Sunteți pe pagina 1din 3

Dictionar Dreptul Muncii-Codul Muncii

A
Angajator
Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii;
e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al angajatorului, sunt definite in Codul muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Angajator

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale


O asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotri va diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca
urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se fundamenteaza pe urmatoarele principii:


a) asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;
b) riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;
c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate in functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care incheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;
d) cresterea rolului activitatii de prevenire in vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;
e) solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;
f) asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor prevazute de lege;
g) asigurarea transparentei in utilizarea fondurilor;
h) repartitia fondurilor in conformitate cu obligatiile ce revin sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale prin prezenta lege.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale este reglementata in Legea 346/2002 republicata 2009
Dreptul Muncii
Detalii: Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

C
Clauza de confidentialitate
Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in
regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.

Clauza de confidentialitate este definita in Codul muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Clauza de confidentialitate

Clauza de neconcurenta

Clauza care il obliga pe salariat sa


nu presteze, in interesul propriu
sau al unui tert, o activitate care se
afla in concurenta cu cea prestata
la angajatorul sau ori sa nu
presteze o activitate in favoarea
unui tert care se afla in relatii de
concurenta cu angajatorul sau si il
obliga pe angajator sa ii plateasca
salariatului o indemnizatie lunara.

Clauza de neconcurenta isi produce


efectele numai daca in cuprinsul
contractului individual de munca
sunt prevazute in mod concret
activitatile ce sunt interzise
salariatului pe durata contractului.

Clauza de neconcurenta nu poate fi


stabilita pe durata perioadei de
proba. Indemnizatia datorata
salariatului se negociaza si este de
cel putin 25% din salariu.
Indemnizatia trebuie platita
intocmai si la timp.

Clauza de neconcurenta este


definita in Codul Muncii
Dreptul Muncii
Detalii: Clauza de neconcurenta

Concediere

Concedierea reprezinta incetarea


contractului individual de munca
din initiativa angajatorului.

Concedierea poate fi dispusa


pentru motive care tin de persoana
salariatului sau pentru motive care
nu tin de persoana salariatului.

Angajatorul poate dispune


concedierea pentru motive care tin
de persoana salariatului in
urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a
savarsit o abatere grava sau
abateri repetate de la regulile de
disciplina a muncii ori de la cele
stabilite prin contractul individual
de munca, contractul colectiv de
munca aplicabil sau regulamentul
intern, ca sanctiune disciplinara;
b) in cazul in care salariatul este
arestat preventiv pentru o perioada
mai mare de 60 de zile, in
conditiile Codului de procedura
penala;
c) in cazul in care, prin decizie a
organelor competente de expertiza
medicala, se constata inaptitudinea
fizica si/sau psihica a salariatului,
fapt ce nu permite acestuia sa isi
indeplineasca atributiile
corespunzatoare locului de munca
ocupat;
d) in cazul in care salariatul nu
corespunde profesional locului de
munca in care este incadrat.

Concedierea este reglementata


de Codul Muncii
Dreptul Muncii
Detalii: Concediere

Contract individual de munca

Contractul in temeiul caruia o


persoana fizica, denumita salariat,
se obliga sa presteze munca pentru
si sub autoritatea unui angajator,
persoana fizica sau juridica, in
schimbul unei remuneratii
denumite salariu.

Clauzele contractului individual de


munca nu pot contine prevederi
contrare sau drepturi sub nivelul
minim stabilit prin acte normative
ori prin contracte colective de
munca.

Contractul individual de munca se


incheie pe durata nedeterminata.
Prin exceptie, insa, contractul
individual de munca se poate
incheia si pe durata determinata,
in conditiile expres prevazute de
lege.

Contractul individual de munca


este reglementat prin Codul Muncii
Dreptul Muncii
Detalii: Contract individual de
munca

M
Munca fortata Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Munca fortata este interzisa prin lege.

Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa de autoritatile publice:


a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;
c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in conditiile legii;
d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte si, in general,
in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia.

Munca fortata este reglementata prin Codul Muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Munca fortata

R
Relatii de munca Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte.

Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca.

In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.

Relatiile de munca sunt reglementate de Codul muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Relatii de munca

S
Salariat Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a
constiintei sale, fara nici o discriminare.

Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Drepturile si obligatiile, cadrul juridic al salariatului, sunt definite in Codul muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Salariat

Suspendarea contractului de Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.
munca
Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute la alin. (2), daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale
de munca sau regulamente interne nu se prevede altfel.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Suspendarea contractului individual de munca este reglementata in Codul Muncii


Dreptul Muncii
Detalii: Suspendarea contractului de munca
T
Tichete cadou Hartii valorice nefungibile, putandu-se folosi doar ca instrument de plata a bunurilor / serviciilor oferite de unitatile comerciale afiliate.

Valoarea unui tichet cadou poate fi de 10 RON sau multiplu de 10, fara a depasi 50 RON

Emiterea si distribuirea tichetelor cadou se face de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, prin acordarea licentei de functionare.

In conformitate cu Legea nr. 193/2006, tichetele cadou se pot utiliza pentru:


- campanii de marketing
- studiul pietei
- promovare
- protocol
- cheltuielile de reclama si publicitate
- cheltuieli sociale

Mai multe detalii despre tichetele cadou pot fi regasite pe site-ul specializat: Tichete cadou
Dreptul Muncii
Detalii: Tichete cadou

Tichete de masa Tichetele de masa sunt bonuri valorice folosite ca instrument de plata in centrele si unitatile alimentare afiliate.

Tichetele de masa se emit de catre unitatile cu activitate specializata in domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate
cantine-restaurant sau bufete.

Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul
Finantelor, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.

Legea care reglementeaza domeniul tichetelor de masa este: Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Dreptul Muncii
Detalii: Tichete de masa

Tichete de vacanta Bonuri de valoare, ce pot fi acordate de catre angajatorii care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, avand ca scop sprijinul dat pentru recuperarea si intretinerea capacitatii
de munca a personalului salarial.

Tichetele de vacanta sunt emise de catre unitati specializate, denumite emitenti. Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sunt: 10,20, 30, 40 si 50 lei.

Operatorii economici cu activitate de turism din Romania, autorizati de Ministerul Turismului, conform Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare, care detin structuri de primire turistice clasificate si/sau agentii de turism licentiate si care accepta tichete de vacanta
ca modalitate de plata, se denumesc unitati afiliate

Mai multe detalii pot fi regasite pe site-ul specializat: Tichete de vacanta


Dreptul Muncii
Detalii: Tichete de vacanta

Z
Zilier persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni
romani sau straini, in conditiile legii.

Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi,
corespunzator cu 8 ore de munca. Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Activitatea zilierilor este reglementata de: Legea 52/2011


Dreptul Muncii
Detalii: Zilier

Regulament Ordine Interioara


Prescurtat - ROI

Numit in Codul Muncii "Regulament Intern".

Document prin care se reglementeaza normele de disciplina a muncii, de conduita si comportament pentru personalul muncitor ce-si desfasoara activitatea intr-o unitate economica.
Regulamentul de ordine interioara cuprinde:
- dispozitii generale, care prevad obligatiile personalului muncitor al unitatii, precum si ale studentilor, elevilor si ucenicilor care isi desfasoara temporar practica in productie etc.;
- obligatiile si indatoririle conducerii intreprinderii, asigurarea conducerii si organele prin care aceasta se realizeaza, programarea sedintelor ordinare si precizarea conditiilor in care se pot
convoca cele extraordinare;
- obligatiile compartimentelor de munca privind protectia muncii;
- folosirea masinilor, instalatiilor, materiilor prime si materialelor etc.;
- obligatiile si indatoririle personalului muncitor de executie, respectarea instructiunilor si a legislatiei, perfectionarea profesionala, apararea proprietatii obstesti etc.;
- organizarea timpului de munca, regimul de lucru, accesul personalului strain in intreprindere, programarea concediilor de odihna etc.;
- respectarea normelor eticii;
- recompensele si modul de acordare a acestora etc.;
- sanctiunile disciplinare.

S-ar putea să vă placă și