3#i; cum ine a5*aN O 5+! @ac e arm#5arulN
0 Sune+i cum rei. u rea ai de ale5.
0 Am 7nDele5; a murmura* bar!nul <i i+a "=mbi*
de"gu5*a*. Ei bine; am #"u* ri"!nieri care 5e 5e*e5c 7n
!cne <i la 5#a* canale. -in d!u# rele ! re@er umai de+
a< aea de5*ul# @!rD#. 'nele din*re cele de+aici 5un*
0 u mai r=n,i ca r!5*ul; 5+a r#5*i* Meral*. i nu mai i5a
cai er"i e ereDi. u *e a<*e*a la !magii; mu"ic#; in;
ean*aie <i un r!i de driade admira*!are care 5# *e adule"e.
O 5# >e una; !a*e d!u#. u Di 5e !r 7ncina. !r *ra*a
0 2U 0
*!*ul @!ar*e !biec*i. Iar e *ine ciar @!ar*e ragma*ic.
0 u le @ace l#cereN -ar r!babil c# nici nu le di5laceN
0 u > c!il. -in ace5* unc* de edere; ele nu 5e
de!5ebe5c cu nimic de @emeile !amenil!r. Cel uDin >"ic.
0 Adic#N
0 -e *ine deinde dac# ! 5# le lac# 5au ! 5# le
di5lac#. -ard!ar
in*ere5ea"# a5*ae@ec*ul.
nu 5cimb# cu nimic
3er5!ana @a*ul
*a e5*e c# e ele
e lanul d!i.leu
*e a<*e*a la recun!<*inD#. O; <i 7n niciun ca" 5# nu 7ncerci
cea din r!rie iniDia*i#.
0 -in r!ria ceN
0 -ac# 7n*=lne<*i dimineaDa reuna; i+a e?lica* cu
r#bdare =n#*!rul; 7nclin#+*e; dar 5# nu cuma 5#+i
"=mbe<*i; la naiba; 5au 5#+i @aci cu !ciul. 3en*ru driade
e5*e ! r!blem# 5eri!a5#; de iaD# <i de m!ar*e. -ac# ea 7Di
"=mbe<*e
bine; de5re5auc!aci.
5e ar!ie
-ac#denu*ine;
e<*i!Di !rbi cu cu
@amiliari"a* ea.c!acii;
Cel mai
a*unci; de5re reme. -ar dac# 5e @ace c# nu *e ede; Dine+
*e dear*e de ea. ine+*e dear*e <i de celelal*e driade <i ai
gri,# la m=ini. 3en*ru ! driad# care nu e5*e reg#*i*#; ace5*e
lucruri nu e?i5*#. -ac# *e a*ingi de ea; *e <i !mene<*i cu
un cuDi*; en*ru c# nu Di+a 7nDele5 in*enDia.
0 -aP *e ricei la auc#*urile l!r de 7merecere; i+a
"=mbi* &rei?ene*. Ai au* de+a @ace re!da*#N
=n#*!rul nu i+a r#5un5. Ln @aDa !cil!r aea ! driad#
@rum!a5#; 5ul#; cu un 5ur=5 !bra"nic. a**Pgern; bl!ede
ca^rme. 'n =n#*!r; la naiba. Ce ne+ai adu5; QraennN %a ce
ni l+ai adu5N +ai ce 5# @aci cu un =n#*!r
0 Meral*N
0 3!@*imN
0 i rincie5a CirillaN
0 'i*# de ea. a deeni ! driad# 7n *!a*# regula. Ln d!i
5au *rei ani ! 5# >e 7n 5*are 5#+i 7n>g# ! 5#gea*# 7n !ci
r!riului @ra*e; dac# el ar 7ncerca 5# in*re 7n Qr!Fil!n.
0 %a naiba; a 7n,ura* &rei?ene* 5*r=mb=ndu+5e. Erll ! 5#
5e 7n@urie. Meral*N i nu 5+ar u*ea
0 u; i+a re*e"a*+! =n#*!rul. ici m#car 5# nu 7ncerci.
Al*min*eri nu mai ie<i iu din -u^n Canell.
0 2U4 0
0 Ln5eamn# c# @e*iDa e5*e ierdu*#.
0 3en*ru !i; da.

VI
C!acul lui Ei*n^ era; bine7nDele5; un 5*e,ar 5au; mai
degrab#; *rei 5*e,ari cre5cuDi 7mreun# din aceea<i r#d#cin#;
er"i; @#r# 5# *r#de"e reun 5emn de !>lire; de<i Meral* le
d#dea cel uDin *rei 5u*e de ani. S*e,arii erau g!i e
din#un*ru <i ad#!5*eau l!cuinDe 5aDi!a5e; c!nice; cu
*aanul 7nal*. In*eri!rul era lumina* cu ! *!rD# care nu
5c!*ea @um <i era reg#*i* 7n a<a @el 7nc=* 5# ermi*# un *rai
c!n@!r*abil; un *rai m!de5*; dar nu rimi*i.
Ei*n^ era 7ngenuncea*# 7n mi,l!c; e un @el de r!g!,ini
>br!a5e. Ln @aDa ei 5*#*ea Ciri; 7n !"iDie er*ical# <i
neclin*i*#; ca <i cum ar > @!5* 7mie*ri*#; a<e"a*# e
ici!arele 7nd!i*e. Era cura*# <i indeca*# de gu*urai; cu
!cii mari de 5marald; larg de5ci<i. =n#*!rul a remarca*
c# @eDi<!ara ei; acum; c=nd 7i di5#ru5er# murd#ria <i
grima5ele maliDi!a5e; era de5*ul de @rum!a5#.
Ei*n^ 7i ie*#na @e*iDei #rul lung; 7nce* <i *andru.
0 In*r#; Mnbleidd. S*ai ,!5.
Meral* 5+a a<e"a* cerem!ni!5 l#5=nd mai 7n*=i un
genunci la #m=n*.
0 Te+ai !dini*N l+a 7n*reba* driada; @#r# 5#+l riea5c#;
@#r# 5# 7n*reru# ie*#na*ul. C=nd !Di 5# !rne<*i la drum
ca 5# *e 7n*!rciN Ce "ici de m=ine+dimineaD#N
0 -e 7nda*# ce !runce<*i; 5ueran# a Qr!Fil!nului; a
5u5 el cu r#ceal#. -!ar un cu=n* de+al *#u ar > de+a,un5
ca 5# nu *e mai 7ncurc cu re"enDa mea 7n -u^n Canell.
0 Meral*; <i+a 7n*!r5 7nce* caul Ei*n^; nu m# 7nDelege
gre<i*. Te cun!5c <i *e re5ec*. *iu c# nici!da*# nu le+ai
@#cu* niciun au
dim!*ri#; r#u@!5*
driadel!r;
5i*uaDii nim@el!r;
7n care ai5il>del!r
acDi!na*5au ru5aliil!r;
7n a#rarea
l!r; en*ru a le 5ala ieDile. -ar a5*a nu 5cimb# nimic.
3rea mul*e ne de5ar*. &acem ar*e din lumi di@eri*e. u
reau <i nu !* 5# @ac e?ceDii. 3en*ru nimeni. +! 5# *e
7n*reb dac# ai 7nDele5; en*ru c# <*iu c# a<a e5*e. Te 7n*reb
0 2U 0
dac# e<*i de ac!rd.
0 Ar 5cimba cu ceaN
0 Cu nimic. -ar reau 5# <*iu.
0 Sun* de ac!rd; a c!n>rma* Meral*. -ar ce 5e 7n*=ml#
cu eaN Cu CiriN i ea aarDine unei lumi di@eri*e.
Ciri l+a rii* *imid; a!i 5+a ui*a* 7n 5u5; la driad#. Ei*n^
i+a0
"=mbi*.
Ln5# nu en*ru mul* *im; a r#5un5 ea.
0 Ei*n^; *e r!g. $ai g=nde<*e+*e.
0 %a ceN
0 -#+mi+!. %a5+! 5# 5e 7n*!arc# cu mine. %a lumea din
care @ace ar*e.
0 u; %u Alb. -riada a *recu* din n!u cu ie*#nul rin
#rul cenu<iu al @e*iDei. +! 5# Di+! dau. Iar *u ar *rebui 5#
7nDelegi de ce.
0
0 EuN
Tu. S# <*ii c# =n# <i 7n Qr!Fil!n a,ung e<*ile din lume.
Cele de5re un anumi* =n#*!r de m!n<*ri care; en*ru
5ericiile re5*a*e; @!rDea"# ,ur#min*e une!ri ciuda*e. B-#+
mi ceea ce nu *e a<*eDi 5# g#5e<*i aca5#.G B-#+mi ceea ce
ai de,a; dar de5re care nu <*ii.G LDi 5un# @amiliarN -e la !
reme 7nc!ace 7ncercaDi 5# le !rien*aDi de5*inul; 7n c#u*area
b#ieDil!r de5emnaDi de 5!ar*# ca 5# >e urma<ii !<*ri; din
d!rinDa de a # a#ra 7m!*ria di5ariDiei <i a ui*#rii.
-egeaba. i a*unci; de ce *e miri de mineN Lmi a5# de
5!ar*a driadel!r. $# g=nde5c c# a<a e dre*; nuN 3en*ru
>ecare driad# uci5# de !ameni; ! @a*# de+a !amenil!r.
0 ReDin=nd+!; *re"e<*i !5*ili*a*ea <i d!rinDa de r#"bunare;
Ei*n^. ei *re"i ! ur# 7n#c#ra*#.
0 u e5*e del!c n!u# en*ru mine ura uman#. u;
Meral*. +! 5# Di+! dau. $ai cu 5eam# c# e "dra#n#. %ucru
rar.
0 RarN
-riada l+a Din*ui* cu !cii ei mari; argin*ii.
0 Lmi arunc# @e*e b!lnae. -i@*erie; 5carla*in#; *i@!5; de
cur=nd ciar ari!l#. Se g=nde5c c# nu aem imuni*a*e; c#
eidemia ne a 5*=ri 5au cel uDin ne a 5ecera 7n mare
ar*e. Li de"am#gim; Meral*. Aem cea mai mul* dec=*
0 2U/ 0
imuni*a*e. Qr!Fil!nul are gri,# de c!iii 5#i.
A *#cu*; 5+a aleca*; i+a ie*#na * cu gri,# ! <uiD# de #r
7nc=lci* lui Ciri; a,u*=ndu+5e de cealal*# m=n#.
0 3!* 5# =n#*!rul <i+a dre5 gla5ul. 3!* 5# *ran5mi*
me5a,ul cu care m+a *rimi5 aici regele en"laN
0 -aP nu+i !are ! ierdere de remeN <i+a ridica* caul
Ei*n^. -e bine
<*iu @!ar*e ce *rebuie
ce rea5#regele
*e !5*ene<*iN
en"la.%a3en*ru
urma a5*a
urmei;
nicieu
nu+i
ne!ie de darul r!@eDiei. rea 5#+i dau Qr!Fil!nul; r!babil
=n# la =r=ul da e care; din c=*e <*iu eu; 7l 5!c!*e<*e
5au i+ar l#cea 5#+l 5!c!*ea5c# dre* !*ar na*ural 7n*re
Qrugge <i erden. Ln 5cimb; 7mi 7nciui; 7mi !@er# !
encla#; un e*ic mic <i 5#lba*ic de #dure. i; de bun#
5eam#; ce"#<uie<*e cu r!*ecDia regal# <i cu=n*ul regal
c# ace5* unger mic <i 5#lba*ic; ace5* e*ic de #dure; a >
5ub 5*#=nirea
7ncume*a mea en*ru
5# deran,e"e ac!l!*!*deauna
driadele. <i
C#c#ac!l!
nimeni nu 5e!r
driadele a
u*ea *r#i 7n bun# ace. Ce; Meral*N en"la rea 5# 7nceie
r#"b!iul en*ru Qr!Fil!n; care d#inuie de d!u# eacuri. i
en*ru a5*a le+ar da driadel!r cea en*ru a#rarea c#ruia
5+au ,er*>* d!u# 5u*e de aniN 3#i; cum ine a5*a J 5#+l
ced#mN S# ced#m Qr!Fil!nulN
Meral* *#cea. +aea nimic de ad#uga*. -riada i+a "=mbi*.
0 A<a 5un# r!unerea regelui; MnbleiddN Sau !a*e
c# a @!5* mai 5incer; 5un=nd: BCe 5e *!* 5emeDe5c a*=*
5erie*!arele din c!dru; >arele 5#lb#*iciei; relice ale
*recu*ului; 5# ae la ce r=nim n!i; cei din rega*ul lui
en"la. !i ,induim du# lemn de cedru; de 5*e,ar <i de
nuc alb; r=nim la ma!n <i la me5*eac#n auriu; la *i5#
en*ru arcuri <i la ini en*ru cere5*ea. 3#i; cum a<a;
aem Qr!Fil!nul 7n c!a5*a n!a5*r# <i ne 5e*im 5# aducem
lemn din de#r*#ri; de dinc!l! de munDiN R=nim la >erul <i
la curul din 5ub5!l. R=nim la aurul care "ace 7n Craag An.
rem 5# *#iem <i 5# 5=n"ur#m; 5# 5c!rm!nim 7n #m=n*;
@#r# 5# >m ne!iDi 5# au"im <uiera*ul 5#geDil!r. i cel mai
im!r*an*; rem 5# >m 5*#=ni e5*e *!* rega*ul. u ne
c!nine 5# 5e ae un Qr!Fil!n e *#r=mul n!5*ru; ! #dure
7n care 5# nu u*em in*ra. C!drul #5*a ne 7ncurc#; ne 7n@urie
0 2UU 0
<i nu ne la5# 5# d!rmim n!a*ea; en*ru c# 5un*em >inDe
umane; n!i c!n*r!l#m lumea. 3u*em; dac# rem; 5# *!ler#m
7n acea5*# lume c=Dia el>; c=*ea driade 5au ru5alii. -ac#+
<i #d lungul na5ului. Suune+*e !inDei n!a5*re; r#,i*!are a
Qr!Fil!nului. Sau m!ri.G
0 Ei*n^; ai b#ga* <i *u de 5eam# c# en"la nu e nici
*=mi*; niciace.
iubi*!r de Dicni*.Su@er#
*ii; de<ibun# 5eam#; de
e 7ngri,!ra* c# e5=ngele
un rege#r5a*
dre* <i
aici
0 -ac# 5*# dear*e de Qr!Fil!n; n+! 5# curg# nici!
ic#*ur# de 5=nge.
0 *ii @!ar*e bine Meral* 5+a ui*a* 7n 5u5. *ii @!ar*e bine
c# nu e5*e a<a. Au @!5* uci<i !ameni 7n ari<*e; la $ila O*;
e C!lina Qu@niDei. Au @!5* uci<i !ameni 7n Qrugge; e malul
5*=ng al T#rca*ei. Ln a@ara Qr!Fil!nului.
0 %!curile
driada; Din de e care le+ai
Qr!Fil!n. !meni*;
Eu nu recun!5ca 5u5 cu umane;
#rDile 5enin#*a*e
nici
limi*ele l!r.
0 -ar de+aici; din #dure; 5e *#ia acum ! 5u*# de aniV
0 Ei bine; ce 7n5eamn# ! 5u*# de ani en*ru Qr!Fil!nN
-ar ! 5u*# de ierniN
Meral* a *#cu*.
-riada a u5 ,!5 ie*#nul <i a m=ng=ia* #rul cenu<iu al
lui Ciri.
0 Acce*# r!unerea lui en"la; Ei*n^.
-riada l+a rii* cu r#ceal#.
0 Ce ne dauN !u#; >icel!r Qr!Fil!nuluiN
0 3!5ibili*a*ea de 5uraieDuire. u; Ei*n^; nu m#
7n*rerue. *iu ce rei 5# 5ui. LnDeleg m=ndria *a riind
indeendenDa Qr!Fil!nului. -ar lumea 5e 5cimb#. Cea 5e
*ermin#. Indi@eren* c# 7Di lace 5au nu; 5*#=nirea !mului
a5ura lumii e5*e un @a*. !r d#inui cei care 5un* a5imilaDi
de !ameni. CeilalDi !r muri. Ei*n^; e?i5*# #duri 7n care
driadele; ru5aliile <i el>i *r#ie5c a<nic; derin<i cu !amenii.
Sun*em a*=* de ar!ae unii de alDii. %a urma urmei;
!amenii !* > *aDii c!iil!r !<*ri. %a ce bun r#"b!iul e
care+l duciN TaDii !*enDiali ai c!iil!r !<*ri cad 5ub 5#geDile
!a5*re. i care 5un* c!n5ecinDeleN C=*e din*re driadele din
0 2U6 0
Qr!Fil!n 5un* de ra5# ur#N C=*e din*re ele nu 5un* @e*e de+
ale !amenil!r r#i*e <i reeduca*eN 3=n# <i de &rei?ene*
aeDi ne!ie; de!arece nu aeDi de ale5. u am rea #"u*
driade mici e aici; Ei*n^. Am #"u*+! d!ar e ea; ! @e*iD#
uman#; 7ngr!"i*# <i am!rDi*# de dr!guri; arali"a*# de
@ric#
0 u
cli# mi+e @ric#V
e?re5ia a Dia* de!da*#
5a !bi<nui*# Ciri; i
de dia!liD#. ad!*=nd
nu 5un* en*ru !
!m!rDi*#V
Ce cre"iN u mi 5e !a*e 7n*=mla nimic aici. 'i*e+a<aV u
m# *emV Qunica mi+a 5u5 c# driadele nu 5un* rele; iar
bunica mea e5*e cea mai de<*ea*# >inD# din lumeV Qunica
mea Qunica mea 5une c# ar *rebui 5# >e mai mulDi c!dri
ca ace5*a
S+a !ri*; <i+a l#5a* caul 7n ,!5. Ei*n^ a 7nceu* 5# r=d#.
0 C!il de S=nge eci; a 5u5 ea. -a; Meral*. Se mai
na5c 7n lume
r!@eDiile. C!iic#decea
i 5ui S=nge
5e eci; de5re
*ermin# E<*icare !mene5c
m#cina* de
g=ndul c# n+! 5# d#inuim
0 Smi!rc#i*a a5*a *rebuia 5# 5e m#ri*e cu i5*rin de
erden; a 7n*reru*+! Meral*. $are #ca* c# n+a @#cu*+!.
i5*rin a guerna du# Erll <i; 5ub inuenDa unei 5!Dii cu
a5emenea unc*e de edere; !are nu cuma !r 7nce*a
a*acurile 7m!*ria Qr!Fil!nuluiN
0 u reau la i5*rinV a Dia* 5ubDire @e*iDa; @ulger=nd cu
!cii ei er"i. %a5#+i 5#+i g#5ea5c# lui i5*rin ! c!mbinaDie
@rum!a5# <i r!a5*#V Eu nu 5un* ! c!mbinaDieV u; nici
rincie5#.
0 Ma*a; *aci; C!il de S=nge eci; a 7mbr#Di<a*+! driada
e Ciri. u mai Dia. u ei > rincie5#; @#r# u*inD# de
*#gad#
0 &#r# u*inD# de *#gad#; a ree*a* ir!nic =n#*!rul. Eu
<i cu *ine; Ei*n^; <*im am=nd!i @!ar*e bine ce a >. #d c#
*!*ul e5*e b#*u* 7n cuie. 3#ca*. Ce r#5un5 5#+i dau regelui
en"la; 5ueran# a Qr!Fil!nuluiN
0 iciunul.
0 Cum adic#N
0 iciunul. O 5# 7nDeleag#. Ln *recu*; cu @!ar*e mul* *im
7n urm#; c=nd en"la 7nc# nu era e lume; eneau la
0 2U9 0
graniDa Qr!Fil!nului e5*i*!ri; 5unau din c!rni <i *r=mbiDe; 7n
armuri 5*r#luci*!are; u*urau 5*eaguri. BSuune+*e;
Qr!Fil!nVG; 5*rigau. BRegele Caridin*e; 5*#=nul $un*elui
3le<u <i al %uncii ii*urii 7Di !runce<*e 5# *e 5uui;
Qr!Fil!nVG Iar r#5un5ul Qr!Fil!nului a @!5* mereu acela<i.
C=nd ! 5# #r#5e<*i c!drul meu; Mnbleidd; !re<*e+*e <i
a5cul*#.
r#5un5ul.LnTran5mi*e+i+l
@!<ne*ul @run"el!r
lui en"ladin Qr!Fil!n
<i mai 5une+iei au"i
c# nu a
au"i nici!da*# al*ul; a*=*a reme c=* 5un* 5*e,ari 7n -u^n
Canell. A*=*a reme c=* cre<*e aici m#car un c!ac <i
*r#ie<*e m#car ! driad#.
Meral* *#cea m=lc.
0 Sui c# cea 5e *ermin#; a c!n*inua* len* Ei*n^. u+i
ade#ra*. E?i5*# lucruri care nu 5e *ermin#. !rbe<*i cu
mine de5re d#inuireN Eu lu* en*ru d#inuire. -e!arece
e5*e ne!ie
*r#ie5c 7n Qr!Fil!n
mai mul* de lu*a*rebuie
dec=* !amenii; mea; en*ru
d!ar 5#ca>earb!rii
r!*e,aDi
de *!!arele !a5*re. Lmi !rbe<*i de5re regi <i rincie5e.
Cine 5un* eiN Cei e care+i <*iu eu 5un* 5cele*e albe; care
"ac 7n cimi*irul din Craag An; ac!l!; 7n ad=ncurile #durii. Ln
ca!uri de marmur#; 7n 5icrie de me*al auriu <i cu ie*ricele
5*r#luci*!are. Iar Qr!Fil!nul d#inuie; c!acii @ream#*# e5*e
ruinele ala*el!r; r#d#cinile cra# marmura. Oare en"la
al *#u 7<i mai amin*e<*e cine au @!5* ace<*i regiN Oare *u Di+i
amin*e<*i; MnbleiddN Ei; dac# nu; a*unci cum !Di 5#
a>rmi c# cea 5e *ermin#N -e unde <*ii cine e5*e de5*ina*
di5*rugerii <i cine e*erni*#DiiN Cine 7Di d# !ie 5# !rbe<*i
de5re de5*inN Oare <*ii m#car ce e5*e de5*inulN
0 u; a c!n5imDi* Meral*. u <*iu. -ar
0 -ac# nu <*ii; l+a 7n*reru* driada; nu e l!c en*ru niciun
BdarG. u <*ii. 3ur <i 5imlu nu <*ii.
A *#cu* <i+a du5 m=na la @run*e; a!i <i+a 7n*!r5 @aDa 7n*r+!
ar*e.
0 C=nd ai @!5* aici en*ru rima da*#; cu ani 7n urm#; nici
a*=* nu <*iai; a c!n*inua* Ei*n^. 3e $!renn &iica mea
Meral*; e $!renn au !m!r=*+!. A muri* l=ng# T#rca*a;
en*ru a#rarea Qr!Fil!nului. +am recun!5cu*+! a*unci
c=nd au adu5+!. Aea @aDa "dr!bi*# de c!i*ele cail!r !<*ri.
0 26 0
-e5*inN Iar a5*#"i *u; =n#*!rule; care nu ai u*u* 5#+i
d#ruie<*i lui $!renn un c!il; mi+ai adu5+! e ea. C!ilul de
S=nge eci. O c!il# care <*ie ce e de5*inul. u; nu e5*e
cun!a<*erea adeca*# e care ai u*ea 5+! acceDi. Ea d!ar
crede. Ree*#; Ciri; ree*# ceea ce mi+ai 5u5 7nain*e de a
eni aici =n#*!rul Meral* de Riia; %uul Alb. =n#*!rul care
nu0<*ie. Ree*#;
$aie5 C!il
n!bil# de S=nge
d!mniD#; eci.Ciri; cu !cea 5ar*#.
a r!5*i*
u m# Dine aici. Eu nu !* reau aca5#. reau 5# m#
7n*!rc aca5# cu Meral*. Am Cu el
0 -e ce cu elN
0 3en*ru c# El e de5*inul meu.
Ei*n^ 5+a 7n*!r5. Era @!ar*e alid#.
0 Ei; ce 5ui; Meral*N
=n#*!rul nu i+a r#5un5. Ei*n^ a b#*u* din alme. Ln
in*eri!rul
duc=nd cu5*e,arului; ca ! !@an*!m#
ambele m=ini a n!Dii;
cu# mare a eni*
de argin*. Qraenn;
$edali!nul
de la g=*ul lui Meral* a 7nceu* 5# ibre"e ri*mic.
0 Ei; ce 5ui de a5*aN a ree*a* driada cu #rul argin*iu;
ridic=ndu+5e. u rea 5# r#m=n# 7n Qr!Fil!nV u rea 5#
dein# driad#V u rea 5# ! 7nl!cuia5c# e $!renn; rea 5#
lece; 5#+<i urme"e de5*inulV A<a e5*e; C!il de S=nge
eciN A5*a e ceea ce reiN
Ciri <i+a cl#*ina* caul leca*. 'merii 7i *remurau.
=n#*!rului 7i era 5u>cien*.
0 -e ce cinui c!ila; Ei*n^N u mai ai mul* <i+i dai Aa
Qr!Fil!nului <i *!* ceea ce rea ea 7nce*ea"# 5# mai aib#
reun 5en5. -e ce @aci a5*aN -e ce ! @aci 7n re"enDa meaN
0 reau 5#+Di ar#* ce e5*e de5*inul. reau 5#+Di
dem!n5*re" c# nimic nu 5e *ermin#. C# *!*ul abia 7ncee.
0 u; Ei*n^; i+a 5u5 el; ridic=ndu+5e 7n ici!are. Lmi
are r#u c# Di+am 5*rica* 5ec*ac!lul; dar nu am de g=nd 5#
a5i5* la a<a cea. Ai mer5 rea dear*e; 5ueran# a
Qr!Fil!nului; en*ru a 5c!a*e 7n eidenD# r#a5*ia care ne
de5ar*e. !u#; cel!r din !r!dul eci; # lace 5#
ree*aDi c# ura # e5*e 5*r#in#; c# e5*e un 5en*imen*
cun!5cu* d!ar de !ameni. -ar nu e5*e ade#ra*. *iDi ce
e5*e ura <i 5un*eDi 7n 5*are 5# ur=Di; numai c# ! e?rimaDi un
0 261 0
ic di@eri*; mai in*eligen* <i mai uDin i!len*. -ar !a*e c#;
de aceea; cu mai mul*# cru"ime. Acce* ura *a; Ei*n^; 7n
numele *u*ur!r !amenil!r. O meri*#m. Lmi are r#u en*ru
$!renn.
-riada nu i+a r#5un5.
0 A<a c# ace5*a e5*e r#5un5ul Qr!Fil!nului e care
*rebuie 5# i+l<i *ran5mi*
Aer*i5men* lui en"la
r!!careN -!ada de ie Qrugge;
a urii bineN
care
5#l#<luie<*e rin*re ace<*i c!aci <i 3u*erea din a c#rei
!inD# un c!il al !amenil!r bea; 7n*r+! cli#; ! !*ra# care 7i
d# e5*e ca mem!ria; lu=nd+! din m=inile al*ui c!il al
!amenil!r a c#rui mem!rie <i a c#rui c!n<*iinD# au @!5* de,a
da*e e5*e caN Iar r#5un5ul e5*e du5 lui en"la de c#*re
un =n#*!r care 7i cun!a<*e <i 7i iube<*e e ambii c!ii; a<a+
iN 'n =n#*!r in!a* de m!ar*ea >icei *aleN Ei bine; Ei*n^;
5# >e du#
!cea; !ia
7mi a *a. en"la
edea aci*i
!cii <i a au"i r#5un5ul;
*!*ul 7n ei. -ar7mi
nua au"i
*rebuie
5# a5i5* la cele 7n*=mla*e aici. i nici nu reau.
Ei*n^ c!n*inua 5# *ac#.
0 Qun+r#ma5; Ciri. Meral* a 7ngenuncea* <i a 7mbr#Di<a*+
! e @e*iD#. QraDele lui Ciri 5e "guduiau u*ernic. u l=nge.
%a urma urmei; *u <*ii c# aici nu Di 5e !a*e 7n*=mla nimic
r#u.
Ciri a in5ira* cu @!rD#. =n#*!rul 5+a ridica*.
0 Qun+r#ma5; Qraenn; i+a 5u5 el *inerei driade. S# >i
5#n#*!a5# <i 5# ai gri,# de *ine. S# *r#ie<*i; Qraenn; 5#
*r#ie<*i mul*; c=* c!acul *#u. C=* Qr!Fil!nul. i 7nc# cea
0 -a; MnbleiddN Qraenn <i+a ridica* caul <i 7n !cii ei
5cliea cea umed.
0 E le5ne 5# uci"i cu arcul; @a*# drag#. E le5ne 5# *ragi de
c!ard# <i 5#+Di 5ui: Bu 5un* eu; nu eu; ci 5#gea*a. $=inile
mele nu 5un* m=n,i*e cu 5=ngele acelui b#ia*. S#gea*a l+a
uci5; nu eu.G -ar 5#gea*a nu i5ea"# nimic n!a*ea. S# nu
i5e"i nici *u nimic n!a*ea; driad# cu !ci alba<*ri. R#ma5+
bun; Qraenn.
0 $!na a b=igui* Qraenn. Cua din m=inile ei *remura;
licidul cu care era umlu*# 5e #lurea.
0 CeN
0 262 0
0 $!naV a icni* ea. $# ceam# $!naV -!mniD# Ei*n^V
Eu
0 Ma*a; a,unge; a in*ereni* bru5c Ei*n^. -e5*ul.
S*#=ne<*e+*e; Qraenn.
Meral* a r=5 5ec.
0 ]5*a Di+e de5*inul; -!mniDa 3#durii. LDi re5ec*
re"i5*enDa <i lu*a.
'l*ima driad# -ar <*iu c#
a Qr!Fil!nului 7n !cur=nd
care ei lu*a
a *rimi*e 5ingur#.
la m!ar*e e
ul*ima @a*#; care; @#r# d!ar <i !a*e; abia ! 5#+<i mai
amin*ea5c# numele ei real. Oricum; 7Di ure" mul* n!r!c;
Ei*n^. R#ma5+bun.
0 Meral* i+a <!*i* Ciri; 5*=nd nemi<ca*#; cu caul 7n
,!5. u m# l#5a 5ingur#
0 %u Alb; i+a 5u5 Ei*n^; 7mbr#Di<=ndu+i @e*iDei umerii
c#"uDi. Trebuia 5# a<*eDi 5#+Di cear# ea a5*aN S#+Di cear# 5#
n+! la<iN S#
#r#5e<*i r#m=im!men*N
7n ace5* cu ea =n#
S+!lala<i
ca#*N -e ce
5ingur#N rei 5+!
Lnc!*r! rei 5#
@ugi; MnbleiddN i de cineN
Ciri <i+a leca* @run*ea <i mai 7n ,!5. -ar n+a 7nceu* 5#
l=ng#.
0 3=n# la ca#*. =n#*!rul <i+a cl#*ina* caul. Qine; Ciri.
+! 5# >i 5ingur#. O 5# >u al#*uri de *ine. S# nu+Di >e *eam#
de nimic.
Ei*n^ a lua* cua din m=inile *remur=nde ale lui Qraenn;
a ridica*+!.
0 *ii 5# ci*e<*i Runele eci; %u AlbN
0 *iu.
0 Ci*e<*e ce e5*e in5criDi!na* e cu#. E5*e din Craag
An. Au b#u* din ea regii de care nu+<i mai amin*e<*e nimeni.
0 -ue**aenn ae@ cirrn Cerme Mledd. Zn  e55e+
*.
0 *ii ce 7n5eamn# a5*aN
0 Sada de5*inului are d!u# *#i<uri unul e<*i *u.
0 Ridic#+*e; C!il de S=nge eci. Ln !cea driadei a
r#5una* un !rdin @erm; c#ruia nu era !5ibil 5# i *e
7m!*rie<*i; ! !inD# c#reia nu era !5ibil dec=* 5# i *e
5uui. Qea. Acea5*a e5*e Aa Qr!Fil!nului.
Meral* 7<i mu<ca bu"ele; ui*=ndu+5e la !cii argin*ii ai lui
0 26 0
Ei*n^. u 5e ui*a la Ciri; care 7<i ar!ia 7nce* bu"ele de
marginea cuei. $ai #"u5e !da*#; demul*. C!nul5ii;
@ri5!ane; Die*e incredibile; 7n5#im=n*#*!are; care 5e
5*ingeau *re*a*. A!i; g!lul; am!rDeala <i aa*ia din !cii
care 5e de5cideau uDin c=*e uDin. $ai #"u5e *!a*e a5*ea
c=nda.
Ciri a 7nce*
de5rin5 b#u*.! -e e ciul neclin*i* al lui Qraenn 5+a
lacrim#.
0 A,unge. Ei*n^ i+a lua* cua; a u5+! e !dea; cu
ambele m=ini i+a m=ng=ia* @e*iDei #rul; care i 5e re#r5a e
umeri 7n aluri cenu<ii.
0 C!il de S=nge eci; alege; a 5u5 ea. rei 5# r#m=i
7n Qr!Fil!n 5au 5#+Di urme"i calea de5*inuluiN
=n#*!rul a da* din ca 5ce*ic. Ciri a re5ira* un ic mai
raid; a c##*a* cul!are 7n !bra,i. i nimic mai mul*. imic.
0 reau
Din*# 7n !cii5#+mi urme" de5*inul; a r!5*i* 5!n!r; riind
driadei.
0 A<a 5# >e; a !*#r=* Ei*n^ glacial <i c!nci5. Qraenn a
!@*a* din r#runci.
0 reau 5# r#m=n 5ingur#; a ad#uga* Ei*n^; 7n*!rc=ndu+
le 5a*ele. 3lecaDi; # r!g.
Qraenn a auca*+! e Ciri de m=n#; i+a a*in5 braDul lui
Meral*; dar =n#*!rul 5+a 7m!*rii*.
0 $ulDume5c; Ei*n^; i+a 5u5 el.
-riada 5+a 7n*!r5 7nce*.
0 -e ce+mi mulDume<*iN
0 3en*ru de5*in; i+a "=mbi* Meral*. 3en*ru deci"ia *a.
3en*ru c#; la urma urmei; nu era Aa Qr!Fil!nului; nu+i a<aN
-e5*inul lui Ciri era 5# 5e 7n*!arc# aca5#. Iar *u; Ei*n^; ai
,uca* r!lul de5*inului. i en*ru a5*a 7Di mulDume5c.
0 Ce uDin <*ii de5re de5*in; i+a r#5un5 cu am#r#ciune
driada. Ce uDin <*ii; =n#*!ruleV Ce uDin e"iV Ce uDin
7nDelegiV Lmi mulDume<*iN Lmi mulDume<*i en*ru r!lul e
care l+am ,uca*N %a un *ea*ru de iarmar!cN 3en*ru ar*i>cii;
en*ru 7n<el#ciune; en*ru @ar5#N 3en*ru c# 5ada de5*inului
a @!5*; du# *ine; din lemn !lei* cu aurN Ar *rebui; a<adar;
5# nu+mi mulDume<*i; ci 5# m# dema<*i. ine+! e+a *a.
-!ede<*e c# raDiunea e5*e de ar*ea *a. Arunc#+mi 7n @aD#
0 264 0
ade#rul *#u <i ara*#+mi cum *rium@# ade#rul uman; 5!bru;
de bun+5imD; a5*@el 7nc=*; 7n !inia *a; u*eDi 5*#=ni lumea.
Ia*# Aa Qr!Fil!nului; a mai r#ma5 un ic. Te 7ncumeDiN
Cuceri*!rul lumiiN
Meral*; de<i iri*a* de cuin*ele ei; a e"i*a*; dar numai
en*ru ! cli#. Aa Qr!Fil!nului; ciar <i au*en*ic# 5# > @!5*;
nu l+ar >dea@ec*a*.
c!nDinu*e %a *aninurile
ea; era c!mle* *!?ice;
imun. -ar alucin!gene;
acea5*a n+aea cum
5# >e Aa Qr!Fil!nului. Ciri a b#u* <i n+a #Di* nimic. A lua*
cua cu ambele m=ini; 5+a ui*a* 7n !cii argin*ii ai driadei.
3#m=n*ul i+a @ugi* de 5ub ici!are in5*an*aneu <i l+a i"bi*
7n 5a*e. S*e,arul gigan*ic 5e 7n=r*ea <i 5e cl#*ina.
3i#indu+5e ane!ie cu m=inile *remur=nde; a de5ci5 !cii
<i arc# ar > da* la ! ar*e le5edea de marmur# de e un
m!rm=n*. A #"u* dea5ura lui ciul minu5cul al lui
Qraenn
mercurul.<i;idinc!l! de er"i
alDi !ci; ea; !cii lui Ei*n^;u;
ca 5maraldul. 5*r#luci*!ri ca
mai de5ci<i.
Ca iarba de rim#ar#. $edali!nul din ,urul g=*ului *remura;
ibra.
0 Mnbleidd; a au"i* el. 'i*#+*e cu a*enDie. u; nu *e
a,u*# cu nimic dac# 7nci"i !cii. 3rie<*e; rie<*e+Di
de5*inul.
0 LDi amin*e<*iN
-in 5enin; 5+a i5ca* ! erdea de @um; cu ! e?l!"ie de
lumin!"i*a*e. Candelabre mari; grele; icura*e cu girlande
de cear#. iduri de ia*r#; ! 5car# abru*#. C!b!r=nd
*re*ele; ! @e*iD# cu !cii er"i <i #rul cenu<iu; 7m!d!bi*
cu ! diadem# cu ! ne5*ema*# <le@ui*# c!mlica*; 7n*r+!
r!cie argin*ie cu ! *ren# du5# de un a, 7n duble* 5*ac!,iu.
0 LDi amin*e<*iN
3r!riul 5#u gla5 5un=nd Sun=nd
$# 7n*!rc aici e5*e <a5e ani
'n @!i<!r; c#ldur#; mire5me de !ri; "um"e* m!n!*!n <i
a#5#*!r de albine. El 5ingur; 7n genunci; !@erindu+i un
*randa>r @emeii cu bucle cenu<ii re#r5a*e de 5ub ! ben*iD#
7ngu5*# de aur. 3e dege*ele @emeii care Dinea *randa>rul;
inele cu 5maralde; cab!<!ane er"i; mari.
0 Ln*!arce+*e; 5une @emeia. Ln*!arce+*e; dac# *e
0 26 0
r#"g=nde<*i. -e5*inul *e a a<*e*a.
u m+am 7n*!r5 nici!da*#; 5+a g=ndi* el. ici!da*# nu
m+am 7n*!r5 ac!l!. ici!da*# nu m+am 7n*!r5 la
'ndeN
3#r cenu<iu. Oci er"i.
-in n!u !cea lui 7n be"n#; 7n *enebrele 7n care *!*ul
di5are.
'n =r*e,Sun* numai 7n
de 5c=n*ei @!curi;
@umul@!curi =n#
i!le*. la linia !a*e
Qelle*enV !ri"!n*ului.
de
$aiV 3rin erdeaua de @um 7l rie5c !cii 7n*unecaDi; i!leDi;
ar"=nd e ciul alid <i *riungiular; 7n#lui* 7n*r+! @ur*un#
neagr# de bucle.
Zenne@erV
0 E rea uDin. Qu"ele 5ubDiri ale @an*a5mei 5+au mi<ca*
bru5c; e !bra"ul alid a cur5 ! lacrim#; iu*e; *!* mai iu*e;
ca ! ic#*ur# de cear# de la ! lum=nare.
0
0E rea uDin. E ne!ie de cea mai mul*.
Zenne@erV
0 imic en*ru nimic; a 5u5 @an*a5ma cu !cea lui
Ei*n^.
0 ean*ul <i g!lul din *ine; cuceri*!r al lumii; care nu e<*i
7n 5*are nici m#car 5+! cucere<*i e @emeia e care !
iube<*i. Care @ugi; Din=nd de5*inul 7n =r@ul dege*el!r. Sada
5!rDii are d!u# *#i<uri. 'nul e<*i *u. -ar cel#lal* cine e5*e;
%u AlbN
0 u e?i5*# niciun de5*in; r!5*e<*e r!ria lui !ce. u.
u e?i5*#. Singurul lucru ce ne e5*e meni* *u*ur!r e5*e
m!ar*ea.
0 Ade#ra*; 5une @emeia cu #rul cenu<iu <i 5ur=5
enigma*ic. A5*a+i ade#ra*; Meral*.
&emeia ur*a ! armur# argin*ie; de@!rma*#; 7n5=ngera*#;
ciurui*# de 7mun5#*urile =r@uril!r de alebarde. 'n >ricel
de 5=nge i 5e 5curgea din c!lDul bu"el!r care "=mbeau
enigma*ic <i maliDi!5.
0 Tu 7Di baDi ,!c de de5*in; 7i 5une ea; c!n*inu=nd 5#
"=mbea5c#. LDi baDi ,!c de el; *e ,!ci cu el. Sada de5*inului
are d!u# *#i<uri. 'nul din*re ele e<*i *u. Iar cel#lal* e5*e
m!ar*eaN -ar murim n!i; murim en*ru *ine. 3e *ine
m!ar*ea nu *e !a*e rinde din urm#; 5e mulDume<*e cu
0 26/ 0
n!i. $!ar*ea ine du# *ine; a5 cu a5; %u Alb. -ar m!r
alDii. 3en*ru *ine. LDi amin*e<*i de mineN
0 Ca Calan*eV
0 Tu 7l !Di 5ala; 5e aude !cea lui Ei*n^ din 5a*ele
erdelei de @um. 3!Di 5#+l 5ale"i; C!il de S=nge eci.
Lnain*e de a di5#rea 7n nean*ul e care l+a iubi* a*=* de
mul*.
OciLner"i
#durea neagr#;
ca iarba @#r# de 5@=r<i*.
de rim#ar#. O a*ingere. !ci Di=nd
7n*r+un c!r nein*eligibil. Ciuri.
El n+a u*u* edea nimic mai mul*; a "bura* 7n abi5; 7n
g!l; 7n be"n#. 'l*imul e care l+a au"i* a @!5* gla5ul lui
Ei*n^.
0 A<a 5# >e.

VII
0 Meral*V Tre"e<*e+*eV Tre"e<*e+*e; *e r!gV
A de5ci5 !cii; a #"u* 5!arele; un duca* de aur cu
margini clare; 5u5; dea5ura c!r!anel!r c!acil!r; mai 5u5
de #lul de ne#*run5 al ceDii dimineDii. Era 7n*in5 e un
mu<ci umed; 5!ngi!5; ! r#d#cin# 7l inc!m!da la 5a*e.
Ciri era 7ngenuncea*# l=ng# el; aran,=ndu+<i ,ace*a.
0 %a naiba i+a dre5 gla5ul; 5+a ui*a* 7n ,ur. 'nde 5un*N
Cum am a,un5 aiciN
0 u <*iu; a 5u5 ea. $+am *re"i* acum c=*ea clie; aici
l=ng# *ine; *eribil de 7ngeDa*#. u+mi amin*e5c cum *ii
ceaN A5*a e ! ra,#V
0 3!a*e c# ai dre*a*e. Meral* 5+a a<e"a*; 5c!D=ndu+<i
ni<*e ace de in din guler. 3!a*e c# ai dre*a*e; Ciri. Aa
Qr!Fil!nului; la naiba Se are c# driadele 5+au di5*ra* e
5eama n!a5*r#.
S+a ridica*; <i+a rin5 5abia care "#cea al#*uri de el; <i+a
aran,a* cureaua e5*e 5a*e.
0 CiriN
0 LmN
0 i *u ai r=5 e 5eama mea.
0 EuN
0 E<*i >ica 3ae**ei; ne!a*a lui Calan*e din Cin*ra. Ai
0 26U 0
<*iu* de la 7nceu* cine 5un* euN
0 u; 5+a 7mbu,!ra* @e*iDa. u de la 7nceu*. Tu l+ai
de5c=n*a* e *a*a; nu+i a<aN
0 u e5*e ade#ra*; a *#g#dui* el din ca. $ama *a. i
bunica *a. Eu d!ar le+am a,u*a*.
0 -ar d!ica mi+a 5u5 $i+a 5u5 c# 5un* rede5*ina*#.
3en*ru c# 5un*
0 Ciri S+a !ui*a*
Surri"#.
la ea;C!ilul Surri"#.
cl#*in=nd din caMeral*N
<i "=mbind.
Crede+m#; e<*i cea mai mare 5urri"# e care mi+a @!5* da*
5+! 7n*=lne5c.
0 HaV Ciul @e*iDei 5+a lumina*. E ade#ra*V Sun*
rede5*ina*#. -!ica mi+a 5u5 c# ! 5# in# un =n#*!r cu
#rul alb <i 5# m# ia. Iar bunica a Dia* A; ce mai
c!n*ea"#V i unde+! 5# m# duci; ia 5une+miN
0 Aca5#. %a Cin*ra.
0
0 A i eu
Te mai m# g=ndeam
g=nde<*i c#
e drum. Haide; Ciri; *rebuie 5# ie<im
din Qr!Fil!n. u e5*e un l!c 5igur.
0 u m# *emV
0 Eu da.
0 Qunica mi+a 5u5 c# =n#*!rii de m!n<*ri nu 5e *em de
nimic.
0 Qunica a e?agera* cam mul*. %a drum; Ciri. -ac+a< <*i
unde 5un*em
S+a ui*a* du# 5!are.
0 Ei bine; 5# ne 7ncerc#m n!r!cul O lu#m e aici.
0 u; a 5*r=mba* din na5 Ciri; ar#*=nd 7n direcDia !u5#.
3e ac!l!. Ac!l!.
0 -e unde <*iiN
0 *iu; a ridica* ea din umeri <i 5+a ui*a* la el cu !cii de
5marald; nea,u*!ra*# <i 5urrin5#. Cuma cea; ac!l!
nu <*iu.
&iica 3ae**ei; 5+a g=ndi* el. C!ilul C!ilul de S=nge
eciN E !5ibil 5# > m!<*eni* cea de la mama ei.
0 Ciri Meral* <i+a de5@#cu* gulerul c#m#<ii <i a 5c!5
medali!nul. A*inge+l.
0 A; a de5ci5 gura @e*iDa. -aP ce lu 7n@ric!<#*!r. -aP ce
c!lDi are
0 266 0
0 A*inge+l.
0 AaaVVV
=n#*!rul a "=mbi*. i el a 5imDi* ! c!n*racDie bru5c# a
medali!nului; alul u*ernic care 5*r#b#*ea lanDul de argin*.
0 S+a mi<ca*V a in5ira* r!@und Ciri. S+a mi<ca*V
0 *iu. Haide; Ciri. Tu e<*i c#l#u"a.
0 E ! ra,#; nuN
0 egre<i*.
Era a<a cum 5e a<*e*a. &a*a 5imDea direcDia. u <*ia
cum. -ar 7n cur=nd; mai dereme dec=* 5e a<*e*a; au ie<i*
la ! !*ec#; a!i au a,un5 la ! r#5cruce de *rei drumuri. Era
!*arul Qr!Fil!nului J recun!5cu* de !ameni. Ei*n^; <i+a
amin*i* el; nu+l acce*a.
Ciri <i+a mu<ca* bu"ele; <i+a c=rni* na5ul; a e"i*a*; riind
5re r#5cruce; 5re drumul ni5i!5; lin de gr!i; cu urme
de
a#;c!i*e <i r!Di
n+aea de cede <ic#ruD#. -ar Meral*
nici m#car <*ia5#de+acum
nu !ia unde7n5e
5e 7ncread#
7n"e5*r#rile ei incer*e. A !rni*+! e drumul care duce 5re
r#5#ri*; =n# la Qrugge. Ciri; 7ncrun*a*#; 5e ui*a 7na!i; la
drumul 5re au5.
0 ]5*a duce la ca5*elul a5*r!g; a *acina*+! =n#*!rul.
T=n,e<*i du# i5*rinN
&a*a a m=r=i*; l+a urma* cumin*e; dar *!* riea 7nd#r#*.
0 Ce e5*e; CiriN
0 u <*iu; i+a <!*i* ea. -ar e un drum r#u; Meral*.
0 -e ceN $ergem la Qrugge; la un ca5*el 5lendid; 7n
care *r#ie<*e regele en"la. e 5c#ld#m 7n baie; d!rmim 7n
a*uri cu erne
0 E un drum r#u; a ree*a* @e*iDa. R#u.
0 %a5P c# l+am #"u* eu mai bine. u mai 5*r=mba din
na5; Ciri. Haide; mai ree,!r.
Au *recu* de ! c!*i*ur# 7m=n"i*# de *u><uri. i 5+a
d!edi* c# Ciri a au* dre*a*e.
%e+au ie<i* 7n cale bru5c; din *!a*e #rDile. Indii"i cu
c!i@uri c!nice; 7n c#m#<i <i *unici bleumarin; cu bla"!nul
auriu cu negru al erdenului 7n ie*. I+au 7nc!n,ura*; dar
niciunul din*re ei nu 5+a ar!ia*; nici nu i+a a*in5 cu re!
arm#.
0 269 0
0 -e unde <i 7nc!*r!N a l#*ra* un indiid 7nde5a* 7n*r+!
uni@!rm# erde !n!5i*#; r!D#indu+5e 7n @aDa lui Meral*; cu
ici!arele cr#c#na*e <i @!ar*e de#r*a*e. &aDa 7i era
7n*uneca*# <i 7ncreDi*# ca ! run# u5ca*#. Arcul <i 5#geDile
cu ene albe 7i erau lii*e de 5a*e; mul* dea5ura caului.
0 -in5re $un*ele 3le<u; a minDi* @#r# r!bleme
=n#*!rul; rin"=nd+!
7n*!arcem aca5#; 5emni>ca*i
la Qrugge. -aP ce+iNde m=n# e Ciri. e
0 Marda Regal#; i+a r#5un5 !li*ic!5 negrici!5ul;
!b5er=nd 5ada din 5a*ele lui Meral*. !i
0 Adu+l la mine; ungan5V a 5*riga* cinea aa* mai
dear*e; e drum. S!ldaDii 5+au de5#rDi*.
0 u *e ui*a; Ciri; i+a 5u5 Meral* reede. Ln*!arce+*e. u
*e ui*a.
3e drum era un c!ac c#"u*; care bl!ca *recerea cu
c!r!ana
#Di<ul de5al=ng#
b!ga*# 7n crengi.
drum Trunciul
cu ! mulDime de ru* <i lungi.
a<cii 5cur*a*Lnalbea
@aDa
c!acului era ! c#ruD# cu 7nc#rc#*ura ac!eri*# cu !
rela*#. Cai mici <i le*!<i "#ceau e #m=n* 7ncurcaDi 7n
,ug <i @r=ie; ciuruiDi de 5#geDi; de"elindu+<i dinDii galbeni.
'nul 7nc# *r#ia; @!rn#ia u*ernic; d#dea din ici!are.
Erau <i !ameni 7mr#<*iaDi; 7n mi,l!cul un!r e*e
7n*uneca*e de 5=nge ab5!rbi* de ni5i; alDii; a*=rnaDi e5*e
marginea c#ruDei 5au 7n*in<i e r!Di.
-in r=ndul cel!r 7narmaDi; adunaDi 7n ,urul c#ruDei; au ie<i*
7nce* d!i; a!i li 5+au al#*ura* 7nc# *rei. CeilalDi J 5# > @!5*
re! "ece J 5*#*eau nemi<caDi; Din=ndu+<i caii.
0 Ce 5+a 7n*=mla* aiciN a 7n*reba* =n#*!rul; 7ncerc=nd
5# a5cund# cu *ruul 5#u 5cena ma5acrului en*ru a !
r!*e,a e Ciri.
'n 5a<iu 7n*r+! armur# 5cur*# <i ci"me 7nal*e 5+a ui*a*
inci"i*!rial la el; =r<=indu+<i b#rbia nera5#. 3e an*ebraDul
5*=ng ur*a ! man<e*# de arca<; din iele; !n!5i*# <i
r!a5#.
0 a@; a 5u5 el *#i!5. egu5*!rii au @!5* a*acaDi de
mamunele din #dure. &acem cerce*#ri.
0 $amuneleN I+au a*aca* e negu5*!riN
0 -u# cum bine e"i; a ar#*a* cu m=na 5a<iul. CiuruiDi
0 29 0
de 5#geDi ca aricii. 3e drumul regalV 3e "i ce *rece 5un* *!*
mai !bra"nice r#,i*!arele a5*ea ale #durii. u era de5*ul
c# nu mai u*eam in*ra 7n c!dru; acum nu mai !Di merge
nici m#car e l=ng# el.
0 i *u; <i+a mi,i* !cii =n#*!rul; *u cine e<*iN
0 Trua lui Erll. -ecuri!nul din a5*r!g. Slu,im
bar!nului &rei?ene*.
Ciri a da* -ar bar!nul
5# de5cid# gura; dara Meral*
muri* 7ni+aQr!Fil!n.
5*r=n5 m=na;
5ilind+! 5# *ac#.
0 S=nge en*ru 5=nge; # 5unV a *una* *!ar#<ul
5a<iului; un uria< 7n*r+un ca@*an 7n*#ri* cu alam#. S=nge
en*ru 5=ngeV 3=n# c=nd 5# mai r#bd#mN $ai 7n*=i i+au
r#i* e &rei?ene* <i e rincie5a din Cin*ra; acum i+au uci5
e negu5*!ri. 3e *!Di "eii; r#"bunare; r#"bunare; # 5unV C#
dac# nu; ! 5# edeDi !i m=ine+!im=ine c# !r 7ncee 5#
!m!are
0 C# !ameni 7n Cirici;
bine "ice ragurilea c!libel!r l!rV u+i a<aN -aP *u;
5u5 5a<iul.
@ra*e; *e 7n*reb; de unde e<*iN
0 -in Qrugge; a minDi* =n#*!rul.
0 i @e*iDa e >ica *aN
0 &iica mea. Meral* a 5*r=n5+! din n!u de m=n# e Ciri.
0 -in Qrugge; 5+a 7ncrun*a* Cirici. reau 5#+Di 5un;
@ra*e; c# regele #5*a al *#u; en"la; 7ndeamn# la nelegiuiri.
u rea nici 7n ru*ul caului 5# 5e alie"e cu Erll al n!5*ru
<i cu ira?a5 din eracF. C#ci dac+am lua cu a5al* din cele
*rei #rDi Qr!Fil!nul; am 5c#a =n# la urm# de naDia a5*a
5urca*#
0 Cum 5+a e*recu* ma5acrulN a 7n*reba* Meral* 7nce*.
*ie cineaN $ai *r#ie<*e reunul din*re negu5*!riN
0 u+5 mar*!ri; a 5u5 5a<iul. -ar <*im cum 5+a e*recu*.
ungan5; #durarul; ci*e<*e 7n urme mai cea ca+n car*e.
Sune+i ungan5.
0 3#i a 7nceu* cel cu @aDa 7ncreDi*#. Cum a @!5*N
egu5*!rii mergeau c#lare e drumul regal. C=nd; de!da*#;
au da* de aba*i"#. e"i dumnea*a; 7n mi,l!cul drumului e un
in r#5*urna*; r!a5#* re*e"a*. Ln #Di< 5un* ni<*e urme;
rei 5# le e"iN Ei bine; a*unci c=nd 5+au da* ,!5 ca 5#
7nl#*ure c!acul din cale; negu5*!rii au @!5* 5#ge*aDi din *rei
0 291 0
#rDi. -e ac!l!; din *u><uri; unde 5e a# me5*eac#nul
5c!@=lci*. i ac!l! 5un* urme. %a 5#geDi; bag# de 5eam#; 5e
#d m=na mamunel!r; enele lii*e cu r#<in#; arii!are
curba*e din lemn
0 #d; l+a 7n*reru* =n#*!rul; cu !cii la cadare. Am
5en"aDia c# unii au 5uraieDui* 5#geDil!r; dar li 5+au *#ia*
bereg#Dile. Cu 5#u
-in 5a*ele cuDi*ele.
5+a de5rin5 al* mercenar; 5lab <i 5cund;
7n ca@*an din iele de elan. Aea #rul negru <i @!ar*e 5cur*;
!bra,ii alb#5*rii; bine b#rbieriDi. =n#*!rului i+a @!5* 5u>cien*
5# arunce ! 5iml# riire a5ura m=inil!r mici <i 7ngu5*e;
e care le ur*a 7n m#nu<i negre @#r# dege*e; a5ura
!cil!r 5#l#ciDi; de e<*e; a5ura 5abiei; a5ura m=nerului
umnalului iDi* din cen*ur# <i a5ura car=mbului ciub!*ei.
Meral* #"u5e rea mulDi criminali ca 5# nu recun!a5c#
imedia* unul.ageri; i+a 5u5 brune*ul @!ar*e 7nce*. Ciar a<a;
0 Ai !ci
e"i mul*e.
0 i a5*a e @!ar*e bine; a 7ncuiinDa* 5a<iul. S#+i
!e5*ea5c# cele #"u*e regelui 5#u; en"la; care nu 5e+
ndur# 5# le+!m!are e mamune; cic# 5un* @rum!a5e <i
bune. S# 5e duc# la ele 7n mai <i 5# le+! *rag#. -u# aceea
5# 5un# c# 5un* bune <i @rum!a5e. Ceea ce ! 5# edem <i
n!i; dac# rindem reuna ie.
0 Sau d!ar e ,um#*a*e ie; a r=5. Ei bine; la naiba; !are
unde+! > druidul #laN Acu 5e @ace amia"# <i nici urm# de el.
E *imul 5# ne ducem.
0 Ce+aeDi de g=ndN a 7n*reba* Meral* @#r# 5# dea drumul
m=inii lui Ciri.
0 -aP ce *e r!ade gri,a e *ineN i+a <uiera* brune*ul.
0 Ei; nu > a<a ur=ci!5; %eec`ue; a r=n,i* 5a<iul. !i
5un*em !ameni cin5*iDi; nu aem 5ecre*e. Erll ne *rimi*e
un druid; un mare r#,i*!r care !a*e !rbi ciar <i cu
c!acii. O 5# ne c#l#u"ea5c# rin #dure en*ru a+l r#"buna
e &rei?ene*; 5# 7ncerc#m 5+! 5al#m e rincie5#. ]5*a
nu+i lucru de <ag#; @ra*e; ci ! e?ediDie u*i
0 3uni*i#; i+a 5ugera* brune*ul; %eec`ue.
0 A<a. $i+ai lua* !rba din gur#. A<a c# e"i+Di de drumul
0 292 0
*#u; @ra*e; en*ru c# e+aici e rime,di!5.
0 -a; a 5u5 %eec`ue *#r#g#na*; ui*=ndu+5e la Ciri.
3rime,di!5; mai ale5 cu ! @e*iD#. $amunele umbl# du#
a5*@el de @e*iDe. Ce; dr#guD#N $ama *e a<*ea*# aca5#N
Ciri; *remur=nd; a c!n>rma* din ca.
0 Ar > gr!a"nic; a c!n*inua* brune*ul; @#r# a+<i lua !cii
de la ea; dac#
la regele nu <i
en"la *e+ar
i+armai edea.
5une: Qine7nDele5
B%e+ai c# 5+ar
Dinu* ar*ea duce
driadel!r;
rege; <i ia*#; !@*im; 7i ai e c!n<*iinD# e >ica mea <i e
5!Dul meu.G Cine <*ie; !a*e c# a*unci en"la 5+ar mai
g=ndi la alianDa cu Erll.
0 %a5#+i; c!ane %eec`ue; a m=r=i* ungan5; iar @aDa
7ncreDi*# i 5+a 7ncreDi* <i mai mul*. -#+le drumul.
0 Adi!; dr#guD#. %eec`ue a 7n*in5 m=na; a m=ng=ia*+!
e ca e Ciri. Ciri 5+a cu*remura* <i 5+a re*ra5.
0
0 Ce+i a5*aNe
Ai 5=nge i+e @ric#Ni+a 5u5 7nce* =n#*!rul.
m=n#;
0 AV %eec`ue a ridica* m=na. Ln*r+ade#r. E 5=nge de
la ei. -e la negu5*!ri. Am eri>ca* dac# mai *r#ie<*e
reunul. -ar; din #ca*e; mamunele Din*e5c cu reci"ie.
0 $amuneleN a ree*a* Ciri cu !cea *remur=nd#; @#r# 5#
reacDi!ne"e la 5*r=ngerea de m=n# a =n#*!rului. O; n!bile
caaler; *e 7n<eli. u u*eau > driadeleV
0 Ce b=igui *u ac!l!; dr#guD#N Ocii 5#l#ciDi 5+au 5*r=n5.
Meral* 5+a ui*a* 7n drea*a; 7n 5*=nga; a arecia* di5*anDa.
0 +au @!5* driadele; n!bile caaler; a ree*a* Ciri. E5*e
@!ar*e limedeV
0 H=N
0 3#i; ace5* c!ac Ace5* c!ac a @!5* re*e"a*V Cu
*!!rulV O driad# n+ar re*e"a un c!ac; nu+i a<aN
0 A<a+i; a r#5un5 %eec`ue <i 5+a ui*a* la 5a<iu. O; ce
i5*eaD# e<*i; @e*iD!V 3rea i5*eaD#.
=n#*!rul i+a #"u* an*icia* m=na 7ngu5*# <i 7nm#nu<a*#
*=r=ndu+5e ca un #ian,en negru 5re m=nerul umnalului.
-e<i %eec`ue nu+<i lua !cii de la Ciri; Meral* <*ia c#
l!i*ura a > direcDi!na*# 5re el. A a<*e*a* =n# c=nd
%eec`ue <i+a a*in5 arma; iar 5a<iul <i+a Dinu* re5iraDia.
Trei mi<c#ri. -!ar *rei. An*ebraDele blinda*e cu Din*e de
0 29 0
argin* 5+au n#u5*i* 7n*r+! ar*e a caului brune*ului. Lnain*e
de a c#dea; =n#*!rul era de,a 7n*re ungan5 <i 5a<iu; iar
5ada; ie<ind cu un <uiera* din *eac#; a Dia* 7n aer;
"dr!bindu+i *=mla lui Cirici; uria<ul 7n ca@*an 7m!d!bi*
cu alam#.
0 &ugi; CiriV
Sa<iul; ridic=ndu+<i
=n#*!rul 5ada;
l+a 7n,ungia* a 5#ri*;
7n ie*; dar n+a a,un5
7n curme"i<; de 5u5la7n*im.
,!5;
<i imedia*; r!>*=nd de energia l!i*urii; de ,!5 7n 5u5;
7ngenuncea*; l+a marca* e mercenar cu un  5=nger!5.
0 &l#c#iV a 5*riga* ungan5 la ceilalDi 7nlemniDi de
5*u!are. -u# mineV
Ciri a a,un5 la un @ag c!n*!r5i!na* <i 5+a c#D#ra* ca !
eeriD# =n# la ramurile din =r@; di5#r=nd 7n @run"i<.
3#durarul i+a *rimi5 ! 5#gea*#; dar a ra*a*. CeilalDi au lua*+!
la
din@ug#;
*!lb#7mr#<*iindu+5e 7n 5emicerc;
<i *r#g=nd cu arcul. 5c!D=ndu+<i
Meral*; r#ma5 5#geDilea
7n genunci;
@#cu* 5emnul Aard cu dege*ele; nu 5re arca<i; en*ru c#
erau rea dear*e; ci 5re drumul ni5i!5 din @aDa l!r; e
care l+a 7n#lui* 7n*r+un n!r de ra@. ungan5 a @#cu* un 5al*
<i a 5c!5 al*# 5#gea*# din *!lb#.
0 uV a urla* %eec`ue; 5#rind de la #m=n*; cu 5ada 7n
m=na drea*# <i cu umnalul 7n m=na 5*=ng#. %a5#+l;
ungan5V
=n#*!rul a i!*a* lin; 7n*!rc=ndu+5e 5re el.
0 E+al meu; a 5u5 %eec`ue; cl#*in=nd din ca;
<*erg=ndu+<i !bra"ul <i gura cu an*ebraDul. umai al meuV
Meral*; aleca*; a e?ecu*a* ! 5emiirue*#; dar %eec`ue l+
a a*aca* imedia*; a,ung=nd la el din d!u# 5al*uri.
E bine; 5+a g=ndi* =n#*!rul; curin"=ndu+i lama
a5a5inului 7n*r+! m!ri<c# 5cur*# <i ei*=nd cu ! r#5ucire
l!i*ura de umnal; 7n m!d delibera* 5+a abDinu* 5#+i dea
relica; a 5#ri* 7nd#r#*; 7n 5eranDa c# %eec`ue 7ncearc# 5#
a,ung# la el cu un a=n* lung; elab!ra*; <i 7<i a ierde
ecilibrul. -ar criminalul nu era un n!ice. S+a aleca* <i;
de a5emenea; a e?ecu*a* ! 5emiirue*# cu un a5 u<!r; de
@elin#. 3e nea<*e*a*e a 5#ri*; a @#cu* cu 5ada ! m!ri<c#; !
irue*#; 5cur*=nd a5*@el di5*anDa. =n#*!rul nu i+a ie<i* 7n
0 294 0
7n*=minare; 5+a limi*a* la ! @en*# raid#; @!ar*e 7nal*#; care
l+a @!rDa* e a5a5in 5# 5e re*rag#. %eec`ue 5+a aleca* din
n!u; <i+a a5cun5 un umnal la 5a*e. =n#*!rul nu a a*aca*
nici de acea5*# da*#; nu a 5cur*a* di5*anDa; a e?ecu*a* iar#<i
! 5emiirue*#; 7nc!n,ur=ndu+l.
0 AaV a murmura* %eec`ue 7ndre*=ndu+5e. C!n*inu#m
di5*racDiaN
A 5#ri*; a-e ce nuNa ici!da*#
i!*a*; nu de
l!i* ! da*#; e5*e 5u>cien*#
d!u# !ri; de di5*racDiaV
*rei !ri; 7n
ri*m raid; cu 5ada; iar cu 5*=nga 7mungea 7nain*e cu
umnalul. =n#*!rul a #5*ra* ri*mul; a 5#ri*; 5+a re*ra5 <i a
@#cu* ! n!u# irue*#; !blig=ndu+l e criminal 5# 5e r!*ea5c#.
%eec`ue 5+a re*ra5 bru5c <i 5+a r#5uci* 7n direcDia !u5#.
0 Orice dier5iune; a <uiera* a5a5inul rin*re dinDii
7ncle<*aDi; are un 5@=r<i*. Ce+ai "ice de ! l!i*ur# de graDie;
i5*eDuleN O l!i*ur#; a!i; cu ! 5#gea*#; ! d#m ,!5 din c!ac
eMeral*
le#d#*ura *a. Cec#
a #"u* "ici;%eec`ue
#N 7<i !b5er# umbra; c#
a<*ea*# ca acea5*a 5#+l a*ing# e ader5ar; ceea ce ar
7n5emna c# 5!arele urmea"# 5#+i ba*# 7n !ci. A 7nce*a* 5#
5e mai mi<*e en*ru a+i 7nle5ni 5arcina criminalului. i+a
mic<!ra* uilele; mi,indu+<i !cii 7n d!u# @an*e 7ngu5*e;
er*icale. 3en*ru a #5*ra aarenDele; 5+a 5*r=mba* uDin;
re@#c=ndu+5e !rbi*.
%eec`ue a 5#ri*; a @#cu* ! irue*#; <i+a menDinu*
ecilibrul 7n*in"=nd m=na cu umnalul 7n la*eral <i a l!i* cu
! r#5ucire ar!ae im!5ibil# a 7nceie*urii m=inii de arc#
ar > @!5* da*# e5*e ca. Meral* a @#cu* un a5 7nain*e; 5+a
7n*!r5 <i a ara* l!i*ura; 7nd!indu+<i braDul <i 7nceie*ura
m=inii 7n*r+un m!d la @el de im!5ibil; l+a 7min5 e criminal
cu imul5ul aradei <i i+a 5cri,eli* !bra"ul 5*=ng cu =r@ul
5adei. %eec`ue 5+a b#l#b#ni*; Din=ndu+5e cu m=inile de
@aD#. =n#*!rul 5+a r#5uci*; <i+a l#5a* greu*a*ea c!rului e
ici!rul 5*=ng <i; cu ! l!i*ur# 5cur*#; i+a 5ecDi!na* ar*era
car!*id#. %eec`ue 5+a gemui*; l+a !didi* 5=ngele; a c#"u*
7n genunci; 5+a aleca*; <i+a 7ngr!a* @aDa 7n ni5i.
Meral* 5+a 7n*!r5 7nce* 5re ungan5. Ace5*a; cu @aDa
5cim!n!5i*# 7n*r+! grima5# de m=nie; l+a Din*i* cu arcul.
=n#*!rul 5+a aleca* en*ru a+<i auca 5ada cu ambele
0 29 0
m=ini. CeilalDi mercenari <i+au ridica*; de a5emenea;
arcurile 7n*r+! *#cere a#5#*!are.
0 Ce mai a<*e*aDiV a urla* #durarul. CiuruiDi+lV CiuruiDi+
l
S+a 7miedica*; 5+a cl#*ina*; a da* 5# 7nain*e"e <i a c#"u*
cu @aDa la #m=n*; din g=* 7i ie<ea ! 5#gea*#. S#gea*a aea
an#
dec!c*#rga*# din c!ad#
din 5c!arD# de @a"an; !5i*# 7n galben cu un
de c!ac.
S#geDile "burau cu Diui*uri <i <uier#*uri 7n *raiec*!rii lungi
<i la*e din5re "idul negru al #durii. Aaren* "burau 7nce*
<i a<nic 7n @!<ne*ul enel!r; d=nd imre5ia c#+<i luau a=n*
<i u*ere 7nain*e de a 5e 7n>ge 7n *ruuri. i 5e 7n>geau
er@ec*; 5ecer=ndu+i e mercenarii na5*r!gani; *r=n*indu+i 7n
drumul ni5i!5; inerDi; ca ni<*e !area+5!arelui l!i*e de un
b#D.
Cei care au 5uraieDui*
7mbul"indu+5e. S#geDile au au 7nceu*5#5#=,=ie;
c!n*inua* @ug# 5re cai;
7i rindeau
7n @ug#; 7i *r=n*eau de e <ei. umai *rei au reu<i* 5#
!rnea5c# 7n gal! Di=nd <i 7n5=nger=nd cruele
animalel!r. -ar nici ei nu au a,un5 rea dear*e.
3#durea 5+a 7nci5; bl!c=nd drumul. -in*r+!da*# nu mai
e?i5*a un drum regal ni5i!5; 5c#lda* 7n 5!are. Era un "id
gr!5 de *runciuri negre; de ne#*run5.
$ercenarii 5+au arunca* e caii l!r; 7ngr!"iDi <i n#uciDi; au
7ncerca* 5# 5e 7n*!arc#; dar 5#geDile "burau 7n*runa. i i+au
a,un5; i+au *r=n*i* din <ei; 7n r#cne*e; *r!!*e <i nece"a*uri.
A!i 5+a @#cu* lini<*e.
idul @!re5*ier care 7ncidea drumul regal 5+a "gudui*; 5+a
de@!rma*; a 5*r#luci* 7n cul!rile curcubeului <i a di5#ru*.
-in n!u 5e u*ea edea drumul. 3e drum era un cal 5ur; iar
e calul 5ur 5*#*ea un c#l#reD J !inic; bl!nd; b#rb!5; 7n
ca@*an din iele de @!c# *raer5a* 7n curme"i< de ! e<ar@# de
l=n#; 7n car!uri.
Calul 5ur; 7n*!rc=ndu+<i caul <i mu<c=ndu+<i "#bala; a
7nain*a*; <i+a 5#l*a* c!i*ele din @aD#; @!rn#ind <i !c!lind
cadarele din cau"a mir!5ului de 5=nge. C#l#reDul; 7ndre*a*
7n <a; <i+a ridica* m=na <i ! ra@al# bru5c# de =n* a 5ua*
rin*re ramurile c!acil!r.
0 29/ 0
-e rin *u><urile de la marginile 7nde#r*a*e ale #durii
<i+au @#cu* aariDia c=*ea 5ilue*e mici; 7n c!5*ume mula*e;
7n c!mbinaDii de erde <i ca@eniu; cu @eDele !5i*e 7n dungi
de camua, cu c!a,# de nuci er"i.
0 Cedmil; Wedd Qr!Fil!^neV a r#5una* gla5ul
c#l#reDului. &ill; An W!ededdV
0 &illV I+a
Silue*ele r#5un5 ! !ce
erde+ca@eniu au din #dure
7nceu* ca ! adiere.
5# di5ar#; una du#
al*a; *!indu+5e 7n de5i<uri. A r#ma5 d!ar una; cu #rul
r##<i*; de cul!area mierii. A @#cu* c=Dia a<i; 5+a ar!ia*.
0 a &ill; MnbleiddV a 5*riga*; #<ind mai ar!ae.
0 R#ma5+bun; $!na; a 5u5 =n#*!rul. u *e !i ui*a.
0 'i*#+m#; a r!5*i* ea cu @ermi*a*e; aran,=ndu+<i *!lba la
5a*e. u e?i5*# nici! $!na. $!na a @!5* un i5. Sun*
Qraenn. Qraenn din Qr!Fil!n.
i+a u*ura*
=n#*!rul 5+am=na <i a leca*.
7n*!r5.
0 Sacde<!areci; a "i5 el; ui*=ndu+5e la b#rba*ul de e
calul 5ur.
0 Meral*; a da* ace5*a din ca 7n 5emn de 5alu*;
m#5ur=ndu+l cu r#ceal#. In*ere5an*# 7n*=lnire. -ar 5#
*recem la lucruri mai im!r*an*e. 'nde e5*e CiriN
0 AiciV a 5*riga* @e*iDa a5cun5# 7n @run"i<. 3!* 5# m# dau
,!5N
0 3!Di; i+a r#5un5 =n#*!rul.
0 -ar nu <*iu cumV
0 Cum *e+ai c#D#ra*; dar iner5.
0 $i+e *eam#V Sun* ciar 7n =r@V
0 in! ,!5; 7Di 5unV Aem de !rbi*; d!mniD#V
0 -e5re ceN
0 -e ce naiba *e+ai c!c!Da* ac!l!; 7n l!c 5# @ugi 7n
#dureN A< > @ugi* du# *ine; nu m+a< > O; la naibaV -#+
*e ,!5V
0 Am @#cu* ca m!*anul din !e5*eV Orice+a< @ace; nimic
nu+i bunV -e ce; a< d!ri 5# <*iuN
0 i eu; a 5u5 druidul; de5c#lec=nd; a< rea 5# <*iu. i
bunica *a; regina Calan*e; ar d!ri 5# <*ie de!!*ri#.
Haide; c!b!ar#; rincie5#.
0 29U 0
-in c!ac a l!ua* cu @run"e <i crengi u5ca*e. A!i 5+a
au"i* un =r=i* de De5#*ur# <i 7n cele din urm# a a#ru* Ciri;
alunec=nd c#lare e *runci. Ln l!cul glugii de la anel#;
aea un c!la, i*!re5c din @run"e.
0 'nciul Sacde<!areciV
0 Ln carne <i !a5e. -ruidul a 7mbr#Di<a* @e*iDa; a
m=ng=ia*+!.
0 Qunica *e+a *rimi5N 'nciuleN E 7ngri,!ra*# *areN
0 u rea; a "=mbi* Sacde<!areci. E rea !cua*# 5#
adune #rguDe ca 5# *e al*!ia5c#. -rumul =n# la Cin*ra;
Ciri; ne a lua cea *im. &!l!5e<*e+l ca 5# g#5e<*i !
e?licaDie en*ru aen*ura *a. Acea5*a ar *rebui 5# >e; dac#
rei un 5@a* de la mine; @!ar*e 5cur*# <i la !biec*. i 5# !a*#
> 5u5# @!ar*e; @!ar*e reede. i m# g=nde5c c# la >nal;
rincie5#; ai 5# Dii @!ar*e *are. &!ar*e; @!ar*e *are.

iarCiri 5+a 5*r=mba*


m=inile i+au @ugi*durer!5;
in5*inc*i<i+a c=rni* na5ul;
7n direcDia a u@ni*
l!cului 7nce*;
ameninDa*.
0 S# lec#m de aici; a 5u5 Meral* riind 7n ,ur. S#
lec#m de aici; Sacde<!areci.

VIII
0 u; a "i5 druidul. Calan*e <i+a 5cimba* lanurile; nu
mai d!re<*e c#5#*!ria lui Ciri cu i5*rin. Are m!*iele ei. Ln
lu5; nu cred c# mai e ne!ie 5#+Di e?lic c#; du# 5candalul
5*=rni* de a*acul a5ura negu5*!ril!r; regele Erll a ierdu*
5eri!5 7n !cii mei; iar !cii mei c!n*ea"# 7n rega*. u; nu;
n+aem ce c#u*a la a5*r!g. O duc e micuD# direc* la
Cin*ra. in! cu n!i; Meral*.
0 -aP de ceN =n#*!rul 5+a ui*a* la Ciri; care m!D#ia 5ub
c!ac; 7neli*# 7n c!,!cul lui Sacde<!areci.
0 *ii bine de ce. Acea5*# c!il#; Meral*; 7Di e5*e
rede5*ina*#. 3en*ru a
5e 7n*re*aie c#r#rile. Ln*reia
5en5!ar#; da; de5igur;
>gura*; en*ru a7n*reia !ar#7ni
5ecial
ceea ce rie<*e cele d!u# !ca"ii an*eri!are. Cred c# nu
nume<*i acea5*a c!incidenD#.
0 Ce mai c!n*ea"# cum ! nume5cN a r=n,i* =n#*!rul. u
7n nume 5*# *!*ul; Sacde<!areci. -e ce ar *rebui 5# merg la
0 296 0
Cin*raN Am mai @!5* la Cin*ra; ni 5+au mai 7n*re*#ia*; a<a
cum ai 5u5; c#ile. -eci ceN
0 Meral*; i+ai ceru* lui Calan*e 5# ,ure. i 3ae**ei; <i
5!Dului ei. ur#m=n*ul 5e #5*rea"#. Ciri e5*e Surri"a.
-e5*inul !*#r#<*e
0 S# iau c!ila a5*a <i 5+! @ac =n#*!r de m!n<*riN O
c!il#N
mineN 'i*#+*e la mine; Sacde<!areci. A<a m# e"i *u e
0 %a naiba cu brea5la *a de =n#*!ri de m!n<*ri; 5+a
5u#ra* druidul. Ce rei 5# 5uiN Ce are una cu al*aN u;
Meral*; #d c# nu 7nDelegi nimic; *rebuie 5# @!l!5e5c cuin*e
mai 5imle. A5cul*#+m# bineV Orice idi!*; inclu5i *u; !a*e
5!lici*a un ,ur#m=n*; !a*e 5mulge ! r!mi5iune; <i nu 5e
7n*=ml# mare lucru; cea nemai!meni*. emai!meni*
e5*e c!ilul. i nemai!meni*# e5*e leg#*ura care aare
a*unci
Meral*;c=nd 5e na<*e
din clia c!ilul.
na<*erii Acum
lui Ciri nu emai
maic!n*ea"#
limedeNceea
3#i; ui*e;
ce
rei; ceea ce Di+ai lani>ca*; nu mai are nici! im!r*anD#
ceea ce nu rei <i nici ceea ce *rebuie 5# 5acri>ci. Tu; la
naiba; nu mai c!n*e"iV u 7nDelegiN
0 u 5*riga; ! 5+! *re"e<*i. Surri"a n!a5*r# a ad!rmi*. i
c=nd 5e *re"e<*e Sacde<!areci; ciar <i la lucruri
uimi*!are 5e !a*e Trebuie 5# renunDi une!ri.
0 %a urma urmei; <*ii c# nici!da*# n+! 5# !Di aea
r!riul *#u c!il; i+a "i5 druidul riindu+l glacial.
0 *iu.
0 i renunDiN
0 RenunD. Am !ieN
0 Ai !ie; i+a r#5un5 Sacde<!areci. Cum 5# nuN -ar e
rime,di!5. E?i5*# ! r!@eDie ece; care 5une c# 5ada
de5*inului
0  are d!u# *#i<uri; a 7nceia* Meral*. Am au"i*+!.
0 &aci cum cre"i. -ruidul <i+a 7n*!r5 caul <i a 5cuia*. i
c=nd *e g=nde<*i c# eram ga*a 5#+mi un g=*ul en*ru
*ine
0 TuN
0 Eu. Sre de!5ebire de *ine; eu cred 7n de5*in. i <*iu c#
e5*e ericul!5 5e *e ,!ci cu ! 5ad# cu d!u# *#i<uri. u *e
0 299 0
,uca; Meral*. 3r!>*# de !5ibili*a*ea care Di 5e !@er#. &# din
leg#*ura cu Ciri ! relaDie n!rmal#; 5#n#*!a5#; 7n*re un c!il
<i *u*!rele lui. Al*min*eri acea5*# leg#*ur# !a*e 5+! ia 7n
al*# direcDie. $ai ciuda*#. ega*i# <i di5*ruc*i#. reau 5#
rein ace5* lucru 7n*re *ine <i ea. -ac# rei 5+! ei; n+! 5#
m# !un. $i+a< a5uma eu ri5cul de a+i e?lica lui Calan*e
de0ce.-e unde <*ii c# Ciri <i+ar d!ri 5# in# cu mineN -in*r+!
r!@eDie eceN
0 u; a r!5*i* gra Sacde<!areci. -in @a*ul c# ea a
ad!rmi* d!ar a*unci c=nd ai 7mbr#Di<a*+!. C# 7Di murmur#
numele 7n 5!mn <i c# m=na ei ! cau*# e+a *a.
0 Ma*aV Meral* 5+a ridica* 7n ici!are. Sun* ga*a 5+! iau
din l!c. R#m=i cu bine; b#rb!5ule. Salu*#ri lui Calan*e. C=*
de5re Ciri e"i *u ce+i 5ui.
0
0 -eu !Di 5c#a;
de5*inN a Meral*.
7n*reba* =n#*!rul; 5*r=ng=nd cingile
calului ca*ura*.
0 u; i+a r#5un5 druidul; ui*=ndu+5e la @a*a ad!rmi*#. -e
ea.
Meral* a da* din ca <i a 5#ri* 7n <a. Sacde<!areci a r#ma5
a<e"a*; r#5c!lind cu un b#D 7n @!cul care d#dea 5# 5e 5*ing#.
=n#*!rul a c#l#ri* agale rin b#l#riile care+i a,ungeau
=n# la 5c#rile <eii; e un er5an* care ducea 7n ale; 5re
#durea 7n*uneca*#.
0 Meraaal*V
S+a ui*a* 7n ,ur. Ciri 5*#*ea 7n =r@ul dealului; ! >gur# mic#;
gri; cu #rul cenu<iu de5le*i*.
0 u lecaV
Meral* i+a @#cu* cu m=na.
0 u lecaV Dia ea *!* mai 5lab. u lecaaaaV
Trebuie; 5e g=ndea Meral*. Trebuie; Ciri. 3en*ru c# Eu
lec mereu.
0 +! 5# 5cai !ricumV i+a 5*riga* ea. S# nu *e g=nde<*iV
u !Di 5c#aV Sun* de5*inul *#u; m# au"iN
u e?i5*# niciun de5*in; 5e g=ndea =n#*!rul. u e?i5*#.
Singurul lucru care ne e5*e meni* *u*ur!r e5*e m!ar*ea.
$!ar*ea e5*e cel#lal* *#i< al 5adei. 'nul 5un* eu. Iar
0  0
cel#lal* e5*e m!ar*ea; care m# urmea"# a5 cu a5. u !*;
nu *rebuie 5# *e e?un; Ciri.
0 Eu 5un* de5*inul *#uV a,ungea din =r@ul dealului =n#
la el !cea 7nde#r*a*#; di5era*#.
A 7mb!ldi* calul cu c#lc=iul <i a !rni*+! 7nain*e;
a@und=ndu+5e ca 7n*r+un abi5 7n #durea neagr#; rece <i
rea#n#;
#rea @#r#7n5@=r<i*.
umbrele rie*en!a5e; @amiliare; 7n be"na care

0 1 0
CEVA MAI MULT

C=nd r!!*ul
5c=ndurile c!i*el!r
!dului; Zurgade caim#car
nici a r#5una* ca din
nu <i+a 5enin
ridica* e
caul.
Mem=nd 7n#bu<i*; a da* drumul r!Dii de care 5e Dinea <i 5+a
*=r=* 5ub c#ruD# c=* a u*u* de reede. %ii* la #m=n*;
5imDea 7n 5a*e cru5*a a5r# din gun!i de gra,d <i n!r!i care
ac!erea ar*ea de ,!5 a a*ela,ului. Se #i*a <i *remura de
@ric#.
Calul 5+a ar!ia* agale de c#ruD#. Zurga a #"u* cu c=*#
gri,# <i delica*eDe #<e<*e cu c!i*ele e 5c=ndurile u*rede
<i n##di*e de mu<ci.
0 Ie<i de+ac!l!V i+a 5u5 c#l#reDul ne#"u*. %ui Zurga 7i
cl#nD#neau dinDii; <i+a a5cun5 caul 7n braDe. Calul u@nea <i
5e @!ia de c!l! =n# c!l!.
0 '<!r; Qabu<c#V a 5u5 c#l#reDul. Zurga l+a au"i* cum
m=ng=ie gruma"ul calului <i+l ba*e u<!r cu alma. Ie<i de+
ac!l!; !mule. u+Di @ac niciun r#u.
egu5*!rul nu credea del!c 7n declaraDia 5*r#inului. -ar 7n
!cea lui era cea lini<*i*!r <i in*ere5an*; 7n ciuda @a*ului c#
7n niciun ca" nu era un gla5 a c#rui 5!n!ri*a*e u*ea >
c!n5idera*# l#cu*#. Zurga; 7ng#im=nd rug#ciuni 7ncina*e
mai mul*!r "ei 5imul*an; <i+a 5c!5 cu gri,# caul de 5ub
c#ruD#.
C#l#reDul aea #rul alb ca la*ele; rin5 e @run*e cu !
ben*iD# de iele <i ur*a ! man*ie neagr# de l=n#; care 5e
re#r5a e5*e cruele ieei murgi. u 5e ui*a la Zurga.
Aleca* 7n <a; in5ec*a r!a*a c#ruDei care era in*ra*# =n# la
!5ie 7n*re
caul; 5c=ndurile
i+a arunca* ru*e ale
! riire !dului. i+a
negu5*!rului ridica*
<i; cu bru5c
! e?re5ie
ima5ibil#; 5+a ui*a* la *u><urile de e malul r=ei.
Zurga a ie<i* ane!ie; a clii*; <i+a <*er5 na5ul cu d!5ul
almei; 7mr#<*iindu+<i e @aD# mi"eria de e r!a*#.
C#l#reDul l+a Din*ui* cu !cii 5#i 7n*unecaDi; 7ngu<*i;
0 2 0
#*run"#*!ri; a5cuDiDi ca ni<*e ar!ane. Zurga *#cea ci*ic.
0 !i d!i nu u*em 5+! 5c!a*em 5inguri; a "i5 7n cele din
urm# 5*r#inul; ar#*=nd 5re r!a*a bl!ca*#. E<*i 5ingurN
0 Sing *rei; 5+a b=lb=i* Zurga. Cu 5eri*!rii; d!mnule.
-ar au @ugi*; nei5r#iDii
0 u m# mir#; i+a 5u5 c#l#reDul; ui*=ndu+5e 5ub !d; 7n
ar*ea de ,!5 alucru.
5# @aci acela<i #ii. u
$aim# mir# del!c. Cred c# ar > *rebui*
ai *im.
3riirea lui Zurga n+a urma*+! e a 5*r#inului. u !ia 5#
ad# m!rmanul de cranii; c!a5*e <i *ibii 7mr#<*ia*e rin*re
ie*re; iDi*e de rin ur"icile <i ciulinii cre5cuDi 7n lunca r=ului.
Se *emea c# i+ar > @!5* de5*ul 5# mai arunce ! riire la
!rbi*ele 7n*uneca*e ale caaleril!r; la dinDii 5*r#luci*!ri <i la
!a5ele ru*e; en*ru ca r#m#<iDele cura,ului 5#u di5era* 5#
@ug# din el; ca aerul din e"ica 7n!*#*!are a e<*il!r. Se
*emea
7na!i; c# ! 5+!<i ia5u@!c=ndu+5e;
Di=nd la g!an# de+a lungul
a<a cum drumului regal;
@#cu5er# c#ruDa<ul
<i 5luga 7n urm# cu mai uDin de ! !r#.
0 Ce mai a<*eDiN l+a 7n*reba* calm c#l#reDul; 7n*!rc=ndu+
<i riirea. C#derea n!DiiN A*unci a > rea *=r"iu. Ei in
du# *ine abia c=nd 5e 7n*unec#. Sau !a*e uDin mai
dereme. Hai; 5ari e cal; 7n 5a*ele meu. S# lec#m de aici
c=* mai degrab#.
0 i c#ruDa; c!na<uleN a urla* din r#runci Zurga; @#r# 5#
<*ie dac# de @ric#; de di5erare 5au de @urie. i mar@aN Truda
mea de+un an 7n*regN $ai bine m!rV u ! laaa5V
0 Am imre5ia c# abar n+ai unde *e+a adu5 gini!nul;
rie*ene; i+a 5u5 calm 5*r#inul; 7n*in"=ndu+<i m=na 5re
cimi*irul 7n>!r#*!r de 5ub !d. u+Di la<i c#ruDa; ai 5u5N &ii
a*en* la mineV C=nd ! 5# 5e la5e 7n*unericul; nu *e mai
5alea"# nici *!a*# c!m!ara regelui -e"m!d; ce 5# mai
!rbim de5re c#ruDa a5*a ble5*ema*#. Ce naiba *e+a
auca* 5# 5cur*e"i drumul rin u5*ie*a*ea a5*aN u <*ii ce
r##d a @!5* aici la 5@=r<i*ul r#"b!iuluiN
Zurga a da* din ca; indic=nd c# nu <*ie.
0 u <*ii; a da* din ca <i 5*r#inul. -ar ce "ace ac!l!; ,!5;
ai #"u*N Ar > <i greu 5# nu !b5eri. Ac!l! 5un* cei care au
lua*+! e 5cur*#*ur#. Iar dumnea*a 5ui c# n+! 5#+Di la<i
0  0
c#ruDa. A<a; de curi!"i*a*e; ce ai 7n c#ruD#N
Zurga nu i+a r#5un5; 5+a ui*a* la c#l#reD 7ncrun*a*;
7ncerc=nd 5# aleag# 7n*re arian*a B5cameG <i Bb!ar@e
eciG.
C#l#reDul nu #rea in*ere5a* 7n m!d 5ecial de r#5un5ul
ale5. L<i calma iaa murg#; care mu<ca "#bala <i+<i 5cu*ura
caul.
0 C!na<ule a murmura* 7n cele din urm# negu5*!rul.
A,u*#+m#V Salea"#+m#V 3=n# la 5@=r<i*ul ieDii ! 5#+Di >u
recun!5c#*!r u m# l#5a ce rei O 5#+Di dau !rice+mi
ceri Salea"#+m#; c!na<uleV
S*r#inul <i+a 7n*!r5 bru5c riirea 5re el; 5ri,inindu+5e cu
ambele m=ini de arcada <eii.
0 Cum ai 5u5N
Zurga a *#cu* cu gura c#5ca*#.
0 O 5#+mi
Zurga daicu!rice+Di
a *ra5 "g!m!* cerN Ree*#.a 7nci5 gura <i regre*a
! egm#;
c# n+are ! barb# 7n care 5# !a*# 5cuia. I+au *recu* rin
ca i!*e"ele cele mai @an*a5*ice de5re r#5la*a e care i+
ar re*inde+! n!u+eni*ul ciuda*. Cele mai mul*e; ciar <i
riilegiul de a @ace u" 5#*#m=nal de *=n#ra lui 5!Die;
Aurica; nu ar#*au la @el de r#u ca er5ec*ia de a+<i ierde
c#ruDa <i nici e dear*e a*=* de r#u ca !5ibili*a*ea de a 5e
!dini 7n ar*ea de ,!5 a #ii; rin*re 5cele*ele albici!a5e.
Ru*ina de negu5*!r l+a 7ndemna* la un calcul raid.
C#l#reDul; de<i nu #rea reun derbedeu !bi<nui*; reun
agab!nd 5au reun r#*#ci*; care; ca mulDi alDii; b=n*uia e
drumuri du# r#"b!i; nu u*ea > 7n niciun ca" un n!bil; un
c!mi5 !ri unul din*re caalerii DanD!<i care 5e credeau mari
<i *ari <i care aeau ! l#cere de!5ebi*# 5#+<i ,ecm#nea5c#
5emenii. Zurga l+a e5*ima* la cel mul* d!u#"eci de ie5e de
aur. Cu *!a*e ace5*ea; na*ura lui de neg!cia*!r l+a
7miedica* 5# r!nunDe reDul. S+a limi*a* 5# b=iguie cea
de genul Brecun!<*inD# e<nic#G.
0 Te+am 7n*reba*; i+a amin*i* 5*r#inul r#bd#*!r; du# ce
negu5*!rul 5+a !ri*; dac# ! 5#+mi dai !rice+Di cer.
u mai era nici! cale de ie<ire. Zurga a 7ngiDi* 7n 5ec; <i+a
leca* @run*ea <i a da* a>rma*i din ca. S*r#inul; c!n*rar
0 4 0
a<*e*#ril!r 5ale; n+a r=5 ameninD#*!r; dim!*ri#; nu #rea
del!c 7nc=n*a* de *rium@ul 5#u 7n cadrul neg!cieril!r.
Aleca* 7n <a; a 5cuia* 7n r=#.
0 Ce 5# @acN a 5u5 el 7ncrun*a*. Ce+ar > mai !*rii* 5#
@acN Ei bine; ce+! >; ! >. O 5# 7ncerc 5# *e 5c!* din a5*a; de<i
nu <*iu dac# nu 5e a *ermina r!5* en*ru am=nd!i. i
dac# i"bu*im;
Zurga ! 5#+mi
<i+a l#5a* !ciidai
7n 7n 5cimb
#m=n*; ar!ae l#crim=nd.
0 O 5#+mi dai; a reci*a* recii*a* c#l#reDul 7n man*ie
neagr#; ceea ce ! 5# g#5e<*i aca5# la 7n*!arcere <i la care
nu *e a<*e*ai. &#g#duie<*iN
Zurga a gemu* <i a 7ncuiinDa* raid din ca.
0 Qine; 5+a 7ncrun*a* 5*r#inul. Acum 5*ai de!ar*e. i; cel
mai bine; =r#+*e din n!u 5ub c#ruD#. S!arele aune 7n
cur=nd.
A 5#ri* c#
!b5era* de 5*r#inul
e cal; <i+a
ur*a5c!5 aina 7nde5a*e;
! 5ad# e umeri. Zurga
a*=rna*# dea!
curea care 7i *raer5a ie*ul 7n curme"i<. Aea 5en"aDia
ag# c# mai au"i5e c=nda de5re !ameni care aeau arme
de @elul ace5*a. Sur*ucul negru; din iele; care 7i a,ungea
=n# la br=u; re#"u* e man<e*ele lungi cu Din*e de
argin*; ar u*ea indica @a*ul c# 5*r#inul e din !igrad 5au
de rin 7mre,urimi; dar m!da ace5*!r aine era larg
r#5=ndi*# 7n ul*ima reme; mai ale5 rin*re *inerei. S*r#inul
nu era; *!*u<i; un *inerel.
C#l#reDul a lua* <aua de e ia# <i 5+a 7n*!r5. 3e ie* i 5e
leg#na un lanD de argin* cu un medali!n r!*und. %a 5ubraD
Dinea un cu@#ra< r!*un,i* <i ! b!cceluD# alungi*#; 7n@#<ura*#
7n iele <i lega*# cu <nururi.
0 Lnc# nu *e+ai =r=* 5ub c#ruD#N l+a 7n*reba*; ar!iindu+
5e.
Zurga a b#ga* de 5eam# c# e medali!n e5*e "ugr#i* un
ca de lu; cu b!*ul c#5ca*; 7narma* cu c!lDi. i+a amin*i* e
l!c.
0 E<*i =n#*!r de m!n<*riN C!na<uleN
S*r#inul a ridica* din umeri.
0 Ai gici*. =n#*!r de m!n<*ri. Acum du+*e. Ln cealal*#
ar*e a c#ruDei. S# nu ie<i de+ac!l! <i 5# nu @aci "g!m!*.
0  0
Trebuie 5# >u 5ingur niDel.
Zurga 5+a 5uu5. S+a gemui* l=ng# r!a*# <i 5+a 7neli* cu
rela*a. u+i ardea del!c 5# ad# ce @ace 5*r#inul 7n cealal*#
ar*e a c#ruDei; <i cu a*=* mai uDin !a5ele de e @undul
#ii. A<a c# 5+a ui*a* la ciub!*ele 5ale <i la e*icele er"i de
mu<ci; 7n @!rm# de 5*ea; de e 5c=ndurile u*rede ale
!dului.
=n#*!r de m!n<*ri.
S!arele aunea.
A au"i* a<i.
S*r#inul a ie<i* din 5a*ele c#ruDei <i 5+a 7ndre*a* *i*il+
*i*il 5re mi,l!cul !dului. S*#*ea cu 5a*ele. Zurga a
remarca* c# 5ada e care ! aea acum nu era aceea<i e
care ! #"u5e mai 7nain*e. Acea5*a era ! arm# @rum!a5#.
Marda; m=nerul <i acce5!riile *ecii 5*r#luceau ca ni<*e 5*ele;
reec*=nd
J 5e 5*in5e5e7n 7n*unericul
5*r#lucirea care 5e l#5a care
i!le*+aurie uDina lumin#
=n# r#ma5#
de cur=nd
a*=rna dea5ura #durii.
0 C!na<ule
S*r#inul <i+a 7n*!r5 caul. Zurga <i+a 7n#bu<i* cu greu un
Di#*.
Ciul 5*r#inului era alb; alb <i !r!5 ca un ca< r!a5#*
5cur5 rin *i@!n. Iar !cii ei; a 5*riga* cea dinl#un*rul lui
Zurga. Ocii
0 Sub c#ruD# Iu*e; a cr!nc#ni* 5*r#inul. u mai era
!cea e care Zurga ! au"i5e 7nain*e. egu5*!rul a 5imDi*
de!da*# c# cea nu e 7n regul# cu el; c# e"ica 7i e5*e rea
lin#. S*r#inul 5+a 7n*!r5 <i 5+a du5 mai dear*e; e !d.
=n#*!r de m!n<*ri.
Iaa ri!ni*# de 5c#riDa c#ruDei a u@ni*; a @!rn#i*; a
*r!#i* 7n#bu<i* cu c!i*ele e 5c=nduri.
%a urecea lui Zurga a b="=i* un D=nDar. egu5*!rul nici
m#car nu <i+a clin*i* m=na ca 5#+l alunge. A mai b="=i* unul.
R!iuri 7n*regi de D=nDari b="=iau 7n *u><urile de e ar*ea
!u5# a r=ei. Q="=iau.
i urlau.
Zurga; 5*r=ng=nd din dinDi =n# la lacrimi; <i+a da* 5eama
c# nu 5un* D=nDari.
0 / 0
-in be"na 7ngr!<a*# de e malul ir!agei; ac!eri* cu
*u><uri; <i+au @#cu* aariDia ni<*e 5ilue*e mici; de@!rma*e J
n+aeau mai mul* de un c!* <i erau nemai!meni* de
5ubDiri; ca 5cele*ele. Au 7nain*a* e !d cu un mer5 bi"ar;
cu mi<c#ri amle; 5acada*e; ridic=ndu+<i genuncii n!dur!<i
cu @!rD#; raid. Sub @runDile la*e; a5cuDi*e; le 5*r#luceau
ni<*e !ci galbeni;
albi; a5cuDiDi. 7n @#lcile"um"#iau.
Se ar!iau; largi de br!a5c# le @ulgerau c!lDi
S*r#inul; neclin*i* ca ! 5*a*uie 7n mi,l!cul !dului; <i+a
ridica* bru5c m=na drea*#; cu dege*ele 7n*r+! !"iDie
5*ranie. 3i*icii 5c=rb!<i 5+au re*ra5 cu 5a*ele; "um"#ind *!*
mai *are; dar nu du# mul* *im 5+au 7n*!r5 <i au 7nceu* 5#
aan5e"e; raid; mai raid <i mai raid; ridic=ndu+<i labele
lungi; @u5i@!rme; cu geare.
-e 5c=ndurile !dului; din 5*=nga; 5+au ag#Da* ni<*e
geare; un al*7nm!n5*ru
5+au a=n*a* a 5#ri* bru5c de7nain*e.
5al*uri 5ec*acul!a5e 5ub !d; iar ceilalDi
S*r#inul 5+a
r#5uci* 7n l!c; 5ada; 5c!a5# nu 5e <*ie c=nd; i+a @ulgera* 7n
m=n#. C##D=na crea*urii care urca5e de 5ub !d a "bura*
l#5=nd 7n urm# ! d=r# de 5=nge. S*r#inul cu #rul alb a 5#ri*
7n mi,l!cul unui gru @!rma* din al*e crea*uri <i 5+a r!*i*;
d!b!r=nd *!*ul 7n 5*=nga <i 7n drea*a. $!n<*rii; u*ur=ndu+
<i labele <i url=nd; 5+au arunca* a5ura lui din *!a*e
direcDiile; @#r# 5# ac!rde nici! a*enDie lamei 5*r#luci*!are ca
un brici. Zurga 5+a circi* ca un !u; 5+a lii* de c#ruD#.
Cea i+a c#"u* dre* la ici!are <i l+a 5*r!i* de 5=nge. Era
! lab# lung#; ci!l#n!a5#; cu a*ru geare <i 5!l"!a5# ca un
ici!r de ui.
egu5*!rul a Dia*.
A 5imDi* cum cea 5e 5*rec!ar# e l=ng# el. S+a aleca*;
7ncerc=nd 5# 5e arunce 5ub c#ruD#; dar e?ac* 7n acela<i *im
cea i+a a*eri"a* e 5a*e <i ni<*e labe cu geare l+au
auca* de @run*e <i de !bra,i. i+a ac!eri* !cii cu m=na 7n
*im ce r#cnea <i+<i 5cu*ura caul; a 5#ri* 7n 5u5 <i;
b#l#ng#nindu+5e; a a,un5 7n mi,l!cul !dului; !*icnindu+5e
de cadarele care "#ceau e 5c=nduri. 3e !d; lu*a era 7n
*!i. Zurga n+a #"u* nimic cu e?ceDia unei @urii 5#lba*ice;
un =r*e, 7n care din c=nd 7n c=nd @ulgerau ra"ele de argin*
0 U 0
ale lamei.
0 A,u*!!!!!!!rV a r#cni*; 5imDind cum c!lDii a5cuDiDi 7i
5*r#ung @e*rul glugii <i i 5e 7ml=n*# 7n cea@#.
0 !5 caulV
i+a r!*i* b#rbia 7n ie*; a "#ri* cu c!ada !ciului
5*r#lucirea lamei. Sada a <uiera* 7n aer; i+a ra5 gluga.
Zurga
din*r+!a g#lea*#;
au"i* un i+a
*r!5ne*
D=<ni*id!5 <i umed;
un licid a!i e
>erbin*e. A 5a*e; ca
c#"u* 7n
genunci; *ra5 7n ,!5 de !ara @#r# iaD# ag#Da*# de g=*ul
lui.
A #"u* alDi *rei m!n<*ri c#D#r=ndu+5e de 5ub !d.
!#iau ca ni<*e l#cu5*e bi"are; 5e ag#Dau de c!a5ele
5*r#inului. 'nul; c#ruia =n#*!rul i+a re*e"a* 5cur* b!*ul
c#5ca*; 5+a cl#*ina* <i a c#"u* e 5c=nduri. Al d!ilea; e care
l+a d!b!r=* cu =r@ul 5adei; a c#"u*; "=rc!lindu+5e
5a5m!dic.
@urnici; l+au CeilalDi
7min5l+au
la 7nc!n,urau e le*e 'nul
marginea !dului. dalbe aca"bura*
ni<*e
7n=r*indu+5e 7na!i; 5*r!ind cu 5=nge; d=rd=ind <i url=nd.
Ln acel m!men*; *!a*e crea*urile ce iermuiau au 5#ri* de e
margine <i au c#"u* 7n r=#. Zurga 5+a r#bu<i*; ac!erindu+
<i caul cu m=inile.
-e 5ub !d 5e au"eau 5*rig#*ele *rium@#*!are ale
m!n<*ril!r; care bine7nDele5 c# 5+au *ran5@!rma* raid 7n
!!*e de durere; 7n Die*e 7n*reru*e de <>ciui*urile lamei.
A!i a eni* din be"n# "g!m!* de ie*re <i *r!5ne*ul
5cele*el!r "dr!bi*e <i c#lca*e 7n ici!are; e urm# din n!u
<>ciui*ura 5adei <i r#ge*ele curma*e bru5c; di5era*e;
care 7ngeDau 5=ngele 7n ene.
i a!i 5+a l#5a* *#cerea; 7n*reru*# d!ar de Di#*ul bru5c
al unei #5#ri 5eria*e; 7n ad=ncul #durii; rin*re c!acii
uria<i. A!i a *#cu* <i a5#rea.
Zurga a 7ngiDi* cu di>cul*a*e; <i+a 5#l*a* caul; 5+a ridica*
ane!ie. Era 7nc# lini<*e; nici m#car @run"ele nu @rem#*au;
7n*reaga #dure #rea 5# >e mu*# de gr!a"#. !ri
"drenD#r!<i 7n*unecau cerul.
0 Hei
S+a 7n*!r5 <i <i+a ac!eri* in5*inc*i @aDa cu almele.
=n#*!rul 5*#*ea 7nain*ea lui; 7mie*ri*; negru; cu 5ada
0 6 0
5*r#lucind 7n*r+! m=n# l#5a*# rea 7n ,!5. Zurga a !b5era*
c# 5*# cam 5*r=mb; c# 5e aleac# 7n*r+! ar*e.
0 C!na<ule; ce+ai #Di*N
=n#*!rul nu i+a r#5un5. A #<i* a#5a* <i ciuda*;
r#5ucindu+<i <!ldul. A 7n*in5 m=na; 5+a rin5 de c#ruD#.
Zurga a #"u* 5=ngele luci!5 <i negru icur=nd e 5c=nduri.
0 E<*i r#ni*;
=n#*!rul nuc!na<uleV
i+a r#5un5. %+a rii* dre* 7n !ci e
negu5*!r; a r#ma5 a*=rna* ! cli# de marginea c#ruDei <i a
c#"u* 7nce* e 5c=ndurile !dului.

II
0 A*enDie; 7nce* Sub ca S#+i Din# cinea caulV
0 Aici; aici; 7n c#ruD#V
0 3e *!Di "eii; 5=ngerea"# C!ane Zurga; 5=ngele *rece
rin an5amen*
0 u mai !rbiV Hai; la5#; bine c# *r#ie<*eV Lnele<*e+l cu
c!,!cul; ell; nu e"i cum d=rd=ieN
0 S# nu+i mai *!rn un ic de raciu e g=*N
0 u e"i c# <i+a ierdu* cun!<*inDaN Ai 7nnebuni*; ell.
-#+mi mai bine mie raciul; c# *are mai am !@*# de b#u*
ig!diil!r; u<lamalel!r; 5ec#*uril!rV ADi @ugi* <i m+aDi l#5a*;
am r#ma5 5ingurV
0 C!ane ZurgaV Q=iguie ceaV
0 CeN Ce 5uneN
0 Eee; cea nel#muri* reun nume de+al cuia
0 CareN
0 Zenne@er

III

0 'nde 5un*N
0 R#m=i culca*; c!na<ule; nu *e mi<ca; en*ru c# 5e
de5@ace <i 5e rue din n!u ac!l!. 3=n# la !5ul de la <!ld *e+
au mu<ca* ligi!anele; ai ierdu* 5=nge g=rl# u m#
recun!<*iN Sun* ZurgaV $+ai 5ala* e !d; 7Di aduci amin*eN
0 9 0
0 Aa
0 i+e 5e*eN
0 Ca naiba
0 Qea; c!na<ule; bea. &ebra Di+a u5ca* gura.
0 Zurga 'nde 5un*emN
0 Ln c#ruD#; mergem. u mai 5une nimic; c!na<ule; nu
*e mi<ca. TreP
!ameni. 5# ie<ime
S# g#5im din cinea
#dure; care
5# c#u*#m un 5a* de5#
5e ricee
*#m#duia5c#. Ce+am m!<m!ndi* n!i la ici!rul *#u nu+i mai
nimica. S=ngele nu 5e !re<*e cu una; cu d!u#
0 Zurga
0 -a; c!na<uleN
0 Ln b!cceluDa mea ac!n Cu ! a,i<*e erde. Rue+i
5igiliul <i d#+mi+l Ln*r+! ulcic#. Sal+! bine mai 7n*=i <i nu
l#5a e nimeni 5+! a*ing# -ac# # lace iaDa Iu*e;
Zurga.
Zurga%a naiba; cum ne "druncin# c#ruDa a5*a ac!nul;
0 Ia Qea.
0 $ulDume5c Acum >i a*en*. Lnda*# ! 5# ad!rm. O 5#
@ac ca *!Di dracii <i ! 5# aiure"; a!i ! 5# "ac ca m!r*ul. u+i
nimic; 5# nu+Di >e @ric#
0 S*ai culca*; c!na<ule; ca 5# nu 5e de5@ac# rana <i 5#
curg# 5=nge.
S+a a@unda* 7n blana de !aie; caul i 5e =D=na c=nd 7n*r+!
ar*e; c=nd 7n al*a; a 5imDi* cum negu5*!rul 7l 7nele<*e cu
un c!,!c <i cu ! cerg# ce mir!5ea a 5ud!are de cal. C#ruDa
5e urduc#ia; 5imDea >ecare denielare 7n c!a5# <i 7n <!ld.
Meral* a 5*r=n5 din dinDi. -ea5ura lui a #"u* miliarde de
5*ele. A*=* de ar!ae; 7nc=* #rea c# le a,unge cu m=na.
Ciar dea5ura caului; ciar dea5ura c!acil!r.
$erg=nd; 7<i alegea drumul; a5*@el 7nc=* 5# 5*ea dear*e
de lumin#; de 5*r#lucirea @!curil!r; mereu aa* 7n "!na
umbrel!r undui!a5e. u era u<!r J gr#me"i de *runciuri de
brad ardeau re*u*indeni; a5al*=nd cerul cu ! lumin# r!<ie
7n*re*#ia*# de 5cliirile 5c=n*eil!r; marcau be"na cu @ui!are
u<!are de @um; *r!5neau; 7<i re#r5au 5*r#lucirea a5ura
5ilue*el!r care dan5au 7n ,urul l!r.
Meral* 5+a !ri* en*ru a ceda *recerea unei r!ce5iuni
0 1 0
7ndre*a*e 7n direcDia lui; care bl!ca drumul 7n r#cne*e
5#lba*ice. Cinea l+a *ra5 de um#r <i a 7ncerca* 5#+i
5*rec!are 7n m=n# ! ulcic# din care 5e relingea 5um#. A
re@u"a*+! delica*; dar @erm; 7ming=ndu+l e b#rba*ul care
5e leg#na; 7m#rDind cel!r din ,ur bere din*r+un !l!b!c
Dinu* la 5ub5u!ar#. u !ia 5# bea.
u
Ln 7n*r+! n!a*eeca !a5*a.
ar!iere; 5*i# de bu<*eni de me5*eac#n;
7nc#l"indu+5e la un @!c imen5; bl!ndul Rege de $ai; cu !
cunun# de !ri <i n#dragi; ! 5#ru*a e r!<ca*a Regin# de
$ai; i#indu+i 5=nii rin ia umed# de 5ud!are. $!narul
era de5*ul de bea*; 5e balan5a; 7<i menDinea ecilibrul
5ri,inindu+5e de 5a*ele reginei; a#5=nd+! cu umnul
7ncle<*a* e alba de bere. Regina; nici ea rea 5!br#; cu
cununa *ra5# e !ci; 5e ag#Da de g=*ul regelui; mu*=ndu+<i
greu*a*ea de girlandele
urla; agi*=nd e un ici!rdee@run"e
al*ul. <i
$ulDimea
!ri. dan5a; c=n*a;
0 Qelle*enV i+a Dia* direc* 7n urece lui Meral* ! *=n#r#
nu rea 7nal*#. Tr#g=ndu+l de m=nec#; l+a @!rDa* 5# in*re 7n
r!ce5iune. -an5a l=ng# el; @=l@=indu+<i @u5*a <i u*ur=ndu+
<i #rul lin de !ri. I+a ermi5 5#+l in*r!duc# 7n dan5; 5+a
r#5uci*; 5+a 7n=r*i*; 5#rind cu agili*a*e din calea al*!r
culuri.
0 Qelle*enV !a*e de $aiV
Al#*uri de ei; ! 7nc#ierare; Die*e; cic!*eli; r=5ul ner!5 al
al*ei @e*e care 5e re@#cea c# !une re"i5*enD# b#ia*ului
care ! c!nducea 7n 7n*uneric; dinc!l! de cercul de lumin#.
C!n!iul uiduia; 5e 5*recura rin*re rugurile arin5e.
Cinea 5+a cl#*ina* <i a c#"u*; ru=nd lanDul de m=ini;
dii"=nd c!r*egiul 7n gruuri mai mici.
&a*a 5+a ui*a* la Meral* e 5ub @run"ele care+i 7m!d!beau
@run*ea; 5+a ar!ia*; 5+a lii* cu u*ere de el; i+a 7mbr#Di<a*
umerii g=@=ind. El a auca*+! mai bru*al dec=* in*enDi!na5e;
m=inile cu care a rin5+! de 5a*e 7i 5imDeau ume"eala
>erbin*e a *ruului rin inul >n. Ea <i+a ridica* caul. Ocii 7i
erau 7nci<i; dinDii 7i 5clieau de 5ub bu"a 5ueri!ar#.
$ir!5ea a 5ud!are <i a aur#; a @um <i a d!rinD#.
-e ce nu; 5+a g=ndi* el; m=ng=ind+! e 5a*e rin r!cie;
0 11 0
bucur=ndu+5e de c#ldura umed# de 5ub alm#. &a*a nu era
genul lui J era rea mic#; rea gr#5uD#. A 5imDi* cu dege*ele
l!cul de 5ub *#ie*ura din *alie a r!ciei 5*r=m*e; care
7m#rDea 5a*ele 7n d!u# curburi i"ibile; l!cul care n+ar >
*rebui* 5# aib# niciun 5en5 en*ru el. -e ce nu; 5+a g=ndi*
el; la urma urmei; ! n!a*e ca a5*a u c!n*ea"#.
Qelle*en
!a*e de $ai.&!curi =n# la linia !ri"!n*ului. Qelle*en.
&!cul cel mai ar!ia* a mi5*ui* cu un *r!5ne* un in
u5ca* <i r#<cira*; a D=<ni* cu ! 5*r#lucire aurie; care a
inunda* cu lumin# *!*ul 7mre,ur. &a*a a de5ci5 !cii; 5+a
ui*a* 7n 5u5; la ciul lui. A au"i*+! cum in5ir# ad=nc; a
5imDi* cum 7<i 7nc!rdea"# mu<cii; cum 7<i 5ri,in# raid
m=inile e ie*ul lui. A elibera*+! imedia*. Ea a e"i*a*. i+a
5*recura* *ruul rin*re braDele lui 7n*in5e u<!r; liindu+<i
<!ldul de c!a5a
re*ra5 m=inile; 5+a=n#*!rului. A!iui*a*
7nde#r*a*; 5+a <i+a7n*r+!
leca* caul; <i+a
ar*e.
Au 5*a* ! cli# nemi<caDi; =n# c=nd r!ce5iunea 5+a
7n*!r5 <i 5+a 7mbul"i* e5*e ei din n!u; i+a curin5 7n
=l*!are; i+a de5#rDi*. &a*a 5+a r#5uci* iu*e <i a @ugi*;
7ncerc=nd 5*=ngaci 5# 5e al#*ure dan5a*!ril!r. S+a ui*a* 7n
urm#. -!ar ! 5ingur# da*#.
Qelle*en
Ce cau* eu aiciN
Ln be"n# a 5*r#luci* ! 5*ea; a @ulgera*; i+a a*ra5 a*enDia.
$edali!nul de la g=*ul =n#*!rului a *re5#l*a*. Meral* <i+a
m#ri* in!lun*ar uila <i a 5*r#un5 @#r# e@!r* *enebrele cu
riirea.
&emeia nu era ! D#ranc#. #r#ncile nu ur*au man*ii de
ca*i@ea neagr#. #r#ncile; du5e 5au =ndi*e de b#rbaDi rin
*u><uri; 5*rigau; cic!*eau; @rem#*au <i 5e "b#*eau ca
#5*r#ul 5c!5 din a#. iciuna din*re ele nu d#dea
imre5ia c# ea era cea care 7l c!nducea 7n 7n*uneric e
b#ia*ul bl!nd; 7nal*; cu c#ma<# de5ceia*#.
#r#ncile nu ur*au 7n ,urul g=*ului ben*iDe de ca*i@ea
7m!d!bi*e cu diaman*e 7ncru5*a*e de ! ar*e <i de al*a a
unei 5*eluDe de !b5idian.
0 Zenne@er.
0 12 0
Oci i!leDi; b!ldiDi din*r+!da*# e ciul alid;
*riungiular.
0 Meral*
I+a da* drumul m=inii eruimului bl!nd al c#rui ie*
*ran5ira* 5*r#lucea ca ! lac# de aram#. &l#c#ul 5+a
cl#*ina*; 5+a r!*i*; a c#"u* 7n genunci; <i+a 5cu*ura* caul; 5+
a ui*a* 7n
riire 5u5; a <iclii*.
c!n@u"# S+a ridica*
m=ni!a5#; a!i7nce*+7nce*;
a leca* cule+a
a<iarunca* !
ne5iguri
7n direcDia @!curil!r. r#,i*!area nici m#car nu 5+a ui*a* du#
el. Ll riea cu a*enDie e =n#*!r; <i+a 7ncle<*a* m=na 5*r=n5
e marginea man*iei.
0 $# bucur 5# *e #d din n!u; i+a 5u5 el bl=nd. Imedia*
a 5imDi* cum di5are *en5iunea din*re ei.
0 i eu; i+a "=mbi* ea. Li d#dea 5en"aDia c# 7n acel
"=mbe* era cea @!rDa*; dar nu era 5igur. O 5urri"# @!ar*e
l#cu*#;
are r#u;nu !* 5# 5*=ng#cia.
iar*#+mi *#g#duie5c.-e Cebun#
@aci aici;
5eam#;Meral*N
ceeaA Lmi<i
ce @ac
eu. %a urma urmei; e Qelle*en. umai c# m+ai rin5; ca 5#
5unem a<a; 7n @a*.
0 Te+am 7n*reru*.
0 u m!r eu din a5*a; a r=5 Zenne@er. !a*ea c!n*inu#.
-ac# reau; r#,e5c e al*cinea.
0 3#ca* c# nu !* @ace <i eu a5*a; a "i5 el; 5imul=nd cu
mare di>cul*a*e indi@erenDa. Cum mi+a #"u* una !cii la
lumin#; cum a <i lua*+! la @ug#.
0 Sre dimineaD#; i+a "i5 ea; "=mbind din ce 7n ce mai
ar*i>cial; a*unci c=nd nu mai <*iu ce+i cu ele; nu mai dau
nici! a*enDie la a<a cea. M#5e<*i *u una =n# la urm#; ai 5#
e"i
0 Zen $ai dear*e cuin*ele i+au r#ma5 bl!ca*e 7n g=*.
S+au rii* lung; @!ar*e lung; 7n *im ce =l=irile r!<ie*ice
ale @!cului 5e ,ucau e @eDele l!r. Zenne@er a !@*a* de!da*# <i
a 7nci5 !cii.
0 Meral*; nu. S# nu 7nceem
0 E5*e Qelle*en; a 7n*reru*+!. Ai ui*a*N
S+a ar!ia* 7nce* de el; i+a u5 ! m=n# e umeri; 7nce*+
7nce* <i cu gri,# 5+a lii* la el; i+a a*in5 ie*ul cu @run*ea. El
i+a m=ng=ia* #rul negru ca ana c!rbului; re#r5a* 7n bucle
0 1 0
5irala*e ca <erii.
0 Crede+m#; a murmura* ea ridic=ndu+<i caul. +a< 5*a
e g=nduri nici! cli# dac# ar > !rba d!ar de5re -ar nu
are niciun r!5*. T!*ul ar 7ncee din n!u <i 5+ar *ermina ca
ul*ima da*#. u are niciun 5en5 5# ne
0 Oare *!*ul *rebuie 5# aib# un 5en5N E5*e Qelle*en.
0 Qelle*en.
a*ra5 Zenne@er
cea la ace5*e <i+a
@!curi; la 7n*!r5
ace<*icaul.
!amenii e5eli.
ce dac#NAme+a
au*
de g=nd 5# dan5#m; 5# @acem nebunii; 5# ne ameDim <i 5#
ne @!l!5im de liber*a*ea anual# a !biceiuril!r rin care 5e
5#rb#*!re<*e re7nn!irea ciclului na*urii. i; !@*im; a,ungem
5# ne *acin#m e C=* de mul* a *recu* de c=nd 'n anN
0 'n an; d!u# luni <i !*5re"ece "ile.
0 $+ai da* ga*a. Ai @#cu*+! in*enDi!na*N
0 In*enDi!na*. Zen
0 Meral*;
7na!i bru5c 5# >e limede;
<i cl#*in=nd l+a 7n*reru*
din ca. u reau.ea; *r#g=ndu+5e
El a da* din ca; c!n>rm=nd c# e5*e 5u>cien* de clar.
Zenne@er <i+a arunca* man*ia de e umeri. 3e dede5ub*
aea ! c#ma<# @!ar*e >n#; alb#; <i ! @u5*# neagr# rin5# cu
! cen*ur# cu ca*aram# de argin*.
0 u reau; a ree*a* ea; 5# 7nceem din n!u. 3=n# <i
g=ndul de a @ace cu *ine ceea ce ceea ce aeam de g=nd
5# @ac cu bl!ndul acela -u# acelea<i reguli 3=n# <i
g=ndul; Meral*; mi 5e are de5*ul de ur=*. !5nic en*ru *ine
<i en*ru mine. 3riceiN
El a da* din ca iar. Ea l+a rii* rin*re gene.
0 u leciN
0 u.
Ea a *#cu* ! cli#; a!i a ridica* din umeri 7ngri,!ra*#.
0 E<*i 5u#ra*N
0 u.
0 Ei bine; aide; 5# <edem undea; dear*e de
#rm#laie; 5# 5*#m niDel la *ai@a5. 3en*ru c#; e"i *u; eu 5un*
*are 7nc=n*a*# de acea5*# 7n*=lnire. Seri!5. S# e*recem
c=*ea clie 7mreun#. QineN
0 Qine; Zen.
S+au du5 7n 7n*uneric; dear*e de mla<*in#; 5re "idul
0 14 0
negru al #durii; !c!lind erecile 7nl#nDui*e 7n 7mbr#Di<#ri.
Ca 5# g#5ea5c# un l!c d!ar en*ru ei; a @!5* ne!ie 5#
mearg# de5*ul de dear*e. 'n muncel u5ca*; marca* de un
ienu#r 5ubDire ca un ciar!5.
r#,i*!area <i+a 5c!5 br!<a; a de5@#cu* man*ia <i a 7n*in5+!
e #m=n*. El 5+a a<e"a* l=ng# ea. L<i d!rea @!ar*e mul* 5+!
7mbr#Di<e"e;
care era ar!aedar 5+a abDinu*.
*!a*# Zenne@er
de5ceia*#; <i+a aran,a*
5+a ui*a* c#ma<a
#*run"#*!r la
el; a !@*a* <i l+a 7mbr#Di<a*. Se u*ea a<*e*a la a5*a. Ca 5#+i
ci*ea5c# g=ndurile; *rebuia 5# @ac# un e@!r*; dar in*enDiile i
le erceea in5*inc*i.
T#ceau.
0 A; la naiba; a 5u5 ea e nea<*e*a*e; re*r#g=ndu+5e.
A ridica* ! m=n# <i a r!5*i* ! incan*aDie. -ea5ura cae*el!r
l!r; ,ucau 5@ere r!<ii <i er"i; care 5e ridicau 7n aer; @!rm=nd
!ri
0 c!l!ra*e.
Qelle*en;-in5re @!curi
a r!5*i* eneau r=5e*e
cu am#r#ciune. <i urale.
!a*e de $ai
Ciclul 5e ree*#. +au dec=* 5# e*reac# dac# !*.
3rin rea,m# mai erau r#,i*!ri. 'ndea dear*e; cinea a
@#cu* 5# D=<nea5c# e cer *rei @ulgere !r*!calii; din cealal*#
ar*e; din #dure; a e?l!da* un ade#ra* gei"er de
me*e!ri iri"aDi <i 7n!lburaDi. Oamenii din ,urul @!curil!r
e?clamau cu admiraDie; 5*rigau uluiDi. Meral*; 7nc!rda*; 7i
m=ng=ia buclele lui Zenne@er; 7i inala ar@umul de liliac <i
de agri<e; e care 7l r#5=ndea. -ac# ar d!ri+! cu *!a*#
>inDa lui; 5+a g=ndi* el; ea ! 5# 5im*# <i ! 5# 5e !@en5e"e. O
5# 5e 5uere; ! 5# 5e m=nie <i ! 5# m# re5ing#. O 5+!
7n*reb 5enin ce+a mai aa*
0 +am mai aa* nimic; a 5u5 ea cu un *remur 7n !ce.
imic de5re care 5# meri*e 5# !rbim.
0 u+mi @ace a5*a; Zen. u m# ci*i. $# *ulbur#.
0 Lmi are r#u. E un ree?. -ar *u; Meral*; ce+ai mai
aa*N
0 imic. imic de5re care 5# meri*e 5# !rbim.
Au *#cu*.
0 Qelle*enV a 5*riga* ea @#r# e5*e; iar el a 5imDi* cum 7l
aa5# *!* mai *are cu um#rul e ie*. 3e*rec. S#rb#*!re5c
ciclul e*ern al na*urii care rena<*e. i n!iN Ce @acem aiciN
0 1 0
!i; relice c!ndamna*e la di5ariDie; la di5*rugere <i la
ui*areN a*ura rena<*e; ciclul 5e ree*#. -ar n!i nu; Meral*.
!i nu ne u*em ere*ua. e+au li5i* de acea5*#
!5ibili*a*e. e+au da* caaci*a*ea de a @ace cu na*ura
lucruri nemai!meni*e; une!ri ciar 7m!*ria ei. i; 7n
acela<i *im; ne+au li5i* de ceea ce 7n na*ur# e5*e cel mai
5imlu
eiN -u#<i mai
iarna>re5c. Ce c!n*ea"#
n!a5*r#; c# *r#im mai
nu ine rim#ara; numul* dec=*
rena<*em;
ceea ce 5e *ermin# 5e *ermin# cu *!* cu n!i. -ar e *ine; ca
<i e mine; *e a*rag ace5*e @!curi; cu *!a*e c# re"enDa
n!a5*r# aici e5*e ! b#*aie de ,!c d#un#*!are <i
bla5@emia*!are @aD# de 5#rb#*!area acea5*a.
El *#cea m=lc. u+i l#cea c=nd ! edea cum cade 7n*r+!
a5*@el de 5*are de 5iri*; a c#rei 5ur5# ! <*ia @!ar*e bine. -in
n!u; 5+a g=ndi* el; din n!u 7ncee 5+! r!ad#. A @!5* ! reme
7n care #rea 5#a>leg#na*+!
A 7mbr#Di<a*+!; ui*a*; 5# 5e > re5emna*
u<!r; ca e unca *!a*eEacelelal*e.
c!il. nu l+a
re5in5. El nu 5+a mira*. *ia c# are ne!ie.
0 *ii; Meral*; a "i5 ea e nea<*e*a*e; mai calm; cel mai
d!r mi+a @!5* de *#cerea *a.
El i+a a*in5 cu bu"ele #rul; urecile. Te reau; Zen; 5+a
g=ndi* el; *e reau; <*ii a5*a. *ii; Zen.
0 *iu; i+a <!*i* ea.
0 Zen
Ea a !@*a*.
0 -!ar a5*#"i; a 7ncuiinDa* ea; riindu+l cu !cii mari.
-!ar 7n acea5*# n!a*e; care 5e *ermin# 7n cur=nd. S# >e
Qelle*enul n!5*ru. -imineaD# ne de5#rDim. Te r!g; nu
c!n*a e mai mul*; nu !*; n+a< u*ea Lmi are r#u. -ac#
*e+am ,igni*; 5#ru*#+m# <i du+*e.
0 -ac# *e 5#ru*; nu mai lec.
0 $# g=ndeam eu.
Ea <i+a leca* caul. El i+a a*in5 cu bu"ele gura
7n*rede5ci5#. Cu a*enDie. $ai 7n*=i bu"a de 5u5; a!i cea de
,!5. i+a 7n>* dege*ele 7n buclele ei; i+a a*in5 urecea;
andan*iul cu diaman*e; g=*ul. Zenne@er; r#5un"=ndu+i la
5#ru*; 5+a ag#Da* de el <i dege*ele agile 5+au de5curca* raid
<i 5igur cu c!cile de la 5ur*uc.
0 1/ 0
S+a l#5a* e 5a*e e man*ia 7n*in5# dea5ura mu<ciului
m!ale. I+a 5#ru*a* un 5=n <i a 5imDi* cum i 5e 7n*#rea 5@=rcul
<i 5e ridica 5ub =n"a >n# a c#m#<ii. Re5ira lini<*i*#.
0 Zen
0 u+mi 5une nimic Te r!g
A*ingerea ielii ei g!ale; ca*i@ela*e; reci; care+i elec*ri"a
dege*ele <i alma.
ungiile ei. -in5re&i!rul de+a Die*e;
@!curi; lungul 5in#rii
c=n*ece;"g=ria*e
ci!*e.deLn
de#r*are; un =r*e, de 5c=n*ei dea5ura unui @um i!le*.
$=ng=ieri <i a*ingeri. Ale ei. Ale lui. &i!ri. i ner#bdare.
A*ingeri alunec!a5e ale c!a5el!r ei "el*e; ale <!lduril!r
7ncle<*a*e ca ! ca*aram#.
Qelle*enV
R#5u#ri 5@=<ia*e 7n 5u5ine. Sc=n*eieri 5ub le!ae;
ar@um de liliac <i de agri<e. Regina de $ai <i Regele de
$aiN Q#*aie de
Qelle*enV ,!c de@#im#*!areN
!a*e de $aiV 'i*areN
'n geam#*. Al eiN Al luiN Qucle negre e5*e !ci; e5*e
bu"e. -ege*ele 7ncle<*a*e ale un!r m=ini *remur=nde. 'n
Di#*. Al eiN Mene negre. 'med. 'n icne*. Al luiN
T#cere. O e*erni*a*e 7n *#cere.
Qelle*en &!curi c=* e"i cu !cii
0 ZenN
0 O; Meral*
0 Zen l=ngiN
0 uV
0 Zen
0 $i+am @#g#dui* Am @#g#dui*
0 u 5une nimic. u+i ne!ie. u Di+e @rigN
0 &rig.
0 i acumN
0 $ai cald.
Cerul 5e lumina 7n*r+un ri*m alarman*; "idul negru al
#durii 7<i rec##*a c!n*ururile; ie<ea din *enebre @#r#
@!rm#; ca ! linie clar#; cre5*a*# de c!r!namen*ul arb!ril!r.
A"urul anunDa* 7n urma "!ril!r; care 5e re#r5au de+a lungul
!ri"!n*ului; 7n#bu<ea =l=irea 5*elel!r. S+a @#cu* mai @rig. A
7mbr#Di<a*+! <i mai 5*r=n5; a ac!eri*+! cu man*ia.
0 1U 0
0 Meral*N
0 HmmN
0 Se cra# de "iu#.
0 *iu.
0 Te+am r#ni*N
0 'n ic.
0 O 5# 7ncea#
0 ici!da*# din *ermina*.
nu 5+a n!uN
0 Te iml!r $# @aci 5# m# 5im*
0 u 5une nimic. T!*ul e5*e bine.
$ir!5 de @um 7n#lDa* din @!curi. $ir!5 de liliac <i de agri<e.
0 Meral*N
0 -aN
0 LDi amin*e<*i de 7n*=lnirea n!a5*r# 7n $unDii !imuluiN i
de drag!nul auriu Cum 7l cemaN
0
0 Trei M#i.5u5
El ne+a Lmi amin*e5c.
0 Lmi amin*e5c; Zen.
%+a 5#ru*a* e l!cul unde g=*ul 5e 7mbin# cu claicula;
a!i <i+a 5ri,ini* caul ac!l!. A m=ng=ia*+! cu #rul.
0 Sun*em @#cuDi unul en*ru cel#lal*; i+a <!*i* ea. 3!a*e
c# 5un*em meniDi unul celuilal*. -ar nu a ie<i nimic din
a5*a. 3#ca*; dar la re#r5a*ul "!ril!r ne !m de5#rDi. u
!a*e > al*@el. Trebuie 5# ne de5#rDim ca 5# nu ne @acem
r#u unul al*uia. !i; meniDi unul al*uia. &#cuDi unul en*ru
cel#lal*. 3#ca*. Cel 5au cei care ne+au crea* unul en*ru
cel#lal* ar *rebui 5# aib# gri,# de cea mai mul*.
Lm#r*#<irea aceluia<i de5*in nu e5*e de a,un5. E ne!ie de
cea mai mul*. Iar*#+m#. Trebuia 5#+Di 5un.
0 *iu.
0 *iam c# n+aea 5en5 5# ne iubim.
0 Te+ai 7n<ela*. Aea. Ln ciuda *u*ur!r.
0 -u+*e la Cin*ra; Meral*.
0 CeN
0 -u+*e la Cin*ra. -u+*e ac!l! <i nu mai renunDa de da*a
acea5*a. S# nu mai @aci ce+ai @#cu* a*unci C=nd ai @!5*
ac!l!
0 -e unde <*iiN
0 16 0
0 *iu *!*ul de5re *ine. Ai ui*a*N -u+*e la Cin*ra c=* mai
reede. in remuri de re5*ri<*e; Meral*. -e re5*ri<*e <i de
,ale. Trebuie 5# a,ungi la *im
0 Zen
0 u !rbi; *e r!g.
&rig. T!* mai @rig. i *!* mai clar.
0
0 u leca de!camda*#. S# a<*e*#m =n# 7n "!ri
S# a<*e*#m.

IV
0 u *e mi<ca; c!na<ule. Trebuie 5# 5cimb#m banda,ul;
al*min*eri 5e in@ec*ea"# rana; iar ici!rul e gr!a"nic de
uma*. O; "ei; ce ur=*# e Trebuie 5# g#5im c=* mai reede
un *#m#dui*!r
0 S#+i ia naiba e *#m#dui*!ri; a m!rm#i* =n#*!rul. Adu+
mi b!cceluDa; Zurga. O; ac!na<ul. T!arn#+l direc* e ran#.
O@; la naibaVVV u+i nimic; nimic; mai *!arn# O!!!VVV
Qine. Ln@#<!ar# cu un banda, mai gr!5 <i ac!er#+m#
0 E uma*# *!a*# ula; c!na<ule. i @ebra a5*a e
culmea
0 S+! ia naiba de @ebr#. ZurgaN
0 -a; c!na<ule.
0 Am ui*a* 5#+Di mulDume5c
0 u; c!na<ule; eu *rebuie 5#+Di mulDume5c. $i+ai 5ala*
iaDa; din cau"a mea ai #Di*+!. i euN Ce+am @#cu*N Am lua*
un !m r#ni*; @#r# cun!<*inD#; <i l+am 5ui* 7n c#ruD#; d!ar nu
era 5#+l la5 5# dea !r*ul !iiN E5*e un lucru 5imlu;
c!na<ule =n#*!r.
0 u e5*e ciar a*=* de 5imlu; Zurga. Am @!5* #r#5i* de
mai mul*e !ri 7n a5*@el de 5i*uaDii Ca un c=ine
egu5*!rul; l#5=ndu+<i caul 7n ,!5; a *#cu*.

din0urm#;
Ei bine;
darlumea
#5*a din ,ur e un
nu e5*e ar<i#;
m!*iaca
murmura*
5# >m cuel *!Dii
7n cele
ar<ii. Trebuie 5# >m buni. A5*a m+a 7n#Da* *a*#l meu <i
a5*a 7i 7n#D eu e >ii mei.
=n#*!rul *#cea; 5e ui*a la crengile c!acil!r a*=rna*e
dea5ura drumului; care r#m=neau 7n urm# e m#5ur# ce
0 19 0
c#ruDa aan5a. I 5e de"m!rDi5e ici!rul. u 5imDea durerea.
0 'nde 5un*emN
0 Trecem adul r=ului Traa; 7nda*# 5un*em 7n 3#durile
T!i*!ril!r. Am ie<i* din Temeria; 5un*em 7n S!dden.
-!rmeai la !*ar; c=nd ame<ii au c!n*r!la* c#ruDa. LDi 5un
c# *are 5+au mai minuna* de dumnea*a. -ar cel mai b#*r=n
*e 0
<*ia;
$#ne+a l#5a* 5# *recem reede.
cun!<*eaN
0 3#i; cum 5# nuV Meral* a 5u5 c# *e ceam#. A<a a
5u5; Meral* de Riia. ]5*a e numele *#uN
0 ]5*a
0 ame<ul a @#g#dui* c# *rimi*e e cinea 7nain*e cu
e5*ea c# aem ne!ie de un *#m#dui*!r. i i+am mai u5
un creiDar 7n m=n# ca 5# nu ui*e.
0 $ulDume5c; Zurga.
0 u; c!na<ule
mulDume5c. i nu d!ar=n#*!r. i+am<i da*!r
a*=*. LDi 5un* mai cu5u5;
cea.euAm7Di
5*abili* c# Ce ai; c!na<uleN Te+ai m!le<i*N
0 Zurga ac!nul cu ece*e erde
0 C!na<ule iar ! 5# a!leu; *are+aDi mai 5*riga* 7n
5!mn
0 Trebuie; Zurga
0 !ia dumi*ale. S*ai; 5# *!rn 7n*r+! ulcicuD# ei; aem
ne!ie de un *#m#dui*!r ca de aer; al*min*eri
=n#*!rul <i+a 7n*!r5 caul. A au"i* #rm#laia c!iil!r care
"burdau 7n <anDurile in*eri!are; 5eca*e; care 7nc!n,urau
gr#dina ca5*elului. Erau re! "ece. 3u<*ii @!rmau un
7n#lm#<ag care "g=ria urecile; 5*rigau unul e5*e al*ul cu
gla5uri 5ubDiri; en*u"ia5ma*e; care 5e 5#rgeau 7n @al5e*e.
&ugeau e @undul <anDului 7nain*e <i 7na!i; 5em#n=nd cu un
banc de e<*i<!ri rai"i; 5cimb=nd bru5c <i nea<*e*a*
direcDia; dar r#m=n=nd mereu 7mreun#. Cum 5e 7n*=ml#
de !bicei 7n a5*@el de 5i*uaDii; 7n urma l#,ganil!r; 5labi ca
ni<*e 5erie*!ri de ci!ri; @ugea g=@=ind un b#ieDel; care nu
reu<ea cu niciun ci 5# Din# a5ul.
0 Ce mulDi 5un*V a !b5era* =n#*!rul.
Sacde<!areci i+a "=mbi* ir!nic; m=ng=indu+<i barba. A
ridica* din umeri.
0 2 0
0 A<a+i; mulDi.
0 i care din*re Care din*re ei e5*e @aim!a5a Surri"#N
-ruidul 5+a ui*a* 7n al*# ar*e.
0 +am !ie; Meral*
0 Calan*eN
0 Sigur c# da. -!ar nu *e+ai am#gi* c#+Di a da 7n dar un
c!il a*=* 5#+Di
%a5#+m# de le5neN
5un Aicea
cun!5cu*+!.
ce nu E5*e ! @emeie
ar *rebui 5# de >er.7n
5un;
n#de,dea c# ! 5# 7nDelegi. Trag n#de,de; de a5emenea; c# n+
! 5# m# *r#de"i 7n @aDa ei.
0 !rbe<*e.
0 C=nd 5+a n#5cu* c!ilul; 7n urm# cu <a5e ani; m+a
cema* la ea <i mi+a !runci* 5# *e cau*. i 5# *e ucid.
0 I *e+ai 7m!*rii*.
0 %ui Calan*e nu !Di 5# i *e 7m!*rie<*i; a relica*
5eri!5 Sacde<!areci;
!rne5c; a*unci c=ndriindu+l
mi+! adre*
cere.7n -ar
!ci.aEram ga*a 5#
renunDa* la
acea5*# !runc# @#r# niciun c!men*ariu. S# ai gri,# a*unci
c=nd !rbe<*i cu ea.
0 O 5# am. Sacde<!areci; 5une+mi cum 5+a 7n*=mla* cu
-un <i cu 3ae**aN
0 aigau de la SFellige la Cin*ra. I+a rin5 ! @ur*un#. -in
c!rabie nu 5+a mai g#5i* nici! 5c=ndur#. Meral* &a*ul c#
micuDa nu era cu ei a*unci e5*e un lucru @!ar*e ciuda*.
Ine?licabil. Trebuia 5+! ia cu ei e c!rabie <i nu <*iu cum 5+
a @#cu* de 5+au r#"g=ndi* 7n ul*ima cli#. imeni nu <*ie
m!*iul. 3ae**a nu 5+a de5#rDi* nici!da*# de
0 Cum a @#cu* @aD# Calan*eN
0 Ce #rere aiN
0 Am 7nDele5.
M#l#gi!<i ca ! gr#mad# de 5iridu<i; b#ieDii 5+au de5#rDi*
<i au aluneca* e l=ng# ei. Meral* <i+a da* 5eama c# 7n
ar!iere de @run*ea *urmei alerga ! @a*#; la @el de 5lab# <i
de "g!m!*!a5# ca b#ieDii; d!ar c#+<i u*ura c!5iDele bl!nde.
Cu un c!r de urale 5#lba*ice; *rua 5+a a=n*a* din n!u 7n
,!5; e an*a abru*# a <anDului. Cam ,um#*a*e din*re ei;
inclu5i @a*a; au c!b!r=* *=r=ndu+5e e @und. Cel mai mic;
nei"bu*ind 5# Din# a5ul; a !c!li*; a c#"u* <i ac!l!; ,!5; a
0 21 0
7nceu* 5# l=ng# <i 5# urle de durere; curin"=ndu+<i cu
braDele genunciul "dreli*. C=Dia b#ieDi l+au 7nc!n,ura* <i au
7nceu* 5#+<i ba*# ,!c de el; du# care au leca* 7n @ug#.
&a*a a 7ngenuncea* l=ng# micuD; l+a 7mbr#Di<a*; i+a <*er5
lacrimile; ra@ul <i murd#ria de la gur#.
0 Haide; Meral*. Regina ne a<*ea*#.
0 Haide; Sacde<!areci.
Calan*e <edea e ! bance*# mare; cu 5#*ar;
5u5enda*# cu lanDuri de creanga unui *ei imen5. 3#rea c#
m!D#ie; dar ! 5cur*# mi<care a ici!arel!r; care din r#5*im
7n r#5*im unea leag#nul 7n mi<care; c!n*ra"icea acea5*#
imre5ie. $ai erau cu ea *rei @emei *inere. 'na era a<e"a*#
,!5; l=ng# leag#n; iar r!cia 5a alb# 7n*in5# e iarb#
5*r#lucea ca ! 7n*indere de "#ad#. Celelal*e d!u#; nu rea
dear*e; cirieau; d=nd la ! ar*e cu gri,# ramurile un!r
arbu<*i 7nc#rcaDi5+a
0 $aie5*a*e; cu 7nclina*
"meur#.Sacde<!areci.
Regina <i+a ridica* caul. Meral* a 7ngenuncea*.
0 =n#*!rule; a 5u5 ea 5ec.
Ca !dini!ar#; era 7m!d!bi*# cu 5maralde a5!r*a*e cu
r!cia erde. i cu cul!area !cil!r. Ca !dini!ar#; ur*a !
diadem# de aur 7ngu5*# e5*e #rul cenu<iu. -ar m=inile;
e care <i le amin*ea albe <i 7ngu5*e; erau mai uDin
7ngu5*e. %ua5e 7n greu*a*e.
0 Qun g#5i*; Calan*e de Cin*ra.
0 Qun eni*; Meral* de Riia. Ridic#+*e. Te a<*e*am.
Sacde<!areci; rie*ene; c!ndu+le e d!mniDe 7n ca5*el.
0 Cum Di+e !runca; $aie5*a*e.
Au r#ma5 5inguri.
0 a5e ani; a "i5 Calan*e @#r# urm# de "=mbe*. E<*i
unc*ual; =n#*!rule.
El nu a c!men*a*.
0 Au @!5* m!men*e; daP ce 5un eu; au @!5* ani 7n care
m+am am#gi* cu ideea c# ai ui*a*. Sau c# anumi*e m!*ie
nu Di+au ermi5 5# ii. u Di+am d!ri* re! nen!r!cire; dar nu
u*eam; la urma urmei; 5# nu iau 7n c!n5iderare na*ura
rime,di!a5# a r!@e5iei *ale. Se 5une c# m!ar*ea *e
urm#re<*e a5 cu a5; Meral* de Riia; dar nici!da*# nu *e
0 22 0
uiDi 7n 5a*e. Iar a!i c=nd 3ae**a *ii de,aN
0 *iu. Meral* <i+a leca* caul. Te c!m#*ime5c din *!a*#
inima
0 u; l+a 7n*reru* ea. A5*a a @!5* demul*. -e,a nu mai
!r* d!liu; du# cum e"i. Am ur*a* de5*ul. 3ae**a <i
-un $eniDi unul al*uia. 3=n# la ca#*. i cum 5# nu cre"i
7n Am=nd!i
u*erea de5*inuluiN
au *#cu*. Calan*e <i+a @#cu* =n* cu ici!rul din
n!u; un=nd leag#nul 7n mi<care.
0 i ia*# c# a eni* =n#*!rul la 7mlinirea cel!r <a5e ani;
a <!*i* ea; iar e bu"e i+a 7n!ri* un "=mbe* ciuda*. A
reeni*; cer=nd 7ndelinirea ,ur#m=n*ului. Ce "ici; Meral*;
!are a<a !r !e5*i de5re 7n*=lnirea n!a5*r# e5*e ! 5u*#
de aniN Cred c# e?ac* a<a. -!ar c#; r!babil; !r mai c!l!ra
!e5*ea; !r a*inge c!r"ile 5en5ibile; ! 5# 5e ,!ace cu
em!Diile.
i i+a 5u5-a;=n#*!rul
5e rice ei.
cel Lmi !* BLndeline<*e
crud: 7nciui. A5cul*#; *e r!g.
@#g#duiala;
$aie5*a*e; 5au a c#dea a5ura *a greu ble5*em.G i a*unci;
regina; 7n lacrimi; a c#"u* 7n genunci la ici!arele
=n#*!rului; 5*rig=nd: BLndurareV u+mi lua c!ilaV umai e
ea ! mai amVG
0 Calan*e
0 u m# 7n*rerue; 5+a r#5*i* ea. Sun ! !e5*e; nu Di+ai
da* 5eamaN A5cul*# mai dear*e. =n#*!rul @uri!5 <i crud a
da* din ici!r; <i+a u*ura* braDele <i a 5*riga*: B&ere<*e+*e;
5er,ur!; de r#"bunarea de5*inului nu 5cai. -ac#+Di calci
,ur#m=n*ul; nu 5cai de edea5#.G i regina i+a 5u5:
BQine; a*unci; =n#*!rule. A<a 5# >e; a<a cum rea de5*inul.
O; nu; ui*#+*e; ac!l! 5e ,!ac# re! "ece c!ii. -ac#+l
de5c!eri rin*re ei e cel de5*ina* Die; 7l iei cu *ine <i m#
la<i cu inima @r=n*#.G
=n#*!rul nu 5unea nimic.
0 Ln !e5*e; a c!n*inua* Calan*e <i "=mbe*ul 7i
deenea *!* mai re5ing#*!r; regina; 7mi 7nciui eu; 7i d#
!ie =n#*!rului 5# gicea5c# din *rei 7ncerc#ri. -ar n!i nu
5un*em 7n*r+! !e5*e; Meral*. Sun*em ciar aici; *u; eu <i
r!blema n!a5*r#. i de5*inul n!5*ru. Ace5*a nu e5*e un
ba5m; ci e5*e iaD# real#. 3ar<i#; crud#; a#5#*!are;
0 2 0
necruD#*!are cu gre<elile; cu nedre*#Dile; cu durerile; cu
de"am#girile <i cu nen!r!cirile; necruD#*!are cu *!Di; ciar <i
cu =n#*!rii 5au cu reginele. i a5*@el; Meral* de Riia; 7Di ei
7ncerca n!r!cul d!ar ! 5ingur# da*#.
=n#*!rul c!n*inua 5# *ac#.
0 -!ar ! 5ingur#; ! 5ingur# da*#; a ree*a* Calan*e.
-ar; a<a*rebuie
e care cum am5+! 5u5; nu e5*e
umlem cu un ba5m; cideiaD#
m!men*e ade#ra*#;
@ericire; >indc#
5# *e la<i 7n !ia 5!rDii <i a 5ur=5ului ei; du# cum e"i; nu
!Di. 3rin urmare; indi@eren* de cum ai n!r!cul 5# gice<*i;
nu *e la5 5# leci cu m=na g!al#. O 5# iei un c!il. Acela e
care ! 5#+l nimere<*i. 'n c!il e care 5#+l @aci =n#*!r. Cu
c!ndiDia ca 5# *reac# 3r!ba Ierburil!r; de5igur.
Meral* <i+a ridica* bru5c caul. Regina i+a "=mbi*. El
cun!<*ea ace5* "=mbe* id!5; maliDi!5 <i di5reDui*!r;
en*ru c#ului*;
0 E<*i nu+i a5cundea ar*i>ciali*a*ea.
a c!n5*a*a* ea. Ei bine; m+am in*ere5a* niDel.
A=nd 7n edere c# !dra5la 3ae**ei ar u*ea aea 5!ar*a
unui =n#*!r; m+am u5 e *reab#. Sur5ele mele; Meral*; nu
5u# 7n5# nici! !rb# de5re c=Di c!ii din "ece re"i5*#
3r!bei Ierburil!r. Oare n+ai rea 5#+mi 5a*i5@aci curi!"i*a*ea
7n acea5*# riinD#N
0 $aie5*a*e; <i+a dre5 Meral* gla5ul; *e+ai 5*r#dui* de5*ul
de mul* 5# *e in*ere5e"i de5re c!dul <i ,ur#m=n*ul care nu+
mi 7ng#duie nici m#car 5# le r!nunD numele; dar#mi*e 5#
di5cu* de5re a<a cea.
Calan*e a !ri* bru5c leag#nul; 7n>g=ndu+<i un *!c 7n
#m=n*.
0 Trei; cel mul* a*ru din "ece; a 5u5 ea; cl#*in=nd din
ca 7ng=ndura*#. O 5elecDie dur#; @!ar*e dur#; a< 5une; <i
a5*a 7n >ecare e*a#. $ai 7n*=i Alegerea; a!i 3r!ba. i a!i
Scimb#rile. C=Di ad!le5cenDi a,ung 5# rimea5c#; =n# la
urm#; medali!ane <i 5ade de argin*N 'nu din "eceN 'nu
din d!u#"eciN
=n#*!rul n+a 5u5 nimic.
0 $+am *!* g=ndi* la a5*a; a c!n*inua* Calan*e; @#r#
urm# de "=mbe*. Am a,un5 la c!nclu"ia c# 5elecDia c!iil!r
7n e*aa de Alegere nu rea are im!r*anD#. %a urma
0 24 0
urmel!r; Meral*; ce mai c!n*ea"# dac# acel c!il m!are 5au
7nnebune<*e 7nd!a* cu dr!guriN Care e5*e di@erenDa 7n*re
cel c#ruia 7i cra# creierul de la alucinaDii <i cel c#ruia 7i
le5ne5c !cii <i+i 7mr!a<c# !bra,ii; 7n l!c 5# 5e re5cimbe
7n !ci de i5ic#N Care e di@erenDa 7n*re cel care 5e 7neac#
cu r!ria !m# <i cel care 5e 7neac# 7n r!riul 5=nge;
indi@eren* c# e R#5unde+mi.
c!il !arecareN c!ilul de5emna* de c#*re de5*in 5au un
=n#*!rul <i+a 7ncruci<a* braDele e ie* en*ru a+<i
c!n*r!la *remura*ul.
0 Ei <i ceN a 7n*reba*+!. A<*eDi reun r#5un5N
0 Ln*r+ade#r; nu a<*e*; a "=mbi* regina. Ca
7n*!*deauna; *ragi c!nclu"ii c!rec*e. Cine <*ie; !a*e c#;
ciar dac# nu a<*e* niciun r#5un5; a< aea bun#!inDa 5#
ac!rd uDin# a*enDie cuin*el!r *ale 5incere <i de"in*ere5a*e.
Cuin*e care;!ara
cu ele *!a*# 5c!a5ecare
de bun#!ie
7Di 5u@!c#la5ue*ulN
5ura@aD#;
-arar u*ea
dac# nu;lua
n+
aem 7nc!*r!. Ia ai 5# *recem la *reab#; c#ci *rebuie 5#
d#m a# la m!ar# !e5*i*!ril!r. S# alegem c!ilul;
=n#*!rule.
0 Calan*e; i+a 5u5 el riind+! 7n !ci. u+Di @ace gri,i
en*ru !e5*i*!ri. -ac# nu 5e g#5e<*e ma*erial; n#5c!ce5c
ei cea. i ciar dac# au la di5!"iDie ma*eriale au*en*ice; le
dena*urea"#. A<a cum ai remarca* e bun# dre*a*e; nu
e5*e un ba5m; ci iaDa real#. 3ar<i# <i rea. A<a c#; ai 5+!
*r#im c=* mai bine <i c=* mai decen* !5ibil. S# limi*#m la
minimum r#ul r!!ca* al*!ra. Ln ba5me; bine7nDele5; regina
*rebuie 5# 5e mil!gea5c# de =n#*!r; iar ace5*a 5+! Din# e+
a lui <i 5# ba*# din ici!r. Ln iaDa real#; regina !a*e 5une
ur <i 5imlu: Bu+mi lua c!ilul; *e r!g.G Iar =n#*!rul 7i
r#5unde: B-ac# m# r!gi; n+! 5# Di+l iau.G i leac# a!i
c#*re 5!are+aune. -ar en*ru un a5*@el de >nal de ba5m;
!e5*i*!rul n+ar c##*a nici! ara ci!ar# de la a5cul*#*!rii
5#i; ba dim!*ri#; ar rimi un <u* 7n cur. 3en*ru c# ar >
rea lic*i5i*!r.
Calan*e a 7nce*a* 5# "=mbea5c#; 7n !cii ei a @ulgera*
cea ce mai #"u5e c=nda.
0 Ei; ce 5uiN i+a <uiera*.
0 2 0
0 S# nu ne mai 7n=r*im 7n ,urul c!"ii; Calan*e. *ii ce
reau 5# 5un. 3lec a<a cum am eni*. S# aleg un c!ilN %a
ce mi+ar *rebuiN Cre"i c# deind de elN C# am b#*u* drumul
=n+aici; 7n Cin*ra; m=na* de !b5e5ia de a+Di lua ne!*ulN
u; Calan*e. Am ru*; !a*e; 5# m# ui* la ace5* c!il; 5#
m# ui* 7n !cii de5*inului 3en*ru c# nu <*iu nici eu -ar
nu+Di >e @ric#.
Calan*e +! 5#+l
a 5#ri* iau;de
7n 5u5 nue
*rebuie
banc#;dec=* 5# m#
din !cii r!gi
ei a i"bucni*
@!cul erde.
0 S# *e r!gN a <uiera* @uri!a5#. 3e *ineN S#+mi >e @ric#N
Ar *rebui 5#+mi >e @ric# de *ine; =n#*!r de m!n<*ri
ble5*ema*N Lndr#"ne<*i 5#+mi arunci 7n @aD# mila *a
di5reDui*!areN S# m# in5ulDi cu c!ma5iunea *aN S# m#
acu"i de la<i*a*e; 5#+mi ui la 7ncercare !inDaN i 5+a 5ui* la
ca @amiliari*a*ea cu care *e+am *ra*a*V Ai gri,#V
=n#*!rul
c!nclu"ia c# ae deci5 5# nu
mai 5igur 5#ridice din umeri;
7ngenunce"e <i a,ung=nd
5#+<i lecela
caul. u 5+a 7n<ela*.
0 u; a <uiera* Calan*e; 7n ici!are 7n @aDa lui. L<i l#5a5e
m=inile 7n ,!5; 5*r=ng=ndu+<i umn dege*ele 7nc#rca*e de
inele. Qine; 7n 5@=r<i*. A5*a da; !"iDie !*rii*# 7n @aDa unei
regine. A<a !"iDie mai "ic <i eu; 5# r#5un"i unei regine;
a*unci c=nd regina 7Di une ! 7n*rebare. i dac# nu e5*e
!rba de5re ! 7n*rebare; ci de ! !runc#; *rebuie 5#+Di leci
caul <i 5+! duci la 7ndelinire @#r# 5# cr=cne<*i. Ai 7nDele5N
0 -a; $aie5*a*e.
0 &!ar*e bine. Ridic#+*e.
S+a ridica*. Ea 5e ui*a la el; mu<c=ndu+<i bu"a.
0 Te+a ,igni* @!ar*e *are i"bucnirea meaN $# re@er la
@!rm#; nu la c!nDinu*.
0 u rea.
0 Ln regul#. !i 7ncerca 5# nu mai e?l!de". A<adar; cum
5uneam; ac!l!; 7n <anD; 5e ,!ac# "ece c!ii. 3!Di 5# alegi
unul care Di 5e are cel mai !*rii* en*ru *ine; 5#+l iei <i;
e *!Di "eii; 5# @aci din el un =n#*!r; en*ru c# a<a rea
de5*inul. i dac# nu rea de5*inul; a*unci 5# <*ii c# reau eu.
S+a ui*a* 7n !cii ei; 5+a leca* ad=nc.
0 $aie5*a*e; i 5+a adre5a* el; acum <a5e ani Di+am
0 2/ 0
d!edi* c# e?i5*# lucruri mai u*ernice dec=* !inDa regal#.
3e *!Di "eii; dac# e?i5*# a5*@el de !ameni; ! 5# Di+! d!ede5c
din n!u. u m# 5ili 5# @ac ! alegere e care nu reau 5+!
@ac. Lmi are r#u en*ru @!rm#; nu <i en*ru c!nDinu*.
0 Am ! *emniD# @!ar*e ad=nc# 5ub ca5*el. Te aer*i"e":
d!ar un m!men*; d!ar un cu=n*; <i+! 5# u*re"e<*i ac!l!.
0 iciunul
@#cu* en*ru adin*re c!iiiacare
> =n#*!r; r!5*i*5eel,!ac# 7n <anD
r#5ica*. nu e5*e
3rin*re ei nici
nu 5e a# c!ilul 3ae**ei.
Calan*e <i+a mi,i* !cii. El nici m#car n+a clii*.
0 Haide; a 5u5 ea 7n cele din urm#; r#5ucindu+5e e
c#lc=ie.
A urma*+! rin*re r=nduri de arbu<*i; 5*ra*uri de !ri <i
garduri ii. Regina a in*ra* 7n*r+un @!i<!r a,ura*. Erau a*ru
@!*!lii mari; 7n ,urul unei me5e de malaci*. 3e bla*ul ne*ed;
5u5Dinu*
argin*. de a*ru gri@!ni; erau un urci!r <i d!u# cue de
0 S*ai ,!5. i *!arn#.
A b#u* cu el; a5ru; b#rb#*e<*e. El i+a r#5un5 7n aceea<i
manier#; @#r# 5# 5e a<e"e.
0 S*ai ,!5; a ree*a* ea. reau 5#+Di !rbe5c.
0 A5cul*.
0 -e unde+ai <*iu* c# rin*re c!iii din <anD nu 5e a# <i
al 3ae**eiN
0 +am <*iu*; 5+a deci5 Meral* 5# >e 5incer. Am 5u5+! la
7n*=mlare.
0 Aa. Trebuia 5#+mi 7nciui. -ar c# niciunul din*re ei nu
e5*e @#cu* 5# >e =n#*!rN E ade#ra*N -e unde <*iiN 3rin
r#,iN
0 Calan*e; i+a r#5un5 el 7nce*; nu+i ne!ie nici 5#
c!n>rm; nici 5# in>rm. Ceea ce ai 5u5 mai dereme e5*e
@!ar*e ade#ra*. Orice c!il e5*e !*rii*. Alegerea
!*#r#<*e. $ai *=r"iu.
0 3e "eii m#rii; a<a cum ar 5une 5!Dul meu ab5en* e
ecieV a r=5 regina. A<adar; nimic nu e5*e ade#ra*N imic
din -re*ul a5ura Surri"eiN Ace5*e legende de5re c!iii
la care cinea nu 5+a a<*e*a*; de5re cei care+Di ie5 mai
7n*=i 7n caleN Q#nuiam euV E5*e un ,!cV 'n ,!c cu a"ardul;
0 2U 0
un ,!c de+a de5*inulV -ar e un ,!c al naibii de rime,di!5;
Meral*.
0 *iu.
0 'n ,!c 7n dauna cuia. -e ce; r#5unde+mi; 5un* 5iliDi
#rinDii 5au *u*!rii l!r 5# deun# ,ur#min*e a*=* de a5re <i
dureN -e ce le 5un* luaDi c!iiiN -!ar 5un* e5*e *!* c!ii
care
dr!aienude*rebuie luaDi de
c!ii !r@ani la nimeni. 3e
<i agab!n"i. drumuri
Ln !rice 5a* mi<un#
5e !a*e!
cum#ra ie@*in un D=nc; 7nain*e de cule5 !rice i!bag e
di5u5 5#+l =nd#; en*ru c# ce mare lucru e en*ru el;
7nda*# @ace al*ul. A*unci; de ceN -e ce ne+ai 5ili* e -un;
e 3ae**a <i e mine 5# ,ur#mN -e ce *e+ai 7n@#Di<a* aici
*aman la <a5e ani du# na<*erea c!iluluiN i de ce; la
naiba; nu+l rei; de ce 5ui c# n+ai ne!ie de elN
El *#cea. Calan*e d#dea din ca.
0 u r#5un"i;
@!*!liului. a c!nci5
S# ne g=ndim ea; re"em=ndu+5e
la cau"ele *#cerii *ale. e 5e*ea"a
%!gica e5*e
mama 7n*regii <*iinDe. i ce ne 5une eaN Ce aem n!i aiciN
'n =n#*!r 7n c#u*area de5*inului a5cun5 7n -re*ul lui
ciuda* <i 7nd!ielnic la Surri"#. 'n =n#*!r care+<i g#5e<*e
de5*inul. i care bru5c renunD# la el. u rea; cum 5une el;
C!ilul Surri"#. Ciul lui e5*e de ia*r#; 7n !ce 7i r#5un#
r#c!area geDii <i a me*alului. Se g=nde<*e c# regina J la
urma urmei ! @emeie J !a*e > 7n<ela*# <i indu5# 7n er!are
de aarenDa unei ma5culini*#Di dure. u; Meral*; nu *e !i
cruDa. *iu de ce renunDi la alegerea c!ilului. RenunDi
>indc# nu cre"i 7n de5*in. &iindc# nu e<*i 5igur. i *u; a*unci
c=nd nu e<*i 5igur a*unci 7ncei 5# *e *emi. -a; Meral*.
Ceea ce *e c!nduce e5*e @rica. i+e @ric#. T#g#duie<*e.
A u5 7nce* aarul e ma5#. Lnce*; a5*@el 7nc=* ci!cnirea
argin*ului de malaci* 5# nu+i *r#de"e *remurul m=inii; e
care nu+l u*ea c!n*r!la.
0 u *#g#duie<*iN
0 u.
S+a aleca* reede; l+a auca* de braD. Cu @!rD#.
0 Ai cre5cu* 7n !cii mei; i+a 5u5 ea. i i+a "=mbi*. A @!5*
un "=mbe* @rum!5. Lm!*ria !inDei lui; cu 5iguranD#
7m!*ria !inDei lui; el i+a r#5un5 "=mbindu+i a<i,derea.
0 26 0
0 Cum ai gici*; Calan*eN
0 +am gici*; i+a r#5un5 @#r# a+i da drumul din m=n#.
Am 5u5+! la 7n*=mlare.
Au i"bucni* 7n r=5 7n acela<i *im. A!i au <e"u* 7n *#cere;
7nc!n,uraDi de mire5mele de erdeaD# <i cire<e negre; e
c#ldur# <i 7n "um"e* de albine.
0
0 Meral*N
-a; Calan*e.
0 u cre"i 7n de5*inN
0 u <*iu dac# eu cred 7n cea. C=* de5re de5*in m#
g=nde5c c# nu e5*e 5u>cien*. E ne!ie de cea mai mul*.
0 Trebuie 5# *e 7n*reb cea. -ar *uN 'mbl# !rba c# <i *u
ai @!5* ! Surri"#. Sacde<!areci 5une
0 u; Calan*e. Sacde<!areci 5e g=ndea la cu *!*ul
al*cinea. Sacde<!areci 3r!babil c# <*ie. -ar 5e @!l!5e<*e
de ace5* mi*
ade#ra* c!nenabil
c# eu am @!5* cela*unci
g#5i*c=nd 7l aan*a,ea"#.
aca5#; u e5*e
de<i nu 5e a<*e*au.
u e5*e ade#ra* c# de aceea am deeni* =n#*!r. Sun* un
!r@an !bi<nui*; Calan*e. ed!ri* <i le#da* de ! @emeie e
care nu mi+! amin*e5c. -ar <*iu cine e5*e.
Regina l+a rii* *#i!5; dar =n#*!rul nu a c!n*inua*.
0 Ciar *!a*e !e<*ile cu riire la -re*ul la Surri"#
5un* legendeN
0 T!a*e. Ln*=mlarea nu+i *!*una cu de5*inul.
0 -ar !i; =n#*!rii de m!n<*ri; nu 7nce*aDi 5#+l c#u*aDiN
0 u 7nce*#m. -ar nu are niciun 5en5. imic nu are 5en5.
0 CredeDi c# un C!il al -e5*inului a *rece 3r!bele @#r#
niciun ri5cN
0 Credem c# un a5*@el de c!il n+are ne!ie de 3r!be.
0 O 7n*rebare; Meral*. -e5*ul de er5!nal#. Am !ieN
El a 7ncuiinDa* din ca.
0 u e?i5*#; du# cum 5e <*ie; ! m!dali*a*e mai bun# de
a *ran5mi*e 7n5u<irile dec=* me*!dele na*urale. Ai *recu*
3r!bele <i ai 5uraieDui*. 3rin urmare; dac# e<*i 7n c#u*area
unui c!il cu anumi*e 7n"e5*r#ri <i cu ! anumi*# re"i5*enD#
-e ce nu+Di g#5e<*i ! @emeie care nu 5un* rea delica*#;
nu+i a<aN -ar 5e are c# am gici*; ce "iciN
0 Ca de !bicei; a "=mbi* Meral* *ri5*; nu gre<e<*i del!c cu
0 29 0
c!nclu"iile; Calan*e. Ai gici*; bine7nDele5. Ceea ce rei 5#
5ui e5*e en*ru mine im!5ibil.
0 Lmi are r#u; a 5u5 ea; iar "=mbe*ul i+a di5#ru* de e
ci. 3#i; e cea !mene5c.
0 u e5*e !mene5c.
0 A -eci niciun =n#*!r
0 iciunul.
ceea 3r!ba
ce 5e @ace Ierburil!r;
cu b#ieDii Calan*e;Scimb#ril!r
7n r#5*imul e5*e gr!a"nic#.
e5*eIar
ciar <i mai r#u. i ireer5ibil.
0 Hai; nu *e em!Di!na; a 5u5 ea. C# nu+Di 5*# bine. u
c!n*ea"# ce Di+au @#cu*. #d re"ul*a*ul. 3en*ru gu5*ul meu;
e delin 5a*i5@#c#*!r. -ac# a< > 5igur# c# !dra5la 3ae**ei
ar a,unge 5#+Di 5emene; n+a< mai 5*a e g=nduri niciun
m!men*.
0 Ri5cul e5*e rea mare; a "i5 el raid. -a; a<a cum ai
5u5. SuraieDuie5c
0 %a cel mul*
naiba; d!ar 3r!ba a*ru din
Ierburil!r e5*e"ece.
rime,di!a5#N Oare
numai ii*!rii =n#*!ri de m!n<*ri 5e e?un ri5curil!rN iaDa
e5*e lin# de ri5curi; 7n iaD#; de a5emenea; e ne!ie de
5elecDie; Meral*. Sun*em 5elec*aDi rin acciden*e; rin b!li;
rin r#"b!aie. S# *e 7m!*rie<*i 5!rDii !a*e > la @el de
rime,di!5 ca a*unci c=nd *e la<i 7n !ia ei. Meral* i+a< da
un c!il. -ar i mie mi+e @ric#.
0 u. +a< lua c!ilul. u mi+a< u*ea lua e umeri !
r#5undere a<a de mare. +a< > de ac!rd 5# *e 7m!#re"
nici e *ine. +a< rea ca ace5* c!il 5#+<i amin*ea5c# de
*ine c=nda A<a cum eu
0 O ur#<*i e acea @emeie; Meral*N
0 3e mama meaN u; Calan*e. Cred c# a @!5* ne!i*# 5#
ia !*#r=rea 3!a*e c# n+a au* de ale5. u; a au*; la
urma urmei; <*ii; era de+a,un5 ! ra,# 5au ! !Diune
!*rii*# O alegere. O alegere care *rebuie 5#+i >e
re5ec*a*#; en*ru c# e5*e dre*ul 5acru <i inc!n*e5*abil al
>ec#rei @emei. Em!Diile nu au aici nici cea mai mic#
im!r*anD#. A au* dre*ul inc!n*e5*abil de a lua ! deci"ie;
e care a lua*+!. -ar cred c# ! 7n*=lnire cu ea; ge5*ul e
care l+a< u*ea @ace 7n acele m!men*e $i+ar da un @el de
l#cere erer5#; dac# <*ii ce reau 5# 5un.
0  0
0 *iu e?ac* ce rei 5# 5ui; a "=mbi* regina. -ar n+ai nici
cea mai mic# <an5# la ! a5*@el de l#cere. u !* 5#+Di
arecie" =r5*a; =n#*!rule; dar b#nuie5c c# e<*i mul* mai
7n =r5*# dec=* indic# a5ec*ul *#u. A5*@el; @emeia aceea
0 &emeia aceea; i+a curma* !rba Meral* cu r#ceal#;
r!babil c# acum are mai *=n#r# dec=* mine.
0
0O-a.r#,i*!areN
0 In*ere5an*. Credeam c# r#,i*!arele nu !*
0 3r!babil <i ea credea acela<i lucru.
0 3r!babil. -ar ai dre*a*e; nu di5cu*#m de5re dre*ul
@emeil!r de a !*#r7; en*ru c# ne 7nde#r*#m de >rul
di5cuDiei. S# ne 7n*!arcem la r!blema n!a5*r#. u iei
c!ilulN Ire!cabilN
0 Ire!cabil.
0 -ar
e?i5*# dac# -ac#
7n*r+ade#r; !arede5*inul nu e5*e
nu 5+ar u*ea 5#d!ar un mi*N -ac#
5e r#"buneN
0 -ac# ar > 5# 5e r#"bune; 5+ar r#"buna e mine; i+a
r#5un5 el 5enin. Eu 5un* cel care i 5+a 7m!*rii*. Tu Di+ai
re5ec*a* anga,amen*ul. Ln ca"ul 7n care de5*inul nu e5*e !
legend#; din*re c!iii e care ! 5# mi+i ar#Di; *rebuie 5#+l
aleg e cel !*rii*. %a urma urmei; c!ilul 3ae**ei 5e a#
rin*re ace<*i c!iiN
0 Se a#; a c!n>rma* Calan*e cu ! mi<care 7ncea*# din
ca. rei 5#+l e"iN rei 5#+Di rie<*i de5*inul 7n !ciN
0 u. u reau. RenunD; m# re*rag. RenunD la acel c!il.
u reau 5# m# ui* 7n !cii de5*inului; en*ru c# nu cred 7n
el. &iindc# <*iu c#; en*ru a uni d!i !ameni; nu e5*e de+
a,un5 acela<i de5*in. E5*e ne!ie de cea mai mul* dec=*
de5*inul. 3uDin 7mi a5# mie de de5*in; nu+l !i urma ca un
!rb du5 de m=n#; nai <i ne<*iu*!r. Acea5*a e5*e deci"ia
mea ire!cabil#; Calan*e de Cin*ra.
Regina 5+a ridica*. I+a "=mbi*. u 5e u*ea gici ce 5e
a5cunde 5ub acel "=mbe*.
0 A<a 5# >e; Meral* de Riia. 3!a*e c# de5*inul *#u a @!5*
*aman 5# renunDi <i 5# *e re*ragiN Cred c# a<a a @!5*. S# <*ii
c#; dac# ai > ale5 c!ilul !*rii*; *e+ai > c!nin5 c# de5*inul
de care 7Di baDi ,!c <i+ar > b#*u* ,!c cu cru"ime de *ine.
0 1 0
Se ui*a la !cii ei er"i ca eninul. Se ui*a cum "=mbea.
u u*ea 5# ad# dinc!l! de acel "=mbe*.
%=ng# @!i<!r cre<*ea ! *u@# de *randa>ri. A aleca* !
ramur#; a ru* ! !are; a 7ngenuncea* <i i+a !@eri*+! cu
ambele m=ini; lec=ndu+<i caul.
0 3#ca* c# nu *e+am cun!5cu* mai demul*; le*e dalbe; i+
a 5u5 ea;5+a
Meral* lu=nd *randa>rul. Ridic#+*e.
ridica*.
0 -ac# *e r#"g=nde<*i; a ad#uga* Calan*e; ar!iindu+<i
*randa>rul de @aD#; dac# *e !*#r#<*i Ln*!arce+*e la Cin*ra.
O 5# *e a<*e*. i de5*inul *#u ! 5# *e a<*e*e. 3!a*e nu la
in>ni*; dar en*ru un r#5*im; @#r# d!ar <i !a*e.
0 R#ma5+bun; Calan*e.
0 R#ma5+bun; =n#*!rule. Ai gri,# de *ine. Am am au*
en*ru ! cli# re5imDirea c# 3re5imDirea ciuda*# c# *e
#d
0en*ru ul*ima da*#.
Adi!; $aie5*a*e.

V
S+a *re"i* <i a c!n5*a*a* 5urrin5 c# durerea care i 5e
cuib#ri5e 7n ici!r di5#ru5e @#r# urm#; i 5e #rea c# nu+l
mai 5=c=ia nici !brin*eala care+l @#cea 5# "=cnea5c# <i 7i
7n*indea ielea. A ru* 5#+<i ridice m=na ca 5#+l a*ing#; dar
nu 5e u*ea mi<ca. Lnain*e de a 7nDelege c# d!ar greu*a*ea
bl#nii cu care era 7neli* 7l Dinea e l!c; ! *er!are rece <i
id!a5# i+a @ulgera* rin abd!men; i 5+a 7n>* 7n m#run*aie
ca gearele unui uliu. i+a 7n*in5; <i+a 7ncle<*a* dege*ele;
ri*mic; ree*=ndu+<i 7n min*e; nu; nu; nu 5un*
3arali"a*.
0 Te+ai *re"i*.
A @!5* ! a>rmaDie; nu ! 7n*rebare. O !ce bl=nd#; dar
clar#; delica*#.
<i a icni*; O @emeie.
7ncerc=nd T=n#r#; r!babil. i+a 7n*!r5 caul
5# 5e ridice.
0 u *e mi<ca. $#car nu a*=* de raid. -!areN
0 nnn 3ielea bu"el!r i+a cr#a*. nu. Rana nu
Sa*ele
0 Rana O c!n5*a*are ima5ibil#; rece; care nu 5e
0 2 0
!*riea cu acea !ce de 5!ran#. O lecuie5c eu acum. Ia;
bea a5*a. Lnce*; cu 7ngiDi*uri mici.
Ln licid d!minau ar!ma <i gu5*ul de ienu#r. 'n eci
*ruc; 5+a g=ndi* el. Ienu#rul 5au men*a; ambele ada!5uri
irelean*e; @!l!5i*e en*ru a camua c!m!"iDia real#.
T!*u<i el a recun!5cu* ciuercile 5in*ar; !a*e iarba
<e"igr!n. -a; cu 5=ngele
*!?inele; cur#D# 5iguranD#a@ec*a*
<e"igr!n;
de care neu*rali"ea"#
cangren# 5au de
in@ecDie.
0 Qea. 3=n# la @und. $ai 7nce*; 5# nu *e 7neci.
$edali!nul de la g=* a 7nceu* 5#+i ibre"e u<!r. 3rin
urmare; era ! ra,# 7n b#u*ur#. i+a m#ri* uila cu e@!r*.
Acum; c=nd @emeia <i+a ridica* caul; a u*u* 5+! riea5c#
mai a*en*. Era m#runDic#. 3ur*a aine b#rb#*e<*i. Aea !
@aD# mic# <i alid# 7n 7n*uneric.
0 'nde
0 Ln 5un*emN
!iana 5m!l#riei.
Ln*r+ade#r; 7n aer 5e 5imDea mir!5 de r#<in#. A au"i* !ci
care eneau din direcDia @!cului. Cinea arunca rea5curi e
@!c ciar a*unci; #c#rile 5e 7n#lDau cu *r!5ni*uri. S+a ui*a* la
ea din n!u; r!>*=nd de lumin#. 3#rul 7i era rin5 cu !
ben*iD# din iele de <are. 3#rul
O durere 5u@!can*# 7n g=* <i 7n 5*ern. $=inile 7ncle<*a*e
bru5c 7n umni.
3#rul 7i era r!<u; r!<u ca @!cul; 7n lic#rul @!cului #rea 5#
>e de cul!area cinabrului.
0 Te d!areN i+a ci*i* ea em!Dia; dar 5+a 7n<ela*. A<a O
cli#
Meral* a 5imDi* bru5c alul de c#ldur# iradia* de m=na ei
alunec=ndu+i e 5a*e; curg=ndu+i 7n ,!5; 5re @e5e.
0 Te 7n*!arcem; a 5u5 ea. u 7ncerca 5ingur. E<*i @!ar*e
5l#bi*. Hei; m# !a*e a,u*a cineaN
3a<i din5re @!c; umbre; 5ilue*e. Cinea 5e aleac#.
Zurga.
0 Cum *e 5imDi; c!na<uleN $ai bine; =mN
0 A,u*#+m# 5#+l 7n*!rc e bur*#; i+a 5u5 @emeia. A*enDie;
7nce*. O; a<a Qine. $ulDume5c.
u mai aea cum 5# 5e ui*e la ea. Ln*in5 e bur*#; nu
0  0
u*ea 5# ri<*e 5+! riea5c# 7n !ci. S+a calma*; <i+a
5*#=ni* *remurul m=inil!r. Ll u*ea 5imDi. Au"ea clince*ul
ca*aramel!r de la b!cceluD# cum 5e ci!cneau de 5*icluDe <i
de ac!ane de !rDelan. Li au"ea re5iraDia <i 7i 5imDea
c#ldura c!a5el!r. Era 7ngenuncea*# l=ng# el.
0 R#nile mele; a 5u5 el; nemaiu*=nd 5u!r*a *#cerea;
Di+au da* b#*aie
0 -a; de Ln
un ic. caN
gla5 i 5e 5imDea r#ceal#. Au @!5*
mu<c#*uri. Tiul cel mai ar<i de ran#. -ar; r!babil; nu e
! n!u*a*e en*ru *ine; =n#*!rule.
$# <*ie. Lmi 5c!*!ce<*e g=ndurile. $i le ci*e<*eN 3r!babil
c# nu. i <*iu de ce. Se *eme.
0 -a; cred c# nu e ! n!u*a*e; a ree*a* ea; "#ng#nindu+<i
din n!u reciien*ele din 5*icl#. Am #"u* c# ai c=*ea
cica*rici dar m+am de5curca*. Eu 5un*; ei edea;
r#,i*!are.
Am au* i raci 7n 5+a
dre*a*e; acela<i *im.
g=ndi* el. Seciali5*#.
+a 5u5 niciun cu=n*.
0 Reenind la ran#; a ad#uga* ea 5enin#; *rebuie 5#+Di
5un c# *e+au 5ala* b#*#ile inimii *ale; de a*ru !ri mai
len*e dec=* ale unui !m !bi<nui*. Al*min*eri n+ai > u*u*
5uraieDui; Di+! 5un cu *!a*# *#ria. Am #"u* c# ai au*
ici!rul lega*. E ! imi*aDie de an5amen*; dar ! imi*aDie
nereu<i*#.
El *#cea.
0 3e urm#; a c!n*inua* ea; ridic=ndu+i c#ma<a =n# la
g=*; 5+a in@ec*a*; cea n!rmal 7n ca"ul mu<c#*uril!r. In@ecDia
a @!5* iniba*#. O !Diune r#,i*!rea5c#; b#nuie5c. Te+a
a,u*a* @!ar*e mul*. +am 7nDele5; *!*u<i; de ce ai lua*; 7n
acela<i *im; alucin!gene. i+am au"i* b=iguielile; Meral*
de Riia.
Ci*e<*e; 5+a g=ndi* el; a<adar; ci*e<*e. Sau !a*e Zurga i+a
5u5 numele meuN 3!a*e c# am !rbi* 7n 5!mn; 5ub
inuenDa Be5c#ru<ului negruGN aiba <*ie dar a5*a nu
7n5eamn# nimic. imic. u <*ie cine 5un*. Habar n+are cine
5un*.
A 5imDi* cum 7l unge u<!r e 5a*e cu ! ali>e rece;
calman*#; cu un mir!5 7nDe#*!r de cam@!r. Aea m=inile
mici <i @!ar*e m!i.
0 4 0
0 Lmi are r#u c# alic me*!da cla5ic#. A< u*ea 5#+Di
*#m#duie5c r#nile rin @armece; dar mi+am eui"a* u*erile
cu rana de la ici!r <i nu m# 5im* rea bine. %a ici!r am
lega* <i am 7nci5 *!* ce 5e u*ea; nu mai e<*i 7n rime,die.
T!*u<i; 5# nu *e ridici 7n urm#*!arele d!u# "ile. Ciar <i
enel!r lega*e rin r#,i le lace 5# le5nea5c# <i !* 5#
5*=rnea5c#
bine7nDele5. ! em!ragie
Lnc# ur=*#.
una en*ru Cica*ricea
c!lecDia *a. ! 5# r#m=n#;
0 $ulDume5c Meral* <i+a a#5a* !bra"ul 7n c!,!c ca 5#+
<i dena*ure"e !cea; en*ru a+i degi"a 5une*ul nena*ural.
3!* 5# <*iu cui *rebuie 5#+i mulDume5cN
+! 5#+mi 5un#; 5+a g=ndi* el. Sau ! 5# min*#.
0 umele meu e5*e i5enna.
*iu; 5+a g=ndi* el.
0 $# bucur; i+a 5u5 7nce*; *!* cu !bra"ul 7n c!,!c. $#
bucur
0 Eic# ni 5+au
bine; 7n*re*#ia*
5!ar*a; drumurile;
a relica* i5enna.
ea glacial; *r#g=ndu+i c#ma<a
e 5a*e <i ac!erindu+l cu c!,!cul. e5*ea c# ai ne!ie de
mine am rimi*+! de la ame<ii de la !*ar. -ac# e ne!ie
de mine; m# duc !riunde. Am n#raul #5*a ciuda*. A5cul*#;
! 5#+i la5 negu5*!rului ali>a a5*a; r!ag#+l 5#+Di @ac# @recDie
dimineaDa <i 5eara. -ac# *!* i+ai 5ala* iaDa; 5# *e
r#5l#*ea5c#.
0 Iar e *ineN Cum *e !* r#5l#*i; i5ennaN
0 S# nu !rbim de5re a5*a. u iau nimic de la =n#*!ri.
3!Di 5+! nume<*i 5!lidari*a*e; dac# rei. S!lidari*a*e de
brea5l#. i 5ima*ie. i *!* din 5ima*ie; 7Di dau un 5@a*
rie*ene5c 5au; dac# re@eri; ! rec!mandare din ar*ea unei
*#m#dui*!are. u mai lua alucin!gene; Meral*.
HalucinaDiile nu indec#. imic.
0 $ulDume5c; i5enna. 3en*ru a,u*!r <i en*ru 5@a*uri.
$ulDume5c en*ru *!*.
El <i+a 5c!5 m=na de 5ub c!,!c; i+a m=ng=ia* genunciul.
Ea a *re5#ri*; a!i i+a lua* m=na 7n m=na ei; i+a 5*r=n5+!
u<!r. Eliber=ndu+<i cu a*enDie dege*ele; <i le+a limba* e
m=na ei; e an*ebraD.
Qine7nDele5. 3iele ca*i@ela*# de *=n#r#. Ea a 7nceu* 5#
*remure <i mai u*ernic; dar nu <i+a re*ra5 m=na. Meral* a
0  0
reeni* cu dege*ele 7n m=na ei.
$edali!nul de la g=*ul lui Meral* ibra; 5e "b#*ea.
0 $ulDume5c; i5enna; a ree*a* c!n*r!l=ndu+<i *remurul
din gla5. $# bucur c# ni 5+au 7n*re*#ia* drumurile.
0 an5a a r!5*i* ea; dar de da*a acea5*a @#r# r#ceal# 7n
gla5.
0 Sau !a*e
en*u"ia5mul de5*inulN a 7n*reba*+!
<i ner!"i*a*ea el 5urrin5;
7i di5#ru5er# 7n*ruc=*
bru5c @#r# urm#.
Cre"i 7n de5*in; i5ennaN
0 -a; i+a r#5un5 du# un r#5*im. Cred.
0 Ln @a*ul c# !amenii uniDi rin de5*in 5e 7n*=lne5c
mereuN a c!n*inua* el.
0 i 7n a5*a Ce @aciN u *e 7n*!arce
0 reau 5#+Di #d ciul i5enna. reau 5# m# ui* 7n
!cii *#i. i *u a *rebui 5# *e uiDi 7n ai mei.
Ea a l=ng#
r#ma5 @#cu* el.
! mi<care de 7n*!r5
Meral* 5+a arc+ar > da*5*r=ng=ndu+<i
7nce*; 5# 5e ridice. bu"ele
-ar a
7n*r+! grima5# de durere. O edea clar; cinea *!cmai
arunca5e din n!u lemne e @!c.
Ea nu 5+a mai clin*i*. -!ar <i+a 7n*!r5 caul 7n*r+! ar*e; 7n
r!>l; iar el i+a #"u* bu"ele *remur=nd. i+a 7ncle<*a*
dege*ele e m=na lui; cu u*ere.
A rii*+!.
u 5em#na cu nimeni. Aea un r!>l c!mle* di@eri*. a5
mic. Q#rbie 7ngu5*#. T#cea. A!i; bru5c 5+a aleca*; a rii*+
! dre* 7n !ci. -e ar!ae. &#r# un cu=n*.
0 LDi lacN a 7n*reba*+! bl=nd. Ocii mei 7mbun#*#DiDiN
A<a ne!bi<nuiDi. *ii; i5enna ce li 5e @ace =n#*!ril!r
en*ru a+<i 7mbun#*#Di !ciiN *ii c# nu 7n*!*deauna
i"bu*e5cN
0 Ore<*e+*e; i+a 5u5 ea 7nce*. Ore<*e+*e; Meral*.
0 Meral* A 5imDi* c# 7l r#5c!le<*e cea =n# la lacrimi.
umele ace5*a mi l+a da* e5emir. Meral* de RiiaV Am
7n#Da* ciar 5# imi* accen*ul riian. Cred c# din ne!ia
l#un*ric# de a aea ! Dar#. &ie ea d!ar n#5c!ci*#. e5emir
mi+a da* numele de Meral*. e5emir mi l+a 5u5 <i e al *#u.
&#r# rea mul*# *ragere de inim#.
0 Taci; Meral*; *aci.
0 / 0
0 ii <i 7mi 5ui a5*#"i c# *u cre"i 7n de5*in. -ar a*unci
A*unci; credeaiN A; da; *rebuia 5# cre"i. Trebuia 5# cre"i c#
de5*inul ne a 5ili 5# ne 7n*=lnim. A<a 5e e?lic# @a*ul c# n+
ai @#cu* nimic ca 5# a,ungi la acea5*# 7n*=lnire.
Ea *#cea.
0 Ln*!*deauna am ru* $+am g=ndi* la ce+Di !i 5une
a*unci c=nde7ncare
7n*reb#rile 5@=r<i*
! 5#! Di5#lene 7n*=lnim.
un. $+am g=ndi*
$+am g=ndi* c# a5*ala! 5#+
mi 5a*i5@ac# ! l#cere erer5#
Ceea ce a lic#ri* e !bra"ul ei. O lacrim#. &#r# nici!
7nd!ial#. SimDea cum 7l 5ugrum# durerea. SimDea !b!5eal#.
S!mn!lenD#. Sl#biciune.
0 %a lumina "ilei a icni* el. $=ine; la 5!are; ! 5# m# ui*
7n !cii *#i; i5enna i ! 5#+Di un 7n*rebarea. Sau !a*e
c# n+! 5# *e mai 7n*reb en*ru c# e de,a rea *=r"iu.
-e5*inulN
>m de5*ina* O;unul
da; al*uia.
Zen aea dre*a*e.
E ne!ie u e5*e
de cea mai5u>cien*
mul* dar5#
m=ine ! 5# m# ui* 7n !cii la lumina 5!arelui
0 u; a "i5 ea cu gla5 bl=nd; lini<*i*; ca*i@ela*; care
5c!rm!nea 7n 5*ra*urile mem!riei; ale unei mem!rii care nu
mai e?i5*a. Care nu e?i5*a5e nici!da*# <i *!*u<i e?i5*a.
0 Qa daV a r!*e5*a* el. Qa da. reau
0 u. Acum ! 5# d!rmi. Iar c=nd ! 5# *e *re"e<*i; n+! 5#
mai rei. %a ce bun 5# ne ui*#m unul la al*ul la lumina
5!areluiN Ce+ar 5cimbaN u mai !a*e > recuera* nimic;
nu mai !a*e > 5cimba* nimic. Ce r!5* ar mai aea
7n*reb#rile *ale; Meral*N Oare @a*ul c# n+! 5# <*iu cum 5#
r#5und 7Di @ace acea l#cere erer5#N %a ce bun 5# ne
@acem r#u recir!cN u; n+! 5# ne ui*#m unul la al*ul la
lumina "ilei. Hai; d!rmi; Meral*. i 7n*re n!i >e !rba; de
@a*; nu e5emir Di+a da* ace5* nume. Cu *!a*e c# n+! 5#
5cimbe nimic <i nici n+! 5# recuere"e nimic; am ru* 5#
<*ii a5*a. Ln5#n#*!<ire grabnic# <i ai gri,# de *ine. i nu
7ncerca 5# m# cauDi
0 i5enna
0 u; Meral*. Acum d!rmi. Iar eu am @!5* i5ul *#u.
Ln5#n#*!<ire grabnic#V
0 uV i5ennaV
0 U 0
0 -!rmiV Ln !cea de ca*i@ea era ! !runc# *#cu*#; care+i
@r=ngea !inDa; i+! 5@=<ia ca e ! =n"#. C#ldur# emana*#
bru5c de m=na ei.
0 -!rmi.
El a ad!rmi*.

VI
0 Am a,un5 la 3e5*er=uri; ZurgaN
0 -e ieri; Meral*. Ln cur=nd; *recem r=ul aruga <i a!i
a,ungem la m!<ia mea. 'i*e; =n# <i caii ! iau la *ra;
5cu*ur=ndu+<i c!amele. Sim* <i ei c# ne ar!iem de ca5#.
0 Ca5a *r#ie<*i 7n#un*rul ca5*eluluiN
0 %a marginea ca5*elului.
0 In*ere5an*. =n#*!rul a rii* 7n ,ur. $ai c# nu 5e #d
urme de r#"b!i. Au"eam c# Dinu*ul a @!5* di5*ru5.
0 Ei bine; a 5u5 Zurga; 5*#m r#u 7n mul*e riinDe; dar
de ruine nu ducem li5#. Arunc# ! riire mai a*en*#;
ar!ae la >ecare b!,deuc#; 7n !rice !grad#; *!*ul 5clie<*e
de la *=ml#ria n!u#. Iar e cel#lal* mal al r=ului; 5# edeDi;
a @!5* <i mai r#u; a ar5 din *emelii -aP ga*a cu r#"b!iul;
*rebuie 5# mai <i *r#im. Am au* cele mai amare "ile; a*unci
c=nd egrii ne+au rig!ni* rin *!* Dinu*ul #5*a. E dre*;
"iceai a*unci c# ! 5# r#m=n# *!*ul u5*iu. $ulDi din*re cei
care au @ugi* a*unci nu 5+au mai 7n*!r5 nici!da*#. -ar au
eni* alDii 7n l!cul l!r. Trebuie 5# *r#im.
0 Ln*r+ade#r; a 7ncuiinDa* Meral*. Trebuie 5# *r#im. Ce+a
@!5*; a @!5*. Trebuie 5# *r#im
0 A<a+i. 'i*e; i+ai; une+i e *ine. i+am cu5u* an*al!nii;
i+am e*ici*. 3arc#+5 n!i. Ca <i Dinu*urile a5*ea; c!ane Meral*.
R#"b!iul le+a culca* la #m=n*; a *recu* cu *##lugul e5*e
ele; le+a r#5c!li* ca un lug; le+a 7n5=ngera*. -ar acum
arc#+5 n!i.
n#rui*e <i Ara*# mai
u*re"i*e bine dec=*
7n #m=n* 7nain*e;
5un* bune la=n# <i *!a*e
cea; cele
7ngra<#
#m=n*ul. -e!camda*# *rebuie un lug u*ernic; >indc#
re*u*indeni 5un* 7mr#<*ia*e !a5e <i >er#*aie; dar !
5c!a*em n!i la ca#*.
0 u # *emeDi c# il@gaardienii c# egrii ! 5# 5e
0 6 0
7n*!arc#N Oda*# ce <*iu drumul rin munDi
0 A<a+i; ne *emem de ei. -aP; ceN S# 5*#m <i 5# b!cim;
5# d=rd=im de @ric#N Trebuie 5# *r#im. i ce+! >; ! >. Ce ni+i
5cri5 7n @run*e ni+i u5.
0 Cre"i 7n de5*inN
0 -aP cum 5# nu credN -u# ce ne+am 7n*=lni* e !d; 7n
u5*ie*a*ea aia;5#
c!ane =n#*!r; <i e"i
du#dumnea*a
ce m+ai 5ala*
cum !de5#+Di
la m!ar*eN O;
cad# Aurica
mea la ici!are
0 Hai; la5#. -ac# e 5+! 5unem e+a drea*#; eu Di+5 mai
da*!r Die. Ac!l!; e !d la urma urmel!r; a5*a mi+i
menirea; Zurga; e 5lu,ba mea. Li a#r e !ameni en*ru
bani. u din bun#*a*ea inimii. Ce mai la deal; la ale; Zurga;
ai au"i* <i *u ce *r#nc#ne5c !amenii de5re =n#*!rii de
m!n<*ri; nuN C# nu 5e <*ie cine 5un* mai r#i; ei 5au m!n<*rii
e0 care+i ucid
ici !meneal#; c!na<ule; eu n+am au"i* a<a cea. 3#i;
ce; daP eu n+am !ciN E<*i l#m#di* din acela<i alua* ca
*#m#dui*!area aia
0 i5enna
0 u ne+a 5u5 numele. -ar a eni* 7n*r+un 5ue* du#
n!i; <*ia ea c# ne cra# bu"a; ne+a a,un5 din urm# 7n amurg;
5+a ree"i* 5# 5e !cue de dumnea*a; nici bine nu 5+a da*
,!5 din <a. O; -!amne; ce 5+a mai *rudi* cu ici!rul
dumi*ale; de la r#,ile ei *r!5nea =n# <i aerul; n!i am lua*+
! la @ug# 7n #dure de 5aim#. i du+aia i+a da* 5=ngele e
na5. u+i de <ag# cu r#,ile. O; 5+a aleca* cu a*=*a gri,#;
dre* 5#+Di 5un; ca !
0 Ca ! mam#N <i+a 7ncle<*a* dinDii Meral*.
0 Ciar a<a. C# bine 5ui. i cum ai ad!rmi*
0 -a; ZurgaN
0 Abia 5e mai Dinea e ici!are; era alb# ca arul. -ar a
eni* cum a u*u* =n# la n!i <i ne+a 7n*reba* dac# n+aem
ne!ie de a,u*!r. 'nui 5m!lar i+a indeca* m=na 5*rii*# de
un bu<*ean. u i+a lua* nici! leDcaie; ba i+a mai <i l#5a* ni<*e
leacuri e dea5ura. u; c!ane Meral*; lumea ! > 7ndrug=nd
er"i <i u5ca*e de5re r#,i*!ri <i =n#*!ri. -ar nu e la n!i.
!i; cei din S!ddenul de Su5 <i cei din 3e5*er=uri; 7i <*im mai
0 9 0
bine. 3rea mul* le da*!r#m r#,i*!ril!r; ca 5# nu <*im cum
5un*. u le cin5*im mem!ria rin b=r@e <i !e<*i; ci 7n
ia*r# ci!li*#. O 5# e"i cu !cii dumi*ale; 7nda*# ce ie<im
din c!dru. %a urma urmei; dumnea*a <*ii mai bine. S+a du5
e5*ea 7n 7n*reaga lume de5re b#*#lia de+acum un an.
Trebuie 5# > au"i* de ea; nu 5e !a*e.
0 u eram -ar
$ia"#n!a*e. e+aici; i+a 5u5A=n#*!rul.
am au"i* -e de
d!ua b#*#lie un la
an.S!dden
Eram la
0 Ln*!cmai. O 5# e"i 7nda*# muncelul <i ia*ra. 3e
remuri 7i 5uneam ur <i 5imlu $uncelul M#ii; dar 7n "ilele
n!a5*re 7i 5unem $uncelul r#,i*!ril!r 5au $uncelul cel!r
3ai5re"ece. 3en*ru c# au @!5* d!u#"eci <i d!i de r#,i*!ri e
acel muncel; d!u#"eci <i d!i au lu*a* ac!l!; din*re care
ai5re"ece au muri*. A @!5* ! lu*# 7ngr!"i*!are; c!ane
Meral*. 3#m=n*ul 5e ridica; @!cul 5e re#r5a din cer ca !
l!aie;
#m=n*.*une*ele bubuiau
-ar r#,i*!rii i+aucadarele 5e a<*erneau
7nin5 e Cei egri;urc!i e
ru=nd
3u*erea care 7i m=na 7n lu*#. 3ai5re"ece au muri* 7n acea
b#*#lie. 3ai5re"ece <i+au da* iaDa Ce 5+a 7n*=mla*;
c!na<uleN Ce aiN
0 imic. i+i mai dear*e; Zurga.
0 A @!5* ! b#*#lie gr!a"nic#; !; dac# nu erau r#,i*!rii
de e muncel; cine <*ie; !a*e c# nu mai ec#ream n!i
a5*#"i aici; nu ne mai duceam aca5#; de!arece n+ar mai >
@!5* nici! ca5#; nici eu <i !a*e nici dumnea*a -a;
mulDumi*# r#,i*!ril!r. 3ai5re"ece din*re ei <i+au da* iaDa
ca 5# ne aere e n!i; !amenii din S!dden <i din 3e5*er=uri.
Ei bine; au mai lu*a* <i alDii; !<*enii <i n!bilii; ciar <i
D#ranii; care au u5 m=na e @urci <i *!!are 5au e c=*e un
ar T!a*# lumea a lu*a* i*e,e<*e <i mulDi 5+au ,er*>*. -ar
r#,i*!rii u 7ncae !rb#; !<*enii au muri*; en*ru c#; la
urma urmei; a5*a li+i 5lu,ba; iar iaDa e !ricum 5cur*#. -ar
r#,i*!rii !* *r#i c=* !@*e5c. Ei; a# c# n+au rege*a*.
0 +au rege*a*; a ree*a* =n#*!rul; @rec=ndu+<i @run*ea
cu m=na. +au rege*a*. Iar eu eram la $ia"#n!a*e
0 Ce+ai #Di*; c!na<uleN
0 imic.
0 -a e ducem ac!l!; *!Di de e+aici ne ducem cu !ri
0 4 0
ac!l! e muncel; iar rin mai; 7n Qelle*en; arde mereu un
@!c. i a arde 7n eacul ecil!r. i !r *r#i e<nic 7n
mem!ria !amenil!r cei ai5re"ece. Iar 5# *r#ie<*i a<a; 7n
mem!ria al*!ra; e5*e cea e5*e cea mai mul*V $ai
mul*; c!ane Meral*V
0 Ai dre*a*e; Zurga.
0 &iecare 5#a*e
ai5re"ece; c!il 7n
deia*ra
e+aici le <*iemuncelului.
din c!ama numele u cel!r
m#
cre"iN Ia >i a*en*: A?el; "i5 <i Rabm; Tri55 $erig!ld; A*lan
erF; anielle de Qrugge; -ag!ber* de !le
0 Lnce*ea"#; Zurga.
0 Ce+ai #Di*; c!na<uleN Te+ai albi* ca m!ar*eaV
0 imic.

VII
A urca* muncelul c#*inel; cu b#gare de 5eam#; a5cul*=nd
ac*ii*a*ea *end!anel!r <i a mu<cil!r indecaDi rin
de5c=n*ece. Cu *!a*e c# #rea c!mle* indeca*; 7<i cruDa
ici!rul <i nu 5e a"arda 5#+<i 5ri,ine 7n el 7n*reaga
greu*a*e a c!rului. Era "#u<eal#; iar mir!5ul de iarb# 7l
ameDea; dar 7l ameDea l#cu*.
Ql!cul de ia*r# nu era amla5a* 7n unc*ul cen*ral de e
culmea lan# a muncelului; era mai re*ra5; dinc!l! de
cercul de r!ci c!lDur!a5e. -ac# ar > eni* aici ciar 7nain*e
de au5ul 5!arelui; ar > #"u* umbra menirului r!iec*a*#
7n in*eri!rul cercului; marc=ndu+i cu reci"ie cen*rul;
indic=nd direcDia 7n care erau 7ndre*a*e ciurile
r#,i*!ril!r 7n lu*#. Meral* 5+a ui*a* 7n acea direcDie; 5re
c=murile #luri*e; @#r# de 5@=r<i*. -ac# mai erau !5emin*e
ale cel!r c#"uDi; <i mai erau cu 5iguranD#; ar > @!5* a5cun5e
de iarba lu?urian*#. 'n <!im d#dea *=rc!ale; r!*indu+5e
lini<*i*;
mi<carecu 7n ariile
ei5a,ulului*!r de largder#5>ra*e.
7ncremeni* Singurul unc* 7n
ar<iDa 7n#bu<i*!are.
Ql!cul de ia*r# era larg la ba"# J ca 5#+l 7mbr#Di<e"e; cel
uDin a*ru 5au cinci er5!ane 5+ar > rin5 de m=ini. Era
eiden* c# @#r# r#,i nu l+ar > u*u* urca e muncel. &aDa
menirului; care era 7ndre*a*# 5re cerc; era <le@ui*# >n <i
0 41 0
aea 5cul*a*e 5emne runice.
umele cel!r ai5re"ece care au muri*.
S+a ar!ia* len*. Ln*r+ade#r; Zurga aea dre*a*e. %a
!alele menirului "#ceau !ri J !ri de c=m; 5imle J
maci; nalbe; luin <i nu+m#+ui*a.
umele cel!r ai5re"ece.
%e+a ci*i*
a#reau 7nce*;
aieea 7nce=nd
ciurile cel!r de 5u5 <i 7n @aDa !cil!r 7i
cun!5cuDi.
a*ena Tri55 $errig!ld; e5el#; cic!*ind din !rice;
ar#*=nd ca ! c!dan#. O l#cea. i ea e el.
%adb!r de $uriel; cu care era c=* e ce 5# 5e ba*# 7n
ar!iere de W"ima; c=nd l+a rin5 e r#,i*!r c# *ri<ea"#
la "aruri di5cre*; rin *elecine"ie.
%**a ed; "i5# C!ral. 3!recla 7i enea de la cul!area
ru,ului e care 7l @!l!5ea. %**a 7l 7n@run*a5e !da*# e regele
Qel!un; a<a c#
@!5* elibera*#; 5+aa du5
e*recu*
la ea !5+!
5#*#m=n# 7n *emniD#.
7n*rebe care C=nd a
a @!5* m!*iul.
&#r# 5#+<i dea 5eama c=nd; a a*eri"a* 7n a*ul ei; unde a
e*recu* a d!ua 5#*#m=n#.
Q#*r=nul M!ra"d; care a ru* 5#+i l#*ea5c# ! 5u*# de
galbeni ca 5#+i ermi*# 5#+i e?amine"e !ciul <i i+a !@eri* !
mie ca 5#+l la5e 5# i+l di5ece; Bnu nea#ra* a5*#"iG; a<a cum
5+a e?rima* a*unci.
Au r#ma5 *rei nume.
A au"i* un @!<ne* u<!r 7n 5a*ele lui <i 5+a 7n*!r5.
Era de5culD#; 7n*r+! r!cie 5iml#; de in. 3ur*a ! c!r!niD#
7mle*i*# din margare*e e #rul lung; bl!nd; re#r5a* liber
e umeri <i e 5a*e.
0 Qun#; i+a 5u5 el.
i+a ridica* 5re el !cii reci; alba<*ri. u i+a r#5un5.
A remarca* c# nu e5*e br!n"a*#. Era ciuda*; acum; la
5@=r<i*ul erii; c=nd *!a*e @e*ele de la Dar# erau ar5e de
5!are; ciul <i umerii ei g!i aeau ! cul!are u<!r aurie.
0 Ai adu5 !riN
I+a "=mbi*; c!b!r=ndu+<i genele. Meral* a 5imDi* un >!r. A
*recu* de el @#r# un cu=n*; a 7ngenuncea* la !alele
menirului; a*ing=nd ia*ra cu m=na.
0 Eu nu aduc !ri; i+a r#5un5; ridic=ndu+<i caul. -ar
0 42 0
ace5*ea de aici 5un* en*ru mine.
O riea. S*#*ea 7ngenuncea*# a5*@el 7nc=* *ruul ei
a5cundea ederii ul*imul nume; graa* 7n ia*ra menirului.
Era lumin!a5#; nena*ural#; ne>re5c de 5*r#luci*!are e
@undalul 7n*uneca* al ie*rei.
0 Cine e<*iN a 7n*reba*+! =n#*!rul 7nce*.
Ea
0 ua "=mbi*;
<*iiN un =n* rece a adia*.
*iu; 5+a g=ndi* el; ui*=ndu+5e la alba5*rul de geaD# din
!cii ei. -a; 5+ar #rea c# <*iu.
Era calm. u u*ea > al*@el. u mai u*ea.
0 Am @!5* mereu curi!5 cum ar#Di; d!mniD#.
0 u+i ne!ie 5#+mi dai ace5* *i*lu; i+a 5u5 ea 7nce*. e
cun!a<*em de a*=Dia ani.
0 e cun!a<*em; a c!n>rma* el. 'mbl# !rba c# *e Dii
du#0 $#mine
Din.a5 cu a5.
-ar nici!da*# nu *e+ai ui*a* 7n urm#. 3=n#
a5*#"i. A5*#"i *e+ai 7n*!r5 en*ru rima da*#.
El a *#cu*. +aea nimic de 5u5. Era i5*!i*.
0 Cum Cum @aciN a 7n*reba*+! 7n cele din urm#; cu
r#ceal# <i @#r# em!Die.
0 Te duc de m=n#; i+a r#5un5 ea; riindu+l dre* 7n
!ci. O 5# *e iau de m=n# <i ! 5# *e duc e5*e lunc#. Ln
negur#; @rig <i ume"eal#.
0 i mai dear*eN Ce e5*e dinc!l! de negur#N
0 imic; i+a "=mbi* ea. -inc!l! nu mai e5*e nimic.
0 $+ai urm#ri* a5 cu a5. -ar i+ai 7nl#*ura* e cei e
care i+am 7n*=lni* 7n drum. -e ceN Ca 5# r#m=n 5ingur; nu+i
a<aN Ca 5# 7ncea# 5#+mi >e *eam# =n# la urm#N LDi
m#r*uri5e5c ade#rul. $ereu mi+a @!5* @ric# de *ine; mereu.
u m+am ui*a* 7n urm# de @ric#. -e 5aima c# ! 5# *e #d
merg=nd ciar 7n 5a*ele meu. $+am *emu*; am *r#i* cu
@ric#. $+am *emu* =n# 7n "iua de a"i.
0 3=n# 7n "iua de a"iN
0 -a. 3=n# 7n "iua de a"i. S*#m aici @aD# 7n @aD# <i nu m#
7n5#im=n*# nimic. $i+ai lua* *!*ul. 3=n# <i 5aima.
0 -e ce Di+5 !cii lini de gr!a"#; Meral* de RiiaN $=inile
7Di *remur#; e<*i alid. -e ceN Ciar a<a de *are *e *emi de
0 4 0
ul*imul nume; de+al ai5re"ecelea; 5cri,eli* e !beli5cN
-ac# rei; Di+l 5un eu.
0 u e ne!ie. *iu care e5*e ace5* nume. Se 7ncide
cercul; <arele 7<i 7n>ge dinDii 7n r!ria c!ad#. A<a *rebuie
5# >e. Tu <i ace5* nume. i !rile. 3en*ru ea <i en*ru *ine.
Al ai5re"ecelea nume 5cul*a* 7n ia*r#; un nume care 5e
r!nunD#
ar<iD# <i 7n7nl!aie.
*!iul n!Dii
u; nu<imi+e
7n 5*r#lucirea
*eam# 5#+l5!arelui;
r!nunD7nacum.
ger; e
0 A*unci; r!nunD#+l.
0 Zenne@er Zenne@er de Zengerberg.
0 i !rile 5un* en*ru mine.
0 S# *ermin#m cu a5*a; a i"bu*i* el 5# r!5*ea5c#. Ia Ia+
m# de m=n#.
Ea 5+a ridica*; 5+a ar!ia* de el; i+a *rimi5 7n @aD# un aer
rece; #*run"#*!r; *#i!5.
0
0 u a5*#"i;
$i+ai i+a 5u5 ea. Ln*r+! "i; da. -ar nu a5*#"i.
lua* *!*ul
0 u; l+a 7n*reru* ea. Eu nu iau nimic. Iau d!ar de m=n#.
A<a 7nc=* nimeni 5# nu >e 5ingur 7n a5*@el de clie. Singur 7n
negur# %a reedere; Meral* de Riia. Ln*r+! "i.
u i+a r#5un5. S+a 7n*!r5 7nce* <i a leca* agale. Ln ceaDa
care a 7n#lui* bru5c culmea muncelului; 7n ceaDa 7n care a
di5#ru* *!*ul; 7n ceaDa alb#; umed#; 7n care 5+a *!i*
menirul; !rile de la *emelia lui <i cele ai5re"ece nume
graa*e e el. u mai era nimic; numai ceaD# <i ume"eal#;
iarb# 5*r#lucind de la ic#*uri la ici!are; iarba uimi*!r de
7nmire5ma*#; a#5#*!r; dulce de *e dureau *=mlele; =n#
la ui*are; =n# la !b!5eal#
0 C!ane Meral*V Ce aiN Ai aDii*N i+am 5u5 eu; 7nc# nu
*e+ai 7n*rema*. -e ce 5# alerg#m =n# e culmeN
0 Am ad!rmi*; 5+a @reca* cu m=na e5*e @aD#; a clii*. Am
ad!rmi*; la naiba u+i nimic; Zurga; de la "#u<eala a5*a
0 A<a+i bine; >r+ar al naibii de ar<iD# Trebuie 5#
mergem; c!na<ule. Haide; ! 5# *e a,u* 5# c!b!ri !=rni<ul.
0 +am nimic
0 imic; nimic. Tare+5 curi!5 ce *e+a 7min5 5#+Di
7mle*ice<*i ici!arele e muncelul #5*a. -e ce *e+ai 5ui* la
naiba; e muncel; e ar<iDa a5*aN Ai ru* 5# le ci*e<*i
0 44 0
numeleN i le 5uneam eu e *!a*e. Ce aiN
0 imic Zurga LDi amin*e<*i *!a*e numeleN
0 egre<i*.
0 Ia ai 5#+Di #d mem!ria 'l*imul. Al ai5re"ecelea.
Ce nume e5*eN
0 -ar *are ne7ncre"#*!r mai e<*iV 3ui *!*ul la 7nd!ial#.
rei 5# e"inume.
<*iu ace5*e dac# nu min*N ai
'l*imul; -!ar Di+am
5u5N 5u5 c#
Ei bine; =n#e5*e
ul*imul <i D=ncii
Z!l
Mre*en de Carrera5. Ll <*iai; !a*eN
Meral* <i+a <*er5 le!aele cu 7nceie*ura m=inii. S+a ui*a*
la menir. %a *!a*e numele.
0 u; a r#5un5. u+l <*iam.

VIII
0 C!ane Meral*N
0 -a; ZurgaN
egu5*!rul <i+a leca* caul; a *#cu* un *im; r#5ucindu+<i
e dege* buc#Dica de <nur cu care 7i reara5e <aua
=n#*!rului. Ln cele din urm# 5+a ridica* <i l+a b#*u* u<!r e
5a*e e u<*iul care m=na c#ruDa.
0 Treci e calul de re"er#; une. Iau eu @r=iele. S*ai cu
mine e car#; Meral*. i *u; ce r!a*a carului *e mai 7n=rDi;
uneN Hai; ia+! 7nain*e la *raV rem <i n!i 5# #l#r#gim
una+al*a; n+aem ne!ie de urecile *aleV
Qabu<c#; lega*# 7n 5a*ele c#ruDei; a nece"a*; a *ra5 de
#Duri; ui*=ndu+5e cu inidie la calul care ! lua5e la gal! e
drum.
Zurga a le5c#i* din bu"e; biciuind u<!r caii cu @r=iele.
0 Ei bine; a 7nceu* el 7n*r+! d!ar#; ce5*ia e; c!na<ule
i+am r!mi5 Ac!l!; e !d Di+am @#cu* ! r!mi5iune
0 u *rebuie; l+a 7n*reru* raid =n#*!rul. u *rebuie;
Zurga.
0 Qa *rebuie; a relica* a5ru negu5*!rul. !rba+i !rb#.
Ceea ce+! 5# g#5e5c aca5# <i la care nu m# a<*e* ! 5# >e
al *#u.
0 %a5#. u reau nimic de la *ine. Sun*em ci*.
0 u; c!na<ule. -ac# g#5e5c aca5# a<a cea 7n5eamn#
0 4 0
c# a<a+i de5*inul. Iar dac# *e ,!ci cu de5*inul; dac# nu Dii
c!n* de el; a*unci; *e ede5e<*e a5ru.
*iu; 5+a g=ndi* =n#*!rul. *iu.
0 -aP c!ane Meral*
0 Ce; ZurgaN
0 +! 5# g#5e5c nimic aca5# la care 5# nu m# a<*e*.
imic;
C!na<ule <i =n#*!r;
cu 5iguranD# nimic Aurica;
a5cul*#+m#: din ceea ce mea;
@emeia n#d#,duie<*i.
nu mai
!a*e aea c!ii du# ce l+a n#5cu* e ul*imul <i *!a*e ca
*!a*e; dar c!il n+! 5# g#5im aca5#. S+a nimeri* cam r#u; ce
5#+i @aci.
Meral* nu i+a r#5un5.
i Zurga a *#cu*. Qabu<c# a @!rn#i* din n!u; <i+a 5muci*
caul.
0 -ar am d!i >i; a relua* Zurga bru5c; riind e drum; 7n
"are. -!i;
ei 5#+<i "draeni;
g#5ea5c# un!inici <i i5*eDi.
c##*=i. 'nul; 3=n#
m+amlag=ndi*;
urm# *rebuie
7l iau e<i
l=ng# mine; 5# derind# negu5*!ria. Iar cel#lal*
Meral* *#cea.
0 Ce 5uiN Zurga <i+a 7n*!r5 caul <i 5+a ui*a* la el. $i+ai
ceru* e !d 5#+Di r!mi*. Ai ru* un c!il e care 5#+l
derin"i cu r#,i*!ria; nu en*ru al*cea. -e ce c!ilul
*rebuia 5# >e nea<*e*a*N -aP ce; unul a<*e*a* nu+i bunN
Am d!i; unul 5# 7neDe r#,i*!ria. S#+<i @ac# *reaba. Cum n+
a,u*#; nici nu 5*ric#.
0 E<*i 5igur; l+a 7n*reba* 7n <!a*# Meral*; c# nu 5*ric#N
Zurga <i+a 5*r=n5 !cii.
0 S# aere !ameni; 5# le 5ale"e ieDile; du# #rerea
*a; a,u*# 5au 5*ric#N Cei ai5re"ece de e muncelN Tu; e
!dN Ce+aDi @#cu*; aDi a,u*a* 5au aDi 5*rica*N
0 u <*iu; a !@*a* Meral*. u <*iu; Zurga. 'ne!ri mi 5e
are c# <*iu. -ar al*e!ri am 7nd!ieli. Ai rea ca >ul *#u 5#
aib# a5*@el de 7nd!ieliN
0 S# aib#; a 5u5 5eri!5 negu5*!rul. %a5#+l 5# aib#.
3en*ru c# *aman #5*a e un lucru uman <i bun.
0 CareN
0 Lnd!ielile. umai r#ul; Meral*; nu le are nici!da*#. Iar
de de5*inul 5#u; nu 5ca# nimeni.
0 4/ 0
=n#*!rul nu i+a r#5un5.
-rumul regal ! c!*ea e 5ub un er5an* 7nal*; e 5ub
me5*eceni c!n*!r5i!naDi care re"i5*au 7n m!d miracul!5 e
an*a abru*#. &run"ele me5*ecenil!r erau galbene.
T!amna; 5+a g=ndi* Meral*; ine iar *!amna. Ln ,!5 lic#rea un
r=u; 5*r#luceau ali5adele albe ale 5*r#,eril!r; ac!eri<urile
c#5uDel!r; il!nii
*urnice*. 'n bac ci!liDi ai unui
5e 7ndre*a debarcader.
5re A 5cr=<ni*
mal; 7ming=nd un
7n @aD#
un al; de5#rDind aa cu na5ul 5#u b!n*; d=nd la ! ar*e
beDele <i @run"ele care lu*eau la 5ura@aD#; nemi<ca*e; 7n*r+
un c!!r murdar; c!lb#i*. &r=ngiile *ra5e de barcagii
5c=rD=iau. $ulDimea 5*r=n5# e mal @rem#*a; *!*ul era
7n!lbura* 7n*r+! #rm#laie de nede5cri5: "biere*e de @emei;
ble5*eme de b#rbaDi; l=n5e*e de c!ii; muge*e de b!ine;
nece"a*uri de cai; be#i* de !i. $u"ica m!n!*!n#; gra#; a
@ricii.
0 !5V !5; *reci 7na!i; le#d#*ur#V "biera un c#l#reD cu
caul 7n@#<ura* 7n*r+! c=r# 7n5=ngera*#. Calul; 5cu@unda*
=n# la bur*#; 5+a 5muci* 7n 5u5; <i+a a"=rli* ici!arele din
@aD#; a 5*r!i* cu a#. 3e debarcader r#cne*e; Die*e.
Scu*ierii 7mingeau bru*al mulDimea; l!eau 7n 5*=nga <i+n
drea*a cu 5uliDele.
0 !5 de e bacV a urla* c#l#reDul; 5c!D=ndu+<i 5ada.
umai arma*aV !5; c# de nu; 7Di "dr!be5c c##D=naV
Meral* a *ra5 de #Duri; <i+a !ri* iaa care dan5a ciar e
marginea de>leului.
3rin de>leu; 7n "#ng#ni* de arme <i armuri; gal!a !
c!l!an# de in@an*erie grea; ridic=nd n!ri de ra@ care+i
ac!ereau e 5cu*ierii ce alergau din urm#.
0 Meraaaal*V
S+a ui*a* 7n ,!5. Ln*r+un car "dr!bi* <i aband!na* 7n mi,l!cul
drumului; lin de cu<*i din lemn; 5#rea <i+<i u*ura braDele
un b#rba* 5lab; 7n*r+un duble* i<iniu <i cu ! #l#ri!ar# cu
an# de egre*#. Ln cu<*i 5e "b#*eau <i 5e 7n@!iau g#ini <i
g=<*e.
0 Meraaal*V Sun* euV
0 a5FierV in! aiciV
0 !5; ,!5 de e bacV urla de e debarcader caalerul cu
0 4U 0
caul banda,a*. Qacu+i d!ar en*ru 5!ldaDiV -ac# reDi 5#
a,ungeDi e malul cel#lal*; 5ec#*uril!r; uneDi m=na e
*!!are <i 7n #dure cu !i; 7n,gebaDi+# ! lu*#V Qacu+i
d!ar en*ru 5!ldaDiV
0 3e *!Di "eii; Meral*V g=@=ia !e*ul; urc=nd er5an*ul
de>leului. -uble*ul lui i<iniu era nin5 cu u@ de a5#re. e"i
ce
a<a5e 7n*=ml#N
cum Cei din S!dden
era de a<*e*a*; cred c#5#au5eierdu*
<i au 7nceu* lu*a;
re*rag#. -e
@a*; ce re*ragereN E ! @ug# 7n *!a*# regula; ! @ug# 7min5#
de gr!a"#V Trebuie 5+! <*ergem; Meral*. 3e malul cel#lal* al
arug#i
0 Ce @aci aici; a5FierN -e unde+ai r#5#ri*N
0 Cum ce @acN a Dia* bardul. $# mai 7n*rebiN &ug <i eu
ca *!a*# lumea; *!a*# "iua m+a "druncina* c#ruDa a5*aV 'n
*ic#l!5 mi+a @ura* calul a"i+n!a*eV Meral*; *e r!g din 5ue*;
5c!a*e+m# din cli#
a,ung# aici din iadul7n#5*aV
cli#VLDiCine
5un; il@gaardienii
nu une !*el5#<i
aruga 7n*re
ei a,unge 5ub cuDi*. Sub cuDi*; riceiN
0 u in*ra 7n anic#; a5Fier.
!5; la debarcader; nece"a* de cai 7min<i cu @!rDa e
bac; "#ng#ni* de !*c!ae e la*@!rm#. ie*e. H#rm#laie.
3le5c#i*ul aei 7n care a c#"u* un car de"membra*; muge*e
de b!i care+<i 5c!*eau b!*urile la 5ura@aD#. Meral* a #"u*
cum c!<#rcile <i cu<*ile c#deau 7n r=u; 5e l!eau de bur*a
bacului; lu*eau mai dear*e; lua*e de <u!i. 'rle*e;
5udalme. Ln de>leu; un n!r de ra@; r!!* de c!i*e.
0 'nul du# al*ulV a 5*riga* banda,a*ul; #*run"=nd
c#lare 7n mulDime. 3e r=nd; 5ec#*uril!rV 'nul du# al*ulV
0 Meral*; a icni* a5Fier ag#D=ndu+5e de 5c#rile <eii. e"i
ce 5e e*receN +aem cum 5# urc#m e bacul #la. S!ldaDii
*ran5!r*# cu el *!* ce 5e !a*e; a!i 7i dau @!c; ca 5# nu+l
!a*# @!l!5i il@gaardienii. A<a 5e @ace de !bicei; nuN
0 Ai dre*a*e; a c!n>rma* =n#*!rul d=nd din ca. A<a
5e @ace de !bicei. u 7nDeleg; *!*u<i; de ce a*=*a anic#N
Oare e5*e rimul r#"b!i; al*ele n+au mai @!5*N Ca de >ecare
da*#; *ruele regil!r ! 5#+<i ru# g=*ul recir!c; iar a!i
regii cad de ac!rd; 5emnea"# un *ra*a* <i ambii *rag @!l!a5e
cu acea5*# !ca"ie. 3en*ru cei care 7<i ru c!a5*ele acum la
0 46 0
debarcader; nu 5e a 5cimba nimic; 7n rinciiu. A*unci; de
ce a*=*a #r5are de 5=ngeN
a5Fier 5+a ui*a* la el cu a*enDie; @#r# 5# dea drumul
5c#ril!r.
0 u rea e<*i la curen* cu eenimen*ele; Meral*; i+a
r#5un5. Sau nu !Di 5# le 7nDelegi 5emni>caDia. ]5*a nu+i un
r#"b!i
e*ic de!bi<nui*
#m=n*. en*ru 5ucce5iunea
A5*a nu+i la *r!n
! 7nc#ierare 7n*re5au
d!ien*ru
@eudali;unla
care D#ranii 5e ui*# @#r# 5#+<i 7n*reru# c!5i*ul.
0 i a*unci; ce eN %uminea"#+m#; en*ru c# abar n+am
ce e5*e. Ln*re n!i >e !rba; uDin 7mi a5#; dar l#mure<*e+
m#; *e r!g.
0 +a mai @!5* nici!da*# e @aDa #m=n*ului un r#"b!i ca
#5*a; a 5u5 bardul 5eri!5. Oa5*ea il@gaardului n+a l#5a* 7n
urm# dec=* #m=n* =r,!li* <i cadare. C=muri 7n*regi de
cadare.
il@gaardulE5*e un r#"b!i
7m!*ria deCru"ime
*u*ur!r. e?*erminare; de nimicire.
0 u e?i5*# <i nici n+a e?i5*a* re!da*# r#"b!i @#r#
cru"ime; l+a 7n*reru* =n#*!rul. E?agere"i; a5Fier. %a @el <i
cu bacul #5*a: a<a 5e @ace de !bicei. E5*e; ca 5#+i 5un a<a;
! *radiDie mili*ar#. -e c=nd e lumea lume; *ruele care
c!*r!e5c ! Dar# !m!ar#; ,e@uie5c; dau @!c <i i!lea"#; nu
nea#ra* 7n acea5*# !rdine. -e c=nd e lumea e #m=n*ul
#5*a; 7n *im de r#"b!i; D#ranii 5e a5cund rin #duri cu
nee5*ele <i cu ag!ni5eala e care ! !* c#ra cu ei; iar c=nd
5e *ermin# *!*ul; 5e 7n*!rc
0 u 7n ace5* r#"b!i; Meral*. -u# ace5* r#"b!i; n+! 5#
mai aib# cine 5# 5e 7n*!arc# <i la ce 5# 5e 7n*!arc#.
il@gaardul la5# 7n urm# d!ar cenu<#; *ruele 5ale 5e
n#u5*e5c ca un *!ren* <i @ac r##d 7n calea l!r.
S=n"ur#*!ri <i ruguri 5un* re5#ra*e de+a lungul
drumuril!r; @umul 5e 7nalD# la cer ac!erind !ri"!n*ul. Ai
5u5 c# de c=nd e lumea e #m=n* 5e 7n*=ml# a<aN Ei
bine; ai nimeri*+!. A<a e de c=nd e lumea. %umea n!a5*r#.
Ln*ruc=* 5e are c# il@gaardienii; de c=nd au eni* de e5*e
munDi; ne+au mi5*ui* lumea n!a5*r#.
0 +are niciun r!5*. %a ce bun 5# nimice<*i lumeaN
R#"b!aiele nu 5e duc de dragul nimicirii. R#"b!aiele 5e duc
0 49 0
en*ru d!u# m!*ie. 'nul e5*e u*erea; al d!ilea; banii.
0 u >l!5!@a; Meral*V Ceea ce 5e e*rece nu !Di 5cimba
rin >l!5!>eV -e ce nu a5culDiN -e ce nu e"iN -e ce nu rei
5# 7nDelegiN Crede+m#; aruga n+! 5# le 5*ea 7n cale
il@gaardienil!r. Ln *imul iernii; a*unci c=nd r=ul a 7ngeDa;
ei !r merge mai dear*e. LDi 5un; *rebuie 5# @ugim; 5#
@ugim =n#ciar
ac!l!. -ar la $ia"#n!a*e; !a*e ac!l!;
dac# nu !r a,unge n+! 5# a,ung#
lumea =n#
n!a5*r#
nu a mai > nici!da*# a<a cum a @!5*. Meral*; nu m# l#5a
aiciV u m# de5curc 5ingurV u m# l#5aV
0 Cred c+ai 7nnebuni*; a5Fier. =n#*!rul 5+a aleca* 7n <a.
Cred c+ai 7nnebuni* de @ric#; dac# !Di 5# *e g=nde<*i c+! 5#
*e la5 5ingur. -#+mi m=na; 5ari e cal. +ai ce 5# cauDi aici;
e bac n+ai cum 5# *e 5*rec!ri. O 5# *e duc 7n 5u5ul r=ului; !
5# c#u*#m ! barc# 5au ! lu*#.
0 il@gaardienii
ar!ae. Ai !b5era*! c#l#reDiiN
5# ne a,ung#
Se ededin c#urm#. Sun* din
in direc* de,a
lu*#. S# mergem 7n ,!5ul r=ului; 5re #r5area Inei.
0 Ma*a cu #ic#reala. O 5# ne de5curc#m; ai 5# e"i. Ln
,!5ul r=ului 5un* *!* a<a; gl!a*e de !ameni; la *!a*e bacurile
e la @el ca aici; *!a*e b#rcile 5un* de,a reci"iDi!na*e;
r!babil. !m merge e r=u 7n 5u5; 7m!*ria curen*ului; 5#
nu+Di >e @ric#; ! 5# *e *rec r=ul >e <i e un bu<*ean.
0 Abia 5e "#re<*e cel#lal* malV
0 u *e c#ina. i+am 5u5; ! 5# *e *rec.
0 i *uN
0 Sari e cal. $ai !rbim e drum. Hei; la naiba; dar nu
cu di*amai 5aculV rei 5#+i rui <ira 5in#rii lui Qabu<c#N
0 A5*a+i Qabu<c#N Qabu<c# era murg#; iar a5*a e r!aib#.
0 3e *!Di caii mei 7i ceam# Qabu<c#. *ii bine a5*a; nu
7ncerca 5# 5cimbi !rba. i+am 5u5; arunc# 5acul. Ce
naiba ai 7n elN AurN
0 $anu5cri5eV 3!e"iiV i unele g=nduri
0 Arunc#+le 7n r=u. O 5# 5crii al*ele. O 5#+mi 7mar*
merindele cu *ine.
a5Fier a @#cu* ! @aD# demn# de mil#; dar n+a 5*a* mul* e
g=nduri; <i+a arunca* 5acul 7n a# cu a=n*. A 5#ri* e cal <i
5+a a<e"a* 7n <a Din=ndu+5e de cureaua =n#*!rului.
0  0
0 %a drum; la drum; a 7ndemna* el ner#bd#*!r. S# nu
ierdem remea; Meral*; 5# a,ungem 7n #dure; 7nain*e de
0 Lnce*ea"#; a5Fier; c#ci 7i *ran5miDi 5aima <i lui
Qabu<c#.
0 u+Di ba*e ,!c de mine. -ac+ai <*i ce+am
0 Taci; la naibaV 3!rnim; *rebuie 5# *reci r=ul 7nain*e de
c#derea
0 EuN n!Dii.
i *uN
0 $ai am cea *reburi e malul #5*a al r=ului.
0 Te+ai 5min*i*; Meral*. u+Di mai lace iaDaN Ce *reburiN
0 u+i *reaba *a. Am de g=nd 5# m# duc la Cin*ra.
0 %a Cin*raN u mai e?i5*# Cin*ra.
0 Ce rei 5# 5uiN
0 u mai e?i5*# Cin*ra. -!ar cenu<#; d#r=m#*uri <i
m!rmane de m!l!". il@gaardienii
0 -#+*e ,!5; a5Fier.
0 CeN
0 -#+*e ,!5V =n#*!rul 5+a 7n*!r5 bru5c. Trubadurul 5+a
ui*a* la ciul lui <i a "bura* la #m=n* de e cal; 5+a *ra5 un
a5 7na!i; 5+a !*icni*.
Meral* a de5c#leca* 7nce*. A l!i* u<!r cu @r=iele c##D=na
ieei; a 5*a* ! cli# ne!*#r=*; a!i <i+a @reca* @aDa cu m=na
7nm#nu<a*#. S+a a<e"a* e ! bu*urug# de la marginea
!=rni<ului; 5ub un rug de *randa>ri cu e*ale 5=ngerii.
0 in! aici; a5Fier. S*ai ,!5. i !e5*e<*e+mi de5re
Cin*ra. T!*ul.
3!e*ul 5+a a<e"a*.
0 il@gaardienii au #*run5 ac!l! rin*r+! *rec#*!are; a
7nceu* a5Fier du# un r#5*im de *#cere. Erau cu miile. Au
7nc!n,ura* *ruele din Cin*ra e alea $arnadal. Q#*#lia a
dura* *!a*# "iua; din "!ri =n# 7n amurg. Cei din Cin*ra au
lu*a* i*e,e<*e; dar au @!5* decimaDi. Regele a muri*; a!i <i
Regina
0 Calan*e.
0 -a. +a ermi5 5# 5e r#5=ndea5c# anica; n+a da*
!ie 5# >e arababur#; i+a aduna* 7n ,urul ei <i al draelului
e cei care re"i5*a5er#; au 5*r#un5 r=ndurile du<manil!r; 5+
au re*ra5 dinc!l! de r=u; 5re !ra<. Cine a i"bu*i*.
0 1 0
0 i Calan*eN
0 Cu ! m=n# de caaleri i+a ac!eri* e !<*eni; le+a
7nle5ni* re*ragerea. Se 5une c# 5+a b#*u* ca un b#rba*; 5+a
arunca* !rbe<*e 7n *!iul lu*ei. A @!5* 5*r#un5# de =r@urile
5uliDel!r il@gaardienil!r. R#ni*# gra; a @!5* du5# 7n *=rg. Ce
ai 7n l!5c#; Meral*N
0
0 !*c#.
Cum 5#reiN
nuV
0 3!e5*e<*e. Sune mai dear*e; a5Fier. T!*ul.
0 -e @a*; *=rgul nu 5+a a#ra*; n+a @!5* niciun a5ediu; nu
mai era cine 5# 5*ea e "iduri. CeilalDi caaleri <i @amiliile
l!r; n!bilii <i regina S+au baricada* 7n ca5*el. il@gaardienii
au cuceri* ca5*elul 7n mar<; le5ne; r#,i*!rii l!r au re@#cu*
7n ra@ !ar*a <i ! ar*e din "iduri. umai d!n,!nul a @!5*
#di* r!*e,a* rin @armece; en*ru c# a re"i5*a* a*acului
r#,i*!ril!r nil@gaardieni.
il@gaardienii l+au lua* cuCu *!a*e
a5al* e ace5*ea; du#
din#un*ru. +aua*ru "ile;
mai g#5i*
e nimeni iu. 3e nimeni. &emeile <i+au !m!r=* runcii;
b#rbaDii <i+au !m!r=* @emeile; du# care 5+au arunca* ei
7n<i<i 7n 5ade 5au Ce+i cu *ine; Meral*N
0 Sune mai dear*e; a5Fier.
0 Sau recum Calan*e cu caul 7n ,!5; de e
creneluri; de la cea mai mare 7n#lDime. Se 5une c# i+a
iml!ra* 5+! imeni n+a ru*. A<a c# 5+a urca* e creneluri
<i Cu caul 7nain*e. S+ar #rea c# au @#cu* lucruri
7ngr!"i*!are cu *ruul ei. u reau 5# !rbe5c de5re a5*a
Ce+ai #Di*N
0 imic. a5Fier Ln Cin*ra era ! @a*#. e!a*a lui
Calan*e; de re! "ece; un5re"ece ani. 3e nume Ciri. Ai
au"i* cea de5re eaN
0 u. -ar 7n *=rg <i 7n ca5*el a @!5* un m#cel 7ngr!"i*!r <i
ar!ae nimeni n+a mai 5c#a* cu iaD#. ici din*re cei care
au a#ra* d!n,!nul n+a 5uraieDui* nimeni; Di+am 5u5. Iar
ma,!ri*a*ea @emeil!r <i a c!iil!r din @amiliile mai
im!r*an*e erau ac!l!.
=n#*!rul n+a 5u5 nimic.
0 O cun!<*eai e acea5*# Calan*eN l+a 7n*reba* a5Fier.
0 O cun!<*eam.
0 2 0
0 i e @a*a de5re care ai 7n*reba*N CiriN
0 i e ea ! cun!<*eam.
A adia* un =n* din5re r=u; a undui* 5ura@aDa aei; a
cl#*ina* crengile. -e e crengi "burau @run"e 5*r#luci*!are 7n
=r*e,uri. T!amn#; 5+a g=ndi* =n#*!rul; din n!u *!amn#.
S+a ridica*.
0 Cre"i 7n de5*in;
Trubadurul a5FierN
<i+a ridica* caul; 5+a !lba* la el.
0 -e ce m# 7n*rebiN
0 R#5unde+mi.
0 Ei bine cred.
0 i <*iai c# acela<i de5*in nu e5*e de a,un5N C# *rebuie
cea mai mul*N
0 u 7nDeleg; Meral*.
0 u e<*i 5ingurul. -ar a<a e5*e. Trebuie cea mai mul*.
3r!blema
anume. e5*e c# eu eu nu mi+am da* 5eama nici!da*# ce
0 Ce+i cu *ine; Meral*N
0 imic; a5Fier. Hai; urc#. S+! lu#m din l!c; 5e duce "iua.
Cine <*ie c=* ! 5# ne ia 5# c#u*#m ! barc#; <i aem ne!ie
de una mare. -!ar n+! 5+! la5 e Qabu<c#.
0 Trecem 7mreun#N 5+a bucura* !e*ul.
0 -a. 3e ar*ea a5*a a r=ului nu mai am ce 5# cau*.

IX
0 ZurgaV
0 AuricaV
T=n#ra a @ugi* din !ar*#; u*ur=ndu+<i #rul elibera* din
ba*ic; !*icnindu+5e; Di=nd. Zurga i+a arunca* #Durile
5eri*!rului; a 5#ri* din c#ruD#; a alerga* 7nain*ea ei; a lua*+!
de mi,l!c cu u*ere; a ridica*+! 7n braDe; a 7n=r*i*+!; 5+au
7n=r*i*.
0 Eu 5un*; AuricaV $+am 7n*!r5V
0 ZurgaV
0 $+am 7n*!r5V S# 5e de5cid# !rDileV S+a 7n*!r5
5*#=nulV A; AuricaV
Era ud#; mir!5ea a 5#un. S#la; era limede. A l#5a*+!
0  0
cu ici!arele e #m=n*; dar nici a*unci ea nu i+a da*
drumul; ag#Da*# de el; *remur=nd#; cald#.
0 Hai 7n ca5#; Aurica.
0 3e *!Di "eii; *e+ai 7n*!r5 u d!rmeam n!a*ea
Zurga u 7ncideam un !ci
0 $+am 7n*!r5. A; m+am 7n*!r5V i b!ga* e dea5ura;
Aurica. e"i c#ruDaN
c#ruDa; AuricaN Hei;
-e5*ul de gr#be<*e+*e <i *rage !rDileV e"i
bine mi+a mer5
0 Zurga; la5#; nu+mi a5# ce e+n c#ruD# *e+ai 7n*!r5
*ea@#r 7n*reg
0 Q!ga* m+am 7n*!r5; 7Di 5un. O 5# e"i 7nda*#
0 ZurgaN i el cine e5*eN Cel 7mbr#ca* 7n negruN O; "ei;
are 5ad#
egu5*!rul 5+a ui*a* 7na!i. =n#*!rul de5c#leca5e <i
5*#*ea cu 5a*ele; re@#c=ndu+5e c# aran,ea"# <aua <i
de5agii. u 5e
0 O 5#+Di ui*amai
5un la ei; nu 5eO;
*=r"iu. ar!ia.
Aurica; dac# nu era el
'nde 5un* c!iiiN S#n#*!<iN
0 S#n#*!<i; Zurga; 5#n#*!<i. S+au du5 e c=m; 5# *rag#
7n ci!ri; daP ! 5# le dea de e5*e ecinii c# ai eni* aca5#.
S#+i e"i cum 5!5e5c 7nda*# *!Di *rei
0 TreiN Cum adic#; AuricaN Oare
0 u -aP *rebuie 5#+Di 5un cea +! 5# *e m=niiN
0 EuN 3e *ineN
0 Am lua* de cre5cu* ! @e*iD#; Zurga. -e la drui"i am lua*+
!; <*ii; de la cei care au 5ala* c!iii du# r#"b!i I+au
aduna* de rin #duri e cei @#r# ad#!5* 5au r#*#ciDi
Abia 5e mai Dineau e ici!are ZurgaN Te+ai 5u#ra*N
Zurga <i+a du5 m=na la @run*e; 5+a ui*a* 7na!i. =n#*!rul
mergea 7nce* 7n urma c#ruDei; duc=nd calul de c##5*ru. u
5+a ui*a* la ei; nici m#car nu <i+a 7n*!r5 caul.
0 ZurgaN
0 O; "ei; a gemu* negu5*!rul. O; "eiV Aurica cea la
care nu m# a<*e*amV Aca5#V
0 u > 5u#ra*; Zurga O 5# e"i; ! 5#+Di lac#. &e*iD#
i5*eaD#; dr#guD#; rednic# 'n ic cam ciuda*#. u rea 5#
5un# de unde e; l=nge din 5enin. -e+aia n+! mai 7n*reb.
Zurga; <*ii c=* de mul* mi+am d!ri* din*!*deauna 5# am !
0 4 0
@a*# Ce+ai #Di*N
0 imic; i+a 5u5 el 7nce*. imic. -e5*inul. T!* drumul a
b=igui* rin 5!mn; n#uci* de @ebr#; nimic al*cea dec=*
de5*inul <i de5*inul 3e *!Di "eii nu e en*ru min*ea
n!a5*r#; Aurica. Habar n+am ce @el g=nde5c cei ca el. Ce
i5ea"#. u+i en*ru min*ea n!a5*r#
0 Ta*aVVV SuliFV -aP mari aDi mai cre5cu*; ca *auriiV
0 adb!rV
HaideDi iu*e la mineV Iu*e
S+a !ri*; #"=nd ! crea*ur# mic#; 5ubDire; cu #rul
cenu<iu; #<ind 7nce* 7n urma b#ieDil!r. &a*a l+a rii*; el i+a
#"u* !cii mari; er"i ca iarba rim#erii; 5*r#lucind ca
d!u# 5*ele. A #"u*+! cum 7ncee din*r+!da*# 5# alerge;
cum alearg#; cum A au"i*+! cum Di#; 5ubDire;
#*run"#*!r.
0 Meral*V 5+a 7n*!r5 cu ! mi<care @ulger#*!are; graDi!a5#.
=n#*!rul
A @ugi* 7n 7n*=minarea ei. Zurga riea r#,i*. u 5e g=ndi5e
nici!da*# c# un !m 5+ar u*ea mi<ca a*=* de reede.
S+au 7n*=lni* 7n mi,l!cul curDii. &e*iDa cu #rul cenu<iu; 7n*r+
! r!ciD# gri. i =n#*!rul cu #rul alb; cu 5ada e 5a*e;
7n e<m=n* de iele neagr#; cu 5*r#lucire argin*ie. =n#*!rul
cu 5al*uri len*e; @e*iDa cu 5#ri*uri 5rinDare; =n#*!rul 7n
genunci; cu braDele 5ubDiri ale @e*iDei 7n ,urul g=*ului 5#u;
cu le*ele cenu<ii; de cul!area <!b!lanului; e umerii lui.
Aurica a gemu* 5urd. Zurga a 7mbr#Di<a*+! @#r# niciun
cu=n*. Cu ! m=n# ! Dinea 5*r=n5 la ie*; iar cu cealal*#
m=n# i+a curin5 e cei d!i b#ieDi.
0 Meral*V a ree*a* @a*a; ag#D=ndu+5e de ie*ul
=n#*!rului. $+ai g#5i*V *iam euV Ln*!*deauna am <*iu*V
*iam c+! 5# m# g#5e<*iV
0 Ciri; i+a 5u5 =n#*!rul.
Zurga nu+i u*ea edea @aDa a5cun5# 7n le*ele cenu<ii.
Ln5# 7i edea m=inile 7n m#nu<i negre 7mbr#Di<=nd 5a*ele <i
umerii @e*ei.
0 $+ai g#5i*V O; Meral*V Te+am a<*e*a* *!* *imulV
Teribil de mul* *im -e+acum 5*#m 7mreun#; nu+i a<aN
-e+acum !m > 7mreun#; nuN Sune+mi; Meral*V 3en*ru
0  0
*!*deaunaV Sune+miV
0 3en*ru *!*deauna; Ciri.
0 -a; e a<a cum mi+au 5u5V Meral*V -a; a<a cum mi+au
5u5 Sun* de5*inul *#uN Sune+miV Sun* de5*inul *#uN
Zurga i+a #"u* !cii =n#*!rului. A @!5* @!ar*e 5urrin5. A
au"i* l=n5ul 7n#bu<i* al Auric#i; i+a 5imDi* umerii
5cu*ur=ndu+i+5e. S+a 5#u.
7nc!rdare; r#5un5ul ui*a* *ia
la =n#*!r <i a7nDeleag#
c# n+! 5# a<*e*a*;ace5*
cu
r#5un5; dar 7l a<*e*a. i l+a au"i*.
0 E<*i cea mai mul*; Ciri. Cea mai mul*.

0 / 0
0 U 0

S-ar putea să vă placă și