Sunteți pe pagina 1din 5

raporturilor juridice de muncă,

TEMĂ nefiind
EXAMEN emisLAnici
DISCIPLINA
un act de încetare
DREPTUL
a contractului
MUNCIIindividual
II de
muncă. Identificaţi soluţia
PENTRUpronunţată
STUDENŢII
de tribunal.
LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
a. respinge acţiunea, compensarea
SESIUNEA:
în baniIANUARIE-FEBRUARIE
a concediului de odihnă neefectuat
2017 fiind permisă numai în
cazul încetării contractului individual de muncă;
b. admite acţiunea, obligă la compensarea în bani aDREPTUL
concediuluiMUNCII
de odihnă
I neefectuat, această
compensarebfiind permisă în orice situaţie;
c. admite acţiunea, obligă la compensarea în bani a concediului
SPECIALIZAREA: DREPT de odihnă neefectuat, această
compensare fiind permisă numai dacăCENTRE
activitateaTUTORIALE:
la locul de muncă nu poate fi întreruptă datorită
caracterului procesului de producţie.
HUNEDOARA, MIERCUREA-CIUC, BACĂU

Răspuns: _______ Nume şi prenume student: _________________________________

3. Contestatorul BB solicită să se constate nulitatea deciziei intitulatăCentrulnotificare


tutorial:
emisă___________________
de
angajatorul intimat S.C. XX SRL., invocând ca motive neacordarea termenului de preaviz de 20 de
zile şi nemotivarea deciziei conform dispoziţiilor art.76 alin. 1 lit. aSpecializarea
din Codul muncii.
______________________
Intimata S.C. XX SRL formulează întâmpinare arătând că, a încheiat cu contestatorul un contract
individual
NOTĂ: de muncă pe durată nedeterminată, cu o perioadă de probă de 60 de zile calendaristice.
La1.sfârşitul perioadei
Lucrările identicedeseprobă a dispus
vor puncta încetarea
cu nota contractului individual de muncă. În această
1(unu).
situaţie nu sunt
2. Punctaj: aplicabile
subiectul I - 4prevederile art. 76 din
puncte; subiectul II - Codul muncii.
3 puncte; subiectul III - 2 puncte; 1 punct din
Identificaţi
oficiu. soluţia tribunalului:
a. 3.
admite contestaţia, constată nulitatea deciziei de concediere, obligă la plata despăgubirilor
Studenţiivortrimiterezolvareasubiectelorlaadresademail:
datorate conform dispoziţiilor art. 80
monica.gheorghe@ulbsibiu.ro dinlaCodul
până data demuncii;
09.02.2017 sau vor depune la secretariat
b. respinge contestaţia;
până la data de 03.02.2017.
c. 4.
admite în parte
Lucrările contestaţia,
trimise după data obligă intimata S.C.
de 09.02.2017 XXmai
nu vor SRLputea
să acorde contestatorului
fi evaluate BB despăgubiri
pentru această
constând în
sesiune. contravaloarea zilelor de preaviz neacordate.

4. Prin acţiunea înregistrată la tribunal la data de 12.04.2015, salariatul A.V. a solicitat anularea
deciziei de concediere
I. REZOLVAŢI emisă de pârâtă,
URMĂTOARELE TESTEreintegrarea
GRILĂ: sa în postul deținut anterior concedierii, acela
de conducător auto în cadrul societății pârâte și obligarea acesteia la plata în favoarea
reclamantului
1. Prin acţiunea a unei despăgubiri
înregistrată egale
pe rolul cu toate drepturile
Tribunalului, reclamantasalariale de care
a solicitat a fost lipsit
obligarea acesta, la
angajatorului
precum și la platasalariale
plata drepturilor sumei lunare
pentrude 1900 prestată
munca lei cu titlu de diurnă,aprilie
în perioada de care ar fi– beneficiat
2015 reclamantul,
ianuarie 2016.
dacă ar fi fost
Societatea trimis
pârâtă în delegare,
solicită începând
respingerea cu data
acţiunii. concedierii
Aceasta și până
recunoaşte prinlaîntâmpinare
data reintegrării
că în efective
pe postul deținut anterior. Din probele administrate în cauză a rezultat că
intervalul de referinţă reclamanta a desfăşurat activitate, însă, susţine că, ceea ce priveşteîn mod nelegal s-a
dispus concedierea
drepturile salariale, salariatului, astfel
a intervenit un că tribunalul
acord a anulatAGA,
în cadrul sedinţei deciziamaterializat
și a dispus într-un
reintegrarea
proces verbal
salariatului în funcția deținută
semnat de reclamantă, prin careanterior.
aceastaIdentificaţi soluţia instanţei
cedează societăţii sub aspectul
toate drepturile ce i seacordării
cuvin, până în
despăgubirilor
luna ianuarie 2016,solicitate de către
inclusiv, reclamant.
în vederea redresării financiare a angajatorului. Identificaţi soluţia
a. admitede
pronunţată cererea în parte, va obliga pârâta doar la plata unei despăgubiri egale cu drepturile
Tribunal.
salariale,
a. respinge cu motivarea
acţiunea, că diurna
cu motivarea reglementată
că raporturile de art.
juridice de44 alin. sunt
muncă (2) Codul muncii
guvernate de reprezintă
principiul o
indemnizație plătită pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere suplimentare,
consensualismului şi ca atare orice convenţie intervenită în privinţa drepturilor salariale produce este fixă,
efectestabilită zilnic și face parte din cheltuielile de delegare care, alături de cheltuielile de
între părţi;
transport
b. admite și cazare,
acţiunea, obligănuangajatorul
intră în noțiunea
la platade salariu și salariale
drepturilor prejudiciu efectiv cu
restante, suferit, pe perioada
motivarea în
că salariaţii
nu potcare contestatorul
renunţa nu arecunoscute
la drepturile prestat activitate în cadrul
prin lege, oricesocietății;
tranzacţie făcută în acest sens fiind lovită de
b. admite cererea, cu motivarea că angajatorul poate fi obligat, pe lângă plata despăgubirilor
nulitate;
egale acţiunea,
c. respinge cu drepturile salariale de
cu motivarea căcare a fost lipsit
reclamanta nu asalariatul căruia i-a afirmate,
dovedit pretenţiile fost desfăcut în mod
în sensul că
nelegalnucontractul
angajatorul de muncă,salariale
i-a plătit drepturile și la plata pediurnei
perioadade aprilie
delegare reglementată
2015 – ianuarie de art. 44 din
2016.
Codul muncii, care se cuvine salariatului chiar dacă nu a prestat nicio activitate;
c. respinge
Răspuns: _______ cererea privind despăgubirile, cu motivarea că, deși se impune reintegrarea,
salariatul nu este îndreptățit la plata despăgubirilor solicitate și anume drepturile salariale
2. Princuvenite
cererea șidediurna
chemarede delegare deoarece
în judecată, nu a suferit
reclamanta niciun
a solicitat prejudiciu
obligarea efectiv.
pârâtei la compensarea în
bani a concediului de odihnă neefectuat în anul 2015. Pârâta a formulat întâmpinare, arătând că
reclamanta este angajata societăţii din anul 2001 și că, și în prezent se află în derularea

21
5. Într-o unitate în care sunt angajaţi 50 de salariaţi, o concediere colectivă va presupune
concedierea, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de
a. minim 10 salariaţi;
b. minim 5 salariaţi;
c. minim 20 de salariaţi.

6. Cu privire la desfacerea disciplinară a contractului de muncă dispusă în timp ce salariatul se află


în incapacitate temporară de muncă - stabilită prin certificat medical eliberat conform legii - în
condiţiile în care, printr-o decizie ulterioară, angajatorul a dispus suspendarea primei decizii pe
durata incapacităţii temporare de muncă, instanţa judecătorească se pronunţă:
A.Decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă este lovită de nulitate absolută
întrucît art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii interzice concedierea salariaţilor pe durata
incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;
B. Decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă este legală, nefiind
încălcate prevederile art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii cât timp angajatorul a emis o decizie
ulterioară prin care a dispus suspendarea primei decizii pe durata incapacităţii temporare, care astfel
nu şi-a produs efectele;
C. Decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă este legală, dar ea
urmează să-şi producă efectele abia la data încetării stării de incapacitate temporară de muncă;
D. niciuna din variantele de mai sus.

7. Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la


emiterea deciziei de încetare a contractului de muncă, începând cu data comunicării angajatorului
a demisiei sale, prin notificarea scrisă înregistrată la registratura instituţiei. Motivează reclamantul
că demisia este justificată de neplata salariului în ultimele 3 luni, conform contractului individual
de muncă. Pârâta formulează întâmpinare prin care arată că este parţial de acord cu solicitarea
reclamantului, în sensul de a lua act de demisia salariatului, dar numai după expirarea termenului
legal de preaviz. Identificaţi soluţia pronunţată de Tribunal.
a. admite acţiunea, obligă angajatorul să ia act de demisie începând cu data înregistrării acesteia
laregistratura instituţiei;
b. admite acţiunea, obligă angajatorul să ia act de demisie începând cu data expirării termenului de
preaviz;
c. respinge acţiunea.

8. În cazul salariatului încadrat cu timp parţial de muncă


a. contractul de muncă se încheie exclusiv în formă scrisă;
b. contractul de muncă se încheie numai pentru o durată nedeterminată;
c. durata timpului de lucru este de minim 2 ore pe zi.

9. Nerespectarea de către angajator, anterior încheierii contractului individual de muncă, a


obligaţiei de a informa persoana selectată cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să
le înscrie în contract determină:
a. nulitatea contractului individual de muncă în cazul în care un astfel de contract este semnat de
părţi;
b. dreptul persoanei selectate de a solicita despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a
suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare;
c. dreptul persoanei selectate de a stabili cuantumul drepturilor care i se cuvin în temeiul
contractului.

3
II. RĂSPUNDEŢI LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

1. Ce posibilități are la îndemână salariatul detașat în ipoteza în care


angajatorul la care a fost detașat nu își execută obligațiile ce îi revin?

Angajatorul cedent are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul
cesionar să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariat. În cazul în
care acesta nu-şi îndeplineşte aceste obligaţii, ele vor fi îndeplinite de angajatorul cedent.
În situaţiile în care există divergenţe între angajatori sau nici unul dintre aceştia nu-şi
îndeplineşte obligaţiile respective, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de
muncă, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre angajatori sau chiar amândurora şi de a
cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.

2. Pe perioada suspendării contractului individual de muncă pot exista


drepturi și obligații ale părților? Dacă da, care sunt acestea?

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat
cele prevazute la alin. (2) (Suspendarea contractului individual de munca are ca efect
suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre
angajator.), daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca
aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

3. Care sunt „organele competente de expertiză medicală” ce emit decizia, în vederea unei
concedieri pentru inaptitudine medicală?
4. Indicați asemănările și deosebirile între concedierea disciplinară și concedierea pentru
necorespundere profesională.
5. De ce drepturi beneficiază un salariat care prestează ore suplimentare într-o zi de
sărbătoare
legală?
6. Unitatea U a angajat de 4 ori pe un post, în interiorul a 36 de luni, 2 angajaţi cu
contract de
muncă pe durată determinată, fiecare perioadă fiind de 6 luni. A procedat legal
societatea
comercială având în vedere prevederile din Codul muncii?
7. Salariatul S doreşte să încheie cu societatea U un contract individual de muncă cu timp
parţial. S nu poate fi prezent la societate decât miercurea 4 ore şi joia 6 ore. Se poate
încheia
într-o asemenea situaţie un contract de muncă cu timp parţial?

4
III. Soluționați următoarea speță:
Prin cererea depusă la data de 3 iunie 2014, M. şi-a exprimat intenţia de a demisiona din funcţia
de proiectant avută la S.C. X S.R.L. Sibiu, cu respectarea unui termen de preaviz.
Prin decizia nr. 10 din 4 iunie 2014, angajatorul îi comunică salariatului că contractul său
individual de muncă urmaeză să înceteze ca urmare a demisiei numai după ce îşi îndeplineşte
integral obligaţiile de serviciu, constând în predarea unei lucrări de proiectare. În perioada 3 iunie
2014 – 30 iunie 2014, M s-a prezentat la sericiu, iar începând cu data de 1 iulie 2014 nu s-a mai
prezentat la locul de muncă. Ca urmare a faptului că M nu şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile de
serviciu până la expirarea termenului de preaviz, angajatorul a apreciat că M. a săvârşit o abatere
disciplinară gravă, a dispus efectuarea cercetării disciplinare prealabile şi a refuzat platşa drepturilor
salariale pentru perioada 03 iunie - 30 iunie 2014. M. a fost convocat în scris pentru efectuarea
cercetării disciplinare prealabile în ziua de 10 iulie 2014, ora 10.00. În convocarea scrisă, angajatorul
a precizat că M trebuie să se prezinte la sediul său în vederea efectuării cercetării disicplinare ca
urmare a faptului că M nu s-a mai prezentat la locul de muncă începând cu data de 01 iulie 2014 fără
să fi predat lucrarea de proiectare. Acest fapt, constituie o încălcare a obligaţiilor înscrise în
***
contractul individual de muncă şi ca urmare, constituie o abatere disciplinară gravă. Mai mult, ca
urmare a nepredării la termen a lucrării, angajatorul X este obligat să plătească penalizări de
întârziere şi despăgubiri beneficiarului lucrării. Prin scrisoarea trimisă angajatorului X la data de 9
iulie 2014, M îl înştiinţează că nu înţelege să se prezinte la convocare întrucât contractul său de
muncă a încetat. Ca urmare a neprezentării fără vreun motiv justificat la cercetarea disciplinară
prealabilă, angajatorul a emis decizia nr. 20 din 12 iulie 2014 prin care a dispus concedierea
disciplinară a salariatului M ca urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare grave, constând în
absenţele nejustificate de la locul de muncă începând cu data de 01 iulie 2014 şi nepredarea la
termen a lucrării de proiectare. Temeiul de drept al încetării contractului îl constituie art. 61 lit. a din
Codul muncii – concedierea disciplinară.
Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Sibiu, M. a chemat în judecată intimata S.C. X S.R.L.,
solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se constate nulitatea absolută a deciziei nr.
20 din 12 iulie 2014, plata salariului în sumă de 1.500 lei cuvenit şi neachitat, constatarea faptului că
contractul său individual de muncă a încetat în temeiul art. 81 din Codul muncii prin demisie la data
de 01 iulie 2014.
Prin întâmpinare, pârâta S.C. X S.R.L. a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În motivare se
arată că reclamanta nici până în prezent nu a depus toate lucrările de proiectare pe care trebuia să le
întocmească potrivit atribuţiilor ce îi reveneau, fapt ce constituie potrivit prevederilor contractului
de muncă şi ale regulamentului intern o abatere disciplinară gravă care dă dreptul angajatorului să
dispună concedierea disciplinară. Mai mult, pârâta susţine că reclamanta este şi de rea-credinţă
întrucât în cunoştinţă de cauză nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul individual de
muncă şi, mai mult, nu s-a prezentat nici la convocarea disciplinară prealabilă din data de 10 iulie
2014, organizată de angajator în vederea lămuririi acestor aspecte.

Cerinţe:
1. Pronunţaţi şi motivaţi soluţia instanţei.

Lector univ.dr. Monica Gheorghe

S-ar putea să vă placă și