Sunteți pe pagina 1din 2

14.JUL.2016 10:49 0374150206 ANSVSA - FRONTIERS #1654 P .

0 0 2 / 0 0 3

AUTORITATEA NA^IONAXA SANITARA VETERINARA §1PENTRU SIGURAN^A ALIMENTELOR

DIRECT-LA GENERAU CONTROL OBICIAL


POLrpA SANITA&A. YETERlNARl A ANIMALELOR

INFORMARE
In atentia medicilor veterinari de libera practical tttilizatori §i operator! ai
Registrului de Evidervjra al Cainilor cu Stapan

Avand in. vedere numStul mare de sesizari yiregistrate la Auroriratea Naponala Sanitara
Veteriiiara ji peiyru Sigwa»|a Alimentelot, cu precadere din pjutea q.utojdta|ilor veteriiiare din Italia
dar ?i din alte state membre ale Uniunii Bwopene, refemoaie la iattoducerea pe tetitoriul acestoia a
ajiirnaleloj: de companie proveoite din Romania, insofite dc pagapoarte eliberate dc cltre mcdici
veterinari, fara a fi respectats prevcderile Regulamentelor 2013/576/CE • §i 2013/577/CE, acte
normative ce reglementeaxa mi^cacea necomerciala a anknalelor de companie la nivelul Uniunii
Europene, vg aducem la cunojtinfa urmatoarele:
* Pagapottul petittu animale de companie, in conformitate cu. prevederile Regulamentului
2013/576/CE reprezinta un document iniiocmit Jn confojmitate cu modelul descris m Regulamentul
de punere fn aplicare 2013/577/CE, care permite identificarea clara a animalului de companie §i
verificaiea isspectaoi cermpelot de sanatate a anitnalelof.
« Pa^aportxxt pentcu animale de companie reprezLnta un document ce va fi eliberat de medicii
vecerinari. in vederea mi^carii (ttanspoitului) animalelor de companie de pe terito.tiu.1. utiui stat membra
catre alt stat membnu
» Pcnttu circulapa animalelor strict pe cerkoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile
Ordinului A.N.S,V,S,A, nr. 1/2014 se elibeteaza pentru fieca±e animal de companie doar un camet de

Intruca: ji vaccinarea antirabica reprezinta o cctin^ obligatorie in vederea migc&rii


de companie — medicii veterinari de libera practicS vor elibera pagapoarte pentru animate
de compatiie doat dup& efectuatea vaccia^tii anrit^'bice., implicit dupa" vSrsta dc 12 siiptamani
• Medicii yeterinari responsabili cu eliberarea pagapoartelor pentru anim.ale de companie (cairn,
pisicij diliori) vor atrage atenua proprietaiilor asupta faptului ca, perioada de valabilitate a vaccinSrii
incepe la 21 de scile de la data administtarxi primultii vaccin antitabic sau in cazul vaccinarix anualc
daca s-a dep&^it tcrmenul de un an de la ultima vaccinare antirabica.
Pagina 1

, Prata Preset UfJere nr, ^t Corp Dl, Sector J, Cod Po§tsl OJ37Q1; Telefon: 0374,150,200, Fax: 021.312.49,67
e-mail: office@ansvsfl.ro. Web: www.ansvga.ro
14. JUL.2016 10:50 0374150205 ANSVSA - FRONTIERS #1654 P. 003 /003
v
*•
*

* Un. alt aspect important este eel referitor la data implantaiii mictocipijlui, aceasta trebuie sa
fie anteiioara datei la care a fost efectuata vaccinarea antirabica.
* Pentru fiecare pajaport eliberat, medicii ve^erinari responsabili, vot
paaortului eE
* Dupii completaiea secfiunii III a pasaportalui (tnarcarea animalului), pagina va fi sigilata' prin
aplicarca unei folii adezive transparente,
Pentru alte infomiaoi referitoare la pa^ii ce trebuiesc urmafi In cazul eliberarii pajapoartelot
pentru animale de compame, vS adresSm rug^mintea de a consults HotStitile Colegiului Medicilor
Veteiinaii ru:. 59/29,01.2015 5si 64/10.12.2015,
* Niciun pa$apOft nu va fi eliberat fara a fi semnata gi parafata. secptinea IV a
i, precom ?i secpunile privind yacdtiarile efectuate animalelor,

Pe aceasta cale va adresam rugamintea de a completa, semoa ji parafa declarada anexata.,


prin care medicii veterinari uulizatori si operator! ai Registtului de Evidenfa al Ctmilor cu Stapln, tgl
vor asuraa faptul ca au luat cunojtirif3 de conpnutul prezenailui document
Declarattile in original vor fi depuse la sediul filialei jude|:ene respectiv a municipiului
Bucurejri a Colegiulm Medicilor Veterinari, eel tarzju pan^ k data de 26 august 2016, leprezenran&i
filialelor judefene ale C.M.V. urniand a ttansroite copiile dedaratiilor c^trc Dicec|iile Sanitate
Vfeterinare §i pentru Sigiuan^a Alimentelot jude^ene.
De asemenea va informam ca incepand cu data transmiterii prezentului document, toate
situatiile m care se vor constata abateri priviod respectarea legisladei europerte referitoare la miscarea
aninialelor de companie, vor fi nottficate la Colegiul Medicilor Veterinari spre a fi analizate m
conformitate cu ptevcderile codului de deontologie medical veterinara,

Cu deosebita colegialitate,

DIRECTOR GE
Dr.MihaiNIC

Pagina 2

fiat? Presel Libere nr. 1, Corp Dl, Sector 1, Cod POJtai 613701; Terefon: 0374,150.200, Fax: 021.312.49.67
E-maiJ: atfif^ffil^rlsvsa'>'0' Web: