Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituţia de îînvaă ţaă maî nt superior Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
1.2. Facultatea Drept
1.3. Departamentul Stiinte juridice
1.4. Domeniul de studii Drept
1.5. Ciclul de studii Licenţaă
1.6. Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei Limba engleză 3
2.2. Titularul activitaă ţilor de curs
2.3. Titularul activitaă ţilor de seminar Lect. univ. dr. Norica Felicia Bucur
2.4. Anul de studii II
2.5. Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare Verificare
2.7. Regimul disciplinei Optționalaă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1. Numaă r de ore pe 2 din care: 3.2. curs - 3.3. seminar/laborator 2
saă ptaă maî naă
3.4. Total ore din planul de 28 din care: 3.5. curs - 3.6. seminar/laborator 28
îînvaă ţaă maî nt
3.7. Total ore studiu individual 21
Studiul dupaă manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7
Documentare suplimentaraă îîn bibliotecaă , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7
Pregaă tire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7
3.8. Tutoriat -
3.9. Examinaă ri 1
3.10. Alte activitaă ţi .................................................. -
3.11. Total ore pe semestru (3.4. + 3.7. + 3.8. + 3.9. + 3.10.) 50
3.12. Numaă rul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum -
4.2. de competenţe -

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfaă şurare a cursului -
5.2. de desfaă şurare a -
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate


Competenţe profesionale -
Competenţe transversale CT.3. Utilizarea eficientaă a resurselor de comunicare sț i a surselor de
informare sț i de formare profesionalaă asistataă , ataî t îîn limba romaî naă ,

1
caî t sț i îîntr-o limbaă straă inaă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei - îînsusț irea de caă tre studentții a unui numaă r caî t mai mare de termeni de
specialitate îîn limba englezaă , pe care saă îîi poataă aplica îîn conversatii,
traduceri si referate;
- obtținerea de caă tre studentți a unei fluentțe convenabile pentru dialog
pe teme de specialitate;
- explicarea sț i interpretarea notțiunilor de drept constitutțional, civil
sau penal – specifice sistemului juridic romaî nesc, englez, european
sau american îîn limba englezaă ;
7.2 Obiectivele specifice - sistematizarea sț i fundamentarea notțiunilor de gramaticaă a limbii
engleze;
- îînsusț irea de caă tre studentți a cunosț tintțelor necesare pentru
redactarea unui referat, articol etc. pe teme de specialitate,
- achizitționarea de caă tre studentți a unui numaă r caî t mai mare de
termeni de specialitate;
- stimularea conversatției spontane îîn vederea dobaî ndirii unei fluentțe
convenabile îîn dialoguri pe teme de specialitate;
- dezvoltarea capacitaă tții de a efectua corect traduceri din limba
englezaă îîn limba romaî naă sț i de a redacta cu acuratetțe retroversiuni din
limba romaî naă îîn limba englezaă , folosind termeni de specialitate.

8. Conţinuturi curs/seminar/laborator

8.1 Curs Conţinuturi Metodă

Bibliografie curs

8.2. Seminar/ Conţinuturi Metodă


laborator
1. Seminar INTRODUCTORY SEMINAR expunerea, explicaţia, comentariul

2. Seminar THE UNITED STATES CONSTITUTION I brainstorming, conversaţia dirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
3. Seminar THE UNITED STATES CONSTITUTION II expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
comentariul, asocierea, comparaţia
4. Seminar FUTURE FORMS I brainstorming, conversaţiadirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
5. Seminar FUTURE FORMS II expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
comentariul, asocierea, comparaţia
6. Seminar THE CONSTITUTION AS SUPREME LAW I brainstorming, conversaţiadirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
7. Seminar THE CONSTITUTION AS SUPREME LAW II expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
comentariul, asocierea, comparaţia
8. Seminar THE SEQUENCE OF TENSES I brainstorming, conversaţiadirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
9. Seminar THE SEQUENCE OF TENSES II expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
2
comentariul, asocierea, comparaţia
10. Seminar THE LEGAL SYSTEM IN THE UNITED STATES I brainstorming, conversaţiadirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
11. Seminar THE LEGAL SYSTEM IN THE UNITED STATES expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
II comentariul, asocierea, comparaţia
12. Seminar CONDITIONAL CLAUSES I brainstorming, conversaţiadirijată sau liberă,
explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup, dezbaterea,
problematizarea
13. Seminar CONDITIONAL CLAUSES II expunerea, explicaţia, exerciţiul în perechi şi grup,
comentariul, asocierea, comparaţia
14. Seminar FINAL REVISION conversaţia dirijată sau liberă, explicaţia, exerciţiul
în perechi şi grup, dezbaterea

Bibliografie seminar:

Beizdadea, Coziana (2009). English for Law, Lumina Lex, Bucuresti, 811.111/B41
Brookes, Michael; Holden, David; Hutchinson, Wesley (1999). Engleza pentru juriști, Teora, Bucuresti
811.111/B84
Caraiman, Carmen Daniela (2013). Limba engleză pentru juriști, Universitara, Bucuresti, 811.111/C23
Neagu, Camelia (2004). Engleza. Curs ID, Cartea Universitaraă ; Bucuresț ti, 811.111/N31
Walenn, Jeremy (2009), English for Law in Higher Education Studies, Garnet Publishing, 811.111/W18

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei Limba engleză are îîn vedere cerintțele impuse pe piatța muncii de angajatorii din
domeniu. Se asiguraă , îîn acest fel, accesul la ocupaţii specifice domeniului juridic, conform COR: expert
prevenire şi combatere a corupţiei - 241942; avocat - 242101; jurisconsult - 242102; procuror - 242201;
judecaă tor şi asimilaţi - 242202; magistrat asistent - 242203; judecaă tor inspector - 242204; magistrat
consultant - 242205; consilier de probaţiune - 242206; inspector probaţiune - 242207; executor
judecaă toresc - 242902; expert jurist - 242904; consilier de justiţie - 242905; notar – 242907, etc.

10. Evaluare
Pentru intrarea îîn examen este necesaraă îîndeplinirea condiţiei de prezenţaă la cel puţin 50% din activitaă ţile
didactice (curs si seminar).

Criteriile de evaluare a activităţii de curs:


- participarea la activitatea didacticaă ;
- participarea la activitaă ţile cercului de Limba englezaă – Pregaă tire pentru examenul ILEC, la CONSTANT-Conferinţa
studenţeascaă anualaă “Nicolae Titulescu” ori la alte manifestaă ri studenţeşti.

Criteriile de evaluare a activităţii de seminar/laborator:


- participarea la activitatea didacticaă ;
- utilizarea adecvataă a limbajului de specialitate îîn limba englezaă îîn cadrul dezbaterilor;
- utilizarea adecvataă a cunoştinţelor teoretice;
- rezolvarea unor probleme concrete cu ajutorul cunoştinţelor dobaî ndite.

La stabilirea notei finale se iau îîn considerare:


- raă spunsurile la examen/verificare (evaluarea finalaă ) – 70%
- testarea continuaă pe parcursul semestrului – 30%

Modalitatea practică de evaluare finală:


Ex. 1. Un text (cu conținut asemănător cu tematica parcursă în decursul semestrului) şi 5-8 întrebări. Trebuie să citiţi
textul şi să alegeţi varianta corectă de răspuns (A, B, C sau D).
Ex. 2. Un text/fraze/propoziţii şi 15 spaţii goale. Fiecare spaţiu gol reprezintă un cuvânt sau o expresie. Trebuie să citiţi
textul/frazele/propoziţiile şi să alegeţi cuvântul sau expresia potrivită (A, B, C sau D).
Ex. 3. Trebuie să redactaţi un text (120-140 de cuvinte), în care să vă exprimați opinia, pornind de la un citat sau o
3
întrebare (din tematica parcursă în decursul semestrului).
Ex. 4. Retroversiunea a 5 propoziţii/fraze care să conţină structuri gramaticale sau funcţii ale limbii revizuite în cadrul
unităţilor din semestrul I.

Semnaă tura Semnaă tura


Data completaă rii titularului de curs titularului de seminar
01.09.2017 -
……………………………… …………………………….

Semnaă tura
Data avizaă rii îîn Departament Directorului Departamentului
30.09.2017
………………………………