Sunteți pe pagina 1din 113

IRINA BLIUC MARICICA VASTLACHE

Editura "Societifii Academice Matei - feiu Botez"


rA$r - 2003
Volum Tntocmit gi editat cu sprijinul Programului
Nafiunilor Unite pentru Dezvoltare (proiect
ROM lg1l012 "Dezvoltarea capaciti{ilor de
implementare a
Agendei 21
Locale in
Romf,nia") gi al Agenfiei Canadiene pentru
Dezvoltare I nternationalfr

Referenli gtiin[ifici, :

PrGf .dr. iRg. Alexandru VERE$


Conf .dr.ing. Rodica SARDINO

Colectia: HIGROTERMICA lN CONSTRUCTII

Descrierea CIP a Bibliotecii l{ationale a R.omfiniei


RADU' ArlRrAI{
HigroterrnicE aplicatf; / Adrian Radu, kina
Bliuc, Maricica Vasilache. - Ia;i : trditura Societ6tii
Academice "Matei-Teiu Botez", 20A4
Bibliogr.
rsBhr 973-7962-45-r

I. Bliuc, Irina
II. Vasilache, Maricica

62
HTGROTERMICA APLICATA

PREFATA

ProgresuJ op*itit- spre civilizafie a inceput


prin cucerirea focului, at6t de
:rpresiv transpusd in mitul prometeic, iar
de-a r.indi*il*iiio, energia a devenit
:senfial[ pentru existenfi. in explo.ziei d;."t;fi;e, resurselor rimitate,
-condiliile
iezvoltdrii industriale generalizate qi creqierii niveldulde-irai, producerea
:azd de combustibili fosili care polulazd ei pe
nu mai poate acoperi cerinfele globare. A
.ost un timp c6nd energia se cumpdra pe
nimic. a""urta *5ro. a trecut iar acum se
rac eforturi intense pentru autilimsurse
alternative, regenerabile qi curate: cdderile
de apd, soarere, flrziunea nucleard, geotermia,
biogam,r,v6nful, valurile mdrilor.
Progresele inregistrate sunt rente, dLgI
exista qi-muli! ,"o*ui" poritive. chiar
noile solufii vor da rentltate larg accesibile, c6nd
costuril" t".-.e*ane mari. Astfel
accentul trebuie pus,pe.cre$terea eficientrei energetic., n" ui..u, orice
energie nerisipitd este de fapt cea mai cantitate de
economiJa qi .anatouJ s,rrua disponibild
acest inceput de secol. PrinCipial, posibilitdlile la
ru"i o.or.uii Je vaste, cdci suntem
incd departe de a ne apropia de ehcienla
proceselor naturare priR care prantele qi
animalele iqi asiguri existenla.
In construcfii, aceastainseamnd, jn primul r6nd, conse , area
-{cum combustibilii fosili se ard ra sute de grade energiei.
:andamente apropiate. de -final ;;;id; se rransporri, cu
1!%, pentru ca in tn in;;pen sd fie menfinute
iemperaft*i de ordinur a rg...zrc. Din
capul rocului r" ri"o" c6t de mare este
isipa. Dacd asupra age.stuj aspect energeticienii
a., enorm de fhcut, arhiteclii,
inginerii constructori qi inginerii oe instat"alii
treuuie L asffie'impreund utilizarea
eficientd a energiei, in primul rdnd
in clddiri. r"oiu1iif,*ir*rice sunr solutia
:rincipalE" degi nu singura. Multe alte
cai de_ atingere u .rooui#"riruru#, H:
:oate pot fr utilizate numai dacd sunt
infelese
"f.no;";J;
:ransferul de c[ldurd qi dacd sunt prin care. are roc
cunoscute procedeele de evaluare cantitativ'
a
'ceStOfa.
volumul de fali cauti sd aducd o contribufie
ra pregdtirea celor care se
:onfruntd cu probleme de conseryare a
energiei io ,onrt*"'tiilFrr"*ntano intrebdri,
rrobleme qi rdspunsuri, se.realize azd legdtura
intre trataieie de termotehnicd gi
-a:"-^ , construcfiilor gi no'e t"gterorntii tehnice
'ste un material intocmil pentru a u$ura trecerea de la
dfi;;;;derului european.
teorie li practiclastimuldnd
;reativitatea tehnicd' volumul a fost redactat.pentru
a veni in sprijinul candidalilor
:are doresc sd fie atesrafi aldilori enerselll in ,onrt*"1iilL servegte in
ry
rasurd studen{ilor gi profesioniqtilor -- egal6
angrJna$in proiectarei--
Autorii vor fi recuroscdtori celor care le vor transmite
observafii critice.

A. RADU
HIGROTERMICA APLICATA

This volume is part of the Building Physics Collection and brings


together a number of solved higrothermics introductory questions and
problems, ordinarily available only in many different places. For students
and professionals, it will serve as a reference material providing basic
authoritative guidelines useful for the engineering practice, focused on
energy conservation, hygiene and comfort in buildings. The book facilitates
the difficult passage, from the theoretical knowledge on heat and mass
transfer, to the new Romanian technical codes which are similar with the
Europeans.
Created for architects and civil engineers, it integrates up-to-date
information concerning the sustainable development in buildings, presented
in a modem page design. Thus the volume will ensure many years of
productive use.
i

{
HIGROTERMICA APLICATA

CUPRII\S

7
F l. Simboluri qi unit6li de m[sur[
nd 9
fis
2. Noliuni generatre

iic
DN
3" Transfer Prin conducfie
15
3.1. Conduc{ie in regim sta{ionar
2B
ES
3.2. Ccnduclie in regim variabil
IS.S
35
he 1. Transfer Prin radialie

42
fe 5. Transfer Prin convecfie
Fd 49
nf 6. Umiditate
s6
,'
7. Transfer termic combinat
103
I 8. Solulii constructive
105
I
I
9. Bibliografie
:

I 10. Anexe
1
I
108
: Anexa Noliuni 9i relalii fundamentale
:
Anexa 2 MultiPli 9i submultiPli 109

Anexa 3 Umiditatea relativ[ a aerului funclie de concentralia 110


vaporilor raportat[ la aerul uscat, x , 9i temperaturd
Anexa 4 Reglementdri tehnice privind higrotermica in construclii 111

i
HIGROTERMICA APLICATA

r. srhreor,uRr gr uNrrATr DE nnAsuRA

\r. Sinnbol Mf,rinme


Unitate de
I rt, YV
mlasura
h 2r
L4-
Difuzivitate terrnicd m/s
e.p
A Arie cle transfer m
c Capacitate caloric6 masicd #ke'K
+. cv Concentra{ia de vapori in aer Euuoori/kSu*,
UC OC
Gred Celsius
h. r-
a*.rf) Coeficientul de radiafie al corpului negru W/m'.K-
nr -Y9-s
*h Indicele inertiei termice

11. Du Coeficient de difu zie a !'aporilor de apd tn aer m'ls


9 Di Debitul de aer inflltrat m'/h
"i;'. 'j D_ Debitul surselor de vapori s/h
-!

E Putere de emisie specificd a corpului negru W/m'


Accele{4e grayitationalfi m/s'
Indice gtrobal de putere termicd specificfl
G denumit qi coeficient global de izolare termicfi W/m3 .K
a clddirii
1 Coeficient de permeabilitate la aer a tfimpl#riei m'lh.m,yu,/'l
T
I lntensitatea radiatiei solare Wlmt
J Joule J
K Grad Kelvin K
.is Coeficient de cuplaj termic wfi(
Tt -T2
n Rata ventil6rir h-t
Presiune Fa
V Presiune parfiatra a vaporilor Fa
s Fresiune cle satura$e a vaporilcr Pa
q Dcnsitate de thrx termic W'/m2
a Cantitafe de c[ldur6 J sau kWh
R Rezistenf6 terrni cd specificfi m''Kiw
R' Rezisten{d termicd spec ificil corect atd rn'-KJw
Dl R.ezistenf6 termicd specificd superficiald
l\ 5I
-:
interioard
rn'.}#w
tx,i

-" R : 1_ Rezistenfd termicd specific[ superficiald


r!--^ \ts rn'.KJw
C[e exterio atd
S Coeficient de asimilare termicd wmt.K
HIGROTERMICA APLICATA

30. t Timp s sau h


31. T Temperatura oCsauK i

OC
32. T1 ) T" Tenrperatura aerului interior, respectiv exterior I

an Temperatura po suprafafa interioard, respectiv c r"'{


JJ. T*i , Tu* \-
exterioar6
,1 ,l UC
J+. Tn T e mp eratur a t ezultantd
Trf OC
35. Temperatura rnedie radiantd
Coeficient de transfer termic totatr al
clernentului de construclie (anterior numit
35. u=1R. perffieabilitate termic6, av8nd simbolul k). Se
W/m2"K
utiiizeazd $i denumirea dc tratrsmi!4q{4_

3t, u-IR' Idem, corectat W/m2.K

38. V Vitez6 m/s


3q, V Volumul m
40. fi--fl"*fi" Coeficient de transfer termic total la suprafald W/m2"K
41 . fic Coeficient de transfer termic prin conveclie W/rn''K
42. Ctt Coeficient de transfer termic prin raclialie W/m''K
43. g Coeficient de emisivitate termicd (-)
44. a:t Coeficient cie absorbtie a radiatiei termice r")
45. l" Conductivitate tennicd W/m'K
o/
46. q {Jmiditate relativfi a aerutrui /a
47" @ Flux termic (putere termica) W
48" p Ilensitate Kslm
Coeficient linear de transfer terrnic sau de
49. Y Wlm'K
transmitantd linearf,
50. x Coeficient nunctual de transfer terrnic wfi{
51 s constanta Stefan-Boltzmfln I 5,67 ' 10-' W'fu,n''K

Hndici inferiori UnitE{i de timp


a-aer e - exterior s - secunde
c - convectie i - interior h-ore
r -- radiagie u* spafiu neincd,lzrt a - ar.t
s -- suprafaf[ d - zile

=T-Tu
q
Factor de coreclie a temperaturii exterioare (-)
-T-

=I-1\'
Tl
Ecartul tenrperaturii superficiale (se noteaza ;i cu 0 (-)
}TIGROTERMICA APLICATA

ffi -.i
2. I{0Trur{r GENERAT,H
'CsauK j

"cl
l

3r.r
t:
l
r

t^ $Efffi.W! tM.!#!,fiEEEEl&"irt#
uQ_ z.- Mdrimi extensive care reprezintd cantitdli
aiiini, iiti,'iau*", masd, timp,
"C eyqrgie) Si depind de dimensiunile sisternului
considerat.
- Mdrimi intensive care caracterizeazd nivelul stdrii' (temperaturd, vitezd,
H'im2.K accelerarie, densitate, presiune) nu depind de
si mdrimte)'sistemutui.
f

\\.,,tn2.K

m/s
--------=--
m' fr,
--------
[\"m'.K
N..FK- 1

:--.-
it m'"K
(-)
i-)
fi-,'m.K
_- 99.
ol-
io
w.- J

(g''qtt-
['''m^K
\\T,K g.b
GIr-_

fr.a

'-*ryffiWytwryrywf
'7t"- Energte: proprtetate termodinamicd a unui medtui,. Affiiiii
siifiid'extensivd
care exprimd posibilitatea de a modffica o
stare de echilibru.
- Energieutild: energie cu ajutorul cdreia se poate
poate modifica starea de echilibru o unoi "t"ituo
i"* mecanic saa se
sjsten. se exprimd tn Joure (e,
Wan.ord (W.h), ergi, calorii (cal), electronvolyi
(et), etc. ''
- Anergie: energie care nupoatefi
utilizatdp"nt* rializarea de lucru mecanic.
- Entalpie: energie internd o unii rirt"* (sinonim
cu cdrduri totatd).
HIGROTERMICA APLICATA

- Entropie: mdrime termodinamicd tn cazul trecerii reversibile de la o stare de


echilibru (l) la alta (2), definitd prin relalia:
dQ
T
S, -S, =
in care dQ este cantitatea de cdldurd preluatd de la o sursd cu temperatura T.

7. iwl";:x,ffi1ffi*t*ffi',"1piirqi:,.effii1 t,*ft,wfrilbt:,fiffi,';'.t$il,w'frL ';:;{w ffiTt


w. - Cdldura sevtsibild se eviCen{iazd priw ternperatora obiectwfui.
Cdldura latentd este eliberatd sau absorbitd la schimbarea de fazd (topire,
solidfficare, vaporizare, condens) sau la combinalii chimice (oxidare, etc.).

8.

Wi-l:,'.,,,,cwtt g+,

t,',lt',:,l1U'*Owfira ii i+,

W.fr. solay'd, eoliaytd, gecteryyt*{d, hi*gaz


b. cdderi de spd, solar"d, eoliarcd, geotervnnld,, fuziune nucfeard, hidrogen,
valurile gi rn$i.e€le
c. cdderi de opd, solxrd, e*lisnd, g€{}tsr"mald, biogaz, leyrcn, vslurile Si
tw$reele.

,Se...;exp*iffi#'''.1ffi
asffiXiffi;:ffigt",lffiwifffi$ig'|1fie1ffislur&ft
94. Lucrul mecanic poatefi transformat integral fn cdldurd dar reciproca nu este
posibild decdt par,tial. Energia termicd este o mdrime de stare iar lucrul
mecanic una de proces.

10.
ffi
.-/ Eft Raportul tntre cantitatea medie de energie primard consumatd gi valoarea de
produs brut (PNB) realizat. Acest indicator poate fi stabi{it la nfuel nalional
sau local Si permite evaluarea eficienlei energetice.

g,
u Neeessrul de energie termicd
Cdldura pe care sistemul de tncdlzire (radiatoarele Ei levile de distribulie
interioard) gi cel de preparare a apei mmajere trebuie sd o debiteze pentru
menlinerea condi\iilor de igiend qi confort. Se stabileEte scdzdnd din pierderile
de cdldurd prin transmisie, ventilare gi prepararea apei calde, aporturile
gratuite (solare, din activitdli zilnice, recuperate etc.), cu considerarea
condiliilor speciJice de utilizare.

10
HrcRorERMrcA aprrcarA
rare de
h. \bces*rul de energie pentru tncdlzirea clddirii
Lnergia necesard pentru producerea energiei
termice necesare la incdlzirea
ryaYii.lor, inclusiv pentru icoperirea titrii"iii i incdlzire care att
ptertlililor
ioc la alimentarea cu cdidurd, iNtrtbuyta ;;d;;;;-'r;"carea
'ura T. troducerea cdldurii. Ageste pierderi sunt iuate cdtdurii si
tierderi global al irntalaliiloi din clddire.
;;;;*;;rin coeficientur de
:. -\ecesarul de energiefinald
Caniitatea de ener.?ie" care trebuie
pentru tncdlzirea sau rdcirea
'opire,
tlddirii (inctusiv piirderite sistemutuifurnizatd
ar,.n"aUr") ; ;:;;;; prepararea apei
:alde (inclusiv pierderile sistemului de alimentar"'"i'ofra'ioue.
f.., i
eitergie finald include energia consumatd Necesarul de
"L,/.

oparatelor de regrare automatd., etc., cunosiutd


p"rti finiliorouo pomperor,
sub denumirea de energie
nr.riliard sau de aiutor.
i \ecesarul de energie primard
Energia pentnt satisfacerea necesarului
de energie Jinald, inclusiv pertru toate
ztapele de producerea, transformarea
si transportur a energiei secundare, care
qu loc tn afara crddirii,respictive
pe ,iy"ouo irband de disiribupu qi in centrara
energeticd. Necesarur de eyelpie 'pr"imard
"; ;"rr*
ogerc, este
combustibititor de orice naturd (fisiti,'"i/iil-a"-iia,;;;;*"",
"i,inr,rot"nt'
-;6nt, etc')' soare, biogaz,
'!e fi Necesarul de energii primard gi struchtra
sunt
combustibililor utilizali
.importante pentru ana.rjzere de proteiyie o *"aritii, permqana evaruarea
emisiilor de coz care contribuie ta dimoltatreafenom"*i;
tle serd pranetar.
* :1:::.::::

EiI,',lffi

' este
tc,ru{

sde
?77G!
Lo l-

wd&ffi
1,i:,.,:

rgle
__JS!en$el__ T{t rfid
Cdm Echi
Conductivitate lgtterrnd/linie de cuy€nt
utie R.ezistentd s ect ICQ
itt-Lt Flux, putere
ril e
cu eNceplia fluxwlui gi puterii, mdrimile electrice
"ile exprirn$te diferit.
gi t"i
reQ
I

-l;
&"b.C

11
T{IGROTERMI CA APLICAT A

ffi,c

ne itatea,:
ro. ui:t *.'seiexp"rima;fpi

g.b
1Z. a,,G lb6,Se #pfiradrinl:
a:' W,.,::.l:;:,:.,,:, r ..'lffffi
...i.:iiiii:iiiii:iiii,,ii}i:1..

94. a

18.8{ffi.
g. '..i8 'bi1 ,, 6iiWffit"ml**ffioe#i#|ffiI'it* i'

F,,tr.:*.f thi*v+i'S-.51:.;$.:t:.i;iif i-.i'Ii.'-.t

..1:.i

r;,;!,i'l?+:*l,tli+t-,t+*,#ti;'r;*,,itf ,,iiiiiltttiir,ffirrtfb,t,t*:fitr;r,
.): t
::iliiiliii :;,:'1.,$,iS:,i,i1f#i *aj;::::{i:iid ii;i 'i f:l'I'l'
;*l:.
l;iiiii:t1 ,l;i i;'
"$'i*t}lf 'l;:F t.

'o f*'

::?.Va:

.-fr

':
rl: f:J(':;: iFr::1.1:3 '...
i1:.: i\'i':<
.....,' i:ii.I

,$'f.-'*SB:,*;, n-*ri;iit,i#f,;$,i:;$ $:1i:;;1'i:;;{,rl;t:ti::fi;i;,tt*ii',t'i*i'

19.

W, Consnmul de energie finald este:

120 lWlg'l= 11r kw.h/zi


ts
0,8-{t
+
to00 )

T2
HIGROTERMICA APLICATA

W- Rondamentul global rezwltd din raportul


*12
r1 _ 1022 - 359
t022 = fr,64

Hnergie furnizata Energie pierduta


Ik*fMnfaI [kl#h/mFal

Tehnice Jss
Aporturi i?
neutilizate I

Acoperis 113

Aporturi interne rfi Fereti {1I


Apo$uri s$lare s
Fer+stre g$

Ensr$le finala &,ss Ventilare 43


i

F -etr.r::+t::,
*
:l::'
Planseu tg
" :i::.

f-:i :'.::

, _ s:
'*-t' ,i
t;:,
'4:'
liil. .'i..
' .'>:t
',rg.'*i::...
lL " :ii.:
'+'
I !E ,:,:
a. :-'.

'.. * :i:'.
-.-9-

r'-.: -r:
:*: .

lt.
$
. +.<-riti:l:ji:,!:

fr,t:;:1l::I*ffitrutlt,,',r1,mu
tttt Ang ,

fi {D- q-P (kw)


24
ffitft Toctd enevgia consumntd de magini se trarcsfoyrnd fru cdfdurd.

#:ffire'g,t"p,mmltrtr*6ltt&ffi*'il;'$7l,1ffiffil$8:ttrEpgfr ffiffi#w?,,
*. iii/ii*,ffi;iaiiiitt ii aoiiiii;t";;;;;;i;,"",if,o"nntd prin tinii scnr
rymf4e izoterme.

m- ffirc"ffiX*ffil'prhffi Elffi ffiiffifr


Yldurd. ,Se ex,primd prin
Migia: ?'g-fl.
dn

t3
HIGROTtrRh{ICA APLICATA

24.
w.
AdT
T T T (x,y,z,t')) il i,+ - q(x,y,z,tj
/
)
sn
_!1.

^ [dTl=^'!*1,
^ l*rl
m hS-cH, {T,-T*)
cln
IV
^'i*i,

%. f - T(x, y,z); t^dT ,


" - q(x,Y,z) r,l#1,:r'l#1,
sn

,.'dT
: ff .(T, -To)
h
dn

R*l = 9i Ru* = rndsrsrate fn {*' 'I{/{,Y}"

27.
m. ionfiiiiintut gtobat de transfer de cdtdurd at unu'
i;;;;;;i,i;.;;i;'iir*'tia'iin
element de construclie este cantitatea de cdldurd transmisd fn unitatea de
timp prin unitatea de suprafald, fn cazul unei diferenle de temperat'urd de ur
griitntru aerul de p'eimleie'feEe ale elemeniului tle construclie (Wm2'x)
Transmitanla termiid liniard se considerd in cazul punlilor terinice cu <

anumitd lungime gi se exprimd tn (Wm'K)'


Noliunea {e tinsmitinyd termticd este echivalentd cL4 pervneabilitatet
termicd.

T4
FI IGROTERMICA APLICATA

vnjloriksr de apd

ri,,fie

$|
,miai
;,.,n
t ','E
..:.:

n, C.

'etele
.: Garm$d :

,d in A. Consum anual kWh/m2.a. Aceastd exprimare line seamd de echivalenla


de i0
tntre litru de combustibil tichid gi l0 lcW'h. Este utilizatd in UE pentru a
i
I sensibiliza conswmatorii care cunosc consumul la autovehicule.

3. TRA,,IESFER PRIN CCINDUCTIE


unul
ade
le un 3"1" Coruduc{ie in regirn sta{ionar
,'-K).
(11 A

tatea
tn.

ki
-r+.Cffi,,,,,Uin:.i'$'bhs t,ni#ie ffiaiiid$*$ffii'j1ffiffit" ffifu
u#ffi.gi*,.i4" ffiffilr .iif#li!q'#i't1i ,ffii::iffi :ffietirsffi1Effi,:;::cu
ffi$ffi;:i.'ffi4;;gp ilri:i$arl';;;sursa,1

15
F{IGROTERMICA APLICATA

l['
,I
t

l"
tlQ

a. T: (x,yrzrt) b. lT=-h.gradT
T- _T
Q--]ujr -': A.t dtury - c. D_Dr
d Dx' '3t

39.

4, cu aplicarea uno! coreclii privind temperatura, umiditatea


_
mp re s i b i I it at ea mat er ialuht
si
co i dup d pun er e a in opird.

t6
HIGR.OTERMICA AP LICATA

" : -,;*".

. .,: :-atlilor funclionale la aparatele: a- dr. Bock; b- Poensgen; c- cu


-;':,;iroare de conductivitate termicd cunoscutd; F1 ' apd de la
,--;::;, ca/d; F2 - apd de la termostatul rece; T1 - temperatura zonei
-",.:',:" ;,2rn'ic; 72 - temperatura apei de la termostatul rece; Pt , Pz - probe
, -. l- probd etalon; P j - probd pentru mdsurarea conductivitdlii tet"mice

' ' . -',titluctoat'e: d, a, b, c


- . "i;:" .rirtdtrctoare: e,-f, m, i, h, l, g
-, :-..;i'E k'j
-: ' te-anie6 de'. 'Cblcut.' ai,, nr*tbrial:elorl 'de',,,,cffistructie.i....ieapil$idi
,*:
=;iiritatea
u] c repinde: {tb,:

leEf

J,,

trl
HIGROTtrRMICA APLICATA

44. D. ffief.i#bi:fll$i'2);iav,aird,so.uffiviffi1ruffioe;iiffidim$'lisi1ffiffit].ffit*$ine
i.,pffi0,.,....iniftfita0tl'...i.ii irul:ltfa.uufer-,,tffic.i,prin
Ulferiti$j;1.1cU',.;ffn,,..*',,,;:IFj'.,...
sda ifie?
ffi. fvfu, conforw prirtcipiului II al terrnodiruarwicii.

a. V(}"VT): u$, b. V(}"YT) : 0;


' Ex)
a
c, ;-, (hglo9(h+;**{h+):o
'
dx dx' N dy' dz d7'

gr. b, c

b *[^. #).*[u #).*[r' #]: - p#


AT
a. -0
Et
W"fr

47.

-Q)=o

48.

18
HIGROTERMICA API-ICATA

t -I t tr .1.3 (w/mz)
-, =
J
.?,,
.-I - ;L
d2
.1,, = IL
d3
r

,ru
|rt, m.
-ii l
1
f-

A
I

.t
I
T
I

25
it-'
I

,l'-
I

1.50

n'ttseazd releaua de calcul cu ochiuri pdtrate Si se scrie sistemul de ecualii

,tr *rz *T: +To)


i
HIGROT"ERMTCA APLICATA

51.

w"

52.

a. ltt1 b 5*t
?,, &2

m,b
53.

m. u- ({4/ / of "K)
I ==dt 1

cti * E
-_.'-_-J- t./l._.--_ i

L,
I

ae

fwtewin trawsrnisiile prire co?'tvecfie, crsnduc{ie gi


radia{ie.
54.

a. R-v-t .U b. R- tr *ISo L (*r.rcw)


A"j o{iAjfie\/
99. b

55.
ffi,b
Notd: Pentru obginerea rezistenlei medii trebwie calculatd
fntdi media
permeabilitdyilor. o valoare mai apropiatd de realitate
se stabileqte prin
simulare numericrt cu program deialiut adecvat.

56.

T_T d' _-4"


gg. T ts T- 1"1
=I*+ (Jl,az d,
1 :Ii__
br \' r'y?\

?\,
_.r_
\/
(K/
A

ht lv2
9*9
ht /\"2

21
rF ffiC ilffiEp ffi

=JO{

Q=-1flot

m.-10.ffi [-,**;]=s
Asiftl poate -fi esrT,rnr.ffir rutiry wil
inghef .

59"

g*, h

-r_-+-+-
'di, I i dr,
L t-
I ldiri

g' Transferul de cdldurd esti unidirec{ional. Dupa inrrwu n n€r!r, stqionar,


dqtoritds imetriei st n tcturii, distribu;iq tumperaturi
i *,te cud&,6$rd..

22
HIGROTH,RMICA APLI CATA

; :,.";i;l terrnic necesar, defiecilre par"te fi peretelui, este:

<n-A.(T, +ar-T^)
ta,f rr\-tv ur
+*1,00'aT
R
"j-=-
1 , drr,
(w)
\

rde e-T,'
*- -,,ljs rmtnl de energie necessrd, pentrtt A: 1,00 m2 gi durata t (ore) este

Q - 2.iF.t (s/'h)
v&{&

--s.::
F.utt I
I

%.

gr,

23
HIGROTEITMICA APLICATA

63.

hilaterial Grosime Concluctivitate


d (cm) l"(W/m'K)
-I:lt'4:$di.r:
1. mozaic 4 0,97
..:,...1i i...': ..;'c;
.9i:#t':'Ef,::l.f:{:{
.:o-.
2. gapf, I 1,39
l.ts',iq $:ff xri*ii
3. vatd minerald
:i'+'B:S..
{'ilt:'erB"
"'1
10 0,04

4. heton armet r2 2,03

.*:,i, $*3**;l**.,F:

'S: .: ... ...':*irt$.4<:


+.&.?#$ -E: +t:" &'

Prin insumare, condiliile Ia limitd pentru situaliiie a gi b reproduc integral


cazul analizat (vezi Si problemele 73, 189 Si 199).
Rezistenla termicd a structurii de planqeu-pardoseald este:

^
R_
1 - di I I 0.04 0.08 0.i0 o.l2 I
\ L-:--a-=
=--L --:-L-=
o.uo - l,j uffi 8 A,97 1,39 0,04 2,03 5,7
-L-:-L---:-L'

= 2,957 m2K/ w
ovdnd doud componente, Rl pentru partea de deasupra Si R2 pentru cea de
sub releaua electricd:

24

1',
HIGROTERMICA APLICATA

R, =*.#.# =o,te4 m2K/w

v'tv 0.12 '


0.04 0.10 1

+v'L- + - mzKly
" -)::-1
P^
7,39 0,04 2,03 5,7
2'763

- inipoteza cd tncdlzirea din pardoseald nufunclioneazd, prin sistemul plangeu-


pardoseald are loc zilnic transferul de cdldurd:

A t {-
Qr-
- 11[ \r",siup \,,,,r)'r-30'*(1
- s'\''
L a'-B-5)'24*J165
't,l wh
Zrg57

iar ternperatura pe suprafa{a pardose:lii este: i

1 t' 1
T,
-P'r=T- --lu''"'-l'tt.
-a'sup
R
=rr-
o.uo 2,957 5,7
- 77,23'C

- Cdnd tncdlzirea din pardoseald funclioneazd, efectele sale se suprapun peste


cele precedente. Fluxul termic degaiat q se imparte cdtre parter (q) gi edtre
subsol (q)"
q - {r * ez:50 Wm2

)iotdnd cu T* temperatura din planul relelei de tncdlzire, se pot scrie relaliile:

Qi
: h", -T*,rur)
! (Wlmz)
R1

Qz
: fu- -T u,rnu ) R2
t
(Wimz)

pentru cazul h, unr]e To,ru, : To,inf : 00c,


,F
^nl T;
, Q2:
0,194 2,763
;rfel,

rl t *' I l:ro
""[0,rc+ 2,7ffi )
fIr=.=_jo * -g,o6oc
0,361 + 5,155

_Il 1,**0. 1 :?,og-9.!


Tp,z -f R1 fiuuo 0,194 I -
5,B3oC

ln final, temperatrlra la suprafala pardoselii parterului rezultd:

25
HIGROTERMICA APLICATA

Tp : Tp,r * Tp,z * 1 7,23 + 5,83 : 23,06"C

I{w existd risc de aprindere.


Corcsurnwl suptrimentar de energie este:
,,.,i

Q":A'q't:30'50'8- 12000Wh t-

iar cel total

e: e,* e', : 3165-ll-2ooo : 15,17 kwh/zi


1000
Se constatd cd incdlzirea prin pardoseald cauzeazd un consum important de
energie qi este ralional ca releaua electricd sd fie dispusd numai fn zonele unde
existd locuri de muncd stalionare, de exemplu pe o suprafa\d de 2,A0 m'. in acest
caz,
Q":2,00' 50' 8:800 Wh
e:3165 + 900 :3,97 kWh/zi
a+, sg,ci-e*w##,8: UrrcW,, l
il tffi i ...maatnt#.i*aim.,.nffi
ti,4'iii1l,"#:r,W,er$titiffiEwffiil:lilf#ai

{tJ
-l;
,tl '
I' L
+"1
I

I
I

*"$i
I

26
HIGROTERMICA APLICATA

Se considerd cd prezen{a purclii nu perturbd cdmpul


termic fn oforn ld{irnii
n
s/h,gi cd astfel flwxwt tervnic 0 este acelagi, fie cb este aPteciat la
extencr

r}. sau la interior $r .


S-
+$z 'h t L =lL+Vz
S, 'h;
0 - Sr $r = S+\tl
Kp
:

Rp

se /52/
in cuzwl cdnd ,se {ucreazd, cu suprafaya exterioard
nt de
unde
acest 0.=5+V.-h unde: V* = $t +Vz
'L Rp

se
Rezistenfa terrnicd spectJicd corectatd a fntregului perete
cu

R,=? (*'r#w)

n
tt#TIsE'

27

I
HIGRO'TERMICA APLI CATA

w,

Izoterm e

57.

ln a- Iaborator mobil pentru tncercare la construclii existente;


h- laborator dotat cu programe de calcul Si echipamente pentru simulare
numericd a fenomenelor care trebuie analizate, permildnd evidenlierea
temperaturilor, fluntr ilor termice et c.

3,2, Conduc{ie inr regim vsniabiX

68"

m.

69.
7.
gg.
c-p

28
HIGROTERVII CA APLICATA

Defazajul este decalajul tn timp tntre valorile extreme ale ternperaturii la


exterior Si la interior. Atenuarea sau amortizarea reprezintd diminuarea
amplitudtnii varialiilor de temperaturd.
"l'{nc}
',i\
/: i\'

*rt {*re}
D"fttajwl perffiite cs ? dcires nocturnd sd confribuie la realizarea conditiitor
de confort vara, prin ventilarea waturald a tncdperilor.

{': 1:,'./.-. t $'$' ,.*,';s;i]tr;


.:..

i:: .

li

f, '..-.
'.4 {.-.
YrX,j
iJ,

.l
1i ..il...
: . :Ji7:, .t1.
..,:::1f:

,-.:.:4..::

..:ft ::li' S{:li*,i


.;i:;.-*.:S:
f.i:;:
':.:,*F. '
.,.:..:

.:.

*' .
. .1r^:.:, . .i .

:: ;.1.;$''fg
:::!t:.1:.:.F::.:: i::l:f 1i'111.'l;.1iri;.rr1314.;.311

tele de construclie protejeazd spaliile din clddiri tmpotriva varialiilor


iosre de ternperaturd c?.t o perieadd de 24 ore. In JigLird se observd:
atenuarea amplitudinii varialiilor de temperaturd exprimatd prin raportul

'\
v--aT" (-)
^L
ierea efectului varialiiktr de temperaturd apreciatd pyin defazajul Eft),

29
HiGROTERMICA APL]CATA

72.

*I----_L
tt
rl
ffi _-
-l

*lti
*l
lr
l-
_L-___-__t_

ffi,

iT-_]
*i.===
S-r-- l-----l---l-r--------'
-'i-r-{::r] '-h-- *- ;I- ,---l l- ,l-
et

*f-
I J"
1:1:1 1 1:;:1:;:;:;:;,1:,:,:.:I:' :,;,:,:,:::.:::,:i,,:r:..: :;:

ar,1sifir*t9.' frIgd iret;,wnwalfr,|,,t*; tewr6yi!;


,,,:k.:fr.,,;.,fr,,:yy,:Lt:rp1fi:F.&I$fe,,,'111ffifr1,fi;;,i,&{lUalftil,.(OqgE,tA,nt,d,}:;
fin:,",i+,ft,,r9_
ff:^';;;,',l,1p&#ww;"'u1ffiUfUtfU'1,fWffiirl'l*'i,,1:si :: i itii .

*w#ntiebi*l{a'irr,,iiffi:tffiin'iilh{tiu4;,
T{,,l;;,Of '.:
-,-.,.....-1,::

trtffi.:,.l
#'|X,XWW

t:t:::t:t:t:ttt:ttt:n:tltt:1:::irt:ii:.tt:,:titti:li:litti.niiij:tti:tttttttl;iii]

(4 W
^ Da, yindnd
"a
seamd t"'ii i,iiai/iil ii ti*ita pentru fiecare din cere patra
pdrli trehuie sdfie egald cu covrdilia impwsd pentru Ti &i T" /2 l/.

30
HIGROTERMICA APLICATA

:. exp.r<uiaiuu'ifgg6$r6cfi r',''i*ii'$ 7t,t9ffii"1,;ffi:t|'W,


i;i,r;tt,til!_,;ffiiji1,+X
r* t- tils afirtffie:i..xili..:igi1ir#fii i,I#i:ffi i
n
-fi rttzit,itatea terrnicd este :

ft_ ?,,=-:0.,00185
0.80
m2 lh
c"p 0,24x1800
1-,;sg11' ehi! de tirrtp /47i este:
ax2:
^ ,_ 7
0"052 _ n 67 6h _)
at * CI, -;z 40 rninute
2a 2x0,#0185
Dscd lx : 0,025 wt, rezultd lt z ]0 minwte.
E:u. 137'ss i a terupe ratw"ii est e :

T -I-,,,*I+t,t
ri,t+AT
z

:ele patru

31
HrcRorERMIcAaprrcanA

se gere evolufia t.ppg.?torii in pimint la diverse addncimi


dupd inceperea
exploatdrii._ frigoriferului, pentru a constata dacd este posibild
apari[ia
temperaturilor negative la partea inferioari a protecgiei
fie evitat inghglulil rnmdnt (R). Pentru calculul
i..*i"" astrer ifcat sa
o" t" p"rut*IintJ
un mediu semiinfinit exist[ rcla\ia l4g/: ""rilifiir"t
\ =t +(I _Tr) f (K)
T,- temperatura inilial[, presupus[ uniformd a mediului de grosime infinitd
(K);
T6 - temperatura care aqli_ga brusc pe suprafala exterioard a medi'lui gi
.se
rdm6ne constantf, in timp (K);
T^- temperatura la distan{a x (m) mdsuratd de la fafa pardoselii,
in momentul
(h).
valoarea funcliei f este dati pentru diverse valori ale
expresiei

-"=--L
2.J;.t
in care,
1"
a= este difuzivitatea termicdamaterialului (m2ls)
'"'/
-c'p
\^'- (

.C
ry
Z) t z -t-
I
t. 7 {-'
,l-
0rs s.wqq g,l g$ie 1,4 q€Ia?
s,tr fi,1125 il,9 #"7 421 1E ft od61
YIJ YYj
012 0,2227 c,g 0.?g69 'l 6 {^t oTA?
Yt-- t -u!
0,3 s,3257-_ | 1,0 0,9427 tr,9 O ERq"l
0,4 0,4294 1.1 0,9902 2rA ft qqqq
{J,5 0,5025 _l 1,2 0,9103 2,5 0 gqq6
Ltr0 0,6039 1,3 0,9340 3"0 1,0000
94' iT.aint3
de puteafolosi relalia precedentd,
-a este necesar ca straturile structurii
din figurd, cu grasimile ,r,, ia fi.e transformate tn artere echivarente
grosimile di,".6 toate"omogeng, cu
diyuriritaiea termicd o inuia ai, ,t iiri. jn
"u difuzivitatea
acest caz se poate alege argila cu
termied:
Lu
"
- I'20
u==ffi=tooor156o =o'38'10-6 m2ls

pe baza relaliei /22, j6/:

Ci,*"h = di 9i
ai

In acest cctz, pentru a preveni trcghelul fn pdmdnt, poate


fncdlzire sub p ardoseal d. .fi utild o retea de

32
HTGROTERMICA APLICATA

Erea
rilia
It s5
intr-

fl _ i" (*rtr)
c.p
I flerusitatea Conductit itatea Cdldura frifuzivitatea
t.-oporen[a
'11,,,;MgNelUI I terynicd masicit termicd
lp h c il
t_&94_
I t 6u{}
(TV/m.K) __ {/kE!9_ {m2/il.r06
0,70 840 {},5 2
_2W0 _ 1,20 t ts60 0,39
2400 ? n?
f--rn 0,93
w
l

--28!g_ n I 3,tr8 I e00


rJIU 0,40 800 0,3 3
I 6s0 t.t3 2490 0,3 3
r 600 0,70 930 0,47
2$00 I,I A ] 670
ZSUU 1,74
LU
t 0s{) {},66
240{} 1,62 I {}50 0,64
T 6U{J 0,90 920 {},48
t 600 0,70 92A 0,42
r 3{}0 0,64 920 eJ3
775 0,30 I $50 0,3 7
675 0,27 t 050 0, *38
5s0 0,2 2 t 05a {} ?R
r20 0,G40 750 0,44
q,{:Fl
0,05)
6() 7sa 0,79
I50 s40 0,49
: ,';st'i ren expilndat
t0a 0.05 I

I 84n 0,5 g
20 0,{}3 r 38fl{ l,2g
i-"'n-f*'en extrwdst 25 4,04 150{) 1,06

33
HIGROTERMICA APLICATA

8x0r25 ^r ^/\ . r, " z . v


Eg, Bi:*= ----T- - 2,5 (-) pentru fa{a interioard
0,80

Be
fi*'L
- t -'o*l:'!-:7
0,80
,5 (-) pentru fafa exterioard

,FO=-
a't
t
Se alege intervulul de timp de I ord. Difuzivitatea termicd are expresia
l.
_,u_
4= 1m2ls)

Cdldura masicdprezentatdde tabele tn ftilkg.K), trebuie exprimatdtn W.s/kg.K,


lindnd seamd de echivalenya:
1 kJ: 1000 W.s
astfel cd:
c - 0,88 x 1000 - 880 $/'slkg'K
gi rezultd

a - : o,5o5xtro-6 qrnzls)
*8B0x 180Cj r

*lqW :
Fo - +t - gs-qs*lO-'
o,zsz
o,oze

79. lttWwffiW#re,t,t,ffiE1fi::ll6r;,1'r:gyffiUU"":lffi'.i,1'ffiitl,.:ffi*ffi:ll:pwt,ti,tffii
t:frg%ffi;ell U,'::i:ffiE":,r;rtt', ft:;ry4tlffi*ffiffi.ttji7|t|lgffiTg:1ffifri
xwt,,:ffi:::t$ffiff#ffiett:irtWwiwWffi,'t:#mt}fi*l::wWfiill'|ffi li*g;rkretttt

tfiy..',:lr,lffiOOfflttnffiWfftWellwefrW't:,,Whg.lffiffi ,,,ffiru#i
L6a,flM,CfM.

ffi Coeficientul de tran,sJer termic la supraJayd, nu poate _fi *odificat, astfel c


am: Up.
Criteriile de sirnilitudine seyytnrficative swnt :
- Biot Bi:
ct'L- a.t
_--
- Fout"ier Fo
l" *
Diw condilia {Bi)M : (Bi), $i a*r: cfp, rezultd:

LP
IP
=l*
f,*,

34
HIGROTERMICA APLICATA

1 -1 .Lr-1.1.,
AM =AP'i-t'^,

w,frxeri,2lui utilizat pentru construirea modelului .fizic trebuie sd aibd o


:-:r,-foll:it'itate termiid de doud ori mai micd deedt cea a prototipului' AstJbl
t;r:+)tea difuzivitd,lii termice a modelului au =-\- rezultdpotrtvit materialului
crul 'Pv

nu: vg?77* construirea motlelului. Deoarece este greu de gdsit un material


cu L
gw : ;*:i*rtutzdtor, se poate recurge la un amestec de materiale'
: iy:r'u a satisfaie gi criteriil lui Fourier, trebuie stabilitd scara timpului, din
tu+
l-.ua*
f+'
"*A
'_t -
,
1g't* _ ap 'tp ' ,7 12
LM LP
sfkg'K,

---r- -'- ' cu S, ::}'{


fl.,'- A a ,. l
:
[*j fi notdnc{ scara tirnpului
---':-
ttut tp .
aM ' to

S, : Si.'S;t
r--";sr s coniiilie poatefr fnrlepliruitd. in nnoclelarye timpul se contractd-

4. TRAI\{SFEI{ PRrF{ R.AH}IATIE,

fl: mHmbul:':.e
g" na g,i s;i ieitizeazd mai bine decdt prin aer, care are totuSi o capacitate micd
de absorblie.

I t La ci:,,,*dffi}ti.li#iffi
rmdian*,
e. T, -T,
', astfel cd
#-c
Ce se iftieifr9#ip:,';1 y '1tst,i1s
eiyffiui1T',

ffi. Fs$ru o supryfa{d de teren, nlbedo este raportul fntre radia{ia reflectatd gi
radia{ia globald {directd S'i difuzd) incidefttd. Mdrimea albedo depinde cie,
nfantatii qi de pozi{ia relativd n soat"elui. Orientativ, valorile albedo sunt
wrrndtoarele:
- \"egeta{ie netttnsd 0,2 5
- vegetalie tunsit 0,30
- -ilpcda find (0.1 ...0,5 rnm) 0,7 5
- :apaCd grdunloasd > 5 rnrn 0,85

35
HIGROTERMICA APLICATA

ffi,

84.

gs.

85"
%.

86.

Keivin.

se rlePlaseaziu I

89"

acesteia corespunde une


ffi Da gf se sittaeazd fntre
temperatwrif=500AK'

36
HIGR.OTER.MICA APLICATA

to

F
tu
ro rrpfica$i.fs$ r ii*jr*i:d f*ugil#,uiffiffi i,
h :t:':r'J este petmeabild ra radiarii vizibire,
r;i;
;" ";""iida,*i"t,
venite de Ia
';:';-: ;i.foarte purin ra c3re
1"
infrarosii emise de iuprafepte catde din serd
;* :-l"r la ternperaturi relativ icfoute. care

ffi

a+t+f=1,cua-- g" 1v 11
-T
$rr-
ER
tr
--t

11 E

Y.ry,,

,t,i
'{
''=\l;
tl E2
"'[#l t#l] undeco:5,67w/mzK4

&:ru*l : ?ro$u

37
HIGROTERMICA APLICATA

,ffi
r#r''.
:.'i'.,','..,:.'.. :,':. :. :',..,

i6,i,t:it:'frrr*,"t frwl#!frt':tsffi!!frMtxtit#w:lffit n!fiffifrFi


$#t#n't*l'ti,t*ffiffirt"ffiMffi#

ffi
97,

g. b, dupd-amiaza, cdnd pozilia soarelui gi temperafita Gfi rt eele mai


favorabile, pe toatd durata anului.

38
HIGROTERMICA APLICATA

'nfr.fr,"ffi"q#ffiii*ffi",1W$ i;r"g$ ts

'94'
Da' Culorile inchise au o capacitate de absorbpie a radialiei
solare mai mare si
de reflexie mai redusd dec6t celelalte cu nuanle deschise.

1 00.

g' T.3
Tecn = T" + in care I (wm3) este intensitatea radialiei solare a
o
c[e
='absorbyie
coeficientul de al suprafelei, iar a" 1wtm2.x) este coeficientul de
transfer termic la suprafald

fr CfiTE

^se vdd szrpreJbfele respective.

?Z
u'/ lz. Tuh e T, - lr ("c). valoarea ar depinde cle itai mulyi
factori (Iatitudine,
inclinare Ei vecindtdli). pentru terase poatefi consideraia"o"c.

1 03. ffixtffi''rArtUO

;$;,:uee.ej.are,s$r,f.ef'omeni. i*inre**srmhu. *a6un6i$#oiii+.'='=


g Acoperisut radiazd cdld;t d sp;; i:"ii,t'i"iiiin."i;i;;;T';;;;;;;;rtu
mai intens
noap.tea pe supraJbyele orientate spre cer dec6t pe cele
care pr:ivesc spre alte
1ly(iri' teren sau plante care au suprafele mai calde decdt borta cereascd
.fard nori.

141.

fapadd iar aerLrl este mni cnld.

39
HIGROTERMICA APLICATA

*O*t:is;,a||1p4r :tlntu#jj,tul&*tulwatafi iirw']&is{t ffie'.,in,,,tazuriie:

ffi

Swprafaga Absorbgie Refiexie I Emisie -Irur;s rnisie


a rls T
neag{rG
I

T
------_-]-
il
I
I

rugoasd I

,
albd {uciousd I
ri <I <1 i <l
trarcsparentd I
il

40
HIGRCTERMICA APIICATA

ffi In ot(
zpo dt,cd ternptt€T,'{litura
te:ZA la su, q G,$c
vafc
urrpv tnvelitorii ar fi egald cu cea a aerutlui,
,

transfer"F'riin conv eec!:{tiee


I,GC
nu ar(
re?1, IC
rT1
lf' tns wl prin riltdit
fe,'rw
lsf< t {e {t elagia:
t{tzl:ie esle ada,,t dev
rt,{
Q* : A't, t* II
I
L$
TN CfiV"E:
'Co
Liu 100
0rS
I
I
,l [*t] (lv/m'z)

A-supr#Jb{a acop eriqulut (rn')

Et
Hl
F_-:-il
T, { + 273 * 277 (K} si Tz = -10 + 273 = 263 (K)
F--]r::

ffi (r
1
-r114 = 4,739 (-)
E'i:'.
E
F{.j:-: _-+- -l 11
i
I
gr t'2 0,85 0,95
I
I
I

-:
I

er: 1,00 ' 0,739 . 5,67 .[ffiI] :444,!4 Wlm2


[rml
Rdcirea est€ intensd.

1 09.
ge O camerd IR este un aparat sensibil la radialiile infraroSii
emise e.o.T,a qi
reflectate de suprafele (I-e).o.T"a , conform figurii, permildnd vizualizarea
cdmpurilor termice ale acestora.

,..4
.FI-
r$le
/,/)
H
d

Jf".
ffi
'/A eoT,o+ ---F=*
(l-uloTf
.\
li * -\
"/
ffi

4t
HIGROTERMICA APLICATA

ll1.
9s,

q - I . cos t : I . cos h . cos (au * a*)


trt care: {:w,m.)
t - wnghiul de incidenfd al r*diafiei solare
h -- urcghiul trcdtpiyyrii soayelui
dts * unghiul de azimut al
soarelui
{tw * ungltiul de azimwt af peretelwi
I * irttensita{ea radia{iei sorare (wm2)

5. TRAI{SFER FRII{ CONI{ECTIE

tr12.

ffi
I 13.

9E

l14.
gg.
ffi
(klYh)

42
HIGROTERMICA APLICATA

ttt. nra*iii.rffi'+.#j,iib
g. Q=n.V.p.c.(I-I) t=0,34.n.V.(q_q).r (w.h)

"t ffiffi$ t ig"'r*.le'6ffim:.ib*in


a,i;vrllg ;l :ailteq uii
H;iffi$#ffi ,#gteidiuf
,ur:lffird"rFr4i,*ffi #. tJdffi:pe-ffi ffi ;
ffi
arl vlfatea p,rafpFil
g+i{ffife,ii
*u,

{;;elrloaffi,s'1rprafrie;;
gi:r*n'lid,itatea:inrhffi alffi #-
h;iffidiraiba,iteffilfii. "
g, a, b, c, d, f.

',:8
n #,{f
D iferenta de rtensit iii-;;;;;;;;;;'
-'

iffiperatu rd s i v dnt.
,r

tr:

spre bolta cereascd. conductivitatii


i"rutui este.foarte mica.
,a,

,|

Ih
i

43
HIGROTERMICA APLICATA

m Aerul diru canal este mai cald decdt cel din exterior gi
ki wi tryr-
Ap = (pr - pz).g .h = 0,046 (T,- T.) . h ma)
La tirai mai pot contribui vantwl o ventilare mffi(mid-
{i

gg.

4* *E <f, -_\, deoarece an> ct,


- --l --'--' -"--- +T'

f i: rr
(U
(

r
r-

tli
iT=i
i'-'
rri J,lT-. I

lG'
iirl
I
I

,--l*- -- ---
j

t"'fffi
123,
i *
W&:*Wffit&liis&Amffi:#*#tt:itl::W:&l:it*^::#t*i:#Ii*:ii:x,*,,2;ilt:i;l.:

@. Deoarece fn colpurile intrdnde miscarea


aerurui
"t estefuIo-rI_
124.

lv
T

44
HIGROTERMICA APLICATA

gT

1
Jt/ -1..

ld*
?5 rnm
i-::.';.: ::, .

Effi
?:-:i-: r:.:.:

',, H
ifi# aw
-tl - -l
-t
I
I
I

I
I
^

L1L ] _t
b
n* serd {n toggie se fwcarcd cu varyori tn
ffi b, ceoarece aerur tncdrzit prin efectu\
dc coytdens'
spa{iut utit gi pt;a{ert evncuatfm'drisc

127 .

giil

1 28.
ffi, pe/Fo 0,?8
=

45
I{IGROTERMICA APLICATA

r29. ffiittffiEw,tffi"F;,i#i;#,, ttii i'..Uein6.U.fi*..per*tufi.,...rrt:#&W


*#1u.,#" ,frffi,.# .F1i.'ww"twaqffi;.... ..big.?

r-.-
[/
t) ./
-l
ltlt )
i
.ll.

LL:.- - i

9l ---:
- Reduce pierderile de cdldwrd spre exterior.
--]

- Mdreqte viteza aerului Si intensificd transferul tennic de la calorifer cdtre


aerul din fncdpere.

I 0. ffi,,ieb'te,,,$,61adA;vffi1ffi ,,+
3

!4, Falada care include un strat de aer tn miqcare comunicand cu spagii adiacente
(exter ior s au tncdpere)

'r{in i
-z{m} a : r--

--.
,i
'
j
i
. ' 'f cl'"'t
T{"C} -. .i

-l-e-

46
HIGRO ERMICA APLICATA

t33.w|w,'o ',tt'ffiffi,rsfrttiffffiffiffiir',w" ffi:,

firtijig::tffi,tii''ilfffiiin"#iffitfi'tti!'ff;ttfiffiin1r':1trtrt11'ffiit$i#iltt1r::1"$"lli.#,i:trA -
c, din cauza convecliei tn materialul permeabil la aer, cdndfluxul termic
este

dirijat de.ios tn sus.


t:;,;::.t;;i1,1;:r,;11:11i:1t::.4:1|:,;,r1:.a;ij]1

i-i?...4. 7:.1r. jr7.. :. :. :


_ :,.:. :

:.,:.:
:
:: :,:,::. t,:,,: :,:: :: :::: :.,:,:: :::::,,::,: ::

7r :-.+ :. :. :. :
;
8.. :. : :, :, :
:.-.
:.:. :. :. i.:.i :, :. r..:.... ;... j.

47
HIGROTERMICA APLICATA

.V
F;I
H
F]
S#...s6...*te.t'iteqsc*,+$ffi fi #a...UAenCi en1*mf imemu de trans fer tennic
T:,, *,t$I;ffiuxffi::;tfr lsr t.;.dE::Flaci.
ffi, Valoarea aproximativd a coeficientului a"o,*poatefi stabilitd cunoscdnd pe
cea aproximativd a criteriului Nusselt.

0 -.-. = l. *u
*conv
L
Acesta depinde de caracterul curgerii (laminar sau turbulent) ti este in -fzmcYie de
criteriile Reynolds (Re) Si Prandtl (Pr). Pentru regim larninar.
1l
N., = 0,664 Pi Ra , (dacd R"* (5x105 iat P >0.5)
Ei pentru regim turbulent
14
Nu = 0,037 P: (R:. -23,550), (dacd R.. > 5x lOj ia: P- > 0.5)

Aceste valori sunt indicate in /4, 5, 28/ pentru aer.


in cazul examinat:
L*'v 4'00x5'00-=1"6x10u
5xl0: i-l
v -
Re* = >
72,43xi}-'
Regimul este twrbulent. Pentru aer, la temperatura medie

a,- :i.(0- l0): -5 oC,


1

a:1a :a.7a95 G)

Nu = 0,03 7 x0,70951[(t,6 x lOu)i - z3,55a] = j035


h Y
!
. Nu
0'024
"'"-'
fi"oru = . - x3035 - lgr} W'm2.K
L* +00
Fluxul termic pierdut de placd este:

- A. fi,o,u (I, - ) :2 " 4,00 . 1,50 .18,2. 10 -


(P 2. T" 21 84 W

Au fost rceglijate pierderile laterale.

48
HIGROTERMICA APLICATA

6. UFTIDITATE

x 36.

ffi
I. umiditatea higroscopicd se referd. la un material capilaro-poros,
pdstrat mai
multe sdptdmdni la valori constante ale umiditdlii temperaturii
s'i aerului. Se
mdsoard in kgoo6 /kg sau mt oor/mt de material.
^ Umiditatea criticd
2' a unui material capilaro-poros este cea Ia care continuitatea
migra,tiei capilare a apei in fazd tickidd este tntreruptd,
astfel cd viteza de
uscare sau umezire scade.
3. umiditate
lnaximd, cdnd capilarere si porii sunt plini cu apd, Jiird aer. Aceastd
stare se obline sub vid, corpulfiind cufundat in ipd

jni$ffi;iam6:su1tw,,xffii{**rffijiri"f&E !!{pi1iu,fi#nrifr.r..$;:
;Dalhn)
ffi I Pa: tr Nim2
n

Fatm = XFi
.'
I-l-'t

13 g.

gr.

139.

g.

ffi*' ]ffiu' .100


Ur, = (%)
ffiu*

gi cu volumul de apd (Y,) raportat la volumul de


material (lr*):

49
}IIGROTERMICA APLICATA

V
u" =ffi.roo
tntre cele doud moduri de exprim.are a t;dlfuii sistd relalia
transformare de

uu =u-ffi rxl , u- =*F =\67 (vot


tn care p este densitatea aparentd a materialuluL

140.

ffi {-Imiditatea relativd g= Il- rcg patn T,: X)t. p,:


[o/o1_ 2339 pa;
Pu"
pentru T"i: I2oc, p*: pa, reprezentand
!402 prwiuu wtiard a vaporilor
din aerul interior. Rezultd:
1402
9'=t339'100:5906

b"i#fffi#
g' b' capaciiiiei iiiltui de a absorbi vapori
temperatura, crescdntJ mai murt @ e nt wiud riniar cu
ii i*pnotori ,we* {vei anaa 3).

t1ffi :

(r' difuzie de vapori cauzatd ce


parfiafdavmporilor),
etn sgrcdient & cvrrcentrstie
, { presiuyte
i'' filtrure de aer uvwed, c€tuzatd de L{n gredient
totald
fu pwirme atmosfericd

50
HIGROTERMICA APLICATA

144.

1-pietrig;2-hidroizolalie;3-termoizolalie;4-barierbdevapori;5-planqeu
de beton armat
este constant'
(ft. a, deoarece in absenla condensuluiflwul devapori

L45 "

&' Cv = Pvs,Tr - Pvs,T2

gg. h (vezi Awexa 3)

! 45.

ffi
147.,Fi,*ffigtffi Utav't+lt#r{r.t,*i:frl*ifffi
gg, pregdtirea n*i-"i,-Ei,-ii,iii,-'ipitoiii-*i;;iii,ta Ei uscarea
tenjeriei' plante'
de apd
procesul de ardere rezultd si vapori
rezerve de apd neacoperite. Din
deoarece
hiirogu, (este cazur gazurui metan)'
"o*uuiiiit'ii-cinyin

*Tr) (w'h)
Ei uscarea materialului'

51
HIGROTERMICA APLICATA

\49.

t'iti rJe vercti,lare


surse importsttte tle

t SO. fgfiffi*ut,;. ;...mnA6;,;.p,..;A.;.mgtam1fiAepinae sau nu de natura acesteia?


t''ld4i b,i,,,f,lllr
% i, d";;i;iacitatea de absorbyie a vaporilor paate etidenlia sau escunde
fenomenul.

tst iinl5turarea riscului d9,.'cdffieru


. $p*e;i#$*fi....twUrm1$.i..dar€,''fi.pt,....*o:1rrib-ui,,la
1nirfrffiflSefi,;i,,g1.,$il$Xn a..,.',sursoloi:de,: vapori; b- incaizire suplimentaiA;

gf, &, cr d

1 53.

ffi, 77Lr exis{d sut'se irnportcnte de

i 54.

m, tlozptea din ceuza rdcirii prin

tr 55. W*|t|&*1,,,ffi*1;i1rnffi0#x;,ll,e*ie'.'..qry€ffit uq.,,ffii8$:;:,t;,::li,E! Ofgfil|::Wi,rffi


txl|i.ffi||ffiffit*8":tffit,'lffineWxt':i.'1€,r*rryrafr4e,,'iiffi"'4",$iffiffiIwfr1,#Ww
txltt,,X' ::'w,fttgeEtl'##lWffi ,t,,:,

gr. Riscul de condens este mai mare pe suprafala de perete din spatele dulapului
deoarece acolo circulalia aerului este stdnjenitd. coeficientul de transfer
termic (a, ) fiina minim din aceastd cauzd. Astfel suprafatn peretelui este mai
rece decdt tn zona liberd. Totodatd, din cauza ventilh'ii slabe, zonele umede
nu se pot usca, dezvoltarea mucegaiuluifiindfavori;atd.

s2
HIGROTE,RMICA APLI CATA

1 56.

93,
1. (Jn metru cub de aer exterior, Ia 20"C gi la E: 50ok' conline
tt i'17'30x50 glkg t" i

1,025
'sl6-5- 100 = 8.65 -- " respe"ti"
-'-- os/nt' 7,02

Adus trt interior aerul ajunge Ia 25"C iar umiditatea relativd nu trebuie ,sd

depdseascd E: 60%o, incdt poate conline:


ry.-13,g0 gr*t
xss
,pl'glTtand ,r ." ' " ,.,,

13,80-8,65-5,r5g/#
Procesul de ventilsYe trebuie ,sd usigure:
l:l .

.,+ .,,", o
,..r:-... )..
o9i
:rtr.
s34{n3ih
'
,
!!
trl.
HT-15
adicd rs ratrt"ct ventildrii ega{& cct:

fi- 1 '::*3,1
5534
1 schirwhs,{tipeord.
5000
r

2. Iarna, temperatura exterioard este mai scdzutd' Astfel aerul exterior are un
poate
conlinut iai mic cle vapori Si prin tncdlzire cdnd pdtrunde la interior
pr"iuo o cantitate mai inare-rti apd. in consecingd rata ventildrii poate fi mai
tnicd, decdt tn sezonul cald.

f SZ. til}p6:'i ,i $il,1ffi sEi::ry 'iife.nCIff{*u$:'Ue"tbffin:$r..'.'.


{n'',$g€x'fffi
a**lt$mtat $i :;.cs:: 6lpbaffi fac'€?
m. "'A;;l;;;;;- ;*a;;;;;,ii"";;;;i"'iEi'ta. s" rebomandd reducerea degaidritor de
vapori si prevedereo uno, orificii de admisie-evacuare a aerului.

1 58"

53
HIGROTERMICA AFLICATA

sfiffifr

1 s9.

W. Pot fi rnai ynui:tte caui,i,


punte ternerca
imprejwrul locuiw i subyire,

I 60.

m,
!, d: strdbate
parte
V:O-?rii de apg sunt absorbili gi restituigi
perelii spre exterior.
in i.^@ere. -yumai o micd

tr 61.

hetn: arrnat {I}

EXTERIOR :sTqR.ICR

g Peretele este arcdtuit invers decdt ar trebui.


situeia poatefi paryiat corectatd
cu o barierd de vapori amprasatd t"o ,iniiiiilii,iil"ird, vopsitorie sau
faianld.

54
HIGROTERMICA APLICATA

r :ii j l'j-::j.i

m:::::fr

elei
fqla
ndd
ve{t

fb#
Effi
. .: .:.:...,

rc{t'

ici

t -::t::l:

lat

Ti : -15nC
cct

g, b:^!,?r3
r$ : y: yatrunderea vaparilor Si condensarea tor in perete, la
r.ryn izolatia termicd, stratut portant
BT
i:;,;:rl si pnri"toi, tn condilii de
b "t
a.

I
I

0 05fi
I
I
=C
f---
I

il 150
.t
li r;ifr, -B
=J- -*
)'-<r---4 /!i!;r;
,n
,J- . .1 ___tf-_ A
0.S'15, Tj - -25"C (P- 90Vo

55
FIIGROTERMICA APLICATA

ffiH;ffif#rrtatAf,,"-ur# in *rnpnt;ver;ffi,ru&.$+-lo.ng#
l.esri4ry$t.$4Fl$"ftjslrpli,.Fi, ai.ffir,sfiItyr;
.+fl :isuplinrenrar de iictasie,'t ,,
*qfffi$f*ig.fflcu
nra{e.galipoate,,Si1*fi ffi ?
liL.

tWffid*t,#,rllg,f,fwere4, pr orec !i e i d€ rabl *

(4 a, e, pentru a evita riscul de condens le contactit! itit-e ientioizotalie


si beton,
in sezonul cald, deoarece sticla spongioasd nu esie petr:eobild
la vap'ori.
164.

3"*syn*1*,,** gtn*:*ir*t.
S-F:t 3),::*#;is
FT.,i"qip

'gg
n$tp, la
in jos fi

7" TRAI{SF'ER T-ER}ilC CO}ffiN5AT

165.

ltF
;"t il:t -- *
{rit- J:***T*Ina

56
Solulia oPttmfi Solulia Posibil6

t 69.
HTGRoTERMIcA AFLrcarA

@:tli:W:fut&t:lLfftl:fii il:t::\Xffi#i;'1fi.$S{.tft::,UUfgffiIifrEii
d::,lI il:iiffitrr#,,t:ni',,,seninai;

I
I

JE I
I

Ef
_t

.d
HIGROTERMICA APLICATA

173.

lmcarrne LoculrA

%" Terwrsizolalia la partea ,t?iperioard a plartgewlwi


este utild, gsentru a c{imiruua riscul Ce condens la
f*f* interioard a Plangewlui"

6- lest din pietriq


5- filtru din impfislitur5 cu fibrd de stictri
4- izalafie termic[ din polistiren extrudat

3- izolatie hidrofugd

2- Sapd de egalizare ryi Panti


1- Plan$eu

59
HIGROTERMICAAPLICATA

,rU.
si xrqrtmi

- verticai - i

- orizontal -

cqsa scdrii se cowxporTfi cd !-rtt


co$ defum.

6A
FIIGROTERMI CA APLI CATA

179.

gr,

tr 90.
t{,:.ii...:

ffi.

181.

9s, Da, Is viteze rnici de circulalie a aerului fn spaliul ventilat.

182.

ln
o o'Fu L
Bi = repruintd dimensional raportul tntre densitatea Jluxului
r.
termic convectiv tn stratul limitd de ldngd suprafald e.oo' = G"oor, .(Tr" : T.) g;
w.
Ttr
densitateaflwcului termic conductiv tn solid Qcond = 1.
;\"

6t
HIGROTERMICA APLICATA

' Nu = repreztntd raportul fntre densitateaflurului


termic convectiv
#
in stratul limitd de ldngd suprafald e"oo' =G.oo,.{Tu.=
-T.) l; densitatea

flwutui termic conda


rctiv q"ooo= f,u".
T -
tnfi"-z,t strat de aer cu grosirnea Li
*
sau L" a stratului ttmitd. Evident, duoor""i"'
pe cele doud suprafele ale peretelui. n ;z d;. y,alorileBi 9i ,\ra sunt 4iferite

,rt ,€Ehritffi. .lro*.r4ffi# e Er&L.,.+'6itiE1ii,i# :&

% e=(v.p.c)u".+(v.p.")""0J.(t_q),

ffi &. pentru d;, { dr,r: & 2?y


O{
fi*

i47/

62
HIGROTERMICA APLICATA

'ectiv

tate0

ea L;

ferite

I 88"
. -'. . :|l'l'l:
1":."'."w
fiefrfi
. ..:.:...: ?:: i

W*w
r t*.!a:I5ili
!i_[tjJ.t?fl.

63
HIGROTERMICA APLICATA

-#ffi"n'ffi*"*,-,'ffi#H
nll.Mf*i;nwrsffil:,1ftU*fiei*tg,iri;
h = ffirffiT 1ff.'fiI-I{-i.
h: fi;e+ ffi;p"ft'.::
ffi!i-;ntt*'-'**-'*ffiWt A-fi=&+ lt=m-K
"'1ffig L- EiS $r,,m-K,.

# ls:. ,;.0aloiil uii:,,,iF#--ffii€

;venrilfuit1,,6,:*,,,CI;v;,$rl,'fftfifrlffi,ei
este ua imobir izotat 5i +xffi,i:ith
v;Sntr;

h. pmtm Ti

0 Stabi{irea sriilor de calcul


Perefi exteriori, aria tztqld:
Ao : 2 . ft0,0 + 9,00) . 3,00 - l0g m:
din cilre:
*
ferestre * w{0. 0,25' j08 - 27 m2
- zone opfrce fi,75 x l0B : 8l nt2
Plarugeu sub pod
o'i=tfo : 80 m2
ptansan peste subsor #0
din care: 24 m2 - pardos"ota*o"o,t"
56 m2 - pardosealdparchet
t Stabiltrearezistenfelor termice
- pereli, partea opacd

g*$]*
0,04' I
. I+*R"=**
0,87 0,64 *5*
Ro = R,
- )\"i " 8 23
= 2.158 m?r</w

IJp = 0,463 Wm2K

64
HIGROTERMICA NPITCETA

- plan:seu Pardoseald Parchet

Ro, =
;.#.ffi .ffi * 94q* ffi .* = 2,05 mzK/w

U':0'487
- pl anE eu P arda s eald moz aic

=*.#a .ff.ffi*ffi.ffi+ * =t'e24',iKru


I 0.005 0,045 . 0,12 , 0,06 , 0,02 , 1

Ro,

Uo' =0'519 wlm2K


- planseu cu Pod
I 0.02 0,12 . 0,12_+0,03 +l=3.31
R"=8*o,nr* -o--'-' #K/W
r% w4* oP4- lJ
Uu: 0,302 Wlm'zK

Stabilirea coefi'cientului mediu de transfer termic

T: :_=
1 LA''U''t' -:

Rono IA:
56' 0,487)
0,463. Bt + 3 . 27+ 80. 0,8 :!,392 +_q5G1' 0,519+
2. 80 + 108

=0,5g8 Wm2K ,.',i -,_ ji",#*t. .f',,:'-, -.:,:',:

Necesurul de cdldurd pentru 24 ore: i-'

e = (trs: . uo,r * 0,34' n' vh - T, )' 1 = (z'al' 0,588 + 0,34' 0'7' 0'8' 8'
10' 3)'

. (zo + 15)24 = 170755 wh = 170,755 kwh

r p ,eaffii+* .' :#ejsffibii'#ceh*e" il


- +iilffi.,:gififfi6g'6fi.,
sq. XAiffi
m;itajiH $$tiffi*$ti+.r€ ,,f;v$rnflr;,f4,$e-u"tf
Si,,.ffi,,,.---']ffiff* ffi','fiffi$'r' ffi''txeu
gt iv;;;d;*l;ilnic de cdldurd ' l',",1'';'':-.. . ', ';v ' lr

Qn""
: Q - Qup**i = 170'755- t:soti-iioo' 10)' # :
: 17 0,7 55 - 6,5 : 164'255kilnl
t 90.

65

$
HIGROTERMICA APLICATA

nrl
ls-?

td1
Rt:
'cf,,h+' 1m2.wwy Rz:*.* s:xtwl
Se pot scrie relafiile:
Qt*Qz:Q {wmz1
1

ei=(T*-T^1
a', --
Rl
Qz:{T*-4)
*
sea a,Cundnd,
T*-q , Tor-T. _.
-+
RrR2\
(r; -T";. St+Rz
.It2 - q
Rl

r'i' -,{'Rr*R,
+:-}_+r" &

T; _T" .l
\r=T-+T;:1.1-
Rl c[l
$1 1,, -Tu +
R, f[1

191.

T.
r _$l

:'.o-T.
i" Q.
t

dr dz

66
HIGRoTERMIcA aPrtcanA

% Aplicdnd principiul suprapunerii efectelor, calculul presupune


trei etape:
1. Calculul temperaturilor superficiale detetminate de dtferenla de
' temPeraturd Tt - T"
o- 1 1

't-o' *dtld'*
' l, cfe

1 'll -T: 1 .I -T'


T,, - 1- __l_-: f rw"cf*R
," :1+
'cf,R

Z. Calculul tempeyaturilor superficiale considerdnd cd temperatura


aerului Ce o parte {i de alta este To: }oC"
pe baza rela{iilor di,n problema precedentd, se obpine:
R, .R.,
Trn --j--__--q
Rr+R,

--" T* 1 -T-
l--
"
se
Tr" 1

"s1 -
Rr
R, cti cle

Rezultd:
,,R. R2
T-
r^:Sr Rr+R" .
1

-.c{i
t-l
i-* R", + R,
1
'_--"q
Cfe

j. Calculul vslsrilor finale de tewpev"aturd, prin suprapurcere# efectelor


Tri: T'ri I T"rr
1 q-T' R' I 1{ q - T- + 100Rr \
^s1_T^1
T,
R, + R, cti
-,EI R, +R,
fii R, + R,
T.ru : T'ru* 7",'"
1{ q- T, 1 100 R2 )
r-se-r^€* fie1 R'la-'
* Rz
!oo'R2
R1 * R,
'i-- c[e aI Ri + R2 I
I

r92.

67
HIGROTERMICA APLICATA

v{Er{E

tl:.$e't1ffiiUe ....,ii5 -iffi,......,e fficon-f"m,ii.fiqr1ii, CroCi*eai;.:.ffi4j.1,.a


sttt* j0r..,. l1 #CIIafiqire ::,:: U i,ffii,zute,
**l;1i, ile. $ele.e i;ift'OrOf*e
ercEoattl--Sp.,.:.,soffiitef,.,ffi,pffibti ::.VAi+ eiorr t::b

#:,'$iffiuvati;iateg .,*ffiat i;,i


: : : ::: : : : ::: ::::: : t:: : :tt : tttttt:ti:*J!.. t t : : tl!4 !::|1:+: :: : :

enu ata,*ntregii, eI

b c

ll

fl
il ti

r]
lli
_il

Ei ilr

g.
LI L-T
b, c, fl-
prezintd capacitatea de proteclie termicd marimd;
b.
c. prezintd o protecfie termicd mai slabd din cauza punlilor termice care
pot exista la intersecliile cu perelii interiori gi cu planseele iar capacitatea
de acumulare a cdldurii este diminuatd;
a. nu beneficiazd de proteclie termicd semnificativd.

tg+'##ffi,Wi itW; Hffii.#l&!inffhiiiiipac.:.*i,.30yo:#t]' wfra Wffifr

+iru-'id6ti$,i.i i.0ftffiid#rGVF,,,.:ii,,,,1,1;j,,,i,,,,,,ririt;1;.1i11i.;.1!;'1..3.0ibffiil..iLfu#i0ts4,' iK

$tF.. ti#ii:
" ffi. i:':lili!i:i",ii;{,##!*4,i'8'#.'#r!1 :,1 ,t[{i

68
HIGROTERMICA APLICATA

q.
in partea oPacd;

*, =+=+.-r*.* =|.H.#.ffi ** =o,uto m' K/w

u, =# =!,4'l (w/m2'xS

P ermeabilit atea termic a medie este :

U-"d =0,70'Up +0,3'Ur =0'7x1'47 +0'3x2'33=l'71


Wm2'K

iar rezistenla termicd medie:


1t
R*"d =*=#:o,t*o 1m'z'tctw1

Rezistenla termicd a pdrlii opace dupd aplicarea izolaliei termice adilionale:


o'10 o'oo5
Rp=o'680*o,oo* = 0,680 +2,5 =3,18@2'K/w)
o,gg

tI= L=0.314(w/m2'x)
- P 3,18

P ermeab il it at ea medie es t e :

U = 0,7 x 0, 3 14 + 0,3 x 2,33 = 0,22 + 0,7 = \'gi (Wm2' K)

I care
R.-= I =1,08 (m2't</w)
itatea ur 0,92

W##fr

Initial Ulterior

--t--

69

K
FIIGRO TERhAICA APLIC ATA

R =Ri t*:9*R"
a1- ' "e= 0,125+ 0,015 + 030 . 0,025 +0,043=0,680 m'K/W
0,g7 0,6t+ 0"93 li
corectatd,
R'1 (1 - : . :
9,:) Ri = 0,7 0,6g0 A,476mrK,W
Grosimea de termoizolapie necesard a rezultd din relalia;
d
*', - R:r,344 m,lew; d;, > 1,344 . 0,04 :0.054
f =
Si se adopfd di,= 0,06 m.
Verificare:

?
R..?2:-l _i s,)'6 BI{}
U+
t6)
g,q6
ry06 I. 4,7 *1,526 > 1,4 ffi2Kr'w
I

\ )4)
0,04
0,{04
fnt '{lzwL{lIu'inuti'p,ara
)roGCT :€7 3{ dt
C€YI ci€. vi itray
vitr,
'nty t{te lrcare lyi a unt ti raport A/[/
defavornhif,
{}ertt rwdaI sd,ati4
s0, u{ CE {iirc':owd
r$-1'
{otc, '#i dirftia ntr'iv;ind coeficierctul G, gros
fia' pri)
/1
frt

po#t,efii imea terrrcoizcla{ie:i


$rjzuyt{
?NB , s68sls'{f,i
€i la
'ge iair"l
{ttt tCIhia T 0 LIm.t.
cvv

trr
^

7A
HIGROTERMICA APLICATA

-,.,1 *reficffi*.lli.:;l*e'rt i::: '-- ---ffi;;lvtffifimi::,,ffi+::,:.46


{rii# w*dffffii
i,,ud'b#ici+*ffi ffis'i*.#$-{0i.6*iffiuf#e',t+rfi.;ffi.f-y.
::'.$U*U_i*U*ii $i hifi,Efib6 g;:iu:sl6r #ffi,,,t
=i;,1 " -lrn ,.9ffiffii,fit d1r,,#ur,E,.,'*ffiird#i.'"*ii5'i.i .,;,i.d iii,i.i e;'ri,m,te,'..49

1.,6rmrui

-- -,iiffiffi
sE,shi..si#iid#xl
-- -;t5iv*#ajurui.,,,tua',ffi
ffi a,.i:.idffi
# ffiIffinffi,,,ra$atii,'iffiarffifij
fl e' rut'$fi et[;#,rr' .,ffi ,i

2r;,.,id#rtffimultd*,.t.i*CI[$ffi',iliffiffiffi;'.i's---i, ,,,,,,, adiaiie


#frt-ffi
*.t,.,.i#$t iele.,;{ftffi,.at+jt t
i,.,Aq.a6o''' effi
#ll#dffidffi:1#i..:lsi...#;:,i;$e:;..##ffiid li#$$bffi{#ffinmt:.uu11$ip61,,dciia#

Sffi ..*Ui# Ai,.Wil#f;$t..h ..i#rlm,Aeia*j


$lffi*r$*irg,'...iru,,,,'UU...llton e#',ffitil. Ii i,.."',i:g i..:iiifi16iiort
paffiffi '.de.'i+ffi'ii d.ffii r$ii:r$igil*#ii1 helarude,i;.:spffiti:
teffiera .+.,.!..Ebe.$l:r a'.g'Fi ,' *,56'1:9r',oi

T*: -1 [{oC 'Ti:22"C

ffi,
S,008 + 0,005
1) Ru.i -- r
1

4,7 5
+ 0,1 s * I24 - 0,i34 (*'.KJW)
lJ,, =+==!
R",r 0,334 =2,99
(Wm2'r;

Uu,, 2,99
-
Uu,z 1,40
=2-l!
Permeabilitatea termicd a vitraiului fird straturi de acoperire este de 2,1I ori
mai mare decdt cea a vitraiului cu straturi de acoperire'

71
HIGROTERMICA APLICATA

2) stratwile d9 acoperirl nu diminueazd aportul de energie


solard, deoarece
acesta are loc numai spectrul radialiilor vizihile, cu luigime micd de undd.
.tn
3) Permeabilitdtile telmice are vitrajurui, tn ceru doud ipotile, rJ,.1 : 2,99
wim2'K $i u",z :1,4a wmt i, ,*ri;; cd rezistenrele termiceJiind
corespunzdtoare
sunt:

Ru'r =#=o'334 (*''KAM)


"L-i 1,4c = o'714 (*t'Kiw)
R.,.r
Fiecare strat de Gcoperire fire rezisten{a termicd:

R*u = tya - Ro., * .E-%_


A,7 L4- 0,334
= 0,1 90 (*t.KJw)
4) Pentra detervrcineree tentperatuyilor Tt T2 se scrie expre,sia fluxului terwric ce
$i
strdbate vitrajutr cw stratuyi de acoperiye :
@ = Uu,,2 (T, - T*).A = 1,40 x40x1,00 = 56 (W)
Se ysoate scrie:

@-f{ -q 4. I
"f00-
rtvv'-\r- Qz-r,:"
1,00
-{22-T "}
1

R-- +--.1 + qleo*94$*1 0,326


DdA
Ar -
trt 0,7s g
sau

56=(22-t,
#*+18,25 =22-T,
-+T, =3,74oC
qi
(T,
- l=
-T,) - 1

Ru $,74-T') 0J 50 = 56 (W7m'K)
Rezultd: Tz: - 4,66"C
tj:l#:"*'*ic radiant @, prin stratur de aer se stabileEte pe baza tegii ste/bn-

Tr=3,74+273=276,74 K
Tr=4,66+273=268,34 K
Pentru doud suprafele paralele, cu E:0,04,
tr =J,
I+ I
ti Ez 0,04-=0,0204

@. =r, ..
L\
lf*l 0,0204x5,67(2,7r -2,6*)=0,842
[,*i]= w
Pierderile de cdldurdprin radialie suntfoarte
mici.
6) La T": ISoc gi
E": 56%o, presiuneivaporilor de apd (vezi anexa 3)este:

72
I{IGROTERM TCA APLI CAT A

presiuni este la g,IToc. Pe supraJala


Punctul de roud T, , coresryunzdtor acestei
interioard a anebelor sticle,
Tr<T, Tz < 1,
cct la ionJbc{ionare, umiditatea rnediului
gf vo ap,re condens. Este deci necesar
-tncapeiti
sd fie cdt wai micd iar fntre geamuri
sd se dispund o substarcfd care
absoarbe va7orii de aqd'

r97 .

%,
. 35
u,6'JJ=
0,8 28 daNlmz
Swc{iunea vdntwlui
Apa dislocuitd ,12 x
0.12 J,0{}
J ,(, x 1000 : 120 dal{/m2

Fr;rla
'' lu
ur vDeer* este P t :
fiscewsirtnald
I4B daNlm2
'afurilor de termoizolaJie' fi'ltru qi lest'
gi trebuie sdfie echilibratd de greutot"2 Y, -.,,
Terrnoizola[ia ./u x
0, I20 * J,3,6 dal'{/m2
JU --
* S0
Filtrul "-1 5.0 claN/mz
D B,d daN/mz
r2
Total =
trebuie sdfie:
Grosimea stratului de pietrig
148 - 8'6
d>
l 800
- o,oJ7 m= $ cm

t 98.

73
HIGROTERMICA APLICATA

ffi
1
gg.

ffi

{, ___,
ffi -tshi liir'-Zil"c
Lry!_]
lii ilil iiiii llll illllii

74
HI GROTERh4ICA APLICATA

gt,
1. @r = (Ap.Uo *Au 'U, *V",8 'ltu +2'Yr,i 'h+2'Y","'lXTi -T.) (w)
2. Se noteazd dens itdlil e .fluxur il or t ermic e :
l{1ati
qn tn zona curentd oPacd (Wm').
Q*tn runo din spatele radiatorului (VV/m2)
:ateli

lro =(q -q)' i _I-T. (W/rnz)


L-'Eji *Yq+
i"i
I Ata
1 Rp
cx,i c[e

*T-) =(Ii,p T-)


Qp,,,:('4i,p 1 :d, d_ *- -P't
)--r
c{i Ai ^.
A.{

T-T
^sl,p -c .R-
R -
--Pr - f'
Tt-l=

lScrn bca h - *,75 Wlm'K

lScrn ba h - 1,74 W'lm'K


Zcm psx h -: 0,S4 Wlnr'K
3crrt

&*i'i gr. termoizolante


Astfel plan;eul

75

x
F{IGROTERMI C A APL1CAT A

devine vnai rece. Acest eJ'ect ss manifestd $i pe tavan tn rost, a$a cunx SE

observd tn detaliu.l urmdtor.

20,3o

z1r4o ?1;4" a&,31"

Annlizand cdnnpul termic obpinut priru moieisre numericd fntre pldcile de


polistireru expnndat, se obserud cd ternpet atura suprcJeiei dintre pldci este
Tr," _ 13,7...14,{)"C, infbrioard temperaturii pe tavanttl liber Tr/ : I B"C, la
distartld mare de pldci.

Tz:?S3K" l:?,93K
Panou ALFOL ciasic cu doud foile de staniol:
[- plac6 de leffin stratificat; 2- foigd de staniol;
aer intermediar; 4- distanlier din lernn

1?0m

zO: S.E..$effii*e*Ct*ffiferuli.db:ffiffiiprin,..lrcest panou 'ti, solffiite...:ontffi


penffi ;f€ziffif$rteffiS;maxi i
g"
L Notdnd cu A suprafelele de transfer, clt R,n rezistenla termicd specfficd in
zona de cadru marginal gi cu R" in zona curentd :

A^- I +A*. I
v rrr
R, R* _A,-Uc+A*.U*
rr_
LJ {wim2.K)
A^ *A* A

76
HIGROTERMICA APLICATA

DeoareceU"TU-,oprimdconcluzi:estecdraportulU;l^/.(J"'A"artrebui
termicd ce trebuie limitatd' punte
sdfie cat mai mrc poii[ii, "ia*tnind
o
dL s;tanat krmoreflectante sd se
afle la
2. In zona curenta, ;;;"';l* ca'foire a
pent u i tmpiedica yr{"o:o convectivd
distante cdt mai mici una de aila rotodatd' foite nu
2:;;:^.i;"';;;ut;"ri,l', "iitiz;at si foi de stiniot sofrate.
tn care ar avea loi un "scurt circuit" termic
trebuie sd se atingd titre ele, caz de staniol sd
prin conducli". o *iii preventivd poiiuita estu ca tntre foile
qi pentru a
de ti"ta i, micd avdnd rttl de distanlier
densitate
fie dispusd vatd
.decdt :
fmpiedicamiqcareaaerului,degiino"",t.T"tconductivitateatermicdtnspa|iul
a ierului stalionar Qv 0,03 tn loc
de
foi Ji
dintre va ceva mai mare
a,025tWm.K).Aapdrutastfelunnoumaterialdeconstrucyiesubformaunei
ca rulou'
care se poate transporta
;;;;;";oinhnti
prin radialie, tntre doud suprafele paralele,
este caracterizatd
3. Transmisia
prin coeficientul de transfer

.1.4 r1.4
lr, lo -[*t
-lt'l*
krua=s'g'-r
Ir --L1
:-- co r l.ffiJ (w/nrzK)
Ir
lL
L1 I -Tt
* "K'= coyltanta.stefan-Boltzman'
s,ol qv,tlni'rol iar o:5,67'10* lwlm'15
t=0,8.'.'0,85l.l"o"T"i"ntuldeemisivitatetermicdlamaterialelecurent
.fo I o s it e in con s trucl'ii'
cazul panourui-*' aora suprafele
intermetJiare (1) qi (2), se considerdun
in
-"o"i"i"it
de emisivitate redus al sistemului:

Lt,z_ , *!_,
tez
4.Dacittnpatlounuexistdecranetermoreflectantedestaniol,iardistanla
de 0' 100 *' tn zona curentd rezistenla
tntre perelii tot"'oitf of panoului elte III):
este'( conform NP - cI07/3, tab'
termicd o ,t otulut i" ier neventirat
R" =0,180mt'K/W
i ar p ermeab il it atea termic d

= 5,560 (wm2 r)
u = k"*u +kou +k"o.d =
#
i'
Rezultd cd permeabilitatea la transfer prin radialie

I r, lo -lu l-

kruc - Co 'Et-z
lLool ltool (Wim2'K)
1-r,
71
HIGROTERMICA APLICATA

unde s-au notat cu indicii I qi 2 suprafeEele de lemn stratificat care delimiteazd


stratul de aer din panou. Se considerd cd iarna Tt: 293 K Si T2: 263 K.
Aslfel,
(tl
L-LI1
Cr.r
1i - 0,7 39 1-i}
+---1
tl gz 0,85 0,95
ft
2,934 - 2,634 -3,612
k ruo - 5,67 x 0,739 .

30
w1#.K)
respectiv

krood * k.or,r, = 5,560 -3,612 =1,948 (Wi'm2 K)


5.in cazul unui panou de tip ALFOL, cu doud ecrone intermediare din staniol
(e : 0,06), se formeazd trei straturi lnguste de aer de c6te 3.3 cm unde
miscarea aerului este tmpiedicatd (k"on = 0), existdnd nurnai transmisiile prin
conduclie qi radialie.

R"ond =+=g* e
tro", 01030 =3,33(m2'K/\v; h,n,a:0,300
(m:.K/w)

Factorutr redus de emisie (e) al sistemului este:


I
t, = unde n este numdrul de ecrane intermediare.
T +(n+l).1----l
-+
€r Ez ' I

[r*n )
Astfel,
1

- 0,02 (-i
11+-_1; +{2+U j
0,95 0,95 \ '/ f +-i
--- 0,06 t )
isr

kru.t = Co '8, ^s,67x0,02 ry2'%1 :?6f -0.1 02 (wrnr.K)


q -r, 30

c$re esfe de 3,612/0,102 : 36 ori ynni rnicd.


Permeabilitatea totald tt stratului de aer cu doud ecrane este:

{J - kr"od * kruc = 0,300 + 0,102 - A,402 {Wrnltt<)

78
HIGROTERMICA APLICATA

dacd qi perelii
6. O permeabilitate termicd si mai micd poate [' oltinu(
Iaterali din lemn sunt caserali cu stanioi as6it
ca la suprafe,ele lor
qi
interioare e= 0,06. Recalculdnd,
0,0125 (-)
tr
m(J--r'l
o,o5 0,06
0,06 [ )
-

2,934 - 2,634
k, : 5,67 x 0,0125 '
30
-0,061 (Wi#'K)
(w/mz'K)
k - k.oorr * kruo = 0,300 + 0'061 = 0,361
(R) a pangylui ALFOL cu perelii
Rezistenla termicd specificd tlt zoya curentd
Iaterali din lemn iA: I cm) caserali-cu itaniol spre interittr si doud
"rtiiiiii
folii intermediare este :
1 26* !-*!=9.125* 9'D +2,77+0,042=3,037$#'Kw)
*" = *
o tr",* o":or"A=*rzrT-,Q'
Se pot face urmdtoarele
- obs erv alii :
o rezultatul i"ip*itor deoarece tn calcul diferenla totald de
^t"
temperaturd de iTo, arfi trebui.t tmpdrli,tdp-e strat.uri;, .
de staniol se depune praf
1

o eficienla sirt"*uiui ,;;"i; i" timp'dacn pe foile aflali tn straturile de aer


sau apar oxizi Si opi-iti "o,"deniarea ,iporito,
intermediare;
uqoare, dar, dj2
o sistemul prezintd avantajul cd panourile sunt foarte(stabilitate termicd
aceastd cauzd, ,u i, i,apaciiate de acumulare a
cdldurii
minimd);
opanouldinlemnestesmsibittaploisitrebuieperiodicprotejat.

2il4.

ge I .*tW;"ffftffi#;i;'tr;ii7;; d *'t i mar i (


ma
": ?: "
* i: 1:f::t-:9' :,':Y:
tn rest Ei
:;;;;fr;';;;,;;;'; i;;*i este. mai catdn decdt astfet

;if"rfi" de ternperaturdfatd de exterior este mai mare'


2. e, f, cu condilia co ,ti,oiul'tn*oreflectant sd
poatd fi periodic curdlat de

praf.

79
HIGROTERMICA APLICATA

205.

Eg Radiatoarele cw apd caldd se monteazd Iangd


t peretele exterior, sub .fereas tt,d.

Ji I t,t
fo=*
-----T-" /t,
I

'*r iu-tLA
II
'o,f -l - -}

ltf ,lJFT
-t
Ir
| -) .r-
l,*F
I
I
cf
hlh--T-
F:-_
F{
-f\- P

l*
'

----
lr
tlupd cum se ubservd din schipd, cdldurre raCiatorului
(f,
rdspdnditd prin:
- conveclie Qinii continue drepte gi ondulate),
- radialie (inii tntrerupte).
_
conveclie. Aerur tncdrzit, mai usor decdt cer
din fncdpere, are tendin{a de a
ryc* Alfel apare o perdea de aer card care i"i"uipi"o"a
aerur rece
descerrdent pe ldngd geam s-au iffirtrat prin rosturile neetan{e
cercevea- Regimur curgerii tntre radiatir gi
dintre toc Ei
perete este turburent gi poate
-cio
uizualizat cu fum sau cu
foige usoare. *ot ior" l*t" a cdrdurii fi
transportate prin convecgie nu este preruatd
a" p"r"iu,- i" Idngd care se
lformeazd stratul limitd c?,t aer descinient. sunt'gr"u af precizat
coeficienlilor de transfer termic Ia suprafelerc valorile
a" l"r"t"-ii'i *antor, cere
depind de -forma qi rugozitatea obiecietoi
ca qi deiriterriie Nussett, Reynords
gi Grasholf, fiind necesare mdsurdtori organizate
naturald.
tn laborator, ra scard
coeficientul de transfer. termic superficiar
se evarueazd, pe baza dateror
experimentale, cu expres ia

0"*" =" l'+l


( L
)
(wm,.K)
\ --'-l

se considerd cd regimur de ctlrgere riberd a


aerurui este turburent gi in
Iiteraturd /47/ sunt date urmdtoarele valori
pentru A, X, Si L

Dqrynoiul de vulabititsti
Suprafe pe v er ti c a I e,nt.. - Io4 < G, .P, < lon
sou cilindrice
'P, < IoI2

80
HIGROTERMICA APLICATA

dwrd7tn toate dtrec{iile. Fluxul radiant este


va
7.
diatIo0varltr
adia{in. R.aaGt
.R, pt(tl€Ytradegt C'al,zldw
ptreponderertztfoyri:izo,ntctal,l, t;tnt
t zcid,lzi nd]per're tele gi tncdperex. Coe.ficiewtul de
zina
tran,rfer sup erf, rinlra
,rtci:iaalrpnri, "Ai liazf ieees
rCi este:l:
'
,T r4 .4

It"\ Tp
.p
tr
4 .p4
rnP
100
1C oJ 100
C[r - Co "g' - g.s" T, (Wrn2-K)
T, -Tp -Tp
tn care,
o - constanta Stefan'Boltzman,
t: 0,80 coeficientul de emisie al celor doud suprafege (radiator qi perete)'
in mod obisnuit, transferul prin radialie cdtre perete este preponderent, dar
poatefi diminuat, dacd pe suprafala peretelui se aplicd un strat de
-staniol, substan\ial
cdtd vreme acesta nu este acoperit de praf fiind curdlat periodic.
O placd de tip compozit care combind un material cu conductivitate termicd
micd (vatd mineraid) cu folii reJlectorizante (caqerate) poate fi' deosebit de
eficientd.

2A6.

t-
I

I'

f-
I

lr
I

-]t
_r

ffi. d^ Bariera de vapori dispusd sub tencuiald este necesard mai ales dacd
izolalia termicd este realizatd din vatd minerald care este foarte petmeabild
la vapori de apd.

81
HIGROTERMICA APLICATA

$ectiune orizontala

Riscul de condens trebuie verfficat prin carculul cbntpuriror


termice qi de
difuzie a vaporilor de apd.

209.

ffi terunic sta{ioner pentru

riin spafiul rcefrrcdlzit

ventilare Ciwspre

209 "

82
HIGROTERNTXCA APLICATA

+
L, 2tr0"
n
& ffi,
L Toate componentele trebuie sdfie compatibile, pentru a rezista tn timp.
2. Execulia lucrdrilor poatefi realizatd nwmai de o echipd special instruitd qi
supravegheatd, cu respectarea indicaliilor din agrementul tehnic.
3. Punctele sensibile (colluri, racorduri, zone expuse Ia vandalisme) trebuie
protejate constructiv cu plase de armare suplimentare sau profile metalice.
4. Straturile tencuielii nu potfi executate decdt la temperaturi T"> soc.
5. F-luxul de vapori care migreazd din interior spre fala exterioard a
peretelui trebuie sdfie cdt mai mic, fiind necesar sd se analizeze riscurile de
condens, mucegai gi degradare a polistirenului.
6. Abaterile geometrice iniliale ale faladei, stabilite prin releveu, trebuie
analizate tn cadrul praiectului, pentru stabilirea soluliilor de corectare.
7. Orificiile de ventilare a tncdperilor gi de acces pentrw cabluri TV, telefon
etc. se prevdd tn proiectul lucrdrii (faza detaliu de execulie).
-{
J

I
2I I. F€ a #l,id,in'fiSi iiise;depune:.,r*,[p,##.
,T'
lU =: xt?*f-t
J t^r
t-
tr

q * 2#€C 'l-*
*igol

#eli#iiwaHd...iufmdt,'B,erfileti',,fr:,{$fef i:stiitt:

t,tt|:b.e
in',"diffiffi:,idirtt#' :::-7

.. -.....ft.'..,.....'
:#j::t j :..?* t #i.i,. : : :...: : ....:: : :.. . : :.:.... :: : . : .
:. j. :.:.:.

83
HIGROTERMICA APLICATA

w,
zapezii, pe supraf&fc fuwelitorii, rezisteru{il termicd G

*, =*"t+*l=:*g9le*g+.9,991*
cr,i A, oe g 0,97 9,0t0* +
0,100
1,750 0.170 0,370 0,040'
0.0t0 I
+ -'-'* + I ^
= 3,016 (mt . K/ W)
0,170 24
Temperaturile pe suprafelele tnvelitorti (T*,) tavaruilui (7,;,1) sunt:
Ei

R'r *i-
4,,r -q)./ -_Rr9" -_20 -_27 W-_6,54oC
\J

3r0l 6

L
T,si.r -- ii (I
{,7 -,. \ C{i ,e.-\ ^*
= "F- - T_) ' S
- 20 - ztgg
L}rl 25
-fl g,gg oC
Rl 3,S16
2. Fluxul {ervnic fnairzte de t{epurcer€G zir;sezii, estc."

cF=(I_-4) e + -)7xt,fio*-_l--*:g"95
v)/* w
R' 3,fji6
f

3' Pevttru cn tempeya{ura Tr",2 sd.fie pozitivd, e,qte ytec€silr c$;

e,' +55
R, *R-.
\*-z *R,)>o
(R,

, -*f g +s,il4
+- 27
-7 ' \r)\t*f Jo n\r
3,0 i 6 + 4- i. o'zc
)'
c,2i)

+g: >2o,o3z ; 1S0 d, ) 2,fr3 ; d, > Ztr *m


s,2(}

In cazul cdnd zdpada ar avea grosimea d,: 2I cm, R": 1,05 (*t .t<tW),

I",z = -, + o,o4) = a,23 oc


" ,o#*(1,05
4' Pe tnvelitoare, sub zdpadd, se formeazd o p6nzd de apd
richidd. Acoro
umiditatea relativd este g : 100 %a

84
HIGROTERMICA
APLICATA
,t,

f
f+ *;,,*fg.t-#st

'?#iifr:, :;:

...t:,:-tt::.:.:.t:,: ,1.:.:,:.: , -,.1,


,: .:
.. ,

lj,:i.::{:::iii:::::j,.r:;i;.:.:::.:*ii:,i:,j:":.:4.:.i:::.::i:.:-:,
r
{
il

ix
il q-'
i:

t.

.il
J:

ti
?,
ti l.;.i' s'#'*g:
{:

::

.:l:.

CoeficienJulE
Elemente deiinritatoare transfer terrnie
i

corectat tJ, Suprafutu


Wlrn2"K
A {*t1
Perefe exferio,
bucdtdrie
ffi
Perete interirJr
bucdtflrie-cfinxar# Up,i :2180 Ar,r: Zlgrtlq
{qqpstryb-ucffi
Sa spresqmara
--- Vlqo -: 2,60
Fereteex6m
Uto,* -- i r50
{*rgeg!r6 ffir5 ui, .- 2,6S-
Perete ]ivin -cdnrard :
.1r": I,fi'-iFi.j
u 2180 r-5_?,7t):t,Jz

8s
HIGRoTERMIcA apucera

ln
1. Puterea necesard ,$o," pentru mer{inerea tn bucdtdrie a temperaturii
T;,6=*20"C compenseazd pierderile de cdldurd prin transmisie spre exterior Si
spaliile neincdlzite Si prinventilare, din care se scad aporturile:
O = (I., Ai U: + 0,34 n v)G - f, )- 3oo
. . (w)
-l'"
,"" = t _T. ; T." rezultd clin egalitatea .fluxurilor de cdldurd care intrd trt
T
cdmard din bucdtdrie gi living (Qr,.) cu cele care ies din cdmard spre exterior prin
transmisie ($",) Ei prin ventilare (Q","/.
0i.":0",t*Q.,u
0i," : (Ap,,' U'i + Au'{J'u + Ap,e'U'p,r)'(Ti,t - Tt") : (5,19'2,8 + 1,68'3,5 +

+4,12'2,8)'(20-Ti,") :639,52 -31,97 Ti," (W)

Q",t
: (4oo ' U'p,"," + Af,c ' U'EJ'(Ti," - T") : (9,5'1 ,5 + 7,5'2,6)'(Ti." + 18) :
: 18,15 Ti," + 326,7 (W)
:
Or,u = 0,34 n'V" (Ti," - T") 0,34'0 ,7'7,5'2,5'2,75 (Ti," + 18)
:
:2,454 Ti," + 44,17 (W)
D in e gal itate a Jh.uur i I or :
639,52-31,97 Ti,": 18,15 T1"+ 326,7 +2,454Ti,"+ 44.17
rezultd

T,, :
639,52 *326,70 - 44,17
31,97 + 18,15+ 2,45
- 5,1 1oC

14'88
a-20-5'lr - = 0.39 (-)
20+18 39

00," = [A0," LI'',"+Ar,a u'r.b +0,34 n


. . v, + {ao,,u'',, *Au{J'" I. (l - T" ) - roo =
[ 3,5 . 1,5 + 3,0. 2,6 + 0,34. 0,7 . 2,5 - 3,s . 2,7 5 + 0,39(s,19 . 2,8 + l,oa' l,s)]'
.(zo+ts)-:oo=1285 w
2. co":0,65 g/kg
Debitul mediu de vapori degajali tn bucdtdrie este D, : 10,00 g/h (produclie
medie pe 24 h)

cui = cu" .* = 0,65*


oJffi6 =L24 glkl
Dacd se io in considerare o valoare maximd a degajdrii de vapori in timpul
prdnzului, D,: 400 g/h, se obline:

86

---1

il
HIGROTERMICA APLICATA

400
C., =0.65+ =24.40dks
0,7.24,06=24'4oglkg
.
'
ceea ce conduce la condens pe geamuri. Din aceastd cauzd se impune
tntensfficarea ventildrii tn timpul activitdlilor cu degajdri mari de vapori.

2r3. Uxffisl&;,'ffiffiLtiiffi,t p{E{ Wu:i|#ea$er€:fti=u #,iA?


94.
\
{p -g-(Ti -T") ,{IU, .Ai+Iyj,lj+Txk+n.V.p.c
r r i {w)
t \, ?"* I )
in care T este factorul de coreetie a temperaturii exterioare.

Ei,.:,i',,.':$f*e,ntl de te ,.fnke,::sWrafata cgrpffiui.de:,,ineilzifE:igi;Aorrrl


lACAOeftrtrr
u,,,.'$!g ia* u.i....be',t4 co+.u1,,dei?n$ltiis;, j::::::::;::: :qr
a:t .
n+ii',t,,.ffitrI*.i :a:ls,iwwsBn'.,tsffit*f*,la:tffi- id,u.i
'i".
st.''ii1$e#$Pffiffitpwt#fitu"" 81ffiffiffii1frE|*ffix1ffi,
;1l*l,$ i
sirli,:#ffi#,ffi#',W.,ill ';Wiifn#r,,$t.." .
Wt|iit Wii:ffi;iii$l$rf$fiEcffiii ii :;iffi#nffiffiuii
gg" L,brc, d, f, g, h
215.A ffilffir:W*1l:de'1spffilffiffi ii.ffirnt':l!t7;#iW,e,i:fg ...iffiffi.ffi ii$i
piotec$a.,t$"ffi.ffiti*sfif+cisrub+lDfu,ioa ,iumiffiiiiii :,:' ffi.:..fehoffi$rde
o$"rr6efigllii.Itfop :igg'\ffi:| lftllib *tg.ii#i

ffi
87
HIGROTERMICA APLICA A

% srbr\drerhrirj
ztz.le':sfffpe$9m$,,,S,1ffituqff arlpbffi ro-n,iilffi eiemeraericmrarlffi
ari,,,,,,efi,ld,Effidbgagffi1de;.brl,;pl'.trrileiid6iil, l
O1r.1e,;dbgaffi,,ft..ae"a*fuie::,*ae*ce;
c+jr::i,i"u i:4.Pgd itaiM# :,ffiii
_ arbrcod
g,
d,r,,,ttodld degd#S.Aei;I0sffi.i

218 Hnlffi$:,n!W,#,*ir4
g, O terasd la care htdroiziiiyta se afld sub termoizolafie.

zts

[ --*-l
IE
*s$-]-
Y+_ L-_
' I/4
Lll I
E E
-l -----f.-_-:L_
lu [- r, il --- .-I.
---:
_E rE
" ,E
--L__f---- rtr4
't
---_-r_--]t*_r
f-E+=d5
l- 1l
,:
I J
E
E

-i -rt
[tr
i__l
i

g' Practic tn toate cazurile praentate avistd efecte de punte termicd.


in func,tie
de geometrie, valorilerq potfi pozith,e sau negative.

88
HIGROTERMICA APLICATA

2?0.

Te

l-lt -T--
9e. a Transferul de cdldurd prin radialie este unidireclional, independent de
miqcarea aetalui iar cel prin conveclie este bidirecpional
.
ZZ t . (ie:,.esrcii$:ip ffi."teilnicfri
99. O zond din anvelopd unde.fluxul termic Si temperatura suprafegei interioare
sunt diferite de restul elementului de inchidere, din cauzd cd proprietdlile
termotehnice ale materialelor sattiSi geometria sunt local altele decdt tn
zona curmtd, astfel incdt cdmpul termic este perturbat.

222.

89
HIGROTERMICA APLICATA

9I in cazul cdnd se lucreazd cu suprafe/ele interioare ale anvelopei atunci:


*=@*+o'
,-
o, =lAo, +*y.
LKol
L I (q -q) 0v;
*,=[o,,
+.*,
r-] (q -q) 0v)

in cazul cdnd se lucreazd9u suprafapa acterioard a anvelopei:

t=[5+v.Ll ,t-e) unde: v=v.*,1r,-a


^e/.-r$v' Y-Ys'*t-*o
l*t
in ambele cazuri,

R.u=fu{I U
ip

223.

ffi
iFl
ri_l
I
I

'Fl l--__l r

-r'1.{}3

90

l
HIGROTERMICA APLICATA

%"
FIux termic WK o,/
,/o
{tvtidirectisnsl 4,,' {.J.+AF tJp : 7, 98x0, 60 + 2, 68x 1,40 8,5 4 79,50
Pwrc{i linisye E V,'L;: - 0,07'1,J55 : -0,095
Centurs fntre ferestre
{gpafet) 0,39'(3,98 -1,98): 0,780
Ewiarudrug, centurd
,fereastrd 0,47 xI,9B : {L9306
- trntersec{ie pere{i 0,1 x 2,68 x 2 - 0,536
- Cercturd la pardoseald 0,09 x 3,98: 0,358
- Gl"f orizontal 0,08 x I,9B: 0,158
- Gl*f vertical 0.05 x 1.355 x 2: A.1355
Total I 2,90 2,90 27,00
Pwn{i locale ceuz,{tte de Ey
configuralia
tridimensiznald
- Coly pereli tavan 2x0,A0: A,00
- Co[y pe{efi pardosesld 2x(-0,03)_- -0,06
- Colp superior perete - 0,54
.fereastrd
Colp tnferio!'tr)erete
2 x (-0,2i) -
fereastrd 2 x (-0,{}3) -- - 0,06
TctalII -0,66=-0,70 - 0,70 -6,50
Total I0,74 100,0
Se observd cd valorile P la colluri sunt negative, potrivit calculelor tridimensionale
prezentate tn literatura de specialitate /24/.
. Punlile locale de acestfel reducfluxul termic.
o se constatd cd, pe ansamblu, punlile termice reprezintd o crestere a
pierderilor de cdldurd de:
2,90 + (-0,70) 2120-n-Ta/
_ ./- I /O
8,54 8,54
deqi punlile sunt tn bund parte corectate. Acest lucru se explicd prin
faptul cd
efectele de punte sunt cauzale Ei de configuralia geometricd imposibil de
"ritot.
224.W'#ffiwllffi ffixlffillle#f#wraiwwli.iffi,*iiF#i:l#'t:1ffitffileif**|,'wyt
wffirir'l ''ffiu"*"ffiW,,',$i.,. {"",&wg{ffiffi;'i,i
#,xfr,#,m:',*ffi
""tfnutOU*li.'ru4ffilrt,',i.e&frffitwttlt1:ffi
,Sifr 'r[itrt',|,,,,i,firix*i,i,'.,lll.S,i ,titi,',,t,: erar"t",,t,", ',:.':',l'ritgi,$
#i,$ffi*ffisffii#:llfii:llfr:fi,t,ffiffiaii|1$

91
HIGROTERMICA APLICATA

-- I

F;-
l
iF )t
t,
+__
, _ i
_
lt'
_-.Lst_Z L

l --_

irIi--:_---.___-_t
f:r-
-_-J j
'
I' LIf-1____r-Lj -r-]
I' I F-.'----i --r1
i

1 iltr

iti i'fsii
I

r\
l-----*-
;
'
rr
i-Sl
I
-
l- ------t
r

lt
il
w
L - -l- )i
T _-|-
'
9 l-i I
,_
L--

T, --r
sl e
\''
/\
l-l

I' =€'(I -q)+4


coeficientul > permite ca, penha o anumitd punte anterior
moderatd, sd se
calculeze temperatura minimd r"i corespunzdtor
unei diferenle de
temperatw"i oarecare (T;-T),
fdrd modelarea cdmpului termic.
225.
ffi

{eren

clensitates fluxului terrnic prift transfer convectiv

(TJ T #, ) idem, ewisd de teren (Wm2) prin radia{ie fn

7,3 + 0,73 vv

92
HIGROTERMICA APLICATA

226.

q,
Temperatura pe suprafaya inferioard a gkelii nu poatefi decdt T,i: 7oC.
a. Fluxul termic vertical este:
Q = 0i
.AT = 0i.(5-0) = 5xu, (y77m')
tn care at (wm2'K) este coeficientul de transfer termic la contactul apd/gheald.
b. Pentru a calcula grosimea stratului de gheald, observdm cd se foak scrie
gi relalia:

q- T*
^a -T. 20
-e L4\, 20
- 5-rxi
R R 1+d+_1
fii h cxe
din care rezultd grosimea stratului de gheayd d, dacd se cuftosc valorile cxi o" .
$i
' Stabilirea valorilor ai {i a" implicd utilizarea criteriilor Nusselt, prandtl gi
Reynolds' in lucrarea /4/ se considerd pentru o problemd similard, tn cazwl unii
rdu tnghelat:
fii: 5C0 (W/rnt't<)
cx.: 100 {w7m2"K)
Cu aceste vafori,
20
- 500 .-+ d = 0,063 m
*
1oo t,z5* soa
Notd: evident, este un calcul aproximativ, care permite sd se stabileascd doar
ordinul de mdrime al grosimii ghelii.

*[n
+

93
FIIGROTERMICA AFLICATA

Wiwl,6,t"1t*nwhfi|11yg|ii;ilii $_r :0frii':,',suptiffintffie.;'|,wxft trfrfi:ffitffii,|'|g


iffiwfr:e,&W:l'twffi4
:.t:i :.1 .:+:: : -t + : : : : :.h.:-:.:.:-:.:.
ffiA|,,, u,|,,:tiie l*w,' iT',,:,'tutffi'*t,il:ffi*fr,wf;fr:
: .

fritfrellc*i"|,',r'ffilrtffir*ffiyir1'1iwWfi1gwtefu,111qi,|,,i,bl,i,tl'u'r1'r ixtxtt',tipffiAtit;M
t:

ffi
a. Zona cu risc de condens se va deplasa pe tavan ldngd izctlalia termicd
interioard,
b. Zona de candens poate exista pe tavan, Ia limita izolaliei termice,
c. Riscul de condens pe suprafala interioard este tnldturat.
in toate cazurile, trebuie examinatd necesitatea unei bariere de vapori pe
suprafa\a inferioard a izolaliei teymice.

229.
ferl,t,tgrffi$;.li[otfil,:''.a$'..fin,9'i',,,ffies'tre.,,idffiirtit;e;t;,:tffiim#'| :EiHfuifga'.,diii,,,'filg##;'
I}dT

*t itr,
.R,p-,-- ,,1-"--
Ru,

ffi
uF (Wlm2.K)
Ro RF *Rnz*Ru-R*i-Rr.
RF - rezistenga termic6 a tfimpldriei interioare, im2.ftV;
Ru, * rezistenla termicd a tfimplariei exterioare, (mt.K/W)
R.F $i Ro, rezult5 din relatiile:

RF,
11 -+
UF,
(*'"K/w); RF.
L2-+1mz.rcFw;
Ur,

94
HIGRO'TERMICA APLICATA

A*, .Ur, + Ar, . $fr * l*, .Ve,


uF. (Wm2.K)
A*, * Arr

A*, . U*, * Arz . I-J'rz * 1*, .Ve,


{-Jo _ (Wlmz.K)
L2
A-tsz+A'" L2

Au - aria geamului (cea mai micd dintre ariile transparente dinme cele doui fele
ale tdmpl[riei),
f- se referd la toc gi cercevele;
Ar - aria tocului qi cercevelei (cea mai mare dintre ariile proiectate pe un plan
paralel cu geamurile) vizibile dinspre cele doud fefe ale t6mpl5riei,
Ur,., - coeficient de transfer terrnic pentru geam,

1*,., - perimetrul geamului,

Ve,., - coeficienf; lineari de transfer termic (pe conturul geamului),


fu - rezistenla termici a stratului de aer neventilat pentru ferestre cuplate gi
duble,
Pierderile de c5ldur6 prin perete, la contactul cu tocul ferestrei, trebuie
considerate separat cu ajutorul unui alt coeficient Y deoarece tocul este desigur
mai ingust decdt grosimea peretelui.
Ar * A* : 1,80 rnz

R*i : 0,13 r#'I{lw gi Rr* -- o,o4 rnz'I(lw


ut': 2,2 \I//m2'K
An - 0,40 ft*,Aer - 1 ,40 fif ,ler : 6,4 ffiio lg2 : 6,8 m, $r:0,15 m2'K/W
Ver,z= 0,04 W/m"K,

o'?oo-
R* = 0,13 * + o,o4 - aJ'74 m2'K/w
1

u*, : u*, _ - 5,747 Wlm2'K


aJ7 4

-2,2
un- L,4- 5,747 +1,30,4+ 0,2 + 6,4
- 0,0,4
-5,1 Wmz'K

1,2 . 5,7 47 + 0,6 . 2,2 + 6,8 . 0,04


ur, = -4,A55 W/mz'K
1,2 + 0,6

= 5rl" =0,196 mz.K/W


1

RF
rl

9s
HIGROTERMICA APLICATA

Ru, = = A,246 rn2"trUw


4,055

UF :2,37 Wirn2K
RF RF +Rn, *R" *Rri -Rr" Qtr 96+ A,246+ g1 5 - 913 - 0,04

22q "

ffi
As .Us + Ar .Ur + l* .Vs
Uu= W/m2'K
RU A* +4,
Pierderile de cdldurd prin perete, la contactul cu tocul ferestrei, trebuie
considerate separat cu ajutorul unui alt coeficient v deoarece tocul este
desigur mai tngust decdt grosimea peretelui.
Ar+ As: 1,89 m2

As : A*: 1,33 mt, Ur: 2,2 Wltl?.t<, ys : 0,04 Wrn.K, l* : 5,2 m


0,56 m',

,,Lu _ I _4.u* +Ar.Ur+l*.V, 1,33.5,747+0,56.\2+5,2"a,a4


- Ru=;-=- = Wm:.K =5r9
4 "4, A,56+93

230.

ffi
--
u,,URU
1-- A* .U* + Ao . Uo + A, -tI, + l* .rir* + lo .\ro
w/mz.K
A* *A, +Ao

96
IIIGROTERMICA APLICATA

panoulu'i opac)'
N, - coeficient linear de transfer termic fue conturul
trebuie
Pierderile de cdtdurd prin perete, la contactul cu tocul ferestrei,
Y deoarece tocul este desigur
considerat ,"poro't'"u'oiutirul unui alt coeficient
K mai tttgust decdt grosimea peretelui'
1 0-02 z rr mr
u"uRo
= I
wm2'K, Ro = 0,1 t.ffi+ 0,04 =o,2lg mt'K/w
h
II"P= 1 - L =4,566 Wmz'K
Re 0,219
Yr:0,02 wim'K, A1:0,56 m2, Ag :1,33:2:0'665 r#' 4:0'665 d' L":3'3 m'

tr:2'6m
-[I 1 A* . U* + Ao 'tlo +A, 'U, + /* 'rY* + lo '\ro
[.Jrr *
uRu A* *At +Ao
2'6 '0'A2
0,665. 5,7 47 * A,665' 4,566+ 0,56 2,2 j3,?'!,04+ :4,3746W/mzK
0,665+ 0,56+ 0665

237.

rl.

Concentraliadevaporicn;tnaerulinteriorpoatefistabilitdcurelalia:
cri = g, .cu" *0'825'D'
E n'V
r& Pentru T": ffC concentralia maximd de vapori d9 gfd'cu'"-: 3'3 E'op"{k9o"'
Penttru f,i: 14oC, concentralia de saturalie cn, =10 guopo'/kgo"n
Rezultd:
0-825x2x60
t0=0,92x3,3+-;Iitr_-
2'475
n
' *' )- = 0.343 h-r
7,195
Rata minimd necesard este cca 0'35 h-l'

97
HI GR. OTERIVII C A APLI CATA

232.

ge, in cazul fn care tntr-o incdpere apar sur,ce de vapori cvasipermanente (din
ocupare temporard sau dintr-un proces de scurtd duratd caracterizat prin
degajdri de vapori) concentralia vaporilor de apd din aer poatefi stabilitd
cu relalia :
0.855.D,.6_.,,)
C'i=Cu"*-n.V \ /

Considerdnd un pas de timp lt : I Iz se poate stabili momentul cdnd


concentralia vaporilor de apd din aer devine egald cu cea de saturalie
corespunzdtoare temperaturii T,i: 14"C, care este cr, : I0 g,opori/kSo*

t
I 2 3 4 5 6 7 B
h
Cvi a na4
3)JJL 7,528 9,08 10,362 tr I,406 12,252 t2,95 [ 3,70
(s-r*n r'ks**r)

Candewsul, npilYe pe suprnfn!$ tawrpldriei dupd 4 ore de ocup#ve {t


dormitorului. ilutpd I Gre prsate sfi. GpGI"d $i pe supra,fele cu Trr: l8"C {crr,=10
Sroporfi{gonr).

233.

ffi Con*siderdwl r#ta ventil{wii de 0,3 5 l'{1 , rezultntit din candi{ia evitdrii
condensului Si ap{icand rela{ia utilizata gi pentru stabilires concentraliei de
vfrpori, se ob{ine valoarea concentya{iei cle COz:

Y D^^ ^ ).l 1,5.10-3


Cr,.,^,:Cr-.-.-++-0,3'10-3
\-.1,'2r .,\.r2u +- =1,6f i0-: T
CO ,l m3aer
n.v 0135.50

Pentru menlinerea concentraliei de COz , la valoarea mintmd recomandatd,


rata ventildrii ar trebui sd aibd valoarea:

98
HIGROTERMICA APLICATA

n- XD.n , r 23'10*3
v(c,,u 2i -c.o'.J -A,657 h-l
50(1,00 - 0,3) . I 0-3
Rezultd cd, perctru a ircdeplini atdt condilia de evitare a condensului cdt pe
$i
ce& de menlinere s concentraliei de COz fn lirnitele prescrise, rata ventildrii
perttru un dorruitor trebuie sdfie cuprinsd tntre 0,5 #i I vol/h"

234.

m
a. Debitul d"e aer infiltrat DipoateJi stabilit cu relalia:

Di =21 :. i. A p'l3 [ttt'ntl

2li=2x1,5+3xI,2=6,6 m

Di = 0,654x 6,6x102t3 =19,72 mt/n.


Rat a v ent il dri i rezult d :

n= & -19'72 =0.44 h'.


v4s
b. Puterea P necesard pentru compensarea pierderilor de cdldurd prin
ventilare se determind ut relatia:

P=n;0,+t (!v)

Considerdnd p.c : 1300 Jim3'K Ei t : }h : 3600 s, rezultd:

P=0,44x45x1300x38x 1 (W')
=271.7
3600

235.

ffi,
1. coeficientul G exprimd pierderile de cdldurd prin transmisie gi ventilare,
pe ansamblul unei clddiri. cortsider.dnd:

99
HIGROTERMICAAPLICATA

- diferenla de ternperaturd Ti- T": LoC,


- volumul tncdlzil direct sau indirect al tncdperilor din clddire (camere de locuit,
casa scdrii, holuri de acces, cdmdri, etc.), calculat Iafala interioard
sau exterioard
a anvelopei,
- suprafapa anvelopei ctddirii (pdryi opace gi vitrate ale perelilor gi planseelor
care
delimiteazd clddireafald de pod Si subsolul netncdlzit'
2. Pentru ctddiri de locuit, (conform c 107/1 - 97) coeficientul G are
expresia:
t,
O - IA' -!'
"V + 0,34.n S G^ W/#,K)

3. Pentru clddiri cu alte destinalii, conform C 107/2 - 97) coeficientul G1 are


expresia:

=&#f
c,rv (G,,*, (wnt''K)

t (A, , & A, ro p+&l (wim3.r1


G*'=vF T-;- e )
236. ffie.r€i;sffi,,,,*,ffi 6ggli,41,|,w:*f;t" tffi"i!:wffiii,eli:ffi.i:w:iffi tt'tfiE

#*p.siatffi'
g 'Conduclie, din aproape tn aproape, tn solide, lichide sau gaze;
* conveclie influide care se deplaseazd;
- radialie prin spalii transparente'
237.

ffi, J{ecesarul anwal de cdldurd se calculeazd cw relatia:

e= b+ c'Nlj.G*.v-{Q, *Q,)l (wh/a)


echivaient ctt:
24
Q - ,r* .c'h{li 'G'v - (Q' + Q,) ftwh/a}
tn care:
c - coeficient
-tn care {ine seama de reducerea temperaturii pe durata noplii, varialia
timp temperaturii exterioare, dotarea iratalaliei de tncdlzire cu
a
dispozitive de reglare a temperaturii interioare;
Nl; - numdrul anual de grade-zile de calcul, corespunzdtor localitdlii unde este
amplasatd clddirea, calculat pentru temperatura interioard medie in
peiioada de tncdlzire T; gi pentru temperatura exterioard medie zilnicd,

100
HIGROTERMICA APLICATA

care marcheazd inceperea Si oprirea fncdlzirii = +l2oc), exprimatd tn


G"u
(K.zile);
a Qi* aportul util de cdldurd, provenit din radialia solard, aferent unui m3 de v6lum
incdlzit (Wk).
e Pentru calcule, potfifolosite relaliile de calcul stabilite pentru
condilii medii
pe pard /17/:
,g * peyttru clddiri noi

* pentru clddiri existente

238.

Es.

tn care.:
A aria intericard a anvelcpei {*t}, stabilitd potrivit sllectrtca{iilor din
c
j076i3
- ]997;
V- volumul interior tncdlzit (ms ),.
n - rate venti!,drii (h ').
Rezultd val o area rninimd, neces ar d:

R*>--ffi
^, A 1
(*''K'w)
^

239.

rrill ..
J. SI.

i @u>@6
e g,
n
t Tr,<T., , @u<@b

101
L - 0,200 W/xsrK
I 1#*:n* ixmlm.ti* t*n::i**. I - 0,04S WlmrK
F
l,
- b*risrff. d* vaPu:i

l5srn* betnn aruat ?L - 1,?50 WimK


l cm- tnn*uiala L - 0,87CI W/rnK

g, Pe tnvelitoare, cdnd zdpada se topeSte, temperatura este 0"C, iar pe tavan


rezultd:
T -_T- 22 *0 -{i,1 25 = zL"C
T,i:q-"- R "'R:22-
''-r
{}^tzsoQSq*qrsq. ?41?
{},870 \,} 5 0,040

242. ffir,;;',lm*.tn**..i...mtr ,:,,,ia*ietioti..ii[Uiiot6ztsffia:',',,':1 #i:i:r.,:. ii':i..:}ifar'€fiiair:i:. €

te ffifffi4.**ffiffimi.inrcrlum.'a',.sne :.:ninn

ud
ii ffiel* pqffinffiioi-'----t-*ilUu*rum.
#rivdobrda.iriR,mftiiiirnetet
l*+#:1:

tu.. tareuift..rui... l
gtW*a..[ ut:ffisx;
.i:rrmi#tffi e*a uiimai:
e.lfti apsufidio#ffia,ine#rii;
r;' st ti :,ffiffite,fficH;iib,ifi 6n
El'i# eumru,t..b do"*om
98. b,c

r02
HIGROTERMICA APLICATA

8. SOLUTII CONSTRUCTIVE,

243 "

:ffi,;,,,,?;i ft,:lfi::,:ffi1ffi8",t,&Etttfi wdffixngr,

q,

244.

94, Da, cdnd podul este mai rece decdt aerul exterior cald Si umed. Fenomenul
apare pe suprafala interioard a tnvelitorii Si chiar pe elementele Sarpantei,
favorizdnd putrezirea sau coroziunea. Izolalia termicd dispusd pe planseu
accentueazd riscul, deoarece podul este mai pulin tncdlzit prin plangeu.

245. Ce:i;ffi'iffie.
': 'gp.;mtnta$
::r'r'n
i:;::::1:::::i'::::::::::::l:::..11:trll:.:::::ry':
.hielp Gjder.,ffi ::
8+!:ffi:::StHI
W,,i$
,atllltltlti'jlltltltltlttjtilittr:::li:.::

.......
#t;i1sl4fiilj",.F,Iffi#
gl, a- laborator mobil pentru incercare la construclii etcistmte;
b- laborator dotat cu progreme de calcul Si echiparnente pentru simulare
numericd a fenomenekx' care trebuie analizate, permildnd evaluarea
temperatur il o r, fluxurilor termi ce etc.
c- idem qi cu echipamente de incercare.

r03
I-IIG R.OTERMI CA APLI CATA

246.Wirt,#iffiffit||,l','$ffiWg*:t:l,::ltffir :ew'itiit,:.,',''t',fOrr8tffif.x#::t::'rrw:::+:::U*',',:+,xt
ffiffiww\ffil'W%ffiffil
w.

lffi'
jjff*
fl F.
lM.
]. Absorbant de apd; 2. distanlier metalic; 3.fantdde absorbyie; 4. geam; 5. bancld
defixare; 6. spaliu umplut cu un moterial defixare topit gi apliiat la cald.

247.

gg.

Toc bei cercevee din PflC cu slveole (3 cilrvrere) g i wsiezuri de frctdrire


rnetalice. Tocul este protejat tn exterior cu sistemul ETICS.

Toc si cercevea din aluminiu cu una gi trei camere si rupere de punte


termicd. Tocul este protejat tn exterior cu sistemul ETICS.

t04
HIGROTERMICA APLICATA

BIBLIOGR.TFIE

1. ARNDT, H. - Wrirme-und Feuchteschutz in der Praxis, Verlag fiir


Bauwesen, Berlin, 1996
2. ASANACHE, H. DEMIR, V., FLORIN, D. - Higrotermica clddtrilor.
Aplicalii, ed. Matrix Rom, 1999, Bucuregti
3. ASANACHE, H. * Higrotermica clddirilor, ed. Matrix Rom, 1999,
Bucuregti
4. BEJAN, A. - Heat Transfer, J. Wiley & Sons, N.York, 1993
5. BEJAN, A. - Termodinamicd avansatd, Ed. Tehnic6, Bucuregti, 1996
6. BLruC, I. - Elemente de fizica cons*ucfiilor, ed.IPI, 1995
7. BOGOSLOVSKI, I., V. - Stroitelnaia teplofizika, lzd. Yis. $kola,
Moskow, 1970
8. CAMMERER, S.I. - Der Wrirme-und Kalteschutz in der Indwstrie,
Springer Yerlag,1962
9. CHEMILLIER, P. - Sciences et bdtimenl, ENPC Paris, 1984
10. DEHAUSSE, R. - Energetique des bdtiments,Ed. PYC, i988, Paris
11. DIBOWSKI, H.-G. Auf Basis umfangreicher Messdatensritze
und numerisch validierte Regeln nff optim.ierten
expertmentell
Auslegung von Luft - Erdw,rirmetauschern,tezd, Kassel, 2003
I2.EICHLER, F. * Cdldura qi vaporii de apd tn clddiri, Ed. Tehnic6,
Bucuregti, 1957
13. FOC$A, V. - Higrotermica gi acustica clddirilor,fP Iaqi 1970
14. FOC$A, V., RADU, A. Clddiri civile qi construclii industriale.
-
indrumdtor de laborator,Ed. Did. ;i Ped." 1957
15. GAVRILA$, I. - -
Fizica construcyiilor Elemente de kigrotermicd, Ed.
CERMI,Iaqi,2001
16. GEORGESCU, M. - Proiectarea anvelopei clddirilor. Calculul parametriktr
de performanld termoenergeticd ai anvelopei clddirilor. Curs de pregitire a
auditorilor energetici - Construclii - Universitatea Tehnicd de Construclii
Bucureqti, ianuane 2A04
17. GEORGESCU, M. - Perforntanyele globale de izalare termicd la
clddirile de locuit. Prevecleri normative romdnegti, Buletin AICPS,
312002, Bucureqti.
18. GEORGESCU, $T., DU\IIrRIL-VALCEA, E., BOCANCEA, AL. -
Izolarea termicd a clddirilor. E . Tehnic[, Bucuregti, l96l

i ri5
HIGROTERMICA APLICATA

19. GERTIS, K., MEHRA, R.-S., VERES, E., KIESSL, K.


Bauphysikalische Aufgabesammlung mit Ldsung, B.G. Teubner,
Stuttgart, 1996
20. GHIOCEL, D., DABIJA, FL., ASANACHE, H. - Construclii civile,Ed.
Did. qi Ped., Bucuregti, 1985
2I .F{AGENITOFT, C-tr. - Introduction to Building Physics, Student
Literatur, Lund, 2001
Z}.HAMBLIRGER, S. fntroducsre fn teoria propngdrii cildurii, Ed.
AcaCemiei, Bucuregti, 1 995
13.HAUSER, G. BA{JPI{YSIK. Berichte aus Forschung und Praxis,
Fraunhoftr IRts Verlag, 1998, Stuttgart
24. HAIJSER, G. - Heizenergieei.nspnrung in G eh ciu de b e s t an d, BAUC OM
Verlag, Bohl-Iggelheim, 1996
25. Hauser G. Wcirntebriicken int Mauerw erks b au, Mauerwerk Kalender,
Ernst & Sohn,Zfrfi}
26. HERNOT, D., PORCHER, G. - Thermique appliqude aux bdtiments,
Ed. CFP Paris, 1992
27. Johannesson, G. - Thermal Modelling of Buildings, Fraunhofer IRB
Verlag, Stuttgart, 1998
28, ISACHENKO, P.V., OSIPOVA, A.V., SUKOMEL, S.A. _ HCA|
Transfer, MIR, Mosc ova, 197 7
29. KRASNOCFITCHEKOV, 8., SOUKOMEL, A. Probldmes de
transfert de chaleur, Ed. MIR, Moscova, 1985
30. KRIESCHER, O. Die wiessenschaftlichen Grundlagen der
Tro clcnungstechnik, Springer, Berlin, 19 62
31. LAKOV, A., Y . - Teoreticeskie osnovi stroitelnoi teplofiziki,Izd. Acad.
Nauk, Minsk, 1961
32. MARLOT, L. - Dictionnaire de I'Energie, Ed. SCM, Centre BUREF,
Paris, 1979
33. MATHIEU, J. P., KASTLER, A., FLEURY, P. - Dictionaire de
physique, Ed. Masson, Eyrolles Paris 1985
34. MECKLER, M. - Retrafitting of Buildings for Energt Consewation,
The Fairmont Press, Liburn, 1994
rs. NrcotlA, AL., FocgA, v., RADU, A., pop, I., TUTU, L.,
DUMITRA$, M. - Construc{ii ctvile, E.D.P. Bucuregti, 1976
36. RADU, A., RADU, V. - Calculul varialiilor de temperaturd tn profilul
transv ers al al c onstrucliil or rutiere, Rev. Transporrurilor, 7, 19 65
37. RADU, A., SARDINO, R. * Clddiri, vol. I, Rotaprint V Iaqi,1972
38. RADU, A., SARDINO, R. - Clddiri, vol. II, Rotaprint IP laqi, 1974
39. RADU, A., \IERE$, AL. - Construclii Civile, Rotaprint IP Iapi, 1985

106
HIGROTERMICA APLICATA

t"*\n'"i""i UiUing' A design guide'


40.RILLING,J._Trait,ideph'vsiquedubhtiment(I),-C.STB,Paris,1995
-
'^ ROAF, S., naJCoCK,iu{:
41.
&er, iii*r.*etisci' Publ'' oxford' 1992 bdtiment I' Ed' EPF' Lausanne
42. RouLE ,, c'-o"
l"inergdtique
-
Klimatechnilc' R'
g.]n.' I f i r *r"nUucli"ir' lt "Oung und
-du
'-
Ed" 43. SCHRAMEf ,
-D"-Iv{i'inchen',1 995
ItiO*Uurg Verlag, manual'The Fairmont
rn' residencial energy audit
dent 44. SCHUEMAN,
Bauwesen, Bauverlag'
E,d. -r. iiiiiiifil';i'1 wasserdampfdffision im
Energv sistems' swedish
'n:tis, SfiBffltnJo - Buitding sustainabte
-*;#*"u;.iJ:T:'igp'i1:h
-r.
du cdtdurd si masd reorie si
loM - v*:
1983
B-ucriresti'
*r"tlii,Ed'pia' ll Ped'' i*""oANEscu" AL' - Transfentl
:nder, 4s. grEFANrra"u, t, vr"nggsiti'
iu'' p*iturne I, II, Ed'
Tehnic6'
de cdtdurd fn tehnicd. cans"i'
Press'
nents,
-, ?Hliff;l-l?,*to. - Handbook of energy audit, rhe Fairmont
r IRB tTJror^ Jahresberichte 2001'
,0. Li}ff: firr umrreltbewusstes Bauen,
ff e$t ed'
cu mediut mediut tnconiurdtor'
,, ?gg'+ffffi i::;:f;ZilLz,,ty:!::tor
Soc' Acad' Matei-Teiu
Botez' Iaqi 2003
es de
52.***VolumulSatisJ'acerea-u,ig"niii,deizolaretermicdsiconsewarea2003
energiei in to' sot' A;;' Matei-Teiu Botez'Iaqi prevenlre a
tt der "onii'uitii' ori in locuinfe' cu-mdsuri de
***
53. c"r""rar:i'"i'rir,ri,i**t"'9^'lt
condensurur,'
u1"^iri"i "
d; tIt rs:6' executant
*. 1 o t2ii{iv s -'Beneficiar
" I'P' [a'i'

*i"r,.i"re, c-PcP Bucuregti


" Acacl. catedra de construclii civile ti PR'D Design'
Ed' MTM
54. *** Indrumar de efi'cienyd
"'"'r"itli)Z'i* 'liai'i'
ILRE,F, Brdila,2003

sire de

'rttation,

rU, L.,

r profilul

t-'!2

91 I
1 985
I r,t-
HIGROTERMICA APLICATA

ANEXA !

MARIMX $T R.HLATTI FUNI}AMENTALtr

Nr. trxpriffirare Simbol tinitf,$i SI


Ilenernmire
crt.
Lungime
1 (distanffl, metru L,1, d, f m
grosime)
2 l\{asfi kilogram M kg--
ll
J Tirnp secundft f S
4 Ternperaturi grad T K(grad Kelvin)
ke3
)
5 Forla mas6.acceleratie N S-
t{ewton

Da N
a
kg.m
6 Presiune for{5lsuprafa15 p tn' st . n:lt
fPascal)

7
Lucrri
forta distantd J
r-r{ m- \s S-
mecanic st
{Joule)
n:iecanicE
I Energie electric6 J
r- Ir{.m-kg'lTt-
s'
termicS (Joule)

\hi J ld"m kg.ot


Yt -- ,
I Putere energieltimp w SSS,
-

{Watt)
putere /
Conductivitate 1 W kg.*'
10 distanfa.diferenga W/m'K a--
tv
terrnic[
de tcmperaturX
-
m.K s'.K
suprafafd sector
11 tjnghi spafial sferic lphtratul ruzer m'lm' steradian
{sr)

Relafii de transfornaare a unitE{ilor de mflsur5


lkW'h:3600 kJ -- 860 kcal (energie)
lW: 0,850 kcalih $utere)
1 Wrn.hoc
: 0,860 kcaVm.hoc (conductivitate termica)
I J/kg'K: 2,39. 1 0-4 kcaVkg'C (cdldurd specific6)

108

l
1l

.i
.'i
HIGROTERMICA APLICATA

AI ANEXA2

-l
i

I
Muttipli gi subrnultiPli

deci (d)
I

Tera {T) 1012 10"r

-l Giga (G) 10e centi (c) ra-2

-i
_l Mega (M) 106 mili(m) 10-3

I Kilo (K) 103 micro (p) 10-4

I
Hecto (H) 102 nano (n) 10-e
,-]
Deca (da) 10r pico (p) 10-12
I
I
I

-__l
i

_l
I

___l
.rl
rl
tI

I
i

-t I

-l I

__J

r09
HIGROTERMICA APLICATA

ANTXA 3

UMIDITATEA RELATIVA A AERULUI TI]NCTIE DE CONCENTRATIA


VAPORILOR RAPORTATA r,A AERUL USCAT, x , $I TEMPERATURA
(adaptare dupfl diagrama Molidre)

-t*, k$d
I
it:

.:i
,i, ii \t ',11i ,t, ii:: ii,i
i ,ii' :' ; :i i.
.:

.i: i: t ,:. i, ,': ::,:: .


i: il. .te(
::. :: :, I
.

,;i ii ,ii: ::
. r..,....:'i.
+Btr JJ

,i, :i' :i ;i il " ':,, i: 'i'


,i, ii, ;:. ;ii 'i ,i:, ,.' ,.' ',il

. -t | ,.
:t:,,ii:::::i,,,: i r*t #i
,,, i: i :; iit i t, tt

ttt ',,,; :ii li .lt,tt ':, i tt i'


'..:+:.,...'......... ri

/.:
r

.nr
,t, ,:i, ii' I \t, i; ':t l'i /
:;:
.:.

:".

Sfft# :i:
.:\,. -sv'i
'si
vF # :::

's.
-w

:*
'tli'

*4:

fl,ii' -Fr:::!?!!!l}:a:.i]:+ral*r:r-*
:|t
*tfli *.{$ ,,.,u''#i *-*, f!:
t::? &.
:t'.
Y.tt

110
HIGROTERMICA APLICATA

ANEXA 4
l'3

REGLEMENTARI TEILVCE PRIVIND HIGROTERMICA iN


CONSTRUCTII
A
i lndicativ Titlu Publicatie
c10710-02 Normativ pentru proiectarea gi execulia Buletinul Constructiilor
lucr6rilor de :rz,olalri termice Ia clddiri r1r. 8/2003
fRevizuire C 107- 82)
cr07 tr-97 l*iormativ privind calculul coeficienliior Buletinul Construc{iilor
globali de tzolarc terrnicd Ia cl6diri1e de rlr. I111998
locuit
c107/2-97 Normativ privind calculul r.oeficienrului Buletinul Construcfiilcr
globai de izolare termicd la cl[dirile cu altd r1r. I4l1 998
destinatie decdt cele de trocuit
cr07 t3-97 l.lormativ privind calculul termotehnic al Buletinul Construcfiilor
elementelor de constructie alc cladiriior nr. 1311998
clt)7 14-97 Ghid pentru calculul perfbnnanlelor Buletinui Construcliilor
termotehnice ale clSelirilor de locuit nr. 1411998
c1c7 ls-q7 Normativ privind catrculul termotehnic al Buletinul Constructiitror
elementelor de constructie in contact cu rlr. I'1999
solul
cr07 16- Narmativ general privind calculul Buietinul Construcfiilor
20frz transferului de rnas6. (umiditate) prin nr. 11,2002
elementele de constructie
craT 17 -02 l,lormativ pentru proiectarc la stabilitate Ruletinul Constnrctiilor
termicd a elementelor de ?nchidere aie nr. 8/2003
cladirilor - (Reviruire hiP200l89)
GP Ghid privind optimizare& nivelului de Buletinul Constructiiior
058/2fi00 protec{ie termicl la cl6dirile cie locuit GP nr. 2120A2
0s8i2000
c 203-91 Instrucliuni tehnice pentru proiectarea gi Buletinul Constructiitror
execulia lucfinlor de imbundthgte a rzoldnt nr.61199I
tennice gi de remediere a situagiiior de
condens la pere{ii cl[dirilor eristente
GT 039-A2 Ghid cie evaluare a g:aduiui de confort Buletinul Constructiilor
higrotermic din urutaiie funclionale ale 1rr. 812003
cladirilor existente
GT 040-A2 Ghid de evaluare & _una*fului de tzolarc Buletinul Constructiilor
termic5 a elementelor -Je construclie la w.512003
cladirile existente. fui r-aJerea reabilitirii
termice

ltt
.il!
I{IGROTERMICA APLICATA

GT 043-02 Ghid privind imbun6rdfirea calit[filor I Buletinul Constructiilor


termoizolatoare ale ferestrelor, la clddirile inr. 5L2003
civile existente
GP 015-97 Ghid pentru expertizarea ;i
solufiilor de imbundtil{ire a protecfiei termice i nr. ni2A1I
si acustice la clddii existente unifamiliale
sau cu num6r redus de a
Metodologie privind stabilirea ordinii de Buletinul Constructiilor
prioritate a m[surilor de reabilitare termicd nr. 712002
a clddiriJor social-culftrrale gi a instalatiilor
aferente
N'IP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordjnii de Buletinul Constructiilor
prioritate a rnflsurilor de reabilitare termicd nr. 512002
a clddirilor gi instalatiilor aferente
MP 019-02 Metodologie privind reabilitarea $,
rnodernizarea anvelopei gi a instalafiilor de
?ncdlzire gi apd catrdd de consum la blocurile
de locuinge cu structurd din panouri mari
MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea Buletinul Constructiilor
performangelor termotehnice ale nr. 512002
materialelor qi produselor pentru constructii
NP lNorrnativ pentru realizarea audrtutui Buletinul Constructiilor
017 -2000 i energetic al clddirilar exisrenre gi al nr.512001
instalafiilor de incdlzire gi preparare a apei
calde de consum aferente acestora
Norrnativ pentru expertizarca termica ,'i Buletinul Construc{iilor
energeticd a clddiriior existente gi a nr.412001
instalaliilor de inc6lzire gi prep arare a apei
calde de consum aferente acestora
Normativ pentru elaborarea gi acoidarea Buletinul Constnrctiilor
certificatului energetic al clddirilor existente nr. 512001
NP 050-02 I.{ormativ privind stabilirea perfiormanlelor tsuletinul Construcfiilor
termo-higro-energetice ale anvelopei nr. 18/2003
clddirilor de locuit existente, in vederea
reabilitarii gi modernrzdni lor termice
GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuaria Buletinul Constructiilor
mdsurfirilor necesare experti zar'i nr.312002
termoenergetice a construcfiilor gi
instalafi ilor afbrente
GT 036-02 Ghid'pentru ef,ectuarea expertizer termice li Buletinul Constructiilor
energetice a clEdirilor de locuit existente qi tu.312003
a instalafiilor de in*;dlzire gi preparare a apei I

calde de consum aferqqle acsstora I


HIGROTERMICA APLICATA

l* GT 037 -02 Ghid pentni eiaborarea gi acordarea Buletinul Constructiilor


certificatuiui enereetic a1 clddirilor existente nr.212003
MP 024-02 Metodoiogie prir-ind efecruarea auditulur Buietinul Construcfiilor
lor energetic al cladirilor existente qi a nr. 10-lll20}2
instalaliilor de incdlzire ;i preparare a apei
calde de consurn atbrente acestora
PCC 016- Proceduri prii-ind tehnologia pentru Buletinul Constructiilor
lor 2000 reabilitarea tennicd a clEdirilor folosind m.612001
Bl6ci din materiale termoizolante
PCC {JT7 - Procedura prir,ind tehnologia pentru
2000 reabilitarea tennicE a clddirilor folosind
t* spume poliuretanice
sc 007 -02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo- Buletinul Construcfiilor
higrc-energeticd a anvelopei clddirilor de rrr. 1812003
locuit existente
Catalog de solulii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energeticd a anvelopei
cl5dirilor social-cuiturale din domeniul
administrativ gi domeniui educatiei
Catalcg de solulii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energeticS a anvelopei
cldclirilor social-culturale din domeniul
soortului si domeniul cuiturii
Catalog de soiu{ii cadru pentru reabilitarea
termo-higro-energetic5 a anvelopei
orl clddirilor social-culturale din domeniul
I

I
s[ndtdtii pubiice si rurismului
Specificafie tehnicd pentru
I

I utthzarea
I

I geamului term orzolant ?n con structii


-l
orl I
NC 001 -99 blormativ cadru privind detalierea Buletinul Ccnstructiilor
I

I
conlinutuiui cerintelor stabilite prin Legea r1r. 1l2AA1
*l nr. 10i 1 995
I
NP 409-97 Irlormativ privind proiecterea. executarea ;i Buietinul Construcgiilor
I

I
intrelinerea constructiilor pentru case de nr. 5-J 11996
I
I
cooii
]ri NP S10-97 F{onnativ privind proiecterea. executarea qi Buletinul Construcfiilor
I
I
I
intrelinerea constrLiciilior pentru gcoli qi nr. 6-711998
I
I
licee
I
I h{P 011 -97 Normativ privind FrJlecLerea. erecutarea gi tsuletinul Construcliilor
--J
)rl intrelinerea constrrr.tc:ll, m pentru grddinife nr. 6-7 11998
de copii
NP 01s -97 Normativ privin,J p::':*;m:ee ;i r.erificatea Buletinul Construcfiilor
I
t
constructiilor spita'l;il::: ;: : ilistaia{iilcr rlr. 7 , 2,3/1998
HI GRO TERI\,{ICA APLICAT A

NP S21 -97
gi policlinici p*mbaza *oig**feror
Normativ privind o* nl.rp*-
de jnr. 16i200rv t
-
t \\ri2

i
r{P *22-97 Normat
*-::,^:-.^
specialg ng baza exigenfelnr rla .-^4X
*.,.,**f^*^.^ i
-ItI. t l;/.UUI"
NP tj23-97 Nnrmrnfixr r.rri* ri*, A
,,s oamlne de -Buletinui Construcgiilor
NP 0s7 -02 Nnrrn
@lF@"rsL'Loiua
ctirrv
r^r,.irr;r i
ff. 1612*{}l
- * * ^4*w&4
| rrr. r- y x*"Lr l,r ui'ULdivd L:Iaolntcr *- Buletinul
de
t6-g6
I

l1?cuinLe*:{qviruire hlp0 w.9,2003


NP 06s -fr2 Normativ prlvlndl
I

Buietinul
sport (unitarea fun4lonal6 de baz6)
d;; nr. 2i2003
pqqsllgjedereftt ce@ }ilggs
I

;-, 1 #
I,r v rirLr- usr
lV^trr"o+;.r-Til;,^J r{rlgte
^ ^,-:,-
og catltate i

pentru unrt6gi funcgionare


{birouri) ?' cradiri I
de birouri
Np 079-02 }{or*ffi c-".f-t- de -r"l
pentru unit5li funcfionale de eazarel no. lzlz003
lcamere, garsoniere $i apartamente in clddiri
^*$4r
hoteliere) I
I

Ghid de proiectai
prcducfie ;i/sau depozi tare, conform
;erinfelor de qiguranfd ?n exproatare,
igiend'
zolare termicd gi protecgie impotriva
lgomotului

t14