Sunteți pe pagina 1din 14

COLEGIUL TEHNIC

„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________

PLANIFICĂRI
RELIGIE ORTODOXĂ
clasele IX-XII

Profesor: Cionca Andrei-Marin

2019-2020

1
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Nr. din
Clasa: a IX- a
Aria curriculară: Om- Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Cionca Andrei-Marin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020

2
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr Săptămâna
crt.
învaţare specifice .ore
COLEGIUL TEHNIC SEMESTRUL I
„GEORGE BARIŢIU”
1 BAIA
Învățătura de MARE Lecție introductivă- 1 S1
___________________________________________________________________________________
credință. recapitulare

(Noțiuni de Testare inițială 1 S2

dogmatică) 1.1;2.1;3.1 Respectul față de cele sfinte 1 S3


Notă
1.1;2.1;3.1 Adorarea lui Dumnezeu 1 S4
* Din orele
1.1;2.1;3.1 Preacinstirea Maicii 1 S5 aflate
la
Domnului

1.1;2.1;3.1 Cinstirea sfinților 1 S6

Evaluare 1 S7

2 Trăirea 1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de Dumnezeu 1 S8

învățăturii 1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de sine 1 S9

creştine 1.2;2.2;3.2;4.1 Datoriile față de aproapele 1 S10

(Noțiuni de 1.1;3.2;4.3 Pregătirea credinciosului 2 S11-S12

morală creştină) pentru participarea la sfintele

slujbe

Recapitulare şi evaluare semestrială 1 S13

Naşterea Domnului* 2 S14-S15

VACANŢǍ DE IARNA

20 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II lea
3. Spiritualitate şi 2.1;3.1;4.1 Chemarea omului spre 1 S16

viață crestină. asemănarea cu Dumnezeu

(Noțiuni de spiritualitate şi 1.1;3.3;4.1 Eu şi duhovnicul meu 1 S17

misiune) ;4.3

3.3;4.2 Bucurie şi responsabilitate 1 S18

În relațiile dintre tineri

1.1;2.2;3.3; Monahismul- formă a 2 S19

4.3 spiritualitații creştine

4. Religiile lumii 1.3;2.2;5.3 Religiile în antichitate: în 3 S20-S22

Mesopotamia şi Egipt

Religiile în antichitate: în 3 S23-S26

Grecia şi Roma

1.3;2.2;5.3 Urcuş spre Înviere* 1 S27

VACANŢǍ DE
3 PRIMǍVARǍ
6 APRILIE - 21 APRILIE 2020

5. Ortodoxie şi 3.3;5.2 Contribuția Bis. Ortodoxe la apariția şi1 S28


COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
dispoziţia profesorului.
*Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun",

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI


COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii

3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.

3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă

4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.

4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active
la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale

5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc

5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte
discipline

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Nr. din


Clasa: a X-a
Aria curriculară: Om- Societate
4
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Cionca Andrei-Marin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna
crt.
învaţare specifice ore

SEMESTRUL I
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1

Credinţă 1.1;2.1;3.1;4.3 • Respectul faţă de cele sfinte 1 S2

(Noţiuni de 1.1;2.1;3.1;4.3 • Cinstirea sfintelor icoane 1 S3

dogmatică) 1.1;2.1;3.1;4.3 • Cinstirea sfintei cruci 1 S4

• Evaluare 1 S5

2 Trăirea 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Vechiului 2 S6-S7

învăţăturii Testament( Decalogul)

creştine 3.2;4.1;4.2 • Legea morală a Noului 2 S8-S9

(Noţiuni de Testament( Predica de pe

morală creştină) munte)

3.2;4.1;4.2 • Virtute şi păcat 2 S10-S11

2.1;3.2;4.1; • Conştiinţa morală – glasul 2 S12-S13

4.2;5.2 lui Dumnezeu în om

•Recapitulare şi evaluare semerstrială 1 S14

•Naşterea Domnului* 1 S15

VACANŢǍ DE IARNA

20 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

3. Spiritualitate şi 3.1;3.2;4.1;4.2 •Iubire şi dreptate 1 S16

viaţă creştină. 3.1;3.2;4.1;4.2 •Rugăciune şi reconciliere 1 S17

5
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
4. Exprimarea 1.2;4.3 • Locaşurile de cult ale 1 S18

învăţăturii de creştinilor – apariţia şi

credinţă dezvoltare în contextual

(Noţiuni de culturii universale.

liturgică) 2.2; • Stiluri arhitecturale 4 S19-S22

reprezentative ( Romanic, Bizantin, şi în

Slavon,Renascentist/Baroc otic,
Neobizantin)

•Contribuţia mitropoliţilor 2 S23-S25

români la dezvoltarea culturii

naţionale (Mitropolitul Varlaam,


Dosoftei, Antim Ivireanu

•Evaluare 1 S26

5. Ortodoxie şi 1.3;3.1;5.1 •Urcuş spre Înviere * 1 S27

cultură naţională

VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ

6 APRILIE - 21 APRILIE 2020

6. Religiile lumii 1.4;2.2;5.3 •Religiile orientale 2 S28-S29

(hinduismul, budismul)

•Religiile orientale 1 S30

(confucianismul)

• Evaluare 1 S31

7. Creştinismul şi 1.4;3.3;4.2; • Superstiţia şi Magia 1 S32

provocările lumii 5.2

contemporane 1.4;3.3;4.2; • Astrologia, Numerologia 1 S33

5.2

Recapitulare si evaluare anuală 1 S34

Notă

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


* Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun”

6
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE
1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Identificarea şi prezentarea elementelor definitorii ale artei crestin ortodoxe în contextual integrării acesteia în arta
laică românească şi în arta creştină universală

1.3 Explicarea argumentată a contribuţiei mitropoliţilor români la dezvoltarea culturii nationale şi europene.

1.4 Identificarea diferenţelor dintre spiritualitatea creştină şi alte religii, concepţii şi practice religioase existente în
lumea contemporană.

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici unui minim de vocabulary creştin în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Elaborarea unor texte ( referate, eseuri, articole) folosind termini specifici religiei

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI


COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea şi prezentarea unor modele de comportament creştin, în exemplele personalităţilor biblice şi în cele din istoria
bisericească românească

3.2Argumentarea importanţei aplicării învăţăturilor moralei creştine în contextual social complex, complicat şi paradoxal a lumii
contemporane

3.3 Explicarea consecinţelor pe care le poate avea asupra oamenilor credinţa în superstiţie, magie, astrologie, numerologie

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Identificarea modalităţilor concrete de aplicare a virtuţilor creştine în diferite situaţii de viaţă

4.2 Analizarea consecinţlor negative a comportamentului care încalcă morala creştină, asupra vietii personale şi asupra comunităţii

4.3 Aplicarea învăţăturii despre respectful faţă de cele sgfinte în diferite contexte ale vietii personale sau ale comunităţii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Analizarea contribuţiei mitropolitilor români la dezvoltarea culturii naţionale , în contextual istoric respective

5..2 Explicarea efectelor pe care le pot avea concepţiile străine spiritualităţii cresţine, asupra formării unei personalităti moral- crestine
armonioase

5.3 Valorificarea eficientă a cunoştiţelor de istorie a religiilor pentru abordarea unei atitudini responsabile , de acceptare a semenilor
care împărtăşesc alte religii şi convingeri morale

Director Responsabil comisie metodică

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Nr. din


Clasa: a XI-a
Aria curriculară: Om- Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 32
Profesor: Cionca Andrei-Marin
7
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Nr Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr Săptămâna
crt.
Învaţare specifice ore

ore

SEMESTRUL I

1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1

credinţă. 1.1;2.1;3.3; • Descoperirea lui Dumnezeu 2 S2-S3

( Noţiuni de dogmatică) 1.1;2.1;3.1 • Întruparea Fiului lui 1 S4

Dumnezeu

1.1;2.1;3.1 • Jertfa pe Cruce a 1 S5

Mântuitorului Iisus Hristos

1.1;2.1;3.1; • Adeverirea morţii şi 1 S6

5.2 realitatea Învierii

Mântuitorului

1.1;2.1;3.3 • Lucrarea Sântului Duh în 1 S7

Lume

• Evaluare 1 S8

2 Trăirea 3.2;4.2 • Familia creştină - azi 2 S9-S10

învăţăturii 3.2;4.2 • Rolul creştinilor în 1 S11

creştine promovarea valorilor

(Noţiuni de religioase

morală creştină) 3.2;4.2 • Forme de denaturare a 2 S12-S13

persoanei ( corupţia,

minciuna, înşelătoria)

• Evaluare 1 S14

• Naşterea Domnului* 1 S15

VACANŢǍ DE IARNA

8
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
20 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II lea
3. Spiritualitate şi 1.1;2.1;3.2; • Jertfă euharistică şi iubire jertfelnică 1 S16

viaţă creştină. 3.3

(Noţiuni de 1.1;2.2;5.2 •Respectul faţă de lumea 1 S17


spiritualitate şi
creată ( ecologie crestină)
misiune)

4. Exprimarea 1.3;2.2 • Elemente de iconografie 1 S18

1.3;2.2;
Învăţăturii de credinţă • Semnificaţia aşezării 1 S19

(Noţiuni de sfintelor icoane în biserică

liturgică)

5. Religiile lumii 1.2;5.3 • Iudaismul 1 S20

1.2; 5.3 • Creştinismul 1 S21

1.2;5.3 • Neînţelegerile din 1054 1 S22

1.2;5.3 • Reforma protestantă 1 S23

1.2;5.3 • Uniaţia. Scoala Ardeleană 1 S24

1.2;5.3 •Islamul 1 S25

•Evaluare 1 S26

• Urcuş spre Înviere* 1 S27

VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ

6 APRILIE - 21 APRILIE 2020

1.3;3.1;5.1 • Contribuţia voievozilor

6. români la dezvoltarea culturii

naţionale

Ortodoxie şi -Mircea cel Bătrân, Ştefan 3 S28-S30

cultură naţională cel Mare

-Constantin Brâncoveanu

şi Neagoe Basarab

7. Creştinismul şi 2.2;3.3;4.3; • Minuni şi false minuni, 1 S31

provocările 5.2 fenomene normale şi

lumii paranormale

9
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
contemporane • Recapitulare şi evaluare anuală 1 S32

Notă

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.

* Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun ",

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI


COMPORTAMENTE.

3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii

3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.

3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă

4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.

4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active
la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale

5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc

5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte
discipline

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ

10
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Nr. din


Clasa: a XII-a
Aria curriculară: Om- Societate
Disciplina: Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 28
Profesor: Cionca Andrei-Marin

Planificare calendaristică orientativă


Anul şcolar : 2019– 2020
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna
crt.
învaţare specifice ore

SEMESTRUL I

11
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
1 Învătătura de • Lecţie introductivă 1 S1

Credinţă. 1.1;2.1;5.2 • Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 2 S2-S3

( Noţiuni de 1.1;2.14.2 • Rugăciunile pentru cei 1 S4

dogmatică) adormiţi în Domnul

• Evaluare 1 S5

2 Trăirea 1.3;2,13,2;4,1; • Rolul tinerilor în apărarea

învăţăturii 4.2;4,3 vieţii

creştine -Combaterea violenti şi 1 S6

(Noţiuni de a sinuciderii

morală creştină) - Combaterea eutanasiei 1 S7

şi a degradării umane 1

3. Spiritualitate şi 1.3;2.2;3.1; • Asceza creştină ( post, 2 S8-S9

viaţă creştină. 3.2;4.2;4.3 Rugăciune, milostenie)

1.3;2.2;4.1;
(Noţiuni de spiritualitate • Rolul dialogului 1 S10
şi misiune)
4.24.3 ecumenic şi inter - religios

4. Creştinismul şi 1.3;2.24.1;4.2 • Dialogul între credinţă 1 S11

Provocările lumii 5.2 şi ştiinţă

contemporane 1.3;2.2;4.2;5.2 • Rolul creştinului în dezvoltarea culturii şi1 S12


civilizaţiei Europene.

Recapitulare şi evaluare semestrială S13

• Naşterea Domnului (colinde religioase) 2 S14-S15

VACANŢǍ DE IARNA

20 DECEMBRIE 2019 - 12 IANUARIE 2020

SEMESTRUL al II lea
Exprimarea 1.2;5.1;5.2 • Monumente reprezentative 2 S16-S17

5. învăţăturii de de artă religioasă din Europa

credinţă şi din România

(Noţiuni de

liturgică)

6 Confesiuni 1.2;3.2 • Ortodoxia 2 S18-S19

creştine în 1.2;3.2 • Catolicismul 1 S20

12
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
România 1.2;3.2 • Protestantismul şi Neoprotestantismul 2 S21-S22

• Evaluare 1 S23

7 Ortodoxie şi 3.1;3.3; • Oameni de cultură români- 1 S24

cultură naţională promotori ai credinţei creştine:

- Nicolae Iorga,

- Nichifor Crainic

- Vasile Voiculescu

3.1;3.3; - Nicolae Steinhard, 1 S25

- Petre Ţuţea,

- Dumitru Stăniloae

3.1;3.3; - Mircea Eliade 1 S26

- Constantin Brâncuşi

• Urcuş spre Înviere* 1 S27

VACANŢǍ DE PRIMǍVARǍ

6 APRILIE - 21 APRILIE 2020

•Recapitulare şi evaluare anuală 1 S28

Notă

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


* Programul "Să știi mai multe, să fii mai bun "

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE


1.DEFINIREA SPECIFICULUI PROPRIEI CREDINŢE , ÎN RAPORT CU ALTE CREDINŢE ŞI CONVINGERI

1.1 Argumentarea importanţei sfinţeniei şi a respectului creştinilor faţă de cele sfinte.

1.2 Explicarea importanţei împlinirii datoriilor morale şi materiale pentru viaţa şi progresul spiritual al crestinilui.
1.3 Prezentarea elementelor definitorii ale religiilor lumii antice

2. UTILIZAREA ADECVATĂ A CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI, ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1 Utilizarea adecvată a termenilor specifici religiei în argumentarea învăţăturii de credinţă ortodoxă

2.2 Integrarea corectă a termenilor specifici religiei în diferite contexte de comunicare

3. INTEGRAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN STRUCTURA PROPRIILOR ATITUDINI ŞI


COMPORTAMENTE.

13
COLEGIUL TEHNIC
„GEORGE BARIŢIU”
BAIA MARE
___________________________________________________________________________________
3.1 Identificarea şi folosirea unor modele de comportament creştin în exemplele din Biblie şi din istoria Bisericii

3.2 Analiza datoriilor creştinului şi a specificului acestora în contextual societăţii actuale.

3.3Aplicarea învăţăturilor creştine referitoare la modul de participare personală la viaţa liturgică a Bisericii

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII

4.1 Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă

4..2 Formarea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor , în lumina învăţăturii creştine.

4..3 Practicarea introspecţiei/meditaţiei crestine, în scopul dezvoltării capacităţii de autocunoaştere şi a participării conştiente şi active
la viaţa liturgică a Bisericii

5. CORELAREA CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE CU CELE DOBÂNDITE LA ALTE DISCIPLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

5.1 Explicarea argumentată a influentei crestinismului asupra culturii noastre naţionale

5.2 Prezentarea argumentată a contribuţiei majore a Bisericii Ortodoxe la apariţia şi dezvoltarea învăţământului romănesc

5.3 Corelarea informaţiilor despre religiile lumii antice cu datele referitoare la cultura şi viaţa socială a lumii antice însuşite la alte
discipline

DIRECTOR RESPONSABIL COMISIE METODICǍ

14