Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA POSTULUI

anexă la contractul individual de muncă nr. ____ din data de _________

Denumire post: Șef departament (cod COR 111223)


Nume şi prenume ocupant: ___________________
Locul desfăşurării muncii: activitatea se desfăşoară la punctul de lucru al unitatii ____________________ (adresa
concretă a locului de muncă)
Subordonare: Administratorul societatii, sefului de sala
Supervizare: nu este cazul
Relaţii funcţionale: cu ceilalţi angajaţi pentru obţinerea de date şi informaţii legate de specificul activităţii sale.
Cerinţe specifice postului:
 studii medii;
 capacitatea de concentrare, răbdare, tenacitate şi promptitudine.

Scopul postului: Coordonarea, medierea si evaluarea eficienta a resuselor organizatie, in vederea atingerii
obiectivelor privind exercitarea functiilor.
Activităţi principale:
- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol,
atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de
orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale
- sa fie apt din punct de vedere medical
sa coordoneze activitatea de dezvoltare a noilor proiecte de management
- sa imbunatateasca strategia de management feroviar
- sa restructureze si sa reorganizeze procesele deficitare de functionare din societatea feroviara
- sa pregateasca pentru a prezenta propuneri privind noi programme si procese de functionare a societatii pentru
imbunatatirea traficului feroviar la nivel intern si al structurilor de stat, precum prevede legea in vigoare
- sa identifice risurile care pot aparea la nivelul functionarii societatii
- sa identifice si sa asigure resurse pentru acoperirea nevoilor majore aparute la nivelul societatii feroviare
- sa asigure elaborarea proiectelor privind tarifarea feroviara a societatii
- sa asigure corecta gestionare si implementare a contractelor semnate
- sa ofere consultanta privind obtinerea avizelor necesare pentru functionare
- sa controleze selectia si recrutarea personalului
- sa organizeze sistemul de evaluare a performantelor resurselor umane
- sa stabileasca reguli de functionare a structurii feroviare in cadrul organizatiei
- sa optimizeze costurile de personal
- sa asigure respectarea normelor ISO 9001 in cadrul societatii
- sa asigure respectarea reglementarilor Uniunii Internationale a Cailor Ferate cu reglementarile si legislatia interna
din domeniul transportului feroviar
- sa monitorizeze sistemul de relatii de munca al organizatiei
- sa evalueze si sa autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparatie cu noutatile din domeniu
- sa supervizeze si sa ofere consultanta fiecarui angajat, proiect programat ori persoana care are nevoie de
consultanta
- sa coordoneze elaborarea politicilor si programelor pentru imbunatatirea activitatii de traffic feroviar
- sa identifice surse de instruire si autoinstruire
- sa pregateasca si sa organizeze planurile de activitate in cadrul societatii feroviare
- sa asigure circulatia informatiei
- sa asigure rezolvarea problemelor aparute
Alte atribuții:
 execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale
companiei în limitele respectării temeiului legal;
 adecvează formele de comunicare în echipă activităţilor specifice şi procedurilor interne, pentru
transmiterea rapidă şi corectă a informaţiilor;
 comunică cu promptitudine şi claritate propunerile de îmbunătăţire a activităţii în echipă;
 identifică rolurile specifice muncii în echipă, în funcţie de sarcina specifică ce este realizată de echipă şi de
indicaţiile şefului ierarhic;
 se încadrează în activităţile echipei, în normele de lucru şi de timp, prin respectarea rolurilor specifice şi a
responsabilităţilor individuale ale membrilor echipei;
 oferă prompt şi corect informaţii altor angajaţi, prin mijloace specifice;
 este interzisă obţinerea de avantaje/foloase necuvenite, nu primeşte bani sau alte foloase pentru
exercitarea atribuţiunilor de serviciu, nu foloseşte sub nici o formă calitatea pe care o deţine în cadrul
organizaţiei pentru rezolvarea unei probleme personale sau pentru obţinerea unor privilegii personale;
 se supune examenelor medicale obligatorii, periodice, la angajare sau la reîncadrarea în activitate,
organizate de către angajator în colaborare cu Cabinetul de Medicina Muncii iar refuzul participării la
aceste controale medicale reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform Codului Muncii;
 în cazul recomandării concediului medical de către medic, anunţă telefonic şeful direct, cel mult a doua zi
de la data la care a intervenit starea de boală şi trimite şefului direct certificatul medical, până cel târziu la
datele de 15 şi 30 ale lunii (după caz);
 participă la programele de training organizate de către angajator, programe ce pot duce la îmbunătăţirea
calităţii activităţilor prestate ;
 participă la sesiunile de evaluare profesională organizate periodic de către angajator şi are obligaţia să-şi
îmbunătăţească performanţele în funcţie de rezultatele evaluărilor;
 informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de
muncă;
 respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său;
 are o ţinută decentă, prezintă un comportament profesional şi poartă legitimaţia de serviciu în timpul zilei
de lucru;
 nu angajează discuţii cu colegii sau alţi angajaţi ai organizaţiei referitoare la condiţiile de salarizare şi a
altor informaţii;
 nu părăseşte locul de muncă fără aprobarea şeful direct, respectă programul de muncă,
graficul individual de lucru stabilit în cadrul programului de funcţionare a societăţii şi
regulile stabilite pentru accesul în incintă, intrarea şi ieşirea din unitate şi de la locul de muncă;
 în afara organizaţiei nu are voie nici măcar indirect să facă publice evenimente, proceduri de lucru, detalii
tehnice sau să discute competenţa, salarizarea, contractele de muncă sau contractele comerciale ale
angajatorului sau actele încheiate cu angajatorul;
 respectă confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi a documentelor ce îi sunt transmise de angajator, la
care are acces în virtutea desfăşurării activităţii sale, despre proiectele acestuia precum şi orice alte date a
căror divulgare ar produce prejudicii materiale şi/sau morale acestuia;
 are obligaţia să se prezinte la serviciu odihnit, fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor
substanţe / produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare şi nu le consumă în timpul
programului de lucru sau în incinta societăţii;
 este interzis fumatul in spaţiile închise de la locul de muncă. Conform legii 15/2016, art. 2 lit „ m ” prin
spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de
forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat
de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent si lit „n”
prin spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care
este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau
permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare.
OBLIGATII PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA :
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate la echipamentele
de lucru;
 sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol viata sau
integritatea fizica;
 sa respecte instructiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de munca;
 sa mentina curatenia la locul de munca;
 sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice în incinta societatii;
 sa nu fumeze decât în locurile special amenajate;
 sa respecte disciplina la locul de munca;
 sa acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de munca;
 sa înstiinteze imediat conducatorul locurilor de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu
schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai daca aceasta se impune, pentru a limita efectele
produse de eveniment;
 sa-si însuseasca masurile de sanatate si securitate in munca;
 la terminarea programului de lucru sa faca ordine si curatenie la locul de munca.

OBLIGATII PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR :


 sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de
administrator;
 sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator;
 sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare
impotriva incendiilor;
 sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
 sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol
iminent de incendiu;
 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.
Responsabilităţi ale postului:
 răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor ce-i revin;
 răspunde pentru prejudiciile create ca efect al activităţii sale;
 răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii din dotare, precum şi de întreţinerea
acesteia în conformitate cu cărţile tehnice aferente;
 răspunde de respectarea prevederilor R.O.I.;
 răspunde de îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate ;
 răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de organizaţie;
 răspunde de utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul organizaţiei;
 respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
 adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele organizaţiei.
Autoritatea postului:
 în cadrul ariei de probleme ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară, conform atribuţiilor, sarcinilor,
Regulamentului Intern şi deciziilor angajatorului;
 este obligat să informeze şi să consulte angajatorul în cazul problemelor deosebite sau care depăşesc
competenţelor sale de rezolvare.
Evaluarea activităţii:
 obiective de performanţă individuală:
- modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor din prezenta Fişă a postului;
- modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
 criterii de evaluare a realizării acestora (se notează cu insuficient, suficient, bine sau foarte bine):
- rezultatele obţinute:
o cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate;
o nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite;
o eficienta lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse;
- adaptarea la complexitatea muncii:
o adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitate);
o analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate;
o evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive);
- asumarea responsabilităţii:
o intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor;
o evaluarea nivelului riscului decizional;
- capacitatea relaţională şi disciplina muncii:
o capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice;
o adaptabilitatea la situaţii neprevăzute;
 persoana care realizează evaluarea performanţelor individuale: şeful ierarhic sau persoana desemnată de
angajator în acest sens;
 modalitatea de evaluare: prin observare directă de către evaluator, în baza rezultatelor obţinute ca urmare
a desfăşurării activităţii, prin chestionar sau prin intermediul altor instrumente de evaluare elaborate de
angajator;
 perioada de evaluare a performanţelor: anual.
Sancţiuni:
 nerespectarea responsabilităţilor şi atribuţiilor postului, a cerinţelor de etică, precum şi a legislaţie privind
protecţia şi securitatea muncii, se penalizează prin avertisment şi sancţiuni conform Codului Muncii;
 răspunde material şi disciplinar pentru exactitatea informaţiilor cuprinse în documentele întocmite şi/sau
în ceea ce priveşte execuţia corectă a sarcinilor postului;
 încălcarea procedurilor de funcţionare a echipamentelor utilizate în procesul de muncă aflate în
proprietatea angajatorului, atrage după sine atrage avertisment şi sancţiuni conform Codului Muncii, de
asemenea şi plata de daune în raport cu prejudiciile aduse.

Angajator Angajat
_____________ ____________________
_______________ Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar
Data: _____________
___________________________________ _____________________