Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEHNOLOGIC FIERBINŢI-TÂRG

JUD. IALOMIȚA

NR.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ORIENTATIVĂ ÎN BAZA ORDINULUI
MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE
NR. 3393 / 28.02.2017

CLASA a VI-a

FIZICĂ

PROF. APOSTOL TINA-GEORGETA

AVIZAT,

DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,


COMPETENŢE GENERALE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală,a


unor fenomene fizice simple, perceptibile

2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice


aleacestora

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse,
privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora

4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii


CLASA a VI-a

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare


1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor
fenomene fizice simple,perceptibile
Clasa a VI-a
1.1 Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii simple
- evocarea de cunoştinţe şi de observaţii cu privire la mărimi fizice, măsurare, instrumente de
măsură, unităţi demăsură
- observarea şi descrierea unor fenomene şi proprietăţi fizice observate în activitatea cotidiană
(de exemplu: mişcarea autoturismelor, topirea, dilatareaetc.)
- utilizarea instrumentelor de măsură specifice pentru măsurarea mărimilor fizice: lungime,
masă,timp
- realizarea unor investigaţii simple, pe baza unor proceduri comunicate (de exemplu:
măsurarea densităţii, gruparea becurilor în serie şi în paralel etc.) şi analizarea critică a
condiţiilor de desfăşurare a unei investigaţii şi identificarea potenţialelor surse deerori
- identificareamărimilorfizicecarenupotfimăsuratedirectsauamărimilorfizicecaretrebuie
măsurate pentru a determina valoarea acestora (de exemplu: determinarea suprafeţei unui
corp cu formă regulată, a volumului unui paralelipiped etc.)
1.2 Folosirea unor metode de înregistrare şi reprezentare a datelor experimentale
- înregistrarea în tabele cu rubrici prestabilite a valorilor mărimilor fizice măsurate (de exemplu:
lungimi, volume, maseetc.)
- consemnarea sistematică a observaţiilor calitative cu privire la derularea unor fenomene fizice
(de exemplu: topire, manifestarea inerţiei corpuriloretc.)
- consemnarea în tabele a informaţiilor cantitative preluate din surse publice, în scopul studierii
acestora (de exemplu: temperaturi zilnice, temperaturi mediietc.)
- extragerea din tabele a valorilor densităţii unor substanţe cunoscute şi consemnareaacestora
- reprezentarea grafică a evoluţiei temperaturii de-a lungul unui an sau a uneizile
- reprezentarea grafică a legii de mişcare a unui mobil, pe baza unor date măsurate sau pe
baza unui tabel de valoriprimit
- elaborarea unui tabel simplu pentru măsurarea indirectă a unei mărimi (de exemplu: suprafaţa
unui corp regulat, volumul unui paralelipiped) sau verificarea unor legi cunoscute, în care să
fie incluse valorile medii şi calcululerorilor
- înregistrarea, pe suport digital, a unor fenomene fizice din natură, în scopul studierii acestora
(de exemplu: căderea corpurilor, ceaţa, formarea undelor pe suprafaţa apeietc.)
1.3 Formularea unor concluzii simple pe baza datelor experimentale obţinute
în cadrul investigaţiilor ştiinţifice
- determinarea valorilor unor mărimi fizice pe baza măsurătorilor realizate (suprafeţe, volume,
densităţi etc.)
- analizarea rezultatelor măsurătorilor efectuate, stabilirea valorilor minime şi/sau maxime,
constanţa unui raport sau a unei mărimi fizice precum şi valoarea constantă a unui raport sau
a unei mărimifizice
- descrierea mişcării unui mobil pe baza analizei graficului mişcăriiacestuia
- descrierea evoluţiei unei mărimi fizice în cadrul unui fenomen (de exemplu: temperatura în
timpul fierberii, temperatura de-a lungul unui an sau a unei zile, lungimea unei bare în timpul
încălzirii acesteiaetc.)
- comunicarea observaţiilor şi concluziilor parţiale ale investigaţiilor (de exemplu: inerţie,
electrizare,dilatare)
- generalizarea şi comunicarea rezultatelor investigaţiilor (de exemplu: relaţia de calcul a
densităţiietc.)
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice
aleacestora
Clasa a VI-a
2.1 Identificarea în natură și în aplicații tehnice uzuale a fenomenelor fizice studiate
- clasificarea pe baza unor criterii date a fenomenelor fizice din natură sau identificate în
folosirea unor aplicaţiitehnologice
- evocarea observaţiilor, experienţelor şi întâmplărilor personale privind fenomenele fizice din
natură, funcţionarea unor aparate şi dispozitivesimple
- recunoaşterea corpurilor, proprietăţilor fizice, substanţelor, unităţilor de măsură, instrumentelor
de măsură, fenomenelor fizice din natură şi din procesetehnologice
- exemplificarea unor situaţii din viaţa de zi cu zi în care se identifică anumite proprietăţi ale
corpurilor sau se produc fenomene studiate, de exemplu: inerţia corpurilor, diverse tipuri de
mişcareetc.
2.2 Descrierea calitativă a unor fenoene fizice simple identificate în natură și în aplicații
tehnice uzuale
- identificarea cuvintelor cheie dintr-unenunţ
- recunoaşterea particularităţilor şi detaliilor studierii unui fenomen fizic (mărimi fizice, unităţi de
măsură, instrumente de măsură etc.)
- explicarea din punct de vedere fizic a unor noţiuni studiate la alte discipline (geografie,
biologie) şi/sau identificarea unor repere istorice în apariţia şi evoluţia unor termeni, explicaţii,
teorii asupra unor fenomene fizicediscutate
- identificarea relaţiilor de tip cauză-efect în cazul unor fenomene fizice precum mişcarea
accelerată sau încetinită, încălzirea unuicorp
- identificarea relaţiilor matematice dintre mărimi fizice, ilustrate într-un grafic pe baza unor
informaţii date, precum şi formulele aferente acestora, de exemplu: mişcarea accelerată sau
încetinită, dependenţa între mărimi fizicestudiate
2.3 Respectarea regulilor stabilite pentru protecția propriei persoane,a celorlalți și a
mediului în timpul utilizării diferitelor instrumente, aparate,dispozitive
- aplicarea regulilor de protecţie personală în cadrul lucrărilor experimentale din laboratorul de
fizică
- identificarea riscurilor de scurtcircuit şi/sau de electrocutare în anumitesituaţii
- propunerea unor măsuri de siguranţă împotriva electrocutării din cauzenaturale/artificiale
- identificarea componentelor electrice simple care trebuie colectate şi reciclate diferenţiat de
alte deşeuri

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte


surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
Clasa a VI-a
3.1 Extragerea de date şi informaţii ştiinţifice relevante din observaţii proprii
- identificarea datelor relevante pentru rezolvarea unei probleme/situaţiiproblemă
- identificarea datelor relevante care descriu unfenomen
- identificarea întrebării investigative pentru analiza unei situaţii reale (de exemplu: contracţia
şinelor de cale ferată iarna, dilatarea unei foi de tablă, funcţionarea unei instalaţii pentru pomul
de iarnă, formarea eclipseloretc.)
- utilizarea instrumentelor de măsură pentru obţinerea datelorexperimentale
- organizarea datelor într-o formă adecvată îndeplinirii sarcinii delucru
3.2 Organizarea datelor experimentale în diferite forme simple de prezentare
- deprinderea unui mod sistematic şi riguros de urmărire a etapelor unui experiment fizic, de
măsurare şi înregistrare adatelor
- utilizarea simbolurilor/convenţiilor matematice adecvate pentru înregistrarea unor seturi de
măsurători asupra unor mărimi fizice: arii, volume, temperaturietc.
- elaborarea unor prezentări ale fenomenelor investigate, în diverse forme: planşe, prezentări
(media, digitale), referatul lucrăriiexperimentale
- prezentarea structurată sub forma unor referate a aprecierilor privind condiţiile de realizare a
unui experiment şi a rezultateloracestuia
- utilizarea unor mijloace auxiliare în realizarea referatelor de laborator (hârtie milimetrică,
calculatoretc.)
3.3 Formularea unor concluzii simple cu privire la datele obţinute şi la evoluţia propriei
experienţe de învăţare
- verificarea validităţii datelor obţinute experimental în raport cu fenomenulreal
- reflectarea asupra experienţei proprii de învăţare şi completarea unui tabel de forma: „ştiu-
vreau să ştiu-amînvăţat”
- chestionarea colegilor/profesorului pentru clarificarea eventualelor neînţelegeri cu privire la
fenomenelestudiate
- formularea răspunsurilor la întrebări simple adresate de profesor, de tipul: “Ce am făcut?”, „Ce
am observat?”, „Ce a fost greu?”, „Ce a fost uşor?”, „De ce?”, „Ce am învăţat?”, „Unde putem
aplica ceea ce am învăţat”etc.

4. Rezolvarea de probleme / situaţii problemă prin metode specificefizicii


Clasa a VI-a
4.1 Utilizarea unor mărimi fizice și a unor principii,teoreme,legi,modele fizice pentru a
răspunde la întrebări/probleme care necesită cunoaștere factuală
- recunoaşterea mărimilor fizice implicate în situaţiiproblemă
- identificarea întrebării care a declanşat conflictulcognitiv
- utilizarea datelor înregistrate (tabele, grafice) pentru formularea de soluţii (preluarea datelor
din graficul mişcării pentru calculul vitezei, identificarea poziţiei unui mobil la un anumit
moment, identificarea temperaturii la o anumită orăetc.)
- calcularea valorilor unor mărimi fizice, utilizând date cunoscute şi legi învăţate anterior
(densitate, volum, vitezăetc.)
- recunoaşterea condiţiilor de modificare a evoluţiei unui fenomen (evoluţia temperaturii la altă
latitudine sau altitudineetc.)
- compararea valorilor determinate experimental cu valorile teoretice/oficiale (densitatea unui
corp omogen confecţionat dintr-o substanţă cunoscută, obţinută pe cale experimentală, cu
densitateasubstanţeirespectiveextrasădintr-untabeldevalori)şianalizareacauzelor
diferenţelor dintre acestea
4.2 Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme simple situaţii problemă
experimentale
- identificarea mărimilor fizice care descriu fenomene fizice identificate în viaţa de zi cu zi (de
exemplu: mişcarea corpurilor, încălzire, dilatarea/contracţia corpuriloretc.)
- rezolvarea de probleme simple prin care poate fi prezisă derularea unor fenomene fizice,
evoluţia unor sisteme etc. (de exemplu: desenarea traiectoriei unui mobil, calcularea distanţei
parcurse de un corpetc.)
- reformularea unor enunţuri folosind propriile cuvinte, efectuarea de transformări de unităţi de
măsură în SI, pe baza relaţiilor dintre multipli şisubmultipli
- utilizarea simbolurilor mărimilor fizice studiate şi a formuleloraferente
- extragerea informaţiilor dintr-un grafic şi/ sau tabel (de exemplu: lege de mişcare, dependenţa
temperaturiidetimp,dependenţaalungiriiunuiresortdegreutateaunuicorpsuspendatde
acesta etc.)
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2019 / 2020

NR. NR.
SEMESTRUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
CRT. ORE

Introducere în studiul fizicii


1. Ce este fizica?
1

2. Mărimi fizice 11
I
( 30ore)
3. Mişcare şi repaus 12

4. Inerţia. 4

5. Interacţiunea 6

6. Fenomene termice 11

II 7. Fenomene electrice şi magnetice 12


(38 ore)
8. Fenomene optice 5

9. Recapitulare finală 4

TOTAL 68
NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. Introducere 1.1 Introducere în studiul fizicii 1 S1
1 oră
2.1 Ce este fizica?
2.2

2. Concepte de bază 1.1 Mărimi fizice


în fizică
1.2 Fenomen fizic. Mărimi fizice, unităţi de măsură, 2 S1
3 ore + 1.3 multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură S2
8ore=11 ore 2.1 Fixare și consolidare 1
S2
2.2 Determinarea valorii unei mărimi fizice
3.1 Măsurarea directă a lungimii, ariei, volumului şi a 2 S3
3.2 intervalului de timp
3.3 Erori de măsurare, surse de erori, înregistrarea 3
S4- S5
4.2 datelor într-un tabel, calcularea valorii medii şi a
erorii absolute medii, scrierea rezultatului
măsurării unei mărimi fizice
Determinarea indirectă a ariei si a volumului 3 S5- S6

3. Fenomene 1.1 Mişcare şi Repaus


mecanice I
1.2 Corp. Mobil. Reper. Sistem de referinţă 1 S7
1.3 Mişcare şi repaus. Traiectorie 2
S7- S8
2.1 Distanţa parcursă. Durata mişcării 1
11 ore+ S8
5 ore 2.2 Viteza medie. Unităţi de măsură. Caracteristicile
2.3 vitezei (direcţie,sens) 2
S9
3.1 Mişcarea rectilinie uniformă. Reprezentarea
3.2 grafică a mişcării 2 S10
3.3 Punerea în mişcare şi oprirea unui corp.
4.1 Acceleraţia medie; unitate de măsură. 2
S11
4.2 Extindere: Mişcarea rectilinie uniform variată
(descriere calitativă) 1 S12
Inerţia
Inerţia, proprietate generală a corpurilor 1 S12
Masa, măsură a inerţiei. Unităţi de măsură 1
S13
Măsurarea directă a masei corpurilor, cântărirea 1
S13
Densitatea corpurilor, unitate de măsură. 1
Determinarea densităţii 1 S14
S14
RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 2 S15
NR. UNITATEA DE NR. SĂPTĂMÂ
C.S. CONŢINUTURI OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE NA
Fenomene Interacţiunea S16 24
mecanice II
Interacţiunea, efectele interacţiunii 1 Ianuari
S16
6 ore Forţa, măsură a interacţiunii 1 e este zi
Exemple de forţe (greutatea, forţa de frecare, liberă
forţa elastică) 1 S17
Unitate de măsură 1 S17
Măsurarea forţelor, dinamometrul 1 S18
Relaţia dintre masă şi greutate 1
S18

5. FENOMENE 1.1 Stare termică. Temperatură


TERMICE 1.2 Stare termică, echilibru termic, temperatura. 2 S19
1.3 Contact termic
6 ore+5 ore-11 ore
2.1 Măsurarea temperaturii. Scări de temperatură 2
S20
2.2
2.3 Modificarea stării termice. 1
S21
3.1 Încălzire, răcire (transmiterea căldurii) 1 S21
3.2 Efecte ale schimbării stării termice
3.3 Dilatare/ contracţie. S22
4.1 Transformări de stare de agregare 2
S23- S24
4.2 Aplicaţii (anomalia termică a apei, circuitul apei 1
în natură)
2
S24 –S25
6. FENOMENE 1.1 Fenomene electrice şi magnetice
MAGNETICE ŞI 1.2 Magneţi, interacţiuni între magneţi, poli 1 S25
ELECTRICE
1.3 magnetici 1
S26
12 ore 2.1 Magnetismul terestru. Busola 2
S26 –S28
2.2 Structura atomică a substanţei.Fenomenul de S27 este
2.3 electrizare (experimental), sarcină electrică 1 S28
Săptăm
3.1 Fulgerul. Curent electric 1 S29 âna
3.2 Generatoare, consumatori, circuite electrice 1 S29 Altfel
3.3 Conductoare şi izolatoare electrice
4.1 Circuitul electric simplu. Elemente de circuit, 2
S30
4.2 simboluri
2
S31
Gruparea becurilor în serie şi paralel
Norme de protecţie împotriva electrocutării (din
cauze naturale-fulgerul, trăsnetul; din cauze 1
S32
artificiale - surse de tensiune)

12
7. FENOMENE 1.1 Fenomene optice
OPTICE 1.2 Lumina: surse de lumină, corpuri 1 S32
transparente, translucide, opace
1.3
Propagarea rectilinie a luminii. Viteza
6 ore 2.1 2
luminii S33- S34
2.2
2.3 Umbra. Extindere: Producerea eclipselor 1 6
Devierea fasciculelor de lumină: reflexia şi
3.1 2
refracţia (experimental, descriere calitativă)
3.2
3.3
4.1
4.2
8. RECAPITULARE 1.1 Fenomene mecanice 1 S34- S35
FINALĂ. 1.2 Fenomene termice şi optice 1
TEST FINAL
1.3 Fenomene electrice şi magnetice
3 ore 2.1 Test final și
2.2 Discutarea testului, îndrumări pentru remediere 1
2.3 6
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2