Sunteți pe pagina 1din 23

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ ”SF.

NICOLAE”
STR. SOLD. ENACHE ION, NR.31
SECTOR.4, BUCUREŞTI, Cod 042082
TEL / FAX 021 334 47 08
e-mail: scspeciala6@yahoo.com
www.scoalaspecialasfnicolae.webs.com
www.specsfnicolae.scoli.edu.ro

PLAN EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT


ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU
INFORMAȚII GENERALE

DATE DESPRE ELEV:

Numele și prenumele elevului: POPESCU MIHAI FLORIN


Școala Gimnazială Specială ”Sf.Nicolae”,
Unitatea de învățământ rezidențială:
București
Clasa: a V-a
Data nașterii: 21.01.2007, Bucureşti
Bucureşti, Şoseaua Giurgiului, nr. 115 A, bl. 9, sc.1, et.
Domiciliul:
5, ap.22, sector 4
Certificatului de Orientare Școlară și profesională nr.
Nr. Certificat de orientare școlară și
profesională: 523/24.05.2018.

ALOCAREA ORELOR PE DISCIPLINE DE STUDIU


ȘCOLARIZARE LA DOMICILIU
CLASA ______a V-a ___
Nr. ore cf. Planului Nr.
Aria curriculara
cadru ore/săpt./ Observații
Disciplina nr.4298/08.09.2005 disciplină
LIMBA SI COMUNICARE 6-8
Limba și literatura română 5 1
Limba engleză 1 0,5
MATEMATICA SI STIINTE 4
Matematică 3 0,5
Cunoașterea mediului 1 0,5
Biologie 1 0,5
OM SI SOCIETATE 3
Istorie 1 0,5
Geografie 1 0,5
ARTE 1-3
Educaţie plastică 1 0,5
Educaţie muzicală 1 0,5
TEHNOLOGII 2
Educaţie tehnologică 1 0,5
Micul bucătar 1 0,5 opţional
Total ore 16+2 6
DESCRIEREA PLANULUI EDUCAȚIONAL INDIVIDUALIZAT
Perioada implementării planului educaţional individualizat:

 An școlar 2018-2019

Prioritățile PEI sunt:

- Dezvoltarea vocabularul activ


 structurarea și dezvoltarea limbajului și a comunicării;
- Exersarea capacităţii de comunicare orală
-Formularea
mărireacererii în funcţie
capacității de necesităţi comportamental;
de autocontrol
- Dezvoltarea capacităţii de imitaţie motorie grosieră şi fină
- integrarea
Cunoaşterea socială la
şi utilizarea nivelul microgrupului
conceptelor (familia);
specifice matematicii
- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
formarea deprinderilor de autoservire.
- Identificarea şi folosirea corectă a materialelor şi instrumentelor de lucru
- Reealizarea de obiectesau lucrări prin tehnici diverse
- Reducerea toleranţei la frustrare prin mărirea treptată a timpului de acceptare a unor
persoane străine

Metode / principii / strategii de bază utilizate:


 Observaţia
 Conversaţia
 Exerciţiul
 Demonstraţia
 Tehnici ABA:sarcini simple, în paşi mici ,recompensând fiecare pas
 Tehnici de învăţare a comportamentelor: modelarea, promptul, spargerea acţiunii în paşi mici,
recompensarea
 Strategii de Comunicare Augmentativă și Alternativă

Material didactic:
 Obiecte
 Imagini
 Fișe de lucru
 Pictograme
 Jocuri educatice
 Table de comunicare, table de alegeri ( materiale pentru Comunicarea Augmentativă și
Alternativă)

Evaluare:

 Perioade de evaluare:
Semestrul I: 1-12 octombrie 2018/21 ianuarie-1 februarie 2019
Semestrul al II-lea: 11-22 februarie/3-14 iunie 2019

 Instrumente utilizate:

 Observaţia
 Probe practice
 Fişe individuale
 Evaluarea continuă formativă

 Instrumente utilizate:

 Recunoaşte şi denumeşte obiectele uzuale indicate


 Reuşeşte să comunice în propoziţii simple cu ceilaţi
 Exprimă cereri în funcţie de nevoile personale
 Execută semnele grafice indicate, fără ajutor
 Rezolvă operaţii simple matematice utilizând limbajul specific
 Identifică şi foloseşte corect materialele de lucru
 Realizează o lucraresau un obiecturmândmodelulprezentatşirespectândetapele de lucru
 Reuşeşte să relaţioneze cu persoanele străine într-un timp mai scurt
PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina: Limba și literatura română

Număr ore pe săptămână: 1 oră


Total ore: 33 ore ( 17 ore semestrul I, 16 ore semestrul al II-lea)
Obiective cadru:
1. Formarea, exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de receptare a mesajului oral
2. Formarea, exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală şi comunicare independentă

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
Comunicare şi limbaj:
- Indicarea unor obiecte
1. Evaluare iniţială 3
- Menţinerea contactului vizual pe o durată scurtă de timp -5
sec.
- Înțelegerea comenzilor verbale simple
- Utilizeazarea unor forme de cerere
1.Să indice imagini ce reprezintă caracteristici ale toamnei (ploaie,
Toamna caracteristicile toamnei (ploaie,
frunze îngălbenite) la comanda verbală a profesorului (Arată..)
vânt, frunze îngălbenite)
2. Să indice fructele ((mere, pere, struguri, prune,gutui) la comanda
-Fructele de toamnă (mere, pere, struguri,
verbală a profesorului (Arată...)
2. prune,gutui) 3
3. Să execute după model punctat, linii şi ovaluri cu creionul pe
- Elemente pregrafice (punctul,
hârtie.
linia,ovalul)
4. Să suprapună obiecte/imagini identice
-Obiecte la fel
1.Să indice legumele(morcov, vânătă, ardei) la comanda verbală a
profesorului (Arată..)
Legumele de toamnă (morcov, vânătă,
3.Să indice obiectele de îmbrăcăminte la comanda verbală a
ardei)
profesorului (Arată...)
3. - Îmbrăcăminte de toamnă 3
3. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de
-Literele mari de tipar
tipar.
Obiecte la fel.
4. Indică cu degetul literele la comanda verbal
5.Să citească litera indicată
6. Să suprapună obiecte/imagini identice
1.Să indice imagini ce reprezintă caracteristici ale anotimpului
iarna (fulg, zăpadă) la comanda verbală a profesorului (Arată...)
2. Să indice obiectele sau imaginile obiectelor legate de Crăciun
Iarna caracteristicile iernii (fulgi, zăpadă,
(brad, cadouri, Moş Crăciun) la comanda verbală a profesorului
frig)
(Arată...)
4. - Crăciunul (Moş Crăciun, brad, cadouri) 3
3. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de
-Literele mari de tipar
tipar.
-Asociere obiect-imagine
4. Indică cu degetul literele la comanda verbal
5.Să citească litera indicată
6. Să asocieze obiectul cu imaginea acestuia.
1.Să indice obiectele de îmbrăcăminte pentru iarnă la comanda
verbală a profesorului (Arată...)
2. Să execute după contur continuu sau punctat punctul, linia
-Îmbrăcăminte de iarnă orizontală şi linia verticală.
5. 3
-Literele mari de tipare -recapitulare 3. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de
tipar.
4.Să citească litera indicată
5. Indică cu degetul literele la comanda verbală
Evaluarea semestrială detaliată se realizează pe principalele
6. Evaluare semestrială 3
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1.Să indice imagini ce reprezintă caracteristici ale toamnei (păsări
călătoare, flori de primăvară) la comanda verbală a profesorului
Primăvara- caracteristicile primăverii (Arată..)
(păsări călătoare, flori de primăvară, 2. Să indice fructele (căpșuni, cireșe) la comanda verbală a
soare, copaci înfloriţi) profesorului (Arată...)
8. 3. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de 4
-Fructele de primăvară
-Literele mari de tipar tipar.
-Obiecte la fel 4.Să indice cu degetul literele la comanda verbal
5.Să citească litera indicată
6. Să suprapună obiecte/imagini identice
1.Să indice legumele(salată, spanac, ridichi)la comanda verbală a
profesorului (Arată..)
Legumele de primăvară (salată, spanac,
3.Să indice obiectele de îmbrăcăminte la comanda verbală a
ridichi)
profesorului (Arată...)
9. - Îmbrăcăminte de toamnă 4
4. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de
-Literele mari de tipar
tipar.
- Obiecte la fel.
5. Indică cu degetul literele la comanda verbală
6.Să citească litera indicată
7. Să suprapună obiecte/imagini identice
1.Să indice obiectele de îmbrăcăminte pentru primăvară la
comanda verbală a profesorului (Arată...)
-Îmbrăcăminte de primăvară 2. Să execute după contur continuu sau punctat literele mari de
10. 4
-Literele mari de tipare -recapitulare tipar.
3. Indică cu degetul literele la comanda verbal
4. Să citească litera indicată
Evaluarea semestrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage)
1. Cunoaşte caracteristiciloe anotimpurilor
11. Evaluare finală 2. Execută după contur litere mari de tipar 3
3. Recunoşte litere mari de tipar în diferite contexte
4. Cunoaşte obiecte de vestimentaţie specifice anumitor
anotimpuri
Total ore 33

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


Disciplina: Limba engleză

Număr ore pe săptămână: 0,50 oră


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
Comunicare şi limbaj:
1. Evaluare iniţială - Indicarea unor obiecte 3
- Menţinerea contactuluivizual pe o durată scurtă de timp -5
sec.
- Înțelegerea comenzilor verbale simple
- Utilizeazarea unor forme de cerere
2. Say something about you! Să îşi însuşească formule de prezentare şi de salut 2
Să-şi dezvolte vocabularul în limba engleză.
Magical words
3. Să repete corect cuvintele după profesor 3
Să pronunţe corect fără ajurorul profesorului
Să exerseze comunicarea în limba engleză.
Să-şi dezvolte vocabularul în limba engleză.
Să repete corect cuvintele după profesor
4. Winters songs 2
Să pronunţe corect fără ajurorul profesorului

Să îşi însuşească numerele până la 10.


Să-şi dezvolte vocabularul în limba engleză.
5. Let’s count to 10! 2
Să repete corect cuvintele după profesor
Să pronunţe corect fără ajurorul profesorului
My familly Să îşi însuşească corect pronunţia anumitor cuvinte.
6. 2
Să-şi dezvolte vocabularul în limba engleză.
Să repete corect cuvintele după profesor
Să pronunţe corect fără ajurorul profesorului
Evaluarea finală detaliată se realizează pe principalele domenii de
dezvoltare (după Ghidul Portage) :
- Însuşirea pronunţiei corecte a unor cuvinte în limba
11. Evaluare finală engleză 2,5
- Repetarea corectă a unor cuvinte după profesor
- Înțelegerea comenzilor verbale simple
- Utilizeazarea unor formule de salut
Total ore 16,5

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Disciplina: Matematică

Număr ore pe săptămână: 0,5


Total ore: 16.5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1.Explorarea elementelorşi fenomenelor lumii înconjurătoare prin acţiuni de tip matematic

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
- Manipulare de obiecte luminoase şi jucăriile muzicale.
1. Evaluare iniţială - Realizarea de sortare/ grupare de obiecte după un criteriu 3
dat (culoare sau formă)
- Recunoaşterea membrilor familiei şi a câtorva obiecte
personale.
Jocuri de construcţie
Să manipuleze obiecte în mod corespunzător
2. 2

Să realizeze mulţimi de obiecte de acelaşi fel sortare , grupare, fără


3. Găseşte perechea! 1
specificare vreunui criteriu (obiecte/imagini identice)
Găseşte perechea! Să realizeze mulţimi de obiecte de acelaşi fel sortare , grupare, fără
4 specificare vreunui criteriu (obiecte/imagini care diferă doar 1
printr-un criteriu-mărime)
Să realizeze mulţimi de obiecte de acelaşi fel sortare, grupare, fără
Mulţimi de obiecte
5 specificare vreunui criteriu (obiecte/imagini care diferă prin mai 2
multe criterii)
Să facem ordine la jucării! Să aşeze corect un obiect în cadrul mulţimii sale sau în contextul
6. 2
specific (obiecte din baie, din bucătărie, dormitor)
Gruparea obiectelor Să aşeze corect un obiect în cadrul mulţimii sale sau în contextul
7. 1
specific (obiecte din baie, din bucătărie, dormitor)
Găseşte locul potrivit! Să aşeze corect un obiect în cadrul mulţimii sale sau în contextul
8. 1
specific (obiecte din baie, din bucătărie, dormitor)
Semnele“+”,semnul “-”
Să execute după contur continuu sau punctat semnul “+”,
9. 1,5
Cifrele de la 0 la 9 semnul “-”, cifrele de la 0 la 9

Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele


domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage)
-Manipulează obiecte în mod corespunzător
10. Evaluare finală -Sortează obiecte după criterii diferite 2
-Aşează corect un obiect în cadrul mulţimii
-Execută după contur cifrele învăţate

Total ore 16,5

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE


Disciplina: Cunoşterea mediului

Număr ore pe săptămână: 0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea)
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1. Evaluare iniţială - Manipulare de obiecte din natură 3
- Realizarea de sortare/ grupare de obiectedin natură după un
criteriu dat (culoare sau formă)
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
2. Tablou de toamnă din frunze 2
Să indice obiectele din natură denumite de profesor
Să realizeze colaje din elemente naturale
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
3. Tablou de toamnă din flori Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale 2
Să indice obiectele din natură/ imagini denumite de profesor
Să realizeze colaje din elemente naturale
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
4 Tablou de toamnă din seminţe 2
Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
Să indice obiectele din natură denumite de profesor)
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
Animale din castane Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
5 2
Să indice obiectele din natură/ imagini denumite de profesor
Să realizeze animale din elemente naturale, cu ajutor
6 Obiecte decorative din materiale din Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător 2
natură (castane, ghinde, conuri) Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
Să indice obiectele din natură/ imagini denumite de profesor
Să realizeze obiecte decorative din elemente naturale, cu ajutor
Să realizeze mulţimi de obiecte din natură de acelaşi fel sortare,
Mulţimi din flori, fructe sau legume
7. grupare, fără specificare vreunui criteriu (obiecte/imagini care 1,5
diferă prin mai multe criterii)
Evaluarea finală detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage)
- Manipulează obicte din natură în mod corespunzător
8. Evaluare finală - Imită acţiunile adultului cu obiectele naturale 2
- Indică obiectele din natură/ imagini denumite de
profesor
- Realizeze obiecte din elemente naturale, cu ajutor
Total ore 16,5

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: BIOLOGIE
Număr ore pe săptămână: 0,5
Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1.Dezvoltarea capacitatilor de observare, explorare si intelegere a realitatii din mediul inconjurator
2.Cunoasterea, intelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici,pentru a descrie fenomene observate in mediul inconjurator
3.Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul inconjurator, prin stimulareainteresului fata de pastrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor
deprinderide ingrijire si ocrotire a acestuia
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1. Evaluare iniţială - Manipulare de obiecte din natură 3
- Realizarea de sortare/ grupare de obiectedin natură după un
criteriu dat (culoare sau formă)
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
2. Plantele și modul lor de viață 3
Să indice obiectele din natură denumite de profesor
Să realizeze colaje din elemente naturale
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
3. Structura și funcțiile plantelor Să cunoască stuctura plantelor 3
Să indice părțile component ale unei plante
Să manipuleze obiecte din natură în mod corespunzător
Să imite acţiunile adultului cu obiectele naturale
4 Varietatea lumii vegetale 2
Să indice obiectele din natură denumite de profesor
Să realizeze colaje din elemente naturale
Să realizeze mulţimi de obiecte din natură de acelaşi fel sortare,
5 Evoluția plantelor grupare, fără specificare vreunui criteriu (obiecte/imagini care 2,5
diferă prin mai multe criterii).
Evaluarea finală detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage)
6. Evaluare finală 3
- Manipulează obicte din natură în mod corespunzător
- Imită acţiunile adultului cu obiectele naturale
- Indică obiectele din natură/ imagini denumite de
profesor
Realizeze obiecte din elemente naturale, cu ajutor
Total ore 16,5

Întocmit,
Prof. Iacob Felicia
PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: Istorie

Număr ore pe săptămână:0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1. Formarea si dezvoltarea capacitatii senzorial-perceptive pentru intelegerea si reprezentarea timpului si spatiului istoric;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) : Socializare:
1. Evaluare iniţială - Respectarea regulilor grupului 3
- Relaţionare în cadrul grupului.
- Atenuarea comportamentelor indezirabile
2. Familia mea Sa denumească membrii familiei. 2
Să numească prietenii
3. Prietenii mei Să accespte interacţiunea cu un coleg 2
Să facă schimb de jucării.
4 Azi, ieri, mâine Să denumească activităţi specifice anumitor zile 2
Să denumească activităţi specifice anumitor zile
5 Zile săptămânii 2
Să întocmească un orar în imagini
Anotimpurile Să denumească anotimpurile.
6 2,5
Să enumere caracteristicile fiecărui anotimp.
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage)
1.Denumeşte membrii familiei.
7. Evaluare finală 3
2. Interacţionează cu ceilalţi.
3. Denumeşte acţiuni specific anumitor zile.
4. Cunoaşte caracteristicile fiecărui anotimp.
Total ore 16,5
Întocmit,
Prof. Iacob Felicia
PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019
Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE
Disciplina: Geografie
Număr ore pe săptămână: 0,5
Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea)
Obiective cadru:
1.Formarea si dezvoltarea capacitatilor senzorial-perceptive pentru intelegerea si reprezentarea spatiului geografic;

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1. Evaluare iniţială 3
- Lateralitate
- Orientare spaţială.
Sa se orienteze în spaţiul casei.
2. Adresa mea Să recunoască adresa unde locuieşte. 2
Să accespte interacţiunea cu un coleg
Să accepte interacţiunea cu persoanele învecinate casei
3. Vecinii mei 2
Să numească persoanele cu care interacţionează.
4 Strada mea Să identifice casa în care locuieşte 2
Să cunoască mijloacele de transport cu care se deplasează
5 Mijloace de transport 2
Să cunoască reguli de circulaţie simple
Oraşul meu, Ţara mea
6 Să cunoască denumirea oraşului/ţării în care locuieşte. 2,5
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage)
1.Se orientează într-un spaţiu cunoscut.
2. Interacţionează cu ceilalţi.
7. Evaluare finală 3
3. Identifică adresa unde locuieşte.
4. Cunoaşte mijloace de transport cu care se deplasează.
5. Cunoaşte reguli de circulaţie.
6.Cunoaşte denumirea oraşului/ţării în care locuieşte
Total ore 16,5
Întocmit,
Prof. Iacob Felicia
PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: ARTE


Disciplina: Educație plastică

Număr ore pe săptămână: 0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea)
Obiective cadru:
1. Explorarea senzorială a lumii înconjurătoare şi dezvoltarea structurilor şi conduitelor perceptiv-motrice în vederea exprimării artistice
2. Identificarea şi folosirea corectă a materialelor şi instrumentelor de lucru precum şi însuşirea elementelor de limbaj

Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
Dezvoltare motorie:
1. Evaluare iniţială - lateralizare 3
- capacitate de imitaţie motorie grosieră și fină limitată
- coordonare bimanuală și oculomanuală
- abilități motorii
Covor de frunze Să umple contururi prin diferite tehnici (cu buretele îmbibat în
culoare, dactilopictură, pe suport umed)
2. 2
Să ţină corect instrumentul de pictură.
Să umple contururi prin haşurare.
Fructe Să umple contururi prin diferite tehnici (cu buretele îmbibat în
culoare, dactilopictură, pe suport umed)
3. Să ţină corect instrumentul de pictură. 2
Să umple contururi prin haşurare.

Podoabe de iarnă Să traseze linii după model, prin dactilopictură.


Să traseze linii cu ajutorul pensulei.
4. 2
Să umple contururi prin linii şi haşurare.

5. Copacul primăverii Să traseze linii după model, prin dactilopictură. 1


Să traseze linii cu ajutorul pensulei.
Să umple contururi prin linii şi haşurare.

Flori de primăvară Să traseze linii după model, prin dactilopictură.


6. Să traseze linii cu ajutorul pensulei. 2,5
Să umple contururi prin linii şi haşurare
De Ziua Copilului Să traseze linii după model, prin dactilopictură.
7. Să traseze linii cu ajutorul pensulei. 1
Să umple contururi prin linii şi haşurare
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1.Aplică corect tehnicile propuse, cu prompt.
8. Evaluare finală 3
2.Realizeaza corect prehensiunea instrumentului de scris
3.Trasează linii prin imitaţie sau cu promt.
4.Umple contururi cu diferite elemente de limbaj plastic.

Total ore 16,5

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: ARTE


Disciplina: Educaţie muzicală

Număr ore pe săptămână:0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1. Dezvoltarea capacităţii interpretative vocale
2. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical în interpretarea şi audierea muzicii
3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului musical
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1. Evaluare iniţială - Manipulare de obiecte din natură 3
- Realizarea de sortare/ grupare de obiectedin natură după un
criteriu dat (culoare sau formă)
Ce se aude? Să-şi dezvolte auzul fonematic şi muzical
2. 3
Ţine ritmul bine!
3. Să-şi dezvolte memoria auditivă. 3
Fă ca mine!
4 Să imite diverse mişcări pe muzică. 3
Audiţii muzicale. Să bată din palme ritmul
5 Să asculte diverse melodii şi să reproducă linia melodică prin 1,5
reproducere de sunete.
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
6 Evaluare finală 1.Indică cu degetul când aude sursele sonore 3
2.Identifică cel puţin două sunete.
3.Bate din palme ritmul
Total ore 16,5
Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019

Aria curriculară: Tehnologii


Disciplina: Educaţie tehnologică

Număr ore pe săptămână:0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea)
Obiective cadru:
1.Formareaşi exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
Dezvoltare motorie:
1. Evaluare iniţială - lateralizare 3
- capacitate de imitaţie motorie grosieră și fină limitată
- coordonare bimanuală și oculomanuală
- abilități motorii
Colectarea materialelor (frunze, conuri, Să stabilească asemănări şi deosebiri între corpuri din mediul
2. castane etc) 3
apropiat pe baza unor observaţii proprii.
-Covoraşul de frunze Să prelucreze anumite
materiale folosind instrumente adecvate si tehnici variat.
3. 3
Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale
Să-şi însuşească etapele de lucru ale realizării unui produs finit.
Podoabe de iarnă Să prelucreze anumite
materiale folosind instrumente adecvate si tehnici variat.
4 2,5
Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale
Să-şi însuşească etapele de lucru ale realizării unui produs finit
Flori colorate Să prelucreze anumite
materiale folosind instrumente adecvate si tehnici variat.
5 2
Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale
Să-şi însuşească etapele de lucru ale realizării unui produs finit.
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
6. Evaluare finală 3
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
1.Rupe hârtia în mod independent, la comandă verbală
2.Mototoleşte hârtia în mod independent, la comanda verbală
3.Îndoaie hârtia în mod independent, la comanda verbală
4. Lipeşte hârtia în mod independent, la comandă verbal
5.Îşi însuşeşte etapele de lucru

Total ore 16,5

Întocmit,

Prof. Iacob Felicia


PLANIFICAREA ANUALĂ 2018-2019
Aria curriculară: TEHNOLOGII
Disciplina: Micul bucătar (opțional)

Număr ore pe săptămână: 0,5


Total ore: 16,5 ore ( 8,5 ore semestrul I, 8 ore semestrul al II-lea )
Obiective cadru:
1.Formarea şi dezvoltarea unor comportamente de protejare şimenţinere a
sănătăţii personale printr-o alimentaţie corespunzătoare.
2.Cunoaştereaşi utilizarea unor tehnici de lucru cu diferite materiale şi ustensile.
Nr.
Unități de învățare Obiective Nr. ore Observații
crt.
Evaluarea iniţială detaliată se realizează pe principalele domenii
de dezvoltare (după Ghidul Portage) :
Dezvoltare motorie:
1. Evaluare iniţială -lateralizare 3
-capacitate de imitaţie motorie grosieră și fină limitată
coordonare bimanuală și oculomanuală
-abilități motorii
2. Alimentele Să utilizeze corect terminologia specifică domeniului 2
3. Reguli de igienă în bucătărie Să-şi însuşească regulile de igienă în bucătărie.. 2
Să–şi însuşească anumite reguli de organizare înainte de pregătirea
4 Reguli de organizare în bucătărie 2
anumitor preparate
Să pregătească sandvişuri cu ajutorul profesorului
5 Sandvişuri 2
Să respecte etapele de pregătire a sandvişurilor.
Alimente sănătoase Să identifice alimentele sănătoase din imagini
6 2,5
Să aleagă alimentele sănătoase
Evaluarea semetrială detaliată se realizează pe principalele
domenii de dezvoltare (după Ghidul Portage)
1.Utilizează correct terminologia specific domeniului.
7. Evaluare finală 3
2. Işi insuşeste reguli de igienă în bucătărie.
3. Îşi însuşeşte reguli de organizare în bucătărie.
4. Respectă etapele de realizare a preparatelor.
Total ore 16,5
Întocmit,
Prof. Iacob Felicia

Notă: Planificare conținuturilor se va realiza pentru fiecare disciplină de învățământ din planul-cadru.