Sunteți pe pagina 1din 67

ÎNTREBĂRI - MARTIE 2018

LEGISLAŢIE GRADELE III SI IV

Nr.
Enunt Varianta a
Crt.

un sistem de măsurare a energiei


electrice care permite transmiterea
1 Sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice este: bidirecţională securizată a datelor
de măsurare, în conformitate cu
reglementările în vigoare

Pentru conexiunile între ORDIN 20/2004 şi ORDIN de pe plecările de pe barele de 110


2 128/2008decontarea energiei electrice se realizează în kV şi/sau de medie tensiune ale
punctele de măsurare: staţiilor OTS

transformatoarele de măsurare din


cadrul grupurilor de măsurare a
Reglementările privind regimul de proprietate asupra
energiei electrice pot fi în
3 componentelor sistemului de măsurare a energiei electrice
proprietatea şi operarea
prevăd că:
utilizatorului (producător sau client
final).

Indexurile achiziţionate din contoarele punctelor de


măsurare de categoria A şi B la intervale de timp de 15 sau
4 400 zile
60 de minute, precum şi celelalte date de măsurare se
stochează în baza de date pe o perioadă de minimum:

Operatorii de măsurare îndeplinesc, ca funcţii de bază: măsurarea energiei electrice şi,


după caz, a energiei electrice
5
aferente STS şi/sau serviciilor
energetice

cu clasa de exactitate 0,5 S sau


clasa C precizată în legislaţia din
În punctele de măsurare de categoria B se utilizează exclusiv
6 domeniul mijloacelor de măsurare
contoare electronice:
pentru energia activă şi clasa 2
pentru energia reactivă

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de energia electricã consumatã în


7 consum în una dintre categoriile A, B, C, se face în funcţie ultimele 12 luni, pentru locurile de
de: consum existente

Operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de


8 este unic
energie electrică din România:
Pentru punctele de măsurare de categoria A se utilizează 0,5 pentru energia activă şi 2
9
exclusiv contoare electronice cu clasa de exactitate: pentru energia reactivă

Operatorul de măsurare este obligat să efectueze verificarea


circuitelor de măsurare şi de comunicaţie pentru
10 o dată pe an
subsistemele de măsurare locală din punctele de măsurare de
categoria A şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

Pentru punctele de măsurare de categoria A, secţiunea şi


lungimea circuitelor de măsurare care asigură legătura dintre
11 transformatoarele de tensiune şi contoare trebuie astfel alese 0,25V
încât căderea de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai
mare de:

În reţelele electrice trifazate, măsurarea energiei electrice se utilizând tensiunea şi curentul


12
efectuează: electric de pe toate cele trei faze

Operatorul de măsurare este obligat să efectueze verificarea


circuitelor de măsurare şi de comunicaţie pentru
subsistemele de măsurare locală din punctele de măsurare de
13 o dată la trei ani
categoria B şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:oarelor şi
a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi
efectuarea unei citiri locale cel puţin:

se utilizează exclusiv pentru


Înfăşurările secundare ale transformatoarelor de curent şi
14 conectarea contoarelor de
tensiune pentru măsurare:
decontare

utilizate pentru măsurarea energiei


electrice tranzitate prin punctele de
delimitare dintre reţeaua electrică
de interes public şi instalaţiile de
15 Puncte de măsurare de categoria A sunt cele:
utilizare ale utilizatorilor racordaţi
la înaltă, medie şi joasă tensiune,
cu puterea aprobată mai mare de
1 MW
utilizate pentru măsurarea energiei
electrice tranzitate prin punctele de
delimitare dintre reţeaua electrică
16 Puncte de măsurare de categoria B sunt cele: de interes public şi instalaţiile de
utilizare ale utilizatorilor cu
puterea aprobată mai mare de 100
kW şi mai mică sau egală cu 1 MW

racordaţi la joasă tensiune, cu


consum mediu anual mai mic sau
Se recomandă includerea în subcategoria C2 a punctelor de
egal cu 2.400 kWh/an şi mai mare
17 măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes
de 1.200 kWh/an, respectiv
public:
producţie medie anuală mai mică
sau egală cu 2.400 kWh/an;

utilizate pentru măsurarea energiei


electrice tranzitate prin punctele de
delimitare dintre reţeaua electrică
de interes public şi instalaţiile de
18 Puncte de măsurare de categoria C sunt cele:
utilizare ale utilizatorilor racordaţi
la medie sau joasă tensiune cu
puterea aprobată mai mică sau
egală cu 100 kW.

racordaţi la joasă tensiune, cu


consum mediu anual mai mic sau
Se recomandă includerea în subcategoria C1 a punctelor de
egal cu 2.400 kWh/an şi mai mare
19 măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes
de 1.200 kWh/an, respectiv
public:
producţie medie anuală mai mică
sau egală cu 2.400 kWh/an;

Pentru punctele de măsurare de categoria B secţiunea şi


lungimea circuitelor de măsurare care asigură legătura dintre
20 transformatoarele de tensiune şi contoare trebuie astfel alese 0,5 V
încât căderea de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai
mare de:

Operatorul de măsurare este obligat să efectueze verificarea


circuitelor de măsurare şi de comunicaţie pentru
21 o dată la doi ani
subsistemele de măsurare locală din punctele de măsurare de
categoria C şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:
capabile să asigure date de
măsurare la intervale de 60 de
minute şi transmiterea
Punctele de măsurare din subcategoria C3 sunt puncte de
22 bidirecţională a acestora la sistemul
măsurare dotate cu grupuri de măsurare:
central de gestiune a datelor de
măsurare la fiecare
24 de ore

Obligaţia unor persoane fizice sau


Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca juridice de a se racorda, in
23
fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice
de transport sau de distribuţie

Pentru accesul la reţea a energiei electrice produsă din surse


24 regenerabile şi în cogenerare de înaltă eficienţă, ANRE doar de natură tehnică
stabileşte reguli:

Agenţie naţională de reglementare


25 ANRE este:
în domeniul energiei termice

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din Respectarea legislaţiei privind
26
sectorul energiei electrice cu privire la: securitatea şi sănătatea în muncă

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in


zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor
27 drept de utilizare gratuită
energetice, se stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:
Centrala electrica de cogenerare (termoficare) este
28 ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare doar a energiei electrice
pentru producerea:
Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice
29 ANRE
de racordare la reţelelor electrice de distribuţie?

O persoană care deţinea în proprietate sau în folosinţă o reţea


nu are obligaţii privind asigurarea
30 electrică de distribuţie proprie la data intrării în vigoare
accesului la reţea
Legii nr,123/2012:

Utilizează energie electrică în


exclusivitate pentru iluminatul
artificial din propria locuinţă şi din
31 Clientul casnic este clientul care:
afara acesteia, fiind racordat la o
reţea electrică monofazată de joasă
tensiune
este obligat a cumpăra energie
32 Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate

Zona adiacenta liniei electrice


33 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene include: aeriene având 100 m lăţime în plan
orizontal

Finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor este


34 autorităţilor locale
obligaţia:

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze


35 neplata abonamentului radio-tv
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:

consum de energie mai mare decât


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
36 cel aferent puterii aprobate prin
contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:
avizul tehnic de racordare

În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare,


clientul final va fi sancţionat
37 a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin
contravenţional
ocolirea echipamentelor de măsurare:

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează cadrul de


38 doar al energiei electrice
reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

reţeaua electrica cu tensiunea de


39 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind: linie nominala strict mai mare de
220 kV

numai licenţe pentru exploatarea


40 ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice

Care deţine si exploatează reţeaua


41 Operator de distribuţie este o persoană fizică sau juridică:
electrica de iluminat public
Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii vând energie Contracte bilaterale la preţuri
42
electrică clienţilor finali prin: reglementate

Totalitatea liniilor si staţiilor


43 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent
de nivelul de tensiune

44 Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea

deține adeverință de electrician


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în autorizat și comite o faptă
45
care un electrician : prevăzută în Regulamentul de
autorizare ca fiind permisă

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de


46 proiectare, verificare şi execuţie a lucrărilor aferente de către Ministerul învăţământului
instalaţiilor electrice aparţinând SEN se realizează:

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
47
următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul nerespectarea normelor tehnice


48
Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: emise de către ANRE;

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi Să transmită la ANRE o cerere şi


49 acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele documentaţie anexată, din care să
condiţii: reiasă doar calificarea profesională

capacităţi de producere a energiei


ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea şi/sau electrice şi termice în cogenerare
50
ORDIN 20/2004ehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
MW

prestarea serviciului de distribuţie


51 ANRE emite licenţe pentru
a energiei electrice
exploatarea comercială a
52 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei electrice

Activitatea de instruire
profesională a personalului care
53 ANRE emite licenţe pentru: lucrează in instalaţiile electrice din
cadrul Sistemului Electroenergetic
Naţional

exploatarea comercială a
54 ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a
energiei termice în cogenerare

Legitimaţia/Adeverinţa de
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde
electrician autorizat este declarată
55 Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea
nulă, într-un ziar local şi titularul
sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:
achită tariful de autorizare aprobat

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul


trebuie să prezinte în documentaţia anexată cererii de Opţional (solicitantul decide dacă îl
56
autorizare ,,Detalii privind lucrările realizate"; acest transmite sau nu)
document este:

va fi prezentață ANRE pentru a fi


vizată, la termenul prevăzut, după
achitarea în prealabil a tariful de
57 Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat
vizare, egal cu tariful de acordare a
respectivului tip şi grad de
autorizare

Procedura de atestare a operatorilor economici care


desfăşoară activităţi de proiectare, executare şi verificare de
instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru
58 Ministerul Economiei
acordarea, modificarea, vizarea, suspendarea, ORDIN
20/2004ragerea sau refuzul acordării atestatului se stabileşte
de către:

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru autorizarea electricienilor,
59 verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de Ministerul Energiei
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice,
este:
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in condiţiile Legii nr. Realizarea de noi capacităţii
60
123/2012 pentru: energetice

Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de


61 la data emiterii documentului sau, după caz, de la data 3 ani
ultimei vizări, este de
Calitatea de autoritate contractantă pentru concesionarea
bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori pentru ministerul de resort - Ministerul
62
activităţile sau serviciile publice de interes naţional din Economiei
domeniul energiei electrice o are:

Instalaţiile si echipamentele prin


care se realizează racordarea mai
63 Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind:
multor consumatori la reţelele
electrice de interes public

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor,


verificatorilor de proiecte precum şi a experţilor tehnici de
64 Hotărâre de Guvern
calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice se
aprobă prin

după 5 ani de experienţă în baza


65 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:
gradului de autorizare deţinut

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice Operatorul de Transport si de


66
de racordare la reţelelor electrice de transport? Sistem

bunurile proprietate publică sau


67 Pot face obiectul unei concesiuni energetice:
privată a statului

refuzul clienţilor finali de a permite


68 Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare

Executarea de săpături sau lucrări


de orice fel in zonele de protecţie a
69 Constituie infracţiune:
instalaţiilor, fara consimţământul
prealabil al proprietarului acestora

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care


70 proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice din Guvernul României
sistemul electroenergetic este aprobat de către:

racordaţi la joasă tensiune, cu


consum mediu anual mai mic sau
Se recomandă includerea în subcategoria C3 a punctelor de
egal cu 2.400 kWh/an şi mai mare
71 măsurare ale utilizatorilor reţelelor electrice de interes
de 1.200 kWh/an, respectiv
public:
producţie medie anuală mai mică
sau egală cu 2.400 kWh/an;
este liber să îşi aleagă furnizorul
72 Client eligibil - este clientul care: de energie electrică de la care
cumpără energie electrică

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul


73 RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei Guvernul României
secundare, este aprobat de către:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in


Promovarea utilizării eficiente a
74 centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in
combustibililor
vedere:

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie la care acţionar principal este statul
75
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie: român

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de


76 promovare a resurselor regenerabile de energie este o Guvernului României
atribuţie a:
în conformitate cu prevederile
Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii economici
77 Legii serviciilor publice de
din sectorul energiei electrice se pot stabili:
gospodărire comunală

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze constatare a unui consum fraudulos
78
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: de energie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


79 energiei electrice stabileşte indicatori de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR)


10 zile calendaristice de la data
pentru cazul în care stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua
80 depunerii documentaţiei complete
electrică de IT, MT sau JT a unui loc de consum şi/sau de
de către utilizator
producere se face pe baza unei fişe de soluţie este de:

sustragerea de energie electrică


Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
81 constatată prin hotărâre
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze
82 judecătorească definitivă, neplata
contractul de furnizare a energiei electrice în caz de:
facturilor sau alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE


pentru a presta serviciul public de
83 Furnizorul de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în
orice condiţii
Se integrează în sisteme de măsurare inteligentă punctele de
84 măsurare din: subcategoria C1

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt


85 energia solară
considerate surse regenerabile de energie:

Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE


86 Infracţiune
constituie:
Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată mobiliza
87 10 s
automat si integral în:

linia electrică ce leagă o capacitate


88 Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
un client izolat

Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii


89 nu poate fi mai mare de o lună
pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici:

Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal pentru locuri de consum cu puteri
90
este permisă: absorbite sub 3000 W

Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci când se este obligatorie numai dacă se
91 produce schimbarea titularului locului de producere sau de modifică puterea aprobată anterior
consum prin avizul tehnic de racordare;

Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica


92 se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de Ministerul de resort
masurare, conform reglementărilor elaborate de:

Exploatează, ORDIN
20/2004ehnologizează, reabilitează
93 Operatorul de distribuţie: si dezvolta reţelele electrice de
distribuţie, cu respectarea
reglementarilor tehnice in vigoare

Conform principalelor activităţi desfăşurate de Operatorul de exploatează, întreţine, reabilitează


94 transport şi de sistem prevăzute în Legea nr.123/2012, şi dezvoltă în condiţii economice
acesta: reţeaua de transport
orice persoană juridică ce deţine,
sub orice titlu, o reţea electrică de
transport şi care răspunde de
95 Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacă este necesar, de dezvoltarea
reţelei de transport într-o anumită
zonă

ierarhizarea surselor de alimentare


96 Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii
economice;

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se


97 organele ierarhice ale emitentului
rezolvă de către:

instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de delimitare, se
fiecărui punct de delimitare sunt
98 consideră un singur loc de consum şi o singură instalaţie de
legate electric între ele prin reţele
utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie;

Sa consume energie electrica prin


Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
99 instalaţii racordate direct la cele ale
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
reţelei electrice de transport

să limiteze sau să îngrădească, prin


execuţia de împrejmuire, prin
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice
100 construcţii ori prin orice alt mod,
se interzice persoanelor fizice sau juridice:
accesul la instalaţii al operatorului
de transport şi de sistem

li se interzice să efectueze
construcţii de orice fel în zona de
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, siguranţă a reţelelor electrice de
101
persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de
amplasament al operatorului de
distribuţie

desemnează furnizorul de ultimă


instanţă pentru a presta serviciul
102 Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, ANRE:
universal de furnizare în condiţii
specifice reglementate
asigurarea accesului
nediscriminatoriu şi reglementat al
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se
103 tuturor participanţilor la piaţa de
regăsesc:
energie electrică şi la reţelele
electrice de interes public

Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de


104 Contravenţie
măsurare constituie:

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele elaborat de ANRE si aprobat prin


105
electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care


106 3 utilizatori
sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice şi Proprietate privata a unei persoane


107
terenurile pe care este amplasata, sunt: juridice

reţeaua electrica cu tensiunea de


108 Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile
electrice şi alte echipamente
109 Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între
ele prin care se transmite energie
electrică de la o capacitate
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator

nu este obligatorie pentru o durata


110 Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:
mai mică de 6 luni

Totalitatea instalaţiilor de
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este definit ca
111 producere a energiei electrice de pe
fiind:
teritoriul naţional

Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu,


112 dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun Da
supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012?

Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul


113 contravenţie
racordării directe la reţea constituie:

la încheierea contractului de
114 Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea:
racordare
să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei capacităţii întreaga durată a executării
115
energetice, acordată în baza legii este obligat: lucrărilor, măsurile de protecţie a
persoanelor, bunurilor şi mediului

Urmărirea respectării de către operatorii economici a


Autorităţii Naţionale de
116 sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice
Reglementare în domeniul Energiei
este de competenţa:

zona adiacentă capacităţii


energetice, extinsă în spaţiu, în care
117 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este: se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor şi regimul
construcţiilor

zona adiacenta capacităţilor


energetice, extinsa in spaţiu, in care
118 Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice este: se introduc interdicţii privind
accesul persoanelor si regimul
construcţiilor

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de


119 pe tablourile din apartamente
măsurare individuale se poziţionează

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, de regulă,
în maximum ......... de la data încheierii contractului pentru
120 elaborarea studiului de soluţie, în cazul racordării la o reţea trei luni
de medie sau joasă tensiune
.

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie


121 utilizatorii perturbatori
pentru:
locurile de consum având puterea
maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
122 mică de 30 kVA, indiferent de
pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

locurile de consum existente


pentru care se solicită un spor de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie putere ce poate fi acordat prin
123
pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacităţilor


după caz, în funcţie de tipul
124 energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi
combustibilului
siguranţă?

nu se delimitează zona de protecţie


La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare
125 a acestui tip de capacitate
se are în vedere:
energetică

La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în


126 tensiunile nominale de contur
vedere:

nu se delimitează zona de protecţia


Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona de
127 a acestui tip de capacitate
protecţie este:
energetică
nu, zonele de protecţie şi siguranţă
Posturile electrice de transformare fac parte din categoria
se stabilesc doar pentru staţiile
128 capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de
electrice de conexiune şi
protecţie şi siguranţă?
transformare

asigurarea parametrilor nominali de


Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor
129 funcţionare a capacităţilor
energetice se urmăreşte:
energetice

egală cu conturul fundaţiei


130 Zona de protecţie la o centrală eoliană este:
pilonului de susţinere

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul


131 Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu avizele tehnice de racordare
privire la:
În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la racordarea la
reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între neconcilierii acesteia la nivelul
132 un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de operatorilor de reţea conform
reţea, soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va face procedurilor proprii
numai în cazul:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele


133 electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi întotdeauna pe cale amiabilă
solicitanţi, se soluţionează:

Comiterea unei fapte prevăzute în


ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui
134 Regulamentul de autorizare ca fiind
electrician autorizat pentru:
interzisă

promovării unui examen de


135 Autorizarea unui electrician se realizează în urma:
autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare


(B) de instalaţii electrice, cu orice
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă
136 putere instalată tehnic realizabilă şi
titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:
la o tensiune nominală maximă de
20 kV

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de 4 grade de competenţă (I, II, III şi
137
autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE? IV)

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are electrice cu putere instalată de cel
138
următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii


Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are electrice cu orice putere instalată
139
următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice
tensiune nominală standardizată

Autorizarea pentru proiectare de instalaţii electrice este o


140 A
autorizare de tip

Să proiecteze instalaţii electrice în


141 Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie
de tip A
Să semneze documentaţii de orice
fel pentru proiecte sau lucrări pe
142 Este interzis electricianului autorizat:
care nu le-a realizat sau
supravegheat

în susţinerea unei probe scrise,


constând în 2 subiecte: un
143 Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi IV constă:
chestionar cu 30 de întrebări şi o
aplicaţie numerică

Trebuie să îndeplinească condiţiile


de calificare şi experienţă
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A profesionale, cumulate, pentru
144
şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin
examene separate pentru fiecare
dintre aceste tipuri

De executare de instalaţii electrice


Adeverința de electrician autorizat gradul IIIB conferă cu orice putere instalată tehnic
145
următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală
maximă de 20 kV

De tip G (general) pentru instalaţii


146 Adeverințele de electrician autorizat pot fi:
electrice

Minim 20 de puncte la chestionar


si 3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradele I si II, respectiv 25
147 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:
de puncte la chestionar şi 3 puncte
la aplicaţia numerică pentru
gradele III şi IV

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte


148 De tip E pentru execuţie
următoarele tipuri de autorizări:

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE ORDIN 20/2004ragerea autorizării


149
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu : acordate

Are obligaţia de a respecta


Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii
150 proiectul în baza căruia execută
electrice:
instalaţia electrică
Să respecte proiectele de execuţie a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută
151 lucrărilor de instalaţii electrice doar
lucrări de instalaţii electrice este:
dacă sunt întocmite de el

Să proiecteze instalaţii electrice


doar conform gradului si tipului de
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie
152 autorizare şi să respecte normele
de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor
de instalaţii electrice proiectate

Să execute instalaţii electrice


Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie numai în una dintre calităţile
153
de tip B şi execută instalaţii electrice este: prevăzute în regulament pentru
exercitarea activităţii

orice client ce cumpără energie


154 Client final este:
electrică de la un producător

Conform prevederilor referitoare la energia electrică din


155 Legea nr. 123/2012 , noţiunile de "client final" şi diferite
"consumator" sunt:

răspunderea administrativă
Nerespectarea prevederilor Regulamentului pentru atestarea
contravenţională şi/sau penală,
156 operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică
conform prevederilor legale în
instalaţii electrice atrage:
vigoare

operatorul economic nu
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
îndeplineşte criteriile de bonitate
157 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
financiară corespunzătoare
electrice dacă:
procedurii aplicabile
Operatorul economic a contractat
și/sau executat lucrări/activităţi
permise conform tipului de atestat
ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator
deţinut, fără să deţină, permanent,
158 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
cel puţin o structură minimă de
electrice dacă:
personal autorizat / calificat
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

ANRE poate suspenda Atestatul acordat unui operator


La cererea motivată a titularului de
159 economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii
atestat;
electrice:

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor Proiectarea, executarea şi


160 operatorilor economici în instalaţii electrice instituie verificarea instalațiilor electrice de
competenţe privind: joasă, medie şi înaltă tensiune

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în sectorul


reprezentanţii împuterniciţi ai
161 energiei electrice, conform Legii nr. 123/2012 se fac, după
consiliilor locale
caz, de:

162 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: Nelimitată

Elaborarea de documentaţii de proiectare sau executarea Constituie contravenţie şi se


163
instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE: sancţionează

Poate solicita Atestat provizoriu


164 Operatorul economic aflat în procedură de faliment
emis de ANRE

prestează serviciul public pentru


toţi utilizatorii reţelelor electrice de
Conform atribuţiilor principale prevăzute în Cod tehnic al distribuţie, permiţând accesul
165 reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), operatorii de nediscriminatoriu la reţelele
distribuţie: electrice de distribuţie oricărui
solicitant care îndeplineşte
cerinţele tehnice prevăzute în Cod

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) SC ELECTRICA SA, în calitate de
166
este administrat de: elaborator

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de prognoza de consum pe o


distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor perspectivă de 5 ani, pusă la
167
electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de dispoziţie de furnizori şi
intrare: consumatori
Limitele normate de variaţie a frecvenţei în funcţionare pe
168 50 Hz - 6% … 50 Hz + 4%
durata a 100 % din timp sunt:

În punctele de delimitare, la joasă tensiune, în condiţii


normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata
oricărui interval de timp de o săptămână, 95 % din valorile
169 5%
efective, mediate pe o durată de 10 minute, ale tensiunii
furnizate, nu trebuie să aibă, faţă de tensiunea nominală o
abatere mai mare de:

OD asigură sosirea echipei de intervenţie în minimum de


timp din momentul luării la cunoştinţă cu privire la
întreruperea căii de alimentare/evacuare a energiei la un loc pentru mediul rural, în condiţii
170 de consum şi/sau de producere, astfel încât restabilirea normale de vreme, în maximum18
acesteia, după o întrerupere neplanificată, trebuie să se ore
realizeze, de la data intrării în vigoare a standardului până la
data de 31.12.2018 după cum urmează

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
171 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă unui


utilizator care reclamă calitatea curbei de tensiune în punctul
172 de delimitare: La toate reclamaţiile scrise

Elaborarea planului de dezvoltare a ORDIN 128/2008are la


173 bază ca date de intrare prognozele de producţie şi de consum minim 5 ani
de energie electrică pe o perioadă de:

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru dezvoltarea şi


174 modernizarea ORDIN 128/2008se elaborează pentru o 3 ani
perioadă de:

Ministerul de resort, cu consultarea


Planificarea dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de
175 ANRE şi a operatorilor de
distribuţie se face de către:
distribuţie

Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se aflate în patrimoniu (linii electrice,
176
numără şi: staţii de transformare, puncte de
alimentare, posturi de transformare,
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)
Gestionarea, exploatarea,
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie,
mentenanţa, modernizarea şi
177 precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul
dezvoltarea instalaţiilor proprii din
RED), se numără şi:
reţelele electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
178
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de norme în vederea asigurării
179
distribuţie (Codul RED) se regăsesc: accesului utilizatorilor la reţelele
electrice de transport

Stabilirea cerinţelor pentru


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de
180 dezvoltarea reţelelor electrice de
distribuţie (Codul RED) se regăsesc:
distribuţie

Termenul standard pentru transmiterea contractului de


distribuţie (oferta operatorului de distribuţie), de la
181 maximum 20 zile calendaristice
înregistrarea cererii de încheiere a contractului, însoţită de
documentaţia completă, este de:

Administrarea documentaţiei
tehnice şi a normelor care
Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de reglementează proiectarea,
182 distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie funcţionarea, întreţinerea şi
(Codul RED) sunt incluse: dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care
reglementează proiectarea,
Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în
183 funcţionarea, întreţinerea şi
Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:
dezvoltarea instalaţiilor
componente ale reţelelor electrice
de distribuţie
De a promova si impune regulile şi
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" cerinţele de ordin comercial în
184
este: vederea bunei funcţionări a pieţei
de energie electrică

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei


185
distribuţie nu se aplică în situaţii de: electrice

Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de


186 distribuţie nu se aplică în situaţii de: Forţă majoră

în cazul întreruperilor în
Prevederile standardului de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
187 distribuţie nu se aplică: pentru executarea lucrărilor de
dezvoltare în vederea racordării
noilor utilizatori

să aibă instalaţiile la tensiunea


Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească
nominală alternativă în gama 230 V
188 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de
– 110 kV şi la frecvenţa nominală
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:
de 50 Hz;

Pe lângă alte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească


să respecte condiţiile prevăzute în
189 utilizatorii, pentru a beneficia de prevederile standardului de
contractul de distribuţie/furnizare
performanţă pentru serviciul de distribuţie, trebuie ca:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


continuitatea alimentării cu energie
190 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
electrică a utilizatorilor
privind:
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a
calitatea comercială a serviciului
191 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
de distribuţie a energiei electrice
privind:
Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-
192 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Debranşarea consumatorilor rău-


193 energiei electrice stabileşte obligaţiile operatorilor de platnici de la relele electrice de
distribuţie referitor la distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


continuitatea alimentării cu energie
194 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă
electrică a utilizatorilor
privind:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a Evenimentele accidentale produse


195 energiei electrice stabileşte indicatorii de performanţă de terţi asupra reţelelor electrice
privind: din patrimoniul public

În situația în care, din motive obiective, operatorul de


distribuţie renunță la întreruperea planificată, el are obligația 48 ore înainte de data stabilită
196
de a informa utilizatorii ce urmau a fi afectați de aceasta cu pentru începerea lucrărilor.
minimum:

După depunerea documentaţiei complete de către utilizator,


în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă 30 zile calendaristice în cazul
197
de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joasă tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum:

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a


energiei electrice se aplică şi în relaţiile dintre operatorii de
198 nu
distribuţie şi titularii cererilor de racordare la reţeaua
electrică de interes public ?

Pentru argumentarea răspunsului la reclamaţiile privind


calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuţie este
obligat să realizeze monitorizarea principalilor parametri de
199 3 zile consecutive
calitate prevăzuţi în standardul de performantă pentru
serviciul de distribuţie a energiei electrice, în punctul de
delimitare, pe o perioadă de minimum:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice


de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al criteriul pierderilor minime de
200
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând energie
seama de:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este serviciul de transport al energiei


societatea comercială de interes naţional care desfăşoară electrice şi serviciul de sistem, în
201
activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei calitate de operator de transport şi
electrice de transport (Codul ORDIN 20/2004), cum ar fi: de sistem (TSO)
CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este măsurarea energiei electrice pe
societatea comercială de interes naţional care desfăşoară piaţa en-detail (cu excepţia
202
următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al punctelor de măsurare care se
reţelei electrice de transport (Codul ORDIN 20/2004): încadrează in categoria A)

Elaborat de CN TEE Transelectrica


Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul ORDIN
203 SA şi aprobat prin Ordin al
20/2004) este:
preşedintelui ANRE

Persoana juridică care are calitatea de administrator al


CN de Transport al Energiei
204 Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul
Electrice Transelectrica SA
ORDIN 20/2004), este:

Stabilirea unui set de reguli şi


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de norme pentru conducerea prin
205
transport (Codul ORDIN 20/2004) sunt incluse: dispecer a Sistemului
Electroenergetic Naţional

Responsabilitatea asigurării serviciului de sistem aparţine oricărui producător de energie


206
următoarei persoane juridice titulare de licenţă: electrică racordat la SEN
Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral abaterea frecventei de la valoarea
207
mobilizata la: de consemn

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de transport şi de tehnologice, furnizate de


208
sistem (CN TRANSELECTRICA SA) sunt: utilizatorii ORDIN 20/2004

Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate folosindu-se sistemele de reglaj primar al


209
ca resurse: frecvenţei

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de reglarea tensiunilor în reţeaua


210
transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ: electrică de transport

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de


211 transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are funcţionarea în siguranţă a SEN
scopul de a asigura:

Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport frecventa în SEN si tensiunea în


212
si de sistem: ORDIN 20/2004

213 Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum

Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei de tensiune şi amplitudinea tensiunii, inclusiv


214
are în vedere flicker
Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a
minimum o luna si maximum 12
215 energiei electrice, fără denunţarea contractului, pentru o
luni
perioadă de:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei energiei electrice


prin reţelele electrice până la clientul final, se încheie
operatorul de reţea şi furnizorul
216 contract/contracte de reţea între:
clientului final

manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin care sunt
217 eventualele despăgubiri ce se pot
precizate aspecte legate de:
acorda in cazul unui incident

Convenţia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a


218 consumator si producător
energiei electrice, este un act juridic încheiat intre:

sunt utilizate, de regulă, la


219 Grupurile de măsurare martor instalate de clientul final: decontarea energiei electrice cu
furnizorul

este obligat să prezinte prognoze


Un client final cu o putere aprobată prin avizul tehnic de
220 orare de consum furnizorului cu
racordare/certificatul de racordare de cel puţin 1 MVA,
care are relaţii contractuale

Sunt definite ca locuri de consum cu consum mare, locurile


de consum ale clienţilor finali noncasnici la care puterea
221 50 kW
aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde
există, prin certificatul de racordare, depăşeşte:

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui


contract-cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu cu un preaviz de cel puţin 15 zile,
222
energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor în cazul clienţilor casnici
contractuale de către beneficiar se face:

Furnizarea energiei electrice către clientul final se în temeiul unui contract de


223
realizează: furnizare

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice


consumate, clienţii finali pot fi:
224 clienţi casnici
ansamblul format din contorul de
Prin grup de măsurare a energiei electrice în sistem indirect
225 energie electrica si elementele de
se înţelege:
securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se delimitează
226 Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit: patrimonial instalaţiile electrice ale
utilizatorului de cele ale
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


delimitează patrimonial instalaţiile
227 Punctul de măsurare a energiei electrice este definit ca:
electrice ale utilizatorilor de cele
ele operatorilor de reţea

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii furnizorilor si clienţilor finali de


228
finali se aplicã: energie electrică
Se considera o întrerupere de alimentare situaţia în care
229 valorile efective ale tensiunilor de linie/fază din punctul de sub 1 % din tensiunea de referinţă
conectare sunt:

Preavizul de deconectare se poate transmite clientului final:


230 prin curier

Nerespectarea de către clientul final a contractului de întreruperea temporară a furnizării


231
furnizare poate avea următoarele consecinţe: energiei electrice

angajamentul operatorului de reţea


232 Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare
a utilizatorului;

numai pentru un anumit


233 Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil: amplasament al locului de
producere/consum

234 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum

utilizator sau de împuternicitul


Cererea pentru racordare la reţea trebuie să fie în mod
235 legal al utilizatorului.
obligatoriu semnată de:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi documentaţia anexată
teritoriale de relaţii cu clienţii
236 acesteia:
organizate de operatorul de reţea;
Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la operatorul de transport şi de sistem
237
reţelele electrice de interes public, operator de reţea este:

Dacă se solicită avizul tehnic de racordare pentru o certificatul de urbanism al


organizare de de şantier, documentaţia anexată cererii va obiectivului pentru care se
238
cuprinde în mod obligatoriu şi: organizează şantierul, în termen de
valabilitate, in copie;

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de valoarea capitalului social, in cazul
239
racordare are o structura ce depinde de: persoanelor juridice

nu face parte din instalaţia de


Grupul de măsurare a energiei electrice:
240 racordare;

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul


de către operatorul de reţea, cu
241 de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui
personal propriu
utilizator se execută:

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o soluţie de dacă este înscrisă în avizul tehnic
242 racordare este valabilă: de racordare

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului utilizatorul nu este de acord cu


243 imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si soluţia stabilită de operatorul de
motivele justificate ale refuzului in situaţia în care: reţea

Parcurgerea unei etape preliminare de documentare şi


informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la
244 este obligatorie pentru utilizator;
reţeaua electrică:

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a avizelor


tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele proprii, trebuie
obţinută, în prealabil, de la operatorul reţelei electrice din de către toţi operatorii de
245 amonte (la care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor
fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a puteri aprobate de peste 1MW
avizelor tehnice de racordare proprii actualizate:
Pentru un loc de producere sau de consum nou,
certificatul de urbanism în termen
246 documentaţia anexată cererii de racordare va cuprinde
de valabilitate, în copie;
obligatoriu:

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de


vizat de emitentul certificatului de
247 consum, care face parte din documentele necesare solicitării
urbanism ca anexă la acesta
unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

În vederea obţinerii avizului tehnic de racordare solicitanţii


prin intermediul operatorului
248 se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se
pieţei de energie electrica
racordeze :

Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului


studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen
249 de maximum ........ în cazul racordării la o reţea cu tensiunea şapte luni
de 110 kV sau mai mare, calculat de la data încheierii
contractului pentru elaborarea studiului de soluţie

pentru organizarea sau desfăşurarea


Loc de consum temporar este un loc de consum în care se unor activitati ocazionale
250
utilizează energie electrică

poate avea mai multe locuri de


251 Un consumator: consum, în incinte sau zone
diferite;

înainte de a începe executarea


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului
instalaţiei de utilizare care urmează
252 tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică;

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai


multe soluţii, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre
aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un trei luni;
253
interval de maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat conform
reglementărilor în vigoare.

254 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori


locurile de consum individuale ale
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
255 utilizatorilor de tip clienţi casnici,
pentru:
indiferent de puterea solicitată

utilizatorii de tip distribuitori,


Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie
256 indiferent de tensiunea reţelei la
pentru:
care se racordează

locurile de consum existente


pentru care se solicită un spor de
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie putere ce poate fi acordat prin
257
pentru: instalaţiile de racordare existente,
indiferent de tensiunea reţelei la
care sunt racordate.

locurile de consum şi/sau de


Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie producere care se racordează la
258
pentru: reţele electrice având tensiunea
nominală de 110 kV sau mai mare;

locurile de consum având puterea


maximă simultană absorbită mai
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
259 mică de 30 kVA, indiferent de
pentru:
categoria din care fac parte din
punct de vedere al activităţii lor

utilizatorii care solicită


modificarea/îmbunătăţirea
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie
260 sau creşterea gradului de siguranţă
pentru:
în punctul de delimitare, dacă
lucrările necesare nu pot fi stabilite
prin fişă de soluţie
Studiile de soluţie se avizează atât de către operatorii de racordarea la reţeaua electrică de
261 distribuţie cât şi de către operatorul de transport şi de sistem distribuţie a centralelor / grupurilor
în toate cazurile în care prevăd: dispecerizabile

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor


262 energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi da
siguranţă?
Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice
cerinţe privind siguranţa
263 are în vedere, pe lângă caracteristicile capacităţilor
obiectivelor învecinate
energetice, şi:
Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de
264 arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie să 10 m
fie de cel puţin:
Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de
265 arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie să 5m
fie de cel puţin:
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 220
266 55 m
kV este de:
Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 400
267 75 m
kV este de:

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria nu, zonele de protecţie şi siguranţă
268 capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de se stabilesc doar pentru liniile
protecţie şi siguranţă? electrice aeriene (LEA)

Pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare,


sunt diferite în funcţie de tipul
269 cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zona de
capacităţii energetice
protecţie şi zona de siguranţă:

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu mai mare cu 50% decât zona de
270
echipament cu ulei, zona de siguranţă este: protecţie

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor exploatarea corespunzătoare a


271
energetice se asigură: capacităţilor energetice

asigurarea parametrilor nominali de


Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor
272 funcţionare a capacităţilor
energetice se urmăreşte:
energetice

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi tarifelor în


273 de autoritatea competentă
sectorul energiei electrice se aprobă:

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să


274 comunice, în scris, o ofertă privind condiţiile de furnizare a 5 zile lucrătoare
energiei electrice, într-un interval de cel mult:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport


Ministerul Economiei si Mediului
275 elaborate de operatorul de transport şi de sistem se aprobă de
de Afaceri
către:
Contractul dintre furnizorul de energie electrică şi un client
Ministerul Economiei si Mediului
276 final trebuie elaborat în conformitate cu reglementările
de Afaceri
emise de:

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să asigure clienţilor casnici care nu şi-au


277
furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă: exercitat dreptul de eligibilitate

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se pe baza unui singur contract de
278
poate face: furnizare

pentru o durată limitată, în cazurile


279 Contractul de reţea se încheie
în care clientul solicită acest lucru

Operatorul de măsurare are obligaţia să înlocuiască grupurile


de măsurare defecte sau suspecte de înregistrări eronate ale
280 imediat
clienţilor casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/ înregistrarea sesizării scrise:

Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor


281 normative, la data intrării în vigoare a modificării actelor se modifică de drept
normative respective:

pot impune furnizorului orice


modalitate de plată, chiar dacă nu
282 Clienţii finali de energie electrică:
este pusă la dispoziţie de către
acesta

În cazul în care, într-un loc de consum, energia electrică este


se poate încheia, în anumite cazuri,
283 utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru
un singur contract de furnizare
consum casnic
furnizorul are dreptul să solicite
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform
operatorului de distribuţie
284 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii
deconectarea clientului final de la
finali şi a procedurilor specifice
reţea

Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi clientul final apar


numai în cazul disputelor apărute
neînţelegeri/dispute şi părţile nu ajung la o înţelegere,
285 în derularea contractului de
acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării
reţea/furnizare a energiei electrice
procesului de soluţionare la nivelul acesteia

care după ce şi-a exercitat dreptul


de eligibilitate revine la serviciul
286 Un client casnic
universal, nu beneficiază de
preţuri/tarife reglementate
furnizorul are dreptul să
Atunci când se constată defectarea grupului de măsurare la recalculeze consumul de energie
287
un loc de consum electrică pentru o perioadă
anterioară

Atunci când contractul de reţea este încheiat de furnizor,


se asigură printr-un intermediar
288 legătura între clientul final şi operatorul de reţea, privind
oarecare
serviciul de reţea

Un client final poate fi încadrat în categoria de client este client casnic situat în mediul
289
vulnerabil dacă: rural

conţine condiţiile tehnico-


economice de racordare la reţea a
290 Certificatul de racordare emis de către operatorul de reţea
unui loc de consum şi/ sau de
producere

Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este


291 egală cu 12 luni de la emitere

Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de


292 gratuit
reţea se face

Numărul şi localizarea punctelor de delimitare între


293 de catre utilizator
instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare se stabilesc

Punctul de delimitare în cazul locuinţelor individuale se


294 întotdeauna la limita de proprietate
stabileşte

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în


amonte de punctul de racordare pentru crearea condiţiilor
295 tehnice necesare racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere
avizul tehnic de racordare, constituirea unei garanţii
financiare în favoarea sa, de către utilizatorul

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul are obligaţia să


anterior încheierii contractului de
296 constituie garanţia financiară înscrisă în avizul tehnic de
racordare
racordare .

În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are obligaţia să anterior încheierii contractului de
297
constituie garanţia financiară racordare

Lucrările de întărire necesare în vederea evacuării în reţea a operatorul de reţea suportă integral
298 puterii aprobate utilizatorilor se realizează de către costurile de realizare a acestor
operatorul de reţea şi lucrări
pe cheltuiala acestuia, în
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea unui loc de
299 conformitate cu prevederile legale
consum, se realizează de către operatorul de reţea şi
în vigoare.

Instalaţia de racordare realizată, conform contractului de


300 rămâne în patrimoniul utilizatorului
racordare, pentru un utilizator

în termen de maximum 10 zile


Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub tensiune a calendaristice de la data încheierii
301
instalaţiilor de utilizare trebuie făcută contractului pentru furnizarea
energiei electrice

Punctul de delimitare în cazul racordării unei zone cu respectarea condiţiei ca


industriale, comerciale sau de servicii comune la reţeaua tensiunea punctului de delimitare
302
electrică de distribuţie să fie egală cu tensiunea instalaţiei
se stabileşte de utilizare

realizată între punctul de racordare


303 Instalatia de racordare este instalaţia electrică la reţeaua electrică de interes
public şi punctul de delimitare

de către un operator economic


304 Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare se execută:
atestat de ANRE

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune,
dacă se modifica numărul şi
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea puterea grupurilor generatoare, fără
305
actualizarea avizului tehnic de racordare valabil: depăşirea puterii aprobate prin
avizul tehnic de racordare, şi daca
nu se schimbă condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de


vedere tehnic şi energetic a
Utilizatorul are obligaţia să solicite operatorului de reţea activităţii utilizatorului la un loc de
306
actualizarea certificatului de racordare: consum şi/ sau de producere,
necesitând un spor de putere faţă de
puterea aprobată
În situaţia racordarii de generatoare la instalaţia de utilizare a
unui loc de consum existent, fără evacuarea de energie este obligatorie actualizarea
307
electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de dosarului instalaţiei de utilizare
regimul de funcţionare al utilizatorului

Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri


instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de operatorului de distribuţie
308
consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 concesionar din zona respectivă
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi:

operatorul de reţea la care a fost


depusă cererea de racordare, chiar
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului
309 Avizul tehnic de racordare se emite de către:
este pentru o variantă de soluţie de
racordare la reţeaua electrică
deţinută de un alt operator de reţea

executare lucrări de vopsire a


elementelor de susţinere a reţelelor
Operatorii economici pot desfășura fără atestate emise de
310 electrice / defrişare pentru culoarul
ANRE activități de:
de trecere al liniilor electrice
aeriene.

având o putere electrică instalată de


maximum 10 kW şi la o tensiune
În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul
311 nominală mai mică de 1 kV, numai
autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare
dacă deţine un atestat emis de
ANRE

Un electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, poate desfășura


în instalații electrice cu tensiunea
312 activități de proiectare, în calitate de persoană fizică
nominală maximă de 20 kV
autorizată, fără atestat emis de Autoritatea competentă:

Valabilitatea atestatului emis unui operator economic pentru


2 ani de la data emiterii atestatului
proiectarea, executarea şi verificarea instalațiilor electrice
313 sau, după caz, de la data ultimei
este condiţionată de verificarea şi vizarea periodică a
vizări a acestuia.
acestuia, la un termen de:
Varianta b Varianta c Act normativ

un sistem de măsurare a
un sistem de măsurare a energiei
energiei electrice care permite
electrice care permite transmiterea
înregistrarea şi stocarea
unidirecţională securizată a ORDIN 103/2015, art 78,
multiplă a datelor, fără
datelor de măsurare, în a
transmitere, cu posibilităţi de
conformitate cu reglementările în
descărcare locală, utilizând
vigoare
exclusiv contoare electronice

de pe partea de 400 (220) kV


de pe partea de 110 kV a a unităţilor de transformare ORDIN 103/2015 art
unităţilor de transformare 400 (220) /110 kV din staţiile 15,e
OTS

contoarele care măsoară energia


electrică pentru care producătorul
Componentele sistemelor de
beneficiază de scheme de sprijin ORDIN 103/2015, art 19,
măsurare sunt în proprietatea
sunt în proprietatea operatorului alin2,b
operatorului de reţea
de reţea şi sunt încadrate în
sistemul de măsurare al acestuia

ORDIN 103/2015, art.79,


200 zile 300 zile
139, 181

achiziţionarea datelor de ORDIN 103/2015,


furnizarea energiei electrice
măsurare art.118,(1),a,b

cu clasa de exactitate 2 pentru cu clasa de exactitate 2 pentru


energia activă şi clasa 3 pentru energia activă şi pentru energia ORDIN 103/2015, art.58
energia reactivă reactivă

puterea aprobată prin avizul energia electricã anualã


tehnic de racordare / certificatul contractatã, pentru locurile de ORDIN 103/2015, art.17
de racordare consum noi
este operatorul de transport şi de
sistem prin structura internă poate fi oricare producător ORDIN 103/2015, art.64
distinctă OMEPA
0,2 S pentru energie activă şi 1 2 pentru energia activă şi 3
ORDIN 103/2015 art 39
pentru energie reactivă pentru energia reactivă

o dată la doi ani o dată la trei ani ORDIN 103/2015, art. 63

0,05V 0,5V ORDIN 103/2015, art.45

În cazul reţelelor electrice


trifazate care nu au neutrul
tensiunile şi curenţii de pe toate
legat direct la pământ, se ORDIN 103/2015, art.26,
cele trei faze, la joasă, medie şi
admite măsurarea utilizând alin1,2
înaltă tensiune
curentul electric de pe două
faze şi tensiunea dintre faze.

ORDIN 103/2015, art.


o dată pe an o dată la doi ani
121

se utilizează pentru conectarea


se utilizează numai pentru
tuturor aparatelor de măsurare,
conectarea contoarelor, inclusiv a ORDIN 103/2015, art.28
cu dimensionarea
celor martor.
corespunzătoare a circuitelor

utilizate pentru măsurarea


utilizate pentru măsurarea
energiei electrice tranzitate prin
energiei electrice tranzitate prin
punctele de delimitare dintre
punctele de delimitare dintre
reţeaua electrică de interes
reţeaua electrică de interes public ORDIN 103/2015, art 21,
public şi instalaţiile de utilizare
şi instalaţiile de utilizare ale a
ale utilizatorilor racordaţi la
utilizatorilor racordaţi la înaltă şi
înaltă şi medie tensiune, cu
medie tensiune, cu puterea
puterea aprobată mai mare sau
aprobată mai mare de 1 MW
egală cu 1 MW
utilizate pentru măsurarea energiei
utilizate pentru măsurarea
electrice tranzitate prin punctele
energiei electrice tranzitate prin
de măsurare din reţeaua electrică
punctele de delimitare dintre
de joasă tensiune cu puterea
reţeaua electrică de interes
aprobată mai mare de 1 MW, ORDIN 103/2015, art 21,
public şi instalaţiile de utilizare
precum şi punctele de măsurare b
ale utilizatorilor racordaţi
din reţeaua electrică de medie
medie tensiune, cu puterea
tensiune cu puterea aprobată mai
aprobată mai mare de
mică sau egală cu
1 MW
100 kW

racordaţi la joasă tensiune, cu


racordaţi la joasă tensiune, cu
consum mediu anual/producţie ORDIN 103/2015, art 78,
consum mediu anual mai mic
medie anuală mai mare de 2.400 b
sau egal cu 1.200 kWh/an.
kWh/an;

utilizate pentru măsurarea energiei utilizate pentru măsurarea


electrice tranzitate prin punctele energiei electrice tranzitate prin
de delimitare dintre reţeaua punctele de delimitare dintre
electrică de interes public şi reţeaua electrică de interes ORDIN 103/2015, art 21,
instalaţiile de utilizare ale public şi instalaţiile de utilizare c
utilizatorilor racordaţi la joasă ale utilizatorilor racordaţi la
tensiune cu puterea aprobată mai joasă tensiune indiferent de
mică sau egală cu 100 kW. puterea aprobată

racordaţi la joasă tensiune, cu


racordaţi la joasă tensiune, cu
consum mediu anual/producţie ORDIN 103/2015, art 9,
consum mediu anual mai mic
medie anuală mai mare de 2.400 alin28
sau egal cu 1.200 kWh/an.
kWh/an;

0,35 V 0,25 V ORDIN 103/2015, art.69

ORDIN 103/2015, art.


o dată pe an o dată la trei ani
169
capabile să asigure date de
măsurare la intervale de 15
minute şi transmiterea
ORDIN 103/2015, art 77,
bidirecţională a acestora la cu citire locală
c
sistemul central de gestiune a
datelor de măsurare la fiecare 15
minute

Ansamblul de reguli prin care


Obligaţia unor persoane fizice sau
un terţ îşi exercită dreptul de a
juridice de a consuma energie
se racorda şi de a folosi, în LEGE 123/2012 art.3
electrica achiziţionata de pe piaţa
condiţiile legii, reţelele pct.1
de energie electrica in regim
electrice de transport şi
concurenţial
distribuţie;

doar de natură comercială tehnice şi comerciale LEGE 123/2012art.70

Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de


LEGE 123/2012art.3
Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
pct.2
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
emise si a sistemului de LEGE 123/2012art.93
Gestiunea patrimoniului public pORDIN 20/2004uri si tarife alin 1 lit5,24,25; alin 3
in vigoare in sectorul energiei lit a
electrice

LEGE 123/2012 art.15


drept de proprietate drept de servitute legală
alin.3

combinată a energiei electrice LEGE 123/2012 art.3


doar a energiei termice
si termice pct.9

Operatorul de Transport si de ORDIN 128/2008


Operatorul de distribuţie
Sistem art.6.2.2. lit.i
este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure accesul
reţea numai pentru producători de la reţea, conform LEGE 123/2012 art.46
energie electrică din surse reglementărilor autorităţii alin.1
regenerabile competente

Utilizează energie electrică pentru


cumpără energie electrică
funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum casnic,
electrocasnice din propria LEGE 123/2012art.3
excluzând consumul pentru
locuinţa, precum si pentru pct.15
activităţi comerciale sau
realizarea de activităţi comerciale
profesionale
sau prestarea de servicii
cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă
consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie electrică LEGE 123/2012art.3
a revinde surplusul pe piaţa de de la care cumpără energie pct.12
energie electrica electrică

Zona adiacenta liniei electrice


zona de protecţie si zona de LEGE
aeriene situata la 10 m deasupra
siguranţa 123/2012art.3pct.21
acesteia
operatorului de distribuţie în
LEGE 123/2012art.51
ministerului de resort executarea contractului de
alin 1
concesiune

sustragerea de energie electrică


LEGE 123/2012art.58
constatată prin hotărâre neplata facturilor
alin 4 lit.a, b
judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


constatată prin hotărâre
consumarea unei cantităţi de
judecătorească definitivă, LEGE 123/2012art.58
energie mai mare decât cea
neplata facturilor sau în alte alin 4 lit.a,b,c
contractată
situaţii prevăzute de legislaţia
în vigoare.

furnizorul este îndreptăţit să


solicite unui client final
clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii LEGE 123/2012art.58
contractul de furnizare financiare pentru o perioadă de alin 5
consum echivalent de
maximum un an

energiei electrice şi al energiei


doar al energiei termice LEGE 123/2012art.1
termice produse în cogenerare

reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea


LEGE 123/2012art.3
linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la 110
pct.64
110 kV kV inclusiv

atât autorizaţii de înfiinţare


pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare
capacităţi energetice de
pentru realizarea de noi capacităţi LEGE 123/2012 art.10
producere a energiei electrice,
energetice de producere a energiei alin 1 si 2 pct a
cât şi licenţe pentru exploatarea
electrice
comercială a capacităţilor
energetice

ce deţine, sub orice titlu, o


reţea electrică de distribuţie şi
Care întreţine si dezvolta reţeaua care răspunde de exploatarea,
LEGE 123/2012art.3
electrica de transport al energiei de întreţinerea şi, dacă este
pct.39
electrice necesar, de dezvoltarea reţelei
de distribuţie într-o anumită
zonă
prin contracte bilaterale, la
LEGE
Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau stabilite
123/2012art.23.alin.4
prin oferte-tip

ansamblul instalaţiilor
Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate
electroenergetice interconectate prin care se realizează
LEGE
prin care se realizează numai producerea, transportul,
123/2012art.3.pct.77
transportul şi distribuţia energiei conducerea operativă,
electrice distribuţia, furnizarea şi
utilizarea energiei electrice

negociate cu solicitantul reglementate de ANRE ORDIN 59/2013 art.35

deține adeverință de electrician


desfăşoară activităţi de realizare autorizat și desfăşoară activităţi
de instalații electrice, pe cont de realizare de instalații
ORDIN 11/2013
propriu, fără a deține adeverință electrice într-o formă care nu
de electrician autorizat este prevăzută în regulamentul
de autorizare

numai conform reglementărilor


de către operatorul de distribuţie ORDIN 11/2013
emise de ANRE

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

încălcarea de către participanţii la


piaţa de energie electrică a încălcarea prevederilor LEGE 123/2012 art.93
reglementărilor tehnice şi/sau legislaţiei muncii pct.3, 5
comerciale emise de ANRE

Să transmită la ANRE o cerere


Să transmită la ANRE o cerere şi şi documentaţie anexată, din
documentaţie anexată, din care să care să reiasă atât calificarea
ORDIN 11/2013
reiasă doar experienţa practică în cât si experienţa profesională
domeniul instalaţiilor electrice în domeniul instalaţiilor
electrice

linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a


LEGE 123/2012 art.10
energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
alin 1 lit a
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacităţii


energetice de producere a LEGE 123/2012art.10
administrarea pieţelor centralizate
energiei electrice si energiei alin 2 lit.e, f
termice in cogenerare
ORDIN 20/2004ehnologizarea
Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere, LEGE 123/2012art.10
producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a alin 2 lit.a
a energiei electrice
energiei electrice

prestarea serviciului de transport LEGE 123/2012art.10


Prestarea serviciului de sistem
al energiei electrice alin.c, d

Activitatea de instruire
profesională a personalului care
activitatea de furnizare a LEGE 123/2012art.10
lucrează in instalaţiile electrice
energiei electrice lit.g
din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

Legitimaţia/Adeverinţa de
Legitimaţia/Adeverinţa de
electrician autorizat este
electrician autorizat este declarată
declarată nulă, într-un ziar
nulă, într-un ziar local şi titularul
local şi titularul achită un tarif ORDIN 11/2013
achită o penalitate în cuantum de
de emitere a duplicatului,
200 RON indiferent de gradul şi
conform prevederilor din
tipul de autorizare
regulamentul de autorizare

Un document obligatoriu, care


trebuie întocmit corelat cu
documenteie ,,Experienţă
Nerelevant ORDIN 11/2013
profesională" și ,,Pagina de
informaţii anexate cererii de
autorizare"

va fi prezentață ANRE pentru a


fi vizată, la termenul prevăzut,
va fi prezentață ANRE pentru a fi
după achitarea în prealabil a
vizată, la termenul prevăzut, după
tariful de vizare, care ORDIN 11/2013
susținerea în prealabil a unui nou
reprezintă 50% din tariful de
examen
acordare a respectivului tip şi
grad de autorizare

Autoritatea Naţionala de
Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA ORDIN 45/2016
Energiei

Autoritatea Naţionala de
Operatorii de distribuţie
Reglementare in domeniul ORDIN 11/2013
concesionari
Energiei
ORDIN 20/2004ehnologizarea Reviziile si reparaţiile curente
LEGE 123/2012 art.10
capacităţilor energetice de efectuate asupra capacităţilor
alin.1
producere existente energetice

4 ani 5 ani ORDIN 11/2013

ANRE - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea


LEGE 123/2012art.19
Reglementare în domeniul Naţională de Reglementare in
alin 2
Energiei domeniul Serviciilor Comunale

o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si


electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie LEGE 123/2012art.3
care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale pct.6
de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional

Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE ORDIN 11/2013

prin vizarea la termen de către


ANRE a adeverinței de electrician pe bază de examen ORDIN 11/2013
autorizat

LEGE 123/2012art.36
ANRE Operatorul de distribuţie local
alin7 lit i

activităţile şi serviciile publice de


bunurile utilizate în activitatea
interes naţional din domeniul LEGE 123/2012art.19
de furnizare a energiei electrice
energiei electrice.

nerespectarea de către producători


LEGE
a obligaţiilor de producere şi/sau
sustragerea de energie electrica 123/2012art.93.pct.28 si
de ofertare conform prevederilor
art 26
legale

modificarea fără drept a


Nerespectarea reglementărilor
componentelor instalaţiilor LEGE 123/2012art.92
emise de ANRE
energetice

Ministerul de resort ANRE ORDIN 45/2016

racordaţi la joasă tensiune, cu


racordaţi la joasă tensiune, cu
consum mediu anual/producţie ORDIN 103/2015, art 78,
consum mediu anual mai mic
medie anuală mai mare de 2.400 c
sau egal cu 1.200 kWh/an.
kWh/an;
este obligat să achiziţioneze
poate achiziţiona energie
energia electrică la pORDIN LEGE
electrică doar de pe piaţa
20/2004uri de achiziţie 123/2012art.3pct.12
reglementata
reglementate

Ministerul Economiei şi ORDIN 128/2008


ANRE
Finanţelor art.1.1.2

asigurarea protecţiei mediului,


prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării surselor LEGE 123/2012art.71
faţă de producerea separată a regenerabile alin.2 lit.c si d
energiei electrice şi termice

tuturor operatorilor de
la care acţionar majoritar nu este ORDIN 128/2008
distribuţie, indiferent de
statul român art.9.1.1.
acţionarul majoritar
Autorităţii Naţionale de
Ministerului de resort Reglementare în domeniul LEGE 123/2012art.6 lit.b
Energiei

LEGE 123/2012art.16
prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a Guvernului
alin.2

Neplata abonamentului radio- LEGE 123/2012art.58


neplata facturilor
tv alin 4 lit.b

Întreruperile programate,
Debranşarea consumatorilor rău- pentru executarea lucrărilor de
ORDIN 11/2016 art,16
platnici de la relele electrice de dezvoltare, ORDIN
alin 1
distribuţie 20/2004ehnologizare şi
mentenanţă

20 zile calendaristice de la data 30 zile calendaristice de la data


ORDIN 59/2013, art.26,
depunerii documentaţiei complete depunerii documentaţiei
alin (1)
de către utilizator complete de către utilizator

racordare ilegală la reţeaua de LEGE 123/2012art.58


neplata facturilor
distribuţie alin 4 lit.a,b,c

Consum de energie mai mare


decât cel aferent puterii LEGE 123/2012art.58
Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic de alin 4 lit.a,b,c
racordare

furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale cărui


pentru a presta serviciul universal acţiuni sau părţi sociale sunt LEGE 123/2012art.3 pct
de furnizare în condiţii specifice deţinute în totalitate de statul 27
reglementate; român
ORDIN 103/2015, art 77,
subcategoria C2 subcategoria C3
alin 2

Energia electrică obţinută prin LEGE 123/2012art.67 lit


energia eoliană
arderea combustibililor fosili a

LEGE 123/2012art.93
Contravenţie Abatere
pct.3

50 s 30 s ORDIN 20/2004 art.39

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul LEGE 123/2012art.3
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor pct.33
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora

poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună, ORDIN 64/2014, art 72,
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni alin 3

pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de energie ORDIN 64/2014,art.


absorbite sub 2000 W electrică 80,alin.2 (iv)

ORDIN 59/2013,
nu este obligatorie este obligatorie
art5.2.b; 6.3.c

ANRE - Autoritatea Naţională de ANRSC - Autoritatea


LEGE 123/2012art.65
Reglementare în domeniul Naţională de Reglementare in
alin1
Energiei domeniul Serviciilor Comunale

Monitorizează siguranţa in
funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea LEGE 123/2012art.45
distribuţie, precum si indicatorii
energiei electrice furnizate lit.a, g
de performanta ai serviciului de
distribuţie

exploatează, ORDIN
20/2004ehnologizează,
exploatează, ORDIN
reabilitează si dezvolta
20/2004ehnologizează, LEGE 123/2012art.36
instalaţiile de măsurare si
reabilitează si dezvolta instalaţiile alin 7 lit a
contorizare a transferului de
din reţelele electrice de distribuţie
energie spre consumatorii
casnici
Persoana juridică proprietară a
Orice persoana care deţine, sub
reţelelor electrice de transport,
orice titlu o reţea electrica de LEGE 123/2012art.3
pe care le exploatează in baza
distribuţie si este titulara unei pct.40
licenţei pentru furnizarea
licenţe de distribuţie
energiei electrice

ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de
alimentare cu energie electrică LEGE 123/2012art.3
alimentare cu energie electrică
după capacitatea de a dispune pct.45
după puterile instalate
rapid de o anumita putere

operatorul de distribuţie care a


ANRE ORDIN 59/2013, art 74
emis avizul

instalaţiile din aval aferente


fiecărui punct de delimitare ORDIN 59/2013, Anexa
dacă există un singur proprietar
sunt legate electric între ele 1, pg 45
prin reţele ale utilizatorului.

să efectueze săpături de orice


să efectueze construcţii de orice
fel sau să înfiinţeze plantaţii în
fel în zona de siguranţă a
zona de siguranţă a reţelelor LEGE
instalaţiilor, fără avizul de
electrice de transport, fără 123/2012art.42.alin.a
amplasament al operatorului de
acordul operatorului de
transport şi de sistem
transport şi de sistem

să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica


reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate direct LEGE
să intervină în orice alt mod la cele ale reţelei electrice de 123/2012art.42.alin.f, d
asupra acestora transport

li se permite depozitarea de
li se interzice să limiteze sau să
materiale pe culoarul de trecere
îngrădească, prin execuţia de
si in zonele de protecţie si de
împrejmuire, prin construcţii ori LEGE
siguranţa ale instalaţiilor, fara
prin orice alt mod, accesul la 123/2012art.49.lit.a, f
acordul operatorului de reţea,
instalaţii al operatorului de
cu condiţia să fie proprietar al
distribuţie
terenului

elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la LEGE 123/2012art.54 si
operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes 25 alin 13
energiei electrice public
Determinarea soluţiilor de
promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la LEGE
şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes 123/2012art.2.alin.d, i
public

LEGE 123/2012art.93
Infracţiune Tentativa de infracţiune
pct.28

aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de


ORDIN 59/2013, art 1
ANRE resort

LEGE
2 utilizatori un utilizator
123/2012art.3.pct.65

LEGE 123/2012art.30
Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
alin 2 si 3

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes


naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu LEGE
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala cel 123/2012art.3.pct.66
kv mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii prin care se ansamblul de linii electrice


transmite energie electrică de la o destinate conectării unui LEGE
capacitate energetică de producere producător de energie electrica 123/2012art.3.pct.63
a energiei electrice la un utilizator de un utilizator al sau

nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice loc ORDIN 59/2013, art 5,
putere ceruta sub 100 kW de producere nou lit b

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
teritoriul naţional; SEN constituie
electrice interconectate, LEGE
infrastructura de bază utilizată în
indiferent de nivelul de 123/2012art.3.pct.77
comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică

Da, doar sub aspectul stabilirii


LEGE 123/2012art.1.alin
Nu preţului de vânzare e energiei
2 lit.bpct.77
electrice produse

contravenţie sau infracţiune, LEGE 123/2012art.92


infracţiune
după caz alin.2

în termen de 6 luni de la emitere, în termen de 12 luni de la


ORDIN
dacă nu a fost încheiat contractul emitere, dacă nu a fost încheiat
59/2013,art.33,lit b
de racordare; contractul de racordare;
sa stabilească un sistem de
să obţină toate avizele,
comunicare cu consumatorii de
acordurile şi atestatele LEGE 123/2012 art.13 lit
energie electrică ce vor fi
prevăzute de lege pentru b
alimentaţi din instalaţiile electrice
realizarea obiectivului autorizat
aflate în construcţie

LEGE 123/2012art.77 a
Ministerului de resort Cancelariei Primului-ministru
si b

zona adiacentă capacităţilor


zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în
energetice, extinsă în spaţiu, în
care se instituie restricţii şi
care se introduc interdicţii LEGE 123/2012art.3
interdicţii în scopul asigurării
privind regimul construcţiilor, pct.82
funcţionării normale şi pentru
dar nu şi pentru proprietarii
evitarea punerii în pericol a
terenurilor din această zonă
persoanelor, bunurilor şi mediului

zona adiacentă capacităţilor


zona adiacentă capacităţii
energetice, extinsă în spaţiu, în
energetice, extinsă în spaţiu, în
care se instituie restricţii şi
care se introduc interdicţii LEGE 123/2012art.3
interdicţii în scopul asigurării
privind regimul construcţiilor, pct.83
funcţionării normale şi pentru
dar nu şi pentru proprietarii
evitarea punerii în pericol a
terenurilor din această zonă
persoanelor, bunurilor şi mediului

centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe ORDIN 59/2013, Anexa
proprietate asupra terenului, in
palier 2, art2.3
exteriorul construcţiei

ORDIN 59/2013 art.18


patru luni o lună
alin.4

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice de
utilizatorii de tip distribuitori,
medie sau joasă tensiune, ORDIN 102/2015 art.12
indiferent de tensiunea reţelei la
indiferent de puterea solicitată, lit.a
care se racordează
dacă soluţia de racordare este
unică şi/sau evidentă
locurile de consum şi/sau de
producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor
locurile de consum existente instalaţiilor de utilizare şi/sau
pentru care se solicită un spor de al proceselor tehnologice,
putere ce poate fi acordat prin impun necesitatea unei analize ORDIN 102/2015 art 15
instalaţiile de racordare existente, pentru stabilirea impactului lit g
indiferent de tensiunea reţelei la racordării asupra reţelei şi a
care sunt racordate. celorlalţi utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

locurile de consum şi/sau de


locurile de consum individuale ale producere care se racordează la
ORDIN 102/2015 art 15
utilizatorilor de tip clienţi casnici, reţele electrice având tensiunea
lit. a
indiferent de puterea solicitată nominală de 110 kV sau mai
mare;

nu, zonele de protecţie şi


siguranţă se stabilesc doar pentru
da ORDIN 4/2007 art.11
liniile electrice de medie şi înaltă
tensiune

numărul de personal calificat


alocat executării lucrărilor de tipul constructiv al acestuia ORDIN 4/2007 art.17
mentenanţă
nu se delimitează zona de
tensiunea cea mai înaltă din
siguranţă a acestui tip de ORDIN 4/2007 art.16
cadrul acesteia
capacitate energetică
egală cu conturul fundaţiei
egală cu conturul fundaţiei
stâlpului şi proiecţia pe sol a ORDIN 4/2007 art.17
stâlpului
platformei suspendate

nu, zonele de protecţie şi


siguranţă se stabilesc doar pentru da ORDIN 4/2007 art.11
liniile electrice

minimizarea riscurilor pentru


siguranţa persoanelor şi a
protecţia capacităţilor energetice ORDIN 4/2007 art.9
bunurilor din apropierea
capacităţii energetice

egală cu conturul fundaţiei


până în prezent, nu s-a
pilonului de susţinere la care se ORDIN 4/2007 art.15
reglementat
adaugă 0,2 m de jur-împrejur

racordarea la reţelele electrice de calitatea execuţiei instalaţiilor


ORDIN 59/2013
interes public interioare ale clădirilor civile
parcurgerii în prealabil a unei
înregistrării unei acţiuni în justiţie procedurii de mediere la ORDIN 45/2016
nivelul Ministerului Economiei

de autoritatea competentă
conform reglementărilor în întotdeauna în justiţie ORDIN 45/2016
vigoare

Desfăşurarea de activităţi fără


contracte legale, în vigoare
Desfăşurarea activităţii în baza (contract de muncă individual
unei adeverințe (legitimații) de semnat cu un angajator sau
ORDIN 11/2013
electrician autorizat emisă în urmă contract de prestări servicii, în
cu 4 ani cazul în care este persoană
fizică autorizată în condițiile
legii)

promovării unui concurs de


unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de ORDIN 11/2013
comisii ANRE
locuri

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
electrice cu putere instalată oricât electrice cu putere instalată
ORDIN 11/2013
de mare este tehnic realizabilă şi maximă de 100 kW şi la o
la o tensiune nominală mai mică tensiune nominală de cel mult
de 220 kV 110 kV

5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B şi


ORDIN 11/2013
IV şi V) C)

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013
tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic ORDIN 11/2013
realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

B C ORDIN 11/2013

Să realizeze lucrări de instalaţii


Să proiecteze instalaţii electrice în electrice în baza unor
cazul în care nu deţine o documentaţii de proiectare ORDIN 11/2013
autorizaţie de tip A realizate de alţi electricieni
autorizaţi
Să realizeze lucrări de instalaţii
să execute lucrări, manevre sau electrice în baza unor
intervenţii sub orice formă în documentaţii de proiectare ORDIN 11/2013
instalaţiile operatorilor de reţea realizate de alţi electricieni
autorizaţi

într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui ORDIN 11/2013
rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie practică

Trebuie să îndeplinească
condiţiile de calificare si Trebuie sa fi fost autorizaţi în
experienţă profesionale, cumulate, prealabil în baza Ordinului ORDIN 11/2013
pentru fiecare tip şi susţin un MIC nr34 din 1999
singur examen

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la o ORDIN 11/2013
realizabilă, la o tensiune nominală
tensiune nominală maximă de
maximă de 220 kV
20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de


De tip U (universal) pentru
tip B (pentru executare) de ORDIN 11/2013
instalaţii electrice de utilizare
instalaţii electrice

Minim 12 de puncte la
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15 de ORDIN 11/2013
puncte la aplicaţia numerică puncte la chestionar şi 3 puncte
pentru gradele II, III şi IV la aplicaţia numerică pentru
gradele III şi IV

Nu sunt definite tipuri de


De tip A sau B pentru proiectare
autorizare, ci doar grade de ORDIN 64/2014,art.2
şi respectiv executare
autorizare

Avertizarea în scris cu ORDIN


ORDIN 20/2004ragerea
20/2004ragerea autorizării
autorizării acordate pe o perioadă ORDIN 11/2013
acordate la prima abatere
de până la doi ani
constatată

Are obligaţia de a participa la


recepţia şi la punerea în funcţiune
Are dreptul de a racorda la
a instalaţiei electrice de utilizare
SEN noi puncte de consum,
proiectată/ executată, chiar dacă
urmând a solicita acordul ORDIN 11/2013
nu i se solicită acest lucru de către
operatorului de reţea după
beneficiarul sau operatorul de
recepţia la terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare;
De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi puncte
electrice de utilizare proiectată/
de consum, urmând a solicita
executată, în cazul în care i se
acordul operatorului de reţea ORDIN 11/2013
solicită acest lucru de către
după recepţia la terminarea
beneficiarul sau operatorul de
lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să semneze documentaţii de
Să execute sau să coordoneze
proiectare chiar dacă nu sunt
execuţia instalaţiilor electrice
realizate de el, astfel încât ORDIN 11/2013
de orice putere sau tensiune
proprietarul să poată demara cât
tehnic realizabilă
mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii
Să execute instalaţii electrice
electrice doar conform gradului
doar conform gradului si tipului
si tipului de autorizare, având ORDIN 11/2013
de autorizare şi să respecte
în vedere că experienţa practică
prevederile din proiect
îi permite acest lucru

orice persoană fizică sau


juridică ce cumpără energie LEGE 123/2012art.3
orice client casnic
electrică pentru consum pct.13
propriu

echivalente numai în cazul LEGE 123/2012art.3


echivalente;
consumatorilor casnici pct.13

numai răspunderea numai răspunderea


administrativă, conform contravenţională, conform ORDIN 45/2016 Art. 32
prevederilor legale în vigoare prevederilor legale în vigoare

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
sau în folosinţă, conform ANRE nu are competenţa de a
prevederilor Regulamentului, ORDIN 20/2004rage ORDIN 45/2016
dotarea tehnică minimală Atestatele emise
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut
Operatorul economic nu a
respectat o măsură de
ANRE nu poate dispune ORDIN conformare dispusă de ANRE
ORDIN 45/2016
20/2004ragerea atestatelor emise cu privire la îndeplinirea unei
obligaţii care îi revine în
calitate de titular de atestat;

Dacă gradul de satisfacţie anual al


beneficiarilor se situează, în
ANRE nu poate dispune
ultimii 3 ani consecutivi de
ORDIN 20/2004ragerea ORDIN 45/2016
valabilitate ai atestatului, sub
Atestatelor emise
valorile de referinţă stabilite de
ANRE

Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de lucrări


de lucrări pe niveluri de joasă şi de încercări de echipamente ORDIN 45/2016
medie tensiune electrice

poliţişti, jandarmi sau poliţişti


reprezentanţii împuterniciţi ai locali, împreună cu sau fără LEGE 123/2012art.93
autorităţii competente reprezentanţii împuterniciţi ai alin.3lit a, b
operatorilor de reţea

De 5 ani Provizorie, de la 1 la 12 luni ORDIN 45/2016 Art.9, al 1

Este permisă pentru instalaţiile


Constituie doar abatere ORDIN 11/2013
electrice de utilizare

Poate solicita atestat doar


Nu poate solicita ANRE emiterea pentru efectuarea de lucrări de
ORDIN 45/2016
unui atestat încercări de echipamente
electrice

prestează serviciul de distribuţie


asigură serviciul public de
doar pentru utilizatorii reţelelor
distribuţie a energiei electrice
electrice de distribuţie cu care au ORDIN 128/2008 art.1.4
doar consumatorilor de energie
încheiat un contract de furnizare a
electrică vulnerabili
energiei electrice

ANRE - Autoritatea Naţională de


ORDIN 128/2008
Reglementare în domeniul CN TRANSELECTRICA SA
art.1.5.1
Energiei

ofertele de producţie de energie


natura surselor de producere a ORDIN
electrică ale producătorilor
energiei electrice 128/2008art.5.4.1 lit.a, b
existenţi
50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4% ORDIN 11/2016art.23

10% 12% ORDIN 11/2016 art.25

pentru mediul rural, în condiţii pentru mediul rural, în condiţii


ORDIN 11/2016art.16
normale de vreme, în maximum normale de vreme, în
lit.b
12 ore maximum 24 ore

În termenul standard de 20 zile ORDIN 11/2016art.27


În termen de 5 zile lucrătoare
calendaristice alin.1, 2

În reglementările aprobate nu
ORDIN 11/2016art.27
În termen de 3 zile lucrătoare există nici o prevedere cu
alin.1
privire la acest aspect

ORDIN
maxim 10 ani 4 ani
128/2008art.5.4.1 lit.a, b

ORDIN 128/2008
5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
art.5.1.4

ANRE, în calitate de
administrator al Codului tehnic ORDIN 128/2008
Operatorii de distribuţie
al reţelelor electrice de art.5.1.1
distribuţie (Codul RED)

Aprobarea tarifelor de
Dispecerizarea energiei electrice distribuţie a energiei electrice, ORDIN 128/2008
la nivel naţional stabilite în funcţie de structura art.3.2.1 lit a
cheltuielilor
Asigurarea tranzitării energiei
electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei ORDIN 128/2008
cererea şi cu informarea OTS, în electrice la nivel naţional art.3.2.1 lita, c
anumite cazuri

Stabilirea responsabilităţilor şi
Stabilirea unui set de reguli şi
obligaţiilor operatorilor de
norme în vederea asigurării ORDIN 128/2008
distribuţie şi ale tuturor
accesului utilizatorilor la art.1.2.3 lit a
utilizatorilor reţelelor electrice de
reţelele electrice de transport
distribuţie

Stabilirea cerinţelor tehnice Stabilirea Standardului de


ORDIN 128/2008
pentru racordarea utilizatorilor la performanţă pentru serviciul de
art.1.2.3 lit c
reţelele electrice de distribuţie distribuţie a energiei electrice

Stabilirea interfeţelor şi a
Stabilirea unui set de reguli şi fluxurilor informaţionale dintre
norme în vederea asigurării operatorii de distribuţie şi ORDIN 128/2008
accesului utilizatorilor la reţelele operatorul de transport şi de art.1.2.3 lit d, e
electrice de transport sistem şi utilizatorii reţelelor
electrice de distribuţie

maximum 10 zile
maximum 30 zile calendaristice ORDIN 59/2013, Art 18, Al 2
calendaristice

Obligaţia ca în termen de
maximum 10 zile calendaristice
de la primirea unei solicitări de
Asigurarea integrală, din surse
contractare a serviciului de
proprii de producere a energiei ORDIN 128/2008
distribuţie din partea unui titular
electrice corespunzătoare art.3.2.2.
de licenţă sau consumator
pierderilor tehnice din reţele
racordat la RED, să facă o ofertă
şi în cazul acceptării acesteia, să
încheie contractul

Asigurarea integrală, din surse


Administrarea informaţiilor
proprii de producere a energiei ORDIN 128/2008 art.
necesare pentru funcţionarea şi
electrice corespunzătoare 3.2.2 si 3.2.3.
dezvoltarea RED
pierderilor tehnice din reţele
De a stabili şi a impune regulile şi De a promova si impune
cerinţele minime de ordin tehnic regulile şi cerinţele de ordin
pentru operatorii de distribuţie tehnic minimale pentru o
ORDIN 128/2008
(OD) şi utilizatorii ORDIN funcţionare sigură, stabilă şi
art.1.2.1
128/2008în vederea realizării unei economică a reţelelor electrice
funcţionări sigure, stabile şi de transport în beneficiul
economice a acestor reţele tuturor utilizatorilor acestora

Evenimente accidentale
ORDIN 11/2016art.5
Forţă majoră determinate de angajaţii
lit.a
operatorului de distribuţie

funcţionare anormală a ORDIN


128/2008determinată de către
Evenimente accidentale OTS, în condiţiile în care OD a
ORDIN 11/2016art.5
determinate de angajaţii luat toate măsurile pentru
lit.a, b
operatorului de distribuţie limitarea efectelor cauzei care
a determină funcţionarea
anormală

în cazul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică
ORDIN 11/2016art.5
pentru efectuarea de revizii în în situaţii de forţă majoră
lit.a
instalaţiile operatorului de
distribuţie

prin regimul lor de funcţionare să


nu introducă perturbaţii
inacceptabile, conform
să aibă contracte de furnizarea
normativelor în vigoare, care să ORDIN 11/2016art.3
a energiei electrice încheiate cu
afecteze funcţionarea ORDIN lit.a, b
operatorul de distribuţie
128/2008sau alimentarea altor
utilizatori ORDIN 128/2008din
zonă

să aibă instalaţii electrice care


să aibă contracte de furnizare a funcţionează la tensiunea
ORDIN 11/2016art.3
energiei electrice încheiate cu nominală alternativă în gama
lit.c
operatorul de distribuţie 20 kV - 400 kV şi la frecvenţa
de 50 Hz

Debranşarea consumatorilor
ORDIN 11/2016art.4
calitatea tehnică a energiei rău-platnici de la reţelele
lit.a, b
electrice distribuite electrice de distribuţie
Debranşarea consumatorilor
ORDIN 11/2016art.4
Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
lit.c
electrice de distribuţie
Întreruperile programate, ca
reclamaţiile utilizatorilor privind ORDIN 11/2016art.4
urmare a lucrărilor planificate
calitatea curbei de tensiune lit.a, c
de exploatare şi mentenanţă

reclamaţiile utilizatorilor privind ORDIN 11/2016art.4


Furnizarea energiei electrice
calitatea curbei de tensiune lit.c

Debranşarea consumatorilor rău- Evenimentele accidentale


ORDIN 11/2016art.4
platnici de la relele electrice de produse de terţi asupra reţelelor
lit.a
distribuţie electrice din patrimoniul public

Întreruperile programate, ca
continuitatea alimentării cu ORDIN 11/2016art.4
urmare a lucrărilor planificate
energie electrică a utilizatorilor lit.a
de exploatare şi mentenanţă

24 de ore înainte de data stabilită 72 ore înainte de data stabilită ORDIN 11/2016art.12
pentru începerea lucrărilor. pentru începerea lucrărilor. alin 5

30 zile calendaristice în cazul 10 zile calendaristice în cazul ORDIN 59/2013, art.26,


racordării la medie tensiune racordării la joasă tensiune alin (1) si si art 5, alin5

da, dar numai după punerea


ORDIN 11/2016art.3
da sub tensiune a instalaţiei de
alin.2
utilizare

ORDIN 11/2016art.27
7 zile consecutive 10 zile consecutive
alin.3

criteriul economic si criteriul criteriul stabilităţii termice si


ORDIN 128/2008
stabilităţii termice în regim de dinamice în regim de
art.5.6.1 lit a, c
durata scurtcircuit

măsurarea energiei electrice pe


administrarea pieţei de energie piaţa en-detail (cu excepţia
ORDIN 20/2004 art.9
electrică punctelor de măsurare care se
încadrează in categoria A)
serviciul de transport al
măsurarea energiei electrice pe
energiei electrice şi serviciul de
piaţa angro de energie electrică, în ORDIN 20/2004 art.9
sistem, în calitate de operator
calitate de operator de măsurare
de transport şi de sistem (TSO)

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Elaborat de ANRE şi aprobat


ORDIN 20/2004
Ordin al Ministrului Energiei prin Hotărâre a Guvernului

Autoritatea Naţională de
Ministerul Economiei şi
Reglementare în domeniul ORDIN 20/2004 art.13
Finanţelor
Energiei

stabilirea cerinţelor tehnice


stabilirea cerinţelor tehnice pentru pentru grupurile
ORDIN 20/2004 art
grupurile nedispecerizabile dispecerizabile racordate la
reţeaua electrică de distribuţie

SC Electrica SA, inclusiv


CN Transelectrica SA LEGE 123/2012art.3 pct 69
actuale sau foste filiale
abaterea soldului SEN de la abaterea tensiunii de la
ORDIN 20/2004 art.43
valoarea de consemn valoarea nominala

funcţionale, care exprimă


ORDIN 20/2004
auxiliare activitatea operaţională a CN
art.27,28
TRANSELECTRICA SA

consumatorii nedispecerizabili,
care pot fi deconectaţi la
rezervele de putere ORDIN 20/2004 art.30
dispoziţia CN
TRANSELECTRICA SA

ORDIN 20/2004ehnologizarea
compensarea consumului
staţiilor electrice aflate în
propriu tehnologic (CPT) din ORDIN 20/2004 art.29
patrimoniul CN
reţeaua electrică de transport
TRANSELECTRICA SA

restaurarea funcţionării
administrarea pieţei de energie Sistemului Electroenergetic
ORDIN 20/2004 art.26
electrică, prin OPCOM Naţional după un colaps total
sau al unei zone
nivelul consumului propriu
calitatea curbelor de tensiune si de ORDIN 20/2004 Cap.
tehnologic (pierderi de energie
curent 3.1., 3.2., 3.3.
electrica)

în anumite cazuri se poate încheia


un singur contract de furnizare întotdeauna, pentru un singur ORDIN 64/2014,art.10,
pentru mai multe locuri de loc de consum alin2
consum

frecvenţa, forma undei de


metodologia de stabilire a
tensiune, respectiv conţinut de ORDIN 11/2016cap.III
tarifelor
armonici
minimum 3 luni si maximum 6 ORDIN 64/2014art.38
minimum 6 luni
luni alin.1

operatorul de reţea şi clientul ORDIN 64/2014 art.11


furnizor şi clientul final
final, în anumite situaţii alin 1, 2

condiţiile de exploatare şi realizarea conducerii ORDIN 59/2013, Anexa


întreţinere reciprocă a instalaţiilor operaţionale prin dispecer 1

ORDIN 59/2013, Anexa


operator de reţea si consumator furnizor si producător
1

pot fi utilizate la decontarea


nu pot fi utilizate la decontarea
energiei electrice cu furnizorul, în ORDIN 64/2014, alin 98
energiei electrice cu furnizorul
anumite situaţii, condiţionat

este obligat să prezinte


dacă este consumator sezonier, nu prognoze orare de consum
este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are relaţii LEGE 123/2012art.61
orare de consum furnizorului cu contractuale, numai dacă are un alin5
care are relaţii contractuale consum anual de energie mai
mare de 100 GWh

ORDIN
100 kW 200 kW
64/2014,art.7,lit.b

cu un preaviz de cel puţin 5 zile


ORDIN 64/2014 art 59
lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
lit a
noncasnici

fără încheierea contractului de


fără încheierea contractului de furnizare în situaţiile ORDIN 64/2014, art 10,
furnizare, pe bază de negocieri reglementate în mod distinct de alin 1
către autoritatea competentă.

ORDIN 64/2014,art.6,
clienţi finali noncasnici clienţi angros
pct.b
ansamblul format din contor şi
transformatoarele de măsurare
aferente acestuia, precum şi toate
doar transformatorul de LEGE 123/2012art.3
elementele intermediare care
măsurare pct.29
constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare

întotdeauna ca punctul unei reţele


electrice în care se află instalat întotdeauna ca punctul fizic în ORDIN 59/2013, Anexa
grupul de măsurare a energiei care este racordat un utilizator 1
electrice tranzitate

punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua electrica
ORDIN 59/2013, Anexa
se află instalat grupul de măsurare la care se racordează un
1
a energiei electrice utilizator

tranzacţiilor de pe piaţa angro de furnizorilor şi operatorilor de


ORDIN 64/2014,art.2
energie electrica reţea

sub 5 % din tensiunea de sub 10 % din tensiunea de ORDIN 11/2016 art.6


referinţă referinţă alin1

prin poştă, cu confirmare de ORDIN 64/2014, art.61,


numai telefonic
primire alin 1, a

rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă ORDIN 64/2014 art.33


a energiei electrice contravenţională lit c, d
oferta operatorului de reţea la aprobarea de către operatorul
cererea de racordare a de reţea a racordării ORDIN 59/2013, Anexa
solicitantului; utiizatorului în anumite 1, art.2.4, art.24
condiţii.

numai pentru un anumit titular al pe o perioadă de timp ORDIN 59/2013, Anexa


locului de producere/consum nelimitată 1,

numai dacă la locul de consum numai dacă puterea solicitată


respectiv se va consuma energie pentru a fi consumată din reţea ORDIN 59/2013, Anexa
electrică o perioadă de timp mai este de cel puţin 100 1, art.2.4/art.5.1/art.11
mare de 6 luni kW

operatorul de reţea
furnizor ORDIN 59/2013 art.15

se pot trimite prin poştă; se depun numai la registratura ORDIN 59/2013, art 12,
operatorului de reţea. (2)
un operator de distribuţie ORDIN 59/2013, Anexa
un furnizor
1-pg.46

datele tehnice si energetice


caracteristice locului de
autorizaţia de construire a
consum al utilizatorului,
obiectivului pentru care se
conform reglementărilor ORDIN 59/2013, art 14,
organizează şantierul, în termen
aprobate de autoritatea lit h
de valabilitate, in copie;
competentă, în vigoare la data
depunerii cererii de racordare, ;

categoria de utilizator din care puterea instalata a ORDIN 59/2013, art 14,
face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului (1)

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile de
face parte din instalaţia de
excepţie, când punctul de ORDIN 59/2013 ,Anexa
racordare;
măsurare este diferit de punctul 1-instalatia de rac
de delimitare;

pe bază de contract încheiat de


către operatorul de reţea cu un ORDIN 59/2013, art 44,
de către utilizator
operator economic atestat în (3)
condiţiile legii
dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
ORDIN 59/2013, art.18,
soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
alin 7
studiul de soluţie pentru utilizator.

racordarea afectează siguranţa nu sunt respectate normele


SEN, prin nerespectarea normelor tehnice privind delimitarea ORDIN 59/2013, art 27,
tehnice şi a standardelor de zonelor de protecţie şi de (1), Leg 123, art25, alin
performanţă prevăzute în siguranţă aferente capacităţilor 2
reglementările tehnice în vigoare energetice.

la solicitarea utilizatorului, este


nu este prevăzută de legislaţia ORDIN 59/2013, art10,
obligatorie pentru operatorul de
în vigoare. (2)
reţea;

de către toţi operatorii de


de către operatorii de
distribuţie, cu excepţia ORDIN 59/2013 ,
distribuţie concesionari, dar
operatorilor de distribuţie art.25,alin.2
numai în anumite cazuri
concesionari
actul de proprietate sau orice
alt înscris care atestă dreptul de
autorizaţia de construire a folosinţă asupra terenului,
ORDIN 59/2013, art. 14,
obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
(1), lit c, g
constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

Avizat de către operatorul de ORDIN 59/2013, art14,


Avizat de ANRE
reţea, anterior depunerii cererii lit b

prin furnizorul de energie prin împuternicit în numele şi


electrică în numele şi pe seama pe seama solicitantului, care ORDIN 59/2013 art.12
solicitantului, pentru locurile de poate fi un proiectant de alin 1 lit b, c
consum aferente clienţilor casnici specialitate

ORDIN 59/2013 art.18


trei luni nouă luni
alin.4

pentru o perioadă de timp,


aprobată de autorităţile în mod repetat, pentru o
ORDIN 59/2013, Anexa
competente, în scopul construirii, anumită perioadă de timp, la
1, loc de consum
reparării sau amenajării unor acelaşi loc de consum.
temporar
obiective

poate avea mai multe locuri de


nu poate avea mai multe locuri ORDIN 59/2013 , Anexa
consum în aceeaşi incintă sau
de consum. 1, loc de consum
zonă;

pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea ei ORDIN 59/2013, art 5,
racordată la reţeaua electrică; sub tensiune. alin1 si 2

două luni; ORDIN 102/2015 art 23,


patru luni.
alin. 4

orice proiectant de specialitate


ORDIN 59/2013, art 9,
operatorul de reţea (societate comercială atestată
lit c
pentru activităţi de proiectare)
locurile de consum şi/sau de
producere care se racordează la utilizatorii de tip distribuitori,
ORDIN 102/2015 art.12
reţele electrice având tensiunea indiferent de tensiunea reţelei
lit.c
nominală de 110 kV sau mai la care se racordează
mare;

locurile de consum care se


racordează la reţele electrice de locurile de consum individuale
medie sau joasă tensiune, ale utilizatorilor de tip clienţi ORDIN 102/2015 art 12
indiferent de puterea solicitată, casnici, indiferent de puterea lit c
dacă soluţia de racordare este solicitată
unică şi/sau evidentă

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau
al proceselor tehnologice,
utilizatorii de tip distribuitori,
impun necesitatea unei analize ORDIN 102/2015 art.12
indiferent de tensiunea reţelei la
pentru stabilirea impactului lit.d
care se racordează
racordării asupra reţelei şi a
celorlalţi utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii de tip distribuitori,


utilizatorii cu o putere de peste ORDIN 102/2015 art 15
indiferent de tensiunea reţelei la
25 kVA lit. a, b
care se racordează

locurile de consum şi/sau de


producere care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al locurile de consum şi/sau de
proceselor tehnologice, impun producere care se racordează la
ORDIN 102/2015 art 15
necesitatea unei analize pentru reţele electrice având tensiunea
lit. a, g
stabilirea impactului racordării nominală de 110 kV sau mai
asupra reţelei şi a celorlalţi mare;
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

locurile de consum care se locurile de consum având


racordează la reţele electrice de puterea maximă simultană
medie sau joasă tensiune, absorbită mai mică de 30 kVA, ORDIN 102/2015 art.15
indiferent de puterea solicitată, indiferent de categoria din care lit.f
dacă soluţia de racordare este fac parte din punct de vedere al
unică şi/sau evidentă activităţii lor
racordarea locurilor de consum
racordarea utilizatorilor racordaţi şi/sau de producere pe barele
la medie tensiune care deţin în de medie tensiune sau 110 kV ORDIN 102/2015 art.21
patrimoniu receptoare cu puteri ale staţiilor de transformare ale alin 3 lit.a, b
totale de peste 30 kVA operatorului de transport şi de
sistem

până în prezent, nu s-au


nu ORDIN 4/2007 art.11
reglementat

evenimentele accidentale
dispecerizarea energiei
determinate de angajaţii ORDIN 4/2007 art.9
electrice la nivel naţional
operatorului

4m 15 m ORDIN 4/2007 art.18

1m 15 m ORDIN 4/2007 art.18

81 m 25 m ORDIN 4/2007 art.18

100 m 55 m ORDIN 4/2007 art.18

da, indiferent de tensiunea doar LES având tensiunea


ORDIN 4/2007 art.11
nominală de funcţionare nominală de 220 kV

nu se delimitează zona de
coincid siguranţă a acestor tipuri de ORDIN 4/2007 art.17
capacităţi energetice

20 m de la limita zonei de
nu se normează ORDIN 4/2007 art.17
protecţie
minimizarea expunerii
capacităţilor energetice la riscuri cheltuieli minime de exploatare ORDIN 4/2007 art.8
tehnologice
asigurarea exploatării
micşorarea pierderilor în
corespunzătoare a capacităţilor ORDIN 4/2007 art.8
posturile de transformare
energetice

LEGE 123/2012art.76
de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
alin.3

15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare LEGE 123/2012art.58

ORDIN 59/2013, art14,


CN Transelectrica SA ANRE
lit b
ORDIN 64/2014art.10,
autoritatea competentă CN Transelectrica SA
alin 1

clienţilor noncasnici care nu au clienţilor noncasnici care au


ORDIN
dreptul la serviciul universal, în dreptul la serviciul universal,
64/2014,art.8,pct.b, alin2
anumite situaţii în anumite situaţii

condiţionat, pe baza mai multor condiţionat, pe baza mai multor


contracte de furnizare încheiate contracte de furnizare
ORDIN 64/2014,art.16,
cu furnizori diferiţi, dacă puterea încheiate cu furnizori diferiţi,
alin.1
aprobată este mai mare de 10 dacă puterea aprobată este mai
MW mare de 1 MW

pentru o perioadă ORDIN 64/2014art. 17,


între clientul final şi producător
nedeterminată alin.3

ORDIN 64/2014, art 102,


10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
alin 1

rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la ORDIN 64/2014,


incheierea unui act adiţional incheierea unui nou contract art.20,alin3

pot să opteze pentru orice sunt obligaţi să achite facturile


ORDIN 64/2014, art.51,
modalitate de plată pe care pentru energia electrică la una
litb.
furnizorul o pune la dispoziţie din casieriile furnizorului

trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea ORDIN 64/2014, art 28,
două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare alin 1

operatorul de reţea are dreptul să


se reziliază contractul de ORDIN 64/2014, art. 37,
întrerupă alimentarea cu energie
furnizare a energiei electrice alin 2
electrică a locului de consum

în cazul neînţelegerilor
precontractuale şi a
numai în cazul neînţelegerilor reclamaţiilor/disputelor apărute ORDIN 64/2014, art 45,
precontractuale în derularea contractului de alin 1
reţea/furnizare a energiei
electrice

nu poate încheia contract de


beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice ORDIN 64/2014, art 50,
preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă alin4
instanţă
operatorul de reţea înlocuieşte
se recalculează consumul de
grupul de măsurare defect, ORDIN
energie electrică pe o perioadă de
dacă este necesar, de regulă, pe 64/2014,art.102,alin 1
2 ani
cheltuiala sa

se asigură prin furnizorul de


se asigură prin furnizor ORDIN 64/2014,art.15
ultimă instanţă

este client industrial cu un


este client casnic cu venituri ORDIN 64/2014 art.56
consum mai mic de 1000kWh/
reduse alin.1 lit.b
lună
certifică îndeplinirea condiţiilor stabileşte condiţii tehnice de
de racordare la reţea prevăzute utilizare a reţelei după punerea ORDIN 59/2013,art.2,
într-un aviz tehnic de racordare sub tensiune a instalaţiei de alin 5
valabil utilizare.

cu durata de existenţă a
cu durata până la incheierea ORDIN 59/2013, art.59,
instalaţiilor de utilizare de la locul
contractului de racordare alin 1
de consum şi/ sau de producere.

la cererea scrisă a ORDIN 59/2013, art.57


pe bază de tarife reglementate
utilizatorului. alin 1
de comun acord de catre
operatorul de reţea şi utilizator, cu ORDIN 59/2013, art. 22
de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în alin1
vigoare

întotdeauna pe proprietatea
întotdeauna la bornele de ieşire ORDIN 59/2013, Anexa
utilizatorului, în exteriorul
din grupul de măsurare 2, art2.2
locuinţei

unui loc de consum şi/sau de


producere nou sau care se
oricărui loc de consum dezvoltă, cu o putere aprobată ORDIN 59/2013, art.31
totală pentru consum/evacuare
mai mare de 1 MW

în cel mult 3 luni de la data


la încheierea contractului de ORDIN 59/2013, art.31
emiterii avizului tehnic de
racordare alin
racordare
în cel mult 3 luni de la data
în termenul prevăzut în ORDIN 59/2013, art.31
emiterii avizului tehnic de
contractul de racordare. alin
racordare

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
ORDIN 59/2013 , art.40
de producere contribuie la suportarea costurilor de
alin d
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu o
acestor lucrări, cu o cotă inclusă cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
ORDIN 59/2013, art 44,
de producere contribuie la suportarea costurilor de
(3)
suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu o
acestor lucrări, cu o cotă inclusă cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

poate fi folosită ulterior pentru


rămâne în patrimoniul ORDIN 59/2013,
racordarea altor utilizatori, în
operatorului de reţea art.46,alin2
condiţii reglementate

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10 zile


calendaristice de la data depunerii calendaristice de la data
ORDIN 59/2013, art. 64,
de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
alin 4
reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
utilizare de reţea

cu respectarea condiţiei ca
tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii ORDIN 59/2013 Anexa
să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului 4, alin 1.2
de racordare

din amonte de punctul de ORDIN 59/2013, Anexa


din aval de punctul de delimitare
racordare 1

numai după încheierea cu


inainte de încheierea ORDIN 59/2013 art.44
operatorul de reţea a contractului
contractului de execuţie alin 6
de execuţie

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii ORDIN 59/2013 art.5
obiectivului de la locul de consum utilizatorului alin.2 lit.b
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.

în cazul schimbării titularului


locului de consum şi/ sau de
producere prin preluarea la schimbarea denumirii ORDIN 59/2013 art.5
obiectivului de la locul de consum utilizatorului alin.2 lit.b
şi/ sau de producere respectiv prin
cumpărare, moştenire etc.
operatorul de reţea poate impune
utilizatorul trebuie sa solicite
condiţia ca utilizatorul să solicite
emiterea unui nou aviz tehnic
actualizarea certificatului de
de racordare deoarece apare un
racordare, daca constată că este
loc de producere nou, a cărui ORDIN 59/2013, art.7 alin 1, pct b si alin 3
necesar să includă în certificatul
racordare la reţea trebuie
de racordare condiţii suplimentare
aprobata de către operatorul de
legate de racordarea
reţea
generatoarelor

altui operator de distribuţie


care deţine în apropierea
operatorului de transport şi de
locului de producere sau de ORDIN 59/2013, art 8(1)
sistem
consum o reţea electrică de
distribuţie

operatorul de reţea care a


elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
scrisă a utilizatorului este ORDIN 59/2013, Anexa
utilizatorului, conform soluţiei de
pentru o variantă de soluţie de 1
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de
reţea

proiectare, executare şi verificare


proiectare, executare şi
instalaţii electrice de curenţi slabi
verificare de instalaţii electrice ORDIN 45/2016 Art. 8
aferente clădirilor civile şi
de joasă tensiune
industriale;

având o putere electrică instalată având o putere electrică


de maximum 20 kW şi la o instalată de maximum 10 kW şi
tensiune nominală mai mică de 1 la o tensiune nominală mai ORDIN 11/2013
kV, numai dacîă deţine un atestat mică de 1 kV, fără a deţine un
emis de ANRE atestat emis de ANRE

în instalaţii electrice interioare


în instalații electrice interioare cu având o putere electrică
tensiunea nominală mai mică de 1 instalată de maximum 30 kW şi ORDIN 11/2013
kV, indiferent de puterea instalată la o tensiune nominală mai
mică de 1 kV

5 ani de la data emiterii 5 ani de la data ultimei vizări a


ORDIN 45/2016
atestatului acestuia.
n 1, pct b si alin 3