Sunteți pe pagina 1din 3

Versete:

- „Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela
nici să nu mănânce.” ( 2 Tesaloniceni 3,10)

- „Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.” (Psalmul


81, 1)

- „Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în
neam; ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi.” (Ieșire 12, 14). << Instituirea Pastelui iudaic în ziua de
14 Nisan, luna când au fost scoși din robia egipteană >>

- „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut
sub Lege.” (Galateni 4, 4)

- „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” ( Ev. Ioan 3, 16)

- „La opt zile, am fost tăiat împrejur; sunt din neamul lui Israel, din seminţia lui Veniamin,
evreu din evrei, după lege fariseu; În ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; în ce priveşte
dreptatea cea din Lege, fără de prihană.” ( Filipeni 3, 5-6) << Descrierea Sf. Apostol Pavel >>

- „Căci pentru mine viaţă este Hristos şi moartea un câştig.” (Filipeni 1, 21)

- „Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la
pământ, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai în cugetul tău: „Ridica-mă-voi în ceruri şi mai
presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi
pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi
asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”. Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale
adâncului!” (Isaia 14, 12-15) << Proroocie despre căderea Babilonului. Arată și căderea
diavolului >>
- „Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, şi ca o rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici
frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag.Dispreţuit era şi cel din
urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi
acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu
suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu,
Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost
pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.Toţi umblam
rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile
noastre ale tuturor.Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre
junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura
Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe
pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte. Mormântul Lui
a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu
săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui. Dar a fost voia Domnului
să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea pe
urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi.” (Isaia 53, 2-10) <<
Proroocie despre patimile lui Hristos >>

- „Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.” ( Psalmul
11, 8)

- „Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este
puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1, 18)

- „Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu


osândească pe cel ce mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.Cine eşti tu, ca să judeci pe sluga
altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să
stea. Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin
încredinţat în mintea lui.” ( Romani 14, 3-5)

- „Căci, oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” ( Ev.
Luca 14, 11)

- „Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, Şi fericit vei fi
că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor.” ( Ev. Luca 14, 13-14)

- „Şi a zis către ei: Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul
avuţiilor sale.” ( Ev. Luca 12, 15)
- „Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai
pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în
Dumnezeu.” ( Ev. Luca 12, 20-21)

- „Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a
socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând,
făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine,
ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea, şi Dumnezeu L-
a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume;” (Filipeni 2, 8)