Sunteți pe pagina 1din 156

KIMBERLY LLEWELLYN

Te rog
frumos
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
MIHAELA ST~NCIUCU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Tanner Avery \[i târ\ picioarele \nc`l]ate \n cizme spre cuf`rul


mare din lemn care servea drept mas` pentru cafea, din
sufrageria lui. Se tol`ni pe canapeaua veche, cu gândul la o
a]ipeal` demodat`, dar atât de binef`c`toare. Dup` o s`pt`mân`
de lucru pe care [i-o petrecuse certându-se cu [eful de echip` pe
tema vitelor, cur`]ând grajduri [i \ngr`m`dind baloturi de fân de
dou`zeci [i cinci de kilograme, merita momentul acesta de
lini[te, \n dup`-amiaza de vineri. Abia \nchise ochii, [i sim]i o
smucitur` puternic` a mânecii c`m`[ii.
– Tati, a sosit timpul! {tii ce a spus veterinarul. Hai s`
mergem! Hai s` mergem!
Deschise un ochi [i o v`zu pe fiica lui, Amanda, ]op`ind lâng` el.
– Oh, scumpo, ai spus asta [i ieri. Daisy mai are câteva zile
pân` s` fete.
Trase juc`u[ de una dintre codi]ele feti]ei de nou` ani [i
\nchise din nou ochii, dar o mân` mic` \i scutur` um`rul.
– Nu, tati, pe cuvântul meu! De data asta e adev`rat. Scoate
ni[te sunete caraghioase [i st` culcat` pe o parte. {tii ce s-a
\ntâmplat ultima dat` când a avut pui.
6 KIMBERLY LLEWELLYN

Sigur c` [tia. Din cauza unui f`t care s-ar fi n`scut de-a
curmezi[ul, Daisy pierduse to]i puii, iar Amanda plânsese \n
hohote. Tanner oft`. Cine mai auzise de o sarcin` riscant` la o
scroaf` cu burta mare?!
– Bine. Hai s` mergem s` vedem ce face micu]a noastr`
Daisy.
Amanda prinse mâna tat`lui ei [i-l trase afar`, c`tre
grajdul din spatele casei. Pe jos, Daisy st`tea pe o gr`mad`
de haine.
– Ce caut` Daisy pe rufele noastre murdare?
– Trebuie s` stea confortabil!
– Amanda… Se uit` cu aten]ie la mica scroaf` [i-[i d`du sema
c` fiica lui avusese dreptate. Sfinte Sisoe, am face bine s` ne
mi[c`m mai repede! Du-te [i sun` veterinarul! Spune-i c` venim.
Apoi, caut`-l pe Max. {tiu c` fratele t`u vrea s` mearg` cu noi. Eu
o s` iau camioneta [i-o s-o aduc \n fa]`.
Amanda ]ip` de bucurie.
– O s` fiu m`tu[ic`! Gr`be[te-te, tati!
– Bine. Tanner \[i lu` p`l`ria Stetson [i ie[i afar`, \n lumina
cald` a soarelui de Florida. Alerg` la camioneta Ford,
\ntrebându-se de ce le d`duse voie copiilor s` aib` doi porci
burto[i pe post de animale de cas`. Dar [tia deja r`spunsul.
Fusese felul s`u de a se purta frumos cu gemenii, dup` ce-[i
pierduser` mama. Dup` moartea lui Marcy, cu doi ani \n urm`,
f`cuse tot ce-i st`tuse \n putin]` ca s` fie ferici]i.
Cât timp Marcy tr`ise, nu fusese tocmai un familist convins,
dar de atunci, f`cuse tot ce putuse pentru a se revan[a.
Purcelu[ii fuseser` un umil \nceput. Cl`tinând din cap, se arunc`
\n cabina camionetei [i conduse pân` \n spatele fermei.
Fugi \napoi \n grajd, unde-l g`si pe tat`l s`u, Willy, cercetând
starea porcului.Willy se ridic`.
TE ROG FRUMOS 7

– Mda. Scroafa asta e pe punctul de a f`ta.


Tanner se aplec` [i lu` cu grij` porcul \n bra]e. Animalul gui]`
[i-[i pironi râtul de bra]ul lui, zgâriindu-i pielea cu p`rul s`u
]epos. Veterinarul \i spusese s-o aduc` atunci când va fi preg`tit`
s` fete [i era evident c` momentul acela sosise.
– Ne vedem la cin`, tat`. Iau gemenii cu mine. Tanner se
\ntoarse, vrând s` plece cu Daisy.
Willy \[i drese vocea cu asprime [i-[i puse mâna pe um`rul lui
Tanner.
– Stai pu]in, fiule. Mai e ceva. {tiu c` nu e cel mai potrivit
moment, dar \n drum, trebuie s` iei pe cineva de la gar`, azi.
Tanner se \ncrunt`:
– Acum? N-am timp.
– }i-a[ fi spus mai devreme, dar de unde era s` [tiu c` Daisy
a noastr` o s`-[i aleag` tocmai momentul acesta pentru a intra \n
travaliu? M-a[ duce eu \nsumi la gar`, dar cu vederea mea
mizerabil`… Willy se uit` [a[iu, pentru a-[i sus]ine punctul de
vedere.
– Pe cine trebuie s` iau? Pe cineva care trebuie s` ajung` \n
ora[?
– Oh, nu. Ea o s` stea chiar aici, cu noi. Scoase o scobitoare
din buzunarul de la piept [i-o mestec` gânditor.
– Ea? Porcul gui]` din nou, agitându-se \n bra]ele lui Tanner.
Care ea?
– Domni[oara Jackie Taylor.
Distras de animalul care se zvârcolea, Tanner f`cu un pas
c`tre u[`, \ncercând s`-[i aminteasc` persoana al c`rui nume i se
p`rea familiar. Jackie Taylor. Taylor. Taylor. Fu izbit s` realizeze
despre cine era vorba.
– Experta \n reguli de conduit`?!
– Chiar ea.
8 KIMBERLY LLEWELLYN

– Cea care a scris cartea aceea mare pe care i-ai dat-o


Amandei? Cea cu rubrica de sfaturi?
– Mda. Poate dac` Amanda ar fi citit ceva mai mult din cartea
aia, \n loc s` joace atâta teatru, n-a[ fi fost nevoit s` angajez
femeia [i s-o rog s` vin` aici, tocmai din Washington, D.C..
– Tat`, spune-mi c` n-ai f`cut asta!
– Amanda are nevoie de ajutorul unei femei. E timpul. De ce?
Chiar alalt`ieri, am v`zut-o \ncercând s` \ncropeasc` o toalet`
decent`, din dulapul acela dezordonat al ei. De cârpit, nici nu
poate fi vorba! A[ cârpi eu, dac` a[ [ti cum. Fata are nevoie de
ajutor.
Cu bra]ele ocupate, Tanner nu putu decât s` clatine din cap.
– Se poate, dar nu vreau s` vin` de la Washington cine [tie ce
terchea-berchea [i s`-mi \nnebuneasc` gemenii. Copiii sunt
foarte bine cum sunt.
Willy se mut` arogant pe cel`lalt picior, puf`ind dezgustat [i
aruncându-i lui Tanner privirea cea mai acuzatoare de care era
\n stare.
– Crezi c` e bine c` Amanda a luat o pu[c` de la copiii
Peterson [i i-a obigat s` mearg` acas` cu mâinile ridicate?
– Tommy Peterson a ]intit spre ea. A fost legitim` ap`rare. Iar
doamna Peterson a aruncat pentru totdeauna pu[ca aia
nenorocit`.
– Orice ar fi, nu \ndrep]i o arm` spre nimeni [i nimic. Nu-mi
pas` ce-au f`cut copiii Peterson, s`ri Willy.
– Nu conteaz`. Am aici o m`mic` indispus`, preg`tit` s`-[i
aduc` pe lume puii [i n-am de gând s` iau nici o expert` \n
etichet`, de la nici o gar`!
– Atunci, domni[oara Taylor o s` stea acolo trei zile. Nu e nici
un tren \napoi c`tre Washington, pân` luni. I-ai putea face un
serviciu.
TE ROG FRUMOS 9

F`r` s`-i r`spund`, Tanner ie[i pe u[a din spate, cu porcul


care se mai lini[tise \n bra]e. Afar`, gemenii o [terseser` deja \n
camionet`. |ntre flec`reala Amandei [i a lui Max [i ]ipetele
bietului animal, abia putea auzi strig`tele tat`lui s`u.
– Nu mi-am crescut b`iatul s` abandoneze o doamn`!
Poart`-te frumos cu ea, Tanner Avery! strig` Willy. De data
aceasta, Tanner auzi.
Mergând spre camioneta d`r`p`nat`, Amanda \l trase de
mânec`:
– Tati, n-o s-o la[i singur` pe doamna aceea, nu-i a[a?
– S-ar putea s` trebuiasc`, scumpo, \i r`spunse, deranjat c`
fiica lui auzise cel pu]in o parte a conversa]iei. Avem un porc de
salvat. Micu]a Daisy nu arat` prea bine. A[ez` cu gij` animalul
\ntr-o lad` umplut` cu paie, \n spatele camionetei.
– Oh, nu! Daisy nu poate s` stea \n fa]` cu mine? O s-o ]in \n
bra]e! O s` se loveasc`, dac` o s` sar` de colo colo prin spate. Te
rog! insist` Amanda.
Privirea rug`toare din ochii mari [i c`prui ai fetei \l \nmuie.
Dumnezeule, de fiecare dat` când f`cea asta, sem`na atât de
mult cu mama ei! Cum ar putea s`-i reziste?
– Bine, dar va trebui s-o ]ii bine [i strâns.
|ncuvin]ând entuziasmat`, Amanda se a[ez` pe locul cu
tapiseria uzat`, \n cabin`, \n timp ce Tanner aranj` animalul
lâng` ea. Max s`ri \n spatele ma[inii.
– }ine-te bine, b`iete! \i strig` Tanner [i se urc` la volan.
Plec` \n vitez`, având grij` s` nu deranjeze scroafa. |i sc`p` un
oftat. Niciodat` nu f`cuse atâtea pentru un porc.
– Aproape c-am ajuns la gar`, spuse Amanda, dup` ce f`cur`
câteva mile. |[i ]inea protector bra]ele \n jurul lui Daisy [i-l
implora din priviri pe Tanner.
10 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu oprim. Bunicul t`u n-avea nici un drept s` angajeje


pentru voi o a[a-numit` „expert` \n etichet`“, f`r` s`-mi cear`
p`rerea. Se \ncrunt`. E de p`rere c` ave]i totu[i nevoie de cineva
care s` v` \nve]e cum s` v` comporta]i. Zice c` nu pute]i
continua s` \ndrepta]i arme c`tre oameni. Se teme s` nu deveni]i
ni[te s`lbatici [i de aceea a chemat-o pe doamna aceasta.
– Dar Tommy Peterson a ]intit primul cu pu[ca spre mine! A
trebuit s` m` ap`r. A[a cum ne-ai \nv`]at!
Tanner se \ncrunt` din nou, imaginându-[i cum feti]a lui
]inea \n mân` o arm` mai mare decât ea. Ca orice copil care
cre[tea la o ferm`, Amanda \[i v`zuse din când \n când tat`l
mânuind pu[ca, cel mai adesea doar pentru a exersa ]intitul.
Oricum, Tanner avusese grij` ca toate armele sale de foc [i
\ntregul echipament de arca[ s` fie puse \ntr-un loc sigur, unde
copiii nu le puteau g`si. Gândul c` ni[te copiii, ai lui sau ai
altcuiva, ar putea folosi arme pentru a pune cap`t unei dispute,
\l tulbura profund.
{tia c` b`ie]ii Peterson erau neastâmp`ra]i [i meritaser`
probabil s` fie pu[i la punct, dar…
– Amanda, sunt mândru c` nu te-ai dat b`tut`. Nici vorb` s`
neg, \ns` nu uita c` mi-ai promis c` n-o s` mai faci niciodat` asta,
rosti cu hot`râre.
– N-o s` uit, morm`i ea.
Perfect. Acum, totul era l`murit. Ea promisese. Nu era nevoie
de nici o cucoan` din societate care s`-l comande [i s`-i de lec]ii
cum s`-[i cresc` gemenii. Sigur, Max se \nc`ierase de câteva ori
la [coal`, iar Amanda avea mereu de-a face cu ]âncii Peterson,
\ns` copiii lui puteau avea singuri grij` de ei. |n orice caz, dac`
\nv`]au cum s` fie politico[i [i decen]i, cu siguran]` nu \nsemna
c` toate problemele lor erau rezolvate. Necazul era c` nici el nu
[tia unde s` caute rezolvarea.
TE ROG FRUMOS 11

– E chiar acolo. Chiar \n fa]a ta. Amanda \i ar`t` semnul care


indica drumul c`tre gar`.
– Nu oprim. Trebuie s`-i d`m o lec]ie bunicului t`u. Poate c`
de data asta o se \nve]e minte.
– Dar Jackie Taylor este celebr`. N-am mai \ntâlnit pe nimeni
faimos.
– A scris o carte. Mare scofal`! Nici m`car n-ai citit-o.
– Ba da. Am citit-o.
– Oh, da? Spune-mi un lucru pe care l-ai \nv`]at.
– {tiu s` fac o leveren]`!
– O ce?
– {tii tu, o leveren]`.
– Vrei s` spui o „reveren]`“?
Când Amanda d`du din cap mândr`, Tanner chicoti \ncet. Nu
[i-o imagina pe b`ie]oasa lui fiic` f`când o reveren]`, dar cel
pu]in [tia c` exista a[a ceva. Se \ntreb` când i-ar putea folosi un
asemenea gest, acolo, la ferm`.
– L-ai auzit pe bunicul, \i \ntrerupse Amanda [irul gândurilor.
A spus s` te por]i frumos cu ea. Tu faci \ntotdeauna ce trebuie.
Cum ar fi s-o salvezi pe Daisy. Pe ea n-ai l`sat-o de izbeli[te, nu?
– Nu.
– {i ne spui mereu s` ne purt`m frumos, nu?
– Bine, mda.
– {i azi e vineri dup`-amiaz`, nu?
– Mda.
– {i urm`torul tren vine abia luni, nu?
– A[a e.
– Doamna aceea mai cunoa[te pe cineva aici?
– Nu.
– A[a c` are nevoie de noi, nu?
– Cam a[a ceva, morm`i el.
12 KIMBERLY LLEWELLYN

– {i noi avem nevoie de ea. Nu vreau s` ajung o ]`ranc`.


Tanner o studie pe Amanda câteva secunde.
– Unde ai auzit expresia asta, Amanda?!
– La fra]ii Peterson. Când ne-am \ntors azi de la [coal`, ne-au
strigat pe mine [i pe Max „]`r`noi“. Dar asta \nseamn` c` [i ei
trebuie s` fie, pentru c` nu sunt mai breji decât noi.
|[i privi pe ascuns feti]a, care proteja \nc` animalul \n
travaliu. La vederea ei, inima i se topi. Nu erau ]`r`noi. Erau o
familie care \ncerca din r`sputeri s` pun` pe picioare o ferm`.
Bine, poate c` nu fusese suficient de atent cu gemenii, de când
murise Marcy. Dar apoi, nici nu avea timp s` verifice dac` se
sp`lau sau nu pe mâini \nainte de mas`. Sau dac` se piept`nau
ca la carte.
{i poate c` devenise pu]in prea dependent de ajutorul tat`lui
s`u cu gemenii. B`trânul nu mai putea face \ns` la fel de multe
ca pe vremuri [i nu era de mirare c` hainele lor ar`tau cam
jerpelite. Tanner \[i d`du seama c` fusese atât de prins cu
munca, \ncât sc`pase din vedere problemele din ce \n ce mai
mari ale copiilor.
Poate c` Amanda avea \ntr-adev`r nevoie de ajutorul unei
femei, cel pu]in pentru o vreme. Gara se vedea [i Tanner lu` o
decizie rapid`. Spera s` nu regrete.
Capitolul 2

Tanner opri lâng` cl`direa g`rii [i z`ri o femeie singur` \ntr-un


costum roz [i cu pantofi asorta]i, tot de culoare roz, stând \n
mijlocul str`zii. Un adev`rat exemplar. Dat` cu toate alifiile, [i cu
o ]inut` f`r` cusur. Trebuia s` fie Jackie Taylor.
Lâng` ea erau dou` valize asortate, bine\n]eles, [i o – s` fi fost
o cutie pentru p`l`rii? Tanner se \ndoia c` exista [i un Stetson
roz, dar dac` ar fi, cu siguran]` c` doamna ar avea unul. {i ar
avea nevoie de a[a ceva, acolo, \n inima fierbinte a
Butterfieldului, Florida, \n mijlocul prim`verii.
Scroafa gui]` din nou. Amanda gânguri c`tre animal.
– Oh, nu! Prive[te! O dâr` de sânge i se prelinse pe degete.
– Ooo. Cred c` mai are pu]in [i na[te chiar aici. Rezist`,
micu]o!
Scoase cheile din contact [i cobor\ \n grab`. Se apropie de
femeia care st`tea \n col]ul str`zii. V`zând-o mai bine, \i \nghe]`
sângele \n vene. La naiba, era de o frumuse]e r`pitoare.
Ce-i drept, ea nu se deranj` nici m`car s` schi]eze un zâmbet,
dar era \n regul`, din partea lui. Ochii ei mari [i verzi [i gura \n
form` de inim` \i d`duser` deja b`t`i serioase de cap lui Tanner.
14 KIMBERLY LLEWELLYN

Avea p`rul de culoarea mierii, dar strâns \ntr-un mod mai mult
decât ordonat, care-i d`du primul indiciu despre ea. Se \ntreba
cât i-ar trebui s-o transforme pe fiica lui \ntr-o copie \n miniatur`
a ei.
– Jackie Taylor?
– Da. Dumneavoastr` trebuie s` fi]i Tanner Avery.
|i \ntinse mâna, iar el i-o scutur` vioi. Exact cum \[i imaginase,
avea pielea moale [i catifelat`, \n ciuda strângerii de mân` strict
profesionale.
– Tat`l meu mi-a spus c` trebuie s` v` ridic.
Pe fa]a ei se citi o expresie perplex`.
– S` m` ridica]i?! Nu cred c-am mai fost „ridicat`“ vreodat`.
– Sunte]i acum. |mi pare r`u c` trebuie s` v` gr`besc, dar s-a
ivit o mic` problem` [i nu avem timp de pierdut. Se aplec` [i-i
lu` valizele [i cutia pentru p`l`rii. Dintr-o singur` mi[care, le
arunc` pe toate \n spatele camionetei. Max le \mpinse cu
piciorul \ntr-o parte.
– Mai trebuie s` vin` câteva.
– Câteva ce?
– Bagaje. Hamalul trebuie s` soseasc` din clip` \n clip`. Privi
spre gar`. Iat`-l!
Tanner z`ri hamalul care venea agale, \mpingând dou` valize
mai mari.
– Cât pl`nui]i s` r`mâne]i?
– Zece zile. Nu [tia]i?
– Se pare c-am fost scutit de detalii, morm`i moroc`nos, apoi
\i lu` hamalului bagajele.
Jackie r`mase uluit` de totala lui lips` de polite]e. Realiz`
dintr-o dat` c` aceasta nu avea s` fie o sarcin` u[oar`. Dar se
a[teptase la asta. |[i aminti c` asistenta ei, Alice, i-l descrisese pe
b`rbatul acesta.
TE ROG FRUMOS 15

Fermierul \n vârst` de treizeci [i patru de ani r`m`sese v`duv


\n urm` cu doi ani. |[i ocupa timpul f`când-o pe cowboyul,
neglijându-[i astfel copiii. {tia din experien]` ce semnifica]ie
avea acest lucru: lui Tanner \i p`sa de munca lui mai mult decât
de orice [i de oricine. Ca fiic` a unui senator ocupat, care nu-[i
f`cuse timp decât pentru prietenii vechi [i pentru aleg`torii s`i –
dar niciodat` pentru familia lui – Jackie \i comp`timea pe copiii
lui Tanner.
Cel pu]in, ei \l aveau pe bunicul lor, Willy Avery, care se
\ngrijea de ei. Cu toate c` el fusese cel care o angajase, nu se
gândise nici m`car o secund` c` neglijase s`-i pomeneasc`
despre asta fiului s`u, care o a[tepase la gar`.
Tanner Avery era un b`rbat \n adev`ratul sens al cuvântului.
Venise echipat cum se cuvine: cu un Stetson de culoarea c`milei,
care-i umbrea fa]a, purta un tricou mulat pe pieptul musculos [i
ni[te blugi [i mai strân[i, care \mbr`cau cele mai lungi picioare
pe care le v`zuse \n via]a ei.
Privi cum Tanner \[i ridic` p`l`ria, salutând hamalul [i
dezv`luindu-[i p`rul bogat [i negru. Scoase câteva bancnote pe
care i le \ntinse omului drept bac[i[ [i apoi puse cele dou` valize
\n spatele camionetei. |[i \ndrept` aten]ia c`tre Jackie.
– |mi pare r`u pentru dumneavoastr`, dar va trebui s` sta]i \n
spate, al`turi de fiul meu.
B`ie]elul \mbr`cat \n blugi [i \ntr-un tricou albastru rupt se
uita fix la ea prin grilajul camionetei. Dup` felul \n care ar`tau
hainele lui pr`fuite, avea s` fie o c`l`torie de pomin`. Jackie
reu[i s` schi]eze un zâmbet, bine\n]eles politicos.
– Voi sta \n spate? \ntreb` ea.
– Mhm.
– |n camioneta asta?
Tanner d`du din cap.
16 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu avem de ales. V-am mai spus c` ne gr`bim.


– N-am mai mers niciodat` \n spatele unei camionete…
– P`i, nu pot spune tocmai c` v` a[teptam [i sper c` nu v`
a[tepta]i la vreun Rolls Royce. A[a c`, dac` nu v` sup`ra]i, con-
cluzion` el coborând trapa grilajului, pune]i piciorul \n mâinile
mele [i v` salt eu. |[i \mpleti degetele [i se preg`ri s-o sus]in`.
S-o salte?! Se ]inea de glume, nu? Asta trebuia s` fie. Nu f`cea
altceva decât s-o testeze. Vroia s` vad` dac` o s` obiecteze.
– Nu cred c` este necesar. O s` stau \n fa]`, dac` este \n
regul`. Spion` capul unei feti]e din cabin`. Mie mi se pare c`
este suficient loc acolo, sus. Se \ndrept` c`tre portiera
copilotului [i vru s-o deschid`.
– |n locul dumneavoastr`, n-a[ face asta… o avertiz` Tanner.
Dar Jackie nu-l ascult`. Vroia s` trec` presupusul test, s`-i
arate c` n-avea de gând s` se dea b`tut`. Deschizând u[a, auzi un
gui]at [i v`zu porcul. Apoi observ` feti]a, care avea mâinile
mânjite cu sânge. Jackie se d`du \napoi [i se \mpiedic`.
Se uit` spre Tanner. St`tea sprijinit de ma[in`, cu picioarele
lungi \ncruci[ate. Un zâmbet larg [i mali]ios \ncol]ise pe fa]a lui
cu tr`s`turi dure. Era un zâmbet de genul ]i-am-spus-eu.
– Ai un porc \n camionet`! bâigui ea, \ncercând s`-[i p`streze
calmul.
– De fapt, este o scroaf` \n travaliu. Dac` n-ave]i nimic
\mpotriv`, trebuie s` ajung` la veterinar.
Jackie \nchise gura, recuperându-[i st`pânirea de sine.
– Ei bine, atunci ce mai a[tept`m? S` mergem! Voi sta \n
spate.
– Bun` idee, r`spunse zâmbind brusc fermierul \nalt [i slab.
Jackie \nchise portiera cabinei [i f`cu \nconjurul ma[inii,
pân` \n spate. Nici nu apuc` s`-[i trag` sufletul, c`ci Tanner \[i
\ncle[t` mâinile pe [oldurile ei, ridicând-o.
TE ROG FRUMOS 17

Pentru numele lui Dumnezeu! Ce credea c` face?! Doar nu


era neajutorat`! Se ]inu strâns de bra]ele lui, pân` când o a[ez`
pe podea. R`mase locului, \ncercând s`-[i recapete suflul, \ns`
Tanner \i ordon` s` se dea mai \n spate.
|[i reg`si vocea [i-i t`ie vorba, cât de politicos putu, date fiind
circumstan]ele:
– M` dau! M` dau! P`[i \napoi [i se coco]` pe una dintre
valize, ghemindu-[i picioarele sub ea.
– Eu sunt Max, se prezent` b`ie]elul.
– Bun`, \i r`spunse ea. {i de ce nu mi-ai spus [i numele de
familie? A[a este politicos s` te recomanzi.
Nici un moment nu era mai potrivit decât cel prezent pentru
a \ncepe s` \nve]i bunele maniere. La urma urmelor, acesta era
motivul pentru care se afla acolo.
– E acela[i cu al tat`lui meu. Iar dumneavoastr` [ti]i deja
numele lui de familie. Max se opri [i o m`sur` din priviri câteva
secunde. {i el zice c` oricum, nu avem nevoie s` \nv`]`m
maniere.
– Asta a spus, nu? Jackie simi]i cum frustrarea pune st`pânire
pe ea. {i de ce crede asta?
– N-am auzit partea cu „de ce“.
– N-ar trebui s` tragi cu urechea, rosti hot`rât`.
B`iatul ridic` din umeri [i ar`t` spre costumul ei.
– {i mamei \i pl`cea rozul. Purta foarte des haine de culoarea
asta. Tati nu-i prea d` voie Amandei s` se \mbrace \n roz.
|nainte s` poat` spune ceva despre comentariile personale
ale b`ie]elului, camioneta se avânt` \nainte, iar Jackie c`zu de pe
valiz` pe podeaua izbit` [i pr`fuit`.
– Are de gând s` ne omoare?! se plânse ea, tu[ind din cauza
norului de praf care o \nconjurase.
Max o ajut` s`-[i recapete echilibrul.
18 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu. Doar c` vechitura asta de camionet` are nevoie de


suspensii noi.
Jackie se a[ez` la loc pe mormanul de valize \ngr`m`dite,
strângându-[i genunchii la piept. Se \ntreba cum ajunsese s` se
implice \ntr-o astfel de situa]ie.
|n timpul c`l`toriei, studie locurile prin care treceau. Erau,
f`r` \ndoial`, \ntr-un ]inut al fermelor. Peisajul de [es se \ntindea
pe mile \ntregi, iar monotonia lui era \nviorat` de zonele cu
vegeta]ie luxuriant` din mijlocul p`[unilor. Observ` o mul]ime
de vaci care dormitau \n minusculele oaze de umbr` pe care le
putuser` g`si. Jackie le invidia.
Peste câteva minute, camioneta intr` pe o alee lung` str`juit`
de copaci [i se \ndrept` c`tre cl`direa alb` a unei ferme, \n fa]a
c`reia mai erau parcate automobile. De data aceasta, Jackie
trebui s` se ]in` bine când ma[ina se zgâl]âi la oprire.
|l v`zu pe Tanner s`rind din cabin` [i alergând pe partea
cealalt`, la portiera pasagerului. Max s`ri [i el [i i se al`tur`
tat`lui s`u. |n câteva clipe, Tanner ]inea \n bra]e purcelu[ul
maroniu. |[i \nclin` capul c`tre Jackie, ca [i când nu ar fi fost
sigur dac` s-o lase singur` sau nu.
– Nu v` face]i probleme pentru mine, \l linin[ti ea, voi veni \n
urma dumneavoastr`. Duce]i-v` [i salva]i bietul animal! |[i
flutur` u[or mâna [i-l v`zu pe Tanner \ntrecându-se cu cei doi
copii pân` la intrarea \n cabinetul veterinarului.
Pentru prima oar` de când \l cunoscuse pe Tanner Avery,
inspir` adânc. B`rbatul acesta reu[ise s`-i \ntoarc` universul pe
dos, \n numai câteva minute. Se uit` \n jos, la vârfurile pantofilor
de firm` [i la praful care se a[ternuse pe fusta roz.
|[i d`du pe spate o [uvi]` de p`r, \ncercând s-o prind` la loc
\n clam`, dar aceasta nu se mai \nchise. Oh, pe cine vroia s`
TE ROG FRUMOS 19

p`c`leasc`? Frustrat`, decise s` renun]e la orice \ncercare de a


ar`ta \ngrijit`. Se dusese partea cu l`satul unei excelente prime
impresii.
Sim]ind c`ldura cople[itoare a soarelui de dup`-amiaz`,
Jackie se \mpiedic` \n drumul c`tre grilaj. |[i \ndrept` repede
fusta strâmt` cu o mân`, iar cu cealalt` se sprijini de grilaj. Oh,
de ce \ncepuse prin a nu da aten]ie modului \n care fermierul
coborâse trapa? |[i arunc` \n grab` un picior peste grilaj,
cl`tinându-se pân` reu[i s` [i-l echilibreze pe bara de protec]ie a
vehiculului.
Cu un picior peste grilaj [i cu cel`lalt pe bara de protec]ie, se
preg`ti pentru cea de-a doua parte a evad`rii. „Po]i s` faci asta!“,
\[i spuse ea. Iscodi cu privirea \n jur, ca s` se asigure c` n-o vedea
nimeni [i-l z`ri pe Tanner \n u[a cabinetului, uitându-se amuzat
la ea. Cu fusta ridicat`, cu picioarele dep`rtate [i ]inându-se cu
putere de grilaj, Jackie sim]i cum se mole[e[te [i mai mult sub
cercetarea lui atent` [i \ndr`znea]`.
|ncerc` s`-[i coboare [i cel`lalt picior [i se uit` \n jos, dându-[i
seama c` o band` care atârna dintr-una din valize se \nnodase de
pantoful ei. Scutur` u[or piciorul, \n speran]a de a se elibera.
|ns` banda alunec` mai departe, pân` \n dreptul gleznei.
Tanner urm`rea scena care se dezv`luia f`r` nici un secret \n
fa]a ochilor s`i. Realiz` c` domni[oara „Polite]e-|ntruchipat`“ se
g`sea \ntr-o postur` deloc potrivit` unei dame. |ncepu s` râd`
zgomotos, \ntrebându-se cât timp \i va trebui s`-i cear` ajutotul.
Ag`]at` de grilaj, \i arunc` o privire ca de ghea]`.
– Vi se pare cumva amuzant, domnule Avery?
– Spune]i-mi Tanner. „Domnule Avery“ m` face s` m` simt
b`trân.
– |n regul`. Atunci eu sunt Jackie, \i r`spunse, din nou pe un
ton foarte politicos.
20 KIMBERLY LLEWELLYN

– Hm, Jackie, ar`]i ca [i cum ]i-ar prinde bine o mân` de ajutor.


– M` descurc. Ce face micu]a noastr` pacient`? se interes` ea.
– Oh, Daisy e bine. La fel [i purcelu[ii ei. Sunt doi, pân`
acum. |ncerc` s` stea [i s`-i vorbeasc`, dar nu rezist` s-o vad`
lupându-se \n continuare. Ce-ar fi s` te ajut?
– M` descurc, vorbesc serios. M-am \mpotmolit pu]in, atâta
tot.
Dar \n vocea ei se citea tema care punea, \ncetul cu \ncetul,
st`pânire pe ea. Tanner trebui s` admire o femeie care \ncerca s`
se descurce singur`.
Alerg` spre camionet`. Uitându-se cu aten]ie, observ` banda
din jurul gleznei bietei femei. |n]elese situa]ia incomod` \n care
se g`sea [i chicoti pe \nfundate. Jackie scutur` piciorul [i mai
energic, \ncercând s` se elibereze de banda bucluca[`, dar
eforturile ei fur` din nou \n zadar.
– Ai grij`! Las`-m` s` te ajut. |[i puse mâna pe spatele ei.
Corpul ei se \ncord`, dar numai pentru o clip`. Se p`rea c`
domni[oarei Jackie Taylor nu-i pl`cea s` fie atins`, cel pu]in nu
de el.
– Nu, mul]umesc. N-am nevoie de nici un ajutor. |[i agit` din
nou piciorul.
– Nu prea cred. }ine-o tot a[a, [i o s` te treze[ti \n…
Dar ea nu-l ascult`. |[i scutur` piciorul cu o ultim` smucitur`
[i se eliber` din banda \ncurcat`. |ns` piciorul \i fu aruncat \n
sus, iar ea \[i pierdu echilibrul. |ncerc` s` se ]in` de bara de
protec]ie, cu mâinile acelea a c`ror manichiur` era perfect`, dar
Tanner [tiu c` era prea târziu. Pantoful ascu]it [i roz fu proiectat
\n aer, \n timp ce cel`lalt r`mase blocat \ntr-un [an] din bara de
protec]ie, iar ea se rostogoli \n aer.
Dezorientat` [i lipsit` de ap`rare, Jackie nu avea de ales decât
s` cad` \n bra]ele puternice ale lui Tanner. Strânse din ochii
TE ROG FRUMOS 21

\nchi[i, incapabil` s` se uite la el. Cu siguran]` c`-l va dobor\ [i


se vor trezi amândoi \ncurca]i la p`mânt. Se preg`ti pentru o
asemenea eventualitate, dar lucrurile nu se petrecur` a[a.
Deschise ochii \ncet [i descoperi c` fa]a ei era lipit` de
pieptul bronzat al lui Tanner. Curba bra]elor vigurose care o
\nconjurau, trecând pe sub genunchii ei, o f`cu s` realizeze c`
nici unul dintre ei nu va suferi un impact cu solul.
– Te sim]i bine? Vocea puternic` [i curajoas` a fermierului
rezon` \n pieptul s`u.
– Mhm, r`spunse ea f`r` vlag`. Pentru prima dat`, \i putu
vedea cu claritate fa]a de sub borul lat al Stetsonului – maxilare
dure, o gur` puternic` [i ochi c`prui care o sfredeleau. Bine c`
tipul `sta o ]inea \nc` \n bra]e, altfel genunchii i s-ar fi t`iat la
vederea unui b`rbat cu o frumuse]e atât de aspr`. Dar cred c`
mi-am luxat glezna.
Tanner oft`.
– Hai. S` te ducem \n`untru, rosti pe un ton plin de
resemnare.
Jackie ura ideea de a fi o povar` pentru b`rbatul acesta.
– Sunt sigur` c` nu-i nimic grav. Po]i s` m` pui jos [i…
Tres`ri când \[i l`s` greutatea pe picior.
– Ce spuneai? |i arunc` o privire piezi[`. }ine-te bine!
Sup`rat` pe ea \ns`[i pentru c` p`rea atât de neajutorat`, \[i
puse f`r` tragere de inim` bra]ele \n jurul gâtului lui \ncordat [i
se l`s` purtat` pe intrarea din fa]`, \ntr-o sal` de a[teptare. Aerul
condi]ionat \i r`cori pielea când Tanner o a[ez` pe o canapea de
vinilin. La primul contact al piciorului cu gresia, Jackie scânci,
f`r` s` vrea.
– Doare? Pe fa]` i se citea o expresie de p`rere de r`u.
– Pu]in.
– Las`-m` s` m` uit.
22 KIMBERLY LLEWELLYN

– O s`-mi trec`, odat` ce o s` se dezumfle.


– {tiu c` nu sunt vreun doctor, dar cu doi copii, \nve]i s` faci
diferen]a \ntre un accident minor [i unul serios. |[i puse
genunchiul pe podea [i-i inspect` cu aten]ie glezna. Atinse u[or
cu mâna aspr` partea lateral` a piciorului ei. Te doare?
– Nu. De fapt, mâna aspr` pe pielea ei \i d`dea o senza]ie
ciudat de pl`cut`. {i ce era cu fiorii aceia pe care-i sim]ea pe [ira
spin`rii?! Gândurile neru[inate fur` brusc \ntrerupte când
Tanner ap`s` o zon` sensibil`.
– Ah, se \n`spri la rândul ei.
Tanner \[i \ndep`rt` mâna.
– Scuze. Cred c` ai o u[oar` luxa]ie. Ar trebui s`-]i treac` dac`
te fere[ti s` calci pe el [i-]i pui pu]in` ghea]`.
– Bine, pot s` rezist pân` ajungem acas`. Apoi \[i aminti c`-[i
pierduse pantoful. Pantoful meu! A r`mas pe undeva, \n parcare.
– M` duc d`-l caut. |[i \n`l]` statura de un metru nou`zeci [i
ceva [i se \ndrept` spre ie[ire.
Feti]a cu codi]e ap`ru \n sala de a[teptare, de dup` col].
Plângea \n hohote. Tanner se opri \mpietrit [i se \ntoarse spre ea.
– Amanda! Ce s-a \ntâmplat?
– Am ajuns prea târziu! {i numai din cauza ei! Ar`t` spre
Jackie [i fugi c`tre tat`l ei.
Tanner o lu` \n bra]e, \ncercând s-o aline, iar Jackie \ncerc`
s`-[i st`pâneasc` lacrimile ce st`teau s` izbucneasc`. I se rupea
sufletul s` vad` durerea feti]ei. Amanda plângea \n continuare pe
um`rul lat al lui Tanner. Printre suspine, rosti:
– Daisy e pe moarte!
– Cine a spus c` e pe moarte? Tanner strânse umerii fiicei
sale, calmând-o cum putea mai bine. Se preg`tise pentru o astfel
de \ntors`tur` a lucrurilor
TE ROG FRUMOS 23

– Doctorul Adams a spus c` o s` moar`. N-am vrut s` mai [tiu


nimic, a[a c` am fugit afar` din cabinet. Amanda o privi pe Jackie.
Dac` ea n-ar fi avut atâtea valize, am fi putut s-o salv`m pe Daisy.
– Amanda, nu e vina nim`nui. {tiai de la \nceput c` Daisy ar
putea avea probleme la na[tere. Trebuie s` crezi c` o s`
reu[easc`! Se uit` la Jackie [i v`zu \n ochii ei durerea.
Max [i veterinarul ap`rur` de dup` col].
– Ce-ave]i cu to]ii? \ntreb` doctorul.
– Ce face Daisy? abord` Tanner veterinarul.
– Se simte bine, de ce?
Amanda ridic` fruntea de pe um`rul tat`lui ei.
– Dar a]i spus c` o s` moar`! rosti ea, \n`bu[indu-[i un
suspin. |i curgea nasul, a[a c` [i-l [terse pe una dintre mâneci.
Tanner observ` c` Jackie se ghemuise pu]in la vederea gestului
Amandei.
Doctorul cl`tin` din cap.
– De-asta ai fugit a[a de repede din cabinet?! Am spus c`
moare, e adev`rat. De ner`bdare s` aduc` pe lume purcelu[ii.
Sunt patru. De ce nu te duci s`-i dai o mân` de ajutor
asistentului meu?
Tanner o l`s` jos pe Amanda [i cei doi copii disp`rur` dup`
col]. Doctorul \[i \ntoarse aten]ia c`tre Jackie. Tanner \n]elese
aluzia [i f`cu prezent`rile. La urma urmelor, nu era chiar str`in
de codul bunelor maniere.
Doctorul Adams scutur` mâna lui Jackie.
– |ncântat s` v` cunosc.
– Mul]umesc, \i r`spunse ea, r`mânând a[ezat`. E o mare
pl`cere s` m` aflu aici. Ave]i o ferm` superb`.
– Mi-a[ dori s` pot spune c` este a mea, dar apar]ine unui tip
foarte bogat, care lucreaz` pe Wall Street. Are atât de multe vite
\ncât e mai u[or s` aib` aici un cabinet veterinar. }ine chiar [i o
24 KIMBERLY LLEWELLYN

Cessna pe proprietate. Am folosit-o de nenum`rate ori ca s`


transport`m vacile bolnave. Sunt aici pentru el, dar am timp [i
pentru clien]ii mei obi[nui]i.
– Nu m-am gândit niciodat` la Florida ca la un ]inut al
fermelor, spuse Jackie.
– Majoritatea oamenilor n-o face, dar cre[tem la fel de multe
vite ca [i Texasul. Privirea lui c`zu pe glezna umflat`. Ce avem
aici?
– Am avut, hm, un mic accident, \ncepu Tanner. {i-a luxat
glezna.
– M-a f`cut s` sar din camionet`, ad`ug` Jackie.
Tanner râse cu mali]iozitate. A[adar, doamna se irita u[or. Se
hot`r\ s-o lase pe ea s` aib` ultimul cuvânt. Doctorul se aplec`
[i-i inspect` glezna.
– Asistentul meu o s` v` aduc` o pung` cu ghea]`. }ine]i-l la
rece [i nu v` sprijini]i pe el.
– Asta mi-a recomandat [i Tanner. Jackie \i zâmbi fermierului.
Felul \n care fa]a ei se luminase \i d`du fiori. De ani de zile nu
mai fusese atât de afectat de o femeie, iar sentimentul \i pl`cea.
– Ei bine, cred c` trebuie s` m` \ntorc la pacien]ii mei.
Apropo, Daisy [i purcelu[ii r`mân aici câteva zile. Mi-a f`cut
pl`cere s` v` cunosc, i se adres` doctorul lui Jackie [i apoi
disp`ru.
Jackie se l`s` pe spate, pe canapea.
– Oh, Dumnezeule! Ce zi! |ntâi, aflu c` sosirea mea nu era
a[teptat`, apoi sunt acuzat` c` aproape am omorât o mam`-
scroaf`. |[i cobor\ privirea \n poal` [i \ndep`rt` absent` o pat` de
pe fust`.
– Amanda era sup`rat`. N-a spus-o cu nici o inten]ie [i f`r`
nici un motiv. Crede-m`, [tiu. F`cu o pauz`. C`uta pe cineva pe
care s` dea vina, asta-i tot. |mi pare r`u.
TE ROG FRUMOS 25

– Nu e nevoie de scuze. Dar poate c` ar fi mai bine s`


mergem \napoi la gar` [i s` m` urc \n urm`torul tren cu
destina]ia Washington. Am impresia c` nu sunt tocmai agreat`.
Pieptul lui Tanner se \ncord`, amintindu-[i cuvintele tat`lui
s`u: „Poart`-te frumos cu ea!“. La naiba!
– Nu, nu e adev`rat! E[ti binevenit` aici. |n afar` de asta, nu
cred c` ai s` pleci prea curând.
Ochii ei verzi se m`rir`.
– De ce?
– Glezna.
– M` descurc eu.
– |n cazul acesta, o s` [chiop`tezi tot drumul pân` la
Washington. Nu va mai fi nici un tren pân` luni. Va trebui s`
r`mâi cu noi, cel pu]in sfâr[itul acesta de s`pt`mân`.
– Trebuie s` existe o cale de a ajunge \napoi la Washington…
un tren intermediar. Sau poate un aeroport?
– Cel mai apropiat aeroport este cam la dou` ore de aici, ca
s` nu mai vorbim de faptul c`, \n perioada aceasta, locurile sunt
de obicei rezervate dinainte.
Jackie morm`i.
– Deci de aceea nu am putut g`si un zbor decent! Trebuie s`
existe [i altceva! Poate c` o s` plec pe o vac`!
Tanner sesiz` nuan]a de disperare din vocea ei. Evident, vroia
s` plece, [i asta cât mai repede. Dar nu era atât de simplu.
– Putem s` dezbatem problema la ferm`. Dar ar fi mai bine
dac` ai accepta c` te alfi la ]ar`. Noi, cei de prin zon`, nu avem
mare nevoie de o curs` zilnic` spre Washington.
– Vrei s` spui c` sunt p`r`sit` \n mijlocul pustiet`]ii?
Felul \n care se exprim` \l deranj` pe Tanner.
– Mda, cred c` po]i s` spui [i a[a, aprob` el, cu o voce
umbrit` de dispre].
26 KIMBERLY LLEWELLYN

Un asistent se apropie [i-i \nmân` lui Jackie o pung` cu


ghea]`, pentru glezn`. Tanner profit` de moment:
– A[teapt` aici copiii, cât timp m` duc s`-]i caut pantoful. Se
\ntoarse [i se n`pusti pe u[a de la intrare.
Deci domni[oara „Etichet`“ credea c` se g`sea \n mijlocul
pustiet`]ii! La gândul acesta, pufni. El alesese s` r`mân` aici, s`
cl`deasc` o via]` decent` pentru familia lui, chiar [i dup`
accidentul rutier care r`pise via]a so]iei sale. Tanner fusese
hot`rât s` men]in` un regim stabil de via]` pentru gemeni.
Pentru ei, trebuia s` fie puternic. Indiferent cât de mult l-ar
durea trecutul.
Tanner z`ri pantoful roz lâng` una din ro]ile camionetei. La
naiba, chiar [i pielea pantofului ei era fin` [i delicat`! Poate c`
doamna ar trebui, \ntr-adev`r, s` plece acas` luni. O fiin]` atât de
rafinat` ca Jackie Taylor n-ar supravie]ui niciodat` aici, \n
teritoriul dominat de cowboy.

***

Jackie \[i \nghi]i lacrimile. Sarcina asta nu avea s` fie, evident,


prea distractiv`, iar cu glezna luxat`, nu p`rea prea u[or de
trecut peste urm`toarele zece zile. |[i aminti c` fusese alegerea
ei s` vin` aici. B`trânul Willy Avery nu putuse s`-i pl`teasc`
onorariul pe care-l ceruse, dar f`cuser` o \n]elegere care le
convenea amândurora. Când se hot`râse s` accepte oferta, nu-[i
dorise nimic altceva decât s` p`r`sesc` Washingtonul.
Doar c` nu fusese tocmai preg`tit` pentru Butterfield,
Florida. C`minul unui milion de vite [i al unui fermier incredibil
de atr`g`tor [i de ]âfnos, \n opinia ei. De fapt, manierele brutale
ale lui Tanner \i aminteau mult prea mult de cineva de care vroia
s` uite, stând aici o perioad` de timp. Derrick Jones.
TE ROG FRUMOS 27

|nc` nu \n]elegea cum [i de ce se implicase \ntr-o leg`tur`


sentimental` cu un astfel b`rbat. Derrick era un senator junior [i
protejatul tat`lui ei. |i oferise un tratament \n stilul flori-bom-
boane-inimioare, iar Jackie fusese orbit`, la \nceput. Dar \n
ultima vreme, devenise obsedat s` avanseze \n cariera politic` [i
ea avea sentimentul c`, f`cându-i curte, nu urm`rea decât s`
intre \n gra]iile tat`lui ei.
B`nuia c` nu era interesat de o rela]ie serioas`, dar, din
precau]ie, el nu vroia s` recunoasc` asta.
Derrick p`rea hot`rât s` ]in` pasul cu mult prea interesanta
scen` social` a senatorilor. Nu refuza niciodat` o invita]ie la o
petrecere [ic \n Georgetown sau [ansa de a se \ntruni [i a
\ntâmpina cine [tie ce personalit`]i la un restaurant sau un bar
exclusivist din Washington. Era furioas`; obi[nuitele lui nop]i
petrecute \n ora[, f`r` ea, o aduseser` pe Jackie la limita r`bd`rii,
iar comentariile aluzive din rubricile mondene ale ziarelor nu o
f`ceau decât s` se simt` [i mai r`u.
Pic`tura care a umplut paharul: \i l`sase pe robot un mesaj
scurt prin care anula o \ntâlnire, sub un pretext oarecare, \n
seara dinaintea venirii ei aici.
Chiar \n momentul acela, se decisese s` nu-i mai pese dac` el
avea sau nu „afaceri“ de rezolvat. Era preg`tit` s`-l goneasc` din
via]a ei, \n momentul \n care se va \ntoarce acas`, odat` ce
sarcina de aici va fi dus` la \ndeplinire. {i avea, \ntr-adev`r, de
lucru, pornind de la Tanner Avery, ale c`rui maniere cu
siguran]` c` trebuia \mbun`t`]ite. Pentru \nceput, el luase
practic \n râs ocupa]ia ei. De acord, poate c` azi nu f`cuse cea
mai bun` alegere purtând costumul roz [i pantofii asorta]i. Dar
oriunde [i oricând putea ap`rea un reporter indiscret. Aceasta
era partea cea mai dificil` a faptului c` era fiica unui senator.
28 KIMBERLY LLEWELLYN

Cirea[a de pe tort era termenul limit` pe care-l avea pentru noua


ei carte despre conduit` destinat` copiilor [i avea nevoie de mai
mult timp ca s` lucreze la ea.
Apoi, fu uimit` de realizarea pe care o f`cu. Era aici pentru a
le preda unor copii plini de via]`, care ar putea fi dornici s`
\nve]e [i care ar putea-o chiar inspira. {i ea c`utase o ocazie de a
se \ndep`rta de stresul [i de presiunile din via]a ei, iar acum avea
[ansa de a-[i petrece timpul \n sânul unei familii adev`rate. În
afar` de asta, când fugise de provoc`ri? Niciodat`. Bunicul
Amandei [i al lui Max \i \ncredin]ase o sarcin` [i avea de gând
s-o duc` la bun sfâr[it.
Da, avea la fel de mult` nevoie de copiii ace[tia ca [i ei de ea.
Dar nu-i trebuia un Tanner care s-o ]in` din scurt, s-o „ridice“
sau s-o prind`, s-o poarte pe bra]e [i s-o ating`. Mai ales care s-o
ating`. Alung` deliciosul gând chiar \n momentul \n care
gemenii ap`rur` \n \nc`pere hârjonindu-se.
– Unde e tati? Amanda se opri \n fa]a ei. Feti]a p`rea s`-[i fi
uitat acuza]iile [i \ntreaga [i dureroasa verificare a nevinov`]iei.
Jackie mul]umi \n gând pentru asta.
– E afar` la vân`toare de pantofi. Se \ntoarce imediat.
– A[ fi vrut s` r`mân peste noapte cu Daisy, dar este
\mpotriva regulamentului. Amanda se a[ez` lâng` Jackie.
Tanner se \ntoarse cu pantoful.
– Uite-l. Dar nu cred c`-l vei \nc`l]a la loc. Nu atâta timp cât
umfl`tura persist`. Cum te sim]i? Po]i s`-]i mi[ti piciorul?
– Hm. |ncerc` s` roteasc` glezna. Dar nici m`car punga cu
ghea]` nu putu \mpiedica durerea ascu]it`. Nu tocmai, \i r`spunse.
Tanner \i d`du Amandei pantoful roz. Se apropie de Jackie [i
se aplec` spre ea.
– Bine, hai. Ia-m` de gât.
O lu` \n bra]e din nou [i ea sim]i cum se na[te o pl`cere
secret`. S-ar putea obi[nui cu genul acesta de aten]ie.
Capitolul 3

A[ezat` confortabil pe locul pasagerului, Jackie observ` c`


acolo unde se termina carosabilul, \ncepea a[ezarea propriu-
zis`. Studie din nou peisajul, \ns` \n câteva minute camioneta
Ford intr` pe o [osea indicat` de un semn vechi din lemn care
st`tea u[or \nclinat sub greutatea unui trandafir c`]`r`tor
\nflorit. {oseaua lung` [i \ngust` ducea c`tre o veche, dar
fermec`toare, cas` alb` care avea aerul unui c`min de familie
\ntre]inut cu mult` dragoste.
Dou` balansoare flancau u[a de la intrare, iar veranda oferea
o panoram` a imen[ilor stejari din \mprejurimi, pe care crescuse
un mu[chi bogat. Veranda promitea dup`-amieze lene[e [i seri
confortabile, era un loc perfect pentru a se relaxa [i a se
concentra asupra noii ei c`r]i despre etichet`. |n spatele casei,
p`[teau cai lâng` grajduri.
Tanner parc` ma[ina. Gemenii s`rir` de pe platform` [i
disp`rur` \n spatele casei. Jackie urm`ri cum Tanner \i deschide
portiera. Când bra]ele lui se \ntinser` c`tre ea, [tia deja ce
trebuia s` fac`. Se deplas` la marginea locului, l`sându-l pe
30 KIMBERLY LLEWELLYN

Tanner s-o ia \n bra]e. De data aceasta, profit` de situa]ie [i-[i


permise s` se bucure de mirosul pielii lui bronzate [i de bra]ele
puternice care o \nconjurau.
Purtând-o pe bra]e, Tanner urc` f`r` nici un efort treptele
care duceau pe verand`. Un b`rbat cu p`rul argintiu deschise
u[a, l`sându-i s` intre.
– Ah, \n numele lui Pete, strig` el, deja ai accidentat-o?!
Minunat! E o primire perfect`.
– Tat`, nu e accidentat`. Tanner ezit`. Poate doar pu]in.
Trebuia \mblânzit` \ntr-un fel. O privi cu un aer pozna[.
B`rbatul mai \n vârst` zâmbi cu mali]iozitate [i le f`cu semn
s`-l urmeze.
– Ei bine, am preg`tit camera de oaspe]i pentru ea.
Jackie st`tea \nc` ag`]at` de Tanner, \n timp ce p`r`sir` holul
de la intrare, \ndreptându-se spre \nc`perile din spatele
conacului. Tanner \[i apropie buzele de urechea ei [i-i [opti:
– Nu-]i face griji \n privin]a lui. E cârcota[, dar inofensiv.
Respira]ia lui \i gâdila pielea, trimi]ându-i fiori dulci pe [ira
spin`rii.
O replic` indignat` o \ntrerupse:
– Am auzit! Oi fi tu om \n toat` firea, dar tot b`iatul meu
e[ti… [i \nc` mai pot s`-]i dau una.
Tanner chicoti.
– A[ vrea s-o v`d [i pe-asta!
Tat`l s`u se jur` s-o fac` la un moment dat, oriunde s-ar afla
[i se opri \n pragul unei u[i.
– Pe aici, scump` doamn`.
– |n]eleg, r`spunse Jackie. Dumneavoastr` trebuie s` fi]i
Willy Avery.
TE ROG FRUMOS 31

– |n persoan`. |[i \nclin` plin ce curtoazie capul. Linii adânci


se ivir` pe fa]a bronzat` [i \ncre]it` de vreme a b`trânului. Aici v`
ve]i odihni capul. M` duc s` v` aduc bagajele. Willy se roti pe
c`lcâie [i apoi disp`ru pe hol.
Tanner trecu pragul camerei de oaspe]i [i o l`s` pe Jackie pe
patul antic cu patru stâlpi [i cu baldachin. Era tapisat cu o pânz`
matlasat` pe care era brodat un motiv cu inele de logodn` cu
diamante \n culori calde. Sprijinit de peretele \mbr`cat cu tapet
\nflorat, st`tea un dulap alb cu multe sertare.
– Dulapul este aici. P`turile [i prosoapele sunt pe unul dintre
rafturi, \i spuse, ar`tându-i noptiera de lâng` pat. |n sertarul
acesta este [i un ceas cu alarm`, \ns` m` \ndoiesc c` vei avea
nevoie de a[a ceva… Tat`l meu trebuie s`-]i fi l`sat astea. Ar`t`
cu degetul aranjamentul de iarb` neagr` cu frunze micu]e [i verzi
[i cu flori roz-alb`strii puse \ntr-o vaz` de sticl`, pe noptier`.
– Sunt foarte frumoase.
– Tat`l meu urm`re[te emisiunea Marthei Stewart pentru
ponturi \n materie de decora]iuni. Nu [tiu ce ne-am face f`r` el,
cu toate c` uneori poate fi un adev`rat b`] \n … Se opri. E [i un
buc`tar grozav. Am muri aici de inani]ie, dac` n-ar fi el.
Jacke observ` stânjeneala lui, v`zând cum \[i vâr` degetul
mare \ntr-una din g`icile curelei de la blugi. Gestul \i atrase
aten]ia asupra [oldurilor lui [i picioarelor zvelte. Dându-[i seama
c` era evident c`-l studia, se for]` s`-[i reorienteze privirea spre
fa]a lui. Oare uitase tot ce scrisese \n cartea despre etichet`?!
– Nu vreau s` fiu o piedic`, rosti ea \ncet. A[a c`, te rog,
nu-]i schimba rutina din cauza mea, bine?
– Nici o problem`. F`cu o pauz`. O s`-]i aduc valizele.
Când Tanner p`r`si camera, Jackie se pr`bu[i pe patul
confortabil [i se dojeni \n gând. Imagineaz`-]i! Se zgâise la el ca
la un cowboy din calendar…
32 KIMBERLY LLEWELLYN

|[i aminti alte detalii date de Alice \n ultimul minut despre


Tanner Avery. V`duvul se ]inea atât de ocupat cu munca, \ncât
nu mai avea timp de am`nunte ca cinatul \n ora[, dansul sau
\ntâlnirile cu femei. Jackie \n]elegea. |ntr-un fel. Fusese la fel de
ocupat` \n Washington, scriind [i predând. |n agenda ei aproape
c` nu ap`rea nici o activitate social`, mai ales de când Derrick,
senatorul junior obsedat, decisese c` nu era chiar atât de
important` pentru str`lucitoarea lui carier`.
Venind vorba despre agenda ei, nu o v`zuse \n dup`-amiaza
asta. |[i aminti c` o pusese pe una dintre valize când coborâse
din tren, dar cu tot haosul de apoi, nu-[i mai amintea nimic din
momentul acela.
Apoi Tanner [i tat`l s`u ap`rur` \n camer`, cu bra]ele
\nc`rcate de bagaje.Willy puse mai \ntâi jos cutia cu p`l`rii [i se
\ntoarse spre Jackie.
– Tanner, aici de fa]`, \mi spune c` vre]i s` v` lua]i t`lp`[i]a
luni.
Spusese asta, nu-i a[a?
– Da, dar…
– N-are a-face. Trebuie s` ne da]i o [ans`. Am discutat cu fiul
meu, [i \n cele din urm` mi-a \mp`rt`[it p`rerea. Ca de obicei.
– Sunt sigur` c` a]i ajuns la un consens, \ns` eu…
– Acum, sta]i pu]in. Cel pu]in, promite]i-mi c` o s` v` mai
gândi]i dac` r`mâne]i pentru \ntreaga \ns`rcinare. Dar dac` vine
ziua de luni [i dumneavoastr` tot vre]i s` v` c`ra]i de-aci', noi v`
urc`m \n tren. {i dac` ]ine]i neap`rat s` pleca]i \nainte de luni,
v` conducem dou` ore cu ma[ina pân` la aeroport, asta dac`
pute]i g`si un loc nerezervat. Nu sunte]i prizonier`, s` [ti]i…
– Da.
Willy t`cu [i se uit` [a[iu la ea.
TE ROG FRUMOS 33

– Da, ce? Sunte]i prizonier` sau da, o s` v` mai gândi]i?


– Mi-ar face pl`cere s` r`mân, dac` este \n regul`.
Tanner [i Willy se uitar` unul la altul.
– Eu, unul, sunt de acord, r`spunse triumf`tor Willy [i ie[i
afar` \n mar[, lovindu-[i cizmele de podeaua din lemn.
– E un om pe care ]i-e greu s`-l refuzi, spuse \n grab` Tanner.
Ce spui, \]i aduc ni[te ghea]` proasp`t` pentru glezn`? Apoi o s`
te las singur` o vreme. Ai avut o zi grea.
Jackie \i d`du punga cu ghea]` topit`, dup` care el disp`ru.
Se aplec` peste marginea patului ca s`-[i inspecteze bagajele.
Avea palpita]ii, trebuia s`-[i g`seasc` agenda. |ntreaga ei
existen]` era acolo! Se chinui s` se dea jos din pat [i [chiop`t`
pân` la geant`.
O lu` [i schiop`t` \napoi la marginea patului. Stând \n
piciorul s`n`tos, arunc` geanta pe cuvertura groas` [i scotoci
prin toate ascunzi[urile ei. Nici urm` de agend`. |ncerc` s`
potoleasc` teama care o cuprindea. Trebuia s` fie pe undeva!
Control` [i ultimul compartiment al gen]ii [i sim]i un obiect care
nu-i era familiar. Ceva m`t`sos. Ce naiba? |[i ag`]` degetul de un
[nur sub]ire [i trase.
Un furou alb din dantel`? |l ]inu suspendat \n aer [i inspect`
]es`tura transparent` [i delicat`. Cupele foarte decupate [i cele
dou` bretelu]e rafinate d`deau cu siguran]` un aer sexy bustului
oric`rei femei. Observ` un bile]el care atârna de [nurul de
m`tase. „Pentru orice eventualitate. Cu drag, Alice.“
Pentru ce eventualitate? Asistenta ei era de-a dreptul lipsit`
de scrupule. Oare când ascunsese articolul acela de lenjerie \n
geanta ei? {i ce crezuse c` va face Jackie \n \ns`rcinarea aceasta?
C` va ad`uga „sex fierbinte“ \n agenda pe care, culmea, acum
n-o mai g`sea?!
34 KIMBERLY LLEWELLYN

A[ez` obiectul picant din dantel` \n dreptul bustului. Trebuia


s` recunoasc` faptul c` Alice avea gusturi des`vâr[ite [i-i [tia
m`sura. Dintr-o dat`, Jackie sim]i c` era privit`. R`mase \mpietrit`,
cu lenjeria sexy \nc` a[ezat` pe ea [i ridic` \ncet privirea.
Când \l v`zu pe Tanner ocupând aproape \ntregul spa]iu al u[ii,
inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Din punga de ghea]` pe care o
]inea \n mân` \ncepuser` s` se scurg` pic`turi pe podea. Apoi, ochii
lui \i \ntâlnir` pe ai ei, str`pungând-o cu lic`rirea lor s`lbatic`. O
lic`rire care spunea c` fusese un animal \ntemni]at prea mult timp.
Tanner v`zu cum Jackie smulge furoul de pe ea [i-l \nghesuie
la loc \n geant`. Dar nu avea importan]` c` buc`]ica de dantel`
care acoperise rotunjimile lui Jackie disp`ruse acum, r`ul fusese
deja f`cut. Se lupt` s` \n`bu[e stig`tul mut de dorin]` carnal` al
corpului s`u.
Cu o mân`, Jackie \[i f`cu vânt [i se l`s` s` cad` pe pat ca o
p`pu[` din cârp`.
– Aici, clima este \ntr-adev`r cald`. Nu \ncape nici o \ndoial`.
Privirea ei str`juit` de gene lungi r`mase fixat` \n gol, \n direc]ia
pungii cu ghea]` pe care el o strângea \n mân`.
Tanner \nvinse transa \n care intrase pentru câteva clipe. |[i
privi mâna, \n timp ce pic`turi mari de ap` rece se scurgeau
printre degetele sale [i c`deau pe podeaua de lemn.
– |mi pare r`u. |ntr` stângaci \n`untru [i disp`ru \n c`m`ru]a
al`turat` s` caute o cârp` de sp`lat. Se \ntoarse [i-i d`du lui
Jackie punga cu ghea]` \nf`[urat` \ntr-o pânz`.
– Mul]umesc. Se \ntinse s` primeasc` pache]elul [i degetele
ei delicate se atinser` \n grab` de ale lui.
– Cred c` o s`-]i las ceva timp pentru tine.
– |nainte s` pleci, n-ai v`zut o agend` printre lucrurile mele?
Este din piele neagr`, cam atât de mare.
Tanner ridic` o sprâncean`.
TE ROG FRUMOS 35

– Nu pot spune c-am v`zut-o. E[ti sigur` c` nu e pe undeva,


prin valize?
Ea cl`tin` din cap.
– N-o z`resc, \ns` am s` m` mai uit. Via]a mea depinde de
obiectul acela.
– O s` vorbesc cu Willy. {i o s` telefonez [i la gar`. Nu-]i face
griji, o s` apar`.
– Sunt sigur`. {i mul]umesc pentru ce-ai f`cut ast`zi.
– Te referi la faptul c` te-am tras de pe platforma camionetei
[i c` te-am ajutat s`-]i luxezi glezna?
Jackie \i zâmbi cald [i lui Tanner i se p`ru [i mai frumoas`, iar
buzele [i mai apetisante.
– Ceva de genul `sta. Dar mai vreau s` [tii [i c` nu sunt aici
s` preiau controlul asupra vie]ii tale. {i asta este o promisiune.
|nainte ca el s`-i poat` r`spunde, discu]ia lor fu \ntrerupt` de
agita]ia brusc` de afar`. Tanner auzi vocea joas` a lui Willy \n
mijlocul corului de ]ipete ale gemenilor.
– Ar fi bine s` m` duc s` v`d ce se \ntâmpl`. Mânc`m \ntr-o
or`, sau ceva de genul `sta. Ne vedem atunci.
Tanner \nchise u[a \n urma lui [i str`b`tu holul c`tre sursa
scandalului. Deschise u[a de plas` [i vru s` ias`, dar \n`untru
n`v`lir` gemenii \n[f`ca]i de gulere de Willy. Cei trei trecur` pe
lâng` el, \ndreptându-se c`tre buc`t`ria rustic`. Tanner \i
urm`.
– Ce se petrece aici? se interes`, v`zând cum gemenii se
zb`teau \n strânsoarea bunicului lor. Tanner \[i \ncle[t` degetul
de una din bretelele salopetei Amandei [i o trase aproape de el.
|[i \ncre]i nasul, sim]ind mirosul familiar.
– |]i spun eu ce se \ntâmpl`. ~[tia doi s-au hot`rât s` se \ntreac`
la aruncat cu b`legar \n vite [i totul s-a transformat \ntr-un concurs
de terciuie[te-l-cât-mai-bine-\n-mâini, \i explic` Willy.
36 KIMBERLY LLEWELLYN

– Ce-ave]i \n ultima vreme cu gr`mada aia de \ngr`[`minte


naturale? \i interog` Tanner, pe cel mai lini[tit ton de care era \n
stare. Da]i-i drumul [i sp`la]i-v` pe mâini! Acum! |i ghid` pe
gemeni \n direc]ia b`ii [i-i \mpinse u[or din buc`t`rie.
Willy \[i scoase Stetsonul, lovindu-l de coaps`.
– |]i spun eu, mai am pu]in [i-mi pierd n`dejdea \n privin]a
copiilor `stora. Ar fi mai bine s` m` duc s` m` sp`l [i eu. E
timpul s` m` apuc de g`tit.
– Hei, tat`, Jackie [i-a pierdut agenda. N-ai v`zut-o cumva?
– Te referi la o chestie de genul unei c`r]i \n care se noteaz`
\ntâlnirile? La ce-i trebuie a[a ceva aici?
– Nu [tiu, dar zice c` via]a ei depinde de ea.
Willy forn`i.
– Nu, n-am v`zut-o. Dar o s` fiu cu ochii-n patru.

***

O or` mai târziu, Jackie intr` \n buc`t`rie. |[i schimbase


costumul elegant roz cu o pereche de blugi t`ia]i [i un tricou. |n
locul pantofilor purta [osete albe [i adida[i, acum c` glezna \i era
mai bine.
Buc`t`ria imens` era echipat` cu aparatur` modern`, \ns`
p`stra farmecul de mod` veche al altei epoci, cu dulapurile cu
u[i din sticl, o chiuvet` cu dou` bazine adânci [i o mas` mare
pentru t`iat carnea. Undeva deasupra se g`sea un raft pe care
erau \nghesuite crati]e [i tig`i, iar aragazul demn de un
restaurant avea [ase ochiuri.
– Doamne, ai putea g`ti pentru o armat` \ntreag` aici!
exclam` ea.
– Asta este [i ideea, replic` Willy. Scotea ceva din cuptor, ceva
ce mirosea divin.
TE ROG FRUMOS 37

– Pot s` v` ajut? se oferi Jackie urm`rind cum b`trânul


inspecta costi]ele de cea mai bun` calitate.
– E aproape gata, iar dumneavoastr` n-ar trebui s` c`lca]i cu
piciorul acela.
– Oh, m` simt mult mai bine.
– Atunci, duce]i astea pe mas`. |i \nmân` dou` boluri, unul
plin cu cartofi, cel`lalt cu fasole verde.
Fericit` c`, \n sfâr[it, ajuta [i ea, \n loc s` fie ajutat`, Jackie \i
f`cu serviciul, \n timp ce Willy \ncepu s` ornamenteze. Stând la
masa din buc`t`rie, observ` aranjamentul perfect al acesteia.
– Chiar v` pricepe]i s` pune]i masa!
– Nu eu. Tanner e vinovatul. A stat acolo vreo zece minute
bune, urmând diagrama din cartea dumneavoastr` [i
asigurându-se c` totul este cum se cuvine. A ales pân` [i florile
alea pentru centrul mesei. Nu-i r`u pentru un b`rbat care de
obicei m`nânc` deasupra chiuvetei.
Jackie clipi spre mas` [i spre ciudatul aranjament floral.
Tanner f`cuse toate astea? Pentru ea? Când nici m`car n-o vroia
acolo? Dar de ce? Hot`r\ s` nu insiste [i accept` efortul lui.
Oricum, avea altceva de discutat cu Willy.
– C` veni vorba despre Tanner, sunte]i amabil s`-mi spune]i
[i mie de ce nu [tia de venirea mea?
– Ei bine, probabil c` n-ar fi fost de acord. Nu prea se d` \n
vânt dup` schimb`ri [i nici dup` l`satul trecutului \n urm`. Dar
copiii `[tia cresc, fie c`-i place fie c` nu… mai ales micu]a
Mandy.
– |n]eleg. Vrea ca ea s` r`mân` copil pentru totdeauna.
Willy morm`i un „\-h\“ [i termin` de ornamentat.
– Dar eu am v`zut cum reac]ioneaz` ea. S-a s`turat s` fie un
b`ie]oi. {i e din ce \n ce mai interesat` de treburile de feti]e.
38 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu-i spune tat`lui ei nimic despre asta?


– Nu. E o pu[toaic` inteligent`. Prinde u[or lucrurile. Cred c`
[tie c` are deja prea multe pe cap [i nu vrea s`-l pis`logeasc`.
Jackie mai auzise asta de atâtea ori, fiica nu vroia s` atrag`
aten]ia asupra ei, s`-[i tulbure tat`l. Rela]ia cu propriul ei tat`
avusese mult de suferit din cauza programului lui \nc`rcat. Chiar
dac` \n ultimii ani reu[iser` \ntrucâtva s` se apropie, timpul pier-
dut nu putea fi recuperat. {i mai \nv`]ase ceva: un b`rbat care nu
era niciodat` acolo pentru copiii s`i, nu era al`turi nici de so]ia
lui. V`zuse asta \n mariajul lipsit de dragoste al p`rin]ilor ei [i \n
resemnarea mamei ei cu o via]` social` f`r` nici o \nsemn`tate.
|n câteva minute, Tanner intr` \n buc`t`rie. F`cuse baie [i se
schimbase. |[i suflec` mânecile c`m`[ii albe \n stil western [i
a[tept` ca Jackie s` ia loc prima.
– Ce-]i mai face glezna?
– |n propor]ie de nou`zeci [i nou` la sut`, mai bine.
Când gemenii intrar` \n buc`t`rie [i se a[ezar`, Willy aduse
costi]ele ornamentate cu meticulozitate.
– Arat` bine, bunicule! Willy puse cu blânde]e mâna pe
cre[tetul Amandei [i se a[ez` lâng` ea. Amanda \ntoarse fa]a
proasp`t sp`lat` spre bunicul ei, uitându-se la el cu ochi c`prui
[i curio[i. Apoi schimb` o privire complice cu tat`l ei.
Tanner \[i drese vocea.
– Cred c` o anumit` tân`r` domni[oar` are s` ne spun` ceva,
\nainte de mas`.
Amanda o fix` cu privirea pe Jackie.
– |mi pare r`u c` m-am \nfuriat a[a de tare pe dumneavoastr`
\n cabinetul doctorului Adams, mai devreme.
– Scuzele \]i sunt acceptate.
– Ei bine? interveni Max. O s` ne \nv`]a]i cum s` spunem
„mul]umesc“ [i „te rog“?
TE ROG FRUMOS 39

Jackie \nghi]i \n sec. {tia din experien]` cât de departe


ajungea dac` \ncerca s` predea bunele maniere unor copii
\nfometa]i.
– Deocamdat`, hai s` ne bucur`m de cina aceasta delicioas`.
Imediat dup` aceea, vom stabili câteva lucruri. Nu este cinstit
s`-i oblig`m [i pe tat`l [i pe bunicul vostru s` asiste la lec]iile
noastre.
Willy r`spunse cu un „Amin“ plin de apreciere [i \ncepu s`
\mpart` farfuriile [i bolurile cu mâncare.

***

Dup` cin`, Jackie [i gemenii r`maser` la masa din buc`t`rie.


Trecur` prin manierele elementare legate de modul de a mânca.
Le explic` strategii de a ie[i din situa]ii ciudate, ca acelea \n care
li se servea o mâncare nu tocmai apetisant`, \n casa vreunui
prieten. |n scurt timp, apoi, Tanner conduse copiii la culcare.
Jackie \[i aduse carne]elul din dormitor [i intr` \n sufragerie,
unde-l auzi pe Tanner care vorbea la telefon, punând la cale
afaceri. St`tea \n picioare \n mijlocul \nc`perii, apoi se \ntoarse
spre ea [i-i f`cu semn s` intre. |nchise telefonul f`r` fir [i-l puse
pe o m`su]` al`turat`.
– Putem vorbi? \ntreb` ea.
– Sigur c` da. Simte-te ca acas`. Pe aici nu-i nevoie de invita]ii.
Gesticul` s` se a[eze pe canapea. Jackie intr` \n sufrageria rustic`,
admirând pere]ii \mbr`ca]i \n lambriuri maiestuoase de cedru [i
mobilierul sculptat manual. |[i l`s` carne]elul pe cuf`rul mare
de lemn care servea drept m`su]` pentru cafea.
Dup` ce Jackie lu` loc, Tanner se a[ez` lâng` ea, sprijinindu-[i
cizmele de mas`, undeva aproape de carne]elul ei. Se uit` [ocat`
la picioarele lui lungi, pân` când privirea i se fix` asupra
40 KIMBERLY LLEWELLYN

cizmelor. „Picioarele pe mobil`?!“. S` \ndr`zneasc` oare s`-i


atrag` aten]ia pentru lipsa de polite]e? Cu toate c` era pe
teritoriul lui? „|n nici un caz!“.
– Am telefonat la gar` \n leg`tur` cu agenda ta. Am verificat [i
camioneta. Nimic. Nici Willy n-a v`zut-o. Dar sunt sigur c-o s` apar`.
– Mul]umesc c` ai \ncercat, \i r`spunse ea.
– Deci, la ce te-ai gândit? \ntreb` el [i-[i schimb` pozi]ia. Se
afund` adânc \ntre perni]e, f`când-o s` alunece inevitabil spre el.
Când se atinse de bra]ul lui puternic [i bronzat, un fior cald o
str`b`tu.
Jackie se \ndep`rt`. Cu un deget, \[i d`du o [uvi]` de p`r
dup` ureche, un tic nervos pe care crezuse c` reu[ise s`-l
st`pâneasc`. Abia \[i rec`p`t` calmul [i Tanner \[i schimb` din
nou pozi]ia. {i, din nou, mi[carea lui o propuls` spre el.
Dumnezeu era ne\ndur`tor! Se a[ez` \nadins la marginea
canapelei, \ncercând s` descopere jocul pe care \l f`cea Tanner.
– A[ vrea s` discut`m despre lec]iile zilnice pe care urmeaz`
s` le predau gemenilor, rosti ea calm`, \n ciuda ame]itoarei
apropieri.
– De ce?
– De ce, ce?
– De ce eu?
– E[ti tat`l lor.
– Dar nu eu te-am angajat, ci Willy.
– Deci, continui s` nu fii de acord?
– S` spunem c` sunt pu]in \ngrijorat. Faptul c` e[ti aici ar
putea s`-i fac` pe gemeni s` cred` c` e ceva \n neregul` cu ei. Nu
sunt copii r`i, s` [tii. Trebuie doar pu]in… [lefui]i.
– Desigur. La fel ca majoritatea copiilor.
– N-a fost ideea mea, s` [tii.
Jackie \[i opri o mic` \ncrunt`tur`.
TE ROG FRUMOS 41

– Ar trebui s` discut toate astea cu Willy [i nu cu tine? Se


ridic`, \ns` el o prinse de bra] cu mâna lui mare, a[ezând-o la loc
pe canapea.
– Nu. Tanner se las` [i mai confortabil pe spate [i-[i \ncruci[`
picioarele mult prea lungi, a[ezându-le pe cuf`rul care servea
drept mas` pentru cafea.
– De ce nu? \ntreb` ea, iritat` de r`spunsurile lui incoerente.
– Pentru c` Willy are planuri \n seara asta.
– Planuri?
– Are o prieten` \n ora[. Hai s` l`murim câteva lucruri. Willy
g`te[te [i m` ajut` cu gemenii. Dar \n afar` de asta, este un
b`rbat liber.
– Dar tu?
– Ce-i cu mine?
– Nici o, hm… prieten`?
– Nu-i pentru mine. Eu sunt mul]umit cu via]a mea, a[a cum
este. Nu m` deranjeaz` c` sunt singur. Cuvintele lui sunau
aparent natural, \ns` Jackie [tia c` povestea era mai lung` de
atât. Dureros de lung`. Dar tu?
– Oh, eu \mi petrec majoritatea timpului lucrând. Spera ca el
s` nu fi observat tonul sec al vocii ei. |n cazul acesta, continu`
ea, cred c`, pân` la urm`, n-ai de ales [i va trebui s` ascul]i
despre lec]ia gemenilor din seara aceasta.
Tanner strânse din ochi [i-[i \ncruci[` bra]ele peste pieptul lat.
– Bine, te ascult.
– |n primul rând, trebuie s`-]i desfaci bra]ele, \l \ns`rcin`
Jackie. Se aplec` peste el [i-i aranj` mâinile vânjoase pe lâng`
corp.
– Ce… Se uit` la mâinile ei, care le ]ineau jos pe ale lui.
– Faptul c`-]i ]ii bra]ele \n felul acela arat` c` nu e[ti deschis
\n fa]a discu]iei acesteia. Este vorba despre limbajul corpului t`u.
42 KIMBERLY LLEWELLYN

Când crezu de cuviin]`, se \ndep`rt`. Apoi \[i lu` carne]elul.


Bine, pentru urm`toarele zile, m` voi concentra asupra
interac]iunilor sociale. {i asupra interac]iunilor cu prietenii, care
probabil c` sunt foarte importante pentru tine, din cauza
incidentului cu arma.
– V`d c` tata ]i-a povestit totul. Atunci, ar trebui s` [tii [i c`
b`ie]ii Peterson nu le sunt prieteni, izbucni Tanner, l`sând s` se
vad` proasta dispozi]ie \n care se g`sea. Vru s`-[i \ncruci[eze din
nou bra]ele, dar \[i d`du seama la jum`tatea drumului [i se opri.
|[i l`s` mâinile s` cad` moi pe lâng` el. Jackie \l privi aprobator.
Un semn foarte bun, decise ea.
– De acord, spuse ea, punct pentru tine. Dar nu-i adev`rat c`
Max tocmai s-a b`tut la [coal`?
– A avut un motiv foarte \ntemeiat, s`ri Tanner.
– Nu vrei s` mi-l \mp`rt`[e[ti [i mie?
– Un alt Peterson. L-a tachinat pe Max \n leg`tur` cu faptul c`
nu are mam`. Nu \ncurajez b`t`ile, nu-]i face griji, dar Max [i-a
ap`rat familia. Iar \n ceea ce-o prive[te pe Amanda, nu sunt orb.
Sunt con[tient c` timpul trece foarte repede [i c`, \n câ]iva ani,
va fi o adolescent` [i asta va aduce un nou set de probleme.
Tanner vorbea \n defensiv`, sco]ând la iveal` \ntreaga lui
frustrare.
|[i ridic` privirea spre ventilatorul care se rotea \n tavan,
deasupra lambriurilor de lemn. Cu o mân` \[i frec` sprâncenele
[i \nchise ochii.
– |mi pare r`u. Cred c` \n ultima vreme am ajuns la limit`.
– Eu… eu n-am vrut s` for]ez nota, spuse Jackie.
– E mai bine c` acum [tii ce se \ntâmpl`. Se \mplinesc
aproape doi ani de când mi-am pierdut so]ia, pe Marcy. De
atunci, ne este foarte greu tuturor.
Jackie decise c` era momentul s` abordeze un subiect mai dificil.
TE ROG FRUMOS 43

– Este ceva ce ar trebui s` [tiu despre moartea lui Marcy? Ca


s` nu fac sau s` nu spun ceva care s`-i supere pe copii?
Tanner \[i a[ez` mâinile la ceaf` [i oft` \ngrijorat. |i r`spunse
\n cele din urm`, privind-o gânditor:
– Nu. Nu cred. Vreau s` spun, ei [tiu c` a murit \ntr-un
accident, dar nu cunosc restul.
– {i ce \nseamn` restul? Jackie rosti \ntrebarea, \nainte de a-[i
putea tempera curiozitatea.
Tanner ezit`.
– Ei bine, ca s` scurt`m o poveste lung`, Marcy [i cu mine
ne-am c`s`torit de foarte tineri [i gemenii au venit pe lume
nou` luni mai târziu. |n afar` de mine, ea nu avea pe nimeni
care s-o ajute, iar eu eram tot timpul ocupat cu ferma. {i
oricum, nu prea [tiam mare lucru despre cum se \ngrijesc nou-
n`scu]ii. Ne-am dep`rtat unul de cel`lalt. {i am \ncetat s` mai
vorbim unul cu cel`lalt. Apoi, \ntr-o noapte, mi-a spus c` s-ar
putea s` fie \ns`rcinat` din nou. Iar eu i-am spus c` noi nu
puteam pune lucrurile cap la cap nici a[a cum erau [i am
\nceput s` ne cert`m. Apoi, a fugit afar`, s-a urcat \n
camionet`… Se opri pentru un moment, \ncercând s`-[i
controleze emo]iile. Nu cred c-am s` mi-o iert vreodat`.
Inima lui Jackie fu cuprins` de triste]e, v`zându-l pe Tanner
t`cut [i \ncordat, f`când evident tot ce-i st`tea \n putin]` s` nu
cedeze nervos. |[i impuse s` nu spun` nimic, pân` când lini[tea
fu \ntrerupt` brusc de zgomotul unor cizme de cowboy.
Willy ap`ru \n pragul u[ii, purtând un Stetson nou, aranjat
u[or \ntr-o parte.
– Amanda [i Max sunt \n p`tu]urile lor [i sfor`ie deja. Nu m`
a[tepta]i. |[i ridic` p`l`ria spre Jackie [i plec` fluierând.
Când r`maser` din nou singuri, Tanner vorbi primul:
44 KIMBERLY LLEWELLYN

– Ar trebui s`-i spun` cineva c` este prea b`trân ca s` se mai


distreze a[a de mult.
Jackie nu-[i putea da seama dac` glumise sau nu.
– Eu cred c` este minunat c` tat`l t`u are pe cineva special \n
via]a lui.
– {i eu, recunoscu Tanner ridicând din umeri. De fapt, \i tot
spun s-o ia \n c`s`torie. Dar el o ]ine una [i bun` c` nu. Spune
c` dac` este cineva care are nevoie s` se rec`s`toreasc`, acela
sunt eu. Dar se \n[al`.
– S` \n]eleg c` este v`duv?
Tanner \ncuviin]` din cap.
– Da, de prea mult timp. Nu mi-o amintesc cu adev`rat pe
mama. El a f`cut tot ce a putut ca s` m` civilizeze, dar nu sunt
sigur c` a reu[it.
Auzind vorbele lui Tanner, Jackie zâmbi.
– Willy are aceea[i p`rere ca [i tine? Despre c`s`torie?
– Nu cred. De fapt, cred c` i-ar pl`cea s` se stabileasc` la casa
lui, s`-[i tr`iasc` propria via]`, dar…
– Dar ce?
Tanner oft`.
– Cred c` s-ar sim]i ca [i cum ne-ar abandona pe gemeni [i pe
mine.
– A[a ar fi?
– A[ putea spune c-am devenit dependent de b`trân. Dar
trebuie s` fac` a[a cum este mai bine pentru el. {i Ella n-o s`-l
a[tepte o ve[nicie, sau cel pu]in a[a sus]ine.
Tanner schimb` brusc subiectul.
– Ei bine, dac` am terminat aici, mai am de dat câteva
telefoane din biroul meu. Simte-te liber` s` stai [i s` te relaxezi.
– Oh, eu nu m` relaxez aproape niciodat`. De fapt, am un alt
proiect la care am \nceput s` lucrez. O nou` carte despre
etichet`… pentru copii.
TE ROG FRUMOS 45

– Cu siguran]`, munce[ti foarte mult.


– A[ putea spune acela[i lucru [i despre tine.
– Ei bine, n-am prea des [ansa s`-mi odihnesc picioarele. Dar
va trebui. Pe aici, trebuie s`-]i rezervi timp s` te odihne[ti din
când \n când. Nu-mi imaginez cum altfel a[ putea \ncerca s` scot
o vac` dintr-o mla[tin`, \n mijlocul unui uragan, f`r` s` fi dormit
câteva ore bune.
– O s` ]in minte asta pentru data viitoare când m` voi g`si
\ntr-o mla[tin`. Cu sau f`r` vac`, r`spunse ea, zâmbind mali]ios.
– Pe aici, necazurile vin mai des decât ai crede. O ferm` \n
care se lucreaz` poate fi un loc foarte periculos, spuse el [i plec`.
Din punctul de vedere al inimii ei, [i Tanner Avery putea fi un
b`rbat periculos, credea Jackie. |nv`]ase deja – [i nu cu frumosul
– s` nu aib` de-a face cu un b`rbat atât de prins cu munca sa,
\ncât s`-i ignore pe cei dragi. Dar [i ea \ns`[i se dedicase \n
ultima vreme propriei cariere. Ce altceva ar fi putut s` fac`,
având \n vedere brusca indiferen]` a lui Derrick fa]` de ea?
|n orice caz, nu avea de gând s` cedeze indiscutabilei ei
atrac]ii pentru Tanner. Un b`rbat care-[i pierduse so]ia \ntr-un
accident tragic, [i ale c`rui câteva cuvinte \n leg`tur` cu subiectul
acesta nu-i l`saser` nici o \ndoial` c` \nc` nu se \mp`case cu
ideea.
Capitolul 4

Tanner privi lung biroul s`u din lemn de stejar [i \ncepu s`


scotoceasc` prin hârtiile \mpr`[tiate pe masa mare. Dar f`r` nici
un folos. Nu se putea concentra la nimic, pentru c` nu-[i putea
lua gândul de la ea.
|i atrase aten]ia ceva roz, sub un registru. |mpinse la o parte
registrul negru [i descoperi cartea de bune maniere a lui Jackie,
cea pe care o consultase mai devreme pentru instruc]iunile cu
privire la aranjatul mesei. Studie fotografia mare color de pe
coperta din spate, apoi citi scurta, dar notabila ei biografie [i
trecu \n grab` la cuprins.
Un titlu \i s`ri \n ochi: „|ntreb`ri personale [i cum s` nu le
adresezi“. Evident, ea \ns`[i nu-[i urmase propriul sfat, se gândi
el cu ciud`. {i totu[i, cum reu[ise oare s`-l determine s`
vorbeasc` despre trecutul lui?!
L`s` cartea pe birou [i se gândi din nou la scurta lor \ntâlnire
de mai devreme [i la ce spusese despre Marcy. La \nceput,
\ncercase s` scape de Jackie comportându-se cât de nesuferit [i
de nepoliticos putuse. Mai \ntâi se trântise pe canapea, lâng` ea,
când \n \nc`pere erau o mul]ime de alte locuri \n care se putea
TE ROG FRUMOS 47

a[eza. {i apoi, \[i proptise picioarele de cuf`rul cel vechi al c`rui


scop era s` fie folosit ca mas` pentru cafea. Putea jura c` o
v`zuse scuturându-se, dar nu \ndr`znise s` spun` nici un cuvânt.
|n ciuda curiozit`]ii \n privin]a ei – [i nu era mai mult de atât
– [tia suficient \ncât s` se p`streze la distan]`. Nu-l deranja faptul
c`-i \nv`]a pe copii s` se comporte cum se cuvine, atâta timp cât
asta nu \nsemna s`-i pun` s`-[i schimbe practicele flanele [i
salopetele cu rochii sofisticate de bal [i cu ni[te costume \n
miniatur`. Chiar dac` Amanda [i Max \ncepuser` s` se
obi[nuiasc` s-o aib` pe Jackie \n preajm`, Tanner nu era \nc`
sigur dac` era un lucru bun.
– S-a terminat cu jocurile, domni[oar` Jackie Taylor,
murmur` Tanner. Nu vroia ca Jackie s`-l urm`reasc`, s`-i pun`
prea multe \ntreb`ri, f`cându-l s` simt` anumite lucruri, când el
[tia prea bine c` ele nu duceau nic`ieri. {i n-avea nevoie de
distragere. Willy o angajase cu un scop, [i acesta trebuie s` fi fost.

***

Jackie nu crezuse niciodat` cu adev`rat c` \n zorii zilei coco[ii


cânt`, pân` \n diminea]a urm`toare, când unul se hot`r\ s`-[i
deschid` pliscul tocmai sub fereastra dormitorului ei. Deschise
somnoroas` un ochi [i se concentr` \ncetul cu \ncetul la cifrele
ceasului cu alarm` care str`luceau verzi \n camera \ntunecoas`.
– Patru patruzeci [i cinci?! Cred c` glume[ti! Nu putea nega
c` dormise bine \n confortabilul pat cu baldachin, dar cu toate
astea nu se putea hot`r\ s` se trezeasc`, nu atât de devreme. Se
\ntinse sub p`tur`, pân` când picioarele ei atinser` ceva cald,
rotund [i p`ros, la cel`lalt cap`t al patului.
Un schel`l`it brusc [i asurzitor umplu \nc`perea, apoi sim]i
c` ceva o ciupe[te de degetele de la picioare. Lui Jackie \i sc`p`,
48 KIMBERLY LLEWELLYN

la rândul ei, un ]ip`t care-]i \nghe]a sângele \n vene [i-[i strânse


picioarele sub ea. Asta avu ca urmare un alt schel`l`it al
or`taniei, determinând-o [i pe ea s` ]ipe din nou. |[i trase
p`turile pân` sub b`rbie, \ntr-o tentativ` de a se ap`ra de
pocitania p`roas` care o pândea \n \ntuneric.
U[a dormitorului se trânti de perete [i \nc`perea fu inundat`
de lumina de pe hol. V`zând silueta lui Tanner \n pragul u[ii,
Jackie s`ri din pat direct \n bra]ele lui. Cu o mân` \ncle[tat` \n
jurul mijlocului lui, ca m`sur` de protec]ie, ar`t` frenetic spre
pat.
– Este \n pat! Este \n pat!
– Ce este? Un scorpion? Un [arpe?
– Nu [tiu!
– Ce s-a \ntâmplat?
– A… a \nceput s` m` mu[te! {i, [i…
– Ce-ar fi s` facem pu]in` lumin` aici [i s` vedem ce se
\ntâmpl`? Tanner bâjbâi pe \ntuneric dup` \ntrerup`tor, pân` \l
g`si. Camera se lumin` [i Jackie se uit` strâmb, adaptându-se la
contrastul de luminozitate, pân` când \[i d`du seama c` trebuia
s` \nfrunte ar`tarea. |[i \ngrop` fa]a la pieptul ferm [i dezgolit al
lui Tanner.
– Ce este? Tot acolo e? \ntreb` \n cele din urm`, tem`toare.
Cu bra]ul strâns \n jurul ei, Tanner st`tea drept [i neclintit.
Izbucni \ntr-un râs zgomotos, care rezona undeva \n pieptul s`u.
– E doar Boomer. Tanner o strânse u[or de umeri [i o
\ntoarse \ncet cu fa]a spre pat. Ea \[i acoperi ochii cu mâinile.
– Nu pot s` m` uit, spuse ea. Sim]ea \nc` trupul lui
\mbr`]i[ând-o. Sim]ea [i cum mâinile lui puternice o strângeau
de \ncheieturi. Cu grij`, Tanner \i lu` la o parte mâinile de pe
fa]`, a[ezându-i-le pe lâng` corp. |n cele din urm`, Jackie
deschise ochii.
TE ROG FRUMOS 49

– |nc` un porc? \ntreb` ea.


– |nc` un purcelu[ burtos, ca s` fiu mai exact. Masculul.
– |n pat cu mine?!
– Mda.
– Toat` noaptea?
– Probabil. El crede c` `sta e patul lui.
– Animalul… animalul `sta are propriul lui pat?!
– N-am spus asta. De fapt, Boomer n-ar trebui s` fie aici.
Tanner eliber` \ncheieturile lui Jackie [i se \ndrept` spre
animalul care acum r`m`sese st`pân \n pat. |l lu` u[or \n bra]e
[i-l puse pe podea. Apoi Boomer se n`pusti afar` din camer`.
Acum, c` nu-l mai avea pe Tanner lâng` ea, Jackie se sprijini
de pragul u[ii.
– Cum a ajuns aici?
– Bun` \ntrebare!
– {i, oricum, câte ar`t`ri dintr-astea ave]i pe aici?!
– Doar dou`. Daisy a f`tat, \]i aduci aminte? Ultima dat` când
am verificat, era nevoie de doi ca s`…
– Dansezi tangou. Dac` porcii danseaz` tangou. |[i \ndep`rt`
de pe fa]` o [uvi]` \ncurcat` de p`r, ca s` poat` avea o imagine mai
clar` a lui Tanner \n boxerii care se mulau mult prea intim de el.
– Ei bine, cu siguran]` c` nu m` a[teptam s` m` trezesc cu
unul \n pat.
– Sunt convins c` nici el nu se a[tepta s` se trezeasc` \n pat
cu tine.
– Eu tot nu \n]eleg cum a ajuns aici. Vreau s` spun, am \nchis
u[a asear`. Willy era plecat [i copiii dormeau. Singura persoan`
care nu se culcase \nc` erai tu. Jackie \nchise gura [i se gândi la
discu]ia lor despre copii, cu o sear` \n urm`. Devenea din ce \n
ce mai clar faptul c` nu o dorea acolo. Mai mult decât crezuse ea
pân` atunci.
50 KIMBERLY LLEWELLYN

– A fost josnic, spuse \n cele din urm`, tr`gând protector de


c`ma[a de noapte.
– Ce vrei s` spui?
– Dac` \]i dore[ti chiar atât de mult s` plec, atunci spune-mi.
Dar farsele astea nu sunt cinstite [i nici amuzante.
– Hm?!
Tanner se sprijini de unul dintre stâlpii patului.
– Oh, fii serios! Coco[ul cânt` tocmai sub fereastra mea? {i
poanta cu porcul-sub-plapum`? |ncerci cumva s` m` gone[ti de
la ferma ta sau ce?
– A[adar, tu crezi c` eu am f`cut asta? Tonul vocii era calm,
dar ochii lui aruncau fl`c`ri.
Pip`i nervoas` fundi]a de la gulerul c`m`[ii de noapte, chinuit`
de remu[c`ri \n leg`tur` cu teoria pe care tocmai o emisese.
– N-ai fost tu? \ntreb` ea smerit`.
– Dintre toate nenorocitele de… \ncepu el, dar apoi se opri
[i \ncepu s` râd`. Nu n-am fost eu. Dar cred c` [tiu cine. Privirea
lui se fix` undeva \n spatele ei.
Când sim]i c` ceva o trage de c`ma[a de noapte, Jackie se uit`
\n jos [i z`ri o fa]` angelic` i]indu-se la ea.
– A]i dormit bine cu Boomer? \ntreb` Amanda cu inocen]`.
Tanner f`cu un pas \nainte [i se opri lâng` Jackie. Se aplec`
[i-[i a[ez` mâinile pe genunchi.
– Scumpo, tu l-ai adus pe Boomer aici?
Amanda \ncuviin]` din cap.
– Când?
– Noaptea trecut`.
– Cum a[a?
– Acesta e locul \n care st` el. |i era dor de patul lui.
– Ah, scumpo, am mai discutat despre asta. Am cheltuit o
mul]ime de bani [i de timp cu dresarea porcilor `stora. Sunt
TE ROG FRUMOS 51

animale de cas`, nu oameni, mai ]ii minte? Aceasta este camera


domni[oarei Taylor. Promite-mi c` n-o s` mai faci asta.
– Nu vroiam decât s` fiu de ajutor.
– |n]eleg asta. Dar de acum \ncolo, locul lui este \n ]arc.
Acum, du-te [i treze[te-l pe fratele t`u. Avem sarcini de
\ndeplinit.
Amanda f`cu o fa]` mirat` [i str`b`tu holul.
– Sarcini?! La ora cinci diminea]a?! \ntreb` Jackie.
– Animalele trebuie s` m`nânce. Dar, te rog, \ncearc` s` te
culci \napoi.
– Nu cred c` o s` pot. Inima ei care \nc` palpita se ocupa
special de asta. Dar oare palpita din cauza oaspetelui neinvitat
sau din cauza priveli[tii lui Tanner purtând doar boxerii aceia
mula]i? Jackie alung` senzualul gând al corpului lui puternic lipit
de al ei [i adulmec` mirosul de cafea proasp`t` [i tare care venea
dinspre buc`t`rie.
– Acum mi-ar prinde bine o cafea.
– Willy prepar` cea mai bun` cafea. Tanner privi c`ma[a ei de
noapte [i dintr-o dat` con[tientiz` indecen]a hainelor lor. Ochii
lui alergar` dintr-un col] al camerei \ntr-altul, \n \ncercarea
zadarnic` de a se uita oriunde \n afar` de ea.
– Eu… Ar fi mai bine s` m` duc s` v`d ce fac gemenii.
Jackie trase [i mai tare de c`ma[a de noapte [i strânse din
bra]e când Tanner trecu pe lâng` ea. Se opri \n pragul u[ii.
– Ai nevoie de ceva?
„Oh, Dumnezeule, da!“, ar fi vrut s` strige.
– Nu, mul]umesc. Sunt bine.
Odat` ce Tanner ie[i din raza ei vizual`, \nchise u[a [i se
sprijini cu spatele de ea. Se juc` absent` cu fundi]a de la gulerul
c`m`[ii de noapte, pân` când se descusu [i-i s`ri \n mân`. O
52 KIMBERLY LLEWELLYN

strânse cu putere. Era numai cinci diminea]a [i era deja d`râmat`


la vederea din \ntâmplare a unui b`rbat sexy [i aproape
dezbr`cat. Oare ce se \ntâmpla cu ea?!

***

Cu cea[ca \n mân`, Jackie st`tea lâng` chiuvet` sorbindu-[i


cafeaua [i privind pe fereastra \nr`mat` de perdelu]e \n carouri
albe [i ro[ii. Privea cum gemenii intrau [i ie[eau din hambar,
\ndeplinind a[a-numitele sarcini pe care le aveau ni[te copii la o
ferm`, când abia se cr`pa de ziu`.
Ce via]` pentru un copil, se gândi ea. Era cu siguran]` un
ecou al suferin]ei pe care i-o adusese micu]ei Jackie existen]a ca
\ntr-un acvariu, la Washington D.C.. Aici nu erau bli]urile
aparatelor de fotografiat [i nici un reporter de mondenit`]i nu
scria despre tine. Gândindu-se la Washington D.C., \[i stabili
s`-[i aminteasc` s`-i telefoneze asistentei ei, Alice, mai târziu, \n
diminea]a aceea.
O sporov`ial` exaltat` umplu \n curând aerul din jurul ei [i
Jackie se \ntoarse ca s`-i vad` pe Amanda [i pe Max n`pustindu-se
\n buc`t`rie remorca]i de Willy.
– V-a]i sp`lat pe mâini, da? \i \ntreb` Willy.
Cei doi \ncuviin]ar` din cap [i-[i luar` farfurii [i linguri, cât
timp Willy \[i umplu o cea[c` de cafea. Gemenii se \ntoarser`, se
preg`tir` s` se a[eze la mas`, \ns` Jackie \[i drese vocea.
– Ce-am uitat? \ntreb` Amanda.
– Adul]ii iau primii loc, mai ]ine]i minte? \ntreb` Jackie.
|nainte s` se a[eze, copiii a[teptar` plini de neastâmp`r ca
Jackie [i Willy s`-[i trag` [i ei scaunele.
TE ROG FRUMOS 53

– Chiar c` e munc` grea s` fii politicos, spuse Max.


– Nu va trebui s` fie \ntotdeauna a[a, dar este un exerci]iu
bun. Nu trebuie decât s` [ti]i lucrurile acestea, pentru
evenimentele sociale, spuse Jackie.
– {i C`p[u-Fest este un eveniment social? \ntreb` Amanda.
– C`p[u-Fest? Jackie \[i \ndrept` privirea spre Willy.
– Festivalul C`p[unilor din Butterfield, \i r`spunse Willy.
|ncepe \n câteva zile. Se desf`[oar` la sfâr[itul s`pt`mânii
viitoare. Rodeo. Distrac]ii. Parad`. {i mai este [i o \ntrecere cu
butoaie [i apoi dans, \n ultima sear`.
– Acolo a \ntâlnit-o bunicul pe Ella, anul trecut. La dans. Pfui!
\l tachin` Max.
– Presupun c` a]i auzit deja despre Ella, hm? \ntreb` stânjenit
Willy.
– Pare foarte dr`gu]`.
– Sunt de acord! interveni Max. Ast`zi ne duce pe to]i la
Waterfall Canyon!
– Este un parc acvatic. O s` v` descurca]i aici singur`, cât
timp o s` fim pleca]i? \ntreb` Willy.
– Oh, sigur c` da. Am o mul]ime de lucruri de f`cut.
– Vroiam s` vin` [i Tanner cu noi, dar are foarte mult de
lucru [i a trebuit s` renun]e. Este de-a dreptul inteligent \n ceea
ce prive[te majoritatea lucrurilor, dar nu [tie când s` lase munca
la o parte. De aproape doi ani este a[a.
Willy ridic` o sprâncean` grizonant` [i stufoas` spre Jackie [i
ea \n]elese imediat ce \ncerca s` spun`. Vrusese s` spun` de
când murise Marcy. Având grij` s`-[i controleze cuvintele, Jackie
continu` conversa]ia \nceput` de Willy.
– Atâta munc` [i nici urm` de distrac]ie? Mie \mi sun` mai
degrab` a pedeaps`.
54 KIMBERLY LLEWELLYN

– |i pute]i spune [i a[a. I-a]i mai putea spune [i prostie.


Gândurile lui Jackie fur` \ntrerupte de un zgomot de pa[i.
Privi peste um`r [i-l v`zu pe Tanner umplându-[i o cea[c` mare
de cafea neagr`. Se \ntoarse la loc [i schimb` cu Willy o scurt`
privire vinovat`. B`trânul morm`i [i-[i puse cana pe mas` cu o
bubuitur`. Jackie auzi cum Tanner travers` buc`t`ria [i se opri
exact \n spatele ei. Putea sim]i cum furia iradia din toat` fiin]a
lui. Se \ndrept`, \ntrebându-se cât de mult auzise.
– Domni[oar` Taylor, cred c` ar fi bine s` discut`m, spuse el.
Se p`rea c` auzise \ntreaga conversa]ie. {i judecând dup`
tonul vocii lui, nu-i pl`cuse deloc.
– |n sufragerie, v` rog, ad`ug` Tanner.
– Desigur, r`spunse ea [i-l urm`. Abia dac` trecuser` primele
ore ale dimine]ii [i reu[ise deja s`-l scoat` din s`rite pe b`rbatul
acesta. |[i \nghesui mâinile \n buzunarele pantalonilor ei scur]i
albi.
– Tanner, \mi cer scuze dac` am dep`[it m`sura. Tat`l t`u [i
cu mine aveam doar o discu]ie inocent` [i…
– S-a transformat \n ceva care nu te prive[te. }i-am spus deja
tot ce trebuia s` [tii, asear`. E[ti aici ca s`-]i faci meseria… nu s`
discu]i despre via]a mea personal`.
Jackie \[i \ndrept` umerii.
– Ce vrei s` spui?
– Va trebui s` te concediez…
– S` m` concediezi?! Dar n-am vrut s`…
– Sunt sigur c` n-ai vrut..
– Mi-ar face pl`cere s` r`mân. Am un termen limit` pentru
cartea aceasta [i nu voi reu[i f`r` ajutorul t`u. Al copiilor t`i,
vreau s` spun. A[ fi pierdut` f`r` ei.
Willy intr` \n camer` [i se opri \ntre ei.
TE ROG FRUMOS 55

– Oare am auzit bine?! Tocmai ai spus c` vrei s-o concediezi?!


Nu po]i s-o concediezi! Willy \l privi pe fiul s`u pe sub
sprâncene, cu ochi mic[ora]i [i furio[i.
– Pe naiba, nu pot! Privirea fioroas` din ochii lui Tanner nu
p`rea s`-l sperie \ns` pe b`trân. V`zându-i pe cei doi b`rba]i
temperamentali \nfruntându-se, Jackie \[i d`dea seama c` erau,
evident, f`cu]i din acela[i aluat.
– Nu po]i s-o concediezi, pentru c` n-ai angajat-o tu! Willy \[i
\nfipse un deget osos \n pieptul fiului s`u.
– Ah, nu \ncepe acum cu asta! Sunt copiii mei. Eu sunt cel
care decide ce se \ntâmpl` cu ei. O s`-i pl`tesc onorariul pe
care-l pretinde, dac` pentru asta \]i faci griji.
– Banii n-or s` te ajute de data aceasta, fiule. Domni[oara
Jackie [i cu mine am f`cut o \n]elegere.
Tanner se uit` la Jackie.
– Ce fel de \n]elegere?
– Ea \i instruie[te pe copii cu privire la bunele maniere [i are
parte de lini[te [i pace pentru câteva zile ca s` poat` lucra la
ultima ei carte. Asta, [i o lec]ie-dou` de c`l`rie de la tine.
Privirea \ntreb`toare a lui Tanner se \ntoarse din nou spre
Jackie. Ea \ncuviin]` din cap, cerându-[i aproape scuze.
– Are dreptate. Aceasta a fost \n]elegerea noastr`.
– A[a c` n-o po]i concedia, pentru c` oricum, de la bun
\nceput, nu a[ fi pl`tit-o.
– Poate c` n-am cum s-o concediez, dar nu poate r`mâne
aici.
Asemenea unui taur, Willy lu` o pozi]ie de atac [i forn`i pe
nas. |nainte ca Jackie s` poat` r`spunde, cerându-le s` \nceteze
s` mai discute ca [i când n-ar fi fost \n camer`, Amanda se
n`pusti \n`untru [i-[i \ncle[t` bra]ele \n jurul taliei ei.
56 KIMBERLY LLEWELLYN

– Trebuie s` r`mân`! Te rog, nu putem s-o p`str`m? O s` fim


cumin]i! scânci Amanda. Strângea mijlocul lui Jackie \ntr-o
\mbr`]i[are ca de urs. Max st`tea \n pragul u[ii, urm`rind \n
lini[te scena.
– Scumpo, o \ntrerupse Tanner, ea nu este un animal care
are nevoie de ad`post. Trebuie s` plece la ea acas`.
– De ce? \ntreb` Max din pragul u[ii. N-o s` m` mai bat la
[coal`. Las-o s` r`mân`!
– Max! {i tu?! \ntreb` Tanner, apoi o privi aspru pe Jackie.
Vezi ce-ai f`cut?
– Ce-am f`cut? \ntreb` Jackie, mângâind p`rul feti]ei.
– E[ti aici de o zi [i i-ai [i f`cut s` se \ndr`gosteasc` de tine.
Acum, ce-ar trebui s` fac?
– Las-o doar s` r`mân`, tat`. Max travers` \nc`perea [i se
a[ez` lâng` Jackie. Willy li se al`tur` [i el.
– Max, credeam c` tu e[ti \mpotriv`.
– Eram, dar… oft` b`iatul.
– Dar ce?
– Iisuse, este aici doar de ieri, dar acum te vedem mai des.
Mult mai des, explic` Max, iar sora lui \ncuviin]` din cap. De
obicei lucrezi atât de mult, \ncât e ca [i cum n-ai vrea s` fii cu noi.
Jackie r`mase uluit` la auzul cuvintelor sincere ale lui Max,
care p`rur` s`-l r`neasc` pe Tanner mai puternic decât ar fi
putut-o face orice lovitur` fizic`. De acolo de unde st`tea, crezu
c`-i vede inima frângându-se.

***

Stând pe pat, Jackie ap`s` tasta de salvare a laptopului [i


p`r`si programul de editare. Dup` o or` de \ncerc`ri, \nc` nu
TE ROG FRUMOS 57

reu[ise s` se concentreze asupra cuvintelor pe care le culesese.


{i cum ar fi putut, când nu se gândise decât la Tanner [i la cum
ie[ise ca o furtun` din cas`, mai devreme?
|nchise laptopul. |[i amintea durerea care-i \ntunecase
chipul, \nainte s` ias` din cas`. Cu siguran]`, Max atinsese o
coard` sensibil` când spusese c` tat`l lui nu-[i petrecea
suficient timp cu ei. Nu se putea ab]ine s` nu se simt` vinovat`,
\n parte, pentru tot ce se \ntâmplase. Se \ntreba cum de reu[ise
s` provoace atâtea dezastre \ntr-un timp a[a de scurt. Dac` nu
altceva, \i datora lui Tanner scuze. Se decise c` trebuia s` fie
undeva, la ferm`. Nu putea s` se mai lase prad` remu[c`rilor
nici un minut \n plus.
|nc`l]` sandalele [i se aventur` spre grajd. Se opri la intrarea
\n pasajul principal [i spion` rândurile de boxe pentru cai. O
voce sc`zut` monologa dintr-una din boxe.
|naint` pân` \n intervalul central, condus` de vocea
profund`. |l g`si pe Tanner muncind din greu, morm`ind blând
\n timp ce termina de fixat o potcoav`. Calul \i r`spunse
nechezând. Jackie admir` p`rul maro [i str`lucitor, p`tat cu alb,
ca [i cum \ns`[i Mama Natur` \l pictase cu pensula ei.
– Este frumos, spuse ea, sprijinindu-se de u[a boxei. Privirea
ei insistent` trecu de la animal la Tanner.
– Este o „ea“, ripost` el.
– Scuze. {i \mi pare r`u pentru ce s-a \ntâmplat mai devreme,
\n cas`… am \nc`lcat promisiunea pe care ]i-am f`cut-o.
Tanner continu` s` inspecteze copita. Aparent mul]umit de
rezultate, puse jos piciorul din spate al calului. Apoi \[i adun`
uneltele de fier`rie [i se ridic`.
– {i care era promisiunea?
– Am promis s` nu m` amestec \n via]a ta. Dar se pare c`
tocmai asta am f`cut, [i \nc` \ntr-un timp record.
58 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu. N-ai f`cut-o. Nu tocmai. Flac`ra vie din ochii lui se


domolise, de la cearta din cas`. Jackie mul]umi \n t`cere c`
vedea din nou partea mai blând` [i a[tept` ca el s` continue.
– Uite, Willy tr`nc`ne[te mereu despre felul \n care fac
lucrurile. Necazul este c` nu-mi pot concedia propriul tat`. A[a
c` am f`cut urm`torul lucru care ar fi rezolvat problema.
– Ai \ncercat s` m` concediezi pe mine.
– Ce mod mai bun de a-l \nt`râta pe b`trân?!
– Voi doi v` \nfrunta]i des a[a?
– Numai atunci când fiecare dintre noi vrea s` se procedeze
\n felul s`u.
– {i nu c`de]i de acord dac` ar trebui sau nu s` r`mân.
Tanner \[i trase p`l`ria peste sprâncene, evitând s-o
priveasc`.
– |n orice caz, \mi tot promit mie \nsumi s` stau mai mult cu
ei. E timpul s`-mi ]in propriile promisiuni. Ceea ce \ncerc s`
spun este c` ai f`cut deja un bine aici, Jackie. A[a c` n-am vorbit
serios mai devreme. Sper c` o s` r`mâi.
– Se pare c` amândoi avem de câ[tigat din asta.
– Da.
– Cred c` va trebui s` r`mân. La urma urmelor, \nc` nu
mi-am primit lec]ia aceea de c`l`rie. Se \ntoarse [i intr` agale \n
box`, m`surând din priviri calul maro cu pete albe. |[i d`du
seama c` Tanner venise \n spatele ei, oprindu-se atât de
aproape, \ncât putea sim]i pe gât respira]ia lui fierbinte.
– Gra]ie faptului c` Willy m-a dat cu \mprumut, cred c` nu voi
avea de ales [i va trebui s`-]i dau lec]ia aceea de echita]ie.
– Pot s-o c`l`resc? Jackie ar`t` spre cal.
– Sigur. Numele ei \ntreg este Marshmallow Sundae – Bezea
de Duminic`. Dar noi \i spunem doar Marshmallow. Este destul
de u[or de strunit. De aceea am cump`rat-o.
TE ROG FRUMOS 59

– Este un semn bun la un cal?


– Depinde pentru ce vrei calul. Conteaz` mai multe lucruri
ca s`-l alegi pe cel potrivit. Vocea lui deveni aspr`.
|nc` \n spatele ei, Tanner \[i odihni palmele pe [oldurile lui
Jackie [i-[i aduse obrazul periculos de aproape de al ei. Privi
peste um`rul ei, admirând \mpreun` frumuse]ea animalului.
Jackie \[i p`str` privirea a]intit` asupra calului, dar trebui s`-[i
folosesc` toat` energia ca s`-[i \mpiedice genunchii s` tremure.
– {i de ce are nevoie ca s` fie cel potrivit? \ntreb` Jackie,
suficient de inocent.
Mâinile lui Tanner alunecar` pe mijlocul ei, strângând-o u[or.
O secund`, Jackie \[i ]inu respira]ia.
– Ei bine, ceea ce caut \n primul rând la o iap` este
inteligen]a. {i trebuie s` aib` statura potrivit`… |[i puse din nou
mâinile pe [oldurile ei [i o \ntoarse, m`surând-o ostentativ.
– Altceva?
– Trebuie s` m` gândesc dac` se poate acomoda cu ceilal]i
cai. O trase cu blânde]e mai aproape.
– |n]eleg. {i dac` aceast` iap`… se acomodeaz`?
– Atunci, dac` pare s` aib` un suflet bun, [tiu c` va fi potrivit`
pentru mine.
– ~sta este un ordin de onoare.
Tanner \i zâmbi.
– {i mai este un lucru ce trebuie luat \n considerare, spuse
el. |[i aplec` u[or capul [i-[i trecu buzele peste o [uvi]` din
p`rul ei.
Jackie \[i puse palmele pe pieptul lui, \ncercând cu disperare
s` p`streze o distan]` \ntre ei.
– Ce facem? \ntreb` ea, sim]ind atrac]ia nest`pânit` dintre ei.
Dar [tia deja. Mai exact, [tia ce urma s` fac` Tanner.
Fermierul ei cel dur avea s-o s`rute.
60 KIMBERLY LLEWELLYN

Pe m`sur` ce Tanner \[i apropia gura de a ei, Jackie se relax`


\n bra]ele lui. Când buzele lor se atinser`, se topi toat` [i ced`
\mbr`]i[`rii lui puternice. Avea un gust dulce [i fierbinte [i \n
toate felurile \n acela[i timp, esen]a lui era mai tare decât propria
ei voin]`.
|[i afund` mâinile aspre \n p`rul ei, aplecându-i u[or capul pe
spate, \n dorin]a arz`toare de a aprofunda s`rutul. Jackie gemu,
sim]ind trupul lui puternic lipit de al ei. |n sfâr[it, [tia cum era
s` se afle \n bra]ele lui Tanner… ca \n Rai. Dar un gând o f`cu
s` se \ndep`rteze brusc.
Oare ce f`cea?! Cum se putea implica atât de repede \ntr-o
rela]ie?! {i nu cu nu b`rbat oarecare, ci cu unul care-i era [i
client, pe deasupra! |[i \mpinse mâinile \n pieptul lui Tanner [i
\ntrerupse s`rutul.
– Nu se poate, rosti ea pe un ton aspru.
– {tiu. |i s`rut` gâtul, trimi]ând fiori \n toat` fiin]a ei.
– Nu, vorbesc serios, reu[i ea s`-[i adune cuvintele,
\ncercând din r`sputeri s` ignore febra senzual` care-i \nc`lzise
trupul. Asta chiar nu se poate \ntâmpla, \nt`ri ea.
– Dar se \ntâmpl`.
– Ei bine, trebuie s` \nceteze.
– Din clipa \n care am v`zut furoul acela din dantel`, n-am
f`cut nimic altceva decât s` m` gândesc la tine. La naiba, chiar
dinainte de asta.
Pres`r` s`rut`ri chinuitoare pe gâtul ei, f`când-o s`-l doreasc`
mai mult decât crezuse vreodat` c` e posibil. Dar lucrurile
ajungeau prea departe. Jackie se d`du \napoi.
– Tanner, nu pot s` fac asta. Lucrez pentru tine, \]i aduci
aminte? |l fix` cu o privire insistent` [i se sprijini cu spatele de
peretele boxei. |[i sim]ea genunchii tremurând.
TE ROG FRUMOS 61

– |n]eleg, spuse el [i-[i ag`]` degetele de buzunarele de la


blugi. Numai afaceri, f`r` pl`ceri. Am \n]eles.
– Nu-i asta, spuse ea, furioas` c` \nc` se mai gândea la ea \n
felul acela. Eu… eu, hm, am un telefon de dat, asta-i tot. Va
trebui s` l`s`m pe alt` dat` lec]ia de c`l`rie.
– De acord, domni[oar` Taylor. Du-te [i aga]`-te de afaceri!
Vocea lui tr`da frustrarea. {i eu am treab` de f`cut.
Jackie se \ndrept` \n grab` spre u[`, lipit` de perete [i
mu[cându-[i buza. Nu-[i lu` \ns` ochii de la el, v`zând c` a[tepta
cu ner`bdare ca ea s` plece. Apoi, Jackie se \ntoarse [i o [terse
de acolo.
Ie[i \n lumina soarelui [i inspir` adânc aer proasp`t \n piept.
Oare unde-i fusese capul mai devreme?! Porni repede spre cas`,
dar nu fugi. Nu s-ar fi cuvenit ca el s` cread` c`-i era fric`.
Ajungând \n dormitorul ei, trânti u[a [i se pr`bu[i pe pat. |[i
calm` nervii \nainte s` citeasc` mesajele de acas`. Nimic. Form`
num`rul lui Alice.
– Alice? Oh, slav` Domnului c` e[ti acas`.
– Te sim]i bine? Pari ca [i cum n-ai putea s` respiri.
– Sunt bine.
– Lucrurile stau chiar atât de r`u?
– Hm, lucrurile merg bine.
– {i cum este fermierul cel col]uros? Te-a \nv`]at câte ceva
pân` acum?
– Pofim?!
– {tii tu, lec]iile acelea de echita]ie?
– Oh, a[a este. Noi, hm, n-am ajuns atât de departe.
– {i ce naiba vrea s` \nsemne asta?!
– Nimic, r`spunse absent` Jackie.
– Cum sunt copiii? Se preocup` de manierele lor?
Ei bine, asta era o poveste victorioas`, numai bun` de raportat.
62 KIMBERLY LLEWELLYN

– Copiii sunt minuna]i. Bunicul este grozav. Cât despre Tanner…


– Te referi la domnul Avery?
Jackie strânse din buze, dându-[i seama de gre[eala fatal` pe
care o f`cuse. Nu se adresa niciodat` clien]ilor s`i pe numele
mic, iar Alice [tia asta.
– Cum este el? E ceva special ce-ai vrea s`-mi \mp`rt`[e[ti?
\ntreb` Alice pe un ton mult prea vesel.
– Nu, r`spunse defensiv Jackie. Nu pomeni nimic despre
furoul din dantel` \ntr-adins ca s-o \nnebuneasc` pe Alice de
curiozitate.
– Dar am o problem`. Mi-am pierdut agenda. M-am gândit c`
trebuie s` [tii, \n caz c` o g`se[te cineva [i o expediaz` prin po[t`
la birou \n urm`toarele câteva zile.
– Bine, am s` fiu atent`.
– Se \ntâmpl` ceva ce ar trebui s` [tiu? \ntreb` cu non[alan]`
Jackie.
– Doar câteva recep]ii pentru nun]i. Vor s`-[i fac` programare
la tine pentru problemele obi[nuite: cum se ]ine un toast, care
furculi]` trebuie folosit` [i când, cum s`-[i aleag` invita]iile…
– Ce elegant! Asta-i tot?
Alice oft` [i f`cu o pauz`.
– |n caz c` te \ntrebi dac` dragul nostru Derrick a telefonat la
birou, r`spunsul este nu. Nu a dat telefon.
Sim]i cum frustrarea pune \ncetul cu \ncetul st`pânire pe ea.
Doar o singur` dat`, Jackie vroise ca el s` sune [i ea s` nu fie
acolo. Vroise ca el s` se \ntrebe, de data aceasta, unde era ea.
– |n afar` de asta, nu e plecat la nu [tiu ce eveniment social?
\ntreb` Alice, \ntrerupându-i pledoaria.
– Credeam c` e vorba doar despre afaceri, r`spunse Jackie, din
nou furioas` pe el. La urma urmelor, dac` Derrick Jones nu \ncerca
s` ia leg`tura cu ea, cum putea s` se despart` oficial de el?
Capitolul 5

Tanner nu putuse s` nu observe cât de t`cut` fusese Jackie \n


timpul cinei din seara aceea. Dar apoi, to]i adul]ii fuseser` t`cu]i,
\n timp ce Max [i Amanda le povestiser` cu entuziasm aventurile
lor din parcul acvatic [i vizita pe care i-o f`cuser` mai devreme
lui Daisy, la cabinetul doctorului Adams.
Jackie le ]inuse gemenilor o lec]ie despre comportarea la
telefon [i despre cum se preiau mesajele.
Dar pe m`sur` ce farfuriile tuturor se goliser`, conversa]ia \[i
pierduse din intensitate [i Jackie r`m`sese \nc` surprinz`tor de
t`cut`. Willy nu p`ruse s` observe, se ]inea ocupat cu strânsul
resturilor pe care le \mpacheta zgomotos \n folii metalice sau de
plastic. T`cerea lui Jackie nu-i d`duse câtu[i de pu]in de b`nuit
b`trânului. Dar apoi, nu Willy fusese cel care o s`rutase \n
hambar cu câteva ore mai devreme.
Tanner puse un bol \n ma[ina de sp`lat vase [i se \ntoarse,
dând piept \n piept cu Jackie care \ncerca s` ajung` la chiuvet`
ca s` cl`teasc` o farfurie. Ochii ei verzi str`jui]i de gene dese [i
lungi \i \ntâlnir` pe ai lui. Gura ei \n form` de inim` se arcui
\ntr-un zâmbet.
64 KIMBERLY LLEWELLYN

Ce n-ar fi f`cut s` simt` din nou atingerea delicioas` a gurii ei


superbe! |[i \nfruntar` privirile, pân` când Tanner sim]i c` ceva
\l trage de pantaloni.
– Tati, pot s` m` joc la calculator? \ntreb` Max.
– Ai avut [i a[a o zi foarte lung`. N-ar trebui s` te preg`te[ti
de culcare?
– Te rug`m! Doar pu]in, se amestec` [i Amanda. Domni[oara
Taylor a spus c` avem nevoie de lec]ii de etichet` la calculator.
Tanner \i arunc` lui Jackie o privire curioas`.
– Etichet` la calculator?!
– Bine ai venit \n noul mileniu, \i zâmbi Jackie.
– Po]i s` participi [i tu dac` vrei.
– Eu sunt primul! Max se n`pusti afar` din buc`t`rie.
– Ba nu! Eu sunt prima! Amanda fugi s`-l prind` din urm` pe
fratele ei.
Tanner urm`ri cum Jackie pune o farfurie \n ma[ina de sp`lat
vase. Se \ntoarse [i-l surprinse \n flagrant delict, studiind-o. Dar
lui nu-i p`sa. Nu se putea ab]ine.
– |n seara asta n-o s` ai cum s`-]i faci treaba la calculator.
– Mai vedem noi.
|ncet, trecu pe lâng` el [i se \ndrept` spre birou. Sim]ind
c`ldura ei, Tanner se uit` pe furi[ la picioarele ei, \nainte s` ias`
definitiv din raza lui vizual`. |[i aminti c` tat`l s`u \nc` mai
strângea masa [i se duse \n buc`t`rie.
Din fericire, b`trânul nu-[i d`duse seama ce se \ntâmplase.
Willy fluiera vesel [i cur`]a dulapul, str`in de orice alt` activitate.
– S`-n]eleg c` \n seara asta nu te vezi cu Ella?
– Nu. M` preg`tesc s` plec la Roundup. M` \ntâlnesc acolo
cu b`ie]ii s` bem o bere. Ella e plecat` pân` mâine \n vizit` la
mama ei. De aceea ne-am petrecut ziua \mpreun`. |ncepu s`
fluiere din nou.
TE ROG FRUMOS 65

– O placi cu adev`rat, nu-i a[a, tat`?


Willy \ntrerupse fluieratul.
– Sigur c` o plac, morm`i el. De fapt, o iubesc.
Luat prin surprindere, Tanner se pr`bu[i pe unul dintre
scaune.
– Oh, este cu adev`rat o treab` serioas`! Te vei c`s`tori cu ea,
sau cum?
Willy morm`i nemul]umit \n barb` [i apoi se a[ez` \n fa]a lui
Tanner.
– Nu [tiu ce voi face. Tr`s`turile dure ale chipului s`u ca de
bivol se \mblânzir`, ca de fiecare dat` când vorbea despre Ella.
– Vreau s` spun, ea \[i dore[te tot t`r`boiul. Dar eu am
responsabilit`]i aici, [tii tu.
– Tat`, nu-]i l`sa via]a s` a[tepte din cauza noastr`. Gemenii
[i cu mine ne putem descurca [i singuri. Nu vreau s` am [i asta
pe con[tiin]`.
– Tu [i con[tiin]a ta. Willy strâmb` dispre]uitor din nas. Eu
credeam c` lucrurile vor lua cu siguran]` o alt` \ntors`tur` pân`
acum.
– Cum a[a?
– Nu m` \n]elege gre[it. {tii c` am adorat-o pe Marcy. Dar cre-
deam c` pân` acum vei avea pe cineva \n minte, ca viitoare so]ie.
– Tat`, n-a trecut chiar atât de mult timp. Tanner se l`s` pe
spate \n scaun. |n afar` de asta, tu e[ti persoana cea mai \n
m`sur` s` vorbe[ti!
– Eu mi-am g`sit o prieten` frumoas` [i cumsecade. E mai
mult decât pot spune despre tine.
Avea dreptate. {i Tanner ura \ntotdeauna când b`trânul cel
\nc`p`]ânat avea dreptate.
– Dar nu fac decât s` \ncerc s` men]in ferma asta pe picioare.
{tii doar. Chiar nu am timp liber.
Willy gesticul` \n semn de protest.
66 KIMBERLY LLEWELLYN

– Femeile aproape c` stau la coad` ca s` ias` cu tine, dar tu


pui vreodat` mâna pe telefon s-o suni pe vreuna dintre ele? La
naiba, nu!
– Nu-i adev`rat. O duc pe Anna la dansul de la C`p[u-Fest, \i
r`spunse cu ciud` Tanner.
– Asta nu se pune.
– De ce nu?! E dr`gu]` [i cumsecade.
– Este veri[oara Ellei. O sco]i \n ora[ ca o favoare pentru
mine, [i tu o [tii prea bine.
– Eu tot sunt de p`rere c` se pune.
– Ei bine, eu sunt de p`rere c` nu!
– O duc pe Anna la dans, [i dac` asta nu se nume[te \ntâlnire,
atunci nu [tiu ce este! Tanner se ridic` [i se \ntoarse s` plece,
\ns` nimeri fa]`-n fa]` cu Jackie, care st`tea chiar \n pragul u[ii.
Scânteia din ochii ei de smarald disp`ru \n clipa \n care \[i
\nghesui mâinile \n buzunarele pantalonilor ei scur]i.
– Am venit doar pentru un pahar cu ap`. Scoase din bufet un
pahar [i-l umplu \n grab` cu ap` de la robinet, dorindu-[i s` se
fi putut evapora, pur [i simplu.
Tensiunea din buc`t`rie deveni [i mai ap`s`toare. Tanner
\nghi]i \n sec, \ntrebându-se cât de mult auzise ea din
conversa]ie.
Willy \[i \ntorcea capul când \n spate, când \n fa]`, de la unul
la altul. Cu o privire hot`rât` [i str`lucitoare, ridic` suspicios o
sprâncean` spre Tanner.
– Da – Willy b`tea sacadat \n mas` – dac` tu consideri asta o
\ntâlnire, atunci te \n[eli amarnic. De fapt, fiule, cred c` ai uitat
tot ce [tiai despre subiectul acesta.
Tanner strânse cu putere sp`tarul scaunului.
– Tat`, hai s` nu deschidem discu]ia asta! Ochii lui se
\ndreptar` rapid spre Jackie, care duse absent` paharul la gur`.
TE ROG FRUMOS 67

Willy \[i mic[or` ochii [i pe fa]a lui \ncol]i un zâmbet malefic.


– Poate ar fi mai bine s` iei un curs rapid despre \ntâlniri.
Nu-mi face nici o pl`cere s` te bat la cap, dar e[ti \ngrozitor de
ruginit la capitolul `sta. Poate c` domni[oara Taylor, aici de fa]`,
ar putea s`-]i dea vreo câteva lec]ii.
Tanner \[i ridic` privirea [i v`zu cum Jackie se \neac` [i pune
paharul pe bufet. |ntr-o secund`, ajunse lâng` ea [i o b`tu u[or
pe spate c` s-o ajute s`-[i revin`.
Apoi \[i s`get` tat`l cu o privire ucig`toare, care ar fi pus
oricare alt b`rbat pe fug`. Dar Willy r`mase neclintit.
– Jackie are [i a[a o mul]ime de treburi, rosti Tanner printre
din]i.
– Ei bine, sunt sigur c` are timp s`-]i vând` câteva ponturi. Ce
p`rere ave]i? Willy privi \n expectativ` spre Jackie.
Ea \ncuviin]`, tu[ind, din cap.
– Sigur c` da. A[a este cel mai bine, reu[i ea s` bâiguie.
Oare ce vroia s` \nsemne asta?! Tanner era curios.
– De acord. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, aprob`
Willy.
De data aceasta, b`trânul \[i for]ase serios norocul.
– M` duc s` preg`tesc gemenii de culcare, dac` nu mai ave]i
nici o lec]ie programat`, domni[oar` Taylor. Willy se ridic` de la
mas`.
– Cred c` am f`cut destul pentru o singur` zi, r`spunse
Jackie, recuperându-[i aproape suflarea.
– Grozav. Atunci, v` las. Dac` disear` auzi]i afar` o adun`tur`
de be]ivi pro[ti, nu chema]i [eriful. |nainte s` ias` din buc`t`rie,
Willy \i f`cu lui Jackie cu ochiul.
Jackie se \ntoarse cu spatele la Tanner [i goli paharul. |l a[ez`
apoi \n ma[ina de sp`lat vase [i se \ntoarse \n cele din urm` cu
fa]a la el. Putea \nc` citi nesiguran]a \n ochii ei.
68 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu-]i face griji, nu trebuie neap`rat s`… \ncepu Tanner.


– Nu, cred c` ]i-ar prinde bine, afirm` ea hot`rât`.
– Cum?
– Ai nevoie s` ie[i mai des. S` \ntâlne[ti oameni noi. Ar fi spre
binele t`u.
– A[ prefera s` fiu cu tine. |ntinse cu blânde]e mâinile [i o
cuprinse \n \mbr`]i[area lui. Chiar aici. Chiar acum. Asta cred eu
c-ar fi cel mai bine.
– Poate cel mai bine pentru tine, spuse ea pe ner`suflate,
apoi \[i l`s` b`rbia \n jos [i privi \n l`turi.
Cuvintele ei \l ap`sar`. |[i lu` mâinile de pe ea.
– E ceva \n neregul`? Am f`cut ceva?
– Nu. Nicidecum. Vreau s` spun doar c` nu m` ocup cu
chestii de genul „chiar-aici-chiar-acum“. |[i \ncruci[` bra]ele,
mi[care ce avu ca urmare faptul c` sânii i se strânser` \ntr-un fel
pe care Tanner nu putu s` nu-l observe.
– Ceea ce vreau s` spun este c` nu-mi irosesc timpul cu
cineva care nu este interesat de… viitor.
– Discu]ia aceasta nu este cumva prematur`? La urma
urmelor, nu fusese decât un singur s`rut. Chiar dac` fusese un
s`rut care le cutremurase p`mântul sub picioare [i le f`cuse
sufletele s` vibreze… r`mânea totu[i un singur s`rut.
– Poate c` ]ie ]i se pare prematur, dar eu nu-mi permit luxul
de a… Se opri.
– Care lux?
Ezitând \nc`, \i r`spunse \n cele din urm`:
– De a avea o aventur`, o leg`tur` sentimental` de conjunctur`.
– Dar cine a pomenit de o aventur`? |n afar` de asta, mai \ntâi
a[ avea nevoie de lec]iile acelea despre \ntâlniri. Dup` spusele
tat`lui meu, n-a[ putea convinge nici m`car o vac` s`-mi dea o
copit`, darmite s` invit o femeie \n ora[.
TE ROG FRUMOS 69

– Ei bine, are dreptate. |ncepi gre[it. Se d`du un pas \napoi,


dar el o prinse din nou \n bra]e.
– Ai vrea s`-mi explici?
– Se presupune c`-i faci curte unei femei \nainte s-o s`ru]i.
Mie mi se pare c-ai cam s`rit câ]iva pa[i.
– Sunt dispus s` \nv`].
– Atunci, am s` te \nv`] eu. De dragul lui Willy. Cu cât \ncepi
mai devreme s` ie[i cu femei, cu atât mai repede o s` [tie c` o
s`-]i fie bine [i c` poate s` se gândeasc` la c`s`toria cu Ella.
– Deci toate astea sunt pentru Willy?
– Pentru Willy.
– {i nu-l putem dezam`gi pe Willy, complet` el, deloc
convins de nobilele ei motive.
Jackie se strecur` din bra]ele lui.
– Las`-m` s` m` duc dup` planul de lec]ii. E vremea pentru
\ntrevederea noastr` din fiecare sear`. Sau ai [i uitat?
– Am a[teptat-o cu ner`bdare toat` ziua.
|n timp ce Jackie \[i f`cu ie[irea, Tanner studie felul elegant
\n care \[i leg`na corpul \n mers. „Da, am a[teptat asta cu
ner`bdare toat` ziua.“

***

„P`streaz`-]i calmul. P`streaz`-]i calmul. P`streaz`-]i calmul.“


Jackie repet` cuvintele tot drumul pân` \n camera ei. |nchizând
u[a, \[i d`du seama cât de repede camera aceea mic` de oaspe]i
devenise locul ei sacru \n care se refugia de atingerea lui Tanner.
{i de privirea lui insistent`. {i de tonul cald al vocii sale.
Se repezi \n fa]a oglinzii [i-[i inspect` scurt ]inuta. Top
albastru [i pantaloni scur]i albi. P`r lung cu bucle rebele gra]ie
70 KIMBERLY LLEWELLYN

umidit`]ii din Florida. Obrajii erau \nro[i]i natural, din cauza


serii c`lduroase, nicidecum a apropierii fierbin]i a lui Tanner.
Nu, Dumnezeu trebuia s` fie \ndur`tor cu ea!
Cu toate c` pe din afar` ar`ta ce de obicei, inima \i tres`lta de
palpita]ii. La urma urmelor, tocmai acceptase s`-i dea lui Tanner
lec]ii despre cum s` ias` cu alte femei. Gemu. |ns`rcinarea final`
din iad.
Lu` caietul cu noti]e [i alte câteva c`r]i. Avea o datorie pe care
trebuia s` [i-o fac`. Respir` adânc [i ie[i cu elan din camer`.
Tanner Avery avea s` ia ni[te lec]ii pe care s` nu le poat` uita
niciodat`.
Jackie intr` \n sufragerie, apoi se opri. |[i d`du seama c`
st`tea acolo singur`. Se uit` \n jur, c`utându-l pe Tanner, pân`
când auzi acordurile slabe ale unei chitare plutind \n aer. Vocea
tandr` [i r`gu[it` care acompania strunele o \nduplec` s`
urmeze armonioasa melodie pân` la sursa ei. „Pe verand`“, [opti
ea. }inând c`r]ile \n mân`, se \ndrept` spre u[a principal` [i o
deschise cu grij`.
Tanner st`tea sprijinit de balustrada din lemn a verandei, cu
un picior pe ultima stinghie ca s` poat` sus]ine chitara cuib`rit`
la pieptul s`u. Avea ochii \nchi[i sub borul larg al Stetsonului.
Fredona o melodie care te bântuia [i Jackie se l`s` inundat` de
vocea lui r`gu[it` de bariton.
Dup` un ultim acord, \[i sprijini chitara de balustrad`. Abia
acum o observ` stând acolo.
– Nu te-am auzit ie[ind din cas`, spuse el.
– N-am vrut s` te \ntrerup.
– Nicidecum. Trupa a venit deja dup` Willy. Cât despre mine,
nu fac decât s` dau obi[nuitul concert de sâmb`t` seara. Dup`
ce Willy \i culc` pe gemeni, le cânt serenade de aici, de jos, ca s`
adoarm`.
TE ROG FRUMOS 71

– E[ti un om cu multe talente.


– Nu. M-am apucat de chitar` din plictiseal`, pe când eram
pu[ti. Pe aici, cu atâtea furtuni [i tornade care \ntrerup zile \n [ir
curentul electic, trebuie s` [tii s` te distrezi de unul singur, altfel
\nnebune[ti.
V`zu c`r]ile din bra]ele ei.
– E vremea pentru \ntâlnirea noastr`?
– {i pentru o lec]ie particular` pentru tine, dac` e[ti preg`tit.
– Chiar vrei s` faci asta?
– Sigur, r`spunse ea, \ncercând s` par` indiferent`.
Tanner deschise larg bra]ele.
– Sunt numai al t`u.
– Grozav, se sili s` spun`. |[i a[ez` c`r]ile pe m`su]a din lemn
dintre cele dou` balansoare, apoi lu` loc.
– Cât despre copii, a[ vrea s` termin mâine lec]iile cu privire
la codul bunelor maniere la calculator.
– Nu se poate. Mâine este duminic`, e zi de odihn`.
– Odihn`? \ntreb` ea, termenul fiindu-i aproape necunoscut.
– Un cowboy r`spunde \n fa]a lui Dumnezeu, a familiei [i a
]`rii. |n ordinea aceasta. Dar luni dup`-amiaza o s` fiu plecat, a[a
c` simte-te liber`.
Jackie \ncuviin]`.
– M-am gândit s` le ar`t [i câ]iva pa[i de dans, pentru ocaziile
speciale, cum ar fi nun]ile, de exemplu.
– Vrei s`-i preg`te[ti pentru nunta lui Willy?
– N-am spus asta.
– Nici nu trebuia. |n afar` de asta, copiii [tiu deja s` danseze.
– Excelent. Ce dansuri [tiu? Vals? Foxtrot?
– Two-step, desigur. {i dansul \n linie.
– Doar atât?
– Ai \ncredere \n mine. Atât au nevoie s` [tie.
72 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu crezi c` este pu]in cam limitat?


– {tii s` dansezi two-step, domni[oar` Taylor?
– Nu. Nu tocmai, recunoscu ea strâmbându-se.
– Uite, asta numesc eu limitare. Nu [tii c` \n s`lile de bal se
danseaz` ceva foarte asem`n`tor cu two-step?
– N-a[ numi tocmai…
– Recunoa[te, acum. E adev`rat. Mie mi se pare c` tu e[ti cea
c`reia i-ar prinde bine o lec]ie.
– Serios, n-am nevoie. |n seara asta e vorba despre tine, nu
despre mine.
– Acum nu mai este a[a. E vorba despre noi, spuse Tanner.
Intr` agale \n cas`. Un moment mai târziu ap`ru din nou,
l`sând u[a de la intrare deschis`. Un cântec lent country se auzi
din`untru, iar el \i \ntinse mâna dreapt`.
– |mi permite]i?
– Dar, ezit` ea, nu [tiu cum.
– Dup` ce termin cu tine, vei [ti.
Jackie ignor` nodul din gât. |ncet, \[i strecur` mâna \ntr-a lui
[i se ridic` din balansoar. Cu o mi[care iscusit`, Tanner o
cuprinse protector \n bra]e.
– }ine-m` a[a, draga mea. O prinse de \ncheietura mâinii [i
i-o conduse blând \n jurul mijlocului lui. {i apoi, eu te ]in a[a. |[i
a[ez` mâna u[or pe gâtul ei. Iar tu \]i pui cealalt` mân` aici, a[a,
[i eu stau a[a. {i acum, ne leg`n`m u[or pân` când prinzi
mi[carea.
Se leg`nar` \n ritmul abia [optit al melodiei care umplea
aerul. Se l`sase \ntunericul [i veranda era luminat` discret din
cas`. Jackie \[i ordon` s` nu mai tremure. Dar cum putea oare s`
se calmeze, când Tanner o ]inea \n bra]e \n felul acela? Nu spera
decât s` se poat` concentra la dans.
TE ROG FRUMOS 73

– Bine, trecem la urm`torul pas, spuse Tanner.


– Nu sunt preg`tit`, [opti ea.
– Sigur c` e[ti preg`tit`. E doar un pas m`runt. Sunt lâng`
tine. Totul este \n regul`. Nu plec nic`ieri.
Jackie se lupt` s` se autocontroleze, \ns` sentimente
neb`nuite se n`scuser` \n inima ei. |n momentul acela, \[i d`du
seama c` nu-[i dorea s` fie nic`ieri altundeva \n lume. Se uit` \n
ochii lui, f`cându-l s` \n]eleag` c` avea \ncredere \n el s` fac`
urm`torul pas.
– Bine, atunci. F` un pas \n spate, apoi \nc` unul. Nu-]i face
griji, te conduc eu, \i [opti. C`ldura buzelor lui o lu` prin
surprindere, gâdilându-i urechea. Cu o mi[care subtil`, Tanner
f`cu cei doi pa[i, ducând-o pe Jackie \n spate pentru câteva note,
apoi se \ntoarse [i se d`du el \nsu[i \napoi.
Dansar` \mpreun` pe verand`. {i acela fu momentul \n care
se \ntâmpl` totul. Cumva, Tanner Avery reu[ise, numai cu doi
pa[i, s` intre \n inima ei. |n curând, \ncetini dansul. Se leg`nau,
admirând luna care \n seara aceea era foarte aproape de p`mânt.
Tot timpul, Tanner fredonase acordurile lente ale melodiei.
– A[a este \n fiecare noapte? murmur` ea, cuib`rit` la pieptul
lui [i privind cerul.
– Poate fi. |[i plimb` m\inile pe spatele ei. Vreau s` spun –
deveni serios [i se opri din leg`nat – cu excep]ia unei nop]i-
dou` ploioase. Apoi \ncepu din nou s` se legene relaxat.
– Presupun c` sunt atât de prins` cu via]a mea \n Washington
D.C., \ncât uit s` apreciez lucruri ca nop]ile luminate doar de
lun`. Odihnindu-[i obrazul pe pieptul lui, râse u[or. |]i vine s`
crezi c` de la fereastra biroului meu se v`d cire[i \nflori]i, [i cu
toate acestea, trebuie s`-mi aminteasc` asistenta mea s`-i
privesc?
74 KIMBERLY LLEWELLYN

– Am sentimentul clar c` munce[ti mult prea mult.


– Da, dar asta o s` schimbe o dat` ce… Auzindu-[i tremurul
din voce, se opri. Nu putea merge prea departe. Nu putea
\ntrece m`sura. S`-i \mp`rt`[easc` gândurile ei intime ar fi putut
duce la o… rela]ie [i `sta era ultimul lucru pe care [i-l dorea.
– O dat` ce… ce? \i [opti blând la ureche.
– Nimic. N-am vrut s` spun nimic cu asta, r`spunse cu toat`
inocen]a de care era \n stare, retr`gându-se din bra]ele lui. Dar
el o apropie din nou [i o privi lung. Ea [tia c` a[tepta un r`spuns.
– Ei bine, vroiam s` spun o dat` ce… ajung acas`. Am s` m`
opresc [i am s` miros trandafirii din când \n când.
– Nu asta urma s` spui.
– Nu? |[i schimb` privirea dinspre el.
– Ce vrei de la via]`, Jackie? Nu vorbe[ti prea mult despre
tine.
– Poate c` nu [tiu. Cuvintele \i ie[ir` aproape f`r` s`-[i dea
seama. Vreau s` spun doar c` \ntr-o zi mi-ar pl`cea s` fiu
c`s`torit` [i s` am copii. Asta-i tot.
– Deci, crezi c` odat` ce o s` te \ntorci la Washington, o s`-l
g`se[ti pe Domnul-Perfec]iune-|ntruchipat`?
– Nu imediat cum ajung, râse cu triste]e, apoi \[i acoperi
repede gura. Asta cred c` mi-a cam sc`pat.
– Ei bine, nu te gr`bi. Dar nici nu amâna prea mult. O strânse
din nou \n bra]e [i continuar` s` se legene. ~sta-i singurul meu
regret, murmur` el.
– Ce regret? \ntreb` ea.
– Marcy [i cu mine ne doream mai mul]i copii. |ntr-o zi. Dar
eu am ]inut mor]i[ s` a[tept`m. Nu puteam face fa]` [i mai
multor responsabilit`]i atunci… [i ea [tia asta. Cred c` de aceea
era atât de sup`rat`… \n noaptea \n care a avut accidentul.
|[i ]inea fa]a ridicat` spre lun` [i t`cu.
TE ROG FRUMOS 75

Sim]ind am`r`ciunea din sufletul lui, Jackie \[i puse mâinile


\n jurul mijlocului s`u, cl`tinându-se [i leg`nându-se, dorindu-[i
s`-i poat` alina durerea.
– Ai s` te distrugi dac` n-o s`-i dai drumul.
– Nu [tiu cum.
– Trebuie s` vorbe[ti cu cineva despre asta.
– Vorbesc cu tine. Ceea ce am vrut s` spun este s` nu a[tep]i
prea mult ca s` iei ceea ce-]i dore[ti. |n minutul acesta, ai [ansa.
|n urm`torul, nu. Eu n-am s` mai am niciodat` [ansa aceea.
– De ce spui asta? Nu te-ai gândit nici m`car o dat` s` te
rec`s`tore[ti?
– Pentru ce?
– Ai spus c`-]i doreai mai mul]i copii, \ntr-o zi.
– Poate. Poate c` nu. Chiar nu [tiu, Jackie…
Jackie se \ndep`rt` cu blânde]e din \mbr`]i[area lor. Tanner
[tiu imediat c` spusese ceva ce nu-i pl`cuse.
Ea p`str` distan]a dintre ei. Tanner r`mase t`cut, \ntrebându-se
dac` mai \ndr`znea s` se apropie. Pentru c` dac` o f`cea, atunci
n-ar mai fi stat pe gânduri [i ar fi luat-o \n bra]e, \n ciuda
circumstan]elor. Dar din moment ce se ]inea departe de el, \[i
d`du seama c` luase deja o decizie.
– Noapte bun`. Mul]umesc pentru dans, rosti ea \ncet.
– A[teapt`. Credeam c` o \ntânire se \ncheie teoretic cu un
s`rut. La naiba, asta fusese partea pe care o a[teptase [i nu vroia
s` renun]e f`r` s` \ncerce, m`car.
– A[a este. S`rutul poate fi un mod de a \ncheia o \ntâlnire,
spuse ea, intrând din nou \n rolul profesoarei.
– Ei bine?
– Ei bine, ce?
– Nu-i asta partea \n care ne s`rut`m? A[tept` ner`bd`tor.
– Nu cred. N-am ie[it la o \ntâlnire, \]i aduci aminte?
76 KIMBERLY LLEWELLYN

– Va trebui s` remediem situa]ia aceasta.


– Cred c` ar fi mai bine s` te concentrezi asupra lucrurilor pe
care trebuie s` le \nve]i. Nu uita c` se apropie dansul de la
C`p[u-Fest [i trebuie s` te prezin]i onorabil \n fa]a Annei. |nainte
de asta, nu facem decât s` exers`m.
Se \ntoarse [i plec`. Pân` când intr` \n cas`, Tanner r`mase
cu privirea a]intit` asupra ei. Probabil c` ea sim]i, pentru c` se
\ntoarse o dat`, abia schi]at, s` se asigure c` o privea.
Tanner \[i trase p`l`ria peste sprâncene. Deci, poate c`
domni[oara Jackie Taylor \[i descoperise, pân` la urm`, o
sl`biciune pentru cowboy… Chiar dac` mai r`mânea la ferm`
doar câteva zile…

***

Diminea]a de duminic` a lui Jackie se transformase deja \n


dup`-amiaz`. Stând \n pat, \nc` \n c`ma[` de noapte, se \ntinse
dup` cea[ca de cafea de pe noptier`. O zi de odihn` era un lucru
cu care nu se putea obi[nui tocmai u[or. Deja cedase tenta]iei de
a lucra la laptop, gândindu-se \n schimb la Tanner. A[! Halal
odihn`!
Nici chiar lucrul la noua ei carte despre etichet` nu o putuse
\mpiedica s` mediteze la conversa]ia cu Tanner, cu o sear` \n
urm`. Era clar c` nu era interesat de nici un fel de rela]ie de
durat`. Iar Jackie nu putea s` nu se gândeasc` la biata Anna.
Oare cum putea s` fie atât de geloas` pe o persoan` pe care n-o
\ntâlnise [i nici m`car n-o v`zuse niciodat`?! Nu avea absolut nici
un drept s` simt` a[a. Tanner aranjase \ntâlnirea cu mult timp
\nainte ca ea s` fie prin preajm`.
Willy [i Tanner \i duseser` pe gemeni la biseric` [i apoi la
mas`, conform biletului pe care \l g`sise mai devreme al`turi de
TE ROG FRUMOS 77

o cea[c` plin` de cafea [i de gogo[ile pe care i le l`saser`. Pe


bile]el mai scria [i c` nu vruseser` s-o trezeasc`.
Privea \n gol spre monitorul laptopului [i se leg`na \n
mijlocul p`turilor \ncurcate, rezultat al somnului ei agitat.
Noaptea trecut`, \ncercase din greu s`-[i alunge din gând
imaginea lui Tanner ca s` poat` reu[i s` adoarm`. Dar apoi
\ncânt`toarea serenad` \ncepuse din nou [i strunele pline de
farmec intraser`, purtate de vânt, pe fereastra ei deschis`. {tia c`
nu era cu putin]` ca Tanner s`-i fi f`cut ei serenada, dar cu toate
acestea vocea lui profund` [i melodioas` \i topise sufletul ca o
c`ldur` lichid`. Somnul \ntârziase s` apar`. Ast`zi, pl`tea pentru
asta cu vârf [i \ndesat. Era extenuat`, \nc` \n c`ma[` de noapte,
luându-[i cafeaua [i \ncercând s` lucreze la manuscrisul ei.
F`când orice ca s`-[i poat` lua gândul de la el.
O flec`real` brusc` dinspre buc`t`rie \i d`du de \n]eles c`
toat` lumea sosise acas`. |n curând se auzir` pumni[ori bubuind
ner`bd`tori \n u[a dormitorului ei. {tiind prea bine la ce s` se
a[tepte, l`s` repede la o parte laptopul [i se preg`ti de iminentul
atac. U[a se trânti de perete [i Max [i Amanda se n`pustir` spre
ea, s`rind \n pat [i \mbr`]i[ând-o. Vorbeau unul peste cel`lalt,
despre micul dejun [i despre festivalul ce urma s` \nceap`.
Willy \[i i]i capul pe u[`. Era \mbr`cat aidoma gemenilor, cu
o c`ma[` albastr` \n stil western [i purta o cravat` sub]ire.
– Acum, trup`, da]i-v` jos de acolo! L`sa]i femeia s` respire!
– Sunt bine, strig` Jackie râzând.
– Nu pot r`mâne decât câteva minute. Copiii `[tia trebuie s`
dezbrace hainele bune [i s` lucreze la etalatul animalelor, pentru
C`p[u-Fest. Cât despre dumneavoastr`, Willy ar`t` spre ea, v-a]i
ales cu o lec]ie de c`l`rie cu Tanner, mâine dup`-amiaz`. Face
parte din \n]elegerea noastr`. Apoi Willy disp`ru [i nu se mai
auzi decât fluieratul lui ascu]it \ndep`rtându-se pe hol.
78 KIMBERLY LLEWELLYN

– Tati v` ia mâine la o plimbare c`lare? \ntreb` Amanda.


– A[a cred.
– Foarte bine. Cred c` v` place.
Jackie f`cu ochii mari [i sim]i un junghi \n stomac.
– De ce spui asta?
– De câte ori m` duc s`-l v`d \n birou, ori se uit` la poza
dumneavoastr` de pe carte, ori \[i strânge hârtiile [i toate
celelalte lucruri. {i tat`l meu nu face niciodat` cur`]enie.
Trebuie s` fi]i foarte special`.
|nainte s`-i r`spund`, Jackie se gândi o secund`.
– Eu n-a[ folosi cuvântul „special`“. Sunt un oaspete \n casa
voastr`, asta-i tot. |n plus, tat`l t`u se \ntâlne[te cu altcineva. O
durea chiar [i s-o spun`.
– Oh, v` referi]i la Anna. Max \ncuviin]` din cap. Da.
– Vine din când \n când \n vizit`, ad`ug` Amanda, dar tati nu
face curat sau ceva \n genul `sta pentru ea. A[a cum face pentru
dumneavoastr`.
– Probabil c` se simte confortabil cu ea.
– A[a cred, fu de acord Amanda.
– O s-o cunoa[te]i la festival, spuse Max.
Jackie cl`tin` din cap.
– Oh, nu cred c-o s` merg la festival.
Gemenii protestar` \n cor.
– Trebuie s` veni]i! V` rug`m! |l etal`m pe Boomer! S-ar
putea s` câ[tig`m o panglic`. V` rug`m!
Jackie nu credea s` se poat` sili s` mearg`. Dar voin]a ei de
fier nu-i descuraja câtu[i de pu]in pe micu]i.
– Ce spune]i de dou` „poate“ hot`râte? Este ultima mea
ofert`.
TE ROG FRUMOS 79

Vocea ascu]it` a lui Willy trimise un ultim avertisment


nepo]ilor s`i, de undeva din cas`. Max s`ri din pat [i se târ\ afar`
din camer`. |nainte s` plece, Amanda \[i sprijini capul de um`rul
lui Jackie.
– Sunt atât de bucuroas` c` v` am, [opti ea.
Jackie alung` lacrimile care st`teau s` izbucneasc` [i o
\mbr`]i[`.
– {i eu m` bucur c` v` am pe voi.
Jackie o strânse \n bra]e pân` când feti]a se desprinse [i ie[i.
R`mas` f`r` grai, Jackie \ncerc` s` dea un sens celor ce tocmai
se \ntâmplaser`. Dar totul \i p`rea mult prea familiar. Amanda nu
avea mam` cu care s` vorbeasc` [i nici o sor` cu care s` creeze
o leg`tur`. Jackie \n]elegea ce trebuia s` simt`, probabil, feti]a,
dar nu o putea l`sa s` se ata[eze prea mult. Nu când [tia c` \n
curând trebuia s` plece. Cum ar face micu]a fa]` acestei situa]ii?
{i gândindu-se mai bine, cum ar face ea \ns`[i?
Capitolul 6

Apropiindu-se de malul ele[teului, Jackie se echilibr` singur`


\n [aua calului ei, Marshmallow. Nu trecuse decât o or` din lec]ia
ei de echita]ie, [i deja v`zuse un peisaj [i mai pitoresc al Floridei,
cu livezi de portocali [i cu \ntinse câmpii cu c`p[uni. Dar partea
cea mai bun` era s` c`l`reasc` al`turi de Tanner. Se dovedise a
fi un instructor bun [i r`bd`tor.
Tanner desc`lec` [i veni lâng` ea ca s-o ajute s` coboare.
Cât timp caii p`scur`, Tanner [i Jackie st`tur` unul lâng`
cel`lalt pe malul apei.
– Nu te-am v`zut prea des ieri, cu excep]ia cinei, spuse el.
– Am scris. {i am rescris.
– Ce \nsemn` asta?
– Revizuire [i editare. Partea dificil`.
Jackie privi dincolo de ele[teu, la o p`[une cu vite. Peisajul
lini[tit \i permitea s` se relaxeze, \n sfâr[it.
– Dar pentru c` stau aici, totul pare mai u[or. Te-ai gândit
vreodat` s` transformi locul acesta \ntr-o ferm` pentru oaspe]i?
– Ei bine, era un vis de-al meu, odat`.
– Ce s-a \ntâmplat?
TE ROG FRUMOS 81

– L-am l`sat la o parte.


– Când?
– Cam acum doi ani.
Jackie [tia ce \nsemna asta.
– Este o perioad` lung` pentru a l`sa deoparte un vis.
– Am prea multe de f`cut [i a[a, cum este acum.
– Dar ai putea angaja oricând ajutoare.
– Ah, la naiba, parc` ai fi Willy.
Ea zâmbi cu mali]iozitate.
– Mie \mi place Willy.
– Mie \mi placi tu.
Tanner \[i ag`]` un deget de buzunarul de la pantalonii ei [i
o trase \nspre el, iar ea \[i a[ez` mâinile peste bra]ele lui
musculoase.
– Nu spun decât c` ar trebui s`-]i urmezi visul acela din nou.
Gânde[te-te la to]i oamenii aceia \ncorda]i, care lucreaz` prea
mult, ca mine, [i care au nevoie de un loc ca acesta.
– |ncetezi vreodat` s` vorbe[ti despre afaceri?
– Asta fac? Se juca alene cu nasturii c`m`[ii lui, bucurându-se
de fiecare moment \n bra]ele lui.
– Da. Asta faci tot timpul.
– Cred c` mintea mea nu func]ioneaz` decât \ntr-un singur sens.
– {i a mea la fel, dar \ntr-unul care n-are nici o leg`tur` cu
munca. |[i \nclin` capul, vrând s-o s`rute. Iar ea era preg`tit` s`
accepte. Dar mai mult decât atât, era preg`tit` s`-l accepte pe el.
Pe de-a \ntregul. |ns` se opri [i privi dincolo de ea.
Curioas`, Jackie \ntoarse capul.
– Ce este?
– Vine furtuna.
Jackie se uit` la norii \ntuneco[i care umpleau \ncetul cu
\ncetul orizontul.
82 KIMBERLY LLEWELLYN

– Deci, o s` ne ud`m pu]in. |[i concentr` din nou aten]ia


asupra buzelor lui \mbietoare.
– Oricât de mult mi-ar pl`cea cum sun`, spuse el, zâmbind
mali]ios, trebuie s` mergem. Nu [tii cum s` ]ii \n frâu un cal
\nsp`imântat de o furtun` cu tr`snete.
O dâr` de lumin` str`b`tu cerul, urmat` de un bubuit
\nfundat de tunet.
– Pe aici, avem un respect s`n`tos pentru Mama Natur`,
spuse el. Dar inten]ionez s` revin asupra s`rutului acesta.
– Vom vedea. Jackie \i arunc` un zâmbet [ov`itor.
Pe drumul de \napoiere spre cas`, Jackie z`ri hambarul
tocmai \n clipa \n care prima pic`tur` de ploaie atinse p`mântul.
Pic`tura fu urmat` de alta, [i de \nc` una, pân` când ploaia
\ncepu s` cad`. Fulgerele deveneau din ce \n ce mai s`lbatice, iar
tunetele huruiau cu putere de pretutindeni. Jackie se concentra
s`-[i controleze animalul, ca acesta s` p`streze direc]ia din calea
furtunii ce st`tea s` se dezl`n]uie. Pân` când ajunser` \n hambar,
o ploaie toren]ial` \i ud` pe amândoi pân` la piele.
Odat` ad`posti]i \n hambar, Tanner o ajut` s` descalece [i
apoi o conduse pe Marshmallow \n boxa ei. Jackie se \ntoarse [i
se opri \n dreptul u[ii larg deschise. Storcându-[i p`rul ud, privi
cum ploaia deas` lovea cu putere p`mântul, transformându-l \n
noroi.
– Nu sta prea aproape de afar`, cu fulgerul chiar deasupra
capului, spuse Tanner din spatele ei. O lu` de mân` [i o conduse
mai \n`untru.
– Mi se pare c` vom r`mâne aici o vreme. Nu merit` s` risc`m
[i s` alerg`m pân` la conac.
– Vrei s` spui c` suntem bloca]i aici? Singuri? |mpreun`?
– {i asta te sperie? \ntreb` Tanner.
– Ar trebui? \ntreb` Jackie.
TE ROG FRUMOS 83

– Absolut. Un zâmbet mali]ios abia schi]at \i travers` chipul [i


privirea lui insistent` se fix` \nfierbântat` pe sânii ei. Mai ales
când por]i ceva atât de ud [i de mulat.
Ea privi \n jos [i \n]elese la ce referise. Topul ei din bumbac
era ud [i st`tea, \ntr-adev`r, lipit de ea, l`sând s` se vad` sutienul
alb din dantel`. Mai r`u, sfârcurile ei se treziser` sub dantela alb`.
– Nu este politicos s` fixezi cu privirea.
Mult prea co[tient` de senzualul lui studiu, \[i \ncruci[`
bra]ele peste piept. Dar el o prinse de \ncheieturile mâinilor,
ducându-i-le cu blânde]e la spate.
– Nu. Las`-m` s` te v`d.
Cu mâinile prinse la spate, nu putea face altceva decât s`-l
lase s-o priveasc` dup` pofta inimii.
– Haide, \i spuse el. O \ntoarse, ]inând-o \nc` de \ncheieturi
[i o ghid` u[or spre cel`lalt cap`t al hambarului. O pozi]ion` \n
fa]a unei sc`ri mobile care ducea \n podul cu fân.
– Urc`.
– Vrei s` m` sui acolo?
– Nu-]i face giji, sunt chiar \n spatele t`u. Doar n-o s` ratez
priveli[tea. |i eliber` mâinile ca s` se poat` urca. Cu Tanner \n
spatele ei, reu[i cu greu s` ajung` sus. O trase \ntr-o c`pi]` de
fân de la cel`lalt cap`t al podului.
– Crezi c`-i o idee bun`? \ntreb` ea, \n timp ce afar` se
desc`rc` un alt fulger.
– Da.
– Vreau s` spun, n-or s`-[i fac` griji unde suntem când vor
ajunge acas`? N-or s` vin` s` ne caute?
– Nu. Mai avem \nc` timp, pân` s` se \ntâmple asta.
Tanner o culc` \n fânul dulce-mirositor, iar ea ced` de
bun`voie dorin]ei lui… [i a ei. Se a[ez` lâng` ea [i o strânse mai
tare \n bra]e, f`când-o s` geam` u[or de \ncântare.
84 KIMBERLY LLEWELLYN

– Deci, aici vii ca s`…


– M` gândesc, complet` el [i-[i trecu buzele de-a lungul
gâtului ei. Aici n-am f`cut niciodat` nimic altceva decât s` m`
gândesc… pân` acum.
Jackie se \ntinse [i-i strânse p`rul \n coad` de porumbel de la
baza gâtului, f`cându-l s` tremure. Când \[i apropie, \n cele din
urm`, buzele de ale ei, fu pierdut`.
Atât de pierdut`, \ncât nu observ` c`-i descheia pe furi[ topul.
Când mâna lui aspr` \i cuprinse sânul, \nc` ap`rat de dantel`,
sim]i sub piele o dâr` de furnic`turi de c`ldur` topit`.
Dar Jackie explor` [i ea, la rândul s`u. Mângâie u[or sptele lui
lat. Trase c`m`[a lui [i o scoase de sub curea, permi]ându-[i s`
simt` carnea lui cald`. |l auzi gemând, pe m`sur` ce tras` cu
unghiile conturul mu[chilor lui.
|n]elegându-i aluzia, Tanner \[i strecur` un deget sub dantela
alb` a sutienului ei. |l trase u[or la o parte ca s`-[i poat` trece
liber mâna peste rotunjimea sânului ei, dezmiedându-l [i
mângâindu-l.
Jackie scoase un geam`t adânc, r`spunzând dorin]ei
arz`toare pe care Tanner o stârnise \n ea. Cu o mi[care
iscusit`, el \i desf`cu \nchiz`toarea din fa]` de la sutien [i sânii
i se eliberar`. De data aceasta, Tanner fu cel care gemu, când
ochii lui plini de \ncântare [i de dorin]` v`zur` priveli[tea. |i
s`rut` unul dintre sâni. Jackie scânci, vrându-l cu totul.
Mâinile ei \[i g`sir` drumul spre [oldurile lui, ap`sându-l cu
putere deasupra ei.
Când el se \ndep`rt` brusc, ea plânse \n semn de protest.
Aducându-i un deget la buze, o f`cu s` tac`.
– Am ceva pentru noi. E \n buzunarul din fa]`. Dac`
\ndr`zne[ti. Se \nclin` \ntr-o parte, dându-i voie s` ajung` \n
partea din fa]` a blugilor s`i.
TE ROG FRUMOS 85

Acceptând provocarea lui, \[i strecur` curioas` mâna


\nauntru [i c`ut` ceva. Orice. Dar nu sim]i decât t`ria lui
\mpotrivindu-se materialului strâns [i dur. Tanner gemu de
fiecare dat` când ea \l atingea.
– Nu simt nimic \n buzunarul acesta.
– Este buzunarul gre[it, murmur` el [i un zâmbet diabolic \i
\ncol]i pe fa]`.
– De ce nu mi-ai spus?
– Poftim? {i s` stric tot farmecul? |ncearc` acum \n cel`lalt. Se
\nclin` \n cealalt` parte, oferindu-[i corpul.
|nainte de a ajunge la buzunarul cu pricina, Jackie \[i trecu
u[or mâna peste pieptul lui. Scoase un plicule] p`trat \ntr-o folie
metalic`.
– Por]i \ntotdeauna un prezervativ la \ndemân`, domnule
Tanner?
– Niciodat`… pân` acum. |i f`cu pozna[ cu ochiul [i risipi
s`rut`ri pe sâni, \n sus, pe clavicule, apoi pe gât [i \n cele din
urm` pe buze.
Tulburat` de dorin]`, Jackie \l trase cu putere spre ea,
nep`s`toare la furtuna ce se dezl`n]uia afar`. Ploaia r`p`ia pe
acoperi[ul hambarului, fulgerele se desc`rcau furioase, dar ea
nu era con[tient` decât de el.
– Draga mea, am s` explodez dac` n-o s` fii a mea \n
urm`toarele dou` secunde, [opti Tanner. Jackie sim]ea acela[i
lucru.
|n iner]ia momentului, Jackie prinse plicule]ul metalic cu
din]ii ca s`-[i elibereze mâinile [i s` ajung` mai repede la blugii
lui. |i trase jos \n grab` [i… sc`p` prezervativul.
– Las`-m` s` te ajut, se oferi el, ridicându-se suficient \ncât s-o
poat` vedea.
86 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu, am unghii adev`rate. Mânui ne\ndemânatic`


bucluca[ul plicule] care st`tea \n calea fericirii ei depline. Dar
nici nu-l desf`cu bine, c` un fulger de desc`rc` periculos de
aproape de hambar. Jackie tres`ri, iar caii \ncepur` s` necheze \n
boxele de jos. |nainte s`-[i dea seama ce se \ntâmplase, folia
metalizat` c`zu \n fân, iar prezervatizul fu proiectat \n aer.
Jackie [i Tanner privir` neputincio[i cum zboar` peste
marginea podului [i se aplecar` exact la timp ca s`-l vad`
aterizând. Câteva clipe care p`rur` nesfâr[ite se uitar` la
prezervativul care z`cea inert [i pr`fuit pe podeaua acoperit`
cu fân.
Jackie se l`s` dezn`d`jduit` pe spate [i-[i acoperi cu mâinile
ochii.
– Te rog, spune-mi c` mai ai \nc` unul!
– Iubito, ce n-a[ da s` fi avut!
– Nu conteaz`, spuse ea [i puf`i frustrat`. A fost un semn.
– Ce fel de semn? |i trecu u[or mâna peste abdomen.
– Un semn care ne spune c` suntem nebuni [i c` ar trebui s`
ne oprim \nainte de-a fi prea târziu. |nc` un fulger str`punse
cerul, f`când-o s` par` [i mai frivol` \nc`. Se ridic` [i-[i \ncheie
sutienul.
– Ah, la naiba, eu nu cred \n semne. Cred c` te folose[ti de
asta ca scuz` ca s` ne oprim.
– Se poate, recunoscu ea.
– De ce? \ntreb` el.
– Poate c` mi-a venit mintea la cap.
– |n leg`tur` cu ce?
– Ar fi o gre[eal`, Tanner.
Tanner se l`s` pe spate \n fân [i gemu \ndur`tor. Jackie \[i
\ncheie la loc nasturii de la top. Era perfect con[tient` c` ochii
lui erau a]inti]i asupra ei.
TE ROG FRUMOS 87

– Am putea fi creativi, se oferi Tanner, sunt o mul]ime de


lucruri pe care le-am putea face [i care nu necesit` un
prezervativ…
– Nu.
– Am putea \ncerca.
– Nu cred.
– O singur` \ncercare.
– Nici gând.
– Poate…
– Nu.
Cei doi r`maser` t`cu]i. Jackie realiz` c` lini[tea \nsemna [i c`
furtuna trecea, \n sfâr[it.
– Cred c` acum ne putem \ntoarce \n siguran]` la conac.
– Ia-o \nainte. Tanner \[i ridic` bra]ele [i-[i ascunse capul \n
palme. Trebuie s` m` gândesc.
– S` te gânde[ti?
– Doar atât fac aici, nu-]i aduci aminte? spuse pe un ton grav,
plin de resemnare. Se a[ez` mai confortabil \n c`pi]a de fân [i
\nchise ochii.
– A[a este. Hot`rându-se c` nu mai aveau s`-[i spun` nimic,
Jackie cobor\ pe scara mobil` [i ridic` t`cut` prezervativul. {tia
c` f`cuse cel mai bun lucru oprind totul, dar pielea ei \nc` mai
putea sim]i mângâierile lui senzuale [i asta nu f`cea deloc
lucrurile mai u[oare.
|ntreg corpul \i frem`ta \nc` \n locurile pe care el reu[ise s`
la ating` atât fizic, cât [i emo]ional. Iar acum, c` \n sfâr[it
cuno[tea gustul lui Tanner Avery, nu mai vroia pe nimeni
altcineva. Strecur` repede prezervativul \n buzunar [i p`r`si
hambarul.
Tanner ascult` din pod, sperând s-o auz` \ntorcându-se. Dar
\n hambar se l`sase o lini[te ap`s`toare.
88 KIMBERLY LLEWELLYN

Trupul lui tânjea dup` Jackie [i nu putea face nimic \n


privin]a asta. La naiba, o mângâiase cu toat` m`iestria de care
fusese capabil. Iar corpul ei suplu [i neted \i r`spunsese f`r`
re]ineri.
Buzele lui purtau \nc` pecetea ei dulce. {i \[i amintea \nc`
felul \n care frumo[ii ei sâni ie[iser` liberi din dantela alb` a
sutienului. Imaginea aceea avea s`-i r`mân` \ntip`rit` \n minte
pentru totdeauna. Dar dorin]a lui era mult mai mult decât fizic`.
|n adâncul inimii, [tia c` o vroia \n via]a lui pentru tot restul
zilelor. Gândul acesta \l f`cu s` geam` [i s` se cutremure. „Nu \n
via]a asta, Tanner Avery!“, \[i spuse \n sinea lui.

***

Jackie termin` de aranjat pe umera[ele din dulap ultimele


rochi]e [i bluzi]e ale Amandei. Inspect` mul]imea de haine
atârnate \n fa]a ei, mândr` c` reu[ise s` pun` \n ordine dezastrul
\ntr-un timp atât de scurt. Faptul c` fusese ocupat` o ajutase
s`-[i ia gândul de la Tanner.
Dou`zeci [i patru de ore. Atâta timp trecuse f`r` ca Jackie
s`-l vad` cu adev`rat. Cu toate acestea, nu existase nici m`car un
singur minut \n care s` nu fi fost \n gândurile ei. Chiar [i \n
timpul nop]ii, nu f`cuse nimic altceva decât s` se agite [i s` se
\ntoarc` de pe-o parte pe alta pân` \n zorii zilei, la ]anc s` poat`
auzi coco[ul cântând. Se \ntrebase \n sinea ei dac` pas`rea aceea
blestemat` avea gust de pui.
– N-am mai purtat niciodat` lucrurile astea, spuse Amanda,
\ntrerupând gândurile lui Jackie. St`tea \n mijlocul camerei,
defilând \n pantalonii ei verzi [i \n bluza cu floricele.
TE ROG FRUMOS 89

– Le-am g`sit \n fundul unuia dintre sertarele tale.


– Cu siguran]`, [ti]i cum s` v` \mbr`ca]i frumos, domni[oar`
Taylor.
– Mul]umesc. Jackie urm`rea cum feti]a \[i pune [osete albe
curate, când \i veni o idee. Ia spune-mi, ce-ar fi s` mergem
\mpreun` la cump`r`turi mâine, dup` ce termini [coala? S` ne
distr`m. Ar fi o zi ca \ntre fete, \n ora[. Dintr-un motiv oarecare,
\i surâdea ideea de a face parad` \n cizme de cowboy [i \n
costuma]ie western.
Ochii Amandei se aprinser`.
– Poate ne cump`r`m costume noi pentru dansul de la
festival!
Inima lui Jackie tres`ri. Aproape c` uitase de blestematul
acela de festival. Acela la care Tanner va fi \n bra]ele altei femei.
– Oh, scumpo. {tii, sunt atât de ocupat` cu lucrul la carte,
\ncât e posibil s` nu pot veni la dans. Mai ales dac` asta \nsemna
s` stea singur` toat` seara [i s`-l vad` pe Tanner cotinuându-[i
via]a, exact a[a cum \l sf`tuise ea.
– A[ prefera s` fiu cu dumneavoastr`. Trebuie s` veni]i.
Amanda se trânti \n pat. Vede]i, eu… eu… |[i l`s` privirea \n
jos, r`sucindu-[i codi]ele de curând \mpletite.
– Ce este? Jackie se a[ez` lâng` ea [i-[i trecu instinctiv mâna
dup` umerii feti]ei.
– Le-am cam spus prietenilor mei c` dumneavoastr` [i tata
s-ar putea s` v` c`s`tori]i.
– Ce-ai f`cut?! De ce le-ai spus asta? \ntreb` Jackie uimit` din
cale afar`.
– Nu [tiu. Mi-a cam sc`pat. Oricum, ei nu cred nimic \n
leg`tur` cu dumneavoastr`. Cred c-am inventat eu totul, chiar [i
faptul c` sunte]i specialist` \n etichet`. Dac` nu veni]i, chiar or
s` cread` c` am n`scocit.
90 KIMBERLY LLEWELLYN

– Dar Amanda, \ntr-adev`r ai inventat totul.


– Doar partea \n care v` c`s`torea]i.
Care, din \ntâmplare, era [i partea cea mai important`,
crucial`, poten]ial` aduc`toare de necazuri! Ame]ea chiar [i
gândindu-se, numai, la a[a ceva. Jackie \ncerc` s` g`sesc` ceva
care s` aib` sens pentru o feti]` de nou` ani.
– Amanda, tat`l t`u merge la dans cu Anna. N-ar trebui s` le
spui prietenilor t`i c` eu [i Tanner ne c`s`torim, când el iese cu
o alt` femeie.
– M-am gândit la asta. Cel pu]in dup` ce am spus-o.
– Amanda, trebuie s` le spui prietenilor t`i adev`rul.
– C` am crezut gre[it?
– Exact.
Umerii Amandei se l`sar` moi.
– Dar vor crede c` am min]it \n leg`tur` cu totul. Se opri.
Doar dac` nu veni]i la dans. V` rog, veni]i! |[i sprijini capul de
Jackie [i a[tept` r`spunsul.
Jackie o ]inu \n bra]e [i-[i sim]i inima cuprins` de o tandre]e
neb`nuit`. Era ceva special la feti]a aceea [i un instinct maternal
natural o f`cu s`-[i doreasc` s-o protejeze. Chiar dac` feti]a
intrase de una singur` \n bucluc.
– Cu o condi]ie, tân`r` domni[oar`, \i spuse \n [oapt`, gata
cu pove[tile n`scocite.
– De acord. Atunci, o s` veni]i?
– Atâta timp cât vei clarifica minciuna asta cu mariajul.
– Promit.
– Atunci, ne-am \n]eles.

***
TE ROG FRUMOS 91

|n dup`-amiaza ce urm`, Jackie nu-[i putu lua gândul de la


discu]ia cu Amanda. Imagineaz`-]i! Ea c`s`torindu-se cu Tanner!
Oare de unde \i venise feti]ei o asemenea idee?! Re\nnoindu-[i
for]ele, continu` s` lucreze la laptopul s`u, la masa din
buc`t`rie. Desigur, drumurile ei [i al lui Tanner se \ncruci[aser`
de multe ori \n ultima vreme, dar ea f`cuse tot ce-i st`tuse \n
putere ca s` \n`bu[e puternicele sentimente care se p`rea c`
numai el fusese capabil s` i le trezeasc`. Ha! {i când te gânde[ti
c` Amanda o c`s`torise cu Tanner!
Continu` s` lucreze, pân` când se uit` la cuvintele scrise pe
monitor. „C`s`torie. Tanner. Ha!“ Ap`s` cu un deget ferm pe
tasta de [tergere [i nu se opri decât \n momentul \n care toate
literele disp`rur`. Se p`rea c` lucrase suficient pentru o singur`
zi. {i nu fusese decât una dintre activit`]ile pe care le desf`[urase
\n acea zi.
Lucrase la capitolul despre cum se ofer` cadouri [i despre
biletele de mul]umire, apoi \ntocmise planul pentru lec]iile
gemenilor pân` la sfâr[itul s`pt`mânii. Lec]ia de cu o sear` \n
urm` despre cum se vorbe[te \n public mersese foarte bine, iar
cei mici ]inuser` câte un scurt discurs \n fa]a familiei pe tema
etal`rii purcelu[ilor.
Imediat ce Amanda ajungea acas` de la [coal`, urmau s`
plece \n mult a[teptata excursie la cump`r`turi, \n preg`tirea
dansului. Jackie se decisese s` se distreze de minune la ceea ce
Derrick cu siguran]` c` ar numi „festivit`]i rustice“. Pe deasupra,
era [i timpul, se gândea ea…

***

Tanner se a[ez` pe canapea. |[i ridic` picioarele [i-[i relax`,


pentru prima oar` \n ziua aceea, mu[chii. Dup` o zi \n care se
92 KIMBERLY LLEWELLYN

ocupase de vite, hr`nindu-le [i \ngrijindu-le, era recunosc`tor


c` acum nu mai avea nimic altceva de f`cut decât s-o a[tepte
pe Jackie s` se \ntoarc` \mpreun` cu Amanda de la
cump`r`turi.
|i promisese lui Willy s` se fac` disp`rut \n seara aceea, astfel
ca b`trânul [i Ella s` poat` avea casa doar pentru ei, cât timp
copiii dormeau. Asta \nsemna c` odat` ce ajungea acas`, trebuia
s-o conving` pe Jackie s` ias` cu el la restaurantul lui favorit. |n
clipa \n care ea accepta, ar lua pân` la urm` [i lec]ia aceea despre
\ntâlniri. {i poate [i un s`rut, din moment ce era aproape ca o
\ntâlnire adev`rat`. {i poate atunci…
Vocea zgomotoas` a lui Willy \i \ntrerupse, din buc`t`rie,
gândurile.
– Ooo! Dac` te-ar vedea acum John B. Stetson!
Tanner ridic` ochii la ceasul ag`]at de placa din piatr` a
[emineului. Era prea devreme ca Ella s` fi sosit, a[a c`, oare cu
cine vorbea?
Curios, Tanner se ridic` [i vru s` mearg` \n buc`t`rie, dar
Amanda zbur` \n sufragerie [i i se arunc` \n bra]e.
– Aici erai! strig` ea. |[i arunc` bra]ele \n jurul mijlocului lui
[i apoi f`cu un pas \napoi ca s`-i arate noile ei ve[minte: o p`l`rie
de cowboy alb`, din pai, pantaloni albi din piele, cizme albe [i o
c`ma[` turcoaz \n stil western, cu franjuri albi.
– E[ti cel mai frumos lucru pe care l-am v`zut vreodat`! spuse
el urm`rind-o cum se \nvârte[te.
– {i mi-am luat o carte nou` [i o plas` plin` cu dulciuri!
Deschise plasa ei de cump`r`turi permi]ându-i tat`lui s`u s`
trag` cu ochiul \n`untru.
– Care este ocazia? \ntreb` el \n cele din urm`, f`cându-[i
deja o idee despre ce avea s` urmeze când feti]a lui va cre[te.
TE ROG FRUMOS 93

– Oh, t`ticule, dansul, fire[te. |[i d`du ochii peste cap [i-[i
ridic` pantalonii. M` duc s` m` schimb [i s`-mi pun lucrurile \n
dulap. Nu vreau s` li se \ntâmple nimic. Când se aplec` [i-l s`rut`
pe obraz, observ` ceva diferit la ea. Nu cumva feti]a lui era
machiat`?!
Amanda plec`, iar Tanner \i strig`:
– Nu uita s` te speli! Chiar dac` ar`ta minunat, nu era
preg`tit ca feti]a lui s` \nceap` s` se maturizeze atât de repede.
– Jackie!
Se ridic` de pe canapea, hot`rât s` discute cu adev`ratul
vinovat. Dar când ea intr` \n sufragerie, c`zu \napoi pe canapea.
– Ei, s` fiu al naibii!
Jackie st`tea st`pân` pe ea, cu câteva plase \n mâini.
– Ce s-a \ntâmplat? Ce-am f`cut? \ntreb` ea cu inocen]`.
– Chiar n-ai idee, nu-i a[a? Uit` s` ]ipe la ea [i se v`zu nevoit
s`-[i folosesc` toat` voin]a ca s` nu se blocheze \n fa]a frumuse]ii
ei pure.
– Te sim]i bine? Ar`]i palid, spuse ea.
El \ncuviin]` din cap.
– Las`-m` doar un minut, r`spunse scrutând-o cu privirea.
Jackie st`tea \n fa]a lui \mbr`cat`, ca [i Amanda, \n blugi albi
[i cu o c`ma[` turcoaz. Doar c` pe ea blugii veneau mult mai
strân[i, iar c`m`[a se potrivea mai bine pe formele ei generoase.
Jackie inspir` adânc [i franjurii c`ma[ii din satin \ncepur` s` se
legene.
– La naiba! Tanner ar`t` spre cizmele ei albe. De unde le-ai
luat?
– Oh, când Ella a sunat mai devreme, am \ntrebat-o care este
cel mai bun loc pentru cump`r`turi. Nu m-am putut decide \ntre
cele albe [i cele de culoarea nisipului, a[a c` le-am cump`rat pe
amândou`. |l privi \ntreb`toare. Te sim]i bine?
94 KIMBERLY LLEWELLYN

– Iubito, nu vrei s` [tii ce simt \n momentul acesta.


– E[ti sup`rat c` i-am ales câteva lucruri Amandei? Ochii ei
c`utau pe chipul lui obiec]ii. El ridic` din umeri [i-[i domoli
orice urm` de furie. Amanda era fericit` [i asta era tot ce conta,
se hot`r\ el.
– Doar c` nu vreau s-o v`d maturizându-se prea repede, asta-i
tot. M` face s` apreciez \ntr-un fel c` \nc` o v`d alergând pe-aici
\n salopeta ei murdar`. Oft`, gândindu-se \ngrozit la ziua \n care
b`ie]ii se vor uita la feti]a lui a[a cum o f`cea el acum cu Jackie.
Jackie l`s` plasele pe podea [i se a[ez` lâng` el.
– {tii c` va trebui s` se maturizeze, \ntr-o zi. S-ar putea s` fie
mai curând decât te a[tep]i.
– Da, cred c` ai dreptate. Dar termin`m cu machiajul, da?
Jackie \i zâmbi \nduplecat`.
– Bine. Nu am f`cut decât s`… hm… experiment`m pu]in
rujul. Acum, las`-m` s` m` duc [i s`-mi las lucrurile [i apoi
putem ie[i s` mânc`m ceva.
Jackie se ridic`, atingând u[or din gre[eal` piciorul lui [i ie[i
din \nc`pere, mai sexy ca oricând \n cizmele acelea albe. Partea
\n care trebuia s-o conving` s` ias` cu el trecuse… {i oare
trebuia s` priveasc` toat` seara acele picioare? Domni[oara
Jackie Taylor avea un efect mult mai puternic asupra lui decât
vroia s` recunoasc` [i nu [tia ce putea face \n privin]a aceasta.
Capitolul 7

Jackie termin` ultima costi]` [i-i d`du drumul \n farfurie.


– Ai avut dreptate. Sunt ni[te costi]e excelente. Sunt s`tul`!
Tanner st`tea \n fa]a ei la mas`. |i zâmbi [i \n col]urile ochilor
i se ivir` câteva riduri fine. Apoi, \[i lu` o min` serioas`.
– M` bucur c` putem fi singuri un timp. Pân` acum n-am avut
[ansa s`-mi cer scuze pentru felul \n care m-am comportat \n
hambar, [tii tu, \n pod.
– Nu-]i cere scuze. |i zâmbi la rândul ei. Era evident c` [i ea
se gândise la \ntâlnirea lor la fel de mult ca [i el.
– Da, dar ai avut dreptate s` ne opre[ti.
– Nu sunt sigur` de asta, r`spunse dulceag Jackie.
– Poftim?! Tanner nu era convins c` auzise cu adev`rat ce
spusese.
Jackie l`s` un moment de t`cere.
– M-ai auzit bine, spuse ea, chiar mai dulce.
– Cred c` da, murmur` el, tocmai \n momentul \n care chelneri]a
veni s` le ia farfuriile. Ce se \ntâmpla mai exact acolo? se \ntreba el.

***
96 KIMBERLY LLEWELLYN

Tanner o urm` pe Jackie pe sc`rile spre verand`. O privi cum


st` lâng` u[a de la intrare, a[tepând r`bd`toare ca el s-o
deschid`. Dar el n-o f`cu. Se sprijini, \n schimb, de balustrad`,
[i-[i d`du p`l`ria pe spate, ca s-o poat` vedea mai bine.
C`ma[a cu franjurii care se l`g`nau pe care o purta [i blugii
aceia mula]i \l \nfierbântaser` [i-l stânjeniser` toat` seara. {i-i
pl`cuse sentimentul. Se l`s` pe spate [i o studie din cap pân`-n
picioare.
Dup` un moment, ea se \ntoarse \nspre el.
– Nu intr`m? [opti ea.
Tanner se uit` la casa t`cut` [i \ntunecat`.
– Hm. Nu \nc`. Cred c` ar trebui s` mai a[tept`m pu]in.
Camioneta Ellei este \nc` \n fa]`. Cred c` tata s-ar putea s` aib`
nevoie de pu]in` intimitate.
Jackie se uit` spre u[a de la intrare, apoi la Tanner. Lumina
difuz` de pe verand` arunca asupra siluetei ei un amestec de
nuan]e aurii [i de umbre \ntunecate, accentuându-i formele.
Inima lui \ncepea s` bat` mai tare chiar [i v`zând-o, numai. O
dorea [i totu[i…
– Am putea r`mâne aici o vreme. Jackie f`cu un pas spre el,
c`utând cu ochi mari [i insisten]i un r`spuns.
– Numai atât cât s` facem pu]in zgomot, s` le d`m de \n]eles
c` suntem aici, afar`. Probabil c` se relaxeaz` pe canapea [i n-a[
vrea s`-i intrerupem f`r` s`-i avertiz`m \nainte.
– |n]eleg. Travers` veranda [i-[i l`s` geanta pe m`su]a dintre
balansoare. {i ce vom face ca s` ne treac` timpul?
– Tu e[ti consultantul \n probleme de etichet`. Spune-mi tu.
|mi aduc aminte c` ai men]ionat c` la sfâr[itul unei \ntâlniri, o
parte trebuie s-o s`rute pe cealalt`, dac` amândou` doresc acest
lucru. Iar eu cred c` aceasta a fost o \ntâlnire, domni[oar`
Taylor.
TE ROG FRUMOS 97

– Chiar am spus asta, nu-i a[a? Jackie f`cu \nc` un pas spre el.
Tanner \ncuviin]` din cap.
– Da, doamn`, a[a a]i spus.
– Asta \nseamn` c` urmeaz` s` m` s`ru]i? \ntreb` ea [i vocea
i se umplu de o nevoie pe care el tânjea s-o aline.
– Nu, doamn`.
Jackie r`mase \nm`rmurit`.
– N-o s` m` s`ru]i? Umerii \i c`zur`. Oare sesiza la ea o urm`
de dezam`gire?
– Nu se cuvine s` te s`rut eu. Nu eu sunt cel care d` lec]ii \n
seara asta. Ideea de-a o provoca s` ac]ioneze pentru ceea ce-[i
dorea \l intriga. {i, dup` p`rerea lui, \n momentul acela vroia s`
fie s`rutat`.
– Vrei s` spui c` trebuie s` fac eu urm`toarea mi[care? |naint`
\nc` un pas spre el.
Tanner \[i \mpreun` mâinile \n fa]a [oldurilor.
– Cred c` asta vreau s` spun, de[i sunt sigur c` \n cartea ta
scrie c` a[a ceva nu se cuvine. Dar \n seara asta nu te-ai
comportat tocmai ca o doamn`.
Veni [i mai aproape de el. Cizmele acelea albe o f`ceau s`
par` ca la ea acas` acolo, la ferm`.
– Este adev`rat, Tanner.
– M-am tot \ntrebat de ce. Cred c` mersul la cump`r`turi a
trezit \n tine spiritul de vân`tor. St`tea acolo, sprijinit de
balustrad`, inima \i b`tea din ce \n ce mai tare cu fiecare pas
\nc`rcat de suspans pe care ea \l f`cea \n direc]ia lui. Poate c` nu
era capabil s`-i ofere inima lui, dar cu toate acestea avea \nc`
multe alte lucruri pe care i le putea da. Orice altceva putea fi al
ei, nu trebuia decât s`-i cear`.
„Dar va trebui s`-mi cear`.“
98 KIMBERLY LLEWELLYN

– Interesant` teorie. Continu` s` se apropie [i formele ei


devenir` chiar mai tentante, pe m`sur` ce distan]a dintre ei se
mic[ora periculos. Tanner strânse cu putere balustrada, vrând s`
se ab]in` \nc` un minut sau dou`.
„Te rog, iubito, cere-mi, doar!“
– Doamn`, ar fi mai bine s` \ncepe]i s` face]i ceva, dac` ave]i
de gând s` sta]i \n felul acesta \n fa]a mea. Spune]i-mi exact ce se
\ntâmpl` când se ajunge \n faza s`rutului de noapte bun` a unei
\ntâlniri.
Jackie scoase un oftat exagerat, ca [i cum s-ar fi concentrat
din greu.
– S` vedem. B`tu gânditoare u[or cu degetul \n b`rbie. Este
o chestiune mai dificil`. Cred c` pân` la urm` va trebui s`-]i
explic. Ai putea \ncerca s`-]i a[ezi mâna aici. |i lu` mâna [i i-o
conduse pe [oldul ei. Asta, dac` partenera \]i permite.
– {i dac` \mi permite?
– Atunci, ai putea s`-]i pui cealalt` mân` aici. |i a[ez` cealalt`
mân` pe cel`lalt [old, iar el o trase instinctiv \n bra]e.
– {i acum? Ne s`rut`m?
– Nu atât de repede, cowboy! |[i puse un deget pe buzele lui.
Tanner se \ncrunt`. Nu-[i amintea ca la o \ntâlnire s` fi fost
atât de mul]i pa[i pân` la faza s`rutului.
– Ce s-a \ntâmplat oare cu vremurile \n care b`rbatul putea
s`-[i ia pur [i simplu femeia \n bra]e [i s-o s`rute?!
– |n primul rând, trebuie s` ai o femeie. Zâmbetul ei juc`u[
disp`ru [i deveni serioas`. Clipea \ncet sub privirea lui
\nfierbântat`. Iar tu nu ai, domnule Avery.
– Te am pe tine, se oferi el.
– Deocamdat`, r`spunse ea. |[i cobor\ privirea, ar`tând u[or
dezam`git`.
TE ROG FRUMOS 99

{i avea dreptate, ar fi fost cu el o vreme. Apoi, s-ar fi urcat \n


trenul acela \n câteva zile care ar fi trecut \ntr-o clipit`, [i ar fi
ie[it definitiv din via]a lui. El [tia c` Jackie \[i dorea mai mult. {i
merita mai mult. Acum \n]elegea ce vroise s` spun` atunci când
afirmase c` nu avea timp pentru aventuri. Lucrurile se stingeau
la fel de repede cum se \ncingeau.
Tanner mul]umi \n tain` c` Jackie nu era genul care s` se
implice \n rela]ii cu clien]ii. Era recunosc`tor c` ea se hot`râse
s`-[i p`streze sufletul pentru cineva special. Pentru cineva
potrivit. Cineva care-i putea oferi ceea ce-[i dorea [i ceea ce
merita. O c`s`torie. Copii. El nu era nici dispus, nici preg`tit s`
se implice atât de mult.
|i mângâie u[or obrazul cu dosul palmei. Ea \nchise ochii [i
gemu adânc de \ncântare. Tanner privi buzele ei pline care
a[teptau s` fie s`rutate. La naiba, \i venea atât de greu s` reziste
acelei guri rotunde [i \mbietoare! Vroia mai mult decât orice pe
lume s` guste din nou buzele ei.
„Dar nu \n seara asta.“ |n seara aceea avea s` fi un adev`rat
gentleman, chiar dac` asta \l omora pe din`untru. Nu putea
continua, [tiind ceea ce credea ea despre flirturile ocazionale.
Jackie deschise \ncet ochii [i-[i \nclin` nesigur` capul. Dup`
felul cum o privea, \[i d`du seama c` n-avea s-o s`rute \n seara
aceea. F`r` un cuvânt, se d`du \napoi [i se eliber` din
\mbr`]i[area lui.
– |n orice caz, \ncepu ea \ntr-o [oapt` spart`, a[a… a[a ai…
hm…\ncepe faza s`rutului, la o \ntâlnire. |[i duse mâna la ochi
[i se privir` insistent. |ncet, ezitând, travers` veranda [i-[i lu` \n
grab` geanta.
– Jackie, murmur` el, vrând s`-i explice c` \n cele din urm`
n-ar fi avut decât de suferit.
100 KIMBERLY LLEWELLYN

|n`untru se aprinse o lumin`, atr`gându-le aten]ia. U[a de la


intrare se deschise [i Willy ie[i \mpreun` cu Ella pe verand`,
]inându-[i cu afec]iune bra]ul dup` umerii ei. Cuplul mai \n
vârst` se opri scurt [i se uit` la Tanner [i la Jackie.
– Mi se p`ruse mie c` aud voci de-afar`. O conduc pe Ella la
camionet`. N-o s` dureze decât un minut-dou` [i am s` v` las
calea liber`, spuse Willy. Dup` ce Ella flutur` din mân` \n semn
de noapte bun`, cuplul p`r`si veranda, pierzându-se \n negura
nop]ii.
Jackie \[i lu` geanta [i se \ndrept` spre u[a de la intrare.
Tanner vru s-o opreasc` s` intre \nainte s`-i explice de ce se
oprise din senin, tocmai la o secund` de a o s`ruta.
– Jackie, las`-m` doar s`-]i spun…
– Nu, este \n ordine. |n]eleg. ~sta nu era decât un exerci]iu.
Se opri [i strânse clan]a cu mâna liber`. {i mai trebuie s-o lu`m
\n considerare [i pe Anna. Cu un zâmbet palid, \i spuse noapte
bun` [i disp`ru \n cas`.
Anna?!
Deci, Jackie credea c` totul avusese leg`tur` cu Anna. Oare
chiar nu-[i d`dea seama c` totul avea leg`tur` doar cu ea?! Vru
s-o urmeze \n`untru [i s`-i spun` c` nu se \ntâmpla nimic cu
Anna, cel pu]in nu romantic.
Dar se for]` s` r`mân` pe loc. Poate c` era mai bine ca ea s`
cread` c` rela]ia lui cu Anna exista cu adev`rat. |n felul acesta,
toat` lumea putea p`stra aparen]ele.
Ce altceva putea face? S-o prind` cu for]a [i s`-i spun` c`
sim]ea pentru ea ceva ce nu mai sim]ise niciodat`, nici m`car
pentru Marcy? Oare vroia s` ri[te s` devin` din nou vulnerabil,
s` iubeasc` [i s` piard` atât de curând dup` ce so]ia lui murise?
Nu. |n câteva zile, Jackie s-ar \ntoarce la Washington [i ar ie[i din
via]a lui. {i totul ar reveni la normal.
TE ROG FRUMOS 101

***

Trecuse mai mult de o zi [i Jackie abia dac` \l \ntâlnise, din


\ntâmplare, pe Tanner. Petrecuse ore \ntregi \n balansoarul de
pe verand`, \ncercând s` uite recenta lui respingere. Se \nchisese
cu totul \n ea, f`când tot ce-i st`tuse \n putere ca s` se calmeze.
Briza care fo[nea prin frunzele stejarilor din apropiere suna la fel
de mângâietor ca strunele chitarei lui Tanner. El venea [i pleca,
morm`ind moroc`nos despre cur`]atul grajdurilor sau
amintindu-le cu asprime copiilor s`-[i \ndeplineasc` sarcinile
zilnice, pentru c` altfel nu mergeau prea curând la festival.
O camionet` pr`fuit` opri \n fa]a casei [i Jackie o z`ri la volan
pe Ella. Willy se repezi [i o s`rut` pe obraz, apoi privi cum Ella
\ntoarce ma[ina, claxoneaz` [i dispare \ntr-un nor de praf.
Willy \[i a[ez` la loc p`l`ria [i urc` sc`rile spre verand`.
V`zând aerul prostesc de pe fa]a lui, Jackie putea spune c`
b`trânul era \ndr`gostit pân` peste cap. |[i sprijini capul de
sp`tarul balansoarului [i continu` s` se legene. Cel pu]in era
cineva mul]umit prin preajm`.
– Acum, avem aici pe cineva care a c`zut de cam mult timp
pe gânduri. Willy privea \n jos, spre ea. V` deranjeaz` dac` m`
al`tur [i eu?
– Nicidecum. Mi-ar face mare pl`cere compania.
Willy \[i puse p`l`ria pe mas` [i se l`s` apoi pe spate \n
balansoarul s`u, oftând satisf`cut.
– Ah! Asta \nseamn` via]`. S` te legeni [i s` te relaxezi.
Jackie se sili s` zâmbeasc` politicos.
– De asta sunt aici, nu?
– Foarte bine face]i. |n]elegerea e \n]elegere. Gemenii iau lec]ii
despre bunele maniere, iar dumneavoastr` \nv`]a]i s` v` relaxa]i.
102 KIMBERLY LLEWELLYN

Willy se opri din leg`nat [i r`mase locului, ca de piatr`.


– A[ vrea ca [i Tanner s` se poat` relaxa. S` fiu al naibii dac`
[tiu ce are \n ultima vreme. Ridic` o sprâncean` stufoas` [i
grizonant` spre ea. {ti]i dumneavoastr` ce se \ntâmpl` cu el?
– N-am observat nimic.
B`trânul o privi acuzator. Inima lui Jackie b`tea s`-i sparg`
pieptul. Oare era chiar atât de transparent`?!
– Mda. |n]eleg. Willy \[i drese vocea, semn clar c` n-o credea.
M` \ntrebam dac` ve]i termina lec]iile \naintea sfâr[itului de
s`pt`mân`. Mi-ar pl`cea s`-i iau pe copii cu mine sâmb`t` dup`-
amiaz`, la festival. {i dup` dans, o s` r`mânem la Ella. |i vin \n
vizit` ni[te nepo]ei [i cred c` gemenilor le-ar prinde bine s` se
\ntre]in` cu ei [i s` doarm` peste noapte acolo.
– Desigur. Nu mai am de f`cut cu ei decât câteva lucruri. Dar
parada este \n dup`-amiaza aceasta [i am fost de acord s`
termin`m mâine [i nu ast`zi.
– Perfect. Le-am promis [i c` azi o pot vizita pe Daisy.
Doctorul Adams spune c` se simte bine [i c` \n curând poate
veni acas`… veni]i azi cu noi, nu-i a[a? La parad` [i s-o vedem
pe Daisy mai târziu?
Nu [i dac` Tanner urma s` mearg`, se gândi ea cu triste]e.
– Dac` merge \ntreaga familie, n-a[ vrea s` v` deranjez. Spera
c` fusese suficient de diplomat`.
– Ah, acum, n-o s` ne deranja]i, câtu[i de pu]in. Vrem cu to]ii
s` veni]i. Inclusiv Tanner. Puf`i. |n ciuda a ceea ce crede]i
dumneavoastr`.
Jackie se opri din leg`nat. Willy surprinsese cumva tensiunea
care se n`scuse \ntre ea [i Tanner?
– Cum? De unde [ti]i?
Willy d`du din mâini exasperat.
TE ROG FRUMOS 103

– La naiba, v-am v`zut cum v` evita]i reciproc, cum v`


preface]i c` nu se \ntâmpl` nimic \ntre voi. |n via]a mea n-am
\ntâlnit doi catâri mai \nc`p`]âna]i decât voi doi.
– Dumneavoastr` vorbi]i, s`ri ea [i \ncepu s` se legene cu
for]e proaspete.
B`trânul \[i re]inu cu greu un chicotit.
– Dac` v` referi]i la mine [i la Ella, cred c` ave]i dreptate.
Presupun c` \ntr-o bun` zi va trebui s` m` a[ez la casa mea [i s`
m` c`s`toresc cu femeia aceea. |ncercase s` sune ca o povar`
aduc`toare de necazuri, dar Jackie [tia mai bine. |[i dorea s` o ia
\n c`s`torie pe Ella mai mult decât orice pe lume.
– {i de ce v` ia atât de mult? \ntreb` ea, pe deplin con[tient`
c` era apoape impertinent`.
– E vorba de fiul acela al meu. Are nevoie de mine. Fire[te,
nu v`d atât de bine, dar fac o mul]ime de lucruri pentru el pe
aici. |ncet` s` se mai balanseze [i o privi pe Jackie cu o seriozitate
inconfundabil`. Credeam c` tot aranjamentul acesta cu el va fi
temporar. |mi imaginam c` pân` acum o s` g`seasc` fata
visurilor sale [i o s`-[i continue via]a.
– Am crezut c` Marcy era fata visurilor lui Tanner.
– Nu [tiu prea multe despre asta, \n afar` de faptul c` s-a
\ntâmplat ca amândoi s` mearg` pe acela[i drum [i c` ideea de a
se c`s`tori nu a fost la momentul respectiv chiar atât de proast`.
Erau amândoi foarte tineri, \[i doreau propriul lor p`mânt [i-[i
apreciau unul celuilalt compania. La \nceput. Niciodat` n-am
[tiut ce n-a mers, mai exact. |nainte s`-mi dau seama c` aveau
probleme, ea murise deja \n accidentul acela rutier.
– Deci, erau probleme dinainte?
– A[a presupun.
Jackie privi \mprejur, la \ntinderea vast` de p`mânt, apoi
cercet` cerul. Nu [tia exact ce c`uta \n norii pufo[i care se aliniau
la orizont.
104 KIMBERLY LLEWELLYN

– Mie mi se pare c` \ncearc` s`-[i refac` via]a. Vreau s` spun,


o duce pe Anna la dans. Este un prim pas, spuse ea.
– Nu este rocul meu s` \ncerc s` aflu ce se \ntâmpl` \n capul
lui Tanner. Dac` \ncerc` s`-[i g`seasc` o femeie, nu caut` \n
locul potrivit. Cel pu]in, nu cu Anna. Copiii v`d asta. {i eu v`d
asta.
Discu]ia despre Tanner [i despre poten]ialele lui partenere o
afectase mai mult decât ar fi crezut.
– Poate c` n-ar trebui s` mai vorbim despre el. Ultima oar`
când am f`cut-o a avut ca urmare o tentativ` de a m` concedia,
v` mai aduce]i aminte?
Willy râse din nou.
– Chiar a \ncercat s` v` concedieze, nu-i a[a? N-a[ vrea s`-l
provoc [i s` devin` [i mai moroc`nos decât este deja. Dar tot ce
vreau s` spun este c` are nevoie de un anumit gen de femeie. |i
trebuie o femeie care s` poat` scoate la iveal` tot ce are mai bun.
O femeie ca…
– Ca Anna. Jackie termin` propozi]ia cu respira]ia accelerat`.
– Nu, domni[oar` Jackie – spuse el – o femeie ca
dumneavoastr`.

***

Tanner scoase camioneta de pe aleea lung` a doctorului


Adams [i se \ndrept` spre cas`. |[i ]inea ochii a]inti]i asupra
drumului sau oriunde altundeva, numai s` nu se uite la Jackie,
care st`tea al`turi de el. Mai exact, s` nu se uite la pantalonii ei
scur]i [i la minuscula ei bustier`.
Nu-i era de ajutor faptul c` fusese cu ea aproape toat` dup`-
amiaza. Mai \ntâi la parad` [i apoi la veterinar. St`tuse tot timpul
lâng` ea, atingându-se din gre[eal`, f`când tot ce-i st`tuse \n
TE ROG FRUMOS 105

putere s` nu observe frumoasele ei picioare. Sperase ca Willy [i


gemenii s` fie un tampon \ntre ei. Dar pân` la sfâr[itul dup`-
amiezii, b`trânul [i Ella disp`ruser` deja \mpreun` cu gemenii.
Nu putea s` nu se \ntrebe dac` nu cumva vulpoiul b`trân
complotase ca s` r`mân` singur cu Jackie.
|[i ignor` suspiciunile [i \ncerc` s` se concentreze la
activit`]ile festivalului din ziua urm`toare – c`]`rat pe frânghie [i
rodeo cât putea face fa]` un cowboy. O zi de lupte corp la corp
[i de \ntreceri cu butoaie avea s`-i prind` bine. {i dup` jocuri,
festivalul se \ncheia cu dansul. Un dans la care mergea la bra] cu
Anna, [i nu cu Jackie. La naiba!
Tocmai când ie[i de pe aleea lung`, intrând pe autostrada
principal`, un mic Cessna zbur` foarte aproape de sol, pe
deasupra lor.
– Se pare c` [i magnatul nostru vine la festival. P`cat c-a
pierdut parada de mai devreme, spuse el.
– Deci acesta este bog`ta[ul de pe Wall Street despre care
vorbea doctorul Adams?
– Da.
Jackie urm`ri cu privirea cum avionul se apropie din ce \n ce
mai mult de p`mânt.
– Ce stil de via]`, [opti ea. Locuin]a de aici este principala
re[edin]` din timpul anului?
– Nu cred. Majoritatea timpului cred c` [i-o petrece la Atlanta
sau la New York.
– Trebuie s` fie frumos. Când se simte prizonier \n via]a de la
ora[, poate zbura aici, \n provincie.
– Dar tu? \ntreb` Tanner. Te-ai sim]it vreodat` prizonier` \n ora[?
Jackie nu-i r`spunse. Cel pu]in, nu la \nceput.
– Cred c` da. Sunt \n mod constant \n aten]ia publicului [i
\n via]a mea n-am f`cut nici m`car un lucru ca s` merit asta.
106 KIMBERLY LLEWELLYN

– Mi-ai ajutat copiii. Este un lucru de importan]` major`.


– Mul]umesc, dar am f`cut foarte pu]in pentru ei, \n
compara]ie cu Willy. C` tot veni vorba despre Willy [i despre
copii, la ce or` se \ntorc disear`?
– Târziu. Mâine n-au [coal`, cu toate c` e vineri. S`rb`toarea
regiunii. Tot Willy o s`-i supravegheze mâine pe Max [i pe
Amanda, cât timp concurez eu.
|n câteva minute, Tanner opri \n fa]a casei. Jackie deschise
portiera [i r`mase o clip` pe loc, \nainte de a cobor\.
– Asta \nseamn` c` \n seara asta suntem doar noi doi, spuse
ea \n cele din urm`, \n parte pentru el, \n parte pentru ea.
– A[a cred, spuse \ncet Tanner.

***

Jackie se ghemui pe canapea [i \ncepu s` citeasc`, l`sându-l


pe Tanner s`-[i termine lucrul \n birou. Dar \nchise cartea dup`
ce citise pentru a treia oar` un paragraf, f`r` s` [tie despre ce
era, de fapt, vorba \n el. Gândurile ei erau la Tanner [i la copii [i
la felul \n care-[i petrecuser` \ntreaga dup`-amiaz` \mpreun`, la
parad` [i apoi la spitalul pentru animale.
„Ca o familie mare [i fericit`.“
Dar [tia c` era ultimul lucru pe care Tanner [i-l dorea.
Mizerabilele ei gânduri fur` \ntrerupte când Tanner se a[ez`
al`turi de ea. Se uit` la cartea ei.
– E de vreun folos?
Ea se uit` scurt la carte [i o arunc` pe jos.
– Nu, nu prea, r`spunse, jenat` c` nu reu[ise s` se concentreze.
Dar stânjeneala ei mergea mai departe de asta. Durerea pe care
respingerea lui i-o produsese cu o noapte \n urm` era \nc` mult
prea proasp`t` ca s` se simt` confortabil \n preajma lui.
TE ROG FRUMOS 107

Trebuia s` scape cumva de apropierea aceea. Se mut` u[or la


marginea canapelei [i simul` o \ntindere somnoroas`, urmat` de
un c`scat exagerat.
– N-a[ vrea s` fiu plictisitoare, dar cred c` \n seara asta am s`
m` retrag devreme.
Se ridic`, \ns` bra]ele lui bronzate o prinser` brusc de
[olduri. Respira]ia i se acceler`, iar inima \ncepu s`-i bat` cu
putere. Tanner o a[ez` \n poala lui. Dar trebuia s` fie tare.
Trebuia s` fie hot`rât`. Pentru binele ei. {i al Annei.
– Tanner Avery, ce crezi c` faci? \ntreb` ea r`stit.
– }i-a[ putea adresa aceea[i \ntrebare.
– Ce vrea s` \nsemne asta?
– Te a[tep]i s` cred c` e[ti obosit` [i c` vrei s` te duci s` te
culci?
– {i nu e a[a?
– Judecând dup` ultimele nop]i, nu. Din câte presupun, n-ai
putut s` dormi mai mult decât mine.
– Oh, prostii.
– Da? Atunci de ce aud b`taia aceea pe tastatur` la primele
ore ale dimine]ii? {i de ce stai [i te legeni o jum`tate de zi pe
verand`? {i cum r`mâne cu noaptea trecut`, când te-am v`zut
afar` \n pijama, uitându-te la lun`, hm? Bra]ele lui se strânser` \n
jurul ei, for]ând-o s` se sprijine de el.
Buzele lui venir` periculos de aproape de urechea ei.
– Nu pot s` neg c` e[ti obosit`, iubito, dar cred c` tot n-o s`
po]i dormi. Nu \n seara asta. Nu-mi pas` cât de confortabil te
sim]i \n patul `la uria[ [i vechi, cu baldachin.
Subtilitatea vocii lui p`rea s`-i mângâie carnea, f`când-o s` se
relaxeze \n bra]ele lui.
108 KIMBERLY LLEWELLYN

– Necazul este, continu` el, c` nu-mi pot scoate din cap


imaginea ta \n patul acela. Din cauza ei stau treaz nop]ile. |[i
atinse buzele de gâtul ei [i o s`rut` u[or.
– {i ast`zi, continu` el, te-ai perindat \n blestemata asta de
bustier`, etalându-]i deliciosul abdomen! Aproape c` am
\nnebunit. M-am s`turat s` m` comport ca un gentleman. De
fapt, aproape c` m` ucide. Tanner \[i strecur` mâna sub bustiera
ei, trecându-[i \ncet degetele peste pielea ei.
Când \i cuprinse sânul, sim]i cum un fior de dorin]` o
str`bate. |[i aminti c` trebuia s` lupte cu el, s`-i reziste. Dar
senza]ia mânii lui aspre pe pielea ei topea orice str`duin]` de a
i se opune. Cum s` reziste atingerii acestui b`rbat, când tânjise
atât de mult dup` ea?! Vru s`-l pedepseasc`, dar când deschise
gura nu-i sc`p` decât un gem`t u[or.
– Oh, asta? spuse ea \n cele din urm`. Am purtat-o \ntr-adins.
– Pentru mine?
– M` ignorai [i a trebuit s` fac ceva drastic ca s`-]i atrag
aten]ia.
Tras` cu degetul mare conturul sutienului din dantel`, apoi
\l strecur` dedesubt [i atinse blând carnea care acum \i
r`spundea tremurând.
– Tanner! [opti ea cu r`suflarea \ntret`iat`. Dar Tanner o
ridicase deja \n aer [i-o a[ezase la loc pe canapea.
– Nu m` lua pe mine cu Tanner! Vrei s`-mi spui c` special m-ai
\nfierbântat [i m-ai f`cut s` m` simt stânjenit toat` ziua?! mârâi el.
– Adic` a func]ionat?
Deschise cu m`iestrie \nchiz`toarea din fa]` a sutienului ei,
eliberând-o de orice inhibi]ii pe care \nc` le mai avea.
– Tu ce crezi? N-am fost \n apele mele toat` ziua din cauz` c`
te doream [i acum \mi spui c` \n tot acest timp n-ai f`cut decât
s` m` tachinezi?! Mâinile lui \i mângâiau delicat sânii, stârnind
\n`untrul ei un foc senzual.
TE ROG FRUMOS 109

Dându-[i seama c` \ntr-adev`r Tanner o dorea, inima i se


umplu de anticipare [i de \ncântare. |[i arunc` mâinile \n jurul
taliei lui [i-l trase hot`rât` deasupra ei.
– Cred c` te tachinam, dar tu m` ignorai.
– Eu? Te ignoram? Aveam senza]ia c` nu vroiai s` fii \n
preajma unui b`rbat ca mine. Necazul era c` nu m` puteam ]ine
la distan]`. O studie, c`utând pe chipul ei o confirmare.
– Te vroiam lâng` mine, vreau s` spun, te vreau. Vreau s` [tiu cum
este s` fac parte din via]a ta de aici. Fiecare parte. Fiecare centimetru.
Ca s` amplifice cuvintele, \[i \nfipse u[or unghiile \n spatele lui.
– De data asta n-o s`-]i vin` mintea la cap sau altceva de genul
`sta, nu-i a[a? Pentru c` nu [tiu dac` pot face fa]` unei alte runde
asem`n`toare cu cea din hambar.
Jackie ridic` dou` degete.
– Pe cuvânt de cerceta[. Asta atâta timp cât nici ]ie nu-]i vine
mintea la cap.
– Doamn`, am dep`[it de mult faza \n care a[ fi putut s` dau
un sens sentimentelor mele pentru dumneavoastr`.
Jackie se sim]i cuprins` de o fericire f`r` de margini. |[i
petrecuser` ziua \mpreun` ca o fmilie [i acum \[i petreceau
\mpreun` seara, ca un cuplu. Tachinatul lor juc`u[ \ncet` [i
privirea acaparatoare a lui Tanner se fix` asupra gurii ei.
– {tii c`, odat` ce te s`rut, totul s-a terminat. Nu va mai fi cale
de \ntoarcere.
– Nu este cale de \ntoarcere, \nt`ri ea aspru.
Tanner \[i apropie gura de a ei [i o s`rut`. Hot`rât. Plin de
dorin]`. {i când sfâr[i, risipi o urm` fierbinte de s`rut`ri pe gâtul
ei, pân` când ajunse la primul nasture al bustierei care \l
\mpiedica s` mearg` mai departe. Tocmai când ea era pe punctul
de a-i cere s`-l sfâ[ie ca s` simt` gura lui pe piele, Tanner se
\ncord`. O privi serios [i \ngrijorat.
110 KIMBERLY LLEWELLYN

– Ce este? \ntreb` ea, pe jum`tate [optit, pe jum`tate


plângând. Ce s-a \ntâmplat?
– Nu putem face asta.
– De ce? ceru ea o explica]ie.
– Din cauza gemenilor. {i a lui Willy. Ar putea ajunge \n orice
clip`. Nu ne putem asuma riscul acesta. Nu putem. Nu aici.
– Ur`sc atunci când ai dreptate. Era dezam`git`, dar el avea
dreptate. {i ce facem acum?
Tanner nu-i r`spunse. |n schimb, se ridic` de pe canapea.
|ntr-o frac]iune de secund`, o trase [i pe Jackie \n picioare [i o
arunc` pe um`rul s`u.
– Tanner Avery! Ce faci?!
– Sunt hot`rât s` te v`d odat` \n patul `la cu baldachin!
– Pune-m` jos sau te avertizez, \mi petrec noaptea singur` \n
patul acela!
– Nu prea cred, iubito. Asta p`]e[ti dac` m` tachinezi toat`
dup`-amiaza!
Tanner travers` buc`t`ria, \ndreptându-se spre hol. Intr` \n
camera lui Jackie [i \nchise u[a cu piciorul. Pe drum, sim]ise
pumnii lui Jackie b`tând \n spatele lui, \n timp ce \i strigase s-o
lase jos. Avea s-o pun` jos, de acord. Dar asta ar fi trebuit s` fie
ultima dintre grijile ei. Ar fi trebuit s` se \ngrijoreze \n leg`tur`
cu ce pl`nuia s`-i fac` dup` aceea.
O l`s` \ncet pe pat, s`rutând-o. O secund` mai târziu, \l trase
spre ea, for]ându-l s` cad` [i el pe pat.
– Inten]ionez s` explorez fiecare centimetru al t`u, \i [opti el
printre ploaia de s`rut`ri depuse pe gâtul [i pe claviculele ei.
– Nu e[ti singurul, cowboy. Vocea ei, tandr` [i sacadat`, \l
f`cu s` tânjeasc` [i mai mult dup` ea. {i eu pl`nuiesc s` fac ceva
explor`ri.
TE ROG FRUMOS 111

– Doamne, sper. „Chiar dac` numai \n seara aceasta“, se


lament` el \n gând. Privirea lui se fix` asupra ei [i memor`
fiecare detaliu al femeii stârnite [i frumoase care acum frem`ta
sub el de dorin]`.
– Ai de gând s` te ui]i la mine sau m` s`ru]i? Jackie ridic` o
sprâncean` \n semn de provocare.
– Oh, am s` te s`rut. {i am s`-]i fac al naibii de multe alte
lucruri. Acum, unde r`m`sesem?
|[i \nclin` capul [i-[i apropie gura de a ei. Nu realizase, pân`
\n momentul acela, cât de mult \i lipsise felul \n care se sim]ea
când pielile lor se atingeau. Ea deschise cu tandre]e gura,
permi]ându-i s-o guste. Tanner atinse cu limba buzele ei, apoi
p`trunse mai adânc, purtat de dorin]a de a fi \n`untrul ei.
Ea \[i plimb` mâinile peste trupul lui, f`cându-l s` se
cutremure de câte ori \l strângea. Când una dintre mâinile ei se
dezlipi de pe el, corpul lui protest` \n lini[te. Jackie \i aduse
mâna \napoi sub bustiera ei.
– Dac` nu m` \n[el, cam pe aici r`m`sesem \nainte s` m`
arunci peste um`r, [opti ea, atât de feminin`.
– Cred c` ai dreptate. Odat` ce rotunjimea neted` a sânului
ei \i umplu mâna, sim]urile lui se \ncordar`. Carnea ei \i d`dea o
senza]ie atât de r`scolitoare, \ncât gemu la electricitatea care
pulsa \n palma lui. |i s`rut` sânul, la \nceput u[or, pân` când ea
se arcui sub el, cerându-i mai mult.
S-o simt` cutremurându-se era prea mult. |ncepu s`-i
descheie nasturii, ner`bd`tor s`-i vad`, \n sfâr[it, carnea, pân`
când ea \i spuse:
– Oh, rupe odat` blestemata asta de bustier`! Oricum, `sta
era planul meu.
– Dorin]a ta e ordin pentru mine.
|i smulse obiectul vestimentar, iar nasturii zburar`. Nu-i p`sa
decât s` treac` mai repede de potrivnica dantel` [i s` simt` din
112 KIMBERLY LLEWELLYN

nou pe buze gustul sânilor ei. {i ei p`rea s` nu-i pese de nimic


altceva. Tanner \i scoase cu blânde]e sutienul deja desf`cut. |i
dezmierd` cu gura sânul. |l alint` cu limba, f`când-o s` ofteze de
pl`cere.
– Habar n-ai ce-mi faci, Tanner Avery!
El se ridic` din \mbr`]i[area ei.
– {tiu exact ce fac. Fac dragoste cu fiecare centimetru din tine,
\n absolut toate felurile \n care pot. {i, de data aceasta, las`-m` pe
mine s` m` descurc cu prezervativul.
|[i trecu limba peste clavicula ei, apoi pe um`r [i pe gât, dup`
care se arunc` adânc asupra gurii ei. O s`rut`. Profund. Ea
desc`tu[ase \n el for]a pur` a unei nevoi necon[tientizate, care
acum nu mai putea fi controlat`, chiar dac` ar fi \ncercat.
|[i scoase cizmele [i se a[ez` al`turi de ea. Se lupt`
ne\ndemânatic` [i cu frenezie s`-i desfac` fermoarul [i cureaua,
aruncându-i pe rând hainele [i explorând \ntre timp superbul lui
corp.
Dup` ce \i d`du jos pantalonii scur]i, sutienul din dantel` [i
chilo]ii, se a[ez` lâng` ea, savurând pielea ei dulce [i privind-o
cum se cutremur` cu fiecare mi[care a mâinii lui. O mângâie,
iubind formele ei voluptuoase [i \ncânt`toarea ei feminitate,
dorind tot ce era Jackie.
Cu dou` degete, \i desen` o linie senzual` \ntre sâni, cobor\
apoi c`tre buric, \ndreptându-se apoi [i mai jos. |n curând, corpul
ei se arcui ca r`spuns la atingerea lui intim` [i gemu \ncet.
– Am nevoie de tine, acum!
Jackie nu mai sim]ise niciodat` o pl`cere atât de intens`. O
dorin]` fierbinte [i ascu]it` mocnea pe din`untru, cerând s` fie
\mplinit`. Dac` nu-l avea curând pe Tanner \n`untrul ei, cu
siguran]` murea.
TE ROG FRUMOS 113

– Te rog, Tanner, acum, suspin` cu disperare.


El \i acoperi gura cu un s`rut [i ea \l sim]i alunecând pe pielea
ei [i odihnindu-se deasupra ei. |[i arcui [oldurile spre el, tânjind
s`-l simt` p`tunzând-o. Când [oldurile lor se \ntâlnir`, Tanner
plonj` \n ea, trimi]ând-o pe culmile \nalte [i ame]itoare ale
pl`cerii.
Dorin]a ei de eliberare \l desc`tu[` [i pe el, pân` când trupul
lui se \ncord` \ntr-un ultim [i exploziv atac [i-i sc`p` un geam`t.
Un moment mai târziu, se culc` lâng` ea [i-i strânse \n bra]e
trupul care \nc` mai tremura. |ncercând \nc` s`-[i revin`, se lipi
de el, \n timp ce bra]ele lui musculoase se \ncol`cir` \n jurul ei,
l`sând-o aproape f`r` suflare.
– Cum a[ putea vreodat` s` m` satur de tine? \i [opti el la
ureche. Ea sim]i cum buzele lui se arcuiesc \ntr-un s`rut,
jucându-se cu nasul prin p`rul ei.
– Nu [tiu, r`spunse ea, luptându-se s` nu plâng` pur [i
simplu pentru c` era atât de minunat s`-l aib` lâng` ea. De un
singur lucru sunt sigur` \ns`, nu m-ar deranja s` \ncerc s` m`
satur de tine, ad`ug` torcând, aproape.
– Bun` idee! De fapt, hai s` nu mai p`r`sim niciodat` patul
acesta! |i s`rut` zona erogen` \n care gâtul se \ntâlnea cu um`rul.
Jackie chicoti.
– Sun` bine. Dar va trebui s` ne lu`m din când \n când câte
o pauz`.
– Da?
– Ai anumite responsabilit`]i, \]i aduci aminte? O ferm` care
trebuie condus`, copii de care trebuie s` te ocupi, o competi]ie
la care trebuie s` participi…
Tanner \[i ridic` \ngrijorat capul.
– Serios? De ce nu-mi spune nimeni lucrurile astea? Cum se
presupune c-o s` m` \ntrec cu butoiul mâine, dup` ce tocmai
m-ai distrus?! \ntreb` el pref`cându-se iritat.
114 KIMBERLY LLEWELLYN

– Descurc`-te! r`spunse ea. Detestând ideea s` se dezlipeasc`


de ea chiar [i pentru un minut, \i culc` pe pieptul ei capul [i-l
\mbr`]i[` cu putere. Dar \n ziua urm`toare trebuia s` fac` fa]`
atât \ntrecerii cu butoaie, cât [i dansului, fie c`-i pl`cea, fie c` nu.
{i mai trebuia s-o \nfrunte [i pe Anna.
Jackie \[i re]inu un oftat. Alungase deliberat din minte gândul
la Anna. Nu se putuse gândi la nimic altceva \n afar` s`-l aib`
Tanner doar pentru ea. {i acum, c`-l avea, ce trebuia s` fac`?
Tanner fusese sincer cu ea [i-i spusese despre Anna. Oare
trebuia s`-i m`rturiseasc` despre Derrick?
Nu, se hot`r\ ea. Derrick nu mai f`cea parte din via]a ei.
Fire[te, Derrick nu [tia asta. Nu \nc`, cel pu]in. |l privi pe furi[
pe Tanner. De s` complice lucrurile acum? De ce s` se deranjeze
[i s` recunoasc` fa]` de Tanner c` intrase \ntr-o rela]ie cu un
b`rbat pe care nu-l iubea? |n momentul \n care realiz` asta, sim]i
brusc cum obrajii i se \nro[esc. Nu. Nu-l iubea pe senatorul
junior [i n-o f`cuse niciodat`. Nu iubea decât ideea de clopote
de nunt` [i de buchete de mireas`.
Dar Tanner trebuia s` ia \n considerare [i pe altcineva. Oare
ce avea s` fac` \n leg`tur` cu Anna? Jackie avea nevoie s` [tie.
– M` simt pu]in prost, atac` subtil ea subiectul. St`tea \ntins`
pe spate cu a[ternutul tras pân` sub b`rbie. |n privin]a
festivalului, a dansului mai exact. Cum r`mâne cu Anna?
Tanner \i f`cu [treng`re[te cu ochiul.
– Nu-]i face griji.
Ea trase mai sus a[ternutul.
– Ce o s`-i spui? Cum o s-o anun]i?
– S-o anun] ce?
– Despre ce s-a \ntâmplat \ntre noi. Doar nu te gânde[ti s`
mergi cu ea la dans, date fiind circumstan]ele. Nu i se p`rea
deloc cinstit. Fa]` de Anna. Nici fa]` de ea.
Tanner se \ntoarse [i el pe spate.
TE ROG FRUMOS 115

– Oh, duminic` am s` merg totu[i cu Anna la dans.


Câteva secunde, Jackie clipi uimit` spre b`rbatul cu care
tocmai f`cuse dragoste. P`rea ca acas`, al`turi de ea \n pat, mai
mult decât nep`s`tor c` erau \n joc inimile a dou` femei.
– Nu crezi c`-i datorezi o explica]ie?
El \nchise ochii [i cl`tin` din cap.
– Nu.
– Dar… dar tocmai ai \n[elat-o. {i eu am \n[elat-o… indirect.
– Convenabil moment pentru tine ca s` ajungi la concluzia
asta, nu crezi? Deschise un ochi [i-i arunc` o privire scurt` [i
precaut`. La fel de repede, \l \nchise la loc [i zâmbi afectat.
Jackie lipi a[ternutul de ea. Dac` n-ar fi [tiut mai bine, ar fi
crezut c` b`rbatul o tachina. Se ridic`, hot`rât` s` nu-i permit`
s` dea vina pe ea.
– De acord, ai dreptate, fire[te. Dar \n momentul acesta
vorbim despre tine. Nu pari genul de b`rbat c`ruia s` nu-i pese
de lucrurile de genul acesta. Nu din câte am v`zut eu.
– |mi pas`. Tocmai de asta o duc la dans.
Jackie se trânti la loc pe pern`. Probabil c` nu avea nici un
drept s` fie atât de furioas`, dar nu se putea ab]ine.
Spre deosebire de Tanner, ea m`car luase o hot`râre \n ceea
ce-l privea pe b`rbatul din via]a ei. Poate c` se sim]ea r`nit` c`,
dup` tot ce \mp`r]iser`, Tanner nu o alesese pe ea. Poate c` cel
mai mult o enerva faptul c` nu luptase pentru ea. Oricum,
comportamentul lui o \nfuriase.
Ar`t` \n]epat` cu degetul spre u[`:
– Tanner Avery! Ie[i imediat din patul acesta [i pleac` \n clipa
asta din camera mea!
Tanner \i r`spunse râzând cu blânde]e.
– Vorbesc serios! |[i duse degetul pe [oldul lui [i \ncerc` s`-l
\mping` din pat. Dar el nu se clinti din loc. Ea nu [tiuse pân`
atunci c` mu[chii puteau fi atât de grei. Du-te!
116 KIMBERLY LLEWELLYN

Tanner se rostogoli [i apoi se n`pusti juc`u[ asupra ei. O


prinse de \ncheieturile mâinilor [i o imobiliz` de saltea.
– N-o s`-]i mearg`, nu de data asta. |[i umplu vocea de venin,
sperând s` poat` ascunde durerea pe care o sim]ea.
– Nu plec, nu pân` nu spun ce am de spus. Râse cu
mali]iozitate la ea [i \n col]urile ochilor i se ivir` din nou ridurile
acelea fine. Cred c` tu e[ti cea c`reia \i datorez o explica]ie.
– |n]eleg. |ncerc` s`-l ridice de pe ea. N-ai reu[it s` te culci cu
mine [i s` scapi cu fa]a curat`, a[a c` acum \ncerci s` m` convingi
c` m` \n[el?
|n ochii lui se citi, pentru o clip`, durerea.
– Asta crezi c-am f`cut? C` „m-am culcat“, doar, cu tine?
– Depinde. Ea se ruga s` nu fie a[a.
– Depinde de ce?
– Nu \n]eleg cum po]i fi cu mine \n minutul acesta, iar \n
urm`torul s` pl`nuie[ti s` fii cu Anna. Trimi]i un mesaj ambiguu.
– Oh, spuse el, \n]elegând \n sfâr[it c` o r`nise cu adev`rat.
Ea se gândi \n treac`t c`-i luase destul de mult s` realizeze asta.
– |mi pare r`u, glumeam, doar. Cred c` atunci când ai auzit
conversa]ia cu Willy despre Anna, n-ai prins esen]a. Vocea lui
[optit` [i tandr` o f`cu s` se relaxeze \n bra]ele lui.
Jackie \i privi chipul serios.
– Eu am crezut c` am \n]eles-o. Nu fur b`rbatul altei femei?
Se juca absent` cu p`rul m`t`sos de la ceafa lui.
Tanner râse.
– Nu. Nicidecum. Anna s-a desp`r]it de so]ul ei [i \n
momentul de fa]` sufer` destul de mult. Este o femeie orgolioas`.
Vroia s` mearg` la C`p[u-Fest, \ns` nu vroia s` apar` singur`.
Willy m-a rugat s-o \nso]esc, ca s` nu r`mân` \mbufnat` acas`.
– Dar a venit aici. A luat cina cu gemenii. De câteva ori.
– Adev`rat, dar n-a venit aici decât \mpreun` cu Willy [i cu
Ella. Ella [i Anna sunt veri[oare \ndep`rtate.
TE ROG FRUMOS 117

– Deci, \ntre tine [i Anna nu este nimic?


– Nu neg faptul c` lumea ne vede ca pe un poten]ial cuplu.
|[i dore[te s` fim \mpreun`. Exist` câ]iva oameni care \n
momentul acesta nu-l prea agreeaz` pe so]ul ei [i care ar da orice
s-o vad` ie[ind mai repede din divor]ul acesta. Dar eu nu-i sunt
decât prieten.
– {i de ce nu mi-ai spus, \n loc s` m` la[i s` cred c` \ntre voi
este ceva?
– Pentru c` am vrut s` crezi asta.
Jackie se \ncrunt`, confuz`. Pân` \n momentul acela, nu
reu[ise s-o fac` s` se \mbuneze.
– Deci, oamenii v` arunc` pe unul \n bra]ele celuilalt. }ie
chiar \]i pas` de ea. {i ai vrut s` cred c` ave]i o rela]ie. Râse, \n
ciuda faptului c` ar fi vrut s` plâng`. Acum m` simt mult mai
bine.
– Am crezut c` ar fi mai u[or pentru toat` lumea. Se \ntinse
lâng` ea [i-[i odihni mâna pe pieptul ei. S-ar fi \ndep`rtat
imediat, dar curiozitatea o f`cu s` z`boveasc`.
– {i cum a fost mai u[or pentru mine?
– Am crezut c` amândoi vom p`stra aparen]ele. Te vroiam
mai mult decât am dorit \n via]a mea orice alt` femeie, dar [tiam
c` nu te puteam avea. Sau c` nu trebuia. La naiba, \n câteva zile
plecai \napoi la Washington. Iar eu te percepusem ca pe cineva
care \ntotdeauna face lucrul cel mai nimerit. A[a c` am decis c`
dac` ai crede c` Anna face \ntr-adev`r parte din peisaj, atunci
amândoi ne-am putea ]ine mâinile la locul lor. Cu atât mai dificil
a fost pentru mine s` m` comport cum trebuia.
Jackie gemu, dându-[i seama c` se pr`bu[ise cu capul \nainte
de pe piedestalul pe care o a[ezase Tanner.
– |mi pare r`u c` ideea ta te-a afectat. N-am f`cut „cel mai
nimerit lucru“. Nicidecum. Am \ncercat. Ei bine, cel pu]in.
118 KIMBERLY LLEWELLYN

Vroise s` fac` ceea ce era mai bine, dar Tanner reu[ise s`-i
tulbure judecata [i sim]urile [i nu putea face nimic \n
privin]a asta.
– Nu uita c` eu am fost cel care a ascuns informa]ia, \]i aduci
aminte? {i `sta nu poate fi un lucru bun \n nici o rela]ie. Ar fi
trebuit s` [tiu, spuse el.
– {i totu[i, te-am dezam`git. Se \nduplec` [i-l l`s` s-o vad`
cum pune un botic de toat` frumuse]ea.
– Ar`t eu sup`rat? |i ridic` u[or b`rbia. B`rbatul ar`ta oricum,
dar nu sup`rat.
– A[adar, ce \nseamn` toate astea? \ntreb` ea \n cele din
urm`. Ce se spune despre noi? Suntem \mpreun` când pentru
nici unul dintre noi nu poate ie[i nimic bun din asta. Realitatea
o izbi brusc [i clipi des, \ncercând s`-[i re]in` lacrimile care
st`teau s`-i curg`.
– Nu [tiu, iubito, chiar nu [tiu, murmur` el f`r` s` se uite la
ea. R`m`ser` \mbr`]i[a]i \n t`cere.
|n câteva minute, Jackie auzi respira]ia lui Tanner, care
dormea adânc. Avea dreptate. Ea nu putea dormi prea mult \n
seara aceea. Nu atâta timp cât vârtejul acela de gânduri nu-i
d`dea pace, [i mai ales când toate duceau la aceea[i concluzie.
Se \ndr`gostise pân` peste cap de Tanner Avery, un b`rbat care
nu avea de gând s`-[i \mpart` via]a cu nici o femeie.
Capitolul 8

Zburdând \n furoul pe care Alice i-l strecurase \n geant`, Jackie


se preg`tea pentru marele dans de sâmb`t` seara. Deschise
dulapul [i scoase vestimenta]ia pe care o cump`rase când fusese
cu Amanda \n ora[. O studie cu aten]ie. O c`ma[` ro[ie \ndr`zne]`,
dar foarte feminin`, cu trandafiri negri broda]i, \n combina]ie cu
fust` neagr`, deasupra genunchiului, creat` special ca s` atrag`
toate privirile. Cea mai scurt` fusti]` pe care o g`sise.
Stând pe pat, realiz` cât de obosit`, dar imens de fericit` se
sim]ea dup` acele ultime dou` zile \n care participase la C`p[u-
Fest. Ba chiar se oferise voluntar` s` vând` fistic [i alune la o
tonet`. |n timpul zilei de vineri, [i Tanner fusese prins cu
evenimentele festivalului [i abia dac`-l v`zuse. Dar \ntreaga
noapte fusese \n patul ei.
Se gândi \napoi la cum f`cuser` dragoste. Ori de câte ori
corpurile lor se atinseser`, \mp`r]iser` o pasiune intens`,
con[tien]i c` timpul pe care-l aveau de petrecut \mpreun` era
foarte pre]ios. Din nefericire, timpul acesta se scurgea. Jackie [tia
exact \n ce intrase cu Tanner [i mai [tia [i c` \n curând trebuia s`
fac` fa]` unui r`mas-bun. „Dar nu \n seara asta!“
120 KIMBERLY LLEWELLYN

Avea de gând s` se bucure de noaptea aceea de sâmb`t`, \n


ciuda faptului c` mergea singur` [i \n ciuda faptului c` a doua zi
trebuia s`-[i fac` bagajele pentru ca luni diminea]a s` poat`
prinde trenul spre Washington. Jackie \ndep`rt` sup`r`torul
gând. Avea s` fac` tot ce-i st`tea \n putin]` s`-[i ascund` triste]ea
din suflet afi[ând cel mai larg zâmbet, chiar [i atunci când \l va
vedea pe Tanner \n bra]ele altei femei. Dar se \ntreba: dac`
Tanner \[i petrecea seara cu Anna, venea totu[i \n noaptea aceea
\n patul ei?
Se uit` la ceas… avea cinci minute s` se \mbrace, s`-[i \ncal]e
cizmele [i s`-[i aranjeze p`l`ria neagr` de cowboy. Privi \nc` o
dat` hainele.
Tanner Avery nu avea nici o [ans`!
Câteva minute mai târziu, gata \mbr`cat`, p`r`si dormitorul
[i-[i f`cu apari]ia \n sufragerie. Se p`rea c` r`m`sese ultima, din
moment ce \ntreaga familie o a[tepta.
– |mi pare r`u c` am \ntârziat, spuse ea. Cercet` fa]a
fiec`ruia. Gemenii st`teau \nm`rmuri]i pe canapea, iar Willy pe
bra]ul ei. Tanner st`tea pe col]ul mesei pentru cafea, cu ochii
mari de mirare [i cu gura c`scat`.
– Ce ave]i cu to]ii? \ntreb` ea.
Cu to]i ochii a]inti]i asupra ei, sim]i cum teama pune \ncetul
cu \ncetul st`pânire pe ea. Nici prin gând nu-i trecuse vreodat`
c` poate exagera cu aranjatul.
– Prea mult? \ntreb`. Con[tient` de sine, se uit` la fusta care
acum \i p`rea mult prea scurt` [i la picioarele pe care le sim]ea
mult prea dezgolite.
Tanner se ridic` [i cl`tin` din cap.
– Nu. Cred c` ne-am \nchipuit cu to]ii c` vei purta pantalonii
scur]i sau costumul roz sau ceva \n genul `sta.
Amanda ar`t` spre hainele lui Jackie.
TE ROG FRUMOS 121

– De unde le-a]i luat?


– Când am fost \mpreun` la cump`r`turi. Tu probai ni[te
lucruri. Am vrut s` fie o surpriz`.
– |n regul`, suntem surprin[i. Tanner r`sufl` plin de elan.
Jackie nu-[i putea da seama dac` era o surpriz` pl`cut` sau
dimpotriv`, nepl`cut`.
– M`… m` duc s` m` schimb. |nainte ca ei s-o vad`
\nro[indu-se de stânjeneal`, se \ntoarse pe c`lcâie [i porni \n
grab` spre hol. Oare va putea vreodat` s` adopte stilul acela cum
trebuia? Nu ajunse departe, c`ci Tanner o prinse de cot [i o
\ntoarse spre el.
– S` nu faci a[a ceva. Ar`]i minunat. Perfect, de fapt. Atât de
perfect, \ncât ai face bine s`-mi rezervi de pe acum un dans
pentru seara asta.
Ea \ncuviin]` absent` din cap, \n timp ce tr`gea cu disperare
de fust`, sperând s`-i ajung` miraculos pân` la glezne. Dar nu fu
de nici un folos. Fusta cea scurt` nu se clinti din loc.
– E[ti sigur c` e \n ordine? Doamna de la magazin a spus c` arat`
bine. Pun pariu c` era pl`tit` din comisioane, \i sc`p`, sim]indu-se
apoi vinovat` c` d`duse vina pentru tot pe biata vânz`toare.
Tanner \i lu` mâinile [i le aduse la pieptul lui.
– E mai mult decât \n ordine, \i spuse [optit, \n hainele astea
ar`]i de parc` ai fi acas` [i m` sperie al naibii.
Jackie \i cercet` privirea, vrând s` \ntrebe de ce, dar telefonul
din buc`t`rie sun`. R`spunse Amanda, spunând toate
polite]urile pe care un copil trebuia s` le spun` la telefon.
– Domni[oar` Jackie, strig` Amanda din buc`t`rie, sunte]i
a[teptat` la telefon. O doamn` pe nume Alice.
|nainte s`-i dea drumul, Tanner \i strânse mâinile cu putere.
Sincera lui asigurare o f`cu s` se simt` mai bine \n privin]a
hainelor ei \ndr`zne]e \n stil western. Se desp`r]i [ov`itoare de
el ca s` r`spund` la telefon.
122 KIMBERLY LLEWELLYN

– Jackie? Sunt Alice! Ai televizor acolo?


– Bine\n]eles c` avem televizor. Avem chiar [i instala]ii
sanitare interioare, o tachin` ea.
– Scuze… Vocea lui Alice se stinse \ntr-un oftat. Jackie sesiz`
\ngrijorarea din tonul femeii [i realiz` imediat c` nu era un
telefon de complezen]`.
– Alice, ce s-a \ntâmplat? Te sim]i bine?
– Eu? Sunt bine. Dar cred c-ar fi bine s` arunci o privire la
televizor, pe CNN. Ai cablu?
– Sigur c` da. Toate cele nou` mii de canale. A[teapt` pu]in.
Jackie acoperi receptorul [i-l rug` pe Willy s` deschid`
televizorul pe CNN. Deci? La ce trebuie s` m` uit? Tat`l meu a
f`cut iar ceva scandalos? Mi se prezint` ultima carte? Ce?
– Oh, ce n-a[ da s` fie atât de simplu! Nu pot s`-]i spun asta.
Alice oft` din nou. Este vorba despre Derrick. Reportajul trebuie
s` \nceap` \n câteva minute. Uite ce este, trebuie s` plec. Copiii
abia au ajuns de la [coal` [i…
– Bine. Nu-]i face griji. M` duc imediat s` m` uit.
|ncet, Jackie a[ez` receptorul \n furc`. Travers` cu grij`
buc`t`ria spre mijlocul sufrageriei, cu privirea fixat` asupra
imaginilor de pe ecran.
– Poftim, spuse Willy. Un minut CNN despre Hollywood? Se
uita [i el la televizor, \n timp ce imagini cu actori de cinema [i cu
arti[ti se derulau pe ecran.
– Ceva de genul `sta, r`spunse Jackie, \ntrebându-se \n sinea
ei ce leg`tur` avea Holywoodul cu Derrick.
Emisiunea fu deschis` de o crainic` tân`r` [i ro[cat` care
discut` despre brusca avalan[` de c`s`torii de la Hollywood.
Trecu \n revist` o list` lung` de staruri rock care se c`s`toriser`
cu modele [i de vedete de cinema care se c`s`toriser` cu
politicieni. Apoi men]ion` o binecunoscut` tân`r` actri]` care
tocmai fugise de la recep]ia nun]ii \mpreun` cu so]ul ei,
TE ROG FRUMOS 123

frumosul politician \n plin` ascensiune la Washington, pe nume


Derrick Jones. Grandiosul eveniment avusese loc chiar \n dup`-
amiaza aceea.
Jackie r`mase \mpietrit`.
– Derrick? \ntreb` \ntr-o [opt` abia perceptibil`. Crainica
trecu mai departe, la un recent colaj de imagini ale actri]ei; purta
o rochie alb` mulat` din voal [i privea lasciv \n obiectivul
camerei de luat vederi. |l ]inea de bra] pe Derrick, tr`gându-l mai
mult de mân` [i \ncercând s` intre amândoi \n cadru.
– |l cuno[ti pe tipul acela? \ntreb`, din spatele ei, Tanner.
Ea \ncuviin]` \ncet din cap.
– D…da.
– Pare fericit. Pu]in ame]it, dar fericit. Cine este?
F`r` s`-[i dezlipeasc` privirea de la ecranul televizorului,
Jackie r`spunse absent`:
– Logodnicul meu.
|n clipa \n care deschise gura, Jackie realiz` ce spusese [i cu
siguran]` nu sunase bine, nici m`car pentru ea. Uitându-se \n
continuare la televizor, rectific`:
– Nu e cu adev`rat logodnicul meu. N-a fost niciodat`. Cel
pu]in, nu… |ntoarse capul spre Tanner, dar el nu mai era acolo.
|[i \ntoarse privirea c`tre restul familiei Avery.
– Unde a plecat?
Willy \[i frec` b`rbia.
– Presupun c` s-a dus s`-[i ia partenera, spunse el \ntr-un
murmur solemn.
– Trebuia s` v` c`s`tori]i cu tipul acela de la televizor? \ntreb`
Amanda.
– Nu. Poate c` da. Vreau s` spun… am crezut poate c` da.
Odat`. Dar asta a fost cu mult timp \n urm`. N-a avut nici o finalitate.
Se \nro[i, dându-[i seama cât de incoerent` sunase probabil.
Amanda s`ri \n picioare.
124 KIMBERLY LLEWELLYN

– Atunci chiar o s` v` c`s`tori]i cu tati!


Jackie nu putea opri vârtejul care \i ame]ea gândurile.
– Amanda! Am mai discutat deja despre asta! Nu m`
c`s`toresc cu tat`l t`u. |ns` lui Jackie nu-i putu sc`pa speran]a
din ochii feti]ei. ~sta nu putea fi un semn bun. Oh, Amanda, te
rog, spune-mi c` le-ai m`rturisit adev`rul prietenilor t`i de la
[coal`.
– Am vrut, dar… Amanda \[i plec` genele, jucându-se timid`
cu vârfurile codi]elor.
Jackie se hot`r\ s` n-o pedepsesc` \n fa]a familiei. Ceea ce
trebuia s` fac` era s` se duc` dup` Tanner. Travers` \nc`perea,
\ndreptându-se spre u[`. Puse mâna pe clan]`, \ns` \n secunda
urm`toare auzi un motor pornind [i camioneta disp`ru
zgomotos. Se \ntoarse, sim]indu-se vinovat`, [i privirea ei o
\ntâlni instantaneu pe a lui Willy.
– Cred c` acum e prea târziu s` m` mai duc dup` el,
spuse ea.
– A[a presupun. Dar vine Ella s` ne ia, trebuie s` soseasc` din
clip` \n clip`.
Jackie \[i sim]i inima s`getat` [i se \ntoarse. Privi pe fereastr`
prin perdeaua transparent`. Dar nu v`zu decât urmle l`sate pe
p`mânt [i un nor impresionant de fum \n locul \n care mai
devreme fusese camioneta lui Tanner.
– Cred c` nu voi mai merge nic`ieri.
– Dar cum r`mâne cu Tanner? \ntreb` Willy.
– Sunt ultima persoan` pe care vrea s-o vad` \n momentul
acesta.
– Nu crede]i c` trebuie s` v` duce]i [i s`-i explica]i? \ntreb`
aspru Willy.
– Ba da, dar… \ncepu ea cu inocen]`.
Willy se ridic` de pe canapea [i-i rug` pe copii s-o a[tepte
afar`, pe verand`, pe Ella.
TE ROG FRUMOS 125

– Domni[oara Jackie [i cu mine avem ceva de discutat.


Odat` ce Amanda [i Max p`r`sir` \nc`perea, Willy \nchise
televizorul [i se post` \n fa]a u[ii de la intrare.
– Nu crede]i c`-i datora]i o explica]ie?
Buza de jos a lui Jackie \ncepu s` tremure.
– Nu v`d de ce m` \ntreba]i asta.
– Ah, termina]i odat`! Oi fi eu b`trân, dar [tiu ce [tiu. {i [tiu
c` voi doi sunte]i \ndr`gosti]i. Am ochi. Poate c` nu mai sunt atât
de buni, dar unele lucruri le v`d suficient de bine. {i am [i
urechi. Crede]i c` nu-l aud pe Tanner furi[ându-se la dumnea-
voastr` [i \ntorcându-se \n patul lui abia la patru diminea]a?
– Domnule Willy!
– Acum, nu m` lua]i pe mine cu „domnule Willy“! De când a]i
ajuns aici, a]i \ncercat s` m` c`s`tori]i, a[a c` nu v`d de ce n-a[
putea face [i eu acela[i lucru.
– Cu mine [i cu Tanner lucrurile sunt diferite! Jackie \[i puse
mâinile \n [olduri [i \nfrunt` privirea fioroas` a lui Willy. Nu avea
de gând s`-l lase pe b`trân s-o intimideze.
– Tot ce [tiu e c` Tanner este fiul meu [i mi se pare c`
tocmai l-a]i r`nit foarte adânc. {i nu pot s` stau cu bra]ele
\ncruci[ate. Tipul acela de la televizor era sau nu logodnicul
dumneavoastr`?
– Nu, [i n-a fost niciodat`! Pot s` sun la Washington [i s-o
\ntreba]i pe asistenta mea, dac` vre]i! Ridic` tonul la fel de sus [i
de puternic ca al lui Willy.
– Sunte]i sigur`?
– Da!
– Nu-i sunte]i promis`, sau ceva de genul `sta?
– Nu!
– Atunci, trebuie s`-i spune]i lui Tanner! Trebuie s` merge]i
la dansul `la [i s` vorbi]i cu el.
Jackie ridic` din umeri.
126 KIMBERLY LLEWELLYN

– Oh, de acord. Dar nu merg nic`ieri pân` nu dau un telefon.


Jackie plec` \n grab` \n camera ei [i scotoci furioas` \n geant`
dup` lista ei personal` cu numere de telefon importante. Cu
siguran]` c` se impunea un telefon lui Derrick Jones.
Acum, c` [ocul ini]ial \n leg`tur` cu mariajul lui Derrick se
mai estompase, ie[i la iveal` o furie de mult ascuns`, al c`rui
obiectiv era tot el. Una era c` \n tot acest timp \i manipulase via]a
social`, dar faptul c`-i pusese \n pericol reputa]ia era cu totul
altceva. Muncise mult prea mult pentru ca ac]iunile unui egoist
s` ruineze totul.
Acum, urmele durerii \n`bu[ite \n tot acest timp o ardeau.
Derrick reu[ise \ntotdeauna s` apar` la dineurile politice sau la
evenimente. Acum, Jackie realiza altceva \n leg`tur` cu el.
Ap`ruse numai la evenimentele care \i puteau \nlesni pre]ioasa
carier`.
Dar discutaser`, f`r` doar [i poate, despre o logodn`. {i
despre c`s`torie. Totul p`rea atât de \ndep`rtat…
{i acum \l avea [i pe Tanner la care s` se gândeasc`. |ntr-o
secund`, reu[ise s` \ntoarc` pe dos \ntreaga gospod`rie a
familiei Avery. Tanner se n`pustise afar` [i plecase ca un nebun
cu ma[ina. Se ruga s` ajung` \ntreg la Anna.
Jackie form` num`rul de celular al lui Derrick. Odat` o f`cuse
s` promit` s` nu-l sune niciodat` la num`rul acela, decât dac`
era o urgen]` extrem`. Acum [tia de ce.
– Aici Derrick.
– Felicit`ri, spuse Jackie, auzind [u[oteala [i râsul de femeie
din fundal. O mic` recep]ie de nunt`, poate? Se \nfierbântase.
– Hm, bun`, Jackie!
– Bun`?! Asta e tot ce ai s`-mi spui?
– Ah, ce zici de „mul]umesc“? F`r` tine, nu m-a[ fi hot`rât
niciodat` s` merg pân` la cap`t cu asta.
De-a dreptul confuz`, \ntreb`:
TE ROG FRUMOS 127

– Eu te-am ajutat s` te c`s`tore[ti?! Despre ce vorbe[ti?!


– Pari [ocat`. Tu [i cu mine am vorbit de multe ori despre
cum ar fi s` ne c`s`torim.
– A[a este, domnule, s`ri Jackie [i apoi \nghe]`, realizând ce
spusese el. |ntr-adev`r, vorbiser` despre c`s`torie. Dar acum \[i
d`dea seama de un lucru. Nu-[i amintea s` fi discutat vreodat`
despre c`s`toria unuia cu cel`lalt.
– Derrick, trebuie s` te \ntreb ceva… n-ai pl`nuit niciodat`
s` te c`s`tore[ti \ntr-adev`r cu mine, nu-i a[a?
Urm` o lung` t`cere. Apoi Jackie auzi un oftat prelung [i
stânjenit.
– Oh, Jackie. M-am gândit la asta. De sute de ori. Dar eu [tiu
cât de mult \]i dore[ti copii. Iar eu nu. Am nevoie de o femeie
care s` nu-[i doreasc` nici ea.
– Ai fi putut, cel pu]in, s` discu]i cu mine. De unde [tii c` nu
m-a[ fi r`zgândit?
– |nceteaz` s` te mai p`c`le[ti singur`. {tiu cum devii \n
preajma copiilor. Nu puteam s`-mi asum riscul acesta, s` m`
c`s`toresc cu tine, [tiind c` tu-]i dore[ti copii. N-ar fi fost corect
fa]` de tine. Nici fa]` de mine.
Jackie \[i re]inea cu greu lacrimile. Derrick spusese
adev`rul.
– Este atât de evident?
– La fel de evident ca [i n`sucul de pe fa]a ta. Dar, hei, s` [tii
c`, \ntr-o zi, o s` fii o m`mic` grozav`!
Nu vroia s` u[ureze lucrurile pentru el, nu \nc`. Nu-l putea
l`sa s` scape atât de u[or.
– Dar, Derrick, de ce m-ai min]it [i nu mi-ai spus unde
mergeai cu adev`rat s`pt`mâna asta?
– N-am avut de ales. Am vrut s` p`strez secretul \n leg`tur`
cu nunta. Dac` mass-media ar fi aflat, ar fi devenit un circ de
doi bani.
128 KIMBERLY LLEWELLYN

– Dar ai l`sat ca to]i s` cread` c` tu [i cu mine…


– Ah! N-am confirmat niciodat` zvonurile acelea.
– Dar nici nu le-ai infirmat.
Câteva secunde, Derrick nu-i r`spunse.
– |mi pare r`u pentru asta.
– E[ti un mincinos.
– Bine, am min]it, spuse el aproape vesel. Dar hai, Jackie, nu
fi a[a! Tat`l t`u [i cu mine tocmai am terminat ni[te proiecte
foarte importante, cruciale pentru cariera me… tat`lui t`u. Tu [i
cu mine ne vom vedea foarte des când m` voi \ntorce la
Washington. M` ier]i?
De data aceasta, Jackie r`mase t`cut`, strângând telefonul \n
mân`. Nu putea concepe o impertinen]` atât de pur`. Nu vroia
s` fac` nimic cu care s`-[i pun` tat`l \ntr-o postur` jenant` sau
care s` d`uneze propriei ei cariere. Nu-i venea s` cread` cât de
gre[it` fusese percep]ia ei asupra lui Derrick. Dar ceva era \nc`
ciudat. Derrick se descurcase s`-[i explice ac]iunile, dar undeva,
\n toat` povestea, mai erau lucruri care lui Jackie \i sc`pau \nc`.
Doar c` \nc` nu putea spune care anume.
{i nici nu se putea gândi prea mult la asta \n momentul acela,
cu Derrick la cel`lalt cap`t al firului, f`când presiuni asupra ei ca
s`-l ierte.
– Las`-m` s` \n]eleg mai bine. Am vorbit de atâtea ori despre
c`s`torie, [i tu nu f`ceai decât s`-mi ceri sfatul?
– Tu e[ti experta, a[a c` de ce s` nu aflu chiar de la tine? |]i
aminte[ti, Jackie Taylor, consultant \n probleme de etichet`?
Faimoas` autoare? Redactorul unei rubrici de sfaturi?
Jackie \[i d`du ochii peste cap.
– {i nu puteai s` cumperi, pur [i simplu, cartea, la fel ca to]i
ceilal]i?
Capitolul 9

Jackie st`tea singur` la una dintre mesele de picnic aliniate la


marginea ringului de dans, din lemn. Trupa de muzic` country
cânta, iar cuplurile alunecau [i se leg`nau pe ring, dansând
diferite variante de two-step.
Cu toate c` de-a lungul serii \i v`zuse de mai multe ori pe Willy
[i pe Ella, \mpreun` cu gemenii, pe Tanner nu-l z`rise decât o
singur` dat`. Pentru o frac]iune de secund`, privirile lor se
\ntâlniser`, apoi Tanner se \ntorsese, cu Anna la bra]. Abia dac` o
v`zuse – o femeie m`runt`, cu p`rul lung [i ro[cat, \mpletit pe
spate, care ar`ta mult prea confortabil \n bra]ele lui. Se p`rea c`
pân` la urm` Jackie nu avea s` danseze \n seara aceea cu cowboyul ei.
Tempoul muzicii \ncetini [i mul]imea de pe ringul de dans se
risipi. Jackie \[i odihni cotul pe mas` [i-[i propti b`rbia \n palm`.
Fusese de acord s` vin` ca s`-i poat`, cel pu]in, oferi o explica]ie
lui Tanner. Oare de ce trebuia s` se fac` atât de greu de abordat?
Observ` neatent` cuplurile care \nc` mai dansau. Când \l
v`zu pe Tanner urcând pe ring [i uitându-se la ea, tres`ri. Oare
Tanner vroia s` danseze cu ea? Dar curând, i se al`tur` Anna.
Speran]ele ei se transformar` \n dezam`gire.
130 KIMBERLY LLEWELLYN

Jackie \i urm`ri cum \[i croiesc drum printre cuplurile care


dansau. Nu putu s` nu observe felul \n care Anna se strecura din
ce \n ce mai aproape de el [i felul \n care coada ei lung` se
leg`na \n timp ce avansau. Un moment mai târziu, femeia \i [opti
ceva la ureche lui Tanner [i apoi… o f`cu. |l s`rut` ap`sat pe
buze.
Lui Jackie i se cutremur` inima \n piept. {tia c` locul lui
Tanner era al`turi de o femeie ca Anna, dar asta nu f`cea s`
doar` mai pu]in. Ura s` priveasc` \n continuare, dar nu se putu
ab]ine.
Tanner \ntrerupse doar suficient timp cât s-o s`rute tandru
pe frunte. Anna \l \mbr`]i[`, apoi se retrase u[or [i p`r`si agale
ringul, l`sându-l pe Tanner singur \n mijlocul cuplurilor care
dansau. El \ntoarse \n clipa aceea capul spre Jackie, suficient
\ncât s-o vad` cum \l privea.
Jackie icni, sup`rat` pe ea \ns`[i pentru stâng`cia strig`toare
de care d`duse dovad`. Trebuia s` plece de acolo. Tanner o
tulburase \ndeajuns de mult timp. Ridic` un picior [i-l trecu
peste b`ncu]a de picnic, \ncercând s` se comporte ca o doamn`,
\n ciuda fustei strâmte pe care alesese s-o poate \n seara aceea.
Blestem` \n gând. S` stea pe banca de picnic fusese mult mai
u[or decât s` se ridice.
|[i \ndrept` privirea spre ringul de dans. Trupa \ncet` s` mai
cânte [i anun]` o pauz`. Mul]imea de dansatori se risipea [i
Tanner se apropia repede de ea. Probabil c` vroia s` ]ipe la ea.
{i o merita! Cu cel`lalt picior deasupra b`ncii, nep`sându-i cine
se uita, sim]i o mân` puternic` a[ezându-se pe um`rul ei.
Jackie r`mase f`r` aer \n pl`mâni [i \ncerc` s`-[i potoleasc`
b`t`ile neregulate ale inimii. Se a[ez` la loc pe banc`. Tanner se
a[ez` t`cut lâng` ea. Se uita deasupra ei, spre intrarea principal`,
pe care Anna disp`ruse mai devreme.
TE ROG FRUMOS 131

– Aceea este o femeie pe cinste, acea Anna, spuse el serios.


– Hm. Pare foarte dr`gu]`. Jackie ignor` durerea din sufletul ei.
– Oh, este. {i [tie s` recunoas` un b`rbat bun, atunci când
vede unul. N-ar face nimic s`-l dezam`geasc`. Nicidecum. Da,
[tie s` recunoasc` un b`rbat bun, când vede unul.
„Oh, r`suce[te cu]itul \n ran`!“, \[i spuse ea \n gând.
– Cu siguran]` [tie, aprob` cu voce tare.
– {i nu este genul care s`-l lase s` plece. Nici nu poate fi
vorba de asta.
– Chiar trebuie s` ascult toate astea? \ntreb` \n cele din urm`
Jackie, con[tient` de gelozia [i de frustrarea din vocea ei. Dar era
mai mult decât putea suporta.
– Dac` taci pu]in [i m` la[i s`-]i explic, atunci \mi pot vedea
de via]a mea. {i tu la fel. {tiu c` e[ti un b`rbat bun [i c` n-ai
meritat s` afli \n felul acesta despre a[a-numitul meu „logodnic“.
– Crezi c` la mine m` refer c` sunt un b`rbat bun?!
Jackie \[i mu[c` buzele.
– {i nu-i a[a?
Tanner izbucni \ntr-un hohot s`n`tos de râs.
– La naiba, nu. Vorbesc despre so]ul Annei. Sigur, are
defectele lui, dar nu pot s` nu admir o femeie care ar face orice
ca s`-[i salveze c`snicia.
– So]ul ei? La el te refereai?
– Da, la so]ul ei. Anna mi-a spus \n seara asta c` s-a hot`rât s`
se \mpace cu el. Se \ntâlnesc acum afar`, s` discute. El abia a ie[it
de la serviciu. Anna n-a vrut s` se \mpr`[ite zvonul. Unii oameni
nu sunt \nc` prea \ncânta]i de el. Dar a vrut s`-mi spun` \n seara
asta, [tiind c` voi \n]elege. {tii tu, [i ca s` m` descurajeze cu
blânde]e.
Pe buzele lui Jackie \ncol]i un zâmbet larg.
– |mi pare foarte r`u.
– Mda. Se pare c` m-au refuzat dou` femei \n aceea[i sear`.
– Te rog, trebuie s` m` la[i s`-]i explic.
132 KIMBERLY LLEWELLYN

– De acord, o s`-mi explici. E[ti norocoas` c` Willy m-a prins


mai devreme [i mi-a spus c` am \n]eles gre[it [i c` ar trebui s`-]i
acord o [ans`.
– Tanner, tipul de la televizor n-a fost niciodat` logodnicul
meu. Am ie[it o perioad` \mpreun` [i am crezut c` \ntr-o zi m`
va cere \n c`s`torie, dar numai din motive gre[ite. Nu l-am iubit
niciodat`. {i \ntre noi nu s-a \ntâmplat niciodat` nimic. |i oferi
alte câteva detalii despre rela]ia ei cu Derrick, inclusiv despre
recenta convorbire telefonic`. Tanner p`rea satisf`cut de
explica]ia ei, dar cu toate acestea, nu ar`ta prea fericit.
– Ce este? Tot sup`rat ar`]i, spuse ea.
Tanner oft`.
– Jackie, nu este vorba de faptul c` mi-ai ascuns adev`rul, ci
despre motivul din care ai f`cut-o. De ce nu mi-ai spus despre
tipul `sta?
Ea \i cercet` chipul. Pielea lui bronzat` str`lucea de la lumina
lumân`rilor de pe mas`. Cu f`lcile \ncle[tate, buzele i se sub]iar`
\n a[teptarea unui r`spuns.
– Adev`rul? Vroiam ca nimeni s` nu [tie c` a[ putea face o
gre[eal`… c` m-a[ putea \ndr`gosti de un b`rbat de genul acela.
|mi pare r`u.
Tanner o trase spre el [i o strânse cu putere \n bra]e. „Ca
pentru o via]` \ntreag`“, se gândi ea.
– Nu vreau s`-]i mai ascund nimic, niciodat`.
– Hai s` mergem acas`, spuse Tanner, buzele lui atingându-i
u[or pielea. Cuvintele lui o f`cur` s` ame]easc` – ea [i Tanner
mergeau acas`.
Se ridicar` de la masa de picnic, dar \n momentul acela un
b`rbat urc` pe mica scen` [i se apropie de microfon.
– Toat` lumea! Este oficial! Willy Avery a cerut-o \n sfâr[it de
so]ie pe Ella Winters [i ea a spus da!

***
TE ROG FRUMOS 133

Coco[ul cânta deja de aproape un sfert de or`, dar nici ea [i


nici Tanner nu se clintiser`. |n schimb, Jackie studia tavanul dor-
mitorului, gândindu-se la toate lucrurile s`lbatice [i minunate pe
care Tanner i le f`cuse noaptea trecut`, când f`cuser` dragoste.
Aveau casa doar pentru ei pân` la prânz [i se \ntreba vis`toare
cum aveau s`-[i folosesc` timpul \n care erau \mpreun`, singuri.
Un zâmbet satisf`cut se a[ternu pe buzele ei când \[i aminti cum
seara trecut` abia reu[iser` s` ajung` \n fa]a u[ii, \nainte s` \nceap`
s`-[i desfac` fermoarele [i s`-[i dezbrace hainele. |l adusese, \ntr-
adev`r, \n culmea disper`rii, \nainte s`-l lase s-o vad` purtând nimic
altceva decât furoul alb din dantel`. Apoi cercet` de jur-\mprejur
\nc`perea. Oare unde disp`ruse minusculul articol de lenjerie?
Se uit` apoi la Tanner, care dormea lini[tit lâng` ea, cu toate
c` pas`rea aceea blestemat` cânta cât o ]inea pliscul. P`rul lui
negru era \ncurcat [i-i ap`ruse o barb` de o zi. Dormea pe spate,
iar ea privea mul]umit` cum pieptul lui se ridica [i cobora, odat`
cu respira]ia lui.
Oricât de mult adora s`-l priveasc`, \i d`dea de gândit faptul
c` putea dormi \mp`cat, cu toate zgomotele infernale scoase de
coco[ul de sub fereastr`. Nu era corect c` ea trebuia s` stea
treaz` din cauza p`s`rii aceleia, \n timp ce el dormea atât de
bine. Se decise c` trebuia s` fac` ceva \n privin]a asta.
Cu un deget, tras` o linie de-a lungul mandibulei lui, apoi
porni \n jos, pe gât, pe [an]ul adânc dintre pectorali [i pe
abdomen. De acolo, continu` \ncet linia prin peticul de p`r
negru din jurul buricului, pierzându-se mai jos sub a[ternuturile
care-i \nveleau [oldurile.
Tanner gemu \n somn, dar nu se mi[c`. Jackie \[i d`du seama
c` noaptea trecut` \l obosise mai mult decât crezuse. {i apoi,
avusese dou` zile \n care se c`]`rase cu frânghia [i participase la
rodeo la C`p[u-Fest, pe lâng` modul plin de entuziasm \n care
f`cuse dragoste cu ea.
„Bietul puiu]!“, se gândi ea [i zâmbi.
134 KIMBERLY LLEWELLYN

Jackie pres`r` s`rut`ri u[oare pe buric, \nainte s` dea


a[ternuturile la o parte. Dup` cât se p`rea, Tanner nu era pe de-a
\ntregul relaxat [i adormit. Situa]iile disperate cereau m`suri
disperate, iar Jackie pl`nuia s` fie nemiloas`. Mai ales \n singura
diminea]` \n care erau singuri acas`.
Jackie se a[ez` deasupra [oldurilor lui. Se aplec` peste el,
strângându-i toat` c`ldura [i trezindu-l \ncetul cu \ncetul pe de-a
\ntregul. Tanner deschise ochii [i-[i trase sufletul.
– E[ti rea, murmur` el ]inând-o hot`rât de [oldurile care se
leg`nau spre el. Dac` vom continua a[a, cu siguran]` ai s` m`
omori, iubito.
– Nu iau prizonieri, [opti ea, aducându-l \n apogeu. Se uit`
\n jos la b`rbatul acela magnific [i tânji de dragostea pe care i-o
purta.
Tanner \i cuprinse sânii [i-i s`rut` u[or, stimulând-o repede
[i cu pricepere. Ritmul respira]iei ei se acceler`, ca efect al
electricit`]ii pe care o declan[a \n`untrul ei. Fu de ajuns \ncât
s-o trimit` la limita r`bd`rii [i s` \nceap` s`-[i arcuiasc` [oldurile
spre ale lui.
Jackie iubea felul \n care o f`cea s` se simt`. Iubea senza]ia de
a-l avea \n`untrul ei. |l iubea. Gândurile ei se \ntrerupser` brusc
atunci când el \ncepu un ultim atac. Când totul se termin`, ea
r`mase deasupra lui, cu Tanner \n continuare \n ea, prea obosit
s` se poat` mi[ca, prea \nsp`imântat ca s` mai poat` vorbi.
Jackie vru s` se mi[te, dar Tanner o ]inu ferm pe loc.
– Nu, te rog, \i [opti el, privind-o cu uimire [i cu team`. Vreau
s` r`mân \n`untru.
Ea \l privi \n ochi.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Te simt. F`cu o pauz` [i privirea i se topi \n a ei. Te simt
cum pulsezi. N-am mai sim]it asta niciodat` \n via]a mea. Este
extraordinar.
Jackie \i zâmbi cu blânde]e.
TE ROG FRUMOS 135

– Asta-mi faci.
– Vrei s` spui c` pentru tine continu`? Dup` ce actul propriu-
zis s-a terminat?
Jackie râse [i-[i a[ez` capul pe pieptul lui.
– Oh, da. Mult dup` aceea. Un nou fior o str`b`tu, f`când-o
s` tremure. |l s`rut` pe piept.
– |n]elegi ce vreau s` spun?
– E[ti o femeie uimitore. Este un sentiment pe care n-am
s`-l uit niciodat`. {i n-am s` te uit niciodat`, Jackie.
Putea sim]i deja tonul trist, de desp`r]ire, din vocea lui. Dar
amândoi [tiau c` a doua zi ea urma s` plece. Necazul era c` nu
[tia cum putea s`-l p`r`seasc` pe b`rbatul acesta.

***

– A]i \nv`]at repede, spuse Amanda, m`surând abilitatea lui


Jackie de a c`l`ri pe Marshmallow. Este foarte bine pentru o
\ncep`toare.
– E cu siguran]` mult mai u[or atunci când nu e[ti
urm`rit` de o furtun` cu tr`snete. Ajutase foarte mult [i
faptul c` Marshmallow fusese blând` [i u[or de strunit. {i
totu[i, Jackie strângea h`]urile c`p`strului mai mult decât
era necesar. |[i [terse, pentru a zecea oar`, palmele
transpirate pe blugi, un gest pe care la Washington nu l-ar fi
f`cut niciodat`.
Jackie se relax` \n [a [i o l`s` pe Marshmallow s` urmeze calul
Amandei, pe drumul ce ducea acas`. Fusese o plimbare
relaxant` [i un mod pl`cut de a-[i petrece ultima dup`-amiaz`
acolo. Stejarii acoperi]i cu mu[chi aruncau o umbr` primitoare
\n dup`-amiaza aceea fierbinte de duminic`.
Apropiindu-se de paji[tea deschis`, Amanda \[i \ncetini calul,
ca s` poat` merge al`turi de Jackie.
136 KIMBERLY LLEWELLYN

– {i v-a]i plictisit, dumneavoastr` [i cu tata, asear`, f`r` noi?


Jackie se str`dui s`-[i re]in` zâmbetul [i \ncerc` s` schimbe
subiectul.
– Oh, da. V-a]i distrat la Ella?
– Cred c` da, dar ne-am bucurat s` ajungem acas`. {ti]i
dumneavoastr`, ca s` fim cu voi. Ce p`cat c` trebuie s` pleca]i!
Amanda ezit`. Nu vre]i s` r`mâne]i aici, cu noi?
O durere surd` ren`scu \n inima lui Jackie.
– Oh, Amanda. Mi-a[ dori s` pot r`mâne.
– {i cum r`mâne cu tata? Ave]i de gând s`-l l`sa]i a[a, pur [i
simplu? {tiu c` v` place.
Jackie abia dac` [tiu ce s`-i r`spund`.
– {i eu \l plac pe tat`l t`u. Dar, serios, asta ne prive[te pe
mine [i pe el [i…
– {tiu, [tiu, e un subiect pentru adul]i [i poate c` \ntr-o zi voi
\n]elege. Amanda \[i mu[c` buzele. Jackie \[i amintea vârsta
aceea ciudat` când o fat` era prea mare pentru p`pu[i [i prea
mic` pentru majoritatea complica]iilor din vie]ile oamenilor
mari.
Jackie \i z`ri pe Tanner, pe Willy [i pe doctorul Adams de
cealalt` parte a paji[tii, exact acolo unde-i l`saser` mai devreme.
Preg`tiser` baloturi de fân [i ]inte ca s`-[i exerseze talentele de
arca[i [i ea [i-ar fi dorit s` li se al`ture.
Un huruit surd care venea de undeva din spate le atrase
aten]ia. P`strându-[i echilibrul, se uit` \n urm` [i v`zu \n
dep`rtare un Jeep, gonind spre ele.
– Merg cu o vitez` \ngrozitor de mare, spuse Amanda [i se
\ncrunt`. Jeepul \ncepu s` claxoneze [i Jackie se uit` din nou \n
jur, având grij` s` nu piard` controlul asupra calului.
– Caii or s` se sperie, dac` mai continu` s` fac` asta! strig`
Amanda.
Autovehiculul se apropie, claxonând mai departe. Jackie \[i
strânse bra]ele.
TE ROG FRUMOS 137

– Recuno[ti pe cineva din Jeep? \i strig` Amandei.


– Nu. Haide]i s` mergem la tata. Haide]i! Amanda porni \n
galop, str`b`tând paji[tea c`tre tat`l ei.
|ns` Jackie nu fu atât de norocoas`. O cuprinse teama. Nu
mai galopase niciodat` [i momentul acela nu era cel mai potrivit
s` fie atât de \ndr`znea]`. Strânse frâiele, \ncercând s`-[i
controleze teama care o acapara \ncetul cu \ncetul. Strânsoarea
ei puternic` o oblig` pe Marshmallow s` r`mân` la pas.
Jeepul ajunse repede al`turi de Jackie [i trei b`rba]i \ncepur`
s` ]ipe la ea, punându-i o sumedenie de \ntreb`ri. Folosindu-[i
\ntreaga energie ca s` controleze animalul speriat [i ca s`-[i
poat` men]ine echilibrul \n [a, le arunc` indivizilor o privire
ucig`toare.
– L`sa]i-m` cu to]ii \n pace! |mi speria]i calul!
|n momentul acela observ`. Unul dintre b`rba]i ]inea \n mân`
un microfon, altul avea o camer` de luat vederi care i se balansa
pe um`r. Cel de-al treilea conducea, c`utând s` se apropie din
ce \n ce mai mult de cal. Reporteri?! Acolo, la ferm`?! |n mijlocul
avalan[ei de \ntreb`ri, una se auzi tare [i r`spicat.
– Dar ce efect va avea asta asupra carierei tat`lui
dumneavoastr`? Asupra propriei dumneavoastr` cariere?
Cu siguran]`, nu putea fi vorba despre recenta c`s`torie a lui
Derrick. Nu avea nici un sens. Trebuia s` se fi \ntâmplat ceva.
Ceva mult mai serios.
– Nu [tiu despre ce vorbi]i! Acum, v` rog, l`sa]i-m` \n pace!
Travers` paji[tea, \ncercând cu disperare s` ajung` la Tanner,
lâng` stiva de baloturi cu fân.
– Nega]i faptul c` a]i avut un rol important \n abuzul de
fonduri ale campaniei comis de tat`l dumneavoastr` [i de
Derrick Jones? Reporterul arunc` \n aer microfonul, spre ea.
Fonduri? Despre ce vorbeau, oare? Capul \i vâjâia, \n timp ce
\ncerca s` ]in` corect frâiele c`p`strului.
138 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu neg nimic! Cum Jeepul se apropie prea mult, calul se


smuci. Inima \i tres`ri [i aproape c` se dezechilibr`.
– Dumneavoastr` le-a]i f`cut cuno[tin]`? Le-a]i aranjat
\ntâlniri?
– Pofim? s`ri ea.
Jeepul se lovi \ntr-un bolovan, plonj` \n aer [i apoi reveni
cu o bubuitur` la sol, ciocnindu-se, aproape, cu Marshmallow.
Mi[carea brusc` o f`cu pe Jackie s` sar`, tr`gând cu putere de
frâie. Calul reac]ion` instantaneu la comand` [i porni \n
galop.
Calul str`b`tu \n vitez` paji[tea [i Jackie izbucni instinctiv \n
plâns. Strânse puternic cu picioarele coastele calului. O cuprinse
groaza, realizând c` se afla la mila unui animal care cânt`rea
jum`tate de ton`, un animal care acum gonea cu o vitez`
ame]itoare. {i nu putea s` fac` nimic altceva decât s` se aga]e de
el, sperând s` scape teaf`r`.
Goana furioas` a calului o s`lt` \n aer. Dar reu[i, cumva, s` se
]in`. |n ciuda terorii, se lupt` s`-[i revin`. Se uit` \nainte [i v`zu
c` se apropia de Tanner. Ochii ei r`maser` a]inti]i asupra lui.
{i Tanner se uita la ea, \[i d`du ea seama repede. F`cea
anumite gesturi. Bra]ele lui tr`geau \napoi. O dat` [i \nc` o dat`.
Tr`gea \napoi. Tr`gea \napoi. Dar de ce? Oare \ncerca s`
comunice cu ea?
|n]elese! Tanner \i spunea s` trag` \napoi! Cu frâul. Le
ordon` rapid bra]elor s` trag` de frâie, \n timp ce se apropia \n
vitez` de el. Calul ascult` [i se opri imediat, aproape aruncând-o
\n aer. Jackie se n`pusti \nainte, dar reu[i s` se prind` de gâtul
lui Marshmallow. |nainte s` se pr`bu[easc`, sim]i cum strâgerea
protectoare a lui Tanner pe talia [i pe bra]ul ei o men]inu \n [a.
– Bine, iubito, r`mâi \n [a. Foarte bine. Acum descalec` [i
n-o s` mai urci niciodat` \n [a.
Jackie \l ascult` [i se \ndrept` \n [a. Sim]ind \nc` gustul s`rat
al fricii, se uit` la reporterii din Jeep.
TE ROG FRUMOS 139

– Domni[oar` Taylor! De ce l-a]i ajutat pe Derrick Jones s`


fure din fonduri publice, din moment ce avea de gând s` v`
p`r`seasc` pentru alt` femeie? \ntreb` unul dintre reporteri.
Luat` prin surprindere de principala \ntrebare, Jackie r`mase
f`r` grai.
Tanner plec` de lâng` ea [i-[i recuper` arcul. Cât timp
vizitatorii nepofti]i strigar` alte \ntreb`ri, Tanner se post` \ntre
Jackie [i Jeep. Cu iscusin]` [i f`r` nici o ezitare, potrivi s`geata \n
coarda arcului [i o trase \napoi. }inti obiectivul [i trase,
nimerind chiar \n centru.
Tanner zâmbi satisf`cut [i potrivi o alt` s`geat`, de data
aceasta, f`r` s` \ncordeze arcul. Se p`rea c` reporterii nu prea
aveau chef s` se joace de-a cowboy-i [i indienii.
Se urcar` la loc \n Jeep, cât de repede putur`.
– Cred c` \nc`lca]i o proprietate privat`, rosti el cu cel mai
t`r`g`nat [i mai sudist dialect de care fu \n stare. Ave]i timp pân`
num`r la trei s` pleca]i de pe p`mântul meu.
B`rbatul l`s` \ncet microfonul \n jos [i-l studie pe Tanner, ca
[i cum s-ar fi gândit dac` vorbise serios sau nu. Dup` un moment
care p`ru nesfâr[it, urc` [i el \n Jeep [i-i ordon` [oferului s`
porneasc`. Tanner [i Jackie urm`rir` Jeepul pân` când trecu
zgomotos de ei, disp`rând \n dep`rtare. Apoi, ea se pr`bu[i \n
bra]ele lui.

***

– Alice? Te superi dac`-mi spui [i mie de ce o gloat` de


reporteri \ntr-un Jeep aproape m-a doborât la p`mânt, acum o
jum`tate de or`, punându-mi tot felul de \ntreb`ri ciudate? se
interes` Jackie.
– Te-au g`sit?! Cum au reu[it? Jur c` nu le-am spus unde e[ti!
Jackie sim]i prin linia telefonic` disperarea din vocea
lui Alice.
140 KIMBERLY LLEWELLYN

– Nu, scumpo, n-am spus asta. {tiu c` n-ai face a[a ceva! Dar
ce Dumnezeu se \ntâmpl`?!
– Jackie, totul este adev`rat, cel pu]in o parte din zvonuri.
Zvonuri?! De data aceasta, Jackie era de-a dreptul uluit`.
– Va trebui s` o iei de la \nceput, spuse ea, sim]indu-se dintr-o
dat` la cel`lalt cap`t al p`mântului. Ce s-a \ntâmplat de asear` [i
pân` azi?
– Derrick are probleme. Probleme mari.
– Ce fel de probleme?
– Ceva \n leg`tur` cu \nsu[irea unor fonduri care apar]in
campaniei, dar mai mult de atât nu [tiu.
Jackie mai trecuse [i \nainte prin lucruri de genul acesta.
– Nu-]i face griji. Mass-media d` \ntotdeauna na[tere la
zvonuri \n \ncercarea de a ob]ine reportaje. Se \ntâmpl` tot
timpul, iar acum este rândul lui Derrick. Dar dragul nostru
Derrick este \n luna de miere, a[a c` reporterii au venit la mine.
Jackie fierbea pe din`untru de frustrare.
– De data asta nu, Jackie. Scandalul acesta este real. {i e mult
mai mult de atât.
– Mai mult?
– Se pare c` investigatorii cred c` tu e[ti \n spatele \ntregii
ac]iuni.
Jackie avea un presentiment ciudat.
– Sigur, Derrick [i cu mine am fost v`zu]i \n tot felul de
cercuri sociale, a[a c` pot \n]elege de ce cred c` s-ar putea s` [tiu
ceva, dar…
– E mai mult decât atât. Cred c` tu e[ti \n spatele \ntregii
afaceri, sau ceva \n genul `sta. Le-a atras aten]ia faptul c` l-ai
\ntâlnit pe Derrick \n momentul \n care, hm, au \nceput
tratativele \ntre el [i tat`l t`u.
– Tat`l meu a dus tratative dubioase cu Derrick? Este
imposibil. Niciodat`. Sunt sigur` c` Derrick este capul \ntregii
ac]iuni.
TE ROG FRUMOS 141

– Tat`l t`u a negat [i chiar a cerut s` fii l`sat` \n afara


scandalului acestuia. Dar \nc` e[ti suspectat`.
Jackie se gândi cu frenezie \napoi, la timpul pe care [i-l
petrecuse ie[ind cu Derrick. |ntr-adev`r, \l adusese mai aproape
de tat`l ei [i acesta \i deschisese u[ile. Gândul o descuraj`.
– Deci, Derrick m-a folosit ca s` ajung` la tat`l meu.
– Mai este ceva. Investigatorii au perchezi]ionat ast`zi biroul.
Este duminic` [i desigur c` [tiau c` nu vei fi acolo.
– De ce nu m-ai sunat?
– Toat` dup`-amiaza am \ncercat s`-]i dau telefon! Dar nu era
ceva ce vroiam s`-]i las pe robot.
Jackie \[i aminti c` ie[ise cu Amanda.
– |mi pare r`u. Ai dreptate. Abia ne-am \ntors cu to]ii de la
c`l`rie. Dar de unde [tii c` au fost la birou?
– Am primit un telefon de la cineva din cl`dire, care s-a
\ntâmplat s` fie acolo, [tii tu, fata aceea cu care-mi beau cafeaua
\n fiecare diminea]`. Oricum, m-am dus imediat acolo, dar
luaser` deja ce vruseser`.
– Ce-au luat? Jackie \[i mas` tâmplele.
– Câteva rapoarte financiare [i alte hârtii. Nu sunt sigur` ce
au luat, mai exact. Dar nu-]i face griji, am copii pentru tot, pe
dischete. Cred c` au vrut s` vad` dac` fondurile au fost sp`late
prin intermediul afacerii tale.
Jackie se silea s` r`mân` calm`.
– |mi pare r`u c-ai fost implicat` \n toat` povestea asta. Ce
m-a[ face f`r` tine?
Jackie \nchise telefonul [i \ncerc` s`-l sune pe tat`l ei. Nici
un r`spuns. Dup` ce-i l`s` un mesaj disperat, spunându-i c`
\n curând se \ntorcea acas`, se a[ez` [i \ncerc` s`-[i
l`mureasc` gândurile \n privin]a dezastrului aceluia. |ncerc`
s` conceap` ce \nsemna scandalul acesta pentru ea [i pentru
mijloacele ei de trai. Nu numai pentru ea, ci [i pentru Alice [i
pentru tat`l ei.
142 KIMBERLY LLEWELLYN

|[i \ncruci[` bra]ele [i se gândi \ndelung. Pân` mâine


diminea]`, ferma avea s` fie luat` cu asalt de [i mai mul]i
reporteri. Tanner [i familia lui nu meritau s` fie prin[i \n mijlocul
bli]urilor mass-mediei, iar ea nu vroia ca din cauza ei s` fie
supu[i unui asemenea chin. Nu exista decât o singur`
alternativ`. Trebuia s` ajung` acas`. |n seara aceea.
Aproape \n pragul nebuniei, Jackie \[i arunc` valizele \n
mijlocul patului [i \ncepu s`-[i strâng` haotic lucrurile. Tocmai
\[i ridicase cizmele cele noi, când auzi o b`taie \n u[`.
– Intr`, spuse ea, f`r` s` se opreasc`, \ns`. Arunc` cizmele \n
valiz` [i apoi o \nchise, \ncercând s` preseze mormanul ca s-o
poat` \ncuia.
– Ce faci? \ntreb` Tanner.
Jackie ridic` privirea [i-l v`zu pe Tanner \n pragul u[ii, cu
mâinile \n [olduri. Se \ncrunt` spre valiza supra\nc`rcat`.
– Eu… trebuie s` plec de aici. Acum. Vocea ei suna
cutremur`tor de disperat.
– Poftim?! De ce? Unde crezi c-o s` pleci?
– Nu [tiu. Nu-mi pas`. Dar nu pot r`mâne aici.
– Of! Ia-o mai \ncet! M` faci s` obosesc numai privindu-te.
Acum, spune-mi ce se \ntâmpl`.
– N-am timp. Te rog! Ajut`-m` doar cu blestemata asta de
valiz`! Ap`s` [i mai tare capacul, \ncercând \nc` o dat` s-o
\nchid`. Bâjbâi ne\ndemânatic` la \nchiz`tori, dar tot nu reu[i.
Se pr`bu[i frustrat` lâng` bagaj.
– Degeaba. Totul s-a terminat.
Tanner o strânse de mân` [i se a[ez` lâng` ea, pe pat.
– Jackie, vorbe[te cu mine.
Regretele o cople[au. Cum putuse s` se implice emo]ional,
când [tiuse unde avea s` se ajung`? Chiar [i simpla ei prezen]`
\n casa lui stricase stabilitatea c`minului, pe care el muncise atât
de mult s-o câ[tige.
TE ROG FRUMOS 143

– Reporterii cu Jeepul de mai devreme nu au fost decât


primul val. Pân` mâine diminea]`, vor veni cel pu]in de o sut` de
ori mai mul]i. Dac` plec acum, poate c` n-o s` fi]i nevoi]i s` ave]i
de-a face cu ei.
– Crezi c` nu le pot face fa]`? |i d`du drumul mâinii [i-i zâmbi
\ncrez`tor, [i totu[i serios.
– {tiu c` po]i. De asta mi-e team`. Jackie \[i acoperi gura,
str`duindu-se din r`sputeri s` nu plâng`. Am probleme,
Tanner.
– Las`-m` s` te ajut.
– Nu po]i face nimic. Numai eu pot rezolva situa]ia asta. Se
\ndrept`. Dar nu aici. Trebuie s` m` \ntorc la Washington.
Trebuie s` ap`r reputa]ia mea [i a tat`lui meu. Cumva,
investigatorii ace[tia cred c` el [i cu mine suntem implica]i \n
afaceri murdare cu Derrick. Dar nu este adev`rat.
{tia c` tat`l ei era nevinovat. Trebuia s` fie. }inta ei era acum
s` ajung` acas` [i s` dovedeasc`, \ntr-un fel sau altul, asta.
– Nu po]i face nimic \n seara asta. Trenul t`u nu pleac` decât
mâine diminea]`. A[a c` stai lini[tit` [i…
Jackie se \ndep`rt` de lâng` el.
– Nu \n]elegi? Nu pot face asta! Atunci o s` fie prea târziu.
Deschise cea de-a doua valiz` [i-[i azvârli disperat` \n ea o parte
din lucruri. Apoi, se \ntoarse \n sfâr[it spre el.
– Dac` apare agenda mea, mi-o trimi]i peste noapte? Willy are
adresa mea.
– A[a. Acesta era cel`lalt motiv pentru care am venit. Lu` de
pe marginea patului un pachet frumos ambalat, pe care ea nu-l
v`zuse pân` atunci, [i i-l d`du.
|ncet, Jackie rupse fundi]a, apoi desf`cu cu grij` ambalajul [i
v`zu o agend` nou`, legat` \ntr-o copert` de piele lucrat`
manual.
– L-am rugat pe me[terul care confec]ioneaz` harna[amente
s`-]i fac` manopera din piele. Este unic`. La fel ca tine.
144 KIMBERLY LLEWELLYN

Jackie \[i trecu degetul peste complicatul model cu flori [i cu


frunze de vi]` de vie. Avea ochii plini de lacrimi din cauza tuturor
necazurilor prin care trecuse, dar nu putea [i nu vroia s` plâng`.
– Mul]umesc, Tanner. Este perfect`. Dar n-ar fi trebuit, totu[i,
[opti ea.
– Am vrut. El p`stra \nc` distan]a.
Jackie \i sim]i stâng`cia. Se ridic` de pe pat [i veni lâng` el. Se
ridic` pe vârfuri [i-l s`rut` pe obraz. O frac]iune de secund`, ezit`,
[i el la fel, aducându-[i buzele periculos de aproape de ale ei.
– Stai cu mine \n noaptea asta, \i [opti foarte \ncet, \n cele din
urm`.
Inima lui Jackie se frânse, aproape.
– Nu… nu pot. F`cu un pas \napoi, f`r` s`-[i ia nici m`car o
clip` privirea de la el.
Un mu[chi al maxilarului lui se contract`. F`cu o pauz`, apoi
se \ntoarse spre u[a deschis`.
– F` ce trebuie s` faci. Te conduc la ce aeroport vrei tu. Dar
s-ar putea s` fii nevoit` s` zbori \n picioare. Majoritatea
zborurilor din perioada aceasta a anului sunt rezervate cu mult
timp \nainte.
– Care zboruri? Willy ap`ru \n pragul u[ii. Despre ce vorbe[ti?
– Jackie \[i strânge lucrurile \n seara asta. O conduc la orice
aeroport de unde poate g`si un avion.
– Ce zici de Cessna? Doctorul Adams pleac` s` se
aprovizioneze.
– V` referi]i la avionul omului acela de afaceri? \ntreb` Jackie,
plin` de speran]`.
– Da. Decoleaz` \n seara asta de pe aeroportul Orlando.
L`sa]i-m` s` dau câteva telefoane, se oferi Willy [i disp`ru.
Capitolul 10

Jackie [i Tanner trecur` pe lâng` spitalul pentru animale,


\ndreptându-se spre Cessna, unde doctorul Adams \i a[tepta
deja. Jackie s`ri din camionet` [i veterinarul se apropie de ei,
fluturând \n aer o carte neagr` [i sub]ire.
– Agenda mea! Jackie alerg` spre doctorul Adams. A]i g`sit-o!
– Da. Trebuie s`-i fi sc`pat cuiva la spital. N-a[ fi aflat
niciodat`, doar c` \n seara asta am trecut pe acolo, s` verific
câteva lucruri. |i \nmân` lui Jackie pre]iosul obiect. Tanner st`tea
lâng` ea, t`cut.
|i mul]umi [i puse agenda \n geant`, al`turi de cea pe care
i-o d`ruise Tanner. Cumva, crezuse c` dac`-[i g`sea agenda, avea
s` se simt` \ntreag` din nou. Dar nu fu a[a.
– Lasa]i-m` s` v` ajut cu bagajele, ca s` putem pleca mai
repede, spuse doctorul Adams.
– Ave]i dreptate. Jackie \ncuviin]` din cap [i-i asist` pe cei doi
b`rba]i la transportatul valizelor \n micul avion. Veterinarul s`ri
\n`untru, l`s\ndu-i singuri.
– Ai grij` de tine, \ncepu Tanner [i se opri. Cuvintele lui erau
inutile, dar pline de emo]ie.
146 KIMBERLY LLEWELLYN

Ea \ncerc` s` vorbeasc`, dar buzele aproape c`-i tremurau.


– Nu [tiu cum s`-]i mul]umesc, reu[i \n cele din urm` s`
spun`.
– Pentru ce?
– Pentru tot. Pentru c` m-ai f`cut s`-mi dau seama c` nu
trebuie s` m` mul]umesc cu cineva ca Derrick Jones.
Tanner o trase cu furie \n bra]e, prinzând-o cu garda
l`sat`. O s`rut` ap`sat [i apoi \i rosti numele \ntr-o [oapt`
disperat`.
– S` nu te mul]ume[ti niciodat` cu mai pu]in decât meri]i,
nici cu mine, nici cu altcineva…
Jackie se abandon` \mbr`]i[`rii lui.
– E prea târziu. M-am \ndr`gostit deja de tine. Nu pot s`
schimb felul \n care simt. Când Jackie \l sim]i r`cindu-se, se trase
din bra]ele lui [i-l privi \ntreb`toare \n ochi. Judecând dup`
expresia fe]ei lui, se temea c` f`cuse o gre[eal` \ngrozitoare c`-i
m`rturisise asta.
– Am crezut c` meri]i s` [tii, \i spuse cu triste]e.
Tanner \i strânse \n palm` obrazul [i-i \ndep`rt` câteva [uvi]e
de p`r de pe fa]`.
– Iubito, nimeni nu-i neag` nim`nui sentimentele, dar [tim
amândoi c` te vei urca \n avionul acela [i vei pleca. |mi aduce din
nou aminte ce \nseamn` s` iube[ti pe cineva.
– Ce spui? Stomacul i se strânse din cauza confuziei care o
cuprinsese. C` nu sim]i nimic pentru mine?
Tanner zâmbi cu triste]e.
– Aproape c`-mi doresc s` fi fost a[a.
– {i? Asta e tot? Ne lu`m pur [i simplu la revedere, [i s-a
terminat?
– E mai u[or, nu crezi? |[i lu` mâinile de pe mijlocul ei [i se
\ntoarse la camionet`.
TE ROG FRUMOS 147

***

Tanner \[i ridic` picioarele \nc`l]ate \n cizme [i se trânti pe


canapeaua veche, pentru somnul de care avea atâta nevoie.
Muncise mult prea mult \n ultimele s`pt`mâni, iar nop]ile \n
care nu putuse s` doarm` nu ajutaser` cu nimic. Era extenuat.
|nchise ochii [i-[i ordon` s` nu se mai gândeasc`. Sigur,
trecuser` câteva s`pt`mâni de când Jackie Taylor p`r`sise ferma,
dar nu avea nici o leg`tur` cu asta. Nicidecum.
Cei câ]iva reporteri care \ndr`zniser` s` pun` piciorul pe
proprietatea lui, fuseser` trimi[i instantaneu s`-[i fac` bagajele.
Willy \[i petrecuse din ce \n ce mai mult timp cu Ella, c`ci
\ncepuser` deja preg`tirile pentru nunt`. {i gemenii se purtaser`
exemplar \n ultima vreme. De fapt, fuseser` prea cumin]i. Avea
sentimentul c`, \ntr-un fel, copiii p`straser` distan]a fa]` de el.
Dar nu-i \nvinuia. |n ultimul timp fusese aspru ca un urs.
Fiindc` somnul p`rea s`-l ocoleasc`, se ridic` [i morm`i
câteva blesteme. S`ri \n picioare [i \ncepu s` se plimbe prin
sufragerie. Era ca [i cum nu putea suporta s` fie \n propria lui
piele.
Auzind un fo[net din buc`t`rie, se duse acolo [i-l g`si pe Max,
care st`tea la mas` [i-[i f`cea tema la matematic`. Amanda st`tea
lâng` el, decupa poze din ziar. Poze cu Jackie.
– Alt` fotografie? Nu crezi c` ai deja destule cu ea? Ar`t` spre
colajul de fotografii ale lui Jackie de pe u[a frigiderului.
– M` ajut` s` nu-mi lipseasc` a[a de mult, spuse fiica lui. Se
a[ez` la loc pe scaun. }ie nu ]i-e dor de ea, t`ticule? Cei doi copii
\[i ridicar` la unison privirile spre el, \n expectativ`.
Oare ce putea s` le spun`? C`-i lipsea atât de mult \ncât
aproape c`-l ucidea faptul c`-i vedea imaginea angelic` lipit`
148 KIMBERLY LLEWELLYN

chiar pe frigiderul lui? |nainte s` poat` r`spunde, auzi cum u[a


de la intrare se deschide [i apoi se \nchide la loc, urmat` de
sonorul televizorului. Recunosc`tor pentru oportunitatea de a
evita s` dea un r`spuns copiilor, Tanner \[i \ndrept` aten]ia c`tre
sufragerie.
– Tat`? Tu e[ti?
– Sigur c` eu sunt! Acum, taci din gur`, m` uit la televizor.
Tanner intr` \n sufragerie [i se a[ez` pe canapea, lâng` tat`l
s`u.
– Ce e a[a de important? \ntreb` el.
– Unde ai fost?! Din clip` \n clip`, Jackie d` o conferin]` de
pres`.
Amanda [i Max n`v`lir` imediat \n sufragerie [i se c`]`rar` \n
poala bunicului lor. Se p`rea c` toat` lumea era la curent cu
via]a lui Jackie. Toat` lumea, \n afar` de el. El \[i consumase
energia \ncercând s-o uite. Evident, f`r` nici un succes.
– A g`sit fel [i fel de documente care trebuie s` le dovedeasc`
nevinov`]ia [i s`-i reabiliteze pe ea [i pe tat`l ei, continu` Willy.
Mi-e mil` de acel biet prost care a \ncercat s` treac` de ea. Al
naibii idiot, \n tot acest timp, n-a f`cut altceva decât s` se
incrimineze de unul singur. |ntrega lui carier` s-a dus de râp`.
Ce scandal fascinant!
– Cu siguran]` c` a[a pare, morm`i Tanner. Era ca [i cum
femeia aceea aruncase o vraj` asupra \ntregii familii. Se a[ez`
\ntre televizor [i micul auditoriu. Chiar nu pute]i s-o l`sa]i balt`?
Nu pute]i s` \nfrunta]i faptul c` nu mai face parte din via]a
noastr` acum? A terminat cu noi [i acum nu mai este.
– Ce tot vorbe[ti? Tocmai am primit o scrisoare de la ea,
spuse Willy, uitându-se dup` Tanner, ca s` poat` vedea la
televizor.
TE ROG FRUMOS 149

– {i ne trimite e-mailuri mie [i lui Max, ad`ug` Amanda.


– O scrisoare? E-mail? Mie de ce nu mi-a spus nimeni nimic?
De data aceasta, Willy \l privi direct pe Tanner.
– Pentru c` nici nu-i men]ion`m bine numele, c` te enervezi
[i pleci ca o vijelie, de asta. Acum, d`-te la o parte din fa]a
televizorului [i las`-ne s` ne uit`m, ordon` el ]âfnos. Ochii \i
r`maser` lipi]i de ecran.
Pentru c` nu se putu hot`r\ dac` s` p`r`seasc` \nc`perea sau
s` \ndure s` mai vad` o dat` chipul lui Jackie, Tanner se d`du
\ntr-o parte. Privirea lui trecu de la familie la televizor, unde
\ncepea transmisia \n direct a conferin]ei de pres`.
Un moment mai târziu, Jackie ap`ru la tribun` [i trecu \n
revist` ultimele declara]ii [i dezv`luiri care dovedeau c` ea [i
tat`l ei erau nevinova]i de orice abuzuri de fonduri ale
campaniei. V`zând chipul ei frumos, inima lui Tanner \ncepu s`
bat` mai tare. Dumnezeule, cum \i lipsea!
O ascult` vorbind despre declara]ii [i despre dovezi. Jackie
ad`ug` c` acesta nu era decât \nceputul unei investiga]ii de
lung` durat` [i c` era preg`tit`, din toate punctele de vedere [i
indiferent de riscuri, s` \nfrunte ce urma.
Tanner se trezi recunoscându-[i \n t`cere sentimentele
pentru ea, \n ciuda frustr`rii [i a singur`t`]ii care-l f`ceau s` se
simt` atât de mizerabil.
– Trebuie s-o crede]i pe Jackie, spuse Willy când postul
difuz` o reclam`. Are necazuri, dar le face fa]` cu fruntea sus.
Dar admira]ia lui Willy nu f`cu decât s`-l irite [i mai r`u pe
Tanner.
– E mare, se descurc` ea, rosti el \n batjocur` [i sun` mult
prea asem`n`tor cu scor]osul [i b`trânul s`u tat`.
Willy \l fix` cu privirea.
150 KIMBERLY LLEWELLYN

– {tii, fiule, ar`t` \nspre el cu un deget osos, m-am cam


s`turat de tine. Ce te-a apucat?!
– Nimic. Nu vreau s` spun decât c` o s` treac` [i peste asta,
a[a cum a trecut [i peste restul.
– Te-ai gândit c` poate are nevoie de tine acum?
– N-are nevoie de mine, crede-m`.
– {i de unde [tii tu asta?
– S-a urcat \n avionul `la, nu? |n ciuda a tot ce sim]ea pentru mine.
– Bine\n]eles c` s-a urcat \n Cessna. Trebuia s`-[i salveze
cariera [i s`-[i ajute tat`l. Willy t`cu [i se \ncrunt` la fiul s`u. Stai
pu]in! Ce-ai spus adineauri?! Ce-ai vrut s` spui cu „\n ciuda a tot
ce sim]ea pentru tine“?
– Uit`.
Willy \i l`s` pe gemeni pe canapea [i se ridic`. |l trase pe
Tanner pe hol [i-i arunc` o privire [a[ie.
– }i-a spus c` te iube[te, nu-i a[a? \ntreb`. Nu-i de mirare c`
te-ai plimbat ca un nebun dintr-un loc \ntr-altul, f`r` s` [tii ce s`
faci cu tine!
– Nu vreau s` vorbesc despre asta. Tanner se preg`ti s` plece,
ca de fiecare dat` când venea vorba despre Jackie, dar ura s`-i
dovedeasc` tat`lui s`u c` avea dreptate. |n cele din urm`,
r`spunse:
– Da, mi-a spus. Mi-a spus c` m` iube[te [i apoi a plecat,
oricum.
– {i tu ce i-ai r`spuns? I-ai spus c` [i tu o iube[ti? Cum Willy
a[tepta un r`spuns, Amanda [i Max se ridicar` [i i se al`turar`. {i
ei a[teptau un r`spuns.
– Nu-mi amintesc. Tanner \[i fix` privirea \n tavan. Dar cred
c-am spus ceva despre ce \nseamn` s` iube[ti pe cineva. Dup`
aceea, am urcat-o \n avion.
Max \[i d`du ochii peste cap, iar Amanda \[i duse mâinile la gur`.
TE ROG FRUMOS 151

– Tati, nu se poate! bâigui ea. Cum ai putut s` faci a[a ceva?


Tanner le ordon` cu severitate copiilor s` se duc` \n
camerele lor. Ei \l ascultar` imediat, luându-se la \ntrecere pe
sc`ri.
– Acum, nu te r`zbuna pe ei, s`ri Willy [i fa]a i se schimonosi
\ntr-o c`ut`tur` neobi[nuit de urât`. Prostul naibii! Vrei s`-mi
spui c` i-ai frânt inima tocmai când trebuia s` zboare acas` ca s`-[i
salveze familia [i s`-[i recupereze reputa]ia? Ca [i cum n-ar fi avut
destule necazuri, [i a[a?
– {i cum ar fi trebuit s` reac]ionez?!
– Dac` o iube[ti, [i pun pariu pe via]a mea c` a[a este, iei
primul tren spre Washington [i o g`se[ti. Nu vreau s` te r`nesc,
dar dac` de data asta nu faci ceea ce trebuie, atunci n-o meri]i.
– Poate c` n-o merit, oricum. Chiar dac` o iubesc. |n afar` de
asta, nu vreau o femeie care s` m` p`r`seasc`… Tanner nu
termin` propozi]ia.
Pe fa]a lui Willy se citi o realizare nea[teptat` [i chipul
col]uros al b`trânului se \mblânzi. Se uit` cu triste]e la Tanner.
– Marcy nu te-a p`r`sit. A murit, fiule. Cuvintele lui sobre
reflectau expresia sa.
– A f`cut accidentul acela pentru c` era furioas` pe mine.
N-ar fi trebuit niciodat` s` ridic, m`car, vocea la ea. {tiam c` era
\ns`rcinat`.
Willy \[i odihni mâinile pe genunchi [i cl`tin` din cap.
– Moartea ei a fost un accident. Nu te po]i \nvinui pentru
totdeauna, [i n-a fost vina ta.
Tanner r`mase t`cut. Nu putea fi de acord cu afirma]ia tat`lui
s`u, dar nici n-o putea nega.
– Gânde[te-te, fiule. Gânde[te-te la vremea \n care Marcy mai
tr`ia. O femeie acas`, doi copii alergând prin preajm`, singuri
aici. P`strând lucrurile \n ordine \n c`min. Tu lucrai câte
152 KIMBERLY LLEWELLYN

paisprezece ore pe zi ca s` salvezi locul acesta. Voi doi chiar


n-a]i avut niciodat` timp s` vorbi]i cu adev`rat, a[a c` a]i ajuns
s` v` certa]i. Apoi, dup` cearta aceea aprig`, ea a fugit… [i asta
a fost totul. N-ai avut niciodat` [ansa s`-i spui c` regre]i. Da, \mi
pare r`u pentru tine, fiule. Dar mi-ar pl`cea \n continuare s` te
v`d luând-o din nou de la \nceput.
Lui Tanner \i era destul de clar la cine se referea tat`l s`u.
– La naiba, Jackie nu m` vrea. Nici m`car n-a telefonat s`-mi
spun` c` a ajuns cu bine. Dar nu-i nimic, pot s-o v`d la televizor.
Ar`t` spre programul de televiziune, care acum d`dea un prim
plan cu Jackie strângându-[i servieta, dup` conferin]a de pres`.
Dac` ar fi fost m`car ceva, orice, care s`-i dea de \n]eles c` cel
pu]in se gândea la el, poate c` lucrurile ar fi stat altfel.
– N-o s` se \ntâmple nimic, tat`. Trebuie s` fiu realist [i s`
\nfrunt situa]ia.
Sim]indu-se mizerabil, Tanner r`mase atent la ecranul
televizorului. Urm`ri cum Jackie r`sfoie[te paginile agendei, ca
[i cum ar verifica urm`toarele \ntâlniri. Dar nu ]inea \n mân`
pre]ioasa ei agend` neagr`. Era cea din piele, f`cut` manual, pe
care i-o d`ruise \n noaptea \n care plecase.
– Hei, e agenda pe care i-am dat-o eu. Acum, care femeie
[i-ar irosi atâta timp, \n mijlocul unei situa]ii de criz`, ca s`
transcrie un milion de \ntâlniri \ntr-o agend` nou`, f`r` nici un
motiv \ntemeiat? \ntreb` retoric Tanner.
– Una \ndr`gostit` nebune[te, prostul naibii! s`ri Willy.
Tanner se ab]inu s`-i r`spund` [i se uit` la Jackie, care acum
strângea agenda la piept. Pentru un moment, ochii ei privir`
vis`tori \n gol, str`lucind atât de pu]in perceptibil pentru cei din
jurul ei [i totu[i atât de plin de sensuri pentru Tanner. Dar
scânteia se stinse repede [i ea puse cu grij` agenda \n geant`,
odat` pentru totdeauna.
TE ROG FRUMOS 153

Tanner lu` asta ca pe un semn – semnul pe care-l a[teptase.


La naiba! Poate c`-l iubea cu adev`rat! Tanner se n`pusti ca o
vijelie \n buc`t`rie [i-[i recuper` Stetsonul din cuier.
– Unde te duci acum? url` Willy.
– Trebuie s` ajung la Washington [i s`-i spun femeii aceleia
c-o iubesc! Trebuie s` fac lucrul cel mai bun fa]` de ea!
Tanner auzi ]ipete de bucurie din cap`tul sc`rilor. Afurisi]ii
de copii ascultaser` tot timpul de acolo, de sus! Se uit` spre
cap`tul sc`rilor s` vad` zâmbetele abia ascunse ale gemenilor.
– {i nu-i trimite nimeni nici un e-mail, sau altceva, s-a \n]eles?
Copiii \ncuviin]ar` din capete [i-i zâmbir` afectat.
Din senin, Willy ap`ru al`turi de el.
– O s` apari la u[a ei a[a, pur [i simplu? {i apoi ce?
– Apoi am s-o conving c` locul ei e lâng` mine – lâng` noi –
chiar aici, la ferma aceasta!

***

Singur` \n biroul ei, Jackie se relax` \n scaunul de director.


Dup` o zi plin` de conferin]e de pres`, nu mai putea suporta
tocurile acelea chinuitoare nici un minut \n plus. |[i scoase
pantofii [i-i arunc` sub birou.
Se uit` \n jos, la costumul bleu-roial care \ntotdeauna i se
p`ruse atât de confortabil de purtat. Acum, i se p`rea c` abia
dac` o cuprindea. Nici una dintre hainele ei sofisticate nu i se
mai p`rea confortabil`, de când plecase de la ferm`.
|[i scoase jacheta [i o ag`]` neglijent de sp`tarul scaunului.
Dup` un moment \n care profit` entuziasmat` de lini[tea din
birou, se uit` \n jur, \ntrebându-se de ce i se p`rea cumva atât de
diferit, când totul ar`ta exact la fel.
Covorul era acela[i. Aceea[i colec]ie modest` de art`. Acelea[i
scaune, cu aceea[i tapiserie. Acela[i birou din lemn de mahon.
Poate c` ea era diferit`.
154 KIMBERLY LLEWELLYN

Se uit` apoi la agenda din piele de pe birou [i mângâie din


nou modelul \ncrustat de mân`. Trecuser` s`pt`mâni [i nu aflase
nimic de la Tanner. Dar nici ea nu-l contactase. Nu \ndr`znise.
De ce, oh, de ce trebuise s` se \ndr`gosteasc` de el?
Jackie se uit` din nou pe u[a biroului. Când crezu c` era \n
siguran]`, deschise un sertar [i scoase o pereche de cizme albe,
\n stil western, pe care le cump`rase ca s` fie pe gustul lui. Pip`i
pielea [i apoi mirosi izul pur de p`mânt. Le \nc`l]` [i-[i ridic`
fusta ca s` admire cât de lungi p`reau picioarele ei \n ele.
Sim]indu-se mult mai confortabil, ridic` picioarele pe birou [i
le \ncruci[` \n dreptul gleznelor [i se l`s` pe spate \n scaun.
|nchise ochii [i-[i permise s` alunece \n visare. |nc` [i-l putea
imagina perfect pe Tanner, \nc` putea auzi vocea lui profund` [i
grav`, dar blând` [i tandr`.
– Iubito, \n locul t`u, a[ lua picioarele de pe biroul acela! Nu
se [tie niciodat`, [eful poate fi prin preajm`.
Jackie deschise instantaneu ochii [i-l v`zu pe b`rbatul care
st`tea \n fa]a ei. Clipi des, ca s`-[i dea seama dac` era aievea.
– Tanner! Con[tient` c` tocmai fusese prins` jucând rolul
dup` care tânjea, Jackie \[i cobor\ picioarele pe podea. Vru s`-l
\ntrebe ce c`uta acolo, dar nu-[i g`si cuvintele. Vru s` alerge \n
bra]ele lui, dar judecând dup` pozi]ia lui rezervat`, nu [tia dac`
un astfel de gest ar fi fost binevenit. Se sili s` r`mân` pe loc, \n
ciuda b`t`ilor neregulate ale inimii.
Tanner st`tea t`cut [i o privea. Apoi \[i scoase Stetsonul [i-l
puse pe mas`. Se uit` \n jur.
– Locul acesta este uimitor, spuse el.
– Este casa mea, reu[i ea s` spun`.
– Da? \ntreb` Tanner, aruncându-i o privire [ireat`.
– De ce ai venit? se interes` \n sfâr[it, ne[tiind ce altceva s`
spun`. Dar \n preajma b`rbatului acestuia, \ntotdeauna cuvintele
i se \ncurcau.
TE ROG FRUMOS 155

Tanner se a[ez` pe unul dintre scaunele tapisate [i-[i puse un


picior peste cel`lalt.
– Ah, Jackie. Copiii se simt mizerabil f`r` tine. Le este foarte
dor de tine. {i lui Willy, când nu-[i face planuri pentru nunt`.
– M` bucur c` s-a hot`rât s` mearg` pân` la cap`t. Gândul
acesta \i d`du un sentiment de satisfac]ie. Deci, de asta e[ti aici?
S`-mi spui c` lui Willy [i copiilor le este dor de mine?
– Ceva de genul `sta. Oh, da, [i s`-]i spun c` ai avut dreptate.
Pentru o vreme, am avut por]ia noastr` de reporteri. S` vedem.
Ce altceva? Anna [i so]ul ei sunt mai \ndr`gosti]i ca niciodat`. Iar
doctorul Adams, Boomer [i porcu[orii sunt bine. La fel [i
Daisy… vocea \i pieri.
Jackie se bucura s` afle ultimele nout`]i de la Butterfield,
Florida, dar vroia s` spun` lucrurilor pe nume, odat` pentru
totdeauna. Revederea lui Tanner \i cutremurase inima [i nu mai
putea r`bda asta. Se ridic` din scaunul ei, ocoli biroul [i se a[ez`
lâng` el. |l privi direct \n ochi.
– Dar tu, Tanner? N-ai spus nimic despre tine.
– Nu e mare lucru de spus.
– Ce-ar fi s`-mi spui de ce e[ti aici, cu adev`rat?
Privirea lui se fix` pe chipul ei.
– Presupun c` n-are nici un sens s` ne ascundem dup`
degete. F`cu o pauz` [i-[i mângâie gânditor b`rbia. M-am gândit
c` ar trebui s` [tii c` am meditat la ideea ta. Voi transforma ferma
\ntr-o pensiune pentru bie]ii oameni care sunt dependen]i de
munc`, a[a, ca tine. |i zâmbi strâmb [i mali]ios [i ea sim]i c` se
\ndr`goste[te iremediabil de el, din nou. Dar…
– Da?
– Dar n-are nici un sens s` fac asta, dac` tu nu e[ti acolo. |i
lu` mâna \ntr-a lui. Te iubesc, Jackie.
Ea \[i ridic` ochii la el, incapabil` s` controleze vârtejul de
emo]ii care o luase cu asalt. Inima \i palpita de \ncântare la auzul
156 KIMBERLY LLEWELLYN

cuvintelor lui, dar acum ce urma? Da, b`rbatul pe care-l adora \i


spunea \n sfâr[it ce sim]ea cu adev`rat pentru ea. Dar cum
duceau vie]i separate [i cum fiecare \[i dorea altceva, cum ar fi
putut vreodat` s` mearg` rela]ia lor? Ne[tiind ce s` spun`,
r`mase pe loc, uluit`, la fel ca prima dat` când \l \ntâlnise.
– Jackie, nu vreau s` te pierd. Din nou.
– Dar locul t`u este al`turi de familia ta, la ferm`. Locul meu
este aici, la Washington.
– Locul t`u este lâng` mine.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` ea, ordonându-[i inimii s` nu se
frâng`. Nu \nc`.
– Vino \napoi cu mine, la Butterfield. R`mâi cu mine.
Iube[te-m`. Fii so]ia mea!
So]ia lui?
B`rbatul acesta nu [tia ce vorbea! Nu-[i putea permite s`-l
cread`. Se ridic` \n vitez` de pe scaun [i se d`du la o parte.
Orice, numai s` nu cad` \n \nv`luitoarea tenta]ie.
– Vorbe[ti ca un nebun.
– Oare? Ar fi o nebunie infinit mai mare s` continuu s` cred
c-a[ putea tr`i f`r` tine. Ei bine, la naiba! Nu pot! Nu m` \ntorc
\napoi f`r` tine. O lic`rire familiar` de pisic` s`lbatic` se aprinse
\n ochii lui.
– Acum, ascult`-m`, Tanner Avery…
– Nu. Tu s` m` ascul]i pe mine. Este deja stabilit.
– Dar slujba mea…
– Slujba ta este s` m` iube[ti.
– ~sta este cel mai egoist lucru pe care l-am auzit vreodat`.
– {tiai asta despre mine \nc` din ziua \n care m-ai cunoscut,
iubito. Nu pot spune c-o s` m` schimb peste noapte, dar fac
eforturi. Uite, asta va fi slujba mea. S` v` iubesc pe tine [i pe
copii. {i nu pot s` m` gândesc la nimic din ce-a[ vrea s` fac mai
mult decât asta. Zi [i noapte.
TE ROG FRUMOS 157

Jackie se \ntoarse [i-[i strânse bra]ele, sprijinindu-se de birou.


R`mânând cu spatele la el, \l \ntreb`:
– Vrei s` renun] la cariera mea a[a, pur [i simplu?
– Nu. Doar la Washington. P`reai destul de fericit` când scriai
la ferm`.
Punct lovit. La naiba! Avea dreptate. Dac` st`tea s` se
gândeasc` unde lucrase cel mai bine, \[i d`dea seama c` locul
acela era ferma. Acolo era departe de orice-i putea distrage
aten]ia… cu excep]ia lui Tanner.
– {i totu[i, discut`m despre via]a mea, spuse ea. {i [tiu ce
gânde[ti cu adev`rat despre toate astea.
– Se pare c-am f`cut o treab` prea bun` când te-am convins
de sentimentele mele, morm`i el.
– M-ai r`nit. A fost suficient de conving`tor.
– Am s` m` revan[ez pentru asta.
– Cum?
– Vino acas` cu mine [i vei afla.
Cercul aproape se \nchidea.
– Nu [tiu. Nu v`d cum ar putea s` func]ioneze, spuse ea,
aproape exasperat`.
– De ce nu? |]i po]i scrie articolele [i c`r]ile la ferm`. {i nu dai
oricum conferin]e \n toat` ]ara? Nu trebuie s` renun]i la cariera
ta, ci doar s` faci câteva modific`ri. Nu v`d nici un motiv pentru
care n-ai putea s` vii \n vizit` la Washington, atunci când vrei.
Jackie se \ntoarse cu fa]a la el.
– La naiba, Tanner. Nu vorbesc despre cariera mea. M` refer
la noi doi!
– Nu crezi c` vom reu[i?
– Nu. Nu cred.
– De ce nu?
Oh, Tanner f`cea ca totul s` fie atât de dificil!
158 KIMBERLY LLEWELLYN

– {tiu cât de mult \nseamn` ferma pentru tine. Dar tu abia


dac` ai timp suficient pentru tine [i pentru copii, a[a cum sunt
lucrurile acum. N-o s` ai timp [i pentru mine.
– Nu sunt genul acesta de b`rbat. Poate c` odat` am fost. Dar
voi fi acolo pentru tine. S` fiu al naibii dac` am s` te las s` te
\ndep`rtezi de mine! N-ai s` po]i sc`pa de mine, chiar dac` vei
\ncerca. F`cu o pauz` ca s` trag` aer \n piept. A[a c`, strânge-]i
lucrurile.
B`rbatul acesta era imposibil! Oricum, trebuia s` existe o cale
diplomatic` de ie[ire din situa]ia asta, se hot`r\ ea. Dar nu era.
Tanner reu[ise s` doboare fiecare motiv pentru care s` nu fug`
chiar \n clipa aceea \n bra]ele lui.
Tanner \[i drese vocea, \ntrerupând [irul gândurilor ei
contradictorii.
– E[ti \ngrozitor de t`cut`. Nu suport lini[tea asta. Nici un
minut \n plus. M` tem c` va trebui s` vin la tine [i s` te iau \n
bra]e. Tanner se ridic` [i f`cu un pas \n direc]ia ei.
Ea \ntinse mâna.
– Tanner, nu. O s` m` tulburi [i mai mult.
– ~sta e [i planul. |ncerc s` tulbur fiecare parte din tine. F`cu
\nc` un pas spre ea. M-ai l`sat o dat` \n urm`. N-am s` te las s`
faci asta din nou.
– Tanner, te avertizez. M-am luptat deja cu prea mul]i oameni
pentru o singur` zi.
– S` [tii c` nu te aud. Venea din ce \n ce mai aproape. Cu
fiecare bubuitur` a cizmelor lui, inima ei se umplea de mai mult`
dragoste [i confuzie decât orice femeie ar fi trebuit s` \ndure. El
st`tea atât de devastator de aproape \ncât o l`sa f`r` aer.
– Nu pot s` mai tr`iesc nici m`car o zi f`r` tine. Buzele lui
mângâiar` p`rul din vârful cre[tetului, apoi \i g`sir` gura. Dup`
un s`rut tandru – un s`rut care-i r`v`[i toate sim]urile – Jackie
\[i d`du seama c` nici ea nu putea tr`i f`r` el.
TE ROG FRUMOS 159

– Promit s` m` port cum trebuie cu tine, \i [opti el cu


blânde]e.
– {i-mi promi]i c` n-o s` m` mai la[i niciodat` s` plec? \l
\ntreb` ea, pe jum`tate implorându-l, pe jum`tate cerându-i,
sim]ind cum se risipea [i ultima ei \ndoial`.
– Pe cuvânt de cerceta[.
Ea [tia c` Tanner era un b`rbat care avea cuvânt. Oare mai
avea de ales?! El o strânse tare \n bra]e [i ea \[i re]inu cu greu
lacrimile de fericire care-i ap`ruser` \n col]urile ochilor.
– Cu tine, cu gemenii, cu ferma [i cu munca mea, voi fi o
femeie foarte ocupat`, Tanner Avery.
– A[a inten]ionez. Dar s` nu ui]i c` vreau s` avem copii, o
tachin` el.
Inima i se umplu, v`zând cum visul ei devenea realitate:
g`sise \n sfâr[it un b`rbat bun [i decent, care vroia ca ea s` aib`
totul.
– E[ti preg`tit`, Jackie Taylor? O s`rut` din nou, topind-o.
– Oh, Tanner… da. Sunt preg`tit` pentru orice. Atâta timp
cât te am pe tine.

Sfâr[it