Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea


Data: 25.01.2016
Profesor: Cheregi Mihaela
Clasa: a X-a B
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învățare: Romanul
Subiectul: Caracterizarea personajului (text suport – Ion, de Liviu Rebreanu)
Tipul lecţiei: Lecție de dobândire de noi cunoștințe
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor
tipuri de texte
2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice
textului narativ
2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textului studiat
3.3. Elaborarea unei argumentări scrise pe baza textului studiat
Obiective operaţionale:
a) Obiective cognitive la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
– să identifice tipurile de personaje ce apar în romanul Ion, de Liviu Rebreanu;
– să recunoască mijloacele de caracterizare a unui personaj;
– să distingă trăsături ale personajului principal ;
– să-și argumenteze opinia privind răspunsul la întrebarea dacă Ion îşi merită sau nu
soarta.
b) Obiective afective
– integrarea noilor informaţii în sistemul propriu de valori;
– cultivarea sensibilităţii prin receptarea textului literar;
– dezvoltarea gândirii critice;
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, exerciţiul, aplicaţia, descoperirea,
brainstormingul, organizatorul grafic de tip cauză-efect, incidentul critic.
2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe.
3. Materiale didactice: fişe de lucru, volume de proză de Liviu Rebreanu
Bibliografie:
Programa școlară Limba si literatura română ciclul inferior al liceului, clasa a X-a, București,
2004
Rebreanu, Liviu, Ion, Ed. Facla, Timişoara, 1988
C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ,
Iaşi, Ed. Polirom, 1999
Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Paralela 45,
Piteşti, 2008
Desfăşurarea lecţiei:

Activitatea Strategii de Forme de


Etapele lecţiei Activitatea elevilor Durată
profesorului învăţare evaluare
Organizarea Profesorul face Elevii îşi pregătesc cele Conversaţia 1 min
colectivului şi prezenţa elevilor şi necesare lecţiei
captarea atenţiei asigură climatul de
lucru

Actualizarea Ce aţi avut de Romanul Ion, de Liviu 10 min


cunoştinţelor pregătit pentru azi? Rebreanu
anterioare Ce este romanul? - opera epică în proză, cu Conversaţia Evaluare
acţiune plasată pe mai euristică frontală
multe planuri narative, cu
personaje numeroase,
amplu caracterizate.
Ce tipuri de roman - în funcţie de tematica
cunoaşteţi? abordată: istoric, de
dragoste, de aventură,
social, poliţist etc. Evaluare
- în funcţie de relaţia individuală
narator – text: obiectiv,
subiectiv.
Identificaţi tipul de Ion este un roman social, Demonstraţia
roman în care se deoarece prezintă
încadrează Ion, societatea din Transilvania,
argumentând la început de secol XX şi
alegerea făcută. obiectiv deoarece:
- este scris la persoana a
III-a;
- acţiunea este prezentată Evaluare
cronologic; orală
- este o monografie a vieţii
rurale;
- personajul e tip
reprezentativ pentru o
întreagă categorie socială;
- foloseşte ca tehnică
observaţia realistă.
Precizați tema Viața satului transilvănean, Dezbaterea
romanului. de la începutul secolului
al XX-lea
Prezenaţi planurile - planul ţărănimii, având în
narative întâlnite în centru destinul lui Ion;
romanul Ion. - planul intelectualilor,
având ca nucleu familia
învățătorului Herdelea.
Ce aţi avut ca Întocmirea Fișei de Expunerea Evaluare
temă? identitate a lui Ion. individuală

Pregătirea şi Identificaţi 1.autorul – persoană reală Argumentarea 10 min


anunţarea instanţele ce creează o operă literară Evaluare
subiectului comunicării în – Liviu Rebreanu; individuală
acest roman. 2.naratorul – vocea
autorului, cel care
comunică faptele narate -
obiectiv, omniscient;
3.personajul – principalul
element al unei opere
epice; determină acţiunea;
se află în centrul
evenimentelor: Ion, Ana,
Florica, Vasile Baciu
4.cititorul – receptorul
unui text.
Identifică în roman
situațiile cauzatoare Reflecții ale elevilor. Brainstorming Observaţia
și efectele
decizionale care Organizatorul
influențează grafic de tip
destinul lui Ion. cauză-efect.
Comunicarea Profesorul anunţă Elevii sunt atenţi şi îşi Expunerea 1 min
subiectului şi a subiectul lecţiei şi notează titlul lecţiei în
obiectivelor noii scrie titlul pe tablă: caiete.
învăţări Caracterizarea Observaţia
personajului
principal, Ion li se
explică elevilor
obiectivele
propuse.
Dirijarea Care sunt a) caracterizarea directă 15min
învăţării modalităţile de - de către autor
caracterizare a unui - de către alte personaje
personaj? - autocaracterizarea Conversaţia
b) caracterizarea indirectă euristică
- numele personajului
- prin faptele personajului Evaluare
- prin comportament, curentă,
gândurile şi frământările orală
lui sufleteşti
- prin relaţia cu celelalte
personaje;
- prin aspectul fizic şi
vestimentar
- prin încadrarea într-un
anumit mediu Observaţia
- prin nume şi felul lui de
a vorbi.

Identificaţi modul Elevii sunt împărţiţi pe Învăţarea Evaluare


de caracterizare şi grupe şi rezolvă cerinţele. prin individuală
trăsătura de descoperire
caracter ce reies din
citatele de pe Fişa
de lucru.

Asigurarea Exercițiul III din - *Momentul de lectură Evaluare 10min


feedback-ului Fișa de lucru. Elevii citesc fragmentul şi Incidentul frontală
identifică unităţi lexicale critic
necunoscute (dacă există) Evaluare
Reflecții ale elevilor individuală
Temă pentru Realizați o - notează tema de casă 2 min
acasă compunere de 15-
30 de rânduri în
care să prezentați
opinia voastră
despre vinovăția/
nevinovăția lui Ion
în trasarea
propriului destin.
Notarea elevilor Profesorul notează Aprecieri 1 min
răspunsurile orale.
elevilor, Notare.
argumentându-le.
SCHEMA TABLEI
Caracterizarea personajului principal, Ion

 Diagrama situațiilor cauză – efect în destinul lui Ion.( Exemplu)

Dorința de a Renunțarea
avea pământ la Florica

Condiția socială Seducerea Conflict cu


Anei George

Căsătoria cu Moartea
Ana Anei

 Modalități de caracterizare a personajului:

Caracterizarea directă Caracterizarea indirectă


- de către narator - numele personajului
- de către alte personaje - prin faptele personajului
- autocaracterizarea - prin comportament, gândurile şi stări sufleteşti
- prin relaţia cu celelalte personaje;
- prin aspectul fizic şi vestimentar
- prin încadrarea într-un anumit mediu
- prin limbaj

 Ion, personajul principal al romanului, devorat de cele două patimi:

Patima petru pământ Patima pentru Florica

 flăcău sărac;  îndrăgostit de Florica;


 aprig;  viclean
 orgolios;  trist
 harnic;  pătimaș
 își iubește pământul mai mult decât orice;  dorește să renunțe la planurile sale, însă
 mulțumit de faptele sale; acest gând îl face să se disprețuiască;
 mândru;  sincer, își mărturisește dragostea
 batjocoritor; puternică;
 trufaș;  hotărât să nu renunțe la adevărata
 fericit că și-a făcut loc în viața satului. dragoste.