Sunteți pe pagina 1din 7

Anual – 169 ore

Nr. ord. Conţinuturi Nr. de ore Data Resurse didactice Note


Semestrul I – 76 ore
1. Bun venit la şş coala! 1 01.09.17 Plaşe
2. Limba noaştraă -i o comoaraă . 1 04.09.17 PPT
3. Patria mea- Republica Moldova. 1 05.09.17 Excursie imaginară
4. Ziua Armatei Natşionale. 1 06.09.17 Fişe de lucru
5. Micul cetaă tşean. 1 07.09.17 PPT
6. Regulile de circulatşie. 1 08.09.17 Discuţie dirijată
7. Eu, ştrada şş i şemaforul. 1 11.09.17 Imagini
8. ÎÎn jurul Paă maâ ntului. 1 12.09.17 Planşe
9. Bunele maniere la şş coalaă . 1 13.09.17 PPT
10. Comoara unui elev. 1 14.09.17 Imagini
11. ÎÎnvaă tş şaă fiu om bun. 1 15.09.17 Planşe
12. O hartaă a valorilor. 1 18.09.17 PPT
13. Valorile ce maă îânconjoaraă . 1 19.09.17 Joc didactic
14. Caă laă torie imaginaraă îân coşmoş. 1 20.09.17 Imagini
15. Ziua Înternatşionalaă a Paă cii. 1 21.09.17 Descriere
16. Natura – izvorul vietşii. 1 22.09.17 Dramatizare
17. Cunoaşş tete pe şine şş i pe cei din jur. 1 25.09.17 Imagini
18. Paă rintşii noşş tri – luminoşş i ca şfintşii. 1 26.09.17 PPT
19. Familia mea- o comoaraă faraă de pretş . 1 27.09.17 Caracterizare
20. Înfluentşa mediului aşupra mea. 1 28.09.17 Discuţie liberă
21. Comorile şubterane. 1 29.09.17 Imagini
22. Ziua Înternationalaă a Muzicii. 1 02.10.17 PPT
23. Nectarul caă rtşii. 1 03.10.17 CD cu muzică
24. Cum a apaă rut viatşa? 1 04.10.17 Discuţie dirijată
25. Ziua Mondialaă a Educatşiei. 1 05.10.17 Felicitare
26. Copacii şş i arbuşş tii din paă dure. 1 06.10.17 Descriere
27. Caâ ntaă retşii din paă dure. 1 09.10.17 Poster
28. ÎÎn paă dure. 1 10.10.17 Descriere
29. Saă rut maâ na, Doctore! 1 11.10.17 Felicitare
30. La maşaă nu uitatşi! 1 12.10.17 Discuţie dirijată
31. Hramul oraşş ului Chişş inaă u. 1 13.10.17 PPT
32. Drepturile şş i îândatoririle copiilor. 1 16.10.17 Caracterizare
33. Vreau şş i pot. 1 17.10.17 Caracterizare
34. Regulamentul claşei mele. 1 18.10.17 Imagini
35. Claşa mea- familia mea. 1 19.10.17 Descriere
36. Prietenia îân familie. 1 20.10.17 Joc matematic
37. Curaă tşenia – mama şaă naă taă tşii. 1 23.10.17 Discuţii
38. Flori de toamnaă . 1 24.10.17 PPT
39. Paă şaă rile caă laă toare. 1 25.10.17 Creativitatea
40. Ocupatşia bunicilor toamna. 1 26.10.17 Discuţii
41. Securitatea elevilor pe durata vacantşei de 1 27.10.17 Observarea
toamnaă .
42. Taina şucceşului. 1 06.11.17 Asalt de idei
43. Fratşii Grim “Cenuşş aăreaşa”. 1 07.11.17 Dramatizarea
44. “Alba ca Zaă pada şş i cei şş apte pitici” 1 08.11.17 Analiza
45. O dulce poveşte de dragoşte. 1 09.11.17 Rebusuri
46. “Frumoaşa adormitaă ”. 1 10.11.17 Dialogul dirijat
47. Profeşia la care vişez. 1 13.11.17 Discuţii libere
48. Planul meu de viatşaă. 1 14.11.17 Descrierea
49. Frumuşetşea va şalva lumea. 1 15.11.17 Observarea
50. Ziua Înternatşionalaă pentru Tolerantşaă. 1 16.11.17 Creativitatea
51. Diferitşi , dar totuşş i la fel. 1 17.11.17 Comparaţia
52. Ziua Univerşalaă a Drepturilor Copiilor. 1 20.11.17 Graficul T
53. Biblioteca perşonalaă . 1 21.11.17 Linia valorii
54. ÎÎnvaă tş şaă îânvaă tş . 1 22.11.17 Memorări
55. De la cine pot îânvaă tşa. 1 23.11.17 Concurs
56. Prietenii mei: paă rinte- profeşori. 1 24.11.17 Joc didactic
57. Spune-mi cum vorbeşş ti ca şaă -tşi şpun cine eşş ti. 1 27.11.17 Convorbiri
58. Citeşc şş i îâmi dezvolt imaginatşia. 1 28.11.17 Discuţia
59. Cartea mea preferataă . 1 29.11.17 Descrierea
60. La libraă rie. 1 30.11.17 Dramatizarea
61. Îertare şş i maâ ngaâ iere. 1 01.12.17 Caracterizarea
62. Ce trebuie şaă şş tim deşpre noi ? 1 04.12.17 Asalt de idei
63. Noi cu bulgaă ri de zaă padaă ne jucaă m. 1 05.12.17 Descrierea
64. Fulguşş ori zglobii pentru cei mai iştetşi copii. 1 06.12.17 Analiza
65. Îgiena individualaă . 1 07.12.17 Jocuri literare
66. Maâ ncaă rile şpecifice alimentatşiei traditşionale. 1 08.12.17 Rebusuri
67. Regimul zilei. 1 11.12.17 Dialogul dirijat
68. Ziua international a Drepturilor Omului. 1 12.12.17 Interviu
69. Modul şaă naă toş de viatşaă. 1 13.12.17 Diagrama Venn
70. Colindele mele de Craă ciun. 1 14.12.17 Discuţii libere
71. Saă rbaă torile de iarnaă . 1 15.12.17 Descrierea
72. Traditşii şş i obiceiuri de iarnaă . 1 18.12.17 Observarea
73. Crearea unei jucarii pentru pomul de Craciun. 1 19.12.17 Creativitaatea
74. Vine Moşş Nicolaie. 1 20.12.17 Comparaţia
75. Scrişoare pentru Moşş Craă ciun. 1 21.12.17 Joc didactic
76. Saă rbaă toare de Craă ciun (ştil nou) 1 22.12.17 Joc de rol

Semestru II – 93 ore
77.
Revelionul; Anul Nou 1 09.01.18 Deşcifraă m
77. Caă laă toria lui Columb. 1 10.01.18 Analiza
78. Lacurile. 1 11.01.18 Careuri
79. Ghetşarii. 1 12.01.18 Descrierea
80. Ziua comemoraă rii lui Mihai Emineşcu. 1 15.01.18 Asocierea
81. Norii şş i precipitatşiile. 1 16.01.18 Creativitatea
82. Cerul uimitor. 1 17.01.18 Descuparea
83. Vremea şş i obşervaă rile faă cute. 1 18.01.18 Fişe cu exerciţii
84. Timpul liber. 1 19.01.18 Poster
85. Ocupatşiile mele preferate. 1 22.01.18 Imagini
86. Piramida alimentaraă . 1 23.01.18 PPT
87. Retşete inedite pentru o alimentatşie şaă naă toaşaă . 1 24.01.18 Descriere
88. Orice muncaă e frumoaşaă , dacaă e pe plac aleaşaă . 1 25.01.18 Dramatizare
89. Plantele şş i animalele R.Moldova. 1 26.01.18 Caracterizare
90. Animalele tşinutului rece. 1 29.01.18 Asalt de idei
91. Animalele din puştiu. 1 30.01.18 Descriere
92. Animalele Jungliei. 1 31.01.18 Analiza
93. Viatşa îân maă ri şş i oceane. 1 01.02.18 Jocuri literare
94. Saă -mi ajut colegii şş i paă rintşii. 1 02.02.18 Excursie
95. Minunile lumii. 1 05.02.18 PPT
96. Ce eşte cel mai important pentru tine? 1 06.02.18 Planşe
97. Nu maă joc cu focul. 1 07.02.18 Imagini
98. Cum maă comport in parcuri şş i paă duri. 1 08.02.18 Creativitate
99. Salutul- şemn al omului educat. 1 09.02.18 Rebusuri
100. Sportul pentru şaă naă tatea mea. 1 12.02.18 Dialogul dirijat
101. Reciclîând - natura o şalvaă m. 1 13.02.18 Interviu
102. Totşi avem un nume. Semnificatşia numelui. Sfîântul 1 14.02.18 Discuţii libere
Valentin ; Ziua ÎÎndraă goştitşilor
103. Ziua comemoraă rii lui Grigore Vieru 1 15.02.18 Descrierea
104. Viatşa trece dar amintirile raă maâ n. 1 16.02.18 Observarea
105. Totşi avem un nume. Semnificatşia numelui. 1 19.02.18 Creativitatea
106. Stima de şine şş i ştima fatşaă de cei din jur. 1 20.02.18 Comparaţia
107. Copii cu dezabilitaă tşi şunt copii ca mine. 1 21.02.18 Rebusuri
108. Cum îâmi ştaă pîâneşc emotşiile? 1 22.02.18 Formularea
întrebărilor
109. Prichindel. 1 23.02.18 Memorări
110. Cu raă bdarea treci şş i marea. 1 26.02.18 Concurs
111. Totşi avem dreptul la propria opinie. 1 27.02.18 Joc didactic
112. Dragobetele şaă rutaă fetele ! 1 28.02.18 Descrierea
113. 1 Martie Saă rbaă toarea Maă rtşişş orului 1 01.03.18 Dramatizarea
114. Îartaă şş i vei fi iertat 1 02.03.18 Caracterizarea
115. Înternetul – informatşie şau ştreş? 1 05.03.18 Asalt de idei
116. Maă rtşişş orul un şimbol al primaă verii. 1 06.03.18 Descrierea
117. 8 martie Ziua Înternatşionalaă a Femeilor 1 07.03.18 Analiza
118. Calendarul primaă verii. 1 12.03.18 Jocuri literare
119. Flori de primaă varaă . 1 13.03.18 Rebusuri
120. Caă şutşa paă şaă rilor. 1 14.03.18 Dialogul dirijat
121. Un zîâmbet pentru totşi. 1 15.03.18 PPT
122. Bogaă tşia ştricaă omenia. 1 16.03.18 Discuţie liberă
123. Reşpectaă şş i vei fi reşpectat. 1 19.03.18 Fişe de lucru
124. Cele mai de pretş calitaă tşi ale omului. 1 20.03.18 Imagini
125. Ziua Mondialaă de Protectşie a Apei şş i a 1 21.03.18 Creativitatea
Meteorologiei
126. Urşul paă caă lit de vulpe. 1 22.03.18 Graficul T
127. Muzica îân viatşa noaştraă . 1 23.03.18 Memorării, CD
128. Ziua Mondiala a Teatrului. 1 26.03.18 Joc didactic
129. Copilaă rie dulce paă paă die. 1 27.03.18 Descrierea
130. La şcaă ldat. 1 28.03.18 Joc de rol
131. Daă nilaă Prepeleac. 1 29.03.18 PPT
132. Peşş tişş orul de aur. 1 30.03.18 Exerciţii de dialog
133. Ziua umorului. 1 02.04.18 Interviu
134. Anotimpuri, caracteriştici, activitaă tşi. 1 03.04.18 Analiză
135. ÎÎnvaă tşaătura lui Îişuş Hriştoş 1 04.04.18 Careuri
136. Datini de Paşş ti. 1 05.04.18 Discuţie liberă
137. Ziua Înternatşionalaă a Saă naă taă tşii. 1 06.04.18 Descrierea
138. Exercitşii fizice de merş. 1 17.04.18 Comparaţia
139. Exercitşii de dezvoltare fizicaă generalaă . 1 18.04.18 Formulare de
întrebări
140. Gaâ ndul cel bun. 1 19.04.18 Fişe de lucru
141. Univerşul meu. 1 20.04.18 PPT
142. Merg la medic. 1 23.04.18 Discuţie liberă
143. Ziua Înternatşionala a Paă mîântului. 1 24.04.18 Dialogul dirijat
144. Scump Paă mîânt, noi te iubim şş i cu drag te ocrotim. 1 25.04.18 Jocuri literare
145. Planeta noaştraă . 1 26.04.18 Imagini
146. Cele 10 porunci. 1 27.04.18 Planşe
147. Harnici ca albinele. 1 30.04.18 CD
148. Fructele verii. 1 02.05.18 Imagini
149. La noi acaşa, îân Moldova! 1 03.05.18 Analiza
150. Îeri, azi şş i mine cu familia îâmpreuna. 1 04.05.18 Careu de cuvinte
151. Îgiena odihnei. 1 07.05.18 PPT
152. Îubeşş te-l pe aproapele taă u ca pe tine îânşutşi. 1 08.05.18 Imagini
153. Îubiri neraă şplaă tite. 1 10.05.18 Creativitatea
154. Ziua Înternatşionalaă a familiei. 1 11.05.18 Graficul T
155. Duminicile şş i vacantşele. 1 14.05.18 Joc didactic
156. Ziua Înternatşionalaă a Muzeelor. 1 15.05.18 Planşe
157. Adevaă rata comoaraă . 1 16.05.18 PPT
158. Ziua Mondialaă a Culturii- cultura îân viatşa mea. 1 17.05.18 PPT
159. Vietşuitoare faă raă grai. 1 18.05.18 Discuţii libere
160. Pot fi de ajutor. 1 21.05.18 Imagini
161. ÎÎn mijlocul paă durii creşş tem şaă naă toş. 1 22.05.18 Dialogul dirijat
162. Ziua Niştrului ultima duminicaă a lunii mai. 1 23.05.18 PPT
163. Ziua Europeanaă a Paă şaă rilor, 1 24.05.18 Descrierea
164. Comoara comorilor. 1 25.05.18 Analiza
165. 1 iunie Ziua Înternatşionalaă a Copilului. 1 28.05.18 Discuţii libere
166. Cum şunt la şfîârşş itul claşei a Î-îâi. 1 29.05.18 Dialogul dirijat
167. Culegem roadele îânvaă tşaării. 1 30.05.18 PPT
168. Adio şcoalaă pentru îântreaga varaă ! 1 31.05.18 Discuţii libere