Sunteți pe pagina 1din 1

Declinarea a III-a –teme în s – clasa a X-a

(O Swkra/thj

( O tw=n a)nqrw/pwn bi/oj, e)k th=j a)rxh=j me/xri tou= te/louj, paqw=n plhrh/j e)sti/n. Ta\ de\ e)/ph
tou= Swkra/touj plh/rh h)=n sofi/aj kai\ u(/youj. Dio\ kai\ oi( me\n eu)sebei=j h)/kouon a)sme/nwj ta\
a)felh= dida/gmata au)tou=: oi( de\ zhtou=ntej ke/rdh mo/non e)n t%= bi%= dusmenei=j h)=san t%=
Swkra/tei.
)/Elege ti/j pote Swkra/tei: ” )=W Sw/kratej, se\ nomi/zw a)tuxh=: ou) ga\r e)k tw=n didagma/twn
ke/rdh lamba/neij kai\ th\n sofi/an sou= to\ plh=qoj eu)h/qh kai\ a)nwfelh= nomi/zei. ”
- Kai\ ta\ a)/nqh a)nwfelh= me\n e)stin, a)pekri/nato (răspunse) Swkra/thj, eu)w/dh de\ kai\ toi=j tw=n
a)nqrw/pwn oi)kh/masi polutele\j ka/lloj pare/xei.
Xalepo/n e)sti a)gaqo\n bi/on a)/gein e)n ponhroi=j h)/qesi.

me/xri, prep. cu G = până la dusmenh/j, -e/j = răuvoitor, dușman


te/loj, -ouj, to/ = sfârșit ti/j, ti = pron. nehot. cineva
pa/qoj, -ouj, to/ = suferință po/te = odată, odinioară
plhrh/j, -e/j = plin de nomi/zw = a ocoti, a considera
e)/poj, -ouj, to/ = cuvânt a)tuxh/j, -e/j = nenorocit
Swkra/thj, -ouj, o( = Socrate plh=qoj, -ouj, to/ = mulțime
sofi/a, -aj, h( = înțelepciune eu)h/qhj, -ej = simplu, naiv
u(/yoj, -ouj, to/ = înălțare a)nwfelh/j, -e/j = nefolositor
dio\ kai\ = de aceea lamba/nw = a primi, a lua
eu)sebh/j, -e/j = pios oi)kh/ma, -matoj, to/ = locuință
a)/kouw = a auzi polutelh/j, -e/j = prețios, de multă valoare
a)sme/nwj = cu placer, bucuros ka/lloj, -ouj, to/ = frumusețe
a)felh/j, -e/j = simplu, sincer, neprefăcut pare/xw = a oferi
dida/gma, -matoj, to/ = lecție, învățătură eu)w/dhj, -ej = aromat, bine mirositor
oi( zhtou=ntej = cei care caută bi/on a)/gein = a duce o viață ( să duci o viață)
ke/rdoj, -ouj, to/ = câștig ponhro/j, a/, -o/n = rău
mo/non = numai, doar h)=qoj, -ouj, to/ = caracter, deprindere
e)n prep. cu D = în xalepo/j, -a/, -o/n = greu
a)/nqoj, -ouj, to/ = floare

1. Identificați și analizați substantivele și adjectivele cu tema în s;


2. Traduceți textul în limba română.