Sunteți pe pagina 1din 3

PERIODONTITA CRONICĂ GRANULANTĂ.

DIAGNOSTICUL ŞI METODE DE TRATAMENT


Aliona Socolova,
studentă anul V Rezumat
Periodontitele cronice trezesc un interes deosebit al medicilor stomato-
Facultatea Stomatologie, logi-terapeuţi, precum ocupă al treilea loc după frecvenţa adresarilor, carii-
USMF „Nicolae lor şi a pulpitelor. Principala cauză etiologica a inflamaţiei ţesuturilor peri-
Testemiţanu“ odontale o constituie complicaţiile tratamentului endodontic.[4] Articolul
oferă informaţii cu privire la factorii etiologici determinanţi în apariţia pe-
Viorica Chetruş, riodontitei cronice granulante, diagnosticul acestei afecţiuni şi la rezultatele
conferenţiar universitar obţinute în urma tratamentului a 8 pacienţi în perioada anului 2013-2015.
Cuvinte cheie : periodontită, granulantă, infecşioasă, condensare laterală.
Ion Roman,
asistent universitar

Catedra Stomatologie Summary


Terapeutică a USMF CHRONIC GRAINY PERIODONTITIS. DIAGNOSIS AND METHODS
„Nicolae Testemiţanu“ OF TEATMENT
The chronic periodontitis arise a special interest of many dental thera-
pists, occupying the third place according to frequency of addressing, after
caries and pulpitis. The primary etiology of periodontal tissues inflammati-
on is endodontic treatment complications.[4] The article offers information
about the etiological factors determinating to chronic grainy periodontitis,
about diagnosis, methods of treatment and about theresults obtained after
the treatment of 8 patients during the 2013-2015 years.
Key words: periodontitis, grainy, infective, lateral condensation.

Introducere
Inflamaţia periodonţiului, numită periodontită, prezintă actulamente un inte-
res deosebit petru medicii stomatologi, precum această patologie este destul de
frecventă. Conform datelor T. F. Vinogradova (1990), A. S. Ivanov, şi A. K. Iorda-
nishvili(1992), după frecvenţa adresărilor, periodontita cronică ocupa al III-lea loc,
după carii şi pulpite, dintre care 34 % îi revin periodontitei cronice granulante.[6]
Anuarul statistic al Centrului de Sănătate Publică din Republica Moldova, arată
că eficacitatea tratamentului şi a profilaxiei afecţiunilor periapicale a scăzut în ulti-
mii 10 ani, precum raportul dintre numărul de dinţi trataţi către numărul de dinţi
extraşi a scăzut de la 7,9 până la 6,6, începând cu anul 2000 până în anul 2013.[1]
Principala cauză, care menţine actualitatea acestei probleme, rămâine inefici-
enţa profilaxiei nozologiilor dentare, în special a cariei dentare şi a pulpitelor. Mai
pot mentiona şi tratamentul necalitativ al canalelor radiculare, care este pe larg
practicabil în ziua de astăzi şi care provoacă deseori schimbări patologice la nivelul
periodonţiului.[2] Chiar în cazul respectării tuturor cerinţelor către sterilizarea şi
obturarea canalelor radiculare medicul stomatolog întâlneşte multiple dificultaţi,
cum ar fi inaccesibilatatea câmpului operator, canale inguste şi curbate. Nu trebuie
să uitam nici de complicaţiile frecvente ale periodontitelor cronice granulante care
apar sub formă de reacutizări, periostite, dar în cazul unei rezistenţe scăzute a or-
ganismului pot trece chiar în abcese sau osteomielite odontogene.
Totalitatea acestor factori scade esenţial succesul terapiei periodontitelor. La
moment, având la dispoziţie multiple materiale, tehnici şi metode îndreptate spre
restabilirea morfo-functionala a dintelui, este important să ştim să alegem pe cele
mai eficiente, să aplicam metoda optimă, individuală pentru fiecare caz clinic.[3]
Din cele sus mentionate, concludem faptul că problema tratamentului peri-
odontitelor cronice constă nu numai în folosirea corectă a metodelor, dar şi în
alegerea potrivită a tehnicilor şi a materialelor.[5]

Scopul cercetării
Studierea formei de periodontită cronică granulantă şi evaluarea metodelor de
58
diagnostic şi tratament în baza literaturii.
Materiale şi metode
Studiul se bazează pe o abordare de tip descrip-
tiv, care relevează aspectele demografice, medicale şi
stomatologice, observate pe un lot de pacienţi, adulţi
din Republica Moldova în relaţie cu sănătate dentară.
în calitate de obiect de studiu, este lotul de 30 de pa-
cienţi.
Cercetarea de faţă a fost facută în maniera trans- Fig.2. Adresabilitatea pacienţilor în ultimele 12 luni
versală prin aplicarea de chestionare, pe un lot de
persoane, dar şi prin colectarea informaţiei din fişele
pacienţilor din cadrul clinicii „ Euro Dent“. La cerce-
tarea de faţă a fost aplicat chestionarul de tip deschis,
cu variante de răspuns.
Pacienţilor li s-au acordat întrebări despre ocupa-
ţia lor actuală, mediul de trai, adresabilitatea la ser-
viciile stomatologice şi informarea privind periajul
corect al dinţilor şi folofirea flosei dentare.
Din totalul de 30 de pacienţi, 21 au fost diagnos-
ticaţi cu periodontită, dintre care 2 au fost diagnosti-
caţi cu periodontită acuta,7 cu periodontită cronică
fibroasă, 8 cu periodontita cronică granulantă şi cu
cea granulomatoasă — 4 pacienţi. Fig.3. Distributia pacienţilor în funcţie de informare despre periajul
Din totalul de 8 pacienţi trataţi cu periodontită corect şi folosirea flosei dentare
cronică granulantă, care constituie obiectul de studiu
al acestei cercetări, pe perioada mai 2013- februarie În urma studiului efectuat şi a aplicării practice,
2015, în funţie de sex s-au stabilit urmatorii coefici- toţi 8 pacienţi din lotul total de cercetare au primit tra-
enţi relativi de proporţie, numită şi esantionarea tra- tament adecvat, dintre care 6 pacienţi au fost trataţi în
tificată — 6 pacienţi sunt bărbaţi şi 2- femei; vârsta două vizite şi restul 2 — într-o vizită. Pacienţii au fost
medie a pacienţilor fiind de 30 de ani. supuşi tratamentului complex antiseptic şi biologic.
Pacienţii au fost supuşi examenelor clinice pe baza
cărora s-a stabilit diagnosticul complet şi planul de Caz clinic
tratament. Pacienta A. a solicitat asistenţa stomatologică pe
data de 27 mai 2013 în Clinica stomatologică „Euro
Rezultate şi discuţii Dent". Sexul : feminin. Anul naşterii : 1996
În urma datelor colectate, la categoria angajaţilor Acuze: Pacienta acuza prezenta durerilor cu carac-
în campul de muncă, au fost identificaţi 19 pacienţi, ter sâcâitor,care se intensifica în timpul inciziei şi a
pensionari — 5 pacienţi, studenţi — 4 şi doar 2 — masticaţiei alimentelor.
elevi.(fig.1). Această diagramă ne demonstrează fap- Boli antecedente şi concomitente: Hepatita, SIDA,
tul că majoritatea pacienţilor sunt de vârsta adultă, ei TBC — pacienta neagă.
sunt cointeresaţi în serviciile stomatologice, fie pentru Evolutia actualei boli: Aproximativ un an înainte de
aspect, fie pentru menţinerea igienei orale. Din punct apariţie a durerilor pe dinte a aparut o cavitate carioa-
de vedere al adresabilităţii la medicul stomatolog în sa. Dintele a fost tratat. Din anamneza, deducem nu-
ultimele 12 luni, 12 pacienţi din 30 nu s-au adresat meroase reacutizări a procesului inflamator, insoţite
la medicul stomatolog timp de 1 an. 10 dintre acestia de dureri şi dechidere a canalului fistular pe mucoasă.
s-au adresat o singura dată, 4- de 2 ori, 2 pacienţi au Examenul exobucal: Simetrie faciala; etajele feţei
avut 3 vizite la medicul stomatolog, 1 pacient — de 6 sunt proporţionale; culoarea tegumentelor este roz-
vizite şi 1 pacient — 10 vizite (fig.2). pală, fără modificări. Palparea punctelor de ieşire a
nervilor este indoloră. Palparea articulaţiei tempo-
romandibulare nu a suspectat careva schimbari, ex-
cursia condililor la deschidere şi închidere a cavitaţii
bucale este în normă. Ganglionii limfatici nu sunt
modificaţi în volum, sunt indolori la palpaţie.
Examenul endobucal : Gradul de deschidere a ca-
Fig.1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de ocupaţie vitaţii bucale — 4 cm. Mucoasa vestibulară de culoa-
re roz, este prezentă fistula pe mucoasa vestibulară la
nivelul proiecţiei apexului dintelui 22; inserţia fre-
Rezultatele confirmă că informarea respondenţi- nurilor este în normă. Forma arcadelor dentare este
lor despre periajul corect al dinţilor şi folofirea flo- normală, cea superioară- semieliptică, cea inferioară-
sei dentare a fost efectuată la majoritatea pacienţilor parabolică. Breşe dentare nu sunt. La dinţii 11,15,22,
(fig.3).
59
23, 26, 36, 46, sunt prezente obturaţii.
S-a efectuat electroodontodiagnosticul cu apara-
tul EOM-3.Dintele a reacţionat la curentul de 160μA.
Percuţia verticală şi orizontală este puţin dureroasă.
Radilogic observăm modificări la nivelul apexului, un
focar de osteoporoză, cu contururi neclare(fig. 4).
Diagnosticul: Periodontita cronică granulantă a
dintelui 22.
Planul de tratament : S-a efectuat anestezia infil-
trativă, cu sol Ubistesin  1:100 000 - 1 ml,ulterior s-a
înlaturat obturaţia şi s-a creat accesul către cavitatea
pulpară. S-a aplicat sistemul de izolare prin digă. Re-
sturile pulpare au fost înlăturate prin metoda vitală,
urmată de prelucrarea mecanică şi medicamentoasă a
canalului radicular.
Canalul a fost irigat cu soluţii antiseptice clorhe-
xidina 0,05% şi hipoclorit de natriu de 3%. Lungimea Fig. 6. Radiografia de control adintelui 22
de lucru s-a determinat prin metoda electrometrică,
cu apex locatorul „Root ZX" .
Prelucrarea canalului radicular se finalizează cu
uscarea cu ajutorul conurilor de hârtie.
Deoarere dintele este monoradicular şi este pre-
zent canalul fistular, a fost luată decizia de a efectua
tratamentul periodontitei intr-o singură vizită. După
prelucrarea minuţioasa mecanică, medicamentoasă şi
uscarea canalului, a fost obturat cu materialul Dexo-
dent şi conuri de gutapercă, prin metoda condensarii
laterale, la rece (fig.5).
S-a efectuat radiografia de control (fig. 6) şi a fost
aplicată obturaţia permanentă fotopolimerizabilă
pentru restaurarea cavitatii.După 6 luni s-a efectuat
repetat radiografia de control(fig. 7).
Fig. 7.Radiografia de control a dintelui 22 peste 6 luni

Concluzii
În urma studierii literaturii de specialitate şi a
aplicării practice, s-a demonstrat că majoritatea peri-
odontitelor cronice granulante sunt de natură infec-
ţioasă. În urma studiului efectuat pe cei 8 pacienţi,
concludem faptul că utilizarea complexă a metodelor
antiseptice, biologice şi obturarea etanşă a canalelor
radiculare, inhibă dezvoltarea procesului infecţios şi
permite restabilirea ţesuturilor periapicale. Terapia
trebuie să fie complexă şi atraumatică, doar în acest
caz rezultatul va fi pozitiv.

Fig. 4. Dintele 22 până la tratament cu focar de osteoporoză, cu Bibliografie


1. Biroul Naţional de Statisticã al Republicii Moldova „Anuarul
contururi neclare statistic al Republicii Moldova2000-2013", 185-209 p.
2. Luminiţa Nica. Obturaţia endodontică. Principii şi tehnici. Edi-
tura „Eurostampa" . Timişoara, 2011. 47-58 p.
3. Revista Romana de Stomatologie. VOLUMUL LVII, NR. 2, AN
2011. Doctorand Dr. Smaranda Nazarie, Prof. Dr. Maria Voro-
neanu. Tratamentul endodontic în cadrul algoritmului de con-
servare a dinţilor cu importanţă protetică şi estetică. 116-118 p.
4. Беляев И.Б. " Хронические периодонтиты многокорневых
зубов" Минск : „Беларусь" 1974. 39-84 p.
5. Кодукова А., Величкова П., Дачев Б. „Периодонтиты" Мо-
сква : „Медицина", 1989. 40-151 p.
6. Лукиных Л.М., Лившиц И. „Верхушечный периодонтит" Н.
Новгород : Изд-во Нижегородской государственной меди-
цинской академии. 1999. 15-46 p.

60 Fig. 5. Metoda de obturare prin condensare laterală la rece


Data prezentării: 19.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau