Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

Data : 4.12.2017
Şcoala : Şcoala gimnazială nr. 22, Galaţi
Clasa : a VIII-a B
Profesor : Petrescu Ana-Maria
Nr. Ore pe saptamana : 1 oră
Obiectul : Geografia României
Unitatea de învăţare : Relieful
Tema : Delta Dunării
Tipul lecţiei : predare
Durata lectiei : 50 min

Competenţe generale :
C 1 Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
C 2 Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
C 3 Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

Competenţe specifice
R1 Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând termeni
geografici
R2 Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi
R3 Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice

Competenţe derivate, atinse de elevi la sfârşitul orei:


C1: localizarea Deltei Dunării şi a celor patru limite ale sale pe harta fizică a României, în condiţiile
utilizării manualului şi a atlasului geografic
C2 : descrierea modului de formare a Deltei Dunării, în conditiile utilizării manualului şi a atlasului
geografic
C3 : identificarea a cel puţin cinci aspecte specifice ale Deltei Dunării utilizând harta mută din fişa
de lucru şi cea fizică din atlasul geografic
C4 : localizarea a cinci grinduri, cele trei braţe ale Dunării şi cinci lacuri pe harta mută din fişa de
lucru, pe baza hărţii Deltei Dunării din manual şi atlasul geografic
Strategia didactică
a) Resurse procedurale:
- metode şi procedee: explicaţia, analiza, lucrul cu harta, problematizarea, conversaţia,
Caruselul, prezentare power-point
- forme de organizare : frontal, pe grupe, individual
b) Resurse materiale:
- mijloace de învăţământ: harta fizică a României, atlasul geografic al României, fişa de
lucur, foi flip chart, marcăre colorate, calculatorul, videoproiectorul, manualul.

Bibliografie
 Mihai Ielenicz, Ileana Pătru, Geografia fizică a României, Editura Universitară, Bucureşti,
2005
 Octavian Mândruţ, Geografia României manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint,
Bucureşti, 2008
 Nicolae Ilinca, Didactica geografiei, Editura Corint, Bucuresti, 2002
 Andrei Barna, Georgeta Antohe, Curs de pedagogie.Teoria instruirii, curriculumului şi
evaluării, Editura Logos, Galaţi, 2001
 Rodica Constantin, Luminita Dumitrescu, Roxana Maria Gavrila, Ligia Sarivan, Daniela
Stoicescu, Predarea-invatarea interactiva centrata pe elev, Bucuresti, 2009
COMPETENȚE
DOZARE ACTIVITATEA DE PREDARE - ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE
DERIVATE MOMENTELE
EVALUARE
LECŢIEI METODE ȘI MIJLOACE DE FORME DE
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR
PROCEDEE ÎNVĂȚĂMANT ORG.
Pregătirea caietului, a
Pregătirea clasei; controlul Activitate Atenţionare;
1-2' Organizarea clasei manualului şcolar şi a Observarea
prezenţei şi ordinii frontală aprecieri
instrumentelor de lucru
Se va utiliza un set de întrebări Conversaţi Harta fizică a Activitate Observarea
5 - 10' Verificarea României frontal
frontale: Asculta, gandesc, formuleaza si a comporta-
cunoştinţelor
- specificaţi unde este poziţionată răspund corect întrebărilor puse. Analiza mentului
Câmpia Română în cadrul ţării? Explicatia elevilor;
- precizaţi două limite ale acesteia
- menţionaţi cele trei tipuri de
câmpii de pe teritoriul Câmpiei
Române
- da-ţi câte un exemplu pentru
fiecare tip de câmpie!
- localizaţi lunca Dunării la harta
Prezentare
fizică a României! Observarea
power point
Ascultă, gândesc, analizează şi Problemati Calculatorul Stimularea
1-5' Televizorul Activitate
Se va derula o prezentare în power răpund: Delta Dunării zarea participării
frontală
Pregătirea
point cu imagini reprezentative din Explicatia elevilor la
aperceptivă
Delta Dunării. Se va cere elevilor formularea
să identifice unitate majoră de răspunsurilor;
relief prezentată prin imagini.
Analiza
răspunsurilor;

Precizeaza competenţele derivate,


Analiza
Ascultă, se mobilizează, si
1' conditiile de lucru. Menţionează deschid caietele. Conversaţi
Activitate
Anunţarea temei titlul lectie : ”Delta Dunării” a
în echipe
Explicatia
25-30'
Se va utiliza metoda Caruselul
Fişa de lucru
Dirijarea predării astfel: Asculta,se mobilizeaza, citesc
Manualul
învăţării se va organiza clasa în două grupe din manual si raspund Atlasul
geografic
egale şi se formează două cercuri cerintelor profesorului:
concentrice, elevii fiind faţă în faţă
pe perechi. Se va da o fişă de lucru
cu 14 itemi şi se va explica
elevilor ca grupa este alcătuită
dintr-un elev din cercul din
interior şi unul din cel exterior,
fiecare echipă va rezolva primul
item apoi elevii din cercul exterior
se rotesc în sensul acelor de Analiza
ceasornic, schimbând partenerul şi răspunsurilor;
rezolvând următorul item pănă se Stimularea
va ajunge la locurile iniţiale. - la gura de vărsare a Dunării în Caruselul participării
- în final se vor citi rezultatele: Marea Neagră Conversaţi Fişa de lucru Activitate elevilor
Manualul în echipe
I. Localizaţi Delta Dunării pe a Observarea
C1 Atlasul
teritoriul României precizând: Problemati comporta-
geografic
1. Poziţia geografică a acestei
unităţi majore de relief, analizând - limite : N- Ucraina zarea mentului
fig. 1 de la pg. 31 din manual. S – Marea Neagră elevilor;
2. Cele 4 limite ale acesteia,
analizând harta fizică din atlasul E – Marea Neagră
geografic de la pg. 57. V – Podişul Dobrogei Observarea
II. Descrieţi modul de formare şi
C2 - S-a format prin acţiunea comporta-
rocile componente, precizând:
1. cei cinci factori ce au fluviului şi a mării. Enumeră cei mentului
determinat formarea ei. cinci factori ce au dus la elevilor
2. Enumeraţi patru tipuri de roci ce formarea acesteia. Conversati
intră în alcătuirea Deltei Dunării, - rocile : nisipuri, pietrişuri, a
având în vedere modul de formare
şi analizând cele menţionate în argile, mâl, loess Observarea
manual la pg. 30 la punctul D. - identifică altitudinile cerute
III. Analizaţi textul din manual de
la pg. 30 şi identificaţi următoarele
aspecte specifice: Explicatia
Activitate
1. Altitudinea medie a Deltei Lucrul cu în echipe
Dunării. atlasul
2. Grindul cu cea mai mare geografic
altitudine din Delta Dunării
analizând harta Deltei Dunării din Lucrul cu
atlasul geografic de la pg. 57. manualul
3. Precizaţi trei regiuni cu
altitudini sub 0 m din componenţa Fişa de lucru
C3 - precizează suprafeţele de uscat
Dunării, analizând informaţiile de Manualul Stimularea
la punctul C din manual. grinduri şi oastroave Atlasul
participării
4. Enumeraţi cele două geografic
componente ale suprafeţelor mai Explicatia elevilor la
înalte (de uscat) ale Deltei - Definesc cele trei tipuri de Conversati
formularea
a
Dunării, analizând informaţiile de grinduri
Analiza răspunsurilor;
la punctul B din manual.
5. Pe baza informaţiilor de la
dicţionar de la pg. 30, definiţi -localizează cele cinci grinduri
grindurile maritime, fluviale şi Observarea
pe baza hărţii din atlasul
C4 continentale . geografic comporta-
6. Identificaţi principalele grinduri
mentului
din Delta Dunării, marcate pe
elevilor
harta mută cu literele A, B, C, D,
E şi încadraţi-le unei categorii de - enumeră suprafeţele acvatice:
grinduri analizând legenda hărţii . braţele Dunării, lacuri, gârle,
7. Enumeraţi cinci tipuri de bălţi şi canale
suprafeţe mai joase (acvatice) ale
Deltei Dunării analizând - localizează cele trei braţe ale
Dunării
informaţiile de la punctul B din
manual.
- identifică cele cinci lacuri la
8. Identificaţi braţele Dunării harta mută din fişa de lucru
marcate, pe harta mută, cu
numerele 1, 2, 3.
9. Analizând harta Deltei Dunării - completează textul cu
din manual şi atlasul geografic, informaţia corectă
identificaţi lacurile notate pe harta
mută cu numerele 1, 2, 3, 4 şi 5.
10. În partea de sud, Delta Dunării
se continuă cu o lagună, denumită
……………….. şi o îngustă
câmpie litorală, denumită
4-5' ………………………….. Analizează, gândesc şi notează
o asemănare şi o deosebire între
cele două unităţi majore de
relief
Fixarea cunostintelor se realizeaza
Atingerea feed- prin rezolvarea celei de-a 15
back-ului cerinţă din fişa de lucru Analiza
*Identificaţi o asemănare şi o
deosebire între Câmpia Română şi răspunsurilor;
Delta Dunării. Asemănarea şi
deosebirea se pot referi la modul Menţionează ceea ce au răspuns Explicatia Activitate
2-3'
de formare, roci şi aspecte la itemii din fişa de lucru. Conversati individuale
Fişa de lucru
specifice. a
Manualul
Se verifică corectitudinea Analiza
Atlasul
informaţiilor identificate pe fişa de Caruselul
geografic
lucru. Harta fizică a
Evaluarea si Asculta explicatiile profesorului
României
notarea elevilor

Noteaza elevii care au fost cei mai


activi pe parcursul orei

Conversaţi
a Activitate
Explicaţia frontală
Delta Dunării

I. Poziţie geografică şi limite:


- la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră
- limite: N- Ucraina
S – Marea Neagră
E – Marea Neagră
V – Podişul Dobrogei
II. Mod de formare şi roci:
- s-a format prin acţiunea fluviului şi a mării. Formarea sa se datorează mai multor factori:
* lipsa mareelor Mării Negre;
* existenţa unor mari cantităţi de aluviuni transportate de Dunăre
* panta redusă a fluviului şi a platformei continentale
* oscilaţiile Mării Negre în timpul cuaternarului
* curenţii circulari ai Mării Negre care au creat grindurile maritime şi au închis laguna Razim-Sinoe.
- roci: nisipuri, pietrişuri, argile, mâl, loess
III. Aspecte specifice:
- altitudinea medie este 0,5 m, altitudinea maximă se înregistrează în grindul Letea şi este de 12 m
- lacurile, mlaştinile şi braţele Dunării au dâncimi de sub 0 m
- teritoriul Deltei Dunării este compus din suprafeţe mai înalte (de uscat) şi suprafeţe mai joase (acvatice)
- suprafeţele de uscat sunt grindurile şi ostroavele
- grindurile pot fi:
*maritime – au fost formaţi de curenţii circulari ai Mării Negre; ex: Letea, Caraorman, Sărăturile
* fluviale – aluviuni depuse de braţele fluviului în lungul ceastora;
* continentale – provin din includerea în interiorul deltei a unor suprafeţe de uscat existente anterior. Ex:
Chilia, Stipoc
- suprafeţele acvatice sunt: braţele principale – Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe, braţele secundare,
lacuri, gârle, mlaştini, bălţi şi canale
- principalele lacuri sunt: Fortuna, Gorgova, Lumina, Roşu, Puiu.
- în partea de S Delta Dunării se continuă cu o lagună, laguna Razim-Sinoe şi o îngustă câmpie litorală
denumită Câmpia litorală a lagunei Razim-Sinoe.
Fişă de lucru Delta Dunării

Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos şi daţi răspunsurile corecte:


I. Localizaţi Delta Dunării pe teritoriul României precizând:
1. Poziţia geografică a acestei unităţi majore de relief, analizând fig. 1 de la pg. 31 din manual.
2. Cele 4 limite ale acesteia, analizând harta fizică din atlasul geografic de la pg. 57.
II. Descrieţi modul de formare şi rocile componente, precizând:
1. cei cinci factori ce au determinat formarea ei.
2. Enumeraţi patru tipuri de roci ce intră în alcătuirea Deltei Dunării, având în
vedere modul de formare şi analizând cele menţionate în manual la pg. 30 la
punctul D.
III. Analizaţi textul din manual de la pg. 30 şi identificaţi următoarele aspecte
specifice:
1. Altitudinea medie a Deltei Dunării.
2. Grindul cu cea mai mare altitudine din Delta Dunării analizând harta Deltei
Dunării din atlasul geografic de la pg. 57.
3. Precizaţi trei regiuni cu altitudini sub 0 m din componenţa Deltei Dunării,
analizând informaţiile de la punctul C din manual.
4. Enumeraţi cele două componente ale suprafeţelor mai înalte (de uscat) ale
Deltei Dunării, analizând informaţiile de la punctul B din manual.
5. Pe baza informaţiilor de la dicţionar de la pg. 30, definiţi grindurile maritime,
fluviale şi continentale .
6. Identificaţi principalele grinduri din Delta Dunării, marcate pe harta mută
alăturată cu literele A, B, C, D, E şi încadraţi-le unei categorii de grinduri analizând
legenda hărţii din manual .
7. Enumeraţi cinci tipuri de suprafeţe mai joase (acvatice) ale Deltei Dunării
analizând informaţiile de la punctul B din manual.
8. Identificaţi braţele Dunării marcate, pe harta mută, cu numerele 1, 2, 3.
9. Analizând harta Deltei Dunării din manual şi atlasul geografic, identificaţi
lacurile notate pe harta mută cu literele mici a, b, c, d şi e.
10. În partea de sud, Delta Dunării se continuă cu o lagună, denumită ………………..
şi o îngustă câmpie litorală, denumită …………………………..
*Identificaţi o asemănare şi o deosebire între Câmpia Română şi Delta Dunării. Asemănarea şi deosebirea se pot referi la modul de formare, roci şi aspectele specifice.