Sunteți pe pagina 1din 11

LUCRAREA PRACTICĂ №1

Tema: Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile comerciale


din Republica Moldova

Obiectivul: analiza activităţii băncilor comerciale în vederea completării


resurselor împrumutate prin atragerea depozitelor.

Indicaţii metodice:
1. Culeg informații de la banca comercială BC ”Moldindconbank” S.A. referitor la
condițiile de atragere a depozitelor de către aceasta.
2. Realizez analiza comparativă a 3 categorii de depozite (pentru termen de 6, 12, 18 luni)
din diferite bănci. Înregistrez datele în tabelele 1.1, 1.2, 1.3 .
3. Studiez rapoartele financiare și bilanțul băncii comerciale pentru ultimii 3 ani. Completez
tabelul 2 cu informații corespunzătoare.
4. Prezint grafic (prin diagrame):
a) structura depozitelor pentru ultimul an de referință;
b) evoluția depozitelor în perioada analizată.
5. Completez cererea de deschidere a unui cont de depozit.
6. Realizez un studiu de caz pentru un depozit cu capitalizare, reieșind din oferta propusă de
către banca analizată. Acesta prevede operațiuni de deschidere a depozitului, retragere
din cont/suplinirea contului și calculul dobânzii aferente.
7. Formulez concluzii referitoare la activitatea de atragere a depozitelor de către banca
comercială analizată.

3
1. B.C. ”Moldindconbank” " S.A. propune un spectru larg de depozite, care pot fi plasate în
lei moldoveneşti, dolari SUA şi EURO:
 Crescendo
 Simfonie
 Pensionar
 Acord
 Sonata
 Major
 Tango
 Multivalutar
 Jazz
 De Economii
 Pentru Copii

Actele necesare pentru deschiderea contului de depozit.


În cazul deschiderii depozitului personal de către deponent:
 actul de identitate al deponentului în original şi copia acestuia.
În cazul deschiderii depozitului de către o persoana împuternicită:
 actul de identitate al persoanei împuternicite în original şi copia acestuia;
 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
 procura în original sau copia acesteia autentificată notarial.
În cazul deschiderii depozitului de către părinţi sau tutore (curatore) persoanelor care
nu au atins majoratul, persoanelor limitate/lipsite de capacitatea de exerciţiu:
 actul de identitate al persoanei care prezintă actele deponentului în original şi
copie;
 certificatul de naştere al deponentului care nu a atins majoratul, sau
 copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
 actul autorităţii de tutelă şi curatelă – în cazul cînd deponentul este prezentat
prin tutore (curator);
 copia hotărîrii instanţei de judecată conform căreia persoana a fost declarată
limitată/lipsită de capacitatea de exerciţiu şi necesită instituirea tutelei
(curatelei) - în cazul cînd deponentul este prezentat prin tutore (curator).
Tipuri de depozite garantate şi negarantate

Fondul garantează depozitele ce au forma unui sold creditor care rezultă din fondurile existente
în conturile persoanelor fizice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce
urmează a fi restituit de către bancă în condiţii legale şi contractuale aplicabile, precum şi cele ce
au forma unei datorii către o persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creantă emis de
bancă. Informaţiile privind tipurile de depozite (operaţiuni bancare) garantate se găsesc în
materialele destinate informării publicului despre serviciile acordate de către bancă. Nu sînt
considerate depozite soldurile creditoare care servesc drept garanţie operaţiunilor efectuate de
bancă în numele deponentului.

4
Nu sînt garantate următoarele depozite:

a) depozitele administratorilor băncii;


b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minimum 5% din
capitalul ei;
c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul întîi şi al doilea ale persoanelor consemnate
la pct. a) şi b);
d) depozitele persoanelor fizice terţe care activează în numele persoanelor
consemnate la pct. a) şi b);
e) depozitele persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăţi
dependente, funcţii similare celor enumerate la pct. a) şi b);
f) depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la bancă dobînzi sau alte avantaje
financiare în condiţii preferenţiale;
g) depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie
1992, atît cele în vigoare, cît şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994,
luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992,
care sînt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti
ale cetăţenilor în Banca de Economii;
h) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu
Hotărîrea Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea
depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de economii a Moldovei;
i) titlurile de creanţă la purtator;
j) depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă plata
depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţa privind
legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
k) toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii.

Depozitele persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător nu cad sub incidenţa
Legii.

Nivelul plafonului de garantare

Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent) este 6 000 lei
moldoveneşti, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-au constituit la
bancă.

Modul de calculare a sumei garantate

Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor depozitelor
acestuia, inclusiv a dobînzilor datorate şi neplătite la data constatării indisponibilităţii
depozitelor. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului, mărimea obligaţiei băncii faţă de
acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate şi neplătite, faţă de bancă. În cazul unui
depozit comun, partea fiecărui deţinător, stipulată în contract, se ia în considerare la calcularea
mărimii obligaţiei băncii în funcţie de plafonul de garantare prevăzut la pct. 3 din prezentele
informaţii. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se
împarte egal între deponenţi.

5
Echivalentul în lei al depozitelor în valută străină se determină reieşind din cursul oficial al leului
moldovenesc faţă de valuta străină respectivă la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

Notă:

1. Lichidatorul – persoană numită de către Banca Naţională a Moldovei, care are atribuţii
depline şi exclusive de a conduce, a gestiona şi a controla banca, în cadrul procesului de
lichidare a băncii în legătură cu insolvabilitatea.
2. Depozit comun – depozit constituit de două sau de mai multe persoane fizice sau depozit
asupra căruia două sau mai multe persoane au dreptul de operare contra semnăturii uneia
sau a mai multor persoane care au constituit depozitul.

Plata compensaţiilor

Fondul poate mandata (împuternici) una sau mai multe bănci să plătească depozitele garantate.

Plata depozitelor garantate începe în cel mult 7 zile de la data recepţionării de la Lichidator a
Listei creanţelor aferente depozitelor garantate, conform art. 20 alin.(1) din Lege. În
circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul poate prelungi cu
cel mult 30 de zile termenul menţionat.

Fondul nu poate invoca limitele de timp menţionate pentru a nu garanta depozitul unui deponent
care nu a fost capabil să solicite la timp garanţia.

Notă: Lichidatorul transmite Fondului Lista creanţelor aferente depozitelor garantate în termen
de 5 zile de la data de retragere a licenţei băncii conform Legii instituţiilor financiare.

Încasarea compensaţiilor

Încasarea compensaţiei se face de către titularii de depozite. Compensarea plăţii depozitelor


deschise în favoarea unei persoane minore se efectuează către părinţii, adoptatorii sau
tutorii/curatorii acestuia.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată şi altor persoane în conformitate cu legislaţia


Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moştenitor, etc.).

În situaţia în care mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent este mai mică decît nivelul
plafonului garantat, Fondul va acorda deponentului o compensaţie egală cu mărimea obligaţiei
băncii.

În cazul în care mărimea obligaţiei este mai mare decît nivelul plafonului garantat, Fondul va
acorda deponentului o compensaţie egală cu nivelul plafonului de garantare.

Informarea deponenţilor

În situaţia în care depozitele devin indisponibile, adică nu pot fi restituite de bancă faţă de care s-
a intentat proces de insolvabilitate, Fondul publică la sediul tuturor unităţilor ei teritoriale şi în
cel puţin 2 ziare de circulaţie naţională o informaţie privind plata depozitului indisponibil,
6
perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze
plata, condiţiile şi formalităţile necesare obţinerii depozitelor garantate.

Exemplu de calcul a valorii dobînzii la depozit:


 Soldul depozitului – 10 000 MDL;
 Termenul depozitului – 6 luni;
 Rata dobînzii - 5.5% anual;
 Regimul ratei dobînzii – fix;
 Data deschiderii – 07.03.2014;
 Data scadenţei – 07.09.2014;
 Valoarea dobînzii: (10 000 MDL*5.5%)/(365 zile)*184 zile = 277.26 MDL
Notă: Prima şi ultima zi a termenului depozitului se consideră 1 zi de calcul a dobînzii.
Retragerea dobînzii poate fi efectuată pentru exemplul dat începînd cu data de 08.09.2014,
conform graficului de lucru al filialei.

2. Mersul lucrării
Tabelul 1.1

Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni

Banca Banca Banca

Criterii de comparație „Moldindconbank” „Banca de „ENERGBANK” S.A.


S.A. Economii” S.A
S.A

Suma minimă, lei 1000 1000 3000

Rata anuală a dobînzii, % 6,5 6,0


7,0

Modalitatea de calcul a
dobînzii Fără capitalizare Fără capitalizare Fără capitalizare

Modalitatea de fixare a ratei


dobînzii Fixă Flotantă Flotantă

Posibilitatea de suplinire a Da, cu suma minimală Da, cu suma minimală


Nu
contului de 500 lei, cu excepția
de 100 lei
ultimelor 2 luni
Posibilitatea de retragere din 50% cu excepția
Nu Nu
cont ultimelor 2 luni

7
Tabelu l.2

Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 12 luni

Banca Banca Banca

Criterii de comparație „Moldindconbank” „Banca de „ENERGBANK”


S.A. Economii” S.A.
S.A

Suma minimă, lei 1000 1000 3000


Rata anuală a dobînzii, % 7,5 8,0 Pînă la 7,3
Modalitatea de calcul a dobînzii Fără capitalizare Fără capitalizare Fără capitalizare
Modalitatea de fixare a ratei dobînzii Fixă Flotantă Flotantă
Da, cu suma
Posibilitatea de suplinire a contului Nu Da, cu suma minimală minimală de 500 lei,
de 100 lei cu excepția
ultimelor 2 luni
Posibilitatea de retragere din cont Nu 50% cu excepția
Nu
ultimelor 2 luni

Tabelul 1.3

Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 18 luni

Banca Banca Banca


Criterii de comparație „Moldindconbank” „Banca de „ENERGBANK”
S.A. Economii” S.A.
S.A

Suma minimă, lei 1000 1000 3000


Rata anuală a dobînzii, % 7,5 8,50 Pînă la 7,3

Modalitatea de calcul a dobînzii Fără capitalizare Fără capitalizare Fără capitalizare


Modalitatea de fixare a ratei dobînzii Fixă I-ul an Flotantă Flotantă
Da, cu suma
Posibilitatea de suplinire a contului Nu Da, cu suma minimală minimală de 500 lei,
de 100 lei cu excepția
ultimelor 2 luni
Posibilitatea de retragere din cont Nu 50% cu excepția
Nu
ultimelor 2 luni
8
3. Studiez rapoartele financiare şi bilanţul băncii comerciale pentru ultimii 3
ani. Completez tabelul 2 cu informaţii corespunzătoare.

Tabelul 2
Informații referitoare la activitatea de atragere a depozitelor a băncii comerciale
„Moldindconbank” S.A.

№ Categoria depozitului 2011 2012 2013


Lei % lei % Lei %
I Depozite la vedere cu dobândă
Depozite ale persoanelor 656908 86,20 22528 97.62 687719 78.11
fizice
Depozite ale persoanelor 105177 13.80 549 2.38 192753 21.89
juridice

Total depozite la vedere cu 762085 100 23077 100 880472 100


dobândă
II Depozite la termen cu dobândă
Depozite ale persoanelor 35029 98.70 26394 99.80 39586 98.79
fizice
Depozite ale persoanelor 461 1.30 83 0.20 485 1.21
juridice
Total depozite la termen 35490 100 26447 100 40071 100
cu dobândă
III Depozite la vedere fără dobândă
Depozite ale persoanelor 12693 9.18 2 2.20 5971 3.84
fizice
Depozite ale persoanelor 125626 90.82 89 97.80 149471 96.16
juridice
Total depozite la vedere 138319 100 91 100 155442 100
fără dobândă
TOTAL DEPOZITE 935894 X 49615 X 1075985 X

4. Prezint grafic (prin diagrame):


a. structura depozitelor pentru ultimul an de referinţă (2013) ;
b. evoluţia depozitelor în perioada analizată (2011-2013) .

9
a)

Fig.1

Sursa: Elaborat de autor în urma studierii rapoartelor financiare şi bilanţului băncii comerciale
B.C. "Moldindconbank” S.A., pentru ultimul an de referință (2013)

b)

Fig.2

Sursa: Elaborat de autor în urma studierii rapoartelor financiare şi bilanţului băncii comerciale
B.C. "Moldindconbank" S.A., pentru ultimii 3 ani
10
5. Completez cererea de deschidere a unui cont de depozit.

Directorului filialei Nr. _______________

a băncii comerciale „Moldindconbank” S.A..

_______________________________

CERERE DE DESCHIDERE A CONTULUI

Subsemnatul, __________________________________________________________________
rog să deschideţi contul:__________________________________________________ în numele
______________________________________________________actul de identitate seria_____
nr.___________, eliberat de _____________ la data de _________, cod fiscal_______________
[NE/REZIDENT] ________________________________________ adresa_________________
________________________________________________________tel/fax________________

Sunt cunoscut cu condiţiile depozitului, am primit extrasul din condiţiile depozitului şi dau
acordul:
- să fiu informat cu 15 zile pînă la data introducerii modificărilor, prin intermediul avizului afişat
în subdiviziunile băncii şi pe pagina oficială a Băncii;
- în cazul închiderii contului înaintea termenului stabilit, banca să-mi scadă din cont suma
dobînzii calculată în conformitate cu Condiţiile depozitului;
- la efectuarea operaţiunilor la contul de depozit să achit comision conform tarifelor aprobate de
Moldindconbank S.A.
- după expirarea termenului depozitului dobânda nu va fi calculată.
Iniţial depun suma de ____________________________________________________________
(numele, prenumele depunătorului)
„___”___________20__ Semnătura deponentului________________

MENŢIUNILE BĂNCII

A fost deschis la ____ ________________ 20____ contul de depozit:_____________________

Semnătura executorului _________________ Ştampila executorului

Documentele privind deschiderea contului au fost verificate ____ ____________ 20____


Semnătura persoanei responsabile _____________________

11
6. Studiu de caz

a) Am deschis un depozit la banca comercială ”Moldindconbank” S.A în suma de 15000 lei, cu


rata dobinzii 6 % anual pe termen de 6 luni. Dupa luna a 2-a am suplinit contul cu 1000 lei,
iar dupa luna a 3-a am retras 2000 lei.
De calculat rata efectivă a dobînzii.

Suma ∑(lei) la +/- Suma∑ (lei) la D, lei


luna încep. sfîrșitul lunii
Suplinire/
retragere
1 15000 - 15000 75
2 15075 +1000 lei 16075 80,38
3 16155,38 -2000 lei 14155,38 70,78
4 14226,16 - 14226,16 71,13
5 14297,29 - 14297,29 71,49
6 14368,78 - 14368,78 71,84

1.

2.

3. D tot. = D1+D2+D3+D4+D5+D6 = 75+80,38+70,78+71,13+71,49+71,84=


= 440,62 lei

4. def = = *100%= 3.11% * = 6,22%

Concluzie: Rata efectivă a dobînzii crește de la 6,0 % la 6,22 %, deci


crește cu 0,22 %.

12
7. Concluzii :

În baza analizei comparative a 3 bănci (“Moldindconbank” S.A.,“Banca de


Economii” S.A., “Energbank” S.A.) am constatat următoarele: “Moldindconbank”
S.A. deține un sistem eficient de atragere a depozitelor, oferind clienților săi o
gama largă și avantajoasă de servicii si posibilități de a investi banii și de a obține
profit lunar. Fiecare v-a găsi oferta care îl v-a satisface. Este observabil faptul că
cele mai convenabile condiţii pentru depozite sunt la “Moldindconbank”S.A.
pentru perioada de 6 luni, şi anume faptul că rata dobînzii este mai mare decît la
“Banca de Economii” S.A. (6,5 %) și la ”Energbank” S.A.(6,0 %). Luînd în
considerație faptul că suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit la
“Moldindconbank”S.A. este de 1000 lei, spre deosebire de ”Energbank” S.A.
( 3000 lei) ,oferă posibilitate unui număr mai mare de persoane de a deschide
depozite. Un dezavantaj al băncii “Moldindconbank”S.A. este imposibilitatea de
suplinire si de retragere din cont pentru toate cel 3 perioade : 6, 12, 18 luni. În
perioada de 12, 18 luni cele mai convenabile condiţii pentru depozite sunt la
“Banca de Economii” S.A. deoarece rata dobînzii este de 8,0 % si 8,5 % depășind
ratele oferete de celelalte banci, oferind deasemenea posibilitate de suplinire a
contului cu suma minimală de 100 lei.

Cercetînd Tabelul 2 si graficele fig. 1 si fig. 2 pot spune că în intervalul de


timp 2012-2013, atît depozitele cu dobîndă cît şi cele fără dobîndă a BC
“Moldindconbank”S.A. au crescut considerabil. Cea mai mare creștere se observă
pe intervalul 2012-2013, mai ales pentru depozitele la vedere cu dobîndă, pe
intervalul 2011-2012 se observă scăderea depozitelor, în special depozitului la
vedere cu dobîndă.

Cu ajutorul acestei lucrari am studiat situația pe piață a băncilor comerciale din


Republica Moldova. Am observa că sistemul bancar din Moldova este bine
capitalizat şi deţine lichidităţi mai mult decît suficiente şi la fiecare bancă diferă
tipurile de credite , rata dobînzii , modul de calculare a ratei dobînzii etc.

În concluzie,pot cert afirma că această lucrare mi-a format o mulţime de noi


deprinderi, dar m-a învăţat şi multe lucruri noi referitoare activitaţii de atragere a
resurselor împrumutate de către băncile comerciale în Republica Moldova şi cum
sa lucrez cu bilanţurile băncii şi rapoartele financiare.

13