Sunteți pe pagina 1din 13

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

* Denumirea lucrării : PLAN URBANISTIC ZONAL


CONSTRUIRE LOCUINȚE

* Beneficiar : Dl. ȚICU GHEORGHE și


Dl. MANEA CONSTANTIN din Rm. Vâlcea

* Proiectantul general : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA


AHITECT DOINA NEGOITA

* Data elaborării : septembrie 2015 - mai 2016

1
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

* Solicitări ale temei - program


Prezenta documentație se realizeaza la solicitarea celor doi beneficiari Dl. Țicu
Gheorghe și Dl. Manea Constantin cu domiciliul in Rm. Valcea, in vederea realizarii
unei documentații de urbanism PUZ pentru Construire Locuințe pe teren aflat în
zona Inătești , pe strada Viilor, nr. 38A, 40A și B.
Certificatul de Urbanism obținut cu nr. 1162/27066 din 01.09.2015 a fost
condiționat de realizarea unei documentații de urbanism , respectiv PUZ , motivată
de condițiile specifice ale amplasamentului justificate la REGIMUL JURIDIC .
- Terenurile studiate sunt afectate partial de alunecări de teren și de linie
electrică aeriană .
- Zona este restricționată pentru întocmire PUZ conform Avizului Comisiei
Tehnice din 2011.
Tot la REGIMUL JURIDIC se specifică :
- Imobil format din teren situat în intravilanul municipiului Rm. Vâlcea în
suprafață de 513,00 mp conform C.V.C. autentificat cu nr. 2940 din
27.09.2013 și extras de C.F. eliberat cu nr. 29340 din 16.06.2015, proprietar
Țicu Gheorghe și Țicu Ancuța Maria;
- Imobil format din două terenuri situate în intravilanul municipiului Rm.
Vâlcea în suprafață de 511,00 mp, respectiv 515,00 mp conform act de
dezmembrare cu numărul 95 din 14.01.2014 și extrasele de C.F. eliberate
cu nr. 29365 din 16.06.2015 și nr. 29 364 din 16.06.2015, proprietar Manea
Constantin.
- Deoarece între proprietățile beneficiarilor sus menționați există o
proprietate Parfenie Cătălin având deja un imobil construit cu destinația de
locuință , zona studiată în documentația de față va cuprinde toate cele
4(patru) parcele .

* Prevederi ale programului de dezvoltare a localității , pentru zona


studiată:
REGIMUL ECONOMIC
Terenuri situate în intravilanul municipiului Rm. Vălcea cu folosința actuală de
fâneață .
Conform PUG , UTR H6, L1 – amplasamentul studiat se află în Subzona
Locuințelor individuale și colective mici P+1, P+2E.

2
Utilizările permise conform extrasului din regulamentul Local de Urbanism
sunt de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în regim de
construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat), echipamente
publice specifice zonei rezidențiale , scuaruri publice.
A fost obținut AVIZUL FAVORABIL NR. 279 DIN 09.11.2015 al Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului și Urbanism , urmat de AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 30/06.05.2016.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Studii elaborate anterior P.U.Z.

 Plan Urbanistic General al municipiului Rm. Vâlcea şi Regulamentul Local de


Urbanism aferent P.U.G. , aprobat în 2013 .
Studii de fundamentare întocmite concomitent ccu PUZ
 Studii topografice solicitate de beneficiar .
 Studiu Geotehnic realizat de beneficiarii lucrării concomitent cu documentația de
urbanism.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

Zona studiată este o extindere organică a municipiului Rm. Vâlcea slab construită , ocupată în
majoritate de terenuri cu fânețe.

În ultimul timp zona studiată prezintă potenţial de dezvoltare urbană , în condiţiile unui cadru
natural favorabil cu panorama orientată spre Dealul Capela situat în centrul municipiului. Aceste
dezvoltări urmează tendința de a construi în oraș dar în același timp de a fi departe de cartierele
puternic urbanizate și poluate.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE


Zona care face obiectul studiului este situată în intravilanul municipiului Rm. Vâlcea , strada
Viilor, Cartier Inătești .
Vecinatatile amplasametului studiat
Nord – NR. CADASTRAL 11541 – propr. Ilinca Maria
Vest - proprietate Enache Gheorghe , nr. Cadastral 13573
Sud – propr. Tudor Maria.
Est – drum existent , parțial asfaltat , parțial balastat.
3
Zona este restricționată pentru întocmire PUZ conform Avizului Comisiei Tehnice din 2011,
motivată de lipsa utilităților și acces la drum neamenajat .

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful colinar în zona studiată este caracteristic municipiului Rm. Vâlcea ; amplasamentul
studiat este situat în Zona Inătești , în prelungirea străzii Viilor , pe versantul nord – estic al dealului
care se conturează spre sud – sud vest și beneficiază de o bună însorire şi de o panoramă cu
maximă deschidere pe direcţia nordică a municipiului(râul Olănești , Dealul Capela , zona centrală
a municipiului Rm. Vâlcea) .
Condiţiile climatice caracteristice sitului colinar al municipiului Rm. Vâlcea sunt cele ale unei
clime temperat continentale, moderate, fără schimbări bruşte de temperatură şi umiditate.
Terenurile au folosința actuală fânețe , iar din suportul topografic se poate observa ca au
forma trapezoidala si prezinta o diferenta de nivel de aproximativ 4 m. (masurata din latura sudica a
propr. Manea pina in latura nordica a propr. Ticu).
Date despre starea terenului preluate din studiul geotehnic:
- Terenul studiat prezintă stabilitate , nu se observă prezența fenomenelor
negative de degradare a acestuia , alunecări , eroziuni;
- Pentru fundarea construcțiilor se vor recomanda fundații continue;
- Adâncimea minimă de fundare se va situa la -1,10 m față de cota terenului
natural sau amenajat;
- Prin sistematizarea verticală se va avea în vedere eliminarea apelor de
suprafață și de șiroire din zona construcției și fundațiilor , înlăturându-se
apariția fenomenului de băltire a apei pe amplasament.
Adâncimea de îngheț pentru zona studiată este de -0,80 m.

2.4. CIRCULAŢIA

Stadiul actual
Zona studiată are acces la Strada Viilor , drum parțial asfaltat , parțial balastat nemodernizat
cu profil necorespunzător unui trafic auto.
De asemenea nu sunt amenajate nici trasee pietonale , nici rigole de scurgere a apelor pluviale.
Prospectul actual al drumului se înscrie în max. 4,00 m , cu spațiu verde de-o parte și de alta a
drumului.
Pe viitor este necesar modernizarea traseului existent pentru a nu se incomoda fluența
circulației.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Actualmente cele trei parcele neconstruite au categoria de folosință fâneață, sunt libere de

4
sarcini, iar conform avizelor obținute , nu există trasee edilitare pe parcele.
Conform Certificatului de Urbanism , zona studiată poate fi afectată parția de alunecări.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

La nivelul străzii Viilor există un Bransament de apă potabilă realizat cu fonduri proprii de cei trei
proprietari , având lungimea de 205 ml și un diametru de D32 mm .
Celelalte utilități nu sunt prezente în zona studiată . Există capete de rețele gaz și energie
electrică 0,4 Kv la aproximativ 150 m pe strada Viilor spre oraș (nord) .
Tot spre nord la o distanță de 21 m (conf. Aviz amplasament CEZ Distribuție) , strada Viilor este
traversată de o linie electrică de înaltă tensiune LEA 110 KV.
Canalizarea nu este prezentă pe strada Viilor .

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiată nu prezintă probleme speciale de mediu. Date despre geomorfologia terenului se
regăsesc în studiul geotehnic anexat documentaţiei .
În sondajele efectuate nu s-a semnalat prezența apei subterane. La precipitații abundente ,
apele își fac prezența sub forma unor izvoare de coastă ce pot apărea pe versant și în zona
studiată la diferite cote ale terenului și de adâncime.
Structura terenului este constituită dintr-un strat vegetal 0,20 m ; argilă prăfoasă , plastic
consistentă, culoare cenușiu – gălbuie (0,20 – 1,00m); argilă prăfoasă , plastic vârtoasă la tare ,
culoare cenușie (1,50 m – 3,50m ).
Terenul prezintă stabilitate și nu se observă fenomene negative de degradare a acestuia,
alunecări și eroziuni.
În zonă nu s-au evidenţiat factori de poluare ai apei , aerului şi solului.
Din punct de vedere seismic, Localitatea Rm. Vâlcea se încadrează în zona de calcul ,,D” ,
gradul VII de inttensitate seismică , cu valoarea parametrilor de calcul Ks (coeficient seismic) = 0,16,
Tc (perioada de colț) = 1,00 sec , Tc (perioada de control) = 0,7 sec și ag (accelerația
terenului)=0,25g.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Conform PUG aprobat pentru municipiul Rm. Vâlcea , zona studiată este destinată locuirii
individuale și colective mici P, P+1 E, P+2E .
În documentaţia actuală de urbanism faza P.U.Z. sunt preluate reglementările din
Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General și anume zona destinată
locuințelor individuale cu regim de înălţime P, P+ 1E, maxim P+2E.
Tendinţa actuală care se desprinde din opţiunile populaţiei este orientarea preponderentă spre
locuirea de tip individual, în detrimentul locuirii colective la bloc .

5
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE


Studii elaborate anterior documentației de urbanism - PUG aprobat , iar stuiile elaborate
concomitent cu documentația PUZ sunt studiile de teren – ridicare topografică și Studiile Geotehnice
pentru parcelele studiate.

3.2. Prevederi ale PUG


Documentația de urbanism PUG aprobată prin HCL nr. 18/30.01.20013 a reglementat
urbanistic zona Inătești - dealul Petrișor ca Zonă de locuințe individuale și colective mici P+1E,
P+2E , cu utilizările permise și utilizările interzise prevăzute în Regulamentul local de Urbanism.
Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele , acţiunile , priorităţile , reglementările
de urbanism – permisiuni şi restricţii - necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea
construcţiilor .
Elaborarea documentaţiei de tip P.UZ. este obligatorie în vederea parcelării suprafeţelor de
teren pentru a realiza loturi necesare construirii de locuinţe , dar şi spaţii afectate circulaţiei
carosabile şi pietonale .
În situația de față necesitatea întocmirii documentației de urbanism PUZ impusă prin C.U. se
referă la lipsa utilităților și a unui acces neamenajat în zonă , cât și zonă afectată parțial de
alunecări de teren.
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Odată cu dezvoltările urbanistice ale zonei , vor apărea lucrări de infrastructură:
modernizarea circulației , realizarea utilităților necesare funcționării imobilelor propuse (apă ,
canal, energie electrică , gaze naturale).

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI


Accesul la parcelele studiate prin PUZ se face din strada Viilor , stradă ce se desprinde din
strada Inătești , cu prospect de stradă categoria a IV-a , parțial prevăzută cu trotuare (la
desprinderea din strada Inătești). Strada Viilor nu este în totalitate asfaltată , iar porțiunea balastată
nu prezintă o lățime corespunzătoare conform normativ drumuri.
Inițial documentația a fost prezentată Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului cu profil
de drum categoria a III-a (2 fire carosabile cu trotuare de-o parte și de alta a drumului - lățime 9,00
m), obținându-se Avizul Comisiei Tehnice și Avizul de Oportunitate. Acest profil de drum categoria
a III-a implica lărgirea drumului existent peste terenuri proprietăți private.
În procedura de dezbatere publică vecinii proprietăților studiate , (respectiv terenuri
proprietate Țicu Gheorghe și Manea Constantin) nu au fost de-acord cu cedarea terenului în
vederea lărgirii străzii , iar Primăria municipiului nu intenționează ca în această perioadă să
investească fonduri pentru lărgirea străzii existente și pentru operațiuni juridice de expropriere
pentru utilitate publică, motiv pentru care se propune păstrarea actualului profil al drumului de
acces , fără a interveni în nici-un fel asupra proprietăților private.
Astfel prin prezenta documentație se propun lucrări de corectare a traseului existent
6
pentru realizarea unui drum de categoria a IV-a (4 m lățime). Acest tip de profil prevede
realizarea unor stații de întâlnire , realizate pe domeniul public, în afara proprietăților private . Odată
cu dezvoltarea zonei, aceste stații de întâlnire se vor îndesi (max. 75 m ) pentru a nu se
obstrucționa circulația carosabilă.
Totodată se propun lucrări de asfaltare, după ce în prealabil se vor rezolva utilitățile
necesare funcționării obiectivelor.

3.5. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ - reglementări, bilanț teritorial , indici


urbanistici

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică detaliată pentru o zonă din
localitate şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului
Urbanistic General al localităţii .
Conform PUG-lui aprobat prin HCL 18/2013 , prezenta documentație păstrează zonificarea
funcțională de locuințe individuale și colective cu regim de înălțime Parter – Parter + 2Etaje .
Regimul de înălţime , aliniamentele , funcţiunile , indicii urbanistici P.O.T. şi C.U.T. sunt în
concordanţă cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G.
Având în vedere că între parcelele studiate există o construcție cu destinația de Locuință , cu
regim de înălțime S+P+1E , care nu păstrează retragerile minime față de limitele laterale ale
parcelei conform RLU , se impune ca viitoarele construcții să fie retrase față de una din limitele
laterală a parcelei cu minim 2,00 m , iar față de cealaltă limită laterală cu minim 3,00 m.
Regimul de alinere al construcțiilor va fi de 4,00 m față de aliniament existent .
Regimul de înălțime propus prin PUZ va fi de S+P+1E , maxim P+2E.
Pentru această zonă funcțională indicatorii urbanistici aprobați prin PUG și propuși prin PUZ
sunt :
POT maxim 45%
CUT maxim 1,3

DENUMIREA ZONEI EXISTENT PROPUS


FUNCŢIONALE SUPRAFAŢA PROCENTUAL SUPRAFAŢA PROCENTUAL
TEREN (mp) DIN TOTAL TEREN (mp) DIN TOTAL
SUPR. TEREN SUPR. TEREN
ZONĂ DESTINATĂ 513,32 24,97 % 1 897,60 92,34 %
LOCUINȚELOR INDIVIDUALE
PE LOT
TERENURI AGRICOLE ÎN 1 541,68 75,03 % 0,00 0,00 %
INTRAVILAN
ZONĂ DE CIRCULAŢI 0,00 0,00 % 157,40 7,66 %
TOTAL SUPRAFAŢĂ 2 055,00 100 % 2 055,00 100 %
TEREN STUDIAT

7
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

ALIMENTARE CU APA POTABILA


Pentru rezolvarea alimentării cu apă potabilă a viitorilor consumatori este necesar
obținerea avizului tehnic de branșament apă potabilă de la SC APAVIL SA . Se va prevedea
extinderea rețelei de apă cu instalație de ridicare a presiunii la parametrii normali de funcționare,
branșament de apă potabilă cu cămin de apometru la limita de proprietate cu domeniul public.

CANALIZARE MENAJERA
Până la realizarea unui sistem de canalizare în sistem centralizat , rezolvarea canalizării
pentru obiectivele studiate în prezenta documentație se va face în sistem propriu, prin
amplasarea unor fose septice vidanjabile care să respecte normele sanitare în vigoare.

CANALIZARE PLUVIALA
Apele provenite de pe platformele betonate , cât și de pe învelitoarea obiectivelor propuse
vor fi dirijate către rigolele stradale și către spațiile verzi din proprietate.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ


Pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivelor propuse prin PUZ se propune
extinderea rețelei electrice de joasă tensiune 0,4 kv, situată la o distanță de 150 m față de
amplasamentul studiat.
Toate aceste lucrări vor ține cont de prevederile ordinului ANRE nr. 59 /2013 pentru
aprobarea Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și
Legea energiei nr. 123/2012.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE


Pentru racordarea consumatorilor la rețeaua de distribuție gaze naturale sunt necesare
lucrări de extindere ; la distanța de 150 ml există cap rețea gaz.
O altă posibilitatea a agentului termic ar fi individual prin centrale termice pe combustibil
solid .

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

Zona studiată este ferită de surse de poluare , ea beneficiază din plin de multă verdeaţă ,
actualmente funcţionând ca fâneață . Spre sud de zona studiată există zonă împădurită situată în
extravilan.
Proprietarii loturilor vor beneficia de servicii pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor în
condiţiile stabilite de administrația publică locală .
Schimbarea folosinţei actuale a terenului (din fâneață în curți construcții) trebuie să asigure
măsuri urbanistice şi constructive pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu :
8
- măsuri de sistemaţizare verticală a terenului pentru scurgerea rapidă şi dirijarea apelor
meteorice de pe parcele către rigole stradale sau spații verzi în proprietate ;
- măsuri de etanşeizare a instalaţiilor , branşamentelor şi a reţelelor , pentru eliminarea
pierderilor de apă potabilă şi a apelor uzate menajere din conductele care se vor extinde
în zonă ;
- măsuri pentru asigurarea stabilităţii terenului prin plantarea , la distante de minim 2,00 m
faţă de limitele posterioare ale parcelei de arbori cu rădăcini pivotante care armează
stratele , consumă apa din teren şi îmbunătăţesc parametrii geotehnici ai stratelor ;
- măsuri pentru depozitarea controlată , colectarea şi transportul gunoaielor menajere .

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

S-a identificat tipul de proprietate asupra bunurilor imobile – teren + construcţii:


- Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice (parcele existente);
- Terenuri proprietate publică de interes local (drum , acostament).

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prevederile P.U.Z. – ului se realizează etapizat , pe probleme prioritare , menite să răspundă


direct necesităţilor de dezvoltare a zonei .
S-au tratat următoarele categorii generale de probleme :
- organizarea reţelei stradale ;
- zonificarea funcţională a terenurilor ;
- indici şi indicatori urbanistici ( regim de aliniere , regim de înălţime , P.O.T. , C.U.T. ) ;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare ;
- statutul juridic al terenurilor ;
- măsuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice ;
- măsuri de protecţie a mediului ;
- reglementări specifice detaliate - permisiuni şi restricţii – incluse în regulamentul local de
urbanism aferent P.U.Z.
Fiecare parcelă destinată construirii îndeplineşte cumulat următoarele condiţii :
- acces direct carosabil şi pietonal ;
- posibilitatea de racordare la reţelele edilitare propuse ,
- asigurarea parcării şi garării în interiorul parcelei.

Pentru perioada următoare , prioritar ar fi lucrările de infrastructură : drum , utilități .

Întocmit,

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ


Arh. Doina Negoiţă
9
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.
PARCELARE
I DISPOZIŢII GENERALE
ROLUL RLU
Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ el
întărind şi detaliind reglementările.
Prescripţiile cuprinse în RLU – permisiuni şi restricţii , sunt obligatorii pe întreg teritoriu ce
face obiectul PUZ .
BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII
Reglementările cuprinse în PUG şi în prescripţiile regulamentului local de urbanism aferente
PUG , pentru zona ce face obiectul PUZ .
Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a
unei zone din localitate şi cuprinde prevederi coordonate , necesare atingerii obiectivelor sale.
Prin Puz se stabilesc obiectivele , acţiunile , priorităţile , reglementările de urbanism –
permisiuni şi restricţii necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din
zona studiată .
In conţinutul PUZ se tratează următoarele categorii generale de probleme :
- organizarea reţelei stradale - accese ;
- organizarea urbanistic - arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane ;
- indici şi indicatori urbanistici ( regim de aliniere , regim de înălţime , POT , CUT, etc) ;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare ;
- statutul juridic şi circulaţia terenurilor ;
- măsuri de protecţie a mediului ;

DOMENIUL DE APLICARE
Documentaţia de urbanism în faza P.U.Z. este elaborată pe terenuri aflate în domeniul
privat al persoanelor fizice , în suprafaţa totală de 2 055 mp .

II REGULI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural


Zona studiată este ferită de surse de poluare .
Proprietarii loturilor vor beneficia de servicii pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor.
Schimbarea folosinţei actuale a terenului din teren categorie de folosință fâneață în teren
categorie de folosință curți construcții.

10
Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public
Pregătirea terenului pentru realizarea viitoarelor construcţii trebuie să respecte
documentațiile tehnice si studiile de teren prevazute în Autorizațiile de Construire.

Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii


- LOCUINŢE INDIVIDUALE pe loturi
- regim de înălţime max. S + P + 2E
P.O.T. maxim = 45 %
C.U.T. maxim = 1,3
Alinierea clădirilor
Toate clădirile propuse prin PUZ se vor amplasa retrase faţă de aliniamentul existent al
parcelei minim 4 m .
Alinierea laterală a clădirilor
Distanţele minime faţă de limitele laterale ale parcelei:
- 2,00 m, respectiv 3,00 m faţă de limitele laterale ale parcelelor ceea ce permite o bună
însorire ;
Alinierea de spate a clădirilor
Retragerea fată de limita din spate a parcelei:
- 5,00 m minim - retragerile clădirilor faţă de limita din spate a parcelelor ;
Echiparea edilitară a parcelelor
Autorizarea construirii pe fiecare parcelă este permisă cu condiţia branşării/racordării
fiecărei construcţii (nou consumator) la reţele edilitare care se vor realiza în zonă .
• Alimentare cu apă potabilă
- branşament direct din reţeaua publică;
- cămin de branşament şi apometru;
• Canalizarea menajeră în sistem local
• Alimentare cu energie electrică
- racord la reţeaua publică;
- firidă de branşament şi contor măsurare consum;
Alimentare cu gaze naturale
- branşament din reţeaua publică;
- firidă contor măsurare consum;
Poziţiile în amenajabil şi distanţele faţă de clădire şi/sau de limitele parcelei ale căminelor de
branşament şi racord, a firidelor de branşament şi contor vor fi stabilite prin proiecte de specialitate
la faza PT şi vor fi prezentate în D.T.A.C.
In amenajabilul fiecărei parcelei se va asigura în mod obligatoriu scurgerea apelor pluviale de
pe construcţiile propuse.
Garajul şi/sau parcajul aflate pe parcelă
Autorizarea construirii pe fiecare parcelă se face cu obligativitatea asigurării garării şi parcării
pe fiecare parcelă; necesarul locurilor de garare/parcare va fi calculat conform Normativului P132-
93.
11
Toate construcţiile vor avea garaje. Garajul va fi integrat în clădire, sau se poate realiza într-o
construcţie separată.
Pentru parcarea suplimentară sau ocazională pe parcelă se pot organiza locuri de parcare în
amenajabilul parcelei.

Spaţiile plantate din interiorul parcelei


In amenajabilul parcelei se vor organiza spaţii plantate de tipul:
- grădini de agrement (cu flori şi arbuşti);
- plantaţii de arbori şi/sau pomi fructiferi cu respectarea distanţelor de plantare în
concordanţă cu art. 607, 608, 609 din Codul Civil; distanţa de plantare a arborilor sau
pomilor înalţi este de minim 2,0 m faţă de limitele de proprietate şi de minim 3,0 m faţă de
clădire;
Amenajările cu caracter de agrement din amenajabil pot fi:
Terase neacoperite, scări, rampe de acces carosabil sau pietonal, mobilier fix de grădină,
pergole, chioşcuri de grădină, bazine de înot sau pentru fântâni decorative, coteţ pentru câine.
Modul de amenajare a terenului în legătură cu funcţiunile din clădire (terase, trepte,
jardiniere, plantaţii ş.a.) se va preciza prin D.T.AC.
Împrejmuirile parcelei
La autorizarea construirii pe parcelă, proiectul de împrejmuire va fi componenta obligatorie
pentru D.T.A.C.
Împrejmuirea spre domeniul public (de faţadă) se va trata unitar astfel:
- împrejmuirile către drumul public vor fi transparente minim 50% din suprafaţa
împrejmuirilor pe fiecare aliniament;
- înălţimea împrejmuirilor va fi de maxim 2,00 m ;
- soclul poate fi opac cu înălţime maximă de 0,60 m şi trebuie să permită scurgerea
apelor pluviale.
Împrejmuirea între proprietăţi se va realiza cu materiale specifice , cu respectarea Codului
Civil privind vecinătăţile , strict în limita proprietăţii sau în axul hotarului dintre proprietăţi , cu acordul
notarial al vecinilor direct afectaţi , H. max. = 2,20m.

Condiţionări pentru clădirile zonei studiate


Clădirile care urmează să fie realizate pe fiecare parcelă în parte se vor înscrie în condiţiile
prevăzute în Regulamentul local de urbanism

Utilizări admise : locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri , în regim de
construire continuu (înșiruit ) sau discontinuu (cuplat sau izolat) ; echipamente publice specifice
zonei rezidențiale , scuaruri publice;
Utilizări admise cu condiționări :
L1- se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă mansardare
ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa nivelului mansardei va fi
de maxim 60% din aria unui nivel curent; se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici
12
activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC, să nu
genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă
program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi
producţie; funcţiunile comerciale, serviciile complementare locuirii şi activităţile manufacturiere cu
suprafaţa desfăşurată peste 250 mp. se pot admite cu condiţia elaborării şi aprobării unor
documentaţii PUD; în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor
îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se
poate face direct sau în baza unor documentaţii PUD (după caz).

Utilizări interzise :
L1 - se interzic următoarele utilizări:
funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, generează un
trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;
activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat
(vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru
depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele
22.00;
realizarea unor false mansarde; anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;
construcţii provizorii; instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; dispunerea de panouri de afişaj
pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros;
depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea
pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi productive care
utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice; staţii de betoane;
autobaze; staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; spălătorii chimice; lucrări de
terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele
adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Întocmit,

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ


Arh. Doina Negoiţă

13