Sunteți pe pagina 1din 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA


PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”
Contract POSDRU/86/1.2/S/60072

FIŞA DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂŢII A2

" Realizarea unui studiu national privind perceptia managerilor institutiilor publice vis-a-vis de
posibilitatile de absorbtie pe piata muncii a absolventilor programelor de masterat si normele calitative
pe care piata muncii le impune; diseminarea in cadrul unei conferinte cu 70 de participanti, personal cu
functii de conducere in cadrul institutiilor publice, personal implicat in dezvoltarea programelor de
studii universitare si studenti."

Sept Ian
oct nov dec febr martie apr mai iunie iulie aug sep
2010 2011
A2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L 10 L 11 L 12 L13

Obiectivele activităţii:
• O mai buna corelare a programelor de masterat in administratie publica cu piaţa muncii;
• Realizarea unui studiu national privind perceptia managerilor institutiilor publice vis-a-vis de
posibilitatile de absorbtie pe piata muncii a absolventilor programelor de masterat si normele
calitative pe care piata muncii le impune;
• diseminarea in cadrul unei conferinte cu 70 de participanti, personal cu functii de conducere in
cadrul institutiilor publice, personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare
si studenti;
Rezultate anticipate:
Studiu privind perceptia managerilor institutiilor publice vis-a-vis de programele de masterat in
domeniul administratie publice si normele calitative pe care piata muncii le impune” elaborat si
diseminat in cadrul unei conferinte cu 70 de participanti, personal cu functii de conducere in cadrul
institutiilor publice, cadre didactice, studenti in cadrul programelor de masterat vizate.

Cluj-Napoca
Martie 2011

Creşterea calităţii programelor de masterat în


FONDUL SOCIAL EUROPEAN administraţie publică
POSDRU/86/1.2/S/60072
Investeşte în
Proiect cofinanţat din Fondul Social European

OAMENI prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea


Resurselor Umane 2007-2013

Pag. 1/4
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Sub-activitatea Programare (luna calendaristică) Responsabil Produs


intermediar/final
Numirea PP - UBB Decizia de numire a
coordonatorului coordonatorului
activităţii nr. 2 de 03 04 05 06 07 08 activităţii nr.2 de către
către managerul de managerul de proiect;
proiect
Întâlnire periodică a PP - UBB Minute privind
experţilor UBB întâlnirile de lucru
pentru analiza avute de echipa de
04 05 06 07 08 09
stadiului derulării şi experţi;
implementării
activităţii de cercetare
Elaborarea fişei de PP - UBB Fişa de implementare
implementare a 03 04 05 06 07 08
activităţii A2
Elaborarea procedurii PP - UBB Regulamentul de
de concurs pentru acordare a burselor de
03 04 05 06 07 08
acordarea burselor de cercetare
cercetare
Organizarea PP - UBB  Anunţ de
concursului de organizare a
acordare a burselor de concursului
cercetare pentru  Decizie de numire
activitatea 2 din a comisiei de
proiect şi stabilirea concurs;
celor 41 câştigători 03 04 05 06 07 08
 Proces verbal de
susţinere a
concursului;
 Anunţ de
comunicare a
câştigătorilor;
Elaborarea şi PP - UBB Contracte individuale
întocmirea de muncă aferente
contractului de muncă 03 04 05 06 07 08 experţilor de proiect
pentru experţii de
proiect
Elaborarea şi PP - UBB 41 contracte burse de
întocmirea cercetare
contractului de bursă
03 04 05 06 07 08
de cercetare pentru
bursieri, document

Creşterea calităţii programelor de masterat în


FONDUL SOCIAL EUROPEAN administraţie publică
POSDRU/86/1.2/S/60072
Investeşte în
Proiect cofinanţat din Fondul Social European

OAMENI prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea


Resurselor Umane 2007-2013

Pag. 2/4
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

care va evidenţia
activităţile, atribuţiile
şi sarcinile pe care
bursierii le au de
îndeplinit în cadrul
activităţii
Realizarea Cercetării PP - UBB 1. Metodologia de
1 realizare a
Realizarea unui sondajului
sondaj în rândul 2. Chestionarul
managerilor 3. Baza de date în
institutiilor publice SPSS completată
vis-a-vis de cu datele colectate
posibilitatile de prin aplicarea
absorbtie pe piata chestionarului
muncii a absolventilor 4. Raportul ştiinţific
programelor de şi tehnic al
masterat si normele cercetării
calitative pe care piata
muncii le impune:
 Documentare
 Elaborarea
metodologiei de
cercetare;
 Construirea 04 05 06 07 08 09
instrumentului de
cercetare
(chestionarul);
 Tipărirea şi
editarea
instrumentului de
cercetare;
 Construirea
eşantionului;
 Colectarea
datelor;
 Introducerea
datelor în SPSS;
 Prelucrarea şi
interpretarea
datelor;
Elaborarea unui
raport privind

Creşterea calităţii programelor de masterat în


FONDUL SOCIAL EUROPEAN administraţie publică
POSDRU/86/1.2/S/60072
Investeşte în
Proiect cofinanţat din Fondul Social European

OAMENI prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea


Resurselor Umane 2007-2013

Pag. 3/4
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI POSDRU 2007-2013 2007-2013 CLUJ-NAPOCA
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

rezultatele;
Realizarea raportului PP - UBB Raportul ştiinţific şi
ştiinţific şi tehnic tehnic final al
final al cercetării - 04 05 06 07 08 09 cercetării - editat si
editarea şi tipărirea tipărit
studiului
Elaborarea de către 41 lucrări de cercetare
fiecare bursier, în PP - UBB realizate de studenţii
colaborare cu unul bursieri
04 05 06 07 08 09
dintre experţi şi sub
coordonarea acestuia,
a unei cercetări.
Organizarea unei PP - UBB Anunţul de organizare
conferinţe privind a conferinţei;
prezentarea şi 1. Programul de
discutarea rezultatelor desfăşurare pentru
cercetării întreprinse conferinţă;
în cadrul activităţii 04 05 06 07 08 09 2. Afiş privind
nr.2 din proiect organizarea
(diseminarea conferinţei;
rezultatelor); 3. Minuta privind
discuţiile purtate în
cadrul conferinţei;
Elaborarea rapoartelor PP - UBB Rapoartele lunare ale
04 05 06 07 08 09
lunare ale bursierilor; bursierilor
Elaborarea rapoartelor PP - UBB Rapoartele lunare ale
lunare ale experţilor 04 05 06 07 08 09 experţilor
de proiect;

Responsabil Activitatea 2,
Conf. univ. dr. Sorin Dan Şandor
Manager de proiect,
Conf. univ. dr. Călin Hinţea

Creşterea calităţii programelor de masterat în


FONDUL SOCIAL EUROPEAN administraţie publică
POSDRU/86/1.2/S/60072
Investeşte în
Proiect cofinanţat din Fondul Social European

OAMENI prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea


Resurselor Umane 2007-2013

Pag. 4/4