Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL NR.

1/2018
la contractul de inchiriere nr.1/……………

PARTI CONTRACTANTE

MANOLE AURELIAN cu domiciliul in sat Bratasanca, nr.158, jud.Prahova,


legitimate cu CI, seria PX, nr.320778, in calitate de locator, pe de o parte,
Si
MANOLE ENTERPRISE SRL-D cu domiciliul in sat Ezeni, nr.158,jud.Prahova, cod
fiscal 37551734, reprezentata legal prin Manole Andrei Marcel cu CI, seria PX,nr.
411145, in calitate de locatar, pe de alta parte.

Partile, de comun acord, au inteles sa modifice contractul, dupa cum urmeaza:


Art.1- Inchirierea se va face pe durata nedeterminata, incepand cu …………………..
Art.2-Celelalte prevederi contractuale raman nemodificate.
Prezentul act aditional s-a incheiat astazi ………………….., in 2 exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Locator, LOCATAR,
MANOLE AURELIAN MANOLE ENTERPRISE SRL-D