Sunteți pe pagina 1din 13
Avaeign Biopnxavikhs kal noMmonikhs povopids Aaupewrikns Ap. Mapi\éva Mappdvn, lotopik6s-Apxaioddyos, Npoiotayévn AutoteAous Tunpatos Koivevikns Mpootagias, Naéeias, NoAmopoU & N. Fevids Afuou Aaupewtikns. Tevixa Tipotou avapepOe oto ovyxexpipévo Ggpa, mou apopd om Biopnxavixh Kal nod ouxh KAnpovoyid tng Aaupewtixnic, 6a Heda Geppd va evxapiomiow to EAnvIK6 Kevipo Téxvng Kai Hodtopot Kai Kupiaog mn Aiev8dvipid tou, x. BaowKn Kiovon, yr’ autihy tng thy NpdoKAnon, aAAd Kal yeviKOtEpa ya thy NpooTdGe1a Tov xataBddetar yia my, pe dG tpdio, avdbei§n mc tomxh¢ 10topiag tn¢ rrepioxnis prac. H exmévnon uc 6:5axtopixic Siatpibiic pou pe gpa «AGionoinon nadawv petaddeutiK@V X@PWV omy Tepioxn th¢ Adupewtuxnc, add Kai n €60 Kai Eiko! Ipia ouvarmta €m anaox6- Anon pou otov Afpo tou Aaupiou, pe oSynoay o€ oKétpelc rou apopowv omy avayxn avdSeifng mc umdpxovoas Biopnxavixns Kal TOdITIOTIKHS KANpovopds rou umdpxe1 Sidonapm o¢ oddKAnpn tm Aaupewtxh. Tipdopata, oe éva mponyowyevo ouvédpio, phoape yia tay avaykn avd6eigng autic TAG KANpovoIds Kal KUPiws O€oape tou OtOxOUG yia va emiteuxOEl KAT tétO10 péoa an OuyKeKpipeves mpotdoeis. H Aaupewtikh H Aaupewuxh, ¢ivai 1otopixn Kal yewypagikn évvoia, mou avapépetai om Tep1oxn TNs vouloavatoAnas AttKnic, omnv onoia uridpxouy ixvn avOpdmivne Spactnpiémras oxeukns pe thy efopugn Kai erefepyaoia petaddeupdtwv, Kupias tov apyupouxou po- UBSou! 2, 1 Mapia O1xovopdxou, Apxaiodoyog, «To Apxaio Aabpio», dp@po - agiépwpa oto Aabpio, ato A\- tio ZudA6you Apxrtextdverv, tebxox 3, Tlepio6oc B’, Iobvioc 1992, ocd. 31. H nepiox’ auth opierat Tipos Bopp ané pia vonui ypayyni 110 eviver tous éppouc Karadc @ddaooac, Kepatéac Kai AvaBio- ou kai neprhayBavel ug nepioxés AvaBUooou, Aeyparwiy, Zouviow, Aaupiou, Kapdpiac, CoprKov Kal m yOp@ axtoypaypth. Avnotorxel 8 ctouc apxaious Arpous Avaphvorou, Eouviou, OoprKod, Bnoac kai Angnpomnic, To évopa avagépera: otny eploxh nou exteiveral epinou ant6 Tov épyto tou Aaoxade1o8 pExXpI tov 6pyo ing AvaBUoooU, avefApmnta ad uc onpeprvéc SionantiKéc Katavopéc. 2 Mapia Oxovoydxou, Apxaiodoyos, emmpediitpia Kiaorxav Apxaiotirsy, «Apxaiémntes mg Aau- pewuKiic, Mpdopata evpripata, avé6elfn kai Mpootacia twv apxaiov», H’ Emompovixh Suvévinon 19 Qotd00 01 avapopés ths Mapotoa rlapovoiaonc EmiKeVvIp@VvovTal OTOV onpepivé, Anpo Aaupewuxne * Kal, ™m10 ouyKexpipéva, apopouv Kupiag omv m164n tou Aaupiou add Kal om Aaupe@uKh evSoxdpa, pe KUPIO onpElo avagopas ota Kthpia Kal OUG eyKataotdoei BiopnxaviKhg KAnpovopdc tou petadheUTIKOU-PetadAoupyIKOU Aaupiou tou 19% aiava. Napouoiaon tns Aaupewtikns To Aaupio Kal ev yével n Heploxi 15 Aaupewunnc ouv6é8nxay pe 1 petaddeutiKh Kal petadAoupyiKn texvodoyia of So arropaxpuopéves petagy tous lotopiKés mep1650uc. Metd ty axph tng expetdddeuong tov KOItaopdtwv apyupouxouU podupSou Kata thv Khaoikh apxaidtnta, pOMI¢ ota péoa TOU 190u aidva to Aaupio, avad_elKvUOpevo OF onovSaio petadAeuTKd-pEetadAoUpyIKO KéVIpo, artotédeoe To Katefoxnv TIPOOWIIO THE Vveoteprkng tautomtag tn Edadac. Qc yvwotdv, n Aaupewuxn yn, n yv@oui «apyupitc ym, «omip€e éva tepdotio petad- deio, 10 HEyadbtEpo, To oTovdar6tEpO amid texvohoyixh drroyn Kai To TAgOV yaKeoBio Odov tov Eddadixob xapov»®. Aa n Aaupe@uKh Sev ntav ydvo aut6. Htav mapadAnha évag odOKANPOS KOOPOS, 0 OMIO{o< pope va petaBadrddrav S1apKec, wotdoo Sev éniaue va Siampei ota8epa opiopéva Siaxpovikd xapaxmnplouKa, He Ta onoia ouvéxi va T0- peverat a0’ 6dn tn S1dpKela tov a@vev. Yhpepa, mA€ov, n petadvoupyixh Spacmpiouita exer crapamicel, add OAog oO XGPOS eivan Sidomaptos and KMipia-eyKataotdoel¢, Tou HApTUPOUV To aTGrtepo Kal TIPSG*pAto mlapedO6v’ Kai, KUpiac, onpatoSorouv aKépn tn Gon tou Aaupiou. H mepioxn amote- ei Eva ondvio GUVO}O, oroU n 1otopia KaI nN Tlapay@yiKh avarugn mG petadAeutl- Kfig-petaddoupyixtic téxvnc eupavicer Shou Tous otapous e€€hign¢, arid thy en1oxh ing A@nvaixns TModrtefag ac onpepa, Kad eyKataotdoeis tou 190u Kai 2000 ava yertvid@ouv pe otoés Kal epyaoTfipia Th dpxaiomntac. Exatév mevnvta (150) xpovia kai mgov petd tm yévynon ts, n vedtepn Biopnxavixh Notoavarohais Ataci¢, «Xpuon topfe, EbvSeon0s Fveupatuxtic Kar Korveevyxsag Apaompromrac Keparéac, Keparéa oe. 163. 3 De adhKPATIKG Ago AfiRos, Gotepa a6 tn ouvévwon tov AfpoU Aaupiou pe tov Anuo Kepar téag xai tny Kolvonta tov Ay. Kavoravtivou, éxel éxtaon exatoy oy5évia (180.000) orpepnaraay kat Tn@vopO eixoo! TEV (25.000) xAd6wv KatoiKOV. 4 Eguqava pe mY arioypaoph tov E10vG 2011, o MnBvap6s avépretan o€ 24.883 KaroiKoUG, PEK PE ap. poddou 630/B/20.3.2013. 5 Mapihéva Mapydvn, Totoprxéc ~ Apxarodéyos, Ap. EMIT, onidia pe @€pa: «Hi apyupius yn rou Aavpiov péoa oto Tépagua Tov aiden: an6 THY LotopIKh ovverapopé ts haupewTthe Mapdverr ag omy avarugn tov aBnvaikod rohitioyot oto TexvohoyiK6 Hohioux6 Hapxo Aaupiou», ouc 7.12.2014 oto THIIIA. 6 Eveyyedoe KakaBoyiévenc, «To Movaefo Aaupiow», avaxofveson ora Hpaxuxa ts A Emomyo- ynaic Euvavnone N. A. Attic, Empoppatixds LOdAoyos Kahupiewv, KahGPia Atuxcic 1998, o- 11-112. 7H Aaupecomnct cfven jtia repioxt inc ortoiag n trap xai n 1otopia axx6 tay apxaxomnta owvSeOnxe pe m petadevunct téxvn. 20 noditeia tou Aaupiou, Siatnpei avadhoiwta péoa otov 1016 tc, SexdSes ano ta Kthipia TV Epyootadiwy Tov onpddeyav my iotopia thc. Ano to 1865, ota 6vo Bioynxavi- Kd OvyKpotipata tou Aaupiou, apxikd mg Marion Roux’ Kai petémeita tng EXAnvixnic Etaipeiag’, tov onoiou o muprivas BploKétav om SutiKh axmi tou Mpaviov, Kal HE Taddaxng Etaipeiag’’, om Bdpeia eiooSo tng moAnc, avop8oOnxav pepiKés anid ug TO. onpavuxés Biopnxavikés eyKataotdoeig omv EdAd6a. H oxedov auidpxn¢ «Company Town»? tou Aaupiou Snmioupynoe pia oeipd amd Kinpla, Hou Ka\UTTOUV SiapopetiKOUG Topeis tng BiopNxaviKns apxiteKtoviKhc Kal Ta onoia KtiotmKav pe ot6xo va e€urnpEetioouv tn AaupewtuKA petaddoupyia. 8 H i8puon ouc 28.4.1864 me aho-yadhucic petadAoupyzcic etarpefag Iarion Roux et compagnie om Maovahia ye oxoné my exuerddkevon mn oKwpiac tou Aaupiou Le avaxapivevan oSnyoby date To petaddoupyeio mc etaipeiag Roux va arrotehécel t onpavuxdtepn Biopnxavia omv EPGBa. 9 Em ouvéxela Exoue TM oByKPOUAN Inc EtaIpefag pe TV EdknvIKA KUBEpVNON, TOU épervE yrooth cg n mpém gpaon tov «AaupewuKod Znuijatog, Kai tn ovoTaON Inc KEtaipeiac tov Metadoupyeiov tov Aaupiow», inv 1° Maptiou 1873, ané tov AvBpéa Zuyypd. 10 Tédog, n i8pvon tng «Taddnch¢ Etaipeiac Metadeicov Aaupiou» (Compagnie Francaise des Mines du Laurium) otic 28.8.1875 and tov Serpieri om @éon Kumpiavéc, pe oxon6 thy experédAcvon tov umeSapoug mg Adupewuntig KaGs Kal Thy exuetddhevoN Tov pEtadheiwv tng Kapdpiac, ou 8a ouvéxife mv e€6pufn tov pohuB6oUxwv petadeuLdterv, Kain KupIapxia tc eraipeiac yia 100 xal Mov xpovia mV experd)AevON toy YetadAEwv TI TéAn¢, ovvBEtouV thy Enk6va mG MATHS Blopnxavucig médn¢ (Company Town) xai evé¢ anié ta m0 orrouSaia petadhevT1xé Kar petadhoup- YIKG KEvIpa TOU K6GLO. Aot600, o1 apxaies oxwpies KaI 01 exBoda5e¢ (anoppipyata wv yetaddev- TUKdV Epyao1ev Tov apxaiev) ekavthouviar xa1 n «EAnviKh Eraipeia Metaddoupyeiov Aaupfou» avayxa@euai to 1917 va xdefoe1 Kai to 1930 va exttouioel uc eyKataotdoeig mG oe ayynK etaipeia («THARCIAN MINERAL PRODUCT LTD»), n ontoia, dpc, d€ ouvéxioe ts epyaoies me, AvriGeta n «Tadduxh Etaipeia Meta?Aci@v Aaupiov», omv ontofa eixe mapaxcpnBei ohdKAnpO oxeSov to unéBa~ 0g Ing Aupewtudic, méruxe tn ouvéxion tov eFopbEedv tc Kai, HapaddAnha, ouvexioe va epydcerar, avamtiooovtag Bpaompidmtes oro muipec Paopa petaddelac-petadAoupyiac, pe evrunwoIaKé arto- tedgopata yia mn xapa, péxp1 Kai to 1977, ondte Kai SiaKdmMKE n peradhevmnch Spactnpidtnta. Ard 10 1977 wc to 1981 (20.4.1981) n Eraipeia Ga heItoupyniael «ws petadAoupyia, e1odyovtag perddheu- ha and 10 efwrepixd, eve 10 1984 to i610 Oa aver Karn EXAnvixh Metaddevmnai Metadoupyit Etaipeia Aaupiou (EMMEA), n omtoja 8a vonadoer uc eyxataotdoeic mmc Tadhg Evaipeiag péxpr to 1989, ondre Ga xheioe opiouKd w¢ petaddoupyia. To Edknvixd Anpooio ayépace ta Kuipia Kat ug eykataordioais tng FEMA xat ta napaxdpnoe oto EMIT, yia va 18pi0e1 atouc xapous avto¥c to Texvohoyixe Tloditioi6 Hapko Aaupiou, to oroio kai ouvertdyetan riohanihd opédn yia to Aaépio @d Ka1 yia m xdpa yeviK6TEpa, aHow n Snloupyia tou ovvéBar_e omy avadaEn-avaBiwon evs, povabixob Seiypatog tc Biopnxavuig apxrextovisi KANpovoUIdG Ing XOPac yas He tv évraén véwv xpitoewy ota madd xehben. 11 H ovopaoia «Company Town» xpnowonomiOnxe perd to 1850 omv Ayhia Kai oug HLIL.A. H meioyngia tov «Company Towns» aoxodeito pe my e€ayeyh Kai mv Katepyaoia opuxtav, xa8G< n ban auTeY Tov BlopnxaviGy eréBade thy eyKatdotaon otov tér10 TOU OpuXEiou. MepiKés amd ug vedtepes «Company Towns», eixay wc Bdon ty Rwotobpavtoupyia, wnv KataoKeUit pNXaVev, aUtoKIVAt@V Kal THY Hapaywy evépyeiac. BM. J. Gamer “The Model Company Town. Urban Design Through Private Enterprise In Nineteenth-Century New England”, The University of Massachusetts Press Amherst 1984, To @aivoptevo tov «Company Towns» rapamph@nxe Kupicog peta&i 1830 kat 1930 xa1 eixe peyddn efdmAwon omy Eupdrn xai omy Apepixi. To Aadpio umip§e povaSuxt «Company Town» riou e€ekixOnxe o¢ 16kn omy EAd6a tov 19° ardva Kal ous apxéc tov 20". Bd. Titoa Kadsypn, Orkovopohdyoc-lotopiKéc, «H avpBodh tne erargiac tav jletadovpyeiav tov Aavpiov arn Bniovpyia kar mv avérmoga tng MéAn¢ tov Aavpiou», ota TIpaxtiKd tng E” Emompovucig Euvavin- ong Nouoavarouxns Attic, Haavia 1994, 0, 313 & Hapanopm 23. 21 ‘Td00 ta petadhormAVoIa 600 Kal 01 POUPYOI, O1 ETMTACUOEIG, 01 Evepyeiaxoi otaBpoi, ta xnpeia, ta pnxavoupyeia, 01 ano0BiKes UK, ta opuxeia, ta PpEata, o c15nPdSpopos Kal 01 Mpevixés KataoxKevés TlapouoIdouv pa avayAu@n Kal oMdvia e1KOva tng Biopn- xavirne e€éhifnc. H tedelommta KataoKeuns Tov KarIvaywyOv Kai tov Kapivddev, ta petadAeuTiKd @pe- ata («Zepmigpn» Kai «Aouia»), KaB@¢ Kal Eva GUVOAO Siapdpwv e15@v KataoKeUVoV, OAOKANP@VOUY ThV ElKOva EVO¢ GANOIVA UTAPKTOU «avorktoU LOUOEioU tng Blopnxavi- ac", lou amdvetal o£ OAOKANPN hv Mepioxn". Ta Texvikd Mvnueia Méoa and thy napovea tomo9émon emxeipeital va anoKadku@Oei Kai va KatavonOei nN onyaoia nou pmopei va éxouv onpepa ta «texviKd pvnyeia» yia thy idia thv mOdn. Kupia emSiofn eivai va epeuvnGei Kai va arioKpumtoypagnGei 0 pvnpelaKds MOUTOS yia 81K6 tg Aoyapiaopo. Na avixveutouv o1 Kpuppéves Suvatomtec. Kai yia 11010 ddyo tiPetai autdg o ot6xoG; T1 Oa KepSioe1 to Aaupio; Le ui avdyKes avtanioxpivetai; Kai mg priopei va yiver ony mpdgn Kaui tét010; Otav 0 KOopOS Ohos Adel yia to péddov Kal Tic peydhes addayéc, ylati n otpopn mpos ta Miow; Xwpic Kapa apgiBodia, to Gntoupevo eivai o1 mpoonmxés tng MdAn¢. Ka to evdiagépov ernKevtpw- VEtal OTO EpwtMpA yid to 1a¢ SiapopPavetai onpepa n Mopeia twv Npaypatev. Ta texvikd pvnpeia tou Apxaiou Kai Neotepou Aaupiou eivai, Katd KUpIO d6yo, Katd- omnia texviKaV épywv Kai PloynxavIK@V eyKataoTaddEwV, KUPIwC TOU LEtadhevUKOU Kal petadAoupy1KoU Topéa. Ta €pya autd mpoBdddouv tm AoyiKN tov oxEdiaopou tous Kal UG AerTtopépEles tng KataoKeuNs tous" 12 Nikoc MnedaBikac, Blopnxavurh apxnextovieh, «Kripiaxés eykaraotdaeis Kar pnxavohoyixés e€ort- use avvbérovy éva avorktd povoeio inc Biopnxaviay, Epnyepi6a « KaSnyepivi», ZéBBaro 6 - Kupiaxth 7 Iavovapiov 1996. 13 H Aaupewuxh, tértoc aneipou quoiKod, apxarohoyrKod Kal 1otop1KoU MosToU, Kaheftar va 61a- xelplotei Kai va napovordoel, népav tov hoInev pynpEiwv nou 61a0Ete1, tous XGpouG Biopnxavndic KAnpovoyndc, 1 omofo1 undpxouv oe ohOKknpn ThV Tleploxh Kal Kat’ aUTSV Tov TpéTIO va E1oayayel my Ti6hn oe éya ddho eninie60, 6r1ou 8a pmopéoel va hettoupyioel wg tr1og TIaISeiag, épeuvac, ava- yoxtig adda Kai NpooéKUONS EMOKEMdV TOMDOUKON ToUpITLOU Kal 6x1 NOVO. 14 Ta onotoy éxe1 aoxodndei pe tr Biopnxavia Xai 161aitepa pe mH petadAevuKs Kal petadoupyix Biopnxavia, 01 eyKataotéoes auréc apovord@ovtan ac n Gavtavh 1otopia mc texvohoyiac, 6nw¢ auth Siazopp@8nxe péoa ot Maio1o te orKovopiag Ka MG KOIVerviag TG ETIONTAG, FE TOMES, Ha- dora, nepimaoers napiovévouy Ogpata tov emompdy omy Mpégn. Katé tv extoxh tng hertoupyiag ToUG, ta LIvnpefa aura e€vrmpEtovoay oUyKeXpINEvEs avayKEC tn¢ Hapaywyiic, evo n Se@pnon Kai n Siaxeipion yivéray anoxdelouxd pe Kprmipia AertoupyixOmtac, Odes autéc O1 eyKataatdaEIG, 01 Ka- TaOKEvéc, Ta Opyava, ta TEXVIKG Epya, O1 BUOKELES, aTTOTEAOBGAY TIPOIdvIA oUAAoyLG SnyLOUPyiaG, ne onpavuxés Siavonuxés Kai yevix6tepa ToMMoMxés cUaTaUXés SiaduVBEoeIG HE TY avtiotoRN xolvavia, O1 Siavvbloes avis evowpatHEnKay Ndvw ous eykataotdoels Kai Ta pNxav‘ipata Ka mpav oupBodiK6 xapaxuipa. 15 Suv nepirtwon tov vestepou Aaupiou ta yeyovéra avtd artoxtouv 1S1aitepo evBiagépov, 161 O10 o@ia Tov evKatactdoewv éxoUV anotuTHBE! cUYKEKPIHEva XapaKTNPIOTIKG THC aTOUIKAG KaL oudhoyiktic Gone mg NOANG, AUIS Eivar, Aware, © R6YOG yid TOV omToio o1 eyKataoTdoeIG ME PANY n Tkdha PoptoeKPoptons petadreupatwv, KataoKeuNs tov 1888, n KaOvotépnon omv KataoxKeunh tov Movoeiwy, mou ival amapaitnta omy m0)n, Kal apKetd axdyin Gntfpa- td, nou Se 8a Bifoupe omv mapovoa rapousiaon. Mnipootd, Aomdv, o€ pa této1as UEHc Kai S1dotaon¢ Snyioupyoupevn Katdotaon, Oa A€yape Oui Sev anotedei «outoria», n avaGimon tov tpdrev exeivwv afionoinons Kal TIpoPodNc ToV TexVIKOV LvNPEiwv TOU N Hep1oNn ing Aaupewtuxnc SiaGétel oe eyioto BaOpo Kai nov, BéBaia, adAndooupmAnpwvovtal Kai «biavOiovtal» pe ta ex rIpoorpiou avayvwpiobévta Ge aut 1oTopiKG Kal Tavapxaia pvnpeia, rou o Tér0¢ éxel va ern Seif, Ka0’ 6An tn S1dpxeia tn¢ 1otopuaic tou Tapouciac!’. Kal euMvetioewy, xphorpv yia Tov oxeB1a0p6 KarTola¢ vag ovvéxeiac, EtO1 aNOtEOUY texVIKA pvA- peia 1iaitepn¢ onpaoiac, 6x1 povo yia thy 1otopia ms HoAN¢ adAd Kai yia TRV OIKOVOUUKA 1oTOPia Ing x@pac. 16 Tiépa, 6pox, ané m Svvarémta a€ionoinong twv texviKOV avt@v pvnpeiwy me M6Ang tov Aaupiou péoa ané my omuxh ywvia ms Hapanipnons addé xai mn peBoBohoyuxti npoveyyion, 61a pEoou tng emompovuchs ye8660u ts BiopmxaviKiic apxaiohoyiac Hou anlotedEl Kai Tov MAEOV opya- vopévo o¢ enine5o épeuvac, eiompovikd xAd60 tov VuKdY Katahoiniy BiopMxavKY tou Maped- Govt0¢, npootiBetai ca—pdc Kal to HapABerypa ts a€lontoinons tov avtioTOIXOV TEXVIKGY LNpeI@V 23 Ta apxaia muvmipia (enineSa Kai edixoedn TIAUVEpIA), O APXAIOAOYIKOG XWPOG tou OoprKou Kai 0 apxalohoyiKdg xepoG tou Louviou, anotehouv Katefoxny Sefypata ap- xalodoyIKOU Kal TOMTOUKOU Bnoaupow tc Tepioxiic!”. Ta SeS0péva tns noAns Tlapa@danda, n emitevgn mg dido@onc¢ Ka n Suvatémrta emavaxpnoiporoinons wv eykataotacewy tg addneic Erapeiag Metadhei@v Aaupiou» pe mn Snpuoupyia tou THIMA, anotehei éva mOkU onpavtKd épyo, [11a KaivotopiKn mpoonddeia, yéoa a6 Tv MpoomuKh m¢ avagitnong tm¢ ouvéxelac, éva véo Ipéturio Tepipepela- nhc avantutns, Kupias, Opec, amotehei éva xapaKmpiouKd povtého amoxatd- otaong Kai a€ioroinong twv TEXVIK@V pynpeiwv, éva evSerxuKd mapdderypa, to onmoio motevetai Ot 8a hettoupynoe: unoSerypauka yia tiv mepaitépo agio- noinon tov texvIKOV pvNpEi@v OAng TG mepioxnc)®. Aepogatoypagia rov npdnv avyKporiyaros tm¢ TEMA, onpepivob THILA. Oa ftav napddenpn va pnv avapépoupe Oui evtdg tou TexvodoyiKoU TapKou on- epa Spaompionoiobvtai pe TOG onpavuxés ripwtoBoudiec, to Kévtpo TepiBahdo- vuric ExriaiSevons, to Biotexvix6-Biopnxavixd ExmaiSeuKd Mouoeio, to Movoeio inc uponv TEMA. Me Bdon auth tn oxéyn, 8 pnopovoape va Oécoupe my évtagn THY TEXVIKOV hvnpciav tov Aavpiou ot mapandve maiolo, @Ad Kai va to entexteivoUHE wx MYA MOkaTAGv TANPOMOPIOY, KOIVWVIKOS, LOTOPIKOB, TIONITIKOD, NOAITIOTKOD, KAATEXVIKOD AAG Kan TexvEKOH Kal TeXvOROVIKOU EvE1AEPOVIOS. 17 0 apxaiodoyiKdc x¢poc tov OopiKos, anid m yua pepid, He To apxartepo Gw~pevo BEarpo oY FdAd6a eddeyoerBoug Kar 6x1 KURAKOU OXHPATOG, HOV avapEvel axGpa TY avaoTHAwOA TOU, T pe- tadeUTUKA otod ToU 3.000 1X, n ontoia Bpioxeral 6inda oto apxaio BEarpo Kai n ontoia antorehei to e@adnipio yia thy évapEn tng exuerddhevons Tov apyuponodUBBUXev petadhevpdtav ovo Aadp10, Tove BohwTOUE LUKNVAIKOEE Té@OUG, UC KapivoUG TENG, Tov vad t¢ ABEMTpaG Kal tHE KONG Kao apxaiohoyix6c xapo¢ tou Zouviou, anid mnv ddkn, He tov 1ep6 Bpaxo, tov Nad tou Tlooei6iva, va tuiyata tou telxoug nov tov epréBadde, TO PPO¥PIO, Ta. eftpava tov apxaiou Naow mc Fowvid5ac AOnvdc, anorehobv Katefoxnv Seiypata apxaiodoyixoU Kal HOMTICUKO noaypos mG TIEPIOXN<, 18 0 xdpoc mn¢ npdnv Tadhg Etaipeiac, 0 ontoiog petefeAixOnKe o€ TIHITA, eivar avappioha emonlgpévog Kal «anpabepevoc He th Bapbvousa onpaoia adhd Kal My 1oTopIKOMtA TAY KINPIOV, éoa ota orioia Siaypdqerai oASKANpN n pevadoupyiKh enoxA tov Aaupiou, KaGA¢ Kar n a€ia mG Snmioupyiac Kar wig texvucg Tov avanTOxOnKe ova xpévia exeiva. H 1otopia tev exatov nevhvea (150) xpover efvar ypaunévn rave onc eykaTacTdoalG, ova nxavAyara kar ota KMApia, tou TIpO¢ avayvwon. AUta, Nomby, ta KtipIA oMpEpa, TOU arOTeObY, TELavG LE TH yvOLN tov EUV, npaypanika evBupata kat MpoeKTaon Tov UNXavnpAtwv Mov @IAofevouoay, yepAata pe Tn peyahor|pé- ela Kal Tn peyahoouvn TOD ta xpOvIa TOU MapehB6vtOs HpodeSWoaV TKdve ToUG, artonvéouy évav oeBaop6, éva peyadefo Kai pia XapaxmpicuiKh yontefa, Méoa otous xdpous ths MIpdny TEMA, to niahaid KtipIO Kai To Haha‘ pNxavnpa Tou UMTdpxel, ExoUY YPaHHEvN ndvwo tous wv 1oTopia, adhd xai thy 10topnkth nopeia Tou éxe1 Biabpayatiote’ péoa tous adver. 24 Kepayuxne «avoc Bakoapdxng», eve to und i&pvon Movoeio Metaddefac-Me- Taddoupyiag Aaupiou, éva epBAnpauKxd épyo mou €xel oto emtikevtpo thy avddel- & mg momouxis KAnpovopids Kal TV TouplouKn avdmtv—n t¢ Meploxnic pas, €10€pXEtal Oe TpoxId VAOTIO{noN¢ Kal T- otevetal 6t1 Oa arlotehéoel Tov HOXhd tT nepaitépw avaSeign¢ tou moAmouKOU amo8¢patog tng Aaupe@uxnic. To ovyxpdtnya tov Mnxavoupyeiou, EmmA€ov, kai niépav tou ouyKeKpipévou Thy erioxtt tn Aettoupyiag nc TEMA. x@pou, n Tepioxh Siaoce1_ Ktiopata, xatoikies Ka1 Biopnxavixd ovyKpotipa- Td, ta omoia eival onpavuKd yia tn 61- atipnon mc modeoSouuKng e€€uEh¢ m> adkd kal yia mn Biopnxavikn 1otopia tng x@pag pac! 7°, xa@@c¢ anotehouv Sety- Hata Piopmxavuaig Kai tomh¢ apxite- KTovIKnS. Kai BéBaia and ta Se5opéva tn¢ n6\nc, Ta onoia eivai moAAd Kal OUte emypappa- ukd, Ady) O1KOVOpiag xpdvou Sev jTO- pote va avapépoupe, S¢ 8a popovoe va amovoldl n rolotmta twv KatoikKwv O epyattxos o1mio}d¢ tov Konpravob, TMG, tov oMoiwv tn voorportia Kal th ov- ae oo Beha 5 iM abe oe Hnepipopa ta exatév meviivta (150) xpdvia na : petaMetag Kai petadAoupyias éxovv gumAov- tioet pe 1Staitepa otoixeia. To Kaipio epatnpa, erroyéveac, ov TiPEtat Eival: 0 TAOKtOS avth¢ ts Tlapdboons, ta tepdotia avid anoBéyata Svvarotiitwy Ba xaBobv; H KAngovoyid tov pEetaArcvTIKOD Kai petadovp- yixob Aavgiov Oa anagimbei; O1 SeGidtntes Tov pépovv n Kolvevia Kal ot KdtoIKoi Tov, n e€oikei@on pe tnv texvohoyia, pe T oxeSiaoTIKA Kal KataoKevacTIKh oKEpn, pe Tn oyiKn TG Tlapayaync, 8a peivovv ota aGimnta;» 19 Eyypapo YIIMO pte ap. npr. 2538/4.9.2002. 20 Xapaxmnpiovrar «wc 1otopixd Siampntéa pvnpeia Kai Epya téxvnc O2e¢ 01 eyKataotdoelg MeTIPONV EDAnvucig Etaipeiag (E.E.M.A) Kar inc pany «Tadduxtic Eraipefag Metaddefov Aaupiou» (T.E.M.A) d16u: 1. Antotehobv xapaxmplonxd Selyyata Piopnxavucig Kai Tora apxitEKTOVHEG, On ave SiapoppaEnxe onc e1SiKés KOIVeVIKOOIKOVOUIKES CUVBAKES HG TIeplOxtig Kata To SeUtEPO yO TOU 190 aldva Kal eivar onpaveKd yia Tm pedérn mn¢ 1otopiac Mc vEoEAANVUKTIC APXItEKTOVIKG Kal TORE oBopiac. 2. Mpdxera yia nodvupes paptupies ing Hapouoiac Kai MAG heItoUpyiaG tev 60 Erarperdv E.E.M.A. Kai F.E.M.A., 01 onoies anetéheoav tov poxhé avértugn yia tov apxnéxtova tng vedtepng Tiddn¢, SeSopevou 6ui to Aavpio artoredel mn povadixh yia mv EXhd5a, ndAn n ontofa opyaveOnKe Kad KtioOnxe and iwtKés eraipeies yia TIC avayKes ths Biopnxaviag, Kai e16iK6tepa ts pETadAoUPYiac. ‘Eyypago-Anégaon YIMIO pe ap. npwr. 2538/4.9.2002. 25 To Kaigio m¢ DikaguonKtic Kevrpixit aroBiixn [TAvvmpfou ing otov Konpiav6. EME.A-Epeima Meyéhov Aupiatov ‘Meta)ordvaion mg EdAnvixig Exarpeias. Tewxit dnoyn tov Meydihov Atpidarop Meradoriioion mg EXdnvixiig Etaipeiag mv enoxti mg Aetzoupyiag tov. Laas oxi. H Aaupewuxh éxet an ™ puon Kal Thy lotopia th¢ TM Suvatounta va ano- eh€oel Onpefo TOMTIOTURNS avagopac, va Snpioupynoe peta emoKeErntov ano oda ta pépn tc Edddbdac, and Odov Tov KOLO, He Mpo@aveic HetKES EMIMT@OEIG OTNV TO- TUK Kal eOviKh orxovopia”. H a€ia m¢ AaupewuKhs ws TOTIOS 10topiaG, TIOAIMOLOU, mraiSeiac Kal avalyuxnic, 01 KPUBPEVES Suvaromtes Kal n SuvapiKh ts MEploxns, eivat n Bdon inc oxéync pac”. TT Ay maeiooune yia Diyo ta paTIA pag Kar pavtaotoope th yn thc Aaupewtg, 1 Sidonapm pe Tromtha pvnpela, aoc XOpo TOMTIOUXOD MepiTéTOU Kar 6x1 POVO, av gavraaTouRE avaomhapevo to ‘apxaio 8éarpo tov Boprxob xax evorToMpEvoUG ToUG apxar0oyIKOUK xs9POWG tov BEATPOY UE TOY vas coe Tloeldeova ovo Lobvio, Siapéoov tov Spvpo’, tng apxaiac Mapdveiac kat weww apxaiov petals JevuRoy nkuvmpioy, av, TPA and To aNGTEPO HapeAVOV, MpodEyyicoULE TY UPGaparn 1oToPIa tov Aaupiou Kai emxevtpdoaoupe to evbiapepov pag oto yeyoves, Ou n m6An anrotedet «povoeto» tng Brounxavunsic 1otopiac, 8a avudnpBodye 10 pEyEBOG Ter BuvarorftwY nov amhivovrat umpoord pac, oo Préxoc efvan va xataSeifoupe, 6x, népa anié tnv onoiaéhirore dn avémtugn row Oa prtopovOE Va npaynatoriomdet omy 116An, anrapaimro oro1xeio yaa to Aaspro eivan va aftovromnOe! Ka ya TPO” BanOei o riohmtiopc xai n iotopia tov. Ax6yn, Ba mpéstes va Kaaotel oa 611 tO AaUpIO bev eivar 26 H Exdha Boptoexpdouvone peradAevpdtav fi Uxdha, kad m Brdpxera ig TEMA (1888), ywaorh oc Tadaxsi Zkéhav. poptioanc-expdproanc tov peradhevuaros, H xpovohoyixh anmorémwon mg ovyxeKoIyéync exxdvac vnioRoyierat oto &t0¢ 1912. Tivetat, Aomov, aveAnntd and uc mapa- Tidva) avapopés Kal Ta Ouvaph Kal Oxe- UkKd OxOMa, M@¢ to Gitnya tou Aaupiou Sev cival Ogya tov mapeA@dvtoc, ahAd Kupiws Tou LédAovtos. Me autéc, doimdv, Uc oKéerc, oSnyou- Haote oe Siamotioeic, 01 omoies pac enltpémouv va motéyoupe ous Suvatd- tnte¢ tng Aaupe@uknc, av pe mpooeKUKa Bnyata otpapoupe mpos tv KatevOuvon anoxatdotaong Kat eriduong, ané tn pia Ta Ktigia tov AriKob ZiSneodpopov TACUPA - 600 aUTd efvar EMITS - Two RAL GTO Ba8OG n Adon rayVaGar Kan KamvayQySS, TpoPAnpdtwv nou araoxohovy thy Te- ploxh Kal, aro thy dAAn, omy afionoinon twv nAeoveKtnpdtwv Tov n {51a n mepioxh S1a0€te1”3, To Aatpio a€ie Kai TIpériel va MetGxe1 Tov OTOxO aUTd Kal Va aKOOVOHOE! TOUS avti- otolxXoUG MPOGavatoopous. Kat’ autév tov tpdrto Ga pNopéoel va Siapoppaoet us Séoqn10 pia povoofipavms avéutugns, nov mGave¢ popel va enédOe1 and tv ev@dppuvon m¢ Blopnxaviag A thy avénugn tou Mpavi0w, adhd, TOA TlepIoodtepo, pope! va MpOKANOei and mv a€ionoinon twv yvnyeiwv me 1otopiac tov, apxaiag Kan veorepnc. 23 AvaBerxviovtag Tov 10TopIKS Kai TIOMTITIKE MAOUTO Ing HEoA aNd oNpaVvUKOLG XGPOUG, STIS eival 0 Na6s tov TloveiSava oto Louwio, to Apxaio O£arpo tov Oop1Ko¥, ta yetakevtEKG epyaotiipra Ing apxardmntag Kal o1 apxaio1 oukiopol, ta BloynxaviKd KMApIA HG VEdtEpNE ETTOXHG, [le TOV Np TOMOPIAKG TEXVOROYIKG EOIN TOV G~TAI péoA o' aUTd, mHAG eivai TO 1oTOPIKS BropMxaviKd ovyxpémpa tg «Fadduntig Etaipeiag MetadAeiwv» (onpepivé Texvohoyixe Mohuouxé Tldpxo Aau- piov), 1a ev evepyeia Kai und Gotaon Mouseia, ta exatovtddes petadhevUKd ppEata Kal O1 TODAS BexdiBeg xitoperpwv yahapie tg apxaiag Ka1 vEdtepNG EMOXAG, TOU arotehoUY oNpavAKératoUG TokmonKovs NépoUuc yia thy cupETEpN TIeploxA Kal | xGpa OAGKANPN, n AauPeatuah Oa ariote- Aéoel SaviK6 xdpo UTOBoxh¢ epeuvnUKdy SpaomMpIOTATUY Kal TEXVOAOYIKGV KaIVOTOLLeV Kar Ba kataotel xOpog erioxeipns, avatyuxtic add Kan épeuvag Ka pedémn¢ a6 ouyKexpipévec Kamyopie mn®vopos. 27 nipotimoBéoels yia va yivel éva lokvofhpavto «tlavattKd» KEVTpO nodtiotiKic TpoBo- Ang Kai Snyoupyias, PE umeptornKO Xapaxtipa Kal Sie8vn epéde1a’*. ‘Eva Kévtpo pedéme, épevvac Kar avaber€ng t¢ Biopnxavueig 1otopiac, Tou 6a TIpoopépel OtOV eIoKémmn Tro1ouiKh uxaywyia Kal naideia. H ovpBokh omy mpoonddeia auth eival 0 otoxo¢ nov Gétei n rapotoa tonoBétnon’>. AvudapBavopaote, homdv, oun S0vapn Kai n SuvapiKn tn¢ mAng tov Aaupiou om- pixOnxe, ompierai Kat 61a @aivetar Oa e€axodoudei va ompiCerai ora petadheia, Ta ortoia, cite euploKpeva o¢ Aettoupyia, eite 6x1, €faxohou9obv va KaBopifouv ma poipa Tou torlou ani 10 3.000 m. X pexpi onpepa. Tldvw o€ utd ta povadiKa texvikd pvn- peia to Aavpio 8a omprxOei ek véou Kal pe pid aan, Siagopetuxh, ommKn yovia 8ata Kataotioel popeis HOMTIOPOU, épeuvas Kal exmaiSevons, ikavnc va Ogoe1 IG arratob- peves npodiaypages Kay arrarmioers yia thy avarmu€n tou Aaupiou*®. Exeivo mou xpe1d@tai n 16An €ival va ymopéoel va ouvSudoel Kal va Siaxeipiotei pe porto SuvapiKo Od€EG autéc tig Suvatotntes TOU poidouv va «ai@pouvtal» Kal va arTO- Znrowv pedoSixh npoomaeia opyavwons Kal Siaxeipione?’”, oupBdddovtac oto forrvn- pla tng pvANG Kal otnv etlavaouvOeon tn¢ erkOvas TAS moAnc. Mpotdoels avasei—ns BilopnxaviKns KGI MOAITIOTIKNS KANPOVOLIGS Aaupewtikns Thotevetar 6u péoa ano ovyKexpipéva Bhyata Kat ovoxeupéves Spdceic 9a ymopé- coupe va Béooupe ui PaoeI¢ ya TV emlitevgn tou Tapartdva) oKoTIOU, ZuyKexpipéva Kal Mépav and ta autovénta ~ Tou pepixés popés Sev eivai - ths S1amipnons Kal ov- voiipnong f tng ann op1o8émong Kai xaptoypdpnons n onpavons Kd0e pynpeiou, amanteitar TIp@tov: Fapouoiaon pias m0 odokAnpapévnc Kai Sopnpevn¢ Kataypagns tov pyn- Fa Exonde pas eivar va KadNepyfiooupe OToV Tér10 Hac ovvBinxes avérTeUgn¢ MOTOTIAAG Kal KOFVe- ‘nnaig Spdong, rlov Ga xataouiGouy Kar nAs to SvoyA Tov Aaupiov cvvendvupo pe tm SnjLoUpyia- “Exoupie €va Gpayia, to ol propel va nposavarohioel i petekEduEN mms Aaypewtusic o€ xévtpo rodmouxns Snp1oupyiac- 38 Tivetn, JoIndy, Karavont6, pe Bon ta Tapamdve, Ou n avédeign Kal, exopévenc, n aftorioinon ‘ev ov hove TEXVIKGY pnpefy tou Aaupfou anotehobv pia avayxa‘a ipaypanxémra, KaGds 1a Biounxavixa ouyspothytata Bev eivar gavedouara tov MapedBEvioc, Bev eival rapIXeUPEVO nodnou- 6 ayabo, Bev ivan ariovexpanpévo povosiax6 oa, avi{Oeta arrorehosy éva Govtav wwnnelo, Eva yerToupyIKd xGpo, Biampntéo Kai NpocapLscyto, lov, wad He Ta qpuKpérepa» Sefyytata Plounxav ie ric apxarohoyiag, nov iows Be pavtdouy, adkG onyaroborouy ya o6xdnpn EOXt, ovpBadher oro Gonvnpa me ping Kan oY etTavaoBYBEON Te EmkOvaG ts HON. 26 Fénepa, ta ynpefa curd Bpioxovtar oF nvwon-anevepyorioinan, nepIpevovtas xArtoloy Toy 8a onthoe Sidoyo pad! ou, xaBiovovtNG ta Kai Gd evepyd xan SuvARIKA, COTE va eMMTEAEOOUY ty rérapm dion avarttugns tov Aavpiou (K. Kovopayos o. 57) xau va 6iaovvbeBoev pe ta onpavuxd kal aiopvnpoveuta nov n n6hn éxel va emnbeifer xa" Sdn tm BrdpKeia tev ardverv. 27 dro omefo auto, Beara, 6a mpérier va Toviooupe On, ext6s Tov eta*AevUKKY EyKataaTdoEwv ar tov aBiapgroBitmntoU IOTOpIKOU MOUTOU TN TIEPIOXAG, 10 AawpIO, dria avagepane Tlapancve, Sraderer xai Eva pépoc ME uTOSopNic now eivan arrapaitntn yia ty avabergn Kar NpOBOMA TAG O2Ns. 28 pei@v*’, texvik@v Kal pn, tag Aqupewuxic, pe tn ouvSpopn tn¢ emompoviKns pe- 8660u Inc Biopnxaviknc apxaiodoyiac?’, @ote va 608ei n Suvatémra va emtedeotel éva axoyn Bhpa yia pia mo arti Kal Aertoupyikn aneiKOvion tov OnpavuKoY auToV SeSopévwv (yngioromnpevn popph avtav tov Se5opévwv we epapyoyh oe Kivntd, TIX. apps, KaOG¢ Kal O€ NAEKTPOVIKI TAGTPOPHA OE OUYKEKPIPEVO 1OTOTOTIO, TX. OTOV 1OTOTOTTO ToD Anpoo Aavpewtixne). Me autov tov tpdm0, adAd KUpiwg Lé0a and pia epteipia ovoTpatuaic Mapathpnons fh Kadvtepa enomteiac, 6a eméOe1 n o1keiwon pe ta pvnpeia. Aev npémer va pac Siapevyel Ou to vedtepo PiopnxavikO Aavpio napovoldéerai avefavtAnto”’. Tlapovoid¢etai, Ow ta 10t0piKA yeyovota, WS PalvopEvo tov onoiou n Kata- vonon Sev propei va npoxuwei and pia, ovyKeKpipévn, eheyxOpevn Kai po- vo6idotatn, oeipa aiti@v, Sia twv oroiwv 8a pHopovcape va to efnyhooupe Kal va TO Yvwpiooupe. To petaddoupy1K6 Aaupio Sev apxei va to eoxepteis Kal va to Se1¢ pia popa, Sev efavtdeital, ovte ws Og"a OvtE WS evtUTIWON (Tapdotaon). Xperdferar va to emoxeptei¢ Kal va to beig MOAAES Popéc, avadoyiGoplevog KAVE Popa Siapopés ous yvwoeis (epmeipies) mou nepiAapBdvei Kai ous EvtUTI@CEIC TOU Snpioupyei. Kai auté 10xvel 1600 yia Tov evhpeEpo EM1OKETITN, OOO Kal YI’ GUtOV Tou TO EM1oKéltetai yia Mpwtn Popa Kai 6¢ yvwpitel timota oxeuKa. Me m Bo- n@eia tng Biopnxavixi¢ apxaiohoyias, mn¢ Hapathipnons Kal ts evratucns eromteiac, 8a oSnyn8obpe on Snyioupyia ouyKexpipévwv mvdKwv yia Kd6e pvnpeio rou 6a TieplaapBavouv ouyKeKpipiéva otorxeia. Aettepov: mpoondGeia évtafn¢ tn tommns 1otopias tou Aaupiou omv mpwtopdeyia kai SeutepoPaOwa exnaiSevon twv oxoAeiwv mg MEp1oxsic ac Kal Ox1 Lovo. H 10to- pixi Bioynxavixn KAnpovoyid tm¢ ndAn¢ tov Aaupiou, avukatontpi@pevn péoa and ta vnpeia tc, amotedei xapaktnpioti repintwon epappoyns tou pabnpatog tc Tomuaic Iotopiac, eve ouyKexpipeéves Biopnxavikés eyKataotdoeic, texviKd pvnysia Kal TeXVIKG avtKeipeva, Ta oToia Mapapévouv autovola oto x@PO, Oa pOpovoav va anoteAgoouv epyaompiaK6 paSnya, aKopa Kal yia Tuhpata Kal oxodés Mavernompa- xtig Kal Hohutexvumnic exaiSevonc. Eto Maio1o auté Kal €xovtag UG Napandve) oKépers ws yvOpova, yvapiCovtac rrapah- AnAa tn onovdaia 1otopia mou Sia8éte1 n AN pas Kai a€ionoidvtag Tn AiSaKtoprKn Atatpiph inc uNopalvépevnc, Npoxwphoape pe tous exmaiSeutiKoUs tou 2” Anpou- Kov Yxodeiou Aaupiou kal pe emmkepadns tov x. Anpntpn Apdxo omv epappoyn ms expd@nons mg Tomas Iotopiag ing Aqupewuxnc péoa aro Emntorles EM1OKEeelc OF 28 Mapidéva Mappavn, AiSaxtopiah AatpiBi pe 6ya: A€ionoinon TMakaxiv Metaddevtixdov Xe- pov omy Lepioxft mc Aaupewmxic, xatateBefoa oto EMIT, Maioc, 2016. Avatpéxovtag Kano10¢ om BiBdoypapia yia thy 16An tou Aavpiou, Oa Siamotace1 rapouoiaon o€ apKEté HEPUTEdDEIG oplopévow pvnpeiwv mc ndng, word00 y1a TIpdotn Popa péoa and avuiv mv epyaoia emxerpeitar ja Ming Kai texnpropEvn Kataypaca anoKhe1ouKa pe to ev hoy Epa. 29 Blopnxavuxh Apxaiodoyia eivat, obppva pe tov Rainer Slotta, «n ovotnpauxh Biepebvnon Shev Tov VUKGV MNYoY Tou Blopnxavixos TlapeAVSvt0g, anné tv Mipoiotopia «we Kal To TIap6v». 30 H Seyauxs tov avyxpémon, n éxtaoi tov, n évtaoii tov (axéya Kal OxNHaUKG: pe thy HUKvémta Yvooewy avd pové6a empave1ag), 01 avadoyies tov kai 01 tpét101 POGEYyIOA tou UTEpBaivouy UC Siaéome averAnmaxéc Suvatémntes yia thy TAAPN MPsodnlpi tou. 29 ywnyeia tng m0An¢ otouc paOntés tc A’ Tagn¢ tou oxohiKow étous 2015-2016. Eniong tm xpovia 2017-2018 npoBnxape oe ex véou ertioxen ota pvnpeia TE TIOANG, T600 ané tm ZT’ té€n tou 2° Anpouxo Exoheiou Aaupiou, 600 Kai ané thy E’ Tagn tov 2” AnpouKou Lxodeiou Kepatéac. Tpitov: éva axopn Pipa nov Ga cupBdder ovoiaouKd otny avabdeifn tou NokTouKOU anobépatos tng Aaupewuxns Kai To orfofo VAoTTOIeital ev Hépel Kal GTO LEtpo tou Su- vatou 1600 arid to BBEM Aaupewuxns, arid tov «Aiav8o», and ta otedéxn tou THITA, 600 Kar, Kuping oe eBehovuKh Bon, and tv Eraipeia Mehetov Aaupewunc, tn Xpu- on Toy t¢ Kepatéac Kal and emotipoves tng mOhnc, arotehei 0 oxediaopoc Kal n vdortoinon tov Aeyopevav aiodToUKOV Sia5popov». Sewpeita méov amapaitnm n Snwioupyia evoc opyavwpevou tpdriou emioKeyns pvnpEiwy AAG Kal x®PwV iiai- tepne a€iag mg Aaupewtxiic, rou 8a avtamoxpivovtai oe Sidpopec Katnyopies eloKe- Tay, avddoya pe ta evSiagépovta Kal UG arramtioeig Tov exeivoi Oa TipoBddouv?? ** 33, EvOenxuka, 6a prropovoape Kal va TapouoldooupeE miévte této10u tUrtou Siadpopés. O Anipos Aaupewuxne, apouyKpatpevos ts avdyKes tn¢ OAng ahAd Kal tay wpipav- on Méov tov cuvOnkey yia Mepaitépw a€iorioinon m¢ Mepioxiig tng Aaupewuxnc, mipoti9etat va opyavwoel pd této1ou Térmov avartuéiakh Spaompiounta, yia tv onoia a pac S08¢i n euxaipia va pAnOOUPE LE THO avahuLK6 TpdrI0, 6tav ouvtpéfouv o1 axpiBeic mpoimoB€oeis tou eyxelphpatoc Qa popovoape va Troupe 6u1 auté TOU emBi@xKetal Kal HOU Kat’ enéKtaon empddAetar eivai n avayéwnon tou vedtepou Aaupiou. Oxi w¢ ann avariapaywyn naman avu- ypagn. Avayévvnon nou oto Kévtpo mg Oa éxel eyKataotaBel 0 614,0yoc avapeca om onpepivh Hpaypaukouita Kal otny MpaypatiKotnta tov Pynpei@v, tov peyeav tous, 31 H biapdppwon evdc apxaiodoyiKod povoriatio# ouvéera1 ye to yeyovos 6u n Mepioxf mn¢ Aav- pewrncic S1a0¢rel pia oeIpd and onpavUKd pwvnyeia Kai tavtdxpova éxel tov EOvIKS ApULS tou Youviou, péoa an6 tov on1oio n neplox OASKANN pope! Va aTIOKtiioel Tov xapaKMipa EvdG He~ ydhou maprov. To apxaiodoyix6 povoriét mipoteiverai va arrotedéoel Eva «aonpévio povomdt» Kat ertopévenc va ouvSée1 pera€O tous pvmueia 4ppnxta ouvSebepéva pe mn petadhevench texvn, 611096 tv apxaia peraddeutiKh orod Kal to apxaio SEarpo tou GopiKow, ta apxaia MAvyTpIa, UG eyKataoTdEIG inc mpany Takdartig Eraipeiac, xtfopara tng EMnvuch¢ Exaipeiag adj pe tv A. K. E. A, tov Naé tou Tooet6