Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCURESTI

FACULTATEA DE FARMACIE

GHID PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE

In conformitate cu planul de invatamant, studentii efectueaza practica de specialitate la parteneri de


practica, in departamente al caror profil este compatibil cu cerintele cuprinse in programa analitica.
Practica se efectueaza in baza conventiei cadru si a portofoliului de practica, Anexa1, iar modul de
desfasurare a stagiului, documentele necesare sustinerii colocviului de practica si metodologia de evaluare
sunt descrise in prezentul ghid.
Secretariatul Facultatii va pune la dispozitie ghidul pentru practica prin afisarea acestuia la avizier si
incarcarea pe platforma online, pana la data de 20 iunie a fiecarui an universitar in curs.

MODUL DE DESFASURARE A PRACTICII DE SPECIALITATE

Pentru a putea efectua stagiul de practica, trebuie ca studentul sa solicite o conventie cadru, impreuna
cu anexele aferente, emisa in triplicat si pe care o va depune la partenerul de practica.
Pe baza acordului de practica semnat de toate partile implicate, studentul va desfasura stagiul de
practica, la adresa partenerului de practica, in perioada:
- iulie-august, pentru anii de studiu I-IV,
- februarie-august, pentru anul de studiu V.

DOCUMENTE NECESARE SUSTINERII COLOCVIULUI DE PRACTICA

Studentii se prezinta la colocviul de practica cu un portofoliu de practica, care va contine urmatoarele


documente:

1. Conventia de practica, semnata de toate partile;


2. Adeverinta de practica;
Adeverinta de practica trebuie sa certifice ca studentul a efectuat:
a. 2 saptamani, pentru anii de studiu I-IV,
b. 26 de saptamani, pentru anul V.
Adeverinta de practica trebuie sa fie semnata si stampilata de emitent.

1
3. Fisa de observatie/evaluare, completata de partenerul de practica, cuprinde evaluarea activitatii
desfasurate de student in timpul practicii de specialitate.
4. Caiet de practica
Caietul de practica se prezinta sub forma unui jurnal in care sunt descrise cronologic activitatile
desfasurate pe parcursul practicii.

COLOCVIUL DE PRACTICA

Data desfasurarii colocviului de practica va fi trasa la sorti si va corespunde ultimei saptamani din
luna septembrie a anului universitar in curs.
Decizia privind data si sala in care se desfasura colocviul de practica va fi adusa la cunostinta
studentilor cu 7 zile inainte de desfasurarea colocviului de practica.
Colocviul de practica se va desfasura in prezenta unei comisii de evaluare a practicii de specialitate,
constituita din 2 membri, aleasa in cadrul consiliului Facultatii.
Metodologia de evaluare va consta intr-o scurta chestionare a studentului practicant din caietul de
practica si verificarea portofoliului de practica.
Promovarea colocviului de practica se bazeaza pe acordarea de catre comisie a calificativului
ADMIS si asigura studentului 2 credite de studiu transferabile, alocate practicii de specialitate.
Lista studentilor admisi in urma evaluarii portofoliului de practica va fi afisata la avizierul
facultatii.

Decan, Rector,
Conf. Dr. Ludmila Otilia CINTEZA Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI

S-ar putea să vă placă și