Sunteți pe pagina 1din 6

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Nr.cr Itemul Varianta corectă Specificări Punctaj total


1. Identifică varianta corectă C. Se acordă un punct pentru 1 punct
răspuns corect
2. Încercuiește litera Adacăconsideri răspunsul A.F .F.F Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
corect sau litera Fdacă consideri fals răspunsul corect
3. Completază schema Mercur, Venus, Pămînt, Marte, Se acordă cîte un punct pentru 8 puncte
Saturn,Jupiter,Uranus, Neptun răspunsul corect
4. Completează frazele Calea Lactee, sfera,soarele, cerești Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
răspunsul corect
5. În coloana A sunt indicate cele 2 tipuri de 1,2,5,6 Se acordă cîte un punct pentru 6 puncte
mișcări a pămîntului, iar în colana B 3,4 răspunsul corect
consecințele lor.Înscrie în dreptul colana A
cifrele corespunzătoare din colana B
6. Înscrie în schemă punctele cardinale și Se acordă cîte un punct pentru 8 puncte
intercardinale răspunsul corect

7. Indică caracteristice elementelor globului și Ecuator-latitudinea 0 Se acordă cîte un punct pentru 6 puncte
a hărții geografice Paralele-latitudine răspunsul corect
Meridiane-longitudine
Tropice-Racului, Capricornului
Cercuri polare-nord, sud
Poli-Nord, Sud
8. Determină distanța în km de la Chșinău pînă Estimarea prin utilizarea scării Se acordă 4 puncte 4 puncte
la Moscova și de la Chișinău pînă la Paris geografice
utilizînd harta geografică
41 puncte
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Nr.cr Itemul Varianta corectă Specificări Punctaj total


1. Încercuiește litera A dacăconsideri A.F .F.A Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
răspunsul corect sau litera Fdacă răspunsul corect
consideri fals
2. Identifică varianta corectă din enunțul de 1-c,d Se acordă cîte un punct pentru 8 puncte
mai jos 2-a răspunsul corect
3-d
4-d
3. Notează pe ramurille arborelui formele Depresiuni,podiș,cîmpie,munte,vulcan Se acordă cîte un punct pentru 5 puncte
de relief ale bazinelor oceanice răspunsul corect
4. Clasifică munții după altitudine,vîrstă și Altitudine-înalți(peste 3000 m),joși(800-1000 Se acordă cîte un punct pentru 6 puncte
modul de formare m) răspunsul corect
Vîrstă-Vechi(era mezozoică), Tineri(era
geologică)
Formare-
cutați(Alpi,Carpați,Caucaz),vulcanici(Kilimajaro)
5. În colona A sunt indicate cele mai mari 1,3,4,7,8 Se acordă cîte un punct pentru 8 puncte
unități de relief de pe glob, iar în colana 2,5,6 răspunsul corect
B forme de relief. Înscrie în dreptul
colana A cifrele corespunzătoare din
colana B
6. Completează frazele Magmatice,sedimentareși metamorfice Se acordă cîte un punct pentru 3 puncte
Tsunami răspunsul corect
Insule
7. Enumeră a-Caucaz,Alpi,Carpați Se acordă cîte 2 puncte 8 puncte
b-Mesopotamiei,Gangelui,Amazonului,Chineză
c-Tibet,Siberii Centrale,Braziliei
d-Kilimajaro,Etna,Vezuviu
42 puncte
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Nr.cr Itemul Varianta corectă Specificări Punctaj total


1. Completează tabelul Grafică-creion simplu,radieră,creioane Se acordă un punct pentru 8 punct
colorate,creioane cerate răspuns corect
Pictură-pensule,vopsele,palete,guaș
Sculptură-lut,plastilină,lut polimetrc,eboșoar
suport
2. Ce este ornamentul? În ce domeniu Ornamentul este arta decorativă aplicată la Se acordă cîte un punct 4 puncte
este aplicat? înfrumuțișarea obiectelor, pentru răspunsul corect
vestimantației.Pictura,arhitectura,grafică,țesătură
3. Numește procedeele artistice specifice Stilizarea caldă(simplificată cu linii calde) Se acordă cîte un punct 4 puncte
artei decorative Stilizarea rece(simplificată cu linii reci) pentru răspunsul corect
4. Unește cu săgeți materialele care se 1-2 Se acordă cîte un punct 4 puncte
potrivesc următoarelor tipuri de lucrări 2-3 pentru răspunsul corect
3-1
4-4

5. Realizează o compoziție cu subiect liber Se acordă cîte 2 puncte 8 puncte


în unadin tehnicile de artă studiate pentru realizarea compoziției
Se acordă cîte un punct
pentru aranjarea corectă
6. Indică imaginile care să corespundă Se acordă cîte 2 puncte 6 puncte
următoarelor tehnici pentru răspunsul corect
34 puncte
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Nr.cr Itemul Varianta corectă Specificări Punctaj total


1. Completează tabelul Ramurile artei-pictură,sculptură,artă Se acordă 2 puncte pentru 6 punct
decorativă,arhitectură și design răspuns corect
Genurile artei-natura
statică,peisajul,portretul,genul
animalier,compoziția
2. Care este cea mai mare sculptură Este construită din mașini de spălat, Se acordă cîte un punct 3 puncte
creată din materiale recuperate ? telivizoare,telefoane,radiouri, microunde.Are 7 m pentru răspunsul corect
înălțime și cîntărește 3,3 t se află în Anglia în
Cornvail
3. Transfigurare este............ Procedeu de simplificare a formelor și aplatizare a Se acordă cîte un punct 2 puncte
volumelor pentru răspunsul corect
4. Ce este designul?Numește felurile de Este domeniu de activitate umană semnifică Se acordă cîte un punct 4 puncte
designuri proiectare,schițare, machetare pentru răspunsul corect
Felurile de design-
mediului,grafic,publicității,vestimentar,industrial

5. Contrastul .Numește cum se obține un Procedeu de folosire în compoziția plastică a unor Se acordă cîte 2 puncte 4 puncte
contrast.Felurile de constrast sentimente puternice la evidențierea centrelor de pentru realizarea compoziției
interes Se acordă cîte un punct
Feluri de contrast:de forme,cromatic,culoriile în pentru aranjarea corectă
sine,calde-reci,complementar, de tonuri
6. Ce este stilizarea?Cum se obține forma Constă în crearea de forme artistice noi Se acordă cîte 2 puncte 3 puncte
stilizată? simplificate păstrînduse caracteristicele generale pentru răspunsul corect
ale formei de natură
Se obține în următoarele domenii:panouri
publicitare,decoruri,afișe,cutii de
ambalaj,copertă,stofă,tapetă
7. Numește obiecte de artizanat din Mascăpentru sărbătorile de iarnă,vase de Se acordă cîte 2 puncte 6 puncte
următoarele imagini lut,ornament folcloric pentru răspunsul corect

28 puncte
BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

Nr.cr Itemul Varianta corectă Specificări Punctaj total


1. Numește materiale și instrumente ce Hîrtie,carton,creioane,creioane Se acordă cîte un punct pentru 3 puncte
sunt utilizate la educația plastică cerate,pastel,tuș sau răspunsul corect
cernală,acuarelă,guașă,vopsele apă și de
ulei,pensule,paletă,peniță sau stilou,cuțit de
paletă
2. Ce este grafica? Ce instrumente și Este desenul realizat prin linie de hașură,de Se acordă cîte un punct pentru 3 puncte
materiale se utilizează în tehnica contur sau de tonale răspunsul corect
grafică? Creion simplu,creioane
colorate,penița,stiloul,tușul
3. Realizează o monotipie cu vopsele sau Se acordă cîte un punct pentru 6 puncte
guașe folosind linii sau puncte.Numește răspunsul corect
tehnica de artă cu ajutorul cărui ai
realizat această lucrare
4. Ce elemente de limbaj plastic se Punctul,linia,culoarea,pata,forma Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
folosește în lucrările plastice?Numește Punct răspunsul corect
tipurile de puncte plastice cromatic,decoratov,constructiv,mari,mici,medii
5. Completează frazele Subțiri,medii,groase Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
Orizontale,verticale,oblice răspunsul corect
Curbe,drepte,frînte
6. Ce este pata plastică?Numește tipurile Este o urmă de culoare aplicată pe suport cu Se acordă cîte un punct pentru 4 puncte
de pete și cum se obțin ele pensula prin pictare,suflare,imprimare răspunsul corect
Pete picturale-sunt transparente sau difuze cu
diferite calități cromatice
Pete decorative-sunt plate avînd o singură
calitate cromatică
7. Completează tabelul Primare-galben,roșu,albastru Se acordă cîte 2 puncte 6 puncte
Binare-verde,oranj,violet
Complementare-roșu-verde,galben-
violet,albastru-oranj
30 puncte