Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VINTILĂ BRĂTIANU”
Ştefăneşti, Str. Coasta Câmpului nr. 42, 117715;
Tel/fax: (+4)0248266700; email: vintilabratianu2015@gmail.com

Nr. înreg. Vizat, Director: Prof. Sofronie Cornelia


Profesor: Mican Cristian-Ionuț
An şcolar: 2019 - 2020
Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 Vizat, Șef comisie: Prof. Mican Cristian

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VI-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1 Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artisitic în cazul artelor tridimensionale;
1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei lucrări de artă, cu mijloacele de expresie;
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistic, plastic și decorativăîn timp și spațiu.

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:


2.1. Utilizarea în context variate a instrumentelorcorespunzătoare diferitelor tehnici;
2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat.

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;


3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii;
3.2. Realizarea de produse artisice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare.
1
CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut:
1Recapitulare. Artele plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar (culori primare, binare de gradul I şi II, culorile calde şi reci, culorile complementare);
5. Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic (Linia valorată și Pata valorată);
6. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică;
7. Gamele cromatice;
8. Acordurile cromatice;
9. Dominanta cromatică;
10. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului);
10.1 Desenul în creion, cărbune.
10.2 Tratarea picturală.
10.3 Tratarea decorativă;
11. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, crochiuri;
12. Compoziția decorativă.
13. Ritmul în compoziția decorativă;
14. Istoria Artei europene: Arta medievală, Renașterea, Barocul, Clasicism, Rococo, Neoclasicism, Romantism, Realism. Secolele XIX-XX.
15. Prin Muzeul de Artă: Expoziția.

2
PLANIFICARE ANUALᾸ
Anul școlar 2019-2020

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt. ore
SEMESTRUL I
1. Lumea păsărilor 2.1. Utilizarea în context variate a Lecția 1. Arte plastice: ramuri, genuri, spațiul Semestrul I -
(recapitulare) instrumentelor corespunzătoare plastic 15 săptămâni
diferitelor tehnici; Lecția 2. Instrumente și materiale. Tehnici de S1
3.1 Valorizarea propriilor idei și a lucru S2 Probă practică de
sentimentelor exprimate prin limbaj Lecția 3. Culorile spectrului solar. Clasificarea S3 5 aptitudini
plastic în cadrul unor compoziții culorilor: primare, binare de gradul I și II . S4 Cercul lui Itten
proprii; Lecția 4. Clasificarea culorilor: culori S5
3.2 Realizarea de produse artisice complementare, culori calde și reci. Nonculori.
creative, originale și funcționale, în 5. Evaluare.
cadrul orelor de educație plastică.
2. Legături 1.2 Corelarea mesajului artisitic al Lecția 1. Operarea cu valoarea ca element de
invizibile unei lucrări de artă, cu mijloacele de limbaj în spațiul plastic Ramă cu frunze de
expresie; Lecția 2. Contrastele cromatice ca mijloace de S6 toamnă
2.1 Utilizarea în context variate a expresie plastică S7 Pom de toamnă
instrumentelor corespunzătoare Lecția 3. Contrastul valoric ca mijloc de S8 6 Peisaj de toamnă
diferitelor tehnici; expresie plastică S9 Focul lui Sumedru
2.2 Adecvarea limbajului plastic Lecția 4. Game cromatice S10 Peisaj de
folosit la comunicarea mesajului Lecția 5. Acorduri cromatice. Dominanța S11 Halloween
intenționat; cromatică
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 6. Recapitulare și evaluare
sentimentelor exprimate prin limbaj
plastic în cadrul unor compoziții
proprii.
3. Călătorii 1.3 Recunoașterea diferitelor forme Lecția 1. Tehnici grafice. Valorația prin linie și Hașurarea de
de comunicare artistic, plastic și suprafață în creion și cărbune forme geometrice
decorativăîn timp și spațiu; Lecția 2. Tratarea picturală S12 suprapuse si
2.1 Utilizarea în context variate a Lecția 3. Tratarea decorativa S13 4 intercalate
instrumentelor corespunzătoare 4. Recapitulare și evaluare S14 Pete spontane prin
diferitelor tehnici; S15 fuzionare
2.2 Adecvarea limbajului plastic Peisaj de iarnă
folosit la comunicarea mesajului Felicitare de
3
intenționat; Crăciun
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 21.12.2019 –
sentimentelor exprimate prin limbaj 12.01.2020
plastic în cadrul unor compoziții Vacanța
proprii. intersemestrială
SEMESTRUL al II-lea
4. Arta populară 1.1 Decodificarea mesajelor Lecția 1. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, Semestrul al II-
transmise prin limbaj artisitic în crochiuri etc. lea
cazul artelor tridimensionale; Lecția 2. Forme naturale. Forme plastice, plane, S16 20 săptămâni
1.3 Recunoașterea diferitelor forme spațiale S17
de comunicare artistic, plastic și Lecția 3. Compoziția decorativă. Stilizarea și S18 8
decorativăîn timp și spațiu; modelul S19
3.1 Valorizarea propriilor idei și a Lecția 4. Ritmul în compoziția decorativă S20
sentimentelor exprimate prin limbaj Lecția 5. Ritmul în compoziția plastică S21
plastic în cadrul unor compoziții 6. Recapitulare și evaluare S22
proprii; S23 În S23 se derulează
3.2 Realizarea de produse artisice Școala Altfel (2
creative, originale și funcționale, în -6.03.2020)
cadrul orelor de educație plastică.
5. Pagini din istoria 1.1 Decodificarea mesajelor Lecția 1. Antichitatea europeană S24
artei europene transmise prin limbaj artisitic în Lecția 2. Arta medievală S25 Laptop
cazul artelor tridimensionale; Lecția 3. Renașterea în Italia; Țările de Jos; S26 Proiector
1.3 Recunoașterea diferitelor forme Franța; Germania. S27 9 Albume de artă.
de comunicare artistic, plastic și Lecția 4. Barocul. Secolele XVII–XIX S28
decorativăîn timp și spațiu; Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neo- S29 06 – 21.04.2020
2.2 Adecvarea limbajului plastic clasicism, romantism, realism). Franța, S30 Vacanța de
folosit la comunicarea mesajului Germania, Anglia, Italia S31 primăvară
intenționat. Lecția 5. Secolele XIX–XX. Franța–Paris. S32
6. La pas prin 1.2 Corelarea mesajului artisitic al Una dintre ore se
Muzeul de Artă unei lucrări de artă, cu mijloacele de Lecția 1. Expoziția S33 3 va desfășura în
expresie; Lecția 2. Cum organizăm o expoziție S34 Săpt. Altfel, la
3.2 Realizarea de produse artisice Lecția 3. Expresivități ale limbajului plastic S35 Muzeu
creative, originale și funcționale, în 4. Recapitulare finală. Vacanța de vară
cadrul orelor de educație plastic. 13 iunie - 13 sept.

S-ar putea să vă placă și