Sunteți pe pagina 1din 6

Comunitatea NutriFitUp VIP

Detoxifierea NutriFitUp
7 zile

Iulia Bledea
Mam6,
Solie Devotatd,
Antrenor de Fitness Ambilios,
Tehnician N utritionist

?,&a;kriV\*
Sdnnicolau Marc, 2019
Contacteazd-ne:
NutriFitUp Cuprins
contact@nutrifi tuP. com
www.nutrifitup.com

@NutriFitup ..........
. I)isclaimer ........5

Introducere.......... ..........8
CIP a Bibliotecii Nationale a Romdniei
EA,IULIA
Ce este aceastd carte? ..................9

Detoxifierea NutriFitup: 7 zile / lulia Bledea. - s6nnicolau Mare: Cum depistezi necesitatea unei detoxifieri? .................. 11

fitup, 2019 Cum funcf ioneazd aceast[ detoxifi ere? ............... .,........ T4
rsBN 978-60 6-9467 8-3-1,
Ce inseamndbarierd intestinald sau s[ndtate

13.24
intestinal[? ............... 19

Bonusuri speciale pentru tine ........... ...........23


Mullumiri:
Tehnoredactare carte:
ProL Comelia Catrina
Mecatrin: tehnoredactare.mecatrm'ro
Capitolul L: Detoxifierea - primul pas citre
Design Copedd: rezultatul dorit! .................27
Florian Marin: Photofl orian'com
YT Florian Marin - Fotograf & Graphic Designer De ce este atdt de importanta?.............. .......27
Combaterea constipaliei ............. .................29
Design Fotografii: Ce rezultate are detoxifierea? .... 30
xt
rl fllEi:l['jlilffi"o'" Recomand[rile NutriFituP.......... ................ 31

Manager de proiect:
fft
Irt I Georee Balaniuc: ,,Viseazd, aplicd si... repetd procesul!"
^ "-
ueorge balanluc

Pentrufemeilc t:ttrc v(tr, l)()l Sf reuSesc!


|
Capitolut 2: Lista de cumplrlturi ;i cele 7 zile
ale detoxifierii .....35 . Disclaimer.
Ziua | ""'36
Aceastd detoxihere este importantd pentru tine qi
Ziua2 ""' 41 sdn[tatea ta qi i{i recomand consultul unui medic inainte sd
Ziua3 ""'44 incepi Detoxifierea. Aceastd detoxihere nu este indicatd qi este
Ziua 4....... """""""" 49 absolut interzisd copiilor, femeilor ins[rcinate Ei celor care
aldpteazl, deoarece riscd sd transmitd toxine fbtului sau sd
Ziua 5 ""' 52
contamineze laptele matern.
2iua6....... ..........""" 55
o Persoanele care sufer[ de boli sau diferite afecfiuni
Ziual ""' 58
vor respecta cu prioritate indica{iile medicului curant
Motivafie.. ...."""""" 61 referitoare la utllizarea planului nutrifional pentru
Detoxifiere, creat de cdtre NutriFitUp qi asociafii s[i.
Cum te poli educa alimentar? .......'.....""""' 62
Releta bonus: """""' 63 o Aceasti detoxifiere poate conline alergeni: gluten,
lactozd.
Mdrturii.... .'.....""""' 64
o Dacd eqti alergicd la unul din ingrediente, inlocuieqte
Dic{ionar explicativ ....67
acel ingredient cu un altul din meniul unei alte zile,
Lista cu E-uri......:........ .............'73 care ili place; sau, inlocuieEte masa respectivd cu o
masd dintr-o altd zi. (Exemplu: masa de prdnz din
Idei, observafiio note .....-.........,.'79
ziua I cu masa de prdnz din ziua 3).

o Recomanddm respectarea cu exactitate a cantitdlilor


de alimente.

o Nu uita cd orice detoxifiere este mult mai eficientd


dacd este combinatd gi cu o activitate frzicd adecvatd.

o Consumul de alcool este strict interzis pe tot


parcursul detoxifi erii.

* Pentrufemcilc cttrt' v)t', l)ol Si rcuSesct


I
I
nno Bledea Detoxifierea NutriFitUp - 7 zile I
Capitolul 1
Detoxifierea - primul pas citre rezultatul dorit!

De ce este atfft de importanti?


+ Curdfd tractul digestiv;

+ T rateazd constipaf iile cronice;


+ Previne qi trateazd diareea;

+ Previne cancerul de colon, substanfele toxice fiind


absorbite de acesta;

+ Reduce nivelul colesterolului rdu;

+ Contribuie la controlul greutd{ii.


+ Reduce balonarea

Detoxifierea este o purificare a corpului, insd ar trebui sd


ai in vedere qi purificarea sufletului. Ce inseamnd acest lucru?
S-a demonstrat cd existd o legdtur6 intre sentimente, emofii,
trdiri qi starea frzicd.
Sd elimini stresul care provoacd hiperaciditate (detoxifici
trupul qi totodatd faci o schimbare inspre bine ?n mintea qi
sufletul t[u), s6 elimini gAndurile negative (iartd, iubeqte,
acceptd Ei detaqeazd-te de ceea ce nu poti schimba!), sl petreci
timp cu familia, sd te iubeqti pe tine qi s[ te prefuiegti. incepe
ziua,meditdnd 5 minute! Spune, un,,mulfumesc", Celui de sus
qi... G0ndeqte altfel!

26 I tuno Bledea * DetoxiJierea NutriFit(Jp - 7 zile Pentrufemeile carc vor,liol Si reuSesc!I ,,


I
Detoxifierea este recomandatd pentru toate categoriile de Combaterea consti iei
persoane: obezi, fumdtori, persoane cu un stil de via![ sedentar
sau chiar persoane frrd probleme. Pentru a incepe un stil nou de Cum pofi combate aceasti problemi nepllcut5?
viaJ6, un plan nutrilional sau o schimbare, este importantd o
detoxifiere. Altfel, riscim s[ mdncdm sdndtos qi totuqi rezultatele
Majoritatea persoanelor s-au intdlnit mdcat odati in viatl
sd nu apari din cavza toxinelor acurnulate pe intestin, grisimi pe
cu aceastd stare neplScutd.
ficat, pe cdile biliare, fiere leneqi sau alte probleme.
in primul rdnd este important sd afli
aauza. PoJi afla
Pentru aceastd detoxifiere ai nevoie de c6teva ingrediente
printr-un consult medical, asta dacd este o problemd geneticd.
care so gdsesc la orice plafar(farmacie naturistd sau drogherie)
ins6, dacd este din vina ta, a faptului cd nu ai acordat o
gi cdteva produse pentru a ugura digestia. Vei observa limitarea
deosebitd atenfie meselor Ei calitdfii hranei, atunci nu rdmdne
carbohidra{ilor pentru detoxifiere. Aceasta nu inseamnd
dec0t sd aplici indicafiile date de cdtre noi.
renunlarea totald la carbohidrati, ci doar pe perioada acestei
Constipafia apare atunci cdnd existd o insuficien![ de
detoxifieri.
fibre, lichide, sau o dietd dezechilibratd.
Dacd ai probleme cronice sau acute i{i recomand si nu
Poate fi un semn al consumului excesiv de calciu, fier.
consumi carbohidra[li (orez, cartof,r, paste) impreund cv carnea,
pentru cd timpul de digestie este diferit qi la unele persoane
Hormonul tiroidian scdzut, produce constipaJie in
maj oritatea cazttrllor .
provoacd balonare.
Pentru mine, cel mai nepldcut lucru este acela de a nu
Pofi consuma separat carbohidrafii pe perioada
merge zllnic la to aletd.
detoxifierii, qi ulterior sd ii reintroduci treptat in dieta ta!
Constipafia provoacd un anumit miros al pielii, halitozd,
ins6, recomand cu incredere carbohidrafii complecqi:
limba incdrcatd.
orez brun integral, paste integrale. Nu confin gluten qi sunt
Blocarea tranzitului opreEte eliminarea toxinelor din corp
foarte sdndtoqi.
deci un scaun regulat te va ajuta sd scapi de toxine!
Lista ingredientelor o gdseEti ataqatd gi astfel vei putea
cumpira cu uqurin{1 ce ai nevoie (pofi face o pozd qi sd te ui{i pe
telefon, e cel mai practic sau o tai cu o foarfec[ qi o iei cu tine).
Detoxiherea este impdrfitd in 7 zile. O vei face in aceastd
perioadd, urm6nd sd o reiei dupd 2-3 luni. Aceasta este o curd
bldnd[, nu atacd digestia ,,nu iritd mucoasa", toate ingredientele
fiind naturale.

28 | nUo Bledea * Pentrufemeilc c'ura vttr, pol reuSesc! ,n


I
Detoxifierea NutriFitLlp - 7 zile Si
I
r Solutia? Recomanddrile NutriFitUP
Y -a Constipafia se poate preveni, trata ;i bineinfeles gi tu o
-
pofi indepdrta. Detoxif ierea poate sd nu f ie ?ntotdeouno pldcutd, dor
ef ectul ei benefic osupro orgonismului gi senzofio de
Fd miqcare zllnic cel pufin 30 de minute ugurore vq merita fiecare socrificiu, pentru cd detoxif iereo
Adu un aport de fibre corpului tdu consumdnd zilnic oceosto lentdtepregdtegte pentru noul stil de viofd,
fibre. Sfaturi, idei qi solufii: te invit sd te cdntdregti inainte de a
Acizi esenfiali (prezenfi in seminlele de in) incepe detoxifierea! Este cel mai bun mod de a-!i monitoriza
Consumd spirulin[ sau chlorella progresul. Felul cum te simfi este de asemenea important!
Foloseqte-te de bacteriile prietenoase din iaurturi tip: * Pentru a evita orice neldmuriri: produsele se gdsesc
sana, kefir. pe rafturile de produse naturale in orice supermarket.
Consumd magiun de prune natural, addugat dimineala ins6, recomand o farmacie naturistd unde cu siguranJd
in apa cu tdrdfe. gdseqti aceste produse !

Bea mai multd ap[! (Verificd necesarul tdu hidric t Dac[ nu gdseqti un ingredient anume, inlocuieEte-l.
utilizdndformula 0, 04 I apa * kilogramele tale) t Ce nu se poate inlocui: tdr6[a Ei seminfele de in.
n Pofi consuma o cafea dimineafa dupd micul dejun, fbrd
Ce rczultate arc detoxifierea? zahdr. Caaltematl[, folosili indulcitor de Etevie.
{. Dac[ simfi nevoia de a bea mai multd apd, ascultd-fi
Este greu de explicat in cuvinte insd pe grupul VIP
corpul!
postim rczultatele fetelor care av urmat detoxifierea gi au n Nu se consum[ lapte pasteurizat prin procedeul UHT,
rczultate foarte frumoas e !
din cauza valorii nutrifionale scdzute.
.i. vei pierde in centimetri (nu uita sd te mdsori inainte gi
* Nu se recomand[ consumul alimentelor in cutie de
dupa)
aluminiu, este de preferat in borcan de sticld sau
* vei elimina apape care o reJii.
congelate.
.1. vei pierde un numbr de kilograme pe care nu fi-l
Cina se consumd cu 3 ore ?nointe de a merqe lo culcqre.
putem spune cu exactitate insd amintim cd au fost
femei cure au pierdut: 3, 2 kg, 3 kg, 2, 5 kg, 2 kg qi 1, t Bea apd, inainte de mdncare cu 30 de minute pentru a
5 kg. stimula digestia.
* i1i recomand ca imediat dupd detoxifiere sd incepi
dieta pentru sldbit urmati de miqcare zilnicd.

* Pentrufemeilc c'ttrc v()r, lr(,1 Si rcuSesc! ,t


30 I
I
Iulia Bledea Detoxifierea NutriFitUp - 7 zile I

S-ar putea să vă placă și