Sunteți pe pagina 1din 13

Nr Data Dimensiunea Unități de competență Unități de conținut Activităţi de învăţare , evaluare Sugestii

de
ord
1 2 3 5
1 ARTA Exprimarea identităţii 1.Creatorul propriei valori. Atitudine pozitivă
CUNOAŞTERII personale prin explorarea
DE SINE ŞI A faţă de sine şi cei din jur. Exerciţii de reflectare asupra
sinelui şi resurselor sociale resurselor personale şi sociale, de
CELUILALT
pentru relaţionarea descriere a caracteristicilor
constructivă cu familia şi
personale pozitive şi negative.
ceilalţi.
2 2,Relaţiile interpersonale fără etichetare. Etichete, Completarea de fişe, chestionare de
etichetare, modalităţi de prevenire, reacţii tipul Ce ştiu? Ce pot? Ce vreau?
comportamentale. Ce-mi place?
3 3.Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de soluţionare
constructivă conflictelor. Prezentarea de sine: „Fotografia
4 4.Emoţii, comportamente şi consecinţe. Importanţa mea”, Scrisoare către Sinele”,
şi rolul emoţiilor, modalităţi de control, echilibru „Argumente în favoarea mea”.
emoţional.
5 5.Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. relaţii
în familie, condiţii de manifestare, strategii de
depăşire a dificultăţilor
6 6.Proiect: produs comun: „Dezvolt relaţii cooperante.”

7 2.:ASIGURA Demonstrarea libertăţii 1.Integritatea persoanei. Integritate, respectarea Interviuri, adresate colegilor
REA de acţiune şi autonomiei normelor morale, situaţii şi contexte. despre valorile de grup;
CALITĂȚII personale, în realizarea Vizionarea unor secvenţe de film
.
VIEȚII unui comportament pentru identificarea elementelor
orientat spre unei vieţi de calitate;
valorificarea optimă şi • Jocuri de rol de manifestare a
asigurarea dezvoltării diferitor acţiuni a persoanelor;
resurselor personale şi a • Colaje despre ceea ce îi place şi
mediului de viaţă ceea ce nu îi place
8 2.Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. Viaţă de elevului/colegilor;
calitate: caracteristici şi modalităţi de realizare, rolul
învăţării în asigurarea perspectivei de viaţă. • Expoziţii cu postere pe care sunt
scrise propoziţii care să
9 3.Perseverenţa şi munca – surse ale succesului. exprime viaţa de calitate;
Perseverenţă, modalităţi de manifestare, posibilităţi şi • Studii de caz pentru exprimarea
limite, statornicie în convingeri şi atitudini. opiniilor despre modele de
comportament individual şi în
cadrul grupului;
10 4.Binele şi frumosul din jur. Crearea, posibilităţi şi Postere cu situaţii care
limite de vârstă, beneficiile pentru sine şi comunitate produc binelui şi frumosului
11 5.Sunt interesat pentru a decide corect.

12 6.Resursele proprii şi ale familiei. Economisirea,


gestionarea banilor de buzunar, bugetul familiei.
13 3. MOD Aplicarea unor acţiuni 1.Sănătatea. Importanţa sănătăţii pentru Activitate în echipe: Biroul de
SĂNĂTOS comportamentale de dezvoltarea elevului. avocaţi. (apărătorii: îi apără pe cei
DE VIAŢĂ menţinere a sănătăţii ce au grijă de mediu în care
proprii şi a celor din jur, trăiesc; acuzatorii: îi condamnă pe
cei ce poluează mediul)
demonstrând interes şi
iniţiativă Portofoliu ”Mediu în care trăiesc
îmi asigură sănătatea mea!”
14 2.Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. Efectele Discuţii ghidate despre nevoile
poluării asupra sănătăţii personale.
15 3.Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, factori de Redactarea unui referat”
influenţă, modalităţi de menţinere Când pot fi sigur că dieta e
16 4.Regimul alimentar corect vs. dieta. Diete, tipuri, sănătoasă”.
scopul respectării, dieta şi vârsta, dieta versus Formularea şi rezolvarea de
situaţii de problemă privind starea
alimentaţia incorectă, efectele alimentaţiei incorecte..
de sănătate, modificările
17 5.Ştiinţa bioetica şi protecţia copilului. organismului la pubertate.
18 6.Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Cauze ale Joc didactic: fete/băieţi
consumului, influenţa asupra preadolescentului, efecte oportunităţi de manifestare
negative sociale, psihologice şi fiziologice, dependenţă
19 7.Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.

20 4: Demonstrarea unui 1.Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii vechi şi Pregătirea discursurilor privind
PROIECTAREA comportament axat pe profesii noi; tipuri de profesii în funcţie de obiectul evoluţia profesiilor din
CARIEREI autonomie personală, muncii; stereotipuri:profesiile „pentru femei” şi „pentru comunitate.
PROFESIONAL în determinarea • Colectarea informaţiilor despre
traseului şcolar şi/sau bărbaţi”.
E ŞI profesia părinţilor, care este
DEZVOLTAREA profesional, din atractivă pentru elev sau a unui
SPIRITULUI perspectiva profesionist recunoscut în
valorificării comunitate.
ANTREPRENO
potenţialului personal Participarea la licitaţii a
RIAL
şi oportunităţilor pieţei profesiilor.
muncii Aplicarea testului Inventarul
intereselor profesionale (adoptat
21 2.Domenii profesionale. Tipuri de interese după Holland).
profesionale, testul lui Holland, preferinţe profesionale
22 3.Dezvoltarea şi valorificarea calităţilor forte. Valori • Prezentarea aspiraţiilor şi
personale,componentele potenţialului personal, hartă profesiei selectate părinţilor
mentală a potenţialului propriu. sau unei persoane apropiate.
23 4.Brand-ul personal. Elementele brand-ului personal. • Discuţii privind posibilităţile de
realizare a aspiraţiilor prin
24 5.Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de diferite profesii.
antreprenor, antreprenorialul în comunitate. • Elaborarea Clusterelor la un
domeniu profesional,în baza
25 6.Proiect de grup:Arborele profesiilor. cerinţelor prezentate din timp.
• Elaborarea şi prezentarea Brand-
ului personal în baza unui set
de întrebări.
Discuţii cu antreprenori,
angajatori din comunitate.
26 5. Adoptarea 1.Odihna activă în mediul înconjurător Atelier de discuţii
SECURITATE comportamentului activ Simularea diferitor situaţii
PERSONALĂ privind securitatea
personală şi a celor din excepţionale cu întreprinderea
jur, demonstrând măsurilor de formare a unui
responsabilitate comportament adecvat,
27 2.Reguli de comportament; posibile riscuri, măsuri de responsabil;
prevenire. Participarea la scurte scenete,
28 3.Atenţie în situaţii excepţionale prin atribuirea unor roluri,
29 pentru exersarea exprimării cu
30 4. Situaţie excepţională, cauze, modalităţi de acţiune referire la comportamentul în
stradă şi alte locuri de risc;
31 5.Regulile şi siguranţa. Pieton şi pasager. • Realizarea unor mini-cercetări
32 6.Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobbyuri, avantajele, ce vizează
hobby periculoase
preferinţele/hobbyul şi
33 7.Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi dispozitive
explozive; tipuri, caracteristici, dispozitive riscurile posibile;
casnice cu risc, mod de utilizare.
34 8.Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual
35 9.Elaborarea proiectului de grup: Securitate personală
CLASA VI

1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT


Competenţă specifică
Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi.
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare , evaluare şi produse recomandate
1.1 Identificarea resurselor Creatorul propriei valori. Atitudine pozitivă Exerciţii de reflectare asupra resurselor personale şi
proprii, manifestând faţă de sine şi cei din jur. Relaţiile sociale, de descriere a caracteristicilor personale pozitive şi
atitudine pozitivă faţă de interpersonale fără etichetare. Etichete, negative. Completarea de fişe, chestionare de tipul Ce
sine. ştiu? Ce pot? Ce vreau? Ce-mi place?
etichetare, modalităţi de prevenire, reacţii
1.2 Evitarea etichetărilor şi comportamentale. Prezentarea de sine: „Fotografia mea”, Scrisoare către
soluţionarea constructivă a • Conflictele: pro şi contra. Modalităţi de Sinele”, „Argumente în favoarea mea”.
conflictelor, manifestând Exerciţii de auto-reflecţie cu privire la emoţiile personale, de
un comportament soluţionare constructivă conflictelor.
Emoţii, comportamente şi consecinţe. completare de fraze: „Eu simt… atunci când…”, de
respectuos.
Importanţa şi rolul emoţiilor, modalităţi de formulare argumentată a opiniei personale„Familia este o
1.3 Determinarea legăturii valoare sau ba?”.
între emoţii, acţiuni şi control, echilibru emoţional.
• Viaţa în familie: relaţii şi rezultate pozitive. Carduri/imagini care reprezintă arhetipuri ce ar ajuta
consecinţele acestora. înţelegerea impactului etichetelor asupra persoanei.
relaţii în familie, condiţii de manifestare,
1.4 Manifestarea echilibrului
strategii de depăşire a dificultăţilor. Simulare situaţii pentru soluţionarea conflictelor, pentru
emoţional, prin aplicarea
prevenirea sau depăşirea etichetărilor. Discuţii „Conflictul
strategiilor de control al
în viaţa mea”, „Factori ce contribuie la iniţierea şi
emoţiilor
menţinerea unui conflict”.
Vizionarea unor secvenţe din filme, exemple din viaţa reală
pentru identificarea ţi înţelegerea relaţiei dintre emoţii,
conduite şi consecinţe.
Exemple de produse
Realizarea unui produs comun: „Dezvolt relaţii
cooperante.”

2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII


Competenţa specifică
Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
UNITĂȚI DE SUGESTII DE CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
COMPETENȚĂ
2.1 Relatarea despre normele Integritatea persoanei. Integritate, respectarea
morale şi valori (binele, normelor morale, situaţii şi contexte. Interviuri, adresate colegilor despre valorile de grup;
frumosul, munca, • Garanţia calităţii vieţii prin învăţare. Viaţă de Vizionarea unor secvenţe de film pentru identificarea
tenacitatea, învăţarea, calitate: caracteristici şi modalităţi de realizare, elementelor unei vieţi de calitate;
economisirea resurselor), rolul învăţării în asigurarea perspectivei de
ca surse ale succesului; • Jocuri de rol de manifestare a diferitor acţiuni a persoanelor;
viaţă. • Colaje despre ceea ce îi place şi ceea ce nu îi place
2.2 Stabilirea relaţiei dintre • Perseverenţa şi munca – surse ale succesului. elevului/colegilor;
deciziile, bazate pe norme Perseverenţă, modalităţi de manifestare, • Expoziţii cu postere pe care sunt scrise propoziţii care să
şi valori şi calitatea posibilităţi şi limite, statornicie în convingeri şi exprime viaţa de calitate;
rezultatelor obţinute; atitudini. • Studii de caz pentru exprimarea opiniilor despre modele de
2.3 Evaluarea rezultatelor • Binele şi frumosul din jur. Crearea, posibilităţi comportament individual şi în cadrul grupului;
propriilor activităţi, în şi limite de vârstă, beneficiile pentru sine şi
raport cu respectarea unor comunitate. Postere cu situaţii care produc binelui şi frumosului;
norme şi valori; • Sunt interesat pentru a decide corect. Decizia, Elaborarea şi rezolvarea în perechi a unui careu de
algoritmul de luare a deciziilor, posibilităţi şi cuvinte încrucişate, care să conţină paşii în luarea unei
limite în raport cu vârsta, insistenţa pentru decizii corecte;
corectitudine. • „Cod al respectului“ în comunicarea reală/virtuală şi
Resursele proprii şi ale familiei. prezentarea argumentată a modalităţilor de prevenire a
Economisirea, gestionarea banilor de buzunar, comportamentului deviant;
bugetul familiei. • Joc de rol privind buna gospodărire. Exemple de produse:
Elaborarea Jurnalului reflexiv, în care să prezinte 2-3
succese obţinute în ultimele şase luni şi să determine care

3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ

Competenţă specifică
Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
3.1. Descrierea propriei stări Sănătatea. Importanţa sănătăţii Activitate în echipe: Biroul de avocaţi. (apărătorii: îi apără pe
de sănătate, utilizând pentru dezvoltarea elevului. cei ce au grijă de mediu în care trăiesc; acuzatorii: îi condamnă
corect noţiunile specifice, Mediul înconjurător şi sănătatea elevului. pe cei ce poluează mediul)
normelor sanitaro-igienice Efectele poluării asupra sănătăţii. Portofoliu ”Mediu în care trăiesc îmi asigură sănătatea mea!”
de menţinere şi fortificare
Sănătatea fizică şi mintală. Caracteristici, Discuţii ghidate despre nevoile personale.
a sănătăţii.
factori de influenţă, modalităţi de menţinere. Redactarea unui referat” Când pot fi sigur că dieta e
3.2. Menţinerea ordinei şi
Regimul alimentar corect vs. dieta. Diete, sănătoasă”.
curăţeniei în mediul
tipuri, scopul respectării, dieta şi vârsta, dieta Formularea şi rezolvarea de situaţii de problemă privind starea
casnic şi şcolar,
versus alimentaţia incorectă, efectele alimentaţiei de sănătate, modificările organismului la pubertate.
manifestând grijă pentru
propria sănătate. incorecte..
Joc didactic: fete/băieţi oportunităţi de manifestare
3.3. Acceptarea unor Ştiinţa bioetica şi protecţia copilului. Exemple de produse
responsabilităţi privind Fumatul şi alcoolul – tentaţii periculoase. Proiect ecologic ”Mă implic în activităţile de protecţie a
starea proprie de sănătate, Cauze ale consumului, influenţa asupra mediului”
demonstrând rezistenţă la preadolescentului, efecte negative sociale, Realizarea unui album ” Aşa îmi doresc să fiu”.
tentaţii periculoase. psihologice şi fiziologice, dependenţă.
3.4. Asumarea unui
comportament grijuliu
faţă de păstrarea proprie
sănătăţi, exprimând o
stare de bine.
4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL

Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva
valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei muncii
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4.1. Identificarea profesiilor • Clubul cunoscătorilor de profesii. Profesii Proiecte de grup pentru studierea specificului
solicitate în comunitate vechi şi profesii noi; tipuri de profesii în profesiilor.
pentru o bună proiectare a funcţie de obiectul muncii; Pregătirea discursurilor privind evoluţia profesiilor din
carierei şi integrare stereotipuri:profesiile „pentru femei” şi „pentru comunitate.
socioprofesională bărbaţi”. • Colectarea informaţiilor despre profesia părinţilor, care este
4.2. Corelarea rezultatelor la • Domenii profesionale. Tipuri de interese atractivă pentru elev sau a unui profesionist recunoscut în
diferite discipline şcolare cu profesionale, testul lui Holland, preferinţe comunitate.
perspectivele de dezvoltare profesionale. Dezvoltarea şi valorificarea Participarea la licitaţii a profesiilor.
personală şi profesională în calităţilor forte. Valori Aplicarea testului Inventarul intereselor profesionale
anumite domenii personale,componentele potenţialului personal, (adoptat după Holland).
4.3. Formularea iniţiativelor hartă mentală a potenţialului propriu. • Prezentarea aspiraţiilor şi profesiei selectate părinţilor sau unei
personale, orientate spre • Brand-ul personal. Elementele brand-ului persoane apropiate.
activităţi antreprenoriale, personal. • Discuţii privind posibilităţile de realizare a aspiraţiilor prin
prin valorificarea • Calităţile unui antreprenor. Noţiunea de diferite profesii.
potenţialului propriu şi a • Elaborarea Clusterelor la un domeniu profesional,în baza
antreprenor, antreprenorialul în comunitate.
imaginii de sine
Arborele profesiilor. Clusterul profesiei dorite cerinţelor prezentate din timp.
• Elaborarea şi prezentarea Brand-ului personal în baza unui set
de întrebări.
Discuţii cu antreprenori, angajatori din comunitate.
Elaborarea Hărţilor mentale a potenţialului.
Exemple de produse
Proiectul de carieră. Proiectul de carieră poate fi prezentat
colegului de bancă, părinţilor, altor persoane de încredere.
Proiectul de grup „Arborele profesiilor”

5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ

Competenţa specifică:
Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse
5.1. Descrierea unor situaţii Odihna activă în mediul înconjurător. Reguli Atelier de discuţii (ghidat de imagini, filmuleţe/texte
excepţionale, explicând de comportament; posibile riscuri, măsuri de educative);
consecinţele lor privind prevenire • Simularea diferitor situaţii excepţionale cu întreprinderea
securitatea umană. • Atenţie în situaţii excepţionale! Situaţie măsurilor de formare a unui comportament adecvat,
5.2. Respectarea regulilor de excepţională, cauze, modalităţi de acţiune responsabil;
circulaţie rutieră şi a • Participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru
Regulile şi siguranţa. Pieton şi pasager.
normelor de securitate în exersarea exprimării cu referire la comportamentul în stradă şi
Hobbyul si riscuri posibile. Tipuri de hobbyuri,
situaţii excepţionale cu avantajele, hobby periculoase. alte locuri de risc;
atitudine grijulie faţă de • Dispozitivul exploziv - pericol. Substanţe şi • Realizarea unor mini-cercetări ce vizează preferinţele/hobbyul şi
sine. dispozitive explozive; tipuri, caracteristici, riscurile posibile;
5.3. Proiectarea propriei
dispozitive casnice cu risc, mod de utilizare. • Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru consolidarea
securităţi respectând
eticheta on-line în Eticheta on-line - siguranţa în mediul virtual. securităţii personale;
explorarea mediului Etichetă, mod de prezentare on-line: posibilităţi • Vizite în instituţiile publice care asigură protecţia; dialog cu
virtual. şi limite; prevenirea situaţiilor de risc. reprezentanţii instituţiilor respective;
5.4. Transpunerea • Simularea în situaţii excepţionale de provenienţă naturală
comportamentului (cutremure şi alunecări de pământ etc.)
personal în structura • Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru consolidarea
regulilor de securitate, securităţii în mediul virtual Exemple de produse
demonstrând respect faţă Elaborarea unui Rebus Securitate personală,activitate în
de prevederi normative. grup; cuvinte-cheie: seisme/cutremur de pământ, inundaţii,
alunecări de teren, întroieniri, furtuni etc.

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

DEZVOLTARE PERSONALĂ
Anul de studii 2019-2020
CLASA a VI-a
Profesor :Ciuntu Iurie