Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Ştiinţe Economice


Departamentul Finanţe şi Bănci

Lucru individual
la disciplina „Finanțele întreprinderii”
Varianta ___

Elaborat:
Numele Prenumele
Grupa

Coordonat:
Numele Prenumele
Titlu ştiinţifico – didactic

Chişinău 2019
Aplicația 1
Analizați posibilităților de finanțare ale întreprinderii (în baza indicatorilor capacitatea de
îndatorare globală și la termen).

Indicatorii de îndatorare

Indicatori Suma posibilă


Formula de
Calculul de
calcul
împrumutat
1.Posibilitatea maximă de
îndatorare globală
2.Posibilitate de îndatorare la
termen

Aplicația 2
Analizați echilibrului financiar al întreprinderii.
Analiza fondului de rulment

Indicatori Anul Anul de Abaterea Abaterea


precedent gestiune absolută relativă
1. Active
imobilizate
2. Active
circulante
3. Capital
propriu
4. Datorii pe
termen lung
5. Datorii
curente
6. Fond de
rulment

Aplicația 3
Analizați activelor imobilizate (activelor pe termen lung) ale întreprinderii.
Indicatorii structurii activelor imobilizate

Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea


1.Rata imobilizărilor
2.Rata compoziției
tehnice
Aplicația 4
Analizați structura activelor circulante (activelor curente) ale întreprinderii.
Indicatorii structurii activelor circulante
Indicatori Formula de calcul Calculul Valoarea
1.Rata activelor
circulante
2. Rata creanțelor

Aplicația 5
Analizați indicatorilor eficienței utilizării activelor circulante(activelor curente)
Indicatorii vitezei de rotație a activelor circulante
Indicatori Abaterea Abaterea
Anul precedent Anul curent
absolută relativă
1.Active circulante
2.Venit din vânzări
3. Număr de rotații
4. Durata unei rotații
5. Efect de încetinire
(accelerare)

Aplicația 6
Întreprinderea «Farmaco» estimează următoarele încasări și plăți ce urmează a avea loc
pe parcursul semestrului I al anului curent:

I. Plăți

- plata furnizorilor se efectuează conform următorului grafic:


30% din valoarea materiei prime achiziționate se achită în momentul procurării
50% din valoarea materiei prime achiziționate se achită peste o lună
20% din valoarea materiei prime se achită peste 2 luni după procurare.

Graficul de aprovizionare:

Luna Decembrie Ianuarie Februarie Martie


(anul precedent)
Valoarea 780+10*N 820+10*N 650+10*N 500+10*N
(mii lei)

-plata dividendelor constituie 40% din profitul net al anului precedent și se va efectua in luna
ianuarie (Profitul Net =1.274.500+10*N)
-plata pentru arendă se efectueăza în ultima luna a trimestrului 8500 lei
-plata impozitului pe imobil se achită în luna iunie 385 lei
-plata salariilor are loc lunar și constituie 25% din venitul din vânzări a lunii precedente.

II. Încasări

- Încasarea numerarului din vânzarea produselor se va efectua conform următorului grafic:


pentru 40% din vânzări, plata se face în luna livrării,
pentru 50% din vânzări, plata se face în luna următoare,
pentru 10% din vânzări, plata se face în luna a doua de la livrare.
Întreprinderea planifică vânzarea produselor către consumatori, precum urmează:

Luna Decembrie Ianuarie Februarie Martie


(anul precedent)

Valoarea 1200+10*N 1350+10*N 1100+10*N 800+10*N


(mii lei)

Alte încasări de mijloace bănești:


-redevențe financiare 1300 lei lunar
-restituirea împrumutului în valoare de 170.000 lei în luna ianuarie.

Să se elaboreze bugetul trezorerie.

Aplicația 7
Se cunoațte următoarea informație privind venitruirle și cheltuielile întreprinderii

Venituri Suma
Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor 788 220+10*N
Venituri din vânzarea altor active circulante 1 178
Venituri din dividende 203
Venituri din ieșirea activelor imobilizate 238
Venituri din diferențe de curs 5 085

Cheltuieli Suma
Cheltuieli pentru materii prime și materiale 24 460+10*N
Cheltuieli de retribuirea muncii ocupate de activitatea de producție 12 230
Amortizarea mijloacelor fixe productive 4 076
Cheltuieli privind marketingul 670
Cheltuieli de distribuire 4 360
Cheltuieli administrative 10 450
Plata datoriilor pentru credite și împrumuturi 3 347
Amenzi, penalități, despăgubiri 1 180

Să se calculeze indicatorii:profitul brut, rezultatul activității operaționale


investitționale, fianaciare, profitul până la impozitare, profitul net.

Aplicația 8
Care sunt modalitățile de creștere a rentabilității financiare?

Aplicația 9
În baza datelor din tabelul de mai jos, să se determine nivelul eficienței economico –
financiare a întreprinderii exprimate prin indicatorii rentabilității.

Indicatori Suma (mii lei)


Venitul din vânzări 89 530+10*N
Costul vânzărilor 64 250
Profit brut ?
Profit din activitatea operațională 12 550+10*N
Profitul până la impozitare 9 550 + 10*N
Profit net 7230
Valoarea medie anuală a activelor 115 250
Capital propriu 82 500
Datorii pe termen lung 8 000
Aplicația 10
În baza datelor din tabelul de mai jos, să se calculeze indicatorii de lichiditate.Concluzii.

Activ Suma (mii Pasiv Suma (mii


lei) lei)
Active imobilizate 71 724 Capital propriu 84 242
Active circulante, total inclusiv: 30 643
- materiale 16 280 Datorii pe termen lung 3 300
- creanţe 14 090
- investiţii 150 Datorii curente 14 825
- numerar 123
Total activ 102 367 Total pasiv 102 367

Notă: Pentru efectuarea analizei situației financiare(aplicația 1-5) a unei entități economice
utilizați Rapoartul Financiar(Situația Financiară) (dupa fiecare tabel este necesar de realizat o
concluzie).Varianta va coincide cu N care reprezintă numărul din registru al studentului. De ex.
unde este indicat +10*N dacă numărul din registru este 15, atunci va fi +150 la suma indicataă,
iar varinata nr. 15.

S-ar putea să vă placă și