Sunteți pe pagina 1din 6

ACT CONSTITUTIV

al

CASEI DE AJUTOR RECIPROC NOVA VITA I.F.N. forma actualizata

Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN, este constituită, în temeiul art.40, alin. (1) din Constitutia Romaniei, cu respectarea prevederilor O.G. nr.26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cele ale Legii nr. 122(r1)/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, actualizate si modificate la zi, precum și cele ale a Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași sub nr.103/A/ din 22.05.2012, organizata pe baza liberului consimtamint al membrilor fondatori, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin si întrajutorare financiara a membrilor săi.

CAPITOLUL I

MEMBRII FONDATORI :

1. Toma Gheorghe Cătălin – cetățean roman, născut la data de 11.09.1976 în

com. Hudești, județ Botoșani, cu domiciliu în sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea,

bloc 87, sc A, et 2, ap 8, Jud Iasi, legitimat cu CI seria MX nr 729390 eliberat de către SPCLEP Iași la data de 05.03.2008, CNP 1760911072634;

2. Frunză Oana - cetățean roman, născută la data de 02.02.1977 în loc. Iași,

județ Iași, cu domiciliul in localitatea Iași, str. Pantelimon Halipa, nr. 20, Bl H 8, sc A, etaj 4, ap.17, județul Iași, legitimată cu CI seria M.X., nr. 477228 eliberat

de Pol. Mun. Iași la data de 19.07.2004, CNP 2770202221223; 3. Busuianu Ionela Oana - cetățean roman, născută la data de 26.07.1983, în

loc. Botosani, județ Botosani, cu domiciliu în loc. Iași, str. Nicolina, nr 66, bloc 985 B, et 8, ap 33, judet Iasi, legitimată cu CI seria M.X., nr. 789317 eliberată de SPCLEP Iasi la data de 06.01.2009, CNP: 2830726070011;

4. Munteanu Ștefănescu Andreea Irina - cetățean roman, născută la data de

14.12.1981, în loc. Vaslui, județ Vaslui, cu domiciliu în loc. Iasi, Aleea Păcurari, nr. 12A, bl. T2, etaj 1, ap.10, județ Iași, legitimată cu CI seria M.X. nr. 795903 eliberat de SPCLEP Iași la data de 10.02.2009, CNP 2811214374536; 5. Stratan Simona Alexandra - cetățean roman, născută la data de 30.08.1987 în loc. Iași, județ Iași, cu domiciliu în loc. Iasi, str. Cucu nr. 1, sc.A, etaj 5, ap. 15, legitimată cu CI seria M.Z. nr. 013366 eliberat de SPCLEP Iași la data de 22.09.2011, CNP 2870830226811;

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”

6.

Toma Nicoleta - cetățean roman, născută la data de 22.09.1979, în com.

Tibanesti, județ Iasi, cu domiciliul în sat Lunca Cetățuii, bloc 87, sc A, et 2, ap. 8, județ Iași, legitimată cu CI seria MX nr 729392 eliberată de către SPCLEP Iasi la data de 05.03.2008, CNP 2790922225637;

7. Jianu Oana Ștefania - cetățean roman, născută la data de 27.12.1982 în

loc. Iasi, județ Iasi, cu domiciliul în localitatea Iași, str. Fîntînilor, nr.37, bl.2, etaj 1, ap.16, legitimată cu CI seria M.X. nr.791294 eliberată de SPCLEP Iasi la data

de 16.01.2009, CNP 2821227226709;

8. Aghiorghiesei Sorin - cetățean roman, născut la data de 03.04.1978 în

mun. Tecuci, judet Galati, cu domiciliul în Iași, Ale. Vitejilor, nr. 1, bl. H4, et. 1,

ap.7, legitimat cu C.I. seria M.X. nr. 567659 eliberat de către SPCLEP Iasi la data de 567659, CNP 1780403173153;

9. Șerban Elena Petronela - cetățean roman, născută la data de 18.05.1981 în

loc. Iași, județ Iași, cu domiciliul în loc. Iași, Bd. Nicolae Iorga, nr. 7 , bl. K2, sc.

E, et. 3, ap 16, județ Iasi, legitimată cu CI seria M.X. nr. 743195 eliberată de SPCLEP Iași la data de 15.05.2008, CNP 2810518226740; 10. Iacob Mihai - cetățean roman, născut la data de 15.02.1962 în com. Răchiteni, județ Iași, cu domiciliu în sat Răchiteni, com. Răchiteni, jud. Iași, legitimat cu C.I. seria MX nr 702007 eliberată de către SPCLEP Pașcani la data de 16.10.2007, CNP 1620215224493;

CAPITOLUL II

DENUMIRE

Denumirea asociatiei este Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN,,

denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul

eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si

Cooperare cu ONG.

105.933 din

12.12.2011

CAPITOLUL III

SCOP

(1) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze si au ca scop propus sprijinirea si întrajutorarea financiara a membrilor săi.

(2) Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobânda care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor statutare.

(3) Activitatea Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” este nonprofit si are la baza următoarele obiective :

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”

a. atragerea in randul membrilor , pe baza liberului consimtamant, a unui numar

cat mai mare de persoane,

b. întrajutorarea intre membrii sai, prin acordarea de imprumuturi cu dobanda,

c. protejarea fondurilor sociale ale membrilor impotriva inflatiei,

d. încurajarea membrilor sa-si constituie fonduri sociale solide,

e. asigurarea posibilitatii egale a tuturor membrilor de a participa la buna

desfasurare a activitatii Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” si incurajarea controlului utilizarii fondurilor C.A.R printr-o publicare regulata, adecvata si precisa a situatiei financiare a C.A.R.

f. asigurarea, in mod egal, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare

membru,

g. promovarea unor programe educationale privind imprumuturile si alte servicii

necesare membrilor,

h. asigurarea incasarii tuturor imprumuturilor si a dobanzilor aferente in functie

de conditiile stabilite prin contractele de imprumut,

i. acordarea, in cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces

nerambursabil, urmasilor acestuia, in cuantumul stabilit de adunarea generala

(conferinta).

j. Acordarea exclusiv pentru membrii săi de împrumuturi pe termen de la 3 la

60 de luni, în lei sau în euro în cazul aderării României la zona euro. k. Utilizarea fondurilor potrivit prevederilor statutului, a hotărârilor Adunării Generale şi a normelor financiare şi bancare în vigoare.

CAPITOLUL IV

SEDIU

Sediul Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” s-a stabilit în

sat Lunca

Cetățuii, comuna Ciurea, bloc 87, sc. A, et. 2, ap. 8, judet Iași

.

CAPITOLUL V

DURATA

Durata de functionare a Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” este nelimitata in timp.

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL

(1) Patrimoniul de la data constituirii Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN” este format din activul initial al asociatiei, alcatuit din aportul în bani al membrilor fondatori, de câte 70 lei fiecare membru fondator, în valoare totala de 700 lei.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

CAPITOLUL VII

COMPONENTA NOMINALA A ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei:

(1) Adunarea Generala

Adunarea Generala la data constituirii este alcătuită din totalitatea membrilor fondatori mentionati la capitolul I.

(2) Consiliul Director:

1. Presedinte executiv - Toma Gheorghe Cătălin - economist, cu domiciliu în

sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea, bloc 87, sc A, et 2, ap 8, Jud Iasi, legitimat cu

CI seria MX nr 729390 eliberat de către SPCLEP Iași la data de 05.03.2008, CNP

1760911072634;

2. Vicepresedinte - Jianu Oana Ștefania economist, cu domiciliu în localitatea Iași, str. Fîntînilor, nr.37, bl.2, etaj 1, ap.16, legitimată cu CI seria

M.X. nr.791294 eliberată de SPCLEP Iasi la data de 16.01.2009, CNP

2821227226709;

3. Secretar - Toma Nicoleta - cetățean roman, născută la data de 22.09.1979,

în com. Tibanesti, județ Iasi, cu domiciliul în sat Lunca Cetățuii, bloc 87, sc A, et

2, ap. 8, județ Iași, legitimată cu CI seria MX nr 729392 eliberată de către

SPCLEP Iasi la data de 05.03.2008, CNP 2790922225637;

Din organul de conducere al C.A.R. mai face parte directorul economic. Directorul economic va fi angajat ulterior prin contract.

(3) Cenzor :

- dna. Titiliscă Mariana - expert contabil autorizat ;

Supleanț cenzor :

- dl. Luca Gheorghe - expert contabil

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”

CAPITOLUL VIII

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ

Adunarea generala a membrilor fondatori a desemnat pe dl. Toma Gheorghe Cătălin, legitimat cu C.I. seria M.X. nr 729390, CNP 1760911072634, pentru atestarea de data certa la avocat a actului constitutiv si a statutului, cat și pentru îndeplinirea oricaror altor formalitati, precum și pentru orice alte măsuri organizatorice care sunt necesare desfășurării activității „Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN”.

În cadrul acestui mandat, împuternicitul ne va reprezenta cu puteri depline oriunde va fi necesar, în numele și pe seama noastră, va semna oriunde va fi necesar, va sustine orice cereri, formulare, declaratii, va achita orice taxe necesare, va deschide cont bancar, va primi orice act care atestă inscrierea ”Casei de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN ”in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, avand puterea de a subdelega oricare sau toate puterile conferite prin prezentul mandat.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat astăzi 17. 06.2013 în baza Hotărarii AGEA nr.3 din 17.06.2013

Redactat în 4 ( patru) exemplare originale, fiecare cu aceeași valoare juridică .

ASOCIAȚI ,

Toma Gheorghe Cătălin,

în nume propriu, cat și în calitate de reprezentant ales conform Hotărarii AGEA nr. 3 din 17.06.2013

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”

UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL IASI

CABINET AVOCAT ROBU MAGDALENA CRISTINA

ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ

NUMĂR ÎNREGISTRARE ….

ANUL …… LUNA…. ZIUA….

La sediul biroului s-a prezentat :

1. Toma Gheorghe Cătălin domiciliat în sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea, bloc 87, sc A, et 2, ap 8, Jud Iasi, legitimat cu CI seria MX nr 729390 eliberat de către SPCLEP Iași la data de 05.03.2008, CNP 1760911072634, în calitate de președinte al CASEI DE AJUTOR RECIPROC NOVA VITA I.F.N., persoana juridică fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași sub nr.103/A/ din 22.05.2012, pentru atestarea de dată certă a actului constitutiv actualizat conform Hotărarii AGEA nr. 3 din 17.06.2013.

În temeiul art.3, alin.1, litera (c) din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, atest identitatea părții, conținutul și data certă prezentului înscris - Act Constitutiv al « CASEI DE AJUTOR RECIPROC NOVA VITA I.F.N. », persoana juridică fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași sub nr.103/A/ din 22.05.2012, redactat în 4(patru) exemplare originale, fiecare cu aceeaşi valoare juridică, care îndeplineşte cerinţele legale în vigoare.

Avocat

Robu Magdalena Cristina

Actul constitutiv al ”Casei de Ajutor Reciproc NOVA VITA I.F.N. ”