Sunteți pe pagina 1din 12

Cristina Benga MANUAL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Aurora Ciachir PENTRU


Niculina Filat CLASA
Mihaela Ghiţiu A III-A
Ioana Niculae

RELIGIE
Cultul ortodox
SEMESTRUL I
Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.
Acest Acest
manual
Manualul manual
esteeste
școlar proprietatea
proprietatea
a fost aprobat Ministerului
Ministerului
prin Educației
Educației
Ordinul Naționale.
și Cercetării
ministrului Științifice.
educaţiei naţionale nr. 4781 din 13.10.2014, în urma
Manualul
evaluării, școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educației
Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţieiprin
și este realizat în conformitate cu programa școlară aprobatăși cercetării
Ordinul
naţionale științifice nr. educaţiei
nr.ministrului
4781 din 5045 dinnaţionale
13.10.2014,25.08.2015,
în urma
în urma evaluării,
nr.evaluării,
3418 este realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei educației
dinși19 și este
martie realizat
2013. în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului naţionale și
cercetării științifice
nr.Manualul
3418 din este nr. 5001
19 martie din 02.02.2014.
2013.
distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil
Manualul este distribuit elevilor în mod gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil timp
timpManualul
de patru ani
este școlari, începând
distribuitcuelevilorcuînanul
mod școlar 2014–2015.
gratuit, atât în format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil
de patru ani școlari, începând anul școlar 2015–2016.
timp de patru
Inspectoratul ani școlari,
școlar începând cu anul școlar 2014–2015.
………………………………..………………………………………………………
Inspectoratul școlar ………………………………..………………………………………………………
Școala
Școala / Colegiul
Inspectoratul /
/ Colegiul / școlar Liceul ………………………………………………………………………………….
Liceul………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Școala / Colegiul / Liceul ………………………………………………………………………………….
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
Aspectul manualului*
Anul Numele elevului Clasa Anul școlar Aspectul manualului*
format tipărit format digital
Anul Numele elevului Clasa Anul școlar format tipărit
la primire la predare format digital
la primire la predare
1 la primire la predare la primire la predare
21
32
43
4
*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit,
deteriorat.
*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit,
 Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
deteriorat.
Elevii nu vor
Cadrele face niciun
didactice fel de însemnări
vor verifica pe manual.
dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
 Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.
Manualul116.111
a primit- avizul
numărulPatriarhiei
de telefonRomâne prin
european deadresa nr. pentru
asistenţă 6880 din 25.08.2015.
copii
116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii

Date despre autoare:


Date despre autoare: Descrierea CIP
Descrierea CIP se găsește
a Bibliotecii la Biblioteca
Naţionale Naţională a României
a României
Cristina Benga – profesor gradul didactic I, Colegiul German
Maria-Emilia
Date Goian – profesor de limba şi literatura română, ISBN
GOIAN, (general) 978-606-8668-96-3
MARIA
Goethe dindespre autoare:
București, doctor în ştiințele educaţiei. Descrierea CIP aînBibliotecii
Comunicare limba Naţionale a României
grad didactic
Maria-Emilia I, autoare –de manuale şilimba
auxiliare şcolare română, ISBN
GOIAN, (semestrul
MARIA I) română: manual
978-606-8668-97-0 pentru clasa a II-a /
Aurora Ciachir –Goian profesor profesor
gradulde didactic şiI,literatura
Școala Gimna- Goian Maria-Emilia, Minchevici Lucia, Preda Iulia. - Bucureşti:
Lucia Minchevici – profesor de limba şi literatura română, grad
zială grad didactic
nr. 56 din I, autoare de manuale şi auxiliare şcolare
București. CorintComunicare
Educaţional, în limba română: manual pentru clasa a II-a /
2014
didactic I,
LuciaFilat Şcoala
Minchevici Gimnazială
– profesor nr. 194 din
de didactic Bucureşti,
limba şi literatura autoaregrad
română, de Goian Maria-Emilia, Minchevici Lucia, Preda Iulia. - Bucureşti:
Niculina – profesor gradul I, Colegiul Național 2 vol.
auxiliare şcolare
didactic I, Şcoala Gimnazială nr. 194 din Bucureşti, autoare de
Corint
ISBNEducaţional, 2014
978-606-8668-34-5
„Iulia
IuliaHasdeu” –din
Predaşcolare București.
profesor pentru învăţământ primar, grad didactic 2 vol.
Semestrul 1 - ISBN 978-606-8668-35-2
auxiliare ISBN 978-606-8668-34-5
Mihaela
I, Iulia
ŞcoalaGhițiu –
Gimnazială profesor
Preda – profesor „Avram gradul
Iancu”
pentru didactic I,primar,
din Bucureşti
învăţământ Colegiul Național
grad didactic I. Minchevici, Lucia
Semestrul 1 - ISBN 978-606-8668-35-2
„Ion I,Neculce” din București.
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Bucureşti II. Preda, Iulia
Referenţi:
Ioana Niculae – profesor gradul didactic I, Școala Gimnazială I. Minchevici, Lucia
372.46
II. Preda, Iulia
nr. Prof.
198 din
Referenţi:Ileana-Narcisa Ștefănescu – Centrul Judeţean de
dr. București.
Asistenţă Psihopedagogică Ilfov
Prof. dr. Ileana-Narcisa Ștefănescu – Centrul Judeţean de
372.46
Referenţi:
Prof. dr. Mihaela Daniela Cîrstea Pentru comenzi şi informaţii, contactaţi:
Asistenţă Psihopedagogică Ilfov – Colegiul Economic „Virgil
lector dr. Vasile
Pr. Madgearu”, Crețu, Facultatea de Teologie Ortodoxă
Bucureşti GRUPUL EDITORIAL CORINT contactaţi:
Prof. dr. Mihaela Daniela Cîrstea – Colegiul Economic „Virgil Pentru comenzi şi informaţii,
„Justinian Patriarhul”, Universitatea din București. Departamentul
GRUPUL EDITORIAL de Vânzări
CORINT
Madgearu”, Bucureşti
Pr. Redactare:
asistent dr.Elena Munteanu
George Păunoiu, Facultatea de Teologie Str. Mihai Eminescudenr.Vânzări
Departamentul 54A, sector 1, Bucureşti, cod poştal
Tehnoredactare
Ortodoxă „Justiniancomputerizată:
Patriarhul”, Andreea Apostol, 010517,
Pentru Tel./Fax:
comenzi 021.319.47.97;
şi informaţii, 021.319.48.20
contactaţi:
Redactare: Elena Munteanu Universitatea din București. Str. Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1, Bucureşti, cod poştal
Olimpia Bolozan Depozit
GRUPUL EDITORIAL CORINT
010517, Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Tehnoredactare
Redactare: Lia Decei computerizată: Andreea Apostol,
Grafica: Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060012
OlimpiaMihai Ionuţ Grăjdeanu
Bolozan Departamentul
Depozit de Vânzări
Tehnoredactare
Design computerizată:
copertă: Andreea Cristina Gvinda
Apostol Tel.: 021.310.15.30
Grafica: Mihai Ionuţ Grăjdeanu Str.
CaleaMihai Eminescu
Plevnei nr. 145,nr. 54A,6,sector
sector 1, Bucureşti,
Bucureşti, cod poştal 060012
Design copertă: Dan Mihalache
Design copertă: Andreea Apostol
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Tel.:poştal
021.310.15.30
cod 010517. Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Machetare și ilustrații: Maria Constantinescu Magazinul virtual: www.grupulcorint.ro
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Depozit
Toate drepturile
Majoritatea acestei
icoanelor lucrări
au fost sunt rezervate
reproduse dupăEDITURII
fresceleCORINT
din Magazinul
EDUCAŢIONAL,
Calea virtual:
parte
Plevnei www.grupulcorint.ro
nr.componentă
145, sector a6,GRUPULUI
Bucureşti,EDITORIAL CORINT.
Biserica
Toate„Sfânta Treime”
drepturile – Spitalul
acestei Clinic
lucrări sunt de Urgență
rezervate cod poştal 060012.
EDITURII CORINT EDUCAŢIONAL, Tel.: 021.310.15.30
parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, E-mail: vanzari@edituracorint.ro
pictori: Ioan și Camelia Popa Magazin virtual: www.grupulcorint.ro

Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate EDITURII CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Cuvânt-înainte
P
rintre copacii cu frunze ruginii din despre foloasele ascultării și ale răbdării,
fața casei se simțea mireasma plină despre puterea adevărului și roadele mun-
de rod a toamnei. O adiere blândă cii le simțeam ca venind dintr-o experiență
scutură barba bunicului albită de trăită. Ne străduiam să le păstrăm în min-
ani mulți și binecuvântați. O dată pe săp- tea noastră, să le punem în faptă de fiecare
tămână, ne adunam toți nepoții în jurul dată și să fim mai buni în toate.
său, fascinați de chipul lui plin de dragoste Dragi copii, cu toții suntem nepoți ai acelui
și bunătate ce semăna cu Sfântul Nicolae bunic, care este pentru noi simbol al înțelep-
din icoană. Așteptam să ne citească și să ne ciunii, al credinței și al tradiției. Personajul
povestească cuvinte pline de înțelepciune acesta vă va însoți la fiecare lecție, răspun-
din Sfânta Scriptură. Cu vocea lui blândă zând la întrebări și amintindu-vă, poate,
și caldă, ne vorbea despre iubirea lui Dum- de bunicii voștri. Să vă deschideți inimile și
nezeu, despre frumusețea lumii și bucuria să învățați din cuvintele lui frumusețea și
vieții. De la el am aflat despre obiceiurile și bucuria credinței în Dumnezeu, ca și voi să
tradițiile poporului nostru cu prilejul Naș- o puteți transmite mai departe copiilor voș-
terii Domnului sau al Învierii. Sfaturile sale tri și să trăiți frumos!
3
Ghid de utilizare a manualului
MANUALUL CUPRINDE Simboluri folosite
varianta tipărită varianta digitală în varianta digitală

Ascultă

PACHETUL EDUCAȚIONAL este compus din: Cristina BengaPACHETUL EDUCAȚIONAL este compus din:
MANUAL Cristina Benga MANUAL Rezolvă
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

✓ Manual (carte + CD) Aurora Ciachir ✓ Manual (carte + CD)


PENTRU Aurora Ciachir PENTRU
✓ Caietul elevului Niculina Filat ✓ Caietul elevului
CLASA Niculina Filat CLASA

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
MINISTERUL EDUCAŢIEI

MINISTERUL EDUCAŢIEI
✓ Ghidul profesorului Mihaela Ghiţiu ✓ Ghidul profesorului
A III-A Mihaela Ghiţiu A III-A CLASA A III-A CLASA A III-A

Ioana Niculae Ioana Niculae


SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA

RELIGIE RELIGIE
Privește
RELIGIE RELIGIE
CULTUL ORTODOX CULTUL ORTODOX
Cultul ortodox Cultul ortodox
ISBN: 978-606-8668-96-3 ISBN: 978-606-8668-96-3
Partener Partener ISBN: 978-606-8668-97-0 Partener Partener ISBN: 978-606-8668-98-7
educațional: tipografie: educațional: tipografie:

M obixera M obixera
SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II-LEA

Vizionează
www.grupulcorint.ro www.grupulcorint.ro

Manualul este structurat în unități de învățare, care cuprind:


LECŢIE
Titlul lecţiei Să descoperim împreună Lectură Să ne jucăm împreună

Să fim
Sfânta creativi
Scriptură
ne învață

Vocabular
Să reținem

Să înțelegem textul Îndemnuri pentru Un strop de înțelepciune


micul creștin

RECAPITULARE

EVALUARE

4
În acest an vom învăţa:

1. Să ne comportăm creştineşte în orice loc ne-am afla:

să descoperim sensul religios al împrejurărilor din viața noastră;


să înțelegem îndatoririle unui bun creștin;
să respectăm regulile de comportament specifice moralei creștine.

2. Să colaborăm cu ceilalţi în spiritul iubirii creştine:

să ne asumăm un rol în grup;


să găsim soluții în diverse situații de viață.

3. Să înţelegem lumea şi viaţa din perspectivă creştină:

să analizăm semnificația evenimentelor religioase;


să descoperim rolul sărbătorilor în viața noastră.

5
SĂ NE AMINTIM DIN CLASA A II-A *

Dumnezeu este iubire


I. Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu 3. Ce fel de rugăciuni putem rosti în orice mo-
ment al zilei?
1. Descoperă răspunsul la ghicitoare: Alege varianta corectă:
de cerere;
Numește, printr-un cuvânt, de mulțumire;
Ce-i în inimă mai sfânt
de laudă;
Și-urcă-n cer, de pe pământ?
Iubirea toate variantele.

4. Alcătuiește un scurt text în care să


arăți recunoștința față de Dumnezeu și față de
creația Sa.

II. Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor

1. Dumnezeu luminează mintea copiilor pen-


tru ca aceștia să-L poată cunoaște. Caută la bibli-
otecă Sfânta Scriptură. Împreună cu profesorul
de religie, alcătuiește o listă de cărți folositoare
pentru suflet pe care să le citești în timpul aces-
tui an școlar.

2. Transcrie în caiet și completează spa-


țiile libere.
Sfânta Scriptură este alcătuită din:
• .................. Testament;
• .................. Testament.

2. Descrie locul de rugăciune din imaginea de


mai sus.

* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

6
3. Dă exemple de minuni săvârșite de Mântu-
itorul Hristos.

4. Care sunt numele părinților Sfintei Fecioa-


re Maria ?

5. Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii este în-


chinată minunilor Maicii Domnului. Descrie, cu
ajutorul profesorului, această icoană.

6. Cum se numește îngerul care a vestit Maicii


Domnului că Îl va naște pe Mântuitorul Hristos?

Izvorul Tămăduirii
7. Fiecare copil primește la botez un înger
păzitor. Acesta îl sfătuiește:
să fie ascultător și silitor;
să facă fapte bune;
să fie recunoscător;
să-i ierte pe cei care i-au greșit.
Alege trei îndemnuri și notează-le în caiet.

8. Privește imaginea alăturată și descoperă


răspunsul la ghicitoare.

La botez, Doamne, mi-ai dat


Sfetnic bun și minunat,
Să mă ocrotească-n veci,
Pe ale vieții largi poteci,
Și să fie lângă mine,
Când la greu și când la bine.
Zi și noapte el m-alină,
Cu aripi mari de lumină.
Îngerașul

7
III. Oamenii își arată iubirea unii față de
ceilalți

1. Familia este binecuvântată de Dumnezeu.


În familie învățăm:
primele rugăciuni;
calea către biserică;
modelul faptelor bune.

2. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin:

Înv
ățători
Familie
Profesori
ă Bis
atur erică
N
Sfânta Filofteia Sfânta Parascheva
de la Curtea de Argeș de la Iași

Realizează un desen, plecând de la cuvântul


9. Sfinții sunt oameni care și-au închinat ales de pe o petală.
viața lui Dumnezeu. Mulți au primit darul de a Pune această fișă în portofoliu.
face minuni.
Dă exemple de sfinți pe care îi cunoști. 3. Transcrie în caiet și notează cu M când
mulțumim și cu I când cerem iertare:
10. Realizează un desen cu sfântul pe care îl când primim daruri;
îndrăgești cel mai mult. când nu îi ascultăm pe părinți;
Pune această fișă în portofoliu. când colegii ne ajută;
Acest portofoliu se va completa cu fișe pe când am uitat să ne facem temele;
parcursul anului școlar. când ajungem la biserică.

8
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE

Dumnezeu este izvorul vieții

Viaţa omului, darul lui Dumnezeu


Bucuria de a trăi
Omul în relaţie cu natura
Viaţa pe pământ şi Împărăţia lui Dumnezeu

Lectură pentru suflet


Recapitulare. Evaluare
Viața omului, darul lui Dumnezeu
Că la Tine, Doamne,
este izvorul vieții.
Psalmul 35, 9

Icoana creației

Sfânta Scriptură
A început un nou an de şcoală, cu emoţii şi aşteptări
mari. Ne-a întâmpinat bunicul nostru drag.
— Dragii mei, cât mă bucur să vă revăd! Aţi mai crescut şi
ne învață cred că sunteți mai înțelepți acum.
„Și a făcut Dumnezeu pe om — Bunicule, dar înţelepţii au trăit mult şi au înţeles ce este
după chipul Său; a făcut băr- viaţa şi cum trebuie trăită. Noi suntem mici, de unde să ştim?
bat și femeie. Și Dumnezeu i-a — Viaţa este cel mai de preț dar de la Dumnezeu. El, din iubi-
binecuvântat, zicând: Creșteţi și re, a creat lumea şi apoi l-a făcut pe om, cu trup şi cu suflet. El a
vă înmulţiţi și umpleţi pământul
împodobit sufletul omului cu puterea de a cunoaște, a înţelege,
și-l stăpâniți.”
Facerea 1, 27-28
a alege şi de a iubi tot ce este frumos și bun, iar trupul cu puterea
de a lucra și de a sluji sufletului. Primii oameni, Adam și Eva, au
primit de la Dumnezeu binecuvântarea de a avea urmași.
Voi sunteți darul lui Dumnezeu pentru părinții voștri și cea
mai mare bucurie a vieții lor. De aceea, cu respect și mulțumire,
se cuvine ca alături de ei fiecare să aveţi grijă de trupul şi de su-
Vocabular fletul vostru. Vom descoperi împreună cum puteţi face aceasta.
• a binecuvânta = a revărsa
darul lui Dumnezeu.
• a sluji = (aici) a fi de folos.
Să înțelegem textul
• dar = cadou. 1. Cine ne-a dăruit viața?
• de preț = valoros. 2. Cu ce a împodobit Dumnezeu sufletul şi trupul omului?
• înţelept = învăţat, cineva care 3. Ce înseamnă viaţa unui copil pentru părinţii săi?
înţelege şi judecă drept. 4. Priveşte icoana creaţiei. Cum a pregătit Dumnezeu lumea
• psalm = cântare religioasă. pentru viața omului?

10
Să descoperim împreună
Avem grijă de trup păstrându-l sănătos, curat, cu un program ordo-
nat de hrană, odihnă, muncă și joacă.
1. Descoperă cum poți:
a. hrăni sufletul;
b. odihni sufletul;
c. ține curat sufletul,
folosind următoarele cuvinte: rugăciune, învățătură, fapte
bune, dragoste față de Dumnezeu și de oameni, iertare.
2. În icoana de mai jos Sfinții Părinți Ioachim și Ana o aduc la
biserică pe Fecioara Maria. Ce fel de grijă arată ei prin aceasta?

Intrarea Maicii Domnului în biserică

Îndemnuri pentru micul creştin


Să mulțumești lui Dumnezeu pentru viață.
Să îți cinstești părinții.
Să faci fapte bune. 1. Descoperă, cu ajutorul dese-
Să fii curat. nelor de mai sus, cum poți avea
Să te joci frumos. grijă de trup și de suflet.
Poți da și alte exemple? Alege trei îndem- 2. Alcătuiește un enunț despre
nuri și notează-le în caiet. una dintre imagini.

11
CUPRINS
Cuvânt-înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ghid de utilizare a manualului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Să ne amintim din clasa a II-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

IUBIREA LUI DUMNEZEU ȘI RĂSPUNSUL OMULUI


Unitatea de învățare DUMNEZEU ESTE IZVORUL VIEȚII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Viața omului, darul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bucuria de a trăi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Omul în relație cu natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Viața pe pământ și Împărăția lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lectură pentru suflet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI


Unitatea de învățare CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII CREȘTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Când un om devine creștin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Persoanele din viața unui creștin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Alegerea binelui în viață . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE


Unitatea de învățare NAȘTEREA ȘI BOTEZUL DOMNULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nașterea Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Botezul Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Recapitulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Recapitulare semestrială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Evaluare semestrială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47