Sunteți pe pagina 1din 8

:\C:\DE\11.\ 1\I·:I'I'III.ICII l'OI'l'L,-\1\1·: JI0 .

\111\E

1N :-; T 1 T 1; T l: L Il 1·: .\ H 11 E O L U n 1 l·:

STUDII SI CERCETARI
DE

ISTORIE VECHE
EXTRAS

2
ANUL IX

]'rll'l 1.\l:J: J:ro\11\'E


1 : 1·:1'1 t:l.t1:11
EhiTl'IIA .\1 .\IIE\111·:1
CITEVA DATE DESPRE RITUL FUNERAR
AL CULTURII BOl AN

ln<·l din o. doua jumAtate a secolului trecut, unii arheologi romtni


ca. Gr. C. Buţureann 1 şi aJ�ii, s-au preocupat nu numai de rnatc>rialele
scoase la ivealA. in cursul si\pAtnrilor, ci şi de alte problcnw, printm care
şi celt> legate de riturile funerare ale diferitelor culturi materiale. lu sta­
diul de atunci al ecrceti\.rilor, astfel de probleme cu griu puteau fi rezol·
vate. Daci n e referim la. epoca ncolitil'il-, observăm că -deşi inci\ de atunci
au fo�;t t�ăpate şi ccn·ctatc mai multt� morminte atribuite aceijtei epoci -:­
totuşi datarea lor a rAma�; indoielnicA. ş i obiceiurile de inmormintare ne­
precizat{'. Pentru cultum GumC'Iniţa, a cărei arie de rdt;pindire se intinde
la nord şi la sud de Dunăre, prolJlclllJl. ritului funerar a putut fi clariricatil.
de-abia dupA. săpăturile din anii 1921-1922 de la Ruseiut· (azi Ruse):.
In ultimii ani, prin dezvelirea şi cercetarea anu\nunţită- a complexelor cu
schelctt• de la Tmian, s-a rezoh-ot o problemă legati de anumite practici
de caracter magic llle purtătorilor 1:ulturii Cucut<>nil11, iar prin descoperiril<­
din cimitirl'i<> dt• la CcrnaYoda N-au lămurit obi('eimil<' de inmormintare
din cultura Hamangia t.
Si'l.păturile din anul 1956 ne-au permis �<il adunAm o serie d"' date
.,i sA. ajungem la precizarea ritului Iun('ntl' al unei alt(' culturi neo-en<'o­
Jitice, şi anume n cultu1·ii Boinn.
In toamna anului 19ii6 am e!ectnat o tet'cetarc de SUJHU!aţ.A. şi il1
a.şezar('a Boian A de )l(' Grildiştea Ulmilor din mijlo<•ul laeului Boiau�.
------
1
O puglnd din Î3/oriu arhra/ogîti pni!lorirt 111 Ji.,m/nia: (ir. C. Dufureanu �� in/rodu�
.11a la "J'rri!lori11 In llomlnla, s/ru/iu dt arhtalogit pnisloricd şi tlnogrofit" (1898, lnl'�:lll), In
Rl'AX, 1, 1. 19J7, p. 20.
'D. Kuslov, l'rtdi.dorictskaiu moghila da Ru.11t, extros o:lln GodiSnik-.'iofia, 1922-1925,
p. 68 şi urm.
3 H. Dumltres�u. o dt.•wptrirt In ltgdllml cu riia/ dt lnmormlnlan in cupritrsul culturii
f:tramitii pldult CIIC!I/tlli·Trii>O/It,In SC/1". Y, 195-i, nr. J-4, p. 3{111-429.
• Scb. llorlntz, O. Uerdu şi l'clrf! Dlnconu, Ş111llieru/ arhtologic Ctmauoda, In .SCil.-,
VI, 1955, nr. 1-2, 1'· 1.14-158; D. Herdu, l'nt dui/isulio11 niolilhiqut rtcemmrnl d�coaverle
tn lfaumanit: La dl•llisulion dt llamangia,ln X01wtllts illldt$ d'hbloln priunl�ts au x� CongrlS
drs Sritlltt� Hi3/oriqllt5. Romr, 19.5S. llucureştl, p. 37 şi 39.
> Pcnlru rezullotde prhnelor sApilturl o se '\:eden Y. ChrlMl'scu. J.n 3/afions prihisloriquf!s
du Iar d� 1/olun. 111 !)uda. IL lfl:.!i'>, p. :.!�9-:.!16.
�·��----------------�·="���
· ..�·�· �··�,·�--------- �-----2--

ln ultimul timp, primAvara, apell• lat-ului an a,·ut nn nivel deoH•bit de


ridicat şi an distrus o bunA. purte din st.ri\.nchea IIŞP7..are. J..a marginc·n Pi
de ri\sirit, rA.rnii.aese o f1şic ingUio�tA de pămînt spA.lată mereu d<> ajJU. PNltl'U
a nu se diaLruge cu totul, am făpat a<·eastă port.iunc de aproxiuutth· 20 m2,
cu t�copul de a cerceta <'Vl'ntualelc t·Oill}llt•Xf' aflati' îu mal şi d<• a �ulnL
materialele din cuprinsul lor . .Ajungind ('U �ArAtuta la baza stJatuiui dP
(·ulturil, in pămintul '·in. lut nii'Î]lOti, :-;-au contmat flotiA gropi n!Atmnll',

Fig. 1.- Prorllul gropii mari In dreptul sche\rlulul.

una. mai micA. spre nord şi alta mai mare de forrnU. onaiA twrcgulată, spre
aud, amindouA. umplute cu pA-mint de culoare cafenie, amf.>str<·at cu nume·
roase fragmente cemmice, toate de tip Boian, faza Vidra. Golindu·se
groapa. (de formă onlA.) dinspre nord, s-a. constatat <"A e,.;te o groapA de
bordci, clei la una din extr<>mităţi, pe fundul ei, se afla Yatut t·n muiUL
araurA. Pe fundul gropii mari, care n e preocupA in Nl. znl de faţil, s-a gAsit
pA.stm.t in situ un vas intreg din faza Vidra, cen ce dovedeşte (:A groapa
a fost PA.paHL 1n cursul acestei faze, iar nu mai tirziu. Pentru a obtine unul
din profilele gropii mari şi a delimita mai clar fundul Pi, om l'iipat /1Î in
11pămlntull•iu" de culoare galbenA, de sub groapă. La 14 cm sub Iundnl
gropii &·au descoperit oasele unui schelet omenel"c (Iig. 1). După profil
se vede cA groapa. mare acoperea in intregime �;eheletul şi a fost l!ăpatA.
in acel loc dupA. ce, mai inainte acolo, se fAcuse inmormintarea şi ]u\mintul
din groapa mormintului se tasase. DacA ar fi vorba de o inmormintare
efectuată din interiorul gropii mari, atunci in dreptul scheletului ar trebui
si\ existe o albicre a fundului gropii amintite. Pe prolilul pe care-I prezen·
tAm se vede cum linia fundului eate orizontalA. Cu alte cuvinte, din punct
de vedere cronologic scheletul este mai vechi decit groapa. mare. J.a rindul
t>i, aceasta. din urmă t'ra in intregime acoperitA de sLI-atul de cultură. Forma
şi dimensiunile gropii mormîntului nu au putut fi prcc•izate, ea fiind um­
plutA. cn lut nisipm; de culoare galbenA..
DISCUTII ŞI :SOTE <o3
··-----

Schelet ni se aiia In marginea de acum a aşPzlh·ii, la:..!.;:! m adint'imc


Iaţ.A de nivelul adna! al8olulni şi la aprox imat iv 1- 1,:!0 m fnţA dt' niwlul
de la l'IUC a fost :<i\patii. groa]l8 mare. Oasl'le s-au pAstrat foartl' bine şi de
lll'('l'ft s-au putut fal'c toatl' obsl'rvaţiile din ]Hlll<'l cip \'('dt•n• nrhc olo gk
(fig. :!).
Decedatu ! fusese RŞt>zat in groapA in poziţ i e chireitll, 1 '" parh·a �Ungă.
Scheletul era orienta t t•U l'raniul �iprf.' N�E 36v �;oi pit·ioarPIP :-p rc �HV
�16�. ('m ninl , put in fl}lh·ull i'lflrc pit•pl, avt•a mbi tt•lt• oriHtat{' �pn• 1-'llcl·

FJg. 2. - SciJelellll descoperit lo anul 1056 la Dolan A.

est. Trunchiul era. ri!klucit. )tina stingA fusese indoit A d in cot şi ana. po.lma
in dreptul obrazului i mina dreaptA era. intimA tn ·lungul cOJ·pu lui, spre
�renunchiul �:.ting. Femurele formau aproape unghi drept cu toloana wrte·
brală. Jn pA-mintul de umplntun\ al gropii mOJ mintu lni şi lî ngA fcl}('let
nu s-a gA�>it niei un frl d(' obiect.
Imediat dU]Jă d('SCO}l('r ir e, scheletul a fost luat spre t'NI'<'tare de
antropolo gii �- IJMi'\, f'. llaximilian şi Dardn �icolăeJ:cu·Piopşor, iar­
re zu ltatel e studiului lor ��� aiiA. in curs de tipărire1• Din aceal'!tă lucrare
exlrag<'m datele C"Rrt� intt>re!'t>azA in primul rind pe arheologi: DupA ca­
racterililicil(' 118.1<', (•rnniul Nte de tip mediterane an (·11 anumite tri\I.Aturi
protomedit('rane('ne. Jn funcţie de indicele lui, avem d e·n. face cu un doli·
('Ocran modNat (74,1) apropi at de mezocranie. Capacitatea. eraniului
este de 1481 cm3. Orbitele au o inA.Iţime mijloci e şi o formă recta.n gulanl,
cu colţurile rotunjite. Nas11l NB scund şi lat. Abro ziun..a d <'nt a n\ are aspect
elicoidal (carocteristic:A e}Jocii neolitice). Dinţ.ii nu prezint it ni ci un fel de
carii. Scheletul a aparţinnt unei femei de aproximat iv 40 de ani. DupA
calculele flcute }le baza. d imensiunilor oaselor lungi, tt'ZUltă că femeia a
nut 1,55 m iniUţime.
Limita. snperioar;l. pentru dotarea relativă a mormîntului este indi·
cată prinr,umc·rcasel<' fragm{'T'f<' cc1amice de la 11ibşitul fazpi Vidra desco­
perit<' in grnaru ma r(', iar limita inferioaJ A. st• Jlonte pret iza cu rare le cioburi
1 N. ll:lll�. t:.:'!laxllllllhul, Il. :\lcohll'sru, S/udiu fl/llropo/ogic: 11�11pra llchtltlului neolllfc
(�1\h tillflr).
rle la Roiall·\'<lrdşlr, In .\lltltrialt, '\',
-------='=15CU!�I-21. .. �E-·--------- ___<

flin fuzu Bolinlineanu, adunuk pt· plujă, la·apt·oximali\' ti j m diii!Uil\ll


tit• lot·nl ntm·mintului. Tn eunml :-;Oiullljt• lor �i t·t�n·etărilor amAnunţite
dt• tmpmfaţă t'fectnate pc Grădi.�t<>u Clmilor şi d{'-a lungnl m al ului de
nord al lacului Boitm, nu am găsit re!!ttll'i dl• t·ul!. ură materială mai vechi
d('(M faza Bolintineanu. De a!icmenca, piuă at·nru, la nord dt• DunArl", pe
o t'aZll. de llproximntiv 80 km faţă- d(• aŞt•ztlrP, llll Sl' <"llllOs.t· m att•ria h! urbeo­
logiet• diruliutl• clP fu?..a!Bolintinennu a I'Uit u rii Buiun. ln funt�! it• th! du tele

FIM. :1. - Craniul schclclulul de ];1 1Loim1 :\: ti) voizul din fal:i: l•) \";izul lulcrul.

)JI'eZelltate, t·on�iderillll că mormintul dl.lscoperit. la Boian A iu anul 19fiti,


rlateazA din tim}ml uneia din primele trei lue ale culturii UoiarL
Observaţiile fik'ute asupm. acheletului dezvelit anul trecut au foKt
n�rificate, completat<> şi confi.J·ruate }lrin douA t!eheletc de adulţi şi prin
<·iteva oase rămase in situ dint.r-un al treilea schelet dit;trus de o groapA
de la sfh·şitul celei dc.a doua epoci a fiet·ului. .Ace�o�te sc helete au lost găsitr
tot in poziţie chircitll }le stinga, cu mina drf'B}lti\ întinsă in lungul corpului
şi cu stinga indoită din cot. Ele ou foKt dcMcoperit(' in pă.mint galben, in
afam aşezării Boian A, lingA marginea ci dt> \'est, in NiLtlAturile din anul
1957, t•fect un te în strînsă colaborare cu antropologii. DouA. dint.re mor­
minte se- urlau la cit(� .1,5 m diKtanţ-ă unul de altul. Nici in legătură cu
t!Cheletele l'ercetntt> tn 19;)7 nu l'-au găsit fmgmente cernmit·e sau altt�
obiecte cu ajutot•ul cllrorn să }loo.tă fi do.tut e mui exnt·t. Ţinînd insii. seanw
de faptul că ele se aiiA Ungi\ aşezat't•a Boiau A şi dl uu acel'll�i po zi ţ ie ('(l :;;i
Achelctul de11coperit in 1956, le atribuim tot culturii Eoian.
E11te ştiut f'i\ in aşezareu dt� la Glina, sub 11tratul gros de depnnf."ri
arlwologice, au foRt gll!o\itt' in a nii 19-13 -l!H� mai multe l'l('ht>lete dt> f'O}lii,
DISCUTII SI NOTE W:.
----------------- ---

atribuite culturii Boian1• Deou.rece citeva dintre ele au apat·ţinut unor


i i e li e
������:e n-: ��! ::��a.:�����;r���ife ����!���f� �!t��: �r�
citeVll. schelete au fost mai bine pA.stra.te, avind chiar podoabe de scoici
şi din foaie de aramA.. Deoarece nu avem suficiente informaţii de11pre mor­
mintul descoperit mai demult la Sf. Gheorghe şi at!'ibuit culturii Boian1,
nn-1 punem în di11cuţie.

Este adevirn.t că numArul mormintelor pe care le atribuim culturii


Boiau este destul de redus, totuşi pe baza lor se poate ajunge lll unele
concluzii ce urmeazA. a fi completate prin cercetArile viitoarl'.
Da.tarea mormintelor Boian s-a }lr('cizat prin observaţiile strati­
graH. ce din douA. }muctc: in primul rind Jle GrAdiştea Ulmilor, unde
- precum am menţionat - o groa.pi din faza. Yidra 11uprapune 11cheletul
descoperit tn anul 1956; in al doilea rind în aşezarea de la Glina, in cu·
prinsul cAreia re�>turilc de lipiturA. ah• UIU'Î locuinţe Roian acopt•ri1 in parte
un schelet de copil1.
Din datele de care dispunem pîni iu prl'ztml, rezullA. că. tmrtA.torii
culturii Boiau prnctica.u numai ritul inhumaţit>i. Cei decednţ.i erau ln­
mormlntaţi :
a) ril.zleţi chiar in cuprinsul aşezării, printre locuinţe, cum <lSte cazul
Hchcletului din 1956 de la Boiau A şi al scbeletelor de copii de la Glina,
sau sub locuinţe, cum este cazul unui schelet de copil dt> la- Glina. Poate
n.cest din urmă obicei se referi numai la copii.
b) in a.fara aşezării� lingi margint•a ei, obicei observat JIP Gri\diştoo
Ulmilor.
Cadanelt> ei"d.U aşezate in groapa mormîntului in poziţie chircitll.
moderatA, pe partea �;tingl, cu braţul sting indoit din cot şi cu palma in
dn•}Jtul feţ-ei, iar braţul drept intins de-a lungul corpului, fapt care con­
stituie piuă in prezent caracteristica principalii a Jloziţici de inmormintare
a oamenilor culturii Boian. ln privinţa orientArii, se parc ci\ nu a existat o
regulA. anumitll, căci dacă ţinem seama numai de cele trei sd1clctc intregi
dt> adulţi de la Bohm A, constatA-m o mare variabilitate. Craniile acelor
�<"helete sint orientate flifcrit, intre SSE 36° şi ESE 114°.
Daci\ vom r.ompa.ra caracteristicile mormintelor pe care le atrilmim
culturii Boiau, cu mormintele sigur gumelniţene de la Rnsciue, vom con­
stata. ei\ ele SC' dl."o�cbesc total şi astft>l inti\rell<' concluziile noastre. �ll

1 M.
Raport asupro adivildffi �liinlifiu a .llu:tul11i National dt Anlithild/i Iri anii 19U .şi 1913. nucu­
I•eLrcscn-Dhnl.lo\'lla, Raport asupra �•lpdl11rilvr dt la mina, ;ud. 11/ow, 191 J. In

rc,tl, I9H, p. 69-70.


1 Hcr1nonn Schrollcr, Dit Sltin- und Kupfu�til SitbtnbUrgttu, Hcrlln, 1933, IJ. 24 şi Ion
�ulor, Dtr Stand dtr l"ol'flathlthll/onchung ir1 }tllm(Jilitn. 23, In UcrRGK. 1932, p. ;)4.
� M. Pelrt'seu-Dhnbovlj.o,loc. dl., p. 69-70.
... lliSCliŢII ŞI NOTE

referim la. mormintele :! IJÎ 4 descopt•rite in 1921-1 fl2:! in aşezarea de pe


malul DunA-rii la Rusciuc 1. Schelet ele gumelniţf.'nc de lH'olo au ambele
miini indoite din cot şi aşezate cu palmele in drt•]llltl obrazului, pe t•ind
:o:cheletele purtAtorilor culturii Boian au o si ngurA mină îndoitA din cot. .
In al cloilea ri nd , s}lre deo�ebire de mormintele Boian, lipsite en totul de
inventar, in rt>ll' �umelniţenc găsim vase 1'8ta{'tf'ristiee şi mwori obiecte
<lt• aramă.

J::UGE:S COMŞA

O IIOrPEEAJibHOM OEPflj�E m·:Ibn;Pbl GOHH

HPATHOE CO)lEPiKAHJ.t.E

IJpn pacHonKax 1956 r. y nwncmnero Hpen nocc;WI\UH llonn A na


I'Jly6JU•, e 2,72 M, B RCC'I8110fi T}lJIIIC 6h1Jl o6nap)"i:IU.'H f·He;•.eT 'ICJ10BCH01 DCpC­
�phiThiA HMOA c !olaTcpH8JtOMH Tuna Bo1111 (�aw Bn�pa ) . 0tCJtOD8TCJI&no,
RO Cp&BIICillliO C RMoft cKeJlCT DpHII8.Q;JlCHUIT 60.'l.CC p911JLCM)' ncpU O)ly. 'Y'IH·
TloiDBR CTp8THrpalf!H'1CCKIIe H861110ACIIHR H lt8ft,Q;Cilltbl1t Jto6,'1JI30CTIIl'o18TCpH8Jl1
8 T&Kmc TO, "lTO B OKpCCTHOCTJIX AO CIIX nop He 6bl.'t0 o6HapyH<CI!O apxeOJIO•
rH'ICCKOro M8TCpH8JI8 ;qpCBUCC lflaahl BoJUIIITHI'.JUty, 8HTOp OTHOCUT norpc-
6enne K o nuon ua nepBwx Tpcx lflaa KY-'�LTYPhl Eoan.
B n epuon 1943-1948 rr. B noceJ•ennu rmma no.n. (·:tof'M BoRn 6wJio
BCKpbiTO BOCC!oiL .Q;eTCKIIX norpc6eHltlt CO CKCJ1CT8lolll n C iW p 'ICI' I I OM noJIO·
H(CIIHH. 0)lll0 H8 UOrpefieHJdt '18CTH'DIO nepeKphlTO OCTOTKOMII 060mH<CIIItOI:
).f. JleTpCcHy·)J;hlli60DIIlt0 OTI:OriiT ,UCT('I\HC
o6M8BHH HUIJIHIU:B T IIU8 BOJ'IIt.
norpe6enuR B rmmc 1\ HYJILTypc Bonu.
Y'IHTLIBBR 1\0XO)lKH D BoR HC A 11 rmm c , 9BTop npn xo ;qllT 1\ 38KJUO·
'ICHHJO , 'ITO uocuTeneA KYJILTYPhl EoRn norpc6n:111 OT.QCJILHO ua mtoUUlJJ.B
UOCCJIC illdt (11110r.ll;8 UOJl HUfJUilL\8MII) UJIH ILO Hp810 HX. Tpynw KJIOJUI B
RliY D yM epciiUO CKOp'ICiti!OM DOJIOlliCIUIII, 06Lt'IIIO lUI. JlCBOM 6oHy C cornyToft
B :tOKTCBOM cycTOBe pyHoA1 DOBcpnyTofi K JliiUY Jl8.Q;OilLIO H BhiTRUYTOA
BAO.ilh TCJIO UpOBOfi pyKo:R1 'ITO AO CIIX nop npC]tCT8BJIRCT co 6olt OCHOBJLYIO
xapnHTCplH'TIIKY TP)"TlODOJlometum l�m·nTcJtl:ft HYJtbTYPhl B onn . B norpe-
.
6cnmnt rpa,�
i lfiiiTR.} .nDI.lOp IHl o6napyitm:tOCh llltBeltTilfHI.

OS'LfiCHEJilm PHCYHIWD

Puc. 1.- llpo4mJJb r.um.mon nMbl npoTIID cHeneTa.


P11c. :!. - Cl\e.:IeT, naRll,eHHLIR o 1956 r. o Sonne A.
Pnc. 3.- lJepen CKeneTn Ha GoAna A: a- cnepe;m, b- c6oKy.
1 U. KosiO\', op. cii., p. 68-69. Llngd cronlul schrletelul de ndult din mormintul 21-11
mormintul 4
Aihll o �ulii de ••rnu•ll cu mlnl'r dl' os, tlplc!l gumelnlll'llllll,lnr lingA schelelul din
1·ruu dono1 \'OSl' guml'lnljl'nc; lnlr-unul din l'il' se nnn şi o sulll de nrnmll.
DISCUŢII 51 NOTE 4ni

QUELQl:EK DOXXE�;,.; RELAT I\' E,.; AC IU'I'E �Txf.:H.\1 HE DE L.\


Cl\'JJ,IHATIOX in; BOl.n

RI!SU!oll!

.Au t·oUI','- <ll's fouillt•l! pratiqu�s l'll I!J;,(l it la li sil•rt• adtll'llt' dt• Ju,
�;t ation Hoi.tn A, on a d.:lconvctt dam dtl l'u.rgill' sabloJUit'llSP1 it unc
]lrofondcur dt• :!,i:! m, un squclette hu main , an-des�;us duqncl !'it.' trouvait
tmc fol'sP rl'nfermant rlt•s mat.:lrianx du tYI - W Hoian ( phast• dt• Yidr<�.). Le
squelet.te Pfit doru- plus anden que la fossc>. Comptfro tt'llU dt•" ob!'it•rvntions
stratigr�tphiqut•s, dt•s ma.ttloriaux trouvt"�; il ]H·oximitt" l't du fait qtw, dans
les environs, on Ju• emm�ît pas a l'hPUl"t' art twllt• dt• mat(>riaux art·h(>olo­
giquN; ant(•ril'lll".� it t·t•ux dt• la phast' Bolintineanu, l 'a.utcur attribue Cl•tte
tumbe it l'mw tlps 1 mis }lrt•ntii>rt"s pbast'!'i dt• la t".ivilhm.tion dl' Holan.
Dans la �tation dt' Glina, on a d(>l•ouvt•rt entre 19-13 l't l!Ht-1, sous
lu c•o twlw Hoian. lmit st'pultur es d'enfants dont ll's corps t"tail'ltt :ll'('roupia.
L'mw d't•IIPR t�tait ]lartiPIIPml'nt reeoun�rte par lei! reNteN tl'un t'ltduit
call'iuP ]lrovt·n•mt d'nnP habitation du t:rpe Boiau. Les st'-pultureK rl'Nt­
fants dt' Glina unt t•' t(> attribukls par M. Petrescn-Dîmboviţa Îl ��� ch·ili­
:;ation d<' Hoi;llt.
:-:i l'on tieut t·omptt' dcK dt'-couvertcs de Boian A ct de Glina, on �
aboutil Îl la <·om·.lusion qu'au t("mps de la civilisation de Bolan le� st'-]HII·
tu rt•S t"tuitmt (]j:;}lt't<>('('!< Îl J'int�rieur des sta.tÎOilR ( pa.rfois menw SOUS le!!
habitation�) ou Îl lc•m· J•t'-riphtl-ric. Les cadavres lita.icnt dispos€-s dans la.
fosst• dans tmt> ]lO!iition it demi accroupie, coucbtlos habituellemcnt sur
It• t•fltt" ga udw, It• br;�s ganehe repli�, la paume placOO i1 bauteur du \·isage,
tandi:; qul." It• bras choit reposait le long du corps, Cait qui t·lmstiLuie
ju�;qu'iri la priJU'ipalt• t·aracMristiqne de la poNition d'inhumation pratiquee
Nous la civilhm.tion dt• Boinn. Pour ce qui est dt's tombes de l'�mint'nce
d<• Griidi�tt·a L�lmilor, on n'y a pa.s trom--e d'inYt>lttairt'.

EXPLICATION DES FIGURES


Fig. 1. -l'rolll de lo gratlUc fos.sl' IIU·dcssu' du stJUI'Ietle.
Flg. 2. - Squelelte do.\couverl en 1956 O Boiau A.
F"l(l. :1. - C.rllnc du squt"ll'tlc de DoTIIn A; ti) vu dt• flll"l': />) \"11 tit· J•rofil.