Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT FINAL DE EVALUARE

INIŢIALĂ

”Grupa Mare Ursuleții”

EDUCATOARE: Marcu Cristina-Elena, limba română

An şcolar: 2019 – 2020


Evaluarea initiala reprezinta strategia de masurare-apreciere-decizie
realizată la începutul unei secvențe a procesului de învățământ( ciclu de
instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol, subcapitol, grup de lecții,
lecție), fiind realizată: pentru determinarea cunoștintelor și capacităților care
reprezintă baza asimilării noilor conținuturi și formarea altor competențe;
pentru detectarea potențialului de instruire, potențialului de dezvoltare și a
potențialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului; pentru
stabilirea unui punct de plecare ce ar servi drept reper la evaluarea progresului
școlar. Evaluarea iniţială reprezintă o componentă esenţială a procesului
instructiv educativ din grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea
constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu. Pe lângă
funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al
evaluării iniţiale este stabilirea demersului didactic din perioada următoare,
care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise,
practice, probe ce au fost aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale
şi frontal. Consider că prin intermediul evaluării inițiale se pot identifica
lacunele existente la fiecare copil si putem stabili în ce măsură trebuie abordat
un anumit aspect al activității instructiv-educative.
Având în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală a copilului,
activitățile vor fi prezentate și desfășurate sub formă de joc, astfel încât copiii
să nu sesizeze efortul intelectual, ci să se simtă motivați în realizarea eficientă
a sarcinilor; de asemenea am respectat particularitățile de vârstă și individuale.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul a două
săptămâni ale anului şcolar 2019 - 2020, unui număr de 9 copii (din care 6
neevaluati) şi comportamentele urmărite au fost stabilite pe domenii de
dezvoltare.

EDUCAREA LIMBAJULUI(DLC):

Obiective urmărite:

● Să pronunțe relativ corect sunete integrate în cuvinte.


● Să povestească un text cu ajutorul imaginilor.
● Să se exprime oral corect din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic.
● Să înţeleagă intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – citit.
● Să transmită intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – citit.

În cadrul activităţilor de educare a limbajului am observat o evoluţie


pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii
reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un obiect, reţin cu uşurinţă expresii
ritmate, recită expresii, repovestesc fragmente din poveştile audiate, utilizând în
povestirea lor dialogul, transmit mesaje simple.Sunt și unii copiii care prezintă o
exprimare defectuoasă din punct de vedere fonetic și gramatical; prezintă
deficiențe de pronunție și exprimare.

Măsuri recuperatorii:
- Pentru copiii care au dificultăți de pronunție se vor desfășura mai multe jocuri
și exerciții de corectare a vorbirii;
- Copiii care usnt timizi vor fi solicitați mai des și încurajați pentru a căpăta
încredere în forțele proprii
-Se vor desfășura în continuarea activități care să stimuleze dezvoltarea și
îmbogățirea vocabularului și se va pune accentul pe pronunția corectă a
sunetelor.

ACTIVITATE MATEMATICĂ(DŞ):

Obiective urmărite:
● Să-şi dezvolte capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza
formele geometrice.
● Să-şi dezvolte capacitatea de a compara grupe de obiecte prin asociere
globala (multe, putine) şi prin punere în corespondenţă.
● Să numere corect în concentrul 1-5/10 si sa construiasca grupe de obiecte.
● Să recunoască cifrele.
● Să numere crescător şi descrescător.
În cadrul activităților matematice, preșcolarii au demonstrat că stiu sa
formeze grupe de obiecte, in functie de naumte criterii si sa le denumeasca.
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi
reprezentările matematice. Toţi numără în limitele 1 - 5, câțiva chiar in
limitele 1-10, însă nu toţi raportează corect numărul la cantitate și nu pot
reprezenta grafic cifrele. Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei probleme
sprijinindu-se pe datele exprimate de o imagine.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane: cerc,
pătrat, triunghi, dreptunghi şi identifică corect poziţiile spaţiale ale obiectelor.

Măsuri recuperatorii:
- formarea unor deprinderi de muncă individuală.
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor.
- diferite jocuri cu conţinut
matematic.
CUNOAŞTEREA MEDIULUI(DŞ):
Obiective urmărite:
● Să recunoască cele patru anotimpuri precizand aspectele specifice acestora.
● Să enumere principalele caracteristici ale anotimpurilor.
● Să enumere fructe, legume, animale sălbatice și domestice.
● Să identifice fenomenele naturii din cele patru anotimpuri.
În cadrul acestei activităţi copiii şi-au îmbogăţit cunoştinţele referitoare la
mediul înconjurător. Descriu, enumera, clasifică elemente componente ale
mediului inconjurător; au demonstrat că sunt mari iubitori de natură manifestând
interes si curiozitate privind aspecte ale lumii inconjuratoare.

Măsuri recuperatorii:
Fiecare copil va fi ajutat ca prin joc să-și consolideze și sistematizeze
cunostintele referitoare la anotimpuri, animale, plante și caracteristicile acestora.
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului
înconjurător( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii
înconjurătoare a cauzalităţii acestora în vederea formării premiselor concepţiei
ştiinţifice despre lume).Se vor organiza vizite și excursii, urmarindu-se formarea și
dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător.

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE(DOS):

Obiective urmărite:
● Să cunoască normele de comportare în societate, in timpul jocurilor de grup.
● Să răspundă la formele de salut folosite de adulti.
●Să cunoască reguli de normă și igienă personală.
●Să cunoască numele si prenumele lor și ale părinților.

Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, însă există


și unii care dovedesc un comportament necivilizat în relațiile cu cei din jur.Coopiii
cunosc regulile de comportare civilizată, însă uneori le ignoră.
Am observat că majoritatea copiilor se implică să ia atitudine în anumite
situații problemă, conștientizează consecințele pozitive si negative ale actelor de
comportament asupra celorlalti.Unii colaboreaza in grup pentru realizarea unor
sarcini de lucru.In ceea ce priveste dezvoltarea emotionala reusesc sa exprime ceea
ce simt, atat verbal cat si expresiv, manifestand intelegere si raspund la emotiile
celorlalti.

Măsuri recuperatorii:
- se va insista pe dezvoltarea sentimentelor de empatie, inetlegere, compasiune,
acceptare punand copiii in situatii de a oferi ajutor.
-activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei.
-socializarea cu adulţii, copii.
- jocuri exerciţiu de folosirea formulelor de salut si dezvoltarea abilitatilor de lucru
in echipa.

ACTIVITATE PRACTICĂ(DOS):

Obiective urmărite:
● Să utilizeze abilităţile practice specifice nivelului de dezvoltare.
● Să insiruie corect obiectele date pentru obtinerea colierului dorit.
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice, dar
coordonarea acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată. De multe ori nu-si
finalizeaza lucrarile si nu verbalizeaza actiunile specifice. In cadrul activităților
practice preșcolarii au dovedit că pot efectua operații simple de lucru cu materiale
din natura si sintetice.

Măsuri recuperatorii :
- vom desfășura cativități pentru a le dezvolta
abilitățile practice de lucru în echipă.
-stimularea şi încurajarea copiilor in finalizarea lucrarilor.
-Vor fi antrenați în activități de verbalizare a acțiunilor întreprinse.

EDUCAŢIE MUZICALĂ(DEC):

Obiective urmărite:
● Să-şi dezvolte capacitatea de exprimare prin muzică.
● Să cânte în colectiv, în grupuri mici și individual cântece pentru copii.
● Să execute mișcări sugerate de textul jocurilor muzicale
● Să recunoască unele sunete din natură.
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele, respectând tonul şi
semnalul de început. Aproape toţi diferenţiază timbrul sunetelor din mediul
înconjurător, însă nu suficient pe cele muzicale şi mai ales nu diferenţiază durate
acestora. Toţi execută mişcările sugerate de textul cântecului sau jocurilor muzicale
interpretat , dovedind un simţ ritmic bine dezvoltat . Nu toţi cântă deodată la
unison, nu respectă ritmul.

Măsuri recuperatorii:
-antrenarea copiilor în jocuri muzicale.
-interpretarea cantecelor in colectiv si
grupuri mici.

EDUCAŢIE ARTISTICO-
PLASTICĂ(DEC):

Obiective urmărite:
● Să utilizeze deprinderile de lucru pentru realizarea unor picturi, desene,
modelaje.
● Să respecte corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme –
obiecte din mediul înconjurător.
In cadrul activităților artistico-plastice s-a observat o evoluție în ceea ce
privește folosirea corectă a culorilor, lucrând cu plăcere și inițiativă, astfel dând
dovadă de creativitate și originalitate în compunerea spațiului plastic.
S-au realizat progrese ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de
lucru(creion, pensulă) şi în compunerea spaţiului plastic. De asemenea decupează
forme de dimensiuni şi culori diferite utilizând tehnici spontane. Am observat,
totuşi, o rigiditate a mâinii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect pensula,
creionul, nu respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte puţini reuşesc să
descrie lucrările în mod obiectiv.

Măsuri recuperatorii:
- se va insista pe incurajarea folosirii acestor componente, creativitatea si
originalitatea, in redarea libera a desenului, lăsând copiii să elaboreze creații
individuale, originale și creative.
-Vom urmari dezvoltarea simtului estetic si capacitatea de a armoniza spatiul plastic.
-diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru.

EDUCAŢIE FIZICĂ(DPM):

Obiective urmărite:
●să cunoască și să răspundă motric la o comandă dată.
● Să execute corect mișcările diferitelor segmente ale corpului.
● Să execute corect exerciții de mers, alergare, săritură.
Preșcolarii se manifestă cu plăcere pe parcursul derulării activităților,
îmbinând cu ușurință mișcările solicitate cu jocuri de mișcare.Sunt în dezvoltare
deprinderile de bază, cum sunt săritul, alergarea, mersul în echilibru.Se străduiesc
să respecte regulile referitoare la îngrijire și igiena personală.
Unii copii întâmpină dificultăți în perceperea schemei corporale, în
păstrarea rândului, nu execută alergarea cu gura închisă, pe vârfuri etc.
Deprinderile motrice sunt în formare, iar unii copiii nu respectă regulile
jocurilor în care sunt implicaţi.
Măsuri recuperatorii:

-activităţi de respectare a regulilor de igienă, a regulilor jocurilor.


-ținuta coroprală corectă trebuie corectată prin jocuri
-se va face repetarea așezării în formație și în cadrul altor activități
-pentru dezvoltarea armonioasă vom încerca să-i scoatem în curte pentru a desfășura
activități sportive.

Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte


nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi abilităţi însuşite, deci o evoluţie în
ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică și socio-afectivă a copiilor .
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor
obiective accesibile, pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv -
educative care să ţină cont de datele culese, utilizarea acestor mijloace, metode,
tehnici de lucru care să formeze copiilor priceperile şi deprinderilor de bază,
necesare integrării active în activităţile educaţionale din învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și