Sunteți pe pagina 1din 9

Școala: Liceul cu Program Sportiv Vaslui

Aria curriculară: Om și Societate


Curriculum la decizia școlii: Opțional
Denumire: Tehnici de comunicare
Ciclul de specializare: Ciclul superior al liceului
Clasa: Clasele a XI-a A, B, C, D
Anul școlar: 2019-2020
Profesor propunător: Ciritel Dan Gabriel
Durata: 1 an (34 de săptămâni)
Număr de ore pe săptămână: 1 oră

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU CURS OPŢIONAL

1
CUPRINS

Argument
Competențe generale
Valori și atitudini
Competențe specifice și conținuturi
Sugestii metodologice
Modalități de evaluare
Bibliografie

2
Argument

Cursul opțional Tehnici de comunicare își propune să răspundă unor provocări ale
societății actuale în cadrul căreia comunicarea eficientă a devenit nevoie și necesitate,
deopotrivă. De aceea, cursul își propune să dezvolte un nivel superior de raportare a elevilor la
actul de comunicare înțeles ca modalitate vitală de relaționare cu sine și cu ceilalți. Dezvoltarea
abilităților de exprimare corectă, eficientă și pragmatică a unui mesaj în diverse situații de
comunicare, dar și a celor de receptare a intențiilor unui emițător, transmise atât verbal cât și
non-verbal sau para-verbal, reprezintă unul dintre scopurile cursului. De realizarea optimă a
acestuia depinde, în fond, relaționarea firească a elevilor atât cu mediul social, cât și cu cel
profesional.
În plus, cursul vine în întâmpinarea solicitărilor elevilor și părinților, preocupați în
egală măsură de însușirea unui comportamentul dezirabil care să permită viitoarea inserție
socială și profesională.

3
Competențe generale
1.Familiarizarea elevilor cu perspectiva științifică asupra comunicării
2.Dezvoltarea abilităților de receptare a mesajelor în diverse situații de comunicare
3.Utilizarea corectă a limbajului verbal, nonverbal și paraverbal în actul comunicării
4.Dezvoltarea abilităților de comunicare/ascultare eficientă

Valori și atitudini
• Cultivarea unei atitudini pozitive fată de comunicare și a încrederii în abilitățile proprii
• Dezvoltarea unei gândiri critice în raport cu mesajele receptate
• Formarea unei reprezentări complexe asupra comunicării cu ceilalți
• Cultivarea unui comportament social adecvat

4
Competențe generale și specifice asociate conținuturilor

1.Familiarizarea elevilor cu perspectiva științifică asupra comunicării

Competențe specifice Conținuturi

1.1.Identificarea principalelor etape în I. Definirea conceptului de comunicare


evoluția comunicării. - Definire. Etape ale comunicării umane: semne și
semnale, epoca vorbirii și a limbajului, epoca
scrisului, epoca tiparului, epoca mijloacelor
comunicării de masă, epoca mijloacelor de
comunicare computerizată

1.2.Cunoaşterea principalelor teorii


privind actul comunicării Teorii ale comunicării

Niveluri ale comunicării umane-intrapersonală,


1.3.Îdentificarea elementelor specifice interpersonală, de grup, publică, de masă; verbală,
comunicării ca factor social nonverbală, orală, scrisă

2.Dezvoltarea abilităților de receptare a mesajelor în diverse situații de comunicare

Competențe specifice Conținuturi

II. Receptorul /interlocutorul în cadrul procesului de


comunicare orala
2.1.Identificarea barierelor în comunicare Bariere în comunicare și aspecte privind
eficientizarea comunicării

2.2.Identificarea tipurilor de ascultare Tipologia ascultării


Ascultarea combativă
Ascultarea pasivă
Ascultarea activă (sau reflexivă)

5
2.3.Aplicarea tehnicilor ascultării active în Tehnici ale ascultării active: tăcerea, interogarea,
diferite situații de comunicare reformularea

2.4.Asumarea responsabilităților etice în Nivelul etic al ascultării/receptării mesajelor din


calitate de consumator al mesajelor din mass-media
mass-media

3.Utilizarea corectă a limbajului verbal și non-verbal în actul comunicării


Competențe specifice Conținuturi

III. Emițătorul/locutorul în cadrul procesului de


comunicare orală. Cuvânt și context.
3.1.Selectarea elementelor verbale în - Deixisul personal, spațial, temporal, social
funcție de context - Principiul cooperării
- Principiul politeții

Adecvarea elementelor verbale, nonverbale și para-


3.2..Intelegerea rolului elementelor verbale la mesaj
nonverbale și para-verbale în constituirea
și
transmiterea mesajului
Elementele non-verbale: limbajul trupului in
3.3.Utilizarea conștientă a elementelor discursuri, prelegeri, interviu –mimica, gesturile,
non-verbale și para-verbale în situații de poziția corpului -Elementele para-verbale în timpul
comunicare orală discursului și al interviului: tonul, volumul,
articularea, ritmul, pauzele

4.Dezvoltarea abilităților de comunicare/ascultare eficientă


Competențe specifice Conținuturi

IV. Pregătirea și susținerea unei prezentări orale


4.1.Identificarea principalelor tipuri de Discursul. Tipuri de discurs: narativ, descriptiv,
discurs și de interviu explicativ, argumentativ
Interviul. Tipuri de interviu: de selecție, de
informare, de evaluare, de admonestare, de
consiliere, de părăsire a unei instituții.

6
Tehnici de realizare și susținere a unui discurs
Organizarea discursului
4.2.Aplicarea tehnicilor de construire și de Metode de persuadare: ethos, logos, pathos -Tipuri
susținere a unui discurs de prezentare a unui discurs: citirea, memorizarea,
improvizația, după note
Susținerea unui interviu.

4.3.Utilizarea criteriilor de evaluare a unei Ascultarea și evaluarea unui discurs și a unui


comunicări orale interviu

4.4.Utilizarea normelor exprimării corecte Cuvinte si expresii recomandate și de evitat în


și pragmatice în susținerea unui discurs discurs și interviu
sau interviu

7
Sugestii metodologice

În tratarea conținuturilor se va avea în vedere utilizarea unor mijloace și materiale


didactice atractive. Conținuturile permit abordarea prin activități independente, de grup și
frontale, iar ca strategie didactică pot fi abordate atât metodele moderne, cât și cele tradiționale.
Pot fi utilizate ca materiale suport interviuri televizate sau discursuri ale unor
personalități ale vieții publice sau ale unor personaje literare, articole publicistice, știri, reclame
etc.

Modalități de evaluare

1.Fişă de autoevaluare (portofoliu).


2.Fişă de observare sistematică.
3.Fişa de evaluare a unei prezentări orale
4..Probe orale.
5.Teme de lucru în clasă.

8
Bibliografie
• Chiru, I., Comunicarea interpersonală, Editura Tritonic, Bucureşti, 2003;
• Ducrot, O., Dire et ne pas dire.Principes de semantique linguistique, Editura Hermann,
Paris, 1972;
• Fiske, J., Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
• Graur, Evelina-Tehnici de comunicare, Editura Mediamir, Cluj Napoca, 2001;
• Grif, A., Comunicarea ficţională și nonfictională,Editura Diversitas, Bucureşti, 2003;
• Florescu, V., Retorică și Neoretorică – Bucureşti, Editura Academiei, 1973;
Ionescu Ruxăndoiu, L.,Conversaţia:structuri și strategii, Editura All, 1995;
• Manoliu-Manea, M., Gramatică, pragmasemantică și discurs, Editura Litera,
București, 1993;
• Săvulescu, S. – Retorică și Teoria argumentării , Comunicare.ro, Bucureşti, 2001;