Sunteți pe pagina 1din 11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NR. ......................./ ..................................

Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017

Viza,
Resp. CM Profesori, Director,
.................. ................

EDUCAŢIE PLASTICĂ

PLANIFICARE ANUALĂ
AN SCOLAR 2019-2020
CLASA A VI-A

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr.ore Semestrul Săptămâna Observatii


crt.
1. LUMEA PĂSĂRILOR 2.1.,.3.1.,.3.2. 5 I I-V

2. LEGĂTURI INVIZIBILE 1.2,.2.1.,.2.2.,.3.1. 6 I VI-XI


3. CĂLĂTORII 1.2.,2.1.,2.2. 4 I XII-XV

4. ARTĂ POPULARĂ 1.1.,.1.3.,.3.1.,.3.2, 8 II XVI-XXIII


5. PAGINI DIN ISTORIA ARTEI EUROPENE 1.1.,1.3.,2.2. 9 II XXIV-XXXII
6 LA UN PAS PRIN MUZEUL DE ARTĂ 1.2.,3.2. 3 II XXXIII-XXXV

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 1


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDUCAŢIE PLASTICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VI-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1 Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artisitic în cazul artelor tridimensionale;
1.2 Corelarea mesajului artisitic al unei lucrări de artă, cu mijloacele de expresie;
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistic, plastic și decorativăîn timp și spațiu.

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:


2.1. Utilizarea în context variate a instrumentelorcorespunzătoare diferitelor tehnici;
2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat.

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;


3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii;
3.2. Realizarea de produse artisice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare.

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 2


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
CONŢINUTURI:

Domenii de conţinut:
1Recapitulare. Artele plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar (culori primare, binare de gradul I şi II, culorile calde şi reci, culorile complementare);
5. Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic (Linia valorată și Pata valorată);
6. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică;
7. Gamele cromatice;
8. Acordurile cromatice;
9. Dominanta cromatică;
10. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului);
10.1 Desenul în creion, cărbune.
10.2 Tratarea picturală.
10.3 Tratarea decorativă;
11. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, crochiuri;
12. Compoziția decorativă.
13. Ritmul în compoziția decorativă;
14. Istoria Artei europene: Arta medievală, Renașterea, Barocul, Clasicism, Rococo, Neoclasicism, Romantism, Realism. Secolele XIX-XX.
15. Prin Muzeul de Artă: Expoziția.

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 3


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I

Nr.crt. Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna


învăţare specifice ore
1. LUMEA PĂSĂRILOR 2.1.,.3.1.,.3.2. Lecția 1. Arte plastice: ramuri, genuri, spațiul plastic 5 I-V
Lecția 2. Instrumente și materiale. Tehnici de lucru
Lecția 3. Culorile spectrului solar. Clasificarea culorilor:
primare, binare de gradul I și II .
Lecția 4. Clasificarea culorilor: culori complementare, culori
calde și reci. Nonculori.
5. Evaluare.
2. LEGĂTURI INVIZIBILE 1.2,.2.1.,.2.2.,.3.1. Lecția 1. Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul 6 VI-XI
plastic
Lecția 2. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie
plastică
Lecția 3. Contrastul valoric ca mijloc de expresie plastică
Lecția 4. Game cromatice
Lecția 5. Acorduri cromatice. Dominanța cromatică
6. Recapitulare și evaluare
3. CĂLĂTORII 1.2.,2.1.,2.2. Lecția 1. Tehnici grafice. Valorația prin linie și suprafață în 4 XII-XV
creion și cărbune
Lecția 2. Tratarea picturală
Lecția 3. Tratarea decorativa
4. Recapitulare și evaluare

UNITATEA DE INVATARE: LUMEA PĂSĂRILOR


NR DE ORE: 5 / SEMESTRUL I
Nr Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Sapt Evaluare Observatii

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 4


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
crt
1 Lecția 1. Arte plastice: Să recunoască din artele plastice: ramuri, genuri, spațiul plastic, Manualul I Evaluare:
ramuri, genuri, spațiul 2.1. instrumente, materiale și tehnici de lucru Cercul cromatic; -
plastic Să își reamintească culorile spectrului solar. Culori, bloc de elevul cunoaşte
3.1. Să clasifice culorile: primare, binare de gradul I și II, culori calde și desen, pensule, procedeele de
2 Lecția 2. Instrumente și reci, complementare. Nonculori. creioane II obţinere a petei
materiale. Tehnici de Elevul își va reaminti noțiunile dobândite în clasa a V-a Planşe didactice; picturale;
3.2.
lucru Notarea unei scurte recapitulări a materiei din clasa a V-a Culori, bloc de
Tehnici grafice. Valorația prin linie și suprafață în creion și cărbune desen, pensule, -Proba
Tratarea picturală/ Tratarea decorativă apă, şerveţele din practică:
3 Lecția 3. Culorile Recunoaştere pe reproduceri de artă a procedeelor de tratare a hârtie; III
spectrului solar. suprafeţei; Planşe didactice;
Clasificarea culorilor: Exersarea tratării picturale a suprafeţei folosind punctul şi linia; Albume de artă.
primare, binare de gradul Realizarea unei compoziţii plastice;
I și II . Realizarea unei compoziţii plastice folosind procedeul suprapunerii Conversația
grafice Dialogul dirijat
4 Lecția 4. Clasificarea Exerciţii joc (compunerea unui spaţiu plastic folosind metode Demonstraţia; IV
culorilor: culori variate de obţinere a punctelor); Exerciţii de
complementare, culori Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare recunoaştere;
calde și reci. Nonculori. diverselor tehnici
5 Lecția 5. Evaluare. – realizare de compoziții utilizând instrumente corespunzătoare V
unor tehnici grafice
– elaborarea de schițe folosind după caz linii în duct continuu,
subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
Exerciţii joc;
Exersarea unor procedee de obţinere a suprapunerii grafice;
Exerciţii de compunere a unor spaţii plastice şi decorative prin
folosirea suprapunerii grafice.

UNITATEA DE INVATARE: LEGĂTURI INVIZIBILE


NR DE ORE: 6 / SEMESTRUL I
Nr Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Sapt. Evaluare Observatii
Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
crt
1 Lecția 1. Operarea Expresivități ale limbajului plastic Manualul, VI Evaluare:
cu valoarea ca 1.2. Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic. laptopul, planșe - elevul
element de limbaj Linia valorată, pata valorată. Contrastul valoric ca mijloc de expresie didactice cunoaşte
în spațiul plastic 2.1. plastică. Culori, bloc de şi
2 Lecția 2. Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastică (conform teoriei desen, pensule, VII recunoaşt
Contrastele despre culoare). creioane e pe
2.2.
cromatice ca Game cromatice./ Acorduri cromatice./ Dominanta cromatică. Conversația imagini,
mijloace de Recapitulare și evaluare. Dialogul dirijat dominant
expresie plastic 3.1. Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare Cercul cromatic; a
3 Lecția 3. diverselor tehnici Culori, bloc de VIII cromatică
Contrastul valoric – realizare de compoziții utilizând instrumente corespunzătoare unor desen, şerveţele şi diferite
ca mijloc de tehnici grafice din hârtie; game
expresie plastic – elaborarea de schițe folosind după caz linii în duct continuu, subțire- Reproduceri; cromatice
4 Lecția 4. Game gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc. Lucrări despre IX ;
cromatice – elaborarea de variante coloristice prin tratarea decorativă a artă: Proba practică:
5 Lecția 5. Acorduri suprafețelor într-o compoziție ritmată „Arta modernă”, X Compunerea unui
cromatice. - susținerea unor discuții pe teme date „Pictura spaţiu plastic în
Dominanța românească care dominanta
cromatică Recunoaşterea pe reproduceri a diferitelor dominante cromatice; interbelică” cromatică să
6 6. Recapitulare și Realizarea unei compoziţii plastice în care dominanta cromatică ( caldă PPT –uri XI conţină anumite
evaluare sau rece ) să fie corespunzătoare unui subiect propus de elev;Exerciţii semnificaţii
de recunoaştere a diferitelor dominante cromatice; Explicaţia;
Conversaţia;
Exerciţii joc de compunere a unor spaţii plastice. Demonstraţia
logică;
Problematizarea;

UNITATEA DE INVATARE: CĂLĂTORII


NR DE ORE: 4 / SEMESTRUL I

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 6


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nr Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Sapt. Evaluare Observatii
crt
1 Lecția 1. Tehnici Privire de ansamblu asupra istoriei artei europene – periodizare pe țări și Manual, XII Proba
grafice. Valorația 1.2. secole (selecție pe momente de apogeu): PPT-uri practică
prin linie și Arta în Grecia antică, Arta Romei antice, Cartoane
suprafață în creion 2.1. Secolele V-XVI Stilul bizantin, Stilul Gotic, Renașterea în Italia; duplex,
și cărbune Țările de Jos; Franța; Germania; Carioci, Portofoliu
2 Lecția 2. Tratarea Barocul. Secolele XVII–XIX Imagini. XIII
2.2.
picturală Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neoclasicism, romantism, realism).
3 Lecția 3. Tratarea Franța, Germania, Anglia, Italia Dialogul XIV
decorative Arta secolului XX dirijat, Obs sist
4 Lectia 4. Evaluare – întocmirea unor planşe pe grupe cu cele trei tipuri de artă, Dezbaterea, XV
Recapitulare și bizantină, romanică, gotică. Demonstraţia.
evaluare Activitatea practică.
.Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artistic în cazul artelor
tridimensionale
- exerciții de identificare a valențelor expresive ale limbajului vizual în
lucrări de artă
- discuții despre potențialul de comunicare al limbajului vizual în lucrări
proprii
- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie
Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistică, plastică și
decorativă în timp și spațiu
- vizionarea unor imagini și/ sau filme care prezintă creații specifice celor
mai importante stiluri, epoci și țări europene, în parte
- susținerea unor discuții pe teme date
- analiza operelor unor reprezentanți

PLANIFICARE SEMESTRIALA
Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 7
ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice
1. ARTĂ POPULARĂ 1.1.,.1.3.,.3.1.,.3.2, Lecția 1. Natura ca sursă de inspirație. Schițe, crochiuri etc. 8 I-VIII
Lecția 2. Forme naturale. Forme plastice, plane, spațiale
Lecția 3. Compoziția decorativă. Stilizarea și modelul
Lecția 4. Ritmul în compoziția decorativă
Lecția 5. Ritmul în compoziția plastică
6. Recapitulare și evaluare
2. PAGINI DIN ISTORIA 1.1.,1.3.,2.2. Lecția 1. Antichitatea europeană 9 IX-XVII
ARTEI EUROPENE Lecția 2. Arta medievală
Lecția 3. Renașterea în Italia; Țările de Jos; Franța; Germania.
Lecția 4. Barocul. Secolele XVII–XIX
Secolele XVII–XIX (clasicism, rococo, neo-clasicism,
romantism, realism). Franța, Germania, Anglia, Italia
Lecția 5. Secolele XIX–XX. Franța–Paris.
3. LA UN PAS PRIN MUZEUL DE 1.2.,3.2. Lecția 1. Expoziția 3 XVIII-XX
ARTĂ Lecția 2. Cum organizăm o expoziție
Lecția 3. Expresivități ale limbajului plastic
4. Recapitulare finală.

UNITATEA DE INVATARE: ARTA POPULARĂ


NR DE ORE: 8 / SEMESTRUL II

Nr Continuturi C.S Activitati de invatare Resurse Sapt. Evaluare Observatii


Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 8
ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
crt .
1 Lecția 1 și 2. Natura ca sursă de din natură stilizate. Materiale PPT I-II Evaluare:
inspirație. Schițe, crochiuri etc. 1.1. Recunoaşterea elementelor de limbaj plastic în Planşe didactice; - elevul
2 Lecția 3 și 4. Forme naturale. alcătuirea unităţii compoziţionale; Culori, bloc de desen, III- cunoaşt
Forme plastice, plane, spațiale 1.3. Recunoaşterea pe imagini a trăsăturilor caracteristice pensule, etc. IV e
3 Lecția 5. Compoziția ale compoziţiei decorative, Materiale PPT V principii
decorativă. Stilizarea și modelul Realizarea unei compoziţii decorative folosind Planşe didactice; le
3.1.
4 Lecția 6. Ritmul în compoziția elementele de limbaj plastic Culori, bloc de desen, VI compozi
decorativă Ex.de observare și recunoaștere a repetiției, alternanței pensule, etc. ţionale;
3.2. și a simetriei de obiecte/ imagini de artă populară Culori, bloc de desen, - deosebe
5 Lecția 7. Ritmul în compoziția VII
plastică autentică. pensule, apă, şerveţele şte o
Ex.de obținere a unor motive decorative. din hârtie; compozi
6 Lecția 8 . Recapitulare și VIII
evaluare Ex.de realizare de compoziții decorative cu ajutorul Planşe didactice; ţie
repetiției, al alternanței și al simetriei motivului ales Albume de artă pictural
(tehnici diferite) Conversaţia ă de una
Exerciţii de: obţinere a stilizării unor forme naturale. Ex.de observare decorati
Recunoaştere pe reproduceri Demonstraţia; vă.
Recunoaşterea tipurilor de ritm în artă. Exerciţii de recunoaştere;
Evaluare practică: și de reprezentare grafică
– să conceapă o lucrare în care să se regăsească ritmul a formelor
artistic. naturale.
Exerciţii de compunere a unor spaţii plastice. Activitate practică.
Problematizarea.

UNITATEA DE INVATARE: PAGINI DIN ISTORIA ARTEI EUROPENE


NR DE ORE: 9 / SEMESTRUL II
Nr Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Sapt. Evaluare Observatii
crt

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 9


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Lecția 1 și 2. - Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei bizantine; - Manual, IX-X Frontala,
Antichitatea - Identificarea unor elemente specifice stilurilor studiate( cupola, pandantiv, istoria vizionare
europeană 1.1. mosaic); artei, discutii.
2 Lecția 3. Arta - Exercitii de identificare a trasaturilor artei bizantine reflectate in operele - XI Frontala,
medievală principalilor reprezentanti. Diapozitive. Vizionari
1.3.
3 Lecția 4 și 5. - Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei romanice; - Manual, XII- Discutii Saptamana
Renașterea în Italia; - Identificarea unor elemente specifice stilurilor studiate(arc in plin cintru, istoria XIII In grup, Școala
Țările de Jos;
2.2. donjon); artei, Dezbatere. Altfel
Franța; Germania. - Exercitii de identificare a trasaturilor artei romanice si gotice reflectate in reproducer
operele principalilor reprezentanti. i.
4 Lecția 6 și 7. - Exercitii de observare pe imagini a caracteristicilor artei gotice( rozeta, -
XIV-
Barocul. Secolele XV
vitraliu); Portofoliu
XVII–XIX
- Exercitii de identificare a trasaturilor artei gotice reflectate in operele
Secolele XVII–
principalilor reprezentanti.
XIX (clasicism,
- Exercitii de observare pe imagini a unor elemente tipice ale Renasterii;
rococo, neo-
- Reflectarea trasaturilor specifice Renasterii in operele artistilor italieni.
clasicism,
- Exercitii de recunoastere pe imagini a scolilor si perioadelor Renasterii;
romantism,
- Discutie provocata in care sa se sublinieze importanta titanilor Renasterii;
realism). Franța,
- Exercitii de recunoastere a diferitelor stiluri si scoli din tarile mentionate;
Germania, Anglia,
- Analiza a imaginilor definitorii aratand modul de reflectare a trasaturilor
Italia
Renasterii in operele reprezentantilor de seama ai apoci
5 Lecția 8. Secolele
- Mape cu lucrari; XVI
XIX–XX. Franța–
- Analiza operelor unor reprezentanti ai Renasterii pe baza de portofoliu.
Paris
6 Lecția 9: Evaluare XVII

UNITATEA DE INVATARE: LA UN PAS PRIN MUZEUL DE ARTĂ

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 10


ŞCOALA GIMNAZIALĂ

BĂIŢA DE SUB CODRU

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
NR DE ORE: 3 / SEMESTRUL II

Nr Continuturi C.S. Activitati de invatare Resurse Sapt. Evaluare Observatii


crt
1 Lecția 1. Expoziția Organizarea unei expoziții de arte EXPOZITIE XVIIII Portofolii
2 Lecția 2. Cum 1.2. Elevii trebuie să recunoască etapele unei expoziții de pictură, XIX
organizăm o Să învețe expresivitățile limbajului plastic. Lucrările Ob sist
expoziție 3.2. Să analizeze opera de artă. realizate de elevi
3 Lecția 3.. Realizarea de produse artistice creative, originale și pe parcursul XX
Recapitulare finală. funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare anului școlar
– organizarea unor expoziții în spațiile școlare (selecție,
panotare, vernisare, premiere)
– participarea la concursuri locale, regionale, naționale și
internaționale

Prof Crina- Rozalia BLIDAR Page 11

S-ar putea să vă placă și