Sunteți pe pagina 1din 10

Schiţa lecţiei

MANIFESTARI ALE ABSOLUTISMULUI MONARHIC

Monarhie absolutistă-formă de conducere a statului in care monarhul deţine întreaga putere

Contextul instaurării monarhiei absolutiste:


-dezvoltarea economică de la sfârşitul sec. XV-XVl-ea
-declinul nobilimii si creşterea rolului burgheziei dornica de afirmare politica
-neînţelegerile dintre nobilime şi burghezie
-regalitatea işi sporeşte puterea, primeşte sprijin de la orăşenime, ţărănime, Biserică

Caracteristici:
Regalitatea - instituţia supremă în stat
- era ajutată de un consiliu regal
- dispunea de armata permanentă
- conducea politica internă şi externă
- bătea monedă
- emitea legi
- impunea taxe şi impozite
Monarhii absolutiste:
- Franţa: Ludovic al XIV-lea
- Anglia: Henric al VIII-lea
Elisabeta I
- Spania: Filip al II-lea
- Rusia: Petru cel Mare
Proiect didactic
Unitatea de învãţãmânt:Scoala cu clasele I-VIII Budureasa
Profesor: Oaie Ioana Dorina
Clasa: a-VI-a
Data: 16. 03. 2012
Unitatea de învãţare: Epoca moderna
Lecţia: Manifestari ale absolutismului monarhic
Tipul lecţiei: mixtã
Competenţe generale:
1. Utilizarea eficienta a comunicarii si a limbajului de specialitate
3. Aplicarea principiilor si a metodelor adecvate in abordarea surselor istorice
Competenţe specifice:
1.2 Utilizarea termenilor specifici Epocii Moderne, in diferite situatii de comunicare scrisa si orala
3.4. Localizarea in timp si spatiu a faptelor istorice de la sfarsitul Evului Mediu si Epoca Moderna , pe baza surselor istorice.
Concepte operaţionale:
Cognitive
C1: Definirea conceptelor: monarhie, monarhie absolutista
C2: Identificarea condiţiilor care au favorizat instaurarea monarhiei absolutiste in Europa
C3: Caracterizarea monarhiei absolutiste în Europa
C4: Enumerarea celor mai importanti reprezentanţi ai absolutismului monarhic
Formative:
C5: Utilizarea tehnicii de lucru cu textul istoric şi suportul cartografic
Atitudinale:
C6: Formularea aprecierilor obiective, argumentate, cu privire la consecintele instaurarii monarhiilor absolutiste
Evaluarea : formative-ameliorativã
Obiective ale evaluãrii:
Cognitive:
Oe1: operarea cu noţiunile şi conceptele: congres de pace, monarhie, monarhie absolutista
Formative:
Oe2: competenţa de a analiza şi de a interpreta fapte/ fenomene conform algoritmului cauzã-efect
Oe3: competenţa de a utilize tehnici de lucru cu textul şi imaginea istorica
Atitudinale:
Oe4: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale
Valori şi atitudini vizate:
- Gândire criticã şi flexibilã
- Relaţionare pozitivã cu ceilalţi
Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativã
Metode:
Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia, M3-explicaţia euristică
Interactive: M4-modelul graphic, M5-comparaţia, , M6-conversaţia examinatoare,M7-problematizarea, M8-descoperirea cu ajutorul textului istoric
Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fisã de lucru, fişă de personaj
Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã
Resurse:
- Umane: clasa aVI-a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale: Istorie, Andrei Pippidi, Monica Dvorski, Ed Corint
Istorie, Liviu Burlec, Liviu Lazăr, Ed All
- izvoare cartografice: m3: harta istorică
- izvoare narative: m4: Leviathan, Thomas Hobbes
m5: Raport al lui Michele Soriano, ambasadorul Veneţiei la Paris, 1561
m6: Despre monarhia absolută, Bossuet
-altele:m7 imagini videoproiector

Demers didactic
Secvenţele Conţinuturi Concepte Activitatea profesorului Activitatea elevului Res. mat Res. Proc Evaluare
didactice vizate operaţio
nale
Moment -absenţe -rãspund cerinţelor
organizator -organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele solicitate
ic -creeazã un climat cooperant
Reactualiza -noţiuni şi -solicită elevilor
rea concepte: -identificarea cauzelor care au dus la izbucnirea
cunoştinţel războiul de 30 Oe1 războiului M1 frontalã
or/evaluare ani -elaboreazã rãspunsuri
-conţinuturi - identificarea tărilor implicate în război M2
cauzele Oe2
războiului, - localizarea pe hartă a acestor ţări
etapele, Pacea M5 obs.
Westfalia, Oe3 -descrierea celor 4 etape ale războiului sistemati
consecinţele cã
războiului -prezentarea principalelor prevederi ale Tratatului M7
Oe4 de la Westfalia -autoevalueazã

-formularea unor opinii cu privire la consecinţele M3


războiului

Evocare Titlul lecţiei -noteazã pe tablã titlul lecţiei -noteazã în caiete titlul lecţiei
Manifestări ale -precizeazã ce vor afla, ce vor şti sã facã la
absolutismului sfârşitul orei,
monarhic -organizeazã învãţarea
Dobândirea -titlul lecţiei:
de noi Manifestări ale -Asigurã:
cunoştinţe absolutismului a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea
monarhic C1 - cere investigarea sursei sursei istorice şi - investighează şi definesc
defineşte termenul de monarhie absolutistă valorificând achiziţii anterioarere
-noţiuni: m6 M1 -fişe de
monarhie, C2 -identifică condiţiile care au favorizat instaurarea -investigheză sursele istorice şi lucru
monarhie monarhiei răspund la întrebări
absolutista m4 M8
C3 -caracterizează monarhia absolutistă -investigheazã sursele
-conţinuturi: -cere enumerarea atrbutiilor monarhului şi enumeră atribuţiile M3
Contextul monarhului,instituţiile create
instaurarii -interpreteazã prin reprezentare m5
monarhiei graficã atributiile regalitatii M8 obs
absolutiste sistemati
Caracteristicile m3 M4 cã
monarhiei -enumeră ţările în care s-a instaurat monarhie -identifică pe hartă ţările
Reprezentanti ai absolutistă enumerate de profesor
monarhiei m7 M1
absolutiste, C4 -prezinta cei mai de seamă reprezentanţi ai -analizează imaginile şi identificã
monarhiei absolutiste monarhii
b) înţelegerea noilor conţinuturi
-explicã măsurile luate de monarhi pentru -identifica masurile luate de m7 M1
întărirea statului monarhi

c) analiza,
-comparã evoluţia absolutismul verificar
monarhic în ţările în care s-a instaurat Anglia, -compară, corelând informaţiile M5 e
Franţa, Rusia, Spania dobândite frontala
orala
C5 d) sinteza
-formuleazã opinii cu privirie la schimbările -se formuleazã opinii
aduse în Europa de monarhia absolutistă.
M3
Asigurarea -cere elevilor să coreleze imaginile cu monarhii, -corelează imaginile cu monarhii, M6 Fisa de
retenţiei şi ţara, masurile luate ţara, masurile luate lucru
a verificar
transferului e
Tema Carcterizarea la Recomandã: aprofundarea cunoştinţelor asimilate -noteazã Fisa
pentru alegere a unui prin citirea lecţiei acasã personaj
acasã monarh dintre ului
cei studiati
Evaluarea -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, -se raporteazã la aprecieri
decide/noteazã

ANEXE
„Singura cale de a întemeia o putere comună, care să fie în stare să-i apere pe oameni de invazia străinilor şi de răul pe care şi-l pot face unii
altora…este de a încredinţa toată puterea şi forţa unui singur om, sau unei adunări de oameni, care şi-ar putea reduce toate voinţele, prin majoritatea
voturilor, la una singură…Căci, prin această autoritate atribuită lui (suveranului) de către fiecare particular în stat, el are posibilitatea de a
întrebuinţa o putere atât de mare, încât, prin teroare, este în stare să îndrepte voinţele tuturor spre pace înlăuntrul statului şi spre ajutor reciproc
împotriva duşmanului din afară.”
(Thomas Hobbes, Leviathan)

„Cât despre autoritatea aceluia care guvernează, vă voi spune că acest regat atât de mare (Franţa), atât de populat, atât de bogat, depinde
numai de voinţa supremă a regelui…Regatul nu se împarte, ci aparţine unuia singur…Regele este împărţitorul unui număr nesfârşit de slujbe,
demnităţi, sarcini, bunuri eclesiastice, gratificaţii, daruri şi alte stimulente şi onoruri. El are asupra regatului său o autoritate deplină. Totul depinde
de el: pacea şi războiul, impozitele şi tributurile, favorurile, beneficiile, sarcinile, guvernul şi administraţia întregului regat. Pe scurt, regele este
stăpân absolut, nici un consiliu, nici un magistrat nu poate să-i limiteze puterea.”
(Raport al lui Michele Soriano,
ambasadorul Veneţiei la Paris, 1581)

„Dumnezeu i-a investit pe regi ca miniştri ai săi şi domneşte prin ei asupra popoarelor.....pentru aceasta, persoana regelui este sacră, iar a
atenta asupar ei este un păcat......Sfântul Paul a concluzionat: „ Fiţi supuşi regelui, căci el este cel ce deţine puterea supremă şi fiţi supuşi celor
cărora le dă puteri în diferite domeniica trimişi ai săi.”
(Bossuet, despre monarhia absoluta)
Fişă de lucru :
I.Coloraţi pe hartă statele in care ati invatat ca au existat monarhii absolutiste:
II. Identificati numele monarhilor din imaginile de mai jos si apoi realizati corespondenta cu tara in care au domnit:

a………………… b…………………… c……....................… d……………………