Sunteți pe pagina 1din 3

Întreprinderea municipală

Întreprinderea municipală este persoana juridică constituită în exclusivitate pe


baza proprietăţii municipale care, prin utilizarea ei judicioasă, produce anumite
tipuri de mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii, necesare pentru satisfacerea
cerinţelor fondatorului şi realizarea intereselor sociale şi economice ale
colectivului de muncă. Ea este în drept să practice orice gen de activitate neinterzis
de lege. Întreprinderea municipală poate să practice anumite genuri de activitate ce
constituie monopol de stat numai în baza licenţelor eliberate, conform prevederilor
legale.

Întreprinderea municipală , ca orice persoană juridică, poate crea filiale şi


reprezentanţe. Conducătorul filialei (reprezentanţei) este numit în funcţie de către
conducătorul întreprinderii şi îşi derulează activitatea în conformitate cu
prevederile contractului. Întreprinderea poartă răspundere pentru obligaţiile
filialelor şi reprezentanţelor, iar acestea poartă răspundere pentru obligaţiile
întreprinderii.

Întreprinderea municipală are dreptul să se asocieze în baza unui acord special cu


alte unităţi economice în uniuni, asociaţii, concerne etc., conform principiului
ramural, teritorial sau altor principii, pentru a-şi lărgi posibilităţile în cadrul
realizării şi protecţiei intereselor comune ale participanţilor – de producţie,
tehnico-ştiinţifice, sociale etc.

Fondatorul întreprinderii municipale este organul autoadministrării locale, care o


înzestrează cu bunuri. Dacă pentru crearea şi activitatea întreprinderii sunt necesare
terenuri sau alte resurse naturale, hotărârea privind crearea întreprinderii poate fi
adoptată numai dacă fondatorul prezintă avizul pozitiv al organului teritorial de
expertiză ecologică. Întreprinderea se consideră constituită din momentul
înregistrării de stat, în baza legislaţiei în vigoare. Pentru înregistrare se prezintă
următoarele documente de constituire: hotărârea fondatorului privind înfiinţarea
întreprinderii şi statutul întreprinderii aprobat de fondator.

Statutul întreprinderii trebuie să conţină următoarele clauze:

 denumirea hotărârii fondatorului privind aprobarea statutului întreprinderii,


numărul şi data adoptării ei.
 denumirea (firma) întreprinderii şi sediul întreprinderii (în firmă se foloseşte
cuvântul „municipal(ă)”);
 scopurile şi genurile de activitate ale întreprinderii;
 mărimea şi componenţa patrimoniului, trecut din proprietatea municipiului
respectiv la balanţa întreprinderii nou-create (fondul statutar sau capitalul
social);
 modul de posesiune, folosinţă şi dispunere de fondul statutar, precum şi
schimbarea lui, sursele de formare a patrimoniului întreprinderii, forma de
repartizare a venitului (beneficiului net) şi de acoperire a pierderilor;
 principiile de instituire şi activitate a organelor administrative şi de control
ale întreprinderii, competenţele lor;
 modul de reorganizare şi lichidare a întreprinderii.

Statutul poate prevedea şi alte clauze care să specifice particularităţile activităţii


întreprinderii, dar care să nu contravină legislaţiei în vigoare.

Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante,


precum şi din alte valori, costul cărora este reflectat în balanţa autonomă a
întreprinderii. Bunurile municipale transmise de fondator aparţin întreprinderii
numai în limitele dreptului gestiunii lor economice. Întreprinderea îşi poate
înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de transport şi
alte valori materiale) numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor
când în statutul întreprinderii nu se prevede altceva.

Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse:

 Cotele băneşti şi materialele fondatorului (capitalul social);


 Veniturile obţinute din comercializarea producţiei;
 Prestarea lucrărilor, serviciilor, precum şi altor genuri de activitate;
 Veniturile aduse de valorile mobiliare;
 Creditele băncilor şi ale altor creditori;
 Investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale;
 Veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea
concursurilor, loteriilor şi altor activităţi similare;
 Vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi
juridice;
 Alte surse, neinterzise de legislaţia în vigoare.

Din momentul fondării, întreprinderea poartă răspundere, pentru obligaţiile sale cu


întreg patrimoniul său. Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile
întreprinderii, iar întreprinderea nu poartă răspundere pentru obligaţiile
fondatorului.

Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către


conducătorul (managerul) acesteia, numit şi eliberat din funcţie de fondator, în
baza contractului individual de muncă. În contractul respectiv se stabilesc
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, inclusiv modul în care conducătorul
îşi exercită atribuţiile de întreprinzător, limitele drepturilor de folosinţă şi gestiune
a patrimoniului, genurile de activitate autorizate în beneficiul fondatorului, relaţiile
reciproce financiare, răspunderea (materială) pentru neexecutarea sau executarea
neconformă a obligaţiilor sale.

Conducătorul poartă răspundere materială pentru obligaţiile întreprinderii conduse


de el. Fondatorul sau orice altă persoană terţă, în termenul de valabilitate al
contractului, n-are dreptul să se amestece în activitatea conducătorului, cu excepţia
cazului în care clauzele contractuale sau prevederile legale prevăd aceasta.
Conducătorul poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului
contractului, potrivit temeiurilor prevăzute în contract sau lege.

În caz de necesitate, în structura administrativă а întreprinderii poate fi inclus


consiliul-director. Principiile de instituire şi funcţionare a consiliului-director în
aceste cazuri se definesc în regulamentul cu privire la activitatea consiliului-
director al întreprinderii, care se aprobă de către fondator. Relaţiile conducătorului
sau consiliului-director al întreprinderii cu salariaţii acesteia se reglementează
conform legislaţiei muncii în vigoare.

Activitatea de întreprinzător a întreprinderii

Pornind de la cererea populaţiei şi gospodăriei locale la producţia, lucrările şi


serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi
socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi, întreprinderea îşi organizează
activitatea şi îşi determină perspectivele producerii de sine stătător.

Preţurile producţiei, fabricate de întreprinderile municipale care deţin monopolul


pe piaţa de mărfuri şi resurse, sunt reglementate de către stat.

Dacă pe parcursul activităţii sale întreprinderea efectuează lucrări şi servicii pentru


necesităţile statului, atunci acestea se execută pe bază contractuală sau în modul
determinat de legislaţie.

Controlul asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii este exercitat


de fondator. Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată
sistematic de către comisia de cenzori sau cenzorul întreprinderii ori de către o
organizaţie de audit, autorizată în acest scop printr-un contract special.

Lichidarea şi reorganizarea întreprinderii se înfăptuiesc, conform legislaţiei în


vigoare, în temeiul deciziei fondatorului. Instanţa de judecată poate hotărî
lichidarea întreprinderii, dacă s-a stabilit falimentul întreprinderii sau recunoaşterea
caducităţii actelor de constituire a întreprinderii.