Sunteți pe pagina 1din 22

Avizat,

Director

Avizat,
Șef de catedră

PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ
CLASA ........................

Clasa:
Număr de ore/an:
Semestrul I: 15 săptămâni
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni
Manual: Upstream Proficiency
Autori: Virginia Evans, Jenny Dooley
Editură: Express Publishing, 2014
Conf. OMEC nr. 3488/23.03.2006

Planificare pe unități de învățare


Clasa ....................

SEM. I (S1 – S15)

UNIT 1: GETTING THE MESSAGE ACROSS

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
1. Relaţii interpersonale / 1.1 Extragerea esenţialului - exerciţii de exersare a S1 – S2 – 4 ore - activitate individuală, Observare sistematică
inter-umane; mass-media; din rapoarte orale, vocabularului nou (ex. de
(9-20.09.2019) manual, CD Evaluare formativă
aspecte din viaţa discursuri, interviuri, talk- asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu - activitate individuală,
contemporană; aspecte
alegere multiplă, ex. cu Prezentare orala – fisa de
1
legate de profesiuni şi de show-uri collocations, idoms, fixed manual evaluare individuala
viitorul profesional. phrases, phrasal verbs)
- activitate pe perechi și
- dialoguri Compunere – scrisoare
- A utiliza formule adecvate - ex. de listening în grup, manual formala/informala
contextual de iniţiere, 1.3 Analizarea unor situaţii comprehension
- ilustrații, manual
întreţinere şi încheiere a descrise în texte audiate sau Evaluare sumativa – test
citite, în scopul unui studiu - ex. de lectură dirijată - fise de lucru, manual, cu itemi obiectivi
unei conversaţii (inclusiv
telefonice); a întrerupe în aprofundat sau al luării unor caiet de exerciții
- ex. de reformulare, ex. de
mod politicos; a exprima decizii
completare a textului - manualul, modele de
atitudini emoţionale: lacunar, ex. de asociere, ex.
2.1 Expunerea, oral şi / sau scrisori
simpatie, regret, de error correction, ex. cu
în scris, a unor idei, opinii şi alegere multiplă
încredere, îndoială, puncte de vedere proprii şi
îngrijorare, temere; a susţinerea lor cu argumente - ex. de summary writing
contrazice opiniile altora şi exemple
- ex. de redactare de scrisori,
- verbe modale 2.2 Elaborarea, oral / în eseuri și articole
scris, prin sintetizarea de
informaţii din diferite surse,
a unui raport/ referat/ eseu /
prezentare, argumentate
logic şi susţinute de
exemple pertinente din
experienţa personală sau din
alte surse

2.4 Utilizarea convenţiilor


folosite în comunicarea
orală şi în scris, formală şi
informală, adecvând
formatul şi limbajul la
context şi la tipul de text

2
3.3 Redactarea de scrisori /
alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
intenţionat

3.4 Participarea la
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la
context şi respectând
normele socio-culturale, în
funcţie de rol şi de relaţia cu
interlocutorii

4.1 Rezumarea în scris, într-


un număr de cuvinte dat, a
unui text citit

UNIT 2: THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
2. Viaţa personală (educaţie, - exerciţi de exersare a S3 – S4 – 4 ore - activitate individuală, Observare sistematică
1.1 Extragerea esenţialului
opţiuni pentru carieră); vocabularului nou (ex. de Evaluare formativă
din rapoarte orale, (23.09 – manual, CD
aspecte legate de asociere, ex. de completare a
discursuri, interviuri, talk- unui text lacunar, ex. cu 04.10.2019) - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
profesiuni şi de viitorul
show-uri alegere multipla, ex. cu evaluare individuala
profesional; manual
collocations, idoms, fixed
1.3 Analizarea unor situaţii
phrases, phrasal verbs) Compunere – scrisoare
3
- a solicita şi a formula descrise în texte audiate sau - dialoguri - activitate pe perechi formala/informala
propuneri, sugestii, a citite, în scopul unui studiu - ex. de listening
și în grup, manual
formula concluzii, a aprofundat sau al luării unor comprehension Evaluare sumativa – test cu
- ilustrații, manual itemi obiectivi
exprima opinii / puncte de decizii
-ex. de lectură dirijată
vedere personale; a - fise de lucru, manual,
argumenta / justifica -ex. de reformulare, ex. de caiet de exercitii
opinii / puncte de vedere 2.1 Expunerea, oral şi / sau completare a textului lacunar,
- manualul, modele de
personale; a solicita opinii în scris, a unor idei, opinii ex. de asociere, ex. error
/ puncte de vedere şi puncte de vedere proprii correction, ex. cu alegere scrisori
personale; a exprima şi susţinerea lor cu multiplă
condiţii argumente şi exemple

- fraza condiţională; 2.4 Utilizarea convenţiilor


folosite în comunicarea orală
şi în scris, formală şi
informală, adecvând formatul
şi limbajul la context şi la
tipul de text

3.1 Oferirea de răspunsuri,


oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes,
în care sunt motivate
opţiunile

3.3 Redactarea de scrisori /


alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
4
subiect şi la cititorul
intenţionat

*4.5 Parafrazarea unui


citat, folosind exemple
personale / prin raportare
la experienţa personală
3. SELF-ASSESSMENT - exerciţi de exersare a S5 – S6 - activitate individuală, Observare sistematică
1.1 Extragerea esenţialului
MODULE 1 vocabularului nou (ex. de Evaluare formativă
din rapoarte orale, (07.10 – manual, CD
asociere, ex. de completare a
discursuri, interviuri, talk- unui text lacunar, ex. cu 18.10.2019) - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
show-uri alegere multipla, ex. cu evaluare individuala
manual
collocations, idoms, fixed
1.3 Analizarea unor situaţii
phrases, phrasal verbs) - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
descrise în texte audiate sau - dialoguri formala/informala
citite, în scopul unui studiu și în grup, manual
- ex. de listening
aprofundat sau al luării comprehension - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
unor decizii itemi obiectivi
- fise de lucru, manual,
-ex. de lectură dirijată
2.1 Expunerea, oral şi / sau caiet de exercitii
în scris, a unor idei, opinii
şi puncte de vedere proprii
şi susţinerea lor cu
argumente şi exemple
2.4 Utilizarea convenţiilor
folosite în comunicarea
orală şi în scris, formală şi
informală, adecvând
formatul şi limbajul la
context şi la tipul de text
3.1 Oferirea de răspunsuri,
oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de
interes, în care sunt

5
motivate opţiunile
3.3 Redactarea de scrisori /
alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
intenţionat

UNIT 3: EXTRA! EXTRA!

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
4. Relaţii interpersonale / 1.1 Extragerea esenţialului - exerciţii de exersare a S7 – S8 - activitate individuală, Observare sistematică
inter-umane / din rapoarte orale, vocabularului nou (ex. de Evaluare formativă
(21.10 – manual, CD
profesionale; discursuri, interviuri, talk- asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu 01.11.2019) - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
show-uri 1.3
Mass-media.; Aspecte din alegere multiplă, ex. cu evaluare individuala
manual
collocations, idoms, fixed
viaţa contemporană (socio- 2.2 Elaborarea, oral / în scris, phrases, phrasal verbs) - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
prin sintetizarea de informaţii
economice) - dialoguri formala/informala
din diferite surse, a unui și în grup, manual
- ex. de listening
raport/ referat/ eseu / comprehension - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
- a exprima opinii / puncte
prezentare, argumentate logic itemi obiectivi
de vedere personale;a - fise de lucru, manual,
şi susţinute de exemple - ex. de lectură dirijată
argumenta / justifica caiet de exercitii
pertinente din experienţa
opinii / puncte de vedere - ex. de reformulare, ex. de
personală sau din alte surse - manualul, workbook
personale; a exprima şi a completare a textului
motiva acordul / 2.4 Utilizarea convenţiilor lacunar, ex. de asociere, ex.
6
dezacordul faţă de folosite în comunicarea orală de error correction, ex. cu
opiniile altora. şi în scris, formală şi alegere multiplă
informală, adecvând formatul
- diateza pasivă şi limbajul la context şi la
tipul de text

3.11 Oferirea de răspunsuri,


oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes,
în care sunt motivate
opţiunile

3.3 3 Redactarea de scrisori


/ alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
intenţionat 3.4

4.1 Rezumarea în scris, într-


un număr de cuvinte dat, a
unui text citit

*4.5 Parafrazarea unui


citat, folosind exemple
personale / prin raportare
la experienţa personală

UNIT 4: PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES


7
Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare
crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
5. Viaţa personală (educaţie, 1.2 Identificarea, în texte - exerciţii de exersare a S9 – S10 - activitate individuală, Observare sistematică
stil de viaţă,); audiate/citite, a punctelor vocabularului nou (ex. de (04.11 – manual, CD Evaluare formativă
de vedere, atitudinilor şi asociere, ex. de completare a 15.11.2019) - activitate individuală,
Aspecte din viaţa sentimentelor exprimate unui text lacunar, ex. cu manual Prezentare orala – fisa de
contemporană (ştiinţifice, alegere multiplă, ex. cu - activitate pe perechi evaluare individuala
tehnice, ecologice). collocations, idoms, fixed și în grup, manual
phrases, phrasal verbs) - ilustrații, manual Compunere – scrisoare
- A formula comparaţii 2.1 Expunerea, oral şi / sau - dialoguri - fise de lucru, manual, formala/informala
în scris, a unor idei, opinii - ex. de listening caiet de exerciții
între caracteristici ale
şi puncte de vedere proprii comprehension - manualul, modele de Evaluare sumativa – test cu
unor obiecte, locuri, scrisori itemi obiectivi
fenomene; a exprima şi susţinerea lor cu
- ex. de lectură dirijată
intenţii, dorinţe, argumente şi exemple
preferinţe; - ex. de reformulare, ex. de
2.3 Redactarea unor texte
completare a textului lacunar,
- a solicita opinii / funcţionale variate mai ex. de asociere, ex. de error
puncte de vedere complexe, structurate şi cu correction, ex. cu alegere
personale; a cere şi a da folosirea de conectori multiplă
clarificări pentru
3.1 Oferirea de răspunsuri, - conversație
înţelegerea unui mesaj; a
oral sau în scris, la un
cere şi a da detalii şi - exercitii de redactare
chestionar pe teme de interes,
explicaţii dirijată
în care sunt motivate
- ordinea cuvintelor opţiunile
- exercitii de completare
3.4 Participarea la
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la
context şi respectând
normele socio-culturale, în
funcţie de rol şi de relaţia
cu interlocutorii

8
*3.6 Utilizarea limbajului
adecvat în negocierea
sensului într-o interacţiune
orală/scrisă 4.1

4.2 Transferul informaţiilor


din texte referitoare la
domeniul de specializare în
diverse forme de prezentare

1.2 Identificarea, in texte - exerciţi de exersare a S11 – S12 – 4 - activitate individuală, Observare sistematică
6. SELF-ASSESSMENT audiate/citite, a punctelor vocabularului nou (ex. de ore manual, CD Evaluare formativă
MODULE 2 de vedere, atitudinilor si asociere, ex. de completare a (18.11 – - activitate individuală,
sentimentelor exprimate unui text lacunar, ex. cu 29.11.2019) manual Prezentare orala – fisa de
*1.4 Identificarea alegere multipla, ex. cu - activitate pe perechi evaluare individuala
elementelor structurale ale collocations, idoms, fixed și în grup, manual
textului literar (tema, phrases, phrasal verbs) - ilustrații, manual Compunere – scrisoare
subiect, mesaj, personaj, - dialoguri - fise de lucru, manual, formala/informala
fundalul actiunii) - ex. de listening caiet de exerciții
2.1 Expunerea oral si/sau in comprehension - manualul, modele de Evaluare sumativa – test cu
scris a unei idei, opinii si scrisori itemi obiectivi
puncte de vedere proprii si -ex. de lectură dirijată
sustinerea lor cu argumente
si exemple
2.3 Redactarea unor texte
functionale variate mai
complexe, structurate si cu
folosire de conectori
*4.4 Rezumarea orala
si/sau in scris a esentialului
dintr-un text (audiat sau
citit) din mass-
media/literar, intr-un numar
determinat de cuvinte

9
UNIT 5: THE SCIENCE OF LIFE

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
7. Relaţii interpersonale / 1.1 Extragerea esenţialului - exerciţii de exersare a S13 – S14 – 4 - individual, manual, Observare sistematică
inter-umane / din rapoarte orale, vocabularului nou (ex. de ore Evaluare formativă
CD
profesionale, viaţa de discursuri, interviuri, talk- asociere, ex. de completare a
show-uri unui text lacunar, ex. cu (02.12 – - individual, manual Prezentare orala – fisa de
echipă; aspecte legate de
1.3 Analizarea unor situaţii alegere multiplă, ex. cu evaluare individuala
profesiuni şi de viitorul collocations, idoms, fixed
13.12.2019) - pe perechi, manual,
descrise în texte audiate sau
profesional; descoperiri phrases, phrasal verbs) fișe de lucru, Compunere – scrisoare
citite, în scopul unui studiu
ştiinţifice şi tehnice; - dialoguri formala/informala
aprofundat sau al luării unor workbook
- ex. de listening
- a exprima şi a decizii comprehension - perechi, individual, Evaluare sumativa – test cu
argumenta refuzul de a itemi obiectivi
manual, workbook
face o acţiune; a - ex. de lectură dirijată
exprima intenţii, dorinţe, 2.1 Expunerea, oral şi / sau - caseta
preferinţe ; a exprima în scris, a unor idei, opinii - ex. de reformulare, ex. de
- pe perechi, manual,
şi puncte de vedere proprii completare a textului lacunar,
opinii / puncte de vedere ex. de asociere, ex. de error - individual, manual,
personale; a argumenta / şi susţinerea lor cu
correction, ex. cu alegere
argumente şi exemple -pe perechi, fișe de
justifica opinii / puncte multiplă
de vedere personale; a lucru
2.2 Elaborarea, oral / în scris, - ex. de summary writing
solicita opinii / puncte
prin sintetizarea de informaţii
de vedere personale
din diferite surse, a unui - ex. de redactare de scrisori, - manual, workbook
raport/ referat/ eseu / eseuri și articole
prezentare, argumentate logic
- vorbirea directă / şi susţinute de exemple
indirectă pertinente din experienţa
personală sau din alte surse
2.3 Redactarea unor texte
funcţionale variate mai
complexe, structurate şi cu
folosirea de conectori
10
3.4 Participarea la
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la
context şi respectând
normele socio-culturale, în
funcţie de rol şi de relaţia
cu interlocutorii

4.1 Rezumarea în scris, într-


un număr de cuvinte dat, a
unui text citit

*4.5 Parafrazarea unui


citat, folosind exemple
personale / prin raportare
la experienţa personală

SEM. II (S16 – S33)

UNIT 6: THE ART OF ENTERTAINMENT

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
8. Viaţa personală 1. 2 Identificarea, în texte - exerciţii de exersare a S15 – S16 – 4 - activitate individuală, Observare sistematică
(educaţie); audiate/citite, a punctelor vocabularului nou (ex. de Evaluare formativă
ore manual, CD
de vedere, atitudinilor şi asociere, ex. de completare a
Universul adolescenţei sentimentelor exprimate unui text lacunar, ex. cu (16.12.2019 – - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
(timp liber); alegere multiplă, ex. cu evaluare individuala
18.01.2020) manual
2.1 Expunerea, oral şi / sau collocations, idoms, fixed

11
Viaţa culturală şi lumea în scris, a unor idei, opinii phrases, phrasal verbs) - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
artelor; şi puncte de vedere proprii - dialoguri
și în grup, manual
formala/informala
şi susţinerea lor cu - ex. de listening
Patrimoniul socio- argumente şi exemple comprehension - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
cultural european; itemi obiectivi
2.2 Elaborarea, oral / în scris, - fise de lucru, manual,
- ex. de lectură dirijată
- A caracteriza persoane, prin sintetizarea de informaţii caiet de exerciții
fapte, acţiuni; a din diferite surse, a unui - ex. de reformulare, ex. de
- manualul, modele de
completare a textului lacunar,
argumenta / justifica raport/ referat/ eseu /
ex. de asociere, ex. de error scrisori
opinii / puncte de vedere prezentare, argumentate logic correction, ex. cu alegere
personale; a cere şi a da şi susţinute de exemple multiplă
detalii şi explicaţii. pertinente din experienţa
personală sau din alte surse - conversație
- construcţii cu 2.3 Redactarea unor texte
infinitivul şi cu funcţionale variate mai
participiul complexe, structurate şi cu
folosirea de conectori

3.1 Oferirea de răspunsuri,


oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes,
în care sunt motivate
opţiunile
Vacanţa de iarnă – 21
decembrie, 2019 – 12 3.3 Redactarea de scrisori /
ianuarie, 2020 alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
12
intenţionat

*3.6 Utilizarea limbajului


adecvat în negocierea
sensului într-o interacţiune
orală/scrisă

*4.4 Rezumarea orală şi /


sau în scris a esenţialului
dintr-un text (audiat sau
citit) din mass-media /
literar, într-un număr
determinat de cuvinte

9. SELF-ASSESSMENT 1.1 Extragerea esentialului


- exerciţii de exersare a
MODULE 3 din rapoarte orale, S17 – S18 – 4 - activitate individuală,
vocabularului nou (ex. de Observare sistematică
discursuri, interviuri, talk-
asociere, ex. de completare a ore manual, CD Evaluare formativă
show-uri
unui text lacunar, ex. cu
1.2 Identificarea, in texte (20.01 – - activitate individuală,
alegere multiplă, ex. cu Prezentare orala – fisa de
audiate/citite, a punctelor
collocations, idoms, fixed 31.01.2020) manual evaluare individuala
de vedere, atitudinilor si phrases, phrasal verbs)
sentimentelor exprimate - activitate pe perechi
- dialoguri Compunere – scrisoare
*1.4 Identificarea - ex. de listening și în grup, manual formala/informala
elementelor structurale ale comprehension
textului literar (tema, - ilustrații, manual
Evaluare sumativa – test cu
subiect, mesaj, personaj,
- ex. de lectură dirijată - fise de lucru, manual, itemi obiectivi
fundalul actiunii)
2.1 Expunerea oral si/sau in caiet de exerciții
- ex. de reformulare, ex. de
scris a unei idei, opinii si completare a textului lacunar, - manualul, modele de
puncte de vedere proprii si
ex. de asociere, ex. de error
sustinerea lor cu argumente scrisori
correction, ex. cu alegere
si exemple
multiplă
2.3 Redactarea unor texte
functionale variate mai - conversație
complexe, structurate si cu
folosire de conectori

13
*3.6 Utilizarea limbajului
adecvat in negocierea
sensului intr-o interactiune
scrisa

UNIT 7: BORN TO WIN

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
10. Viaţa personală (stil de - exerciţii de predicţie pe S19 – S20 - activitate individuală, Observare sistematică
1.1 Extragerea esenţialului
baza imaginilor - domeniilor Evaluare formativă
viaţă, hobby-uri); din rapoarte orale, (03.02 – manual, CD
de activitate şi de verificare
14.02.2020)
Universul adolescenţei discursuri, interviuri, talk- cu ajutorul unui mesaj oral - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
show-uri evaluare individuala
(cultura, sport, timp manual
- exerciţii de exersare a
1.2 Identificarea, în texte
liber). vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
audiate/citite, a punctelor asociere, ex. de completare a formala/informala
de vedere, atitudinilor şi și în grup, manual
- A solicita şi a oferi unui text lacunar, ex. cu
sentimentelor exprimate alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
informaţii despre
collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
fenomene, evenimente, 1.3 Analizarea unor situaţii - fișe de lucru, manual,
phrases, phrasal verbs)
experienţe, acţiuni şi descrise în texte audiate sau - dialoguri caiet de exerciții
activităţi profesionale; a citite, în scopul unui studiu - ex. de listening
- manualul, modele de
formula comparaţii între aprofundat sau al luării unor comprehension
caracteristici ale unor decizii scrisori
persoane, obiecte, locuri, - ex. de lectură dirijată
*1.4 Identificarea
fenomene, activităţi, elementelor structurale ale - ex. de reformulare, ex. de
evenimente, procese textului literar (temă, completare a textului lacunar,
subiect, mesaj, personaj, ex. de asociere, ex. de error
fundalul acţiunii) correction, ex. cu alegere
multiplă

14
2.1 Expunerea, oral şi / sau - conversație
în scris, a unor idei, opinii
şi puncte de vedere proprii
şi susţinerea lor cu
argumente şi exemple

2.4 Utilizarea convenţiilor


folosite în comunicarea orală
şi în scris, formală şi
informală, adecvând formatul
şi limbajul la context şi la
tipul de text

3.3 Redactarea de scrisori /


alte texte funcţionale pe
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
intenţionat
3.4 Participarea la
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la
context şi respectând
normele socio-culturale, în
funcţie de rol şi de relaţia
cu interlocutorii

*3.6 Utilizarea limbajului


adecvat în negocierea
15
sensului într-o interacţiune
orală/scrisă

4.2 2 Transferul
informaţiilor din texte
referitoare la domeniul de
specializare în diverse forme
de prezentare

UNIT 8: RESPECT!

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
11. Viaţa personală - 1.2 Identificarea, în texte - exerciţii de predicţie pe S21 – S22 – 4 - activitate individuală, Observare sistematică
comportament social; audiate/citite, a punctelor baza imaginilor - domeniilor Evaluare formativă
ore manual, CD
Democraţie, civism şi de vedere, atitudinilor şi de activitate şi de verificare
cu ajutorul unui mesaj oral (17.02 – - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
drepturile omului; sentimentelor exprimate
evaluare individuala
28.02.2020) manual
- A exprima diverse 1.3 Analizarea unor situaţii - exerciţii de exersare a
descrise în texte audiate sau vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
grade de certitudine/
asociere, ex. de completare a formala/informala
incertitudine; a compara citite, în scopul unui studiu și în grup, manual
unui text lacunar, ex. cu
stări, acţiuni şi fapte aprofundat sau al luării unor
alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
prezente cu cele trecute; decizii collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
- fișe de lucru, manual,
a exprima cauze şi 2.1 Expunerea, oral şi / sau phrases, phrasal verbs)
consecinţe în scris, a unor idei, opinii - dialoguri caiet de exerciții
- ex. de listening
şi puncte de vedere proprii - manualul, modele de
- timpuri verbale comprehension
şi susţinerea lor cu scrisori
perfecte
argumente şi exemple - ex. de lectură dirijată
2.2 Elaborarea, oral / în scris,
prin sintetizarea de informaţii - ex. de reformulare, ex. de
din diferite surse, a unui completare a textului lacunar,
ex. de asociere, ex. de error
raport/ referat/ eseu /
correction, ex. cu alegere
prezentare, argumentate logic multiplă
16
şi susţinute de exemple
pertinente din experienţa - conversație
personală sau din alte surse

12. SELF-ASSESSMENT 1.1 Extragerea esentialului - exerciţii de predicţie pe S23 – S24 - activitate individuală, Observare sistematică
MODULE 4 din rapoarte orale, baza imaginilor - domeniilor (11-15.03; 18- Evaluare formativă
manual, CD
discursuri, interviuri, talk- de activitate şi de verificare 22.03.2019)
show-uri cu ajutorul unui mesaj oral - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
*1.4 Identificarea evaluare individuala
manual
elementelor structurale ale - exerciţii de exersare a
textului literar (tema, vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
subiect, mesaj, personaj, asociere, ex. de completare a formala/informala
și în grup, manual
fundalul actiunii) unui text lacunar, ex. cu
2.2 Elaborarea, oral/in alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
scris, prin sintetizarea de collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
- fișe de lucru, manual,
informatii din diferite surse, phrases, phrasal verbs)
a unui raport/referat/eseu - dialoguri caiet de exerciții
/prezentare, argumentate - ex. de listening
- manualul, modele de
logic si sustinute de comprehension
exemple pertinente din scrisori
experienta personala sau - ex. de lectură dirijată
din alte surse
2.4 Utilizarea conventiilor - ex. de reformulare, ex. de
folosite in comunicarea completare a textului lacunar,
orala si in scris, formala si ex. de asociere, ex. de error
informala, adecvand correction, ex. cu alegere
formatul sau limbajul la multiplă
context si tipuri de text
3.4 Participarea la - conversație
conversatii folosind un
limbaj adecvat functional la
context si respectand
normele socio-culturale, in
functie de rol si de relatia
cu interlocutorii

17
UNIT 9: ANOTHER DAY, ANOTHER DOLLAR

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
13. Viaţa personală (stil de 1.2 Identificarea, în texte - exerciţii de predicţie pe S25 – S26 – 4 - activitate individuală, Observare sistematică
viaţă, opţiuni pentru audiate/citite, a punctelor baza imaginilor - domeniilor Evaluare formativă
ore manual, CD
carieră); de vedere, atitudinilor şi de activitate şi de verificare
cu ajutorul unui mesaj oral (16.03 – - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
sentimentelor exprimate
Relaţii interpersonale / evaluare individuala
27.03.2020) manual
inter-umane / 1.3 Analizarea unor situaţii - exerciţii de exersare a
vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
profesionale, viaţa de descrise în texte audiate sau
asociere, ex. de completare a formala/informala
echipă; locuri de muncă, citite, în scopul unui studiu și în grup, manual
unui text lacunar, ex. cu
echipamente, activităţi, aprofundat sau al luării unor alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
operaţiuni, decizii collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
- fișe de lucru, manual,
comportament 2.1 Expunerea, oral şi / sau phrases, phrasal verbs)
profesional, deontologie în scris, a unor idei, opinii - dialoguri caiet de exerciții
profesională; - ex. de listening
şi puncte de vedere proprii - manualul, modele de
comprehension
şi susţinerea lor cu scrisori
- construcţii cu argumente şi exemple
- ex. de lectură dirijată
participiul
surse
2.3 Redactarea unor texte - ex. de reformulare, ex. de
funcţionale variate mai completare a textului lacunar,
complexe, structurate şi cu ex. de asociere, ex. de error
folosirea de conectori correction, ex. cu alegere
multiplă
3.3 Redactarea de scrisori /
alte texte funcţionale pe - conversație
diferite teme, către diverşi
destinatari, în diferite
scopuri de comunicare (a
obţine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza
etc.), cu adecvarea

18
formatului şi a limbajului la
subiect şi la cititorul
intenţionat
3.4 Participarea la
conversaţii folosind un
limbaj adecvat funcţional la
context şi respectând
normele socio-culturale, în
funcţie de rol şi de relaţia
cu interlocutorii
4.1 Rezumarea în scris, într-
un număr de cuvinte dat, a
unui text citit
*4.5 Parafrazarea unui
citat, folosind exemple
personale / prin raportare
la experienţa personală

UNIT 10: OUR PLANET, OUR HOME

Nr. Detalieri ale Competenţe Activități de învățare Resurse Evaluare


crt. conținuturilor unității specifice vizate Timp Procedurale
de învățare
14. Viaţa personală (stil de - exerciţii de predicţie pe S27 – S28 – 4 - activitate individuală, Observare sistematică
1.1 Extragerea esenţialului
viaţă, comportament baza imaginilor - domeniilor Evaluare formativă
din rapoarte orale, ore manual, CD
social); aspecte din viaţa de activitate şi de verificare
discursuri, interviuri, talk- cu ajutorul unui mesaj oral (30.03 – - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
contemporană (ecologice,
show-uri 24.04.2020) evaluare individuala
strategii de utilizare a manual
- exerciţii de exersare a
resurselor); 1.3 Analizarea unor situaţii
vocabularului nou (ex. de Activităţi - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
descrise în texte audiate sau asociere, ex. de completare a extracurricular formala/informala
- A solicita şi a da și în grup, manual
citite, în scopul unui studiu unui text lacunar, ex. cu e – Săptămâna
instrucţiuni; a solicita şi aprofundat sau al luării unor alegere multiplă, ex. cu Școala altfel: - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
a da sfaturi; A solicita şi decizii collocations, idoms, fixed Să ştii mai itemi obiectivi

19
a formula propuneri, 2.2 Elaborarea, oral / în scris, phrases, phrasal verbs) multe, să fii mai - fișe de lucru, manual,
sugestii prin sintetizarea de informaţii - dialoguri bun!
caiet de exerciții
din diferite surse, a unui - ex. de listening (2 ore, S27 -
comprehension 30.03 – - manualul, modele de
raport/ referat/ eseu /
prezentare, argumentate logic 03.04.2020). scrisori
- comparaţia intensivă, - ex. de lectură dirijată
structuri care utilizează şi susţinute de exemple
comparativul pertinente din experienţa - ex. de reformulare, ex. de
personală sau din alte surse completare a textului lacunar,
2.4 Utilizarea convenţiilor ex. de asociere, ex. de error
folosite în comunicarea orală correction, ex. cu alegere
multiplă
şi în scris, formală şi
informală, adecvând formatul - conversație
Vacanţa de primăvară
şi limbajul la context şi la
–4 aprilie, 2020 – 21
tipul de text
aprilie, 2020
3.1 Oferirea de răspunsuri,
oral sau în scris, la un
chestionar pe teme de interes,
în care sunt motivate
opţiunile

4.2 Transferul informaţiilor


din texte referitoare la
domeniul de specializare în
diverse forme de prezentare

*4.4 Rezumarea orală şi /


sau în scris a esenţialului
dintr-un text (audiat sau
citit) din mass-media /
literar, într-un număr
determinat de cuvinte
*4.5 Parafrazarea unui
citat, folosind exemple
personale / prin raportare
20
la experienţa personală
15. SELF-ASSESSMENT 1.1 Extragerea esentialului - exerciţii de predicţie pe S29 – S31 - activitate individuală, Observare sistematică
MODULE 5 din rapoarte orale, baza imaginilor - domeniilor (27.04 – Evaluare formativă
manual, CD
discursuri, interviuri, talk- de activitate şi de verificare
15.05.2020)
show-uri cu ajutorul unui mesaj oral - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
1.2 Identificarea, in texte evaluare individuala
manual
audiate/citite, a punctelor - exerciţii de exersare a
de vedere, atitudinilor si vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
sentimentelor exprimate asociere, ex. de completare a formala/informala
și în grup, manual
2.2 Elaborarea, oral/in unui text lacunar, ex. cu
scris, prin sintetizarea de alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
informatii din diferite surse, collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
- fișe de lucru, manual,
a unui raport/referat/eseu phrases, phrasal verbs)
/prezentare, argumentate - dialoguri caiet de exerciții
logic si sustinute de - ex. de listening
- manualul, modele de
exemple pertinente din comprehension
experienta personala sau scrisori
din alte surse - ex. de lectură dirijată
3.4 Participarea la
- ex. de reformulare, ex. de
conversatii folosind un completare a textului lacunar,
limbaj adecvat functional la ex. de asociere, ex. de error
context si respectand correction, ex. cu alegere
normele socio-culturale, in multiplă
functie de rol si de relatia
cu interlocutorii - conversație

16. FINAL 1.1 Extragerea esentialului - exerciţii de predicţie pe S32 – S33 - activitate individuală, Observare sistematică
ASSESSMENT din rapoarte orale, baza imaginilor - domeniilor (18.05 – Evaluare formativă
manual, CD
discursuri, interviuri, talk- de activitate şi de verificare 29.05.2020)
show-uri cu ajutorul unui mesaj oral - activitate individuală, Prezentare orala – fisa de
1.2 Identificarea, in texte evaluare individuala
manual
audiate/citite, a punctelor - exerciţii de exersare a
de vedere, atitudinilor si vocabularului nou (ex. de - activitate pe perechi Compunere – scrisoare
sentimentelor exprimate asociere, ex. de completare a formala/informala
și în grup, manual
2.2 Elaborarea, oral/in unui text lacunar, ex. cu
scris, prin sintetizarea de alegere multiplă, ex. cu - ilustrații, manual Evaluare sumativa – test cu
informatii din diferite surse, collocations, idoms, fixed itemi obiectivi
21
a unui raport/referat/eseu phrases, phrasal verbs) - fișe de lucru, manual,
/prezentare, argumentate - dialoguri
caiet de exerciții
logic si sustinute de - ex. de listening
exemple pertinente din comprehension - manualul, modele de
experienta personala sau
scrisori
din alte surse - ex. de lectură dirijată
3.4 Participarea la
conversatii folosind un - ex. de reformulare, ex. de
limbaj adecvat functional la completare a textului lacunar,
context si respectand ex. de asociere, ex. de error
normele socio-culturale, in correction, ex. cu alegere
functie de rol si de relatia multiplă
cu interlocutorii
- conversație

22