Sunteți pe pagina 1din 2

ATUR PANGIRING

Puji syukur kita aturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha asih, ingkang
sampun maringi rahmat lan hidayahipun dhumateng kita sedaya. Saengga kita saged
ngrampungaken makalah bahasa Jawa kanthi irah-irahan Upacara Adat Jawa Wetonan.

Makalah punika ngrembag babagan adicara Wetonan. Makalah menika mujudaken


satunggalipun syarat kagem tugas basa Jawa wonten ing kelas XI Mia 9 semester gasal.
Rampungipun makalah menika mboten saged uwal saking pambimbing saking
panyengkuyungipun bu Citra Purbarani minangka guru mata pelajaran bahasa jawa sarta kanca-
kanca.

Panulis rumaos menawi angginipun nyerat makalah punika taksih wonten kirangipun.
Pungkasanipun panulis atur nyuwun agunging samudra pangaksami menawi wonten babag
kirang kenal. Saklebetipun nyerat makalah menika. Sadaya panyaru sarta pamrayoga ingkang
asipat nyengkuyung dipunantu kagem sampurnaning seratan menika.

Cekap semanten kita aturaken matur nuwun dhumateng sedaya pihak ingkang sampun
kagungan peran serta wonten penyusunan makalah menika wiwit awal ngantos ing pungkasan.
Mugi-mugi Allah SWT maringi ridha ing sedaya usaha. Aamiin.

Lamongan,19 Agustus 2019

Kelompok 1

i
DAPTHAR ISI

Atur Pangiring ........................................................................................................................... i

Dapthar Isi ................................................................................................................................. ii

BAB 1 PURWAKA

1.1 Lelandhesing Panliten ......................................................................................................... 1

1.2 Underaning Panliten ............................................................................................................ 1

1.3 Ancasing Panliten ................................................................................................................ 1

BAB 2 ANDHARAN

2.1 Upacara Adat Jawa Wetonan ............................................................................................... 2

2.2 Sejarah Upacara Adat Jawa Wetonan .................................................................................. 2

2.3 Tata Cara Upacara Adat Jwa Wetonan ................................................................................ 2

2.4 Syarat Upacara Adat Wetonan ............................................................................................. 2

2.5 Alasane Nindaaken Upacara Adat Jawa Wetonan ............................................................... 2

2.6 Pandangane saking Agama Islam ........................................................................................ 2

BAB 3 PANUTUP

3.1 Dudutan ................................................................................................................................ 3

3.2 Piweling ................................................................................................................................ 3

Kapustakaan ............................................................................................................................... 4

Lampiran .................................................................................................................................... 5

ii