Sunteți pe pagina 1din 6

AN III MG, seria A , semestrul

* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 1 - 10

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
M E T O D E DE A N A L IZ Ă
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ FA R M A C O LO G IE
S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ S T A T IS T I C Ă A D A T E L O R
CU R S L .P .
LUN I S T A G IU B IO M E D IC A L E
- Ş .L . D r I C îtu - A s U n iv D r C o ste la Ş erb a n.
Cl. A .S .C .A .R
A m f A.S.C .A .R . G u p e le : 1 ,2 -cu rs A m f II (M ed 2) -

SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ
FIZIO P A TO LO G IE M O R FO P A T O LO G IE C H IR U R G IE P L A S T IC Ă SI R E P A R A T O R IE *
CU R S
CURS CU R S cu rs /Lp
M ARŢI - P r o f U n iv D r O C re tu -
- C o n f U n iv D r I M o z o ş - - P r o f U n iv D r A D e m a - C o n f U n iv D r Z. C răin iceanu
Am f. Sp. C lin ic M unicipal Sp Ju de ţean A m f B
A m f I (M ed 2) disciplin ă

M E T O D E DE A N A L IZ Ă
FA R M A C O LO G IE FA R M A C O LO G IE FA R M A C O LO G IE
S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
L .P . CU R S L .P .
M IER C U R I B IO M E D IC A L E
P r o f U n iv D r V . D u m itra ş c u
lucrări practice
G u p e le : 3 ,4 ,5 ,6 d is c ip lin ă G u p e le : 7 ,8 ,9 ,1 0 -A m f II (M ed 2) -

FIZIO P A TO LO G IE A N A T O M IE C LIN IC Ă *
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ L .P . g r 1 ,2 ,3 ,4 ,5 curs /lp
JO I S T A G IU
M O R FO P A T O LO G IE P ro f U n iv D r P M atusz
Cl. A .S .C .A .R
A m f H istologie
L .P . g r: 6 ,7 ,8 ,9 ,1 0

FIZIO P A TO LO G IE S E M I O L G IE C H IR U R G IC A LĂ PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,

L .P . g r 6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 S T A G IU M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
V IN ER I C U R S /LP c u rs / LP
M O R FO P A TO LO G IE P ro f U n iv Dr Io n a c M
Sp C linic M unicipal Ş .L . D r T . A n g h e l
L .P . g r: 1 ,2 ,3 ,4 ,5 C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
M e d 2 . d is c ip lin ă
AN III MG, seria B, semestrul II, 2018 - 2019
* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 11 - 19

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
M E T O D E DE A N A L IZ Ă
S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ ECO G R A FIE A B D O ­
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ S T A T I S T IC Ă A D A T E L O R
CURS M IN A LĂ C LIN IC Ă
LUN I S T A G IU B IO M E D IC A L E
- Ş .L . D r F. P a s c u - 2 o r e s ta g iu la 2 s a p t A s U n iv D r C o ste la Şerb a n .
Cl. A .S .C .A .R
A m f A.S .C .A .R . clinica G a stro Sp Jud -cu rs A m f II (M ed 2) -

M O R FO P A TO LO G IE F IZ IO P A T O LO G IE FIZ IO P A TO LO G IE
CU R S CU R S L .P . g r 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4
M ARŢI
- C o n f U n iv D r S T ă b a n - P r o f U n iv D r D M u n te a n M O R FO P A T O LO G IE
disciplin ă A m f III (M ed 2) L .P . g r 1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9

M E T O D E DE A N A L IZ Ă
FA R M A C O LO G IE
FA R M A C O LO G IE S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
CU R S M O R F O P A T O LO G IE FIZ IO P A TO LO G IE
M IER C U R I L .P . B IO M E D IC A L E
P r o f U n iv D r V . D u m itra ş c u L .P . g r 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 L .P . g r 1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9
G u p e le : 1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 lucrări practice
d is c ip lin ă -A m f II (M ed 2) -
SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ
FA R M A C O LO G IE A N A T O M IE C L IN IC Ă *
S T A G IU S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ
L .P . CU R S/LP
JO I S T A G IU
P ro f U n iv D r P M atusz
Sp C lin ic M unicipal Cl. A .S .C .A .R
G u p e le : 1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 A m f H istologie

E C O G R A F IE A B D O ­ SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,
M IN A L Ă C L IN IC Ă
CURS M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
2 ore curs la 2 sapt
V IN ER I - P r o f U n iv D r O . M a z ilu - C U R S /LP cu rs / LP
A m f Fa rm a 1 (lângă
Am f. Sp. C linic M unicipal Ş .L . D r T . A n g h e l P ro f U n iv Dr Io n a c M
clădirea UMF )
M e d 2 , d is c ip lin ă C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
C o n f U n iv D r A P op escu
AN III MG, seria C, semestrul II, 2018 - 2019
* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 20 - 28

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ M E T O D E DE A N A L IZ Ă
FIZ IO P A TO LO G IE M O R FO P A T O LO G IE
CURS S T A T IS T I C Ă A D A T E L O R
CU R S CU R S
LUN I - C o n f U n iv D r D. A n c u ş a - B IO M E D IC A L E
- C o n f U n iv D r O D u ic u - - P r o f U n iv D r A D e m a - A s U n iv D r C o ste la Ş erb a n.
Am f. Sp. C linic M unicipal
A m f II (M ed 2) disciplin ă -cu rs A m f II (M ed 2) -

SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ IM U N O LO G IE FA R M A C O LO G IE
S T A G IU CURS CURS L .P .
M ARŢI
Sp C linic M unicipal - M edicală I - P r o f U n iv D r R. M ih ă e s c u - P r o f U n iv D r P ă u n e s c u
( e t a j I d a r a l I I - le a n iv e l la u r c a t p e t r e p t e ) A m f Sp. C lin ic M unicipal A m f III, M ed 2 G u p e le : 2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3

FIZ IO P A TO LO G IE FAR M AC:o l o g i e M E T O D E DE A N A L IZ Ă


L .P . g r 2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 CU RS S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
IM U N O LO G IE
M IER C U R I P r o f U n iv D r V . B IO M E D IC A L E
M O R FO P A TO LO G IE L.P. 2h/2 săp t
D u m il x a ş c u lucrări practice
L .P . g r 2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 -A m f II (M ed 2) -
d is c i p lin ă
S E M I O L G IE C H IR U R G IC A LĂ C H IR U R G IE P LA S T IC Ă ŞI
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ A N A T O M IE C LIN IC Ă *
S T A G IU R EP A R A TO R IE*
S T A G IU CU R S/LP
JO I C U R S /LP
Sp C linic M unicipal - M edicală I P ro f U n iv D r P M atusz
( e t a j I d a r a l I I - le a n iv e l la u r c a t p e t r e p t e )
Sp C linic M unicipal C o n f U n iv D r Z . C r ă in ic e a n u A m f H istologie
A m f O dobescu
FIZ IO P A TO LO G IE PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,
FA R M A C O LO G IE L .P . g r 2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
L .P .
V IN ER I C U R S /LP c u rs / LP
M O R FO P A TO LO G IE Ş .L . D r T . A n g h e l P ro f U n iv Dr Io n a c M
G u p e le : 2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 L .P . g r 2 4 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
M e d 2 , d is c ip lin ă
AN III MG, seria D, semestrul
* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 29 - 37

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
M E T O D E DE A N A L IZ Ă
FIZ IO P A TO LO G IE FIZ IO P A TO LO G IE
S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ S T A T I S T IC Ă A D A T E L O R
CU R S L.P. gr: 3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,3 7
S T A G IU B IO M E D IC A L E
LUN I
P r o f U n iv D r D M u n te a n Sp C lin ic M unicipal - M edicală I M O R FO P A T O LO G IE A s U n iv D r C o ste la Serb a n .
A m f I (M ed 2) ( e t a j I d a r a l I I - le a n iv e l la u r c a t p e t r e p t e )
L.P. gr: 2 9 ,30 ,3 1,3 2 -cu rs A m f II (M ed 2) -

FARMAC O LO G IE
FA R M A C O LO G IE FA R M A C O LO G IE IM U N O LO G IE
CU RS
L .P . L .P . CU R S
M ARŢI P r o f U n iv D r V .
C o n f U n iv D r. Ţ a ţu
D u m it :ra şcu
G u p e le : 3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,3 7 G u p e le : 2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 A m f I, Med 2
d is c i p lin ă
S E M I O L G IE C H IR U R G IC A LĂ SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ M E T O D E DE A N A L IZ Ă
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ
S T A G IU CU R S S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
S T A G IU
M IER C U R I - Ş .L . D r. L. S im a - B IO M E D IC A L E
Sp C linic M unicipal - M edicală I lucrări practice
Sp C linic M unicipal Am f. Sp. C lin ic M unicipal
( e t a j I d a r a l I I - le a n iv e l la u r c a t p e t r e p t e )
-A m f II (M ed 2) -

FIZIO P A TO LO G IE S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ ECO G R A FIE A B D O ­ A N A T O M IE C L IN IC Ă *


L .P . g r 2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 CURS M IN A LĂ C LIN IC Ă CU R S/LP
JO I
- P r o f U n iv D r D. L ig h e z a n - 2 o r e s ta g iu la 2 s a p t P ro f U n iv D r P M atusz
M O R FO P A TO LO G IE
A m f Sp. C lin ic M unicipal clinica G a stro Sp Jud A m f H istologie
L .P . g r 3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,3 7

E C O G R A F IE A B D O ­ PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,
M O R FO P A TO LO G IE M IN A L Ă C L IN IC Ă IM U N O LO G IE M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
CU R S 2 o re curs la 2 sapt
V IN ER I L .P . C U R S /LP cu rs / LP
- C o n f U n iv D r S T ă b a n - A m f F a rm a 1 (lângă
2 h / 2 să p tă m â n i Ş .L . D r T . A n g h e l P ro f U n iv Dr Io n a c M
disciplin ă clădirea UMF )
C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
M e d 2 , d is c ip lin ă
S L D r M D ănilă.
AN III MG, seria E, semestrul II, 2018 - 2019
* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 38 - 47

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

F IZ IO P A T O LO G IE M E T O D E DE A N A L IZ Ă
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ IM U N O LO G IE
S T A T IS T I C Ă A D A T E L O R
S T A G IU L .P . g r 4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 CURS
LUN I B IO M E D IC A L E
Sp C linic M unicipal - M edicală I M O R FO P A TO LO G IE C o n f U n iv D r B o j in A s U n iv D r C o ste la Ş erb a n.
L .P . g r 3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 A m f CFR -cu rs A m f II (M ed 2) -

FIZ IO P A TO LO G IE SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ
FIZIO P A TO LO G IE FA R M A C O LO G IE FA R M A C O LO G IE
L .P . g r 3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 CU R S
CU R S CU R S L .P .
M ARŢI - Ş .L . D r. A . B lid iş e l -
C o n f U n iv . D r O D u ic u M O R FO P A TO LO G IE P r o f U n iv D r V . D u m itra ş c u
Am f. Sp C lin ic M unicipal
A m f III (M ed 2) L .P . g r 4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 d is c ip lin ă G u p e le : 4 6 , 4 7

FA R M A C O LO G IE SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ M E T O D E DE A N A L IZ Ă
L .P . g r 4 3 ,4 4 ,4 5 S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
CURS
M IER C U R I B IO M E D IC A L E
IM U N O L O G IE 2 h/ 2 s ă p t - C o n f. U n iv . D r S I O A N O V I C I U -
lucrări practice
LP g r 3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 A m f Sp. C lin ic M unicipal
-A m f II (M ed 2) -

FA R M A C O LO G IE
S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ A N A T O M IE C LIN IC Ă *
L .P . g r 3 8 ,3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 CU R S/LP
S T A G IU
JO I
Sp C lin ic M unicipal - M edicală I P ro f U n iv D r P M atusz
IM U N O L O G IE 2 h/ 2 s ă p t
( e t a j I d a r a l I I - le a n iv e l la u r c a t p e t r e p t e ) A m f H istologie
LP g r 4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7

SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,
M O R FO P A T O LO G IE
S T A G IU M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
CU R S
V IN ER I C U R S /LP c u rs / LP
- Ş .L . D r R C o r n e a -
Sp C lin ic M unicipal Ş .L . D r T . A n g h e l P ro f U n iv Dr Io n a c M
discip lin ă C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
M e d 2 . d is c ip lin ă
AN III MG, seria F, semestrul II, 2018 - 2019
* DISCIPLINE OPŢIONALE; ** DISCIPLINE FACULTATIVE grupele 48 - 56

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ SEM IO LO G IE C H IR U R G IC A LĂ M E T O D E DE A N A L IZ Ă
FA R M A C O LO G IE
S T A G IU CU R S S T A T I S T IC Ă A D A T E L O R
CU R S
LUN I - Ş .L . D r A B lid iş e l - B IO M E D IC A L E
P r o f U n iv D r V . D u m itra ş c u A s U n iv D r C o ste la Şerb a n .
Sp C linic M unicipal Am f. Sp. C lin ic M unicipal
disciplin ă -cu rs A m f II (M ed 2) -

FIZ IO P A TO LO G IE S E M IO LO G IE M ED IC A LĂ ECO G R A FIE A B D O ­


CU R S CURS M IN A LĂ C LIN IC Ă
M ARŢI
P r o f U n iv D r D M u n te a n -Ş L D r M. A n d o r - 2 o r e s ta g iu la 2 s a p t
A m f I (M ed 2) A m f A.S .C .A .R . clinica G a stro Sp Jud

FIZIO P A TO LO G IE C H IR U R G IE P LA S T IC Ă ŞI M E T O D E DE A N A L IZ Ă
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ L.P. g r 5 2 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 6 R EP A R A TO R IE* S T A T IS T IC Ă A D A T E L O R
M IER C U R I S T A G IU C U R S /LP B IO M E D IC A L E
Cl. A .S .C .A .R M O R FO P A T O LO G IE lucrări practice
P r o f U n iv D r T B ra tu
L.P. g r 4 8 ,49 ,5 0,5 1 -A m f II (M ed 2)-
A m f I (M ed 2)_________
M O R FO P A TO LO G IE M O R FO P A TO LO G IE FA R M A C O LO G IE A N A T O M IE C L IN IC Ă *
CU R S L.P. gr 52 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 6 L .P . FIZ IO P A TO LO G IE CU R S/LP
JO I - C o n f U n iv D r. A . M u re ş a n
FA R M A C O LO G IE L.P. gr 48 ,4 9 ,5 0 ,5 1 P ro f U n iv D r P M atusz
G r: 5 2 ,5 3 ,5 4 ,5 5 ,5 6 A m f H istologie
L .P . g r 4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 1
disciplin ă______
E C O G R A FIE A B D O ­ PSIH O LO G IE M IC R O C H IR U R G IE ,
M IN A L Ă C L IN IC Ă
SEM IO LO G IE M ED IC A LĂ M ED ICALĂ* C H IR U R G IE V A S C U L A R Ă *
2 o re cu rs la 2 sapt
V IN ER I S T A G IU C U R S /LP cu rs / LP
A m f Fa rm a 1 (lângă
Cl. A .S .C .A .R Ş .L . D r T . A n g h e l P ro f U n iv Dr Io n a c M
clădirea UMF )
M e d 2 , d is c ip lin ă C en tru l de m icro ch iru rg ie "Pius Brînzeu"
C o n f U n iv D r R Sirii.