Sunteți pe pagina 1din 195

PROPUNERE TEHNICA

REABILTARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SAT BILIEȘTI,


COMUNA BILIEȘTI, JUD. VRANCEA
Propunerea tehnica contine:

Formular nr. 3 - Organizarea lucrarilor

Formular nr. 4 - Caracteristici tehnice ale Ofertei

Formular nr. 5 - Metodologia pentru realizarea lucrarii

Formular nr. 6 - Program

Formular nr. 7 - Resurse

Formular nr. 8 - Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la


relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări
Formular nr. 3

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

ORGANIZAREA LUCRARILOR

Ofertantul va furniza cel putin urmartoarele informatii minime:

a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:

Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de


amplasamanetul in cauza, prin realizarea unei descrieri privind:

1. Cladiri existente pe amplasament

2. Zone de depozitare

3. Accese in santier

4. Lucrari temporare

5. Etape esentiale

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
Caracteristici principale
1. Caracteristicile amplasamentului

Amplasamentul aferent caminului cultural din satul Biliesti, se afla in intravilanul localitatii Biliesti,
com. Biliesti, jud. Vrancea, si apartine domeniului public al comunei. Este in proprietatea
Consiliului Local al comunei Biliesti, conform extrasului de carte funciara nr. 50807 si a HG nr.
908/2002, are o suprafata de 1404 mp, identificat prin - p.c. 1850 Cc.

Vecinatati:

- Nord – drum comunal DC145;


- Sud – proprietate privata Popa Viorel – distanta pana la cladire locuinta 27m;
- Est – drum judetean DJ 204D;
- Vest – proprietate privata Moise Ioan – distanta pana la cladire spatiu comercial
4m;
Accesul pe teren se realizeaza din drumul judetean DJ 204D si vizeaza 2 tipuri:

- pietonal si auto.

Nu exista retele edilitare care sa traverseze terenul.

Echipare edilitara - zona este partial echipata edilitar.

2. Descrierea functionala

Caminul cultural din satul Biliesti, comuna Biliesti este o clădire cu regim de inaltime
Parter amplasată în satul Biliesti.
Clădirea a fost construită în anul 1971 și are structura de rezistență pe zidarie portanta și
planșee din lemn. Pereții sunt realizați din zidărie de carămidă presata plina, iar acoperișul este
tip șarpantă cu structura din lemn și învelitoarea din tabla zincata.
Clădirea actuală nu poate asigura condiţiile minime igienico-sanitare pentru desfăşurarea
oricăror activităţi culturale şi cu atât mai puţin realizarea unor servicii sociale specializate în
conformitate cu Legislaţia europeană în vigoare.

Clădirea în formatul existent prezintă disfuncționalități majore din punct de vedere al


functionalului, acesta fiind conceput fara a se prevedea spatii anexe necesare pentru
desfasurarea actului artistic in conditii optime.
• Nu exista grupuri sanitare separate pe sexe si nici grupuri sanitare pentru persoanele cu
deficiente locomotorii;
• Nu este prevazuta o camera vestiar si grup sanitar pentru actori ceea ce poate duce la
periclitarea actului artistic in sine;
• Nu este asigurat un birou administrativ si grupuri sanitare pentru personal;
Astfel incat se creeaza premisele necesare pentru construirea unor spatii care sa
deserveasca caminul cultural, structurate astfel:
Obiectul 1 - Extindere 1 - grupuri sanitare pentru public
Obiectul 2 - Extindere 2 - grupuri sanitare si vestiare pentru actori
Obiectul 3 - Extindere 3 - grupuri sanitare, camera ingrijitor si birou pentru personal
Obiectul 4 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural
Obiectul 5 - Amenajare incinta
Obiectul 6 - Retele utilitati incinta
Pe amplasament se va realiza modernizarea si extinderea caminului cultural existent cu
spatii aferente necesare pentru grupuri sanitare, vestiare actori si birou personal.

Caminul cultural adaposteste un numar de 162 de persoane si 3 angajati.

Cladirea propusa spre extindere va fi amplasata pe fatada posterioara a cladiirii existente,


la rost de 10 cm grosime umplut cu polistiren expandat ignifugat.

Parametri functionali ai caminului din satul Biliesti, comuna Biliesti, judetul Vrancea:

EXISTENT

Nr.
Ind. Denumire spatiu Autila (mp) H liber Risc incendiu
pers.

1 Magazie 5.28 3.92 mic 0

2 Magazie 2.70 3.92 mic 0

3 Magazie 13.60 3.92 mic 0

4 Magazie 9.00 3.92 mic 0

5 Magazie 10.95 3.92 mic 0

6 Sala festivitati 113.10 3.92 mic 162

7 Magazie 21.37 2.20 mic 0

total parter 176.00 162

Caminul cultural va avea urmatoarea organizare functionala:

PROPUS

Denumire spatiu Autila (mp) H liber Risc incendiu Nr. pers.

PARTER

Hol1primire 13.60 3,90 mic 0

Sala
2 evenimente 113.10 3.90 mic 162

Magazie
3 16.00 3.90 mic 0

Centrala
4 termica 5.28 3.90 mic 0

Camera
5 proiectie 3.06 3.90 mic 0

Hol1 5.25 2.70 mic 0


g.s.2 personal 4.61 2.70 mic 0

Camera
3 ingrijitor 3.77 2.70 mic 1

Birou
4 15.93 2.70 mic 1

Hol1 1.56 2.70 mic 0

g.s.2 femei 5.12 2.70 mic 0

g.s.3 barbati 3.71 2.70 mic 0

g.s.4 pers. Def.locom. 3.78 2.70 mic 0

Înălțimea liberă a parterului este de 3.90 m.


Accesul in centrala termica se face din exterior, de pe fatada laterala vest a constructiei propuse.
3. Organizarea de șantier
Avand in vedere ca lucrarile se executa in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu
ridica probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi amplasate in
perimetrul amplasamentului. Societatea noastra se obliga sa asigure realizarea constructiilor
provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, a activitatiii de
supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului
proiect.

Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de catre societatea noastra, astfel incat sa nu


afecteze constructiile din vecinatate si circulatia in zona. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri
organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

Pentru executia lucrarilor de constructii, ne vom preocupa de organizarea santierului.


Utilitatile existente, energie electrica, apa potabila, drumul de acces vor fi utilizate și de
constructor.

Gospodarirea deseurilor:
Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de
salubrizare autorizata si depoziate in locuri special amenajate conform prevederilor in vigoare.
Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separat pe tipuri. Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din
incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.Se vor
respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.

Accesul in santier se va realizeaza din drumul judetean DJ 204D.

Santierul
Asigurarea santierului in timpul lucrarilor:
Societatea noastra va asigura si va mentine siguranta pe santier si in afara zonei de constructie
pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:
a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce
intreprind activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor
folosite pentru realizarea acestor lucrari;
b) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;
c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si placi de
dare in folosinta.

Protectia mediului in timpul lucrarilor


Pe perioada constructiei, vom asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
▪ limitarii emisiilor de zgomot;
▪ limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;
▪ prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
▪ protejarii spatiilor verzi.

Constructiile provizorii
Inainte de inceperea lucrarilor, Societatea noastra va prezenta Dirigintelui de santier spre
aprobare, planul pentru amplasarea:
▪ magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului;
▪ vehiculelor si flotei de echipamente;
▪ altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in
prezentul contract;
▪ panourilor cu informatii in conformitate cu LNR.

Depozitarea temporara a materialelor


Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectându-se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării,
avem obligatia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
Avem dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligatiilor sale în perioada de garantie.
Caile de acces
Societatea noastra va suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu destinatie
specială si/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, vom obtine, cu riscul si pe cheltuiala noastra, orice alte facilităti suplimentare din
afara santierului, care îi pot fi necesare la executia lucrărilor care fac obiectul Contractului.
Suntem responsabi (în relatia dintre părti) de lucrările de întretinere, care pot fi necesare ca
urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Societatea noastra va asigura toate
marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritătilor
competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri;
Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.
Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, avem obligatia, de a nu stânjeni
inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care
deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane si
Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie,
daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau
în legătură cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.
Societatea noastra va utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul
propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii nostri; vom selecta traseele, vom alege si va folosi
vehiculele, vom limita si repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta
în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, vom despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Societatea noastra este responsabila si va plăti consolidarea, modificarea sau
îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul
santierului. Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe
faze de executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala .
Formular
nr. 4
Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

CARACTERISTICI TEHNICE ALE OFERTEI

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarele informatii minime:

1. Descrierea detaliata a componentelor majore ale Lucrarilor

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
CARACTERISTICILE CONSTRUCTILOR:
INDICATORI FIZICI EXISTENT DUPA DEMOLARE
Arie construita = 194,95 mp
Arie utila = 151,04 mp

INDICATORI FIZICI PROPUNERE EXTINDERI


Arie construita totala = 167.62 mp
Arie extinderi = 83,68 mp
Arie utila extinderi= 63,90 mp.
Arie terase = 83.94

Obiectul 1 - Extindere grupuri sanitare pentru public


Construcţia are funcţiunea de grupuri sanitare pentru public.

Dimensiuni maxime: 5.85 m x 3.05 m

Regim de înălţime: PARTER

HMAX. = 4.23 m

Hstreasina = 3.29 m

S construită = 17.53 mp

S desfasurată = 17.53 mp

S utilă = 14.17 mp

Obiectul 2- Extindere grupuri sanitare si vestiare pentru actori


Construcţia are funcţiunea de grupuri sanitare si vestiare pentru actori.

Dimensiuni maxime: 4.50 m x 6.50 m

Regim de înălţime: PARTER

HMAX. = 4.23 m

Hstreasina = 2.79 m

S construită = 29.25 mp

S desfasurată = 29.25 mp

S utilă = 20.17 mp

Terasa acoperita = 33.68 mp

Obiectul 3 - Extindere grupuri sanitare si birou pentru personal


Construcţia are funcţiunea de grupuri sanitare si birou pentru personal.

Dimensiuni maxime: 4.50 m x 8.20 m


Regim de înălţime: PARTER

HMAX. = 4.23 m

Hstreasina = 2.79 m

S construită = 36.90 mp

S desfasurată = 36.90 mp

S utilă = 29.56mp

Terasa acoperita = 42.83 mp

Obiectul 4 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural

Construcţia are funcţiunea camin cultural.

Dimensiuni maxime: 22.95 m x 11.65 m

Regim de înălţime: PARTER inalt

HMAX. = 3.87 m

Hstreasina = 5.73 m

S construită = 194.95 mp

S desfasurată = 194.95 mp

S utilă = 151.04 mp

Terasa acoperita = 7.43 mp

Obiectul 5 - Amenajare incinta


Arie spatii verzi = 1000 mp

Arie trotuare = 180 mp

Imprejmuire = 54 ml.

Obiectul 6 - Retele utilitati incinta


Instalatiile sanitare exterioare ale constructiei sunt:

- instalatia de alimentare cu apa potabila - bransamentul la retaua de


distributie existenta;
- retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajer - racordul la
bazinul betonat etans vidanjabil;
INDICATORI FIZICI TOTALI
Construcţia are funcţiunea de CAMIN CULTURAL
Dimensiuni maxime: 22.95m x 16.60 m
Regim de înălţime: PARTER
Arie construita totala = 362.57 mp
Arie utila = 214,94 mp
Volum = 658,62 mp
H. cornisa = 3,87 metri
H. maxim = 5,73 metri
REGIM TEHNIC REALIZAT:
POT 26%, CUT 0.26.
Construcţia proiectata se încadrează în:
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ “C - NORMALA” (conf. HGR nr. 766/1997)
CLASA DE IMPORTANŢĂ “III”(conf. Cod de proiectare seismic P100/1-2013).
GRADUL DE REZISTENŢĂ LA FOC ”III” (Conf. P118/1999).

ELEMENTE DE TRASARE:
Alinierea construcţiei propuse:

- faţă de limita drumului comunal DC145 - din lateral nord = 14.23m;


- faţă de limita proprietatii private - din lateral sud = distanta pana la cladire locuinta
27m;
- faţă de limita drumului judetean DJ 204D - din lateral est = 10.25m;
- faţă de limita proprietatii private - din lateral vest = 30.25 m = distanta pana la
cladire spatiu comercial 4m;

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Caminul cultural din satul Biliesti, comuna Biliesti este o clădire cu regim de inaltime
Parter amplasată în satul Biliesti.
Clădirea a fost construită în anul 1971 și are structura de rezistență pe zidarie portanta și
planșee din lemn. Pereții sunt realizați din zidărie de carămidă presata plina, iar acoperișul este
tip șarpantă cu structura din lemn și învelitoarea din tabla zincata.
Clădirea actuală nu poate asigura condiţiile minime igienico-sanitare pentru desfăşurarea
oricăror activităţi culturale şi cu atât mai puţin realizarea unor servicii sociale specializate în
conformitate cu Legislaţia europeană în vigoare.

Clădirea în formatul existent prezintă disfuncționalități majore din punct de vedere al


functionalului, acesta fiind conceput fara a se prevedea spatii anexe necesare pentru
desfasurarea actului artistic in conditii optime.
• Nu exista grupuri sanitare separate pe sexe si nici grupuri sanitare pentru persoanele cu
deficiente locomotorii;
• Nu este prevazuta o camera vestiar si grup sanitar pentru actori ceea ce poate duce la
periclitarea actului artistic in sine;
• Nu este asigurat un birou administrativ si grupuri sanitare pentru personal;
Astfel incat se creeaza premisele necesare pentru construirea unor spatii care sa
deserveasca caminul cultural, structurate astfel:
Obiectul 1 - Extindere 1 - grupuri sanitare pentru public
Obiectul 2 - Extindere 2 - grupuri sanitare si vestiare pentru actori
Obiectul 3 - Extindere 3 - grupuri sanitare, camera ingrijitor si birou pentru personal
Obiectul 4 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural
Obiectul 5 - Amenajare incinta
Obiectul 6 - Retele utilitati incinta
Pe amplasament se va realiza modernizarea si extinderea caminului cultural existent cu
spatii aferente necesare pentru grupuri sanitare, vestiare actori si birou personal.

Caminul cultural adaposteste un numar de 162 de persoane si 3 angajati.

Cladirea propusa spre extindere va fi amplasata pe fatada posterioara a cladiirii existente,


la rost de 10 cm grosime umplut cu polistiren expandat ignifugat.

Parametri functionali ai caminului din satul Biliesti, comuna Biliesti, judetul Vrancea:

EXISTENT

Nr.
Ind. Denumire spatiu Autila (mp) H liber Risc incendiu
pers.

1 Magazie 5.28 3.92 mic 0

2 Magazie 2.70 3.92 mic 0

3 Magazie 13.60 3.92 mic 0

4 Magazie 9.00 3.92 mic 0

5 Magazie 10.95 3.92 mic 0

6 Sala festivitati 113.10 3.92 mic 162

7 Magazie 21.37 2.20 mic 0

total parter 176.00 162

Caminul cultural va avea urmatoarea organizare functionala:

PROPUS

Denumire spatiu Autila (mp) H liber Risc incendiu Nr. pers.

PARTER

Hol1primire 13.60 3,90 mic 0

Sala
2 evenimente 113.10 3.90 mic 162

Magazie
3 16.00 3.90 mic 0

Centrala
4 termica 5.28 3.90 mic 0

Camera
5 proiectie 3.06 3.90 mic 0
Hol1 5.25 2.70 mic 0

g.s.2 personal 4.61 2.70 mic 0

Camera
3 ingrijitor 3.77 2.70 mic 1

Birou
4 15.93 2.70 mic 1

Hol1 1.56 2.70 mic 0

g.s.2 femei 5.12 2.70 mic 0

g.s.3 barbati 3.71 2.70 mic 0

g.s.4 pers. Def.locom. 3.78 2.70 mic 0

Înălțimea liberă a parterului este de 3.90 m.


Accesul in centrala termica se face din exterior, de pe fatada laterala vest a constructiei propuse.

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

SITUATIA EXISTENTA:

Sistemul constructiv

Caminul cultural din satul Biliesti, comuna Biliesti este o clădire cu regim de inaltime
Parter amplasată în satul Biliesti.
Caminul cultural din satul Biliesti, comuna Biliesti a fost construit in anul 1971.
Constructia, in care in prezent isi desfasoara activitatea postul de politie, are un regim de inaltime
parter inalt, cu dimensiunile in plan de 22.75x11.45m, si cu inaltimea la cornisa de 3.78m.
Structura de rezistenta este pe zidarie portanta de caramida ceramica plina, zidita cu mortar de
ciment. Zidurile portante reazama pe fundatiile cu bloc din beton armat de grosimea zidurilor,
45cm, si de 1.00m adancime, din care 0.90m in teren. La cota +3.90m exista o centura din beton
armat de 45*25cm pe care reazema grinzile din lemn de 20x30cm / 80cm interax, ale planseului
peste parter. Grinzile din lemn si cosoroabele sunt solidarizate de centurile din beton cu armaturi
din otel OB37. Acoperisul este de tip sarpanta pe scaune din lemn cu invelitare din table plane pe
astereala din scandura. Tavanul cladirii este din sipci de lemn lutuite. In podul cladirii nu exista
podina.

Cladirea a suferit lucrari haotice de intretinere si extindere.

In timp, caminului i-au fost alipite doua constructii anexe care se vor demola, intrucat
acestea nu respecta normele si legislatia in vigoare de rezistenta si stabilitate, avand fundatii de
30cm adancime.

Suprafata construita aferenta caminului este de 217 mp.


Suprafata construita desfasurata este egala cu suprafata construita: 217 mp.

Valoarea de inventar a caminului este de 140.890,00 lei

Finisajele interioare se prezinta astfel:

Tamplaria interioara:
• Usi interioare din metal, cu finisaj HPL – stejar, la culoarea finisajelor din sala de
evenimente, pe caile de evacuare si acces principal;
• Usi interioare cu panel din MDF – la grupurile sanitare;
Pardoselile:
o Gresie ceramica pentru spatii umede, la grupurile sanitare;
o Gresie antiderapanta in camera centralei;
o Gresie ceramica pentru trafic intens pe holuri, in sala de evenimente, camera
actori, camera centrala telefonica;
o Gresia ceramica atat pe holuri cat si la grupurile sanitare se bordeaza cu plinta
de 10 cm;
o Stratul suport al pardoselilor consta intr-o sapa de egalizare de 3-4 cm grosime
din mortar.
Peretii:
o Zugraveala cu var lavabil in general in toate spatiile;
o La grupurile sanitare peretii sunt protejati cu faianta pana la o inaltime de 2.10m;
o In camera centralei peretii vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 2,10 cm;
Tavanele:
o Zugraveala cu var lavabil in holuri, vestiare actori, hol acces si grupuri sanitare;
o In sala de evenimente, la inaltimea 3.92 de la cota ±0,00 este amplasat tavanul
fals din placi de gips-carton 12.5mm grosime RF, finisat cu varuiala de culoare alba.
Finisajele exterioare se prezinta astfel:

1. soclu tencuiala tip mozaic culoare -maron

2. trotuar perimetral dale prefabricate

3. tencuiala decorativa de exterior -culoare alb

4. tencuiala decoreativa de exterior - culoare bej

5. glaf profil al.- culoare maron

6. tamplarie profil pvc. cu geam termopan si bariera termica - culoare maron

7. stalpi din lemn -vopsiti culoare maron

8. profil ancadramental la usii -culoare maron

9.terasa acces placata cu gresie antiderapanta de exterior -culoare maron

10. cos de fum- otel inoxidabil

11.profil ancadramental din polistiren extrudat culoare - bej


12.jgheaburi si burlane tabla culoare - maron

13.pazie dulapi de rasinoase vopsiti culoare - maron

14. invelitoare din tabla tip ,, tigla '' culoare maron

15.calcan - Zid antifoc cu suprainaltare din caramida spre sud, pana la inaltimea de 6.10 m
fata de cota ±0,00, cu 30 cm mai mult fata de inaltimea la coama;

16. sorturi din tabla protectie calcan

SITUATIA PROPUSA:

Toate extinderile vor avea urmatorul sistem constructiv:

Inchiderile exterioare sunt realizate cu un sistem de zidarie caramida GV in grosime de


25cm, termoizolata cu placi rigide de vata minerala în grosime de 10cm. Compartimentarile
interioare sunt din zidarie din caramida GV in grosime de 15cm.
Infrastructura extinderilor este alcătuită din fundaţii continui sub ziduri din beton armat,
excentrice la alipirea cu cladirea existenta.
Suprastructura este alcătuită din zidarie portanta din caramida cu samburi si centuri din
beton armat clasa A1 reacţie la foc, REI 180 şi închideri exterioare cu zidarie 25 cm grosime, din
clasa A1 reacţie la foc, EI 180, cu planseul peste parter din lemn termoizolat cu vata minerala
saltele si placat cu placi din gips-carton rezistent la foc.
Pardoselile se vor realiza funcţie de destinaţia spaţiului:

- pardoseli din gresie ceramica in bai;


- pardoseli din gresie antiderapanta pe terasa de acces.
Planseele din beton armat vor fi acoperite cu o sapa de egalizare de 3-4cm grosime din
mortar M100 T, pentru creearea unei suprafete plane si fara fisuri ca suport pentru pardoseala
finita.

Pereţii și tavanele vor fi finisaţi cu var lavabil culoare albă. In bai se va monta faianta
pana la inaltimea de 2.10m.

Tâmplăriainterioara va fi din usi din pvc pline cu panel.

Tamplariaexterioara va fi din PVC cu geam termopan cu bariera termica, culoare alb.


Glafurile interioare cat si exterioare vor fi din PVC si cele exterioare din tabla vopsita in camp
electrostatic, culoare alb.

Finisaje exterioare:

1. soclu tencuiala tip mozaic culoare -maron


2. trotuar perimetral dale prefabricate
3. tencuiala decorativa de exterior -culoare alb
4. tencuiala decoreativa de exterior - culoare bej
5. glaf profil al.- culoare maron
6. tamplarie profil pvc. cu geam termopan si bariera termica - culoare maron
7. stalpi din lemn -vopsiti culoare maron
8. profil ancadramental la usii -culoare maron
9. terasa acces placata cu gresie antiderapanta de exterior -culoare maron
10. cos de fum- otel inoxidabil
11. profil ancadramental din polistiren extrudat culoare - bej
12. jgheaburi si burlane tabla culoare - maron
13. pazie dulapi de rasinoase vopsiti culoare - maron
14. invelitoare din tabla tip ,, tigla '' culoare maron
15. calcan
16. sorturi din tabla protectie calcan

Acoperisul si invelitoarea:

Acoperişul, existent, este de tip sarpanta din lemn ecarisat, realizata din popi și capriori
din lemn, ignifugati, REI 15, realizat într-o singura apa cu panta de 33.5%.
Învelitoarea va fi realizată din tigla metalica, din clasa A1 reacţie la foc, EI15. Evacuarea
apelor pluviale se realizeaza prin intermediul burlanelor si jgheaburilor realizate din tabla vopsita.
Toate burlanele se opresc la 30cm mai sus fata de CTA.
Extinderile sunt legate de caminul existent prin terase acoperite, alcatuite din elemente
structurale din lemn ignifugate si tratate antiseptic. Terasele vor avea o platforma betonata si vor
fi placate cu gresie antiderapanta. Popii din lemn vor fi amplasati pe conturul exterior al teraselor,
iar acoperisul va fi prelungit din cadrul acoperisului caminului, pana la limita acestora.

Executia lucrarilor se va realiza in termen de 16 luni de la emiterea ordinului de incepere.


Perioada de garanţiei de bună execuţie a lucrărilor 36 luni.
Formular
nr. 5

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va furniza cele putin urmatoarelor informatii minime:

Ofertantul va descrie abordarea generala, metodologia pentru realizarea lucrarilor, inclusiv


descrieri detaliate pentru metodele de lucru pentru componentele majore ale Lucrarilor.

Ofertant/ Lider asociere ,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL
GENERALITATI

LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE


Societatea noastra va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale
propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru
fiecare produs.
Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona
producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta.
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR
Societatea noastra va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale
materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica
daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta condiţiile impuse prin proiect.
Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi
retinut de proiectantul general.
Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte
caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii
suplimentare specifice acestui proiect.
Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile
racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice.

CONTROLUL CALITATII
ASIGURAREA CALITATII
Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor,
conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea
specificata in proiect si documentele contractului.
Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.
In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in
vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de
inceperea lucrarilor.
Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru
calitatea lucrarii.
Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul
cerut si calitatea specificata.
Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in
desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor.
Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate
si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul
montajului sau in exploatarea cladirii.
SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI
Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate
de legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului.
Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general
rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si
conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor
asigura mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si
ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie.
Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii
incercarilor proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania.
In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate,
acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de
proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul
general.

INSPECTII DE CALITATE
Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa
execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului.
Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului
general, indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau
neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului.
Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va
asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar.
Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de
momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire.
Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu
proiectul si documentele contractului.

EXECUTIE
VERIFICAREA CONDITIILOR
Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului
pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in
conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare.
Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente.
Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din
specificatii.
Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc
caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.
PREGATIRE
Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material
sau substanta.
Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea
urmatorului material sau substanta.
Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul
anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de
producator.
MATERIALE SI UTILAJE
MATERIALE
Se vor folosi numai materiale si utilaje noi.
Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator
care a executat piesele care sunt inlocuite.
MANIPULARE SI TRANSPORT
Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor
producatorului.
Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se
asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt
corecte.
Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.
DEPOZITARE SI PROTECTIE
Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile
producatorului.
Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se
vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil. Materialele prefabricate depozitate afara
vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului.
Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand
conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.
Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii
impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea
materialelor.
Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in
care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a
preveni amestecul cu materiale straine.
Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor
dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror
defectiuni.
Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu
usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate
pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.
LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE
In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul
general va putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta.
In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general
va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.
INLOCUIR
Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de
la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor.
Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina
antreprenorului general.
Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea
propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.
Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:
A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de
calitate al produsului specificat original.
Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original.Va
coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul
executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar.Nu vor exista cereri
pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului.
Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea
obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor.
Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca
posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista
o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor
contractului.
Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:
- Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare.
Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.
- Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv
si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile
impuse.
- Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate
mai sus.
Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba
sau nu cererea.
GARANTII
CAPITOLUL CUPRINDE
Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale
materialelor si utilajelor.
FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR
Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu
fiecare element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului.
Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor,
furnizorilor si producatorilor implicati in proiect.
PREGATIREA GARANTIILOR
Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii
responsabili cu proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei
lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea
beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala
este determinata.
Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.
DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR
Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu
permisiunea beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum
zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv.
In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei
preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in
consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.

INCHIDEREA CONTRACTULUI
REFERINTE
Legea calitatii in constructii.
Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente
elaborate in temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in
constructii.
Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii.
Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI
Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost
verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele
contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general.
Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al
calitatii in constructii.
Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.
CURATENIA FINALA
Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului.
Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere;
vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele
transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul.
Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata
si material care este curatat.
Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare.
Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere.
Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate.
Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile
temporare de pe santier.
REGLAJE
Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a
asigura functionarea lor in conditii optime.
DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA
Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; toate
schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:
- Planse.
- Specificatii.
- Completari.
- Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.
- Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.
- Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.
Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si
exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului.
Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite
pentru executie.
Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile.
Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si
inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:
- Numele producatorului, modelul si seria produsului.
- Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.
- Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.
Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se
va marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei,
inclusiv urmatoarele:
- Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.
- Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a
accesoriilor, corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.
- Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare
si accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile
ale lucrarii.
- Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.
- Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE
Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere,
si coperti de plastic.
Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI
INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare.
Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic
dupa descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar.
Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui
material sau sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:
Partea 1: Lista cu nume, adrese, numere de telefon si fax ale proiectantului general,
antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.
Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor
tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru
fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale
subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele:
- Breviare de calcul.
- Lista de utilaje.
- Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.
- Instructiuni de utilizare.
- Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.
- Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti
recomandati.
Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:
- Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.
- Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.
- Certificate de agrement ale organismelor abilitate.
- Certificatele de garantii si obligatii in original.
Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de
receptia finala. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile
proiectantului general.
Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea
finala.
Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece
zile dupa inspectia finala.
PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE
Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in
cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj.
Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.
GARANTII SI OBLIGATII
Se vor furniza in doua exemplare.
Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori.
Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia
preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia
partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie.
SERVICII DE INTRETINERE
Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu
specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare
sau pe perioada de garantie.
Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp
regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor.
Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se
vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb
fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale.
Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor
fara aprobare in scris de la beneficiar.

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din


Romania. In absenta unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene.
SCHELE METALICE
Generalitati
Nu se vor folosi decat sisteme de schele agrementate.
Schele si balustradele de protectie, care servesc protectiei vietii si sanatatii muncitorilor
construtorului si a altor persoane care lucreaza pe santier, nu se considera incluse in pretul
ofertat si vor fi decontate special pe durata realizarii investitiei.
Beneficiarul este instiintat cu cel putin o saptamana inainte de montarea si demontarea
schelelor.
Sistemul de schele se va monta, demonta si modifica numai sub supravegherea unei
persoane calificate si apte profesional, care a fost instruita special pentru aceasta sarcina. Se va
face dovada ca firma are salariati specializati pentru montarea, demontarea, modificarea
schelelor. Atat executantul cat si beneficiarul trebuie sa ia masurile care se impun pe baza
normelor de protectie a muncii asupra determinarii pericolelor si a masuratorilor obligatorii in
functie de particularitatile fiecarui caz.
Constructorul trebuie sa faca dovada ca montajul se va efectua numai:
- Sub supravegherea unei persoane specializate.
- De catre angajati calificati.
Schela trebuie verificata dupa fiecare montare sau inaintea fiecarei puneri in functiune de
catre o persoana calificata. Verificarea se documenteaza. Anumite zone ale schelei care nu sunt
pregatite pentru utilizare, mai ales in timpul montarii, demontarii si modificarii, vor fi marcate cu
semnul de interdictie Accesul interzis.
Schela trebuie verificata inainte de fiecare punere in functiune. Verificarea se va
consemna prin proces verbal.
Masurare si decontare
Daca mai sunt necesare schele de protectie la cererea beneficiarului, tinerea la dispozitie
va fi decontata.
Daca dupa terminara lucrarilor propii, schelele vor fi folosite in continuare de beneficiar,
incepând cu acea zi tinerea la dispozitie se calculeaza separat.
CONFECTII METALICE, BALUSTRAZI, MANA CURENTA
Generalitati
Prevederile prezentului capitol se aplica la:
• mana curenta care se monteaza pe peretii casei scarii
• profilele de protectie muchie treapta la scarile exterioare si la cele
interioare
• profilele care vor proteja peretii de agresiunile mecanice provocate de
lovirea cu spatarul scaunelor
• profilele care vor proteja muchiile (colturile) exterioare ale peretilor
interiori, pana la inaltinea de 1,5-2,0m, functie de lungimea profilului ofertat
• profilele care vor masca rostul de dilatatie, din interior, de pe orizontala
(pardosea) sau verticala (perete).
Profilele, fiind lucrari destinate de regula a ramane vizibile, calitatea lor din punct de
vedere al aspectului poate fi verificata oricind, chiar dupa terminarea intregului obiect si, in
consecinta, nu este necesar a se incheia procese-verbale de lucrari ascunse, ci numai pentru
fazele de lucrari.
Orice lucrare de montaj profile va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea
tuturor celorlalte lucrari.
Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie prevazuta in prescriptiile tehnice, pregatirea suprafetei suport conform indicatiilor
producatorilor, utilizarea tipului mortarului indicat in proiect, precum si tehnologia de aplicare si
conditiile de mediu prevazute in normative, prezentul proiect si prescriptiile producatorilor.
Prevederi pentru materiale.
Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor pune
in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu
prevederile si specificatiile din prezentul proiect, completate, unde este cazul, cu prevederile
standardelor in vigoare.
Mana curenta are o subtructura, din aluminiu sau ranforsata cu aluminiu, care se
monteaza pe perete si o suprastructura din plastic rigid care se monteaza peste aceasta.
Sistemul va avea in compunere si elementele de legatura si inchidere necesare.
Profilul de protectie muchie treapta la scarile exterioare, va fi un profil din alama, lustruit,
avand latura verticala (care culca. pe contratreapta) de minim 10mm, latura orizontala (de pe
treapta) de minim 30mm si avand un sant, de latime minima 10mm, pentru lipirea unei benzi
antiderapante cu rezistenta la alunecare R13 (conform DIN 51130).
Profilul de protectie muchie treapta la scarile interioare va fi analog profilului de la Art.
anterior fiind din aluminiu lustruit.
Banda autoadeziva antiderapanta va fi de culoare neagra.
Mana curenta si profilele de protectie perete descrise vor fi furnizate, de preferinta, de
acelasi producator si vor avea aceeasi ton de culoare, aleasa de proiectant functie de mostrele
de culoare puse la dispozitie de catre antreprenor.
Profilele care vor masca rosturile orizontale si verticale vor fi profile din aluminiu, lustruite,
cu fixare mecanica le una din laturi avand latimea de 100mm,
grosimea de 3mm si fiind montate dintr-o singura bucata (fara inadiri) pe fiecare directie pe
perete si pardoseala.
Capatul care nu se fixeaxa mecanic se lipeste cu un mastic trasparent.
Prevederi pentru executie
Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol, este necesar sa se verifice
daca au fost executate si receptionate toate lucrarile:
- necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol
- destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol
- a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in
prezentul.
Executia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a verificat
materialele care urmeaza a fi folosite, dupa cum urmeaza:
- au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile
prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare
- au fost corect transportate si depozitate.
Umiditatea suportului, pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi de
maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu umidometrul
electronic in rest.
Toate profilele se vor fixa prin prindere mecanica, cu surub si diblu, de suport.
Suruburile pentru fixarea profilelor de protectie muchie treapta de la scarile exterioare vor
fi din inox.
Dupa fixarea profilelor de protectie muchie treapta se va aplica banda autoadeziva
antiderapanta.
Receptia calitativa
Principalele verificari de calitate sunt:
- aspectul si starea generala
- elementele geometrice (grosime, planitate, simetrie)
- soliditatea fixarii
- planeitatea trecerilor de la pardoselile prevazute la cele speciale
- corespondenta cu proiectul si detaliile de executie convenite intre proiectant si
executant.
Prin examinare vizuala se va verifica si corespondenta elementelor cu forma din proiect.
Planitatea suprafetei se va verifica dreptarul de 2 m, asezat in orice directie pe suprafata.
Abaterile admisibile in ceea ce priveste planitatea suprafetelor sunt de maximum 1mm/1m
necumulativ.
LUCRARI DE DULGHERIE
Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tamplarie
structurale pentru acoperisuri, pentru pardoselile din lemn, placari cu lambriuri.
Lucrarile pentru tamplarie pentru acoperis sunt necesare atat in constructiile noi cat si in
cele de reabilitare, in timp ce cele pentru pardoseli din lemn doar in lucrarile de reparatii in
cladirile monumente istorice.
Pentru tamplaria din lemn vedeti capitolul pentru Lucrari de arhitectura: - Tamplarie din
lemn.
Componentele de tamplarie pot avea urmatoarele functii: decorative, mecanice si
portante.
Materiale si echipamente folosite, livrare, manipulare si depozitare
Materiale:
Lucrarile includ urmatoarele articole si materiale:
a) Elemente structurale din lemn
Capriorii - piese din lemn dispuse dupa linia de cea mai mare panta, care sustin
elementele secundare ale acoperisului (sipci, astereala); se executa din rigle de lemn care
reazema pe pane; distanta uzuala intre capriori este de 0,7 - 1,2 m;
Panele sunt piese din lemn, rezemate pe popi, dispuse longitudinal cladirii; distantele
uzale intre pane sunt de 2,0 - 3,5 m; deschiderea panei este intre 3,0 - 5,0 m; innadirea panelor
se face in dreptul popilor;
Cosoroabele - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale cladirii, pe care
sprijina capriorii; se ancoreaza din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin intermediul unor
scoabe metalice;
Popii sunt piese realizate in general din lemn rotund asezati vertical sau inclinat; popii
reazema pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul unor talpi; la partea
superioara popii sustin panele; in mod curent, sectiunile popilor au diametrul de 12 - 16 mm;
Clestii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizeaza popii intre ei in sectiune
transversala formand impreuna cu acestia un cadru indeformabil; clestii se amplasaaza sub
pane si se prind de capriori si pane cu buloane sau cuie; in dreptul prinderii popii rotunzi se
tesesc in vederea asigurarii unor suprafete plane de contact cu clestii; sectiunea uzuala pentru
clesti este de 2,8 x 15 cm;
Contrafisele sunt piese din lemn rotund (cand popii sunt din lemn rotund) sau din lemn
ecarisat (cand popii sunt din lemn ecarisat), care realizeaza contravantuirea longitudinala a
sarpantei si care preiau incarcarile orizontale; in mod curent contrafisele au diametrul de 10 - 12
cm;
Scaun = ansamblu transversal alcatuit din popi, clesti si capriorii din dreptul clestilor;
distanta optima dintre scaune este de 3 - 5m;
Toate aceste dimensiuni si caracteristici sunt orientative. Pentru realizarea sarpantelor
scolilor se vor respecta dimensiunile si caracteristicile indicate in planse.
Marea majoritate a elementelor sarpantei o reprezinta piesele din lemn. Acestea trebuie
sa respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor in vigoare
b) Sipci, panori, placi pentru acoperis
Placi din lemn din esenta tare pentru pardoseli lamba si uluc;
Panouri din lemn din esenta moale sau placi din cherestea ca suport pentru membranele
acoperisului si stratul de scanduri de sub acoperis;
Structura lucarna;
Sageac;
Placarea partii de dedesupt a acoperisului;
Sipci pentru fixarea tiglelor si tablelor din metal.
Panouri pentru placarea peretilor interiori cu lamba si uluc;
Scari, mana curenta, balustrade din lemn (in cladirile istorice);
Placi de protectie pentru peretii interiori din lemn masiv;
Glafuri interioare pentru usi din lemn, placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina
sau marmura artificiala (Werzalit sau similar aprobate);
c) Mobile incorporata
Panouri din lemn masiv, placa aglomerata acoperita cu rasina din melamina si placaj
pentru dulapuri, dulapuri etc. conform planselor.
Table;
Masti de protectie din lemn pentru calorifere.
d) Accesorii
Cuie si suruburi,
Bolturi, piulite si saibe;
Placi pentru insurubare si talpi;
Ancore din otel;
Adezivi;
Protectii impotriva ciupercilor;
Produse de ignifugare.
e) Echipamente
Macarale;
Elevatoare si trolii.
Livrare, Manipulare si Depozitare:
Cheresteaua structurala trebuie sa fie insotita de certificatele de calitate si de alte
documente care sa certifice orice tratament industrial. Cheresteaua se va depozita in stive, la
distanta de sol si astfel incat sa fie evitat contactul cu apa de ploaie,si sa fie permisa o buna
circulatie a aerului intre straturile de cherestea. Cheresteaua de calitati diferite se vor marca si
depozita diferit.
Elementele pre-asamblate (cum ar fi ferme prinse in cuie sau grinzi grele din lemn
laminat) vor fi depozitate astfel incat sa se asigure accesul usor cu macarele, elevatoare, trolii si
alte masini de ridicare. Se vor proteja impotriva oricaror deteriorari cauzate de vant puternic.
Lemnul pentru tamplarie se va trasporta in mijloace de transport inchise, evitand orice
deteriorari in timpul transportului. Orice parti mobile ale tamplariei (sertare, usi etc.) se vor fixa
pentru a evita deschiderea accidentala.
Suprafetele expuse se vor proteja impotriva zgarieturilor.
Panourile pentru placare trebuie sa fie transportate in invelisuri de plastic si legate,
pentru a evita orice deteriorare.
Tamplaria va fi depozitata intr-un loc uscat de pe santier, bine protejata de intemperii.
Orice material inflamabil se va tine departe piesele din lemn si de tamplarie.
Elementele metalice de ancorare si de legatura se vor depozita separate, in spatii
inchise, in vederea evitarii contactului direct cu umiditatea din atmosfera.
Elementele din lemn care se folosesc la realizarea şarpantelor trebuie sa fie uscate, fara
fisuri si crapaturi vizilbile
Predari:
Inainte de inceperea lucrarilor, Contractorul va furniza plansele de excutie si mostre de
materiale pentru a fi aprobate de Diriginte. Tamplaria facuta pe comanda va fi detaliata atat
privind cota cat si sectiunea.
Executia lucrarilor, montare, instalare, montaj.
Tamplarie neprelucrata:
Toata tamplaria trebuie marcata in stricta concordanta cu planurile si trebuie fixate in cea
mai buna metoda posibila si cu aprobarea Proiectantului si Investitorului. Structura de lemn se va
prinde corect, se va verifica, prinse in suruburi sau bolturi cum este necesar. Imbinarile
longitudinale din sageacuri, etc. trebuie facute pe suporturi.
Elementele din lemn cu imbinari suprapuse, trebuie sa se suprapuna 150 mm sau de 2
ori inaltimea elemntului cel mai mare.
Cuiele, suruburile, piron, bolturi, ancore pentru incadrare si conectori pentru elemente de
lemn trebuie prevazute unde este necesar si cum este proiectat.
In afara de imbinarile care sunt proiectate in lucrarile structurale altele nu sunt premise
decat cu permisiunea anterioara din partea Proiectantului. Nici un element structural nu va fi
taiate fara directionarea lor.
Pentru alte lucrari de tamplarie, elementele din lemn, vor fi pe cat posibil dintr- o bucata
pe aceeasi deschidere.
La colturi, elementele din lemn vor fi imbinate pe jumatate pentru elementele de aceasi
grosime si se vor suprapune suficient pentru materialele de grosimi diferite.
Controlul calitatii
Placi pentru acoperiş:
Placile din lemn pentru acoperis trebuie sa fie perfect plane pentru a preveni orice
deteriorare a membranei hidroizolatoare.
Structura din lemn a acoperisului va fi ancorata de centura ultimului nivel, pentru a rezista
la cel putin de 1,6kN/m2 forta de ridicare cand se testeaza in orice loc; sa fie in concordanta cu
cerintele producatorului pentru sistemul de acoperis.
Tratamente de conservare:
Elementele din lemn indicate in proiect vor fi conservate si tratate si vor fi in concordanta
cu cerintele aplicate conform C 46/86. Aceste conservari se vor face in concordanta cu normele
romanesti de sanatate si siguranta.
Conservarea pentru panourile din lemn care trebuie tratate structurile pentru acoperis
care probabil vor intra in contact cu sistemele de membrana ale acoperisului si cu scandurile din
lemn trebuie aprobate de Proiectant si de producatorul sistemului de acoperis. Creozotul,
pentaclorofenal, nafenatul din cupru si quinolinate din cupru de obicei nu sunt aprobate de
producatorii de sisteme de acoperisuri.
Produse de ignifugare:
Toate elementele structurale din lemn din mansarde, trebuie tratate cu produse ignifuge
conform standardelor in vigoare.
Elemente de finisaje din lemn:
Continutul de umiditate:
Elementele individuale vor avea un continut de umiditate, ex lucrarile producatorului de
15 (± 2) % doar daca nu este stabilit altfel.
Daca este necesar, continutul de umiditate se va verifica cu un aparat electric pentru
umiditate. In caz de disputa, continutul de umiditate se va determina prin testul de uscare in
cuptor a pieselor luate din centru elementelor.
Placajul:
Pentru folosire la tamplarie de finisare, panourile din placaj trebuie sa fie in concordanta
cu cerintele SR NE 636-1 in conditii uscate si SR EN 636-2 in conditii de umiditate.
Panourile din placaj, deasemenea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele SR EN 636-
3.
Abateri admisibile:
Abaterile dimensiunilor, in acelasi timp ale dimensiunilor de livrare si nominale trebui sa
fie cuprinse in urmatoarele limite:
Existenta oricaror deformari se va stabili la livrare.
a) Forma dreptunghiulara
Deformarea formei dreptunghiulara nu va depasi 0,2 % masurata de-a lungul
latimii.
b) Bombare
Bombarea nu va depasi 0,5 % din latime la livrare.
c) Indoire
Pentru lungimi care nu sunt mai mari de 1,0 m, indoirea nu va depasi 0,5 % din lungime
la livrare.
Pentru lungimi care sunt mai mari de 1,0 m, indoirea nu va depasi 1,0 % din lungime la
livrare.
Daca produsele se vor monta doar prin lipire, acest lucru trebuie mentionat cand se face
comanda. Pentru aceste produse, indoirea nu va depasi 0,5 % din lungime.
d) Margini drepte
Pentru lungimi mai mici de 1,0 m, nu va depasi 0,2 mm. Pentru lungimi mai mari de 1,0
m, nu va depasi 0,5 mm.
- pentru lungimi > 500 mm : ± 0,1 %
- pentru lungimi < 500 mm : ± 0,5 mm
- pentru latimi > 200 mm : ± 0,2 %
- pentru latimi < 200 mm : ± 0,2 mm
- pentru grosimi : ± 0,2 mm deformari
e) Prelucrare
Calitatea prelucrarii pe partile vizibile ale tamplariei din lemn masiv trebuie sa fie astfel
incat sa poata primi finisajul fara alte operatii exceptand frecarea usora.
Toate componentele vor fi prelucrate cu atentie si finisate pe partea vizibila.
Abateri usoare ale texturii lemnului sau defecte similare, cand se pot indeparta usor prin
sablare.
Duritate si uzura:
In cazul unei dispute si daca este relevant, duritatea se va masura in concordanta cu EN
1534 pentru produsele din lemn si cele pe baza de lemn. Valorile necesare pentru duritate si
uzura, cand lemnul nu este protejat, vor fi mentionate in proiectele tehnice.
Forta mecanica:
In caz de disputa si daca forţa mecanica este relevanta (de exemplu pentru scarile,
dulapurile, rafturile pentru carti din lemn), si daca grosimea materialelor livrate nu este in
conformitate cu detaliile de executie, materialele/produsele din lemn sau pe baza de lemn se pot
testa in concordanta cu:
- SR EN 408 pentru materialele din lemn sau pe baza de lemn,
- SR EN 789 si SR EN 1058 pentru produsele pe baza de lemn.
Cerinte pentru componentele din lemn pentru scari:
Calitatea admisa pentru cherestea conform SR EN 942.
Folosirea aldehidei formice:
Unele placi aglomerate, placaje si materiale din placi similare sunt produse cu adezivi
care emit aldehida formica. Se permite sa se foloseasca acest tip de material DOAR la mobilIier
si dispozitivele de prindere, daca nu emit mai mult de 0,15 mg de aldehida formica per m3 de aer
(clasa de emisie E1 conform SR EN 717-2).
Pentru a demonstra conformitatea cu aceasta restrictie, este necesar ca materialul sa se
fi testat de producator intr-o camera climatica in conditii de laborator. Contractorul sau
producatorul trebuie sa furnizeze un certificat de testare.
Fazele de executare ale acoperisului tip sarpanta sunt urmatoarele:
- Se verifica daca lucrarile anterioare au fost finalizate si existenta scoabelor
pentru a fixa cosoroabele la ultimul etaj sau la atic;
- Se marcheaza pozitia elementelor de baza pentru popi;
- Se fixeaza cosoroabele aticului;
- Se fixeaza elementele de baza ale popilor folosind elemente metalice ancorate
in palca de beton peste ultimul etaj;
- Se monteaza popii;
- Se monteaza si se imbina clestii cu popii folosind scoabe, cuie, bolturi;
- Se monteaza si imbina panele;
- Se monteaza toate elementele de ridigizare ale structurii acoperisului.
Dupa montarea astereala, toate elementele din lemn trebuie sa fie ignifugate.
Verificarea calitatii lucrarilor
Verificari inainte de inceperea executiei:
T rebuie sa verifice :
- Existenta procedurilor tehnice de executie pentru lucrari de sarpanta;
- Existenta certificatelor de calitate pentru materiale si verificarea vizuala a
calitatii lemnului utilizat (sa nu aiba fisuri, sa nu fie degradat);
- Incheierea lucrarii executate anterior (PV receptie calitativa pentru receptiaa
placii de beton de la ultimul nivel);
- Existenta proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
- Trasarea pozitiei talpilor popilor;
- Depozitarea corespunzatoare a materialelor astfel incat greutatea sa fie uniform
distribuita pe toata suprafata placii;
- Existenta scoabelor pentru fixarea cosoroabei in centurile exterioare de la
ultimul nivel;
- Corespondenta sectiunii elementelor de lemn ale sarpantei cu prevederile
proiectului;
Verificari in timpul executiei lucrarilor de sarpanta:
T rebuie sa verifice:
- Respectarea procedurii tehnice de executie prezentata de constructor in
documentele de calitate;
- Respectarea proiectului si a detaliilor de executie;
- Fixarea rigida a talpilor popilor in placa de beton prin intermediul unor confectii
metalice ancorate;
- Rigidizarea cosoroabei de centura prin intermediul scoabelor din centura;
- Daca innadirea panelor se face in dreptul popilor ;
- Daca la innadirea popilor si a clestilor se face chertarea elementelor in vederea
asigurarii unei suprafete plane de contact;
- Daca la solidarizarea clestilor cu popii se folosesc cuie sau buloane;
Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor de şarpanta:
T rebuie sa verifice:
- Existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor;
- Existenta agrementelor tehnice;
- Examinarea directa a calitatii lucrarilor verificandu-se prin sondaj sectiunile
elementelor, distanta dintre elemente, aspectul visual al elementelor de sarpanta;
- Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa si de lucrari
ascunse intocmite pentru aceasta lucrare
Ignifugarea tamplariei structurale
Definitii, generalitati:
Conform Normativului de siguranta la foc - P118 / 99, fiecare constructie are un grad de
rezistenta la foc, stabilit prin proiect, functie de riscul de incendiu sau de categoria de pericol,
destinatie si importanta a cladirii .
LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul isi pierde capacitatea
de rezistenta la foc intr- un incendiu standard ;
CC = Clasa de combustibilitate = caracteristica a materialelor de constructii privind
comportarea la foc;
Clasificari:
Materialele de constructii se clasifica din punct de vedere al comportarii la foc in 2 grupe:
A . Materiale combustibile (cele care se aprind, ard sau se degradeaza sub influenta
temperaturilor inalte).
Materialele combustibile se impart in 4 clase de combustibilitate dupa modul in care se
inflameaza:
- Clasa C1 : neinflamabile;
- Clasa C2 : dificil inflamabile;
- Clasa C3 : mediu inflamabile;
- Clasa C4 : usor inflamabile;
B . Materiale incombustibile, care nu ard, nu se aprind, nu se degradeaza.
Deoarece materialele de constructii din lemn care alcatuiesc structura sarpantelor fac
parte din categoria C4, este necesara imbunatatirea comportarii la foc prin tratarea la suprafata
sau in masa materialului cu o substanta inhibitoare de flacara care poate intarzia aprinderea
materialului si poate reduce viteza de propagare a incendiului.
Aceasta substanta actioneaza prin:
- formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile;
- formarea unei bariere pentru flacari si descompunerea in gaze inerte care
dilueaza amestecul combustibil;
Procedeul de imbunatatire a comportarii la foc a materialelor combustibile se numeste
ignifugare = operatiunea de tratare a unui material combustibil cu produse
ignifuge in scopul reducerii capacitatii de aprindere si a propagarii flacarii pe suprafata acestuia.
Ignifugarea nu exclude aprinderea si arderea materialului, dar ii confera acestuia o
comportare la foc imbunatatita pe o anumita perioada de timp.
Ignifugarea se realizeaza cu materiale agrementate , de societati certificate pentru acest
tip de lucrari , iar in perioada desfasurarii acestei activitati se vor face probe martor care vor fi
incercate intr-un laborator agrementat in vederea testarii LRF la care a ajuns materialul respectiv
.
Ignifugarea si antiseptizarea elementelor din lemn:
Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de constructii combustibile, este obligatoriu
utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si dupa caz cu
agrement tehnic.
Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatatii asupra toxicitatii.
Producatorii si, dupa caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligati sa livreze numai
produse corespunzatoare standardului de firma sau normei interne, si sa obtina avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificari
ale caracteristicilor produselor existente.
Dupa tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe baza de lemn
trebuie sa se reduca posibilitatea acestora de a se aprinde usor si de a arde in continuare.
Intrucat prin ignifugare se intarzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina
posibilitatile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protectie contra
incendiilor.
Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, cu
respectarea stricta a instructiunilor de utilizare elaborate de producator (tehnologie de aplicare,
consum specific sa.).
Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifug arii executate
prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.
La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare si
asigurarea conditiilor de eficienta; ele vor fi anexate la Cartea constructiei.
Verificarea calitatii ignifugarii
Verificari inainte de inceperea ignifugarii:
T rebuie sa se verifice:
- atestatul pentru lucrari de ignifugare al firmei executante emis de Inspectoratul
general al Pompierilor;
- atestatul persoanelor care supravegheaza executia lucrarilor;
- existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de ignifugare;
- existenta certificatelor de calitate si a agrementelor tehnice pentru produsele
folosite;
- existenta fisei tehnice a produsului respective;
- terminarea operatiunii anterioare;
- pregatirea suprafetei in conformitate cu cerintele specificate in fisa tehnica a
produsului;
- existenta instrumentelor si a sculeleor necesare pentru desfasurarea
operatiunii;
Verificari in timpul operatiunii de ignifugare:
T rebuie sa se verifice:
- daca este respectata procedura tehnica de executie;
- daca sunt respectate instructiunile de aplicare ale produsului din fisa tehnica a
acestuia;
- daca a fost anuntata unitatea teritoriala de pompieri de efectuarea acestei
lucrari;
- daca in timpul executiei s-au prelevat probe pentru incercarea lor in laboratoare
specializate conform SR 652;
- trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm; tratarea
epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de baza;
- daca epruvetele au fost bine ambalate, sigilate si stampilate de executant si
beneficiar, iar etichetarea lor trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii:
a) denumirea obiectivului unde s-a efectuat operatia de ignifugare;
b) denumirea materialului ignifugat;
c) denumirea produsului ignifug si consumul specific realizat;
d) data aplicarii;
e) modul de aplicare;
f) denumirea executantului;
- aplicarea uniforma in numarul de straturi specificat in fisa tehnica, a materialului
de ignifugare.
Verificari la sfarsitul operatiunii de ignifugare:
T rebuie sa se verifice:
- uniformitatea stratului de material ignifug aplicat;
- realizarea receptiei provizorii a lucrarilor de ignifugare prin intocmirea procesului
verbal de receptie provizorie in care trebuiesc specificate urmatoarele:
a) denumirea produsului ignifug utilizat, precum si a producatorului;
b) numarul lotului de produs ignifug;
c) numarul certificatului de calitate al produsului ignifug;
d) numarul avizului de expeditie al materialului;
e) modul de aplicare al produsului;
f) tipul materialului protejat;
g) consumul specific;
h) numarul straturilor aplicate;
i) data aplicarii produsului; j) data efectuarii probelor;
La receptia definitiva trebuie verificata existenta buletinului de incercare pentru epruvetele
supuse incercarii, incercare efectuata de un laborator atestat.
LUCRARI DE ZIDARIE
Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zidarie, cat si
specificatiile mortarului pentru lucrari de zidarie.
Materiale si echipamente utilizate, controlul calitatii, livrare, manipulare, depozitare.
Se vor folosi caramizi numai de calitatea I.
Lungimea de suprapunere si aranjarea zidariei va fi de în concordanta cu capitolul 13 din
P2 - 85.
Calitatea caramizilor trebuie sa în conformitate cu datele din tabelul 1+2 din P2 - 85.
a) Caramizi presate pline cu dimensiunile 240x115x63. Caramizile utilizate vor fi numai de
calitatea I, marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.
b) Caramizi ceramice cu goluri veticale cu dimensiunile 240x115x88 sau blocuri de
teracota mari de 290X240X188. Caramizile ceramice cu goluri verticale vor fi numai de calitatea
I, marca 100 si vor corespunde prevederilor SR EN 771.
c) Panouri ceramice cu dimensiunile 300X75X300 conform NTR 9059-80 sau similar
aprobat.
d) Blocuri pline din beton cu dimensiunile 200X150X300 conform ASTM C 129 sau similar
aprobat;
e) Blocuri cu goluri din beton cu dimensiunile 200X200X400 conform ASTM C 129 sau
similar aprobat;
f) Blocuri din BCA cu dimensiunile 200X250X400 conform P 104-1983;
g) Blocuri din gips pentru pereti de compartimentare cu sau fara goluri;
h) Caramizi refractare pentru cosuri de fum;
i) Elemente ceramice pentru conducte de ventilatie verticale;
j) Armaturi din OB 37 si PC 52 0 = 8 - 12 mm. Armaturile vor corespunde prescriptiilor STAS
438/1 - 89;
k) Armaturi din STNB 0 = 5,6 mm, corespunzatoare prescriptiilor STAS 438/2 - 91; l) Mortare
si betoane conform marcilor din proiect; m) Adezivi pentru blocuri celulare de zidarie din
beton.
Mostre si testari:
Inainte de comandarea si livrarea pe santier a materialelor necesare executiei zidariilor,
se vor pune la dispozitia Investitorului, spre aprobare, urmatoarele mostre:
a) Caramizi presate pline sau Blocuri Pline din Beton;
b) Caramizi si panouri ceramice cu goluri verticale sau orizontale, blocuri de teracota;
c) Blocuri cu goluri din beton;
d) Blocuri din BCA;
e) Caramizi refarctare;
f) Elemente ceramice pentru conductele de ventilatie.
Specificatii pentru mortare:
Generaliti:
Mortarul va respecta:
- C17 - 82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala - P2 - 85, Tabelul 2.
Marca mortarului: M 50Z
Materiale:
A) Lianti:
- var hidratat conform STAS 3201 - Var hidratat si pulbere pentru constructii
- var pasta conform STAS 146 - Var pentru constructii
B) Agregate
Nisipul natural de cariera sau de râu poate fi partial înlocuit cu:
- nisip provenit din concasarea rocilor naturale;
Aceste nisipuri trebuie sa îndeplineasca conditiile tehnice din normele in vigoare.
Proportia în care se vor utiliza în amestecul de mortar va avea un continut de cel putin
50% nisip natural.
C) Armaturi
Armaturile trebuie sa fie în conformitate cu STAS 438/1 - 89 si 438/2 - 91.
Betonul trebuie sa fie cel putin tip C8/10.
D) Apa
Se va utiliza apa de la reteaua de alimentatie în cazul utilizarii altei surse, apa trebuie sa
corespunda conditiilor SR EN 1008:2003.
E) Ciment conform specificatiilor de la capitolul - Betoane.
F) Aditivi
1. Plastificanti în cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant
antrenor de aer "Disanul".
2. Acceleratori de întarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de
întarire pentru mortare de zidarie, de ciment si ciment var de marca 50 sau mai mari, la lucrarile
executate pe timp friguros.
Compozitia mortarelor de zidarie:
Dozajele uzuale pentru mortarele de zidarie pe baza de var si ciment care pot fi utilizate
fara încercari preliminare în cazul folosirii nisipurilor naturale sunt speficate în tabelul urmator:
Mortare pentru pereti din elemente armate:
- Mortar de poza din ciment si nisip (1:3 parti în volume) si apa pâna la realizarea
unui mortar de consistenta vârtoasa (determinata cu conul etalon);
- Mortar pentru umplerea rosturilor verticale circulare din ciment si nisip (1:3 parti
în volume) si apa pâna la realizarea unui mortar de consistenta fluida (determinata cu conul
etalon).
Prepararea mortarelor:
Prepararea mortarelor pe baza de ciment si var hidratat se face numai prin proceduri
mecanice, asigurându-se umatoarele conditii:
- dozarea grosimetrica a componentelor solide ale mortarului cu tolerante de ±
2% pentru lianti si ± 3% pentru agregate;
- amestecarea îngrijita a mortarului pâna la omogenizarea completa.
Controlul calitatii mortarelor:
Determinarea caracteristicilor mortarelor de zidarie si tencuiala se va face conform
metodelor prescrise în SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie".
Conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca mortarele vor fi conform
normativelor in vigoare.
Mortar de ciment si mortar de ciment cu var:
In functie de inaltimea peretilor, numarul etajelor si nivelul de intensitate seismica
mortarele folosite la lucrarile de zidarie, exceptand blocurile din BCA pentru
zidarie vor fi mortare marca M 50 Z si M 100 Z, pentru ultimul se foloseşte cimentul Portland.
Mortarele vor corespunde normativului C 17 - 82.
Prepararrea mortarelor se poate face manual sau mecanizat asigurandu-se urmatoarele
conditii: dozarea exacta a componentilor mortarului, amestecarea mortarului pentru omogenizare
si obtinerea unei cat mai bune durabilitati.
Calitatea mortarelor se verifica pe parcursul executiei zidariei si a furnizarii lor in
conformitate cu SR EN 1015 "Metode de incercare a mortarelor de zidarie".
Verificarea calitatii materialelor:
Aceste verificari trebuiesc efectuate inaintea inceperii executiei lucrarilor pe lotul de
materiale aflate in depozit sau soproane si de fiecare data cand se aprovizioneaza santierul cu
un nou lot de materiale. Se vor face verificari pentru:
a) Calitatea caramizilor presate pline si caramizile ceramice cu goluri verticale
conform STAS 10109/1 - 82; SR EN 771.
b) Calitatea panourilor ceramice cu goluri orizontale;
c) Calitatea blocurilor din beton pline sau cu gauri;
d) Calitatea blocurilor din BCA ;
e) Calitatea caramizilor refractare;
f) Calitatea elementelor ceramice prefabricate pentru conductele de ventilatie;
g) Compozitia, consistenta si calitatea mortarului de zidarie;
h) Compozitia, consitenta si calitatea betonului din stalpisori, centuri , buiandrugi
etc. conform STAS 10109/1 - 82 si Normativul C 140 - 79.
i) Calitatea armaturilor conform STAS 438/1,2 89,91.
Livrare, Manipulare, Depozitare:
Caramizile si blocurile se vor aproviziona in containere, evitandu-se spargerea lor. Nu se
admit caramizi/blocuri sparte sau fisurate sau cele ce nu corespund conditiilor impuse prin
caietul de sarcini. Se va asigura depozitarea lor sub soproane, in cantitati suficiente asigurarii
unui flux continuu de executie.
Cimentul va fi livrart in saci de 50 kg, transportat si depozitat fara posibilitatea de umezire
si inghet.
Armaturile se vor livra evitandu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.
Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii
special amenajate.
Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi
astfel apreciata incat punerea in opera a mortarelor sa se faca in maximum 10 ore de la
preparare.
Executia lucrarilor, montare, instalare, asamblare
Zidaria de umplutura si portanta:
Pentru zidaria de umplutura si portanta se pot folosi urmatoarele tipuri de caramizi si
blocuri:
• caramizi din argila arsa cu sau fara goluri;
• blocuri de teracota mari cu goluri;
• blocuri cu gauri din beton;
Caramizi din argila si blocuri din beton:
Cand se folosesc caramizi standard din argila arsa se vor folosi numai caramizi calitatea
I, marca 100, dimensiuni 240x115x88 pentru caramizi pline si 240x115x63 pentru caramizile
ceramice cu goluri verticale.
Mortarul folosit pentru lucrarile de zidarie este mortarul var-ciment M 50Z.
Pentru obţinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortar, caramizile/blocurile
se vor uda bine cu apa inainte de punerea lor in lucrare.
Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toata
grosimea zidului, lasandu-se neumplute numai pe o adincime de 1 cm de la fata exterioara a
zidului.
Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din 2 randuri succesive pe
inaltime, atat la camp cat si la interspatii, ramificatii si colturi sa se faca pe minim % caramida in
lungul zidului si pe % caramida/blocul per grosimea lui. Terasa se va face obligatoriu la fiecare
rand - grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor verticale de 10 mm.
Orizontalitatea rindurilor de caramizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal
(abstecuri) gradate la intervale egale cu inaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei.
Verificarea orizontalitatii se va face cu o sfoara de trasat bine intinsa intre extremitatile zidariei.
Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.
Legaturile dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ si anume:
primul rand de caramizi se executa continuu la unul din ziduri si se intrerupe la cel de-al doilea in
dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel de-al doilea zid se executa continuu si se intrerupe
la primul zid la intersectii si asa mai departe.
Detaliile de alcatuire a legaturilor la colturi, ramificatii si intersectii suntcele aratate in
Normativul P 2 - 85 figurile 58 - 63. Taierea caramizilor/blocurilor necesare pentru realizarea
legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii se face cu ciocanul de zidarie bine ascutit sau cu o
unealta electrica cu disc abraziv.
Potiunile de zidarie situate in stanga si dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea
de peste 1 m se vor ancora ca zidaria plina (aratat mai sus); cele cu lungimea egala sau mai
mica de 1 m se vor ancora conform Normativ P 2 - 85, figura 64b, cu bare 0 8 mm.
Inainte de executarea zidariei intre elementele de beton armat pe suprafata respectiva se
aplica un sprit de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va
fi umplut complet cu mortat M 100 Z.
Protectia barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M
50 Z.
Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteaza se va prevedea la colturile si
ramificatiile exterioare, in cazul in care nu sunt prevazuti stalpisori din beton armat, armatura
orizontala din OB 37 2 x 0 6mm de 100 cm lungime.
Stalpii verticali din beton vor fi legati cu centuri de ancorare conform prevederilor si
normelor legate de masurile anitiseismice in lucrarile de zidarie.
La fiecare gol de usa se vor inzidi cate 4 (patru) gheremele de o parte si alta a golului si
3 (trei) sau 2 (doua) gheremele la fiecare gol de fereastra, in functie de inaltime.
Gheremelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate de 2 - 3 ori intr-o
baie de bitum topit fierbinte.
Verificarea calitatii zidariilor se va face pe tot timpul executiei lucrarilor iar rezultatele
verificarilor se inscriu in Caietul de procese-verbale de lucrari ascunse.
Pereti despartitori din zidarie:
Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi/blocuri, mortare si armaturi ca in cazul peretilor
portanti. Blocuri pline pentru peretii despartitori de 15 cm grosime sau
blocuri de 12,5 cm grosime se pot folosi, mai ales cand este necesara o clasa de combustie mai
mare (rezistenta la foc).
Peretii de compartimentare din placi de gips-carton trebuie ancorate in structura portanta
adiacenta - pentru detalii vezi cap. Lucrari din placi de gips-carton.
Executarea lucrarilor pe timp friguros:
La executarea zidariilor pe timp friguros se va tine seama de prevederile "Normativului
pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii C 16 - 84".
Executarea lucrarilor de reparatii ale zidariilor:
Exista doua categorii de reparatii ale zidariilor. In functie de gradul de degradare se va
stabili tipul de interventie, care va fi descrisa in proiect.
Reteserea zidariei
- se decoperteaza tencuiala existenta
- se desface zidaria existenta în zona avariata
- se curata suprafata de contact a zidariei existente
- se vopseste suprafata de contact cu lapte de ciment cu adaos de aracet
- se instaleaza zidaria noua asigurându-se teserea cu cea existenta
Repararea prin injectare cu mortar
- se decoperteaza tencuiala existenta
- se curata suprafata peretelui prin frecare cu perii de sârma
- se sufla cu aer comprimat si se spala cu jet de apa
- se aplica pe ambele fete ale peretelui, în zonele unde se va injecta, un strat de
mortar de 3-4 cm
- concomitent, se introduc în fisuri stuturi (PVC) cu diametrul de 8mm, la intervale
de cca. 1m. Se astupa stuturile.
- se asteapta întarirea mortarului
- se efectueaza injectarea cu mortar fluid M50 cu ajutorul pompelor (p<3atm).
Se incepe de jos în sus, tinând desfacut stutul prin care se injecteaza si cel
imediat urmator. Cînd mortarul refuleaza pe la stutul de sus, se închide cel de jos, prin care s-a
facut injectarea si se desface urmatorul. Operatiunea se repeta pe tot traseul fisurii.
Controlul calitatii, abateri admise
Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la terminarea unor etape (nivele), cat si la
receptia lucrarii, prin verificarea:
a) Verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime,
verticalitate, planeitate, etc.) la elementele realizate.
b) Aspectul general si starea fiecarui element in parte.
c) Inventarierea tuturor procevelor-verbale de lucrari ascunse.
d) Corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect si executie (goluri,
gheremele, buiandrugi, etc.)
Cand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul
si/sau Dirigintele lucrarii va decide demolarea si refacerea elementelor de zidarie
necorespunzator executate fata de proiect si caietul de sarcini.
Verificarea inainte de inceperea zidariei:
• Verificarea proiectului si a detaliilor de executie;
• Verificarea etapelor executate anterior (PV receptie structura
realizata anterior);
• Verificarea trasarii zidariei.
Verificarea in timpul executiei zidariei:
Ca operaţiune iniţiala trebuie verificate materialele component:
• caramizile - procentul de fractiuni sa fie max 15%, fara praf, fara impuritati;
• mortarul - se verifica respectarea retetei din proiect, precum si consistenta fiecarei
sarje;
• gheremelele - respectarea formei, dimensiunilor si a gradului de protectie
impotriva umiditatii;
Pe parcursul executiei zidariei se va verifica:
• daca este respectata procedura tehnica de executie proprie contractorului;
• calitatea materialelor in momentul punerii in opera; o daca se respecta proiectul
tehnic;
• se respecta orizontalitatea rindurilor si uniformitatea rosturilor;
• daca se realizeaza ancorarea zidariei de structura de rezistenta;
• daca se realizeaza teserea rosturilor; o daca verticalitatea zidariei este
corespunzatoare; o daca se monteaza gheremele in locurile indicate; o daca se realizeaza
planeitatea suprafetelor.
Verificari la terminarea lucrarilor de zidarie:
Se vor efectua urmatoarele verificari:
• aceleasi verificari ca in timpul executiei,dar cu o frecventa de 1/4
• daca executia zidariei s-a incadrat in abaterile admisibile.
• daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de
receptie calitativa, corespunzatoare acestei etape.
Abateri admise (devieri de la cotele din planuri):
a) Grosimea zidurilor:
- pereti din caramida: 4 - 10mm.
- pereti din BCA: 5 - 10mm.
b) Marimea golurilor:
- pentru ziduri din caramizi: 10mm
- pentru ziduri din BCA: 20mm.
c) Planeitatea suprafetelor:
- pentru ziduri portante: 3mm/m
- pentru ziduri neportante: 5mm/m
d) Verticalitatea suprafetelor si muchiilor:
- pentru ziduri portante: 3mm/m
- pentru ziduri neportante: 5mm/m Proceduri tehnice de executie
specifice
- lucrari de executie zidarie
- lucrari de reparatii fisuri la zidarie
LUCRARI DE TENCUIELI
Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli.
Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie a
tencuielilor descrise in paragraful urmator.
Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:
a) Dupa pozitia lor in constructii:
Tencuieli interioare, executate in interiorul constructiei pe pereti sau tavane;
Tencuieli exterioare pe fatade, balcoane etc.
b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica:
Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti, stalpi, bolti, plansee) care se executa in mod
obisnuit in doua straturi (grund si tinci - strat vizibil);
Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra
(pereti si stalpi);
Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti, grinzi, stalpi si tavane) si pe
suprafetele de tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit, grund si
strat vizibil);
Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit
sau realizate din fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit
si tinci - strat vizibil).
Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false, care mascheaza
intradosul planseelor de beton armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor cu tavanul
etc.) care se executa in trei straturi (smir, grund si strat vizibil).
c) Dupa modul de finisare al fetei vazute:
Tencuieli obisnuite:
Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli
sau tapete. La randul lor tencuielile obisnuite se impart in:
- Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment,
netezit in stare bruta; se intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.
- Tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind
preparat cu nisip fin (tinci); aceasta se aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor
sociale si publice, culturale, precum si pe surafetele prevazute ca suport pentru hidroizolatii.
- Tencuieli sclivisite
Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de
ciment in care se pot adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop,
coloranti etc.) deoarece se utilizeaza la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati
cu apa.
- Tencuieli gletuite
Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de
ipsos, bine netezit cu drisca de glet; acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la
pereti si tavane, in incaperi in care se cere un finisaj de o calitate superioara). Suprafetele
interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, cu vopsea alchidica etc. se gletuiesc
in prealabil cu glet de ipsos.
- Tencuieli decorative
Care la randul lor se impart in:
- Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale (cu
praf de piatra) si se prelucreaza fin prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul nu
este perfect intarit, fie dupa intarire cu diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se
tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra);
- Tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe
fatade se stropesc manual sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din
ciment, var si piatra macinata si cu adaos de colorant.
Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in
care se aplica plasa armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.
- Tencuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale
(terasit, dolomit, marmura etc.)
- Tencuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer
comprimat, alcatuite din paste colorate, preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la
0...1mm, aracet (E150 sau similar), ipsos etc.
Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit, corespunzator
necesitatilor functionale si estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect.
Tencuieli subtiri:
Aplicarea tencuielilor subtiri se face numai dupa uscarea amorsei. Aplicarea se poate
face pentru orice fel de suport prin netezire sau sub forma de stropi. Pe parcursul executarii
lucrarilor de tencuire se va urmari ca în corpurile mari (la fatade), tencuielile sa se execute cu
aceeasi sarja de material pentru a nu se produce diferente de nuanta suparatoare.
Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face dupa controlul si pregatirea
prealabila a suprafetelor suport.
Tencuielile interioare se vor executa înaintea celor exterioare, pentru a se permite
uscarea lor.
Lucrarile se vor executa cu asigurarea conditiilor de temperatura si umiditate pentru a nu
se afecta calitatea lucrarilor, în special în cazul tencuielilor exterioare:
- conditii de iarna: tmin = +10°C;
- conditii de vara: t = +10°C + +30°C;
- umiditate 65%
Controlul calitatii stratului suport si pregatirea acestuia:
Executarea tencuielilor pe stratul suport se va face la un anumit interval de timp pentru a
se asigura:
- uscarea în limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;
- limitarea tasarilor pentru a se evita fisurarile si desprinderile ulterioare ale
materialului.
Materiale si echipamente utilizate, controlul calitatii, livrare, manipulare, depozitare
Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale:
Var hidrat in pulberi pentru constructii Var
pasta Ciment
Ipsos de constructii
Agregate
Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu:
nisip provenit din concasarea rocilor naturale
• nisip de mare
Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari,
asigurandu-se insa un continut de cel putin 50% nisip natural.
Apa:
Se va utiliza apa potabila.
Aditivi:
Plastifianti. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant. Dozarea
plastificantilor organici se face pe baza de incercari preliminare.
Acceleratorii de intarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire
pentru zidarie de ciment si ciment - var, la lucrarile executate pe timp friguros. Clorura de calciu
se adauga in apa de amestec, sub forma de solutie cu concentratia de 10% (cu densitatea
1,083) sau 20% (cu densitatea 1,477) in proportie de 3% fata de masa cimentului.
Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor, in cazul constructiilor de locuinte si social
culturale, se va limita adaosul de clorura de calciu la max. 2%.
Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta pana la
8cm la careul etalon.
Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de
priza.
Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci" de aceeasi
compozitie cu a stratului de baza. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa
scada de la suprafata suportului spre exterior.
Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var sau pasta de var sau slam de carbid cu
adaos de ipsos. Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa
fie utilizate in conditii bune la tencuieli interioare, sunt:
La mortar de var marca M 40T, pana la 12 ore;
La mortar de ciment (marca M100T) si ciment - var (marca M50T) fara intarzietor, pana
la 1 0ore, iar cu intarzietor pana la 16 ore.
Executia lucrarilor. montarea, instalarea, asamblarea
Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au
fost livrate cu certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.
Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este
insotit de o fisa care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora.
Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui sa
corespunda urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare):
Pentru sprit: o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm; o aplicarea manuala a
mortarelor 9 cm;
Aplicarea pe blocurile b.c.a. 14-15 cm.
• Pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 cm;
• Pentru grund in cazul
aplicarii manuale, 7-8 cm iar in cazulaplicarii
mecanizate, 10-12 cm.
• Pentru stratul vizibil
(tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pezidarie din
blocuri b.c.a. consistent 13-15 cm.
Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executării tencuielilor:
• controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate
un timp oarecare pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se
intareasca in rosturi iar suprafetele de beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu
influenteze aderenta tencuielilor;
• terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioara ar
putea provocadeteriorarea tencuielilor;
• suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba
plasa bine intinsa si sa fie legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica;
• suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate,
mai mari decat cele prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;
• rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm, iar
suprafetele netede (sticloase) de beton vor fi admise in stare rugoasa;
• verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc.) sau a
caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii tamplarie)
precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici, coltari;
Executarea trasarii suprafetelor de tencuit:
Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu
o latime de 8-12 cm. Si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale la
tavane) cu o planeitate ce se va inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa
stalpisorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.
Executia amorsarii:
Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se vor
amorsa cu un sprit din ciment si apa in grosime de 3 mm;
Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu
mortar fluid de grund in grosime de 3 mm;
Pe suprafetele de b.c.a. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:0.25:3
(ciment, var, nisip);
Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi
compozitie cu a mortarului pentru stratul de baza.
Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri
pronuntate, avand o suprafata rugoasa si aspra la pipait.
Executia stratului de baza:
Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit) dupa
cel putin 24 ore de la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.
Daca suprafata spritului este prea uscata sau executata pe timp foarte calduros acesta se va
uda cu apa in prealabil executarii grundului:
Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de
pana la 3 m, se executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.
Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor
executa de pe platforme de lucru continue.
Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. "Instructiuni tehnice privind compozitia si
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82", fiind de marca M10T-M100T si care se va
preciza in piesele desenate.
Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperelor de trasare, (stalpisori) si se va
verifica in timpul executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate,
neregularitati, goluri.
Pe suprafete de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 mm grosime si se va
executa dupa zvantarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).
Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata
suficient si sa nu aiba granule vizibile de var nestins.
Executarea stratului vizibil:
Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu
nisip fin de pana la 1 mm.
Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la
intervala de timp, iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.
Grosimea tinciului la pereti de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund,
cu nisip de 0-1mm.
Gletul de var la incaperile zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat
subtire de var si adaos de ipsos, 100 kg la 1 m3 de var pasta.
Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin
acoperirea tinciului cu un strat subtire de cca.2 mm de pasta de ipsos.
Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate in cantitati strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.
Tencuielile interioare pe pereti de b.c.a. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile
de la executia zidariei.
La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai
din pasta de ciment.
Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau
actelor de vandalism trebuie protejate de profile metalice.
In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +5°C,
se vor lua masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe
timp friguros" indicativ C 16-79.
Controlul calitatii, abateri admise
Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de
Investitor si Proiectant conform prevederilor contractuale pentru verificarea si receptionarea
lucrarilor ascunse.
Inainte de executariea tencuielilor, Contractorul va obtine acordul Proiectantului privind
tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si
aplicarea stratelor succesive in grosimea prescrisa.
Contractorul si Proiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului si
uscarii fortate sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din blocuri de
b.c.a. s-au stropit cu apa.
Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si
Proiectantului (inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru
fiecare lot (transport) de mortar.
Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarea:
• rezistentei mortarului;
numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la
fiecare 200 mp;
• aderenta la suport si intre straturi;
• planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata).
Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de
lucrariascunse si se efectueaza inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma muchiilor
intrande si iesinde.
Suprefetele tencuite terbuie sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii fisuri,
impiscaturi de var nestins urme vizibile de reparatii locale.
Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele,, colturile, spaletii ferestrelor si usilor,
glafturile ferestrelor trebuie sa fie vii sau rotunde (cum s-a specificat in desene), drepte si perfect
verticale sau orizontale, in functie de caz.
Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile care
probabil vor fi expuse la socuri mecanice si acte de vandalism.
Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu
mortar la racordarea tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor etc.
Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice
directie pe suprafata tencuita.
Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va
aprecia prin plimbarea palmei pe suprafata respectiva.
Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in
locuri mai putin vizibile.
Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un
ciocan de lemn; un sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea
intregii suprafete dezlipite.
Verificarea inainte de inceperea tencuielilor:
• existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la
antreprenor;
• daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta
procesului verbal pentru lucrarile ce devin ascunse);
• daca suprafetele suport sunt corespunzatoare;
• daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si sunt
insotite de certificate de calitate.
Verificarea in timpul executarii tencuielilor:
• se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect;
• daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale;
• daca se respecta grosimea stratului de mortar;
• daca se respecta procedura tehnica de executie;
• se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate;
• daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii;
• aderenta cu stratul support este corespunzatoare.
Verificarea la terminarea tencuielilor:
• verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele
defecte ce depasesc limitele admisibile;
Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul
verbal de lucrari ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini, si daca
aspectul general al tencuielii, forma muchiilor, scafelor si profilurilor, aderenta straturilor de
stratul suport sunt corespunzatoare;
• verificare a planeitatii suprafetelor tencuite;
• verificarea grosimii straturilor de mortar;
DENUMIREA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA
DEFECTULUI BRUTA DRISCUITA GLETUITA FAŢADE
1 2 3 4 5
Umflături, Maximum Nu se admit Nu se admit Nu se admit
ciupituri,
împuscă- turi,
fisuri, lipsuri la
glafurile una până la 4
ferestrelor, la
pervazuri, plinte, cm2/1 m2
obiecte sanitare
Zgrunturi mari Maxim două Nu se admit Nu se admit Nu se admit
(până la max.
3 mm), băşici şi la 1 m2
zgârieturi adânci,
formate la
drişcuire la
stratul de
acoperire
Neregulărităţi ale Nu se verifică Maxim două Maxim două
suprafeţelor Maximum 3mm
verificate cu Neregulărităţi în neregularităţi
dreptarul de 2 m neregu-
lungime orice direcţie având în orice directie laritati în orice
adâncimea sau având adâncimea direcţie având
înălţimea până la adâncimea sau înăl-
2mm sau înălţimea până
la 1 mm ţimea până la 3 mm

Abateri de la Minimum Pâna la


verticală La tencuieli Maximum
Admis pentru 1 mm / 1m şi
ele interioare maximum toată 2 mm/1 m şi
max.1mm/1m (şi max. înălţimea încaperii maximum 20 mm pe
30 mm/toată înălţimea toată înălţimea
camerei) clădirii
La tencuieli exterioare
max.
2 mm/1 m (şi max. 20
mm la toată înălţimea
clădirilor)
Abateri faţă de Maximum 1mm/1 m Pâna la 1mm/m
orizontală a
tencuielilor şi max. 3 mm şi maximum
tavanelor
Nu se verifică de la o latura la alta 2 mm într-o încapere Nu se verifică Pâna
Abateri faţă de Pâna la Pâna la

Maximum la
orizontală sau
verticală a unor R.F.N.PROIECT
elemente ca: cele admise 1mm/1m şi
intrânduri, glafuri, 1mm/ m şi maximum
pilaştri, muchii, pentru maximum
brâie, cornişe, 2mm pe toată 2mm/1m şi maximum
solban- curi, elemente 8mm/elem.
ancadramente înălţimea sau 5mm pe înălţimea
lungimea unui etaj
Abateri faţă de Nu se verifică Pâna la 5mm Pâna la 5mm Pâna la 6 mm
raza la
suprafeţele
curbate

TENCUIALĂ DECORATIVĂ STRUCTURATĂ


Înainte de a aplica stratul de grund suprafaţa suport trebuie sâ fie uscată, sâ nu prezinte
urme de praf, grăsimi sau săruri minerale.
Amorsele, datorită proprietăţilor sale speciale, penetrează porii suprafeţelor formând o
peliculă uniformă şi impenetrabilă care asigură o mai bună aderenţă şi întindere a stratului final pe
suprafaţa suport. Totodată, are o remarcabilă rezistenţă la alcalinitatea din pereţii de beton, ceea
ce creste considerabil rezistentă în timp a finisajului. Timpul de uscare pentru amorse diferă în
funcţie de condiţiile atmosferice (temperatură şi umiditate).
După ce suprafaţa amorsată s-a uscat, urmează a fi aplicată tencuiala decorativă texturată.
Aceasta se prezintă sub formă de pastă, iar după ce este aplicată pe perete rezultă un înveliş de
cuarţ şi granule de silicate, cu un înalt grad de elasticitate şi rezistentă la agresivitatea mediului.
Timpul de uscare este între 24 şi 48 ore (în funcţie de condiţiile de climî şi stratul suport).
A se feri de ploaie în primele 24 ore.
Textura utilizată: Crust ( 3 mm).
Etape de punere în operă:
1. Profil aluminiu pentru începere montaj sistem U 30, U 40 , U 50
2. Strat de armare compus din:
a. Masă de şpaclu
b. Plasă de armare
c. Masă de şpaclu
3. Amorsă pentru exterior
4. Tencuială decorativă
1. Profil aluminiu pentru începere montaj sistem U 30, U 40 , U 50
Utilizari:profilul de pornire din aluminiu asigură rezistenţa la lovituri a părţii inferioare a
termoizolaţiei faţadei. Profilul se fabrică cu lăcrimar, ceea ce impiedică scurgerea apei sub izolaţie.
2. Strat de armare compus din:
a. Adeziv flexibil de exterior pe bază de ciment - masă de şpaclu
Aplicaţii:
Se foloseşte pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din polistiren extrudat şi expandat;
plăcilor rigide din vată minerală sau plută; plăcilor ceramice, piatră etc. Se aplică pe substraturi
obişnuite: beton, caramidă, bca. Se poate folosi şi ca masă de şpaclu pentru nivelarea suprafeţelor
plăcilor termoizolatoare.
Pregătirea suprafeţei
Suprafaţa trebuie sâ fie curaţatâ de praf şi ulei. La suprafeţele de metal sau ipsos trebuie aplicat un
strat de grund de amorsare pentru o aderenţâ mai bunâ şi o reducere a consumului.
Pregatirea adezivului
Într-un vas curat se pun 6-7 litri de apâ curatâ şi râstoarnâ treptat conţinutul unui sac amestecând
continuu pânâ la obţinerea unei paste omogene. Amestecul se lasâ sâ "tragâ" timp de 5 minute, apoi se
amestecâ din nou pentru puţin timp.
Se recomandâ sâ se amestece periodic de-a lungul perioadei de lucru (5 ore) fârâ a se mai adauga
apâ . Mod de aplicare
Primul strat de adeziv aplicâ cu o grosime de 0,3 - 0,5 cm. În acest strat se
fixeazâ plasa de armare din fibrâ de sticlâ, peste care se aplicâ al doilea strat subţire
de adeziv. Dupâ întârire suprafaţa poate fi şmirgheluitâ.
Curâţarea ustensilelor
Se spalâ cu apâ imediat dupâ folosire.
Caracteristici tehnice
■ Greutate specificâ 1,46 gr / cmc
■ Proporţia de amestecare - 100 pârti pudrâ la 27.5 parţi apâ
■ Gata de folosire dupâ aproximativ 15 min.
■ Timp de utilizare - aproximativ 5 ore
■ Temperatura de aplicare de la + 5°C la + 40°C
■ Rezistenţa la umiditate / igrasie foarte bunâ
■ Rezistenţa la îmbâtrânire excelentâ
■ Rezistenţa la uleiuri şi diluanţi excelentâ
■ Rezistenţa la temperatura - între - 30°C şi + 95°C
■ Elasticitate excelentâ
■ Rezistenţa la deformare plasticâ - 8,7 N / mm
■ Rezistenţa la încovoiere - 4,6 N / mm
Consum - Randament
■ 3 - 8 Kg / mp, în funcţie de suprafaţa pe care se aplicâ
materialul şi de grosimea stratului de adeziv folosit.
■ Randament: 0,743 Lt / Kg Depozitare
Se depoziteazâ paletizat în locuri uscate, dar nu mai mult de 12 luni.
Ambalare Saci de 25kg.
Siguranţâ şi sânâtate
Acest produs conţine ciment ce poate deveni iritant în contact cu apa.
A se evita contactul cu pielea şi ochii. În cazul expunerii, spâlaţi cu multâ apâ. A nu se lasa la
îndemana copiilor.
b. Plasa din fibrâ de sticlâ 145 gr/m2. - plasâ de armare Dimensiuni
rolâ: 1 x 50 m.
Utilizâri: rol de armare la tencuieli împiedicând formarea fisurilor cauzate de tensiunile termice şi de a prelua
din eforturile care solicitâ învelişul clâdirii.
c. Adeziv flexibil de exterior pe bazâ de ciment - masâ de şpaclu ■ Vezi pct-ul
a.
3. Grund pe bază de apă pentru amorsarea pereţilor exteriori - amorsâ pentru exterior
Este o amorsă transparentă pe bază de apă pentru exterior. Se foloseşte pentru amorsarea
suprafeţelor de mortar, beton, caramidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ciment, gleturi precum şi pe
suprafeţele deja acoperite cu vopsea mai veche, înainte de aplicarea straturilor de finisaj. Penetrează în
porii suprafeţelor formând o suprafaţă uniformă şi impenetrabilă, care asigură o puternică aderenţă şi un
strat suport pregătit pentru stratul final de finisaj. Totodată are o remarcabilă rezistenţă la alcalinitatea din
pereţii de beton, ceea ce creşte rezistenţa în timp a finisajului exterior.
Caracteristici:
Tip : soluţie pe bază de apă;
Diluare : până la 50 % cu apă curată, în funcţie de porozitatea suprafeţei pe care se aplică ;
Aplicare : cu pensula, trafaletul sau mecanizat cu pulverizatorul ;
Acoperire : 10 - 15 mp/l/strat, în funcţie de porozitatea suprafeţei pe care se
aplică
Timp de uscare: 1 ora, al doilea strat se poate aplica după 4 h. Timpul de uscare depinde de
condiţiile atmosferice (temperatură şi umiditate).
Temperatura de aplicare: 5°C şi 38°C.
Instrucţiuni de aplicare
Suprafaţa pe care urmează să se aplice grundul, trebuie să fie curată, uscată şi fără impurităţi, praf,
grăsimi şi săruri.
Se diluează cu apă curată în proporţie de până la 50%, în funcţie de porozitatea suprafeţei pe care
se aplică şi de gradul de absorbţie al suprafeţei. Se aplică cu ajutorul unei pensule, trafalet sau mecanizat
cu ajutorul unui pulverizator.
Se poate aplica în două straturi în funcţie de absorbţia suprafeţei.
După aplicare, se curaţă pensulele sau trafaletul cu apă curată.
Depozitarea se face în spaţii închise la temperaturi cuprinse între 5°C şi 40°C.
Ambalare
Disponibil în ambalaje de 0,75 sau 3 litri.
4. Tencuială decorativă texturată
Este o tencuială decorativă texturată, rezistentă la condiţiile climei, de ultimă tehnologie cu calităţi
corespunzatoare decorative pentru suprafeţele exterioare din ciment, mortar, beton, cărămidă, beton
prefabricat, piatră şi panouri prefabricate din lemn.
Se prezintă sub formă de pastă, gata de folosire. După aplicare pe peretele exterior, rezultă un
înveliş de cuart şi granule de silicaţi perfect aderente, cu un înalt grad de elasticitate.
Caracteristicile produsului
■ excelentă rezistenţă la toate condiţiile de climă (soare, ploaie, îngheţ);
■ elasticitate mare;
■ aspect de finisare decorativ moderne;
■ acoperirea completă a porilor şi microfisurilor capilare;
■ rezistenţa la şoc, vibraţie şi abraziune;
■ excelentă aderenţă şi rezistenţă la suprafaţele alcaline ;
excelentă acoperire a mucegaiului şi a sărurilor de pe suprafaţa
pe care se aplică;
■ bună abilitate de lucru fără stropire;
■ este un întârzietor de foc şi previne întinderea flăcărilor;
■ previne extinderea ciupercilor.
Caracteristici tehnice
Consum : 2,5 - 3,3 kg/mp
Compusi organici volatili : 24 g/L
Diluţie: se diluează cu apă numai dacă este necesar, pentru a regla consistenţa (nu mai
mult de 1 %).
Vâscozitate: RT 70 - 90 ps
Luciu: mat
Culori: albă, 20 culori standard sau 450 de nuanţe
Timp de uscare : 24 - 48 h (în funcţie de condiţiile de climă şi stratul suport)
Mod de aplicare
Se amestecă bine cu un mixer electric.
Suprafaţa pe care se aplică, trebuie să fie perfect uscată, curaţată de praf, iar petele de
ulei, săruri sau alte materiale rămase trebuie îndepartate. Se aplică cu ajutorul unei gletiere.
După ce materialul nu se mai lipeşte de gletieră, se nivelează în modelul dorit cu ajutorul
unei gletiere din plastic.
Suprafeţele pe care se poate aplica sunt: ciment, beton, beton prefabricat, cărămidă,
piatră şi panouri prefabricate din lemn. Suprafeţele pe care s-a aplicat recent ciment, mortar,
beton sau beton prefabricat, trebuie lăsate 30-40 zile pentru a ajunge la maturitate, înainte de
aplicarea amorsei şi a tencuielii.
Se poate aplica şi cu ajutorul pulverizatorului.
Se usucă din interior spre exterior în 48 ore, iar suportul final în trei săptămâni.
Nu trebuie aplicată la temperaturi mai scăzute de 5°C sau mai mari de 38°C.
Ambalaj:Recipiente din plastic de 4 şi 24 kg.
Depozitare: Se depozitează în locuri reci, ferite de îngheţ, însă nu la temperaturi mai mici
de 5°C sau mai mari de 40°C, în ambalaje închise ermetic.
Termen de valabilitate 1 an.
Siguranţă şi sănătate
În cazul contactului cu ochii spălaţi imediat cu apă şi consultaţi medicul.
În cazul înghiţirii, consultaţi imediat medicul.
Nu conţine plumb.
Nu este toxic.
Risc de foc
Produsul este inflamabil. În cazul unui foc folosiţi spumă, CO2, sau pudră uscată. Nu se
foloseşte jetul de apă.

8. LUCRARI DE ZUGRĂVELI SI VOPSITORII

Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si
vopsitorii.
Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, manipulare, depozitare
Principalele materiale sunt:
- vopseaua lavabila pentru pereti si tavane;
- vopseaua pe baza de ulei, emailuri , lacuri pentru tamplarie de lemn sau
metalica;
- chituri, grunduri, ipsos.
Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile
tehnice conform standardelor in vigoare.
Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala.
Materialele livrate in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise
ermetic si etans.
Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor,
recomandandu-se ca temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 - 20°C.
Pregatirea si executia lucrarilor
Pregatirea suprafetelor:
Suprafete gletuite si tencuite:
- Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie sa fie plane si netede,
fara desprinderi si fisuri.
- Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea
tencuiala sau glet, in functie de tipul iregularitatilor.
- Toate fisurile si neregularitatile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se
spacluiesc cu pasta de aceeasi compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire:
preparata în volume (2 parti ipsos la 1 parte apa) în cantitati mici.
- Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hârtie de slefuit, peretii de sus
în jos, si se curata cu perii sau bidinele curate si uscate.
Suprafete de lemn:
Inainte de inceperea lucarilor de vopsire tâmplariile trebuie sa fie revizuite si reparate
degradarile acolo unde este cazul, din transport sau montaj;
Vopsitorul verifica si corecteaza suprafetele de lemn astfel ca nodurile sa fie taiate, cuiele
îngropate si bine curatate.
- Umiditatea tâmplariei înainte de vopsitorie sa depaseasca 15%, verificata cu
aparatul electric tip "Hygromette" sau similar.
- Accesoriile metalice ale tâmplariei care nu sunt alamite, nichelate sau lacuite
din fabricatie, vor fi grunduite anticoroziv si vopsite cu vopsea de ulei.
Suprafete metalice:
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea
veche, noroi etc.
Rugina se îndeparteaza prin frecare cu peria de sârma, spacluri de otel, hârtie sticlata
sau solutii decapante (feruginol etc.). Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv
petrol lampant si benzina auto.
Tâmplaria metalica se aduce pe santier grunduita cu un grund anticoroziv corespunzator
Executia lucrarilor:
Generalitati:
Zugraveli si vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de executie si
prevederile din prezentul Caiet de sarcini.
Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor începe la temperatura aerului, în mediu
ambiant, de cel putin +5oC.; în cazul zugravelilor, regim de temperatura ce se va tine în tot
timpul executiei lucrarilor si cel putin 5 ore pentru zugraveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa
executarea lor.
Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un
interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii si nici pe timp de vânt puternic sau arsita mare.
Înainte de începerea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se
va verifica daca suprafetele suportau umiditatea de regim: 3% suprafetele tencuite si 8%
suprafetele gletuite. În conditii de umiditate a aerului de pâna la 60% si temperatura +15-20oC,
acestea se obtin în 30 zile de la tencuire si 15 zile de la gletuire.
Umiditatea se verifica cu aparatul "Hygromette" sau similar. Se poate verifica umiditatea
si cu o solutie feolftaleina 1%, ce se aplica cu pensula pe o suprafata mica, daca se coloreaza în
violet sau roz, stratul respectiv are umiditate mai mare de 3%.
Diferenta de temperatura între aerul înconjurator si suprafata care se vopseste nu trebuie
sa fie mai mare de 6oC, pentru evitarea condensarii vaporilor.
Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depasit. Se pot
folosi numai pe baza de confirmare a unui laborator de specialitate a pastrarii calitatilor
vopselelor în limitele standardelor si normelor de fabricatie.
Zugraveala cu var:
Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice, subsoluri si incaperile
tehnice pot fi zugravite cu var. Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau
trafaletul. Varul trebuie aplicat intr-un numar de starturi suficient pentru a sigura un aspect alb
continuu. Se pot alege alte culori cu acordul Proiectantului si Investitorului.
Deoarece varul este caustic, zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele.
Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat, in functie de
netezimea si porozitatea suprafetei. Varul trebuie aplicat in strat subtire.
Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta. Caseina se poate adauga pentru a
imbunatati aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase.
Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile.
Se recomanda 4 straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli
interioare noi. Fiecare strat trebuie lasat minim 2 zile sa se usuce.
Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet.
Varul trebuie protejat impotriva soarelui puternic, in timp ce se usuca.
Vopsitorie cu vopsea lavabila:
În acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a
vopsitoriei cu vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încaperi
cu umiditate relativa a aerului pâna la 60, la pereti si tavane.
Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeaza în urmatoarea ordine:
- Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si
gletuite cu glet de ipsos;
- Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeaza în urmatoarea ordine;
În prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuala a suprafetei acestuia.
Pentru preaprarea grundului se introduce în vasul de pregatire un volum de vopsea
Vinarom si un volum egal de apa si se omogenizeaza.
Grundul se aplica numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata; timpul de uscare este
de minimum 2 ore la temperatura +15oC si o ora la +25oC mai mare.
Vopsitoria de Vinarom se realizeaza aplicând doua straturi de vopsea diluata cu apa în
proportie de 4:1 (volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub presiune; înainte de folosire
vopseaua se strecoara prin sita cu 900 ochiuri/cm2.
Bidoanele si vasele cu vopsea se vor închide etans de fiecare data cand se intrerup
lucrarile. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata.
Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica în mod special de catre investitor (dirigintele
de lucrare):
- îndeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;
- calitatea principalelor materiale introduse în executie, conform standardelor si
normelor interne de fabricatie;
- respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;
- corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor producatorului de vopsea;
- Lucrarile executate fara respectarea celor mentionate în fiecare subcapitol si
gasite necorespunzatoare se vor reface sau remedia;
Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.
Controlul calitatii, abateri admise
Verificari inainte de inceperea executiei:
Se vor verifica urmatoarele:
- Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru
stratul suport: glet, tencuieli, beton etc.);
- Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in
documentele prezentate de constructor;
- Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in
conformitate cu normele si cu cerintele Investitorului;
- Agrementele tehnice pentru produse si procedee noi;
- PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile
(invelitori, streasini).
Verificari in timpul executiei lucrarilor:
a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor Se vor verifica urmatoarele:
- Daca este respectata procedura tehnica de executie;
- Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice
ale produselor utilizate;
- Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau
inghetarii;
- Aspectul zugravelilor;
- Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din
proiect;
- Aspectul zugravelilor;
- Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete,
suprapuneri);
- Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara
cu palma de perete;
- Rectiliniaritatea liniaturilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un
dreptar (trebuie sa fie fara innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea).
b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal Trebuie verificate urmatoarele:
- Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie sa prezinte pe
toata suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupa cum este prevazut
in proiect (nu se admit straturi stravezii, pete, desprinderi, crapaturi sau fisuri);
- La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula
de vopsea a suprafetelor, bine chituite si slefuite in prealabil; se va controla ca accesoriile
(silduri, drucare, cremoane, olivere) sa nu fie patate cu vopsea;
- Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete, precum si cele
dintre zugraveala peretilor si a tavanelor terbuie sa fie distincte, fara suprapuneri si separatii.
Verificari la terminarea lucrarilor:
La terminarea unei faze de lucrari , verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare
incapere si cel putin una la fiecare 100 mp.
Lucrarile de zugraveli , vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea
lucrarilor obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior, dar cu
o frecventa de 1/5.
Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent
deoarece sunt cele mai vizibile parti ale lucrarilor executate.
VOPSITORII DE INTERIOR
Se parcurg urmâtoarele etape:
Se îndepârteazâ urmele de surplus de material de la tencuirea pereţilor şi se niveleazâ
pereţii cu glet pe bazâ de ipsos, care are rol de umplere şi de uniformizare a suprafeţelor ce
urmeazâ a fi zugravite. Timpul de lucru pentru glet este de 50 - 60 minute.
Se lasâ sâ se usuce timp de 24 ore.
Şlefuirea se poate face cu ajutorul unei hârtii abrazive dupâ 24 ore de la aplicarea
ultimului strat. Dupâ uscare peretele se amorseazâ cu grund pe bazâ de apâ. Timpul de uscare
pentru grund este de 2 ore. Grundul are rolul de a asigura un strat suport ideal pentru vopseaua
lavabilâ, reducându-i consumul şi uniformizând suprafeţele, iar în cazul vopselelor colorate,
contribuie foarte mult la durabilitatea culorii.
Urmeazâ aplicarea vopselei lavabile de interior normalâ sau pentru grupuri sanitare.
Vopseaua de interior se aplica în douâ straturi, cu ajutorul trafaletului sau pulverizatorului. Timpul
de uscare între straturi este de 2 ore, în funcţie de temperatura şi umiditate.
1. Glet de perete pe bazâ de ipsos - glet de nivelare ■ este o pudrâ pe bazâ
de ipsos în amestec cu aditivi chimici speciali.
Se foloseşte pentru nivelarea suprafeţelor interioare, anterior finisării cu gletul pe baza
de ciment alb. Nu se crapă şi are o lucrabilitate excelentă.
Domenii de utilizare
Gletul se aplică pe diverse suprafeţe din beton, mortar, pe pereţi şi tavane. Astupă
orificiile mici, zgârieturi, denivelâri. Niveleazâ pereţii şi înlocuieşte mortarul traditional rezultând o
suprafaţă foarte fină, fără crăpături.
Metode de aplicare
a) Pregătirea suprafeţei
Suprafeţele trebuie să fie curate, fără urme de praf, grăsimi sau alte impurităţi. Golurile
mai mari trebuie astupate cu produse pe bază de ciment anterior nivelării cu glet.
b) Pregătirea materialului
Se toarnă mai întâi 0,45 - 0,50 l apa într-un vas. Se adaugă treptat 1 kg de glet
amestecând continuu până la obţinerea unei paste omogene. Pasta astfel obţinută se lasă circa
2 - 4 minute până va fi gata de folosire. Pasta care începe să se întărească (după 50 - 60
minute, în funcţie de temperatură) nu se mai foloseşte.
c) Aplicare
Gletul poate fi aplicat intr-un strat gros de 0,3 - 0,5 cm folosind o gletieră de inox, peste
care se întinde un al doilea strat subţire de glet fin de perete pe bază de ciment alb.
Consum: 1 - 1,5 kg / mp (consumul depinde de grosimea stratului de material folosit).
Ambalare: Saci de 30 kg, 14 kg, 7 kg.
Depozitare: Se depozitează paletizat în locuri uscate, dar nu mai mult de 12
luni.
Siguranţă şi sănătate: Acest produs nu este considerat periculos pe timpul folosirii.
A se evita contactul cu pielea şi ochii. În cazul contactului, a se spală cu multă
apă.
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
2. Plasă din fibră de sticlă 145 gr/m2.
Dimensiuni rolă: 1 x 50 m.
Utilizări: rol de armare la tencuieli împiedicând formarea fisurilor cauzate de tensiunile
termice şi de a prelua din eforturile care solicită învelişul clădirii.
3. Glet de perete pe bază de ciment alb, pentru interior - glet fin
■ este un glet sub formă de pudră, pentru interior - cu bulină galbenă, pe bază de
ciment alb, îmbogăţit cu aditivi speciali şi plastifianţi care îi conferă o bună
lucrabilitate în timp.
Utilizări: finisarea suprafeţei pereţilor, ca strat final peste stratul de glet de ipsos, sau pe
gips-carton. Utilizarea gletului de finisaj conferă stratului suport un grad de alb mai ridicat şi
favorizează un consum redus de vopsea, datorită puterii scăzute de absorbţie.
Consum: 1 - 1,5 kg/mp
Preparare: Se amestecă cu 0.4 - 0,5
litri apă / kg produs cu ajutorul unui
mixer
Timp de lucru: 2 ore. 30 minute în condiţii ideale: 20o C şi
Timp de uscare: aproximativ 20 umiditate
relativă 60%.
Ambalare: 5 kg, 10 kg şi 25 kg.
4. Grund pe bază de apă pentru amorsarea pereţilor interior - amorsă de perete
■ este un grund de amorsare pe bază de dispersii apoase pentru uz interior.
Se foloseşte pentru amorsarea suprafeţelor de mortar, beton, cărămidă, gips- carton,
tencuieli şi gleturi, precum şi pe suprafeţe gata vopsite, mai vechi de 2 ani, pentru reducerea
consumului de vopsea lavabilă, pentru o mai bună stabilitate a vopselei lavabile şi o aplicare mai
uşoară a acesteia. În cazul aplicării unei vopsele lavabile colorate, prelungeşte durata de viaţă a
culorii respective.
Caracteristicile produsului:
Tip: soluţie pe bază de dispersii apoase.
Diluare: 200% - 400% (în volum) cu apă în funcţie cu gradul de absorbţie al suprafeţei
pe care se aplică.
Aplicare: cu pensula, rolă sau cu pistolul prin pulverizare.
Timp de uscare: 2 ore; aplicaţi vopseaua după 3 ore.
Acoperirea: 14 - 16 mp / l / strat.
Instrucţiuni de aplicare:
■ Suprafaţa trebuie să fie curată, uscată şi fără impurităţi, praf, grăsimi şi săruri.
■ Se diluează cu apă 200% - 400%, în funcţie de gradul de absorbţie al
suprafeţei şi se aplică într-un strat.
■ Nu se aplica la temperaturi sub 3°C şi peste 40°C.
■ După aplicare, se spală pensula, rola sau echipamentul de pulverizare cu
apă şi detergent imediat după folosire.
Ambalare: 0,75 litri, 3 litri şi 10 litri.
Siguranţă şi sănătate
În contact cu pielea poate fi iritant. În cazul unui contact prelungit se spală zonele
afectate cu multă apă şi săpun.
În cazul contactului direct cu ochii se spală cu multă apă şi se consultă un
medic.
A nu se lasa la îndemâna copiilor!
A se amesteca înainte de folosire!
A se feri de îngheţ!
A nu se depozita la temperaturi sub 5°c!
4.1. Vopsea lavabilă
4.2. Vopsea emulsionatăde calitate extra pentru interior -
vopsea lavabilă
extra
Este un produs peliculogen fabricat pe bază de dispersii apoase de polimeri, pigmenti,
materiale de umplutură, aditivi. Vopseaua este o emulsie acrilică mată pentru suprafeţe
interioare făcute din mortar, beton, cărămizi, gyps-carton şi pereţi tencuiţi. Combină rezultatul
estetic de alb superior cu o bună opacitate şi o excelentă rezistenţă la spalare / frecare. Are o
rezistenţă remarcabilă la spălări frecvente cu detergenţi sau alţi agenţi de curăţare de uz casnic.
Caracteristicile produsului:
■ Aspect mat şi perfect uniform.
■ Opacitate mare.
■ Alb superior.
■ Rezistenţâ la spalare sau frecare umedâ.
■ Bunâ lucrabilitate, aplicare foarte uşoarâ fârâ efecte destropire sau udare.
■ Adeziune puternicâ la suprafaţa suport.
■ Fârâ efecte de îngâlbenire.
■ Este rezistentâ la foc şi previne împrâştierea flâcârilor şi a focului.
Tipul produs: monocomponent
Mecanismul de formare a peliculei: fizic - prin evaporarea apei şi coalescent (la
temperaturi cuprinse între 15-30°C).
Utilizâri: protecţia şi decorarea suprafeţelor din beton, zidarie, azbociment, gips-
carton.
Instrucţiuni de aplicare
În vederea obţinerii performanţelor maxime ale produsului este necesarâ respectarea
strictâ a tuturor instrucţiunilor de aplicare, condiţiilor, precauţiilor şi eventualelor limitâri.
Pregatirea produsului pentru utilizare Înaintea deschiderii ambalajului se şterg urmele
de apâ, ulei sau alte impuritâţi pentru prevenirea contaminârii produsului.
■ se condiţioneazâ la15-30°C
■ se omogenizeazâ conţinutul în vederea redispersârii perfecte a eventualului sediment
folosind un amestecator mecanic adecvat.
Atentie !!! Este interzisă amestecarea produsului cu var, humâ, aracet sau vopsele pe
bazâ de solvenţi organici.
Condiţii de aplicare Produsul se
dilueazâ cu 5 - 10% apa.
Temperatura mediului: 10 - 38°C
Umiditatea relativâ mediu: 75%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperaturâ produs: 15-30°C
Nu se aplica sub 8°C sau pe suprafeţe umede.
Încâperile în care se executâ vopsirea vor fi lipsite de praf, umiditate, curenţi puternici de
aer, iar suprafaţa ce urmeazâ a fi vopsitâ va fi iluminatâ corespunzator.
Consumul teoretic este 1 litru la 10-14m2 pe strat în funcţie de porozitate şi textura
stratului suport.
Pierderile de material din cursul preparârii şi aplicârii variazâ şi trebuie luate în
considerare suplimentar. Aceste pierderi depind de metoda de aplicare, formâ, dimensiunea şi
natura suprafeţei.
Pregâtirea suprafeţei
Pregâtirea suprafeţei are o influenţâ importantâ în determinarea capacitâţii de protecţie a
sistemului de acoperire şi de rezistenţâ în timp.
Se recomandâ ca stratul pe care se aplica sâ fie finisat cu un glet pe bazâ de ciment alb
pentru interior, dupâ care se amorseazâ cu grundul pentru interior care, impreuna cu suportul de
ciment, reduce consumul de vopsea. În lipsa amorsei se poate folosi produsul diluat cu 20-30%
apa.
Vopsirea suprafeţelor de zidarie, beton, ipsos
a) Suprafeţe interioare noi
Suprafeţele din beton trebuie sâ fie perfect uscate. Timpul minim de întârire a betonului
(la 20°C şi 50% umiditate relativâ) este de 28 zile.
Se îndepărtează eventuala eflorescenţâ cu o ţesătură grosieră sau prin periere (la
interval de max. 15 zile). Vopsirea va începe numai după stoparea eflorescenţei.
Suprafeţele se curăţă de stropi de tencuială, praf, grăsimi sau alte tipuri de impurităţi.
b) Suprafeţele interioare revopsite.
În cazul în care stratul vechi este humă sau var, acesta este îndepărtat prin spalare sau
răzuire până la suportul adecvat.
Zonele reparate se vor lăsa să se usuce iar apoi se vor curăţa de praf şi impurităţi.
Se recomandă aplicarea unui strat de grund pentru interior sau produsul diluat în raport
de 20-30% cu apă. Nu se recomandă aplicarea peste alte vopsele mate în lipsa grundului de
amorsare.
Metode de aplicare
Produsul se poate aplica cu rolă, pensulă sau bidineaua diluat cu 5-10 % apă.
Curăţarea echipamentului de aplicare
Echipamentul de aplicare utilizat va fi spălat cu apă atat înainte cât şi după utilizare.
Detalii de aplicare
Se recomandă a se aplica două straturi de vopsea. Grosimea recomandată a peliculei
uscate este cuprinsă între 110 -150 gm.
Timp de acoperire la 23±2°C: minim 3ore. Se va lasa timp suficient pentru uscarea
peliculei înaintea aplicării stratului urmator. Nu se va aplica nici un strat până ce suprafaţa nu a
fost tratată şi curăţată.
Uscarea
Timpul de uscare depinde de temperatura şi umiditate (mediu şi suport) şi grosimea
peliculei. Este prelungit de scăderea temperaturii şi creştera grosimii peliculei. Slaba ventilaţie a
încăperii, umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.
Temperatura ambientală ideală de uscare a peliculei este de 23±2°C. Timpul de uscare
este o ora.
Ambalarea, marcarea, transportul şi depozitare
Conform SR 2993/1993 cu următoarele precizări:
Ambalaje - cutii din polietilenă sau polipropilenă de 3 l şi 10 l
Marcare
■ numele producătorului
■ denumirea produsului
■ tipul produsului.
■ lotul
■ data de expirare
■ cantitatea netă ±2%
Transportul
■ neexpus la radiaţii solare şi intemperii
■ temperaturatura minimă: 5°C .
Depozitare - în spaţii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturii cuprinse între 5
- 30°C .
ATENTIE: stocarea produsului la temperaturi de sub 5°C poate duce la deteriorarea
produsului.
Nu este flamabilă!
Termen de valabilitate În condiţiile respectării prevederilor indicate mai sus în ambalajul
original, închis etanş, termenul de valabilitate este de 12 luni.
În cursul acestei perioade, produsul îşi păstrează toate proprietăţile peliculogene, dar se
poate îngroşa sau sedimenta.
Orice sedimentare de pigment ce poate apărea este uşor redipersabilă. Produsele se vor
consuma în ordinea datei de fabricaţie. La depaşirea termenului de valabilitate, produsul trebuie
reverificat peliculogen conform condiţiilor tehnice prevăzute şi poate fi utilizat în caz că va
corespunde.
Siguranţă şi sănătate
În caz de contact cu ochii spălaţi imediat cu multă apă şi cereţi imediat sfatul medicului.
Nu conţine plumb şi mercur.
Nu este toxică în contact cu pielea.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor.
4.3. Vopsea lavabilă pe bază de apă pentru interior pentru băi
■ conţinut de fungicizi, care se foloseşte pentru decorarea suprafeţelor din ciment,
beton, cărămidă, a plăcilor de gips-carton, blocurilor de ciment şi a pereţilor unde
se poate dezvolta mucegaiul.
■ conţine substanţe fungicide care previn dezvoltarea mucegaiului şi a bacteriilor în
zonele cu grad ridicat de umezeală şi condens de vapori cum sunt bucătăriile şi
băile.
Are o putere de acoperire mare, un grad ridicat de alb, se usucă rapid, rezultând o
suprafaţă perfect omogenă cu un aspect de finisaj mat. Are o lucrabilitate foarte bună, fără efect
de stropire sau picurare, adeziune puternică pe suprafaţa suport, rezistenţă în timp - fără efect
de îngălbenire, rezistenţă ridicată la spalare şi frecare umedă. Este rezistentă la foc şi previne
extinderea flăcărilor. Diluare: 5 - 10 % cu apa curata
Metoda de aplicare : cu pensula, trafalet sau cu pulverizatorul Putere de acoperire: 12 -
16 mp/l/strat
Timp de uscare: 1 ora la palpare, al doilea strat se poate aplica după 3 ore, în funcţie de
condiţiile de temperatură şi de umiditate.
Colorare: Alb.
Pregătirea suprafeţei
Suprafaţa trebuie să fie curată, uscată şi fără impurităţi, grăsimi şi săruri. În prealabil,
peretele se amorsează şi apoi se aplică două straturi de vopsea lavabilă. După folosire: se
curăţă pensulele şi echipamentul cu apă şi detergent imediat după folosire.
Informaţii pentru siguranţă şi sănătate A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Dacă este înghiţită consultaţi imediat medicul şi arătaţi ambalajul.
A se amesteca bine înainte de folosire A se feri de îngheţ A nu se aplica la temperaturi
sub 5°c
5. Unelte:
Gletieră din inox cu mâner din plastic.
Dimensiuni: 13 x 27 cm.
Utilizări: pentru aplicarea gletului şi a tencuielilor decorative.
- se curâţâ cu apâ curatâ imediat dupâ folosire.
Trafalet cu rolâ din fibre sintetice.
Dimensiuni: 50 x 180 mm, 50 x 250 mm.
Utilizâri: pentru vopsele pe bazâ de apâ;
- se curâţâ cu apâ curatâ imediat dupâ folosire.
Profil din aluminiu cu plasâ de fibrâ sticlâ.
Utilizâri: rol de protecţie a colţurilor şi muchiilor la faţade şi pereţi.

VOPSITORII DE EXTERIOR Capitolul cuprinde


Prezenta documentaţie se referâ la cerinţele tehnice privind executarea vopsitoriilor
exterioare la pereţi şi plafoane şi materiale pentru execuţia vopsitoriei de exterior.
Se vor aplica standardele şi normativele în vigoare.
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu înlocuiesc şi nu au prioritate faţâ de
prevederile proiectului de execuţie. În cazul unei contradicţii între prezentul caiet de sarcini şi
proiectul de execuţie, antreprenorul va anunţa beneficiarul în scris.
Lucrârile de vopsitorii de exterior la pereţi şi plafoane reprezintâ execuţia finisajului
pereţilor şi plafoanelor cu vopsele de exterior conform recomandârilor proiectului de execuţie.
Prin producâtor se înţelege în acest capitol firma care fie fabricâ vopselele, fie este un
distribuitor major autorizat al acesteia.
Cerinţe de performanţă a ansamblurilor
Se vor utiliza materiale şi detalii identice cu cele ale ansamblurilor încercate şi
agrementate de câtre un laborator de încercâri atestat.
Materialele folosite trebuie sâ corespundâ condiţiilor de calitate prevâzute în standardele
în vigoare şi vor fi însoţite de certificate de calitate.
Vopselele lavabile se vor livra şi executa în cantitâţile cerute de funcţiunea spaţiului
conform specificaţiei proiectului de execuţie.
Se va avea în vedere respectarea indicaţiilor privind suprafeţele ce urmeazâ sâ
primeascâ acest tip de finisaj şi planeitatea suprafeţelor finisate.
Propuneri transmise spre aprobare
Antreprenorul general va înainta spre aprobare beneficiarului urmâtoarele:
- Date tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior şi
materiale auxiliare.
- Date privind întreţinerea, incluse în instrucţiunile de întreţinere
- Mostre pentru alegerea iniţialâ sub forma mârimilor standard ale
producâtorului arâtând întreaga gama de culori, texturi şi alte caracteristici vizuale pentru
fiecare tip de vopsea de exterior necesarâ.
- Mostre pentru verificare, de texturi şi dimensiuni identice cu cele ce
urmeazâ a fi puse în operâ, din fiecare tip de vopsea lavabilâ necesar, arâtând întreaga
gama de culori, texturi şi variaţiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de aşteptat
în lucrarea terminatâ. Mostrele vor fi din acelaşi material ca lucrarea finalâ.
Asigurarea calităţii
Producatorul va fi o firma experimentatâ în furnizarea de produse similare celor indicate
în acest proiect, cu referinţe de realizâri în exploatare şi capabilâ sâ asigure întreaga cantitate
necesarâ din acelaşi lot de producţie şi calitate.
Executantul va fi o firmă experimentată, care utilizează numai personal calificat în
execuţia unor lucrări similare celor indicate în acest proiect şi agreată de producătorul
vopselelor.
Se va livra material produs de un singur producător pentru fiecare tip de vopsea de
exterior necesară.
Înainte de începerea execuţiei vopsitoriilor la exterior se va realiza câte un panou ca
mostră pentru fiecare tip de vopsea specificat, pentru a se verifică alegerea facută pe mostre şi a
demonstra efectele estetice, precum şi calităţile materialului şi execuţiei. Mostrele scara 1:1 se
vor realiza pe şantier în locurile şi mărimile indicate de proiectantul general.
Proiectantul general va fi anunţat cu o săptămâna înainte asupra datei şi orei realizării
mostrelor. Nu se va începe lucrarea finală înaintea obţinerii aprobării proiectantului general.
Mostrele scara 1:1 realizate pe şantier se vor păstra pe timpul execuţiei ca standard pentru
aprecierea lucrării finale. Dacă se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 şi se vor îndepărta de
pe şantier. Mostrele scara 1:1 acceptate, în stare corespunzătoare în momentul recepţiei
preliminare, pot deveni parte a lucrării terminate.
Livrare, depozitare şi manipulare
Înainte de livrarea fiecărui tip de vopsele de exterior, constructorul va prezenta certificate
în trei exemplare, care să ateste compoziţia fizică şi chimică a vopselei, calitatea în conformitate
cu aceste specificaţii.
Materialele vor fi livrate la şantier în ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea
producătorului şi numărul lotului. Materialele vor fi depozitate într-o zonă protejată de intemperii,
umezeală, murdărire, temperaturi extreme şi umiditate. Vopselele vor fi depozitate în cutiile în
care au fost livrate.
Pentru cerinţe speciale de livrare, depozitare şi manipulare se vor respecta instrucţiunile
şi recomandările producătorului.
Condiţiile proiectului
Nu se va începe lucrarea de execuţie dacă temperatura ambientală este mai mică de
10°C, dacă nu se cer temperaturi mai înalte prin recomandările producătorului.
Se va lucra de preferinţa în orele dimineţii sau după amiază în orele de vară. În cazul
când este necesar să se lucreze pe timp însorit, suprafaţă se va uda cu apă în prealabil.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai mic de 2 ore de la
încetarea ploii; de asemenea se va evita lucrul la faţade în orele de însorire maximă, sau vânt
puternic.
Coordonare şi programare
Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorii exterioare la pereţi şi plafoane toate lucrările
şi reparaţiile de tencuire, trebuie să fie terminate.
Tâmplăria metalică şi cea din lemn trebuie să fie montate definitiv şi protejate cu folii, cu
toate accesoriile montate corect.
Glafurile exterioare trebuie să fie montate.
Garanţii
Se vor transmite garanţii scrise ale antreprenorului, executantului şi producătorului, prin
care se angajează să repare şi / sau refacă porţiunile deteriorate ca material sau execuţie în
perioada de garanţie specificată. Această garanţie este
suplimentară faţă de alte drepturi şi garanţii pe care beneficiarul le are prin prevederile
documentelor contractuale.
Materiale de rezervă
Se vor livra beneficiarului materiale de rezervă. Se vor livra cutii întregi sigilate de
vopsea întregi identice cu cele puse în operă, într-o cantitate egală cu 2 % din fiecare tip de
vopsea de exterior, ambalate pentru depozitare şi identificate cu etichete care să descrie în mod
clar conţinutul.
Materiale
Cutii cu vopsea de exterior conform cerinţelor proiectului de execuţie şi recomandărilor
producătorului vopselei sau al termosistemului de faţadă.
Se vor respectă standardele şi celelalte cerinţe indicate pentru fiecare material.
Se vor prevedea cutii închise sigilate, aflate în termenul de garanţie specificat pe ambalaj
fără defecte care să afecteze utilizarea indicată; întreaga cantitate de vopsea necesară va fi
dintr-un singur lot de producţie pentru fiecare tip, varietate, culoare şi calitate de vopsea
specificată; vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate şi cu
înscrisurile de pe ambalaj.
Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei,
textura şi alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat.
Se vor respectă culorile, finisajele, texturile şi celelalte caracteristici distinctive indicate,
cu referire la terminologia standard a producătorului.
Materiale auxiliare şi accesorii
Vor fi conform standardelor în vigoare şi recomandărilor producătorului vopselei.
Cerinţe de calitate pentru suprafeţele vopsite cu vopsea de exterior
Suprafete plane, uniforme, cu aderenţă bună, fără pete, suprapuneri, cu acoperire
completă.
Execuţie
Examinare
Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la
pereţi şi plafoane cu vopsele de exterior. Nu se va începe lucrarea înainte de a se corecta
aspectele nesatisfăcătoare.
Vopselele de exterior se pot aplica pe pereţii şi plafoanele din zidărie din gips- carton de
exterior şi de beton monolit turnat în cofraje metalice. Pentru sageac sau plafoane din lemn se
va utiliza vopsea speciala de exterior pentru lemn.
Pregătire
Înainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrările de tencuire şi grunduire precum şi
lucrările de raparaţii la acestea trebuie să fie încheiate iar suprafeţele suport trebuie să fie
uscate.
Execuţie, generalităţi
Pelicula aplicată la exterior trebuie să fie suficient de groasă ca să acopere
corespunzător rugozoitatea suprafeţei şi se va proteja de ploaie cel puţin în primele 3 zile.
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depaşit sau care au fost
depozitate necorespunzător.
Tehnologia de execuţie
Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicaţiilor producâtorului vopselei
de exterior.
Reglaj şi curăţare
Se vor repara sau înlocui suprafeţele pâtate sau deteriorate în orice mod sau care nu
sunt identice cu suprafeţele adiacente.
Reparaţiile se vor executa conform specificaţiilorşi într-un mod care sâ nu lase urme de
înlocuire.
Curaţarea suprafeţelor se va executa numai conform specificaţiilor producâtorului
vopselelor.
Protejare
Suprafeţele vopsite se vor proteja de intemperii cel puţin în primele trei zile de la uscare.
Înaintea inspecţiei pentru recepţia preliminarâ, eventual se va curâţa suprafaţa, numai
prin procedeele şi materialele recomandate de producâtorul vopselelor.
Verificări şi remedieri în vederea recepţiei lucrărilor
Se verificâ în mod special:
- îndeplinirea condiţilor de calitate a suprafeţelor suport, în cazuri de importanţâ
deosebitâ consemnându-se acestea în procese verbale de lucrâri ascunse .
- calitatea principalelor materiale
- corespondenţa dintre prevederile din proiect şi dispoziţiile ulterioare
- aspectul şi planeitatea suprafeţelor vopsite
- uniformitatea suprafeţei, nu sunt admise pete sau sârituri, suprapuneri sau
depuneri de vopsea.
- aderenţa vopselei - o vopsea aderentâ nu trebuie sâ se ia pe palma.
- tonul de culoare la vopsele sâ fie acelaşi şi cu acelaşi aspect lucios sau mat,
sâ nu prezinte straturi, pete, desprinderi, cute, beşici, scurgeri.
- nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafeţele vopsite.
- separaţiile dintre diferitele tipuri de vopsitorii sâ fie disticte fârâ suprapuneri.
Dirigintele poate decide, funcţie de naturâ şi amploarea defectelor constatate
ce remedieri trebuie executate, şi dacâ acestea se vor face local, pe suprafeţe mari, sau lucrarea
trebuie refacutâ complet conform specificaţiilor.
Reguli şi metode de verificare
La realizarea lucrârilor se va respecta documentaţia tehnicâ de execuţie, precum şi
prezentele specificaţii. Se vor efectua verificâri ale lucrârilor atât în timpul execuţiei, cât şi dupâ
terminarea lor, privind cele spuse mai sus.
9. LUCRARI DE PARDOSELI
Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de mortar, sapa,
pardoseli din parchet, gresie.
Clasificari:
a) Dupa pozitia lor fata de constructie:
- pardoseli exterioare, expuse intemperiilor, aflate in exteriorul spatiului construit
sau destinate balcoanelor si teraselor circulabile;
- pardoseli interioare, aflate in interiorul spatiului construit.
b) Dupa continuitatea suprafetei
- pardoseli continui, turnate monolit cu sau fara rosturi (mozaic, masa de spaclu
pe baza de polimeri);
- pardoseli discontinui, din elemente prefabricate dispuse cu rosturi inchise etans
sau neetans (piatra naturala sau artificiala, mozaic, lemn, polimeri);
c) Dupa senzatia cald - rece, cuantificata prin energia disipata la contactul
piciorului neincaltat al unei persoane, in interval de 1 minut, respective 10 minute, se impart in:
- pardoseli calde (covor textil, pardoseli din lemn, covor din mase plastice cu
suport textil);
- pardoseli semicalde (mortare polimerice, covor din mase plastice fara suport
textil);
- pardoseli reci (beton de ciment turnat monolit, mosaic turnat, piatra naturala,
placi ceramice portelanate);
Alcatuirea pardoselilor:
In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi:
a) Stratul suport care poate fi din beton sau pamant - si in cazul in care exista
subsol sau parter fara subsol - beton de egalizare, pat de nisip si pietris sub. Alte straturi suport,
in cladirile mai vechi, pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra
placi pentru pardoseli.
b) Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment, pat de mortar sau "sapa
uscata" din placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si
dinamice, sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freatice si sa permita
mentinerea calitatii stratului de uzura; In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si
folosirii sapei auto-nivelanta: un strat izolator din 3cm Polistiren.
c) In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea
capilaritatii (membrane hidroizolatoare), pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane
impermeabila, in cazul unui nivel ridicat de apa freatica), pentru a evita orice punte termica (8 la
10 cm din Polistiren sau Poliuretan), sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura.
In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii, spalatorii) si incaperile sanitare, un strat
hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de
uzura
d) Stratul de uzura care trebuie sa asigure:
- siguranta in utilizare;
- rezistenta la sarcini statice si dinamice;
- confortul termic si acustic;
- clasa de combustibilitate prescrisa;
In acest capitol, doar straturile mentionate la punctele b) si d) sunt specifice. Pentru a) si
c) vezi capitolele relevante pentru Lucrari de Hidroizolatie si de Reabilitate Termica.
Abateri admisibile:
Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca:
- max 20 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata terenului de fundatie;
- max 10 mm fata de dreptarul de 2m lungime la suprafata stratului suport rigid
(sarpanta din ciment sau scanduri pentru pardoseala din lemn).
Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, maipulare, transport
Principalele materiale folosite folosite pentru finisajele si tencuielile de pardoseala sunt:
a) Sape sau alte finisaje pentru pardoseli turnate in-situ
- apa pentru constructii, conform STAS 790-84
- Nisip conform STAS 1667 - 76;
- Ciment Portland, conform SR 388/95;
- agregate din piatra pentru mozaic, conform STAS 1134-71;
- Ciment alb Portland, pentru mozaic in-situ, conform SR 7055/96;
- Cement Pa 35, acc. to SR 1500/96;
- Natural agregates, acc. to STAS 1667 - 76;
b) Placi si piatra naturala
- piatra naturala, culoarea conform STAS 5939 - 80;
- Placi ceramice glazurate (finisaj mat, antiderapante, trafic intens pentru cladiri
publice), incluzand placi speciale pentru scari;
- Placi ceramice portelate pentru pardoseli (rezistente la acid pentru laboratoare);
- Placi mozaicate pentr pardoseli, de dimensiuni mici medii, aranjate pe
carton;
c) Placari sintetice continue pentru pardoseli;
- Placare cu PVC , conform STAS 7915-71;
d) Parchet
-
Lamele de parchet traditionale din lemn masiv de esenta tare (stejar), de
grosime de aprox. 14mm, cu lamba si uluce, incluzand stratul suport din lemn de
esenta moale, cum ar fi bradul, pinul etc.
e) Borduri
- Borduri din mozaic, elemente prefabricate
(inaltimea de 10cm);
- Bordura din PVC pentrupardoseli din PVC, in
aceeasi culoare cu
pardoseala;
- Bordura laminata din lemn de stejar (inaltimea de 8cm, grosimea de la 12 la 15
mm) cu muchia superioara rotunda sau oblice, conform STAS 228/1-87;
f) Acesorii
- Strat Poliuretanic sau din Polistirene izolatie fonica, de grosime 5mm ca strat
izolator sub parchet sau de 15 mm pentru sapa autonivelanta;
- Folie PE ca bariera pentru vapori;
- Cuie din otel, conform STAS 2111/90;
- Suruburi si dibluri din plastic pentru pereti;
- Hidrat de clor tehnic, conform STAS 339 - 76
- Spirt alb rafinat tip C, conform STAS 44-67
- Corpuri abrazive, conform STAS 601/1 - 84
- Acidul oxalic, conform STAS 4992-68
- Oxizi de vopsire - Binder Standards L 17 - Industria Chimica
- Adeziv "Prenadez 300", sau similar aprobate, conform NTR 2830-75;
- Adeziv pentru pardoselile din salile de sport, cum ar fi AltroFix 19 sau similar
aprobate.
- Fasii autoadezive pentru pardoseala din PVC si punerea covorului;
- Finisaj Poliuretanic sau ulei pentru parchet masiv;
- ceara pentru parchet, "Victoria" sau similar aprobate, conform NII 1564 - 69.
- Panza bituminoasa si mastic bituminos cald sau rece;
- Palci speciale din metal sau plastic pentru scari;
- Rosturi de separare din alama in mozaic;
- Tabla de acoperire (inox sau aluminiu) pentru rosturi;
- Tabla de acoperire (alama, inox) pentru rosturile dintre diferite finisaje pentru
pardoseli;
g) Echipamente
- Masina pentru raschetare si lustruire. Masina pentru lustruit mozaic.
Materialele folosite trebuie sa aiba caracteristici conform standardelor in
vigoare specifice si normelor tehnice folosite in constructii .
Transport si depozitare:
De indata ce sunt sunt livrate pe santier, materialele vor fi verificate de Contractor, sa se
constate daca au fost corect transportate si impachetate. Contractorul trebuie sa se asigure ca
depozitarea s-a facut conform previziunilor si normelor standardelor si normelor tehnice in
vigoare. Trebuie verificate urmatoarele lucruri:
- Transportul pieselor de parchet, a plintelor si bordurilor se va face numai în
vehicule curate si acoperite. Piesele de parchet, frizurile de perete si pervazurile ambalate în
pachete si respectiv legaturi, se vor depozita în stive în încaperi închise (pentru a asigura
temperatura constanta) pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.
Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate si dimensiuni. Depozitarea parchetului în
subsoluri este interzisa.
- Transportul pervazurilor se face cu legatura, în vehicule curate si acoperite, se
vor depozita în încaperi închise.
- Transportul covoarelor de PVC se face cu mijloace obisnuite de transport,
acoperite, uscate, curate si închise, sulurile fiind asezate vertical. Depozitarea se face în locuri
uscate si acoperite, la temperaturi cuprinse între + 5°C...+35oC, ferite de actiunea luminii solare
directe, în pozitie verticala.
- Transportul si depozitarea bidoanelor cu adeziv si diluant se va face cu
respectarea dispozitiilor privind transportul si depozitarea materialelor inflamabile, ferite de
posibilitatea de explozie, cu respectarea normelor de paza contra incendiilor, temperatura de
depozitare va fi între + 15oC si + 20oC pentru "Prenadez 300.
- Poliacetatul de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita în magazii
acoperite, la temperatura de + 5o C... +35o C. Daca se vor desface ambalajele si

materialul nu se va consuma în întregime, acesta trebuie legat (închis) imediat. Termenul de


garantie este de 3 luni de la data fabricatiei.
- Piatra de mozaic se va contracta, livrata în saci de 50 Kg, pe sortimente si culori
diferite. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.
- Placile de gresie ceramica se vor livra si transporta în cutii de carton (max.40
Kg/buc.). Depozitarea se face în spatii acoperite.
- Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta si manipula cu respectarea
prevederilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive. Transportul
se va face în ambalaje de sticla sau material plastic, care vor fi închise cu dopuri de sticla sau de
plastic.
- Ambalajele cu white-spirit se vor depozita în magazii aerisite sau aer liber, ferite
de razele solare.
- Acidul oxalic tehnic livrat în butoaie de lemn sau alte ambalaje, se vor depozita
în magazii uscate.
- Cimentul pentru sape, mozaic si si mortar va fi ferit de actiunea umezelii,
înghetului si de amestecul cu corpuri straine, atât în timpul transportului (ce se face în saci), cât
si în timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, în magazii sau soproane.
Toate materialele vor avea Agrement tehnic si/sau Certificate de calitate si se va indica
tehnologia de executie conforme cu fisa producatorului.
Controlul materialelor întrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.
Executia, montarea, instalarea, asamblarea
Reguli generale:
- In cazul ca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de
pardoseli, care se executa în încaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului
grosimii foii usii în pozitie închisa.
- Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari în aceeasi încapere si la
trecerea dintr-o încapere în alta.
Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute în proiect.
- Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa
executarea stratului precedent si constatarea de catre Dirigintele lucrarii ca acesta a fost bine
executat.
- La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cât mai
perfecta între straturi.
Lucrari executate inaintea inceperii lucrarilor de pardoseli:
- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute
sub pardoseli (canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de încalzire, etc) si
efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea în încaperea respectiv a tuturor
lucrarilor de constructii montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.
- Atunci când stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton
sau beton armat este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si
spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu
maturi si perii.
- Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
planseului, adânciturile mai mari, etc se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.
- Armaturile sau sârmele care eventual ies din planseul de beton armat vor fi
taiate sau îndoite.
- Conductorii electrici care se monteaza sub pardoseala (pe suprafata planseului)
vor fi acoperiti cu mortar de ciment în grosimea strict necesara pentru protejarea lor.
- Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii
sanitare sau de încalzire centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a
se exclude orice contact direct al conductelor cu planseul si pardoseala.
- Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport
existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie
suficient de întarit când se va aseza peste el îmbracamintea pardoselii.
- Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect
la fiecare tip de pardoseala în parte, în functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.
Executia stratului suport:
Prevederi generale:
Lucrarile din acest capitol, fiind lucrari care urmeaza a fi acoperite, deci ramanand
invizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului si corectitudinii executiei va trebui
verificata inaintea executarii pardoselilor finite, deci este necesar a se incheia procese-verbale
de lucrari ascunse.
Exceptie de la prevederile art.ant. or fac sapele de egalizare ranforsate cu corindon care
nu necesita intocmirea de procese verbale de lucrari ascunse.
Orice lucrare de prevazuta in acest capitol va fi inceputa numai dupa verificarea si
receptionarea suportului din beton, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform
prevederilor capitolelor respective.
Suportul trebuie sa aiba umiditate maxima 2% masurata cu umidometrul cu carbit, pentru
etalonare, respectiv cu umidometrul electronic in rest.
Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea pregatirii
suprafetei suport conform specificatiilor din prezentul proiect, conform normativelor in vigoare,
precum si conform specificatiilor din fisele tehnice ale producatorilor materilalelor care fac
obiectul prezentului capitol.
Se vor verifica, deasemenea, utilizarea tipului/clasei de calitate a materialelor indicate in
proiect, precum si tehnologia de aplicare si conditiile de mediu prevazute in normative, prezentul
proiect si prescriptiile producatorilor.
In toate cazurile, primeaza specificatiile din prezentul proiect.
Prevederi pentru materiale:
Toate materialele si semifabricatele care se folosesc la executarea lucrarilor, se vor pune
in opera numai dupa verificarea de conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu
prevederile si specificatiile din prezentul proiect, completate, unde este cazul, cu prevederile
standardelor in vigoare.
Sapele vor fi sape uscate si vor fi executate din liant aditivat predozat, insacuit,
amestecat cu agregate si apa, conform dozajului indicat de producatorul liantului (orintativ, per
m3 de sapa: liant 200-250kg , agregate 1.650-1.850kg si apa 120-140litri).
1. Ciment sau amestec de cimenturi si aditivi
2. In coditiile folosirii grundului de aderenta indicat de producatorul mortarului
predozat si in conditiile respectarii specificatiilor sapei de egalizare.
Agregatele vor fi 70% nisip sort 0-4 mm si 30% pietriş sort 4-8 mm.
Sapele vor fi executate aderente pe placa de beton, pentru asigurarea aderentei
aplicandu-se grundul indicat de producatorul liantului (in principiu, un amestec de liant, latex si
apa).
Prepararea sapelor si aplicarea acestora se vor face conform prescriptiilor producatorului
liantului.
Sapele rezultate vor avea urmatoarele caracteristici:
• Rezistenta la compresiune, dupa 28 zile (EN 13892), min. 30 N/mm2
• Rezistenta la incovoiere, dupa 28 de zile (EN 13892), min. 6 N/mm2
• Timp uscare pentru montarea parchetului, in conditii normale, max. 10
zile
Sapele de egalizare vor fi de grosimea indicata in planse si detalii asigurand si aducerea
la aceeasi cota a diverselor finisaje.
Acoperirile autonivelante vor fi realizate din mortar predozat insacuit amestecat cu apa,
in proportia indicata de producatorul mortarului.
• Caracteristicile tehnice ale acoperirilor autonivelante vor fi (SR EN 13813):
• Rezistenta la compresiune, dupa 28 zile, min. 32,0 N/mm2
• Rezistenta la incovoiere, dupa 28 de zile, min. 8,0 N/mm2
• Aderenta la suport2, dupa 28 de zile, min. 1,4 N/mm2
• Timp uscare pentru montarea covorului PVC, in conditii normale, max. 48
ore
• Timp uscare pentru montarea parchetului, in conditii normale, max. 72 ore
Prevederi pentru executie:
Inainte de inceperea lucrarilor prevazute in prezentul capitol, este necesar sa se verifice
daca au fost executate si receptionate toate lucrarile:
- necesare executarii lucrarilor care sunt prevazute in prezentul capitol
- destinate protejarii lucrarilor prevazute in prezentul capitol
- a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lucrarilor prevazute in
prezentul.
Executia poate incepe numai daca, in prealabil, conducatorul tehnic al lucrarii a verificat
materialele care urmeaza a fi folosite, dupa cum urmeaza:
- au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca respecta prescriptiile
prezentului proiect si sunt corespunzatoare normelor in vigoare
- au fost corect transportate si depozitate.
Umiditatea suportului, pe care se aplica lucrarile prevazute in prezentul capitol, va fi de
maximum 2% determinata cu umidometrul cu carbit, pentru etalonare, respectiv cu umidometrul
electronic in rest.
Suportul trebuie sa fie:
- slab sau mediu absorbant, adica absorbtie de apa 2-6%
- consistent, curat
- plane, conform tolerantelor impuse prin prezentul proiect (pentru placile de
beton max. ± 4 mm la 2 m, respectiv denivelari intre placi alaturate max. ± 0,5 mm; pentru sape
cele de mai jos).
Dupa verificarea suportului, acesta va fi desprafuit prin aspirare.
Sapele vor fi turnate cu respectarea stricta a cotelor de turnare, in special la:
- executarea cuvelor in care vor fi pozate stergatoarele de picioare
- diferenta de nivel dintre sapa dintre diferitele finisaje.
Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, prevazuta in prezentul proiect, precum si in prescriptii tehnice date de producatorii
materialelor la care se face referinta in prezentul capitol, respectiv prescriptiile normativelor in
vigoare.
Se va verifica respectarea conditiile de mediu, specificate in prescriptiile notificate mai
sus, atat cu privire la executarea lucrarilor, cat si cu privire la protectia ulterioara a acestora.
Se vor avea in vedere si eventualele masuri suplimentare, ulterioare pentru protejarea
lucrarilor.
Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se vor face cel putin cite
una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2.La receptia preliminara se va efectua
direct de catre comisie aceleasi verificari, cu o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta.
Receptia calitativa:
Sapele de egalizare se vor verifica din punct de vedere al respectarii cotelor de turnare.
Sapele de egalizare vor fi plane, diferentale de planeitate maxim admise fiind de
2mm/2m, verificarea facandu-se cu dreptareul cu bula de nivel, dar nu mai mult de 3mm
medii/fiecare spatiu.
Sapele de egalizare vor fi compate, fara fisuri, admitandu-se numai fisurile capilare
datorate reactiei de hidratare a cimentului.
Acoperirile autonivelante vor fi plane si netede nu se admit denivelari si nici rugozitati.
Atat sapele de egalizare cat si acoperirile autonivelante vor fi aderente la suport nu se
admit desprinderi sau aderente partiale (sunet neadecvat la ciocanire).
Executia pardoselilor - finisaj:
Executarea stratului de uzura (finisaj) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform
prevederilor din capitolele ce urmeaza.
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA
Observatii generale:
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de
prevederile contractului de executie si documentatiei de licitatie. In cazul unei contradictii intre
prezentul caiet de sarcini si contractul de executie sau documentatia de licitatie, antreprenorul va
anunta beneficiarul in scris. Beneficiarul va interpreta sau decide in concordanta cu prevederile
aplicabile ale contractului de executie si documentatiei de licitatie.
Se vor inainta beneficiarului spre aprobare elemente, conform prevederilor caietului de
sarcini:
-Datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile specificate si incorporate in
pardoselile din gresie ceramica in timpul fabricarii, finisarii si montajului.
-Desene de fabricatie care sa arate pozitia si dimensiunile fiecarui reper si subansamblu:
planuri si desfasurari cotate, detalii, dispozitive de fixare si alte componente.
-Mostre pentru alegerea initiala, sub forma prospectelor color ale producatorului,
cuprinzand lucrari realizate anterior, precum si elemente (placi), si
aratand intreaga gama de culori, texturi si modele disponibile pentru fiecare tip de gresie
ceramica.
Mostre pentru verificare :
1. Cate 1 buc. Placa din fiecare tip specificat
2. Cate 1 buc.din fiecare tip de accesoriu sanitar specificat in proiect -Certificate de
calitate semnate de producatorul subansamblurilor, care sa
ateste ca produsele satisfac cerintele normelor.
Materiale
Placi pentru pardoseli : plane, dimensiuni 300x300 mm si 200x200 mm, aspect : uniform,
cu muchii vii.
-Scafe 100x150 mm colturi intrand/iesind -Plinte 100x150 mm, colturi intrand/iesind
Accesorii ceramice pentru grupuri sanitare, specificate in cantitatile de lucrari de instalatii
sanitare.
Materiale de montaj :
Mortar de ciment-latex Accesorii de montaj :
Folie hidroizolanta Chituri elastomerice :
Chit siliconic rezistent la mucegai pentru suprafete necirculabile Chit uretanic rezistent la
mucegai pentru suprafete circulabile Tipuri de placaje :
Pardoseli grupuri sanitare : placi ceramice portelanate suprafata mata peste beton,
montate cu mortar de ciment -latex si grund de ciment-latex.
Pardoseli dusuri -placi ceramice portelanate suprafata antiderapanta.
Executia lucrarilor:
Montajul se face in functie de recomandarile fabricantilor, adezivul trebuind sa umple
toata suprafata placilor, a imbinarilor, in curs de pozare. Finisarea imbinarilor se face la 24h de la
turnarea unui mortar de ciment.
Dupa executarea imbinarilor, placarile sunt spalate cu apa, cu mare grija, precum si cu
buretele, pentru a face sa dispara orice urma de adeziv.
Decuparile, ajustarile din dreptul strapungerilor, tevilor etc. trebuie sa fie executate cu
gust.
Furnizarea si montarea elementelor speciale si a pieselor de racord precum placile cu 1
margine sau 2 rotunjite fac parte integranta din prestatia angajata. Placarea va fi executata dupa
executarea lucrarilor diverselor specialitati in incaperi aerisite si incalzite, astfel incat adezivii de
ciment sa manifeste o aderenta perfecta.
Dupa aceasta, Antreprenorul General presara un rumegus usor umed pe totalitatea
imbracamintii cu mentinere pe toata durata santierului.
Descriere:
Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata
1. Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata, calit.I-a, suprafata mata
-rezistenta la alunecare R10
-rezistenta la abraziune profunda 120-150 mm
-duritatea superficiala 7-9
-absorbtia de apa £ 0,65%
-coeficient de dilatare termica liniara 6,5
-dimensiunea placilor 300x300x8,5 mm, montate in pat subtire de adeziv

74
-culoare -la alegerea beneficiarului dupa prezentarea esantioanelor -rosturile
3 mm, culoare gri antracit -clasificare UPEC -U4P4E3C2
Scafele de gresie din incaperile grupurilor sanitare vor fi de tipul "L" pentru o mai buna
izolatie hidro 10x15 cm cu elem.de colt, intrand/iesind.
In incaperile grupurilor sanitare parter si etaj pardoselile vor avea pante spre sifoanele de
pardoseala. Si o hidroizolatie realizata prin vopsitorie cu OSMOCEM N .
Antreprenorul va prezenta spre avizare proiectantului general si beneficiarului detalii de
executie si esantioane inainte de comandarea si punerea in opera.
2. Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata, calit.,I-a, suprafata antiderapanta.
In incaperile de dusuri, se prevede pardoseala din placi de gresie ceramica portelanate -
antiderapante.
-rezistenta la alunecare R12 V4 -rezistenta la abraziune profunda 120-150
mm -duritatea superficiala 7-9 -absorbtia de apa £ 0,65%
-coeficient de dilatare termica liniara 6,5
-dimensiunea placilor 200x200x8,5 mm, montate in pat subtire de Kleber -culoare -
la alegerea beneficiarului dupa prezentarea esantioanelor.
-rosturile 3 mm inchise cu chit de rosturi culoare gri antracit -scafe de gresie de tip "L"
10x15 cm si elemente de colt, intrand/iesind Antreprenorul va prezenta spre avizare
proiectantului general si beneficiarului detalii de executie si esantioane inainte de comandarea si
punerea in opera. Decontarea lucrarilor:
Cantitatile din borderou sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare modificari.
Acestea nu influenteaza asupra pretului unitar. Pentru comandarea materialelor
antreprenorul va consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va
determina cantitatile exacte de pus in opera pe propria raspundere.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
10. PLACAJE

Generalităţi
Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea placajelor
interioare din faianta la pereti si stalpi si materialele pentru executia acestora.
Pentru realizarea placajelor de faianta se va tine seama de normativele de executare a
placajelor C 6/86, normativele de executie a structurilor suport pe care se aplica placajul si
normativul de verificare a calitatii lucrarilor.
Transportul se face in cutii de ambalaj cu mijloace de stivuire care sa impiedice
deplasarea si imprastierea placilor.
Mostre şi testări
Înainte de comandarea şi livrarea pe şantier a materialelor necesare execuţiei
placajelor de faianţă se vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului, spre aprobare,
următoarele mostre:
- p
lacaj faianţă sau gresie ceramică - cel puţin 10 mostre, cu desenul şi culoarea indicate în proiect;
- b
orduri pentru placajul de faianţă sau gresie - 10 mostre, cu desenul şi culoarea indicate în proiect
corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate.
Materiale utilizate
Toate materialele care se pun în operă, în special plăcile de faianţă, adezivii, etc, pot fi
import sau producţie internă, cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare standardelor şi
normelor admise în România.
- faianţă de producţie internă sau import;
- tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă,
dar care să corespundă standardelor admise în România.
Livrare, depozitare, manipulare, transport
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin
caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Execuţia lucrărilor de placaje de faianţă sau gresie
Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton şi zidărie se va face
la cel puţin o lună după încărcarea cu greutatea permanentă, inclusiv din acoperirea clădirii.
Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie, trebuie să fie terminate
următoarele categorii de lucrări:
- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau căpruşelilor la uşi;
- tencuirea tavanului şi a suprafeţelor pereţilor care se plachează;
- montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea probelor
şi eventualele remedieri ale acestora;
- executarea mascărilor şi şliţurilor din plasă de rabiţ
- montarea diblurilor (în cazul în care se foloseşte metoda tradiţională de
montaj cu dibluri de lemn, nu cu dibluri împuşcate din plastic), consolelor, etc;
- executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care trebuie placat;
- îmbrăcăminţile pardoselilor reci.
Pregătirea suprafeţei pereţilor
- înainte de începerea lucrărilor de placare, suprafeţele pereţilor din zidărie,
b. c.a. sau beton se vor pregăti conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor)
şi P104-82 (executarea pereţilor din b.c.a.);
- placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate, fără abateri de la planeitate
(sub 3 mm / m pe verticală şi sub 2 mm / m pe orizontală);
- suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi, pete de grăsime,
rosturile zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm, iar suprafeţele de beton trebuie
aduse în stare rugoasă.
o Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie:
- se trasează suprafeţele pentru placare, cu atenţie deosebită la stabilirea orizontalităţii şi
verticalităţii montajului;
- plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră şi se scurg preţ de 2-3 minute
înainte de aplicarea lor;
- montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus;
- rosturile orizontale şi verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) şi în linie dreaptă,
având lăţimea indicată prin proiect, dar nu mai mare de 0,5 mm;
- suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%.
Operaţiuni:
- montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci, cu adezivi
speciali de import, cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile fiind
închise cu chituri speciale de import. Atât culoarea plăcilor cât şi a chitului se va stabili de
către proiectant;
- după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile;
- umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;
- etanşările între suprafeţele placate şi recipienţi de orice fel se va face cu chituri speciale;
- în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior, la o temperatură mai mică de +5 grade
C, se vor lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru executarea lucrărilor pe
timp friguros” - indicativ C16-79.
Abaterile dimensionale pentru diferite tipuri de placaje sunt:
- evierea de la planeitate si
verticalitate a suprafetei placajului (distanta
dintre dreptar si suprafata placajului) - 2 mm;
- devierea rosturilor dintre placile placajului - 1 mm la o placa; 76
- nu se admit portiuni neumplute,
adeziv in rosturi;
- nu se admit fisuri pe suprafata
placajului.
a) racordarea placajului cu tencuiala;
- suprafetele placate cu placi de faianta trebuie sa se termine cu placi cu muchiile
rotunjite, iar spatele lor sa coincida cu nivelul finisajului alaturat;
- nu se admite ca racordarea tencuielilor cu placajul ca se faca prin scafa de
mortar de ciment sau pasta de ipsos si nici ca nivelul suprafetei placajului sa se afle sub nivelul
tencuielii;
b) racordarea placajului de placi din faiantacu cada de baie;
- etanseitatea rostului de racordare respectiv trebuie sa fie executata cit mai
ingrijit;
- pentru a verifica etanseitatea racordarii dintre placaj si cada de baie, se va
controla partea opusa peretelui observind daca umezeala a trecut prin perete.
Planeitatea suprafetei placate se verifica cu ajutorul unui dreptar de 1,0 + 2,0 m
lungime. Sub dreptarul asezat pe orice directie nu se admite decat o denivelare de maxim 2 mm.
Verticalitatea suprafetei placate se verifica cu bolobocul si cu un dreptar de 1,20 m.
Abaterea maxima admisibila nu va depasi 2 mm. In suprafetele orizontale (glafuri, marginea
cazii, trebuie sa se considere o panta de 2% catre interior).
Daca se observa abateri la examinarea vizuala a rosturilor, acestea vor fi masurate cu
ajutorul unor calibre.
Verificarea racordarii rectilinii a suprafetelor placate, cu plinte sau scafe, se face la
inceput prin examinare vizuala, iar daca se observa pendul in plan vertical sau orizontal, acestea
se masoara cu ajutorul unui dreptar de 2 m lungime.
Nu se admite, sub dreptar, decat o singura unda avand o sageata mai mica de 2 mm.
La limita de separare a placajului de timplaria de lemn, dupa uscarea completa a
acesteia, rosturile nu trebuie sa fie mai mari de 1 mm. Acolo unde timplaria este prevazuta cu
pervazuri, placajul trebuie sa patrunda sub ele cel putin 10 mm. Pervazurile trebuie sa fie faltuite
pe inaltimea placajului.
Abateri admisibile la calitatea placajelor - placi exterioare
- devierea de la planeitate
- (distante intre dreptar si suprafata placajului): 2 mm
- devierea de la verticalitate a placajului: nu se admite
- devierea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1 mm / 1 placa
- rosturi neumplute cu mortar: nu se admit
Abateri admisibile la calitatea placajelor - placaje interioare cu placi faiantate
- devierea de la planeitate si verticalitate a suprafesei placajului
- (distante intre dreptar si suprafata placajului): 2 mm
- devierea rosturilor intre faiante: 1 mm / 1 placa
- stirbiri sau lipsa de glazura la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor: 1/1
placa la 1mp
- portiuni neumplute cu lapte de ciment alb la rosturi: nu se admit
- locuri neumplute cu glazura pe suprafata placajului: max 2mm / 1mp
- fisuri pe suprafata placajului: nu se admit
Recepţia lucrărilor şi verificarea calităţii
Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul şi mostrele
aprobate, uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor (sub
dreptarul de 1,2 m lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu săgeată de
maximum 1 mm), continuitatea şi execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de faianţă, rosturi de
lăţimi uniforme şi rectilinii, atât pe verticală cât şi pe orizontală, etc.
Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. Liniile de racord ale
placajului cu alte tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie să fie rectilinii,
Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici ieşit cu mai
mult de grosimea plăcii de faianţă.
În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj, găurile se maschează cu rozete
metalice, capace, întrerupătoare, prize, etc, găurile netrebuind să fie vizibile.
Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios, recepţia se va face cu exigenţă
sporită.
Verificari in vederea receptiei lucrarilor
Orice lucrare de placaje va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea
suportului.
Inainte de inceperea lucrarilor de placaje este necesar a se verifica daca au fost
executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plansee,
etc.) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu: conducte
pentru instalatii, tamplarie, etc.), precum si daca au fost montate piesele auxiliare (ghermele,
pervazuri, suporti, coltare, etc.).
Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care intra in componenta unui
placaj, vor fi introduce in lucrare numai daca in prealabil s-a verificat de catre conducatorul tehnic
al lucrarilor:
- ca au fost livrate cu certificat de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu
normele respective;
- au fost depozitate si manipulate in conditii care sa evite orice degradare a lor;
- s-au efectuat la locul de punere in opera, daca prescriptiile tehnice specifice sau
proiectul o cer, incercarile de calitate,
Principalele verificari de calitate comune tuturor tipurilor de placaje sunt:
- aspectul si starea generala;
- elementele geometrice (grosimea, planeitatea, verticalitatea);
- fixarea placajelor pe suport (aderenta);
- racordurile placajelor cu alte elemente ale constructiei sau instalatiei;
- corespondenta cu proiectul.
Verificarea pe faze de lucrari se va face, in cazul placajelor interioare, pentru fiecare
incapere in parte:
- rezistenta pastelor de aplicare a placilor de placaj (determinata pe cuburi de 7,07 cm
latura, turnate chiar de la prepararea mortarelor si pastelor respective);
- numarul de straturi din structura placajelor si grosimile respective (determinate prin
sondaje, in numarul stabilit de comisie, dar cel putin cate unul la fiecare 100 mp);
- aderenta la suport a adezivului si intre spatiile placilor;
- planeitatea suportilor si liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata);
- dimensiunile, calitatea si pozitiile elementelor decorative care se placheaza
(solbancuri, braie, cornise, etc.), bucata cu bucata.
11. HIDROIZOLAŢII

Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru hidroizolatii cu materiale
bituminoase si a unor lucrari aferente acestora, in scopul protectiei constructiilor subterane si
supraterane.
Hidroizolatiile sunt lucrari de constructii cu rolul de a impiedica patrunderea umezelii si a
apelor meteorice, freatice sau tehnologice in interiorul cladirii sau in elementele de constructii si
asigura pastrarea in bune conditii a caracteristicilor fizico - mecanice ale materialelor care
compun constructiile .
Materiale si echipamente. verificarea calitatii. livrare, manipulare, depozitare
Materiale:
Materiale cu membrane gudronate:
- Cartoane gudronate tip CA 300, CA 400, conform STAS 138 - 80.
- Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 110, IB 1200, IBF 1200, conform STAS
7916 - 80.
- Impaslitura din fibre sticla gudronate tip IA 1000 R, IBP 1100 R, conform STAS
8067-85;
- Panza gudronata cu bitum aditivat IAA 1200, conform STI 17-86;
- Panza gudronata tip PI 50, PI 40, P A 55 si P A 45, conform STAS 1046-78;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;
- Tesatura din fibra de sticla gudronata, acoperita cu folie de aluminiu tip TBAL,
conform NTR 9041-80;
- Membrane hidroizolanta cu bitum aditivat , conform STI 29-86.
Materiale bituminoase pentru amorsare, fixare si izolare:
- Bitum pentru lucrarile de hidroizolatie tip H 68/75 si H 80/90,conform STAS7064-
78;
- Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/1 05, conform ST AS 10546-76;
- Solutie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63;
- Emulsie cationica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie anionica gudronata, conform STAS 11342-79;
- Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;
- (SUBIF) suspensie de bitum cu filer granulat, conform STAS 558-85;
- (CELOCHIT) suspensie de bitum cu filer granulat, chit ,conform STAS 661-71.
Materiale auxiliare:
- Filer de calcar, conform ST AS 539-79;
- Filer de talc, conform STAS 1901 -77;
- Micro-asbest, conform ST AS 3315-75;
- Spirt alb, conform ST AS 44-84;
- Tabla din plumb de 1, 2, 3mm grosime, conform ST AS 491 -70;
- Tabla zincata, conform ST AS 2028-80;
- Carton imbibat CI 300, conform ST AS 138-80;
- Panza din fibra de sticla non-gudronata tip I 50, conform ST AS 805079;
- Placi din beton prefabricat si alte materiale de protectie (nisip, pitris) de 7... 15
mm);
- Camine de drenaj din plastic (cum ar fi tipul TAGCM de la Oradea si TLSIT);
Materiale diferite si parti de imbinare pentru lucrarile aferente la membrane hidroizolanta.
Livare, Manipulare, Depozitare:
Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele
in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.
Manipularea si transportul materialelor bituminoase se va face cu atentie, pentru a nu le
deteriora, pe distante cat mai scurte.
Toate materialele in suluri pentru hidroizolatii se vor depozita cel putin sub soproane si
vor fi ferite de lovituri.
La depozitre se vor lua masuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare.
Compozitia membranei hidroizolante
Caracteristici tehnice ale membranei hidroizolante:
Lucrari de acoperire beton:
Proceduri de verificare:
a) Masuratori, verificare directa a corespondentei cu proiectul si cu normele
valide
b) Existenta si validitatea documentelor de certificare a calitatii materialelor folosite
c) teste de randament cerute de proiect si de prescripetii tehnice trecute in
procesul verbal pentru lucrari ascunse
d) Verificarea existentei si continutului documentatiei si a procesului verbal,
inspectiei si concluziile
e) verificare directa, inspectii, teste aditionale.
Urmatoarele trebuie luate in considerare cand se executa lucrarile:
• Conditii de realizare;
• Verificarea calitatii lucrarilor;
• Instructiuni de intretinere si utilizare;
• Masuri pentru protectia muncii si prevenire a incendiilor pe categorii de
lucrari
• Conditii de lucru la membranele hidroizolante
• Membrane hidroizolanta se vor monta la temperaturi de peste+5°C,
sunt interzise lucrarile pe vreme ploioasa.
Amorsa:
Se realizeaza din solutie bituminoasa pe un suport din beton uscat si bine curatat, doar
cand sunt temperaturi exterioare de pana la + 18°C si cu emulsie pe suport umed la temperaturi
de peste +8°C.
Straturi pentru difuzie vapori:
Sunt din panze gudonate IPB 1200 sau IPB 1100, sub barierele pentru vapori deasupra
incaperilor cu umiditate sub 60% sau sub hidroizolatia aplicata pentru izolatie termica sensibila la
umiditate, cu acoperiri din beton, sulul perforat va fi aplicat fara a se lipi, cu suprapuneri de 5 cm,
localizate pe suport cu partea protejata.
Straturile de difuzie nu se aplica in si pe o raza de 25 cm in jurul gurilor de drenare si
penetrare.
Bariera impotriva vaporilor:
Se va aplica pe un suport din beton peste stratul de difuzie, fixat si acoperit cu mastic
bituminous, cu suprapuneri de 7-10 cm si trebuie acoperita partea inferioara a stratului de izolatie
termica.
Cand se monteaza, placile termoizolante se vor aplica cu partea neprotejata in masticul
bituminous cald pentru a acoperi bariera impotriva vaporilor, care va depasi + 150°C, cand se
aplica.
Membrana Hidroizolatoare:
Pentru aplicarea hidroizolatiei, sulurile gudronate se for desface pe suprafata suport, vor
fi curatate prin periaj energic si vor ramane nemiscate pana se indreapta.
Sulurile gudronate for fi fixate prin rostogolire succesiva si compactare peste stratul de
mastic bituminous, evitand formarea de pungi de aer.
Suprapunerile la suluri gudronate vor fi de 7- 10 cm longitudinal si de minim 10 cm frontal
si vor fi presate cu un dispozitiv cu incalzire locala (se accepta ca 10% din suluri sa aiba
suprapuneri de minimum 5 cm pe lungime si cel putin 7cm pe latime).
Al doilea si al treilea strat se vor aplica cu imbinari intre suprapunerile sulurilor (aplicarea
la marginea acoperidsului o fasie de 50 cm latime la membrane hidroizolatiei in 2 straturi si de 33
cm la membrane hidroizolanta in cateva straturi).
Straturile se vor aplica incepand de la jgeaburile de scurgere sau caminele de drenare,
astfel incat suprapunerile sa se realizeze in directia de drenarea a apei.
Pentru pantele de pana la 7%, aplicarea sulurilor se face perpendicular sau paralel cu
panta.
Dupa aplicare, suprafata fiecarui strat va fi examinata prin ciocanire, defectele gasite se
vor repara pana la realizarea urmatorului strat.
Hidroizolatia elementelor verticale: executate prin intinderea fasiilor, taiate la dimensiunile
necesare, de jos in sus. La sageac suprapuneri cu membrane hidroizolanta orizontala se vor
pune in zone de 20 cm. La mansarde, pana la 60 cm inaltime, membrane hidroizolanta se va
intoarce pe partea orizontala a masardei pe minim 10 cm.
Protectia membranei hidroizolante: elementele verticale se vor proteja cu mortar M 100 -
T de 3 cm grosime cu tencuiala pe plase sudate 04, 06 mm / 25x25 cm. Plasa se va ancora in
perete. Pentru inaltimi mai mari, se vor folosi ancore speciale care se previna scurgerea apei in
punctele de fixare.
Canalele de drenare din tabla zincata de la mansarde se vor fixa cu mastic bituminous
intre starturile aditionale de tesatura gudronata si membrane hidroizolanta. Protectia membranei
hidroizolatiei se va face din pietris de 7-15 mm pusa pe un strat uniform de 4 cm grosime.
Pentru balcoane, terasele accesibile si acoperisuri tip terasa, se pot folosi alte materiale
pentru finisaje decat pietris (cum ar fi asphalt din mastic, sapa din ciment sclivisit, placi pentru
tavare din ciment prefabricat).
Compozitia membranei hidroizolante protectie impotriva umiditatii din pamant:
Efectul de capilaritate al apei se intalneste la peretii de rezistenta, la piedestalul exterior
al cladirilor, sub pardoseli incaperilor localizate la parter, si la pardoselile si peretii incaperilor
umede.
Hidroizolatia orizontala de sub pereţii noi:
Hidroizolatia orizontala de sub peretii noi de la parter este stipulata pentru intreaga
grosime, stratificarea fiind facuta din 2 straturi din cartoane gudronate CA 300 prinse cu 2 straturi
de mastic bituminos 70 - 95°C.
Hidroizolatia exterioara a soclului:
Gips hidroizolant sau un strat de panza gudronata P A 45 si un strat de carton gudronat
CA 300 protejat de gips armat extins sub nivelul trotuarului.
Hidroizolatia incaperilor supraterane:
Hidroizolatia incaperilor umede supraterane folosita continuu va include straturi PA 45 +
CA 300 prinse cu mastic bituminous pe orizontala si la plinte 30 cm inaltime pe verticala.
Suportul a fost aplicat cu emulsie bituminoasa de minim 300g/m2.
Compozitia membranei hidroizolante supuse presiunii apei:
Sunt prevazute impotriva umiditatii pamantului cauzata de ploi care nu pot fi colectate si
evacuate, pentru peretii si pardoselile subsolului, localizate deasupra nivelului apei de suprafata
gasita.
Hidroizolatia pe orizontala de la subsol se va aplica pe beton de egalizare si va consta
din gudronare cu emulsie bituminoasa, doua straturi P A 45 si un strat CA 300, prinse cu mastic
bituminos IB 70 - 95°C.
Hidroizolatia pe verticala a peretilor se aplica din exterior pe peretele din caramida
tencuit si va fi alcatuita din: amorsa din emulsie bituminoasa, 2 straturi P A 45 si un strat CA 300,
prinse cu bitum IB 70 - 95°C cu 1,5 kg/m la fiecare strat. Izolatia va fi protejata cu zidarie plina
pe intreg perimetrul.
Conditii de executie pentru membrane hidroizolante impotriva umiditatii pamantului si
apei fara presiune hidrostatica:
Lucrarile de hidroizolatie pentru constructii pentru ape fara presiune. Conform STAS
2355/2-8 prevederile trebuie luate in considerare ca si cataloagele valide detaliate si prevederile
proiectului.
Lucrarile de hidroizolatii a constructiilor subterane trebuie sa ia in considerare
urmatoarele:
Micsorarea si meninerea nivelului apei de suprafata la minim 30 cm sub altitudinea joasa
a fundatiei in timpul constructiei.
Suprafetele suport trebuie sa fie rigide si cu figuri geometrice simple, si scafele cu
margini rotunde cu raza de 5cm.
La scafe si margini, membrane hidroizolanta va fi intarita cu fasii din panza sau texturi
gudronice de 50...100 cm latime.
La imbinari si penetrari, membrana hidroizolanta va fi intarita cu straturi aditionale din
panza sau texturi gudronice de minim 50 cm latime.
La membrane hidroizolante instalate in spatii inchise, se recomanda ca stratul de amorsa
sa fie din emulsie bituminoasa, si pentru aceasta trebuie luate masuri de ventilatie si paza
impotriva incendiilor.
Masticurile se vor aplica doar pe suprafete uscate, emulsiile doar la temperaturile
suportului la minim +15°C, masticul bituminous se va aplica doar la o temperatura de 160-180°C
pe timpul verii si cu 10-20°C mai mult pe timpul iernii.
Membrana hidroizolanta instalata pe verticala la pereti se va incepe de la scafe si se va
finaliza pe intreg conturul constructiei pana la 2m inaltime. In cazul unor inaltimi mai mari,
legatura dintre straturi trebuie facuta in trepte la cel putin 10 cm de suprapunere.
Acest tip de hidroizolatie ar trebui protejata cu un perete din cărămidă solida sau cu alte
panouri protective asezate in centura.
Executia lucrarilor. conditii tehnice de executie si montaj
La terase, acoperisuri si grupuri sanitare:
La lucrarile de hidroizolatii se pot folosi atat membranele hidroizolante cat si tehnologia
clasica, acolo unde sunt necesare numai lucrari de reparatii ale hidroizolatiei existente executate
pe sistem clasic. La membranele hidroizolante se vor respecta instructiunile producatorului.
Acolo unde se foloseste tehnologia clasica trebuie respectate urmatoarele instructiuni:
Hidroizolatiile la cald se vor executa numai la temperatura de peste + 5°C. Sub aceasta
temperatura se pot executa lucrarile cu respectarea prevederilor normativului C 16 - 84.
Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi 220°C, iar in momentul lipirii
straturilor va fi de 160°C - 220°C.
Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se vor
verifica si controla daca corespund STAS 2355/3 - 87 si conditiilor de la pct. 3.5 din normativul C
112 - 86 privind controlul pantelor, eliminarea asperitatilor, starea de intarire si de uscare a
suportului, fixarea conductelor de scurgere, diblurile, agrafe de prindere, a elementelor din tabla
si alte lucrari similare.
Bariera contra vaporilor si stratul de difuzie sau hidroizolatia se vor aplica pe suport din
beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea cu emulsie sau cu solutie de bitum cu minimum
300 g/m2.
Stratul de amorsare cu solutie de bitum se executa pe suport bine curatat si uscat,
numai in perioade de timp cu temperatura exterioara minima de +6°C, iar cu emulsie de bitum
pe suportul umed la temperatura de peste + 8°C.
Straturile pentru difuzia vaporilor alcatuite din impaslitura bitumata perforate IBP 1200
sau 1100, prevazute sub bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate mai mare de 60%
sau sub hidroizolatii aplicate pe termoizolatii, sensibile la umiditate, pevazute cu sape din beton,
foile perforate se vor aplica nelipite cu suprapuneri de 5 cm si asezate cu partea blinds pe
suport.
Straturile de difuzie nu se aplica la dolii si pe o raza de cca. 25 cm in jurul gurilor de
scurgere si a strapungerilor.
Comunicarea cu exteriorul a difuziei de sub copertinele aticelor se va realiza din fasii de
impaslitura bitumata perforata (IBP) de 50 cm latime, asezate la 1 m distanta.
Bariera contra vaporilor se va aplica pe suport din beton peste stratul de difuzie, lipite si
acoperite cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7 - 10 cm si trebuie sa acopere complet partea
inferioara a stratului de izolatie termica.
Protectie cu foi bitumate a Placilor termoizolatoare din materiale rigide se va executa in
atelier sau fabrici, prin lipirea Placilor cu minimum 1,5 kg/mp mastic de bitum cald, intins cu peria
pe foile bitumate.
In montarea pe acoperis, Placile termoizolatoare se vor aplica cu partea neprotejata in
masticul de bitum cald de acoperire a barierei contra vaporilor care nu va depasi temperatura de
150°C in timpul lipirii.
Hidroizolatia alcatuita din straturi multiple pentru terase si acoperisuri cu panta de max.
20% se va executa prin lipirea foilor bitumate, pe toata suprafata, cu

84
masticuri din bitum preparate cu maximum 30% filer mineral, cu punctele de inmuiere 1
b in functie de panta (pana la 20% bitum H 80/90).
Pentru executarea hidroizolatiei in campul acoperisului, sulurile din foi bitumate se vor
derula pe suprafata suport si se vor curata prin periere energica, dupa care se vor lasa un timp
suficient, pentru relaxare si indreptare a foilor.
Tehnologia si conditiile de aplicare a straturilor de hidroizolatie sunt cele din normativul C
112 - 86 art. 3.20.2 - 3.20.6.
Hidroizolatiile la elementele verticale (atice, reborduri, ventilatii, cosuri, etc.) se vor
executa cu fasii croite la dimensiunile respective prin derulare pe stratul din mastic de bitum cald,
incepand de jos in sus; la scafe suprapunerile se vor realiza in trepte de 40 - 50 cm.
La colturi, muchii si alte locuri unde foile bitumate nu se pot derula, se admite aplicarea
prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaia bitumata, cu lipirea
imediata si presarea cu canciocul, controlandu-se aderenta si continuitatea etansarii in aceste
locuri.
La atice cu inaltimea pana la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a
aticului, minimum 10 cm iar in cazul unor elemente verticale inaltimea mai mare se va ridica
pana la 50 cm si se va fixa cu platbanda si bolturi impuscate la distante de cca. 50 cm.
Protectia hidroizolatiei elementelor verticale la trasee circulabile si necirculabile, se va
realiza cu mortar de ciment M 100 T de cca. 30 mm grosime, armat cu plase otel-beton 0 6 mm
la 25x25cm.
Etansarea la strapungeri se va face in functie de diametrul elementului si solicitarilor
fizice si mecanice astfel:
• strapungeri reci si fara vibratii, cu diametrul mai mic de 200 mm si cu flanse,
hidroizolatia se va aplica pe flanse sudate si se va strapunge cu flanse mobile cu suruburi. o
strapungeri reci si fara vibratii cu diametrul mai mic de
• 200 mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elemente verticale se va
executa, dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului, prin mansonare cu doua
straturi de panza sau tesatura bitumata lipita cu mastic debitum si matisare pe element cu sarma
sau colier. o rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa si izola conform C112 - 86 punctele
3.24 - 3.24.2.
Montarea gurilor de scurgere, racordarea izolatiei, gulerul de plumb si montarea mufei
conductei de scurgere etc. se vor face conform aceluiasi normativ, punctele 3.25, 3.26 - 3.26.7
terase necirculabile, protectia grea (la exterior) din pietris cu granule de 7 - 15 mm, se va
executa prin asezare in strat uniform de 40 mm grosime.
Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge la terasa: numarul de straturi, tipul de panaza,
impaslituri, sape, sevor detalia in cadrul proiectului special pentru izolatii.
Celelalte elemente de constructie ale terasei se vor executa conform prevederilor din
planurile de detaliu ale proiectului (izolare termica, sape protectie, tabla etc.)
La elementele subterane:
La lucrarile de hidroizolatie a constructiilor contra apelor, cu sau fara presiune, trebuie sa
se respecte prevederile STAS 2355/2 - 87, ale normativului C 112 - 86 cap. 4.8 si ale detaliilor
respective ale proiectului.
Izolatia hidrofuga se va realiza pe toata inaltimea peretilor subsolului.
Protecţia hidroizolatiei verticale se va realiza din zidarie de cărămidă plina, minimum 12,5
cm grosime.
Modul de alcatuire a izolatiei hidrofuge sub cota terenului este precizata, prin planurile de
executie ale proiectului.
Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admise
Lucrarile de hidroizolatii, majoritatea lor fiind lucrari ascunse, calitatea lor se va verifica
pe etape de executie, incheindu-se proces-verbal, din care sa rezulte ca au fost respectate
urmatoarele:
• calitatea suportului - rigiditate, aderenta, planeitate, umiditate, constatari facute
conform normelor in vigoare;
• calitatea materialelor de hidroizolatii conform certificatelor de calitate;
• pozitionarea si ancorarea pieselor matalice (daca este cazul);
• calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei, incusiv a
celorlalte lucrari de
• constructii aferente;
• strangerea flanselor si platbandelor aferente stapungerilor;
Se verifica lucrarile de tinichigerie aferente ce asigura etanseitatea ceruta (copertine,
glafuri, etc.) si sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate; ca gaurile de scurgere au
gratar si functioneaza normal la turnarea apei in locurile cele mai inalte ale terasei.
Verificari inainte de inceperea lucrarilor de hidroizolatii:
• Inaintea inceperii lucrarilor de hidroizolatii trebuie facute urmatoarele verificari:
• Verificarea terminarii etapei executata anterior (PV receptie calitativa strat suport);
• Verificarea planeitatii stratului suport, fiind admisa o singura denivelare de ±5mm.
pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m in orice directie;
• Existenta rosturilor de dilatatie de 2 cm. latime pe conturul si in campul sapelor,
peste termoizolatiile noi;
• Existenta certificatelor de calitate pentru materialele si semifabricatele care intra
in componenta hidroizolatiilor;
• Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;
• Calitatea materialelor livrate si corespondenta cu prevederile proiectului;
• Calitatea stratului suport prin verificari ale planeitatii, porozitatii si curatirii
acestuia;
• Existenta pantelor stratului suport catre gurile de scurgere.
Verificari pe parcursul executiei lucrarilor de hidroizolatii:
Dupa verificarea planeitatii, daca se constata anumite denivelari se va face corectarea lor
cu mortar de ciment , iar termoizolatiile se vor proteja cu foi bitumate sau cu pelicula de mortar
special . Inaintea aplicarii stratului de hidroizolatie se va verifica starea de umiditate a stratului
suport (pentru care la fiecare 1000 mp., se fac 5 probe prin desprinderea unei fasii de carton
bitumat de 5 x 20 cm lipita de suport, care dupa 2 ore trebuie sa se rupa prin carton sau prin
stratul de bitum sau se verifica cu aparate pentru verificarea umiditatii).
In timpul executiei trebuie verificat:
• lipirea corecta a foilor;
latimea de petrecere a foilor (7-10 cm. longitudinal, minimum 10 cm frontal); se
admit 10 % din foi cu cu petreceri de minim 5 cm longitudinal si min 7 cm. frontal);
• respectarea directiei de montare a foilor; pana la 20 % panta se pot monta paralel
cu streasina, dar peste 20 % numai in lungul liniei de cea mai mare panta;
• mentinerea, in cazul izolatiilor subterane, nivelelui apelor freatice la min. 30 cm
sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective;
• racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale;
• tinichigeria ferenta acoperisurilortrebuie racordata cu hidroizolatia si bine fixata de
elementele de constructie;
• realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine,
sau tuburi;
Verificari la terminarea lucrarilor:
Etanseitatea hidroizolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu
pante pana la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat ;
Etanseitatea camerelor unde inundarea va fi efectuata timp de 72 ore, grosimea stratului
de apa fiind de 3,6 cm ;
La constructiile supuse presiunii hidrostatice a apelor subterane, dupa asigurarea
masurilor de contrapresiune, se opresc epuismentele, lasand hidrizolatia timp de 48 ore sub
presiune maxima;
In cazul in care probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se face vizual prin
ciocanire si eventuale sondaje în punctele dubioase;
Masuri privind protectia muncii si prevenirea incendiilor
Umatoarele masuri de protectia a muncii trebuie luate in considerare cand se executa
lucrarile de hidroiolatie:
Normele nationale pentru protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul
Sanatatii prin Ordinul nr. 34/1975 i 60/75;
Reglementarile privind protectia muncii si igiena de munca in constructii, aprobate de
MLP A T prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993;
Normele de protectia a muncii MICh, capitolul 10 si 11 privind depozitarea, manipularea
si impachetarea si transportul cisternelor de gaz lichefiat.
Cand se excuta membrane hidroizolanta adin bitum, urmatoarele masuri pentru
prevenirea incendiilor trebuie luate in considerare:
Norme generale ale protectie muncii impotriva incendiilor la constructii si instalatii
conform Deciziei nr. 290/1 977;
Masuri specifice de protectie impotriva incendiilor privind oprirea continuarii membranei
hidroizolanta la rosturile de dilatatie, panouri etc. stipulate la Articolele 7 si 8 din Normele
Generale si articolele 5.3 si 6.11 din Normele Tehnice P 188-83;
Norme pentru prevenirea si stingerea incendiilor si norme pentru echiparea cu
mecanisme, instalatii, utilaje, aparate, echipamente de siguranta si substante chimice pentru
prevenirea si stingerea incendiilor in unitati, aprobate prin Ordinul nr. 742/D-1981.
Norme nationale pentru protectia muncii NRPM 75.
Instructuni generale pentru protectia muncii PE006/8 I.
Muncitorii trebuie sa fie legati cu o centura de siguranta sau trebuie sa existe o sarma
care sa reziste la greutatea muncitorului.
Trebuie sa existe acces de siguranta la acoperis, se interzic accesele imbunatatite.
Materialele trebuie ridicate intr-un container sigur.
Dispozitivele de catarare trebuie sa fie complete si trebuie verificate din toate punctele
de vedere si trebuie manipulate doar de personal calificat.
Se va monta o balustrada de siguranta in jurul terasei.
MORTAR DE IMPERMEABILIZARE PRIN CRISTALIZAREA ÎN ADÂNCIME A
SUPRAFEŢEI APLICATE
Descrierea materialului
■ mortar cu acţiune cristalină.
Atunci când betonul a fost pus în operă şi urmează procesul de maturare, acesta pierde
majoritatea apei adaugată în procesul de fabricare, generând spaţii mici cum ar fi pori şi
capilarităţi. Pierderea apei face ca betonul sa se contracte şi, uneori, în condiţii de temperatură
ridicată se produc fisuri, iar când este supus acţiunii apei în anumite momente aceste crăpături,
pori şi capilarităţi fac ca betonul să devină permeabil, ducând în final la deteriorare.
După aplicarea mortarului, suprafaţa devine impermeabilă.
După aplicare, substanţele chimice active din acest mortar reacţionează cu derivaţii
umezi ai betonului (sărurile pe bază de calciu) formând cristale insolubile.
Aceste cristale pătrund în structura betonului, colmatând fisurile, porii şi capilarităţiile
oprind astfel infiltraţiile de apă. Dezvoltarea cristalelor şi penetrarea acestora variază în funcţie
de densitatea şi absorbţia suprafeţei din beton, oricum acestea vor penetra până acolo unde
este prezentă apa.
După ce procesul de cristalizare s-a finalizat (7 zile), substanţele chimice din mortarul
hidroizolant rămân active pe toata durata de viaţă a suprafeţei aplicate. Orice contact ulterior cu
apa va reactiva procesul de etanşare.
Domenii de utilizare
Fundaţii, pivniţe, subsoluri, demisoluri, tuneluri, terase, piscine, camere tehnice,
rezervoare pentru incendiu, baraje, diguri, canale de irigaţii, prefabicate din beton pentru sisteme
de canalizare (ape pluviale).
Date tehnice

Rezistenta ia comp ne si u ne Apncj<.15 N/mm2


"Tempers-jm de exploata ne -20- &Q °C
Dens.taie, kg/n2 1173-
Culoare Gr
Rezisienta a presiune pozitiva 7 bari
Reziste rta :a presiure negativa 7 ban

*Aceste valori sunt valabile la 23° C. şi 50% umiditate relativă.


Proprietăţile materialului
Asigură o impermeabilizare integrală şi permanentă, devenind parte integrantă în
structura pe care este aplicat. Rezistent la UV.
Protejează betonul şi armatura împotriva substanţelor corozive din apă. Acţiunea
cristalelor este reactivată în contact cu apa.
Rezervoarele şi alte structuri care reţin apa pot fi umplute la 24 de ore dupâ aplicarea
Masterseal 501, deoarece dezvoltarea cristalelor este acceleratâ de presiunea apei.
Pentru aplicaţiile interioare, rezistâ la presiunea negativâ din pânza freaticâ.
Pregătirea suprafeţei de aplicare
Suprafeţele care urmeazâ sâ fie tratate trebuie sâ fie curâţate de praf, grâsimi, reziduri
de tratare, ulei de decofrare,etc. Îndepârtaţi orice urmâ de lapte de ciment şi asiguraţi o
suprafaţa poroasâ, uşor rugoasâ, lucru esenţial pentru o aderenţâ adecvatâ la tratamentul cu
mortar.
Suprafeţele din beton care prezintâ gâuri, tencuielile deteriorate trebuie reparate cu
mortare adecvate. Dacâ existâ infiltraţii de apâ se va folosi un mortar cu întârire rapidâ.
Suprafeţele care urmeazâ sâ fie tratate, dacâ nu sunt deja umede, trebuie saturate cu
apâ pentru o perioadâ de 24 h înainte de prima aplicare.
Tehnologia: necesitâ prezenţa apei pentru ca substanţele chimice active sâ poatâ migra
în suprafaţa betonului. Dezvoltarea cristalelor se va produce pânâ acolo unde va pâtrunde apa.
Umezeala şi varul stins prezente în stratul suport reacţioneazâ cu substanţele chimice
active din mortar pentru a crea o barierâ continuâ de cristale insolubile. Cristalele vor pâtrunde în
structura vaselor capilare din beton, blocând eficient trecerea apei, dar permiţând în acelaşi timp
transmiterea aerului şi vaporilor de apâ, lâsând astfel structura sâ respire.
Structurile supuse scurgerilor sau infiltrârilor de apâ trebuie analizate cu atenţie pentru a
determina cauza. Apa existentâ trebuie îndepârtatâ pentru a realiza un control amanunţit.
Fisurile statice de peste 1 mm trebuie lârgite, semiuscate (îndepartat excesul de apâ) şi reparate
cu mortar peste un strat pensulat. Fisurile dinamice trebuie transformate în rosturi etanşate
elastomeric.
Suprafeţe de aplicare admise
Se aplicâ pe suprafeţe cum ar fi: beton, şapâ, tencuialâ (însâ nu tencuialâ pe bazâ de
polimeri modificaţi sau acele suprafeţe tratate cu produse de impermeabilizare pe bazâ de
silicon). Se aplicâ atat la construcţii noi cât şi vechi.
Prepararea materialului pentru aplicare
Se recomandâ întotdeauna adâugarea de apâ peste mortar şi nu invers. Se amestecâ
aproximativ 7,5 litri apâ cu 25 kg mortar (cât sâ fie lucrabil cu pensula). Pentru aplicare mecanicâ
se adaugâ apâ în funcţie de consistenţa doritâ.
Timpul de aplicare al materialului
Amestecaţi o cantitate de mortar care poate fi folositâ în decurs de 20 - 60 minute în
funcţie de temperatura mediului ambiant.
Condiţii de aplicare
A nu se lucra pe suport îngheţat sau dacă este posibil să îngheţe în urmatoarele 24 de
ore.
Temperatura de aplicare: +5 şi+30° C.
A nu se lucra în plin soare sau pe vânt puternic.
A nu se aplica pe suprafeţe exterioare dacâ sunt condiţii de ploaie în urmatoarele 4-6 ore
de la aplicare. Pe timp câlduros, dacâ procesul de uscare este prea rapid, să se reumezească
suprafaţa aplicatâ cu mortar în timpul aplicării.
Mortarul trebuie să fie aplicat (prin pensulare) pe o suprafaţă de beton turnată cu cel
puţin 28 zile în urmă.
Aplicarea materialului
Aplicarea manuală
Mortarul poate fi aplicat cu ajutorul pensulei.
Mortarul se aplică în 2 straturi uniforme, perpendiculare unul pe celălalt, al doilea strat
aplicat după ce primul strat este întărit, de obicei la 3 - 4 h de la aplicarea primului strat (în funcţie
de temperatură). A se umezi (între straturi) stratul precedent.
Consum
Aplicarea a două straturi de pastă de mortar: 1 kg/mp/strat
Aplicarea în construcţii noi
Mortarul poate fi aplicat imediat după turnarea betonului (ex. fundaţii) prin cernere. Apa
necesară procesului de hidratare a betonului va asigura şi necesarul de apă pentru mortar.
Aplicarea mecanică
Mortarul trebuie pregătit în prealabil, în afara maşinii. Se utilizează o maşină cu debit slab
(tencuieli foarte subţiri), cu un tub de aeraj de 8 mm. Se proiectează metodic într-un strat regulat,
fără lipsuri sau surplusuri. Se netezeşte cu o gletieră tencuiala, pentru finisare.
Depozitare
Se recomandă depozitarea în spaţii acoperite ferite de îngheţ.
Mod de ambalare
Livrat în saci de 20 kg (produs în Turcia) sau 25 kg (produs în Belgia).
Termen de valabilitate
12 luni
Curăţarea echipamentului
Se recomandă curăţarea uneltelor şi echipamentului imediat după folosire.
Măsuri de siguranţă şi protecţie
Fiind pe bază de ciment poate fi iritant pentru piele şi ochi. Utilizaţi mănuşi şi ochelari de
protecţie. Este recomandat să purtaţi o mască antipraf. Clătiţi imediat cu apă în cazul stropirii.
Consultaţi un medic în cazul unei iritaţii prelungite. Dacă s-a produs ingestia, consumaţi apă sau
lapte şi consultaţi un medic. A nu se lasa la îndemana copiilor.

FOLIE ANTICONDENS

Este o membrană izolatoare într-un singur strat care oferă permeabilitate mare a vaporilor
(asigură respiraţia casei) şi se utilizează ca membrană de învelit casa pentru cele executate pe
structura din lemn, structuri izolate cu vată minerală sau polistiren peste care se montează faţade
ventilate (siding) sau învelitori ventilate (ţiglă metalică, tablă, ţiglă ceramică, etc.).
Protejează clădirea de aerul exterior (vânt rece) şi pătrunderea umidităţii din exterior spre interior.
Totodată protejează şi izolaţia termică a pereţilor sau acoperişului de degradarea în timp. ______

Greutate pe unitate de suprafaţă 100g/m2


Permeabilitate la vapori 3000* g/m2/24h
Număr de straturi 1
Rezistenţa la raze ultraviolete 4 luni
Dimensiune role 1.5mx x50m = 75 m2

Instrucţiuni de montaj
Membranâ difuzie anticondens izoleazâ împotriva pâtrunderii apei şi umiditâţii din exterior şi
este o barierâ eficientâ împotriva vântului. Instalatâ adecvat are ca scop protecţia împotriva
transferului necontrolat al aerului din exterior, care duce la creşterea pierderilor de energie termicâ,
permiţând totodatâ evacuarea facila a surplusului de umiditate în exteriorul clâdirii.
1. Pentru a asigura funcţionarea adecvatâ a barierei de vânt, montarea acesteia
trebuie începutâ din partea de jos a peretelui, din colţul acestuia, lâsând 1530cm pentru montarea
pe verticalâ a colţarului, ce va permite scurgerea adecvatâ a apei şi va împiedica absorbţia
acesteia în structura peretelui. În partea de jos, membrana trebuie lâsatâ cel putin 5cm dedesubtul
marginii inferioare a peretelui (al placârii). Se desfaşoarâ membrana de-a lungul suprafeţei.
2. Membrana difuzie anticondens pentru faţadâ se monteazâ pe perete cu ajutorul
capselor, al cuielor sau altor elemente de îmbinare. Locurile de strâpungere a membranei de câtre
elementele de montare trebuie izolate cu ajutorul benzii autoadezive de îmbinare - recomandat de
tipul celei armate cu fibre de polyester. Se monteazâ urmâtorul rând de membranâ suprapunând-o
peste rândul inferior de 10-15cm, acoperind inclusiv deschiderile pentru uşi şi ferestre.
3. Orice fel de îmbinâri şi conexiuni verticale sau orizontale trebuie lipite cu benzi
special autoadezive.
4. Orice fel de defecţiuni sau ruperi ale membranei trebuie reparate cu bandâ
autoadezivâ.
5. Se prelucreazâ marginile membranei de difuzie în dreptul golurilor pentru ferestre
şi uşi. Se folosesc şi acolo benzile autoadezive.
Garanţie:
Produsul este în garanţie cu condiţia respectârii întocmai a recomandârilor de mai sus.
Depozitare:
Rolele trebuie pâstrate în încâperi închise, ferite de umezealâ şi raze UV.
Transportul:
Se face în camioane acoperite îâmpotriva deteriorârii.
Membrana trebuie protejatâ faţâ de acţiunea produselor chimice, mai ales a substanţelor pe
bazâ de diluanţi, care pot diminua parametrii tehnici ai membranei sau chiar sâ o deterioreze
ireparabil.
Pentru cazurile în care ea va fi expusâ fie şi pentru scurtâ duratâ intemperiilor, trebuie
montatâ o hidroizolaţie primarâ.
Atentie! Aceastâ membranâ - într-un singur strat - are grad scâzut de impermeabilitate şi se
va îmbiba cu apâ în cazul ploilor câzute direct pe ea în timpul şantierului. Acest aspect nu trebuie
sâ fie considerat negativ. Ea se zvânta repede şi îşi pâstreazâ proprietâţile.
14. LUCRARI DE INVELITORI SI TINICHIGERIE JGHEABURI, BURLANE

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrari de tinichigerie pentru acoperis din
tabla neondulata, si non-autoportanta. Aceste lucrari pot include atat lucrari noi cat si/sau lucrari de
reabilitare.
Urmatoarele tipuri de invelitori sunt tratate in cadrul acestui capitol :
□ jgheaburi, burlane, copertine racorduri cos de fum atice, protejare elemente de fatada
Materiale si echipamente utilizate, verificarea calitatii, livrare, manipulare, depozitare
Pentru elementele de tinichigerie (jgheaburi, burlane, dolii, glafuri) se va verifica :
- panta jgheaburilor sa fie minim 5 % , sa corespunda prevederilor proiectului si sa
nu permita stagnarea locala a apei turnate in jgheab pentru verificare ;
- saezarea jgheabului sa fie minim 1 cm si maxim 5 cm sub picatura streasinii;
- imbinarea tronsoanelor de jgheab sa fie facuta prin lipire cu cositor ;
- fixarea jgheaburilor sa fie facuta cu carlige din platbanda zincata sau protejate
anticorosiv prin vopsire , montate ingropat in astereala si fixate la distantele prevazute in proiect ;
- burlanele trebuie montate vertical , cu abateri de max 0,5 cm /m , bine fixate cu
bratari din tabla zincata , cu tronsoanele petrecute etans , cel superior in cel inferior pe 6 cm , iar la
imbinarea cu tuburile de fonta din canal sa nu existe pierderi de apa ;
- glafurile si sorturile sa aiba panta transversala spre exterior , sa fie prevazute cu
lacrimare si sa fie bine fixate cu cuie , iar strapungerile lipite cu cositor ;
- amplasarea , prinderea corecta si etansarea imbinarilor pieselor de racordare in
camp , la colturi si la burlane ;
- executia si prinderea corecta a sortului si racordarea lui la jghab ;
- realizarea pantei spre burlan , asigurand scurgerea apei fara stagnari ;
Verificari la sfarsitul executiei lucrarilor .
Trebuie sa se verifice :
- existenta si continutul certificatelor de calitate ale materialelor ;
- existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi ;
- invelitorile sa indeplineasca functia de indepartare a apei pluviale si de etanseitate
la apa , la vant , la ploaie sau zapada ;la examinarea invelitorii pe dedesubt nu se admite ca
aceasta sa prezinte interspatii prin care sa se vada lumina din exterior.
Instrumente necesare pentru montarea sistemului:
Cleş Foarfece pentru tabla
te de metal

Ciocane cauciuc şl meta


Montarea cârligelor
Cârligele sistemului sunt de două tipuri (fig. 5a):
a) CJ - Cârlig Jgheab, produs din platband cu grosime de 4 mm;
b) CPU - Cârlig Pazie Universal, confecţionat din platband cu grosime de 1,5 mm.
Înaintea montării cârligelor, este necesar să se traseze o pantă de scurgere spre locul
de amplasare a burlanului. Preferabil este ca panta jgheabului să fie de cca 2mm la 1m liniar
(fig. 5b).
Distanţa la care se montează cârligele nu va depăşi 0,8 m, iar cârligele de la capete vor
avea 0,1 m până la marginea acoperişului (fig. 5b).
Notă: Distanţa de 0.1m de la marginea acoperişului nu se aplică cînd se montează
colţarul exterior (KE).
Cârligele CPU pot fi montate atât pe căprior (cu utilizarea Piesei Prindere Căprior
PPC), cât şi direct pe pazie - fig. 5h.
Cârlige de tipul CJ se vor monta deasupra căpriorilor.
De asemenea, se recomandă ca partea exterioară a jgheabului să fie cu 2030mm mai
jos decat prelungirea imaginară a şarpantei (fig. 5c).
Montarea cârligelor se începe cu găsirea liniei de orizont şi determinarea pantei de
scurgere. Cârligele se montează de la centrul acoperişului spre capete, între care se întinde o
sfoară care marchează panta necesară. De la linia de orizont se montează primul cârlig. După ce
a fost montat primul cârlig şi ultimul se întinde o sfoară care marchează panta de cădere. Ţinând
cont de devierea fiecărui cîrlig în pantă, se montează celelalte cârlige. Înainte de montare
cârligele (CJ) vor fi indoite cu dispozitivul special în locurile marcate anterior (fig. 5e - fig. 5g).
În funcţie de tipul streaşinei şi al arhitecturii construcţiei, pot fi folosite diverse tipuri de
cârlige de susţinere.
Pentru streaşinile perpendiculare, se montează cârlige tip CPU, iar pentru cele
înclinate cârligele lungi CJ.
Cârligele lungi de susţinere CJ se montează îngropat în reţeaua de şipci, deasupra
căpriorilor (fig. 5m, 5n).
Cîrligele universale CPU pot fi montate atît direct pe pazie cît şi pe căpriori cu ajutorul
Piesei Prindere (PPC) (fig. 5j - 5l).
Notă:

Este interzisă utilizarea polizorului unghiular la aceste lucrări.


Montarea jgheaburilor:
Înainte de a monta jgheabul în cârlige, se marchează locul de amplasare a Racordului
Jgheab (RA).
Pentru aceasta se aşează jgheabul pe cârlige, fără a fi fixat. Intre primele două cârlige,
unde se va plasa burlanul, cu ajutorul unui creion se marchează locul de poziţionare a
Racordului Jgheab RA (fig. 6a şi fig. 6b).
Pe locul marcat la început, cu ajutorul unui bomfaier şi apoi cu foarfecele pentru
tablă se decupează o fantă de scurgere în jgheab, care nu va fi mai mare decât diametrul
burlanului (fig. 6c).
Pentru a uşura evacuarea apei în burlan, marginile locului taiat vor fi indoite în exterior
cu ajutorul unui cleşte (fig. 6e).
Partea exterioară a Racordului RA se prinde de jgheab, iar clemele RA (după fixarea lui
pe jgheab) vor fi îndoite pe marginea interioară a jgheabului (fig. 6e şi 6f ).
După montarea Racordului Jgheab se poate monta la capăt şi capacul universal (CU). El
este prevăzut cu dinţi autoblocanţi şi garnitură de cauciuc care asigură o bună fixare a capacului
pe jgheab. CU se montează cu ajutorul unui ciocan de plastic sau prin presare manuală.
La final, jgheabul se aşează pe cârlige şi se fixează prin apăsarea lui la fiecare cârlig în
parte.
Notă:
Este interzisă utilizarea polizorului unghiular la aceste lucrări. Îmbinarea jgheaburilor

Două jgheaburi care urmează a fi îmbinate se aşează pe cârlige, fără a fi fixate.


Distanţa intre marginile jgheburilor va fi 2-3 mm (fig. 7a).
Apoi se fixează jgheaburile în cârlige, printr-o simplă presare a acestora în fiecare
carlig (fig. 7b).
Pentru îmbinarea jgheaburilor se montează Braţara jgheab (BJ) prin aşezarea acesteia
la început pe marginea inferioară a jgheaburilor şi apoi pe marginea exterioară (partea rotundă).
BJ se aşează la egală distanţă de la linia de îmbinare a jgheaburilor (fig. 7c).
Se închide piesa de fixare peste marginea exterioară a jgheaburilor şi se presează, la
final, siguranţa.
BJ este dotată cu garnitură de cauciuc, ce asigură o bună etanşare a îmbinării cu
jgheaburile. Nu este necesar folosirea siliconului.
Montarea colţarelor la 90° interioare si exterioare
Colţarele Interioare / Exterioare (KI/KE) se fixează prin îmbinare între ele cu ajutorul BJ
şi EJ (element îmbinare jgheab) (fig. 8b-8c).
Înaintea montării BJ, pentru a asigura rezistenţa la îndoire a conexiunii, la capetele JB şi
KI/KE se montează Elementul Îmbinare Jgheab EJ (fig. 8a).
Pentru rigidizarea îmbinării jgheab/colţar pe brăţara jgheab se aplică 4 pop- nituri (fig.
8c).

Instalarea burlanelor
Burlanele (BU) se instalează în locurile stabilite în fucţie de suprafaţa şi tipul
acoperişului, ţinând cont de lungimea streaşinii (vezi Determinarea sistemului potrivit).
BU se fixează pe perete cu ajutorul Braţărilor Burlan (BB), care se montează una sub
alta cu ajutorul diblurilor.
BB se montează cu sau fără elementele de prindere în funcţie de suprafaţa de montaj.
NOTE: Pentru suprafaţă rigidă BU se montează cu ajutorul a două dibluri pe
elementele de prindere (fig. 9c).
Pentru suprafeţe moi (polisteren) BU se montează cu un singur diblu şi fără
piesele de prindere (fig. 9e, 9g, 9f, 9h).
Distanţa maximă între două BB nu va depăşi 2 metri (fig. 9a).
BU se aşează în brăţara BB care apoi se închide manual prin două clicuri (fig. 9i - 9j)._
În caz de necesitate, BB poate fi deschisă cu ajutorul unei şurubelniţe.
F V J
0>

Montarea coturilor de burlan si coturilor


7 de evacuare:
Cotul Burlan (CB) sub unghi de 600 va fi folosit la ocolirea unor obstacole sau la
schimbarea direcţiei de scurgere.
Cotul burlan CB se îmbină în sus cu Racordul Jgheab RA, iar altul în jos cu Burlan
BU deja fixat pe perete (fig. 10a).
Între cele două CB se instalează Prelungitor Burlan (PB). Se măsoară distanţa
/a/ între coturi, la care se adaugă 100 mm, pentru ambele capete ale burlanului, care
intră în coturi fiecare cu cîte 50 mm.
Cotul de Evacuare (CE) se montează la capătul de jos al BU. Cotul burlan CB şi cotul de
evacuare CE se prind de burlan cu nituri pe ambele părţi (fig. 10b - 10e).
NOTĂ : În caz de montare a sistemelor de drenaj al apelor pluviale nu se aplică cot
evacuare. Astfel, burlanul se montează direct cu Racord Canalizare (RC) şi Decantor (DEP)

Alte accesorii
- pentru evacuarea apei pluviale direct în canalizare, între burlan şi ţeava de
canalizare se montează racord canalizare rC (fig. 11a-b).

- pentru a îmbina două BU într-o scurgere se utilizează ramificaţia Burlan rB, care se montează
asemenea burlanelor (fig. 11c).Element captare EC se montează în BU şi permite captarea şi
utilizarea ulterioară a apei pluviale (fig. 11 d).

- Capacul Universal CU se instalează la capătul jgheabului prin apăsare manuală sau cu ciocan
elastic. Se fixează fără folosirea siliconului (fig. 11 e - 11 f).
15. INVELITOARE TABLA TIP TIGLA

Tiglele metalice sunt confecţionate din otel de 0.5 mm grosime, zincat la cald Gr 275
(257 g Zn/mp) si protejat in tehnologie multistrat cu acoperiri succesive de pasivizant, primer si
poliester.
Tiglele metalice sunt incombustibile. Folosirea lor ca material de invelitoare nu
influenteaza clasa de incadrare la rezistenta la foc a acoperisului. Otelul se topeste doar la
temperaturi foarte ridicate si nu arde.
Nivelul de poluare fonica pe timp de ploaie in cazul tiglei metalice este de maxim 40 dB,
intr-o incinta cu 50 mm izolatie. Conform normelor de reglementare a protectiei fonice, zgomotul
produs de ploaie este nesemnificativ. In cazul mansardelor amenjate, pentru a realiza confortul
specificat in normativele in vigoare, se folosesc in mod curent pachete de izolatie cu grosimea
mai mare de 100mm. In aceste cazuri, termoizolatia are si rol de fonoizolatie.

Transport si manipulare
Tiglele metalice sunt livrate in colete, acoperite cu folie, protejate lateral cu montanti si
legate pe suporti de lemn. Descarcarea coletelor se va face mecanizat cu utilaje speciale pentru
ridicare. Distanta intre suportii de ridicare va fi de cca 1/3 din lungimea coletului. Coletele vor fi
ridicate numai in pozitie orizontala, iar descarcarea se va face pe o suprafata plana.

Panourile de ţigla metalica pot fi descărcate si manual. In acest caz se vor lua masuri
speciale de protectie impotriva zgarieturilor si taieturilor accidentale ce pot fi provocate de
muchiile ascutite si colturile panourilor. Se vor folosi intotdeauna manusi de protectie. Panourile
vor fi protejate impotriva lovirii si zgarieturilor accidentale. Pentru mentinerea formei, panourile cu
lungime mai mare vor fi ridicate
lateral si vor fi transportate pe cant, altfel ele pot suferi deformari in zonele de ambutisare,
acestea afectand montajul.
Recepţie
Se recomanda verificarea produselor livrate daca corespund calitativ, cantitativ
comenzii si avizului de expeditie. Neconcordantele in livrare trebuiesc mentionate pe avizul de
expeditie, contrasemnate de transportator si notificate in termen de 3 zile de la receptie.
Produsele considerate defecte nu vor fi puse in opera.
Depozitare
Coletele pot fi depozitate in exterior pentru perioade de pana la 2 saptamani in
ambalajul original. Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala. Se pot stoca
pana la 5 colete unul peste celalat cu conditia ca punctele de colectare si rezemare sa fie
amplasate unele peste altele. Daca stocarea se va face pe perioade mai lungi coletele vor fi
dispuse in pozitie usor inclinata si acoperite cu folie impermeabila.
Pregatirea montajului
Lucrul la inaltime implica riscuri multiple, de accea montatorii vor avea cunostinte
necesare de protectia muncii si vor fi dotati cu echipamente de protectie impotriva caderii, corzi
fixe, casti si manusi. Pentru usurarea montajului este recomandata folosirea schelelor modulare,
cu inaltime corespunzatoare si posibilitati de deplasare. Ridicarea pe acoperis a panourilor de
tigla metalica se va face cu ajutorul unor corzi rezistente. Panourile vor fi legate longitudinal pe
cuta din mijloc, o persoana va trage panoul pe acoperis, iar alte doua persoane aflate pe schela
vor sustine lateral panoul ridicat.
Daca in santier exista macara, coletele de tigla metalica pot fi ridicate si dispuse pe
elementele de rezistenta ale acoperisului in cazul in care acoperisul poate prelua incarcarea
suplimentara. Se vor lua masuri de asigurare impotriva alunecarii coletelor.
Dotare tehnica
Pentru a realiza montaje de calitate, pe langa uneltele uzuale folosite in constructii veti
avea nevoie si de scule speciale de tinichigerie. Trusa de montaj trebuie sa includa urmatoarele:
foarfeca taieri drepte, foarfeci stanga-dreapta, cutter, fir cretat, snur aliniere jgheaburi, trasator
tinichigiu, ciocan pana PE, prisma faltuit PE, cleste de falt 60mm, patent rotund, nibbler, masina
de insurubat cu turatie variabile, cap magnetic special pentru suruburile autoforante, capete
surubelnita.
Folia anticondens
Tiglele metalice se monteaza in sistem ventilat, pe structura de sipci si contrasipci,
folosind ca membrana hidroizolatoare folie. Aceasta este o membrana netesuta, obtinuta prin
laminarea fibrelor de polipropilena de inalta densitate (HDPE), este stabilizata UV, are rezistenta
mecanica foarte buna, sustine pana la 2 m coloana de apa fara infiltrare, rezista la mucegai,
carii, ciuperci si nu favorizeaza atacul insectelor.
Folia se intinde orizontal, paralel cu streasina. Suprapunerile orizontale vor respecta
linia punctata, marcata pe fata superioara a foliei si nu vor fi mai mici de 150 mm. Pentru o
etansare optima se recomanda lipirea acestora folosind banda dublu-adeziva. Miscarea naturala
a aerului, de la streasina spre coama, in spatiul dintre invelitoare si hidroizolatie favorizeaza
eliminarea condensului din structura acoperisului si previne acumularea apei in sipcile suport.
Folosirea contrasipcilor permite interconectarea cdanalelor de aer in zonele cu ruperi de
panta, dolii, ferestre de mansarda sau lucarne.
In condiţii foarte severe de temperatura, vaporii pot condensa pe fata interioara a
tiglelor metalice si ocazional se formeaza gheata. Condensul sau apa din gheata topita de pe
fata interioara a panourilor de tigla metalica vor picura pe hidroizolatia si vor fi conduse in
siguranta catre streasina.
Sipcuire
Inainte de inceperea montajului se recomanda verificarea frontului de lucru atat din
punct de vedere dimensional cat si din punct de vedere al corectitudinii in executie a structurii
acoperisului. Anumite deficiente in realizarea sarpantei influenteaza negativ montajul tiglei
metalice.

ATI MTV] Vilai/a mdt A isAiiicaiMAli şcxi.


Este recomandata folosirea suruburilor pentru lemn (holz-suruburi) la fixarea sipcilor si
contrasipcilor care formeaza structura sup[ort a tiglelor metalice.
Pentru un rezultat optim se recomanda ca in zona de streasina sa existe un bordaj de
scandura care sa depzaseasca cu 20 mm nivelul asterealei sau a capriorilor. In zona
frontoanelor bordajul va depasi cu 100 mm cota de fixare a contrasipcilor.
Acoperisurile cu inclinatia mai mare de 20s por fi realizate fara utilizarea asterealei. In
acest caz folia anticondens va fi intinsa paralel cu streasina, direct peste capriori, si va fixata cu
ajutorul contrasipcilor de 30 x 50 mm pe fiecare caprior.
La streasina, suportul carligelor de jgheab si al sortului de streasina va fi realizat dintr-o
scandura de 30 x 150 mm sau trei sipci de 30 x 50 mm fixate pe contrasipci scurte de 150 mm
lungime. Folia anticondens este petrecuta peste sortul de streasina si coboara pana la 50 mm de
muchia sortului, astfel condensul format
sub invelitoare este drenat catre jgheab. Pentru a permite ventilarea acoperisului in zona de
streasina se vor folosi piepteni de aerisire. Prima sipca orizontala se fixeaza la 370 mm de
muchia sortului de streasina, in camp sipcuirea se va afce din 400 mm in 400 mm.
Taierea ţiglelor metalice
Tiglele metalice pot fi debitate in fabrica la lungimea solicitata. Anumite situatii - coame
inclinate, dolii, frontoane evazate, strapungeri si intersectii ale acoperisului cu calcane - impun
debitarea pe santier a panourilor de tigla metalica. Taierea se va face la sol cu scule si
dispozitive care nu produc incalzirea locala a materialului:
■ cu nibbler = foarfeca electrica de taiat tabla; se traseaza cu creionul linia de
taiere folosind o sipca dreapta dupa acre se taie urmarind trasajul;
■ cu foarfeca de mana = se taie paralel cu trasajul folosind o foarfeca de
format mare dupa care se corecteaza taietura cu ajutorul foarfecilor stanga-
dreapta;
■ este interzisa
folosirea
polizorului unhiular
(flex).
Cu' MZOLrn
li
ibt dd ruioA
Sa Aomiă cacrMtii Mt dm fidairti fefotfld i»f £i!l iAb.ia'J CulA cir* m rai unfmifttf

Montajul panourilor
In majoritatea cazurilor, montajul tiglei metalice se face de la stanga la dreapta, astfel
incat marginea de suprapunere sa ramana la vedere. Se monteaza fasii complete de la streasina
spre coama, indiferent de lungimea apei.
Pentru un rezultat optim al montajului, panourile vor fi dispuse perpendicular pe linia de
streasina si se va mentine aceeasi cota de montaj pe toata lungimea fasii, recomanda marcarea
unor linii de ghidaj la interval de 1m.

Perpendiculara pe streasina poate fi determinata folosind triunghiul lui Pitagora (3.4.5)


sau prin metoda bisectoarei.
Pentru triunghiul lui Pitagora se masoara, pornind din acelasi punct, de-a lungul stresinii
4 metri si lungul apei 3 metri. Masura intre capetele libere trebuie sa fie de 5 metri pentru ca
triunghiul format sa fie dreptunghic si latura de 3 metri perpendiculara pe streasina.
Metoda bisectoarei presupune o determinare care se face la fata locului folosind o
sipca lunga fixata cat mai sus pe versant si care depaseste streasina cu
50-60 mm. Capatul liber al sipcii va avea marcata axa verticala. Prin balansare stanga-dreapta
se vor obtine doua puncte de tangentare a sortului de streasina. Linia care uneste jumatatea
distantei intre punctele de tangentare si punctul de fixare al sipcii reprezintă perpendiculara pe
streasina.

Pentru
versantii la care latura dreapta este formata dintr-o dolie montajul se va afce de la stanga spre
dreapta. Se vor respecta recomandarile de mai sus privind asezarea perpendiculara pe
streasina, ordinea de montaj si alinierea panourilor.
■ Decupajul diagonal = zona de suprapunere este optimizata pentru a elimina
tensiunile care apar la modelul clasic, cu taiere dreapta.
Fixare
Montajul tiglelor metalice se face cu ajutorul suruburilor autoforante. Se vor folosi
suruburi speciale LWT de 4,8 x 35 mm pentru fixarea pe sipci si suruburi scurte LL2 de 4,8 x 20
mm la suprapunerea panourilor si fixarea elementelor de tinichigerie. Se recomanda utilizarea
masinilor de insurubat cu turatie variabila pentru a preveni strangerea excesiva a suruburilor. Se
furnizeaza chei magnetice speciale pentru şuruburile de fixare.

Fixarea panourilor de tigla metalica se va face conform detaliului de mai jos. Se va


acorda atentie deosebita la fixarea pe reteaua de sipci folosind suruburi lungi tip LWT, iar
suruburile scurte tip LL2 vor fi folosite la teserea panourilor si fixarea elementelor de tinichigerie.
Consumul mediu este de 6 suruburi LWT/mp si 3 suruburi LL2/mp.
Accesul pe tigla metalica
Acoperisul din tigla metalica nu este circulabil. Panourile se monteaza prin retragere;
daca deplasarile pe acoperisul gata montat nu pot fi evitate, cel care se deplaseaza pe tigla
metalica va avea grija sa calce in lungul cutei. Inainte de accesul pe tigla metalica se va curata
talpa incaltamintei de aschii metalice, nisip sau alte particule abrazive. Montatorii vor purta
incaltaminte speciala cu talpa aderenta, din cauciuc.
SEDIUL SOCIAL: SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDEŢUL IASI

PUNCT DE LUCRU: STR. ANASTASIE PANU NR. 40, BLOC 1A, PARTER

J22/11/2016, RO 35372910

ING BANK: R089 INGB 0000 9999 0557 3220

TREZORERIA IASI: R078 TREZ 4065 069 XXX 023 876

TEL. 0752 405534

Curatare
Aschiile si resturile de taiere trebuie indepartate cu grija de pe suprafata tiglelor
metalice, altfel deseurile metalice vor pata acoperisul. Petele de murdarie vor fi indepartate
folosind detergenti usori, nu se vor folosi agenti de curatire abrazivi. In cazul intersectiilor de
acoperis cu calcan de zidarie se va evita stropirea panourilor de tigla metalica cu mortar sau
zugraveli pe baza de var. Varul este agent coroziv si ataca straturile de protectie.
Intretinere
Tiglele metalice nu necesita masuri speciale de intretinere, suprafata neteda a
panourilor nu permite aderarea muschilor si lichenilor, iar praful si alte impuritati care afecteaza
buna functionare a acoperisului. Zgarieturile accidentale pot fi protejate folosind vopsea de retus.
Se furnizeaza vopsea de retus in culorile standard ale tiglelor metalice.
Aerisire coloane
Pentru ventilarea corecta a coloanelor de scurgere, sunt elemente speciale care pot fi
montate pe tigla metalica intrucat talpa de rezemare copiaza forma tiglei. Piesele din plastic se
livreaza grunduite si pot fi vopsite in culoarea acoperisului folosind vopsea de retus. Decuparea
tiglelor metalice se va face la coama profilului. Prinderea pe tigla se face cu şuruburi LWT si LL2.

*V\

Zapada
Variatiile mari de temperatura zi-
noapte din timpul iernii, fenomenele de inghet-dezghet asociate si caderile abundente de zapada
produc solicitari suplimentare asupra acoperisului. Acoperisul corect executat va rezista cu
succes la aceste incarcari.
Un rol important in buna comportare il joaca termoizolatia; bine dimensionata aceasta
va reduce pierderile de caldura la minim, iar zapada asezata pe invelitoare se va topi uniform.
Ocazional, pe sarpante cu pante curpinse intre 25s si 50s pot avea loc alunecari bruste de
zapada. Pentru a proteja jgheaburile, bunurile aflate in apropierea casei si integritatea
persoanelor care trec prin zonele cu risc ridicat de alunecari, este indicata montarea de
parazapezi. Acestea vor fi amplasate sub linia cosoroabei pentru a nu introduce sarcini
suplimentare in capriorii dispusi in consola si a mentine zapada in zona „calda” a acoperisului.
16. FOLIE DE DIFUZIE SUB INVELITOARE

Folia 140 g este o folie de difuzie sub acoperiş modernă, prin utilizarea căreia se pot
elimina cele mai frecvente erori de execuţie. Datorită capacităţii de permeabilitate la vapori, nu
trebuie lăsat canal de ventilaţie între folie şi termoizolaţie.
Astfel, nu se vor produce curenţi de aer, mărindu- se eficienţa termoizolaţiei. Membrana
din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori şi evacuează cu success apa de pe
suprafaţă. La un acoperiş amenajat (mansardă), preţul foliei se amortizează în 2-3 ani.
Caracteristici tehnice:
• Greutate specifica 140g/m2 ± 5%; rezistenţă la rupere 260N/5cm (±20%)
/ 180N/5cm (±20%);
• rezistenţă la temperaturi +70oC; grad de impermeabilitate W1; Sd 0,04m (±)
0,01m. Material polipropilenă.
Reguli montaj:
Ca folie sub acoperiş se va monta cu respectarea normei DIN 4108 asigurându-se
ventilarea sub folie, fixată de căpriori cu contraşipci, cu inscripţia în sus. Având în vedere că folia
de difuzie de 140 g este permeabilă la vapori din compoziţie, se poate monta direct pe
termoizolaţie, nu trebuie format canal de ventilare între folie şi termoizolaţie. Se poate utiliza la
şarpante cu panta de la 20o minim liber atârnat şi la şarpante cu astereală cu panta de min. 15o.
Folia se montează paralel cu linia streşinii, cu o suprapunere notată pe marginea sulului
cu o dungă colorată (min. 10 cm). Se va monta având în vedere direcţia scurgerii apei, se poate
petrece şi peste creasta acoperişului. Este folie de difuzie care rezistă la sarcini termice normale
(cu ventilaţie corespunzătoare max: +70oC), temperatură de punere în operă (-) 20oC - (+)40oC,
timp de acoperire a foliei maximum 3 luni.
Reguli de depozitare si magazinare: La loc acoperit, uscat, ferit de umezeală, căldură
radiantă şi radiaţii solare
Perioada de utilizare: Cu respectarea regulilor de depozitare, îşi păstrează calităţile
timp de 5 ani de la cumpărare.
Garanţie: În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de
transport stipulate de distribuitor.
Prescripţii referitoare, specificaţii: Agrement tehnic Nr. 007 - 03/234 -
2007.
Riscuri posibile, prescriptii de prevenire: Nu se cunoaşte risc de a prejudicia
sănătatea.
Dimensiuni ambalaj: Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m2/sul

Destinaţie şi domeniu Folie de difuzie sub învelitoare - se utilizează ca strat de protecţie suplimentară
de utilizare: împotriva prafului şi umezelii care pătrunde sub învelitoare, la acoperişurile cu
un singur strat de ventilare. Se recomandă utlizarea la acoperiş cu astereală.
Material: Folie tristrat, de culoare bej (între două straturi de flies de polipropilenă, o
membrană permeabilă la difuzia vaporilor, dar impermeabilă la apă)
Proprietăţi: Metode de verificare Caracteristica produsului:
Lungime sul SR EN 1848 - 2 50m; (-)0%
Lăţime sul SR EN 1848 - 2 150cm; (-)0,5% / (+)1,5%
Liniaritate SR EN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Greutate specifică SR EN 1849 - 2 140 g/m2; (±10%)

Grad de inflamabilitate SR EN 13501-1, EN ISO 11925-2 Euroclasse: E-d2 (liber atârnat)

Impermeabilitate SR EN 1928 W1
Permeabilitate la vapori SR EN ISO 12572 0,05m; (-0,015)m / (+0,015)m
(Sd)
Rezistenţă la rupere(Lon SR EN 12311-1 240N/5cm (±10%) / 180N/5cm
g/T ransv) (±40%)
Modificare, rezistenţă la
rupere-după îmbătrânire SR EN 12311-1 (-) 20% / (-) 20%
(Long/Tarnsv)
Alungire
SR EN 12311-1 >60% / >60%
(Long/Transv)
Modificare alungire-
după îmbătrânire SR EN 12311-1 (-)30% / (-)30%
(Long/Transv)
Forţă rupere în
continuare SR EN 12310-1 >100N / >100N
(Long/Transv)

Constanţa dimensiunilor EN 1107 (-)2% / (+)3,3%


(Long/Transv)

Elasticitate la SR EN 1109 (-) 24oC


temperatură redusă
17. TAMPLARIE EXTERIOARA SI INTERIOARA GENERALITATI
Tâmplaria va fi depozitata în încaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vânt si de
degradare prin lovire, prevazânduse spatii de circulatie între stive. Pe durata transportului, se vor evita
socurile si loviturile, acestea putand avea drept urmari defecte de functionare neacoperite probabil de
garantie.
Transportul tâmplariei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice
demontabile (sildurile si mânerele) vor fi livrate în ladite bine asamblate pentru a evita deprecierea lor.
Înainte de începerea lucrarilor de montare a tâmplariei, trebuie verificate si receptionate lucrarile
de zidarie în ceea ce priveste planeitatea peretilor exterior, respectiv dimensiunile golurilor.
SPECIFICATII TEHNICE
La proiectarea si executarea tâmplariei exterioare din PVC cu geam termopan se consulta si se
relationeaza, pe lânga tablourile de tâmplarie, toate plansele proiectului de arhitectura referitoare la
planuri, sectiuni, fatade.
Se verifica urmatoarele:
-pozitionarea tâmplariei exterioare este conform planurilor.
-tâmplaria exterioara va fi realizata din profile de aluminiu cu rupere de punte termica din clasa
2.1.
-functional este constituita din mai multe tipuri de obiecte: ferestre si usi. -închiderile se
realizeaza cu panouri clare.
-ferestrele sunt prevazute cu ochiuri mobile indicate în tabloul de tâmplarie cu functiunea de
ventilare naturala si de evacuare a fumului în caz de incendiu.
-în rostul dintre zidarie si toc se aplica un strat de etansare din spuma poliuretanica, în grosime
uniforma pe toata înaltimea si latimea tocului.
-la tâmplaria exterioara, peste stratul de etansare se aplica un chit plastic sau
elastic.
-la ferestre, spre interior, se vor monta glafuri, conform indicatiilor din proiect, respectându-se
urmatoarele: glafurile vor fi croite dintr-o bucata, depasind lungimea ferestrei cu 6 - 8 cm, pentru a se
executa direct întoarcerea pe verticala a glafului. Spre exterior se vor monta solbancuri. Glafurile si
solbancurile vor depasi finisajul interior / exterior cu 2 - 3 cm si vor fi realizate din tabla plana vopsita
electrostatic. CONDITII DE PERFORMANTA:
a. Rezistenta la solicitari mecanice
- Generalitati:
Deformatiile datorate variatiilor de temperatura, vântului sau solicitarilor seismice nu trebuie sa
distruga sau sa deterioreze periculos nici o parte a închiderilor exterioare.
- Descarcarea eforturilor:
Eforturile datorate greutatii proprii a închiderilor exterioare si a actiunii vântului vor fi descarcate pe
fiecare planseu al constructiei.
- Rezistenta la actiunea vântului:
Încarcarile date de vânt vor fi luate în calculul structurii proprii de rezistenta, în calculul de
dimensionare a montantilor si traverselor panourilor la tâmplaria de aluminiu, dupa caz, la dimensionarea
feroneriilor panourilor mobile.
- Solicitari seismice:
La proiectarea pieselor de ancorare pe structura de rezistenta a construcţiei se va lua în
considerare nivelul de intensitate seismica pentru Timisoara - grad seismic = 7,5 - calculul se va
face în conformitate cu normativul P 100 / 93.
Constructia poate avea deplasari relative orizontale în timpul cutremurului.
Pentru nivelul de intensitate seismica considerat:
-trebuie sa se previna avarierea sistemelor de fixare
-trebuie sa se previna desprinderea sau fragmentarea si expulzarea fragmentelor sau a
panourilor care prin cadere ar putea accidenta persoane.
-nu trebuie sa apara pierderi de etanseitate la aer si umezeala sau degradarea izolatiei
termice la închiderile exterioare, în câmp sau perimetral.
- Solicitarea la vibratii:
-vibratiile provocate de actiuni exterioare (vânt, ploaie, grindina, zgomote aeriene) sau
interioare nu vor produce deteriorari ale elementelor componente ale închiderilor exterioare. Se
va evita fenomenul de rezonanta.
- Rezistenta la socuri provenite din exterior si interior:
Scheletul de sustinere si ramele si vitrajele tâmplariei exterioare trebuie sa reziste fara
deformatii permanente la un soc cu o energie de 1000 J (100 kgfm).
Socurile interioare nu trebuie sa produca caderi de sparturi care pot cauza ranirea de
persoane.
- Solicitari mecanice datorita variatiilor de temperatura:
- gama de temperaturi exterioare luate în calcul este: - 15°C, + 32°C
- gama de temperaturi interioare luate în calcul este: +18°C, + 22°C
- sistemul de îmbinare, pe verticala si pe orizontala si sistemul de montare a
panourilor de tâmplarie exterioara va permite dilatarea libera a acestora fara aparitia de eforturi.
b. Comportarea la foc
Panourile tâmplariei exterioare vor fi incombustibile (CO) si rezistente la foc 15 min.
Conform Ordin nr. 29 / N din 14.04.96 al MLPAT „Norme tehnice de proiectare si
realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului ” - indicativ P 118 - 99, se vor avea
în vedere urmatoarele: limita de rezistenta la foc trebuie sa fie minimum 15 min.
c. Izolarea termica
Panourile vitrate si tâmplaria de exterior vor fi realizate din doua foi de geam, cu
interspatiu aer.
K = 1,4 W/ (mp.K), (pentru termopan si/sau profile)
R = 0,5 mpK/W
Profilele pentru tâmplaria de exterior vor fi cu rupere de punte termica din grupa 2.1
(conf. DIN 4108)
d. Posibilitatea de aparitie a condensului
În conditii de temperaturi scazute la exterior:
- t ext = - 15°C
- t int = + 22°C
Pentru evitarea aparitiei condensului se vor lua masuri corespunzatoare în ceea ce
priveste conditionarea aerului.
e. Etanseitatea la apa si aer
Etanseitatea la apa de ploaie sub actiunea vântului se considera corespunzatoare daca
panoul se încadreaza în clasa E4 conf. UNI EN 86.
Sistemele de tâmplarie utilizate vor asigura drenarea spre exterior a infiltratiilor
accidentale de apa si aerarea zonei perimetrale a geamurilor.
Permeabilitatea la vapori trebuie sa fie mai mica de 1g / mp în 24 de ore.
f. Izolarea acustica
Închiderile exterioare trebuie sa reduca:
- transmiterea zgomotelor aeriene din exterior;
- transmiterea zgomotului de ploaie sau grindina;
- transmiterea zgomotelor aeriene sau de impact dintr-un spatiu interior în altul
prin intermediul structurii proprii;
g. Cerinte privind aspectul
Pentru toate elementele fatadelor, vizibile din interior sau exterior, culoarea si stralucirea
vor ramâne constante pe o perioada cât mai mare. Eventualele modificari ale acestora vor fi
uniforme.
Se vor evita pe cât posibil, prinderi aparente.
Deformatiile de planeitate nu trebuie sa depaseasca 1 cm / fatada.
h. Cerinte de mentinere a calitatii în timp (durabilitatea)
Cu exceptia partilor usor înlocuibile, se cere garantarea durabilitatii în timp pe
0 perioada de 50 ani. Se accepta,
ca usor înlocuibile, parti ale lucrarii care se pot înlocui usor si care nu pun probleme
speciale de aprovizionare.
Garantia pentru stratul de protectie al profilelor de aluminiu va fi minim 10 ani.
Panourile de geam termopan vor fi garantate minim 10 ani.
Feroneriile partilor mobile vor fi garantate pentru mai mult de 10.000 de cicluri standard
(conf. UNI 7524 EN 107), în conditii normale de functionare.
ASIGURAREA CALITATII
Firmele ofertante pentru executia lucrarilor de închidere vor prezenta documentele de
agrementare si omologare în România si în Comunitatea Europeana pentru sistemele de
tâmplarie utilizate (profile, garnituri, chituri, feronerii) pentru panourile de închidere si pentru
dispozitive de automatizare încorporate.
La ofertare se va face prezentarea caracteristicilor de fiabilitate a sistemelor (garnituri,
balamale, amortizoare, sisteme de actionare si închidere), se vor pune la dispozitia beneficiarului
graficele de revizii si se vor mentiona costurile de service în postgarantie.
Se va prezenta sistemul de asigurare a service-ului în perioada de postgarantie (termene
de interventie si termene de asigurare a pieselor de schimb, numar de echipe de interventie si
asigurarea cu personal calificat a acestora). Se va solicita avizul furnizorului de sistem pentru
rezolvarile esentiale care nu sunt cuprinse în productia de serie. În masura în care propunerile
de detalii comporta zone cu grad ridicat de dificultate de executie se va solicita executarea de
mostre 1 :
1 spre avizare.
Pentru asigurarea rezolvarii tuturor detaliilor (în special a racordurilor cu restul
elementelor de constructie), executantul va fi unic si îsi va expune în cadrul ofertei conceptul de
realizare a sistemului de repere, utilizat pentru încadrarea în parametrii de calitate si timpii
specifici lucrarii.
Se va lua în considerare ca începerea montajului va preceda terminarea executiei
structurii de rezistenta. Astfel executia elementelor componente va fi realizata în baza
proiectului.
Se vor prezenta metodele si modalitatile de verificare a etanseitatii si izolarii.
Se va specifica sistemul de masuri de protectie adoptat pentru varianta de executie
propusa.
DATE ASUPRA PRODUSELOR
Materiale:
a. Compozitia materialelor
Pentru realizarea închiderilor vitrate se va folosi la exterior geam termopan clar.
Etansarea acestora se va face cu chit siliconic rezistent la actiunea razelor ultraviolete.
Suruburile si accesoriile folosite la montajul tâmplariei vor fi inoxidabile sau protejate
anticoroziv din fabricatie.
Etansarea se realizeaza cu garnituri din elastomeri - EDPM (Dutral) sau neopren si dupa
caz, cu banda butilica.
Etansarile perimetrale se realizeaza cu benzi butilice autoadezive sau benzi din cauciuc
lipite cu adezivi speciali.
Etansarea ochiurilor mobile fata de partile fixe se va face cu cel putin doua rânduri de
garnituri. Etansarile perimetrale ale panourilor de tâmplarie se vor efectua cu chituri siliconice,
spuma poliuretanica si alte material compresibile. Chiturile siliconice expuse actiunii razelor
solare vor fi rezistente la razele ultraviolete, conform specificatiilor producatorului de sistem.
Termoizolatiile se vor realiza cu vata minerala sau alte materiale incombustibile.
b. Finisari
Geamul tâmplariei exterioare va fi clar din fabricatie.
Suprafata vizibila a feroneriilor partilor mobile va fi finisata prin vopsire într-o culoare
apropiata de culoarea profilelor tâmplariei din PVC. Tâmplaria va fi colorata în masa în nuanta
antracit gray.
c. Documente de atestare
Nu se vor folosi decât materiale si sisteme agrementate în România.
La livrare se va face certificarea provenientei materialelor si a calitatii tratamentelor
aplicate acestora prin verificarea marcajelor si documentelor însotitoare.
Componente:
a. Structuri de sustinere
Structurile de sustinere (montanti, rigle, profile de sustinere) vor fi dimensionate în
concordanta cu solicitarile mecanice preconizate.
Profilele cu care se va realiza tâmplaria de exterior vor fi dimensionate în concordanta cu
solicitarile mecanice corespunzatoare, urmarindu-se si obtinerea unui aspect unitar al tâmplariei
pe fiecare fatada.
b. Elemente de închidere
Închiderile tâmplariei exterioare se vor realiza cu panouri termopan cu urmatoarea
alcatuire:
- geam float transparent 4 mm
- spatiu aer
- geam float transparent 4 mm
Geamurile termopan vor fi realizate cu dubla sigilare, cu butil si silicon. Se va preveni
formarea condensului în spatiul dintre foile de geam prin folosirea de saruri deshidratante.
c. Elemente de izolare / etansare
Racordurile perimetrale se vor izola cu vata minerala si se vor etansa cu banda butilica
sau de cauciuc.
d. Sisteme de actionare (feronerii)
Feroneriile trebuie sa fie destinate a fi montate fara prelucrari mecanice, pentru a se
asigura un reglaj rapid si usor.
Ochiurile mobile de interventie în caz de incendiu vor avea sisteme de actionare si
închidere în exterior.
Confectionare
a. Verificarea caracteristicilor materialelor ce intra în fabricatie
Se va verifica daca sistemele de tâmplarie contin elementele necesare pentru realizarea
proiectului, conform cerintelor functionale si de aspect.
În cazul în care este necesara proiectarea de elemente noi sau se vor folosi solutii de
rezolvare noi, se vor realiza mostre 1/1 care vor fi trimise spre testare /omologare institutelor de
profil din România Înainte de executarea debitarii materialelor se va verifica planeitatea si
calitatea finisajului suprafetei acestora.
b. Verificarea datelor de executie cu releveele amplasamentului
Confectionarea se va realiza numai dupa verificarea de catre executant prin
releveu a cotelor de proiect.
c. Verificarea calitatii. Documente de fabricatie
În timpul confectionarii ramelor de tâmplarie se vor avea în vedere:
- precizia realizarii îmbinarilor
- corespondenta dimensionala a ramelor mobile cu ochiuri fixe în care se
încadreaza
- dimensionarea si pozitionarea corecta a garniturilor
- realizarea drenajelor de apa si a aerarii zonei perimetrale a geamurilor
- sigilarea îmbinarilor
- montajul corect al feroneriilor pentru a se asigura o manevra usoara si sigura a
panourilor mobile
Dupa realizarea confectiilor se va face verificarea etanseitatii acestora si a
manevrabilitatii partilor mobile ca si a corectei functionari a sistemelor de siguranta în caz de
manevrare gresita.
În cazurile în care este necesar se vor monta limitatoare ale deschiderii ochiurilor mobile.
Se va verifica corecta dimensionare si conservarea calitatii suprafetelor aparente ale
acestora.
Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor
folosite, ale tratamentelor aplicate acestora si ale produselor realizate.
d. Masuri de protejare a confectiilor pâna la punerea lor în opera
Materialele si confectiile vor fi transportate la locul de montaj bine ambalate
pentru a se evita orice deteriorare a acestora. Mecanismele vor fi protejate cu folii din mase
plastice expandate.
Se recomanda înfolierea cu folii adezive a profilelor de tâmplarie. Astfel se va evita pe
timpul montajului sau ulterior acestuia, ca pe suprafetele tâmplariei, sa cada picaturi de ciment,
var, vopsea sau alte materiale care pot afecta finisajul.
Va fi exclusa folosirea sudurilor în apropierea materialelor si confectiilor.
EXECUTIE
Verificari
a. Examinarea suprafetelor de montaj
înainte de intrarea în fabricatie a elementelor componente se vor cunoaşte datele exacte
ale elementelor de închidere adiacente. Executia lucrarilor se va face conform planurilor
tehnologice ale montatorului. În cazul în care, din releveele constructiei, apar diferente
semnificative fata de cotele de proiect, executantul va propune spre avizare proiectantului solutii
de rezolvare.
b. Verificarea furniturilor aprovizionate
Se va verifica calitatea materialelor si a confectiilor furnizate, a finisajelor suprafetelor si
a caracteristicilor de performanta ale acestora.
c. Verificarea punctelor de racord la sursa de energie
Se va verifica daca se poate asigura un acces usor de la locul de montaj la punctele de
racord la sursa de energie electrica si daca racordarea se face în conditii de asigurare a
protectiei muncii.
Lucrari pregatitoare
a. Receptii fronturi de lucru
Se vor desfasura conform graficelor de esalonare a lucrarilor si conform clauzelor de
contract.
b. Amplasare dispozitive / instalatii de montaj (nacele, schele, etc.)
Se vor asigura instalatii de acces si de ridicare a materialelor la locul de montaj, conform
normelor.
Se va exclude accesul prin zonele expuse caderii de materiale.
MONTAJ
Montajul tâmplariei din PVC se va executa de aceeasi firma, ce va asigura pe tot
parcursul desfasurarii ritmicitatea operatiilor,integrarea lucrarilor de etanseitate si garantarea
lucrarii în ansamblu.
Montarea elementelor de închidere
Se va asigura fixarea sigura, dar suficient de elastica a elementelor de închidere, astfel
încât sa fie excluse desprinderea sau deteriorarea acestora datorita actiunii vântului, a socurilor
accidentale sau a solicitarilor seismice.
Se va asigura aerarea ramelor de tâmplarie si dirijarea spre exterior a apei patrunse
accidental.
Sistemele de montaj trebuie sa permita dilatarea libera a acestora, fara sa produca
zgomote sau sa transmita vibratii structurii.
CONTROLUL MONTAJULUI SI RECEPTIA LUCRARILOR Dupa terminarea lucrarilor
de montaj se va face receptia de functionare a ferestrelor si usilor. Se verifica:
-verticalitatea tocurilor si a captuselilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m).
-fixarea tocului în zidarie cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea corecta
a izolatiei de etansare între toc si golul ferestrei sau usii si acoperirea cu chit permanent elastic,
racordarea tencuielilor, acoperirea cu baghete;
-functionarea cu usurinta a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de închidere,
deschidere si blocare;
-daca glafurile protejeaza bine îmbinarea între tâmplarie si zidarie;
-glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1 % si la aceeasi înaltime
fata de pardoseala camerei;
-abaterile de la planeitate a foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1,5 m trebuie sa
fie mai mici de 1 % din lungimea pieselor respective;
-potrivirea corecta a foilor de usi si a cercevelelor pe tocuri, pe toata lungimea faltului
respectiv, nu trebuie sa depaseasca 2 mm;
-lacasurile de patrundere a zavoarelor în pardoseala si tocuri, trebuie protejate prin
placute metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;
Receptii:
-lucrarile pot fi receptionate partial la terminare prin întocmirea de rapoarte si procese
verbale.
-se vor stabili lucrarile care sunt subiect de reclamatie si fiecare parte va face cunoscute
propriile obiectii.
-receptiile partiale nu implica acceptarea lucrarilor ca atare, aceasta fiind subiectul
testarilor finale.
-stabilirea performantelor partiale sau detectarea de defecte partiale nu va împiedica
receptia, atâta timp cât exista acordul de completare si / sau remedierea lucrarilor.
-toate angajamentele furnizorului privind supravegherea si întretinerea lucrarilor
receptionate, vor înceta la data procesului-verbal de receptie.
Testari:
-la receptionarea lucrarilor se vor efectua testari prin examinare încrucisata, cu asistenta
unor specialisti, în termenii de contract.
-se va verifica buna functionare a tuturor elementelor si sistemelor de închidere /
deschidere speciale.
-se vor întocmi rapoarte de testare. Acestea nu constituie certificate de garantie, dar
certifica o executie corecta a lucrarilor si absenta defectelor aparente. -testarea se va efectua în
termen de 30 de zile de la terminarea lucrarilor. SISTEME DE ÎNTRETINERE Întretinere
directa în spatii accesibile
Întretinerea lucrarilor se va face conform manualelor de întretinere si specificatiilor
furnizorului.
În principal se vor efectua, periodic si exceptional (în conditii deosebite) operatii de
curatire si verificari ale calitatii finisajelor si ale bunei functionari a mecanismelor.
MANUAL DE ÎNTRETINERE
Verificari periodice
a. Finisaje
-se va verifica lunar aspectul finisajelor
-deteriorarea, ciupituri, exfolieri, decolorarea sau patarea puternica a stratului de finisare
va fi remediata de montator.
b. Elemente de sustinere, rame
-se va verifica lunar planeitatea si forma ramelor de tâmplarie.
-în cazul în care apar abateri de planeitate sau de forma (curbarea profilelor) fara cauze
cunoscute se va apela de urgenta la montator pentru remediere.
c. Ochiuri mobile
-se va verifica lunar uniformitatea rostului dintre rama mobila si rama fixa.
-se va verifica lunar usurinta manevrarii si functionarea corecta si fara zgomote
neobisnuite a mecanismelor.
-se va verifica lunar asigurarea mecanismelor la actionarea gresita.
-se va verifica lunar starea de curăţenie a ramelor si mecanismelor si pozitionarea
garniturilor.
-în caz de blocare a mecanismului sau de cedare a unei componente a acestuia nu se
va încerca remedierea defectiunii iar aceasta se va face numai de personal specializat.
-se vor face verificari exceptionale pe timp de furtuna însotita de ploaie sau ninsoare
asupra etanseitatii ramelor mobile iar în cazul în care apar infiltratii de apa se va verifica sistemul
de drenare a apei.
Lucrari de întretinere
Suprafetele geamurilor, profilele de PVC se spala cu detergenti destinati special acestui
scop, se clatesc cu apa, dupa care se usuca. Amprentele digitale, petele de grasime, vopsea
sau mastic, care ramân pe sticla, pot fi curatate cu solventi pe baza de acetona, metilacetona
sau amoniac, în conditiile în care acesti produsi nu intra în contact cu garniturile sau cu
suprafetele profilelor.
Este interzisa curatarea suprafetelor finisate cu produse abrazive, solutii acide (în special
cele care contin clor sau fluor) sau alcaline.
În cazul în care gradul de poluare este ridicat sau în cazul în care pe suprafetele finisate
se depun reziduuri metalice sau de ciment, se va mari numarul de spalari pentru a evita
acumularile de praf sau particule abrazive.
Eventualele particule de praf patrunse în spatiile înguste se vor îndeparta cu perii sau
pensule.
Mecanismele se vor curata prin stergere cu materiale textile moi sau cu bucati din piele
moale si se vor gresa în concordanta cu tehnologiile furnizorului.
Este interzisa demontarea mecanismelor, feroneriilor sau a panourilor de închidere, în
vederea curatirii de catre persoane neautorizate.

USA METALICA REZISTENTA LA FOC 60 MIN.


Detalii tehnice produs:
Foaia de usa tip sandwich realizata din miez de vata minerala bazaltica cu densitatea de
160kg/mc, intre doua foi de tabla zincata de 0,7mm grosime, grosimea toala a foii de usa este de
55mm, finisaj standard prevopsit (primer gri) similar RAL 9018
Toc profilat confectionat din otel de cea mai inalta calitate cu grosimea de 1,5mm, in
sistem de montaj pe colt
Balamale cate doua balamale pe toc din care una cu arc (pentru autoinchidere usa)
Broasca profil cilindru Maner negru cu shield din PVC cu insertie metalica, rezistent la
foc
Garnitura termoexpandabila perimetrala pe conturul tocului
Mod de fixare: usa este furnizata cu 6/8 placi de fixare cu dimensiunea 155*25*2mm.
Usile se livreaza cu placuta de omologare metalica inserata de furnizor.
Optional: Usile pot fi comandate inafara dimensiunilor standard, deasemenea este
posibil inserarea in usa a unui Geam RF 60 cu dimensiunea maxima de 600mm x 600mm fixat
cu profile din otel prevazute cu garnituri termospumante.
18. TERMO-HIDRO-IZOLATII

VATĂ MINERALĂ PENTRU ACOPERIŞ


Avantajele utilizării materialelor izolante din vată minerală bazalticâ
■ Economisesc energia pentru încălzire
■ Protejează mai bine împotriva supraîncălzirii interiorului
■ Protejează structura de susţinere de factorii externi
■ Orice condens este ventilat imediat în spaţiul de aer
■ Reduc punţile termice
■ Sunt ele însele protejate de factorii externi prin acoperirea finală
■ Permit o varitate mai mare de soluţii pentru faţadele exterioare
■ Clasificare la foc A 1- incombustibil conform EN 13501 1
■ Maximizează conversia căldurii, clasa energetică A poate fi obţinută prin izolare
■ Absorbiţie ridicată a sunetului, se obţine prin izolare acustică clasa A
Descriere material
Material izolant fabricat din vată minerală bazaltică, lipită cu răşină sintetică - hidrofobizat
pe întreaga secţiune transversală.
Manipulare şi depozitare
Plăcile de vată minerală se manipulează şi se montează cu uşurinţă datorită greutăţii
reduse şi a posibilităţii de tăiere în forma dorită.
Plăcile sunt livrate în amabalajul din folie PVC termoconductibilă. Produsele trebuie
depozitate într-un spaţiu închis sau acoperit. În cazuri excepţionale, pachetele depozitate în
spaţiu deschis trebuie protejate cu folie rezistenţă la apă. Nu se recomandă depozitarea direct
pe sol.
(□roci eristica Simbol Unitate Produs Standarde
Cfaw de prHUK pentru d rrm 15 Bl 823
akoterw de le pMmee
ncferitliiude
(oefkiert
cnadederiMe lermct W/mK 0,035 EN 12447
Euredoso de rttrtt b b< - - Al Bl ISO 1
82
(ddird speafkd c. J/V 840 -
Ton per du rt de lepre °( >1000 MN 4102-
17
Fector de rejhieaM b M - U EN I2M6
ddtiaa de ««pen de ept
Rewierf o b tu rental de
ou kHvV >49,1 EN 29053
Focttr de ehsorpte pe w. kp/m1 1 Bl 1409
terme* scut
Foctot de cbserpfte pe
letme* bay kt/m1 3 Bl 12087

VATĂ MINERALĂ PENTRU FAŢADE DE CONTACT


Descriere: Materialul este fabricat din fibre mineral bazaltice, lipite cu
raşină sintetică modificată. Este hidrofobizat pe întreaga secţiune transversală.
Caracteristici de bază
■ proprietăţi excelente de izolare termică
■ reduce grosimea de izolare necesară
■ simplu de manipulat
■ sarcină redusă pe structură, datorită greutăţii proprii a materialului izolant
■ siguranţa pasivă la foc a clădirilor
■ absorbţie mai bună a sunetului
■ permeabilitate ridicată la vapori a materialului
Coeficient de conductivitate termică
A=0,03 6 W/mK
Clasificare la foc

Material fneambustihii, clasificat ca EuroclassAl


conform EN 13501*1-

Utilizare
Produsul este menit pentru izolare termică, fonică şi la foc a pereţilor exterior. Se
recomandă utilizarea cu tencuirea suprafeţei, unde izolatorul termic este fixat pe peretele portant,
prin ancorare şi adeziv. Pentru ancorare se recomandă utilizarea clemelor de înşurubat sau
bătut, ce îndeplinesc cerinţele ETA relevante. Numărul de ancore trebuie stabilit conform unui
calcul static pentru poziţia specifică a peretelui exterior. Se recomandă ca aplicarea produsului
să fie realizată conform instrucţiunilor pentru sistem, pentru utilizarea plăcilor minerale de faţadă.
Pentru izolarea placărilor ferestrei şi uşii, se recomandă utilizarea produsului cu o grosime de 20-
50mm.
Ambalare
Plăcile sunt stivuite sub formă de balot şi împachetate în folie PE. Ambalajul de protecţie este
marcat cu logo-ul producătorului şi o etichetă a produsului ce indică proprietăţile tehnice ale
produsului şi metoda recomandată de aplicare.

Parametrii tehnici Simbol Valoare Standard


■ TS Eh t3162
Claia da pndda ptntnnbalana da
la gro£iti«a mataiialului
Fodai âtâsafrlia pa fertnttkjng K max. Eh 12 G 37
fclu da ruulaajti la fot ■ îl min., flioiima M Eh 1963-1
mm
Pa ramolrii Ishnkd :onJarrr Snrtsl Valeere Standard
ETAG 00+
[vtliouM ile «iridutlwllaltleiirxG K 0,039'rt/mi; El Uit?
aedem!
E.-'ulIjui de leeil u hfu Ai EN11501 d
facial da akseiîrţia pt lerio wul «t 0>5 Ei. ud?
CuuliLif:i ile paiiatflhilimre 1. tipii p 1 EH 12W
RaaMG le Inlwctaptfpervsailer 0,02+ MPe EN 1H7
S.
pepbod pllt: jinile
<yni n ÎN 1607
Fn.Hsrs'-ii le inhnta^tpwfdaj S.
ptpktdplM«h(7 itt, Ttft, ?S%)
HeaMe de ivta la lerfeunt t 0,021 MPn EH 120»
Medul de fuifeiuiî ( EN 12 091
Candudivirile mmkO Iu ti) X 0,0354 W/mK HI? «7
1,05K
CoedudUfcle luimlili Iu iu 7,7FK X 0,0fi72 W/mK EH 1? U*
ADtPu mm
Sicilieni li iî aJUniă .■■€ mt'ii 0
delwmoie de 10H
Ceminul Ce to'lonrîule CE Nr. rvegblwe.
CC
fed ienliujit Herniei HK-ffl UlK-TWS(ttK5(l<lH<HK
M&WUPjJIIIT

Montaj
■ Aplicarea adezivului pe plăcile minerale, cu o încadare la margine şi cu puncte
suplimentare de adeziv la interior;
■ Aplicarea izolaţiei minerale pe peretele de susţinere, anterior verificându- se
planeitatea suprafeţei peretelui;
■ Nivelarea plăcilor din fibre minerale, necesară pentru montarea corectă a tuturor
plăcilor minerale în structura sistemului de izolare termică;
■ Pregătirea bridelor de ancorare înainte de a le ancora complet;
■ Ancorarea plăcilor din fibră minerală pe stratul suport;
■ Aplicarea dopurilor de acoperire exterioare, pe ancore;
■ Orice fasonare detaliată a plăcilor minerale este realizată cu uşurinţă, prin tăiere;

Procedura de lucru recomandată pentru aplicarea unui sistem de contact, de izolare termică
Izolarea termică a faţadelor durează foarte mult timp şi este solicitată din punct de vedere
tehnic. Totuşi, recomandarea este că ar trebui realizată numai de firme cu experienţă, cu suficiente
cunoştinţe practice şi echipament profesional.
Temperatura aerului de la exterior, substratului şi materialelor de construcţii, în timpul
aplicării unui sistem de contact, de izolare termică trebuie să fie intre +5°C şi +25°C. Calitatea
lucrării este afectată negativ de vantul puternic; în condiţii optime, vântul nu ar trebui să aiba mai
mult de 5m/s. Toate produsele sistemului trebuie aplicate uscat. Produsele aplicate proaspat,
componenetele de consolidare şi tencuială trebuie protejate de orice precipitaţie, precum ploaia şi
zăpadă.
Pregătirea substratului este o parte separată. Suprafaţa pe care se va lipi produsul aplicat
nu trebuie să fie prafuită şi nu trebuie să fie acoperită de grăsimi , trebuie să fie curată şi suficient
de dreaptă şi fermă - părţile de tencuială deteriorate de vreme sau în alt mod trebuie înlâturate şi
curăţate.
Înainte de aplicarea produsului, suprafaţa existentă este curaţată mecanic, cu o perie sau
cu apă presuruzată. Substratul trebuie ajustat astfel încât neregularitatea suprafeţei să nu
depaşească o toleranţă de planeitate de +/-2cm la 2 metri.
În ceea ce priveşte cea mai bună procedură, din punct de vedere tehnic, pentru lucrarea de
construcţie, orice montare a ferestrelor, uşilor şi lucrarea pentru fixarea deschiderilor la exterior, ar
trebui realizate înainte de începerea lucrării de izolare. De asemenea, atunci când se poziţionează
aceste elemente, trebuie mereu făcute calcule, în cadrul lucrării de izolare, pentru acestea. Plăcile
pentru pervaz trebuie fixate după montarea izolaţiei, astfel încât să existe o grosime suficientă
pentru a asigura continuitatea termică dintre umplutura ce face parte din pervaz şi umplutura
principală.
Plăcile din fibră minerală trebuie verificate înainte de aplicarea adezivului, pentru a va
asigura că sunt suficient de uscate şi ca nu sunt deteriorate mecanic.
Adezivul ce este aplicat ca o bandă (ca o omida), pe întreaga margine a plăcii şi ca puncte
sau discuri în partea centrală a plăcii, trebie să acopere cel puţin 40% din suprafaţă. Trebuie să
existe mereu adeziv pe locul fixării plăcii, prin bride, pe peretele exterior de suport.
Atunci când se fixează plăcile de izolaţie pe un perete exterior, nu trebuie create spaţii
nedorite între plăcile individuale, ce ar putea duce la formarea punţilor termice nedorite.
Pentru fixarea plăcilor din fibra minerală, este necesară utilizarea bridelor aprobate şi
menţionate de fabricant pentru sistemul certificat de izolare termică. Bridele trebuie ancorate
perpenicular pe peretele de suport, după ce adezivul s-a întărit.
Întreaga procedură şi planul de ancorare, incusiv tipul şi lungimea minimă a bridei sunt
descrise în instrucţiunile tehnice pentru sistemul certificat de contact, pentru izolare termică sau în
documentaţia specifică a proiectului pentru clădire.
Înainte de aplicarea celor două straturi finale din sistemul de izolare termică, suprafaţă
plăcilor din fibra minerală poate fi ajustată, dacă este cazul, la planeitatea necesară pentru
suprafaţă.
Lucrarea continuă, apoi, conform procedurilor de lucru tehnice pentru sistemele individuale
de izolare termică.
După ce se pozeaza un strat de consolidare, se aplică o plasă laminată din sticlă şi peste,
un alt strat de material de consolidare. Ideal, proporţia acestor straturi este de 1/3 până la 2/3 din
grosimea totală a acestor straturi.
După uscare este posibilă tratarea suprafeţei cu un strat penetrant şi aplicarea unui gips
carton pe bază de siliciu sau minerale.
Pe durata montării unui sistem de contact de izolare termică trebuie respectate toate
intervalele tehnice indicate pentru sistem, în instrucţiunile tehnice pentru montarea sistemului
dat.
Proiectarea corectă a structurii pereţilor exetriori are un efect important asupra
confortului din mediul interior al unei clădiri. Pereţii exteriori convenţionali, cu un singur strat
(omogen) nu sunt o metodă adecvată de izolare termică, din punct de vedere al cerinţelor
interiorului clădirii.
Construcţia cu straturi multiple este recomandată pentru clădirile noi.
Etape de montaj - exemplu
SEDIUL SOCIAL: SAT TOMESTI, COMUNA TOMESTI, JUDEŢUL IASI

PUNCT DE LUCRU: STR. ANASTASIE PANU NR. 40, BLOC 1A, PARTER

J22/11/2016, RO 35372910

ING BANK: R089 INGB 0000 9999 0557 3220

TREZORERIA IASI: R078 TREZ 4065 069 XXX 023 876

TEL. 0752 405534

Ancorarea
exterioare, plăcilor din fibră minerală pe substratul de suport Aplicarea dopurilor de acoperire
pe

Aspectul final al plăcilor de izolare


minerală. înainte de a aplica straturile
exterioare de tencuială.
Fasanarea plăcilor la deschidere

iu,- p

fi
Orice fasonare detaliată a plăcilor
minerale este realizată cu uţurinţâ, prin
tăiere

HIDROIZOLAŢII
Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul lucrărilor sunt:
a) asperităţile suportului, pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm, precum şi
denivelările de
planeitate (abaterea admisibilă ±5 mm la un dreptar de 2 m aşezat în orice direcţie);
b) existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm lăţime pe conturul şi în câmp la 4+5 m distanţa
pe ambele direcţii în şapele de peste termoizolaţii;
c) respectarea reţelelor şi proceselor de preparare a mortarelor pe şantier (masticuri, soluţii,
etc.) conform Normativului C. 112/86;
d) capacitatea de lipire a hidroizolaţiei pe stratul suport amorsat (pentru fiecare 1.000 mp se fac
5 probe de desprindere a câte unei fâşii de carton bituminat de 5x20 cm);
e) lipirea corectă a foilor; nu se admit deslipiri şi băşici, când acestea apar, repararea lor
fiind obligatorie;
f) lăţimea de petrecere a foilor (7+10 cm longitudinal, minim 10 cm frontal) se admit 10%
petreceri de
minim 5 cm longitudinal şi minim 7 cm frontal; în cazul în care aceste valori nu sunt
respectate stratul respectiv trebuie refacut;
g) respectarea direcţiei de montare a foilor (până la 20% panta se pot monta oricum, dar peste
20%
paralel cu panta);
h) realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie.
La verificarea pe faze de lucrări, comisia examinează frecvenţă şi conţinutul actelor de
verificare încheiate pe parcurs, comparându-se cu proiectul, prescripţiile tehnice şi abaterile
admisibile.
În mod special, comisia va efectua şi probe directe, după cum urmează:
a) verificarea etanşeităţii hidroizolaţiilor prin inundarea cu apă timp de 72 ore a
acoperişurilor cu pantă
până la 7% inclusiv; nivelul apei va depăşi cu minim 2 cm punctul cel mai ridicat;
b) rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se înregistrează conform
instrucţiunilor pentru
verificarea lucrărilor ascunse;
c) - la protecţia hidroizolaţiilor acoperişurilor necirculabile cu pietriş (granulaţia 1+3 mm, 3+7
mm sau 7+15 mm) fixat pe hidroizolaţie, se verifică vizual uniformitatea acoperirii. La
protecţia cu pietriş (granulaţia 7+8 mm sau 15+30 mm) aşternut în strat de 4 cm, se verifică
grosimea stratului, uniformitatea distribuirii, granulaţia şi lipsa de impurităţi;
- la acoperişurile circulabile se verifică dacă şi dalele sunt montate pe un strat de nisip cu
grosimea minimă de 2 cm, dacă rosturile dintre plăci sunt intercalate, dacă sunt corect
executate rosturile de dilatare şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos;
d) - verificarea pantelor conform proiectului, amplasarea corectă a grilelor de
scurgere;
- se mai verifică dacă sunt corespunzătoare conform proiectului, racordarea hidroizolaţiei la
reborduri şi atice, la străpungerea la rosturi de dilatare şi la gurile de scurgere, care trebuie să
fie prevăzute cu gratare (parafrunzare) şi să nu fie înfundate;
e) tinichigeria aferentă hidroizolaţiei acoperişurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se
verifică dacă este executată bine încheiată, racordată cu hidroizolaţia şi fixată de construcţie.
Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante foi bituminate
Abateri admisibile Carton Pinza Impislitur Tesatura
bituminat bituminata a bituminata
STAS STAS bituminat STAS
138/1969 1046/1967 a 10126/1975
STAS
7916
1 2 3 4 5
1. lungimea benzilor ±1% ±1% ±1% ±1%
2. latimea benzilor ±2% ±1% ±2%

min. 90 cm
max. 115 cm
3. suluri din doua benzi (de 4% 5% 3% 5%
numai 3 mm mica)
4. Ruperi, maxim 2% din suluri cu 3 / 1 sul
maxim doua
ruperi
5. depasiri sau lipsuri la - ±6 cm - -
margini
- - 50 ±1 -
6. greutatea insertiei [gr/mp]
- - - 5%
7. capetele sulurilor, maxim
8. cute si undule, maxim 3/1 sul (max. 75m
lungime si 3cm
latime)
9. suluri cu cute si ondule, - - - 5%
maxim
10. la foi perforate: gauri la min. 70 18 ±2 18 ±2
max. 100 mm distanta intre
axe
11. granulatia materialului de 10%
presarare fata de limitele
maxima si minima
19. LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari,
placari uscate si tavane (ne)modulare din gips carton.
Standarde si normative de referinta
Acolo unde exista contradictii între recomandarile prezentelor specificatii si cele din
standardele si normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
- EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice - specificatii si metode de
testare
- BS EN 10143:1993 Otel galvanizat prin tratament la cald
- EN ISO 140-3:1995 Acustica - Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele cladirii -
Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica din interior la elementelor cladirii
- EN ISO 140-4:1998 Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre
incaperi
- EN ISO 140-9:1985 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o incapere la
alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor Manualele producatorilor de gips-carton
(vezi Knauf, Rigps, Lafarge sau similar aprobate)
- EN ISO 9001:2000 Asigurarea Calitatii
- EN ISO 140-3:1995/Amd 1:2004 Ghid de instalare pentru placi de
compartimentare usoare modulare
Materiale si echipamente, controlul calitatii, livrare, manipulare, depozitare
Pereti de compartimentare din gips carton si placari:
Peretii cu schelet metalic si placi de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti
(cunoscuti deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata, ), care se monteaza pe santier.
Functia de rezistenta a acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel
cu elementele rigide ale constructiei si cu Placile de gips carton. Functiile de fizica constructiilor
rezulta din grosimea si calitatile Placilor de gips carton si din straturile de izolatie care se monteaza
intre Placi. Suplimentar, peretii de gips carton pot suporta si incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri
montate pe pereti) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin intermediul unor rigidizari
suplimentare si a unor piese speciale.
Peretii cu schelet metalic si Placi din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari
interioare la cladiri civile, inclusiv incaperi umede/sanitare. Nu se vor utiliza in spatii tehnologice
umede, in aer liber, in spatii cu umiditati mari.
Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de
straturi si calitatea placilor de gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in
programele de finisare cont de recomandarile Producatorului si de cerintele functionale specifice,
cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si protectie fonica.
Rezistenta la apa:
Pereţii din gips carton rezistenţi la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din
carton specifica (verde) impregnanta pe ambele parti. Se pot distinge doua cazuri:
• Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor
folosi intre camerele cu umiditate (camere sanitare, subsoluri) si nu necesita protectie fonica
specifica;
• Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului, iar pe
cealalta parte, placa obisnuita din gips carton, peretele de compartimentare necesitand protectie
fonica standard si/sau protectie antifoc, in functie de caz.
Protectia antifoc si protectia fonica:
Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata
minerala). Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor,
depinzand de clasa de combustie (F30, F60, F90 etc.) a peretelui si de numarul de straturi de
placi de gips carton. Pentru a folosi acest tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de
incendiu, cum ar fi masandardele, sau pereti de compartimentare (langa casele scarii sau casele
ascensoarelor), se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici suplimentare privind protectia
la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate).
Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din
caramida si se realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de
izolatie mai groase (vata minerala) care se monteaza intre placi.
Placi uscate pe pereti si sub structurile de acoperis din lemn:
Placile din gips carton (sistem direct de imbinare Knauf sau similar aprobate) fixate prin
lipire directa pe perete se vor folosi pentru a camufla suprafetele peretilor care nu sunt egale in
lucrarile de reabilitare.
Placile din gips carton fixate (prin nituire sau prin insurubare) cu rigle sunt folosite pentru
a camufla tamplaria la acoperis si izolatia in mansarde.
Palcile din gips carbon de pe profilele metalice (cum ar fi Sistemul Knauf Wall Liner sau
similar aprobate) sau de pe stalpii din lemn vor fi folosite pentru a imbunatati izolatia termica a
cladirilor monumente istorice, care au tratament pentru fatada care nu permit aplicarea de
straturi de izolatie exterioara. In acest caz izolatia se aplica pe partea interioara a peretelui
exterior intre stalpii din metal. Se recomanda se se foloseasca console speciale de montare
pentru a fixa profilele C ca support, pentru a reduce puntea termica. Grosimea izolatiei termale
trebuie sa fie astfel incat valoare R a intregului sistem de perete exterior, incluzand tencuiala, sa
fie egala sau mai mare de 2,0 m2K/W.
Alternativ, in astfel de cazuri se pot folosi panouri de compartimentare compozite din
polistiren extrudat (grosimea variind de la 5 la 10cm) si acoperite pe partea interioara cu palca
de gips carton (tip Placomur sau similar aprobate).
Placarile cu placi de gips carton se vor folosi pentru structurile din otel care necesita
protectie antifoc suplimentara. Numarul straturilor se va specifica de Proiectant si trebuie aprobat
de Consultantul pentru Incendiu.
Tavane false nemodulare fara imbinari vizibile:
Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu
placi de gips carton continue sau placare uscata specifica, rezistenta la foc sprijinita pe un
sistem din sina metalica agrementata (sistem Knauf, Rigips sau
similar aprobate), care - in majoritatea cazurilor - este suspendat de intradosul unei placi din
beton. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. Un numar suficient de chepenguri trebuie
asigurat, pentru a avea acces la spatial dintre tavane.
In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30), trebuie folosite panouri
PROMAT sau similar aprobate. In acest caz, corpurile de iluminat si alte elemente integrate in
tavan trebuie protejate in canale inchise conform specificatiilor Producatorului de tavan.
Materiale:
Pentru toate materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor
Contractorul va furniza mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora.
Pereti din gips carton si placari ale peretilor:
Principalele materiale folosite sunt:
- Placi uscate de gips-carton cu grosime de 12,5 mm;
Placile pot fi:
• Placi normale;
• Placi rezistente la umiditate de culoare verde;
• Placi antifoc de culoare rosie;
- structura de rezistenta a peretilor alcatuita din:
• profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6 mmgrosime;
• profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor;
• rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau
sustinerea obiectelor sanitare, mobila montata pe perete etc.;
• elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride, etc.
- alte accesorii metalice:
• suruburi autofiletante si piulite cu filet;
• suruburi cu diblu din plastic;
• conexpanduri; o console pentru montare.
- Alte materiale: chit, banda adeziva;
- Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata, grosime 5
cm;
- Panouri compozite (cum ar fi Placomur sau similar), functie de caz.
Placile din gips carton sunt depozitate in stive, in camere inchise si fara umezeala sau alti
factori externi.
Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.
Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea
acestora.
Tavane false:
Principalele materiale folosite sunt:
- Placi standard din gips carton cu grosimea de 9,5, 12,5, 15 mm;
Structura suport a tavanului este facuta din:
• Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm
grosime;
• Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui;
• Profile din tabla zincata pentru structura;
Profile perimetrale;
Sisteme de suspendare;
Elemente de fixare si consolidare: ancore, cleme, tije, etc.
Fiting-uri metalice:
Suruburi si piulite cu filet;
Piese de legatura la intersectia profilelor;
Piese de legatura intre profile;
Console universale.
Executia lucrarilor de montaj, instalare, asamblare
Compartimentari uscate:
a. Compartimentari din gips - carton
Etape de executie:
- Montare banda de etansare autoadeziva;
- Montarea profilelor de tabla de otel-Zn;
- Montarea Placilor de gips - carton;
- Finisarea peretilor;
Montare banda auto-adeziva:
Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda de
etansare cu rolul de a limita transmiterea zgomotelor prin structura peretilor.
Montarea profilelor de tabla de OL-Zn:
Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin
intermediul diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor.
Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre
ele, prin prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese
speciale de legatura.
Montarea placilor de gips - carton:
Montarea placilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.
Placile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un
strat de placa sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250 mm pentru
urmatorul.
Se completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile interioare,
electrice, sanitare, termice.
Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.
Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn
de rasinoase.
Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite
profile pentru unghiuri pentru a asigura o buna imbinare.
Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips -
carton a celei de a doua fete.
Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor
pe cele doua fete sa fie decalate;
Finisarea peretilor:
Se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe toata
lungimea pentru asigurarea unui contact corespunzator. Dupa montarea benzii se aplica inca un
strat de chit peste aceasta.
Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor
suruburilor de imbinare.
b. Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL) pe baza
de rasini termorigide, obtinute din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la
temperaturi si presiuni inalte.
Panourile trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici :
Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in perete.
Acest schelet se fixeaza pe pereti prin dibluri si si suruburi de prindere, conform
instructiunilor producatorului.
Tavane suspendate din gips-carton
Etapele lucrarii:
- Montarea structurii metalice;
- Realizarea instalatiilor;
- Montarea Placilor de gips - carton;
- Montarea tuturor celorlalte elemente, de catre celelalte specialitati;
- Finisarea suprafetelor.
Montarea structurii metalice suspendate:
Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.
Urmeaza montajul profilelor principale prin prinderea acestora cu tije si tiranti (cum ar fi
Consola Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta.
Dupa aceasta se monteaza profilele secundare, si se fixeaza cu piese speciale la fiecare
intersectie.
Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele, sau
pentru inchiderile verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.
Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati):
• Lucrari electrice: Cablare, pat de cabluri etc.
• Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat;
• Conducte sanitare: alimentare cu apa, apa pentru hidrant, canalizare etc.
Montarea placilor de gips carton:
La fel ca la pereti. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite
accesul personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane.
Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati):
• Electrice: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoare
luminoase pentru iesirirele de urgenta etc.;
• Mecanice: difuzor de aer, admisii de aer etc.;
Finisarea suprafetelor:
Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor, vopsire etc.
Controlul calitatii. Abateri admise
Verificarea la livrare:
Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele de
calitate si de conformitate. Se va face si o verificare vizuala a placilor, care trebuie sa se inscrie
in urmatoarele abateri :
a) Dimensiuni:
- Lungime, latime: 2.5mm;
- Grosime: 0.25mm; b) Aspect:
Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete.
Marcajul:
Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime,
grosime.
Verificarea inaintea inceperii lucrarilor:
Se vor verifica urmatoarele:
- daca trasarea este conform proiectului;
- daca operatiunea anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de
receptie pentru lucrarea anterioara);
- daca materialele componente placi, profile respecta cerintele indicate (existenta
certificatelor de calitate, a declaratiilor de conformitate, a agrementelor tehnice);
- daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare;
- daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu
gips carton in documentatia prezentata de constructor;
Verificari in timpul executiei:
T rebuie verificat:
- daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului;
- daca se respecta proiectul tehnic;
- daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW
la o distanta de 60 cm intre ele;
- daca inaltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele false
sau alte structuri existente;
- daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate lea
inaltimea corecta, deviatiile admise fiind de 3 mm;
Pentru peretii despartitori:
- daca dupa fixarea primei fete de gips-carton, peretele este suficient de stabil si
daca dupa fixarea primei fete sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin
profilele portante CW se va face prin orificiile prestantate din profil;
- daca pentru comutatoare, doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa
terminarea lucrarilor de instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect, care se
fixeaza cu cleme metalice de profilele CW;
- daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de
instalatii si izolatii;
- cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a
inceput placarea cu jumatate de placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie
decalate;
- pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe aceeasi fata a peretelui sunt
decalate, pentru a reduce transmiterea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc;
Verificari la terminarea lucrarilor:
La terminarea lucrarilor se verifica:
- verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati;
- daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile
tavanelor false;
- daca s-au intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa;
- daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectului.
20. PLATFORMELOR EXTERIOARE
R.F.N.PROIECT
PENTRU DRENAJUL
RIGOLE PREFABRICATE
Rigole ACO MultiDrain V100-300 S/G
Sistem de drenaj din beton cu polimeri si muchia rigolei din otel zincat / fonta / inox, cu profil in
forma de V, care imbunatateste performantele de curgere si eficienta in autocuratare.
Clasele de sarcini A15-E600
ACO dezvolta un concept de sisteme de drenaj complet nou, care simplifica proiectarea,
depozitarea si procesul de fabricatie, conform cu standardul european EN1433, avand la baza
sectiunea in forma de V.
Acest nou profil imbunatateste atat performantele de drenaj cat si eficienta in
autocuratare. Noua structura a peretilor si distributia eficienta a materialului duc la creşterea
capacitatii de drenaj si a stabilitatii laterale.

Gratarele ACO Drainlock sunt prevazute cu sistem de prindere rapida fara suruburi.
Sistemul ACO MultiDrain V100-300 S/G este realizat din elemente din beton cu
polimeri, cu muchie de protectie din otel zincat, otel inoxidabil sau fonta.
Sistemul este conform cu standardul european SR EN 1433, asigurand o etansare
perfecta.
Noua sectiune in forma de V asigura elementelor o greutate scazuta si o rezistenta
ridicata.
Domeniul de aplicatie
• Parcari de turisme
• Service-uri auto
• Statii de carburanti
• Incinte industriale
• Spatii pentru manipulari materiale
• Etansare pana la muchia superioara a rigolei
Avantajele sistemului
• Cresterea capacitatii de drenaj
• Cresterea capacitatii de autocuratare
• Perioada indelungata de folosire datorita stabilitatii crescute a betonului cu
polimeri
• Etansarea pana la muchia superioara a rigolei este posibila si dupa punerea in
exploatare Gratare ACO Drainlock aplicabile sistemelor ACO MultiDrain V100-300 S/G si
ACO XtraDrain C/S sunt create din plastic, otel zincat, otel inoxidabil si fonta, in diverse modele:
gratare retea, nervurate transversal si longitudinal, gratar fanta.
Gratarele sunt detasabile de pe corpul rigolei si sunt disponibile pentru clasele de
sarcini de la A15 la E600.

Drainlock - sistem de prindere fara suruburi


Noua geometrie si calitatea materialelor asigura un sistem de prindere sigur, fara
suruburi, durabil, capabil sa preia incarcari mari.
Sistemul de prindere unic, aproape indestructibil, a putut fi realizat cu ajutorul
elastomerilor moderni.Sistemul de prindere Drainlock simplifica instalarea si demontarea
gratarelor.
21. EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE
Generalitati
Înaintea începerii oricaror lucrari de demolare se va face de catre Contractor un releveu
detaliat si o examinare a structurii.
Vor fi luate în considerare toate relatiile/legaturile cu proprietatile adiacente sau structuri
vecine care pot fi afectate de lucrarile de demolare. Contractorul va verifica stabilitatea generala
a structurii de demolat si se va informa asupra posibilelor elemente instabile. Se vor identifica
elementele de legatura si se vor proteja în vederea asigurarii unui nivel de siguranta pentru
succesiunea etapelor de demolare si de a asigura stabilitatea partilor structurale nedemolate
înca. Pe tot parcursul lucrarilor de demolare se vor folosi metode, materiale si
echipamente/utilaje astfel încât sa fie protejate vietile omenesti si valorile materiale.
Curatirea şantierului si demolarea
La începerea lucrarilor, chiar daca nu este specificat în contract sau în alt document,
Contractorul va îndeparta vegetatia si toate materialele organice de pe amplasament, acestea
vor fi îndepartate din santier si se vor transporta în locurile aprobate pentru acest scop.
Inlaturarea pamantului vegetal prin excavari mari si sapaturi facute mecanic sau manual
in teren incluzand taierea si inlaturarea radacinilor si bustanilor, roci si materiale cu dimensiuni
care nu depasasc 0.30kg/mc, se vor face protejand stucturile subterane cum ar fi conductele si
canalele de drenare etc. si incluzand depozitarea materialului rezultat din lucrarile de santier.
Demolarea structurilor usoare, gardurilor, etc.:
Contractorul va demola si elibera amplasamentul numai cladirile, gardurile sau alte
structuri mentionate în proiect sau la indicatia Beneficiarului. Componentele acestora se vor
dezasambla, curata si depozita în stive, cand se vor refolosi. Materialele care, în opinia
Beneficiarului, nu se pot refolosi se vor îndeparta din santier catre locul special aprobat.
Metrialele refolosibile vor ramâne în proprietatea Investitorului si vor fi pastrate si protejate de
catre Contractor pâna la ridicarea acestora din santier sau pâna la terminarea contractului.
Contractorul va repara, pe cheltuiala proprie, orice deteriorare adusa proprietatilor
invecinate în timpul lucrarilor de demolare a structurilor, gardurilor; daca vor fi necesare
despagubiri acestea vor fi suportate de catre Contractor.
Demolarea si degajarea structurilor:
Contractorul va demola, conform cerintelor si/sau îndeparta structurile existente a caror
largire sau lungire devine oneros. Structurile includ: pereti, acoperis, tamplarie, elemente din
beton si beton armat si alte tipuri conform indicatiilor Proiectului Tehnic intocmit in acest sens.
Materiale:
Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata lucrarilor de demolare vor fi în
concordanta cu prezentul caiet de sarcini sau standardele relative la acest subiect.
Materialele rezultate din aceste lucrari vor fi îndepartate de îndata si nu vor fi stocate,
dispersate sau refolosite în santier, exceptând cele aprobate de Proiectant si Beneficiar pentru
acest scop. Acolo unde este necesar Contractorul va lua toate precautiile necesare pentru a
perveni raspândire a noroiului si molozului pe drumuri de catre vehicule. Revine în sarcina
Contractorului de a prevedea bene/ghene
pentru transportul molozului, daca acest lucru nu a fost cerut de Beneficiar. Nu se admite
deversarea/introducerea molozului si a noroiului în canalizarea publica sau cursuri de apa.
Schele:
Schelele folosite în aceste lucrari se vor realiza/asambla conform normelor în vigoare.
Orice schelar experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent.
Contractorul se va asigura ca toate reglajele necesare vor fi efectuate pentru a asigura
stabilitatea pe parcursul ridicarii acesteia. Se va tine cont de încarcarile suplimentare aduse
schelei de molozul cazut pentru a nu se depasi încarcarea maxima admisa. Se vor lua toate
masurile necesare pentru prevenirea caderii accidentale a molozului pe/de pe platformele
schelei. Schelele trebuie sa îndeplineasca functiunile pentru care au fost instalate pe toata
durata lucrarilor si sa respecte cerintele impuse de norme si reglementari.
Acolo unde este necesar, schela va fi protejata pe tot perimetrul acesteia spre drumuri,
strazi sau pasaje pietonale prin executarea unei împrejmuiri din tabla de otel ondulata cu o
înaltime de cel putin 2 m; împrejmuirea va permite evacuarea molozului, excavarea necesara
pentru instalarea picioarelor de schela, suporti pentru împrejmuire, întretinerea si evacuarea
schelei, semnalizari, iluminat etc.
Schele din otel de tip cadre cu legaturi, vor fi realizate în conformitate cu
standardele/reglementarile în vigoare, pretul unitar va include transportul, întretinerea,
asamblarea, ancorarea, dezasamblarea etc. pentru o înaltime maxima de 12 m; vor include
platforme din elemente de 5 cm grosime.
Supervizarea lucrarilor:
Contractorul va desemna o persoana competenta si cu experienta, autorizat în domeniu,
pentru supravegherea si controlul lucrarilor pe santier.
Siguranta:
Contractorul va asigura ca utilajele/echipamentele folosite îndeplinesc urmatoarele:
• Sunt în concordanta cu tipul si scopul lucrarii la care sunt folosite,
• Sunt manevrate de operatori competenti si experimentati,
• Sunt întretinute în bune conditiuni de functionare pe toata durata lucrarilor.
Pe durata lucrarilor toti operatorii vor purta echipament de protectie individual
corespunzator cum ar fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masca
protectie.
Se va evita supraîncarcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare.
Materialele si molozul cazute se vor îndeparta cu grija pentru a preveni balansari, caderi, sau
deplasarea acestora într-o maniera care pune în pericol securitatea personalului, structura
adiacenta sau alte proprietati adiacente.
Contractorul va instala plase de protectie, împrejmuiri si bariere etc. pentru a preveni
accidentele sau vatamarile/degradarile ce ar putea rezulta din caderile sau proiectarile de
materiale si/sau moloz.
Atunci când sunt folosite mijloace mecanice cum ar fi macarale, excavatoare hidraulice,
ciocane pneumatice pentru lucrarile de demolare, se va avea în vedere ca nici una din partile
componente ale acestor utilaje sa nu vina în contact cu retele subterane si supraterane.
Contractorul va informa în timp util toate autoritatile competente cu privire la lucrarile ce se vor
executa pentru a se reamplasa aceste retele, dupa caz
Succesiunea lucrarilor de demolare:
Înainte de începerea lucrarilor de demolare, Contractorul va întocmi un program de lucru
si va fi supus aprobarii Beneficiarului. Programul va prezenta secvential lucrarile de demolare si
metodele de operare, echipamentele/utilajele propuse pentru lucrari si fiecare operatie va fi
prezentata detaliat, cu duratele de timp aferente.
Contractorul va tine seama de posibilitatea unor conditii climaterice severe ce pot aparea
si pot afecta lucrarile. Aprobarea programului Contractorului de catre Beneficiar nu exonereaza
pe acesta de raspunderile contractuale.
Metode de demolare:
Contractorul va propune o metoda de demolare astfel încât, în cazul structurilor partial
demolabile, structura ce va ramâne sa nu fie afectata. Contractorul va lua toate precautiile
necesare pentru a asigura stabilitatea structurii ce nu se demoleaza, prin metode ce vor fi
supuse aprobarii Beneficiarului.
În cazul în care lucrarile de demolare nu pot fi executate în siguranta dintr-o parte a
structurii, se vor folosi platforme de lucru. Structura se va demola, în general, în ordinea inversa
construirii acesteia. Elementele structurilor metalice sau de beton armat se vor desface/taia la
dimensiuni potrivite având în vedere greutatea si marimea acestor elemente care cad. Molozul
se va lasa sa cada liber doar în cazul în care nu pericliteaza si nu pune în pericol zonele
învecinate, muncitorii sau trecatorii.
Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de
rezistenta în timpul desfacerii/deitarii acestora.
În cazul placilor cu o singura deschidere, acestea vor fi taiate în fâsii paralele cu directia
principala de armare si demolate fâsie cu fâsie.
În general, lucrarile de demolare trebuie sa înceapa prin îndepartarea a cât mai mult din
încarcarile moarte, pe cât posibil fara a afecta mai întâi elemente principale de rezistenta.
Lucrarile temporare (sprijinirile) sa fie executate astfel încât sa suporte încarcarile cerute în cele
mai defavorabile situatii. Sectiunile ce se demoleaza sa fie sprijinite de utilaje de ridicare
corespunzatoare si apoi taiate si lasate pe sol controlat.
Azbest si alte materiale periculoase:
Daca in timpul constructiei Contractorul crede ca vor fi afectate materialele ca re contin
azbest sau alte materiale periculoase, trebuie sa anunte Beneficiarul.
Daca prezenta acelor materiale este suspecta, Contractor trebuie sa inceteze lucrul in
zona respectiva si sa fie indrumat de Beneficiar catre alte zone de lucru, daca exista.
Beneficiarul va lua o mostra din substanta suspecta si o va trimite la analizare pentru a se
confirma daca contine azbest.
Daca nu se gaseste azbest lucrul se va relua imediat.
lntretinerea Strazilor:
Contractorul trebuie sa inlature imediat praful si molozul care se poate aduna pe strazi
datorita lucrarilor.
Controlul Traficului:
Strazile care sunt langa santier trebuie sa fie conform indicatiilor Contractorului sau
Beneficiarului.
Strazile trebuie sa fie temporar inchise cu acordul in prealabil al Investitorului.
Prevenirea Incendiilor:
Trebuie sa fie in concordanta cu prevederile romanesti privind prevenirea incendiilor si
priveste lucrarile de taiere si sudare ca parte a lucrarilor de demolare.
Indepartarea Molozului:
Contractorul trebuie:
• Sa nu permita prezenta pe santier a moluzului.
• Sa curete in fiecare zi structurile inchise.
• Sa indeparteze molozul de pe santier cel putin o data pe saptamana.
Contractorul trebuie sa fie inconcordanta cu:
• Nu se permite arderea molozului.
• Molozul va fi evacuat prin topogane sau in recipiente. Nu se permite
aruncarea gunoiului de la un nivel la altul in interiorul sau exteriorul
cladirii.
• Nu se arunca molozul de la ferestre sau alte parti ale cladirii. Din cand in cand se
uda molozul, praful sau alte materiale care produc praf.
• Se indeparteaza de pe santier tot surplusul de material o data cu progresul
lucrarilor.
La finalizarea lucrarilor toate uneltele care apartin Contractorului se vor lua de pe santier.
TROTUARE
Prevederi generale
Sarcinile ce revin executantului sunt:
- sa execute obligatoriu lucrarile conform caietului de sarcini;
- sa asigure desfasurarea normala si ritmica a lucrarilor, in scopul respectarii termenelor
de executie;
- sa organizeze controlul tehnic de calitate intern, pentru urmarirea calitatii lucrarilor, a
tehnologiilor prescrise si obtinerea graficului de calitate stabilit.
Conditii tehnice si de executie
Principalele categorii de lucrari pentru care s-a intocmit caietul de sarcini sunt:
- Lucrari pregatitoare;
- Lucrari de suprastructura.
Lucrarile pregatitoare necesare sunt:
- curatarea terenului de iarba si buruieni, incarcarea si transportul;
- spargerea betonului pe zonele unde mai exista, pentru asigurarea cotei trotuarului;
- sapatura manuala a trotuarelor;
- incarcarea si transportul molozului rezultat din sapatura;
- realizarea stratului de balast la trotuare (grosime 10 cm);
- realizarea stratului de nisip anticapilar;
- turnare de beton C 10/15 pe suprafata trotuarelor (10 cm grosime);
Pentru suprastructura s-au prevazut urmatoarele categorii de lucrari:
- transportul cu roaba la locul de montaj a balastului si betonului;
- transportul auto al materialelor si semifabricatelor.
Pentru executarea lucrarilor in conditii normale trebuie ca materialele, semifabricatele si
prefabricatele sa fie aprovizionate langa obiectul de constructie, in zona de lucru a acestuia, la
distantele specificate de normele in vigoare si conform proceselor tehnologice.
De asemenea se vor respecta Reglementarile tehnice compatibile cu reglementarile
comunitatii europene (SR 6978), astfel:
In privinta materialelor ce se vor intrebuinta pentru executarea lucrarii, acestea vor fi numai
material conform standardelor in vigoare (prin prezentarea atestatelor de agremente), fiind in
conformitate normele romanesti in vigoare armonizate cu legislatia Uniunii Europene - HG
766/97 cu privire la reglementarea calitatii in constructii si a Legii 10/95 cu privire la calitatea in
constructii.
Executia trebuie oprita pe timp de ploaie.
Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie regulate si etanse. La reluarea lucrului
zonele aferente rostului de lucru se taie pe toata lungimea si grosimea stratului astfel incat sa
rezulte o suprafata verticala precisa.
Grosimile straturilor vor fi cele prevazute in caietul de sarcini. Abaterile limita locale de la
grosimile impuse pentru fiecare strat in parte este de 1%.
Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere.
Pentru materialul rezultat din sapatura, bordurile desfacute si molozul rezultate din lucrarile
pregatitoare se va incheia un contract cu firma de salubritate, care va preciza locatiile unde se
vor depune deseurile.
Tehnologia de executie
Curatarea terenului de iarba si buruieni cuprinde:
- saparea manuala a pamantului vegetal pe o adancime de 5 cm;
- strangerea in gramezi a pamantului;
- incarcarea in roaba si evacuarea materialelor rezultate in afara zonei de lucru pana la
distanta de 10 m;
- transportul la locatia precizata de firma de salubritate/primarie.
Spargerea cuprinde:
- trasarea si delimitarea spargerii;
- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;
- dislocarea blocurilor rezultate si strangerea molozului in gramezi pentru evacuare sau
refolosire.
- manipularea si adunarea in gramezi sau incarcarea in vehicule a materialului decapat.
Saparea manuala in spatii limitate cuprinde:
- saparea pamantului aruncarea lui pe mal;
- depozitarea pamantului evacuat;
- indreptarea fundului si peretilor sapaturii la cotele brute.
Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator cuprinde:
- nivelarea manuala a platformei de sub stratul izolator;
- udarea manuala a pamantului;
- compactarea stratului nivelat.
23. LUCRARI EXTERIOARE - LUCRARI DE AMENAJARI EXTERIOARE

Generalitati
Acest caiet de sarcini contine conditiile de executie pentru lucrari de amenajari
exterioare.
Aceasta lucrare consta in furnizarea, transportul si sadirea plantelor lemnoase cum ar fi
copaci, arbusti.
Aceasta lucrare include de asemenea protejare, instalare, invelire, udare, plivire,
inlocuire de plante atunci cand se cere si toata lucrarea descrisa.
Materiale si echipamente utilizate. Verificarea calitatii. Livrare,
manipulare, depozitare.
Copaci, arbusti, Vita de vie si pupieti - Calitatea Plantelor:
Plantele vor fi de calitate superioara crescute in sera, reprezentative pentru soiului lor si
varietati. Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase. Plantele
nu trebuie sa aiba insecte, boli, arsuri de soare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu vor fi
acceptate plantele fragile, slabe.
Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe cel mult jumatate din partea inferioara a tulpinii; vor
avea un singur trunchi, vor fi bine inramurit, si sa fie drept. Aceasta cerinta se refera la soiurile
generale, dar unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate.
Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe eticheta. înlocuirea cu plante de
aceeasi calitate, tip si marime va fi aprobata de Proiectant fara nici o schimbare la pretul pe
bucata in cazul in care materialul acceptabil din varietatea specificata nu este disponibil. Acest
lucru se va permite doar in urma unei cereri scrise si a propunerii de inlocuire de la Contractor cu
30 de zile inainte de data planificata pentru plantare.
Oricand este folosit cuvantul "specimen" , se va face referire la copaci, care sunt
simetrici, grei si plini de ramuri. Cand se cer mai multi, toti trebuie sa fie uniformi ca marime si
forma.
Masurarea dimensiunilor:
Radacina.
Radacina plantelor va fi suficienta pentru a asigura cresterea plantelor.
Copaci cu radacina dezgolita. Toti copacii cu radacina dezgolita vor avea radacina foarte
fibroasa rezultata din aplicarea unui tratamant de cultura potrivit, transplantare si curatare.
Ramificatia radacinii va fi de 12 ori mai mare decat diametrul trunchiului plus 150mm.
Pamant. Determinari fizice si chimice:
Arbusti cu radacina dezgolita. Toti arbustii cu radacina dezgolita vor avea o radacina
fibroasa bine ramificata care va fi dupa cum urmeaza:
Plante crescute in recipient. Plantele crescute in recipient vor fi bine inradacinate si
stabile in vasul in care se dezvolta. Acestea au crescut destul de mult timp in recipient pentru ca
radacina sa tina pamantul cand sunt scoase din vas, dar nu suficient de mult cat sa fie intepenite
in vas. Marimea recipientului va fi nu mai mica decat 75 % din volumul balotilor (radacinii cu
pamant). Recipientele vor fi stabile si nu vor fi deteriorate ca sa cauzeze ruperea radacinii in
timpul operatiunii de plantare.
Plante cu radacina in pamant si invelita in sac de panza. Plantele cu marca "B&B"
trebuie sa fie cu pamant la radacina si invelite in saci de panza, ele vor fi
scoase cu o cantitate suficienta de pamant in mod egal pe toata rădăcină pentru a asigura
cresterea. Panza de iuta ce inveleste radacina va fi suficienta pentru a cuprinde toata radacina,
in functie de soi. Balotii vor fi pregatiti intr-o maniera profesionala si vor fi bine ambalati. Sacul de
panza si sfoara se vor descompune dupa plantare.
In legatura cu inaltimea si diametrul trunchiului plantelor, diametrul de la partea de sus a
balotilor trebuie sa fie egal sau mai mare decat marimea minima data in Tabelul I. Se intelege ca
dimensiunile balotilor sunt minime, si vor fi acceptate la inaltimea corespunzatoare si diametrul
trunchiului plantelor. Acolo unde tipurile de sol, conditiile climatice, rarirea radacinilor sau
transplantarea in sere au facut sa rezulte radacini mai groase de 13 mm ce depasesc diametrul
minim al balotului, diametrul acestuia trebuie marit in asa fel incat sa nu fie taiate radacinile mai
groase de 13 mm, exceptie facand radacinile pivotante.
Verificarea plantei:
Verificarea plantei va fi facuta in sera de catre Dirigintele lucrarii, sau de catre un
reprezentant autorizat, oricand o astfel de examinare este considerata practica, si trebuie facuta
pe terenul ( sau in depozite) serei care furnizeaza plantele.
Aprobarea materialului la o astfel de examinare nu trebuie inteleasa ca acceptarea
acestuia.
Cu privire la verificarea plantelor de boli si infestare cu insecte, fiecare livrare va fi
insotita de un certificat de verificare, iar la sosire acest certificat va fi aprobat.
Livrarea:
Fiecare soi sau varietate vor fi manevrate si impachetate in maniera aprobata pentru
acea planta, luand in considerare solul si conditiile climatice din perioada si locul de scoatere a
plantelor, si de perioada ce va trece pe timpul transportului si livrarii. Se vor lua toate masurile de
precautie care se obisnuiesc in practica unei bune comercializari pentru a asigura livrarea
plantelor in bune conditii.
Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva
deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite ale plantelor vor fi protejate cu paie
umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la destinatie cu radacinile
umede.
Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni
orice "incingere" in timpul transportului.
Daca Proiectantul nu solicita altfel, doar un numar reprezentativ de arbusti, rasaduri sau
alte plante trebuie sa fie etichetate. Toate celelalte stocuri furnizate trebuie sa fie etichetate clar
cu numele si destinatia corespunzatoare asa cum este aratat in desene.
Pamant vegetal si Ingrasaminte:
Pamant vegetal.
Pamantul vegetal va fi un sol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale.
Trebuie sa aiba un continut organic intre 1 si 10%. Va fi relativ eliberat de radacinile
mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm, sau de alte gunoaie si
deseuri. Cel putin 90 % trebuie sa treaca prin sitade 2.00 mm si pH-ul trebuie sa fie intre 5.0 si
8.0.
Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia vegetatiei.
Ingrasamintele.
Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii spacializate
inregistrate. Toate ingrasamintele vor fi aprobate de Dirigintele lucrarii. Ingrasamintele nu trebuie
sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material din plastic sau alt material confectionat de
om nu va fi mai mare de 4mm si va fi mai putin de 1% din greutatea uscata totala a
ingrasamintelor. O copie cu rezultatele testelor si a certificarii inregistrarii la IEPA vor fi date
Proiectantului la fiecare transport de ingrasaminte. Ingrasamintele vor ajuta cresterea si
dezvoltarea vegetatiei.
Protejare:
Materialul de protejare pentru semanare si plantare va fi non- toxic pentru vegetatie si
pentru incoltirea semintelor si va fi aprobat de Dirigintelel lucrarii.
Semanarea.
Materialul de protectie pentru semanare va fi dupa cum urmeaza:
(1) Paie. Paiele vor fi de grau, orez, ovaz sau alte paie aprobate, si vor fi uscate la
aer.
(2) Protejare hidraulica. Protejarea hidraulica va fi din celuloza curata sau din
celuloza din lemn reciclat sau fibre de hartie care nu contin factori care inhiba cresterea sau
germinarea. Protejarea hidraulica se va dispersa rapid si va ramane ca o pasta fina cand este
amestecata cu apa. Pasta va fi verde la culoare pentru a permite dozarea vizuala cand este
aplicata si, cand este pulverizata uniform pe suprafata pe care este aplicata, va forma un invelis
absorbant ce permite patrunderea apei in stratul inferior. Protejarea hidraulica va fi impachetata
in cutii rezistente la umezeala sau saci cu cantitatea neta a materialului impachetat aratat pe
fiecare pachet.
Plantarea.
Materialul de protectie pentru plantare va consta in scoarta de copac maruntita, aschii de
copac, sau alte materiale organice de protectie aprobate asa cum se arata in desene. Protectia
trebuie sa fie aprobata de Proiectant inainte de plasare.
Transportul:
In timpul transportului, Contractorul va avea grija sa previna ruperea si uscare
a plantelor. La sosirea la
locul lucrarii sau la depozit, plantele vor fi verificate daca au fost transport
ate corect. Daca radacinile sunt uscate,
ramurile mari sunt rupte, bulgarii de pamant sunt desprinsi sau parti din scoarta sunt
rupte, Dirigintele lucrarii poate respinge copacii rupti. Cand un copac a fost respins, Contractorul
il va indeparta de urgenta din locul lucrarii si il va inlocui.
Depozitare temporara:
Nici o planta nu trebuie sa ramâna in depozitul temporar pe timpul verii. Plantele livrate
pentru proiect care nu trebuie plantate imediat vor fi protejate in urmatorul mod:
(a) Plante cu radacina dezgolita. Plantele pot ramane pe santier doar 24 de ore inainte
de a fi plantate sau mutate in depozit. In timpul perioadei de 24 de ore Contractorul trebuie sa
continue sa aiba grija sa previna ruperea si ofilirea plantelor. Radacinile plantelor ce vor fi
plasate in depozit vor fi mai intai acoperite cu o pasta din pamant vegetal si apa. Plantele vor fi
apoi protejate si pastrate umede, cu radacinile innoroiate sau prin asezarea plantei intr-un
depozit racoros si umed. Procedura de innoroire va necesita ca plantele sa fie separate si
radacinile inclinate
in sol umed. Daca plantele sunt depozitate in cladire, radacinile vor fi acoperite cu o substanta
protectoare umeda potrivita. Depozitarea pe timp de iarna a plantelor cu radacini dezgolite va fi
permisa doar in cladiri cu temperatura si umiditate controlate. Dirigintele lucrarii va aproba
metodele de depozitare. Durata depozitarii, metoda depozitarii si materialele folosite pentru
protejare si plantare va trebui sa fie aprobate de Dirigintele lucrarii.
(b) Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza si plantele
crescute in recipiente. Plantele pot ramane pe santier doar 72 de ore inainte de a fi plantate sau
duse in depozit.
Plantele cu radacina acoperita de pamant si invelita in sac de panza vor fi pastrate
umede si vor fi bine ingrijite. Pentru a preveni ofilirea sau inghetarea, vor fi depozitate ori intr-o
cladire cu conditii de racoare si umiditate sau in grup compact cu radacinile invelite si separate
de un material de protectie potrivit astfel incat sa fie complet acoperite.
Plantele crescute in containere vor fi mentinute umede udandu-le dupa indicatiile
Dirigintele lucrarii.
Pentru a preveni inghetul vor fi depozitate ori intr-o cladire cu conditii corespunzatoare
de temperatura si umiditate sau in grup compact cu radacinile invelite si separate de un material
de protectie potrivit astfel incat sa fie complet acoperite.
Perioada de depozitare , metoda si materialul de protectie pentru plantele cu radacina
acoperita si invelita in sac de panza si plantele crescute in recipiente vor fi aprobate de
Dirigintele lucrarii.
Executia lucrarilor. Conditii termice de executie si montaj
Timpul plantarii:
Exceptand pe cele crescute in containere, plantele trebuie sa fie inactive in momentul
livrarii la depozit sau la amplasament.
Plantele cu radacina dezgolita vor fi plantate doar cand temperatura aerului depaseste 2
°C.
(a) Plantarea de primavara
Aceasta lucrare se va face de cand se poate lucra pamantul pana cand planta, in conditii
normale, este activa, exceptie facand:
- Plopul (Populus spp.),
- Stejarul (Quercus spp.),
- Arinul (Alnus spp.),
- Mesteacanul (Betula spp.),
- Gherghinul (Crataegus spp.),
- Artarul rosu (Acer Rubrum),
- Ciresul (Prunus spp.),
- Parul (Pyrus spp.)
Care vor fi plantate doar in timpul sezonului de plantare de primavara.
Perioada de plantare poate fi extinsa pentru plantele crescute in recipient daca vremea
este favorabila.
(b) Plantari de toamna
Aceasta lucrare se va face din momentul in care planta devine inactiva pana cand
pamantul nu mai poate fi lucrat, exceptie facand plantarea coniferelor care se va face intre 1
septembrie si 1 noiembrie.
Toate plantele care nu au fost plantate in perioada specifica vor avea nevoie de o
aprobare scrisa de la Dirigintele lucrarii. Neglijenta in a asigura o astfel de aprobare va avea ca
rezultat respingerea plantelor si inlocuirea acestora pe cheltuiala Contractorului.
Scoaterea plantelor din pepiniera:
Plantele nu trebuie sa fie scoase din pamant pana cand Contractorul nu este gata sa le
transporte din locul original la locul lucrarii sau in depozitul aprobat. Timpul maxim dintre sapare
si incarcare pentru livrare pe santier sau plasarea in depozit aprobat va fi de 4 zile pentru
plantele cu radacina acoperita de pamant si inveita in saci si o zi pentru plantele cu radacina
dezgolita. Acestea trebuie scoase cu grija, pentru a evita ruperea plantelor sau pierderea sau
deteriorarea radacinilor, se va acorda o atentie deosebita radacinilor fibroase. Imediat dupa
scoatere, radacinile vor fi protejate impotriva uscarii si inghetarii. Plantele cu radacina dezgolita
vor fi scoase doar cand temperatura aerului va depasi 2 °C.
Trasarea plantarii:
Pe zona ce urmeaza a fi plantata se va face trasarea pozitiei plantelor inainte ca
operatiile de plantare sa inceapa. In locul in care se vor planta , zonele de plantare vor fi
delimitate cu jaloane, iar locurile marcate cu stegulete. Jaloanele vor fi stalpi de otel. Jaloanele
vor fi batute in teren cca 900 mm.
Saparea gropilor pentru plantare:
Marginile gropilor pentru plante vor fi verticale si fundul va fi orizontal. Pe taluzuri,
adancimea sapaturii va fi masurata din centrul gropii. Materialul in exces scos din gropi va fi
imprastiat in zona din apropiere asa cum indica Dirigintele lucrarii. Materialul excavat nu va fi
depozitat pe iarba sau in santuri. Marginile gropilor nu vor fi glasate sau netede.
Saparea gropilor pentru copaci. Gropile pentru copaci vor fi sapate in locul indicat de
stegulete.
Imediat inainte de plantarea rasadurilor, iarba existenta si buruienile crescute in zona de
plantare vor fi taiate la o inaltime maxima de 50 mm. Pe taluzele cu pante mai mici de 1:3(V:H),
pamantul adiacent randului de plantare paralel cu conturul va fi pregatit prin indepartarea ierbii si
a buruienilor crescute, intr-o continua banda nu mai mare de 450 mm latime. Gropile individuale
pentru plantele crescute in recipiente vor fi sapate la dimensiunile cerute de marimea balotilor.
Curatarea plantelor:
Curatarea se va face de un specialist in arbori. Retezarea ramurilor va fi facuta in
prezenta Dirigintele lucrarii in asa maniera incat sa se pastreze ritmul de crestere naturala al
fiecarei plante.
Capetele radacinilor rupte si deteriorate de 6 mm sau mai mari vor fi retezate cu o
teietura curata, indepartand doar partea deteriorata. Vor fi indepartate toate crengile rupte,
cioturile si taieturile gresite de la retezarile de crengi anterioare.
(a) Copaci cu frunze cazatoare. Retezarea crengilor va consta in rarirea
ramurelelor asa cum indica obiceiul de crestere al diferitelor soiuri de copaci. Mugurii terminali nu
vor fi taiati decat daca se cere de catre Dirigintele lucrarii.
(b) Arbusti cu frunze cazatoare. In general, arbustii vor fi taiati de la jumatate.
Arbustii care cresc greu sau nu dau lastari vor fi curatati de ramuri in acelasi fel ca si copacii
umbrosi cu frunze cazatoare.
Panza de protectie impotriva buruienilor:
Panza de protectie impotriva buruienilor va fi neagra, rezistenta la lumina ultravioleta,
material geotextil netesut de masa minima de 60 g/m2.
Invelire:
La 7 zile de la plantare, Trunchiul copacilor cu frunze cazatoare se va impacheta cu o
panza dubla cu ochiuri mari. Toate celelalte plante care sunt plantate similar vor fi impachetate la
fel. Panza va fi fixata cu capse.
Fixarea:
Toti copacii cu frunze cazatoare si cei vesnic verzi cu o inaltime de peste 2,5m vor
necesita trei stalpi din otel de 2,5 m lungime asezati la o distanta egala unul de altul si adiacenti
fata de baloti. Stalpii vor fi asezati vertical pana la adancimea de 450 mm sub fundul gropii.
Ancorajul va fi perpendicular cu o linie dintre copac si stalp.
Copacul va fi legat de fiecare stalp cu fire duble de sarma din otel cu diamtrul de 2,03
mm. Portiunea de sarma care vine in contact cu copacul va fi imbracata cu un tub de tip si
lungime aprobata de Dirigintele lucrarii.
Pe perioada contractului, daca copacul se inclina sau este ranit din cauza curatarii
incorecte de crengi, Dirigintele lucrarii poate respinge astfel de copaci, iar acesti copaci vor fi
inlociuti de Contractor pe cheltuiala proprie.
Verificarea calitatii
Perioada de instalare:
Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face in timpul lunii
septembrie din fiecare an. Pentru acceptarea la inspectie, Contractorul trebuie sa primeasca o
certificare scrisa de la Proiectant in care sa se mentioneze faptul ca toate plantele au fost la loc
si intr-o stare sanatoasa pe 1 iunie sau inainte de aceasta data din anul inspectiei. Pentru a fi
acceptata, planta trebuie sa fie intr-o conditie sanatoasa, reprezentativa a soiului ei. Nici o
portiune a lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata lucrarea nu este terminata.
Aceasta intarziere in verificarea si receptia plantelor nu va intarzia acceptare a proiectului
si plata finala daca Contractorul furnizeaza Investitorului un contract de garantie cu toata
valoarea plantelor mentionate in contract. Garantia se va face inainte de receptia si plata finala a
articolelor in afara de plante si vor fi in plina forta si efect pana la verificarea finala si receptia
plantelor.
Angajatorul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare
satisfacatoare la verificare pentru incheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele care nu
indeplinesc cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de Contractor pe cheltuiala proprie dupa data
verificarii si inainte de 30 noiembrie. Plantele mentionate pentru plantarea numai primavara se
vor planta inainte de 30 aprilie.
Datele de mai sus vor putea fi schimbate cu acordul Proiectantului doar daca conditiile
de vreme extreme sau alte circumstante o vor impune. Cand inlocuirile sunt terminate,
Contractorul va plivi si va curata intreaga lucrare. Curatarea va include curatarea de crengi
uscate, stropirea cu substante adecvate a plantelor infectate de insecte, indepartarea marcajelor
si a plasei, plivirea, refacerea protectiei, indepartartarea resturilor de la lucrare si curatarea in
general a santierului. Cand vor fi incheiate operatiunile de curatare, verificarea se va face doar
pentru plantele inlocuite. Toate aceste plante trebuie sa fie in concordanta cu specificatiile de la
inceputul lucrarii. Pentru plantarile inlocuitoare nu va trebui sa treaca o perioada de
fixare pentru a fi acceptate. Totuşi, plantele inlocuitoare trebuie sa fie plantate bine si intr-o
conditie sanatoasa in timpul verificarii.
Daca este necesara inlocuirea atat a plantelor de primavara cat si de toamna,
Contractorul poate sa aleaga sa planteze toate plantele inlocuitoare in primavara inainte de 15
mai.
Contractorul va indeparta imediat de pe santier orice planta uscata. In timpul plantarii de
primavara sau toamna, Contractorului nu i se va permite sa incheie operatiunea pana cand toate
plantele nu sunt intr-o stare buna.
Toate plantele care se usuca in 15 zile dupa plantare vor fi inlocuite si se va considera ca
sunt parte din plantarea originala si vor fi supuse la cerintele perioadei de fixare.
Ingrijirea plantelor:
In timpul perioadei de fixare, Contractorul va avea grija de plante inclusiv plivirea,
udarea, ajustarea legaturilor, repararea recipientelor de apa sau alte lucrari care sunt necesare
pentru a mentine sanatatea si aparenta satisfacatoarea plantarilor.
Toate cerintele pentru ingrijirea corecta in timpul perioadei de fixare se vor considera ca
parte a costului contractului.
(a) In timpul perioadei de fixare, se va uda in plus macar o data la fiecare 30 de zile
in timpul lunii mai pana in decembrie.
Apa va fi aplicata la fiecare planta in parte in asa fel incat groapa in care este sadita
planta sa fie saturata fara a se revarsa in afara pamantului. Udarea plantelor in spatiul plantarii
se va face in asa fel incat toate gropile in care sunt sadite plantele sa fie saturate uniform fara a
permite apei sa se reverse dincolo de marginea suprafetei.
Plantele care trebuie sa fie udate si metoda de aplicare vor fi aprobate de Dirigintele
lucrarii. Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plantele care sunt
nesatisfacatoare din cauza lipsei de apa.
(b) In timpul perioadei de fixare, buruienile si iarba care vor creste vor fi indepartate
din apropierea copacilor si din zona in care plantele sunt protejate. Plivirea se va face de doua
ori pe luna din mai pana in septembrie.
Contractorul nu va fi absolvit de responsabilitatea pentru plantele nesatisfacatoare din
cauza buruienilor.
Plivirea se face prin indepartarea buruienilor si a ierbii cu tot cu radacini care au crescut.
Protectia indepartata prin plivire va fi pusa la loc. Ramasitele, care rezulta din acesta operatiune,
trebuie indepartate la sfarsitul fiecarei zile.
Proceduri tehnice de executie specifice
- Executie lucrari de amenajari spatii verzi
24. EXECUTIA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Generalitati
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de
terasamente.
La orice alte lucrari legate de terasamente, Contractorul trebuie sa tina cont de
previziunile standardelor si normelor in vigoare.
Contractorul trebuie, prin folosirea unui laborator propriu sau a unui laborator autorizat,
sa faca toate testele necesare si sa satisfaca toate cerintele rezultate din aplicarea acestor
Caiete de Sarcini si la cererea Beneficiarului, Contractorul trebuie sa faca teste suplimentare pe
langa cele prevazute de aceste Caiete de Sarcini.
In cazul in care lucrarile nu sunt in concordanta cu Caietele de Sarcini, Beneficiarul poate
cere intreruperea lucrarilor indicand actiunile necesare ce se vor realiza pe cheltuiala
Contractorului.
Materiale
Soluri si roci:
Definitia solurilor si a rocilor este, conform descrierii din STAS 1243 "Teren de fundare.
Clasificarea si identificarea pamantului", astel:
"Roci masive" inseamna roci in straturi sau gramezi naturale, care pot fi deplasate numai
cu unelte de impuscare, pneumatice sau hidraulice, sau cu alte echipamente similare, sau cu
pene si ciocane de spart piatra. Toti bolovanii sau bucatile de piatra care depasesc 0,3m3 in
sapaturi sau 0,6m3 in excavatii vor fi considerate ca roci masive.
"Roci in straturi subtiri" inseamna roci stratificate avand suprafetele straturilor la intervale
medii de cel mult 150mm.
"Pamant vegetal" inseamna stratul de material organic de suprafata ce ofera conditii
pentru cresterea plantelor.
Pamantul vegetal de cea mai buna calitate se va folosi pentru acoperirea ariilor care se
vor planta sau sadi.
Lucrari de umplutura:
Definitii:
"Pamant corespunzator de umplutura" - materiale care provin fie din excavatie fie sunt
aduse si care pot fi compactate conform specificatiei.
"Material impropriu pentru umplutura" - oricare din urmatoarele materiale:
• Materiale perisabile;
• Materiale care provin din zone mlastinoase;
• Busteni, butuci, noroi sau namol;
• Materiale susceptibile la combustie spontana;
• Materiale in stare inghetata;
• Argila cu limita de lichid depasind 80 si/sau indexul de plastifiere
depasind 55 determinat in conformitate cu STAS 1913/4 - Teren de fundare. Determinarea
limitelor de plasticitate;
• Materiale cu un continut de sulfat (cum ar fi SO4) solubil in apa de
peste 0,1%;
• Materialedefinite ca necorespunzatoare de catre Beneficiar prin
Dirigintele de Santier;
Materiale avand un grad de umidificare mai mare decat maximul permis;
Pentru pamantul coeziv continutul de apa admisibil nu va depasi limita plastica a
pamatului inmultita cu 1,1.
Executarea lucrarilor
T rasarea:
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, Contractor, va face trasarile in
concordanta cu proiectul.
Contractorul este responsabil pentru mentinerea tuturor trasarilor si daca este necesar
restaurarea si relocarea lor.
Lucrari preliminare:
Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, se vor executa urmatoarele lucrari
preliminare:
defrisare;
indepartarea frunzelor, crengi, iarba, buruieni, si altele; indepartarea si
depozitarea startului vegetal; uscarea pamantului; demontarea structurilor
existente;
Unde este necesar, Contractorul trebuie sa indeparteze toti copacii, arbustii cu radacini si
va cara materialul in concordanta cu normele si pe cheltuiala sa. Contractor trebuie sa respecte
formalitatiile legale.
Stratul de pamant vegetal va fi indepartat de pe amplasament, si in cazul refolosirii
acestuia se va stoca in depozite temporare. Aceste depozite nu vor depasi 2m inaltime.
Structurile subterane, subsoluri, fundatii se vor demola conform prevederilor proiectului.
Lucrarile de terasamente nu se pot face cand solul este inghetat, sau contine zapada
sau gheata.
Lucrarile de terasamente vor fi intrerupte daca conditiile din aceste Caiete de Sarcini
sunt compromise.
Lucrari de excavare:
Pentru evitarea surparii malurilor, ceea ce ar putea duce la accidente si/sau opriri ale
fluxului de lucru este necesara respectarea urmatoarelor conditii:
1. Adancimea maxima de sapatura nesprijinita in spatii inguste:
Teren slab coeziv: 0.75m
Teren mijlociu: 1.25m
Teren tare si forte tare: 2.00m
2. Inclinarea maxima a taluzului, stabilita de catre Contractor, nu va fi mai mare
de:
Nisip, balast: 2:3
Nisip argilos: 1:1;
Argila nisipoasa: 4:3;
Argila: 3:2;
Roca: 6:1;
Executarea lucrarilor de excavare se face, de regula, mecanizat, sapatura manuala fiind
folosita numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice este nejustificata din punct de vedere
tehnico-economic. În timpul executarii sapaturilor, trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte:
mentinerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii pe o distanta suficienta
pentru a nu periclita constructiile învecinate;
• când turnarea betonului de fundatii sau a celui de egalizare nu se face imediat
dupa executarea sapaturii, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata cu cel putin 30cm decat
cota finala, pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico- mecanice ale terenului de sub
talpa de fundatie;
• sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel încât pentru orice faza a
lucrului, fundul sapaturii sa fie înclinat spre unul sau mai multe puncte pentru a asigura
colectarea apelor;
Contractorul va lua toate masurile necesare pentru a evacua apa colectata în zona
excavata;
• sapaturile mecanizate nu trebuie sa depaseasca profilul proiectat al sapaturii;
• in acest scop
sapatura se va opri cu cca. 30 cm deasupra cotei din
proiect urmând ca diferenta sa fie executata manual;
• pe parcursul executiei, Contractorul are obligatia de a solicita prezenta
geotehnicianului pe santier, la atingerea cotei de fundare pentru a stabili daca natura terenului
de fundare corespunde cu proiectul;
• în cazul aparitiei pe fundul gropii a unor crapaturi în teren masurile necesare vor
fi luate de Proiectant;
• in cazul umezirii
superficiale datorate precipitatiilor atmosferice, fundul
gropii trebuie lasat sa se usuce înainte de începerea betonarilor.
Contractorul este responsabil de asigurarea stabilitatii taluzurilor si acolo unde este cazul
va reduce aceste limite definite mai sus, în special în cazul prezentei apei în aceste zone.
Taluzurile temporare trebuie stabilizate (racordare în trepte) înainte de operatiunile de
umpluturi si compactari; costurile cu manopera, materialele si utilajele folosite în acest scop vor fi
prevazute în preturile unitare ale Contractului.
La începerea lucrarilor de sapaturi, Dirigintele de Santier va verifica încheierea si buna
executie a lucrarilor pregatitoare. Proiectantul va indica solutia de excavare aleasa în functie de
datele din studiul geotehnic.
Conditii pentru santier:
Contractorul:
a) Nu va incepe nici o lucrare decat dupa primirea amplasamentului si a reperelor
de nivel, pe baza unui proces verbal semnat de Investitor, Proiectant si Contractor.
b) Inainte de inceperea lucrarilor, se va consulta cu autoritatile competente asupra
pozitiei si tipurilor de trasee (conducte) subterane care pot fi intalnite.
Excavarea pamantului vegetal:
Contractorul:
a) Va excava minim 10cm - stratul vegetal de suprafata din zona de sapatura
si/sau o dimensiune stabilita de Proiectant. Va excava o adâncime de minim 30cm de strat
vegetal în zonele în care se prevad plantari si va pastra materialul excavat pentru reutilizare;
b) Pamantul excavat va fi depozitat in halde in locuri desemnate. Acesta va fi
pastrat separat de alte materiale. Distanta maxima pe care va fi transportat nu va depasi 60m.
c) împrastierea si nivelarea unui strat de pământ vegetal în grosime uzuala de 10cm sau
pâna la 30cm în zonele indicate pe planuri pentru plantare arbusti si iarba.
Executarea fundatiei:
a) Se va executa conform dimensiunilor, nivelurilor si profilelor indicate in planuri.
Contractorul va lua toate deciziile tehnice necesare pentru rezolvarea situatiilor în cazul
prabusirilor locale/malurilor în zonele excavate; acestea se vor racorda în trepte, se vor face
umpluturi/compactari cu material corespunzator de umplutura sau cu beton în cazul în care nu
se poate realiza compactarea; toate aceste masuri nu vor implica modificari asupra volumului net
de lucrari.
b) Inainte de inceperea lucrarilor, se va verifica trasarea pe teren si inscrierea in
tolerantele admise, conform C 83-75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in
constructii. si STAS 9824/1 "Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile,
industriale si agricole".
Stratul portant:
Daca la nivelul indicat terenul nu corespunde cu prevederile din proiect, se va anunta
Proiectantul, care va stabili modul de continuare a lucrarilor. Straturile de pamant
necoresunzator precum si roci masive gasite in amplasament vor fi indepartate si golurile
rezultate vor fi umplute cu beton sau conform indicatiilor Proiectantului.
Evacuarea apei:
Contractorul nu trebuie sa permita patrunderea apei la lucrarile de terasamente:
• aranjarea si indepartarea rapida a apei care patrunde la lucrarile de terasamente;
• micsorarea si mentinerea nivelului apei din excavatii pentru a permite executare a
lucrarilor.
Pentru realizarea acestor cerinte, Contractorul trebuie:
• sa preveda unde este necesar canal de scurgere, drenare, pomparea
apei;
• evacuarea apei in concordanta cu planul din proiect pentru mediul ambiant.
Apa din excavatii nu se pompeaza in sistemul permanent de drenaj al statiei.
Pentru fiecare amplasament se vor stabili locul corespunzator si traseele de evacuare a
apei. La evacuarea apei din excavatii trebuie prevenit accesul namolului in sistemul permanent
de drenaj al statiei.
Daca sunt necesare bazine de colectare provizorii acestea vor fi construite la distanta
fata de lucrarile de excavatie pentru lucrarile permanente. Cand nu mai sunt necesare vor fi
umplute cu materiale de umplere adecvate.
2.4.5. Eliminarea materialelor
Materialele excavate necorespunzatoare pentru umplutura sau in surplus vor fi in
departate din santier.
Beneficiarul poate cere Contractorului sa retina materialul neadecvat de pe santier
pentru a-l folosi ca material pentru amenajare la terminarea lucrarilor.
Rigolele pentru ape pluviale si tuburile de drenaj vor fi deviate conform indicatiilor din
planuri. Daca in cursul excavatiilor se intalnesc tuburi de drenaj sau canale subterane trebuie
informat Proiectantul caruia i se vor cere instructiuni.
Daca sunt întâlnite trasee subterane, altele decât cele indicate în planuri, vor fi informati
atât Proiectantul cât si Autoritatile competente si se vor obtine instructiuni de la acestia.
Drenajele scoase din uz intalnite in cursul excavatiilor vor fi indepartate.
Fundatiile neutilizate/improprii intalnite in cursul lucrarilor de excavatii vor fi indepartate.
Descoperiri arheologice:
Daca in cursul lucrarilor de excavatie sunt descoperite obiecte arheologice, se va opri
imediat lucrul in imediata apropiere a acestora si se vor anunta autoritatile locale, conform legii.
Lucrari de umplutura:
Se imprastie si se niveleaza umplutura de pamant in straturi afanate de cate 200 mm. Se
depune umplutura astfel incat apa sa se poata scurge liber pe suprafetele de deasupra.
Se va reface umplutura compactata acolo unde s-a deteriorat in cursul executiei
lucrarilor.
Fiecare strat de umplutura va fi compactat cu atentie si consolidate pana la minim 95%
din densitatea maxima masurata in testul Proctor pentru gradul de compactare conform STAS
1913/13-83. Gradul de umiditate al umpluturii trebuie sa fie intre +/-2% din continutul optim de
umezeala, pentru material granular si intre de 0,8 si 1,2 ori limita plastica pentru materialele
coezive.
Executia lucrarilor de excavatii pe timp friguros:
Executarea lucrarilor de excavatii pe timp friguros vor respecta toate prevederile
normativului C16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente" aplicabile acestui tip de lucrare. Unele prevederi ale normativului sunt date in
continuare in caietul de sarcini.
Executarea sapaturilor:
Va fi inceputa imediat dupa dezghetarea naturala sau afanarea stratului superficial, astfel
incat sa se evite o noua inghetare a acestuia inainte de sapare si in special inainte de turnarea
unor fundatii.
La sapaturile cu epuismente, apa pompata va fi indepartata imediat , pentru a nu se
forma gheata in jurul punctului de lucru si pentru a impiedica infiltratea apei sub talpile de
fundatie.
Utilajele pentru excavarea sapaturilor pe timp friguros excavatoare, scarificatoare,
buldozere vor trebui examinate cu atentie la terminarea si inceperea lucrului curatandu-se de
resturile de pamant.
Transportul pamantului pe timp friguros:
Transportul pamantului sapat pe timp friguros trebuie sa se termine inainte de de a
incepe sa inghete, in conformitate cu tabelul urmator:
Saparea, transportul asternerea in umplutura si compactarea pamantului neinghetat. + 1
°C.
Saparea pamantului pentru asezarea in umplutura, din zone in care terenul nu este
inghetat. + 1 °C.
Asezarea pamantului de umplutura pe teren sau pe stratul inferior neinghetat.
+ 1 °C.
In momentul asternerii stratului:
Umpluturile se pot executa si compacta pe timp friguros prin mijloace manuale sau
mecanice daca se respecta urmatoarele conditii:
La atingerea temperaturilor critice mentionate, executarea umpluturilor se opreste
luandu-se masuri de protejare a suparafetelor de capate cat si a celor realizate prin umplutura.
Toata activitatea de executare a umpluturilor trebuie sa fie concentrate pe portiuni mici
de teren, activitate care trebuie sa se desfasoare fara intrerupere astfel incat la sfarsitul zilei de
lucru portiunea de lucrare sa fie complet terminata.
La asternerea si compactarea straturilor se vor evita pauzele in executie, iar asternerea
se va face in straturi subtiri de 20 cm si se va alterna cu compactarea lor.
Indiferent de temperatura exterioara lucrarile de umpluturi se vor opri complet pe timp de
ploaie sau ninsoare, iar umpluturile trebuie protejate prin santuri si diguri impotriva spalarii.
Verificarea calitatii lucrarilor. Abateri admise
Verificari inaintea inceperii lucrarilor:
Inaintea începerii sapaturilor trebuie facute urmatoarele verificari:
Existenta PV predare - primire - amplasament si a bornelor de reper, cu mentionarea si
posibil pastrarea eventualelor trasee ingropate;
Existenta studiului geotehnic asupra terenului de fundare care sa contina informatii
referitoare la:
• stratificatia terenului;
• grosimea, natura, coeziunea si umiditatea straturilor;
• cota apelor subterane
Existenta detaliilor de executie care sa cuprinda:
• planul general de fundatii;
• planul de sapaturi (umpluturi);
• detalii de executie fundatii;
La terminarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii, se vor verifica pentru fie care in parte
dimensiunile si cotele de nivel realizate si natura terenului.
Materiale de umplutura:
Se vor transmite probe de sol la laborator pentru testare conform instructiunilor
Proiectantului / Inginerului Geotehnician. Fiecare proba de pamânt coeziv granulat va cântari
25kg cât si probele de pamânt necoeziv format din pietris grosier.
Contractorul va fi informat, dupa primirea rezultatelor incercarilor de laborator, asupra:
1. Tipul de materiale de umplutura aprobate;
2. Continutul maxim de umiditate la care materialele de umplutura vor fi supuse
compactarii.
Lucrari de compactare:
Se va furniza pamant de umplutura compactat pentru incercari cu o frecventa de o
incercare la fiecare 400m2 pentru fiecare strat de umplutura. In rezultatele incercarilor va fi
acceptata o abatere standard de minim 95% din densitatea uscata determinata cu testul
standard Proctor.
Abateri admise:
1. Abateri privind precizia amplasamentului si a cotei de nivel:
• Pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor: 10 mm;
• Pozitia in plan vertical a cotei de nivel:10 mm ;
2. Abateri dimensionale ale elementelor.
a) In plan orizontal:
• inaltimi pana la 2 m: ± 20 mm;
• pentru toata inaltimea 2 m: ± 30 mm ;
b) Înclinarea fata de verticala a muchiilor:
• pentru 1 m: 3 mm;
• pentru toata inaltimea: 16 mm;
3. Abateri admisibile fata de gradul de compactare prevazut in proiect:
• pentru sistematizari verticale : mediu 10 % ; minim 15 %;
• in jurul fundatiilor si subsolurilor : mediu 5 % ; minim 8 %;
• in santuri de conducte : mediu 5 % , minim 8 %;
Proceduri tehnice de executie specifice
• executie lucrari de trasare
• executie sapatura
• executie umpluturi compactate
• lucrari de epuisment
• executia terasamentelor pe timp friguros

25. EXPLOATAREA SI POSTUTILIZAREA CLADIRII

GENERALITĂŢI
Caietul de sarcini din prezenta documentatie contine activitatea de urmărire a
comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea
construcţiilor şi ale Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în
timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 şi este o componentă a
sistemului calităţii în construcţii.
Pentru realizarea unor constructii de calitate este necesar, in primul rand, alegerea unei
unitati de executie calificata pentru acest gen de lucrari. O alta conditie determinanta este
calitatea materialelor puse in opera. Nu se vor folosi materiale fara certificate de calitate (Legea
10, cap.II, art. 11 + 12). Atestarea calitatii materialelor se va face de catre Laboratoare autorizate
pentru Categoria de lucrari avutA in vedere. Se va acorda atentie la realizarea tuturor lucrarilor:
structura de rezistenta in special, inchideri, compartimentari, constructii aferente tehnologiei,
lucrari pregatitoare si finale pentru montarea instalatiilor, a tamplariei, executarea finisajelor si a
subansamblului de acoperis.
De asemenea, se vor avea in vedere, in mod special, urmarirea executiei lucrarilor de
catre diriginti de specialitate si de responsabili tehnici cu executia, atestati M.L.P.A.T. in
conformitate cu prevederile cap. 13 din Normativul de protectie antiseismica P 100-2006, se vor
avea in vedere urmatoarele:
- Executarea lucrarilor prevazute in proiect se va face cu o grija deosebita,
respectandu-se intocmai preved. proiectului (desene, memoriu, program de control,
caiet de sarcini si normele tehnice in vigoare);
- Executantul va verifica calitatea materialelor, a elementelor de constructii metalice
pentru structura de rezistenta si pentru inchideri, a fundatiilor, pe tot parcursul
executiei, intocmind P.V.de lucrari ascunse;
- In cazul unor defecte importante, remedierea acestora se va face numai pe baza
solutiilor tehnice acceptate de proiectant. Se interzice executantului sa efectueze
lucrari care sa ascunda sau sa inglobeze defecte ale structurilor de rezistenta.
Urmărirea comportării în timp a construcţiilor se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a
construcţiei începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare
(prin următoarele modalităţi: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc.) a
informaţiilor rezultate din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce
caracterizează proprietăţile construcţiilor în procesul de interacţiune cu mediul ambiant şi
tehnologic.
Urmărirea curentă a construcţiilor se aplică tuturor construcţiilor de orice Categorie sau
BBS
Clasă de importanţă şi formă de proprietate de pe teritoriul României, cu excepţia clădirilor
pentru locuinţe cu parter şi parter plus un etaj şi anexele gospodăreşti
R .situate
F . N . în
PR mediul
O I E rural
C T şi în
satele ce aparţin oraşelor, precum şi construcţiilor provizorii (Legea nr.10/1995, art.2, par.2) şi
are un caracter permanent, durata ei coincide cu durata de existenţă fizică a construcţiei
respective.
Urmărirea curentă a comportării constructiilor se efectuează prin examinare vizuală
directă si dacă este cazul cu mijloace de măsurare de uz curent permanent sau temporar.
Organizarea urmăririi curente a comportării în timp a constructiilor noi este sarcina proprietarilor
si/sau a utilizatorilor, care o execută cu personal si

159
mijloace proprii sau în cazul în care nu are personal sau mijloace pentru a efectua această
activitate, pentru a contracta activitatea de urmărire curentă cu o firmă abilitată pentru această
activitate (conf. Anexa 4 din NE 012-1999).
Instrucţiunile de urmărire curentă a comportării vor cuprinde, în mod obligatoriu,
următoarele:
a. fenomene urmărite prin observaţii vizuale sau cu dispozitive simple de măsurare;
b. zonele de observaţie şi punctele de măsurare;
c. amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observaţii (nişe, scări de
acces, balustrade, platform, etc);
d. programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observaţiile sau
măsurările se fac în afara periodicităţii stabilite;
e. modul de înregistrare şi păstrare a datelor (ex. fişe, dischete de calculator etc);
f. modul de prelucrare primară;
g. modalităţi de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii;
h. responsabilitatea luării de decizii de intervenţie;
i. procedura de atenţionare şi alarmare a populaţiei susceptibilă de alertată în cazul
constatării posibilităţii sau iminenţei producerii unei avarii.
Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin instrucţiunile de
urmărire curentă, dar nu mai rar de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de
evenimente deosebite (seism, inundaţii, incendii, explozii, alunecări de teren etc.). Personalul
însărcinat cu efectuarea activităţii de urmărire curentă, va întocmi rapoarte ce vor fi menţionate
în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei. In cazul în care se
constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei, beneficiarul va solicita întocmirea unei
Expertize tehnice. În cadrul urmăririi curente a construcţiilor, la apariţia unor deteriorări ce se
consideră că pot afecta rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea construcţiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsă asupra construcţiei respective urmată dacă este
cazul de o Expertiză tehnică. Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de
vedere al rezistenţei, stabilităţii şi durabilităţii, a tuturor elementelor structurale şi nestructurale, a
îmbinărilor construcţiei, a zonelor reparate şi consolidate anterior, precum şi în cazuri speciale a
terenului şi zonelor adiacente. Aceasta poate fi intocmită numai în cazuri deosbite privind
Siguranta şi durabilitatea construcţiilor. Ea se încheie cu un raport scris în care se cuprind
observaţiile privind degradările constatate, măsurile luate pentru în lăturarea efectelor acestor
degradări.
TERMINOLOGIE
Administrator = persoana fizica sau juridica desemnata de proprietarul construcţiei sa
se ocupe in numele acestuia cu administrarea şi exploatarea construcţiei.
Agresivitatea mediului = intensitatea factorilor (concentraţie, temperatură, umiditate),
prin care se manifestă acţiunea mediului asupra unui element de constructie.
Avarie = orice degradare (deteriorare) sau consecinţă dăunătoare (nefavorabilă) pentru
starea fizică a unui produs, a unei construcţii, părţi sau element component al acesteia, cauzată
de un eveniment.
Notă explicativă: La construcţii se deosebesc două categorii principale de avarii:
a) avarii structurale produse în elementele sau îmbinările structurii de rezistenţă a
unei construcţii.
b) avarii nestructurale, produse în elementele sau părţile de construcţii care nu fac
parte din structura de rezistenţă.
Cartea tehnica a construcţiei = ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, execuţia, receptia, exploatarea şi urmarirea comportarii în exploatare a construcţiei
şi instalaţiilor aferente acesteia, cuprinzand toate datele, documentele si evidenţele necesare
pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice), a construcţiei respective si a evolutiei
acesteia in timp.
Categoria de importanta a unei constructii = grupare de factori şi criterii care permit
considerarea acelei constructii de catre participantii la procesul de realizare şi la intregul ciclu de
existenta a acestei constructii, in funcţie de caracteristicile şi relaţiile sale cu mediul uman, socio-
economic şi natural.
Clasa de importanţă = categorie specifică de importanţă, care priveşte construcţia sau
numai părţi ale acesteia, sub anumite aspecte definite.
Clădiri = construcţii care delimiteaza un anumit spaţiu in scopul de a crea condiţiile de
mediu necesare desfaşurarii normale a diferitelor activitaţi economice şi sociale.
Control = activitatea de evaluare (a conformităţii), prin măsurare, examinare, observare,
încercare sau trecere (verificare) prin calibre, a unei sau mai multor caracteristici ale unei entităţi
şi compararea rezultatelor cu cerinţele (exigenţele) specificate, pentru a determina că este
realizată conformitatea pentru fiecare din acele caracteristici cu cerinţele (exigenţele) specificate.
Constructii = se inteleg cladirile şi constructiile speciale precum si instalaţiile aferente
acestora.
Constructii speciale = acele obiecte de constructii care au drept scop crearea conditiilor
pentru realizarea procesului de productie, depozitare sau transportare.
Durata de existenţa (viaţa) a construcţiei sau a unui element - de construcţie =
durata de timp dupa care construcţia sau elementul de constructie a incetat definitiv sa-şi
indeplineasca functiunea ce i-a fost data.
Durata de funcţionare normala a construcţiei = durata determinata ţinand cont de
durata tehnico-economică stabilită de proiectant si producator prin documentatiile tehnice ale
acesteia precum şi de efectele uzurii morale.Aceasta durata coincide cu durata de amortizare in
ani, aferente regimului de amortizare liniar si se utilizeaza la calculul amortizarii.
Durabilitate = timpul cat poate fi exploatata (utilizata) o constructie sau un element de
constructie in anumite conditii stabilite in prealabil.
Durabiliate intermediara = intervalul de timp cat poate fi exploatata (utilizata) o
constructie (element de constructie), intre doua operatii de înlăturare a efectelor uzurii care
impiedica utilizarea lor.
Durabilitate totala = interval de timp cat poate fi exploatata (utilizata) in serviciul nominal
constr. (elementul de constructie) pana la scoaterea din uz dupa toate reparaţiile admise (in
general prin prescriptii).
Examinare = studierea şi analizarea directă a unei entităţi, pentru a obţine convingerea
că aceasta este conformă cu cerinţele (exigenţele) specificate.
Executantul lucrarii = partea contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul
legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.

Expert = persoană atestată de un organ de stat pentru a face o expertiză într- un anumit
domeniu.
Expertiză tehnică = cercetarea făcută de un expert tehnic atestat sau un institut de
specialitate, asupra unei situaţii sau probleme privind calitatea unui produs, serviciu, proiect sau
lucrare de construcţii, precum şi starea tehnică a unor construcţii existente.
Fiabilitate =
1. Totalitatea calitaţilor unei construcţii care determina capacitatea acesteia de a fi
exploatata fara defecţiuni intr-un interval de timp in anumite conditii date.
2. Marime care caracterizeaza siguranţa in exploatare a construcţiei in
conformitate cu normele prescrise.

161
Intervenţii în timp asupra constructiilor = componentă a sistemului calitatii in
constructii si se refera la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare
parţiala precum şi reparaţii care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al
cladirii, sau pe baza unei expertize tehnice intocmite de un expert tehnic atestat şi se
consemneaza obligatoriu in C.T. a constructiei.
Investitor = persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executare de lucrari
de constructii, urmareste indeplinirea lui şi preia lucrarea.
Valoarea de inventar a constructiilor = valoarea inregistrata in evidenţa contabila a
deţinatorului de mijloc fix in conformitate cu situaţia de plata definitiva şi procesul verbal de
recepţie incheiate la data punerii in funcţiune.
Valoarea de inlocuire a constructiilor sau a unor elemente de construcţii = valoarea
tuturor cheltuielilor care ar fi ocazionate de inlocuirea acestora intr-o anumita perioada.
Valoarea de inlocuire a elementelor şi produselor care intra in alcatuirea
constructiilor = valoarea tuturor cheltuielilor ocazionate de inlocuirea acestora in scopul
menţinerii calitatii constructiei la parametrii prevazuţi initial, in funcţie de categoria de importanţa
a construcţiei.
Sistemul calitatii in construcţii = ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilitati, regulamente, proceduri şi mijloace, care concura la realizarea
calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postularizarea
acestora.
Postutilizarea constructiilor sau a elementelor componente ale acestora
= componentă a sistemului calitaţii in constructii cuprinzand activitatile de
dezafectare, demontare şi demolare a constructiilor, de recondiţionare si refolosire a elementelor
şi produselor recuperabile, precum si reciclarea deşeurilor cu asigurarea protecţiei mediului
potrivit legii.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor = este o componentă a
sistemului calitaţii in construcţii. Se face pe toata durata de existenta a acestora şi cuprinde
ansamblul de activitaţi privind examinarea directă sau investigatia cu mijloace de observare şi
masurare specifice in scopul menţinerii cerinţelor esenţiale ale construcţiei.
Urmărirea curenta = activitate sistematica de culegere de date privind starea tehnică a
construcţiei, corelata cu activitatea de întreţinere şi reparaţii, are ca obiectiv mentinerea
constructiilor la parametrii proiectaţi.
Urmarirea specială = activitate cuprinzand investigatii specifice suplimentare faţa de
urmarirea curenta, asupra unor parametri ce caracterizeaza aptitudinea de
utilizare pentru care constructia a fost proiectata ca urmare a unor evenimente datorate factorilor
naturali sau activitaţii umane.
Urmărirea comportării (în exploatare) a construcţiilor = acţiune sistematică de
observare, examinare, investigare a modului în care răspund (reacţionează) construcţiile, în
decursul utilizării lor, sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a
interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.
Lucrari de intretinere = refacerea periodica a unor elemente de suprafaţă cu durata
scurta de existenţa (finisaje, protecţii superficiale, straturi de uzura) şi inlocuirea unor piese cu
uzura rapida din instalaţii si echipamente.
Lucrari de reparaţii = refacerea sau inlocuirea de elemente, detalii sau parti de
construcţii si instalaţii iesite din uz, ca urmare a exploatarii normale sau actiunii agenţilor de
mediu.
Mediu agresiv = mediul sub solicitarea caruia se produce degradarea materialului de
construcţie in produs sau element. Acest mediu se datoreaza proceselor tehnologice cu
umiditate relativa foarte mare de peste 70%, degajari de substanţe cu influenţe negative asupra
elementelor de constructie sub forma lichidă, solida si gazoasa, cu degajari mari de caldura sau
frig.
Recepţia lucrarilor de construcţii si instalaţii aferente acestora = componentă a
sistemului calităţii in construcţii materializata de actul prin care investitorul certifică (atesta)
realizarea lucrarilor de constructii şi instalaţii aferente acestora, in conformitate cu prevederile
contractuale (documentaţiile tehnice de executie, caiete de sarcini, specificaţii tehnice, etc.) şi cu
cerinţele documentelor oficiale (autorizatie de construire, avize ale organelor autorizate,
reglementari tehnice aplicabile, cartea tehnica a construcţiei, etc.) si declara ca acceptă sa preia
lucrarile executate şi ca acestea pot fi date in folosinţă.
Recepţia la terminarea lucrarilor = recepţia efectuata la terminarea completă a
lucrarilor unui obiect sau a unei parti din constructie, independentă, care poate fi utilizata
separat.
Recepţia finala = receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garanţie.
Perioada de garanţie a unei construcţii = perioada de timp cuprinsa intre data
recepţiei la terminarea lucrarilor şi recepţia finala, a carei durata se stabileşte prin contractşi in
cadrul careia antreprenorul are obligaţia inlăturarii, pe cheltuiala
sa, a tuturor deficienţelor aparute datorita nerespectarea clauzelor si specificaţiilor
contractuale sau a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile.
Progam de încercări = document tehnic elaborat în vederea definirii obiectului şi a
ansamblului de condiţii şi activităţi ce trebuie îndeplinite pentru a satisface cerinţele specifice ale
unei încercări.
Notă explicativă: În general un program de încercări trebuie să cuprindă indicaţii privind:
a) caracteristicile ce trebuie determinate prin încercări;
b) numărul sau cantitatea produselor asupra cărora trebuie efectuate
încercările;
c) metodele de încercare standardizare,care trebuie folosite sau,în lipsa acestora,o
descriere succintă a încercării;
d) ordinea în care trebuie să se desfăşoare operaţiunile;
e) modul de prezentare a rezultatelor ţinute.
Mentenabilitate = aptitudinea constructiei (element de constructie) in conditii date de
exploatare (utilizare) de a fi menţinuta sau restabilita in stare de a-şi indeplini funcţia specificata,
atunci cand mentenanta se efectueaza in condiţii date cu procedee şi remedii prescrise.
Mentenanţa = ansamblul tuturor acţiunilor tehnice si a acţiunilor organizatorice care le
sunt asociate, efectuate in scopul menţinerii sau restabilirii construcţiei (element de construcţie)
in stare a de a-si indeplini funcţia specificata.
Proprietar = denumirea pe care o capata persoana fizica sau juridica investitoare dupa
incheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.
Urmărirea comportării (în exploatare) a construcţiilor = acţiune sistematică de
observare, examinare, investigare a modului în care răspund (reacţionează) construcţiile, în
decursul utilizării lor, sub influenţa acţiunilor agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a
interacţiunii construcţiilor cu mediul înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor.
Valoarea lucrarilor de intretinere şi reparaţii = valoarea de deviz a tuturor lucrarilor ce
se executa in cadrul activitaţilor de intreţinere şi reparatii respective, in conformitate cu
documentaţiile intocmite in acest scop.
OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI PRIVIND URMĂRIREA COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR
Factorii implicaţi în aceste activităţi sînt: investitorii, proiectanţii, executanţii, proprietarii,
administratorii, utilizatorii, producătorii de materiale de construcţii. Respectarea prevederilor legii
privind calitatea in constructii prin realizarea si mentinerea obligatorie pe intreaga durata de
existenta a constructiei a exigentelor esenţiale, necesita din partea factorilor implicaţi o serie de
obligaţii şi raspunderi deosebit de importante. Obligaţiile şi raspunderile fiecărui factor in parte
sunt precizate în cadrul Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii cat si in regulamentele
referitoare la componentele sistemului calitaţii in construcţii. Nerespectarea prevederilor legale
privind întreţinerea constructiilor la termene si in condiţiile care sa asigure mentinerea calităţii
acestora pe toata durata de viaţa, intra sub incidenţa prevederilor legale.
Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor
Investitorii au obligativitate ca împreună cu proiectantul să întocmească programul şi
modul de urmărire în timp al construcţiei, să asigure fondurile necesare acestei activităţi.
a. asigură întocmirea proiectului de urmărire specială şi comunică întocmirea lui la
Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului;
b. comunică proprietarilor şi /sau utilizatorilor, care preiau construcţiile obligaţiile ce
le revin în cadrul urmăririi curente şi dacă este cazul obligaţiile ce le revin în
cadrul urmăririi speciale;
c. asigură întocmirea şi predarea către proprietari a Cărţii tehnice a construcţiei.
Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor
a) organizează activitatea de urmărire curentă prin mijloace şi personal propriu sau
prin contract cu o firmă specializată în această activitate,pe baza proiectului de
execuţie şi a instrucţiunilor date de proiectant;
b) comandă proiectul de urmărire specială, asigură fondurile necesare activităţii de
urmărire specială şi comandă efectuarea urmăririi speciale prin firme competente;
c) comandă inspectarea extinsă sau expertize tehnice la construcţii în cazul
apariţiei unor deteriorări ce se consideră că pot afecta durabilitatea, rezistenţa şi
stabilitatea construcţiei respective sau după evenimente excepţionale (cutremur,
foc, explozii, inundaţii, alunecări de teren etc.);
d) comandă expertize tehnice la construcţiile la care s-a depăşit durata de serviciu,
cărora li se schimbă destinaţia sau condiţiile de exploatare, precum şi la cele la
care se constată deficienţe semnificative în cadrul urmăririi curente sau speciale;
e) comunică instituirea urmăririi speciale la Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări
Publice, Urbanism şi Amenajare a Teritoriului;
f) asigură păstrarea Cărţii tehnice a construcţiei şi ţine la zi Jurnalul evenimentelor;
g) iau măsurile necesare menţinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei aflate
în proprietate (exploatare raţională, întreţinere şi reparaţii la timp) şi prevenirii
producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de urmărirea curentă şi/sau
specială.
h) la înstrăinarea sau închirierea construcţiilor, stipulează în contract îndatoririle ce
decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora;
i) participă, pe baza datelor ce le deţin, la anchetele organizate de diversele
organe pentru cunoaşterea unor aspecte privind comportarea construcţiilor;
j) nominalizează persoanele care efectuează urmărirea curentă şi specială,
denumite responsabili cu urmărirea comportării construcţiilor, în cazul în care
acestea efectuează urmărirea specială trebuie să fie autorizate de către Inspecţia
de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
conform Instrucţiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmărire specială a
comportării în exploatare a construcţiilor;
k) asigură luarea măsurilor de intervenţii provizorii, stabilite de proiectant în cazul
unor situaţii de avertizare sau alarmare şi comandă expertiza tehnică a
construcţiei.
Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor
a. elaborează programul de urmărire în timp a construcţiei şi instrucţiunile privind
urmărirea curentă ;
b. stabilesc împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii acele constructii care sunt
supuse urmăririi speciale;
c. elaborează proiectele de urmărire specială pentru construcţiile noi cât şi în cazul
construcţiilor aflate în exploatare, pe baza unei comenzi;
d. urmăresc aplicarea proiectului de urmărire specială şi introduc în acest proiect
toate modificările ce survin datorită situaţiilor de pe teren;
e. predau la recepţia de la terminarea lucrărilor, investitorului şi/sau proprietarului
proiectul de urmărire specială a construcţiei cu toate
modificările survenite, pentru includerea în Cartea tehnică a construcţiei;
f. asigură prin proiectul de execuţie accesul la punctele de urmărire curentă şi
specială (implicit şi pentru inspectarea extinsă);
g. participă la recepţia aparaturii de măsurare şi control stabilită a fi montată prin
proiectul de urmărire specială, în cazurile prevăzute în proiect acordă asistenţă
tehnică la montarea aparaturii;
h. stabilesc în baza măsurătorilor efectuate pe o durată mai lungă de timp,
intervalele valorilor caracterizând starea"normală", precum şi valorile limită de
"atenţie", "avertizare", sau de "alarmare" pentru construcţie;
i. asigură luarea unor decizii de intervenţii în cazul în care sistemul de urmărire a
comportării constr. semnalizează situaţii anormale, decizie pe care o comunică în
scris investitorului sau proprietarului;
j. participă la cerere şi comandă întocmirea unor bănci de date privind comportarea
construcţiilor de diferite tipuri (în fazele de construcţie şi exploatare) în scopul
îmbunătăţirii activităţii de proiectare.
Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor
a) efectuează urmărirea curentă a construcţiilor pe care le execută pe durata
execuţiei, dacă este stipulată în contract;
b) montează mijloacele de observare şi măsurare în conformitate cu prevederile
proiectului de urmărire specială, asigurând protecţia şi observarea lor pe timpul
execuţiei construcţiei, până la admiterea recepţiei de la terminarea lucrărilor,
când le predă investitorului şi/sau proprietarului cu proces verbal;
c) atenţionează pe proiectant asupra neconcordanţelor cu prevederile
proiectantului de urmărire specială rezultate pe timpul execuţiei spre a efectua
corecturile necesare în documentaţia pentru C.T. a constructiei;
d) întocmesc şi predau investitorului şi/sau propriet. docum.necesară pentru C.T a
constructiei;
e) asigură păstrarea şi predarea către utilizator şi/sau proprietar a datelor
măsurătorilor efectuate în perioada de execuţie a construcţiei;
f) în cazul în care execută reparaţii sau consolidări întocmesc şi predau
investitorului şi/sau proprietarului documentaţia necesară pentru Cartea tehnică a
construcţiei.
Obligaţii şi răspunderi ale utilizatorilor şi administratorilor
a. răspund de realizarea obligaţiilor contractuale stabilite cu proprietarul, privind
activitatea de urmărire a comportării construcţiilor, sub toate formele;
b. asigură întreţinerea curentă a construcţiei;
c. menţin în stare de exploatare normală mijloacele de observare şi măsurare
montate pe construcţiile aflate în utilizare sau administrare;
d. semnalează proprietarului degradările survenite în timpul exploatării construcţiei,
pentru luarea de către acesta a măsurilor de intervenţii necesare pentru reparaţii
sau consolidări.
Obligaţii şi răspunderi ale responsabililor cu urmărirea comportării construcţiilor

a. cunosc în detaliu conţinutul instrucţiunilor sau a proiectului de urmărire specială


a comportării în exploatare a obiectivului pentru care au fost autorizaţi;
b. cunosc în detaliu C.T. a constructiei; întocmesc şi păstrează şi completează la zi
Jurnalul evenimentelor;
c. participă la recepţia şi montarea aparaturii de măsurare şi control conform
instrucţiunilor sau proiectului de urmărire specială;
d. controlează respectarea condiţiilor cuprinse în instrucţiunile sau proiectul de
urmărire specială a comportării în exploatare şi a celor prevăzute în Cartea
tehnică a construcţiei;
e. controlează (la intervalele prevăzute şi imediat după orice eveniment deosebit,
cutremur, inundaţie, ploaie torenţială cădere masivă de zăpadă, supraîncărcare
accidentală cu materiale, alunecare de teren, incendiu, explozie ş.a.) starea
tehnică a construcţiei, în scopul punerii în evidenţă a acelor elemente de
construcţii care prin starea de degradare sau prin condiţiile de exploatare
reprezintă un pericol pentru siguranţa şi stabilitatea construcţiei;
f. solicită efectuarea unei expertize, a unei inspectări extinse sau a altor măsuri
prin firme sau specialişti autorizaţi, în cazul constatării unor degradări;
g. întocmesc rapoartele privind urmărirea curentă a construcţiei şi participă a
întocmirea rapoartelor privind urmărirea specială a construcţiei;
h. cunosc programul măsurătorilor corelat cu fazele de execuţie sau exploatare;
i. asigură sesizarea celor în drept la apariţia unor evenimente sau depăşirea
valorilor de control, pentru a lua măsurile corespunzătoare.
Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor urmăririi construcţiilor
a. participă la avizarea proiectului de urmărire specială;
b. cunosc în detaliu conţinutul instrucţiunilor de urmărire curentă sau a proiectului
de urmărire specială;
c. cunosc construcţia, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite,
dimensiunile, caracteristicile condiţiile de fundare şi ale mediului etc.;
d. cunosc obiectivele urmăririi curente sau speciale (caracteristici, fenomene,
mărimi, criterii de apreciere, condiţii de calitate, limite de atenţionare, avertizare şi
alarmare etc.);
e. participă la comanda, recepţia, verificarea şi depozitarea aparaturii de măsurare
şi control;
f. cunosc metodele de măsurare stabilite;
g. cunosc detaliile de montaj pentru fiecare punct de măsură şi aparat, precum şi
verificările necesare înainte şi după montare şi realizează montarea aparaturii;
Atribuţii ale Inspecţiei Tehnice în Construcţii, Lucrărilor Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului.
a. inspectează, pe şantiere, dacă se respectăm execuţie prevederile Legii
nr.10/1995, ale Hotărârii Guvernului României nr.766/1997 în conformitate cu
Hotărârea Guvernului României nr. 507/1997;
b. verifică existenţa instrucţiunilor de urmărire curentă şi/sau a proiectului de
urmărire specială a construcţiilor;
c. inspectează în perioada de utilizare, la construcţiile pentru care a fost stabilită,
prin norme, instrucţiuni şi proiecte, urmărirea comportării în exploatare, modul de
respectare de către investitori, proprietari, utilizatori sau administratori a
prevederilor elaborate în acest scop;
d. inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea prevederilor
legale referitoare la recepţia, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii Tehnice
a construcţiei, a Jurnalului Evenimentelor, precum şi modul în care aceştia
efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor;
e. inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii, existenţa rapoartelor
privind urmărirea curentă, urmărirea specială sau ale inspectării extinse. Verifică
dacă s-au luat măsurile de intervenţii, reparaţii sau consolidări înscrise în aceste
rapoarte.
f. f)constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile prevăzute de
lege.
DURATA DE SERVICIU ESTIMATĂ
Durata de serviciu estimată este evaluată conform GE 032/97 „Normativ privind
executarea lucrarilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale" punctul II.
Lucrările de reparaţii ce se execută la clădiri şi construcţii speciale pentru atingerea duratei de
serviciu estimată sau creşterea duratei de serviciu estimată sunt:
- Lucrări de întretinere (I) ;
- Reparaţii curente (RC) ;
- Reparaţii capitale (RK).
Pentru atingerea şi creşterea duratei de serviciu estimată se vor respecta cu strictete
prevederile privind toate lucrările prevăzute la punctele a,b,c. Se va respecta GE032/97-
„Normativ privind executarea lucrarilor de intretinere şi reparatii la cladiri şi constructii speciale" -
Anexa nr.1 privind durata de existentă a clădirilor şi constructiilor speciale cu conditii de mediu
normale.
a) Lucrările de întretinere - cuprind refacerea periodică a unor elemente de
suprafata cu durata scurtă de existenta (finisaje, protectii superficiale, straturi de uzură) şi
înlocuirea unor piese cu uzură rapidă din instalatii şi echipamente (conform GE 032/97 punctul
1.2.16).
Aceste lucrări sunt de mică amploare şi se execută periodic la clădiri şi constructii
speciale in scopul prevenirii unor deteriorări premature si mentinerii diferitelor elemente
componente în stare de functionare.
b) Lucrările de reparaţii - cuprind refacerea sau înlocuirea de elemente, detalii
sau părti de constructii şi instalatii ieşite din uz, ca urmare a exploatării normale sau actiunii
agentilor de mediu (conform GE 03.2/97 punctul 1.2.17). Lucrările de întretinere a clădirilor şi
constructiilor speciale se executa periodic sau după necesitate in scopul creării posibilitătii de
exploatare continuă a fondului fix respectiv. Ele constau în special din remedieri de defectiuni,
înlocuiri parţiale de elemente de constructii uzate, refaceri de lucrări de protectie, etc. Executarea
la timp şi la un nivel calitativ superior a lucrărilor de reparatii curente şi de intretinere
preîntîmpină degradarea constructiilor, reduce volumul de reparatii capitale şi ca atare reprezintă
o obligatie a detinătorilor de clădiri şi constructii speciale.
c) Reparaţii capitale - In cadrul lucrărilor de reparaţii capitale se efectuează înlocuirea
totală sau partială a unor elemente de constructii sau a părtilor componente ale acestor
elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum şi repararea concomitentă a elementelor
şi părtilor de elemente a construcţiilor uzate fizic în special în scopul aducerii lor cit mai aproape
de starea initială. In cadrul lucrarilor de reparatii capitale nu se vor cuprinde lucrări care măresc
valoareade inventar a fondurilor fixe respective, ca de exemplu-lucrări de dezvoltare, adăugiri,
supraetajari, prin care se măreste capacitatea constructiilor existente.
Reparatiile capitale se efectuează in mod normal la date fixe stabilite prin ciclul de
reparatii capitale prevăzut. Numărul reparatiilor capitale pentru diversele fonduri fixe prevăzute în
normativ se stabileşte prin micşorarea cu o unitate a rezultatului împărtirii duratei de serviciu
normate, la ciclul de functionare şi rotunjirea la o unitate în plus, în cazul ca rezultatul împărţirii
nu este un numar întreg.
Reparatiile capitale nu se referă la reparatiile accidentale privind remedierea
deteriorăriior şi degradărilor provocate constructiilor de accidente sau calamităti, cum ar fi
cutremure, incendii, explozii, furtuni distrugătoare, inundatii, alunecări de terenuri sau prabuşiri.
Aceste reparatii comporta urgentă şi nu se pot amâna în cazul în care periclitează siguranţa
constructiilor. În conformitate cu „Catalogul din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe" publicat in M.O. nr. 46/13.01.2005 punctul 1.6.4.
Clădiri administrative" durata normală de functionare a constructiei este de 40-60 ani. Se poate
aprecia ca reparaţiile capitale se vor efectua la 25 ani avînd în vedere media prevazută pentru
durata de functionare de 50 ani.
Conform pct. 1.5.1. din Anexa1 Normativ GE 032/97 durata de existenta pentru „Clădiri
cu structură de zidărie, beton armat sau metal" este estimată la 100 ani. Prin respectarea celor
prevazute la punctele a,b,c se poate creste durata de serviciu a constructiei cu 20 ani.
Pentru asigurarea unei folosiri adecvate a constructiei pe toată durata normală de
exploatare se vor respecta cu strictete normativele privind urmărirea in exploatare, intretinerea si
repararea constructiilor :
A - GE 037/97 - Normativ privind executarea lucrărilor de intretinere si repararatii la
clădiri si constructii speciale;
B - P 95/97 - Normativ tehnic de reparatii capitate la clădiri si constructii speciale (BC
11/1977);
C - GE 035/99-Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea in
exploatare a constructiilor (BC 11/1998). Lista normativelor nu este limitată. Pe parcursul duratei
de exploatare a constructiei lista poate fi extinsă în funcţie de exigentele in exploatare apărute în
diferite perioade sau racordarea acestora la Normele internationale.
SOLUTII DE RECUPERARE DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE EXPLOATARE
Dupa perioada de exploatare a constructiilor se prevăd două posibilităti, după efectuarea
unei expertize tehnice pentru determinarea si incadrarea in clasa de risc seismic, conform
normelor existente la acea dată. Expertiza poate propune:
a) desfiinţarea constructiei dacă fondurile pentru consolidare depasesc 60% din
costurile unei constructii noi;
b) consolidarea si aducerea la coeficientii de siguranţă in conformitate cu
Legislaţia de proiectare la data intocmirii expertizei tehnice.
POSIBILITĂTI DE TRANSFORMĂRI ULTERIOARE
In vederea transformărilor ulterioare se vor avea in vedere urmatoarele normative:
a. N 005/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor si elementelorcomponente ale
constructiilor.
Interventii la invelitori si acoperisuri (terase şi sarpante);
b. N 006/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor si elementelorcomponente ale
constructiilor.
Interventii la compartimentarile spatiilor interioare.
c. N 007/97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor si elementelorcomponente ale
constructiilor.
Interventii la inchideri exterioare.
d. N 035/99 - Normativ privind utilizarea ansamblurilor,
subansamblurilor şi elementelorcomponente ale
constructiilor.
Interventii la structuri.
Lista normativelor este cea prezentă la data intocmirii proiectului, aceasta putind fi
completată cu alte norme specifice la data transformarilor ulterioare, descompletată prin
anularea unor normative existente la data intocmirii proiectului sau corelata cu Normativele
international.
CRITERII ORIENTATIVE PENTRU APRECIEREA STĂRII CONSTRUCŢIILOR
A. CRITERII PRIVIND SIGURANŢA
A. 1 Siguranţa structurală
A. 1.1. Rezistenţa la acţiuni mecanice
A. 1.2. Rezistenţa la acţiuni termice
A. 1.3. Rezistenţa la acţiuni chimice
A. 1.4. Rezistenţa la acţiuni biologice
A. 1.5. Rezistenţa la radiaţii
A. 1.6. Stabilitatea de formă şi poziţie
A. 1.7. Deformabilitatea, rigiditatea
A. 1.8. Elasticitatea
A. 1.9. Etanşeitatea, permeabilitatea
A. 1.10. Starea defectelor şi degradărilor
A. 2. Siguranţa funcţională
A. 2.1. Organizarea spaţiilor
A. 2.2. Organizarea circulaţiei şi transportului
A. 2.3. Protecţia contra agresiunilor
B. CRITERII PRIVIND CONFORTUL
B. 1. Confort acustic - gradul de ecou, reverberaţie sau zgomot. La proiectarea
obiectivului s-a respectat Normativul privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică
şi a tratamentelor acustice în clădiri - ind. C 125/2005. Proiectarea din punct de vedere acustic a
clădirilor de locuit cu structuri din cadre de
B. A., pereţi structurali din zidărie respectă măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi
realizează un confort acustic normal al locuinţei. Tîmplăria exterioară din lemn stratificat cu
geam termopan, respectă coeficientul de transmitere fonică pentru un confort fonic înalt.
Ventilatoarele din bai au fost alese din cataloage, astfel încât, punctul lor de funcţionare să fie
situat în dreptul sau în apropierea punctului de randament maxim, fără a depăşi coeficientul de
zgomot admis în încăpere.
Zgomotul structural (pardoselile încăperilor şi a scărilor) este asigurat din proiectare.
Armăturile de la băi şi bucătării sunt prevăzute cu periator, pentru a nu produce zgomot
in structura de rezistentă
B. 2. Confort vizual
B. 3. Confort climatic (higrotermic) - senzaţia de frig, cald, transpiraţie sau tremurat.
Fatade şi lucrari exterioare - observatii la:
- exfolieri ale finisajelor fatadei, prezenta unor pete pe finisajul fatadei (mucegai sau
ciuperci);
- arbuşti sau tufişuri ce mentin umezeala langa cladire.
- schimbari de panta ale trotuarelor, degradarea stratului de uzura ale trotuarelor,
disparitia sau degradarea materialelor hidroizolante intre trotuar şi cladire (bitum);
- aparitia unor zgarieturi pe fatade,
- aparitia condensului;
- deteriorari de chituri la placaje.
Tâmplării interioare şi exterioare
- exfolierea stratului de vopsea la metal sau lemn;
- deteriorarea balamalelor, broaştelor, inchizatorilor;
- deformatii ale elementelor metalice la tamplaria metalica.
B. 4. Confort olfactiv - este mirosul degajat de componentele construcţiei
Pardoseli - fisuri, desprinderi, taieturi (pardoseli lemn sau mochete);
- schimbarea caracteristicilor la circulatia pedestra ce prin uzura devin
alunecoase.
B. 5. Confort tactil;
B. 6. Confort igienic;
B. 7. Confort antropodinamic;
B. 8. Confort social
C. CRITERII PRIVIND ALTE CERINŢE
C.1. Structurale ;
C.1.1. Durabilitate;
C. 1.2. Mentenabilitate;
C.2.Funcţionale;
C. 2.1. Fiabilitate.
PROGRAMUL DE INTRETINERE SI COMPORTARE IN TIMP A CLADIRII - ARHITECTURA
Programul de întreţinere şi urmărire a comportării în timp a clădirilor reprezintă
ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi administrative, inclusiv operaţiile de supraveghere,
întreprinse de comunitatea în care se găseşte unitatea cu scopul de a prelungi caracteristicile
funcţionale, structurale şi estetice şi durata de viaţă a clădirii. Întreţinerea curentă şi urmărirea
comportării în timp a clădirilor constituie o activitate permanentă pe toată durata de viaţă a unei
construcţii şi obligatorie, conform Legii nr. 10/1995 a calităţii construcţiilor, cât şi Normativului P
130/1999. Realizarea intretinerii unei clădiri, indiferent că aceasta a fost sau nu cuprinsă deja în
programul de reabilitare, ia în considerare un standard minim de cerinţe care trebuie îndeplinite
pe întreaga durată de existenţă a clădirii, privite ca un obiect de arhitectură în ansamblul
componentelor sale:
1. Cerinţe privind siguranţa construcţiei se referă la siguranţa deplină privind
rezistenţa şi stabilitatea structurii oricărei construcţii pentru a putea funcţiona. Orice
clădire care se află în imposibilitate totală sau parţială de a funcţiona sigur din punct
de vedere constructiv este avariată. Cauzele principale ale avarierii unei clădiri sunt:
- lipsa lucrărilor de întreţinere;
- alterarea proprietăţilor fizico-mecanice ale materialelor în timp şi
neînlocuirea lor la termen;
- erori de exploatare;
- solicităriale mediului în care este amplasată clădirea mai mari decât cele
prevăzute în proiect: solicitări directe prin acţiunea unui sistem de forţe (sarcina utilă,
împingerea pământului, etc) sau,
- solicitări indirecte prin deformaţii impuse de alte cauze (variaţii de
temperatură, tasări diferenţiate, mişcări seismice, acţiunea vântului etc).
Apariţia avariilor nu poate fi prezisă cu certitudine deoarece cauzele acestora (solicitări
mai mari decât cele luate în calcul la proiectare/rezistenţe ale materialelor mai mici decât
cele garantateteoretic) au caracter aleatoriu. Durabilitatea
construcţiei este asigurată prin conservarea calităţilor iniţiale ale construcţiei pe toată durata de
viaţă prevăzută, cu condiţia efectuării lucrărilor normale de întreţinere şi a exploatării conform
condiţiilor din proiect (menţinerea cerinţelor standard de performanţă iniţiale ale construcţiei).
2. Cerinţe privind siguranţa în exploatare
Siguranţa la intruziune:
- se referă la controlul acceselor, siguranţa sistemelor de închidere împotriva
furtului;
- proiectarea reţelei de canalizare şi a închiderilor exterioare astfel încât să nu
permită pătrunderea insectelor şi animalelor dăunătoare în clădire.
Siguranţa circulaţiei pedestre:
- se referă la crearea de facilităţi de deplasare pentru persoanele cu handicap;
- balustrada la scări şi rampe continuă şi cu parapet înalt de 90 cm pentru
evitarea accidentelor;
- utilizarea la pardoseli, scări şi rampe, a finisajelor care să împiedice alunecarea
(utilizarea materialelor antiderapante);
- proiectarea traseelor căilor de circulaţie fără denivelări, praguri, trepte izolate;
- fluxuri de circulaţie clare şi cât mai scurte;
- pereţi fără muchii tăioase, proeminente sau alte surse de lovire, agăţare sau
rănire;
- deschiderea uşilor în sensul evacuării persoanelor, spre exterior;
- asigurarea iluminatului artificial combinat cu cel natural, conform STAS
6221.
Siguranţa cu privire la riscuri provenite de la instalaţiile electrice, termice, sanitare:
- în acest sens, executarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor se va face doar de
personal calificat, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.
3. Cerinţe privind Securitatea la incendiu: implică respectarea normelor PSI,
utilizarea de materiale cu rezistenţa termică mare, care asigură etanşeitatea corespunzătoare şi
stabilitatea.
4. Cerinţe privind Siguranţa la factorii de mediu: se referă la conceperea şi
realizarea unei clădiri astfel încât aceasta să nu pericliteze sănătatea şi igiena ocupanţilor,
urmărindu-se totodată igiena, sănătatea, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
Asigurarea unui raport optim între mediul natural / amplasament / constructie :
- stabilirea unui amplasament cu o însorire bună (sau exploatarea calitatilor
amplasamentului), neumbrit de alte clădiri, aflat în zone liniştite, lipsite de
nocivităţi, cu vegetaţie abundentă;
- respectarea prevederilor referitoare la regimul de înălţime, limite faţă de
vecinătăţi, aliniament stradal, spaţii verzi, accese; prevenirea şi reducerea
prejudiciilor ecosistemului în care se află amplasată clădirea: păstrarea şi
întreţinerea spaţiilor verzi, reciclarea deşeurilor solide, protecţia solului.
Asigurarea confortului higro-termic: implică asigurarea pentru fiecare încăpere a
temperaturii şi umidităţii corespunzătoare activităţii desfăşurate şi asigurarea unei diferenţe de
temperatură acceptabile între suprafeţele încăperilor şi corpul omenesc.
Asigurarea igienei aerului: implică asigurarea unei ambianţe atmosferice curate, cu o
ventilare corespunzătoare, fără degajări de gaze toxice, substanţe poluante sau emanaţii de
radiaţii periculoase pentru sănătatea ocupanţilor. Se interzice utiliz. ca mat. de construcţie a
azbestului (azbocimentului), sterilului, nisipului, zgurii şi a şlamului rezultat din prelucrarea
îngrăşămintelor chimice.
Asigurarea igienei vizuale: implică asigurarea cantităţii şi calităţii luminii
corespunzătoare fiecărui spaţiu, transparenţa şi comunicarea spaţiilor cu mediul exterior.
Asigurarea igienei acustice: se referă la un nivel maxim admis de zgomot şi vibraţii.
Asigurarea confortului psiho-estetic - prin orientarea sălilor, folosirea de materiale de
finisaj, elemente de pavoazare şi decorare a interiorului care prin culoare şi textură să le inducă
utilizatorilor o stare de siguranţă şi protecţie.
5. Cerinţe privind asigurarea izolaţiei termice şi higrofuge: implică o concepţie
generală şi de detaliu a cladirii în vederea limitării pierderilor de căldură şi implicit a realizării
economiei de energie, detalii de etanşare eficiente, asigurarea performanţelor higro-termice
corespunzătoare la pereţii exteriori, pardoseli, acoperiş şi fundaţii. Clădirile, servesc adesea
multiplelor obiective ale comunităţii: ele pot constitui locuri de adunare pentru evenimentele
comunităţii, pentru cluburi şi organizaţii sportive, loc de depozitare de cărţi sau echipamente
tehnice sau adăpost pentru populaţie în situaţii de forţă majoră, după un dezastru
natural/calamitate şi în aceste cazuri ne bazăm pe integritatea structurală a clădirii.
Vulnerabil.facilităţilor cladirii, nu trebuie privită numai în termenii prevenirii dezastrelor;
este necesar să se prevină şi daunele mai mici care pot afecta continuitatea servic. pe care
cladirea le oferă.
AMENAJĂRI EXTERIOARE
Comisia va inspecta cu deosebită atenţie terenul aferent cladirii, având în vedere
următoarele: trotuarul din faţa şi accesul în incintă, împrejmuirea incintei unităţii, spaţiul de
parcare aferent (acolo unde acesta există), platforma pentru deşeuri menajere, pentru a localiza
elementele deteriorate şi pentru a stabili natura factorilor care au cauzat degradarea.
Verificările Comisiei vor urmări depistarea următoarelor defecte: Împrejmuirea
- fisuri ale soclului, exfolieri ale tencuielii;
- deteriorarea materialului din care este realizată împrejmuirea: schimbarea culorii,
pierderea luciului, exfolierea stratului de protecţie;
- avarierea sistemelor de prindere şi siguranţă.
Trotuarele
- deteriorarea trotuarului; găsirea soluţiei corecte pentru rezolvarea problemelor
legate de trotuarul sau de aleea din jurul clădirii este deosebit de importantă, o
abordare greşită putând conduce la infiltrarea apelor pluviale la fundaţii şi în
subsolul cladirii, apariţia igrasiei şi infiltraţiilor de apă în pereţi;
- un specialist avizat va rezolva aceste probleme, având în vedere aspectele legate
de ventilarea pereţilor, natura soclului şi a fundaţiilor, dirijarea apelor de ploaie
spre exteriorul clădirii (racordarea jgheaburilor la un canal de scurgere a apelor
pluviale, astel încât apa să fie îndepărtată de la fundaţiile clădirii).
Spaţiul exterior:
- deteriorări ale finisajelor suprafeţei incintei;
- degradări ale elementelor metalice şi de lemn din componenţa mobilierului.
Spaţiul verde plantat
- degradarea fondului vegetal, uscarea arborilor şi arbuştilor.
Trotuarul din faţa cladirii, aleile de acces
- deteriorarea acestora, murdărirea lor, acoperirea lor cu zăpadă şi gheaţă pe
timp de iarnă.
Platforma pentru deşeuri menajere (inclusiv eventuale lăzi de compost)
- deteriorarea recipientelor de depozitare a gunoiului (ruginire, spargere),
deteriorarea elementului de separare ce izolează vizual platforma de restul incintei.
Cauzele degradărilor:
- defecte de execuţie;
- influenţele mediului natural asupra proprietăţilor materialelor;
- influenţe exercitate de agenţii mecanici şi chimici în procesul de exploatare;
- exploatare incorectă (vandalizare).
Stabilirea priorităţilor la efectuarea lucrărilor de întreţinere:
Foarte urgente:
- Curăţirea trotuarului din faţa cladirii, a aleilor de acces din curte atunci când
sunt acoperite de zăpadă sau de gheaţă pe timp de iarnă, pentru evit. accidentelor şi a
degradării pavimentului sub acţiunea gheţii;
- udarea aleilor de acces şi a grădinii, în timpul zilelor toride de vară, pentru
îmbunătăţ. microclimatului.
Urgente:
- Înlocuirea elementelor putrezite de lemn şi curăţarea, tratarea
corespunzătoare şi vopsirea acelor componente la care dacă nu s-ar interveni
urgent, ar avea loc o degradare rapidă.
- Curăţarea, grunduirea şi vopsirea elementelor ruginite din metal.
- Repararea trotuarelor, remedierea etanşeităţii trotuar-soclu, atunci când
aceasta există.
Planificate:
- Întreţinerea mobilierului exterior clădirii (bănci, mese, etc.) sau la nevoie
înlocuirea acestuia cu mobilier confecţionat din materiale ce se deteriorează mai puţin în cazul
eventualelor vandalizări sau acţiuni ale factorilor climatici (mobilierul metalic va avea stratul
protector de vopsea în stare bună pentru a evita deteriorarea acestuia).
-
Întreţinerea accesului şi zonei de parcare aferente clădirii se realizează în urma inspectării
şi constatării unor deficienţe (deteriorări ale pavimentelor,
marcajelor, etc.).
- Amenajarea accesului în incintă/clădire (rampe, trepte) trebuie realizat astfel
încât să nu se producă accidente la acces pe timp ploios sau cu zăpadă, prin amplasarea unor
sisteme antiderapante (covoare de cauciuc, material textil, etc.) pentru împiedicarea alunecării.
- Dotarea curţii cladirii cu un număr suficient de coşuri de gunoi (hârtie) şi
întreţinerea lor periodică (curăţare şi vopsire).
- Lucrările de întreţinere a grădinii şi spaţiilor verzi vor fi permanente şi vor fi
executate în cea mai mare parte de către personalul desmnat de catre utilizator.
- Este necesară întreţinerea fondului vegetal existent prin săpare şi udare,
realizarea unor lucrări de amenajare cu pergole, peluze de iarbă, ronduri de flori, oglinzi de apă,
îmbunătăţirea / înlocuirea materialului săditor cu specii perene, rezistente şi compatibile cu
microclimatul zonei, care să nu necesite ierbicide sau fertilizări.
- Nu se vor planta arbori prea aproape de faţada cladirii, pentru că rădăcinile lor
ar putea afecta în timp fundaţiile clădirii şi coroana arborilor împiedică iluminarea incaperilor.
- Pe partea cu vânturi dominante (nord, est) se vor planta (la distanţă suficient de
mare de faţade pentru a nu împiedica iluminarea incaperilor) perdele de arbori care vor diminua
forţa vântului, protejând clădirea şi din punct de vedere al consumului de energie (faţadele
expuse vânturilor puternice au pierderi mari de căldură).
- Faţade şi lucrări la exteriorul clădirii
O inspecţie vizuală a exteriorului clădirii trebuie făcută pentru a observa modificările ce
au loc în calitatea pereţilor exteriori şi a finisajelor acestora. Este foarte important să fie
deteriorarea vopselei, a mortarului sau existenţa crăpăturilor la pereţi, în locurile de îmbinare a
zidăriei,
- prezenţa unor pete de mucegai sau ciuperci care se dezvoltă pe pereţi,
- tufişuri sau arbuşti care au crescut şi ating exteriorul clădirii, menţinând
umezeala.
Aceste indicii implică necesitatea absolută a realizării unor acţiuni imediate de întreţinere
asupra exteriorului clădirii.În timp, în lipsa acestor acţiuni, clădirea se poate deteriora grav. Chiar
dacă este o clădire nouă, pereţii exteriori au nevoie de o întreţinere periodică pentru protejarea
materialelor.Specificul programului de intretinere, depinde de materialele utilizate şi de actuala
lor condiţie sub influenţa agenţilor exteriori:apă, vânt, soare.
Recomandări:
- Construcţiile situate în zone afectate de acţiunea vânturilor dominante necesită
măsuri de protecţie a finisajelor exterioare/ intervenţii de reparare/înlocuire la
apariţia semnelor de deteriorare (exfoliere, schimbarea aspectului iniţial,
deteriorarea elementelor decorative).
- La construcţiile aflate în apropierea unor zone cu agenţi industriali, care emit
substanţe chimice poluante (ce acţionează asupra finisajului faţadelor),obligatoriu
se vor folosi materiale de calitate superioară compatibile cu materialele existente
care să păstreze aspectul estetic iniţial şi care să aibă un ritm lent de degradare
sau să reziste la acţiunea substanţelor chimice.
- Pereţii exteriori trebuie să fie menţinuţi curaţi şi fără depuneri de praf/pietriş. Un
pas important în procesul de mentenanţă a pereţilor exteriori o constituie
curăţarea acestora minim o dată pe an.
- Orice resturi şi plante trebuie îndepărtate de pereţi pentru ca apa care se scurge
pe faţade să se zvânte şi să nu fie reţinută pentru a putea penetra pereţii sau
fundaţiile.
Verificările comisiei vor urmări depistarea următoarelor defecte:
Tencuieli şi zugrăveli (tradiţionale sau moderne), zidărie aparentă
- fisuri sau crăpături profunde în zidărie (de ex. în cazul cutremurelor);
- apariţia condensului şi a igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;
- modificarea aspectului iniţial (culoare, consistenta, etc.).
Elemente decorative (lemn, piatră, cărămidă, ceramică smălţuită):
- fisuri, exfolieri, zgârieri;
- apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiului;
- deteriorarea chitului din îmbinările şi deschiderile placajelor;
- exfolierea stratului de protecţie sau a substanţelor de tratare şi prezervare a
lemnului.
Uşi şi ferestre (lemn-cu sau fără elemente decorative, metal, PVC)
- deformarea uşilor sau a ferestrelor;
- exfolieri, fisuri ale stratului de vopsea de protecţie determinând ruginirea sau
deteriorarea la tocuri de uşi sau ferestre,uşi,ferestre şi montanţi de lemn, rame
metalice la uşi, ferestre şi grilaje;
- deteriorarea chiturilor;
- geamuri sparte, neetanşeizări între elemente de tâmplărie şi zidărie;
- deteriorarea glafurilor (pervazurilor) şi a lăcrimarelor ferestrelor şi uşilor (elemente
care împiedică scurgerea apei de ploaie pe faţadă).
Feronerii (elemente metalice: clanţe, balamale etc.)
- deformaţii ale elementelor metalice sau nefuncţionarea lor;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului,
exfolierea stratului de protecţie de pe suprafaţa elementului.
Cauzele degradărilor :
- defecte de execuţie sau defecte ale materialelor;
- influenţele mediului natural asupra proprietăţilor materialelor;
- influenţe exercitate de agenţii mecanici si chimici în procesul de exploatare.
Stabilirea priorităţilor la efectuarea lucrărilor de întreţinere.
Foarte urgente :
- Pereţii afectaţi de mucegai vor fi curăţaţi şi spălaţi pentru a împiedica extinderea
mucegaiului, incaperile vor fi bine ventilate şi se vor analiza cauzele apariţiei
condensului şi a igrasiei, în vederea eliminării lor :
a. Neetanşeităţi la îmbinările dintre zidăria exterioară şi tâmplaria ferestrelor şi
uşilor unde, datorită materialelor cu coeficienţi diferiţi de dilatare, la schimbările de temperatură,
se pot produce deschideri ale îmbinărilor care vor permite infiltrarea apei;
b. crăpături la pereţii exteriori care favorizează infiltraţiile de apă prin erodarea
mortarului care realizează legătura dintre diferitele părţi de zidărie;
c. punţi termice: zona în care local izolaţia termică este mai mică decât cea
curentă, vaporii de apă de la interior condensând la contactul cu suprafaţa rece unde izolaţia
termică este deteriorată, favorizând condensul;
d. infiltraţii datorate distrugerii hidroizolaţiei fundaţiilor (acolo unde au fost
prevăzute hidroizolaţii);
e. funcţionarea incorectă a burlanelor sau pante greşite de scurgere a apelor de
ploaie de pe acoperiş;
- Refacerea etanşeităţilor deteriorate de orice fel.
Urgente:
- Recondiţionarea suprafeţelor de lemn, a tocăriei uşilor şi ferestrelor având stratul
protector de vopsea deteriorat. Lemnul va fi atacat de infiltrarea apei dacă nu se
intervine imediat prin curăţirea riguroasă a suprafeţei de lemn, îndepărtarea
oricărei urme de impurităţi sau de resturi de vopsea şi degresarea suprafeţei,
chituirea şi vopsirea ei în trei straturi. Trebuie acţionat înainte ca lemnul să
putrezească, deoarece dacă se întâmplă acest fenomen, singura soluţie va fi de
înlocuire a secţiunilor putrezite cu materiale noi. Intervalul de timp pentru vopsire
sau băiţuire/decapare şi aplicarea sistemului de hidroiz. este de cinci ani pentru
elementele din lemn, iar pentru anumite tipuri de lemn acest interval este mult
mai mic;
- Restabilirea geometriei şi fixarea cadrelor deformate ale ferestrelor şi uşilor de
lemn cu colţari metalici corespunzători;
- Recondiţionarea elementelor decorative de faţadă deteriorate;
- Refacerea termoizolaţiilor şi hidroizolaţiilor deteriorate;pentru crearea şi
păstrarea confortului termic al clădirii este absolut necesară utilizarea
materialelor termoizolante la pereţii exteriori, în vederea respectării Cerintei E
privind confortul termic conform Actului Normativ
C107/1/1997 din 16.06.2003, evitarea punţilor termice şi etanşeizarea tâmplăriei
uşilor şi ferestrelor.
Planificate:
- Verificarea anuală a faţadelor exterioare;
- Refacerea zugrăvelii şi, acolo unde este cazul, a tencuielilor pe o suprafaţă
restrânsă sau mai extinsă.
Lucrări interioare
Verificările comisiei vor urmări depistarea următoarelor defecte:
Uşi şi ferestre interioare (lemn -cu sau fără elemente decorative, metal, P.V.C.):
- deformarea uşilor sau a ferestrelor;
- exfolieri, fisuri ale stratului protector de vopsea-la tocuri de uşi şi ferestre, uşi,
ferestre şi montanţi de lemn, rame metalice la grilaje, uşi, ferestre şi montanţi.
Tencuieli cu sau fără elemente decorative şi zugrăveli tradiţionale sau moderne la pereţi
şi tavane:
- Fisuri sau crăpături (în caz de cutremure, tasări sau alunecări de teren);
- apariţia condensului, ciupercilor, mucegaiului;
- modificarea aspectului iniţial (culoare, consistenţă etc.).
Elemente decorative:
- fisuri, exfolieri, zgârieri;
- apariţia condensului, igrasiei, ciupercilor, mucegaiului;
- exfolierea stratului de protecţie sau a substanţelor de tratare şi prezervare a
lemnului.
Feronerii:
- deformaţii ale elementelor metalice;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea
stratului de protecţie de pe suprafaţa elementului.
Scări interioare (metalice, beton armat, lemn) şi componentele lor
(podest, vang, trepte şi contratrepte, mâna curentă, parapet):
- deformaţii sau deteriorări ale elementelor componente care pun în pericol
rezistenţa şi staabilitatea, precum şi garanţia în exploatare;
- avarierea sistemelor de îmbinare si prindere;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea
stratului de protecţie de pe suprafaţa elementului.
- fisurarea, deformarea finisajelor treptelor şi contratreptelor.
Pardoseli (din ceramică, piatră, mozaic, gresie, linoleum, parchet):
- orice formă de deteriorare: zgâriere, tăiere, lovire;
- modificările proprietăţilor antiderapante (care ar putea favoriza alunecarea);
- schimbarea culorii, pierderea luciului, exfolierea, îmbătrânirea materialelor.
Cauzele degradărilor:
- defecte de execuţie;
- influenţele mediului natural asupra proprietăţilor materialelor;
- influenţe exercitate de agenţii mecanici şi chimici în procesul de exploatare;
- erori de exploatare, instalaţii de apă defecte, defecte la grupul sanitar, defecte
la acoperiş.
Stabilirea priorităţilor la efectuarea lucrărilor de întreţinere:
Foarte urgente:
- Repararea oricăror defecţiuni ce ţin de scări, balustrade, podeste, trepte, parapeţi
pentru prevenirea oricăror accidente;
- Spălarea cu piatră vânătă a pereţilor atacaţi de mucegai, ventilarea încăperilor şi
depistarea cauzelor (vezi par. 4.1.2.); repararea hidroizolaţei la pereţii exteriori şi
eliminarea igrasiei;
- Repararea imediată a pardoselilor în cazul dezlipirii celor din vinil sau în cazul
desprinderii unor şipci din parchet (sau bucăţi din duşumea), pentru a împiedica
deteriorarea lor în continuare, proces care are loc foarte rapid;
- Repararea oricărei neetanşeităţi şi defecţiuni la pard.,care permit pătrunderea
şoarecilor sau a şobolanilor.
Urgente:
- Repararea elemen. decorative, a zugrăvelii grav deteriorate şi a tencuielii
deteriorate, dacă este cazul;
- Repararea sistemelor de închidere la uşi.
Planificate:
- Verificarea sistemelor de prindere şi de închidere a tavanelor false, pentru
evitarea accidentelor şi menţinerea aspectului lor adecvat întrucât oxidarea
elementelor de prindere determină modificări ale aspectului plafonului (pătare,
deformare);
- Realizarea lucrărilor de întreţinere a pereţilor, elementelor decorative şi
tâmplăriei; dacă amploarea / tipul lucrărilor de intretinere asupra elementelor
structurale ale clădirii depind de „vârsta” imobilului, cele asupra elementelor
nestructurale sau de finisaj sunt permanente sau se produc la intervale de timp
relativ mici (zugrăveli, vopsitorii): zugrăvelile pe bază de apă trebuie refăcute la
doi ani, vopsitoria la trei- cinci ani;
- Ref. stratului protector al tâmplăriilor şi lambriurilor pentru a împiedica
deteriorarea lemnului;
- Verificarea sistemelor de închidere a ferestrelor şi a obloanelor; sticla ferestrei
trebuie să fie întreagă,fixată în rama ferestrei şi etanşeizată, iar pentru evitarea
accidentelor, uşile/ferestrele utilizate frecvent vor fi dotate cu sticlă de tip securit;
- Întreţinerea aspectului şi stării pardoselii pentru îmbunătăţirea calităţii aerului
interior şi reducerea efectelor negative asupra sănătăţii utilizatorilor, precum şi
evitarea posibilelor accidentări prin alunecare: curăţarea pardoselilor se va
efectua întotdeauna cu o cârpă umedă, pentru a evita ridicarea prafului, iar
pardoselile de lemn, după raşchetarea şi curăţirea în prealabil, se vor trata cu
palux sau alte
lacuri rezistente la uzură; pardoselile din vinil se vor curăţa cu cârpe moi şi
umede pentru a nu le deteriora;
- Ungerea balamalelor uşilor şi ferestrelor cel puţin o dată pe an.
În cazul constructiilor monumente de arhitectură sau cu valoare arhitecturală aflate în
zone protejate, orice intervenţie la interiorul clădirii (tencuieli, zugrăveli, pardoseli, scări,
tâmplărie, lambriuri, elemente decorative, etc) se va face din perspectiva restaurării, respectând
întocmai toate detaliile iniţiale ca formă, material, culoare, fiind absolut necesar avizul Comisiei
Naţionale (sau Zonale dupa caz) a Monumentelor Istorice.
Mobilierul
Verificările comisiei vor urmări depistarea următoarelor defecte ale mobilierului (paturi,
mese, pupitre, scaune, catedre, cuiere, dulapuri, tablă, mobilier specific):
- fisuri, zgârieri, ruperi ale materialului din care este confecţionat;
- deformaţii ale elementelor metalice;
- avarieri ale sistemelor de prindere şi îmbinare, închidere şi siguranţă;
- coroziunea elementelor metalice: schimbarea culorii, pierderea luciului,
exfolierea stratului de protecţie de pe suprafaţa elementelor metalice sau degradarea stratului de
protecţie de pe suprafaţa elementelor din lemn şi a substanţelor de tratare a lemnului.
Cauzele degradărilor: defecte de execuţie; influenţe exercitate de agenţii mecanici şi
chimici în procesul de exploatare; influenţele mediului natural asupra proprietăţilor materialelor;
exploatare incorectă (vandalizare).
Stabilirea priorităţilor la efectuarea lucrărilor de întreţinere:
Urgente:
- Amplasarea şi fixarea mobilierului astfel încât căderea, alunecarea sau
răsturnarea acestuia să nu provoace pierderi de vieţi omeneşti, rănirea
persoanelor sau să blocheze evacuarea din clădire; deplasarea mobilierului se va
face prin ridicare şi nu prin târâre, pentru a nu deteriora pardoseala (în special
cea din vinil);
- Ancorarea de pereţi a dulapurilor, asigurarea rafturilor, chiar şi în caz de
cutremur; măsurile constructive pentru asigurarea stabilităţii vor fi prevăzute
explicit;
- Asigurarea parametrilor tehnici necesari pentru buna desfăşurare a activităţii
(sonorizare / izolare fonică, iluminat adecvat, etc.).
Planificate: Întreţinerea/renovarea mobilierului din incaperi de dormit, saloane, cabinete,
biblioteci, săli de lectură, arhive, în vederea menţinerii acestora la standardele iniţiale se
realizează în urma unei atente examinări vizuale pentru determinarea deteriorărilor care ar putea
duce la accidentări (agăţări,zgârieri,etc.).
În cazul cladirilor monument istoric sau cu valoare arhitecturală aflate în zone protejate,
orice intervenţie la mobilierul existent (bănci, obiecte de iluminat, sobe de teracotă, etc.) se va
face din perspectiva restaurării, respectând toate detaliile iniţiale ca formă, culoare, material, fiind
absolut necesar avizul Comisiei Naţionale (sau Zonale dupa caz) a Monumentelor Istorice.
Bugetul de intretinere a lucrărilor de arhitectură
Comisia desemnată, pe baza tabelelor întocmite pentru fiecare domeniu de intretinere,
va urmări încadrarea tipului de lucrări aşa cum este el marcat de către specialist, va însuma
cheltuielile pe subdomenii, pe domenii şi pe categorii de buget,
respectiv bugetul intretinerii curente şi bugetul pentru lucrările cu caracter neprevăzut (urgente şi
foarte urgente).
Observaţii - Condiţii specifice pentru planificarea bugetului de intretinere pentru clădiri:
- luarea în calcul a costurilor suplimentare pentru clădirile aflate în zone
geografice speciale (în apropierea mării, în zone dominate de vânturi puternice, poluanţi chimici
etc.);
- utilizarea unor materiale şi metode de menţinere a curăţeniei şi o planificare şi
respectare riguroasă a programului de întreţinere (dezinfecţie) cu rezultate în a reduce
cheltuielilor din bugetul de mentenanţă;
- luarea în calcul a întreţinerii în cazul amenajării rampelor pentru accesul
persoanelor cu deficienţe motorii, acolo unde există sau urmează a se realiza;
- întreţinerea modernizărilor în ceea ce priveşte securitatea cladirii (sisteme de
acces, alarme etc.), acolo unde există sau urmează a se introduce; cheltuielile specifice unor
construcţii monumente de arhitectură, la care intervenţiile sunt de natura renovării/restaurării.
RECOMANDĂRI PENTRU EXPLOATARE, ÎNTREŢINERE ŞI PROIECTARE;
CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ŞI
INSTALAŢII.
ARHITECTURA - RECOMANDĂRI DE PROIECTARE
Capacitatea, dotările şi echipamentele necesare se vor stabili prin tema de proiectare,
care trebuie să rezulte dintr-o necesitate socială reală, fundamentată pe o analiză a factorilor
sociali şi economici. Amplasarea cladirilor noi se va face cu respectarea prevederilor de
urbanism şi amenajarea teritoriului. Pentru utilizatorii cu deficienţe motorii maximum se asigura:
accesul nestingherit până la clădire; circulaţia fluentă în clădire; căile de evacuare şi salvare în
caz de pericol.
Pentru evitarea acciden.,supr.zidurilor şi a închiderilor de goluri vor fi netede şi rezistente
la impact.
DOTĂRI ŞI FINISAJE
- mobilierul şi celelalte dotări existente (excepţie fac cele fixate în pardoseală)
trebuie să fie uşor de manevrat ca să permită reaşezarea rapidă în vederea asigurării unor spaţii
flexibile;
- mobilierul şi finisajele vor fi uşor şi ieftin de întreţinut cu respectarea condiţiilor
de igienă impuse şi vor asigura utilizarea fără pericol de accidentări;
- amplasarea şi fixarea mobilierului se va face astfel încât răsturnarea lui să nu
provoace pierderi de vieţi omeneşti, rănirea persoanelor sau să blocheze evacuarea din clădire;
RECOMANDĂRI PENTRU ÎNTREŢINEREA PARDOSELILOR
Întreţinerea aspectului şi stării pardoselii (pardoselile curate) contribuie la îmbunătăţirea
calităţii aerului interior şi reduce efectele negative asupra sănătăţii ocupanţilor.
Metodele precise de organizare a muncii şi a activităţilor de curăţenie în clădiri au ca
rezultat economii substanţiale şi urmăresc dezinfectarea regulată a aerului şi a obiectelor prin
sisteme de aspirare cu microfiltre a zonelor intens folosite unde germenii se pot transmite uşor.
Covoarele de curăţare a încălţămintei de la intrarea în clădiri sunt cea mai bună soluţie de
reducere a cantităţii de praf adusă de afară. Ele reduc riscul de alunecare la intrarea în clădire,
costurile de mentenanţă şi
ajută la menţinerea aspectului plăcut al pardoselii. în ciuda folosirii corespunzătoare a ştergătoarelor de la intrare, o
anumită cantitate de murdărie va fi totuşi adusă în clădire. Pentru a păstra aspectul plăcut al pardoselii este necesară
curăţarea rapidă a petelor recente sau mai vechi (uscate), lăsate de anumite substanţe şi întreţinerea regulată a
acesteia, prin aspirare cu aspiratorul de praf şi prin ştergerea cu ajutorul unei cârpe moi şi umezite cu un detergent
neutru diluat corespunzător.
Se interzice măturarea cu mătura uscată, procedeu foarte dăunător sănătăţii, deoarece praful ridicat se
aşează. Aspiratorul de praf îndepărtează praful complet şi este recomandat pentru suprafeţele neregulate, cum ar fi cele
cu reliefuri, pentru îndepărtarea prafului de pe muchii şi adâncituri.
La pardoselile de lemn se recomandă aspirarea, raşchetarea şi curăţirea lor, umplerea rosturilor dintre şipcile de
lemn cu rumeguşul rezultat din raşchetare apoi tratarea lor cu Palux sau alte lacuri rezistente la uzură, astfel încât porii
lemnului să nu mai poată reţine murdăria şi suprafaţa pardoselii să fie netedă şi uşor de întreţinut. Pardoselile din vinil
sunt mai sensibile la şocuri mecanice. Vor fi curăţate cu o cârpă umedă şi moale, pentru a evita zgârierea lor. Utilizatorii
vor fi instruiţi cu scopul de a nu le deteriora prin zgâriere sau alte tipuri de accidente: flăcări de artificii, ţigări aprinse etc.
Mobilierul va fi deplasat prin ridicare, nu prin târâre pentru a nu deteriora pardoseala!

STRUCTURII DE REZISTENTA

se prevede cămăşuirea pe ambele fete ale zidarei cu mortar M100 in grosime de 4 cm a

pereţilori exteriori.

Cămăşuiala va porni de la nivelul fundaţiilor cu ancorare în acestea.

Sistemul de fundare respecta indicatiile date in expertiza tehnica. Pentru continuitatea camasuieli se vor realiza
grinzi atasate din beton armat C16/20 fundatiilor existente, cu dimensiunile de 35 x 45 cm respective 35 x 75 cm pozate
pe un strat de beton simplu de 5 cm din beton C 12/15, armate fiecare cu bare de rezistenta longitudinale 012 PC52 si
etrieri 08 OB 37 dispusi la distante de 20 cm. Conectorii pentru prinderea acestora de fundatiile existente vor fi 0 12 Pc
52 la distante de 50 cm pozitionati in sah.

Legaturile dintre fundatiile camasuielilor si pereti se vor executa cu bare 0 10 PC 52 din 15 in 15 cm.

Pe zona soclului pe toate laturile cladirii camasuiala va in grosime de 8 cm din beton armat C16/20 a se
vedea plansa R4 - Sectiuni 1-1.

Hidroizolatia fundatiilor se va realiza cu mortar hidroizolant.


Pentru constructia analizata, sunt prezentate urmatoarele masuri de interventie privind consolidarea
constructiei si asigurarea unor niveluri de protectie (rezistenta si stabilitate) bune si admisibile din punct de vedere al
riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele) actualelor reglementari tehnice.

La infrastructura sunt propuse lucrari de consolidare la nivelul fundatiilor existente prin realizarea unor centuri din
beton armat C16/20 pe interior cu sectiunea de 35x45 cm iar perimetral pe exterior de 35 x75 cm cu rol de rigidizare a
fundatiilor si marire a suprafetei de contact dintre constructie si terenul de fundare, asigurarea transmiterii eforturilor
mai eficient. Succesiunea operatiilor va fi urmatoarea:

- decopertarea infrastructurii
- curatirea suprafetelor de contact ale fundatiilor existente
- buceardarea suprafetelor 1...3cm
- montarea carcaselor de armaturi aferente centurilor noi din beton armat
- stropirea cu apa
- turnare a betonului.
La interiorul constructiei peretele si fundatia din axa 2' se vor demola realizandu-se un perete nou din zidarie cu
grosimea de 25 cm ce va rezema pe o fundatie noua continua elastica din beton aramat C16/20.
Pardoselile existente se vor desface pentru a putea realiza centurile interioare ale

fundatiilor si se va reintregi placa suport din beton slab armat. Totodata se vor demola fundatiile peretii si sarpanta
cladirilor ce alcatuiesc anexele existente.

La suprastructura sunt prevazute lucrari de consolidare prin camasuire a peretilor de zidarie existenti pe ambele
fete in grosime de 4 cm cu plase de 6 mm si ochiuri de 10 cm. La intersectiile de ziduri si in zonele de camp unde sunt
concentrari de tensiuni se vor borda pe o lungime de 60 cm cu bare verticale Pc 52 cu diamentrul de 10 mm la distante
de 15 cm iar pe orizontale etrieri OB 37 cu diametrul de 6 mm la distante de 15 cm.

Pentru bordarea golurilor de tamplarie se vor realiza stalpisori si buiandrugi din beton armat C16/20. La partea
superioara a zidurilor se vor executa centuri din beton armat ca vor face legatura cu camasuilele peretilor. Deasupra
acesteia se va monta structura de rezistenta a sarpantei ce va fi alcatuita dintr-un sistem spatial de grinzi cu zabrele din
lemn de rasinoase C30 calitatEa I (A1) astfel ca tavanul va rezulta ca fiind realizat din talpile inferioare. intreaga
sarpanta va fi ignifugata cu solutii de de ignifugare date in doua straturi.

Succesiunea operatiilor va fi urmatoarea:

1. Se decopertează pereţii prin înlăturarea tencuielii de pe suprafaţa care urmează a fi cămăşuită.


2. Suprafetele se vor curata cu peria de sarma si aer comprimat, dupa care se poate monta panourile de plasa.
Panourile de plasa sunt fixate cu ajutorul conectorilor montati in zidarie. La incastrarea conectorilor in zidarie se vor
folosi solutii rasinoase vinilesterice sau lapte de ciment ce vor fi injectate in gaurile realizate in zidaria existenta dupa
care se monteaza ancora.
3. Înainte de începerea tencuirii, faţa peretelui de zidărie se umezeşte cu apă, aplicată prin pulverizare ,astfel încât
să se evite şiroirea apei pe pereţi.
4. Grosimea stratului de cămăşuială, când aceasta se realizează cu mortar de ciment, va fi de 4 cm . Execuţia
tencuielii se face în 2..3 straturi succesive, cu mortar de ciment M10 (M100) fără adaos de var. Este recomandată
tencuiala aplicată mecanic sau betonul torcretat.
Aplicarea prin torcretare a betonului si a mortarului pe diverse suporturi (beton, plase, zidarie, cofraje, teren,
etc.) este folosită atât pentru executarea de lucrări noi, cât si pentru repararea sau consolidarea construcţiilor existente.
Aplicarea prin torcretare a betonului se realizează cu un echipament compus din:

- o masină sau pompă în care se introduce amestecul;


- o conductă de transport prin care betonul este adus până la locul de aplicare;
Exista doua metode de punere in operă:

- uscată;
- umedă.
Principiul metodei de aplicare a amestecului prin procedeul uscat de torcretare constă în aceea că amestecul
realizat din agregate cu umiditatea naturală si cimentul este introdus în maşină şi apoi transportat cu aer comprimat
până la ajutaj unde se injectează dozajul de apă. Principalele caracteristici sunt:

- viteza mare de proiectare a amestecului (betonului) 80 - 100 m/s.


- posibilitate de transport orizontal la distanţă mare (pana la 500 m) si vertical (până la 150 m).
La prepararea amestecurilor pentru betoanele si mortarele aplicate prin torcretare se folosesc in general
cimenturi Portland fara adaosuri, sau cu adaosuri specifice max. 15%.

Pe bază de prescripţii speciale se pot utiliza şi cimenturi cu 30% adaos.

Principiul metodei de aplicare a amestecului prin procedeul umed de torcretare constă în aceea că amestecul cu apă
adăugată este vărsat in maşină, de unde este impins prin pompare in conductă până la ajutaj unde se introduce aerul
comprimat necesar proiectării. Metoda se caracterizeaza prin:

- viteza de proiectare mai redusa (10 - 40 m/s):


- posibilitatea de a proiecta un debit mare;
- poate fi necesara utilizarea de aditivi de adaosuri.
Torcretarea nefiind decât un mod deosebit de punere in operă a betonului, produsul obţinut are proprietăţile
betonului turnat sau pompat şi vibrat.

182
Intrucat betonul aplicat prin procedeul uscat de torcretare prezintă o aderenţă bună faţ desuprafaţa existentă,
la reparaţia construcţiilor din beton se recomandă acest procedeu,

care va fi detaliat in continuare.


Torcretul se va realiza din beton. Torcretul va avea grosimile de:
- mai mare de 4 cm (> 4 cm) - grosimea medie de 4,5 cm ; armarea acestui torcret se va
putea realiza cu plase sudate 06/10cm.
Pentru torcretarea uscată aplicarea mortarelor şi betoanelor se realizează în conformitate cu Indicativ C130-78 -
"Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor ”. La prepararea amestecurilor pentru
mortarele şi betoanele grele (c densitate aparentă între 2000 şi 2500 kg/m2) aplicate prin torcretare, se utilizează de
regulă
agregatele naturale provenite din sfărâmarea naturală a rocilor.
La prepararea amestecului pentru mortarele aplicate prin torcretare se va folosi numai nisip cu sort granular
până la 5 mm; la prepararea amestecului pentru betoane aplicate prin torcretare se va folosi nisip cu sort granular 0-3
mm şi agregate cu granula maximă 7,10 sau 16 mm, în funcţie de condiţiile impuse torcretului şi de posibilităţile
tehnologice ale aparatului folosit.

183
Umiditatea agregatelor folosite la prepararea mortarelor sau betoanelor torcretate va fi de 6-8
%. Utilizarea aditivilor acceleratori de întărire se va face conform indicaţiilor specifice ale furnizorului. Se
vor folosi numai aparate de torcretare omologate, respectându-se întocmai prevederile din cartea tehnică
a utilajului respectiv.

Planseul existent de lemn se va desface element cu element dar nu inainte de a fi sprijinit cu


esafodaje de lemn sau metalice. In faza premergatoare a demolarii se intrerup toate utilitatile interioare
ale cladirii (alimentare cu apa, curent, gaz).

Şarpanta existenta se va demola prin desfacerea invelitorii si a elementelor de lemn existente.


Pentru realizarea demolarii se vor lua toate masurile de protectia muncii, iar in momentul demolarii
sarpanta existenta va fi sprijinita provizoriu iar utilitatile cladirii vor fi oprite.

Şarpanta noua, ce va fi realizata dintr-o structura tip grinda cu zabrele, se va realiza astereala din
scandura de lemn peste care va fi dispus sistemul de invelitoare, conform planselor. Şarpanta va fi
executată cu lemn ecarisat pentru toate elementele.

Toate lucrările necesare consolidării clădirii şi lucrările noi vor respecta toate normele şi
normativele de proiectare şi execuţie valabile la data abordării acestora

Executantul va avea certificate sau contracte de prestari servicii cu laboratoare autorizate


pentru incercari betoane minim gradul III.

obiectivul III - construire grupa sanitar pentru public

Cladirea proiectata va avea regimul de inaltime P cu inaltimea nivelului de 2.60 m, va fi atasata

184
corpului central respectiv caminului consolidat separata de un rost seismic de 5 cm atat la nivelul
fundatiilor cat si la nivelul peretilor si a sarpantei , va fi o structura cu pereti structurali din zidarie
confinata cu stalpisori si centuri din beton armat.

Sistemul constructiv proiectat va fi structurat in felul urmator :

Infrastructura

- fundatiile constructiei sunt de tip fundatii continuie elastice, realizate din beton
armat de clasa C16/20, stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 50 mm avand
dimensiunile talpii de 0,6 m x 0,45 m, conform plansei R3 din documentatie

- cota talpii de fundare asigura adancimea minima de inghet stabilita de STAS 6054/77 si
patrunderea in terenul bun de fundare si nu va depasi cota de fundare a fundatiilor
existente
- Placa de pe sol de la cota -0,05 m va fi realizata din beton C 12/15 armata cu plase stnb *
6 -100x100 .

Suprastructura

- stalpi se vor realiza din beton armat monolit cu sectiunea de 25x25 cm. si se vor turna din
beton armat monolit clasa C16/20. Toti stalpii din structura se vor arma cu carcase legate,
alcatuite din bare verticale, confectionate din otel marca pc52, si legate cu etrieri,
confectionati din otel marca OB37. innadirea armaturilor de rezistenta se va face prin
suprapunere de minim 60 de diametre. Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de 15 cm
iar in zonele de suprapunere va fi de 10 cm. Clasa de beton folosita in stalpi va fi de
C16/20 (clasa de expunere XC1). Stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 25 mm.

185
- Grinzile vor avea sectiunea transversala de diferite dimensiuni, in functie de pozitionare lor
in structura de rezistenta si se vor executa din beton armat clasa C16/20. Toate grinzile
din structura se vor arma cu carcase legate, alcatuite din bare longitudinale, confectionate
din otel marca PC52, si legate cu etrieri, confectionati din otel marca O B37.
- Innadirea armaturilor longitudinale se va face prin suprapunere de minim 60 de diametre.
Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de 15 cm iar in zona reazemelor va fi de 10 cm.
Clasa de beton folosita in grinzi va fi de C16/20 (clasa de expunere XC1). Stratul de
acoperire cu beton al armaturilor longitudinale din grinzi va fi 25 mm.
- Planseul ce va delimita podul cladirii se va executa din lemn de rasinoase cal I ignifugat
alcatuit din grinzi cu sectiunea de 5 x 20 cm.
- sarpanta acoperisului se va realiza din lemn ecarisat de brad cu urmatoarele
elemente de constructie pana de coama, capriori, clesti, astereala scandura bruta,sipci si
rigle pentru suport invelitoare, cosoroaba. Pentru o mai buna izolare hidrofuga peste
asteriala de scandura se poate aplica un strat de carton bitumat cu marginile suprapuse,
peste care se fixeaza sistemul de rigle si sipci de suport al invelitorii propriuzise .

- Peste stratul de astereala se vor aseza doua randuri de sipci avand dimensiunile sectiunii
transversale de 2.4 x 4.8 cm. Primul rand de sipci se va pune in sensul de curgere a
apelor pluviale iar al doilea rand se va pune perpendicular pe primul rand pentru
pozitionarea invelitorii. Sub primul rand de sipci se va pozitiona folia anticondens.

obiectivul II - construire grupa sanitar si vestiare pentru actori

Cladirea proiectata va avea regimul de inaltime P cu inaltimea nivelului de 2.60 m, va fi atasata


corpului central respectiv caminului consolidat separata de un rost seismic de 5 cm atat la nivelul
fundatiilor cat si la nivelul peretilor si a sarpantei , va fi o structura cu pereti structurali din zidarie
confinata cu stalpisori si centuri din beton armat.

186
In prealabil va trebui sa fie demolata anexa existenta, respectandu-se toate normele in vigoare ce
rezulta din aceasta activitate.

Sistemul constructiv proiectat va fi structurat in felul urmator :

Infrastructura

- fundatiile constructiei sunt de tip fundatii continuie elastice, realizate din beton armat de
clasa C16/20, stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 50 mm avand dimensiunile
talpii de 0,6 m x 0,45 m, conform plansei R3 din documentatie

- cota talpii de fundare asigura adancimea minima de inghet stabilita de STAS 6054/77 si
patrunderea in terenul bun de fundare si nu va depasi cota de fundare a fundatiilor
existente
- Placa de pe sol de la cota -0,05 m va fi realizata din beton C 12/15 armata cu plase stnb 6 -
100x100 .

Suprastructura:

- stalpi se vor realiza din beton armat monolit cu sectiunea de 25x25 cm. si se vor
turna din beton armat monolit clasa C16/20. Toti stalpii din structura se vor arma cu
carcase legate, alcatuite din bare verticale, confectionate din otel marca pc52, si legate cu
etrieri, confectionati din otel marca OB37. innadirea armaturilor de rezistenta se va face
prin suprapunere de minim 60 de diametre. Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de
15 cm iar in zonele de suprapunere va fi de 10 cm. Clasa de beton folosita in stalpi va fi de
C16/20 (clasa de expunere XC1). Stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 25 mm.

187
- Grinzile vor avea sectiunea transversala de diferite dimensiuni, in functie de pozitionare
lor in structura de rezistenta si se vor executa din beton armat clasa C16/20. Toate grinzile
din structura se vor arma cu carcase legate, alcatuite din bare longitudinale, confectionate
din otel marca PC52, si legate cu etrieri, confectionati din otel marca O B37.
- Innadirea armaturilor longitudinale se va face prin suprapunere de minim 60 de diametre.
Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de 15 cm iar in zona reazemelor va fi de 10 cm.
Clasa de beton folosita in grinzi va fi de C16/20 (clasa de expunere XC1). Stratul de
acoperire cu beton al armaturilor longitudinale din grinzi va fi 25 mm.
- Planseul ce va delimita podul cladirii se va executa din lemn de rasinoase cal I ignifugat
alcatuit din grinzi cu sectiunea de 5x20 cm.
- sarpanta acoperisului se va realiza din lemn ecarisat de brad cu urmatoarele elemente de
constructie pana de coama, capriori, clesti dubli, astereala scandura bruta, sipci si rigle
pentru suport invelitoare, cosoroaba. Pentru o mai buna izolare hidrofuga peste asteriala
de scandura se poate aplica un strat de carton bitumat cu marginile suprapuse, peste care
se fixeaza sistemul de rigle si sipci de suport al invelitorii propriuzise .
- Peste stratul de astereala se vor aseza doua randuri de sipci avand dimensiunile sectiunii
transversale de 2.4 x 4.8 cm. Primul rand de sipci se va pune in sensul de curgere a
apelor pluviale iar al doilea rand se va pune perpendicular pe primul rand pentru
pozitionarea invelitorii. Sub primul rand de sipci se va pozitiona folia anticondens.

obiectivul I - construire grupa sanitar si birou pentru personal


Cladirea proiectata va avea regimul de inaltime P cu inaltimea nivelului de 2.60 m, va fi
atasatacorpului central respectiv caminului consolidat separata de un rost seismic de 5 cm atat la nivelul
fundatiilor cat si la nivelul peretilor si a sarpantei , va fi o structura cu pereti structurali din zidarie confinata
cu stalpisori si centuri din beton armat.

In prealabil va trebui sa fie demolata anexa existenta, respectandu-se toate normele in vigoare ce
rezulta din aceasta activitate. Sistemul constructiv proiectat va fi structurat in felul urmator :

Infrastructura

188
- fundatiile constructiei sunt de tip fundatii continuie elastice, realizate din beton armat de
clasa C16/20, stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 50 mm avand dimensiunile
talpii de 0,6 m x 0,45 m, conform plansei R3 din documentatie

- cota talpii de fundare asigura adancimea minima de inghet stabilita de STAS 6054/77 si
patrunderea in terenul bun de fundare si nu va depasi cota de fundare a fundatiilor
existente
- Placa de pe sol de la cota -0,05 m va fi realizata din beton C 12/15 armata cu plase stnb * 6
-100x100 .

Suprastructura

- stalpi se vor realiza din beton armat monolit cu sectiunea de 25x25 cm. si se vor turna din
beton armat monolit clasa C16/20. Toti stalpii din structura se vor arma cu carcase legate,
alcatuite din bare verticale, confectionate din otel marca pc52, si legate cu etrieri,
confectionati din otel marca OB37. innadirea armaturilor de rezistenta se va face prin
suprapunere de minim 60 de diametre. Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de 15 cm
iar in zonele de suprapunere va fi de 10 cm. Clasa de beton folosita in stalpi va fi de
C16/20 (clasa de expunere XC1). Stratul de acoperire cu beton al armaturilor va fi 25 mm.
- Grinzile vor avea sectiunea transversala de diferite dimensiuni, in functie de pozitionare lor
in structura de rezistenta si se vor executa din beton armat clasa C16/20. Toate grinzile
din structura se vor arma cu carcase legate, alcatuite din bare longitudinale, confectionate
din otel marca PC52, si legate cu etrieri,
confectionati din otel marca O B37.

- Innadirea armaturilor longitudinale se va face prin suprapunere de minim 60 de


diametre. Distanta dintre etrieri in camp curent va fi de 15 cm iar in zona reazemelor va fi
de 10 cm. Clasa de beton folosita in grinzi va fi de C16/20 (clasa de expunere XC1).
Stratul de acoperire cu beton al armaturilor longitudinale din grinzi va fi 25 mm.

189
- Planseul ce va delimita podul cladirii se va executa din lemn de rasinoase cal I ignifugat
alcatuit din grinzi cu sectiunea de 5x20 cm.
- sarpanta acoperisului se va realiza din lemn ecarisat de brad cu urmatoarele elemente de
constructie pana de coama, capriori, clesti dubli, astereala scandura bruta, sipci si rigle
pentru suport invelitoare, cosoroaba. Pentru o mai buna izolare hidrofuga peste asteriala
de scandura se poate aplica un strat de carton bitumat cu marginile suprapuse, peste care
se fixeaza sistemul de rigle si sipci de suport al invelitorii propriuzise .
- Peste stratul de astereala se vor aseza doua randuri de sipci avand dimensiunile sectiunii
transversale de 2.4 x 4.8 cm. Primul rand de sipci se va pune in sensul de curgere a
apelor pluviale iar al doilea rand se va pune perpendicular pe primul rand pentru
pozitionarea invelitorii. Sub primul rand de sipci se va pozitiona folia anticondens.
Alte elemente constructive:

- trotuare perimetrale, alei pietonale si accese auto realizate din beton slab armat, cu
betoane de clasa C8/10 ce vor avea realizate pante conform planselor de sistematizare
verticala.
Prin materialele de constructie folosite precum si a finisajelor interioare si exterioare realizate, nu
se impun masuri suplimentare in cea ce priveste protectia impotriva zgomotului exterior si a celui provenit
din surse interioare (conf.STAS 6156).

Platforme si alei betonate-platformă din beton armat şi slab armat, necesară realizării circulaţiilor rutiere
şi pietonale în interiorul incintei.

Prin sistematizarea verticală se vor rezolva pantele de scurgere a apelor meteorice la nivelul
terenului către rigole şi acumularea acestora în cămine cu disipare în teren, sau - după caz - la reţeaua
de canalizare ape uzate.

190
Formular nr. 6

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

PROGRAM

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Un program de lucru (tip Gantt) pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari cu descrierea pe
scurt a activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa realizeze lucrarile.

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

191
Formular nr. 7

Ofertant
ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

RESURSE

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii minime:

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei
organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul responsabil de indeplinirea
contractului, inclusiv echipa de executie si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la
realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

Ofertant/ Lider asociere,


ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

192
ORGANIGRAMA

MANAGEMENT PROIECT EXECUTIE LUCRARI

MANAGER PROIECT
RTE SEF SANTIER

RESPONSABIL MANAGER SISTEMELE DE electrician ANRE


SSM MANAGEMENT AL CALITATII Instalator ANRE

PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR

Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru managementul proiectului


conform standardelor de management de proiect si a legislaţiei în vigoare.
➢ Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului,
➢ Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum si urmarirea
realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului;
➢ Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;
➢ Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului
➢ Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este nevoie
➢ În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul
de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care
să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile
existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi
recomandărilor;
Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor
desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor
utilajelor de pe santier.
Responsabil tehnic cu executia pentru lucrări de constructii civile si industriale – persoana
responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de
constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului
MLPTL nr. 777/2003.

193
Electrician autorizat ANRE - – persoana responsabila cu executarea instalaţii electrice, cu
respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare;
Responsabil pentru activitati de instalare/modificare/intretinere sisteme de supraveghere / alarmare
impotriva efractiei, pentru a desfasura activitati de instalare, modificare, sau intretinere sisteme de
alarmare impotriva efractiei si /sau servicii pentru sistemele de securizare (conform Legii 333/2003), in
conformitate cu legislatia, normativele si reglementarile in vigoare.
Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier – persoana absolventa de
studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, responsabila cu
evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de
prevenire si protectie, elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea
modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor
de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
Manager in Sistemele de Management al Calitatii – persoana responsabila cu elaborarea si
implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea
masurilor corective, stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,
evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si
incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

194
Formularul 8

Operator economic
MEVA CONCEPT

Declaratie privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata
de îndeplinire a contractului de lucrări

Subsemnatul PARASCHIV LIGIA ANDREEA, reprezentant al ASOCIEREA MEVA CONCEPT - ROLANDA


ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez
serviciile si sa execut lucrarile pe parcursul indeplinirii contractului „Reabilitare, modernizare, extindere si
dotare camin cultural sat Biliesti, comuna Biliesti, judetul Vrancea”, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la conditiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de
muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare
la respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a
contractului de lucrări si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :09/11/2018

PARASCHIV LIGIA ANDREEA,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de REPREZENTANT legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ASOCIEREA MEVA
CONCEPT - ROLANDA ANTREPRIZA CONSTRUCTII CIVILE SRL

195