Sunteți pe pagina 1din 16

Studiu de caz

Inspecţia fiscală efectuată la S.C. MARGARETA S.A. are în vedere


examinarea tuturor stărilor de fapt şi raporturile juridice care sunt relevante pentru
impunere.
Inspecţia fiscală, desfăşurată în luna februarie, a fost efectuată în aşa fel încât
să afecteze cât mai pu ţin activitatea curentă a contribuabilului şi a utilizat eficient
timpul destinat inspecţiei fiscale.
Inspecţia fiscală s-a efectuat pentru fiecare impozit, taxa, contribuţie şi alte
sume datorate bugetului general consolidat, pentru care societatea este contribuabil
şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.
De precizat faptul că, conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide
reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi
pân ă la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare
necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de calcul
care influenţează rezultatele acestora.
Inspecţia fiscală a fost exercitată pe baza principiilor independenţei, unicităţii,
autonomiei, ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării.
Inspecţia fiscală generală a fost cuprinsă în programul lunar de activitate,
aprobat în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
La începerea inspecţiei fiscale, echipa de control a prezentat contribuabilului
legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de
control. Începerea inspecţiei fiscale a fost consemnată în registrul unic de control.
Desfăşurarea inspecţiei fiscale a avut loc fără incidente deosebite,
reprezentanţii agentului economic fiind de acord cu constatările echipei de inspecţie
fiscală
La finalizarea inspecţiei fiscale, contribuabilul a dat o declaraţie scrisă, pe
propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi
informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală. În declaraţie a menţionat şi faptul că au
fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de contribuabil.
Contribuabilul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în actul
întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organele
de inspecţie fiscală.
În legătura cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale, întrucât nu
au fost constatate elemente care ar putea întruni elemente constitutive ale unei
infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, organele fiscale nu au sesizat
organele de urmărire penală.
1
Rezultatul inspecţiei fiscale a fost consemnat în Raportul de inspecţie fiscală ,
în care au fost prezentate constatările inspecţiei din punct de vedere faptic şi legal.
La finalizarea inspecţiei fiscale, raportul întocmit a stat la baza emiterii
deciziei de impunere care cuprinde şi diferenţe sau în plus faţă de creanţa fiscală
existenţa la momentul începerii inspecţiei fiscale.
Pentru obligaţiile fiscale la care baza de impunere nu s-a modificat, raportul
întocmit a stat la baza emiterii deciziei privind nemodificarea bazei de impunere.
Pentru exemplificare, prezentam alăturat, raportul de inspecţie fiscală
întocmit la S.C. MARGARETA S.A.

1
Ordinul presedintelui ANAF nr.1181/2007, privind modelul si continutul Raportului
de inspectie fiscala
Ministerul Finanţelor Publice
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice


Bucureşti Activitatea de Inspecţie Fiscală
Serviciul de Inspectie Fiscala 5 Str. Gh. Doja nr. 1-3
540515 Bucureşti
Tel.: 0265- 250.982
Fax: 0265- 266.155
Nr._________/_________

APROBAT,
Conducătorul activităţii
De inspecţie fiscală

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ


Încheiat astăzi, 04.02.2015
în localitatea Bucureşti
la S.C. MARGARETA S.A.

CAPITOLUL I - Date despre inspecţia fiscală

Subsemnatele S.D. şi C.E.I., având func ţiile de inspectori în cadrul D.G.F.P.


Bucureşti - Activitatea de Inspecţie Fiscală, în baza prevederilor Titlului VII din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată
(nominalizare, în continuare, în prezentul raport: Codul de procedură fiscală), a
ordinelor de serviciu nr.182/20.01.2015 şi nr. 183/20.01.2015 şi a legitimaţiilor de
serviciu nr. 1397, respectiv nr. 1053, ne-am deplasat la sediul S.C. MARGARETA
S.A. în vederea efectuării unei inspecţii generale, în scopul verificării modului de
determinare, evidenţiere şi declarare a obligaţiilor datorate bugetului general
consolidat al statului.
Agentul economic a fost înştiinţat despre desfăşurarea inspecţiei fiscale prin
Avizul de inspecţie fiscală nr. 2154, comunicat unităţii la data de 23.12.2014.
Perioada supusă inspecţiei fiscale 01.01 2011 – 31.10.2014.
Numărul de înregistrare şi data începerii inspecţiei fiscale înscrise în Registrul
unic de control: 8/20.01.2015.
Inspecţia fiscală s-a desfăşurat în perioada 20.01.2015-04.02.2015, la
domiciliul fiscal al S.C. MARGARETA S.A., situat în localitatea Bucureşti, str. Gh.
Doja, nr.84/A, jud. Bucureşti.
Forma inspecţiei fiscale: inspecţie fiscală generală conform art. 96 alin. (1) lit.
a) din OG nr. 92/2003, republicată.
Modul de îndeplinire a dispoziţiilor stabilite prin ultimul act de control:
societatea nu a mai făcut obiectul unei inspecţii fiscale generale (de la înfiinţare
pân ă în prezent).

CAPITOLUL II - Date despre contribuabil

1. Date de identificare a contribuabilului:


Denumire: S.C. MARGARETA S.A.;
Domiciliul fiscal: localitatea Bucureşti, str. Gh. Doja, nr.84/A, jud. Bucureşti;
Cod de identificare fiscală: RO 1234567;
Cod CAEN, activitatea principală desfăşurată: 4120 - „Lucr ări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”;
Capitalul social subscris şi vărsat: 200 lei.
2. Informaţii privind forma de proprietate, forma juridică, principalii asociaţi şi
evoluţia capitalului social:
Forma de proprietate: privată
Forma juridică: societate comercială cu răspundere limitată
Principalii asociaţi:
- Dl. Pop Ilie, având domiciliul în localitatea Bu cureşti, str. Banat, nr. 12, ap.

12, judeţul Bucureşti, cu cetăţenie român ă, deţine 50% din părţile sociale ale

societăţii;
- D-na Pop Monica, având domiciliul în localitatea Bucureşti, str. Banat, nr.
12, ap. 12, judeţul Bucureşti, cu cetăţenie român ă, deţine 50% din părţile sociale ale
societăţii;
3. Informaţii referitoare la acţionari/asociaţi, în situaţia în care sunt constatate
relaţii de participare la alt contribuabil, potrivit declaraţiei administratorului: nu este
cazul;
4. Conturile bancare:
RO25CARP027000061234RO02 B.C. Carpatica Suc. Bucureşti

5. Evoluţia cifrei de afaceri şi a rezultatului exerciţiului financiar (conform


ultimelor trei bilanţuri anuale): - lei
-
Anul Cifră de afaceri Rezultatul financiar net
2011 379.820 18.968
2012 1.582.653 57.166
2013 2.572.125 264.939

6. A fost verificată situaţia documentelor cu regim special în perioada


verificată, precum şi Decizia privind gestionarea formularelor.
7. Subunităţi ale contribuabilului, autorizaţii şi licenţe deţinute pentru activităţi
desfăşurate: nu este cazul;
8. Persoana care asigură administrarea activităţii contribuabilului: dl. Pop Ilie
şi d-na Pop Monica, în calitate de administratori;
9. Persoana care răspunde de conducerea contabilităţii: d-na Puşcaş Mihaela
în calitate de economist;
10. Persoana desemnată să reprezinte contribuabilul pe durata inspecţiei
fiscale: dl. Pop Ilie şi d-na Pop Monica, în calitate de administratori;
11. Prezentarea relaţiilor de afiliere dintre contribuabilul verificat şi alţi
contribuabili care au calitatea de clienţi sau furnizori: este prezentat la pct. 3.

CAPITOLUL III - Constatări fiscale

Cu localizare pe problematica fiscală, se redau, în continuare, constatările


rezultate din inspecţia fiscală efectuată pe baza documentelor puse la dispoziţie de
unitatea verificată.

A) Impozit pe profit

1. Perioada supusă inspecţiei fiscale: 01.01.2011 - 30.09.2014.


2. Actele normative care reglementează obligaţia fiscală: Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
(nominalizare, în continuare, în prezentul raport: Codul fiscal), şi HG nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (nominalizare, în continuare,
în prezentul raport: Normele de aplicare a Codului fiscal).
3. Metoda de control utilizata: control prin sondaj.

4. Facilităţile fiscale de care s-a beneficiat în perioada supusă inspecţiei


şi modul de respectare a acestora: în perioada supusă verificării societatea nu a
beneficiat de facilităţi fiscale.
5. Constatări:

a) La determinarea profitului impozabil aferent anilor 2012 şi 2013 societatea a


considerat deductibile cheltuielile în sumă totală de 46.376 lei (27.698 lei/anul 2012
+ 18.678 lei/anul 2013) reprezentând cheltuieli cu ac hiziţii de bunuri şi servicii
(exemple: colţar, TV, îmbrăcăminte, alimente, servicii cazare etc.) pentru care nu a
fost în măsură să pună la dispoziţia organelor de inspecţie documente justificative
din care să reiasă că acestea au fost efectuate în scopul realizării de venituri
impozabile, fiind evidenţiate de societate la data achiziţiei în conturile contabile
6028 - „Cheltuieli cu alte materiale consumabile” şi 603 - “Cheltuieli privind
materialele de natura obiectelor de inventar” , înregistrarea în contabilitate
făcându-se pe baza unor facturi fiscale.
În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (1) din Codul fiscal, pentru
determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.
Urmare celor constatate şi redate mai sus, s-a stabilit un impozit pe profit
suplimentar în sumă totală de 7.420 lei (46.376 lei x 16%).

b) În cursul exerciţiului financiar 2012 unitatea verificată a efectuat cheltuieli de


protocol înregistrate pe debitul contului 623” Cheltuieli de protocol, reclam ă şi
publicitate” în sumă de 7.704 lei, depăşind limita deductibilităţii fiscale prevăzută de
legislaţia în materie, cu suma de 6.231 lei, rezultată din calculul următor:
- Profit brut (şold cr. 121 + ct. 691) = 67.988 lei (57.166 lei + 10.822 lei);
- Cheltuieli de protocol (rulaj deb. Ct. 623) = 7.746 lei;
Total = 75.734 lei;
Cheltuieli cu protocolul în limita a 2% = 1.514,68 lei (75.734 lei x
2%);
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 6.231 lei (7.746 lei – 1.514,68
lei).

Întrucât la calculul profitului impozabil unitatea a considerat nedeductibile


fiscal doar cheltuielile de protocol în sumă de 500 lei, pentru diferenţa de 5.731 lei
(6.231 lei – 500 lei) nefiind aplicat tratamentul f iscal legal de nedeductibilitate; au
fost încălcate astfel prevederile art. 21, alin (3), lit. a) din Codul fiscal, potrivit
cărora sunt deductibile „... cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2%
aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât chelt uielile de protocol şi
cheltuielile cu impozitul pe profit;”.
Urmare celor constatate şi redate mai sus, s-a stabilit un impozit pe profit
suplimentar în suma de 917 lei (5.731 lei x 16%).
c) La calculul profitului impozabil aferent anului 2012 societatea verificată
nu a aplicat tratamentul fiscal legal de nedeductibilitate pentru suma de 15.670 lei ce
figură la finele lunii septembrie 2012 în contul 6581” Cheltuieli cu desp ăgubiri,
amenzi şi penalităţi”; neajunsul s-a datorat preluării din contul mai sus menţionat,
în mod eronat, în luna octombrie 2012, a sumei respective în contul 6588” Alte
cheltuieli de exploatare”, fiind încălcate astfel prevederile art. 21, alin. (4), lit. b)
din Codul fiscal, potrivit căruia sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil
cheltuielile cu”... dobânzile/major ările de întârziere, amenzile, confisc ările şi
penalităţile de întârziere”.
Având în vedere cele men ţionate mai sus, organele de inspecţie fiscală au
procedat la stabilirea unui impozit pe profit în sumă de 2.507 lei (15.670 lei x 16%).

d) În luna ianuarie 2013, unitatea verificata a înregistrat, în mod nejustificat,


în debitul contului 625 " Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări”, suma de
6.625,91 lei, iar în luna ianuarie 2014 a fost înregistrată în acelaşi cont, suma de
1.605,03 lei, în baza Ordinelor de deplasare nr. 1030/07.01.2013 şi nr.
1358/27.12.2013, reprezentând cheltuieli ce au fost făcute cu ocazia deplasărilor
efectuate în străinătate (Austria) de către administratorul unităţii, acestea fiind
considerate ca deductibile la calculul impozitului pe profit, la control neputând fi
prezentate documente legal întocmite pentru justificarea acestor cheltuieli, prin care
să se facă dovada realităţii operaţiunilor evidenţiate.
Ordinele de deplasare prezentate de către unitate organelor de control nu
îndeplinesc condiţiile necesare, prevăzute în O.M.F.P. nr. 1850/2004 privind
registrele şi formularele financiar-contabile, pentru a avea calitatea de document
justificativ, întrucât nu sunt completate cu unele informaţii ce fac parte din
conţinutul minimal obligatoriu al formularului.
Astfel:
- ordinele de deplasare prezentate la control nu conţin următoarele
informaţii: scopul deplasării, destinaţia (in acest sens fiind înscrisă
doar ţara în care urmează să se facă deplasarea, fără a fi indicată
denumirea şi adresa firmei la care angajatul este delegat), data (ziua,
luna, anul, ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie (la firma la care a
fost delegat) şi data depunerii decontului;
- au fost de asemenea identificate ordine de deplasare care nu
conţineau semnături ale: conducătorului unităţii, controlului financiar
preventiv.
Au fost încălcate prevederile art. 21, alin. 4), lit. f) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora sunt
nedeductibile “… cheltuielile înregistrate în conta bilitate, care nu au la bază un
document justificativ...”.
Din cele prezentate mai sus rezultă un impozit pe profit suplimentar în suma
de 1.317 lei (8.231 lei x 16%).
e) La calculul profitului impozabil aferent trim I 2013, unitatea verificată a
considerat în mod eronat drept deductibilă din punct de vedere fiscal şi suma de
4.679 lei, reprezentând contravaloarea unor prime de asig urare plătite de angajator,
în numele angajaţiilor, care nu erau incluse în veniturile salariale ale angajaţilor.
Ulterior, în trim. II 2013 unitatea a remediat aceasta deficienţă, prin
considerarea drept nedeductibile a cheltuielilor de aceasta natură.
Nu au fost respectate prevederile art. 21 alin. (4) lit. k) din Codul fiscal; s-au
calculat majorări de întârziere pentru perioada 26.04.2013 – 25.07 .2013, în sumă de
68 lei (749 lei x 0,1% x 91 zile), în conformitate cu prevederile art. 119, 120 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările
ulterioare.
f) În luna februarie 2014 societatea supusă inspecţiei fiscale înregistrează prin
nota contabilă 531/19.02.2014 formula contabilă 635 = 5311 cu suma de 1.500 lei,
achitată cu chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii seria TS3A nr.
0295262/19.02.2014, reprezentând contravaloarea Pro cesului-verbal de sancţionare
nr. 0116259/01.02.2014, emisă de Garda Financiară.
Au fost încălcate prevederile art. 21, alin. (4), lit. b) din Codul fiscal,
conform căruia „ dobânzile/major ările de întârziere, amenzile ... datorate c ătre
autorităţile române” nu sunt cheltuieli deductibile. Organele de control au procedat
la stabilirea unui impozit pe profit suplimentar în sumă de 240 lei (1.500 lei x 16%).
Pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de 12.401 lei (7.420 lei
+ 917 lei + 2.507 lei + 1317 lei + 240 lei) societatea datorează majorări de întârziere
în sumă de 9.050 lei în conformitate cu prevederile art. 119 şi art. 120 din Codul de
procedură fiscală.

B) Taxa pe valoarea adăugată

1. Perioada supusă inspecţiei fiscale: 01.01.2011 - 31.10.2014.


2. Actele normative care reglementează obligaţia fiscală: Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
(nominalizare, în continuare, în prezentul raport: Codul fiscal), şi HG nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (nominalizare, în continuare,
în prezentul raport: Normele de aplicare a Codului fiscal).
3. Metoda de control utilizata: control prin sondaj.

4. Facilităţile fiscale de care s-a beneficiat în perioada supusă inspecţiei


şi modul de respectare a acestora: în perioada supusă verificării societatea nu a
beneficiat de facilităţi fiscale.

5. Constatări:

a) Constatarea redată la Cap. III, lit. A, pct. 5 lit. a) din prezentul raport are
efect şi în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată pentru perioada ianuarie 2012 -
decembrie 2013. Întrucât, a şa după cum s-a arătat, nu au fost puse la dispoziţia
organelor de inspecţie documente justificative din care să reiasă că achiziţiile de
bunuri şi servicii au fost efectuate în scopul realizării de operaţiuni taxabile, rezultă
că taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor achiziţii nu este deductibilă. Au fost
astfel încălcate prevederile art.145 alin (2), lit.a) din Codul fiscal: ” (2) Orice
persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor, dacă acestea
sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) operaţiuni taxabile”.
In atare situaţie, unităţii verificate i s-a stabilit o taxa pe valoarea adăugată
suplimentară în sumă de 8.812 lei (5.263 lei + 3.549 lei).

b) In perioada septembrie 2011 - noiembrie 2011, unitatea a dedus în mod


eronat TVA în sumă de 263 lei, aferentă unor achiziţii de carburanţi de la diverşi
furnizori, în baza unor bonuri fiscale care nu au înscrise numărul de înmatriculare al
autovehicolului.
Deducerea taxei pe valoarea adaugată în condiţiile arătate contravine
Titlului VI, pct. 46, alin.(2) din Normele de aplicare a Codului fiscal, unde se
precizează că „ Pentru carburanţii auto achiziţionaţi, deducerea taxei poate fi
justificată cu bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/2002,
republicată, cu modificările ulterioare, dacă sunt ştampilate şi au înscrise
denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului” .
Ca urmare, a fost stabilită taxa pe valoarea adăugată suplimentară în sumă de
263 lei.

c) La finele exercitiului financiar 2012, aşa după cum s-a consemnat la Cap.
III, lit. A, pct. 5 lit. b) din prezentul raport, precum şi la finele anului 2013 unitatea
verificată a depăşit plafonul cheltuielilor de protocol fără a proceda la colectarea
taxei pe valoarea adăugată aferentă depăşirilor.
In acest fel, nu au fost respectate prevederile art.128, alin.(8), lit.f) din Codul
fiscal, coroborate cu prevederile pct. 6, alin. (12) din Normele de aplicare a Codului
fiscal, unde se prevede că “...Dep ăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu
plată şi se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente
achiziţiilor care depăşesc plafoanele. Taxa colectată aferentă depăşirii se
calculează şi se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care
persoana impozabilă a depus sau trebuie să depună situaţiile financiare anuale.”
În timpul controlului s-a procedat la determinarea taxei pe valoarea adăugată
colectată aferentă depăşirilor limitelor legale ale cheltuielilor de protocol, în sumă de
2.318 lei (1.184 lei + 1.134 lei), după cum urmează:
-depăşire limită cheltuieli protocol an 2012 = 6.231 lei;
-T.V.A. aferentă = 6.231 lei x 19% = 1.184 lei;
-depăşire limită cheltuieli protocol an 2013 = 5.971 lei;
-T.V.A. aferentă = 5.971 lei x 19% = 1.134 lei;

d) In lunile iunie, iulie 2012 şi decembrie 2013 societatea a dedus taxă pe


valoarea adăugată în sumă totală de 131 lei aferentă unor achiziţii de băuturi
alcoolice, în baza unor facturi fiscale.
La art. 145, alin. (5), lit. b) din Codul Fiscal se stipulează că: “Nu sunt
deductibile: … b) taxa datorat ă sau achitată pentru achiziţiile de băuturi alcoolice
şi produse din tutun, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate
revânz ării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.”
Prin deducerea TVA aferentă băuturilor alcoolice unitatea a încălcat
prevederile legale menţionate mai sus, având drept efect fiscal diminuarea
nejustificată a taxei pe valoarea adăugată de plată pentru perioadele în care taxa a
fost dedusă. Drept urmare, suma în cauză la nivel de 131 lei, se constituie ca
obligaţie suplimentară de plată la buget.

e) Din verificarea efectuată s-a constatat că în luna noiembrie 2013 unitatea


a dedus nejustificat taxă pe valoarea adăugată în sumă de 100 lei, în baza facturii
fiscale nr.5506491 emisă de S.C. Plascom Impex S.R.L., reprezentând achizi ţie de
material lemnos, pentru care nu a aplicat taxarea inversă (T.V.A. a fost doar dedusă),
respectiv nu a procedat la colectarea taxei pe valoarea adăugată aferentă facturii în
cauză.
Prin deducerea taxei pe valoarea adăugată, fără a se proceda şi la colectarea
sumei respective, agentul economic a încălcat prevederile art. 160^1 alin. 2 din
Codul fiscal (în vigoare în perioada respectivă), conform cărora „... Furnizorii şi
beneficiarii bunurilor prevăzute la alin. (2) au obligaţia să aplice măsurile de
simplificare prevăzute de prezentul articol...”. Având în vedere cele redate mai sus,
în timpul controlului s-a stabilit o taxă pe valoarea adăugată de plată la buget în
sumă de 100 lei.
In conformitate cu cele redate mai sus, la lit. a)-e), se stabileşte taxă pe
valoarea adăugată suplimentară în sumă totală de 11.624 lei (8.812 lei + 263 lei +
2.318 lei + 131 lei + 100 lei).
Intrucât, în intervalul supus verific ării, în anumite perioade unitatea a
înregistrat TVA de plata, pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar,
aceasta datorează majorări de întârziere în conformitate cu prevederile art . 119 şi
art. 120 din Codul de procedură fiscală.
Ca urmare, în timpul controlului s-a procedat la calculul acestor majorări
rezultând suma de 7.053 lei.

4. Redăm în continuare impozitele şi contribuţiile pentru care societatea


este plătitoare, cu următoarele precizări că din verificarea efectuată nu au
rezultat deficienţe cu privire la modul de declarare şi evidenţiere în
contabilitatea societăţii:

- impozitul pe veniturile din salarii;


- contribuţiile de asigurări sociale de stat datorate de angajator şi asiguraţi;
- contribuţiile angajatorului şi asiguraţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
- contribuţiile pentru asigurări de sănătate datorate de angajator şi asiguraţi;
- contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane fizice sau
juridice;
- contribuţia angajatorilor pentru Fondul de garantare a creanţelor salariale;
- impozitul pe dividende;
- contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

CAPITOLUL IV - Alte constatări

Din verificarea efectuata, în legatură cu organizarea si conducerea evidentei


contabile si consemnarea în registrele de contabilitate a operatiunilor care vizeaza
documentatia verificata in inspectia fiscala, precum şi în legătură cu inventarierea
patrimoniului şi a modului de valorificare a acestuia, nu au rezultat alte deficiente
decat cele prezentate la Cap.III.

CAPITOLUL V – Discutia finala cu contribuabilul


Despre data, ora si locul de desfasurare a discutiei finale, contribuabilul a
fost înştiinţat prin documentul nr. 374/03.02.2015.
Contribuabilul, prin reprezentantul sau legal, a participat la discutia finala,
prezentandu-si punctul de vedere pentru constatările făcute.
Potrivit punctului sau de vedere, contribuabilul este de acord cu constatarile
organelor de control.

CAPITOLUL VI - Sinteza constatarilor inspectiei fiscale

Obligaţii fiscale suplimentare:

Perioada Baza Impozit, taxa, contribuţie


Nr. Denumire impozit, verificată/Perioada impozabilă
Taxă, contribuţie/ pentru care s-au calculat stabilită stabilita suplimentar/
crt. Obligaţii fiscale accesorii
Obligaţii fiscale accesorii accesorii suplimentar
(lei)
De la data Pân ă la data - lei-
1. Impozit pe profit 01.01.2011 30.09.2014 77.506 12.401

2. Majorări de întârziere af. 26.04.2012 04.02.2015 12.401 9.050


impozitului pe profit
3. Taxa pe valoarea adăugată 01.01.2011 31.10.2014 61.179 11.624

Majorari de intarziere af.


4. taxei pe valoarea adăugată 26.01.2012 04.02.2015 11.624 7.053

* TOTAL - - - 40.128

CAPITOLUL VII - Anexe

Din declaraţia dată de reprezentantul legal al contribuabilului, rezultă că:


- au fost puse la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi
informaţiile solicitate;
- au fost restituite toate documentele puse la dispoziţia organelor de inspecţie
fiscală.

Prezentul raport de inspecţie fiscală a fost întocmit în 3 (trei) exemplare,


înregistrate în Registrul unic de control sub nr. 8 din data de 04.02.2015, din care unul
pentru contribuabil, unul pentru organele de inspecţie fiscală şi unul pentru organul
fiscal unde contribuabilul este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe.

Avizat, Întocmit,
Şef Serviciu Organe de inspecţie
fiscală

CONCLUZII

După cum se poate observa din studiu de caz prezentat, realizarea controlului
fiscal şi întocmirea documentelor prevăzute în actualul cadru legislativ, presupune
alocarea de resurse umane înalt calificate şi afectarea unei perioade de timp
însemnate.
In prezent, toate documentele care se folosesc în activitatea de inspecţie fiscală
sunt emise pe suport hârtie, iar circuitul document elor este greoi. Instituţiile
bancare şi-au eficientizat mult activitatea în momentul în care au trecut la
implementarea pe scară largă a sistemului informatic. In prezent, acestea lucrează
numai cu documente emise în format electronic, prin completarea unor câmpuri în
anumite aplica ţii de tip Oracle.
Pentru eficientizarea realizării controlului fiscal, este nevoie ca datele culese să fie
introduse într-o aplicaţie de tip Oracle, care să genereze în format electronic toate
documentele care se întocmesc cu ocazia controlului. Prin implementarea aplicaţiei
informatice amintite, inspecţia fiscală se poate realiza în format informatic, care va
asigura stocarea datelor la nivel central, începând cu selectarea contribuabilului supus
controlului fiscal, emiterea avizului de inspecţie, a ordinului de serviciu, generarea
raportului de inspecţie fiscală, a deciziei de impunere sau nemodificare, a procesului
verbal şi a dispoziţiei privind măsurile stabilite de echipa de inspecţie fiscală,
precum şi arhivarea acestora.
Perfecţionarea sistemului de contabilitate din ţara noastră are ca obiectiv de
bază armonizarea legislaţiei naţionale cu directivele europene în domeniu, în
vederea îndeplinirii cerinţelor de aderare la Uniunea Europeana, precum şi pentru
alinierea la Standardele Internaţionale de Contabilitate, situaţie de altfel impusă de
procesul de globalizare economică.
Tendinţa generală în domeniul perfecţionării activităţii de contabilitate se
manifestă în special prin eforturile de a asigura un cadru comun, agreat la nivel
internaţional, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, prin care să se ofere
informaţii relevante şi credibile acţionarilor, investitorilor potenţiali, creditorilor
financiari, bancherilor, angajaţilor, clienţilor, furnizorilor precum şi altor beneficiari
comerciali, guvernului şi instituţiilor sale, publicului, managementului întreprinderii
şi celorlalţi utilizatori interesaţi de informaţia financiar-contabilă la nivel de operator
economic.
Pentru România – în vederea realiz ării obiectivelor menţionate mai sus în
perioada de preaderare la Uniunea Europeana un obiectiv esenţial îl reprezintă
perfecţionarea mediului de afaceri. In cadrul acestui obiectiv strategic, sistemul de
contabilitate şi de audit financiar are o poziţie prioritară, deoarece asigură informaţii
corecte, riguros obţinute - pe baza unor standarde internaţionale - şi certificate în
urma proceselor de audit în scopul desfăşurării normale a activităţilor economice în
toate sectoarele economiei naţionale.
Ministerul Finanţelor Publice a implementat deja cu succes Legea contabilităţii
nr.82/1991 republicată, pentru societăţi comerciale, bănci, societăţi de asigurări,
instituţii publice etc., în continuare, obiectivul este de a continua adoptarea
standardelor internaţionale.
Principiile contabile conţinute, în prezent, în sistemul legal, în vigoare, î n
România vor trebui în continuare extinse şi redefinite pentru a se apropia de
Principiile Contabile Generale Acceptate (GAAP).
Referitor la gradul de compatibilitate a sistemului de contabilitate din România
cu cel din UE rezultă că se respectă aspectele importante din Comisia Economică
Europeană. Pe baza cadrului legal existent România va avea c apacitatea în
momentul aderării de a funcţiona în cadrul sistemului de contabilitate a sectorului
privat fără a executa modificări substanţiale.
Procesul de tranziţie a sistemului contabil al agenţilor economici se
îmbunătăţeşte cu sistemul european în condiţiile existenţei unui mandat clar,
susţinut prin angajament politic, de către instituţiile centrale şi persoanele oficiale-
cheie, cu resurse adecvate: umane, tehnice, tehnologia informaţiei şi financiare. Un
bun management global al proiectelor de acest gen este vital.
Se aşteaptă un progres satisfăcător în România cu sprijinul Ministerului
Finanţelor Publice angajat să elaboreze şi să implementeze legislaţia adecvată
necesară furnizării unei ratificări formale către noul sistem de contabilitate bazat pe
angajamente şi care este în acord cu cerinţele Uniunii Europene.
Pe baza acestui cadru legal România va avea capacit atea de a realiza în cadrul
sistemului de contabilitate a sectorului privat reglementările necesare. In acord cu
obiectivele afirmate ale Uniunii Europene, misiunea României este de a orienta
întregul sistem al activităţii contabile către un sistem al contabilităţii de angajamente
care să funcţioneze pe Principiile Contabile General Acceptate (GAAP).