Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea: Economie si Administrarea Afacerilor

Specializarea: MCAEE, CAEE


Forma de invatamant: Master
Disciplina: Expertiza contabila
Anul de studii: Master an 1
Semestrul: II
An scolar: 2018 - 2019
Coordonator: Lect. Univ. Dr. Cristina MATEI

Pretor Irina Mariana

Raport de Expertiza extra judiciara


Capitolul I

Introducere

Subsemnatul X cu domiciliul Y, Nr 10, Bucuresti, inscrisa in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si


CONTABILILOR AUTORIZATI din ROMANIA (C.E.C.C.A.R.) cu numarul x/1999 in partea 4x, pozitia 29.

In baza contractului cu numarul 65/ 03.03.2019 incheiat cu Asociatia de Proprietari Petre


Ispirescu, Nr 9, Bl 40, Sc 2 reprezentata prin domnul Adrian Popa, avand functia de presedinte, s-a
efectuat prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara la solicitarea unuia din proprietari,
domna Elefterie Elena.

Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe d-ul Adrian Popa sa solicite efectuarea
acestei expertize contabile extrajudiciare sunt legate de solicitarea d-lui Placinta Aurica pentru a
clarificarea modul de distribuire a fondului de reparatii al Asociatiei de Proprietari din care face parte,
avand ca efect evaluarea actuala a acestuia.

Conform contractului nr. 65 / 03.03.2019 - ANEXA nr 1, obiectivele fixate prezentei expertize


contabile extrajudiciare sunt:

Obiectivul nr. 1: Utilizarea corecta si justificata a fondului de reparatii al Asociatiei de Proprietari.

Lucrarile expertizei contabile extrajudiciare s-au efectuat in perioada 09.07.2016 – 16.04.2019,


la sediul din Bucurescti, Str. Petre Ispirescu, Nr 9, Bl. 40, Sc 2.

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile extrajudiciare sunt:

1. Registru pentru evidenta fondului de reparatii

2. Registru de casa

3. Chitante

4. Facturii furnizori

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara s-a facut in data de


17.04.2019. Nu au fost efectuate alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici,
fiscali etc.).

Capitolul II

Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare

Pentru a raspunde la obiectivul fixat expertizei s-au examinat urmatoarele documente si acte:
- Chitantele doveditare, intervalul 1-100 – emise in perioada 2016-2017;
- Registrul de casa;
- Registru pentru evidenta fondului de reparatii

Din analiza acestora am constatat ca valoarea totala a fondului de reparatii a fost egala cu suma de
5,700.00 Lei, situatie sintetizata an ANEXA nr. 2. Astfel in cea de a doua jumatatea a anului 2017 s-a
hotarat in urma sedintei de proprietari din data de 25.08.2019 ca sa se efectueze anumite reparatii:

- Inlocuire bransament calalizare subsol, unde conform facturii/chitantei nr. 1154/20.09.2017


totalul materialelor + manopera a fost de 2,500.00 Lei;
- Schimbat robineti subsol, unde conform facturiilor/chitantelor nr. 11260/27.09.2017 si
1278/06.11.2017 totlul materialelor + manopera a fost de 1,500,00 Lei;
- Schimbat usa intrare subsol cu usa termopan, unde conform fcaturii/chitantei nr.
1314/18.10.2018 totalul a fost de 649,00 Lei;
- Inlocuit coloana apa calda pe verticala, unde conform facturii/chitantei nr. 1314/18.10.2018
totalul a fost de 400, 00 Lei;
- Inlocuit instalatie sanitara subsol, unde conform bonurilor fiscale nr. 5,1,9,8,8,81,7 in total de
414.50 Lei;

Astfel totalul reparatiilor a fost in valoare de 5,463,50 Lei, iar daca fondul de reparatii a fost de
5,700.00 Lei rezulta ca a mai ramas o suma disponibila de 236.50 Lei. Situatie care este reflectata si in
Registrul de casa si in Registrul pentru evidenta fondului de reparatii.

In concluzie in urma raportului de expertiza s-a constatat ca suma adunata la fondul de reparatii a
fost utilizata corect iar diferenta din registrele contabile coincide ce cea reala, respectiv un rest de
236.50 Lei.

Capitolul III

Concluzii

In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducere si cuprinsul


prezentului raportde expertiza contabila formulez urmatoarea concluzie la obiectivul fixat: s-a constatat
ca suma adunata la fondul de reparatii a fost utilizata corect iar diferenta din registrele contabile
coincide ce cea reala, respectiv un rest de 236.50 Lei.

Prezentul RAPORT de expertiza contabila extrajudiciara a fost incheiat astazi 24.03.2019 in doua
exemplare cu doua file la care s-a adaugat o ANEXA.

Expert Contabil

Irina Pretor
ANEXA nr. 1

CONTRACT
pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare

Încheiat între:

Expertul contabil Irina Pretor cu domiciliul /sediul social Aleea Pricopan, Nr 10, Bucuresti în înscrisa
în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în partea ____X___
poziţia _____Y___ denumita FURNIZOR şi

Asociatia de Proprietari Petre Ispirescu, Nr 9, Bl 40, Sc 2 reprezentată prin Adrian Popa denumit
BENEFICIAR, s-a încheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare.

Art. 1. Furnizorul se obligă să procedeze la examinarea profesională şi să formuleze concluzii


(răspunsuri) la următoarul obiectiv:

Obiectivul 1. Utilizarea corecta si justificata a fondului de reparatii al Asociatiei de Proprietari.

Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obligă să pună la dispoziţia prestatorului


următoarele materiale documentare:

1. Chitante
2. Registru de casa
3. Facturi furnizori reparati

Art. 3. Furnizorul se obligă să întocmească „raportul de expertiză contabilă extrajudiciară“, în


conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile, care va fi depus
până la data de 27.05.2019

Art. 4. Beneficiarul „raportului de expertiză contabilă extrajudiciară“ se obligă să plătească


prestatorului onorariul în sumă de 1300 lei, din care 300 lei imediat după semnarea prezentului contract
şi 1000 lei până la data de 27.05.2019.
Art. 5. În conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale, părţile se
obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor reciproce la care au acces cu ocazia executării
prestaţiei care face obiectul prezentului contract.

Art. 6. Forţa majoră


Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective
a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Art. 7. Litigii
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse
spre soluţionare comisiilor de arbitraj şi, în cazul în care nu se rezolvă, instanţelor judecătoreşti
competente.

Art. 8. Clauze finale


a) Daune interese
În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau si le îndeplineşte
în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţipenalităţi daune interese în valoare
de .... lei.
b) Modificarea contractului
Orice modificare a condiţiilor prezentului contract va face obiectul unui act adiţional, inclusiv
condiţiile în care se poate modifica onorariul.
c) Încetarea contractului
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.
d) Rezilierea prezentului contract nu avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.

Art. 9. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, intră în vigoare cu data semnării şi se
completează cu prevederile legislaţiei civile în materie.

Localitatea Bucuresti

Data 03.03.2019

FURNIZOR, BENEFICIAR,

Irina Pretor Asociatia de Proprietari


ANEXA NR. 2