Sunteți pe pagina 1din 90

5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.

com

SUB REDACTIA
FILIPOIU FLORIN MIHAIL

CATEDRA DE ANATOMIE A UMF "CAROL DAVILA" BUCURE.~TI

\I

C U L E G E R E D E T E S T E G R IL A
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 1/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

SUB REDACTIA

CONF.UNIV.DR. FILIPOIU FLORIN MIHAIL

-CATEDRA DE ANATOMIE A UMF "CAROL DAVILA" BUCURE~TI-

CULEGERE DE TESTE GRILA


ORIENTATIVE PENTRU
ADMITEREA LA
FACULTATEA DE MEDICINA

Editura Universltara "Carol Davila" Bucuresti, 2011

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 2/90
5/10/2018 ._ Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

ISBN: 978-973-708-547-4 PREFATA

L ucr ar ea c upr in de i ntre ba ri fo rm ul at e d in "Bi ol ogi e ", M an ual pe ntr u cl as a a Xl -a ., E di tu ra " Co rin t " (
Aceasta carte reprezinta concretizarea efortului pe care il fac membrii catedrei de
m an ua lu l a f os t a pr ob at p ri n O rd in ul m in is tr ul ui e du ca ti ei s i c er ce ta ri i n r. 4 74 2 d in 2 1. 07 .2 00 6) , a ut or i D an
anatomie a UMF CAROL DAVILABUCURESTI, pentru a veni in intimpinarea nevoilor
C ri st es cu , C ar me n S al av as tr u, B og da n V oi cu le sc u, C ez ar T h. N ic ul es cu , R ad u C an na ci u. A u f os t e xc ep ta te
, unnatoarele capitole.. candidatilor la examenulde admitere pentru intrarea in facuItate.

Lucrari practice Cartea este conceputa ca 0 colectiede teste care acopera intregul manual de biologiepe

Notiuni
Disfunctiielementare
endocrine de igiena si patologie capltole,si seincheiecu un test desintezarealizat dedoamna sefde lucrari Mihaela Banu.
Testele sunt realizate de autori diferiti, cu viziuni si abordari diferite insa autorii sunt
antrenati sarespecte anumite rigori de constructie pentru un test grila. Ca urmare a acestui
Fiecare test contine doua tipuri tie intrebari, pentru care raspunsurile corecte se noteaza dupa cum unneaza:
f apt, t es tele prezent at e i n car te ofera candi dati lor un bun materi al de ant renament i ar
- p ent ru c omp le me nt s imp lu - u n si ng ur r as pun s co re ct parintilor un criteriu de obiectivare al stadiului de pregatire al copiilorlor pentru sustinerea
acestuiexamen.
- p ent ru co mp le me nt c Qmp us - r as pu ns ul c or ect se n ote az a c u :
Dupa 0 importanta experienta a examenelor de admitere si a problematicii ridicate de
- A = d ac a a fi nn at ii le 1 ,2 s i 3 s un t a de va ra te
acestea, simt nevoia sa fac 0 precizare pe care 0 consider eel putin interesanta: utilizarea
- B = d ac a a fi nn at ii le 1 s i 3 s un t a de va ra te excesivaa testelor grila inefortul de pregatire are ca efectaparitia unor generatii de candidati
adaptati sa rezolve intuitiv tiparele de grila, dar care nu inteleg si nu reusesc sa reproduca
- C = d ac a a fi nn at ii le 2 s i 4 s un t a de va ra te
date importante din materia respectiva. Cu alte cuvinte ne confruntam co oameni ce reusesc
- D = d ac a n um ai a fi nn at ia 4 e st e a de va ra ta sa treaca examenulde admitere dar nu reusesc sa utilizeze in afara examenului cunostintele
acumulate.
- E = d ac a t oa te a fi rm at ii le s un t a de va ra te s au f al se
Asdori sa luati aceasta observatie ca pe un semnal de alarma care nu spune altceva
decit ca modul cIasic de a invata, sistematic, constant, asezat, acordind 0 egala atentie atit
principiilor cit si amanuntelor este cea mai buna cale de a rezolva problema admiterii la
Editura Universitara "Carol Davila" Bucuresti a facultatea de medicina.

U.M.F. "Carol Davila" Bucuresti este acreditata de Testelegrila reprezinta 0 caleobiectivade veriflcaresi nu 0 caleoptima de formare.

In final a s v re a sa ap re cie z de ciz ia vo astra de a va p re ga ti pe ntru a dmitere a la


Consiliul National al Cercetarii '~tiintifice din invatamantul Superior (CNCSIS), cu
FACULTATEA DE MEDICINA. Veti intilni de-a Iungul timpului 0 multime de oameni
avizul nr. 11/23.06.2004 dispusi sa va descurajeze, Chi ar daca i n l umea l or acest i oameni au uneor i drept at e, s a nu
renuntati, Medicina ramine ceamaifrumoasa simai grea meserie din lume.

In numelemeusi alcolectivuluide autori, va urez succes!


in conformitate cu prevederile Deelziei Nr. 2/2009 a Consiliului National din Romania

- privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua ,pe baza caruia

se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a mediciIor, a criteriilor ~i CONF. UNIV.DR. FILIPOIU FLORIN MIHAIL

normelor de acreditare a edueatiel medicale continue, precum ~ia criteriilor ~i


normelor de acreditare a furnizorilor de edueatie medicala continua, Colegiul

medicilor din Romania

acrediteazli (r«:cunoa~te)

EDITURA UNIVERITARA. CAROL DAVILA, BUCURE~TI CA FURNIZOR EMC


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 3/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

CUPRINS

TESTUL NR.l 1
asistent universitar Pantu Cosmin Marian

TESTUL NR.2 : 9
preparator universitar Rdzvan Stanciulescu

TESTUL NR.3 : 16
asistent universitar Tulin Raluca

TESTUL NR.4 25
asistent universitar dr. Tulin Adrian

TESTUL NR. 5 33
asistent universitar Enyedi Mihaly.

TESTUL NR.6 ~ 40
conferentiar universitar dr. Draghia Florin

T,ESTUL ·NR•.7 ..............•.. _ 49


asistent universitar dr. Alina Draghia

TESTUL NR 8 ~ 58
asistent universitar dr. Mihalea Daniela

TESTUL NR. 9 66
asistent universitar dr. Carmen Cristescu

TESTUL 10 77
asistent universitar dr.Laura Stroicd

TESTUL NR. 11 85
asistent universitar dr.·Dan State

TESTUL NR.12 92
asistent universitar dr. Cristea Bogdan-Mihai

TESTUL NR. 13 : 100


asistent universitar dr. Diaconescu Ionut-Bogdan

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 4/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

TESTUL NR. 14 107 TESTUL NR.l


sistent universitar Selagea Doru-Florian . Int rebari realizat e de asist.univ. Pant u Cosmin Marian
TESTUL NR. 15 115
asistent universitar Selagea Doru-Florian I. i nt re bi ir i t ip c omp le me nt si mp lu
TESTUL NR. 16 ~ 122
asistent universitar dr. Ionut Negoi L a i nt re ba ri le d e m ai j os a le ge ti u n s in gu r r asp un s c or ec t

TESTUL NR. 17 131 1) Care dintre urmatoarele planuri este considerat pla nul simetriei

asistent universitar dr. Ruxandra Negoi bilaterale:

TESTUL NR. 18 140 A. planul transversal

asistent universitar dr.Carmen Stdnescu B. planul frontal

C. planul medio-sagital
TESTUL NR. 19 147
D. planul orizontal
asistent universitar dr.Carmen Stdnescu
E. planullongitudinal
TESTUL NR. 20 : 155

asistent universitar dr. Tudor Marinescu


2) Planul transversal este planul care:
TESTUL NR. 21 163
A. merge paralel eu fruntea
sef lucrdri dr. Mihaela Banu
B. treee prin axul sagital ~itransversal

C. t re ce p ri n a xu ll on gi tu di na l s i s ag it al

D. trece-prin axullongitudinal si eel transversal

E. este eonsiderat axul grosimii corpului

3) Te rme nul de "vola r" e st e folosit pentru a descrie:

A. formatiunile din talpa pieiorului

B. formatiunile superioare ale labei pieiorului

c. formatiunile palmei

D. g ra du l d e a pr op ie re f at a d e su pr af at a e or pu lu i

E. formatiunile mai ~ndepartate de eenturi

4) Alege tl afi rma tia INC ORECTA. refe rito are l a ce lul a:

A. initial toate au forma globuloasa


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 5/90
1
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

B . e st e u ni ta te a d e b az a m or fo fu nc ti on al a ~ i g en et ic a a o rg an iz ar ii ma te ri ei v ii c. excretia unor sub stante celulare


c. p oa te e xi st a d oa r i n g ru p D. eliberarea de energie

D. f or ma c el ul ei e st e l eg at a d e f un ct ia e i E. diviziunea celulara

E. dimensiunea variaza functie de specializarea ei

9) Alegeti_variantacorecti despre incluziunile citoplasmatice:

5) Care din urmitoarele enunturi sunt adevirate despre membrana celulara: A. sunt reprezentate pri~ miofibrile ~ineurofibrile

A. "la nivelul ei se desfasoara principalele functii vitale B. s un t r ep re ze nt at e p ri n g ra nu le d e su bst an ta d e r ez er va , p ro du si d e se cr et ie ~ i


B. are 0 parte structurata ~iuna nestructurata pigmenti

C. contine materialul genetic al celulei C. s e g as esc a ta t i n c it op la sma c at ~ i i n n uc le u

D. contine mitocondrii D. au caracter definitiv

E. este alcatuita in principal din fosfolipide ~iproteine E. formeaza un sistem canalicular

6) Modelul mozaic fluid al membranei celulare este constituit din: 10)Majoritatea celulelor sunt:

A. spatiu intracelular si spatiu extracelular A.' polinucleate

B. mitocondrii B. anucleate

C. nucleu C. binucleate

D. cromatina D. mononucleate

E. membrana nucleara E. trinucleate

7) Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu ribozomii (corpusculii lui 11)Alegetiafirmatia corecti despre membrana nucleari:

Palade) este adevarata: A. prezinta diferite prelungiri acoperite de plasmalema

A. sunt situati in apropierea nucleului B. este dub la, cu structura trilaminata

B. sunt compusi sferici ce contin enzime hidrolitice c. separa structurile interne ale celulei de mediul extracelular
C. sunt organite implicate in metabolismul glicogenului D. c on ti ne g lu ci de a ta sa te p e f at a e i extema

D. reprezinta sediul sintezei proteice E. prezinta desmozomi

E. a u r ol i n d ig er ar ea s ub st an te lo r ~ i pa rt ic ul el or c ar e p at ru nd i n c el ul a

12)Structura nucleului cuprinde:

8) Functia aparatului Goigi esteimplicata in: A. carioplama

A. digestia particulelor care intra in celula B. hialoplasma

B. sinteza proteica C. organite celulare comune

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
2 3 6/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

D. organite celulare specifice c- d ac a 2 ~ i 4 s un t c or ec te


E. neurofibrile D- dacii 4 este corectii
E - d ac a t o at e s un t c or ec te s au t oa te f al se
13)Care din urmatoarele afirmatil despre potentialul de actiune este cea
adevirati: 1) Carl?din urmatoare aflrmatii despre organe sunt adevirate?
A. are 0 val oare medi e de -65Mv pani i la -85 m V 1 - F un ct io ne az a i zo la t i n o rg an is m

B. s e d at or ea zi i u no r c ur en ti e le ct ri ci c ar e a pa r l a t re ce re a i on il or p ri n c an al el e 2- Functioneaza in stransa corelatie cu altele


membranare specifice 3- Sunt formate din grupari de celule ~itesuturi nediferentiate
C. se datoreaza activitatii pompei Na+/K+· 4- Sunt formate din grupari de celule ~itesuturi care s-au diferentiat
D. a re a ce as i d ur at a p en tr u t o at e t ip ur il e d e c el ul e

E. me nt in e c on st an ta c on ce nt ra ti a i nt ra ce lu la ra a i on il or d e N a+ s i K + 2) Alegefiafirmatiile corecte ce descriu axul sagital:

1- Este numit ~iax anteroposterior


14)Se~iulfosforilirii oxidative la nivel eelular este: 2- E ste considerat axul grosimii corpului
A. lizozomul - 3- Are un pol anterior ~ialtul posterior
B. ribozomul
4- Corespunde latimii corpului
C. mitocondria

D. dictiozomul 3) Alegeticare din urmatoarele afirmatii despre planul medio-sagital sunt


E. reticulul endoplasmatic adevirate:

1- T rece prin axullongitudinal ~isagital


15)Mecanismul de transport transmembranar ce necesiti energie este: 2- Merge paralel cu fruntea
A. difuziunea 3- Es te p la nu l c ar e i mp ar te c or pu l i n d ou a j uma ta ti s ime tr ic e
B. pompa de Na+/K+
4- E ste numit planul metameriei corpului
C. difuziunea facilitate

D. osmoza
4) Termenul de "plantar" este folosit pentru a descrie:
E. gradientul de concentratie 1- formatiunile palmei

2- formatiunile superioare alelabei piciorului


II. Intrebiri tip complement grupat 3- formatiunile mai apropiate de centuri
L a urmatoarele intrebari raspundeti cu: 4- formatiunile din talpa piciorului
A - dac a 1,2 ~i 3 sunt c orect e

B- dad 1si 3 sunt corecte 5) Care din urmitoarele afirmatii despre celuli sunt adevirate?

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
4 5 7/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

1- Po at e e xi st a si ng ur a sa u i n g ru p 10)Structura nucleului cuprinde:

2- Constituie diferite tesuturi 1- carioplasma

3- Ar e f or ma I eg at a d e fu nc ti a e i 2- membrana nucleara

4- E ste unitatea de baza morfofunctionala ~igenetica a organizarii materiei vii 3- nucleoli

4- centrozom

6) Modelul mozaic fluid al membranei celulare este compus din:

1- colesteroI 11)Membrana nucleara este constituita din:

2- proteine 1- 0 foitii externa, adarenta miezului nuclear

3- glucide 2- 0 foilii interna ce prezinta ribozomi

4- carioplasma 3- glucide putemic incarcate negative

4- spatiul perinuclear

7) .Alegeticare din urmatoarele structuri sunt cuprinse in organizarea

generala l celulei: 12)Transportul pasiv.transmembranar cuprinde:

1- reticulul endoplasmatic neted 1- difuziunea

2- aparatul Goigi 2~ difuziunea facilitate

3- nucleolul 3- osmoza

4- centriolul 4- cotransportul

8) Alegeti care din urmatoarele orgnite sunt comune tuturor celulelor? 13)Tipul de transport transmembranar ce utilizeaza proteine transportoare

1- miofibrilele este:

2- mitocondriile 1- difuziunea facilitata

3- neurofibrilele 2- difuziunea

4- lizozomii 3- transportul activ

4- osmoza

9) Alegefivariantele corecte referitoare la citoplasma:

1- Functional are 0 parte nestructurata ~i 0 parte structurata 14) Glucoza traverseaza membrana celulara prin:

2- E ste alcatuita in principal din fosfolipide ~iproteine 1- difuziune

3- Es te u n s ist em c ol oi da l, i n c ar e me di ul d e d is pe rsi e e st e a pa 2- osmoza

4- L a unele celule prezinta prelungiri temporare numite cili 3- fagocitoza

4- proteine transportoare

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
6 7 8/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
15) Prin endocitoza intelegem: TESTULNR.2
1- e st e u n t ip d e t ra ns po rt v ez ic ul ar
Intebari real izate de preparator universitar R azvan Stanciulescu
2- travers area membranei celulare datorita gardientului de concentratie

3 - c ap ta re a i n v ez ic ul e a ma te ri al ul ui e xt ra ce lu la r ~ i tr an sf er ul lu i i nt ra ce lu la r
COMPLEMENT SIMPLU
4- captarea In vezicule a materialului intracelular si transferul lui extracelular

1)in care dintre .urmatoarele structuri se ga~este tesut glandular de tip


endocrin folicular?
RASPUNSURI: - Intrebiiri tip complement grupat:
A. paratiroide
Intrebari tip complement simplu: 1- C ( 4)
B. hipofiza
1- C ( 4) 2- A (4)
C. tiroida
2- B (5) 3- B (4).
O.ovar
3- C (4) 4- 0(4)
E. testicul
4- C (5) 5- E (5)
5- E (6) 6- E (6)
2) Tesutul de tip conjunctiv semidur cartilaginos fibros se gaseste in:
6- A(6) 7- E(6)
A. pavilionul urechii
7- 0(7) 8- C (7)
B. cartilage traheale
8- C (7) 9- B (7)
C. epiglota
9- B (7) 10-A (8)
O. discurile intervertebrale
10-0 (7) 11-0 (8)
E. cartilaje laringiale
11-B (8) 12-A(8)
12~A(8) 13-B (9)
3) Tesutul de tip conjunctiv dur osos haversian (compact) se gaseste in:
13-B (9) 14-0 (9) •
A. cartilagele costale
14-C (7) 15-B(9)
B. diafizele oaselor lungi
15-B (8)
C. interiorul oaselor late

O. interiorul oaselor scurte

E . epifizele oaselor lungi

4) Panta ascendenta a potentialului de aetiune se caracterizeaza prin:


A . p ot en ti al ul r ev in e c at re v al oa re a d e r ep au s

B. se inchid canalele de K +

8 9
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 9/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
C. se d eschi d c ana le le de K + D. 0 microglie

D. se de sc hid ca nal e le de Na+ E. un astrocit


E. se i nchi d ca nal ele de Na+

9) in sistemul nervos central (SNC) sinapsa reprezinta:

5)Neuronii cu forma sferica segasescin.: A. 0 placa neuromotorie

A. zonele motorii ale scoartei cerebrale B . c on ex iu ne a f un ct io na la i nt ~e u n n eu ro n ~ i 0 celula efectoare musculara

B. ganglionii spinali C . c on ex iu ne a f un ct io na la i nt re u n n eu ro n s i 0 celula efectoare secretorie


C. coarnele anterioare ale maduvei D . c on ex iu ne a f un ct io na la i nt re d oi n eu ro ni

D. stratul profund alscoartei cerebrale E. 0 jonctiune neuromusculara

E. in scoarta cerebeloasa

10)Care dintre urmatoarele actiuni caracterizeaza stimulii cu 0 valoare

6) Neuronii intercalari (de asociatie) sunt neuroni : inferloara pragului:

A. somatosenzitivi A. provoaca depolarizarea

B. somatomotori B . determina 0 r ea ct ie m ai a mp la d ed it s ti mu lu l p ra g

C: visceromotori C. declanseaza un impuls

D . c ar e f ac l eg at ur a i nt re n eu ro ni i s en zi ti vi ~ i mo to ri D . n u d ec la ns ea za u n i mp ul s

E . c ar e f ac l eg at ur a i nt re d oi n eu ro ni se nz it iv i E. sunt supraliminari

7) Care dintre urmatoarele formatiuni nu se gasescin neuroplasma? COMPLEMENT GRUPAT


A. nucleoli 1)in care dintre urmatoarele structuri segase~tetesut de tip glandular mixt? .

B. incluziuni pigmentare l.ovar

C. corpi tigroizi 2. pancreas

-D. centrozom 3.testicul

E. reticul endoplasmatic 4. tiroida

8) Fiecarui segment internodal de mielina, dintre doua strangulatii Ranvier, ii 2)in care dintre urmatoarele structuri segase~tetesut de acoperire simplu

corespunde: (unistratificat) cubic?

A. 0 oligodendroglie I . t un ic a i nt ema a v as el or l im fa ti ce

B. 0 singura celula Schwann 2. mucoasa tubului digestiv

C. 0 celula ependimara 3. epiteliul mucoasei bucale

10 11
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 10/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
4. mucoasa bronhiolelor 4. retina

3)Care d intre urmitoare le struc turi nu se gisesc in co mpon ent s nev rogliilo r ? 8) Car e dintre urmat oarele afi rmat ii car acteri zeaza neuroni i bipol ar i?

1. celula Schwann 1. au forma stelata

2. neurofibrile 2 . c el e d ou a p re lu ng ir i p om es c d e l a a ce la si p ol a l c el ul ei

3. microglia 3. a u 0 p re lu ng ir e c ar e se d iv id e i n " T"

4. corpi Nissl 4 . s e g as es c i n m uc oa sa o lf ac ti va

4 ) P anta desce nde nta a pot entia lului


.
de ac tiune se ca rac terize az i prin : 9) Celulele nervoase contin:

1. creste permeabilitatea membranei pentru Na+ 1.nucleu unic

2 . p ot en ti al ul d e me mb ra na r ev in e c at re v al oa re a d e r ep au s 2. nuclei multiplii

3 . p ot en ti al ul d e me mb ra na a ti ng e v al oa re a p ra g 3. nucleu excentric

4. se d eschi d c anal el e de K + 4. 1-2 nucleoli

5) Panta descendent s a pot enti al ul ui de act iune se dat or eazi : 10 ) Care din tre u rmato arele afirma tii cu p rivire la but onii termin ali sun t

1 . i e si ri i i on il or d e N a+ d in c el ul a adevirate?

2 . i nt ra ri i i on il or d e K + i n c el ul a 1 . c on ti n mi ci v ez ic ul e p li ne c u m ed ia to ri c hi mi ci

3 . i nt ra ri i i on il or d e Na + i n c el ul a 2. nu contin mitocondrii

4 . i esi ri i i on il or d e K + d in c el ul a 3. contin neurofibrile

4. reprezinta ultimile ramificatii ale dendrite lor

6) Panta ascendent i a pot enti al ul ui de act iune s e dat or eazi :

1 . i es ir ii i on il or d e K + d in c el ul a 11) Care dintr e urmatoar el e afi rmati i car acteri zeaza nevrogl li le?

2 . i es ir ii i on il or d e N a+ d in c el ul a 1. se divid intens

3 . i nt ra ri i i on il or d e K + i n c el ul a 2 . a u r ol i n s in te za t ec ii d e m ie li na

4 . i nt ar ii i on il or d e Na + i n c el ul a 3 . au rol de suport pent ru neuroni

4. contin neurofibrile

7) Neuroni i mult ipol ar i s e gis es c i n:

1. scoarta cerebrala 12) Conducerea l a nivel ul axonl lor mieli mzat i s e car aeteri zeaza pri n:

2. ganglionul vestibular Scarpa 1 . p ot en ti al ul d e a ct iu ne p oa te s a a pa ra i n o ri ce z on a a me mb ra ne i

3 . c oa rn el e a nt er io ar e d in m ad uv a s pi na ri i 2. este denumita conducere "saltatorie"

12 13
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 11/90
r
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
3. are viteza de 10 mls 5 D p g. IO 11 Apg. 15

4. are viteza de 100 mls I


~
6 D p g. l0 12 Cpg. 15

I 7 B pg. 13+14 13 B pg. 15


l 8 D pg 13 14 C pg. 13
13) Conducerea la nivelul axonilor amielinici se caracterizeazii prin: l

~~
1 . p ot en ti al ul d e a ct iu ne e st e c on du s i nt r- 0 singura directie n 9E pg 14 15. A pg. 15

2 . p ot en ti al ul d e a ct iu ne a pa re l a n iv el ul n od ur il or R an vi er 10 B pg. 14
<t

3 . p ot en ti al ul d e a ct iu ne p oa te sa a pa ra i n o ri ce z on a a me mb ra ne i
4. are viteza de 100 mls

14) Care dintre urmiitoarele afirmatii caracterizezii neuronii


pseudounipolari?
1 . d en dr id el e a ce st or a p at ru nd i n s is te mu l n er vo s c en tr al

2 . s e a fl a i n g an gl io nu l s pi na l

3 . a xo ni i a ce st or a se d is tr ib ui e l a p er if er ie

4. au 0 p re lu ng ir e c ar e s e d iv id e i n "T"

15) in sistemul nervos periferic (SNP) sinapsa reprezintii:


1 . c on ex iu ne a f un ct io na la i nt re u n n eu ro n ~ i 0 celula efectoare musculara

2. 0 placa neuromotorie

3 . c on ex iu ne a f un ct io na la i nt re u n n eu ro n ~ i 0 celula efectoare secretorie

4. conexiunea functionala intre doi neuroni

Riispunsuri complement simplu 8 B pg. 15

1 C p g. Ll 9 Dpg. 15

2 D pg. 11 10 D pg. 10

3 B pg. 11 Riispunsuri complement grupat


4Dpg.IO 1 Apg. 11

5 B pg. 13 2 D pg. 11

6 D pg. 14 3 C pg. 11

7 D pg. 14 4 C pg.l0

14 15

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 12/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
TESTUL NR.3
C . E st e r ep re ze nt at a d e m ug ur ii g us ta ti v, e pi te li ul o lf ac ti v, c or pi i c ar ot id ie ni s i

aortici

Intrebari realizate de asist.univ. Tulin Raluca D . L a n iv el ul e i a re l oc t ra ns fo rma re a e ne rg ie i i n i mp ul s n er vo s

E . L a n iv el ul e i r ec ep to ri i y in 'i n c on ta ct si na pt ic c u t er mi na ti il e d en dr it ic e a le

neuronilor senzitivi
1. Ref er it or l a i nt er or eceptori car e din urmii toar el e afi rmat ii est e adevi ir at ii ?

A. Primesc stimuli din afara organismului

B. Primesc stimuli din interiorul organismului 5. Care din urmatoarele structuri reprezinta membrana externa a
-
C . Pr ime sc st imu li d e l a m usc hi , t en do an e, a rt ic ul at ii meningelor spinale?

D. Informeaza despre pozitia corpului A. Pia mater

E. Permit controlul rniscarii B. Arahnoida

C. Dura mater

2 . Re fe rito r la me ca no re ce pt ori c ar e d in u rmiit oa re le a fi rma tii e ste D. Pleura

adevaratii? ' . E. Periostul

A . S un t st imu la ti d e d ef or ma re a m emb ra ne i c el ul ar e -

B. Sunt sti mula ti d e lumina 6. Re fe rito r la pi a mat er c are d in u rma to are le a flr mat ii est e fa lsa ?

C. Sunt stimulati de substante chimice din celulele distruse A. Este 0 mebrana conjunctivo-vasculara

D. Raspund la variatiile de temperatura B . Es te s ep ar at a d e a ra hn oi da p ri nt r- un s pa ti u c e c on ti ne LC R ( li ch id

E . S un t r ep re ze nt at i d e c el ul el e c u c on ur i ~ i b as to na se cefalorahidian)

C. Are 0 structura fibroasa, rezistenta

3 . R ef eri to j- la rec ep to rii to nic i c are d in u rma to are le afi rma tii e ste D. A re r ol n ut ri ti v

adevarata? ' E. P at ru nd e i n sa nt ur il e s i f isu ri le ma du ve i

A. Raspund cu cresterea activitati] la aplicarea stimulului

B . R as pu nd c u s ca de re a a ct iv it at ii l a a pl ic ar ea st imu lu lu i 7 . R efe ri to r la ma du va spinarfi car e afi rmat ie est e f al sa?

C. Prezinta activitate relativ constantli pe toata durata aplicarii stimulului A . E st e f er ma ta d in su bs ta nt a a lb a l a p er if er ie ~ i s ub st an ta c en us ie i n c en tr o

D. Activitatea lor creste pe masura apliclirii stimulului B. L imita superioara corespunde gaurii occipitale

E. S un t r eo re ze nt at l d e r ec ep to ri i o lf ac ti vi C . I n s ec ti un e t ra nsv er sa la a re f or ma l it er ei "H "

D. Substa nta al ba e st e dispusa in forma de c ordoane

4. Re fe rit or la c ale a a fe re nti ca re d in u rma to are le a fi rma tii e ste a de va ra ti? E. O cu pa i n i nt re gi me c an al ul v er te br al

A. Es te r ep re ze nt at a d e a xo ni i n eu ro ni lo r m ot or i s om at ic i

B. E ste reprezentata de axonii ne~ronilor vegetativi

16
17
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 13/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
8. Referitor la comisura cenusie care afirmatie este falsli? 12. Care afirmatie este adevliratli referitoare la calea sistemului
A . Pr ez in ta i n c en tr u f isu ra m ed ia na a nt er io ar a c e c on ti ne LC R extra piramidal?
B. E ste constituita din corpurile neuronilor A. Controleaza motilitatea voluntara

C . Est e fe rmat a de bara tra nsve rsa la a "H" -ului B. 75% din fibrelesale se incruciseaza la nivelul bulbului

D . C on ti ne c an al ul e pe nd ima r s it ua t c en tr al C. Controleaza motilitatea involuntara automata

E. E ste sitauta centralIa nivelul m~duvei spinarii D. 25% d in f ib re n u s e i nc ru ci se az a s i f or me az a f ac ic ul ul c or ti co sp in al a nt er io r

E. Utilizeaza calea cordoanelor posterioare


9. Referitor Ia calea piramidalli care afirmatie este adevarata?
A. E ste constituita din doua tracturi: spinocerebelos direct si spinocerebelos 13. Din urmlitoarea in~iruire recunoasteti aflrmatia adevaratli:
incrucisat A . Pr ot on eu ro nu l c ai i s en si bi li ta ti i t ac ti le g ro si er e s e g ase st e i n g an gl in on ul s pi na l

B. Receptorii se gasesc in peretii vaselor ~iai organelor B . P en tr u s en si bi li ta te a t ac ti la e pi cr it ic a p ro to ne ur on ul s e a fl a i n n uc le i g ra ci li s s i

C. D in f ib re le sa le s e d esp ri nd f ib re c or ti co nu cl ea re p en tr u n uc le i s en zi ti vi a i cuneat din bulb

nervilor cranieni C. R ec ep to ri i p en tr u s en si bi li ta te a k in est ez ic ~ se g as es c i n p er et ii v as el or ~ i


D. Pr ez in ta 2 neuroni (central ~iperiferic) organelor

E. S tr ab at in directie ascendenta toate cele trei etaje ale trunchiului cerebral D. F as ci cu le le s pi no ce re be lo as e ( di re ct ~ i i nc ru ci sa t) a u a ce la si t ra ie ct l a n iv el ul

trunchiului cerebral

10. Din urmlitoarea in~iruire alegeti receptorii cliii sensibllitatii kinestezice: E . Calea sensibilitatii epicritice utilizeaza calea cordoanelor anterioare impreuna

A. Corpusculii Meissner cu calea proprioceptiva kinestezica,

B. Corpusculii Ruffini
C. Discurile tactile Merkel 14. Receptorii sensibilitatii protopatice sunt reprezentati de :
D. Corpusculi lamelati A. Corpusculii neurotendinosi Goigi

E. Fusurile neuromusculare B. Corpusculii Ruffini


C. Terminatii nervoase libere

11. Care afirmatie este adevliratli referitoare la sensibilitatea protopaticli? D. Dicurile tactile Merkel
A. R ep re zi nt a s imt ul p oz it ie i ~ i a l mi sc ar ii i n s pt ti u E . Corpusculii lamelari

B . R ep re zi nt a c al ea s en si bi li ta ti i t ac ti le f in e

C . Z on a d e p ro ie ct ie c or ti ca la e st e d if uz a 15. Fascilulele gracilis ~icuneat apartin.


D . C al ea s a e st e c on st it ui ta d in d ou a t ra ct ur i : .s pi no ce re be lo s d ir ec t ~ i A. Cliii sensibilitatii protopatice

spinocerebelos incrucisat B. Caii piramidale

E. Are ca ~i receptori corpusculii Meissner ~idiscurile Merkel C. Caii extrapiramidale

18 19

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 14/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
D. Ciiii sensibilitatii proprioceptive B. Contine L CR
E . Caii sensibilitatii kinestezice C. Se para pia mate r d e arahn oida

D. Se para pia mate r d e maduva spina rii

16. Despre calea sensibilitiifii proprioceptive este adeviiratii aflrmatia: E. S e g as es te i n c en tr ul c om is ur ii c en us ii


A . Es te c on st it ui ta , d in 2 t ra ct ur i: g ra ci li s ~ i c un ea t

B . C el e d ou a f asc ic ul e a le a ce st ei c ai i s e c omp or ta d if er it l a n iv el ul t ru nc hi ul ui 20. Care afirmatie esteadeviiratii referitor la substanta reticulatii a miiduvei

cerebral spinarii?
C . R ec ep to ri i a ce st ei c ai su nt c or pu sc ul ii I am el at i ~ i te rm in at ii le n er vo as e l ib er e A . S e g as est e i nt re c oa me le l at er al e ~ i a nt er io ar e

D . D eu to ne ur on ul se a fi a i n b ul b i n n uc le ii g ra ci li s ~ i c un ea t B. Este conti nuta in substan ta c enusie a ma duvei spi narii

E. A l t re il ea n eu ro n se a fl a i n t al am us . C . Este mai bi ne indivi dual iz ata i n regi unea ce rvica l a si l omba rd

(intumescentele)

17. Limitele miiduvei spiniirii (superioarii ~iinferioarii) sunt urmiitoarele: D. Este fermata d in n eu ro ni d is pu si i n r et ea

A. CI-L3 E. Se a fla la peri feria maduve i sub forma de cordoa ne

B . G au ra -o cc ip it al a ma re - L2

C. C2-Ll Complement grupat:

D. Gaura occipitala mare - L 1 1. Alegetistructurile anatomice in care sunt prezente sinapsele chimice;

E. Cl- L5 A . P la ca m ot or ie

B . M io ca rd

18. Despre coarnele laterale ale miiduvei spiniirii care afirmatie este C . S is te mu l n er vo s v eg et at iv
adevarata? D. Muschi ul nete d

A. S un t v iz ib il e i n r eg iu ne a c er vi ca l a s up er io ar a si l omb ar a i nf er io ar a

B. Conlin neuroni vegetativi simpatici })reganglionari 2. Despre sinapsele electrice care din urmiitoarele afirmatii sunt adevarate?

C . C on ti n d is po zi ti vu l s om at om ot or c ar e e st e m ai b in e d ez vo lt at i n r eg iu ne a A. C on li n 2 c el ul e a li pi te i n z on a d e r ez is te nt a e le ct ri ca m in ima

dilatarilor B. Conducerea este unidirectionala

D . C on ti n n eu ro ni a i c ai lo r s en si ti ve C . S un t p re ze nt e i n mu sc hi ul n et ed ~ i a nu mi te r eg iu ni d in c re ie r

E . Contin neuroni vegetativi simpatici postganglionari D . S un t r ep re ze nt at e d e a pr oa pe t oa te s in ap se le S NC

19. Referitor la spatiul epidural care dintre urmatoarele afirmatii este 3. .Referitor la interoreceptori care dintre urmiitoarele afirmatii sunt

adevaratii ? adeviirate?
A . S ep ar a p er et ii c an al ul ui v er te br al d e d ur a ma te r A. Primesc stimuli de la muschi, tendoane, articulatii

20 21

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 15/90
5/10/2018
B . I nf or me az a d es pr e p oz it ia c or pu lu i Biologie-TesteAdmitere 2011corticonucleare
8. Fibrele -slidepdf.com ale sistemului piramidal ajung la urmatoarele
C . P er mi t c on tr ol ul mi sc ar ii structuri:
D. Se mai numesc visceroreceptori A . La n uc le ii b az al i ( co rp ii s tr ia ti )

B . L a n uc le ii d in me ze nc ef al ( nu cl eu l r os u, s ub st an ta n ea gr a, f or ma ti a r et ic ul at a)

4. Care dintre urmatoarele structuri sunt chemoreceptori? C . La n iv el ul n uc le il or b ul ba ri

A. Mugurii gustativi. D . La n uc le i m ot or i a i n er vi lo r c ra ni en i

B. Corpii carotidieni
C. E piteliul olfactiv 9. Referitor la deutoneuronul caii sensibilitatii protopatice care din
D . C or pi i a or ti ci urmatoarele aflrmtii sunt false?
A. S e a fl a i n n eu ro ni i s en zi ti vi d in c or nu l p os te ri or

5. Alegeti afirmatiile adevarate despre meningele spinale: B. Se a fla i n tal amus

A. Me mb ra na e xt er io ar a se n ume st e p ia m at er C. Axonii lui alcatuiesc fasciculul spinotalamic anterior

B. Ara hnoida e st e 0 structura conjunctiv-vasculara cu rol nutritiv D. Axonullu i se proiec tea za in a ria some st ezi ca I

C . Va se le a rt er ia le s e g ase sc i n st ru ct ur a a ra hn oi de i

D. Du ra m at er e st e se pa ra ta d e a ra hn oi da p ri n s pa ti ul e pi du ra l 10. Care dintre urmatoarele afirmatii referitor la fasciculul spinocerebelos


dorsal sunt false?

6. Alegeti aflrmatiile false despre coarnele posterioare ale maduvei spinarih A . Ap ar ti ne c ai i se nsi bi li ta ti i p ro pr io ce pt iv e d e c on tr ol a l m is ca ri i

A. C on li n n eu ro ni a i c ai lo r se nsi ti ve c u se mn if ic at ie d e d eu to ne ur on B . St rabat e numai b ulbul (rara punte ~i m ez ence fal) ~i a junge apoi la ce rebel .

B. Contin dispozitivul somatomotor C . Are trai ect ascende nt

C . I nt re c oa me le p os te ri oa re ss i c el e l at er al e s e a fl a s ub st an ta r et ic ul at a D. A ju ng e l a c er eb el p ri n i nt er me di ul p ed un cu lu lu i c er eb el os s up er io r

D. Sunt ma i l ate si mai scurt e dedit cel e ant erioa re Lista raspunsurilor corecte 9. D

Complement simplu: 10. B


7. Referitor la calea sistemului piramidal sunt adevarate aflrmtiile: 1. B 11. E

A. lsi are originea in cortexul cerebral 2. A 12. C


B. Strabate toate cele trei etaje ale trunchiului cerebral in directie ascendenta 3. C 13. A
C . 7 5% d in f ib re le s al e se i nc ru ci se az a l a n iv el ul b ul bu lu i 4. E 14. D
D. Controleaza motilitatea semiautomata 5. C 15. E
6. C 16. B
7. E 17. B
8. A 18. B

22 23

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 16/90
19. A
5/10/2018 5. E Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
TESTULNR.4
20. D 6. C
Intrebari realizate de asist. univ.dr. Tulin Adrian
Complement grupat: 7. B

1. B 8. D
Complement simplu:
2. A 9. C
1. Referi tor l a cal ea s ist emului ext rapi rami dal est e f al sa urmatoarea
3. D 10. A
afirmatie:
4. E
A . I ~i a re o ri gi ne a i n e ta je le c or ti ca le

B. I~ir e originea in etajele subcorticale

C. Controleaza motilitatea voluntara

D. Controleaza motilitatea involuntara

E . C al ea e xt ra pi ra mi da la a ju ng e i n n uc le i b az al i .

. 2. Prin ciiile descendente piramidale centrii encefalici exercita asupra

muschilor scheletici un control:

A. Voluntar
B. Involuntar

C. Partial voluntar

D. Partial involuntar

E . A ti t v ol un ta r c it s i i nv ol un ta r

3. Pri n cai le descendent e pir ami dale ~ i extr apirami dale s unt regl at e

urmatoarele, cu exceptia:

A. T on usu l

B. E chiIibrul

C . P os tu ra

D. Activitatea motorie

E. Nici una de mai sus

4. Cu privire la nervii spina Ii este falsa urmiitoarea afirmatie

A. Conecteaza maduva cu receptorii


24
25

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 17/90
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
B . C on ec te az a ma du va c u e fe ct or ii s oma ti ci 8. Neuronii somat ose nz iti vi au urmiit oareIe c aract eristic i, cu 0 exceptie:
C. Conecteaza maduva cu efectorii vegetativi A. Au dendrite lungi
D. Sunt in numar de 31 B. Au dendrite ce ajung la piele
E. I n r eg iu ne a c er vi ca la e xi st a 8 p er ec hi d e n er vi s pi na li C. Au dendrite ce ajung la proprioreceptori

D . A xo nu ll or i nt ra i n m ad uv a pe c al ea r ad ac in ii a nt eri oa re
5. R ef er it or l a n er vi i s pi na I i r ec un oa st et i a fi rma ti a adevarata: E. Axonullor i nt a in maduva pe ca lea rada cinii posteri oare

A . I n r eg iu ne a c er vi ca la s un t I n n u ma r' d e 7 p ere ch i
B. In regiunea toracala sunt in numar de 12 9 . R ef er it or l a n eu ro ni i v ise er ose nz it iv i 0 singurii afirmatie este adevaratii:
C. In re gi unea lombara sunt in numar de 5 perechi A . P re zi nt a d en dr it e s cu rt e
D. In regiunea sacrala sunt in numar de 1 B . P re zi nt a d en dr it e l un gi
E. In regi unea coc cigia na sunt in numar de 5 pe rechi C . D en dr it el e a ju ng l a mu sc hi i s tr ia ti

D. A xo nu l i nt ra p ri n r ad ac in a a nt er io ar a
6. Ne rvi i spinaIi sunt formati din: E. A xo ni i a ju ng i n j u ma ta te a d or sa la a c orn ul ui m ed ul ar a nt er io r
A. 0 singura radaci na spina la

B . Do ua r ada ci n] ve nt ra le
10. Ra murile ve ntrale ale trunchi urilor nervil or spinal i formeaz ii pri n
. C. 0 didiicina anterioara senzitiva anastomoze lntre ele urmatoarele plexuri cu 0 exceptie:
D. 0radacina posterioara motorie A. Cervical
E. 0 d id ac ina v en tr al a mo to ri e ~ i 0 radaCina dorsala senzitiva B . B ra hi al

C . Lo mb ar
7. Este adevarat a 0 smgura afi rmati e co pri vi re Ia nervii spi na Ii D. S ac ra l
A. Radacina anterioara contine neuronii somatomotori din comul posterior E. Toracal
medular

B. Radacina anterioara confine dendritele neuronilor somatomotori din comul 11. Cu privi re l a re flexel e spinal e somati ce sunt a devarat e urmatoare le
anterior medular . afirmatii co exceptiae
C . R ad ac in a a nt er io ar a c on ti ne a xon ii n eu ro ni lo r so ma to mo to ri di n c om ul a nt er io r A . R ef le xe le mi ot at ic e c on st au i n c on tr ac ti a l en ta a u nu i mu sc hi
al maduvei
B . R ef le xe le m io ta ti ce s un co nst au i n c on tr ac ti a b rus ca a u nui m usc hi
D . R ad ac in a p ost er io ar a n u pr ez in ta g an gl io nu l sp in al p e t ra ie ct ul s au C. Reflexele miotatice sunt monosinaptice
E . Radacina posterioara confine axoni doar ai neuronilor somatosenzitivi D. R ef le xu l mi ot at ic p oa te fi pus i n e vi dent lovi nd cu un ci ocan de cauci uc

tendonul muschiului.

E . Receptorii sunt reprezentati de proprioreceptorii musculari

26
27

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 18/90
5/10/201812. Reflexele nociceptive au urmiitoarele caracteristici, cu exceptla:
Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
16. Referitor la reflexele spinale vegetative este adevarata afirmatia:
A . A u r ec ep to ri l oc al iz at i i n p ie le A . R eg le az a c on tr ac ti a mu sc ul ar a st ri at a
B. Sunt re fle xe de apa rare B . R eg le az a t on usu l
C. Receptor~i sunt reprezentati de terminatii nervoase libere C . R eg le az a p os tu ra
D . C ai le a fe re nt e n u su nt p re lu ng ir i a le n eu ro ni lo r d in g an gl io nu l s pi na l D. Regleaza defecatia
E. C al ea e fe re nt a e st e r ep re ze nt at a d e a xo ni a i n eu ro ni lo r m ot or i E . Nu regleaza vasomotricitatea

13. Sunt legi ale lui Pfluger urmiitorele cu 0 exceptie: 17. Reflexele polisinaptice prezintii urmatoarele caracteristici, cu exceptia:
A. L egea localizarii A . I ra di az a l a n iv el ul s is te mu lu i n er vo s c en tr al
B. Legea unilateralitatii B . A nt re ne az a u n n uma r m ar e d e n eu ro ni i n t imp ul e la bo ra ri i r asp un su lu i
C . Le ge a a si me tr ie i C. S un t r ep re ze nt at e d e r ef le xe le n oc ic ep ti ve
D . Le ge a i ra di er ii D . N u s un t r ep re ze nt at e d e r el ex el e m io ta ti ce
E . L egea generalizarii E . Su nt r ep re ze nt at e d e r ef le xe le m io ta ti ce

14. Functia de conducere a ~miiduveieste asigurata de urmatoarele cii, cu 0 18. Urmiitoarea afirmatie referitoare la trunchiul cerebral este falsi:
exceptie: A . B ul bu l s i p un te a a pa rt in t ru nc hi ul ui c er eb ra l
A. Ascendente B. Bulbul ~imezencefalul apartin trunchiului cerebral
B. Descendente C . I n t ru nc hi ul c er eb ra l i ~i a u o ri gi ne a 1 2 p e re ch i d e n er vi c ra ni en i
C . Lu ng i, d e a so ci at ie D . I n t ru nc hi ul c er eb ra l i ~i a u o ri gi ne a 1 0 p e re ch i d e n er vi c ra ni en i
D . S cu rt e, d e a so ci at ie E. I n t ru nc hi ul c er eb ra l se g as es te s ed iu l u no r r ef le xe s oma ti ce ~ i v eg et at iv e
E. At it a sc en de nt e c it ~ i d es ce nd en te

19. Care din urmatorii nervi sunt nervi senzoriali?


15. Giisiti aflrmatia adevarata referitoare la centrul reflex miotatic: A. I ~i VII

A. Es te s in ap sa d in tr e n eu ro na l' se zi ti v ~ i c e v is ce ro mo to r B. II ~i VII
B . C al ea a fe re nt a e st e a xo nu l s en zi tv C. I si VIII
C . C al ea e fe re nt a e st e d en dr it a m ot or ie D. I ~ iIX
D . E fe ct or ul e st e mu sc hi ul n et ed
E. I ~i III
E . E fe ct or ul e st e f ib ra mu sc ul ar s tr ia ta

2 0. Ca re d in u rm at or ii n erv i su nt ne rv i mi cs ti :

A..I ~i V

28 29

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 19/90
B. III si VII 25. Ref er it or l a ner vul glosofari ngian s unt adevarate afi rmat ii le;
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
C. V ~i VI 1. Are fibre parasimpatice

D. VII si X 2. Originea reala se afla in bulb

E. VIII si XII 3 . F ib re le s en zo ri al e a u p ro to ne ur on ul i n g an gl io ni i d e p e t ra ie ct ul n er vu lu i.

4. O ri gi ne a a pa re nt a s e g as es te i n sa nt ul b ul bo po nt in

Complement grupat:

21. Car e dintr e urmat or ii ner vi au f ibre par as impati ce pregangli onar e: 2 6. Re cu no ste ti a fl rma ti lle a de va ra te c u pri vire l a n erv ul v ag

1. III 1. Este un nerv motor

2. VII 2. Origi nea rea la se a fla in pu nte

3. IX 3 . D eu to ne ur on ul s e g as es te i n n uc le ul a mb ig uu

4. X 4 . F ib re le s al e mo to ri i i ne rv ea za m us cu la tu ra l ar in ge lu i ~ i a f ar in ge lu i

22. ~l eget i afi rmat ii le adevi ir at e cu pri vi re l a ner vi i crani eni: 2 7. C are d in tr e a fir ma tii le u rma to are c u p riv ir e la n erv ul a cc eso r su nt

1 . Ne rvii ol fact ivi au or igin ea re ala i n bul b . adevarate:

2. Ne rvii opt ic i sunt nervi motori 1. Este un nerv mixt

3. Ne rvii oc ulomotori au o rigi nea rea la i n punte 2. Este fo rmat di n doua rad aci ni, una bul bara a si una medul ara

4 . Ne rv ii - oc ul om ot or i a u o ri gi ne a a pa re nt a i n s pa ti ul d in tr e p ed un cu li i c er eb ra li 3 . I ne rv ea za m usc ul at ur a l im bi i

4. I ne rv ea za m us ch iu l t ra pe z

23. I dennfi cati afi rmat ii le gresi te:

1 . Ne rvii I ~i I I sunt nervi mi csti 2 8. Ca re d in tre a firma tiil e u rm at oar e c u p ri vi re la n erv ul h ip ogl os su nt

2. Ner vii III si IV su nt nervi sen zori ali adevarate:

3. Nervii V si VI sunt nervi motori 1. Este un nerv motor

4. Nervii IX ~i X s un t n er vi m ic st i 2 . Are or igin ea real a i n p unte

3. Are originea reala in bulb


24. Gas if i afl rmat ia corect a r ef er it oare l a ner vul t rohl ear: 4. Inerveaza muschiul stemocleidomastoidian

1. Este un nerv motor

2. Are originea reala in punte 29. Gas it i afi rmat ii le cor ecte r ef er it or e l a cer ebel :

3. Are ori gine a re al a in mez enc efa l 1 . D el imi te az a i mp re un a c u b ul bu l ~ i p un te a v en tr ic ul ul I II

4 . A re o ri gi ne a a pa re nt a p e f at a a nt er io ar a a t ru nc hi ul ui c er eb ra l 2 . P re zi nt a 0 portiune centrala numita vermis

3 . E st e l eg at d e b ul b p ri n p ed un cu li i c er eb el osi mi jl oc ii

30 31

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 20/90
4.
5/10/2018 Es te s ep ar at d e e mi sf er el e c er eb ra le p ri n c or tu l c er eb el ul ui TESTULNR. 5
Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
i ntrebari real izat e de asistent universit ar Enyedi Mihaly.
30. Identiflcati raspunsurile corecte cu privire la cerebel:
1. Prezinta trei lobi: anterior, posterior ~ifloculonodular Complement grupat
2. A re s ub st ana cenusie la exterior
3 . I n i nt er io ru l s ub st an te i a lb e e xi st a n uc le i d e su bs ta nt a c en us ie 1. Precizati efec~elestimularl] parasimpatice asupra tractului urinar:

4. E xt ir pa re a c er eb el ul ui p ro du ce a ta xi e, a tr ez ie s i a di na mi e 1 ) R ed uc er ea d eb it ul ui u ri na r;
19.C 2) Contractia sfincterului vezical intern;
Raspunsuri Complement multiplu 3 ) R ed uc er ea se cr et ie i d e u ri na ;
I.C 20.D 4) Contractia detrusorului.
2.A 21.E

3.E 22.D 2. Identiflcati aflrmatiile corecte referitoare la mediatorii chimici:


4.D 23.A 1 ) L a a mb el e s is te me , s im pa ti c s i p a ra si mp at ic , i nt re f ib ra p re ga ng li on ar a ~ i c ea
S.C 24.B postganglionara se elibereaza acelasi mediator chimic: acetilcolina;
6.E 2S.A 2 ) La si st em ul s ime at ic , l a c ap at ul p er if er ic a l f ib re i p ost ga ng li on ar e s e e li be re az a
7.C 26.0 noradrenalina;
8.0- 27.C 3 ) S in ap se le c ar e f ol os es c n or ad re na li na c a n eu ro tr an smi ta to r s e n ume sc
9.B 28.B adrenergice;
lO.E 29.C 4 ) E xi st a ~ i f ib re p os tg an gl io na re c ar e n u e li be re az a n ic i a ce ti lc ol in a n ic i
11.A 30.A noradrenalina,
12.D

13.C 3 . C ar e di nt re u rma to are le o rga ne n u su nt p re va zu te c u i ner va ti e


14.C parasimpatica:
lS.E 1) Musch ii ere ctori ai f irel or de pa r;
16.D 2 ) G la nd el e s eb ac ee ;
17.E 3) Maj oritatea vaselor sangvine;
18.C 4) Corticosuprarenalele.

32 . 33

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 21/90
. 4 .. I .P . P av lo v a d es co pe ri t p os ib il it at ea transformarii exeitantllor indiferenti 3 ) S ca de re a s ec re ti ei g as tr ic e;
.
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
~ i n s ti mu li c on di fi on al i p ri n: 4) Inhibarea secretiei intestinale.
1) Asociere;

2) Precesiune;
9. In care dintre rmatoarele situatii acetilcolina este eliberata ca
3) Repetare;
n eu r ot ra ns mi ta tor:
4) Amplificare.
1) L a capatul periferic al fibrei postganglionare parasimpatice;

2 ) I nt re f ib ra p re ga ng li on ar a s i c ea p os tg an gl io na ra a le si st em ul ui n er ve s
5. Substanta al ba a emisfe relo r ce rebra le e st e fermata din fibre: simpatic;
1) Comisurale;
3 ) I nt re f ib ra p re ga ng li on ar a s i c ea p os tg an gl io na ra a le s ist em ul ui n er vo s
2) Senzitive;
parasimpatic;
3) De asociatie;
4 ) D e u n n uma r f oa rt e m ie d e f ib re p ost ga ng li on ar e s imp at ie e.
4) Motorii.

1 0. Cel e doua c ompo nent e a le si st emului nervos ve geta ti v di fera pri n:


6. R efle xul nec ondi tio nat se ca ract eri ze aza pri n:
1) Originea fibre lor preganglionare;
1) Se in chid e l a nive l cor tic al ;
2) Distributia fibrelor postganglionare;
2 ) Es te i nn as cu t; 3) L ocalizarea ganglionilor;
3 ) Es te u n r as pu ns l a u n st im ul f ii ra i mp or ta nt a b io lo gi ca ; 4 ) M od ul i n c ar e e st e a lc at ui ta c al ea e fe re nt a,
4 ) Es te c ar ac te ri st ic s pe ci ei .

11. Asupra sist emu lui c ardi ovascul ar, si stemul nervos para si mpa ti c are
7. Despre procesele care stau la baza tuturor activitafilor nervoase putem u rma to ar el e e fe ct e, c u e xc ep ti as
afi rma c a:
1 ) Se ad e f re cv en ta c ar di ac a;
1) Exci tat ia e ste un proc es nervos a ct iv;
2 ) D et er mi ~a d il at at ie i n c at ev a t er it or ii v as cu la re ;
2 ) Inhi biti a nu est e un proce s ac ti v, se mani festa prin d imi nuare a sa u si st are a une i 3 ) S ea de c on du ce re a c ar di ac a;
activitati anterioare;
4 ) S ea de f or ta d e c on tr ac ti e a e or du lu i.
3 ) Ex is ta d ou a t ip ur i d e i nh ib it ie : e xt er na ~ i i nt er ns;

4 ) I nh ib it ia s up ra li mi na ra a pa re c hi ar i n i nt er io ru l f oc ar ul ui c or ti ca l a ct iv o 1 2. P ar asi mp at ic ul c ra ni an ! ol ose ~t e c al ea n er vi lo r c ra ni en i:

1) III;
8. Stimula rea si mpa tic a de te rmin a l a ni velu l g land elor : 2) V;
1 ) S ca de re a s ec re ti ei s al iv ar e - d et er mi na s ec re ti e s al iv ar a v as co as a; 3) IX;
2) Stimularea secretiei sudoripare;
4) XI.

34 3S

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 22/90
13. Metatalamusul are urmatoarele funetii:
5/10/2018
3 . P ale oc or te xul n u a re c on ex iu ni c u:
Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
1 ) R el eu a l se nsi bi li ta ti i v iz ua le ; A. Corpii striati;

2 ) R el eu a l se nsi bi li ta ti i o lf ac ti ve ; B. Talamusul;

3 ) R el eu a l se nsi bi li ta ti i a ud it iv e; C. Hipotalamusul;

4 ) C en tr u s up er io r d e i nt eg ra re , r eg la re s i c oo rd on ar e a le p ri nc ip al el or f un ct ii a le D. Epitalamusul;

organismului. E. Analizatorulolfactiv.

14. Talamusul este releu (intrerupere sinaptiea) pentru toate sensibilitatile, 4. Arcul reflex vegetativ se aseamana cu arcul reflex somatic la nivelul:

cu exceptla: A. Caii aferente;

1) Sensibilitatii vizuale; B . C ai i e fe re nt e;

2) Sensibilitatii olfactive; C. Efectorilor;

3) Sensibilitatii auditive; D. Neurotransrnitatorilor;

4) Sensibilitatii gustative. E . Ganglionilor vegetativi.

Complement simplu 5. Alegeti afirmatia falsi despre caile sistemului nervos vegetativ:
A . S in ap sa i nt re f ib re le p re - si p ost ga ng li on ar e p ar as im pa ti ce s e f ac e i n g an gl io ni i

1. Stimularea parasimpatica nu produce efect fa nivelul urmatoarelor organe intramurali;

efectoare, cu exceptia: B . S in ap sa i nt re f ib re le p re - s i p os tg an gl io na re si mp at ic e s e f ac e i n g an gl io ni i

A. Ficat; latero-vertebrali;

B . S pl ina ; C. Fibra postganglionara parasimpatica este scurta;

C. Muschi constrictor pupilar; D . F ib ra p re ga ng li on ar a s im pa ti ca e st e l un ga ;

D. Medulosuprarenala; E. S im pa ti cu l i ~i a re c ai le l ui p ro pr ii , r ep re ze nt at e d e l an tu ri le s imp at ic e l at er o-

E . M us ch i d il at at or p up il ar . vertebrale.

2 . P re ci za ti c e s tr uct ur i al e e mi sf er el or ce re br al e n u s e a fl i p e f at a ba za li : 6. Hipotalamusul este centru superior de integrare, reglare ~icoordonare ale


A. Santul olfactiv; principalelor functii ale or~anismului, cu exceptia:
B. Santurile orbitale; A. Metabolismul intermediar;

C . L ob ul o rb it al ; B . R el eu p en tr u t oa te s en si bi li ta ti le , e u e xc ep ti a c el or o lf ac ti ve , v iz ua le ~ i

D. Scizura calcarina; auditive;


E. Bulbul olfactiv, C. Secretia endocrina;

36 37

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 23/90
O. Termoreglarea;
5/10/2018 E. Mezencefalul.
Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
E. Ritmul somn-veghe.
12. B (pag. 33)

7. Urmatoarea afirmatie referitoare la emisferele cerebrale este falsa: Raspunsuri intrebari 13. B (pag. 29, 30)

A. Sunt legate intre ele prin comisurile creierului; 14. 0(pag. 29).

B. Prezinta partea cea mai voluminoasa a sistemului nerves central; Complement grupat

C. Emisfera dreapta este mai dezvoltata la dreptaci; 1. D (pag.35) Complement simplu


O. In interior contin ventriculii laterali, I si II; 2. E (pag. 33,34) 1. C (pag. 35)

E. Prezinta trei fete: laterala, mediala si inferioara (bazala). 3. B (pag. 34) 2. n(pag. 30)
4. D (pag. 31) 3. A (pag. 31)
I,'

8. Gasifi aflrmatia gre~ita referitoare la substanta alba a emisferelor 5. B (pag. 31) 4. A (pag. 32, 33)

cerebrale: l,
i 6. E (pag. 31, 32)
.
5. n (pag. 33)

A. Fibrele de proiecjie formeaza corpul calos; 7. B (pag. 32) 6. B (pag. 29,30)

B. Fibrele comisurale unesc cele doua emisfere; 8. D (pag. 35) 7. C (pag. 30)

C. Fibrele de asociatie Ieaga regi1!nidin aceeasi emisfera cerebrala; 9. E (pag. 33, 34) 8. A (pag. 30,31)

O. Inconjoara ventriculii cerebrali I ~iII; ,10. A (pag. 33) 9. A (pag. 33, 34)

E. Este fermata din fibre deproiectie, comisurale si de asociatie. I I. A ( pa g. 35 ) 10. B (pag. 29)

9. Noradrenalina seelibereaza:
A. La capatul periferic aI unor fibre postganglionare simpatice;
B. Intre fibrele pre- ~ipostganglionare simpatice;

C. Intre fibrele pre- ~ipostganglionare parasimpatice;


O. La capatul periferic al unor fibre postganglionare simpatice;
E. La nivelul ganglionilor paravertebrali.

10. Diencefalul cuprinde:


I
I

t
A. Cerebelul;
B. Metatalamusul;
C. Corpii striati;
O. Paleocortexul;

38
39

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 24/90
TESTUL NR.6 4. Sunt adevirate urmitoarele afirmatii despre analizatori, mai pUfin":
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
Teste realizat e de Conf.univ. Dr. Draghi a Fl orin A ) Su nt s is te me mo rf of un ct io na le p ri n c ar e s e r ea li ze az a a na li za c al it at iv a ~ i

cantitativa a stimulilor din mediul extern;

Complement simplu B) Segmentul periferic este 0 formatiune specializata care poate percepe 0

a nu m i ta f or ma d e e ne rg ie d in me di ul i nt er n- sa u e xt er n s ub f or ma d e s ti mu li ;

1. Urmitoarele afirmatii referitoare la epiderm sunt false, cu excepfia: C ) " Se gme nt ul i nt er me di ar e st e f or ma t d in c ai le n er vo as e d e c on du ce re a

impulsului nervos;
A) In epiderm patrund vase de sange asigurand, astfel, hranirea tesutului;
B) E ste un epiteliu pavimentos unistratificat ke~atinizat·, D ) S eg me nt ul c en tr al e st e r ep re ze nt at d e a ri a d in s co ar ta c er eb el oa sa l a n iv el ul

C) E ste striibatut de fire de par, canalele glandelor sebacee si sudoripare; careia impulsurile sunt transformate in senzatii;

D) Contine terminatii nervoase libere mielinizate cu rol de receptori termici; II E) I mp ul su ri le s un t p ro ie ct at e s pe ci fi c p e c al ea d ir ec ta c u s in ap se p ut in e , sa u d if uz

E) Pro fund prezinta stratul cornos, iar superficial stratul gerininativ. si nespecific pe calea indirecta,
J
I
I
2. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu discurile Merkel este 5. Urmatoarele afirmatii referitoare la terminatiile nervoase libere sunt

corecta: adevirate, mai putin:

A) S un t f ib re n er vo as e c ar e s ~ t er mi na s ub f or ma u nu i c os ul et i nj ur ul u no r c el ul e A) A u r 61 d e r ec ep to ri t er mi ci ;

epiteliale; B) Re cep tori i pen tru re ce sun t mai nume rosi dec at cei p ent ru c al d;

B ) S un t si tu at e i n p ar te a s up er io ar a a d er mu lu i s i p ri n i nt er me di ul lo r s e g en er ea za C) Au rol de alergoreceptori;

senzatiile de presiune; D) I nt ra i n c or pu sc ul ii K ra us e;

C) Sunt situate in dermul reticular; E) L ip se sc i n h ip od er m.

D) S un t c ei ma i ma ri c or pu sc ul i d in p ie le ;

E) Tr imi t i mp ul su ri a tu nc i c an d t em pe ra tu ra t eg um en tu lu i s ca de , f ii nd ma i 6. Despre corpusculii Vater-Pacini putem spune ca, eu exceptia :

n ume ro si d ec at c ei c ar e t ri mi t i mp ul su ri a tu nc i c an d t emp er at ur a t eg ume nt ul ui c re st e, A ) S e a fl a i n p ro fu nz ime , i n h ip od er m;

B ) S un t i nl oc ui ti d e c or pu sc ul ii G ol gi -M az zo ni i n h ip od er mu l p ul pe i d eg et el or ;

3. In dermul profund seafli, cu.exceptia:


I
C) Receptioneaza vibratiile;
A) Corpusculii Ruffini t D ) S un t c ei ma i ma ri c or pu sc ul i;

B) T erminatii nervoase libere


t E ) Nu s e p o t a da pt a p re ze nt ei s ti mu li lo r.
t
f
C) Corpusculii Pacini i
D) Glomerulii glandelor sudoripare
I 7. Corpusculii Golgi-Mazzoni sunt situati in:

) Acinii glandelor sebacee 1· A) Dermul papilar;

B) Hipodermul cu foliculi pilosi;

40
41

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 25/90
C) Hipodennul fara par; B ) C or pu sc ul ii R uf fi ni s un tc on si de ra ti s i r ec ep to ri p en tr u c al d, i ar c or pu sc ul ii
5/10/2018
D) E piderm; Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
Krause pentru rece;
E ) Dermul reticular. C) R ec ep to ri i p en tr u r ec e i i d ep ase sc n um er ic p e c ei p en tr u c al d;
D ) Te mp er at ur il e e xt re me s ti mu le az a s i r ec ep to ri i p en tr u d ur er e;
8. Alegett aflrmatia coreeta: E ) Ex ist a 2 t ip ur i: c ar e t ri mi t i mp ul su ri a tu nc i c an d t emp er at ur a t eg um en tu lu i
A ) R ec ep to ri i p en tr u d ur er e s un t st im ul at i d oa r d e f ac to ri m ec an ic i; scade si care trimit impulsuri cand temperatura tegumentului creste.
B ) R ec ep to ri i p en tr u d ur er e s un t i n g en er al t er mi na ti i n er vo ase l ib er e, i ns a t ot i

r ec ep to ri i c ut an at i s ti mu la ti e xc es iv p ot t ra nsm it e i mp ul su ri c ar e p ot f i i nt er pr et at e c a 11. Segmentul de conducere comun sensibilitatilor tactile si a simtului pozitiei


durere; si miscarii in spatiu este reprezentat de:
C) R ec ep to ri i p en tr u d ur er e a u c ap ac it at ea d e a se a da pt a r ap id i n p re ze nt a A) Fasciculul spinocerebelos;
stimulului; B) Fasciculul spinotalamic lateral;
D ) P er si st en ta s ti mu lu lu i p oa te d uc e l a s ca de re a i n i nt en si ta te a s en za ti ei ; C) Fasciculul spinotalamic anterior;
E ) R ec ep to ri i p en tr u d ur er e s un t r ep re ze nt at i e xc lu si v d e t er mi na ti il e n er vo as e D) Fasciculul spinobulbar;
libere. E ) Fasciculul piramidal incrucisat,

9. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, mai putin: 12.Caile sensibilitatii proprioceptive de reglare a miscarii (simtul tonusului
A ) C amp ul r ec ep to r a l u nu i n eu ro n i mp li ca t i n s en si bi li ta te a c ut an at a e st e a ri a muscular) cuprind urmatoarele elemente, cu exceptla:
t eg um en ta ra a c ar ei s ti mu la re d et en ni na m od if ic ar i i n r at a d e d es ca rc ar e a n eu ro nu lu i A) G an gl io n sp in al ;
respectiv; B ) A ri a S om es te zi ca I , G ir us ul p os tc en tr al , Lo bu l p ar ie ta l;
B) A cu it at ea t ac ti la s e c ar ac te ri ze az a p ri n p ra gu l d e p er ce pe re d is ti nc ta a 2 p un ct e C ) B ul b r ah id ia n;
d if er it e, f ii nd d is ta nt a m in ima l a c ar e p ri n st im ul ar ea a 2 p un ct e a pr op ri at e s ub ie ct ul D) Maduva spinarii;
percepe atingerea fiecareia dintre ele; E ) C er eb el .
C) Suprafata campului receptor este direct proportionala cu densitatea receptorilor

din regiune; 13. in cazul analizatorului kinestezic, au capacitatea de a secontracta


D) Val oare a a cui tat ii t act il e va ria za i ntre 2 mm l a var full imb ii si 50 mm i n urmatoarele formatiuni, mai putin:
anumite zone de pe toracele posterior; A ) P or ti un ea p er if er ic a a f ib re lo r c u sa c n uc le ar ;
E) S en si bi li ta te a t ac ti la , n u e st e r ep ar ti za ta u ni fo rm p e t oa ta s up ra fa ta p ie li i. B) Fibrele extrafusale;

C) Portiunea centrals a fibrelor intrafusale;


10. Despre receptorii termici putem spune urmatoarele, mai putin: D) Po rt iu ne a p er if er ic a a f ib re lo r c u I an ! n uc le ar ;
A ) Su nt t er mi na ti i n er vo as e l ib er e c u d ia me tr u m ic mi el in iz at e; E) Portiunea periferidi a fibrelo r intrafusale.

42 43

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 26/90
14. Care dintre motoneuronii de mai jos sunt prezenti in maduva splnarii: 18. Aflrmatia incorecta referitoare la analizatorul gustativ este:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A) Motoneuronii a, care inerveaza fibrele intrafusale; A ) S imt ul g ust ul ui i nt er vi ne si i n d ec la nsa re a r ef le xa n ec on di ti on at a a se cr et ie i

. B) Motoneuronii ,,(,care inerveaza fibrele extrafusale; glandelor digestive;

C) Motoneuronii ,,(,care inerveaza tendoanele; B) Receptorii sunt chemoreceptori reprezentati de mugurii gustativi;

D) Motoneuronii a, care inerveaza fibrele extrafusale; C ) P ap il el e f il if or me n u a u m ug ur i g us ta ti vi ;

E ) -Motoneuronii a, care inerveaza articulatiile, D ) L a p ol ul a pi ca l a l mu gu ri lo r g us ta ti vi so se sc t er mi na ti i n er vo as e a le n er vi lo r :

facial, glosofaringian si vag;

- 15. Alegetf afirmatia adevarata despre nervii olfactivi: E) Al tre ile a neuron a l segmentul ui de conduce re se a fla in t ala mus,

A) S e p ro ie ct ea za p e f at a me di al a a l ob ul ui t emp or al i n a ri a o lf ac ti va ;

B ) S un t r ep re ze nt at i d e a xo ni i c el ul el or m it ra le ; 19. Hipodermul este alcatuit din urmatoarele elemente, cu exceptia:

C ) A u I eg at ur i d ir ec te c u t al am usu l; A) . T es ut c on ju nc ti v l ax

D) S tr ab at o su l e tm oi d; B ). U n n uma r v ar ia bi l d e c el ul e a di po ase

E) S ta ba t o su l s fe no id . C ). B ul bi i f ir ul ui d e p ar

D). Corpusculii Krause

16. Axonii celulelor mitrale constituie: E). Glomerulii glandelor sudoripare

A) Nervii olfactivi; 20). Calle sensibilitatii cutanatt; ~ichinestezice tree prin urmatoarele etaje , cu

B) Bulbii olfactivi; exceptia:

C) Receptorii olfactivi; A). Girul hipocampic

D) Tractulolfactiv; B). Mezencefal

E ) Scoarta hipocampului iiinucleul amigdalian. C). Bulb

D). Maduva spinarii

17. Alegeti'afirmatia fllisa referitoare la fibrele nervoase gustative E). Girul postcentral

reprezentate de dendrite:

A ) A pa rt in n er vi lo r f ac ia li , g lo so fa ri ng ie ni s i v ag i; Complement multiplu
B) Strabat epiteliullingual;

C ) A pa rt in p ro to ne ur on ul ui c ar e v a f ac e s in ap sa c u n eu ro ni i n uc le ul ui so li ta r d in 20. In care di matoarele structuri nu se afla corpusculii Vater-Pacini:

bulb; 1. Epiderm;

D) Inerveaza celulele receptoare gustative; 2 . P er io st ;


E) S tr ab at t es ut ul c on ju nc ti va l mu co as ei l in gu al e. 3 . D er mu l r et ic ul ar ;

4 . Pr o f un d, i n h ip od er m.

44 45

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 27/90
21. in urma impulsuril or tra nsmise de mot oneuroni i a se produc urmatoarele, 3. Calea sensibilitatii olfactive;
5/10/2018
cu exceptia.: Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
4. Calea sensibilitatii gustative.
1 . C on tr ac ti a s ac ul ui n uc le ar ;

2 . A lu ng ir ea l an tu lu i n uc le ar ;
26. Mugurii gustativi situati la varfullimbii sunt stimulati cu precadere de
3. Contractia fibrelor intrafusale;
s ti mu li p en tr u u rma to ar el e g ust ur i, ~ u e xe ep ti a:
4. Contractia fibrelor extrafusale. 1. Amar;

2. Dulce;
2 2. R ec ep to ru l o lf ac ti v i nc lu de u rma to ar el e e le me nt e, c u e xc ep ti a: 3. Acru;
1. But oni oIfa ct ivi cu c ili ; 4. S ar at ;
2. E piteliu columnar;

3 . C el ul e r ec ep to ar e o If ac ti ve ;
I 27. La con tac tul di ntre substan tel e sa pide si ce lule le re cep toare ale mugurelui
4 . Ta la mu s. gustativ se petree urmatoarele:

1. .Patrunderea substantelor chimice in merhbranele microvililor ~ideschiderea


23. Fac sinapsa in ta la mus segmente le de conduc ere al e urma toril or canalelor ionice;
analiza tori, cu exceptia: 2 . D ep ol ar iz ar ea c el ul ei ;
1. Calea sensibilitatii termice si dureroase; .1 3 . Le ga re a su bs ta nt el or c hi mi ce d e m ol ec ul el e p ro te ic e r ec ep to ar e;
i

2 . C al ea s en si bi li ta ti i p ro pr io ce pt iv e d e c on tr ol a mi sc ar ii ; i 4. Patrunde rea i onil or de K+ i n c elu la


.~
[:
3. Calea sensibilitatii gustative; I

4. Calea sensibilitatii olfactive. 28. In urma impu lsurilor tra nsmise de mot oneuroni i a se produc urmatoarele,

cu exceptia:
2 4. C ar e d in tr e f ib re le .s en zo ri al e a le u rma to ri lo r n er vi c ul eg s en si bi li ta te a 1 . C on tr ac ti a s ac ul ui n uc le ar ;
gustativa: 2 . A lu ng ir ea l an tu lu i n uc le ar ;
1. X',

2.
I 3. Contractia fibre lor intrafusale;

I
IX; 4. Contractia fibrelor extrafusale
3. VII;

4. XII.
I
f
29. Despre motoneuronii r din cornul anterior al maduvei , nu sunt adevarate

i urmatoarele:
25. Se i ncruci seaz a !Qti axonii deut oneuroni lor urmi itc are lor ca i, mai puti n: 1. Axonii a jung Ia pa rte a cent rala a fi brelo r cu sac nuc le ar
1. Calea sensibilitatii tactile protopatice; 2. Axoni i ajun g Ia parte a perife rica a fibre lor cu sa c nucl ear
2 . C al ea s en si bi li ta ti i v iz ua le ; 3. Axonii determina intinderea portiunii periferice

46
47

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 28/90
4 . A xo ni i d et er mi na i nt in de re a p or ti un ii c en tr al e
TESTUL NR. 7
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
Intrebari reali zate de Asistent Uni v. Dr. Alina Draghia
30. Despre receptorii termici sunt adevarate afirmatiile,cu exceptiar
1 . A u d ia me tr u ma re s i s un t n em ie li ni za te
COMPLEMENT SIMPLU
2. Re cept orii pent ru rec e ii depasesc numeric pei c ei pentru c ald
1. ' Membrana bazilara intra in rezonanta cu sunete avand urmatoarele
3 .. Re cept orii pentru re ce nu i i depa se sc numeri c pe cei pentru cal d
frecvente:
4 . A u d ia me tr u mi c si s un t n emi el in iz at e
A. 500 Hz pentru mij locul membraneI bazilare
B . 2 0- 50 00 Hz p en tr u v ar fu l me 1c ul ui
15. D (pag. 42)
C . 1 50 0 Hz p en tr u v ar fu l me 1c ul ui
RASPUNSURI 16. D (pag. 42)
D . 1 50 00 p en tr u b az a me lc ul ui
Complement simplu 1 7. B ( pa g. 4 3) .
E . 2 00 -5 00 0 p en tr u v ar fu l me lc ul ui
l. C (pag. 38-39) 18. D (pag. 43)
2. A-(pag.38-39) 1 9. D( pag 38)
3. 2. Caile de conducere ale analizatoru"luiauditiv nu cuprind:
C (pag. 38-39) 20. A( pag 41)
4. A. Thalamus
D (pag. 38) -
Complement grupat
B. Cortex auditiv
5. D (pa g. 39) 21. B (pa g. 39, 41)
6. C. Corp geniculat medial
E (pag. 38-39) 22. B (pa g. 41)
7. D . Nucleu cohiear
C ( pa g. 3 9) ~ 23. D (pa g. 42)
8. E. Mezencefal
B (pa g. 39)
2 4. C ( pa g. 4 1- 42 )
9. C (pag. 39) 25. A (pa g. 43)
3. Tractul optic ajunge la:
10. A (pag. 39)
26. D (pag. 41, 43, 47)
11. D (pag. 4 1) A. Scizura calcarina
27. B (pag. 43)
B. Subtalamus
1 2. B ( pa g. 4 1) -
28. A (p ag. 43)
13. C (pag. 41) C. Metatalamus
29. B (pag 41) D. Epitalamus
14. D (pa g. 41) 30. B ( pag 39)
E. Hipotalamus

4. Care dinte urmatoarele afirmatii este falsa in ceeace priveste celulelecu

conuri si bastonasee

A. Vederea scotopi~a e asigurata de cele cu bastonase

B . R ed uc er ea v ed er ii d iu rn e s e n ume st e h eme ra lo pi e
48
49

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 29/90
C . La i nt ur er ic r et in en ul ~ i o ps in el e d in c on ur i s i b as to na se s un t c on ve rt it e i n B) Pi gme ntul viz ual absoa rbe e nergi a ra dia ti ei lu mi noase si se de scompune in
pigmenti vizuali
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011-tuturor
opsina( comuna slidepdf.com
pigmentilor vizuali) si retinenf diferit in functie de pigmentul
D. Ti mpul de a dapt are l a lu min a a basto nasel or este de 5 mi n vizual);
E. Sensibi lit at ea unui bastona s la int uneri c este de lOde ori mai ma re dec at l a C ) De sc om pu ne ar ea p ig me nt ul ui d et er mi na mo di fi ca ri a le c on du ct an te lo r i on ic e
lumina urmate de aparitia potentialului de receptor;

D) Se nsibil it at ea ce lule lor fot orec ept oare este cu at at mai mare c u ca t e le cont in
5. Dintre straturile retinei nu fac parte: mai mult pigment;
A. Celule verticale E ) B ast on as el e su nt m ai s en si bi le d ec at c on ur il e.
B . S tr at p ig me nt ar

C . M emb ra na I imi ta ta i nt er na 9. Alegeti afirmatia corecta:


D . M em br an a l imi ta ta e xt er na A) Pri n e xpune rea mult ti mp la lumina pute mi ca opsine le si re tine nul sun t
E . C el ul e b ip ol ar e c on ve rt it e i n p ig me nt i v iz ua li , i ar v it ami na A e st e t ra ns fo rm at a i n r et in en , c re sc an d

astfel concentratia pigmentilor;'

6. Urmatoarele afirmatii cu privire la ochiulemetrop sunt false,cu exceptia: B ) V ed er ea d iu ma s e r ea li ze az a c u a ju to ru l b ast on as el or ;


A) Axul optic are 17 m m; C ) Pr in e xp u? er ea m ul t t imp l a i nt un er ic p ig me nt ii v iz ua li d in b as to na se s i c on ur i

B ) I ma gi ne a o bi ec te lo r p la sa te l a i nf in it e st e r ea la s i i nd re pt at a; s e d ec om pu n, i ar r et in en ul e st e t ra nsf or ma t i n v it ami na A , s ca za nd a st fe l c on ce nt ra ti a
. C) R eti na e st e sit uat a la 17 mm in spa te le c ent rului o ptic ; pigmentilor;
D ) C ea ma i p ut em ic a r ef ra ct iv e, ar e l oc l a n iv el ul c ri st al in ul ui ; D) Se nsi bil it ate a unui bast onas 1a i nt uneri c est e de 10 ori mai mi ca d eca t la lumin a
E) Re ti na est e sit uata la 17 mm i n fa ta c entr ului opti c. E ) R ed uc er ea v ed er ii f ot op ic e se n ume st e h eme ra lo pi e, i ar a c el ei s co to pi ce

nictalopie.
7. Ligamentul suspensor este in tensiune atunci cand:

A) Obi ec tul pri vit este situa t la 20 em; 10. Urmatoarele afirmatii despre daltonism sunt adevarate, mai putin:
B ) R az a d e c ur bu ra a c ri st al in ul ui e st e c re sc ut a; A ) A pr ox ima ti v 8 % d in p op ul at ia f emi ni na s uf er a d e d al to ni sm ;
0
C) Obie ct ul privi t este sit uat la d ista nta mai mi ca de 6 m; B ) Es te t ra ns mi sa p ri nt r- o g en a r ec esi va X - li nk at a;
D) M usc hi i c il ia ri s e c on tr ac ta ; C ) A pa re i n e xc lu si vi ta te l a b ar ba te ;
E) R az a d e c ur bu ra a c ri st al in ul ui e st e s ca zu ta . D) P er so an el e a fe ct at e n u a u d in n as te re c el ul el e c u c on c or es po nd en te u ne ia

dintre cele 3 culori fundamentale;


8. Alegeti afirmatia incorecta E ) P er so an el e a fe ct at e v ad i n l oc ul c ul or ii p en tr u c ar e l ip se st e c el ul a c u c on
A ) P ro ce su l f ot or ec ep ti ei e st e i de nt ic l a c el e d ou at ip ur i d e c el ul e f ot or ec ep to ar e; corespunzatoare cenusiu.

50 51

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 30/90
11. Calea vestibulara da colaterale care ajung direct la urmatoarele, cu 15. Care dintre umatoarele afirmatii in legatura cu sclerotica sunt corecte:
exceptia:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere
1. Este 2011
opaca-slidepdf.com
A) Scoarta cerebrala; 2. Apa rtin e tu nici i e xte me a gl obului ocul ar
B) Cerebel; 3. La niv elul sa u se insera musc hiul drept supe rior
• C) Talamus; 4. Poste rior e perfo rata de fibre le nervul ui opt ic
D ) P un te ;

E ) M ad uv a S pi na ri i. 16. Care dintre urmatoarele caracteristici se refera la celulele cu conuri:


1. Sunt de 3 tipuri
.
1 2. D e l a f er eas tr a o val a u nd a s on ora e st e pr el uat a d e: 2 . C on li n i od op si na
A) Endolimfa; 3. Se ga sesc in f ovea c entr ali s
B) Perilimfa; 4. S un t r ec ep to ri i v ed er ii s co to pi ce
C ) Ti mp an ;

D) Fereastra rotunda; 17. Despre stimularea receptorilor maculari este adevarat ca:
E) S ca ri ta . 1 . E st e m ec an ic a

2. Se pr oduce i n condi ti i stat ic e


13. Sunt false urmatoarele afirmatii despre tunelul Corti, cu exceptia: 3 . S e p ro du ce i n c on di ti i d in ami ce
A) Contine perilimfa; 4 . P ar ti ci pa l a me nt in er ea e ch il ib ru lu i i n a cc el er ar i c ir cu la re
B) Contine celule receptoar~;

C) Se afl a in c ana lul cohl ear; 18. Pentru a realiza receptia auditiva, sunetul trebuie sa prezinte unele dintre
D ) Es te t ra ve rs at d e a xo ni i p ro to ne ur on ul ui c ai i a ud it iv e; urmatoarele caracteristici:
E) Es te s us ti nu t d e m em br an e T ec to ri a. 1. Amplitudine intre 0 si 130 dyne/em'

2. Ampli tudi ne in tre 0 si 12 0 dyne/ em'


COMPLEMENT GRUPAT 3. Frecventa intre 20 si 20000 Hz

4. Frecventa intre 20 si 2000 Hz


14. Care dintre umatoarele caracteristici definesc celulele cu bastonas:
1. Sunt de tre i ti puri 19. Celulele din retina sunt:
2. Continrodopsina Ganglionare
3. Se gase sc i n fovea ce ntra lis 2 Amacrine
4. S un t r ec ep to ri i v ed er ii s co to pi ce 3 Bipolare

4 Oriz onta le

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 31/90

20. Care di ntre urmat oarel e afirmat ii sun t core cte : 2 . C on st it ui e a l t re il ea s tr at a l r et in ei ;


1. Receptorii otolitici participa la mentinerea echilibrului 3 . - Fa c s in ap sa c u c el ul el e c u c on ur i;
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
2 . R ec ep to ri i m ac ul ar i d et ec te az a v it ez a d e d ep la sa re a c or pu lu i 4 . ' Comunic a cu a l doil ea ne uron a l c ai i viz ual e.

3 . R ec ep to ri i a na li za to ru lu i v es ti bu la r n u s un t ~ i s ed iu l u no r r ef ie xe p os tu ra le

4 . R ec ep ti on ar ea m is ca ri lo r c ir cu la re a le c ap ul ui e st e p osi bi la d at or it a o ri en ta ri i 25., Centrii care regleaza acomodarea sunt situati in:


canalelor semicirculare in cele 3 planuri ale spatiului 1. Coliculii cvadrigemeni superiorij-

2. Mezencefal;

21. Propri et ati le fundament ale a le unde lor sunt: 3 . C or te xu l c er eb ra l;


1. Inaltimea 4 . Ma du va s pi na ri i.
2. Intensitatea

3. Timpanul 26. Este fals despre miopie ca, mai putine


4. Vibratii inferioare 1. Apare dad axul optic este mai lung;

II
2. Apare dad exi sta de fec te de sferic it ate in gl obul o cula r;

22. Care dint re urmat oare le afi rma tii Nu sunt a devara te 3. Se c or ec te az a c u I en ti le d iv er ge nt e;

1 . P e l at ur il e t un el ul ui C or ti s e a fl a c el ul e r ec ep to ar e 4 . E st e c au za ta d e p ut er ea p re a m ar e d e c on ve rg er rt a a c ri st al in ul ui .

2. La polul apical al cellllelor auditive se gasesc microvili audi~ivi


3 . C el ul el e v es ti bu la re p re zi nt a c il i i ng lo ba ti i n me mb ra na o bo li ti ca i n c ar e s e a fl a
I 27. Fu ziona rea imagini lor de pe re tina fie ca rui oc hi:
g ra nu le d e c ar bo na t d e N ,a + 1. Ince pe in ta lamus;

4 , R ec ep to ri i v es ti bu la ri s un t s it ua ti i n u tr ic ul a s i s ac ul a 'I 2 . As ig ur a a bi li ta te a d e a v ed ea st er eo sc op ic ;
J
3 . I nc ep e i n' re ti na ;
I
23. Cu care dintre urmatoarele structuri nu se afla in contact celulele I 4. De pinde de a ria de proi ect ie a imagi nii p e ret ina ,
o ri zo nt al e d in r et in a:

1. Stratul pigmentar 28. Ce a firmati i sunt core cte despre tra ct ul opt ic:
2 . C el ul el e b ip ol ar 1 . Se d esf as oa ra i nt re r et in a s i c hi as ma o pt ic a;
3 . C el ul el e a ma cr in e

4. Fotoreceptorii I 2 . Ajunge la met ata la mus

neuron;
unde ma jori tat ea fib relor f ac sin apsa cu al trei le a

3, Cont ine fibre de la un si ngur glob oc ula r;

24. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu celulele amacrine 4. Contine fibre de la ambii ochi,
r et in ie ne s un t c or ec te :

1 . S un t i nc on ju ra te d e c el ul el e p ig me nt ar e;

54 55

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 32/90
29. Ca nalul cohl ear este del imita t de urma toare le ele men te: RASPUNSURI 16. A (PAG 46)
1. Membrana vestibulara; C OM PLEM EN-Tslidepdf.com
S IM PL U 17. A (PAG 51)
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011
2 . Me mb ra na b az il ar a; 1. D (pag 51) 18. B ( PAG 51)
3 . P er et el e e xt er io r o so s; 2. A. (pag 50) 19. E (PAG 45)
4. M em br an a r et ic ul at a, 3. C (pag 47) 20. D (PAG 52)

4. D (pag 47) 21. A (PAG 51)

30. Rec eptori i a custic i sunt stimula ti de sunet e care au : 5. A (pag 45) 22. D (PAG 50)
1. 4 0 d b; C ( pa g 4 5- 46 ) 23. A.(PAG 45)
6.
2. 10 Hz; 7. B (psg 45) 2 4. D ( PA G4 5)
3. 1000 Hz; B (pag 46) 25. A (PAG 46)
8.

4. 150 db. 9. E (pag 47) 26. B (PAG 46)

10. A ( pag 47 ) 27. C (PAG 48)

31. Cont in 3 ne uroni urmat oarel e se gment e i nte rmedi are, c u e xcept ia: 11. A ( pag 50-51) 28. C (PAG 47)
1 . C al ea s en si bi li ta ti i o lf ac ti ve ; . 12. B ( pag 51 ) 29. A (PAG 50)
2. Calea sensibilitatii acustice; 13. C ( pag 50) 30. B (PAG 51)

3 . C al ea se nsi bi li ta ti i p ro pr io ce pt iv e d e c on tr ol a m is ca ri i; C OM PLE ME NT G RU PAT 31. A (PAG 41, 42, 50)


4. Calea sensibilitatii vestibulare. 14. C (PAG46) 32. E (PAG 49)

15. E (PAG 44) 33: C (PAG 41)

3 2. La me nt in er ea p oz it ie i v er ti ca le a c or pu lu i c on tr ib ui e:

1 . C or pu sc ul ii V at er Pa ci ni ;

2. Fotoreceptorii;

3. Fusurile neuromusculare;

4. Receptorii vestibulari

33. La n ivel ul art ic ulat iil or sunt loca llz ati urmatori i propri orece ptori , cu
exceptia:

1. Corpusculii Vater-Pacini;

2. C or pu sc ul ii R uf fi ni ;

3. Te rmi nati i ne rvo~e li bere ;

4. C or pu sc ul ii G oi gi .

56 57

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 33/90
TESTULNR8 C . c or pu l g en ic ul at m ed ia l e st e s it ua t i nf er io r d e t al am us
Intrebari D. 0 p ar te d in a xo ni i n eu ro ni lo r d in n uc le ul c oh le ar n u s e i nc ru ci se az a
real izate de Asistent uni v. Dr. Mihalea Daniela Biologie-TesteAdmitere
5/10/2018 2011-slidepdf.com
E . nicio exceptie

Complement simplu
5. Care dintre urmatoarele aflrmatii nu este adevarata:

1. Variatiile de presiune ale endolimfei fac sa vibreze: A. perforatiile timpanului nu due la surditate

A. membrana bazilara B. me mbra na ba zi lara de la va rful melc ului i ntra In rez onant a cu su net ele de

B. membrana reticulata frecventa inalta

C. membrana tectoria C. receptorii maculari sunt stimulati in conditii statice ~idinamice

D. membrana vestibulara D. r ec ep to ri i m ac ul ar i n u d et ec te az a v it ez a d e d ep la sa re a c or pu lu i, r es pe ct iv a

E. perilimfa capului

E . receptorii analizatorului vestibular sunt sediul unor reflexe posturale

2. cn u celulelor auditive vor ;uferi deformari mecanice la contactul cu:


A. membrana bazilara 6. Nucleii vestibulari controleaza echilibrul static ~idinamic prin:

B. membrana reticulata A. fasciculul vestibulo-spinal

C. membrana tectoria B. fasciculul vestibulo-cerebelos

D. membrana vestibulara C. fasciculul vestibulo-nuclear

E . tunelul Corti D. fasciculul vestibulo-talamic

E. fibrele talamo-corticale

3. Intensitatea undelor sonore este determinata de:


A. amplitudinea undelor 7. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

B. frecventa undelor A . c an al el e s em ic ir cu la re su nt o ri en ta te i n c el e t re i p la nu ri a le s pa ti ul ui
-
C. inaltimea undelor B. crestele ampulare se gasesc la baza canalelor semicirculare

D. vibratiile armonice superioare insotitoare C. crestele ampulare sunt responsabile de mentinerea echilibrului in acceleratiile
E . timbrul undelor circulare ale capului ~icorpului

D . c il ii c el ul el or s en zo ri al e d in c an al el e s em ic ir cu la re s un t e xc it at i m ec an ic d e

4. Urmatoarele afirmatii despre caile de conducere ale analizatorului auditiv deplasarea perilimfei

sunt adevarate, cu exceptia: E. r ot at ia c ap ul ui a nt re ne az a r ot at ia s im ul ta na a c an al el or s emi ci rc ul ar e a fl at e i n

A . c or te xu l a ud it iv e st e l oc al iz at i n l ob ul t emp or al planul rotatiei respective

B. i n c or pu l g en ic ul at me di al f ac s in ap sa a xo ni i n eu ro ni lo r d in c ol ic ul ul i nf er io r

58 59

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 34/90
8. Pri ncipal ul r ot al glandelor endocri ne const a i n: B. diabet

5/10/2018A. secretia unor sub stante active, numite hormoni C. hipertensiune


Biologie-TesteAdmitere 2011-slidepdf.com
B. realizarea unui sistem anatomo-functional complex, controlat de sistemul nervos D. adinamie

C. reglarea :,;icoordonarea pe cale umorala a activitatii diferitelor organe E. edeme

D. reglarea metabolismului celular

E . reglarea activitatii secretorii :,;imotorii a aparatului digestiv 13. Care dintre urmiitoarele aflrmatii privind hormonul adrenocorticotrop

este adevaratii:

9.Urmatoar el e afi rmati i pri vi nd hipofi za sunt adevarate, cu excepti a: A. se sintetizeaza din colesterol

A. hipofiza are forma rotunjita B. are efecte mai reduse asupra secretiei de sex~steroizi

B . l obu l mi jl oc iu a l h ip of iz ei e st e 0 lama epiteliala, aderenta la lobul posterior C. are acelasi precursor ca si melatonina

C. intre hipotaiamusul anterior si adenohipofiza exista 0 legatura vasculara D. creste concentratia sanguine a mineralocorticoizilor

D. anatomic, hipofiza este legata de hipotalamus prin tij a pituitara E . are actiuni directe si indirecte

E. nicio exceptie

14. Care dintr e urmatoar el e afi rmati i privind hor monul ant idiureti c est e

10. Acromegalia nu se caracterizeaza prin: adeviiratii:

A. cresterea exagerata 'in lungime a extremitatilor A. creste absorbtia obligatorie a apei la nivelul tubilor distali :,;t colectori ai
B. cresterea exagerata a mandibulei nefronului

C. cresterea viscerelor B. determine reducerea volumului :,;ia concentratiei ~rinei

D. c re st er ea e xa ge ra ta a oa se lo r l at e C. mentine presiunea osmotica a mediului intern al organismului :,;ivolumul

E. ingrosarea buzelor sanguin

D. mentine echilibrul acido-bazic

11. Di abet ul bronzat apare i n hiper secreti a de: E . este secretat In hipotalamusul anterior

A. corticotropina

B. tireostimulina 15. Act iunea prl ncipal a a vas opresi nei est e:
C. hormon melanocitostimulant A. reducerea secretiilor tuturor glandelor exocrine

D . vasopresina B. cresterea absorbtiei facultative a apei la nivelul tubilor distali :,;icolectori ai

E. glucocorticoizi nefronului

C. vasoconstrictia

12. Bolnavii cu insufieienta globalii a corticosuprarenalei prezintii: D. mentinerea presiunii osmotice a mediului intern al organismului

A.obezitate E. mentinerea volumului lichidelor organismului

60 61

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 35/90
16. Glucocorticoizii au urmatoarele efecte, cu exceptia: 20. Care dintre urmatorii hormoni este capabil sa previna ovulatia:
A cresc stabilitatea membranelor lizozomale ALTH
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
B . c re sc n uma ru l d e p la ch et e s an gu in e B.FSH

C. cresc numarul de bazofile circulante C . T SH


D . c re sc n um ar ul d e h ema ti i D.LH

E. produc limfopenie E. oxitocina

17. Scaderea cantitatii de hormoni glucocorticoizi determina:


A modi fic ari EKG Compfement grupat
B. diminuarea atentiei

C. cretinism 21. Sunetele de 0 anumita freeventa activeazi anumiti neuroni. Precizati


D. modificari senzoriale despre ce neuroni este vorba.
E.letargie 1. cohleari

2. talamici

18. Care dintre urmatorii hormoni circula in sange 'legati de proteinele 3. coliculari

plasmatice: 4. geniculati
A hormonii tiroidieni
B. glucagonul 22. La regia rea echilibrului partieipa:
C. glucocorticoizii 1. analizatorul vestibular

D. hormonul de crestere 2. analizatorul tactil


E. tireostimulina 3. analizatorul vizual

4. cerebelul

19. in care dintre urmitoarele afectiuni apare scaderea capacitatii de efort:


A sindromul Cushing 23. Depolarizarile celulelor senzoriale auditive determina;
B. boala Addison 1.vibratia membranei bazilare
C. diabetul insipid 2. inclinarea intr-o parte a cililor celulelor senzoriale
D. diabetul bronzat 3. vibratia endolimfei
E. b oa la C on n 4. cresterea frecventei potentialelor de actiune

62 63

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 36/90
2 4. C ar e d in tr e u rma to ri i h or mo ni a de no hi po fi za ri s un t n on -g la nd ul ot ro pi : 2 9. A CT H a ct io ne az a d ir ec t a su pr a:
1.LH 1. glucocorticoizilor
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
2. ACT H 2. mineralocorticoizilor
3. TSH 3. sexosteroizilor
4.LTH 4. melanocitelor

2 5. C ar e d in tr e urmatorii hormoni stimuleaza cresterea organismului: 30. Care dintre urmatoarele organe, in afara functiei lor principale, au ~i
1. hormonul somatotrop celule cu rol endocrin:
2. hormonii gonadici
.
1. duodenul
, 3. insulina 2. rinichiul
4. hormonii tiroidieni 3. antrul piloric

4. placenta
26. Asupra caror gIande actioneaza'aldosteronuk

1. salivare Li st a r asp un su ri lo r c or ec te 15. B


2. sebacee 16. C

3. col ice Complement simplu 17. D


4. gastrice 18. C
LA

2. C 19. B
2i. In afara sarcinii, secretia de prolactina este stimulata de: 20.A
3.A
1. stress-ul' psihic
4.E C om pl eme nt g ru pa t
2. somn 21. A
5. B
3. efortul fizic 22.E
6.B
4. hiperglicemie 2 3. D
7.D

8.D 24.D
28. Hipotalamus~1 secreta un hormon de inhibare a secretiei de: 9.C 25.E
1. prolactina 26.B
1 0. A
2. corticotropina 27.A
1 1. A
3. tireostimulina
1 2. D 28. E
4. melatonnina 29.D
1 3. E

14E 30.A

64
6S

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 37/90
TESTUL NR . 9 4. Precizati care dintre urmitorii hormoni stimuleazi anabolismul protidic in
muschii scheletici:
. Intrebari realizate de asistent Dr. Carmen C ri st escu
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011-slidepdf.com
A. Cortizolul

B. Aldosteronul
GLANDE ENDOCRINE
C. Tiroxina

D.Insulina
COMPLEMI;,NT SIMPLU
E. Glucagonul

1. Indicati rispunsul incorect referitor la PTH:


5. Precizati care dintre urmatoarele aflrmatii privind epifiza este falsi:
A. Actioneaza la nivelul tesutului osos prin inhibarea activitatii osteoclastelor
A. Glanda pituitarii intra in componenta epitalamusului
B. Creste absorbtia intestinalii a calciului
B. Melatonina are functie frenatoare asupra gonadelor
C. Stimuleazii reabsortia tubularii a calciului in nefro~ul distal
C . E xt ra ct el e d e e pi fi zi i a u e fe ct e i n me ta bo li smu l mi ne ra l
• D . I nh ib a r ea bs or ti a t ub ul ar a a f osf at il or a no rg an ic i i n n ef ro nu l d is ta l
D. Vasotoc ina a re ef ect anti -LH .
E . Secretia de PTH este stimulata de hipocalcemie.
E. secretia de melatoninii creste la intuneric.

2.1ndicali rispunsul incorect referitor la rolul glucocorticoizilor in

metabolismul intermediar: 6. Deficitul de insulina determina urmitoa;ele efecte, cu exceptia:


A. Hiperglicemie
A . C re ~c a na bo li smu l p ro ti di c i n f ic at
B. Glucozurie
B. Scad catabolismul protidic in muschii scheletici
C. Cresterea glicogenogenezei
C. Produc hiperglicemie
D. Dezechilibre hidroelectrolitice si acido-bazice
D. Determina mobilizarea rapidii a acizilor grasi din depozitele adipoase
E. Polifagie.
E . Cresc concentratia acizilor grasi liberi plasmatici

7. Indicati rispunsul incorect referitor la manifestarile hipofunctiei tiroidiane,


3. Indicati raspunsul incorect referitor la glanda tiroida:
indiferent de varsti:
A . I st mu l t ir oi di an e st e s it ua t i nf er io r d e l ar in ge
A. scaderea metabolismului bazal
B . Te su tu l se cr et or t ir oi di an e st e f or ma t d in d ou ii t ip ur i d if er it e d e c el ul e e pi te li al e
B. hipocolesterolemie
C. Celulele parafoliculare sintetizeazii tireoglobulina
C. scaderea capacitatii de invatare si memorare
D. T iroxina ~itriiodotironina au rol in procesele morfogenetice
D. mixedem
E . Ho rm on ii s ec re ta ti d e t ir oi da a u r ol i n d ez vo lt ar ea o so as a n or ma ls si p ro du c
E. ciiderea piirului
hipocalcemie

66 67

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 38/90
8. Care dintre urmiitoarele modificiiri sunt comune diabetul~i zaharat ~ibolii 12. Indicati raspunsul incorect referitor la insulinii:
Conn: A. Scade glicogenogeneza
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A. Hiperglicemie B. Scade glicoliza

B. Poliurie C . c re st e t ra ns po rt ul d e g lu co za i n mu sc hi

C. Prezenta edemelor D. stimuleaza sintezade glicogen

D. Hipertensiune E. stimuleaza lipogeneza

E. Dezechiiibre electrolitice

13. Indicati raspunsul incorect referitor la glucagon:


9. Careeste actiunea predominantii a norepinefrineii A. Stimuleaza glicogenoliza

A. Vasodilatatoare B. Stimuleaza gluconeogeneza

B. Metabolica ~i energetics C. Stimuleaza lipoliza

C. Bronhodilatatoare D. Stirnuleaza proteoliza

D. De relaxare a musculaturii netede parietale E . Stimuleaza secretia gastrica

E. Vasoconstrictoare

14. Indicati raspunsul incorect referitor la functiile metabolice ale insulinei la

10. Indicati raspunsul incorect referitor la functiile timusului: nivel muscular:


A. Are actiune de franare a dezvoltarii gonadelor A. Stimuleaza transportul de glucoza
B . U ni ta te a h is to lo gi ca a t im usu lu i e st e l ob ul ul t imi c B. Stimuleaza glicoliza

C. Stimuleaza mineralizarea osoasa C. Stimuleaza glicogenogeneza

D. Inhiba mitozele D. Inhiba gluconeogeneza

E . Hormonii steroizi inhiba functiile timusului. E . Stimuleaza sinteza proteica

1 1 : Indicati raspunsul incorect referitor la epinefrinii: 15. Indicati raspunsul incorect referitor la timus:
A. E ste secretata de zona reticulata a medulosuprarenalei A. E ste situat retrostemal, in mediastin

B. Reprezinta 80% din secretia medulosuprarenalei B . La p ub er ta te i nv ol ue az a c om pl et , s ub i nf lu en ta h or mo ni lo r s te ro iz i


C . A ct iu ne a s a e st e i de nt ic a cu stimularea sistemului nervos simpatic C . A re r ol d e o rg an l im fa ti c c en tr al

D. Are predominant efecte metabolice ~ienergetice D . A re r ol d e g la nd a e nd oc ri na

E. S ec re ti a s a e st e s ti mu la ta d e c on di ti i d e s tr ess . E. Timocitele sunt celule stem hematoformatoare,

68 69

'I
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 39/90
16. Indicati raspunsul incorect referitor la calcitonina: 20. Indicati raspunsul incorect referitor la insulina:
A. E ste secretata de celulele «C» si celulele parafoliculare A. E ste secretata de celulele beta ale 'inaulelor L angerhans
5/10/2018
B. Secretia este stimulata de hipercalcemie Biologie-TesteAdmitere
B. Are 2011 -slidepdf.com
efect anabolizant pe toate metabolismele intermediare

C . D et er mi na f ix ar ea c al ci ul ui i n o as e C. Este singurul hormon hipoglicemiant

D. Determina hipocalcemie D. Stimuleaza oxidarea tisulara a glucidelor

E. Determina hipofosfatemie. E. A fost descop erit a in i9 21 d e b an ti ng , M c. Le od s i B es t.

17. Care din urmatoarele tulburari nu apare in hiperfunctia tiroidiana:


A. C re st er ea m et ab ol is mu lu i b az al c u 1 00 % COMPLEMENT GRUPAT
B. Scadere in greutate

C. Bradicardie 21. Precizati care dintre urmatorii hormoni stimuleaza anabolismul protidic
D. Exoftalmie in muschii scheletici:
E. Hipersudoratie I.Insulina

2 . S TH

18. Care din urmatoarele tulburari sunt comune diabetului insipid si 3. Hormonii androgeni

diabetului zaharat: 4. Tiroxina


A. Polidipsie

B. Poliurie 22. Precizati care dintre urmatoarele afirmatii privind epifiza este falsi:
C. Dezechilibru electrolitic 1.E pifiza intra in componenta sistemului neuro-secretor epitalamo-epifizar

D. T oate 2. E pifiza se gaseste postero-inferior de talamus

E. Niciuna. 3. Hormonii epifizari au efecte metabolice

4. Vasopresina are efect anti-LH

19. Indicati afirmatia incoreeta referitoare la gusa endemica:


A. E ste 0 crestere a glandei, insotita de obicei de hipofunctie tiroidiana 23. Diabetul zaharat secaracterizeaza prin urmatoarele tulburari, cu
B . S e d at or ea za i ns uf ic ie nt ei s ec re ti ei d e T SH exceptia:
C . S e d at or ea za s ub st an te lo r g uso ge ne d in a pa s i a li me nt e 1.Poliurie cu polidipsie

D . Se d at or ea za a po rt ul ui i ns uf ic ie nt d e i od 2. Cresterea glicogenogenezei

E. Apa re numai i n re giuni le sa race in io d 3. Incapacitatea organismului de a oxida glucidele

4. Scaderea glucogenogenezei.

70 71

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 40/90
24. Care din urmlit oare le struc turi sunt impli cat e in sec r eti a de v asotoc inli : 2. Vsoconstrictia musculara
3. Contractia sfincterelor netede digestive
1.L obul posterior al hipofizei
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011-slidepdf.com
4. Mioza
2. Hipotalamusul anterior

C. Placenta

. D. Corticosuprarenala 29. Ca re di ntre urml it oarel e modifi cli ri sunt comune ca tec ola mi nelor ~i

hormonilor tiroidieni;

25. Pre ci zat i c are dint re urma toa rele t ulbura ri pot fi prez ent e in sindromul 1. Hiperglicemie

2. Hipocolesterolemie
Cushing;
3. Cresterea frecventei contractiilor cardiace
1. Obezitate
4. Cresterea catabolismului proteic
2. Hipertensiune arteriala

3. Diabet

4. Hipersecretie de ACT H 3 0. C ar e d in tr e u rm li to ri i h or mo ni s ti mu le az li l ip og en ez a:

1. Glucocorticoizi

26. Pr eci zat i c are dint re urmli toare le gla nde a re infl uent ata sec ret ia 2. Estrogeni

endocrinli de clitre hipotalamus:


3. Catecolamine

1. Adenohipofiza 4. Insulina.

2. Corticosuprarenala

3. Tiroida c

4. Timus. APARATULLOCOMOTOR

2 7. P re ci za ti c ar e d in tr e u rml it oa re le m od if ic li ri s e d at or ea zl i e fe ct el or 1. I nd ie at i r li sp un su l i nc or ec t r ef er it or l a o st eo ge ne za ~i osificarea encondralli:

metabolice ale catecolaminelor: A. Modelul cartilaginos al unui os Iung-este alcatuit din cartilaj hialin

1. Glicogenoliza B. Celulele cartilajului de crestere prolifereaza numai spre epifiza

C . C en tr ul p ri ma r d e o si fi ca re e nc on dr al a e st e s it ua t l a n iv el ul d ia fi ze i
2. Hiperglicemie
3. Mobilizarea grasimilor de rezerva D. Osificarea epifizelor se datoreaza aparitiei centrilor secundari de osificare

4. Degradarea trigliceridelor .encondrala

E . C ar ti la je le m et af iz ar e p er si st a p an a i n j u ru l v ar st ei d e 2 0 d e a ni

28. C are di ntre urmli toar ele modifi cli ri nu se pot da tora efe ct ului

catecolaminelor 2. Pri n osi fic are en condra lli iau naste re urmli toa rele oase , c u e xce ptia :

1. Tahicardia A. Femur

72 73

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 B. Sfenoid 41/90


B. Parietal
C. Carpiene C. Zigomatic

5/10/2018
D. Radius D. Occipital
Biologie-TesteAdmitere 2011-slidepdf.com

E. Fibula. E. Maxilar

3. Indicati raspunsul incorect referitor la osificarea desmala: 7. Precizati care din urmatoarele oase nu apartin grupului oaselor lungi:

A. Realizeaza cresterea in grosime a oaselor Iungi A. Radius

B . Es te s ti mu la te d e ST H B. Ulna

C. Se datoreaza activarii osteoclastelor C. Fibula

D. Da nastere frontalului ~iparietalului D.Ischion

E . E ste exagerata in acromegalie E. Tibie

4. Indicati raspuDsul incorect referitor la oasele IUDgi: 8. Precizati care din urmatoarele oase nu aparti.n grupului oaselor late:

A. E pifizele sun! alcatuite din tesut osos trabecular A. Parietal

B. Cartilajele metafizare sunt inlocuite de tesut ?SOS in j urul var st ei de 20 -25 d e ani B. Frontal

C. Diafiza este alcatuita din tesut osos haversian C. Rotula


D. L a adult, cavitatea medulara contine maduva rosie, hematogena D. Stern

E . E pifizele sunt acoperite de cartilaj articular, iar diafiza de periost. E. Coxal

5. Indicati raspunsul incorect referitor la oasele cu care se articuleaza osul 9. Indicati raspunsul incorect referitor la schelet:

frontal: A. Articulatia dintre oasele parietal si temporal este 0 sindesmoza

A. Parietal B. Neurocraniul adaposteste segmentul periferic al analizatorului acustico-

B. Sfenoid vestibular

C. Zigomatic C. L a nivelul temporalului se gaseste canalul auditiv extern

D. Nazal D. Rotula este un os sesamoid, situat in grosimea tendonului cvadricepsului

E. Temporal femural

E . E pifizele claviculei se articuleaza cu omoplatul ~imanubriul sternal.

6. Indicati raspunsul incorect referitor la oasele' cu care se artieuleaza osul


temporal: 10. Indicati raspunsul incorect referitor la craniu:

A. Parietal A. Neurocraniul adaposteste encefalul si comunicli cu canalul vertebral

75
74

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 42/90
I~

:i B. Glandele pineala ~ipituitara se gasesc in neurocraniu T ES TU L 1 0


I
!i C . O as el e n az al e se g as es c i nf er io r d e f ro nt al ~ i me di al d e o as el e m ax il ar e i nt re bi ir i r ea li za te d e a s. un iv .d r. La ur a S tr oi cl i
D . Ne ur oc ra ni ul
5/10/2018 e st e a lc at ui t d in 6 o as e Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
E. Viscerocraniul este alcatuit din 14 oase COMPLEMENT SIMPLU

Riispunsuri COMPLEMENT GRUPAT .

21. A (pg. 54, 57, 58, 59, 60) 1. Vi sc eroc raniul ~i neuroc rani ul au impre unii :

GLANDE ENDOCRINE 22. A (pg. 29, fig. 33, pg. 60) A . 140ase
C OM PLEM ENT S IM PL U 23. C ( pg . 5 9, 6 0) B. Io oase
1.A (pg. 59) 24. E (pg. 60) C. 180ase

2. B (pg. 57, 110) 25. E (pg. 57, 61) D . 2 00 as e

3. C (pg. 58, 59, 61, fig. 60) 26. A (pg. 54,57,58) E. 22 0ase
4. E (pg. 56, 57, 58, 59, 60) 27. E (pg. 57, 110)

5. A (pg.54,60) 28. C (pg. 57)- 2. in afari de atlas ~i axis, la nivelul regiunii CERVICALE a coloanei
6. C (pg. 59,60) 29. B ( pg . 5 7, 5 8) v er te br al e ma i e xi st ii :
7. B (pg. 58) 30. C (pg. 57) A. 3 v er te br e

8 . E ( pg . 5 6, 60 ,6 1) APARATUL LOCOMOTOR B. 6 vertebre


9. E (pg. 57) C OM PLE MEN T SI MP LU C. 7 ve rte bre
1 0. }J ( pg . 6 0) 1. B (pg. 54, 63) D. 4 vertebre
11. A (pg. 56, fig. 59, pg. 57) 2. B (pg. 63) E. Ni ci un raspuns nu este ade vara t
12 . B (pg. 59) 3. C (pg. 54, 55, 63)

13. E (pg. 60) 4. D (pg. 11, 54, 63, fig. 63, pg. 66) . 3. Despre sacru nu e st e adevi ira tii urmatoarea afirmatie:
14. D (pg. 59) 5. E (pg. 63, fig. 64) A. Este os nepereche
15. B (pg. 4 fig. 1 , 60) 6. E (pg. 63, fig. 64) B . P e f et el e l at er al e p re zi nt a s up ra fa ta a rt ic ul ar a p en tr u c ox al
1 6. E ( pg . 5 8, 59 ) 7. D (pg. 63, 65) C. A re v ar fu l i nd re pt at i n j os
1 7. C ( pg . 5 8, 61 ) 8. C (pg. 63) D. Formeaza partea anterioara a bazinului
18. D (pg. 55, 56, 60, 61) 9: E (pg. 63, 65, 67, fig. 64) E . Are forma triunghiulara
19. B (pg. 58, 61) 10. D (pg. 54,60, 63, 64)

20. E (pg. 59, 61) 4. in structura t endoa nelor se gii se ~te unul di ntre urmii toa rele ti puri de

tesuturir
A . Cartilaginos

76 77

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
B. Elastic 43/90
8. in cazul sindesmozelor, intre cele doua ease care se articuleaza se
C. Muscular striat interpune:
D. Fibros
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011
A. Tesut -slidepdf.com
cartilaginos
E. Hialin B. Tesut fibros

C. Tesut osos

~ . C ar e d in tr e urmatoarele afirmatii cu privire la parghi a osteo-musc ularl i de D. M em br an a s in ov ia la

ordinul II ste adevliratli: E . Disc intervertebral

-
A. E ste la nivelul articulatiei craniului cu coloana vertebrala

B. Rezistenta este intre forta ~isprijin 9. Simfizele sunt:


C . S pr ij in ul e st e i nt re f or ta ~ i re zi st en ta A. Amfiartroze

D . F or ta e st e i nt re s pr ij in ~ i re zi st en ta B. Sincondroze

E . E st e l a n iv el ul a rt ic ul at ie i d in tr e h um er us s i c el e d ou a o ase a le a nt eb ra tu lu i C. Sindesmoze

D. Sinostoze

6. Una dintre urmlitoarele afirmatii c u privire la roluri le oasel or este E. Artrodii


adevlirata:

A . C an al ul r ah id ia n a re r ol d e p ro te ct ie p en tr u e nc ef al 10. Ante ri or de m.drept abdominal se aD a musehiu]:


B . Oa se le r et in n ume ro ase s ub st an te t ox ic e si l e e li be re az a t re pt at , f ii nd a po i A. Oblic extern al abdomenului
eliminate digestiv B. Subc1avicular

C. Au rol de sediu secundar al organelor hematopoietice C. Dintat anterior

D . O as el e a u r ol i n me ta bo li sm ul e le ct ro li ti lo r D. Piramidal

E. La a du lt o as el e l un gi c on ti n ma du va r os ie h em at og en a E. Pectoral mare

7. Os ei na e st e eonstituita din: 11. Tec ile fi ne de tesut conj uncti v care inve lesc fi eca re flbra musculara se
A. 20% apa
numesc:
B. 80% reziduu uscat A. Periost
C. 80% substa nta fundame ntal a B. Perimisium
D. 90-95% fi bre de c olag en C. Endomisium
E. 9 0- 95 % sa ru ri mi ne ra le D. Epimisium

E. Fascie

78 79

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
12. Muse hii prona tori a i ma ini i se ga se se : C OMP LEM EN T G RU PA T 44/90
A. Pe fata posterioara a bratului

B . P e f at a a nt er io ar a a a nt eb ra tu lu i 16. Me mbra na Z se gase~t e:


5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
C. Pe fata pa lma ra a ma ini i I. i n i nt er io ru l d is cu lu i i nt un ec at

D. Pe fata do rsa la a maini i 2. in interiorul benzii I

E. Pe fata posterioara a antebratului. 3. in interiorul benzii A

4. an i nte riorul discul ui c lar

1 3. B az a m ol ec ul ar a a c ou tr ac ti li ta ti i mu sc hi ul ui 0 constituie:

A. Sarcomerul 17. Nu se articuleaza eu manubriul'sternal:

B . F ib ra m us cu la ra I. Clavicula

C. Miofibrila 2. Arcul osos a l p rime i co aste


D. Proteinele contractile 3 . C or pu l s te rn ul ui

E . F ib re le e la st ic e d in m us ch i 4.. Apendicele xifoid

14. Din masa organ ismul ui, muschii schel et iei repre zi nta un proc ent de: 18. in l oja poste rioa ra a gambei se ga se sc muschi i:

A.80% 1. Gastrocnemian
B. 70% 2. Solear
C.60% 3. Trice ps sural
D.50% 4 . E xt en so ri a i d eg et el or
E. 40%

19 . Care di ntre u rmat oare le oa se sunt nepe rec he:


1 5. Or if ie ii le i nt er ve rt eb ra le ' su nt d el imi ta te a nt re : I. Lacrimal
A. Corpurile vertebrale 2. Nazal
B. Arcurile vertebrale 3. Come t naz al i nferi or
C. Corpul vertebral, pediculii vertebrali ~iarcul vertebral 4. Vomer
0. Pediculii vertebrali

E . Apofizele transverse 20. Care di nte urma toare le a firmat ii Nu rep rezi nta cara ct eristi ci a le

contraetiei izometrice:

1. Tensiunea ramane constanta

2. Toata e nergi a chimic a se pie rde doar sub forma de lucru meca nic i nte rn

80
81

3. Lungimea muschiului variaza


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 3 . Hu me ru s 45/90
4. Muschiul nu presteaza lucru mecanicextern 4. Clavicula
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
21. in loja posterioarli a ~oapsei segasesemuschii: 26. Curburile in plan frontal ale coloanei vertebra Iesunt:
1. Semitendinos 1. Cifoza toracala
2. Tibial posterior 2. Cifoza lombara
3. Biceps femural 3. Lordoza lombara

4. Croitor 4. Lordoza toracala

22. M.gastroenemian acopera urmatorii muschi: 27. Despre muschii anteriori ai antebratului sunt adevarate urmatoarele:
1. M.solear 1. Sunt supinatori ai mainii
2 . M t ri ce ps s ura l 2. Toti suntflexori ai degetelor
3. M.tibial posterior 3. Sunt extensori ai antebratului
4 . M .p ira mi da l 4. Sunt flexori ai antebratului

23. Despre muschii mainii nu sunt adevarate urmatoarele afirmatii: 28. Seheletul trunehiului este format din:
1. Sunt supinatori aimainii 1 . C oa st e
2. Suntpronatori aimainii 2. Coloana vertebrala toracala
3. Sunt extensori ai antebratului 3. Stern
4. Sunt situati numai pe fatapalmaraa mainii 4. Coloana vertebrala lombara

24. Femurul se articuleaza eu: 29. in lojele anterioara ~i mediala ale eoapsei se gasesc:
1 . Co xa lul 1. M.croitor
2. Rotula 2. M.adductor scurt
3. Tibia 3. M.cvadriceps
4. Fibula 4. M.peronier scurt

25. Sternul se articuleaza eu: 30. Sunt oase triunghiulare:


1 . S ca pu la 1. R ot ul a
2. 24 de coaste 2. Scapula

82 83

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
3. Sacrul TESTUL NR. 11 46/90

4. Clavicula Intrebari reali zate de as.univ.dr. Dan State


5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
Lista raspunsurilor corecte: 16. C (pag.70) COMPLEMENT SIMPLU
1. E (pag.64) 17. C (pag.64-65)

2. E (pag 64-65) 18. A (pag.70) 1. Prin inregistrarea activitiitii electrice a intregului muschi se obtine:
3. D (pag.64-65) "19. D (pag.64) A.o secusa
4. D (pag.68) 20. A (pag.70) B.tetanos complet
5. B (pa g.66) 21. B (pag.70) C.tetanos incomplet
6. D (pag.66) 22. B (pag.69-70) D.electromiograma
7. D (pag.66) 23. E (pag.69) E.faza de relaxare
8. B (pag.67) 24. A (64-65)

9. B (pag.67) 25. D (p.ag.64-65) 2.Durata totalii a unei secuse musculare este de:
10. D (pag.68) 26. E (pag.65) AO,l secunde
11. C (pag.68) 27. D (pag.69) B.O,2 secunde

12. B(pag.69) 28. E (pag.64) C.O,3 secunde


13. D (pag.70) 29. A (pag.69-'70) D.O,4 secunde
14. E (pag.70) 30. A (pag.64-65) E.O,5 secunde
15. D (pag.64)

3.Tetanosul incomplet se obtine la stimularea repetitivii, cu frecventa


joasii,de:
AS stimuli/ secunda

B.5-10 stimuli! secunda

C.lO-20 stimuli! secunda

D.10 stimuli! secunda

E.20 stimuli! secunda

4.in conditii bazale secretia de Rei variazii intre:


AO,5-1mEq/ora

B.1-5mEq/ora

84 85

11

C.S-IO mliq/ora D.O.04 secunde


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 47/90
D.O,I-O,S mEq/orii E.O,02 secunde
E.l 0-20 mEq/orii
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
9.Viteza cu care potentialul de actiune se propaga in lungul fibrei musculare
5.Randamentul contractiei
, masei musculare
. este de : este de:
A.IO% ASOm/s

B.20% B.30m/s

C.30% C.20m/s
D.40% D.lOm/s

E.SO% E.60m/s

6.Faza de contractie a secusei musculare dureaza in medie: 10.Reflexul masticator este coordonat de centri nervosi din:
AO,OS secunde Atalamus
B.O,03 secunde B.diencefal

C.O,Ol secunde C.trunchiul cerebral

D.O.04 secunde D.hipotalamus

E .O,02 secunde .. E.miiduva spinarii

7.in contractia musculara, se transforms in energie calorica urmatorul 11.Mezenterul este 0 formatiune intalnita la nivelul:
procent din energia chimica: A.stomacului

A7S% B. ficatului
B.6S% C.intestinului subtire

C.80% D.esofagului

D.70% E.pancreasului

E.60%

12.Lueta se gase~te la nivelul:


8.Faza de relaxare a secusei musculare are 0 durata medie de: A.limbii

AO,OS secunde B.esofagului

B.O,03 secunde C.buzei superioare

C.O,Ol secunde D.cavitiitii bucale

86 87

E.stomacuIui 1 7. De sp re d eg lu ti ti e s un t a de va ra te u rma to ar el e a fl rma fi i.


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 48/90
l .e st e u n a ct r ef le x
1 3. Ha us tr el e su nt f or ma ti un i i nt al ni te l a n iv el ul : 2.cuprinde totalitatea activitatilor motorii care asigura transportul bolului
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A.Iimbii alimentar din cavitatea bucala in esofag
B.intestinului grps 3 . se d esf aso ar a i n 3 t im pi
C.cavitiitii bucale 4.este in intregime un,act automat
. D.intestinului subtire

E.esofaguIui 18.Sal iva i nte rvine i n e xcret ia unor substan te e xogene prec um:

l.uree
1 4. C an ti ta te a z il ni ca a s ee re ti ei g as tr ic e e st e d e a pr ox ima ti v: 2.1izozim
A.llitru 3.creatininii
B.3 litri 4.agenti patogeni
C.2 litri

D.l,5 litri 19.Dint re p rinci pale le substant e org anic e di n sali va fa c pa rte:
E.2,5 litri 1.mucina

2.ureea
3.lizozimul
CONWLEMENTGRUPAT 4.maItoza

1 5. De sp re sa li va su nt a de va ra te a fi rma ti il e: 20.Urmat oare le subst ante inhib a secre tia HCI di n sucul gastri c:
l .se s ec re ta z iI ni c i n c an ti ta te d e 8 00 -1 50 0 mI 1.acetilcolina
2.contine 95% apii 2.secretina
3.contine 0,5% reziduu uscat 3.gastrina
4.nu contine substante organice 4.somatostatina

16.Conti nutul sal ivei este re prez enta t de: 21.La ni velul .stoma cul ui se absorb cant ita ti ext rem de mici di n ur mat oarel e
l.substante anorganice: 0,3% substante:
2.substante organice:0,2% 1.sodiu
3.reziduu uscat:5% 2.calciu
4.apii:99,5% 3.glucoza

88 89

4.etanol' 2.diastola cardiaca


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 49/90
3.contractia obtinuta in urma reflexului miotatic
2 2. De sp re l ab fe rme nt s un t a de va ra te a fi rm at ii le : 4.coritractia voluntara a muschiului biceps brahial
5/10/2018
l .e st e s ec re ta t d oa r l a a du lt Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

2 .a re r ol ul d e a c oa gu la l ap te le 27. Despre contractia musculara de tip izotonic este adevarat ca:


3 .e st e a ct iv at d e c on ta ct ul c u H CI l.in timpul ei lungimea muschiului ramdne constanta

4 .e st e s ec re ta t d oa r l a s ug ar 2.in timpul ei lungimea muschiului variaza

3 .i n t imp ul e i t en si un ea c re st e m ul t
2 3. De sp re l ip az a g as tr ic a e st e a de va ra t cii: 4.in timpul ei tensiunea ramane constants
l.este 0 enzima lipolitica

2.are activitate puternica Li st a r as pu asu rl le r c or ec te : 14. C(pag.77)

3.hidrolizeaza doar lipidele ingerate sub forma de emulsie 1. D (pag.71) IS. B (pag.7S)
4.separa lipidele in acizi grasisi proteine 2 . ' A ( pa g. 71 ) 16. D (pag.7S)'

3. C (pag.71) 17. B(pag.7S)

24 . Le gat de c ontra cti a a uxoton ica a fibre i muscula re st ria te este ade vara ta 4. B (pag.77) 18. D (pag7S)

afirmatia: S. C (pag.71) 19. B (pag.7S)

L in timpul ei variaza lungimea muschiului 6. D (pag.71) 20. D(pag.77)

2.ln timpul ei lungimea muschiului ramsne constanta 7. D (pag.71) 21. B(pag.77)

3.in timpul ei variaza tensiunea muschiului 8. A (pag.71) 22. C (pag.77)

4.ln timpul ei tensiunea muschiului ramane constanta 9. B (pag.71) 23. B (pag.77)

10. C (pag.7S) 24. B (pag.71)

2 5. D esp re t et an os ul c om pl et e st e a de va ra ta a fi rm at ia : 11. C(pag.74) 2S. B(pag.71)


l.graficul sau reprezinta un platou regulat 12. D (pag.74) 26. B (pag.71)
2 .e st e u rm at d e f az a d e r el ax ar e 13. B(pag.74) 27. C (pag.71)

3 .s e o bt in e p ri n a pl ic ar ea u no r s ti mu li c u 0 frecventa de SO-100 stimuli/ secunda

4.este intalnit in timpul frisonului

26. in urmatoarele situatii, in organism, contractia este reprezentata de 0

secusa:
l.sistola cardiaca

90 91

TESTUL NR.12 C. Au structura polizaharidica


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 50/90
intrebari realizat e de As. Univ. Dr. Cristea Bogdan-Mihai D. Sunt substante nespecifice
E . D ec la ns ea za p ro du ce re a d e c at re o rg an is m a a nt ig en el or
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
COMPL EMENT SIMPL U:
5.Care dintre urmatoarele celule au capacitate de diapedeza:

A. Trombocitele
1.Tripsinogenul este transformat in trips ina de eatre:

A. Colecistokinina B. Eritrocitele

B. Secretina - . Hematiile
C

C. Enterokinaza D. Leucocitele

D. Acetilcolina E. Plachetele sangvine

E. Somatostatina
6.Absorblia apei la nivelul colonului este controlata de catre urmatorul

2. Referitor la absorbtia iutestinala a c1orului, este adevarat ca: hormon:

A. Se realizeaza prin osmoza A. ADH

B. Se fa ce p rintr -un proc es ac ti v B. Vasopresina

C. Nece sita vit amina D C. Aldosteron

D. Urmeaza activ Na D . C or ti zo l

"E. Ni ci unul d e ma i sus E. Vasotocina

7.Care dintre urmatoarele enzime NU se regaseste in seeretia pancreatica:


3.~bsorbtia produsilor rezultati in urma digestiei este favorizata la nivelul
intestinului subtire de urmatorii factori, CU EXCEPTIA: A. u amilaza

A. Suprafata mare de contact B. Fosfolipaza

B . R et ea ua v as cu la ra d e l a n iv el ul v il oz it at il or c ar e e st e f oa rt e b og at a C. Colecistokinina

0
D. Tripsina
C. Distanta mica pe care a u d e s tr ab at ut m ol ec ul e l e
D. Miscarile contractile ale vilozitatilor E. Colesterol-Iipaza

E . M isc ar il e d e a me st ec - h au st ra ti il e
8.Circuitul enterohepatic .repreztnta recircularea celei mai mari parti a:

A. Chilomicronilor
4.Care aflrmatii referitore la anticorpi sunt adevarate:
A. Sunt de nat ura lip idic a B . Ac iz il or b il ia ri

B. Apartin garna-globulinelor C. Pigmentilor biliari

92 93

D. Sarurilor biliare E. Mucus


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 51/90
E. Colesterolului
13.Care dintre urmatorii electroliti se gase~te in secretia pancreatica in
5/10/2018
9.Care vitamina este implicata in absorbtia intestinala a fierului: Biologie-TesteAdmitere
cantitate 2011 -slidepdf.com
mai mare dedit in plasma:
A.A A. Na+
B. C B. HCO/
C. D C. K+

D. K D. Ca2 +
E. E E. HCI

10. Care dintre urmatoarele elemente nu se regasesc in structura unei 14.Ce produs rezulta in urma actiunii amilazei prezente in sucul.pancreatic:
vilozitafi intestinale: A. Maltaza
A. Celule secretoare
.
B. Amidon
B. Venul a C. Glucoza
C . R et ea c ap il ar a D. Glicogen
D. Chilomicroni Nic i unul de mai sus
E.
E . Arteriola

15.Care dintre urmatorii produsi finali ai digestiei se absoarbe Na-dependent:


11.Care afirmatie caracterizeaza apararea nespeeifica: A. Fructoza
A . E st e d ob an di ta n at ur al p as iv B. Apa
B. Este dobandi ta nat ural act iv C. Lactoza
C. Presupune vaccinare D. Aminoacizii
D. Are efic aci ta te foart e ma re E. Colesterolul
E. E st e f oa rt e p ro mp ta

12. Ce NU eontin secretiile lntestinului subtire: COMPLEMENT GRUPAT:


A. Electroliti

B. Apa . 16.Care dintre urmatorele vitamine intra in alciituirea miceliilor:


C. E nzime asociate microvilior 1. E
D. L ecitina 2. C

94 95

3. D 21.Chilomicronii care tree in chiliferul central rezultii din combinatiae


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 52/90
4. B 1. Trigliceridelor
2. Proteinelor
5/10/2018
17.Care afirmatii caracterizeazii siirurile biliare: Biologie-TesteAdmitere
3. 2011-slidepdf.com
Fosfolipidelor
1. Nu sunt liposolubile 4. Colesterolului
2. R a m a n in intestin p~na la nivelul ileonului
3 . S e r ea bs or b ac ti v 22.Care elemente se absorb intestinal Na-dependent:

4. Sunt metaboliti ai hemoglobinei 1. Vitaminele hidrosolubile


2. Galactoza
18.Produ~ii rezultati in urma actiunii enzimelor sucului pancreatic sunt 3. Aminoacizii
urmiitorii: 4 . L ipi de le
1. Aminoacizi
2 . G lic er ol 23.Referitor la evacuarea bilei sunt adeviirate urmiitorele afirmatii;
3. Acizi grasi 1. Este realizata prin mecanisme nervoase
4. Dipeptide 2. Este consecinta felaxarii musculaturii veziculare
3. Mecanismul umoral consta in secretia de colecistokinina
19. Care dintre substantele de mai jos intra in alciituirea mediului intern al 4. In paralel are loc contractia sfincterului Oddi
organismului :
1. Lichidul intrestitial 24.Bila este necesarii pentru:
2. Limfa 1. Excretia bilirubinei
3. Lichidul cefalorahidian 2. Digestia lipidelor
4. Sangele 3. Excretia de colesterol
4. Hidroliza esterilor datorita continutului mare in enzime
20.Care sunt rolurile hematiilor:
1. Transportul oxigenului 25.Care dintre urmatoarele enzime sunt prezente in sucul intestinal:
2. Mentinerea echilibrului acido-bazic 1.· Ptialina
3. Transportul dioxidului de carbon 2. P eps in a
4. Hemostaza 3. Chimotripsina
4 . La ct oz a

96 97

26. Caracteristicile antigenului sunt urmatoarele: RASPUNSURI: 15. D, pag. 81

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
1. E ste de natura polizaharidica COMPL EMENT GRUPAT: 53/90
2. Este 0 proteina plasmatica COMPLEMENT SIMPLU: 16. B, pag. 81

1. C, 2011
pag. 78 17. A, pag. 78
5/10/20183 . D ec la ns ea za p ro du ce re a d e a nt ic or pi Biologie-TesteAdmitere -slidepdf.com
4. Este 0 structura proprie organismului 2. E, pag. 81 18. E, pag. 80

3. E, pag. 80 19. E, pag. 84

27.Despre hematocrit sunt adevarate urmatoarele afirmatii: 4. B, pag. 84 20. A, pag. 84

1 . R ep re zi nt a 4 5% d in v ol um ul sa ng vi n 5. D, pag. 84 21. E, pag. 81


2. Est e dat de numa rul tot al de he ma tii 6. C, pag. 82 22. A, pag. 81

3 . Es te v ol umu l g lo bu la r p ro ce nt ua l 7. C, pag. 78 23. B, pag. 78

4. Nici unul de mai sus 8. D, pag. 78 24. A, pag. 78

9. B, pag. 81 25.E.pag.80

28. Referitor la absorbtia intestinala a apei sunt adevarate 'urmatoarele: 10. D, pag. 8 1 26. B, pag. 84

1 . Se r ea li ze az a p asi v 11. E, p ag. 84 27. B, pag. 84

2 . S e r ea li ze az a d oa r i n i nt es ti nu l su bt ir e 12. D, pa g. 78 28.B,pag.81

3 . S e f ac e i zo osm ot ic 13. B, pag. 78 29. A, pag. 78

4. Necesita interventia vasopresinei 14. E, pa g. 80 30. B, pag. 78

29. Ce elemente confine hila:


1. L ecitina

2. Colesterol

3. E lectroliti

4. Colecistokinina

30.Mi~carile la nivelul intestinului subtire sunt contractii:


1. Propulsive

2 . H au st at ii

3. De ameste c

4 . D e r et ro pu ls ie

98 99

TESTUL NR. 13 c. formarea tromboplastinei


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 54/90
intreb~ri realizate d e As. Univ. Dr. Diaconescu Ionut-Bogdan D. agregarea ~imetamorfoza vascoasa a plachetelor
E. formarea protrombinei

5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

COMPLEMENT SIMPLU 5:Arterele plantare se formeaza din:


A. artera digitala plantara

1. in plasma se gasesc: B. artera iliaca externa

A. aglutinogenul 0 C. artera poplitee

B. aglutinogenul A D. artera tibiala posterioara

c. aglutinogenul B E. artera tibiala anterioara

D. globuline

E. eritrocite 6.Aalegeti varianta corecta in legatura cu organele care nu sunt vascularizate

de artera mezenterica superioara:

2. Volumul-bataie este influentat de urmatorii factori, cu exceptia: A. cecul

A. efortul fizic B. colonul ascendent

B. presiunea arteriala C. colonul sigmoid


c. . D. partea dreapta a colonului transvers
forta contractiei ventriculare

D. v ol um ul d e sa ng e a fl at l a s fa rs it ul d ia st ol ei i n v en tr ic ul E. toate raspunsurile sunt adevarate

E. nici 0 exceptie
7. In sistemul venos azygos sangele venos este preluat de la:

3. Faza I a coaguhirii dureaza: A. esofag

A. 2-4 minute B. pericard

B. 1-2 minute C. venele jugulare interne

c. 4-8 secunde D. diafragm

D. 4-8 minute E. spatiile intercostale

E. 1-2 secunde
8. Primul timp al hemostazei are ca rezultat:

4. Faza a doua a coagularii presupune: A. formarea retelei de fibrina in 1-2 secunde

A. formarea fibrinei insolubile B. formarea tromboplastinei

B. formarea trombinei C. lezarea vasului

100 101

D. oprirea sangerarii (in 2-4 minute) C . a gl ut in og en el e p ri mi to ru lu i s a n u i nt al ne asc a a gl ut in in el e d in s an ge le

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
E. coagularea sangelui donatorului 55/90

D. aglutinogenele primitorului sa nu intalneasca aglutinogenele donatorului


9. Una d in urmato arel e aflrmat ii nu ca rac teri ze aza fa za coa gula rii : E. aglutininele donatorului sa nu intalneasca aglutininele primitorului.
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A. vasoconstrictia peretului vascular

B. formarea tromboplastinei 13. De spr e c oagul are sunt ade vara te urmat oare le af irma ti l, cu e xcep tia :

C. formarea fibrinei A. din trombina se formeaza fibrina

D. formarea trombinei B. monomerii de fibrina formeaza 0


retea care devine insolubila
E. aceasta faza este finalizata prin formarea trombinei C. faza I este cea mai lunga

D. necesita ioni de calciu

10 . De spre v asele li mfa ti ce sunt a deva rat e urma toa rele afl rma tii , cu ex cept ia : E. a 3-a sa faz a este c ea ma i scurt a

A. se formeaza prin confluenta capilarelor limfatice

B. prezinta pe traiectul lor ganglioni limfati~i 14. Ca re diri tre urmat oare le afi rma ti i de spr e anti genu l D ~i s iste mul Rh sun t-

C. sunt mai subtiri decat cele sanguine corecte:


D. au 0 structura asemanatoare venelor A. 8 5% d in p op ul at ie n u p ose da a nt ig en ul D
E. au 0 capsula subtire la exterior B. i n mo d n at ur al e xi st a a gl ut in in e o mo lo ag e a nt i R h

C. l a n ast er e s e s ti mu le az a p ro du ct ia d e a gl ut in in e a nt i R h p ri n c ar ac te ru l

11. Co nfli ctui i mun an tig en-an tic orp det ermine dist rugere a hemati il or ca nd dominant al genei tatalui
se intiinesc: D. 85%din populatie este Rh pozitiv
A. aglutinogen A cu aglutinogen B E. Aglutininele omoloage anti-Rh se genereaza spontan
B. aglutinogen A cu aglutinina a

C. a gl ut in in a a c u a gl ut in in a ~ 1 5. Tru nchi ul ce lia c v ascul ariz ea za urmatoa rel e st ruct uri, cu ex cept ia :
D. a gl ut in og en A c u a gl ut in in a ~ A. splina
E. a gl ut in in a ~ c u a gl ut in og en A B. duodenul

C. ileonul
12 . Pot rivi t re guli i tra nsfu zie i care dint re urma toa rele afirmat ii este co rect a: D. pancreasul

A. aglutinogenele plasmatice ale primitorului sa nu intalneasca aglutininele de pe E. ficatul.


hematiile donatorului

B. aglutinogenul din sangele donatorului sa nu intalneasca aglutininele din

sangele primitorului

102 103

COMPLEMENT GRUPAT 2. n u s e v ar sa i n v en el e p ro fu nd e

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 3. sunt situate imediat sub piele 56/90


16. Care diotre urmatoarele ramuri, sunt ramuri ale aortei abdominale 4. insotesc arterele
desceodeote:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
1. arterele bronsice 21. Raspunsurile imuoe specifice sunt mediate prio:
2. arterele esofagiene 1. imunitate celulara care implica limfocitele B

3. arterele pericardice 2. leucocite B §iT prin mecanisme independente

4. trunchiul brahiocefalic. 3. i mu ni ta te a u mo ra la c ar e i mp li ca l im fo ci te le T
4. doua tipuri de celule.

17. Alegeti dinte urmatoarele caracteristic pe celeale siogelui de grupa B


(III): 22. Saogele are urmatoarele roluri:
1. are in plasma aglutinogen B 1. a re r ol i n i nd ep ar ta re a s ub st an te lo r t ox ic e i n e xc es

2. are in plasma aglutinina 13 2. are rol in indepartarea substantelor toxice neutilizabile

3. a re i n s tr uc tu ra m emb ra ne i a gl ut in in a u 3. are rol de integrare §icoordonare umorala

4. un individ cu aceasta grupa sangvina este primitor universal 4. a re r ol i n i nd ep ar ta re a a pe i

18. Care dintre urmatoarele afirmatii despre artera axilara sunt corecte: 23. io atriul stang sedeschid:
1. se continua cu artera brahiala 1. vena cava superioara

2. continua artera subclavie 2. artera pulmonata

3. vascularizeaza peretii axilei 3. vena cava inferioara

4. vascularizeaza peretele anterolateral al toracelui 4. vene pulmonare

19. Care dintre urmatoarele vene participa la formarea venei porte: 24. Care din urmatoarele faze apartin coagularit;
1. vena mezenterica superioara 1. vasoconstrictia peretelui vascular

2. vena mezenterica inferioara 2. formarea tromboplastinei


3. vena splenica 3. vasoconstrictia peretelui peretelui prin mecanism umoral

4. vena hepatica. 4. formarea fibrinei

20. Urmatoarele aflrmatii suot corecte despre veoele superficiale, cu exceptia: 25. Care diote urmatoarele afirmatii despre vasele Iimfatice suot corecte:
1. se pot vedea cu ochiulliber ). au pe reti mai subt iri d edit cei ai va se lor sa ngvine

10 4 lOS

2 . a u a ce ea si st ru ct ur a c u v as el e s an gv in e TESTULNR.14
3 . f or me az a r et el e t er mi na le
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 Grile tip complement simplu 57/90
4. au 0 pozitie intermediara intre sistemul arterial ~ieel venos.
realizate de asistent universitar Selagea Doru-Florian
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
RASPUNSURI: 13. A (pag 86)
1. Proprietatile fundamentale ale inimii sunt urmatoarele, cu exceptia:
14. B (pa g 86)
A. Automatismul
1. D (pa g 85) 15.C (pag 88)
B. Conductibilitatea
2. E (pag. 90) 16. E (pag.87) C. Contractilitatea
3. D (pag.86) 17. E (pag.85)
D. Toat e vari ant ele de mai su s
4. B (pag.86) 18. E (pag 87)
E. Elasticitatea.
5. D (pag.88) 19. A (pag 88)
6. C (pag.88) 20. C (pag 88)
2. Proprietatea celulei musculare de a raspunde la un stimul printr-un
7. C (pag 88) 21. D (pag 85) . . .
potential de actiune propagat este:
8. D (pag 86) 22. A (pag 86)
A. Conductibilitatea
9. A (pag 86) 23. D (pag 87)
B. Contractilitatea
10. E (pag 88, 89) 24. C (pa g 86)
1 1. ·B ( pa g 8 5) C. Elasticitatea
25. A (pag 88)
D. Automatismul
12. B (pag 85)
E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai su s.

3. Ciclulcardiac are una dintre urmatorele caracteristici:

A . D ur at a u nu i c ic lu l c ar di ac e st e d ir ec t p ro po rt i? na la c u f re cv en ta c ar di ac a

B. La un ritm de 75 ba tai pe mi nut, si st ola ve ntri cula ra dure az a 0,3 sec unde

C. C ic lu l c ar di ac e st e f or ma t d in d ou a si st ol e si 0 diastola

D . S is to la a tr ii lo r u rme az a s is to le i v en tr ic ul ar e c u 0 ,1 s ec un de

E. Nici 0 v ar ia nt a d e ma i s us .

4. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu faza decontractie

izovolumetrica este adevarata:

A . I nc ep e i n m ome nt ul i nc hi de ri i n od ul ul ui a tr io ve nt ri cu la r ~ i s e t er mi na i n

momentul deschiderii valvelor semilunare

106 107

B. Pree eda faza de e jec tie B. Ca nd pre siunea din vent ric ule de vine infe rioa ra ce lei din a trii , a re l oc
C . D ue e I a c re st er ea p re si un ii v en tr ie ul ar e f at a d e e ea d in a tr ii , e u d es eh id er ea inchiderea valvelor semilunare care impiedica reintoarcerea sangelui in ventricule.
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 58/90
valvelor semilunare C . P en tr u s cu rt t im p, v en tr ic ul el e s un t c av it al i i nc hi se .
D. Duce la umplerea ventriculilor D . P re si un ea i nt ra ca vi ta ra s ca de r ap id .
5/10/2018
E. I nc ep e o da ta e u si st ol a a tr ia la , Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
E . I ne ep e o da ta e u d ia st ol a g en er al a.

5. Despre sistola atrialli este adevlirat eli: 9. Care dintre urmatoarele afirmatii despre diastola izovolumetrieli este
A. Ve nt ri cu le le s e a fi a l a i nc ep ut ul d ia st ol ei u nu i n ou e ic lu c ar di ac .
adevarata:
B . Si st ol a a tr ia la e st e u rma ta d e d ia st ol a g en er al a, A. Ineepe in momentul inchiderii valvelor atrioventriculare.
C . U rme az a s is to le i v en tr ie ul ar e d up a 0 ,4 se cu nd e, i nt r- un n ou e ic 1u c ar di ac . B. Se termina in momentul inchiderii valveloratrioventriculare.
D . S is to la a tr ia la e s~ e ur ma ta d e d ia st ol a v en tr ic ul ar a, c ar e d ur ea za 0 ,7 s ec un de . C . S e t er mi na i n mo me nt ul d es ch id er ii v al ve lo r se mi l un ar e.
E. Niei 0 v ar ia nt a d e ma i s us n u e st e c or ec ta , D . I nc ep e i n mo me nt ul i nc hi de ri i v al ve lo r s em il un ar e.

·E. Se termina in momentul-inchiderii valvelor semilunare.


6. i n di as tol a at ri aI li :
A. Incepe umplerea ventriculelor. 10. Care din urmatoarele afirmatii este reprezentativa pentru sfigmogramli:
B . S ea de p re si un ea d in v en tr ie ul e f at a d e p re si un ea d in v en el e c av e. A. Manifestari eleetriee ale cordului reprezentate prin insumarea vectoriala a
c. In paralel are loe sistola ventriculara: biocurentilor de depolarizare si repolarizare.
D . A tr ii le su nt u mp lu te c omp le t, d up a 0 sistola ventriculara, B . 0 e xp an si un e si st ol ic a a p er et el ui t or ac ic i n d re pt ul v ar fu lu i i ni mi i.
E. Toa te var iant el e de mai sus. C . 0 e xp an si un e si st ol ic a a p er et el ui a rt er ia l, d at or at a c re st er ii b ru st e a p re si un ii .

D. Manifestarile aeustice ale cordului.


7 . C ar e d in tr e u rma to ar el e af ir ma ti i i n l eg at ur a e u f aza de ej ee tie e st e E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai s us .
adevarata:

A. Se termina in momentul desehiderii valvelor semilunare 11. Zgomotul I, sistolie este:


B . P ar ti ci pa l a u mp le re a v en tr ic ul i l or . A. Este mai l ungrnai a cut ~i m ai i nte ns.

C. Tri mi te in a rte re 0 e an ti ta te d e 7 5 m l d e s an ge , i n e fo rt ur i f iz ie e i nt en se . B. Este mai sc urt, mai a eut ~i d e tonal it ate mai joasa .
D . I nc ep e i n mo me nt ul i nc hi de ri i v al ve lo r s em il un ar e. C . Es te ma i i nt en s. ma i s cu rt ~ i d e t on al it at e j oa sa ,
E . Urmeaza fazei de contractie izovolumetrica. D. Este mai inte ns, de tona lit at e mai joa sa ~i m ai l ung.

E. Este mai scurt, mai acut ~i m ai puti n int ens.


8. Care dintre urmlitoarele afirmatii despre diastola ventrieulara sunt false:
A. Dureaza 0,5 seeunde.

108
109

12. Zgomotul II, diastolic este: C . H ip er te ns iu ne a a rt er ia l a d et er mi na c re st er ea l uc ru lu i m ec an ic c ar di ac ~ i e st e

A. Este ma i scurt , mai acu t, ma i int ens. invers proportional a cu L EC.


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 59/90
B. Es te ma il un g. de to na li ta te jo as a. ma ip ut in i nt en s. D . Pr es iu ne a a rt er ia l a e st e i nv er s p ro po rt io na la c u d eb it ul c ir cu la to r.
C. Este mai put in inte ns, mai ac ut, ma i scurt . E . Pr es iu ne a a rt er ia ls e st e i nv er s p ro po rt io ?a la cu su pr af at a d e s ec ti un e a
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
D. Est e ma i a cut , mai sc urt, de tona lit at e j oasa , arborelui circulator.
E. Nici un raspuns de mai sus.

16. Care din urmatoarele aflrmatii in legatura cu rezistenta periferica este

13. Care din afirmatiile urmatoare est~adevarata: adevarata:


A: Studiul circulatiei sangelui face obiectul hidrodinamicii. A. Es te p ro po rt io na la c u d ia me tr ul ~i lungimea vasului.

B. Volumul de san ge pompat de vent ric ulul sta ng int r-un min ut in mare a B . Es te i nv er s p ro po rt io na la c u d eb it ul c ar di ac .

c ir cu la ti e e st e ma i m ar e d ec at c el p om pa t d e v en tr ic ul ul d re pt i n mi ca c ir cu la ti e, C. E ste invers proportionala cu vascozitatea.

C . El as ti ci ta te a e st e p ro pr ie ta te a v as el or d e a -si m od if ic a ma rc at l ume nu l p ri n D. Est e ce a ma i mare la ni vel ul art ere lor.

contractia/relaxarea muschilor netezi din peretele lor. E. E st e d ir ec t p ro po rt io na la c u v it ez a s an ge lu i, "

D . To nu su l m usc ul at ur ii n et ed e d ep in de ~ i d e c on ce nt ra ti a l oc al a a u no r
metaboliti, 17. Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu viteza' siingelui in artere este
E: El as ti ci ta te a p er mi te u n c on tr ol f in a l d ist ri bu ti ei s an ge lu i i n o rg an e ~ i te su tu ri . adevarata:

A. Creste proportional cu suprafata de sectiune circulatorie.

14. Care din urmatoarele aflrmatii este adevarata: B. Est e de 1000 de o ri mai c rescut a i n a orta dec at i n c api lar e.

A. Datorita contractilitatii, unda de soc sistolica este amortizata. C. Este de 5 mm pe secunda in aorta si de 500 mm pe secunda in capilare.

B . E ne rg ia e la st ic a a p er et il or a rt er ia li e st e 0 parte a energiei diastolice. D. Este de 500 mm pe secunda in aorta ~i 5 mm pe secunda in capilare.

C . C ur ge re a c on ti nu a a sa ng el ui e st e d at or at a c on tr ac ti ei a rt er el or ma ri o E. Este de 100 de ori mai redusa in capilare decat in aorta.

D. Vit ez a de c urgere nu este dire ct proport iona la cu suprafa ta de se ct iune a


arborelui circulator. 18. Care afirmatie este adevarata pentru cireulatia venoasa?
E. Toa te va rian tel e de ma i sus. A. Volumul ven os este de 75 de ori mai ma re de ca t e el a rte rial .

B. La va rsarea vene lor c ave in at riul dre pt, pre si unea est e de 10 mm Hg.

15. Care din urmatoarele raspunsurl este adevarat pentru presiunea. C. Deoa rece suprafa ta de sect iune a ve nel or c ave este mai mi ca de cat ce a a
arteriala: c ap il ar el or , v it ez a d e c ir cu la ti e a s an ge lu i c re st e d e l a p er if er ie ( 0, 5 m m H g) s pr e

A. S an ge le c ir cu la c u 1 20 mm H g, c ar e d ep as es te p re si un ea si st ol ic a, i ni ma , a ti ng an d v al oa re a d e 1 00 m m H g.

B. Hipertensiunea arteriala reprezinta cresterea presiunii sistolice peste 120 mm D . V en el e c on ti n c an ti ta ti f oa rt e ma ri d e t es ut e la st ic .


H g, r es pe ct iv s ub 9 0 mm Hg p re si un ea d i~ st ol ic a. E. Nici 0 v ar ia nt a d e ma i s us .

110 111

19. Presiune a sa ngel ui in vene este : 23. Despre e ardi opat ia ische mic a nu e ste ade vara t:
A. 1 00 m m Hg I a o ri gi ne a s is te mu lu i v en os. A. S e d at or ea za p ie rd er ii u ne i c an ti ta ti d esa ng e c ir cu la nt i n t es ut ur i s au c av it at i
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 60/90
B. 0 mm Hg l a ori gine a siste mul ui venos. ale organismului.
C. 0,5 mm Hg l a ori ginea si st emului ve nos. B. Se datoreazii scaderii debitului sanguin la nivelul circulatiei coronariene.
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
D. 0 mm Hg la va rsarea vene i ca ve inferi oare in at riul drep t. .C. Poate fi ac uta sa u croni es.
E. nici 0 v ar ia nt s d e ma i s us. D. A te ro sc le ro za e st e 0 cauza a cardiopatiei ischemice.

E. Este 0 urmare a sedentarismului.

2 0. Ca re din urma tori i fa cto ri favor ize aza int oarce rea san gelui d in venel e
jugulare? 24. Pu tem sp une despre a rit mii le cardi ac e e li:
A. Aspiratia toracica. A: Sunt datorate scaderii cantitatii de hemoglobins,
B. Presa abdominala. B . S un t d et er mi na te d e u n d ef ic it a l a bs or bt ie i v it am in ei B 12 .
C. Rezistenta, C . S un t d et er mi na te d e u n d ef ic it l a n iv el ul me ta bo li sm ul ui f ie ru lu i.

D . A ct iv it at ea v al ve lo r d e l a n iv el ul v en el or . D . S un t t ul bu ra ri i n c on du ce re a i mp ul su lu i c ar di ac .
E. Nici 0 v ar ia nt a d e ma i s us . E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai s us .

21. Aspira tia t orac ica e st e un fact or a juta tor al int oarce rii ve noase pri n: 25. Anemia prin defi ci t de a bsor btie a a cidul ui fol ic e st e:

A. Presiunea pozitiva din cavitate a abdominala. A. Anemia feripriva.

B. Presiunea scazuta i!l venele abdominale. B. Ane mia cu h ema ti i mai ma ri dec at normal.
C . M an if est ar ea e i, ma i a le s i n i ns pi ra ti e. C . An emi a d et er mi na ta d e p ie rd er i d e s an ge ,
D . M an if est ar ea e i, ma i a le s i n e xp ir at ie , D . A ne mi a d et er mi na ta p ri n d ef ic it e l a n iv el ul m et ab ol is mu lu i f ie ru lu i.
E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai su s. E. Nici 0 v ar ia nt a d e ma i s us .

22. int oarc erea sang elui la ini mi i este fa voriz at a de: 2 6. U rml it oa re a a fl rma ti e e st e a de va ra ti i:

A. Gravitatia si valvele venoase, pentru venele situate sub nivelul atriului drept. A. Leucemiile sunt neoplazii ale eritrocitelor.

B . P omp a m us cu la ra a st fe l: i n t imp ul si st o l ei , v en el e p ro fu nd e s un t g ol it e, i ar i n B . An emi il e s e d ef in es c p ri n p ie rd er ea u ne i c an ti ta ti d in s an ge le c ir cu la nt .


diastola aspira sangele din venele superficiale. C . Pl ac a a te ro ma to asa e st e f er ma ta d in c an ti ta ti m ar i d e c ol es te ro l f ib ro za t ~ i

C . A sp ir at ia t or ac ic a, p ri n c on tr ib ut ia e i l a m en ti ne re a u ne i p re si un i s ca zu te i n calcifiat, depozitat subendotelial.


venele mari din cavitatea toracica, D. Hemoragiile sunt consecinta productiei insuficiente de eritrocite.

D. Masaj ul pulsatil datorat contractiei musculaturii scheletice. E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai s us .


E. Nici 0 v ar ia nt a d e m ai s us .

112 113

LlSTA RASPUNSURILOR 13. D TESTUL NR. 15


CORECTE 14. D
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
Grile tip complement grupat 61/90
15. E
.Realizate de asistent universitar Selagea Doru-Florian
1. E 16. B
5/10/2018
2. E 17. B Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

3. B 18. E
1. Prin excitabilitate intelegem:
4. B 19. D
1 . P ro pr ie ta te a m io ca rd ul ui d e a p ro pa ga e xc it at ia l a t oa te f ib re le sa le .
5. C
20. A 2. proprietatea celulei musculare cardiace stimulate electric. de a genera potential
6. C 21. C
de actiune prin modificarea potentialului de membrana.
7. E 22.C
3 . p ro pr ie te at ea c el ul ei mu sc ul ar e c ar di ac e d e a t ra nsf or ma e ne rg ia c hi mi ca a
8. B 23. A
unor compusi in energie mecanica.
9. D 24. D
_4 . p ro pr ie ta te a m io ca rd ul ui d e a r as pu nd e l a u n s ti mu l p ri nt r- un p ot en ti al d e
10.E 25.B
actiune propagat.
1 1. D 26.C
1 2. C
l...rin(!ontractilitate seintelege:

1 . p ro pr ie ta te a c el ul ei m us cu la re c ar di ac e d e a r asp un de l a u n s ti mu l p ri nt r- un
potential d~ actiune I?ropagat.
2 . p ro pr ie ta te a c el ul ei m usc ul ar e c ar di ac e d e a t ra nsf or ma e ne rg ia c hi mi ca a u no r

compusi in energie mecanica,

3. autoexcitabilitatea miocardului.

4 . p ro pr ie ta te a mi oc ar du lu i d e a d ez vo lt a t en si un e i nt re c ap et el e f ib re lo r s al e.

3. Miocardul are urmatoarele proprietati fundamentale:

1 . d e a d ez vo lt a t en si un e i nt re c ap et el e f ib re lo r s al e

2. conductibilitatea

3. automatismul

4. elasticitatea.

114 115

4. Conductibilitatea nu este reprezentata de: 8. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate;

1.proprietatea celulei musculare cardiace, stimulate electric, de a genera potential '1. f asc ic ul ul H is s si r et ea ua P ur ki nj e p ot c oma nd a i ni ma i n c az ul i n c ar e c en tr ul
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 62/90
de actiune, sinusal este scos din functie.
2 . p ro pr ie ta te a c el ul ei m us cu la re d e a p ro pa ga p ot en ti al ul d e a ct iu ne i n z on a 2 . i nima bat e in mod norma l in ri tm n odal cu 0 f re cv en ta d e 7 0- 80 i mp ul su ri p e
5/10/2018
vecina, Biologie-Testeminut.
Admitere2011-slidepdf.com

3. sistola. 3. nodulul atrioventricular nu functioneaza in paralel cu nodulul sinoatrial.

4 . p ro pr ie ta te a mi oc ar du lu i d e a p ro pa ga e xc it at ia l a t oa te f ib re le sa le . 4. nodulul sinoatrial este centrul care conduce activitatea cardiaca.

5 . C ar e d in tr e u rm at oa rel e a fi rm at ii in l eg at ura c u a uto ma tis mu l i ni mi i s un t 9.Afirmatiile de mai jos sunt corecte, cu exceptia:

corecte: 1 . i ni ma f un ct io ne az a c a d ou a s in ci ti i, u nu l a tr io ve nt ri cu la r d re pt ~ i u nu l

1 . e st e g en er at d e c el ul e c ar e, p e l cl ng a c on du ce re a i mp ul su lu i r as pu nd l a s ti mu li atrioventricular stang.

prin contractie. 2. stimulii cu frecventa mare pot tetaniza inima prin sumarea contractiilor.

2 . e st e g en er at d e c el ul e c ar e i ni ti az a i mp ul su l ~ i s e c on tr ac ta , - 3. vit ez a de c onduc ere e~t e d e 10 ori mai mare in ve ntri culi de cat i n a trii .

3 . e st e p ro pr ie ta te a m io ca rd ul ui d e a p ro pa ga e xc it at ia l a t oa te f ib re le s al e. 4 . c on tr ac ti li at ea d uc e l a g en ez a p re si un ii i n c av it at il e i ni mi i, i ar c a u rm ar e a re l oc

4. este in mod normal in ritm nodal. expulzia sangelui.

6. Manifestarile excitabilitatii celulelor musculare cardiace, prezinta 10. Despre ciclul cardiac se poate afirma ca:

particularitatea: 1.este format diritr-o sistola ~i 0 diastola,

1.pragul de excitabilitate, .Jegea totul sau nimic". 2. dureaza 8 secunde.

2 . d e a f i e xc it ab il a n um ai i n s is to la ~ i i ne xc it ab il a i nd ia st ol a. 3. sistola atriala 0 preceda pe cea ventriculara,

3. de a se autostimula. 4. datorita intarzierii propagarii stimului prin nodulul sinoatrial, exista un asincron

4 . i n p er io ad a r ef ra ct ar a a bso lu ta , o ri ca t d e p ut emi c a ;f i s ti mu lu l, 81 ramane rara intre sistola atriala ~isistola ventriculara,

efect.
11. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in cazul proprietatilor

7. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu nodulul sinoatrial sunt functionale ale arterelor:
corecte: 1.elasticitatea permite un control fin al distributiei debitului cardiac catre diferite

1 . i mp ri ma r it mu l j on ct io na l c u 0 f re cv en ta d e 4 0 d e i mp ul su ri p e mi nu t. organe ~itesuturi.

2 . i mp ri ma u n r it m j on ct io na l c u 0 f re cv en ta d e 2 5 d e i mp ul su ri p e mi nu t. 2 . c on tr ac ti a p ro du ce t ra nsf or ma re a e je ct ie i sa ca da te a s an ge lu i d in i ni ma i n

3 . i mp ri ma u n r it m i di ov en tr ic ul ar cu 0 f re cv en ta d e 2 5 d e i mp ul su ri p e m in ut . curgerea continua a acestuia prin artere,

4. imprima un rit m nod al c u 0 frecventa de 70-80 impulsuri pe minut. 3. datorita contractiei, unda de soc sistolica este amortizata,

116 117

4. contractilitatea este proprietatea vaselor de a-si modifica diametrullumenului 16. Care dintre urmatoarele aflrmatii nu sunt adevarate:

prin contractia/relaxarea muschilor netezi din peretele lor. 1. fort a de i mpi ngere a coloa nei de san ge in c ircul ati a venoa sa este de 0,1 mm Hg
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 63/90
la inceputul sistemului venos.
12. Rezistenta perifericii este direct proportionala cu: 2. vit eza sa ngelui cre st e de l a 0,5 mm l a 5 00 mm pe se cunda di nspre pe riferi e spre
5/10/2018
1. vascozitatea ~iviteza sangelui. Biologie-TesteAdmitere
inima. 2011-slidepdf.com

2. debitul circulant. 3. di ferent a de presi une dintre aorta ~i a tri ul dre pt e st e de 10 mm Hg.

3. lungimea si diametrul vasului. 4. presiunea siingelui este de 0 mm Hg la varsarea in atriul drept si de 10 mm Hg la

4. diametrul. originea sistemului venos.

13. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu presiunea arterials sunt 17. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu presa abdominala sunt

corecte: adevarater.

1.proportional a cu debitul cardiac. 1.presiunea abdominala pozitiva impinge sangele spre inima.

2. direct proportionala cu L EC. 2. efectul este accentuat de expiratie,

3. invers proportional cu rezistenta. 3. efectul este accentuat datorita coborarii diafragmului.

4. de 120 mm Hg, i n sistol a si 80 mm Hg, i n di astola , 4. presiunea negative impinge siingele spre inima,

14. Despre viteza sangelu] se poate spune ca: 18. Care dintre urmatoarele afirmatii, despre circulatia venoasa, sunt

1. e st e mai mare pe masura ce ne indep arta m de i nima , adevarate:

2. este de 0,5 mm l a peri ferie ~i c re st e spre ini ma, pa na la 100 mm pe secunda i n 1 . e fe ct ul a sp ira ti ei t or ac ic e, r es pe ct iv a l p re se i a bd om in al e se a cc en tu ea za in

aorta. inspir.

3. e st e de 200 de ori ma i mare in a orta dec at in ca pila re. 2. presiunea pozitiva din torace ~iabdomen favorizeaza intoarcerea venoasa,

4 . e st e d e 1 00 0 d e o ri -r na i ma re i n v en el e ma ri d ec at i n p er if er ie . 3. prin coborarea diafragmului, aspiratia toracica se intensifies.

4. inima asp ira sange in diastola ventriculara,

15. Care dintre urmatoarele afirmatf! nu sunt adevarate:

1. cea mai mare rezistenta se intalne~te la nivelul arterelor. 19. Ateroscleroza este implicata in ischemia coronariana. Care din afirmatiile
2. elasticitatea contribuie la mentinerea tensiunii arteriale in diastola, urmatoare este corecta?

3. tensiunea arterial a se.produce in cresteri ale L EC. 1.Apare mai frecvent la persoanele cu predispozitie genetics.

4. P=DXR (presiunea este egala cu produsul debitului cu rezistenta periferica), 2 . C ol est er ol ul i n e xc es e st e d ep us i nt re t un ic il e a rt er ia le , a de ve nt it ie s i me di e.

3 . Pe rso an el e c ar e c on su ma l ip id e i n e xc es d ez vo lt a ma la di a,

4. Sedentarismul este considerat factor protector irnpotriva aterosclerozei,

118 119

20. Hemoragiile nu prezinta urmatoarele caracteristici: 3. Anerniile cele mai frecvente sunt cele datorate lipsei unei alimentatii echilibrate,

1 . P ot f i a ta i i nt er ne c at ~ i e xt er ne . sedentarismului, pierderii de sange.


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 64/90
2. R ep re zi nt a t ul bu ra ri a le a bs or bt ie i d e v it ami na B 12 , a ci d f ol ic sa u f ie r. 4 . C e1 e m ai f re cv en te a ne mi i a pa r p ri n d ef ic it e a le m et ab ol is mu lu i fi er ul ui sa u a le
3. Cauzele cele mai frecvente sunt cele traumatice. absorbtiei intestinale a vitaminei B12 sau a acidu1ui folic.

5/10/2018
4 . Or ga ni sm ul i nl oc ui est e r ap id p la sm a p ie rd ut a, i n 1 -3 z il e, d ar c ot inBiologie
ut ul i n -TesteAdmitere2011-slidepdf.com

hemoglobina este afectat. LISTA RA.SPUNSURILOR 11. D

CORECTE 12. E

21. in anemii scade aportul de oxigen spre tesuturi. Acest fapt apare prin 13. E
urmatoarele mecanisme: 1. C 14; E

1. Scaderea numarului de eritrocite. 2. C 15. B

2. Scaderea cantitatii de hemoglobina, 3. A. 16. A

3. Distructia excesiva, 4. B 17. B


4 . Ne op 1a zi i a le t es ut ur il or h ema to fo rma to ar e. • 5. E 18. B

6. D 19. B

22. Care dintre afirmatiile urmatoare este caracteristica -anemiei 7. E 20.C


megaloblastice: 8. A 21. A

1 . H ema ti i ma i m ic i d ec at n or ma l. 9. A 22. D

2. Alterarea producerii de hemoglobina ca urmare a unui deficit in inetabolismul 10. B 23. D

fierului.

3. Apare dupa hemoragii masive, rapide, cu afectarea continutului de hemoglobina

a1 hematiilor.

4. E ste caracteristiea unor perturbari de absorbtie de 1anivelul intestinului.

23. Care dintre aflrmatlile urmatoare, relativ la patologia ~iigiena aparatului

cardiovascular, sunt adevarate:


1.Cardiopatia ischemica reprezinta afectarea producerii sau conducerii impulsului

cardiac.

2 . C el e ma i f re cv en te c au ze a le p ie rd er ii u ne i c an ti ta ti d e s an ge d in s is te mu l

circulator sunt ateromatoza, cardiopatia ischemica, distructia excesiva.

120 121

TESTUL NR. 16 C. In ti mpul mic tiu nii se produce refl uxul uri nii i n u rete r

D. Stimularea simpatica creste frecventa undelor peristaltice


Int rebari realizat e de asi st. Univ. Dr. Ionut Negoi
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 E. Se cont inua inferi or cu pel visul re nal 65/90
Complement simplu
5. Despre reflexul mictiunii este fals unul dintre enunturile:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A. Odata initiat se autoamplifica
1. Este fa Is e a:
B . P oa te f i i n hi ba t d e c en tr ii n er vo si s up er io ri d in t ru nc hi ul c er eb ra l
A . Tr an sp or tu l p asi v s e f ac e i n v ir tu te a l eg il or d if uz iu ni i si o sm oz ei
C . P oa te f i s t imu la t d e c en tr ii n er vo si su pe ri or i d in t ru nc hi ul c er eb ra l.
B . T ra ns po rt ul p as iv n u n ec es it a e ne rg ie
D . Es te u n r ef le x c on tr ol at d e ma du va sp in ar ii
C . T ra sn po rt ul p as iv se f ac e p e b az a d if er en te lo r d e p re si un i h id ro st at ic e
E. Nu e st e i nf lu en ta t d e c en tr ii n er vo si su pe ri or d in c or te xu l c er eb ra l
D. Transportul activ este neselectiv

E. Transport ul act iv se fa ce c u c onsu m de ene rgie ~i oxigen


6 . C ar e di nt re u rma to ar el e a fi rma ti i i n l eg atu ra c u v ezi ca u rin ar a e st e f al sa:
A . P re zi nt a u n s fi nc te r e xt er n a la tu it d in m us ch i s tr ia t
2. Se reabsorb prin transport aetiv:
B . S fi nc tr ul e xt er n e st e c on tr ol at v ol un ta r
A. T oate vitaminele
C . S fi nc te ru l i nt er n p oa te p re ve ni mi ct iu ne a
B. Apa
D. Corpu l ve zic ii se cont inua cu ure tra
C. Ureea
E. Muschiul colului vezical este denumit adeseori sfincter extern
D. To at e sa ru ri le m in er al e

E. P ot asi ul .
7. Sindromul nefritic:
A. Se poate manifesta prin insuficienta renala
3. Despre reabsorbtia apei sunt adevarate:
B. Include obligatoriu hematurie, hipertensiune, insuficienta renala ~iedeme la
A . To at e se gme nt el e n ef ro nu lu i r ea bso rb a pa i n p ro po rt ii e ga le
acelasi pacient
B . R ea bso rb ti a f ac ul ta ti va s e p ro du ce i n l ip sa A DH
C. Se instaleazii intotdeauna insidios
C . R ea bso rb ti a f ac ul ta ti va p er mi re a da pt ar ea v ol umu lu i d iu re ze i I a s ta re a d e
D. E ste intotdeauna fulminant
hidratare a organismului

D. In prezenta ADH se vor elimina cca 1,8 L de urina diluata pe 24 ore E. Ma ni fe st ii ri le c li ni ce su nt c on st an te p e p ar cu rs ul e vo lu ti ei b ol ii

E . C ea m ai i mp or ta nt a r ea bs or bt ie a re l oc l a n iv el ul t ub ul ui c on to rt d ist al
8. Insuficienta renala:
A. Insuficienta renal a acutii este ireversibila
4. Af ir ma ti aad ev ar at a de sp re ur et ere es te :
B. In insuficienta renalii cronica existii posibilitatea recuperiirii aproape complete
A. Stimularea parasimpatica scade frecventa undelor peristaltice
a functiei renale
B. In portiunea inferioara patrund oblic in vezica urinara

12 2 12 3

C . N u e xi st a n ic i u n t ra ta me nt p en tr u i nsu fi ci en ta r en al a 12. Despre regia rea glicemiei este faIsunul dintre enunturile:
·D. in insuficienta renal a cronies pierderea functionalitatii renale se instaleaza A. Glicemia se mentine intre 65 -110 mg/100 ml sange
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
progresiv 66/90
B . G li ce mi a s e me nt in e i n l imi te r el at iv c on st an te d at or it a u no rm ec an is me
E. I n i nsu fi ci en ta r en al a a cu ta n u e xi st a p os ib il it at ea r ec up er ar ii f un ct ie i r en al e complxe de reglare

5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011


C . I ns ul in a-slidepdf.com
c re st e g li ce ~i a
9. Glicogenogeneza: D. Glucagonul stimuleaza glicogenoli~a si gluconeogeneza
A . E st e p ro ce su l d e d eg ra da re a l g li co ge nu lu i E . Adrenalina are actiune hiperglicemianta

B. Are loc cu pre cade re in fi cat ~i m usc hi


C. Gli cogenul este 0 forma de depozit a fructozei 13. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu mecanismele de reglare
D . S e d es fa so ar a i n 1 0 t re pt e d e r ea ct ii c hi mi ce su cc es iv e ale glicemiei este adevarat:
E. R ep re zi nt a d es fa ce re a mo le cu le i d e g lu co za p en tr u: a f or ma 2 mo le cu le d e a ci d A. Glucagonul, hormon secretat de pancreasul exocrin, stimuleaza glicogenoliza
piruvic B. Glucagonul are actiune hipoglicemianta

C. Cortizolul stimuleaza gluconeogeneza


10. Care dintre enunturile urmatoare este adevarat: D. I ns ul in a e st e se cr et at a d e p an cr ea su l e xo cr in
A. Catabolismul asigura cresterea ~idezvoltarea organismului E . Insulina are actiune hiperglicemianta
B. Anabolismul predomina in cursul eforturilor mari

C. Catabolismul predomina labatranete 14. Este fals despre metabolismul intermediar lipidic:
D . C at ab ol ism ul p re do mi na l a v ar st el e t in er e A. Insulina produce scaderea lipolizei
E. Pr oc es el e a na bo li ce a u c a r ez ul ta t p ro du ce re a d e e ne rg ie B. Insulina stimuleaza lipogeneza

C . H or mo nu l s oma to tr op a re e fe ct e l ip ol it ic e
11. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu gluconeogeneza este D . Ho rm on ii t ir oi di en i s ca d r at a me ta bo li smu lu i e ne rg en ti c i n c el ul el e c or pu lu i
adeviirat: E . Adrenalina determina degradarea trigliceridelor
A. Are Ioc atunc i c and gl ice mia c reste

B . A re l oc p ri n t ra ns fo rma re a a mi no ac iz il or i n g lu co za 15. Despre metabolismul intermediar al proteinelor este adevarat ca:


C. Apa re ca urma re a a portul ui exce siv de gluc oza A. P ro te in el e r ep re zi nt a a pr oa pe j uma ta te d in ma s a c or po ra la
D . R ep re zi nt a d es fa ce re a mo le cu le lo r d e g lu co za p en tr u a f or ma 2 m ol ec ul e d e B . i n p ro ce su l s in te ze i d e p ro te in e s un t f ol os it i d oa r a mi no ac iz ii f or ma ti i n
acid piruvic organism din precursori glucidici
E. E ste procesul de formare al glicogenului C C on ce nt ra ti a n or ma ls a a mi no ac iz il or i n sa ng e e st e d e 1 00 mg /1 00 m l p la sma

D.- Aminoacizii traverseaza membrana celulara prin transport pasiv

12 4
12 5

E. A mi no az ic ii t ra ve rs ea za m em br an a c el ul ar a p ri n t ra ns po rt a ct ic s au d if uz iu ne 4 . C ol es te ro lu l r ep re zi nt a p re cu rs or ul h or mo ni lo r s ex ua li l
facilitata

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 20. Afirmatii adevirate sunt: 67/90


1 . S ca de re a c on su mu lu i e ne rg et ic d uc e l a s ca de re a c an ti ta ti i d e t esu t a di po s
Complement muItiplu 2. Ap ortul exc esiv d e gl ucid e cre st e ca nti tat ea de te su t adi pos
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
3 . I n s it ua ti a i n c ar e c an ti ta te a d e g lu co za e st e s ci iz ut a a re l oc t ra ns fo rm ar ea e i i n

16. Despre rolul glucidelor in organism esteadevirat ci: trigliceride


1. In urma degra dari i c omplet e a unui g ram de g luco za iau na st ere 4,1 Kca l 4. At unci c and gli ce mi a sca de a re loc t ransformare a a ciz il or gra si sau a
2. Gl ic og en ul c on st it ui e r ez er va e ne rg et ic a aminoacizilor in glucoza
3 . Gli coge nul e depoz it at i n spe ci al in fic at ~i m uschi

4. Gluc ide le ~u ~i r ol pl asti c 21.Afirmatii false despre metabolismul inetrmediar al glucidelor sunt:

1. Fr uc to za a bs or bi ta l a n iv el ul t ub ul ui d ig es ti v a ju ng e p e c al ea v en ei c av e
17. Care dintre enunturile urmatoare este faIs: inferioare la ficat
1 . S tr uc tu ri g lu ci di ce i nt ra i n a lc at ui re a m em br an el or c el ul ar e 2. in fi ca t gal act oza est e t ranfo rma ta in gluc oza
2 . Pe nt oz el e i nt ra i n a lc at ui re a a ci zi lo r n uc le ic i 3. La niv elul fic at ului g ala ct oza poa te fi stoc ata sub forma de g lic ogen
3. G lu ci de le a u r ol e ne rg et ic , r ol p la st ic s i r ol f un ct io na l 4. I~ f ic at c ea m ai m ar e p ar te d in f ru ct oz a e st e t ra nsf or ma ta i n g lu co za

4. Gl ic og en ul r ep re zi nt a r ez er va e ne rg en ti ca mo bi li za ta p ri or it ar i n c on di ti il e d e
solicitare de lunga durata 22. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu procesele de tip catabolic:

1. Au ca re zul tat produce rea de e nergi e

18. Care dintre enunturile urmatoare despre rolullipidelor in organism sunt 2 . S un t r ep re ze nt at e d e r ea ct ii c hi mi ce i n c ad ru l c ar or a a re l oc d esc omp un er ea
adevarate: substantelor macromoleculare
1. D eg ra da re a u nu i g ra m d e l ip id e e li be re az a 9 ,3 K ca l 3 . P ar te d in e ne rg ia r ez ul ta ta d in p ro ce se le c at ap ol ic e s e p ie rd e s ub f or ma d e

2 . L ip id el e i nt ra i n c on st it ut ia t ut ur or s is te me lo r d e c it ome mb ra ne caldura
3 . C an ti ta ti i mp or ta nt e d e l ip id e s e g as es c d ep oz it at e i n j u ru l o rg an el or 4 . La v ar st el e t in er e p re do mi na c at ab ol is mu l
4 . U ne le d in tr e s ub st an te le I ip id ic e r ep re zi nt a p re cu rs or i a i u no r h or mo ni

23. Indicati afirmatiile adevarate :

19. Care dintre enunturile urmatoare in legatura cu lipideIesunt adevarate: 1. Cea mai mare parte a cantitatii de ATP furnizata de 0 molecula de glucoza se
1. Au rol ener geti c va sintetiza in timpul fosforilarii oxidative
2. Au rol plastic 2. In timpul f osfo rila rii oxi dat ive a gluc oze i se obt in 30 molec ule de ATP
3 . Au ro l funct iona l

12 6 127

3. La sfarsitul ciclului"Krebs se vor obtine 2 molecule de ATP dintr-o molecula 28. Urina contine:
de glucoza 1. 15% apa
4. In urma glicolizei anaerobe seobtin34 molecule de ATP
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 2. 95% apa 68/90

3. 50% apa
24. Indieati afirmatiile adevarate in legatura cu tractul urinar: 4. Saruri de potasiu, calciu, magneziu, sodium
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
1. In mod normal este steril
2. Nu este rezistent la colonizarea bacteriana 29. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu metabolismul:

3. Prezenta bacteriilor la nivelul vezicii urinare determina fenomene inflamatorii 1. Reprezinta totalitatea reactiilor biochimice de sinteza pri degradare
4. 0buna hidratare creste riscul colonizarii bacteriene a tractului urinar 2. In functie de sensul biologic al acestor reactii biochimice procesele metabolice
pot fi de tip catabolic sau anabolic
25. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu mictinnear 3. In general procesele ~abolice se afla In echilibru dinamic cu cele catabolice
1. Reflexul de mictiune produce dorinta constienta de a urina daca mictiunea nu 4. Aceste reactii biochimice din cadrul metabolismului au drept rezultat
este posibila men tine rea vi eti i .
2. Reflexul de mictiune poate determina mictiunea
3. Reflexul de rnictiune se autoamplifica 30. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu acizii grasi:
4. Este procesul de golire al pelvisului renal 1. 0parte dintre acestia raman in plasma sub forma de acizi grasi liberi
2. La nivelcelular ei pot trece printr-o secventa de reactii chimice de beta-oxidare
26. Indicati afirma~iileadevarate in legatura cu secretia tubulara: 3 . L a n iv el c el ul ar p ot fi utilizati pentru resinteza diferitilor compusi lipidici
1. Secretia de ioni de hidrogen este unmecanism activ cu sediu principalla 4. In marea lor majoritate patrund in ceIulele nervoase
nivelul tubului contort distal

2. Prin secretia de ioni de hidrogen rinichiul participa la reglarea echilibrului Raspunsuri: 9. B (pag 108)
acido-bazic Complement simplu ~ 10. e (pag 108)
3. Procesele de secretie au loc doar lanivelul ansei Henle 1. D (pag 104) 11. B (pag 109)
4. Mecanismele secretiei sunt la feI cu cele ale reabsorbtiei (active si pasive) 2. E ( pag 104) 12. e (pag 109)

3. e (pag 104) 13. e (~ag 109, 110)


27. Indicati afirmatiile adevarate in legatura cu secretia de potasiu: 4 .. B (pag 105) 14. D (pag 110)
1. Are loc mai ales Intubul contort distal 5. E(pag105) 15. E (pag 110)
2. Are loc prin mecanisme active sipasive 6 .. E (pag 105) Complement multiplu
3. Cu ajutorul ei rinichiul asigura mentinerea normala a.potasemiei 7. A (pag 106) 16. E (pag 110)
4. Are loc mai alesIn tubul contort.proximal 8. D (pag 106) 17. D (pag 110)

128 129

18. E (pag 110) 25. A (pag 105) TESTUL NR. 17


19. E (pag 110) 26. C (pag 104) Intrebari realizate de Asist. Univ. Dr. Ruxandra Negoi
20. C (pag 109) 27. A (pag 104, 105)
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 69/90
2 1. B ( pag 1 08) 28. C (pag 105) Complement simplu
2 2. A ( pa g 1 08 ) 2 9. E ( pa g 1 08)
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
2 3. B ( pa g 1 08 ) 3 0. A ( pa g 1 10 ) 1. Care dintre urmatoarele clemente nu face parte din structura acinului
2 4. B ( pa g 1 06)
pulmonar:

A. Duct alveolar
B. Alveole pulmonare
C. Saculeti alveolari

D. Bronhiola respiratorie
E. Bronhiola Iobulara

2. Ultimeleramificatii ale arborelui bronsic sunt:

A. Alveolele pulmonare

B. Bronhiolele respiratorii
C. Acinii pulmonari
D. Bronhiolele lobulare
E. Saculetii alveolari

3. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu traheea este adevarata:

A. Reprezinta 0 raspantie intre calea respiratorie ~idigestiva


B. Are functie respiratorie ~ifonatorie
C. Este un organ care continua faringele

D. Seimpartein doua bronhii la nivelul vertebrei T4


E. Prezinta corzi vocale

4. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu membrana alveolo-

capilara esteadevarata:

A. Se mai numeste membrana respiratorie

130 131

B . La n iv el ul e i a u l oc sc hi mb ur il e d e g az e d in tr e s an ge ~ i br on hi ol el e r es pi ra to ri i 8. Desprevolumele pulmonare este adevarat ca:

c. E ste fermata din arteriole pulmonare ~iperetii bronhiolelor lobulare A. Volumul rezidual este determinat prin spirometrie

D. Este fermata din pe ret ii a lve olari impreuna cu ve nule le pulmonare . B. Volu mul cure nt nu poat e fi determinat spirometric
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 70/90
E. La n iv el ul e i a u l oc s ch imb ur il e d in tr e s an ge s i b ro nh io le 1e l ob ul ar e C. Volu mul cure nt e st e vol umul care ra ma ne in pl ama ni dupa 0 expiratie fortata
D . V ol umu l e xp ir at or d e r ez er va e st e v ol umu l s up li me nt ar c ar e p oa te fi inspirat
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
5. r Care dintre urmatoarele afirmatii in Iegatura cu arborele bronsic este peste volumul curent

falsa: E. Vol umul rezi dual este vol umul de ae r ca fe ra ma ne i nplamani dupa un expi r

A . B ro nh io le le r es pi ra to ri i s e c on ti nu a c u d uc te a lv eo la re fortat

B . Du ct el e a lv eo la re se t er mi na p ri n sa cu le ti a lv eo la ri

C . B ro nh io le le r es pi ra to ri i se c on ti nu a c u b ro nh io le l ob ul ar e 9. Desprecapacitatile pulmonare nu este adevarat ci:

D . B ro nh ii le s e d iv id i n b ro nh io le A . C ap ac it at ea i nsp ir at or ie e st e e ga la c u su ma d in tr e v ol umu l c ur en t ~ i vo lu mu l

E. Du ct el e a lv eo la re f ac p ar te d in st ru ct ur a a ci ni lo r p ul mo na ri inspirator de rezerva

B . C ap ac it at ea p ul mo na ra t ot al a e st e e ga la c u c ap ac i~ at ea v it al a p lu s v ol umu l

6. Dimensiunile plamanilor variaza prin: rezidual

A. Ridicarea coastelor care determina descresterea diametrului antero-posterior al C . To at e v ol um el e p ul mo na re se m as oa ra sp ir ome tr ic

toracelui D . C ap ac it at ea r ez id ua la f un ct io na la e st e e ga la c u s uma d in tr e v ol um ul e xp ir at or

B . R id ic ar ea c ost el or c ar e d et er mi na a lu ng ir ea c av it at ii t or ac ic e de rezerva ~ivolumul rezidual

C . C ob or ar ea c oa st el or c ar e d et er mi na d es cr es te re a d ia me tr ul ui a nt er o- po st er io r al E . V ol um ul c ur en t s e ma sc ar a s pi ro me tr ic

toracelui

D . C ob or ar ea c oa st el or c ar ed et er mi na c re st er ea d ia me tr ul ui a nt er o- po st er io r al 10.In alcituirea membranei aleveolocapilare intra:

toracelui A. E piteliu alveolar

E. C on tr ac ti a d ia fr ag me i i n t imp ul e xp ir ul ui . B . Surfa ct ant

C. L ichid tensio-activ

7. Presiunea alveolara este: D. Interstitiu pulmonar

A . E st e p re si un ea d in s pa ti ul p le ur al E. Toate
B . I n i ns pi r e st e m ai ma re d ec at p re si un ea a tm osf er ic a

c. I n e xp ir e st e ma i m ic a d ec at p re si un ea a tmo sf er ic a 11. Care dintre urmatoarele aflrmatii este adevarata:

D. Est e de 1 em H20 indi feren t de fa zel e re spirat ie i A. O xi ge nu ld if uz ea za d in s an ge le c ap il ar i n a lv eo le

E. I n t imp ul i ns pi ru lu i n or ma l e st e n eg at iv a B. Difuz iune a a re l oc di nspre z ona c u pre si une mica intre z ona c u p resiune ma i

mare

132 133

'I, '.!I
D . E mf iz emu l p ul mo na r e st e d e c el e ma i mu lt e o ri c on se ci nt a fu ma tu lu i
C. Concentratia gazelor in aerul alveolar este identica cu cea atmosferica

D . A er ul a tmo sf er ic e st e u me zi t i na in te d e a a ju ng e i n a lv eol e mdelungat

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
E . D in a er ul a lve ol ar e st e e xt ra s d io xi du l d e c ar bo n E. G ri pa nu e st e c on ta gi oa sa 71/90
15. Care dintre urmatoarele afirmatii i n l eg at ur a c u n ef ron ul e st e a de va ra ta :
12. Care dintre urmat oarele afirmatii in le gatura cu difuzi une oxigenului este
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
adevarata: A. Es te u ni ta te a f un ct io na la a f ic at ul ui

A. S e f ac e d in a er ul a lve ol ar s pr e s an ge le d in c ap il ar el e p ul mo na re B. E ste alatuit din corticala ~imedulara

C . C ei j ux ta me du la ri r ep re zi nt a 8 5% d in n um ar ul t ot al
B . S e f ac e d eo ar ec e p re si un ea p ar ti al a a o xi ge nu lu i i n a er ul a lv eo la r e st e d e 4 0
mmcolmmHg D . C ei c or ti c a li r ep re zi nt a 8 5% d in n uma ru l t ot al

C . S e f ac e d eo ar ec e i n s an ge le d in c ap il ar el e p ul mo na re p re si un ea p ar ti al s a E. Ce i c orti c al i au anse Henle lungi

oxigenului e st e de 100 mm col Hg

D . D uc e l a sc ad er ea p re si un ii p ar ti al e a o xi ge nu lu i i n p la sm a

E . D uc e l a c re st er ea p re si un i p ar ti al e a o xi ge nu lu i i m a er ul a lv eo la r Complement multiplu

13. Despre transport ul ga zel or este adevarat ci:


- 16. C ar e d in tr e u rma toa re le a fi rm at ii e st e a de va ra ta :

A. Fie care molec ula de he moglobina se poate combina cu maxim 5 mol ecule de 1 . F ose le n az al e s un si tu at e su b b az a c ra ni ul ui

oxigen 2. Faringele reprezinta 0 raspantie intre calea respiratorie ~idigestive

B . C an ti ta te ta d e o xi ge n c ar e s e c omb in a c u h em ogl ob in a d ep in de d e p re si un ea 3. Trahee a se impart e la ni velul verte bre i T4 in doua bronhii

partiala a oxigenului plasmatic 4 . F ar in ge le a re f un ct ie r ep ir at or ie ~ i f on at or ie

C . C re st er ea p H- lu i d et er mi na s ca de re a c ap ac it at ii h em og lo bi ne i d e a l eg a

oxigenul 17. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura ell plamanii este adevarata:

D . C 02 e st e t ra ns po rt at p ri n s an ge n uma isu b f or ma d a b ic ar bo na t p la sma ti c 1. Au capac ita tea tot ala de 4000 ml aer

E . C re st er ea t emp er at ur ii d et er mi na c re st er ea c ap ac it at ii h emo gl ob ine i d e a l eg a 2. Sunt inveliti de 0 seroasa numita pleura

oxigenul 3 . F oi ta p ar ie ta la p le ur al a a co pe ra p la ma nu l

4 . F oi ta v isc er al a p le ur al a acopera plamanul


14. Este adevarat ca:
.
A. Respiratia Cheyne-Stokes reprezinta 0 modificare normal a a ritmului respirator 18. Care di ntre urma toarele a fi rmat ii despre expir sunt ade viirat e:

B. Fibroza pulmonata e ste 0 boala contagioasa 1 . I n t im pul e xp ir ul ui l in is ti t d ia fr agm a s e r el ax ea za

C . Emf iz emu l p ul mo na r e st e d e c el e m ai m ul te o ri c on se ci nt a u ne i i nf ec ti i 2 . Fo rt el e e la st ic e p ul mo na re s ta u l a b az a r ea li za ri i e xp ir ul ui

respiratorii acute virale 3 . Fo rt a de t en si un e su pe rf ic ia la f av or iz ea za e xpi ru l

135
134

4. Fortele elastice pulmonare sunt de doua tipuri 23 . Care dint re u rmato are le afirma tii in leg atu ra e u d ebitu l re sp ira tor su nt

adevarate:

19. Care din tre urma toare le a firmat ii in leg atura c u presiu nea p leura Ii este 1. Este egal cu produsul dintre volumul rezidual ~ifrecventa respiratorie
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 72/90
adevarata: 2. Este cantitatea totala de aer deplasata in arborele respirator in fiecare minut
1. Este presiunea din spatiul cuprins intre pleura parietala ~iviscerala 3. La 0 frecventa-respiratorie de 18~minuteste egal cu 11Llminut
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
2. Semai numeste presiune alveolara 4. Este egal cu produsul dintre volumul curent ~ifrecventa respiratorie
3. Este mai mica decat presiunea atmosferica
4. Nu varieaza cu fazele respiratorii 24. Factori i care i nf luenteaza r at a dif uziuni i gazel or pri n membrana

alveolocapilari sunt:

20. Car e dintr e urmat oarele afi rmat ii sunt adevi rate: 1. Grosimea membranei respiratorii
1. Muschii care determina ridicarea grilajului costal se numesc muschi expiratori 2. Suprafata membranei respiratorii
2. Dintre muschii expiratori fac parte ~imuschii gatului 3. Coeficientul de difuziune al gazului
3. Muschii care determina coborarea grilajului costal sunt muschi inspiratori 4. Presi~ea partiala a gazului in atmosfera
4. Muschii drepti abdominali suntmuschi inspiratori
25. Ca re din tre urmatoa rele a firmati i in lega tura cu d ifu ziu nea C02 sunt

21. Care d intre u rmato arel e a firmat ii in le gatu ra c u v entil atia alv eo lara sunt adevarate:

adevarate: 1.· Se face dinspre aerul alveolar spre sangele din capilarele pulmonare
1. Are 0 valoare medie de 6 Llmin 2 .. C 02 di fu ze az a d e 2 0 d e o ri m ai i nce t d eca t 0 2
2. Este unul dintre factorii care determina presiunile partiale ale 02 siC02 in 3. Presiunea partiala a C02 in aerul alveolar este de46 mm col Hg
alveole 4. C02 estemaiputin solubil in lichidele organismului decat 02
3. Nu participa la schimburile de gaze respiratorii
4. Este volumul de aer care ajunge in zona alveolara a tractului respirator in 26. Des pr e t rans port ul ui 02 s unt adevarate:

fiecare minut 1. Din plasma 02 difuzeaza in eritrocite


2. In eritrocite 02 se combina ireversibil cu ionii deFe din structura

22. Despre vol umele pul monare sunt adevi rate: hemoglobinei
1. Volumul inspirator de rezerva este de cca 1500ml 3. 98,5% din 02 din sangele arterial este transportat de hemoglobina
2. Volumul expirator de rezerva este de cca 1500ml 4. Inmod normal exista 109 dehemoglobina/dl sange
3. Volumul curent este volumul de aer inspirat si expirat in timpul respiratiei
normale 27. Sunt adevirate:

4 . V olu mu l cu re nt e st e d e c ca 1 50 0 ml 1. Coeficientul de utilizare al 02 poate sa scada in timpul efortului

136 137

2. Hemoglobina redusa imprima sangelui venos culoarea rosie-violacee, 10. E (pag 100) 20. E (pag 98)

3 . R eg la re a v en ti la ti ei se r ea li ze az a p e b az a s ti mu li l or p ri mi ti d e l a b ar or ec ep to ri i 11. D (pag 100) 21. C (pag 99)

din vasele sanguine 12. A (pag 100) 22. A (pag 99)


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 73/90
4 . R eg la re a v en ti la ti ei s e r ea li z~ az a d e c at re c en tr ii n er vo si d in b ul b ~ i pu nt e 13. B (pag 100, 101) 23. C (pag 99)
14. D (pag 101) 24. A (pag 100)

5/10/2018
28. Rini chi i au urma toa rel e roluri : Biologie-TesteAdmitere
15. D 2011
(pag -slidepdf.com
103) 25. E (pag 100)

1. De a sec ret a ~i e libe ra renin a Complement multiplu 26. B (pag 100)

2. De a activa vitamina D3 16. A (pag 97) 27. C (pag 101)

3. De a exc ret a ce a ma i mare pa rte a pro dusilor fi nal i d e me tabo lism 17. C (pag 97) 28. E (pag 103)

. 4. De a forma ~i e li bera eri tropoi eti na 18. E (pag 98, 99) 29. B (pag 103)

19. B (pag 98) 30. C (pag 103)

2 9. D es pr e f il tr ar ea g lo me ru la ra s un t a de vi ra te :

1 . U ri na p ri ma ra s e m ai n um es te f il tr at g lo me ru la r

2 . Fi lt ra tu l g lo me ru la r e st e 0 plasma care contine proteine in cantitati

semnificative

3 . De bi tu l f il tr ar ii g lo me ru la re e st e d e a pr ox im at iv 1 25 m ll mi nu t

4. Pe ste 9 9% din fi lt rat ul glomerul ar t rece in uri na

30. Ciile urinare sunt formate din:

1 . N ef ro ni

2. Calice

3. T ubi.contorti

4. Ve zi ca u ri na ra

R uxandra Ne goi 4. A (pag 97)


Rispunsuri 5. C (pag 97)

Complement simplu 6. C (pag 98)

1. E (pag 97) 7. E (pag 98)

2. B (pag 97) 8. E (pag 99)

3. D (pag97) 9. C (pag 99)

139
138

TESTELE NR. 18 S I 19 C. L a tineri predomina anabolismul.

Intrebiri realizate de Asistent Universitar dr.CARMEN STANESCU D. in convalescenta predominii anabolismul.

E . In cursul eforturilor mari predomina anabolismul.


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 74/90
Urmitoarele intrebiri au un singur rispuns corect:
1. De sp re met abol ism sunt adeva rat e urma toare le, cu e xcep tia e' 5. Despre gl icoge nogene zi e st e fals ci:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011 - slidepdf.com
A Reprezintii procesul de formare a glicogenului.
AReprezintii totalitatea reactiilor biochimice din organismele vii.

B .A ce st e r ea ct ii p ot f i o ri d e si nt ez a o ri d e d eg ra da re . B . A re l oc c u p re ca de re i n c el ul a h ep at ic a s i mu sc ul ar a,

C . I n u rma a ce st ui p ro ce s r ez ul ta u n p ol ime r a l g lu co ze i c u m ol ec ul a f oa rt e ma re .
C.Reac!iile nu se pot potenta sau inhiba reciproc.
D .A ce st e r ea ct ii d e d es fa so ar a c u c on su m s au c u p ro du ce re d e e ne rg ie . D. G li co ge nu l r ez ul ta t e st e f or ma d e d ep oz it a g lu co ze i.

E .Se nsu l b io lo gi c a l a ce st or r ea ct ii st ab il es te d ac a s un t d e t ip a na bo li sm sa u E. R ep re zi nt a p ro ce su l i n c ar e g li co ge nu l p oa te f i mo bi li za t c u u su ri nt a p ri n r ea ct ii

catabolism. de depolimerizare.

2 . A le ge ti r asp un su l c or ec t i n l eg at ur a c u c at ab ol is mu l: 6. Ale geti ra spunsul corec t in le gat ura cu gli coli za:

A Es te u n s et d e r ea ct ii c hi mi ce d e d es co mp un er e sa u si nt ez a a s ub st an te lo r A Re prezi nta desfac erea molec ule i de gluc oza pen tru a forma doua mole cul e de

macromoleculare. acid piruvic.

B.Substantele provin doar din alimente (sursa exogena), B . P ro ce s~ l se d es fa so ar a i n d ou a, t re i t re pt e d e r ea ct ii c hi mi ce s uc ce si ve .

C.Substan!ele provin doar din structurile celulare ( sursa endogena). C . F ie ca re t re ap ta e st e c at al iz at ii d e a ce ea si e nz im a, f ii nd 0 enzima specifics.

D .P ar te d in e ne rg ia r ez ul ta ta l a n iv el c el ul ar ( 25 %) 's e p ie rd e s ub f or ma d e c al du ra , D . I n t imp ul a ce st ui p ro ce s s e s in te ti ze az a c an ti ta ti f oa rt e ma ri d e A TP .

E. Are ca re zul tat pro ducere a de e nergi e . E. Ce le douii molec ule de aci d pi ruvic rez ult ate dint r-o mole cul a de gl ucoza pot fi

t ra ns fo rma te i n a bse nt a o xi ge nu lu i i n d ou a mo le cu le d e a ce ti l- co en zi ma A

3 . Al eg et i r as pu nsu l c or ec t i n l eg at ur a c u a na bo li smu l:

A C on st a i n t ot al it at ea r ea ct ii lo r b io ch im ic e c ar e r ef ac m ac ro mo le cu le le u za te . 7 . A le ge ti r as pu ns ul c or ec t i n l eg at ur a c u g lu co ne og en ez a:
.
B . A ce st e r ea ct ii s e d es fa so ar a c u c on su m e ne rg et ic . A P re su pu ne t ra nsf or ma re a a ci zi lo r g ra si sa u a a mi no ac iz il or i n g lu co za ,

C. Aceste reactii utilizeaza moleculele absorbite la nivelul tubului digestiv. B . S e p ro du ce a tu nc i c in d g li ce mi a sc ad e d at or it a a po rt ul ui i ns uf ic ie nt d e g lu co za

D. Aceste reactii utilizeaza moleculele rezultate din procesele catabolice. ori a utilizarii ei excesive.
E. T ea te c el e d e ma i su s s un t a de va ra te , C. Glucagonul, hormonul pancreasului endocrin, stimuleaza gluconeogeneza.

D. Valorile glicemiei sunt relativ constante intre 70-1OOmg/lOOmlsinge.

4. Despre metabolism nu este adevarat ca: E . To at e d e m ai s us su nt a de vi ir at e.

A P ro ce se le a na bo li ce se a fl a i n e ch il ib ru d in ami c c u c el e c at ab ol ic e.

B.lntensitatea acestor procese variaza pe parcursul vietii,

140 141

8. Al ege ti raspunsul c orec t in leg atur a c u r olul gluc ide lor in orga nism: B . C on tr ol ul a po rt ul ui a li me nt ar c a sursa principals de aminoacizi.

A. Rolul energetic nu este primordial. C. Controlul sistemului nervos somatic, potentat de sistemul endocrin.

B . G li co ge nu l d in f ic at e st e 0 rezerva energetics (aproximativ 1000 kcal). D. M en ti ne re a u nu i e ch il ib ru i nt re p ro ce se le d e a na bo li sm s i c el e d e c at ab ol is m a l


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 proteinelor. 75/90
C . P en to ze le ( ri bo za ~ i g lu co za ) i nt ra i n a lc at ui re a u no r e nz ime .
D. Anumite structuri glucidice intra in alcatuirea membranelor celulare. E . Controlul cheltuielilor energetice se face exclusiv sub actiunea sistemului

5/10/2018
E. D eg ra da re a c om pl et e a u nu i g ra m d e g lu co za f um iz ea za 9 ,3 k ca l. endocrin. 2011-slidepdf.com
Biologie-TesteAdmitere

9. Despre me tab olismul i nte rmed iar al lipi del or este adevarat ca: 1 2. Si st em ul e nd oc ri n i nt er vi ne i n r eg la re a m et ab ol is mu lu i i nt er me di ar

A Ch il om ic ro ni i s un t s ci nd at i d oa r i n a ci zi g ra si s i g li ce ro l. p ro ti di c p ri n u rma to ar el e, c u e xc ep ti a;

B . D oa r a ci zi i g ra si s un t u ti li za bi li l a n iv el t is ul ar . A H or mo ni i e st ro ge ni s ti mu le az a s in te za d e p ro te in e.

C . A c iz ii g ra si p at ru nd i n c el ul el e n er vo as e sa u r ami n i n p la sm a. B. T estosteronul are efect catabolic pe metabolismul protidic.

D . La n iv el c el ul ar , a ci zi i g ra si s uf er a 0 secventa de reactii de beta-oxidare C . H or mo nu l d e c re st er e a re e fe ct a na bo li za nt p e me ta bo li sm ul p ro ti di c.

eliberind energie. D. T iroxina favorizeaza procesele catabolice.

E. A ci zi i g ra si d in c el ul e n u p ot f i f ol os it i p en tr u r es in te za d if er it il or c omp usi E . Glucocorticoizii au efecte catabolice.

lipidici"
1 3. S ist em ul n er vo s v eg et at iv i nt er vi ne i n c on tr ol ul m et ab ol is mu lu i p ro ti di c

10. Despre re gia re a meta boli smul ui int ermedi ar al lipi del or sunt fal se prin:

u rm at oa re le a fi rma ti i, c u e xc ep ti ae A. Sistemul nervos vegetativ simpatic antreneaza predominanta procesele

A. Noradrenalina nu are efect in degradarea trigliceridelor, anabolice.

B. Cortizolul are efect antagonic somatotropului in privinta mobilizarii acizilor B. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic antreneaza predominanta proceselor

grasi din depozite. catabolice.

C. Insulina determina stimularea lipogenezei. C . A ta t s is te mu l n er vo s v eg et at iv si mp at ic c at s i e el p ar as imp at ic s ti rn ul ea za

D.-Hormonii tiroidieni determina mobilizarea lenta a grasimilor. procesele anabolice.

E . Adrenalina determina degradarea trigliceridelor ~iinhiba mobiIizarea acizilor D. Atat sistemul nervos vegetativ simpatic cat ~ieel parasimpatic stimuleaza

procesele catabolice.
gra~i.
E . Intervine in controlul echilibrului dintre procesele anabolice ~icele catabolice.

11. Mec ani smel e de regl are a le met abol ismul ui i nte rme dia r a l prote ine lor

presupun: 14. De spr e un aminoa ci d sun t ade vara te urmat oare le c u e xce pti ar

A C on tr ol ul f ac ul ta ti v a l si st em ul ui n er vo s i n r eg la re a p ro ce se lo r d e a na bo li sm A P o at e s uf er i u n p ro ce s d e d ez ami na re ~ i re zu lt a u n c et oa ci d.

sau catabolism proteic. B. POlitesuferi un proces de decarboxilare ~irezulta amine biogene.

142 143

C . I n p r ez en ta u nu i c et oa ci d p oa te f ol osi l a si nt ez a u nu i a lt a mi no ac id . 18. Despre fosfocreatina (PC) sunt adevirate urmatoarele afirmatii, cu


D. Poate intra direct in reactii de lipogeneza sau gluconeogeneza, exceptia:
E . P ri n d eg ra da re a l ui r ez ul ta u re e s i a mo ni ac . A. Es te ma i a bu nd en ta i n c el ul a d ec at AT P- ul .
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 76/90
B. L egatura macroergica de la nivelul sau contine 13000 calorii/mol.
15. Rolul proteinelor in organism es!e prezentat de urmitoarele afirmatii, cu C . N u p oa te a ct io na c a a ge nt d e l eg at ur a p en tr u t ra nsf er ul d e e ne rg ie i nt re
exeeptia;
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere 2011
principiile -slidepdf.com
alimentare ~i sistemele functionale celulare.
A. Reprezinta scheletul ce sta la baza ultrastructurii celulelor. D . Ea p oa te t ra ns fe ra e ne rg ie p ri n sc hi mb c u A TP -u l.
B. Proteinele stau la baza condrinei. E . I n t imp ul u ti li za ri i A TP -u lu i i n c el ul a, e ne rg ia d in P C n u p oa te f i t ra ns fe ra ta

C . P ro te in el e a u r ol d e t ra nsp or to r p ri n s an ge , l ic hi du l i nt est in al , o ri p ri n acestuia.


membranele celulare.

D . R ol ul lo r e ne rg et ic s e m an if est a i n c az ur i e xt re me , c an d d ep oz it el e d e g li co ge n 19. Prin rata metabolismului intelegem:


~ilipide sunt epuizate. A . C an ti ta te a d e c al or ii s au k il oc al or ii c ar e r ez ul ta i n o rg an is m.

E . Proteinel: reprezinta maj oritatea substantelor "active" din organism. B. Rata utilizarii energiei in organism.

C. Raportul dintre cresterea activitatii celulare ~iscaderea activitatii celulare.


- 16. Prin metabolism energetic intelegem: D . R ap or tu l d in tr e c on su mu l d e e ne rg ie s i p ro du ce re a d e e ne rg ie i n o rg an is m.

A. Cantitatea totala de energie care ia nastere in cursul metabolismului intermediar. E . C on su mu l f ix d e e ne rg ie a l o rg an ism ul ui p en tr u me nt in er ea f un ct ii lo r v it al e.

B . C an ti ta te a t ot al a d e e ne rg ie u ti li za ta d e o rg an is m.
C. E nergia utilizata de organism pentru mentinerea proceselor vitale. 20. Despre metabolismul bazal este adevirat ci:
D . To ta li ta te a s ch im bu ri lo r e ne rg et ic e d in tr e o rg an is m ~ i me di u. A . Va lo ar ea s a n u p oa te f i e x pr im at a i n f un ct ie d e g re ut at e.
E . E nergia utilizata de organism pentru realizarea unor reactii adaptative. B. Reprezinta cheltuielile variabile ale organismului in functie de varsta.

C . Va lo ar ea s a p oa te fi exprimata.in functie de suprafata corporala.


17 .D es pr e AT P e st e a dev ir at c i: D. S e p oa te ma su ra i n o ri ce c on di ti i p ri n m et od a c al or im et ri ei i nd ir ec te .

A. D oa r g lu ci de le ~ i l ip id el e p ot f i u t il iz at e d e c el ul e p en tr u o bt in er ea A TP -u lu i. E. Va lo ri le m et ab ol is mu lu i b az ~l p ot f i e xp ri ma te ~ i pr oc en tu al i n r ap or t c u v al or il e
B . Mo le cu la a re d ou a l eg at ur i f osf at ma cr oe rg ic e i n s tr uc tu ra sa . standard din tabele speciale admitand 0 abatere de + 1- 2 0% f at a d e v al oa re a me di e.

C . R ep re zi nt a e el m ai a bu nd en t d ep oz it d e l eg at ur i f os fa t- ma cr oe rg ic e d in c el ul a.

D. ATP-ul are inmagazinat in structura sa 12000 calorii/mol in conditii fiziologice. 21. Despre aparatul genital feminin este adevirat ci:
E. A TP -u l n u p oa te a ct io na c a a ge nt d e l eg at ur a p en tr u t ra nsf er ul d e e ne rg ie i nt re A . Es te f or ma t d in tr -o g la nd a e nd oc ri na m ix ta , o va ru l, c ai g en it al e ~ i o rg an e
principiile alimentare si sistemele functionale celulare. genitale exteme.

B . Es te f or ma t d in o va r si o rg an e g en it al e e xt eme .

144 145

C . Es te f or ma td in tr -o g la nd a mi xt a o va ru l, d in c ai g en it al e ~ i o rg an e g en it al e TESTUL NR. 19
externe. Intrebari tip complement grupat:
D. E st e f or ma t d in o rg an e g en it al e e xt er ne ~ i c ru g en it al e. 25. Despre lipide este adevarat ca:
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
E .E ste format din cai ~iorgane genitale interne ~iexterne. 1 . L a n iv el c el ul ar , a ci zi i g ra si s uf er a r ea ct ii d e b et a- ox id ar e . . 77/90
2. Chilomicronii pot fi scindati in glicerol, glicoproteine ~icolesterol.

5/10/2018
22. Despre ovar sunt adevarate urmjlfoarele, cu exceptla: 3. Chilomicronii
Biologie-TesteAdmitere ajung prin vasele chilifere in lirnfa.
2011-slidepdf.com
A . Es te si tu at i n c av it at ea a bd om in al a l a f em ei a a du lt a, 4 . C hi lo mi cr on ii f or ma ti i n c el ul el e h ep at ie e t re e i n v en a p or ta .
B . E st e u n o rg an p er ec he c u f un ct ie r ni xt a e nd oc ri na ~ i e xo cr in a.

C. Furtctia endocrina consta in secretia de hormoni: estrogeni si progesteron. 26. Mecanismele de reglare a metabolismului intermediar lipidic presupun:
D. Functia exocrina consta in producerea ovulelor. 1.Actiunea insulinei ce determina stimularea lipogenezei.

E. Are forma unui ovoi d turt it c anta rind 6-8g, eu doua fe te , doua margi ni si doua 2 . A ct,iu ne a n or ad re na li ne i c e d et er mi na mo bi li za re a a ei zi lo r g ra si .

extremitati. 3. Actiunea somatotropului ce determina efecte lipolitice.

4. Actiunea hormonilor tiroidieni cu efecte lipogenetiee.

23. Legat de structura ovarului estefals ca:


A . L a s up ra fa ta , s ub e pi te li ul si mp lu se a fl a a lb ug in ee a. 27. Care dintre urmatoarele afirmatii exemplifica rolullipidelor in organism:
B . Pa re nh im ul g la nd ul ar s e a fl a In interior, alcatuit din corticala si medulara,

C . I n z on a c or ti ca la s e a fl a f ol ic ul ii o va ri en i i n s ta di i d if er it e d e e vo lu ti e, 1.Reprezinta principalul rezervor energetic din organism, aproximativ 50000 kcal,


D . I n z on a me du la ra s e g ase sc v ase sa ng vi ne , l imf at ic e s i f ib re n er vo as e 2. L ipidele intra in constitutia tuturor sistemelor de citomembrane.

vegetative. 3 . U ne le l ip id e s un t p re cu rso ri a i u no r h or mo ni .
E . E ste acoperit la suprafata de un epiteliu cubic pluristratificat. 4 . A nu mi te f os fo li pi de i nt er vi n i n p ri ma f az a a p ro ce su lu i d e c oa gu la re .

24. Despre foliculii ovarieni este adevarat ca: 28. Despre metaboli;mul intermediar al proteinelor este adevarat ca:
A . P ot f i p ri mo rd ia li , s ee un da ri , e vo lu ti vi , t er ti ar i ~ i de Gr aa f. 1 . P en tr u si nt ez a d e p ro te in e o rg an ism ul f ol os es te a mi no ac iz i p ro ve ni ti d in

B . I n f ie ca re l un a, i nc ep an d c u p ub er ta te a ~ i pi in a l a me no pa uz a, u n f ol ic ul alimente.
secundar devine folicul matur. 2. Pentru sinteza de proteine organismul foloseste 0 parte din aminoacizii rezultati

C. Folicul matur are dimensiuni medii comparativ cu restul foliculilor. din catabolismul proteinelor.
D. Foliculul matur contine ovogonia. 3 . C on ce nt ra ti a n or ma la a a mi no ac iz il o; i n sa ng e e st e i nt re 3 5- 6 5mg /l 00 ml

E. Du pa e li mi na re a o vo go ni ei , f ol ic ul ul ma tu r d ev in e c or p g al be n. plasma.
4 . To ti a mi no ac iz ii p ot d if uz a p ri n p or ii me mb ra ne i c el ul ar e.

146 147

29. Despre aminoacizi sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu exceptia; 3. Nucleul amigdalian ~isistemullimbic au stranse legaturi cu hipotalamusul

1.Aminoacizii formati in organism din precursori glucidici ~ilipidici sunt folositi intervenind in reglarea alimentatiei.

in sinteza de proteine. 4. In reglarea nutritiva rolul eel mai important revine produsilor metabolismului

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
2 . I n s in te za d e p ro te in e s un t f ol osi ti d oa r a mi no ac iz ii f or ma ti i n o rg an is m. lipidic. 78/90
3. Aminoacizii traverseaza membrana celulara prin transport activ sau difuziune
facilitata. 33. Despre obezitate este fals ca:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
4 . To ti a mi no ac iz ii a u mo le cu le s uf ic ie nt d e mi ci p en tr u a d if uz a p ri n p or ii 1 . O da ta i ns ta la ta , p en tr u me nt in er ea e i, a po rt ul ~ i c on su mu l p ot v ar ia .

membranei celulare. 2 . A pa re p ri nt r- un a po rt e xc esi v d e e ne rg ie i n c omp ar at ie c u c on su mu l.

3. E ste 0 boala metabolica minora, lara consecinte grave.

30. Despre ratia alimentara este adevarat ca: 4. E ste insotita de tulburari metabolice maj ore.

1. Alimentatia echilibrata asigura organismului suportul energetic pentru existenta.

2 . A po rt ul d e a li me nt e s e f ac e i n c on co rd an ta c u n ev oi le o rg an is mu lu i i n f un ct ie d e 34. Despre inanitie este adevarat ca:


varsta, anotimp, clima si tipul activitatii depuse. 1.Determina golirea depozitelor nutritive din organism.

3. Alimentatia asigura organismului elementele necesare creerii structurilor noi sau 2. E liminarea excesiva de lipide este constants.

refacerii celor uzate. 3 . Pr ot ei ne le s e e li mi na i n t re i f az e: r ap id s, l en ta , r ap id a,

4. Alimentatia corespunzatoare presupune asigurarea senzatiei de plenitudine 4. In oricare din etapele inanitiei exista modificari metabolice insemnate.

gastrica,
3 5. D es pr e v it ami na K es te a de va rat ca :
31. Prin eoeficient respirator intelegem: 1. Apartine grupei vitaminelor liposolubile.

1 . R ap or tu l d in tr e O2 c on su ma t ~ i C O2 e li be ra t p en tr u o xi da re a u nu i g ra m d e 2. Are provenienta doar exogena.


proteina, 3. Se mai numeste ~ivitamina antihemoragica,

2. Ra portul dint re O2 consumat ~iCO2 e li be ra t p en tr u o xi da re a u nu i g ra m d e l ip id . 4 . A re r ol i n h emo st az a s i i mu ni ta te ,

3 . R ap or tu l d in tr e O2 c on su ma t s i C O2 e li be ra t p en tr u o xi da re a u nu i g ra m d e
glucoza, 36. Despre vitamina C este adevarat ca:
4 . R ap or tu l d in tr e C O2 e1iberat ~iO 2 c on su ma t p en tr u o xi da re a u nu i g ra m d e 1. Se mai numeste si vitamina antiscorbutica.

principiu alimentar. 2 . S ur sa p ro vi ne d in c it ri ce , s al at a, f ic at .

3 . A re r ol i n p ro ce se le d e o xi do re du ce re ~ i f un ct io na re a s is te mu lu i n er vo s.

32. Despre regia rea aportului alimementar este adevarat ca: 4 . N ec es ar ul z il ni c e st e d e 1 5m g.

1. Centrii foamei ~isatietatii se gasesc in hipotalamus.

2. Exista 0 reglare nutrijiva ~iuna a alimentatiei.

148 149

37. Despre vitamina BI 2 nu sunt adevarate urmatoarele: 2. Comunica cu uterul prin ostiile uterine.

1. Se mai numeste ~iriboflavina. 3 . V as cu la ri za ti a e st e a si gu ra ta d e r amu ri o va ri en e d in a rt er el e u te ri na s i o va ri an a,

2. L ipsa ei produce leziuni cutanate. 4 . Ex tr emi ta te a l at er al a a l or c on ti ne u n o ri fi ci u c e s e d es ch id e i n c av it at ea

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
3. Sursa principala este micro flora intestinala, abdominala, 79/90
4. Are rol in hernatopoieza,
42. Despre trompele uterine sunt false urmatoarele:
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
38. Despre vitamina PP este adevarat ca: 1 . S u nt c on du ct e st ri ct me mb ra no ase i nt re u te r s i o va re .

1.L ipsa ei determina anemie. 2 . A u f ie ca re c at e d ou a o ri fi ci i d e c omu ni ca re c u c av it at ea a bd om in al a,

2 . Li ps a e i d et er mi na t ul bu ra ri d e v ed er e. 3 . A u i mp re un a 1 2c m l un gi me .

3. Provine maj oritar din lactate. 4 . S fi ng el e v en os e st e d re na t d oa r p ri n v en e o mo ni me a rt er el or o va ri en e.

4. Se mai numeste ~inicotinamida,


43. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu uterul sunt adevarate:

39. Care dintre urmatoarele afrrmatii in legatura cu vascularizatia ovarului 1 . E st e s it ua t i n c av it at e a a bd om in al a , i nt re v ez ic a u ri na ra ~ i s ac ru .

sunt adevarate: . 2 . Es te u n o rg an mu sc ul om em br an os , c av it ar ~ i i mp ar .

1.E ste asigurata de artera ovariana, ramura a aortei abdominale. 3 . Es te i nt er pu s i nt re t ro mp el e u te ri ne ~ i o va r.

2. Este asigura ta si de 0 ramura ovariana din artera uterina. 4 .A re f or ma d e p ar a, c u e xt re mi ta te a ma re o ri en ta te i nf er io r.

3 . Sa ng el e v en os d e l a o va ru l d re pt a ju ng e d ir ec t i n v en a c av a i nf er io ar a,

4 . S an ge le v en os d el a o va ru l st an g a ju ng e i n v en a c av a i nf er io ar a p ri n v en a i li ac a 44. Despre structura uterului este adevarat ca:

interna. 1.L a exterior corpul uterin prezinta 0 tunica seroasa, perimetru.

2. Urmeaza 0 tunica musculara, miometru fermata din fibre musculare netede.

40. Despre vascularizatia ovarului este fals ea: 3. In interior este tunica mucoasa, endometru.

1 . V en el e d re ne az a d ir ec t i n v en a c av a i nf er io ar a s au i nd ir ec t p ri n v en a r en al a 4. Miometrul este stratul functional al uterului.

stanga sau vena uterina,

2. Arterele provin direct din aorta abdominala, 45.Despre vagin sunt adevarate:

0
I .Es te u n c on du ct m us cu lo me mb ra no s me di an ~ i i mp ar .
3 . 0 su rs a s up li me nt ar a e st e ramura ovariana din artera uterina,
4. E ste 0 vascularizatie de tip functional. 2.T unica musculara este fermata din fibre musculare striate.

3 .La i nt er io r se a fl a 0 mucoasa fermata din epiteliu pavimentos stratificat.

41. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu trompele uterine sunt 4.Are.o lungime de 7-14cm.

adevarate?

1. Au 0 lungime de 7-12mm.

15 1
15 0

50. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu epididimul sunt


46. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu vulva sunt adevarate:
1.E ste un organ genital extern feminin. adevarate:
[.E ste un organ genital masculin de forma unei virgule, atasat marginii posterioare
2. Are f orma de f an ta a lu ng it a i n se ns sa gi ta l ~i m ar gi ni ta l at era l de c at re d ou a
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 80/90
r ep li ur i c ut an at e, l abi il e ma ri s i mi ci . a testiculului.
2.Conline ca~alul epididimar, ce se continua cu canalul ejaculator.
3.E ste vascularizata de ramuri ale arterei rusinoase interne.
3.Vascularizatia lui este asigurata de artera testiculara, ramura din aorta
5/10/2018
4.Venele se deschid in vena iliaca extema, Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com

abdominaUi.
4 . V ene le se v ars a i n v en el e r en al e.
47. C ar e dintr e urm at oarele afi rm at ii in l egat ura engl andele m am are s unt
adevarate:
21. C ;
l.Sunt glande anexe ale aparatului genital feminin. Rispunsuri:
22. A;
2.Sunt situate pe peretele anterior al toracelui 'in dreptul coastelor IiI-VII. 1.C;
23.E;
3. La f eme ia a du lt a a u 0 structura complexa, avand rol in producerea secretiei 2.E;
24. B ;
lactate. 3. E;
25. B;
4.Sunt gla~de cu secretie endocrina ~iexocrina, 4. E;
26. A;
5.E;
27. E;
48. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu aparatul genital masculin 6. A;

sunt adevarate: 7.E; 28•.A;


29. C ;
lEste format din testicole, glande cu secretie strict endocrina, 8.D;
30. A;
2.E ste format din testicole, prostata, ducte spennatice, uretra ~iorgane genitale 9 . D;
31. D ;
externe. 10.C;
32.E;
3.E ste format din testicole, glande bulbouretrale, prostata, uretra, 11.D;
33.B;
4.E ste format din testicole, prostata, glande bulbouretrale ~iorgane genitale 12.B;
34.E;
externe. 13. E;
35.B;
14.D;
36. A;
49. Care dintre urmatoarele afirmatii in legatura cu testiculul sunt adevarate: 15. C; 37. A ;
I.Organ pereche, cu forma ovoidala, situat in bursa scrotala. 16.D;
38. D;
2.Fiecare testicul are anexat un organ alungit, epididimul. 17. B;
39. A;
3.Fiecare testicul indeplineste 0 dubla functie: endocrina ~iexocrina. 18: E;
40. D;
4.T esticulele cantaresc impreuna 25g. 19. B;
41.C;
20. C;

15 3
152

42.E; 47.A; TESTUL NR. 20


43.D; 48.E;
Intrebari realizate de asi st . univ. dr. - Tudor MARINESCU
44. A; 49.A;
45.B; 50.B.
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 81/90
COMPLEMENT SIMPLU
46.A;
5/10/2018 1. Urmatoarele
Biologie-TesteAdmitere aflrmatii cu privire la vascularizatia ovarului sunt adevarate
2011-slidepdf.com
c u EX CE PTI A :

A. Ve na o va ri an a d re ap ta s e v ar sa i n v en a c av a i nf er io ar a;
B. Ve na ovaria na stanga se varsa in vena renal a stan ga;

C . Ve na o va ri an a st an ga s e v ar sa i n v en a c av a i nf er io ar a;

D. Vascularizatia este asigurata de artera ovariana;

E. Va sc ul ar iz at ia e st e a si gu ra ta d e 0 ramura ovariana a arterei uterine;

2. Despre vulva sunt adeviirate urmiitoarele afirmatii cu EXCEPTIA :


A. Sunt acoperite de tegument;

B . C on ti n g la nd e s eb ac ee ma ri ;

C. Sunt pre vazut e c u p ar;

D . D el imi te az a v est ib ul ul v ag in al ; . '

E. Ant erior de el e se gaseste munt ele lui Venus;

3. Tubii seminiferi contorti sunt continaati de :


A. Tubii drepti;

B. Reteaua testiculara;

C. Canalele eferente;

D. Canalul epididimar;
E. Ni ci una di n va riant ele de mai sus nu este a devara ta;

4. Cresterea ~imaturarea foliculului ovarian sunt stimulate de :


A. LH;
B. FSH;
15 4
15 5

c. STH; D . P re zi nt a c ol u te ri n;

D. ACTH; E. Prezinta istm;


E. Prolactina;

9. Despre vagin sunt adevlirete urmlitoarele afirmatii cu EXCEPTIA :


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 82/90
5. Urmlitoarele sunt actiuni ale estrogenilor cu EXCEPTIA : A . E st e a se za ti nt re r ec t ~ i ve zi ca u ri na ra ,
A. Favorizeaza activitatea osteoblastica; B. E ste un conduct musculo-conjunctiv;
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
B. Stimuleaza dezvoltatea mucoasei uterine; C . S tr at ul m us cu la r e st e f or ma t d in t es ut m us cu la r n et ed ;

C. Stimuleaza dezvoltarea glandelor mamare; D. Mucoasa este fermata din epiteliu pavimentos keratinizat;

D. N u f av or iz ea za u ni re a d ia fi ze lo r c u e pi fi ze le ; E. Are 0 pozitie medians:

E. Favorizeaza dispunerea caracteristica a tesutului adipos subcutanat;


10. Bulbii vestibulari sunt asezati la :
6. Urmatoarele afirmatii cu privire la spermatogeneza sunt adevarate cu A. Baza labiilor mari;
EXCEPTIA: B. Baza clitorisului;

A . Sp er ma to go ni a e st e d ip lo da ; C. Varful clitorisului;

B . Sp er ma ti de le s un t h ap lo id e; D . B az a l ab ii lo r mi ci ;

C . S pe rm at oc it ul d e o rd in ul I e st e h ap lo id ; E. Nici una din va riant el e de ma i sus;

D . S pe rma to ci tu l d e o rd in ul I I e st e h ap lo id ;
E. To at e a fi rm at ii le d e m ai s us s un t a de va ra te ; 11. Despre glanda mamara sunt adevarete urmatoarele aflrmatii cu.exceptia :
E ste situata pe peretele anterior toracic;

7. Spermiile 'i~idezvolta capacitatea de miscare 'in : Este 0 glanda pereche;


A. Tubii seminiferi contorti; Nu este 0 glanda anexa aparatului genital feminin;
B. Tubii drepti ; Este situata intre coastele III-VII;
C. Reteaua testiculara; Participa la formarea marne lei;
D. Canalul epididimar;

E. D uc tu l d ef er en t; 12. Despre prostata sunt adevarate urmatearele afirmatii cu exceptia :


A. Este un organ i mpar;

8 .D es pr e u te r s un t a de va rat e u rma toa re ie a fi rm at ii c u E XC EPT IA : B . Es te s it ua t i n j ur ul u re tr ei ;


A. Are forma de para; C . Es te s it ua t su b v ez ic a u ri na ra ;
B . A re e xt re mi ta te ma re i nf er io r; D. N u e st e u n o rg an e xo cr in ;
C . E st e i nt er pu s i nt re t ro mp el e u te ri ne ; E . Produsul intra in compozitia spermei;

15 6 15 7

13.Despre vezicula seminala sunt adevarare urmatoarele afirmatii cu 17. Care dintre urmatoarele afirmatli este falsi?

EXCEPTIA: A. Fiecare testicul prezinta 250-300 lobuli testiculari;

A. Are 0 forma ovoidala; B. Vascularizatia prostatei este asigurata de artera prostatica;

B. Este u n orga n pe rech e; C . C an al ul d ef er en t s e t er mi na l a v ar fu l p ro st at ei ;


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 83/90
c. Nu are rol secretor; D. Pe ni su l e st e f or ma t d in a pa ra t e re ct il ~ i in ve li su ri ;
D. Are 0 l ungime de 4-5 em; E. S an ge le v en os a l p ro st at ei e st e c ol ec ta t d e v en a i li oa ca i nt er na ;
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
E. Are 0 latime de 2 em;
18. Despre fertilitatea feminine sunt adevarate urmatoarele afirmatii cu

14.Despre glandele bulbo-uretrale sunt adevarate urmatoarele aflrmatii cu EXCEPTIA:

EXCEPTIA: A. Ovulul este capabil de a fi fec undat 24 de ore dupa e xpulz ia din o var;

A. Au forma ovoid a; B . Sp er ma to zo iz ii s un t v ia bi li i n t ra ct ul g en it al f em in in p ii na l a 7 2 o re ;

B. Nu secreta un lichid dar; C . Sp er ma to zo iz ii s un t v ia bi li i n t ra ct ul g en it al f em in in p ii na l a 2 4 o re ;

c. A u d im en si un il e u nu i s am bu re d e c ir ea sa ; D. Toate afi rmat ii le de ma i sus sunt fa lse;

D . S ec re ta u n l ic hi d v as co s; E. T oa te a fi rma ti il e d e ma i s us s un t a de va ra te ;

E. P ro du su l d e s ec re ti e s e a da ug a I ic hi du lu i s pe rm at ic ;
19. Volumul bataie al fiecarui ventricul este de:

15. Spermatogeneza este stimulata de : A. 140 ml;


A. STH; B. 25 ml;

B. LH; C. iO mI;

C. FSH; D. 100 mI;

D: ACTH; E. Nici una din variantele de mai sus;

E. TSH;
20. K+ plasmatic are in mod normal valori cuprinse intre :

16. Care dintre urmatoarele afirmatii este ADEVARATA ? A. 3 ,5 - 5 ,3 m mo l/ l;

A . U te ru l n u e st e s it ua t i n c av it at ea p el vi na ; B. 3,5 - 5,3 mg/ I;

B . En do me tr ul c ap tu se st e c av it at ea u te ri na ; C. 1 35 - 1 46 m mo Il I;

C . V as cu la ri za ti a u te ru lu i e st e a si gu ra ta d e r am ur i a le a rt er ei r us in oa se ; D. 8,5 - 10,3 mg/I;

D . G la nd a. ma ma ra n u e st e g la nd a a ne xa a t ub ul ui d ig es ti v; E. 6 - 8,5 g/dl;

E. La bii le ma ri nu sunt ac operi te de t egument ;

15 8 15 9

C OM PLE ME NT G RU PAT 2. Bulbii vestibulari;

3. Labii le mic i;

2 1. Care dint re urma toa rel e sunt gla nde ane xe a le apa rat ului ge nit al mascul in : 4. Clitorisul;
1.' Prostata;
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 84/90
2. Glandele bulbo-uretrale; 26. Despre epididim sunt adevarate urmatoarele aflrmatii :
3 . V ez ic ul el e se mi na le ; 1. Este un orga n al ingi t;
5/10/2018
4. Penisul ; Biologie-TesteAdmitere
2 . Fa 2011
ce p ar-
teslidepdf.com
d in c on du ct el e s emi na le ;

3. E ste anexat testiculului;

22. Ca re d intre urmato arel e a firmat ii ce c ara ct eriz ea za a lbugi nee a sunt 4 . Es te a se za t p e m ar gi ne a nt er io ar a a t es ti cu lu lu i;

adevarate :

1. E ste rezistenta; 27. Din artera uterina se desprind ramuri ~ipentru :

2 . A re c ul oa re a lb -si de fi e; 1. Ovar;
3. E ste inextensibila;: 2. Trompe uterine;
4 . Ti ne i n t en si un e p ar en ch imu l t est ic ul ar ; 3. Vagin;

4. Vezica urinara;

2 3. Urma toa rel e e lement e fac part e din st ruct ura ute rulu i cu EXCEPTIA:

1. Endometru; 28. Cic lul ova ria n este i nso tit de modifi cari l a nive lul :
2. Perimetru; 1. Uterului;
3. Miometru; 2 . G la nd el or ma ma re ;
4. Parametru; 3. Vaginului;

4 . O va ru lu i;

24. R egl area se cre tie i ova rien e se f ace pri n fee d-ba ck nega ti v l a care part ici pa

urmatoarele organe : 29. Urmatoarele sunt contraceptive de bariera :


1. Hipotalamusul; 1. Diafragma;
2. Ovarul; 2. Steriletul;
3. Hipofiza; 3. Spermicidele;
4. Uterul; 4. Inj ectiile cu progesteron;

25. Organele erectile ale vulvei sunt : 30. Ur mat oare le sun t me tode d efini ti ve de c ontra ce pti e :
1. Labi il e mar i; 1. •Steril etul;

16 0 16 1

2. Vasectomia;
TESTUL NR. 21
3. Prezervativul;
Intrebari DE SINTEZA realiz ate de Sef Lucrari Dr. Mihaela Banu
4. Histerectomia;

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 COMPLEMENT SIMPLU 85/90


RASPUNSURI : 16.B(116-117);
1.C(116); 17.C(118-119);
1. Care dintre aflrmatiile referitoare la tonusul muscular este falsi?
5/10/2018
2.0(117); 18.C(120-121); Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
A. tonusul este tensiunea musculara de relaxare
3.A(1l8); 19.C(96)
4.B(120); 20.A(124) B. dispare dupa denervarea muschiului scheletic
C . r ef le xu l m io ta ti c a re r ol i n me nt in er ea sa
5.0(120); 21.A(118);
D. este reglat de caile extrapiramidale
6.C(121-fig.1 08); 22.E(l18);
E . apare prin transmiterea impulsurilor preluate de fusurile neuromusculare catre
7.E(121); 23.0(117);
motoneuronii y
8.B(1 ~6-117); 24.A(120);
9.0(116-117-fig.101); 25.C(l16);
2. Despre receptorii vizuali se poate afirma ci:
10.A(l17); 26.A(117);
A. suntcelule epiteliale senzoriale
11.C(117); 27.A(117);
B. reprezinta primul strat retinian strabatut de razele luminoase
12.0(118); 28.A(119); C. au in structura lor macromolecule fotosensibile
"13.C(118); 29.B(l22);
D. fac sinapsa cu neuronii bipolari ~i celulele amacrine
14.B(118); 30.B(122);
E . l ip se sc i n ma cu la l ut ea
15.C(121);

3. Despre NH3 sunt adevarate urmatoarele aflrmatii, exceptand :


A. e st e u n p ro du s a l c at ab ol is mu lu i p ro te ic

B. este utilizat pentru sinteza de noi aminoacizi

C . l ea ga su rp lu su l d e p ro to ni , e vi ta nd a ci di fi er ea su pl ime nt ar a a u ri ne i

D. serveste la sinteza ureei


E. se s ec re ta l a n iv el r en al :

4. Despre hormonii estrogeni sunt adevarate urmatoarele afirmatii,


exceptsnd:
A . s un t se cr et at i d e c or pu l g al be n

16 2
16 3

B. auca precursor colesterolul B . e st e i nc on ju ra t d e p ia ma te r

C . i nh ib a s ec re ti a d e l ap te C. are neuroni multipolari

D. su nt s ec re ta ti d e f ol ic ul ii o va ri en i s ub a ct iu ne a LH -u lu i D. neuronii sai inerveaza fibre musculare extrafusale ~iintrafusale

E . stirnuleaza dezvoltarea mucoasei uterine E . l a n iv el ul b ul bu lu i i i e st e s imi la r n uc le ul mo to r a l n er vu lu i XI I


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 86/90
5. Car e dintr e afi rmati il e pri vi nd roluri le proteinel or est e f al sa? 9. Car e dintr e s tr ucturi le enumerate au cel ul e epi teli al e s enzori al e?

5/10/2018
A. s un t t ra ns po rt or ii ( ca ra us ii ) Na + i n t imp ul p an te i a sc en de nt e a p ot en ti alBiologie
ul ui d e -TesteAdmitere 2011
A. papilele -slidepdf.com
gustative filiforme

actiune B. membranele otolitice

B . a u r ol i n c oa gu la re a s an ge lu i C. tunelul Corti

C. transporta 0 mic a part e a C02 sa nguin D. crestele ampulare

D . c at al iz ea za p ro ce su l d e t ra ns fo rma re a g lu co ze i i n a ci d p ir uv ic E. toate

E . intervin in apararea specifics


10. Despre LTH est e adevarata afl rmat ia:

6. Despre muschi ul drept i nt er n al globului ocular se pot afi rma urmat oarele, A. stimuleaza expulzia laptelui

exceptandt B. stimuleaza secretia corpului galben

A. se insera pe sclerotica C. are secretia stimulata de hiperglicemie

B . p ar ti ci pa l a r as pu ns ul e fe ct or a l r ef le xu lu i d e a co mo da re v iz ua la D. la barbat stimuleaza secretia de androgeni


C. prezinta contractii cu punct de plecare labirintic E. toate adevarate

D. este inervat de nervul oculomotor

E . nici 0 exceptie 11. Mi ocar dul de l ucru ventr icul ar s e car acteri zeaza pri n urmat oarele,

exceptand:

7. Care dintr e urmatoar el e afi rmat ii pri vi nd rect ul est e f al sa? A. are sinapse de tip e~ectric

A. prezinta ganglioni vegetativi intramurali B . p re zi nt a c on tr ac ti i d e t ip s ec us a

B . e st e u lt im a p ar te a c ol on ul ui C . c on du ce i mp ul su l d e 1 0 o r i ma i r ep ed e d ec at m io ca rd ul c on tr ac ti l a tr ia l

C. este vascularizat de arterele mezenterica inferioara si iliaca interna D. are fibre musculare striate

D . e st e i ne rv at d e c en tr ii s im pa ti ci d in ma du va l omb ar a E. e st e i zo la t e le ct ri c d e mi oc ar du l d e l uc ru a tr ia l

E . se invecineaza anterior cu prostata ~iveziculele seminale


12. Despre r ol ul i enil or -de cal ci u s e poate afi rma ca:

8. Despre cornu l a nterior medu lar n u este ad eva rata a firmatia : A. se secreta tubular in nefronul distal sub actiunea parathormonului

A. confine neuroni periferici, de executie B. in prezenta lor, labfermentul coaguleaza laptele

16 4 165

C. sunt necesari in procesul de transformare a tromboplastinei in trombina 16. Despre terminatiile nervoase Iibere din piele nu se poate afirma eli:

D. a ju ta l a a bs or bt ia i nt es ti na la a v it ami ne i D A. apartin arcului reflex al reflexelor somatice polisinaptice

E . toate aceste afirmatii sunt adevarate B. sunt receptorii sensibilitatii termice

C. pot detecta atingerea ~ipresiunea


http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 D. sunt terminatii ale dendritelor 87/90
13. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la hematiile adulte este
falsa? E ..transmit sensibilitatea proprioceptiva de la nivelul capsulelor articulare

A . n u p re zi nt a n uc le u
5/10/2018 Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
B. au un diametru de 7,5 ~ - 17.Despre pancreas sunt adevarate urmatoarele aflrmatii, exceptand:

C. au in structura membranei aglutinogene A . e st e i ne rv at d e c en tr ul s im pa ti c d in m ad uv a t or ac al a T5 - T9

D. t ransporta cea mai ma re parte a 02 sanguin B . i me di at d ea su pr a l ui , d in a or ta s e d es pr in de t ru nc hi ul c el ia c

E . i n t im pu l p er io ad el or d e e fo rt f iz ic p et re c m ai mu lt d e 0 ,7 5 s ec un de i n c ap il ar el e C. insulele L angerhans secreta hormoni si enzime digestive

pulmonare D. este vascularizat de trunchiul celiac

E. c om po ne nt a sa se cr et or ie e st e f er ma ta d in t esu t e pi te li al

14. Care dintre urmatoarele tracturi nu au traiect ascendent pe partea opusa

originii sale (dupa ceaxonii au incruci~at linia mediana)? 18. Care dintre urmatorii hormoni stimuleaza gluconeogeneza?

A. fascicu.lul spinotalamic anterior A. insulina

B. fasciculul spinobulbar B. tiroxina


C. axonii deutoneuronilor caii gustative C. hidrocortizonul

D. fasciculul spinocerebelos Gowers D. cortizonul

E . axonii neuronilor din nucleul cohlear ventral E . adrenal ina

15. Despre muschiul cvadriceps femural sunt adevarate urmatoarele 19. Axonti neuronilor_din gg. spinal nu ajung in:

afirmafii, exeeptand. A. cornullateral al maduvei

A . s e p ri nd e p e o ase p ri n 4 e xt re mi ta ti B. cornul posterior al maduvei

B . a re i n g ro si me a t en do nu lu i s au u n o s s es amo id C. bulb

C . e st e i ne rv at d e n eu ro ni i s oma to mo to ri d e l a n iv el ul i nt ume sc en te i l om ba re D. talamus

D. este efectorul reflexului miotatic rotulian E . cornul anterior al maduvei

E. e st e m usc hi d in l oj a a nt er io ar a a c oa ps ei

20.Despre hemeglobina se poate afirma ca:

A. este 0 substanta proteica din plasma

16 6 16 7

B '. f ie ca re mo le cu la d e h emo gl ob in a s e p o at e c om bi na c u ma xi m 4 a to mi d e o xi ge n 4. olfactive

C. tra nsport a c ea ma i ma re pa rte a C02 sanguin

D. metabolitii sai confers bilei culoarea galbena 25.Despre canalul toracic sunt adevarate informatiilet
E . toate afirmatiile sunt adevarate 1 . t un ic a sa i nt er ns p re zi nt a u n e pi te li u p av im~ nt os si mp lu
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 88/90
2. urea anterior de aorta
3. contine compusi lipidici absorbiti intestinal

5/10/2018
COMPLEMENT GRUPAT Biologie-TesteAdmitere
4 . a re 2011 -slidepdf.com
a ce ea si s tr uc tu ra c a s i v as el e s an gu in e

21. Despre chilomicroni sunt adevarate afirmatlile: 26. Care dintre formatiunile enumerate au structurii fibroasa?
1.reprezinta modul de recirculare a sarurilor biliare 1. sclerotica

2. sunt scindati sub influenta lipoproteinlipazei 2. capsula glandei tiroide


3. sunt absorbiti in sangele portal 3. dura mater

4. se formeaza in enterocite 4. capsula gg. limfatic

2 2. Pr ot ei ne le i nt ra i n s tru ct ura : 27.Celulele cu conuri se caracterizeazi prin :


1. condrinei 1. sunt neuroni unipolari

2. cromozomilor 2. prezinta 0
activitate relativ constants pe toata durata aplicarii stimulului
. 3. tiroxinei 3. au 0 s en si bi li ta te c u a ta t ma i ma re , c u c at c on ti n m ai m ul rp ig me nt '.

4. peretelui mitocondrial 4. au iodopsina in citoplasma prelungirii fotosensibile

23.Estrogenii sunt secretati de: 28. Care dintre organele enumerate au lobuli in structura lor?
1. corticosuprarenala 1. ficatui
2. testicul 2. timusul
3. placenta 3. testiculul

4. uter 4. tiroida

24. Nu are releu in diencefal calea sensibilltatii: 29. Care dintre structurile enumerate prezinta calciu in compozitia lor?
1. auditive l.oasele
2 . d e c on tr ol a l mi sc ar ii 2. saliva
3. vizuale 3. otolitele

16 8 16 9

4. cromozomii

30. Care dintre afirmatiile privind hepatocitele sunt adevarate?


1. sunt celule epiteliale
http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011
2. sunt celule binucleate 89/90
D irec tor: C onf. D r. Ing. V ic tor Lorin P urea re a
3. contin depozite de glu~oza
4. secreta enzime ce intervin
5/10/2018
in digestia lipidelor
S ec re ta r ~ti inti fi c: C onf. y r. B ogda n V oi cule sc u
Biologie-TesteAdmitere2011-slidepdf.com
R edac ta re : a ut orii

Tehnore da ct are: a ut orii , P et rut R adu


Riispunsuri 17.C- pg. 11,36,59,78,88 C operta : P et rut R adu
COMPLEMENT SIMPLU 18. C-pg. 56, 57, 58"59, 109, 110 Fo rmat: A4

1. E- pg. 23, 25, 41,70 19.D- pg. 20,21,23,24,25 Bun d e t ipar : mar tie 201 1

2.C-pg. 13, 17,44,45,47 Ap ar ut a : m ar ti e 2 01 1


20.D-pg. 78,85,100,101
3. B- pg. 105,111 .
4 .D- pg . 55 , 1 10 , 12 0, 1 23 COMPLEMENT GRUPAT
Toate drepturile apartin Edi turi i U ni ve rs it are "Ca rol D avil a"
5. A- pg. 9,10,84-86,101,108,111 21. C-pg. 78, 81,110 © Copyright 2011
6. E .- pg . 27 , 4 4, 46 , 5 1 2 2. E - p g. 7, 8, 5 8, I II

7 .B - p g. 3 3, 36 , 75 , 88 , 1 17 23.A- pg. 120, 121


8. B- pg. 13, 14, 19,23,28,41 Edi tura U ni ve rs ij ara "Ca rol D avil a"
24. C-pg.21,29,30,47,50
B -dul Eroii S anit ari nr. 8, s ec tor 5, B uc ures ti
9. D- pg. 17,43,49,50 25. B- pg. 11,81,88,89
1 0.B - p g. 5 5, 1 20 26.E-pg.19,44,58,89
Tel: 021.318.08.62 into 199
11. C-pg. 11,16, 71, 90, 91 27. A- pg. 13, 18,46,47
12. B-pg. 59, 77,81,86 28. A- pg. 58, 60:78,118
13.E-pg.5, 7,84-85,100 29. E-pg. 8, 50,66,75
1 4.B -p g.21, 2 3, 4 3, 5 0, 5 1 3 0. A- p g. 7 , 11 ,5 9,75 ,7 8,80 , 1 08
15.A-pg.19,24,63,68,69
16.E- pg. 17,20,25,39,41

170 17 1

http://slidepdf.com/reader/full/biologie-teste-admitere-2011 90/90