Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

CATEDRA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Lucrul individual

Tema : Studiu privind mediul de marketing al companiei

BMW

A elaborat : PANTEA ELENA gr. 171


Conducator stiinţific: Guja Anatol, lector univ.

Chişinău 2018

1
Cuprins

1 Notiuni generale privind mediul de marketing……..3

2 Prezentarea Companiei BMW……………………..7

3 Studiu de caz ………………………………………13

4 Concluzii……………………………………………28

5 Bibliografie…………………………………………29

2
Mediul de marketing- al unei organizaţii este reprezentat de
totalitatea factorilor din interiorul sau exteriorul organizaţiei, care influenţează
activitatea acesteia direct sau indirect, pe termen lung sau scurt.
Departamentul de marketing al unei companii îşi asumă responsabilitatea
majoră de a identifica şi prezice schimbările importante de mediu. Departamentele
de marketing au metode bine organizate pentru a strânge informaţii despre mediul
înconjurător. De asemenea, cei din departamentul de marketing petrec mai mult timp
în mediul real alături de clienţi şi competiţie. Prin efectuarea unor analize sistematice
agenţii de marketing pot revizui şi adapta strategiile de marketing pentru a face faţă
noilor provocări şi oportunităţi de pe piaţă.

Mediul de marketing are două componente principale: micromediul şi


macromediul. Micromediul este format din acei factori care influenţează direct
capacitatea firmei de servire a clientelei. Aceşti factori sunt: firma însăşi, furnizorii,
distribuitorii, clienţii, concurenţii şi publicul. Macromediul este format din
ansamblul factorilor sociali care acţionează asupra micromediul firmei. Aceştia sunt
factorii demografici, economici, naturali, tehnologici, politici şi culturali.

Micromediul reprezintă totalitatea factorilor care afectează activitatea firmei


direct, permanent şi puternic. Deci, micromediul este alcătuit din factorii care
afectează capacitatea companiei de a-şi satisface clienţii şi anume furnizorii,
intermediari comerciali, clienţii de pe piaţă, concurenţii şi publicul.
Furnizori pot fi întreprinderi sau persoane particulare, reprezentând o
categorie importantă pentru că ei asigură, pe baza unor relaţii de vânzare-cumpărare,
resursele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al organizaţiei. Ei se
împart în trei mari categorii:
- furnizori de bunuri materiale (materii prime, materiale, echipamente etc.), asigură
elementele de bază fără de care produsele întreprinderii nu pot să fie realizate astfel
încât să satisfacă nevoile clienţilor.
Livrarea materialelor cu întârziere sau cu lipsuri, grevele şi alte evenimente pot
afecta desfacerile pe termen scurt, iar pe termen lung ele pot avea o influenţă
negativă asupra renumelui de care se bucură firma în rândul clienţilor săi.
-prestatori de servicii, importanţi pentru că ei asigură realizarea unei game largi de
servicii necesare îndeplinirii obiectului de activitate al întreprinderii (de exemplu,
consultanţă de marketing, servicii bancare, audit financiar etc.)
- furnizori de forţă de muncă se constituie în factori de mediu, cu influenţă
importantă în activitatea oricărei întreprinderi, datorită rolului factorului uman în
procesul muncii.

În sfera acestor furnizori se cuprind, în principal, unităţile de învăţământ (pentru


economişti şi
Academia de Studii Economice din Bucureşti), oficiile de forţă de muncă, precum
şi persoanele
3
precum şi persoanele aflate în căutarea unor locuri de muncă.
Intermediarii comerciali ajută compania sa promoveze, să vândă şi să-şi
distribuie produsele consumatorilor finali. Aceştia îi includ pe vânzători, firme de
distribuţie fizică, servicii de marketing ale agenţiilor şi intermediarii financiari.
- Aceşti intermediari facilitează realizarea în practică a orientării de marketing
a producătorilor de bunuri şi servicii. Principalele categorii de intermediari
care îndeplinesc funcţii de marketing sunt: intermediarii cu funcţii comerciale
(angrosişti, detailişti)
- intermediarii cu funcţii de distribuţie fizică a bunurilor (întreprinderi de
transport, depozite)
agenţii apecializate în servicii de marketing (cercetare, consultanţă, reclamă)
Clienţii întreprinderii reprezintă cea mai importantă componentă a
micromediului întreprinderii, nevoile lor reprezentând punctul de plecare în
fundamentarea obiectivelor politicii de marketing a întreprinderii. În funcţie de
statutul lor şi de natura solicitărilor faţă de produsele întreprinderii, clienţii, împărţiţi
în trei mari categorii, se clasifică în două mai grupe:
a) consumatori finali;
b) intermediari.
Consumatorii finali ai produselor sunt cei care asigură piaţa de desfacere a
produselor întreprinderii.
Intermediarii (mai rar utilizaţi în cadrul pieţei bunurilor productive) sunt agenţi
economici care ajută întreprinderea să-şi vândă produsele către consumatorii finali.
Ei sunt utilizaţi în zonele în care nu există posibilitatea distribuţiei produsului printr-
o reţea proprie.

Concurenţii reprezintă o altă componentă de bază a micromediului


întreprinderii.Conceptul de marketing spune că pentru a avea succes, o companie
trebuie să ofere clienţilor o satisfacţie mai mare decât concurenţa. Ei sunt nelipsiţi
din cadrul unui mediu economic cu adevărat concurenţial, specific unei veritabile
economii de piaţă. Competitorii se deosebesc între ei prin rolul pe care-l joacă în
raporturile cu clienţii atitudinea faţă de noutăţi, de modificările pieţei, de mijloacele
promoţionale utilizate etc.
Analiza concurenţei are în vedere, în principal, tipul (directă sau indirectă) şi
mărimea acesteia.
Mediul de afaceri al unei companii include şi diverse tipuri de public. Un
public este orice grup care are un interes efectiv sau potenţial sau care influenţează
capacitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele. Cele mai importante tipuri
de public sunt: publicul financiar, publicul media, publicul guvernamental,
publicul cetăţenilor, publicul local, publicul general, publicul intern. Simpla
prezenţă pe piaţă a unei întreprinderi determină un contact permanent ale acesteia
cu micromediul. Organizaţia intră într-un ansamblu de relaţii, prin intermediul
cărora îşi proiectează şi apoi finalizează activitatea economică . Este vorba, într-o
primă fază, de achiziţionarea de mărfuri şi servicii, de asigurarea necesarului de
resurse financiare umane şi materiale, iar într-o altă fază, de comercializarea
4
produselor sale către publicul-ţintă. Aceste relaţii care au loc între întreprindere şi
componentele micromediului său, reprezintă, prin rolul şi conţinutul lor, relaţii de
piaţă. Ele sunt relaţii de colaborare ce se stabilesc între întreprindere şi furnizorii
şi/sau clienţii săi.

Macromediul firmei
Macromediul este format din totalitatea factorilor din exteriorul companiei care-i
influenţează activitatea indirect (prin intermediul micromediului), pe termen lung.
Prin urmare macromediul este alcătuit dintr-un spectru mai larg de factori care
afectează micromediul – demografici, economici, naturali, tehnologici, politici şi
factori culturali
Elementele macromediului pe care trebuie să le aibă în vedere orice
organizaţie sunt:
- mediul demografic
Demografia reprezintă studiul populaţiei umane în termeni ca dimensiune,
densitate, locaţie, vârstă, gen, rasă, ocupaţie şi alte statistici. Mediul demografic
este de interes major pentru agenţii de marketing pentru că implică oamenii, iar
oamenii crează pieţele. Creşterea explozivă a populaţiei are implicaţii majore
pentru afaceri. O populaţie în creştere înseamnă nevoi mai multe care trebuie
satisfăcute. În funcţie de puterea de cumpărare pot creşte şi oportunităţile pieţei.
- mediul economic
Este alcătuit din factorii care afectează puterea de cumpărare a consumatorului şi
modul în care acesta cheltuieşte. Naţiunile diferă mult ca nivele de distribuţie a
veniturilor. Specialiştii de marketing trebuie să fie atenţi la tendinţele majore şi la
modurile în care cheltuiesc consumatorii.
- mediul natural
Implică resursele naturale necesare ca materii prime de comercianţi sau care sunt
afectate de activităţile de marketing. Specialiştii de marketing trebuie să ţină cont
de câteva tendinţe în evoluţia mediului natural. Prima se referă la accentuarea
lipsei de materii prime. O a două tendinţă legată de mediu este creşterea poluării. O
a treia tendinţă este creşterea intervenţiei guvernamentale în managementul
resurselor naturale.
- mediul tehnologic
Este poate cel mai dramatic factor care ne influenţează destinul. Tehnologia a făcut
minuni precum antibioticele, transplanturile de organe, computerele şi Internetul.
Noile tehnologii creează noi pieţe şi oportunităţi. Fiecare nouă tehnologie
înlocuieşte una deja existentă. Orice firmă trebuie să ţină cont de nivelul tehnologic
din domeniul în care activează.
- mediul politic
Este reprezentat de legi, agenţii guvernamentele şi grupuri de presiune care
influenţează sau limitează anumite asociaţii sau indivizi. Deciziile de marketing
sunt puternic afectate de transformările din mediul politic.
- mediul cultural

5
Este alcătuit din instituţii şi alţi factori care afectează valorile, percepţiile,
preferinţele şi comportamentele de bază ale unei societăţi. Oamenii cresc într-o
anumită societate care le modelează convingerile şi valorile. Ei adoptă o
perspectivă de ansamblu care le defineşte relaţiile cu ceilalţi. Valorile culturale
majore ale unei societăţi sunt exprimate în viziunea oamenilor despre ei şi despre
ceilalţi, la fel ca şi viziunea despre organizaţii, societate, natură şi univers.
Fructificarea ocaziilor oferite de mediul extern ori contracararea ameninţărilor
acestuia este determinată de potenţialul întreprinderii, de capacitatea sa de a realiza
acest lucru. Importanţa cunoaşterii întregului mediu de marketing de către firmă este
crucială, iar marketingul este cel care trebuie să realizeze adaptarea firmei la mediu.
O adaptare eficientă nu se poate realiza decât dacă mediul este foarte bine cunoscut.
Potentialul intrprinderii întreprinderea are un potential ridicat atunci cînd
există un echilibru între cele trei capacitate- productivă financiară şi organizatorică
pe de o parte şi capacitatea comercială pe de altă parte iar volumul activiţii, este
suficient de mare ca să acopere o cotă însemnată de piţă

În procesul aprovizionării proprii si al desfacerii prosuselor si


serviciilor întreprinderea intră în relaţii de concurenţă cu întreprinderile cu un profil
similar. Domeniile de interes în care acţionează întreprinderea determină şi crearea
unor relaţii cu alte întreprinderi respective:

Relaţiile de piaţa apar fie din inţiativa întreprinderii, fie din răspunsul acesteia
la acţiunile altor întreprinderi.
Relaţiile de concurenţă sunt relaţii de confruntare între două sau mai multe
întreprinderi care evoluiază pe aceiaşi, dispunnîndu-şi oportunităţiile pe care le oferă
piata bunului respective.
Relaţiile de complementaritate sunt relaţii de parteneriat şi de cooperare
determinate de necesitatea participării financiare a mai multor firme pentru
realizarea unor obiecte comune.
Relaţiile întreprinderii în cadrul filierei sale industriale. Filierea industrială
este ansamblul etapelor producţiei care permite trecerea de la materia primă la
produsul final care va fi vîndut pe piaţă.

Prezentarea si analiza companiei de automobile


6
BMW

BMW, acronimul pentru Bayerische Motoren Werke AG (în română Uzina


Bavareză de Motoare SA), este un
producătorgerman de automobile, motociclete și motoare. BMW este o companie
germană organizată ca societate pe acțiuni, înregistrată în DAX la Bursa din
Frankfurt.
În anul 2010, BMW Group a înregistrat cel mai bun an din istorie, cu un total de
1,46 milioane livrări, din care 1,22 milioane BMW și 234.175 MINI.
Sigla alb-albastră folosită până în prezent, utilizează aceleași culori ca ale
steagului Bavariei, sugerând simultan o elice albă care se rotește având ca fundal
un albastru similar cu cel al cerului. Originile cadranelor albe și albastre din sigla
BMW nu au nimic de-a face cu o elice. În schimb au de-a face cu culorile naționale
ale landului Bavaria, care este desigur inclus în numele companiei.
Se pare că mitul elicei a fost rezultatul unor publicații tehnice din anii 1920 ce
furnizau informații despre serviciile oferite pentru motoarele de avioane BMW.
Când BMW a luat ființă din compania Rapp (sigla celor de la Rapp era
reprezentată de un cerc având în centru capul unui cal negru), au refolosit cercul, și
au inserat în centru o imagine în oglindă a culorilor naționale ale Bavariei. Albul și
albastrul au fost inversate în cerc față de poziția lor pe steagul bavarez, datorită
considerentelor legale legate de utilizarea acelui simbol național în cazul unei
mărci comerciale. Dar corespondență dintre numele companiei și imaginea din
logo a continuat.
Grila frontală caracteristică, de forma „rinichi dublu”, a fost prima dată folosită la
modelul BMW 303, la începutul anilor 1930.
Firma BMW, este una din marile firme de automobile la nivel mondial, având ca
subdivizii ale sale alte companii producătoare de automobile, cum ar fi: BMW
MINI și Rolls-Royce. Marca britanică Rover a fost (1994 - 2000) parte a
concernului. Formula 1:BMW Sauber, Williams.
Sloganul german original al firmei este „Freude am Fahren”, ceea ce se traduce
liber prin: Plăcere la condus, Plăcere la volan, în engleză: „The Ultimate Driving

7
Machine”, ceea ce se traduce aproximativ prin: Cea mai sofisticată / Ultima
mașină de condus.
În sectorul de piață al autoturismelori, BMW se află în competiție directă cu
alte nume prestigioase din domeniul fabricanților de automobile: Acura, Alfa
Romeo,Audi, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Lexus, Lincoln, Mercedes-
Benz, Volvo, Porsche, VW. Înaintea celui de-al doilea război mondial
Precursor al firmei BMW, au fost în 1913 fondată de Karl Rapp, firma „Rapp
Motorenwerke GmbH”. Fiind inițial o uzină de fabricare de motoare. În tînara
firma, inginerul Max Fritz a inventat 1917 motorul de avion cu supracomprimare,
motor care putea să urce la înălțimi mai mari.

Motor de avion BMW 801


Construcția motorului fiind foarte bună, compania a semnat un contract cu
armata Regatului Prusiei pentru construirea de 2.000 motoare de tipMotor
V12 asigurându-și astfel viitoarea dezvoltare. Comanda a presupus finanțarea
suplimentară, care a fost asigurată prin asocierea lui Rapp cuCamillo
Castiglioni și Max Friz.
Cu toate că la sfârșitul primului război mondial și a Tratatului de la Versailles, cînd
se părea că a venit sfârșitul companiei BMW (motorul fiind singurul produs),
pentru că Germaniei i-a fost interzis ca cinci ani să mai producă motoare de
avioane, la data de 17 iunie 1919 s-a înregistrat cu un BMW IIIa, în secret, o
înălțime de 9.760 de metri, atunci record mondial.
1922 principalul acționar Camillo Castiglioni a părăsit firma, a luat dreptul
numelui BMW și s-a dus la firma bavareză de aeronave: „Bayerische Flugzeug-
Werke” (BFW).
Bayerische Flugzeug-Werke au rezultat din Gustav-Otto-Flugzeugwerk, înființate
la data de 7 martie 1916, de Gustav Otto, un fiu a lui Nikolaus Otto,
inventatorul Motorului-Otto. Localizarea uzinei în cartierul Milbertshofen a fost
aleasă pentru că era aproape de Gustav-Otto-Flugzeugwerk. De aici rezultă și data
înființării uzinei BMW pe data de 7 martie 1916.
Simultan cu lărgirea capitalului social compania și-a schimbat numele
în Bayerische Motoren Werke GmbH, devenind o societate cu răspundere limitată
(SRL). Asocierea și creșterea prea rapidă a firmei a creat și victime,
fondatorul Karl Rapp, fiind nevoit să părăsească compania, care a fost preluată de
8
industriașul austriac Franz Josef Popp în 1917 și apoi redenumită BMW
AG în 1918, transformîndu-se într-o societate pe acțiuni (SA).
După ce Tratatul de la Versailles a interzis producerea de avioane în Germania, ca
urmare Gustav Otto și-a închis fabrica de avioane, iar BMW a trecut la producția
de material rulant pentru căi ferate, specializîndu-se în producția de frîne.
În anul 1923 Max Friz și Martin Stolle au creat prima motocicletă R 32 cu motor
boxer și antrenare cu cardan (principiul de bază care a rămas pîna în zilele de azi)
și cadru cu țeavă dublă. Pentru construcția modelului, Friz a necesitat doar cinci
săptămâni.
Din anul 1924 au fost re-fabricate motoarele de aeronave. „Trenul-Zeppelin” cu
motor de aeronavă, BMW din 1930 a fost antrenat de un motor BMW[7] de
aeronave cu elice în spate, al trenului în formă de Zeppelin.
În 1928, BMW a achiziționat în Eisenach, Farzeugfabrik Eisenach AG, un
producător de mașini mici Dixi, și așa a devenit producător de automobile. La 22
martie 1929 BMW produce primul autoturism în serie. ModelulBMW 3/15 DA
2 care au fost o licență de British Austin Seven.
Cu noul model 326 (1935), 327 (1937) și în 1936 prezentatul sport Roadster
328 au apărut modele atractive.
În timpul celui de-al doilea război mondial

BMW R75 Sahara (1942)


Producția de motoare de avioane în 1934 al firmei „BMW Flugmotorenbau
GmbH” noi înființate, urma în fabricile: „BMW
FlugmotorenfabrikAllach GmbH” și „BMW Flugmotorenfabrik Eisenach GmbH”.
În anul 1941 la „Niederbarnimer Flugmotorenwerke GmbH”,
în Zühlsdorf șiBasdorf (Wandlitz). În anul 1944 cifră de cîștig la vînzare era,
750 milioane RM (Reichs-Mark), realizată de aproximativ 56.000 de angajați, din
care aproximativ 50 la sută erau cu muncă obligatorie.
BMW producea motoare de avioane în Allach (un cartier al München-ului) la uzina
II, cu muncitorii la muncă forțată și prizonieri, din lagărele de muncă al Allach-ului
și din alăturatul lagăr de concentrare din Dachau. Tot în această perioadă s-au
construit și foarte multe motociclete pentru a fi utilizate în război.
După cel de-al doilea război mondial[modificare | modificare sursă]

9
BMW 502 (1952-1964)
În anul 1945, principalele uzine din München au fost aproape complet distruse.
Uzina din Eisenach a fost preluată de Uniunea Sovietică și fiind în posesia a
tuturor instrumentelor de producție, a putut oferi din nou toate tipurile de dinaintea
războiului.

BMW Isetta
Acest lucru sa întâmplat chiar și sub numele de BMW. Din moment ce BMW din
München, nu a accept ca sub acest nume, uzinele din Eisenach să producă
autoturisme, au interzis prin decizie de judecată în 1951, ca în Eisenach, pe-
atunci DDR, să se mai producă sub acest nume BMW, autoturisme. După acestea,
produsele din Eisenach au fost oferite sub numele de EMW. În 1952 uzinele din
Eisenach au fost naționalizate și declarate ca:Volkseigenen Betrieb (VEB
Automobilwerk Eisenach).
Sediul fiind distrus în urma bombardamentelor, în uzinele din München, până
atunci nu s-au produs automobile. Firma supraviețuia prin producția
de motociclete, vase de gătit și frâne de vehicule. În 1951 a fost produs primul
automobil „BMW 501”, un model exclusiv de lux cu un motor cu 6 cilindri urmat
de un motor V8. De asemenea, nici autouturismul „Isetta” produs din 1955 sub
licența companiei Italiene ISO, nu a putut reduce criza financiară.

Începutul re-ascendentului firmei

BMW-Glas 3000 V8, 09/1967-09/1968, 389 buc., 2982cm³, 160CP, 200 km/h,
1300 kg, 13,4 l./100km

10
Legendarul BMW 2002(1972)
BMW rămâne independent, dar încă îi lipsește modelul mijlociu de autoturism și
bani necesari pentru dezvoltarea unui astfel de proiect. Industriașul Herbert
Quandt din Bad Homburg, s-a hotărît, ca după o discreditare financiară, urmată de
o creștere al acesteia, el să cumpere acțiunile nevîndute al firmei BMW. Prin
urmare, partea financiară Quant a ajuns la 60% astfel valoarea
influenței bancilori a scăzut.
Vânzând uzină de turbine din cartierul Allach, uzinele BMW au avut
suficient capital pentru dezvoltarea proiectului de autoturisme în clasa mijlocie.
Modelul nou al BMW-ului trebuia să aibe caracter de limuzină dar cu motor
puternic. Această fiind posibil prin falimentul firmeiBorgward în anii '60, care
aveau veritabilul model Isabella.
În anul 1962, noulul BMW 1500 "noua clasă" (cum era atunci numit), după câteva
probleme de inițiere pe piață, și cu versiunile BMW 1800 șiBMW 2000 au avut un
mare succes, care prin victoriile în „Tourenwagen-Rennen” (Raliu de autoturisme
al firmelor cu producție în serie) s-au accentuat. Re-ascendentul definitiv al firmei
BMW, a venit cu prezentarea modelelor „zero doi” (1602, 1802, 2002 / 2002tii) în
anul1966. În anul 1967 firma BMW a preluat firma Hans Glas
SRL din Dingolfing și transferat într-un stand de producție proprie. Unele modele
din „Glas” au mai fost o perioadă produse sub numele de BMW-
Glas cu sigla BMW-ului. Odată cu expirarea acestor modele, dispăruse numele de
„Glas”. Seria BMW E3 prezentată în anul 1968 cu „2500”, mai târziu „2800” și
„3,0 SI” au entuziasmat prin mersul silențios și cu demarajul puternic, lumea
profesională.
Anii 1970 - 1980

BMW E23, seria 7


La sfârșitul anilor 1970, BMW a dezvoltat o variantă sportivă a seriilor „3” și „5”,
acestea numindu-se M3 respectiv M5, inițiala „M” însemnând aici motorsport.
Odată cu apariția modelului din seria 6, a luat naștere proiectul BMW M6.

11
Principalul concurent al modelelor „M” al firmei BMW este reprezentat de
modelele AMG al concernului Mercedes-Benz.
În anii 1970 - 1993 sub Directorul General Eberhard von Kuenheim cifra de
afaceri crescuse de 18 ori, pînă la aproximativ 28 miliarde DM. La autoturisme
producția crescuse de patru, iar la motociclete de trei ori. În acest timp s-au
înființat uzine noi în Germania la Regensburg șiBerlin-Spandau, în Austria, Africa
de Sud și în SUA.
În anul 1973 a fost inaugurat noul sediu al BMW AG-ului „BMW-patru cilindrii”,
conceput de arhitectul vienez Karl Schwanzer, în apropiereaCentrului Olimpic
München.
Anii 1980 - 2000
La începutul anilor 1990, la BMW se credea că numai cu producție mare se poate
supraviețui, pe termen lung, pe piața mondială. BMW-ul având numai automobile
cu tracțiunea în spate, și pentru a nu cheltui în dezvoltarea unori platforme
cu tracțiuni în față, etc., în anul 1994, BMW preia producătorul englez de
automobile Rover Group (Rover, MG, Mini, Land Rover). Datorită faptului că
tradiționalul design și lipsa reputației favorabile pentru Rover, așteptatele vînzări
nu au fost realizate. În plus, concurența între Land Rover și modelul BMW-X, în
anul 1999 nou inițiat (atunci numai X5), toate aceastea s-a dovedit a fi în neregulă,
ceeace în total a costat 9 miliarde DM și demisia directorului, Bernd
Pischetsrieder (în funcție de Director General 1993–1999).
Din anul 2000

BMW F 650 GS Dakar (2004)


Din aceste motive, la 16 martie 2000, BMW s-a retras din proiectul Rover. MG
Rover a fost vândut pentru suma simbolică de 5 lire sterline la o comunitate
de investitori englezi; iar Land Rover pentru o sumă mult mai mare (noul Range
Rover fusese conceput), vândută la firma Ford. Marca MINI a rămas la BMW.
În anul 2003, BMW preia firma Rolls-Royce-Motor Cars de la Rolls-Royce plc.
Un automobil tip sedan de lux, fiind gata proiectat BMW-ul a putut prezența pieții
automobilul cu nume de „Phantom”. Pentru acesta s-a creat un nou sediu
în Goodwood orașul Sussex, iar în fosta fabrică din Crewe se produc numai mașini
de marca Bentley, care au rămas de la firma Volkswagen.

12
Compania germană de maşini BMW are un mediu de marketing foarte bine
poziţionat care ea permis existenta celui mai mare fabricant de automobile de lux
la nivel mondial tot odata a avut o poziţie foarte echilibrată în formarea acestui
succes, cu vânzări bune în mai multe regiuni ale lumii.
Compania are mediul de marketing în stare stabilă , dacă pînă în prezent a reuşit
să fie in topul celor mai de lux maşini din întreaga lume.

Strategie
Strategia companiei este: Identificarea potenţialului şi îcurajarea progresului.Să
recunoaştem unde puterea noastră minte şi folosirea la maxim a fiecărei
oportunităţi . Urmarea unei strategii clare.Scopurile obţinute sunt în esenţă punctul
de pornire pentru alte provocări.Aceasta filosofie inspiră orice individ la BMW
Group.Această influenţeaza structura companiei şi joacă vital în procesul
decizional. Automobilele şi motocicletele care fascineaza oamenii în toată lumea
şi care cîtigă legiuni de noi admiratori în fiecare zi şi un nivel al succesului pe care
îl cunoşte BMW Group porneşte de la putere la putere
Cele 3 ramuri,BMW,MINI şi Rolls Royce,grupul BMW are viziunile clar setate
ferm pe sectorul premium pe piata automobilistiă intenaţională .Obiectivele
strategice fiind definite,BMW este furnizorul leader al produselor şi serviciile
premium.

Ca parte a strategiei BMW a urmărit insistent scopul de a avea proprii


distribuitori pe piţele cheie de desfacere. Reţeaua e alcătuită din 43 locaţii BMW,
astfel grupul are o prezenţa globală şi distribuiri către dealeri locali. Grupul mai are
35 de ramuri în toată lumea, distribuind maşini direct.
Alte 100 şi ceva de ţări fac comerţ cu importatorii locali care reprezintă grupul şi
coordonează reţeaua comercială din ţara lor.Ca rezultat BMW Group este
reprezentat în peste 140 de ţari pe 5 continente

În anul 2010,BMW Group a înregistrat cel mai bun an din istorie, cu un total de
1,46 milioane livrări, din care 1,22 milioane BMW şi 234.175 MINI

Succes internaţional Grupul BMW


Cu cele 3 mărci ,BMW, MINI şi Rolls-Rozce Motor Cars, grupul BMW se află în
sectorul premium al pieţei internaţionale de automobile . Compania ştie cît de
multă consecvenţă implică realizarea obiectivului său.De la cercetare şi dezvoltare
la vînzări şi matketing, Grupul BMW este implicat în promovarea înaltei calităţi
pentru toate produsele şi seviciile sale.Succesul companiei este dovedit de
corectitudinea strategiilor sale.

13
Analiza Macromediului
Activitatea oricărei intreprinderi se afla sub influenta altor factori de mediu, care
actioneaza pe o arie mai larga. Sunt factori de ordin general, avand un caracter
exogen inraport cu agentii ce compun micromediul. Legatura ce se stabileste intre
întreprindere siacesti factori este, de regula, indirecta, influenta lor exercitandu-se
pe termen lung.

Mediul economic
În Germania, exporturile care au fost în mare măsură responsabilepentru
creşterea economică din ultimii ani, a încetat să fie forţa motrica pentru
economie,chiar atunci când acestea au început să scadă spre sfârşitul anului.
Cheltuielile de consum deasemenea, s-au redus. Un impuls pozitiv a generat
ocuparea forţei de muncă pe piaţă pânăla sfârşitul anului. Performanţa in economia
germană ar putea înregistra un ritm de creşterede 1,3% pentru întregul an.Un alt
element important care compune viata economica a spatiului in care
actioneazaGrupul BMW este aprecierea dolarului faţă de euro - Valoarea de dolari
faţă de euro a crescutsemnificativ în timpul celei de-a doua jumătate a anului 2008.
După ce a scăzut intr-un timpredus de aproape 1.60 dolari la euro în luna aprilie,
ajunge la cel mai înalt nivel în doi ani de1.23 dolari la de euro, în luna noiembrie.
Până la sfârşitul perioadei sub raport, s-a stabilizatla un nivel de aproximativ 1.40
dolari la euro. În mod similar, moneda japoneză a crescut învaloare de aproximativ
22% în timpul anului, de consolidare de la 163 yeni la euro, de la începutul anului,
la 127 yeni la euro la sfârşitul anului.

Mediul demografic
Factorii care influenteaza activitatea societatii sunt: numarul populatiei, structurapo
pulatiei pe varsta si pe sexe, durata medie de viata a populatiei, populatia ocupata
si populatia active etc. Importanta resurselor umane in realizarea obiectivelor unei
intreprinderise reflecta in cresterea influentei factorilor demografici asupra
activitatii acesteia.

Globalizarea economică severă, a avut un impact pe pieţele internaţionale de


maşini în 2008. După o perioadă lungă de timp de creştere, numărul de autoturisme
vândute în întreaga lume a scăzut, pentru prima data in ultimii ani. Cele trei
principale pieţele tradiţionale(SUA, Europa de Vest si Japonia) au suferit
dramatice modificari în anumite domenii, în timpce ratele de creştere a pieţelor se
situau la un nivel ridicat, încetinit. In SUA, cifrele de vânzăriau scăzut cu mai mult
14
de 18%. În Europa de Vest a scăzut cu aproximativ 8%. În Germania,aproape 3.1
milioane de autoturisme au fost vândute în 2008, 2% mai puţine decât în
anulprecedent. Consumatorii au rămas reticenti în a cheltui în faţa crizei financiară
în curs de desfăşurare.

Pieţele din Europa de Est înregistrează o uşoară scădere în 2008, cu pieţeleperform


ante diferit de la o ţară la alta. Pe piaţa chineză nu a mai fost capabil să
menţineridicate rate de creştere ca în anii anteriori şi au crescut cu numai 6%. În
India, piaţa a crescutcu numai 2%. În timp ce Japonia a scăzut cu aproape 4%
În contrast cu performanţele slabe în general, masina pe pieţele din America
Latină afacut din nou posibilitatea de a menţine elanul lor în 2008. Vanzarile în
Brazilia au crescut cumai mult de 14%, iar în Argentina cu aproximativ 9%.

Mediul tehnologic
Întreprinderea se implică in dinamica mediului tehnologic atat ca beneficiar cat si
cafurnizor, in principal prin intermediul pietei.
De remarcat, că mediul tehnologic reprezintă astazi una dintre cele mai
dinamicecomponente ale macromediului intreprinderii.
Evolutia mediului tehnologic dobandeste oexprimare concretă prin intermediul
unor elemente specifice, cum sunt: inventiile si inovatiile,marimea si orientarea
fondurilor destinate cercetarii-dezvoltarii, perfectionarea produselor traditionale,
“explozia” produselor noi etc.
BMW Group a lansat un total de şapte modele noi numai in anul 2008, în urma
careia aceste masini au fost testate zi de zi si utilizare de către clienţi în Statele
Uniteale Americii

Mediul cultural
Este format din ansamblul elementelor care privesc sistemul de valori, obiceiuri,
traditii,credintele si normele care guverneaza statutul oamenilor in societate. Pe
baza acestor componente se formează, intre altele, comportamentul de cumpărare
si consum de care vatrebui să tină seama intreprinderea. De altfel, elementele
mediului cultural intervin uneori
curol deciziv in delimitarea segmentelor de piată, in conturarea unei anumite tipolo
gii a cumpărătorilor.

Mediul politic
Reflectă, intr-o alcatuire specifică fiecărei tări, structurile societătii, clasele sociale
si rolul lor in societate, fortele politice si relatiile dintre ele, gradul de implicare a
statului in economie , gradul de stabilitate a climatului politic intern, zonal si
international.
Acestecomponente constituie factori stimulativi sau restrictivi-dupa caz- ai unor
activitati de piaţa.

15
Segmentul de servicii financiare a continuat strategia de orientate regionala deextin
dere. În octombrie 2008, un Acord a fost semnat cu BMW cu privire la stabilirea
unei comune baze pentru servicii financiare, produse în China.

16
Piata de desfacere a Groupului BMW
Livrările grupului BMW (mărcile BMW, Mini și Rolls-Royce) au urcat luna
februarie cu 7,6%, la 151.952 vehicule, un record pentru luna februarie, datorită
cererii solide în Germania și America de Nord.

Brandul BMW a raportat un avans al vânzărilor de 5,2% în februarie, la 131.416


vehicule, în timp ce livrările Mini au urcat cu 27,1%, la 20.303 unități. În perioada
ianuarie-februarie 2015, s-au vândut 255.981 vehicule BMW, o expansiune de
5,7% comparativ cu perioada similară din 2014.

În Germania, vânzările au crescut cu 13,3%, în timp ce în America de Nord


avansul a fost de 13,8%. Livrările noului model BMW X5 au urcat cu 46%.
În primele două luni din acest an, vânzările grupului BMW au crescut cu 7,3%, la
nivelul record de 294.114 vehicule.

Livrarile de automobile sub marca proprie ar putea creste cu 23%, la peste 2


milioane de unitati pana in 2019, conform estimarilor IHS
BMW este lider mondial pe piata auto premium din 2005, cand a depasit
Mercedes, in timp ce Audi ocupa locul al doilea din 2011.
Vânzările grupului BMW au depăşit 2 milioane de automobile pentru prima oară în
istorie anul trecut, asigurând poziţia de lider a producătorului german pe piaţa
maşinilor de lux pentru al zecelea an consecutiv, în pofida competiţiei tot mai
strânse din parte Audi şi Mercedes.

Vânzările sub marcă BMW au urcat cu 9,5% anul trecut faţă de 2013, la 1,81
milioane de automobile, în timp ce la nivel de grup producătorul german a stabilit
un record al livrărilor, ajungând la 2,12 milioane de unităţi,
"Succesul modelelor BMW X4 şi BMW Seria 2 Active Tourer demonstrează
abilitatea noastră de a dezvolta noi vehicule şi de a atrage clienţi. Popularitatea
modelelor i3 şi i8 indică rezultatele bune ale strategiei noastre bazate pe motoare
electrice", a declarat Ian Robertson, directorul de vânzări al BMW.
În 2013, BMW a vândut 1,66 de milioane de automobile sub brand propriu, în timp
ce Audi a ocupat locul al doilea pe piaţa auto de lux, cu 1,58 de milioane de unităţi
comercializate, urmat de Mercedes, cu 1,46 de milioane de automobile vândute.
Astfel, BMW se îndreaptă spre încheierea celui de-al zecelea an consecutiv ca lider
al pieţei auto de lux la nivel global.

17
BMW încheie al zecelea an ca lider al pieţei auto de lux, cu vânzări record
BMW doreşte să introducă pe piaţă un succesor pentru modelul Z4 până în anul
2020. Potrivit şefului de dezvoltare al BMW, Klaus Frohlich, înlocuitorul roadster-
ului Z4 va fi lansat în următorii cinci ani, în colaborare cu Toyota.

Frohlich declară că segmentul modelelor roadster cu două locuri este tot mai redus
şi China, cea mai mare piaţă auto din lume, "nu este interesată de asemenea
maşini".
Ca urmare, succesorul lui Z4 nu se află pe lista de priorităţi a grupului BMW,
deoarece ar aduce vânzări modeste. Anul trecut, bavarezii au vândut doar 5.300
unităţi (în scădere cu 11% faţă de anul anterior) în Europa şi 2.150 unităţi (-13%
faţă de 2013) în SUA.
Potrivit worldcarfans. com, urmaşul lui Z4 ar fi deja în faza de concept. Astfel, Z5
va beneficia de o caroserie din fibră de carbon, ca şi i3 şi i8 şi va fi decapotabil,
deşi germanii nu exclud nici versiunea cu acoperiş. Dacă totul va decurge conform
planului, BMW Z5 şi versiunea "geamănă" a Toyota vor fi lansate în anul 2017.

In sectorul de piata al autoturismelor, BMW se afla in competitie directa cu


alte nume prestigioase din domeniul fabricantilor de automobile: Acura, Alfa
Romeo, Audi, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Lexus, Lincoln, Mercedes-Benz, Volvo,
Porsche, VW, etc.

18
BMW este considerat cel mai pretentios client al furnizorilor de subansamble.
Producatorul solicita cea mai ridicata calitate a pieselor, cea mai dezvoltata
tehnologie, este cel mai competent si cel care stie sa construiasca o relatie placuta
cu furnizorii sai de subansamble si componente pentru automobile. Acestea au fost
principalele obiective ale unui studiu realizat in cursul congresului Automotive
News Europe de la Praga din anul 2007

In randul furnizorilor de echipamente si subansamble pentru BMW se numara


celebrul concern Bosch, care livreaza o serie de componente electronice pentru
sistemele de injectie, ABS sau ESP, sau Borg Warner, producator de unitati de
control al motorului.

Pana acum BMW este singurul producator care a inclus in echiparea serie a
tuturor automobilelor sale sisteme pentru reducerea consumului de combustibil si a
emisiilor de CO2 - BMW Efficient Dynamics. BMW este cel mai de succes
producator de automobile premium din lume. Prestigiul, calitatea,
exclusivitatea,performanta sunt atribute ale unui automobile premium.

TENDINTELE PIETEI
Piata de masini va fi foarte discreta, comparativ cu anul trecut. Se estimeaza
oscădere de 50 procente. Unii factori de îmbunătăţire a situaţiei în acest domeniu
ar fiprelungirea programului de leasing, de repornire a creditelor bancare şi de a
eliminabarierele fiscale a căror punere în aplicare a cauzat multe efecte negative."
Preşedintele Automobile Bavaria Group declara cu privire la situatia pietei din acet
an: "Principaleleprobleme sunt accesul la finanţare, condiţiile restrictive, precum
şi refuzul celor care au banisi doresc sa investeasca intr-o masina" Piata de
masini a avut ,cu siguranţă , o scadere înacest an, de la o piata prospera la o piata
săraca.Criza financiară, care a condus la un declinde pe piata auto, obliga dealeri sa
modifice strategia, pentru a include vânzarea de maşinisecond-hand. În
conformitate cu reprezentanţi ai mai multor importatori, această măsură esteabsolut
necesar pentru a rămâne pe piaţă, având în vedere că, de la începutul
acestuian,raportul fiind de 3/1,s-au vandut trei autoturisme la mana a doua
autoturisme si doar un
autoturims nou. Oficiali importatori de la BMW a afirmat că, în afară de profitulsu
plimentar, de vânzarea maşinilor second
hand poate contribui indirect la creştereavânzărilor de automobile noi şi la
atragerea de noi clienti. "Masina de afaceri second
hand înregistrează o tendinţă ascendentă. Pe de o parte, acesta susţine vânzările d
e automobilenoi, prin comerţ şi, în acelaşi timp, poate constitui o sursă
suplimentară de profit. În al treilearând, este un instrument prin care putem atrage
clientii care anterior nu a considerat BMW,un premium brand ", a spus Dan
Necsoiu, Manager al BMW Group Romania.

19
Segmente de consumatori
Pentru a sti care este grupul tinta caruia i se adreseaza o marca de luxa a fost
intocmit un profil al acestui cumparator. Conform oficialului , cei
care achizitioneaza astfelde masini au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani, sunt
persoane cu gusturi rafinate sicaracter dinamic, au ca hobby sporturile dinamice
gen tenis, schi sau golf, iubesc arta sicalatoriile. In general, sunt manageri de
succes sau proprietari de business-uri cu rezultatebune. In opinia lui Adrian Petcu,
clientii cumpara aceste masini din dorinta de a avea unautoturism care sa
reprezinte o continuare inconfundabila a imaginii si personalitatii lor, dar sipentru
a beneficia de servicii ireprosabile."Succesul BMW se bazeaza pe cresterea
pieteiauto din Romania si in special pe consolidarea pozitiei BMW in segmentul
premium. Un factor esential care a contribuit la cresterea vanzarilor este gama de
produse oferite si in specialdiversificarea acesteia prin introducerea unor modele
noi cum sunt Seria 1 si X3, precum siprin lansarea unor generatii noi ale unor
modele consacrate ca Seria 3 si Seria 7. Acestemodele confirma inca o data ca pot
indeplini exigentele clientilor din Romania. Un rol deosebitde important l-a avut
politica de vanzari adaptata la cerintele specifice pietei, in
specialintroducerea sistemului buy-back si lansarea vanzarilor second hand."
Michael Schmidt,director general Automobile Bavaria.
Capital: Care este vârsta medie a clienţilor BMW?

Franz Jung: Cumpărătorii noştri au o vârstă medie sub 40 de ani şi sunt oameni de
afaceri curezultate bune în munca lor. Dacă vedeţi publicitatea mărcii BMW şi
maşinile, puteţi crede căsunt vehicule făcute special pentru tineri, dar realitatea este
că oameni de toate vârstelecumpără aceste maşini. De fapt, imaginea mărcii este
tânără. De ce? Pentru că oamenii nuvor să se simtă bătrâni. Vindem maşini scumpe
şi doar astfel de persoane şi le pot permite.Banii vin de la oamenii mai în vârstă
care vor să se simtă tineri.

Politica de produs
Gama de produse BMW în România este una foarte variată, cuprinzând atât
întreagaofertă de automobile, cât şi pe cea de motociclete. Astfel sunt satisfăcute
exigenţele tuturor clienţilor, de la cei care preferă o maşină de familie, până la cei
care caută adrenalina într-unautomobil super sportiv dar şi luxos.Seria 1 de la
BMW este una care acoperă segmentul clasei compacte, având totuşiatât valenţele
unei maşini de familie, trăsături business, cât şi sport.Spuneam în introducere că
BMW acordă o mare atenţie detaliului, că fiecare elementeste finisat pentru a crea
o senzaţie unică. Pornind de la design, Seria 1 convinge prin capotaalungită şi
silueta unui coupé că este dedicată plăcerii de a conduce. Aceasta este asiguratăde
motorizările care oferă performanţe generoase cu un consum rezonabil de
combustibil, dedistribuţia ideală 50/50 a greutăţii faţă-spate, sau de sistemele de
asistenţă precum DSC(Controlul Dinamic al Stabilităţii) şi sistemul inteligent de
20
airbag-uri, stopurile de frână cu douăgrade de intensitate şi anvelopele cu sistem de
rulare în caz de pană. Avansând la noua Serie 3, aceasta vine să descompună
caracteristicile polivalente aleSeriei 1 în modele specializate după preferinţe, în
Sedan, Cabrio, Touring şi Coupé. ModeleleSedan sunt cele cu 4 uşi, descrise de
către producător precum limuzine sportive, potrivite
atâtla o deplasare oficială cât şi ca autoturisme sportive. Acest amănunt este de altf
elcaracteristic pentru toate modelele, deoarece BMW foloseşte mereu motoare cu
mai mulţi caiputere decât are cineva nevoie în deplasările zilnice. Nu este totuşi un
lucru negativ, acestlucru asigurând un răspuns prompt al maşinilor la comenzile
şoferului, care va fi încântat derezultate. Modelele Cabrio sunt cele decapotabile,
ideale pentru o plimbare relaxantă pe timpde vară, iar cele Touring sunt ideale
pentru familii care pleacă în concediu, având portbagajulmărit. În cele din urmă
gama Coupé este formată din modele cu 2 uşi, cu un caracter strictsportiv.
După cum se observă, Seria 1 conţine câte puţin din toate aceste elemente
pe careaici le întâlnim separate pe modele dedicate, unul pentru lux si sportivitate
combinate, altulpentru relaxare în aer liber, altul pentru familie şi ultimul pentru
sportivitate pură.O tendinţă uşor de remarcat este aceea a spaţiului interior care
creşte odată cu cifradin dreptul seriei BMW din care maşina face parte. Astfel, din
Seria 5 fac parte limuzine ceadaugă un plus la capitolul confort al pasagerilor, dar
şi un spaţiu de depozitare mai amplu,făcând din modelul Seria 5 Touring maşina
de familie perfectă. Este dotată cu cele mai noisisteme care asigură confort şi
siguranţă maxime. Ca o dovadă că este destinată vacanţelor în familie, fiecare
pasager are un loc la fereastră, chiar şi pasagerul din mijloc, pentru a puteaadmira
peisajul. Cum este posibil? Simplu, prin includerea unui tavan din sticlă; acesta,
pelângă asigurarea unei panorame reuşite, are şi funcţie de ventilaţie.Seria 6 nu
respectă acea tendinţă de care am vorbit mai devreme, în sensul că dacă ar urma
aceeaşi linie ar fi mai spaţioasă decât modelele seriilor anterioare; este însă o
seriededicată sportivităţii combinate cu luxul specific BMW. Este disponibilă în
două variante,Coupé şi Cabrio, ambele echipate cu motoare puternice şi având
dotări inovatoare precumsistemul de menţinere a distanţei faţă de maşina din faţă
sau informaţiile utile disponibiledirect pe parbrizul maşinii (un fel de hologramă),
pentru a nu pierde contactul vizual cudrumul.De departe cele mai luxoase limuzine
dintre cele produse de BMW sunt cele careaparţin Seriei 7. Acestea se deosebesc
prin luxul lipsit de compromisuri de orice fel. Efectivfiecare element este
simplificat şi tehnologizat înspre atingerea unui nivel de lux care impuneun nou
standard. Câteva dintre facilităţile demne de amintit sunt farurile adaptabile,
careurmează drumul atunci când se iveşte o curbă, butonul cu telecomandă pentru
deschidereauşii garajului direct din maşină, humidor-ul pentru cei care vor să
savureze trabucuri păstrate în condiţii optime, mini-frigiderul în care pot fi
menţinute reci câteva băuturi rafinate, sistemulmultimedia ce cuprinde monitoare
LCD (în tetierele scaunelor din faţă) astfel încât pasageriisă poată urmări filme, şi
un sistem ultra performant de 13 difuzoare pentru o calitate asunetului
excepţională. Un sistem inovator numit iDrive face ca elementele esenţiale
sărămână în câmpul vizual al şoferului pentru mai multă siguranţă la drum. În acest
21
sens, unecran LCD se află în consola centrală, ca şi în imagine.BMW nu a lăsat
descoperit nici segmentul maşinilor de teren, care este reprezentat înRomânia prin
modelele X5 şi mai recentul X3. Acestea includ toate caracteristicile standardale
modelelor BMW - lux, motorizări care să asigure un răspuns prompt în ciuda
greutăţiisporite a unui vehicul de teren şi nu în ultimul rând integrează sistemul
xDrive care asigurătracţiune completă şi inteligentă. Acest sistem alocă pentru
fiecare roată individual o anumităputere în funcţie de suprafaţa pe care se
deplasează autovehiculul. Astfel nu mai pot apărea
probleme cu împotmolirea maşinii sau lipsa de aderenţă. Modelul X5 culminează c
amotorizare cu o variantă de 355 CP, iar X3 cu un motor de 225 CP. Este uşor de
observat căpentru asemenea vehicule deplasarea pe teren accidentat este o sarcină
obişnuită.O clasă aparte a maşinilor BMW o reprezintă clasa M. Pentru
cunoscători, simplapronunţie a acestei litere înseamnă viteză, agilitate şi foarte
mulţi cai putere. Maşinile dinclasa M sunt atât de sportive încât pot fi numite cu
uşurinţă maşini de curse. Pentru cei caredoresc să atingă 100 km/h în mai puţin de
4.7 secunde, modelele M3, M5 le pot satisface pedeplin dorinţele. Semnul
distinctiv al unui M este prezent pe toate modelele şi constă într-omică grilă aflată
deasupra roţii din faţă, precum în imagine. M3 este cel mai bătrân model,care
păstrează liniile penultimei Serii 3. De curând a fost lansat şi în România noul
model M5,mai spaţios şi cu trăsături ce amintesc de cea mai recentă Serie 5 de la
BMW. Cum ne-aobişnuit deja producătorul bavarez, fiecare model are ceva special
faţă de o maşină classică.
În cazul maşinilor de curse este caracteristic pe lângă un motor foarte puternic şi zg
omotulinfernal produs de acesta în timpul funcţionării. „Noul M5 nu este o maşină
sport care doreştesă atragă atenţia asupra sa cu multă gălăgie şi agitaţie, cu un stil
extrem, exagerat şi cu oţeavă de eşapament sport, rezonând ieftin. Este un
gentleman printre atleţii de performanţă.”(sursa: BMW Magazin)La prima vedere
este o maşină elegantă ce poate cu succes să facă faţă unei întâlniride afaceri, dar
ascunde secretul dezvăluit doar prin detaliile subtile ale designului său
sportiv,precum scutul de protecţie din faţă mărit, fustele laterale proeminente,
flapsurile şi ţevile deeşapament duble sau prizele de aer laterale tipice modelelor
M, sugerând câte ceva despreinima secretă a maşinii – motorul său.Şi pentru că am
ajuns la motor, în timp ce un M3 dezvoltă 335 CP, ultimul model M5dezvoltă nu
mai puţin de 507 CP (imagine dreapta). Tehnologiile de ultimă oră fac echipă
cuacest motor înspre încântarea celui ce conduce noul M5, asigurând
manevrabilitate perfectă,flexibilitate, stabilitate şi siguranţă. În premieră mondială,
noul BMW M5 dispune de prima cutie de viteze secvenţială dinlume cu şapte
viteze şi sistemul Drivelogic, aceasta rezultând într-un timp foarte scurt
decomutare, dar având şi opţiunea de şofat relaxat. O apăsare rapidă pe butonul
Mdrive de pevolan permite şoferului să transforme o maşină confortabilă într-una
sport pursânge, şi invers.Ultima serie de maşini BMW rămasă pentru prezentare
este seria Z. Aceasta cuprindemodele de tip roadster, cu doar două locuri, cu un
caracter agil şi sportiv. Potrivite pentrudeplasări relaxante în aer liber dar şi pentru
mişcare facilă printre străzile aglomerate aleoraşelor mari, maşinile Z încântă
22
simţurile cu siguranţă. Modelul disponibil acum peste tot înlume şi în România
este Z4, cu două variante de motorizări, una de 2,5 litri şi alta de 3 litri.

Cea din urmă asigură performanţe sportive de invidiat, precum timpul necesar pent
ruatingerea vitezei de 100 km/h: 5.9 secunde.Părăsind lumea automobilelor păşim
într-una a deplasării pe două roţi; BMW nu a uitatsă creeze un segment special de
produse pentru cei ce vor să experimenteze maximul deemoţie şi adrenalină, la
bordul unei motociclete. Cel mai puternic este modelul K1200, cu unsprint 0-100
km/h în 2.8 secunde. Se poate mândri astfel cu noul său motor de 167
CP;amplasarea acestuia face ca centrul de greutate să fie foarte jos, ducând la o
manevrabilitateşi o capacitate de aplecare în curbe excelentă, caracteristică unei
motociclete de curse. Automobile Bavaria importă în România o gamă variată de
motociclete diferite ca motorizare,cea mai puternică dezvoltând 130 CP, iar cea
mai slabă 50 CP. Preţurile variază la fel demult, pornind de la 7.450 EUR (condiţia
de livrare CIP Bucureşti) şi ajungând la 17.950 EURpentru cea mai performantă
dintre motociclete, desigur tot în condiţia de livrare CIP
Bucureşti. Împreună cu afacerile automobilistice, activităţile BMW Group cuprind
dezvoltarea,producţia şi marketingul motocicletelor, totodată cu serviciile
financiare uşor de înţeles pentruclienţii privaţi şi firme.
--- Automobile ---
Cu BMW, MINI şi Rolls-Royce Motor Cars, BMW Group este singurul
producător demaşini din lume care urmăreşte o strategie premium pură pentru toate
sectoarele acoperitede mărcile sale, de la maşini mici exclusiviste până la limuzine
de lux.
--- Motociclete ---
Premium este cuvântul cheie pentru motocicletele BMW Group de asemenea.Strat
egia de succes cuprinde realizarea celor mai bune motociclete, stabilirea
standardelor cuprivire la tehnologie, protecţia mediului şi siguranţă, şi asigurarea
unui serviciu de relaţii cuclienţii profesional în fazele pre şi post vânzare.
--- Servicii financiare ---
BMW Group consideră serviciile financiare un factor cheie pentru succes în
lumeamobilă de astăzi. Astfel, a fost stabilit un portofoliu extins al produselor
care oferă informaţiiavansate şi sfaturi pentru diferite situaţii şi întrebări legate de
sectorul financiar.
Sunt la
dispoziţia clienţilor următoarele servicii: finanţare şi leasing, managementul propri
etăţilor personale, finanţare prin
dealeri. Alte înclinaţii în afaceri sunt în domeniul asigurărilor (prin Bavaria Wirtsc
haftsagentur GmbH), consultare IT şi sisteme integrate (prin Softlab GmbH).BMW
foloseşte produse care exprimă stilul de viaţă ca un factor de diferenţiere
astrategiei sale în industria auto.

23
Politica de preţ
BMW a castigat titlul de cel mai valoros brand auto din Germania
.
Cel de-al patruleaclasament BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands
realizat de Millward Brown
Optimor arată că majoritatea mărcilor îşi păstrează valoarea în ciuda unui climat ec
onomicnefavorabil. Clasamentul, cel mai important de acest gen, măsoară valoarea
în dolari a celor mai importante branduri. Aceasta se realizează combinând
informaţii financiare cu studiirealizate asupra clienţilor şi studii de tip business-to-
business.BMW este şi în acest an ceamai valoroasă marcă germană, ocupând
poziţia 18 în clasamentul general cu o valoare de23,9 miliarde dolari americani.

Preturi BMW Seria 1


-
BMW Seria 1: 3 usi: 21.479,50 – 34.926,50 Euro
12

-
BMW Seria 1: 5 usi: 22.312,50 – 35.759,50 Euro
-
BMW Seria 1: Coupe: 29.631,00 – 40,936,00 Euro
-
BMW Seria 1: Cabriolet: 29.095,50 – 45.101,00 Euro
Preturi BMW Seria 3
-
BMW Seria 3: Sedan: 26.656,00 - 46,767,00 Euro – M3 Sedan: 69.020,00 Euro
-
BMW Seria 3: Touring: 28.560,00 – 47.957,00 Euro
-
BMW Seria 3: Coupe: 33.498,50 – 49.266,00 Euro – M3 Coupe: 71.162,00 Euro
-
BMW Seria 3: Cabriolet: 41.352,50 – 52.598,00 Euro – M3 Cabriolet: 78.659,00
Euro
Preturi BMW Seria 5
-
BMW Seria 5: Sedan: 37.009,00 – 65.509,50 Euro – M5 Sedan: 97.104,00 Euro
-
BMW Seria 5: Touring: 39.508,00 – 67.889,50 Euro – M5 Touring: 99.662,50
Euro
Preturi BMW Seria 6
-
BMW Seria 6: Coupe: 72.590,00 – 84.252,00 Euro – M6 Coupe: 123.046,00 Euro
-

24
BMW Seria 6: Cabriolet: 81.872,00 – 93.534,00 Euro – M6 Cabriolet: 127.925,00
Euro
Preturi BMW Seria 7
-
BMW Seria 7: Sedan: 75.089,00 – 94.843,00 Euro
Preturi BMW X3
-
BMW X3: SUV: 35.878,50 – 52.062,50 Euro
Preturi BMW X5
-
BMW X5: SUV: 55.751,50 – 72.471,00 Euro
Preturi BMW X6
-
BMW X6: Sports Activity Coupe: 60.214,00 – 77.885,50 Euro
Preturi BMW Z4
- BMW Z4: Coupe-Cabrio: 39.900,00 – 51.800,00 Euro

Politica de distributie
Agilitatea şi economie sunt cele mai importante premise în BMW a Grupului la n
ivelmondial de producţie de reţea. Fabricarea produselor se realizeaza in 24 site-uri
din 13 ţări,pe patru continente. Acelaşi lucru este consecventă
a standardelor de calitate, siguranţă, şide la toate procesele de locaţii în întreaga
lume garanţia produselor premium "făcute de cătreBMW Group". Utilizare
resurselor, este principiul călăuzitor in planificarea producţiei. Ca ocorporaţie,
ne asumăm responsabilitatea pentru societate unde suntem. Scopul nostru estede a
fi activ, partener corect pentru aceste regiuni şi a locuitorilor lor. Aşa-numita
"vie"structura permite Grupului BMW de a reacţiona cu flexibilitate la cerintele
clientului şi decerinţele pieţei în întreaga lume. Aceasta include modele de timp de
lucru flexibil şi de timpulde lucru conturi, precum şi capacitatea de a construi alte
numere de anumite modele în altefabrici , dacă este necesar.

Politica de promovare
Pe langa promovare online , a siteurilor de prezentare BMW mai folosesteurmatoar
ele modalitati de promovare:Dealerii auto intentioneaza sa extinda in acest an
sistemul de promovare prin marilecentre comerciale, pentru a compensa, prin
diversificarea retelelor de prezentare, o eventualaincetinire a ritmului de crestere a
pietei.O alta modalitate de promovare aleasă de BMW România a fost parteneriatul
încheiatcu formaţia de muzică dance Activ. În videoclipul melodiei "Under My
Skin" este recreate
atmosfera filmelor poliţiste din anii ’70, cu două modele Mini implicate în urmăriri
spectaculoase pe străzile din Bucureşti. În prim plan se află Mini Clubman Cooper
maşinaşi un Mini Cabrio.Vizibilitatea generata este una foarte buna prin difuzarea
25
zilinica avideoclipului pe o perioada de mai multe luni pe programele romanesti de
muzica. In acelasitimp grupul tinta adresat, unul tanar, dinamic,este compatibil
cu targetul marcii.
Astfel de actiuni cu plasare de produse, unde eroul principal ajunge sa se
identifice cumarca pe care o foloseste, sunt apropiate de asocierile clasice de
imagine prin modul in careating publicul. Exemplul vine clar din partea BMW prin
seria de scurt metraje produse de BMW USA. Acestea il au in prim plan pe actorul
Clive Owen care joaca rolul unui sofer implicat intr-o serie de urmariri
spectaculoase. Distributia de exceptie si regizori de anverguraau asigurat o
promovare virala extraordinara, cu milioane de afisari pe site-uri de videosharing
de genul youtube si sute de mii de download-uri de pe site-ul proiectului.
Dintrevedetele implicate cele mai cunoscute sunt Madonna, James Brown, Mickey
Rourke, ForestWhitaker sau Gary Oldman, cu regizori implicati precum Guy
Ritchie sau Tony Scott. Asocierile de imagine sunt un instrument des utilizat in
industria auto. Miza acestui demerseste prezentarea modelului care sta in spatele
acestui parteneriat ca fiind alegerea saurecomandarea personalitatii care il
conduce.Un exemplu foarte sugestiv in aceasta directie este asocierea Automobile
Bavaria siCasa Regala Romana in promovarea BMW Seria 7. Se scot astfel in
evidenta atributelespeciale ale modelului si ale marcii: prestigiu, eleganta,
distinctie. La nivel international celemai importante actiuni BMW de acest tip se
refera la BMW Hidrogen 7 primul automobil inproductia de serie cu propulsie pe
baza de hidrogen. Acest model este imprumutat unor personalitati din
showbusiness, cultura sau politica pentru a promova hidrogenul ca sursaalternativa
de energie. Personalitatile care au codus sau conduc BMW Hidrogen 7 includ
unspectru foarte variat: de la Jay Leno (renumit pentru pasiunea pentru
automobile) la MinistrulGerman al Mediului, de la Edward Norton (actorul
american este de asemenea implicat inactiuni de promovare a solutiilor ecologice),
Brad Pitt , Angelina Jolie la Gunter Verheugen,Vicepresedinte al Comisiei
Europene si multi altii.
O alta modalitate de promovare a fost cumpărarea unui spaţiu publicitar mai
mare şimai bine poziţionat decât al rivalilor şi
au afişat noul BMW M3, alături de mesajul"Checkmate".Producatorul de
automobile BMW este in cautarea unei agentii de
publicitatepentrupromovarea brandul de lux Rolls-Royce.

Segmente de consumatori
Pentru a sti care este grupul tinta caruia i se adreseaza o marca de luxa a fost
intocmit un profil al acestui cumparator. Conform oficialului , cei
care achizitioneaza astfelde masini au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani, sunt
persoane cu gusturi rafinate sicaracter dinamic, au ca hobby sporturile dinamice
gen tenis, schi sau golf, iubesc arta sicalatoriile. In general, sunt manageri de
succes sau proprietari de business-uri cu rezultatebune. In opinia lui Adrian Petcu,
clientii cumpara aceste masini din dorinta de a avea unautoturism care sa
26
reprezinte o continuare inconfundabila a imaginii si personalitatii lor, dar sipentru
a beneficia de servicii ireprosabile."Succesul BMW se bazeaza pe cresterea
pieteiauto din Romania si in special pe consolidarea pozitiei BMW in segmentul
premium. Un factor esential care a contribuit la cresterea vanzarilor este gama de
produse oferite si in specialdiversificarea acesteia prin introducerea unor modele
noi cum sunt Seria 1 si X3, precum siprin lansarea unor generatii noi ale unor
modele consacrate ca Seria 3 si Seria 7. Acestemodele confirma inca o data ca pot
indeplini exigentele clientilor din Romania. Un rol deosebitde important l-a avut
politica de vanzari adaptata la cerintele specifice pietei, in
specialintroducerea sistemului buy-back si lansarea vanzarilor second hand."
Michael Schmidt,director general Automobile Bavaria.
Capital: Care este vârsta medie a clienţilor BMW?

Franz Jung: Cumpărătorii noştri au o vârstă medie sub 40 de ani şi sunt oameni de
afaceri curezultate bune în munca lor. Dacă vedeţi publicitatea mărcii BMW şi
maşinile, puteţi crede căsunt vehicule făcute special pentru tineri, dar realitatea este
că oameni de toate vârstelecumpără aceste maşini. De fapt, imaginea mărcii este
tânără. De ce? Pentru că oamenii nuvor să se simtă bătrâni. Vindem maşini scumpe
şi doar astfel de persoane şi le pot permite.Banii vin de la oamenii mai în vârstă
care vor să se simtă tineri.

27
Concluzie
BMW ramane lider pe piata autoturismelor de lux, pentru al zecelea an consecutiv.
Este lider pe piaţa din anul 2005 şi pîna in prezent. BMW mai este şi lider în
SUA în rândul brandurilor premium, are o calitate deosebită a produselor oferite,
tehnologii de producţie la standarde ridicate, datorită experienţei de zeci de ani
care o are pe pita mondiala ia permis să fie una ditre cei mai de success producător
de maşini premium din industria auto.
Prin calitatea deosebită a produselor BMW încearcă să ţintească acel segment
deconsumatori cu venituri înalte.
BMW doreşte ca pe toate pieţele pe care există deja şi pe cele pe care încearcă să
pătrundă să menţină calitatea produselor.
Datorita portofoliului bine echilibrat de produse, a inovatiilor continue, a
investitiilor masive in extinderea capacitatilor de productie si in linii de productie
noi, si a lansarii de noi produse, coroborate cu fructificarea succesului modelelor
existente si a unui marketing inteligent si agresiv, BMW pregăteste în continuare
ofensiva pentru anii ce vor urma.

28
Bibliografie
- http://bmwblog.ro/2011/03/24/bmw-cel-mai-bine-vandut-brand-premium-
din-2010-analiza-comparativa-de-vanzari-audi-bmw-mercedes-benz/

- http://www.business24.ro/articole/cercetare+bmw

- http://ro.wikipedia.org/wiki/BMW
-
- http://www.dcnews.ro/mercedes-bmw-tehnologia-tesla-pentru-a-concura-pe-
piata-masinilor-electrice_458335.html

29

S-ar putea să vă placă și