Sunteți pe pagina 1din 40

ICS 77.140.10; 77.140.45; 77.140.

50

SR EN 10025-2
~
Decembrie 2009
STANDARD ROMAN

Produse laminate la cald din oteluri


, de
constructi, i
Partea 2: Conditii, tehnice de livrare pentru
oteluri
, de constructii, nealiate
•....

o
•....

N Hot rolled products made of structural steels. Part 2:


M
o Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
N
o
<i Produits lamines a chaud en acier de construction. Partie 2:
u
~
<t Conditions techniques de Iivraison pour les aciers de
:iE
o construction non allies
z
w
U
rJ)
w

!:
.!i

ell
E
APROBARE IAprobat de Directorul General al ASRO la 12 noiembrie 2004
o Standardul european EN 10025-2:2004 are statutul unui
0::
!: standard roman
"0
Q)
L.
ell
N
:c
L.
ell
"0
CORESPONDENTA IAcest standard
EN 10025-2:2004
este identic cu standardul european
!:
-ell

tJ)
Q)
"0 This standard is identical with the European Standard
ell
:;::;
EN 10025-2:2004
ell
'(3
o
tII
<t
La presente norme est identique a la Norme europeenne
EN 10025-2:2004

'II!

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO)


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucure~ti
Director General: Tel.: +4021 3163296, Fax: +4021 3160870
Direc\ia De Standardizare: Tel. +40 213101730, +40213104308, +4021 3124744, Fax: +40213155870
Directia PUblicatii - Servo Vanzari/Abonamente: Tel. +4021 31677 25, Fax + 40 21 317 2514, +4021 3129488
, 'Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74
© ASRO Reproducerea sau utilizarea integrala sau par\lala a prezentului standard Tnarlce publica\ii $1 prln arice procedeu
(electronic, mecanic,fotacopiere,microfilmareetc.) esle Inlerzisa daca nu exists acordul scris al ASRO
Ref.: SR EN 10025-2:2004 Editia 1
STANDARD EUROPEAN EN 10025-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE
EUROpAISCHE NORM Noiembrie 2004

ICS 77.140.10; 77.140.45; 77.140.50 tnloGuie:;;teEN 10025: 1990

Versiunea romana

Produse laminate la cald din otel


, de constructii., Partea 2: Conditii, tehnice de
livrare pentru oteluri de construclii nealiate
•..
•..
o
N
M
oN Hot rolled products made of Produits lamines a chaud en Warmgewalzte Erzeugnisse aus
o structural steels. Part 2: acier de construction. Partie 2: Baustahlen. Teil 2: Technische
<i Technical delivery conditions for Conditions techniques de Lieferbedingungen fOr unlegierte
u non-alloy structural steels livraison pour les aciers de Baustahle
i=
<l: construction non allies
:2
oz
w
u
CI)
w Acest standard european a fost adoptat de CEN la 1 aprilie 2004.
.~
C
ell
Membrii CEN au obligaiia sa respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaza condiiiile
E
o Tn care acestui standard european i se atribuie statutul de standard naiional, fara nici 0 modificare.
0:::
c Listele actualizate ~i referiniele bibliografice referitoare la aceste standarde naiionale pot fi obtinute pe
"'C baza de cerere de la Secretariatul Central sau orice membru CEN.
Ql
t-
ell
.!::! Acest standard european exista Tntrei versiuni oficiale (engleza, franceza, germana). 0 versiunea Tn
"E
ell oricare aM limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, Tn limba sa
"'C
C nationala ~i notificata la Secretariatul Central, are acela~i statut ca ~i versiunile oficiale.
ell

en
a>
"'C
Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
ell Elve~ia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
+'
ell Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
";:;
;) Slovenia, Spania, Suedia §i Ungaria.
III
<l:

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
Committee for Standardization
Comite Europeen de Normalisation
E::l.lropaisches Komitee fUr Normung European
Centru de management: rue de Stassart 36, B-1 050 Bruxelles
© 2004 CEN Toate drepturile de exploatare sub arice forma :;;iin criee Ref. EN 10025-2:2004 RO
mod sunt rezervate membrilar CEN.
SR EN 10025-2:2004

8.3.2 Unitatea de Tncercare 14


8.3.3 Verificarea compozitiei chimiceHHH H.H.H 14
84 Tncercari de efectuat pentru inspeclia specifics 15
9 Pregatirea probe lor §i epruvetelor H.H HH 15
9.1 Alegerea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica 1S
9.2 Amplasarea §i orientarea probelor §i epruvetelor pentru incercarile mecanice 15
9.2.1 Generalitati 15
9.2.2 Pregatirea probelor H.H 15
9.2.3 Pregatirea epruvetelor 15
9.3 Identificarea probelor §i epruvetelor 15
10 Metode de Tncercare 16
10.1 Analiza chimica 16
10.2 fncercari mecanice H 16
•.. 10.3 Examinare ultrasonica 16
•..
o
N 10.4 Contraprobe 16
M
o 11 Marcare, etichetare, ambalare 16
N
o
12 Reclamatii , 16
u..{ 13 Optiuni (a se vedea 5.2) 16
i=
~
:io Anexa A (informativa) Lista simbolizarilor anterioare corespondente 31
zw Anexa B (informativa) Lista standardelor nationale corespondente cu EURONORM de referinta 32
U Bibliografie 33
V)
w
.~
!::
n:l
E
o
0::
.5
"C
<I>
•...
n:l
.~
"C
•...
n:l
"C
!::
n:l

(j)
<I>
'g
(ll
~n:l
'y
o
III
~

3
SR EN 10025-2:2004

1 Domeniu de aplicare

Partea 2 a acestui document, suplimentar la partea 1, specifics condi1iile tehnice de livrare pentru
produsele plate §i lungi §i semifabricate care sunt destinate a se transforma Tn produse plate ~i lungi
din o1eluri nealiate de calitate laminate la cald Tn marcile ~i calitatile prezentate in tabelele de la 2
pana la 6 (compozitia chimica) $i de la 7 pana la 9 (caracteristici mecanice), Tn conditiile de livrare
specificate la 6.3. Trei o1eluri de construc1ii mecanice sunt de asemenea specificate Tn acest
document (a se vedea tabelele 3 §i 5) (compozi1ia chimica) §i tabelul 8 (caracteristici mecanice). Acest
document nu se aplica profilelor cave pentru eonstrue1ii §i 1evilor (a se vedea EN 10210-1 §i
EN 10219-1).

Conditiile tehniee de livrare se apliea grosimilor ~ 3 mm §i ::; 150 mm pentru produse lungi din marea
de 01el S450JO. Conditiile tehniee de livrare se aplica grosimilor ::; 250 mm pentru produse plate §i
lungi din toate eelelalte marci §i calitati. Suplimentar pentru produsele plate din ealitatile J2 §i K2 se
aplica conditiile tehnice de livrare pentru grosimi ::;400 mm.

.•.. Produsele realizate din marcile de 01el S185, E295 §i E360 nu se pot marca CEo
.•..
oN
M Otelurile preeizate in aceasta parte 2 nu sunt destinate tratamentelor termice eu exceptia produselor
o
N
o
livrate Tnstarea de livrare +N. Tratamentul de relaxare este admis (a se vedea §i nota de la 7.3.1.1 din
EN 10025-1 :2004). Produsele livrate in starea +N poate fi deformat la cald §i/sau normalizate dupa
<
u livrare (a se vedea articolul 3).
i=
~
:z NOTA 1 - Semlfabrlcatele care se transforma Tn produse laminate finite conform acestui document trebuie
zo
w
supuse unul acord special la momentul cererii de oferta :;;1 al comandarii. Compozltia chimica poate fi de
asemenea stabilita la momentul cererii de oferta :;;i al comandarii, totu:;;i valorile trebuie sa fie Tn limitele din
uen tabelele 2 ~i 3.
w
.!i
s:::
NOTA 2 - Pentru anumite marci :;;1 forme ale produselor apte pentru apllca~ii partlculare se pot specifica la
~ momentul cererii de oferta :;;ial comandarii (a se vedea 7.4.2, 7.4.3 ~i tabeluI10).
E
o
e:::
s:::
"tl 2 Referinte
, normative
Ql
•..
~
.!::!
"tl Acest standard european cuprinde prin referin1e datate sau nedatate, prevederi din alte publicatii.
•..
~ Aceste referinte normative sunt citate la locul corespunzetor in text :;;ipublicatiile sunt enumerate mai
"tl
s:::
~ jos. Pentru referintele datate, modificarile sau revizuirile ulterioare ale acestor publicatii se aplica
.•.. acestui standard european numai dace au fost incluse in aeesta ea modifieari sau revizuiri. Pentru
en
Ql
"tl referin1ele nedatate se aplicEl ultima edi1ie la care se face referire.
III
••
III
'0 2.1 Standarde generale
o
UI
~ EN 1011-2, Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of
ferrific steels

EN 10020, Definition and classification of grades of steel

EN 10025-1:2004, Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions

EN 10027-1, Designation systems for steels - Part 1: Steel names, principal symbols

EN 10027-2, Designation systems for steels - Part 2: Numerical system.

EN 10163-1, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and
sections - Part 1: General requirements

EN 10163-2, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and
sections - Part 2: Plates and wide flats

5
SR EN 10025-2:2004

EN 10306, Iron and steel - Ultrasonic testing of H beams with parallel flanges and IPE beams.

EN 10308, Non-destructive testing - Ultrasonic testing of steel bars.

EN ISO 643, Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003).

3 Termeni ~i definitii,
Pentru scopul acestui document, se aplica termenii §i definitiile din EN 10025-1 :2004 §i urmatoarele:

3.1
laminare normalizanta
procedeu de laminare Tn care procesul final de deformare se efectueaza Tntr-un anumit domeniu de
temperaturi care conduce la 0 stare a materialului echivalenta cu cea obtinuta dupa normalizare astfel
ca valorile specificate ale caracteristicilor mecanice sunt mentinute chiar §i dupa normalizare.
.•..
.•.. Simbolul pentru aceasta stare de livrare este +N .
o
('II
M
o NOTA - In publicatiile internationale, laminarea normalizanta ~i laminarea termomecanica pot fi definite prin
N
o expresia "Iaminare controlata". Totu~i, tinand seama de diferitele aplicatii ale produselor, este necesara 0
<i distinctieTntreace~titermeni.
u
i=
<l: 3.2
:!: brut laminat
oz
w stare de livrare fara condi1ii speciale de laminare §i/sau de tratament termic.
u
rn
w Simbolul pentru aceasta stare de livrare este +AR.
cO
'2
III 3.3
E
o laminare termomecanica
~
!:: procedeu de laminare Tn care deformarea finala se efectueaza Tntr-un domeniu de temperaturi care
'5 conduce la un material care prezinta anumite caracteristici care nu se pot obtine sau pastra numai
Q)
•..
ra printr-un tratament termic .
N
'5
•..
ra
"0
NOTA 1 -. 0 Tncalzireulterioara peste 580 "C poate mic§oravalorile rezistenlei mecanice. Daca sunt necesare
!:: temperaturi mai mari de 580 "C, aceastatrebuie indicatafurnizorului.
III
U)
<II NOTA 2 - Laminarea termomecanicacare conduce la starea de livrare M poate include procedee cu viteze de
"0
ra racire crescute cu sau fara revenire care include autorevenire, dar care exclude definitiv calirea directa §i
;:; revenirea.
III
·u
o
VI
<l:
NOTA 3 - In anumite publicatiise utilizeaza:;;icuvantulTMCP (procedeutermomecaniccontralat).

4 Clasificare ~i simbolizare
4.1 Clasificare

4.1.1 Principalele clase de calitate

Marcile de otel precizate Tn acest standard european sunt c1asificate ca oteluri de calitate nealiate,
conform EN 10020.

4.1.1 Marci §i calita1i

Acest document preeizeaza opt marci de 0tel S185, S235, S275, S355, S450, E295, E355 §i E360,
diferentiate prin caracteristicile mecanice.

Marcile de oiel 3235 §i 3275 se pot livra Tncalitatile JR, JO §i J2. Marea de otel S355 se poate livra Tn
ealitatile JR, JO, J2 ~i K2. Marca de otel S450 se livreaza Tncalitatea JO.
7
SR EN 10025-2:2004

5.2 Optiuni

Un anumit numar de optiuni sunt specificate la articolul 13. Daca cumpariHorul nu da nicio indicatie
referitor la implementarea oricarei dintre optiuni, furnizorul trebuie sa livreze conform specificatiei de
baza.

6 Procedeu de fabricatie

6.1 Procedeu de elaborare a olelului

Procedeul de elaborare a otelului trebuie sa fie conform EN 10025-1. Procedeul de elaborare a


otelului trebuie indicat cumparatorului daca aceasta a fost precizata la comandare, cu exceptia otelului
S185.

A se vedea optiunea 1.

..... 6.2 Dezoxidare


o
.•...

N
g 6.2.1 Metoda de dezoxidare trebuie sa fie a~a cum este indicata In tabelele 2 ~i 3.
N
o
<." 6.2.2 Metodele de dezoxidare sunt simbolizate astfel:
u
~ a) Facultativ - metoda lasata la alegerea producatorului;
::lE
o
z
w b) FN -otel necalmat nu se admite;
u
en
w c) FF - 0tel complet calmat care contine elemente care fixeaza azotul in cantitati suficiente
.!i
c: pentru fixarea azotului (de exemplu continut minim de aluminiu total 0,020 %). In recomandarile
ra
uzuale exista un raport minim aluminiu la azot 2: 1, in cazul In care nu exista alte elemente care
E
o fixeaza azotul. Aceste alte elemente trebuie indicate In documentul de inspectie.
c::
.=
"C 6.3 Stare de livrare
~
ra
.!:l
"C
...
Starea de livrare a produselor lungi ~i a produselor plate laminate continuu pot fi +AR, +N sau +M la
ra
"C
alegerea producatorului. Starea de livrare a produselor laminate pe laminor quatro pot fi numai +AR
c: sau +N la alegerea producatorului.
ra
.•...
en
CIl
"C Starea de livrare +AR sau +N poate fi comandata.
ra
;::
ra A 5e vedea 19A.
'13
oIII
<. Daca se solicita un document de inspectie (a se vedea 8.2), starea de livrare trebuie indicata in
documentul de inspectie prin simbolul sp~cific (+N, +AR sau +M). In cazul In care produsele sunt
comandate In starea +N sau +AR, simbolul specific (+N sau +AR) trebuie adaugat la simbolizare (a se
vedea 4.2.2).

7 Conditii
,
7.1 Generalitati

Conditiile urmatoare 5e aplica cand se efectueaza prelevarea 9i pregatirea probelor ~i Incercarile


specificate la articolele 8, 9 9i 10.

7.2 Compozitia chimica

7.2.1 Compozitia chimica determinata printr-o analiza chimica pe otel lichid trebuie sa fie conform
valorilor indicate In tabelele 2 ~i 3.

9
SR EN 10025-2:2004

7.3.2.3 Pentru produsele din calitatile J2 ~i K2 cu grosime nominala < 6 mm, marimea grauntelui
feritic trebuie sa fie 2 6, verificata cu metoda descrisa TnEN ISO 643, dace s-a precizat la comandare.

A se vedea optiunea 21,

in cazul Tn care se utilizeaza aluminiu ca element de rafinare a granulatiei, condi1ia referitoare la


marimea de graunte este satisfacuta daca continutul de aluminiu la analiza chimica pe otel lichid nu
este mai mica de 0,020 % aluminiu total, sau la'alegere 0,015 % aluminiu solubilTn acid. in acest caz,
verificarea marimii grauntelui nu se solicita, dar continutul de aluminiu trebuie precizat Tn documentul
de inspectie.

7.3.3 Caracteristici ImbunaUi1ite de deformare perpendicular la suprafa1a

Daca s-a stabilit prin acard la comandare, produsele din calitatile J2 ~i K2 trebuie sa respecte una din
caracteristicile din EN 10164.

A se vedea op1iunea 4 .
.•..
~
N 7.4 Caracteristici tehnologice
M
~ 7.4.1 Sudabilitate
<:)

<i
(,) 7.4.1.1 Condi1iile generale pentru sudarea otelurilor din calitatile JR, JO, J2 ~i K2 trebuie date Tn
i= EN 1011-2.
«
:l!
oz NOTA - Cu cre~tereagrosimii produsului~i a nivelului de rezistenta poate aparea fisurarea la rece. Fisurarea la
w rece este determinatade combinareaurmatorilorfactori:
u
(J)
w
continutulde hidrogendifuzibil in metalulde aport;
.i
r:::
ell
E o structurafragila a zonei afectatetermic;
o
0::
.E concentratiisemnificativede tensiuni de traciiune in imbinarea sudata.
"tl
Ql
"-
ell 7.4.1.2 Acest document nu da nicio informatie referitor la sudabilitatea marcilor 01eluri S185, E295,
.!:!
"tl
"-
E335 ~i E360 deoarece nu se specifica conditii referitoare la compozitia chimica.
ell
"tl
r:::
7.4.2 Aptitudinea la formare
...
ell

(J)
<1>

"tl NOTA - Recomandarireferitoare la formarea la cald ~i la rece figureaza in documentul CECA IC2. Cu toate ca
(0 documentul CECA IC2 se refera in mod special la otelurile cu granulatie fina, recomandarilepe care Ie contine
••
(0 pot fi de asemeneaaplicate prescriptiilordin tabelele 7, 8 ~i 9 daca dupa livrare se efectueaza0 formare la cald.
'0
o
f1l
« 7.4.2.1 Formare la cald

Numai produsele comandate ~i Iivrate Tnstare normalizata ~i laminat normalizant trebuie sa satisfaca
conditiile din tabelele 7,8 i?i9 daca formarea la cald se efectueaza dupa livrare (a se vedea 7.3.1.2).

7.4.2.2 Formare la rece

7.4.2.2.1 Generalita1i

Marcile i?icalitatile apte pentru formare la rece i?iotelurile de construc1ii mecanice apte pentru tragerea
la rece trebuie simbolizate prin simbolizarea alfanumerica corespunzatoare otelului (include simbolul
C sau GC) sau simbolizarea numerica corespunzatoare dupa cum se prezinta Tn tabelele de la 10
pElna la 13 (a se vedea 4.2.2).

NOTA - Formarea la rece conduce la 0 reducere a ductilita\ii. Pe deasupra este necesar sa se atraga atentia
asupra riscului ruperii fragile asociatecu acoperirea la caid cu zinc.

11
SR EN 10025-2:2004

corespunzator eu Ca aplicat produselor lung! imbunatatef;ite caraeteristieile de prelucrare (a se vedea "nota e din
tabelul 2 ~i nota c din tabelul 3)

7.5 Starea suprafetei


7.5.1 Banda

Se stabile?te ca starea suprafetei nu compromite 0 utilizare corespunzatoare a marcii de otel daea se


apliea un procedeu adecvat de realizare a benzii.

7.5.2 Table!}i platbande

EN 10163 parti1e 1 ?i 2 se aplica In ceea ce prive§te discontinuitatile de suprafata admisibile ?i


remedierea defectelor de suprafata prin polizare ?i/sau sudare. Clasa A, subclasa 1 din EN 10163-2
trebuie aplicata, Tnafara de cazul unei indicatii contrare la momentul comandarii.

A se vedea oPliunea 15.


•..
•.. 7.5.3 Profile
oN
M
o EN 10163 partile 1 ?i 3 se aplica Tn ceea ce prive~te discontinuitalile de suprafata admisibile ~i
N
o remedierea defectelor de suprafala prin polizare ?i/sau sudare. Clasa C, subclasa 1 din EN 10163-3
u
<f
trebuie aplicata, Tnafara de cazul unei indicalii contrare la momentul comandarii.
i=
<C
:E A se vedea oPliunea 16.
o
w
z
u(J) 7.5.4 Bare !}i sarme semifabricat
w
.!!!
EN 10221 se aplica Tn ceea ce prive§te discontinuitalile de suprafala admisibile ?i remedierea
c: defectelor de suprafala prin polizare ?i/sau sudare. Clasa A, trebuie aplicata, Tn afara de cazul unei
ell
E indicatii contrare la momentul comandarii.
o
c::
c:
"'0
A se vedea oPliunea 17.
ClI
•....
ell
N 7.6 Calitate interna
:a
•....
ell
"'0 Nivelul admisibil al imperfeqiunilor interne trebuie sa fie conform EN 10025-1.
-c:
ell

(J)
ClI
A se vedea optiunea 6 (pentru produse plate).
"'0
ell
•• A se vedea opiiunea 7 (pentru profile H cu aripi paralele §i profile IPE) .
ell
'u
o
VI
<C
A se vedea optiunea 8 (pentru bare).

7.7 Dimensiuni, toleran1e la dimensiuni lji forma, masa

7.7.1 Dimensiunile, tolerantele la dimensiuni ~i forma trebuie sa fie conform conditiilor date Tn
comanda prin referire la documente corespondente cu 2.2 ~i conform 2.2 §i 7.7.1 din
EN 10025-1 :2004.

Pentru tolerantele tablelor laminate la cald conditiile de baza trebuie sa fie conform EN 10029,
cuprinzand c1asaA de toleranle la grosime, Tnafara de cazul unui acord contrar la comandare.

A se vedea optiunea 18.

pentru table taiate din benzi laminate la cald, tolerantele la grosime trebuie sa fie conform EN 10051.

7.7.2 Masa nominala trebuie sa fie conform EN 10025-1.

13
SR EN 10025-2:2004

A se vedea op~iunea 2.

8.4 incercari de efectuat pentru inspectia specifica


8.4.1 Urmatoarele incercari trebuie efectuate:

- pentru toate produsele analiza chi mica pe o~ellichid;

- pentru toate produsele incercarea la tractiune;

- pentru toate produsele din calitatile J), J2 §i K2 incercarea la incovoiere prin §oc.

8.4.2 La comandare se pot conveni urmatoarele incercari suplimentare:

a) pentru toate produsele din calitatea JR Tncercarea la tractiune (a se vedea 7.3.2.2);

A se vedea optiunea 3.
.•...

oN
.•...
b) analiza chimica pe prod us, daca produsele sunt livrate pe :?arja (a se vedea 8.3.3.2 din
M EN 10025-1 :2004).
o
N
o
<i.
A se vedea optiunea 2.
u
i=
<C
~ 9 Pregatirea probe lor §i epruvetelor
o
z
w
u
en 9.1 Alegerea ~i pregatirea probelor pentru analiza chimica
w
ell
·c Pregatirea probelor pentru analizele chimice pe produs trebuie sa fie conform EN 10025-1.
I1l
E
o 9.2 Amplasarea ~i orientarea probelor ~i epruvetelor pentru incercarile mecanice
0::

"t:
Ql
•..
9.2.1 Generalit,W
I1l

ii
N
•..
I1l
Amplasarea §i orientarea probelor §i epruvetelor pentru Tncercari mecanice trebuie sa fie conform
EN 10025-1.
"'C

-t:
I1l

en 9.2.2 Pregatireaprobelor
(I)
"'C
I1l
•• Suplimentar la EN 10025-1 probele trebuie prelevate:
I1l
'f:;
o
In din produsului ce mai gros din unitatea de Tncercare;
<C

din orice produs din unitatea de incercare pentru produsele livrate in stare +N (a se vedea
3.1 ).

Suplimentar la EN 10025-1, Tn cazul Tn care comanda specifica conditiile pentru Tncercarea


caracteristicilor mecanice, suplimentar la compozitia chimica, pregatirea probelor din semifabricate
trebuie convenita la momentul comandarii.

A se vedea optiunea 25.

9.2.3 Pregatirea epruvetelor

Pregatirea epruvetelor pentru incercari mecanice trebuie sa fie conform EN 10025-1.

9.3 Identificarea probe lor $i epruvetelor

Identificarea probelor ;;i epruvetelor trebuie sa fie conform EN 10025-1.

15
SR EN 10025-2:2004

10) Tipul de marcare solicitat (a se vedea articolul11).

Suplimentar la optiunile din EN 10025-1 :2004 urmatoarele optiuni se aplica produselor conform
EN 10025-2:

11) Table, benzi, platbande ~i laminate (lat/me < 150 mm) cu 0 grosime nominala
S 30 mm trebuie sa fie apte pentru bordurare fara fisurare (a se vedea 7.4.2.2.2);

12) Table :,?ibenzi cu grasime nominala :s 8 mm trebuie sa fie apte pentru producerea
profilelor laminate la rece cu raze de Indoire precizate In tabelul 13 (a se vedea
7.4.2.2.3);

13) Pentru produsele plate din calitatile J2 :,?iK2, trebuie verificate caracteristicile de
incovoiere prin §oc din fiecare tabla mama sau bobina mama (a se vedea 8.3.2.2);

14) Pentru produsele plate din calitatile J2 §i K2, trebuie verificate caracteristicile de
incovoiere prin §oc §i de tractiune din fiecare tabla mama sau ruloul mama (a se
.•.. vedea 8.3.2.2);
.•..
o
N
15) Pentru table ;;i platbande discontinuitatile de suprafata admisibile ;;i remedierea
o
(Yj

defectelor de suprafata prin polizare §i/sau sudare 0 alta clasa decat c1asa C,
N
o subclasa 1 din EN 10163-2 se aplica (7.5.2);
<i
()
j:: 16) Pentru profile, discontinuitatile de suprafata admisibile r;;i remedierea defectelor de
<r
:a: suprafata prin polizare §i/sau sudare 0 alta clasa decat clasa C, subclasa 1 din
o
zw EN 10163-3 se aplica (7.5.3);
()
rn 17) Pentru bare ;;i sarme semifabricat, discontinuitatile de suprafata admisibile ;;i
w
l'i remedierea defectelor de suprafata prin polizare 9i/sau sudare 0 alta c1asa decat
"i: clasa A din EN 10221 se aplica (a se vedea 7.5.4);
C'il

E
o
CI:: 18) Alte tolerante decat cele din c1asa A din EN 10029 pentru table laminate la cald se
s:::

:0 aplica (a se vedea 7.7.1);


Ql
•..
III 19A) Starea de Iivrare +N sau +AR este solicitata (a se vedea 6.3);
N
:a
•..
Starea de livrare +AR este solicitata cu 0 verificare a caracteristicilor mecanice pe
C'il

"0 19B)
s:::
C'il
.•...
probe normalizate (a se vedea 7.3.1.3);
(/)
Ql
"0 20) Un continut de cupru cuprins intre 0,25 % 9i 0,40 % la analiza chimica pe 0tellichid ~i
;;
C'il

C'il
cuprins Tntre 0,20 % ~i 0,45 % la analiza chimica pe produs este solicitata pentru toate
'(3 calitatile S235, S275 ;>i S355 (a se vedea 7.2.4);
o
Ul
<r
21) Marimea de graunte trebuie verificata pentru produsele din calitatile J2 :,?iK2 cu
grasime nominala < 6 mm (a se vedea 7.3.2.3);

22) Barele trebuie sa fie apte pentru tragere la rece (a se vedea 7.4.2.2.4);

23) Un certificat de conformitate cu comanda trebuie furnizat pentru marca S185 (a se


vedea 8.2);

24) Verificarea caracteristicilor mecanice pentru calitatea JR ;;i pentru marcile de otel
E295, E335 §i E360 trebuie efectuata pe lot sau ;;arji:\ (a se vedea 5.1 h) ;;i 8.3.1.1);

25) Pregatirea probelor trebuie convenita pentru semifabricate daca comanda


mentioneaza 0 Tncercare a caracteristicilor mecanice, suplimentar fata de compozitia
chimica (a se vedea 9.2.2);

26) Limita continutului maxim de carbon trebuie indicat pentru produsele profilate care au
o grosime nominal a > 100 mm (a se vedea tabelele 2 ~i 4);

17
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 3 - Compozi1ia chimica la analiza pe o~ellichid pentru produse plate ~i lungi din marci
de o1el fara valori pentru rupere la Incovoiere prin ~oc a
-- d-max.
Simbolizare
max.
S
0,045 N
10060
1.0050
Conform
1.0070
% EN
1.0035
%
0,012
0,045 FNMetoda de
P% 10027-2
opt.
c
EN 10027-1
:;;i CR
818510260
0,0020
mention
0,020 %
%ate
prin acord,Ca.
in daca
saudacadocumentul
otelul estedetratat
alte elemente inspectie.
pentru
care modificarea
fixeaza morfologieiIn sulfurilor
N sunt prezente. acest caz:;;i compozitia care
elementele chimica contine
fixeaza min.
N trebuie
A
b
C se
d opt.vedea
Valoarea
Pentru optiunea
= metoda
maxima
produsele 27. continutul
la alegerea
pentru
lungi producatorului;
azot nu max. de FN
se aplica = nucompozitia
Sdaca
poate se ad mite cu
fi crescut otel0,010%
necalmat
c~imica contine (a0sevaloare
pentru vedea minima
6.2.2). prelucrabilitatii
imbunatatirea totala a AI de

19
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 5 • Compozitia chimica la analiza pe prod us bazata pe Tahelul 3 a

-- d-max.
A sepvedea
Metoda max.
I 80,055
8imbolizare
de 0,055
7.2.%% FN
N %
1.0060
0,014I
1.0035
1.0050
EN
1.007010027-2
opt.
c
:;;iEN 10027-1 CR 10260 / I Conform
8185

.•...

oN
.•...

M
o
- N
o
<i opt. = metoda la alegerea produc atorului; FN = nu se admite oiel necalmat (a se vedea 6.2.2).
u
i= Pentru produse lungi coniinutul max. de S poate fi crescut cu 0,010 % pentru imbunatatirea
<C
::2: prelucrabilitatii prin acord daca oielul este tratat pentru modificarea morfologiei sulfurilor :;;i compozitia
o
z chimica contine min. 0,0020 % Ca.
w
u
rn A se vedea optiunea 27
w
.~.
s:::
Valoarea maxima pentru azot nu se aplica daca compozitia chimica coniine un coniinut total minim de AI
I1l de 0,015 % sau daca alte elemente care fixeaza N sunt prezente. in acest caz elementele care fixeaza N
E trebuie mentionate in documentul de inspectie
o
0::
s:::

:s
Q)
•...
I1l
N
:s
•...
I1l
-0

-s:::
I1l

rn
Q)
-0

;;
I1l

I1l
'u
o
II)
<C

21
SR EN 10025-2:2004

Tabelul7 - Caracteristici mecanice la temperatura ambianta pentru produse plate §i lungi din marci de otel ~i calitati cu valori
pentru rupere la incovoiere prin §oc
430
510
360 - 680
- -550
...580
..
...510 -
...720
1.0596
450
1.0145
275
355 -..600
-..700 a -
mm
>
>245
>
380
<;
<;80
<;200
<;250
225
175
215
430
225
235
185
265
345
510
335
43016
325
285
315
390
41063
200
250
40
150
80
<;63
100
215100
Simbolizare
<;400'
<;150
265
360
195
165
255
205
295
275 10117
> <;
<..580 235
1.0577
EN
...680
...510530
>
1.0114
450
1.0044
330
410
380
360
1.0038
1.0045
340100
150
Conform
3 350
11.0143
400
470
<;
1.0553 250
<;25016..
...540
510 600
..630
..540
360
..490
...630
..600
...560
...510
...480
430
38D..540
450 150
10027-2
...500
...490
540
...600
...600 ..680
...510
..580 Grosime nominala
,
bd
Valorile
Se
1 MPa
CR 10260
paralela
S235JR
aplica
Pentru
(I) cu
se numai
=lable, 3
400c
N/mm2
apliea
235benzi
1.0590
::>
275
355
direc\ia de
<;40
produselor
penlru
~i <;100
produsele
lunqi. cuplale.
plalbande
laminare.
la\imi ::> Limilamm
600 de valorile
eurgere se
Rezisten\a
minima
apliea ReH
la Ir~e\iunepenlru MPa
Rm a direC\ia Iransversala (I) pe sensul de laminare. Penlru loale celelalle produse valorile se aplica pentru direc\ia

..-
..-
C
N
cN
M

c
<i.
u
i=
«
::2:

zow
u
en
w
III
"c
III
E
o
a:
!:
"0
Q)
•..
III
.!::!
"0
•..
III
"0
-!:
III
en
(continua)

Q)
"0
III
:;:::
III 23
"u
o
Ul
«
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 8 - Caracteristici mecanice la temperatura ambianta pentru produse plate §i lungi din marci de otel tara valori pentru
rupere la incovoiere prin §oc

a mm
>>
175
355
285
145
315
255
265
Pentru
1 MPa
Aceste >
:<:10016
>155
295
:<:63
310
275:<:
40
200
80
165
265
2452
63150
100
:<:250
:<:80
345
690
490
590
225
325
295 00
...
:<:150
335
305
305
235
275 >
<;>
Simbolizare
=table,>
...900
... 650
640
270
670
...770 100
13280
:<:150
450
550
470
440
oteluri 150
Conform
:<:250
540
290
570 185
1.0035
:<:16
660 ...
.....
EN
3295
335
360 510
710
.490
...710
benzi
N/mm2.nu 500
830
830
610
1.0060c
1.0070c
1.0050c 10027-2
610 ~i :<:40
sunt :<:100 Limita
folosite In Rezistenta
platbande cu la1imi
mod ;> la
normal 600 de mm
curgere
tractiune
pentru Rmminima
valorile
profile Grosime
se ReH nominala
aplica
'aU,MPab'
corniere pentru directia
~i profilate transversala (t) pe directia de laminare. Pentru toate celelalte produse
,

CR 10260
c valorile
S185 se aplica pentru direc1ia paralela (I) cu direc\ia de laminare.

.•....

o
.•....

N
o
(;)

N
o
<f.
o
i=
<l:
:!:
zow (continua)
o
Cf)
w
.!i
I::
n:s

E
o
0::
I::
"C
<Il
...
n:s

.~
"C
...
n:s
"C

- I::
n:s

Cf)
<Il
"C
n:s
+-
n:s
25
T.i
otIl
<l:
SR EN 10025-2:2004

Tabelul12 - Valori minime recomandate ale razei de indoire pentru indoirea la rece a produselor plate

Simbolizare
>4
68
1012
40
0:
560
25
50
0:8
0:6
<;7
0:4
>7
>0:
0:20
<;14
<;18
s:25
>5
>6
20
10
16
1 60
55
75
>
>18
20
12
25
6
45
1
828
70
36
75
50
4
63
90
32
0 4
>10
>3
3
2
65
5
20
8<;5 3<;3
s:30
>25
16
80 16
82
10
12
20
14
0:2,5
2,5 2,5 tI directia
1.0122
10119
1.0115
1.0142
1.0140 Directia
pe10027-2
Conform
1.0128
1.0554
1.0579
1.0594 > laminare.
1 un unghiuri
>
t:Valorile 1,5
2,5
1,6
transversalsuntEN
1

aplicabile de
pentru
0: 1,5 Valorideminime
Tndoirerecomandate
s: 900• ale razei de Tndoire U pentru grosimi nominale Tnmm
S235J2C
S275J2C
S355K2C CR 10260
a
I: paralel cu direc~ia de laminare.
b S235JRC

•...
•...
oN
M
o
N
o
<1.-
u
~
<I.
::IE

zwo
u
If)
w
.~
!:
t1l
E
o
0::
!:
:a
Q)
•..
t1l
N
:a
•..
t1l
"C
!:
-CO

If)
Q)
"C
CO
;:;
t1l
'0 29
o
III
<I.
SR EN 10025-2:2004

Anexa A
(informativa)
Lista simbolizarilor anterioare corespondente

Tabelul A.1 - Lista simbolizarilor anterioare

Simbolizare
1.0114
360
NS a1.0117
1.0070
conform
a1.0596
1.0037
Fe1.0060
310-0
510 24-2
1.0144
S235JRG2
1.0038
1.0038
1.0044
430
1.0045
36002
1.0035
1.0553
UNEE
NBN 24-3
S235JO
10117 BFN
BFU
12
S235J2G4
St320
conform
NF
Marea
S1490
10595
1.0570
1.0050
490-2
1.0116
1.0145
1.0070
690-2
590-2
510002
S355K2G4
1.0596 ~
1.0145
S355JR
1.0035
S355JO
1.0577
SI
conform
M 3600
Brilanie
UNI7070RSt
1.0045
1.0044
28-4
S275JR
S1430
Fe28-2
B
1.0553
1.0143
28-3
36-3
50C
S275JO
C
S355J2G4
1.0577
Suedia510
conform
11alia 122
S137-2
S185
simbolizarii
3116
1.0590
24-4
E295
02
1.0060 NP
123
Germania
conform
Franla
36-080
5000
S275J2G4
1.0050
St690 01
E360
E335 37-3
153
S144-3
St33
143
142
Fe
B
D
124
A21-101
A SI
S144-2
430
conform
B35-501
001
S170-2
S160-2 690-2
--conform
Fe 590-2
490-2
1729
37-2
B 360-B
NS
310-0
430-0
430-B
simbolizarea
EN
Conform
conform
52-310025:1990 14 14-01
~E
~
IA ~
IA
fAE
iAE
IAE
fAiA
AE
/A
AE 1.0036
1.0143
SS 50
33
235-B
255-0
235-0
490-2
235-C
255-C
Spania60-2
255-B
355-C
355
Belgia
Fe USt
360
430
Austria
4300
360
14
St
Norvegia
355-B
590-2
1430 C
1311-00
S235J2G3
1412-00
510
3201300-00
S355J2G3320
590
5100
690
1550-00
355-0
690-2
50-2
1s1590
1400
70-2
140C
143C
275 490
14
1.0114
143B
2350
235 CB
0
B
0 C
44-3
0
urmala
50-2 ~N
Portugalia
14-00
165000
165500
B-FN
C
500
U140B
A310-0
A
fa.
12
de
590
490
690 120
RSt
36-2
EConform
36-4 360
AE
Fe Fe
0lN17100
S355K2G3 Fe B
360numerice
51O-B
235
360-0
510-C
510-0
360-C
430-C B numerica
1312-00
B-FU a o\elului Fe USt
a o\elului 55C
510-00
360 B Simbolizarea echivalenla anterioara in
SI 430
360 CE iAE 355-00

..-
..-
oN
M
o
N
o
<i
t)
~
:iE

zow
t)
en
w
ti
c:
III
E
o
a::
c:
"0
Cll
•...
III
.~
"0
•...
III
"0
-c:
III
en
Cll
"0
<II
:;::;
<II

'(3
31
o
II)
<C
SR EN 10025-2:2004

Bibliografie

[1] EN ISO 1461, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods (ISO 1461:1999).

[2] EN ISO 14713, Protection against corrosion of iron and steel structures - Zinc and aluminium
coatings - Guidelines (ISO 14713:1999).

[3] ECSC IC 2 (1983)2), Weldable fine-grained structural steels - Recommendations for


processing, in particular for welding .

•..
oN•..
M
_ 0
N
o
<i
u
i=
«
:!:
o
z
w
u
en
w
.!i
c:
«:l
E
o
a::
c:
"l;l
~
«:l
.!:!
"l;l
•...
«:l
"l;l

-c:
«:l

en
Ql
"l;l
l\l
.::
«:l
'13
o
«III

2) Pana la transformarea ECSC IC 2 Tn Raport Tehnic CEN, poate fi implementat sau sa se faca referlre la
standardul national corespunzator, a caror Iista este data in anexa B din acest document.
33
SR EN 10025-2:2004

EN 100341993 lOT SR EN 10034: 1995


Profile I ~i H de otel pentru constructii. Tolerante de forma
lii la dimensiuni
EN 10048:1996 lOT SR EN 10048: 1998
Banda Tngusta de otel laminata la cald. Toleranta la
dimensiuni ~i la forma
EN 10051:1991+A1:1997 lOT SR EN 10051+A1 :2000
Table, benzi late ~i benzi late fa~iate laminate continuu la
cald, din oteluri aliate ~i nealiate. Tolerante la dimensiuni ~i
de forma
EN 10055: 1995 lOT SR EN 10055:2000
Profile T cu aripi egale ~i cu muchii rotunjite laminate la cald
din ote!. Oimensiuni ~i tolerante la forma ~i la dimensiuni
.•... EN 10056-1:1998 lOT SR EN 10056-1 :2000
oN
.•...

Corniere cu aripi egale !,'i inegale din otel pentru constructii.


M
o Partea 1: Oimensiuni
N
o EN 10056-2: 1993 lOT SR EN 10056-2: 1996
<
u Corniere cu aripi egale !,'i cu aripi neegale de otel pentru
i= constructii. Partea 2: Tolerante de forma ~i la dimensiuni
<l:
::ii: EN 10058:2003 lOT SR EN 10058:2004
oz
w Otel lat laminat la cald pentru utilizari generale. Oimensiuni
u(/) !,'itolerante la dimensiuni ~i la forma
w EN 10059:2003 lOT SR EN 10059:2004
Ii
'1:
ell
Otel patrat laminat la cald pentru utilizari generale.
E Oimensiuni !,'itolerante la dimensiuni !,'i la forma
o
0:.: EN 10060:2003 lOT SR EN 10060:2004
c
'6 0tel rotund laminat la cald pentru utilizari generale.
Q.)
•..
ell
Oimensiuni !,'itolerante la dimensiuni ~i la forma
N
'6•.. EN 10061 :2003 lOT SR EN 10061 :2004
ell
"C 0tel hexagonal laminat la cald pentru utilizari generale.
C
ell
.•..
Oimensiuni !,'itolerante la dimensiuni !,'i la forma
(/)
<ll
EN 10067:1996 lOT SR EN 10067:1999
"C
~ Otel lat cu bulb laminat la cald. Oimensiuni !,'i tolerante la
;:;
ell forma, la dimensiuni !,'ila masa
'(3
o
IJl
EN 10162:2003 lOT SR EN 10162:2003
<l:
Profile de otel formate la rece. Conditii tehnice de livrare.
Tolerante la sectiuni transversale !,'i la dimensiuni
EN 10279:2000 lOT SR EN 10279:2002
Profile U de otel laminat la cald. Tolerante la forma,
dimensiuni ~i la masa
EN 10160:1999 lOT SR EN 10160:2001
Examinarea ultrasonica a produselor plate de otel cu
grosime egala sau mai mare de 6 mm (Metoda prin reflexie)
EN 10306:2002 lOT SR EN 10306:2002
Otel !,'i fonta. Examinare ultrasonica pentru profile I cu talpi
late !,'i paralele I cu tal pi paralele
EN 10308:2001 lOT SR EN 10308:2002
Examinari nedistructive. Examinare ultrasonica a barelor de
otel

35
(pagina alba)

.•...

oN
.•...

M
o
N-
o
<i
u
i=
cd:
::!!:
oz
w
U
tJ)
w
.~
l::
(\l
E
o
c::
l::
'5
E
(\l
.!::!
"'C
•...
(\l
"'C

-l::
(\l
tJ)
Ql
"'C
(\l
••
(\l
·0
o
tIJ
cd:
Standardul european EN 10025-2:2004 a fost acceptat ca standard roman de catre comitetul tehnic
CT 42 Oteluri ~i feroaliaje.

Membrii comitetului tehnic CT 42 care au verificat versiunea romana a standardului european


EN 10025-2:2004.

Pre?edinte CT 42 ASRO
ICEM
Mircea
Camelia
:?tefan
Luigi SA
Cristina Dobrescu
Anca
Ene
Stan Moldoveanu
Negrila

rgovi?te

•...
o•...
N
M
o
N
o
~ Standardul a fost tradus de dna Cristina Anca Moldoveanu de la ICEM SA
i=
<I:
==
o
z
w
U
(J)
w
cO
'c
ell
E
o
0::
c
:c
ClI
•..
ell
.~
"'C
•..
ell
"'C
C
ell
.•...
(J)
ClI
"'C
Cll
+::
ell
'0
o
VI
<I:

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.


Utilizatorii standardului sunt raspunzatori de aplicarea corecta a acestuia.

Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt Tn posesia ultimei editii ~i a
tuturor modificarilor.

Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate Tn Catalogul Standardelor Rom{me ?i Tn


Buletinul Standardizarii.
SR EN 10025-2:2004

EN ISO 643:2003 lOT SR EN ISO 643:2003


0te1uri. Determinarea micrografica a marimii grauntelui
aparent

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaza standardele europene sau internationale la care se
face referire (respectiv standardele romane identice cu acestea).

Simbolul gradului de echivalenta (lOT - identic), conform SR 10000-8 .

.•....

oN
.•....

M
o
N
o
<i.
u
i=
«
:i!i
o
z
w
U
en
w
.!§
c:
ell
E
o
0::
c:
"0
III
•...
ell
N
:c
•...
ell
"0
-c:
ell

en
Cl.)

"0
ell
:;::
ro
"u
oVI
«

36
SR EN 10025-2:2004

Anexa nationala NA
(infor~ativa )

Corespondenta dintre standardele citate la referinle §i standardele romane

Corespondenta dintre standardele europene §i standardele internationale citate la referinte §i


standardele romane este urmatoarea:

EN 1011-2:2009 lOT SR EN 1011-1:2009


Sudare. Recomandari pentru sudarea materialelor. Partea
1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric
EN 10020:2000 lOT SR EN 10020:2003

.•..
Oefinirea §i clasificarea marcilor de 0tel
.•..
oN EN 10025-1 :2004 lOT SR EN 10025-1 :2005
M Produse laminate la cald din ote1uri pentru constructii.
o
N
o Partea 1: Conditii tehnice generale de Iivrare
<i EN 10027-1:2005 lOT SR EN 10027-1 :2006
u Sisteme de simbolizare a 0telurilor. Partea 1: Simbolizarea
i=
<C alfa numerica
~
o
z EN 10027-2:1992 lOT SR EN 10027-2:1996
w
U Sisteme de simbolizare pentru oteluri. Partea 2: Sistemul
en numeric
w
EN 10163-1 :2004 lOT SR EN 10163-1:2005
l:nl
.!i

E Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor,


o platbenzilor §i profilelor de otel laminate la cald. Partea 1:
e:::
l: Conditii generale
:c
CIl
EN 10163-2:2004 lOT SREN 10163-2:2005
•..
nl
.!:! Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor,
"'C
•..
nl
platbenzilor §i profilelor de otel laminate la cald. Partea 2:
l:nl
"'C Table §i platbenzi
-
en
EN 10163-3:2004 lOT SR EN 10163-3:2005
CIl
"'C Conditii de livrare privind starea suprafetei tablelor,
nl
•• platbenzilor §i profilelor de otel laminate la cald. Partea 3:
nl Profile
·u
o
IJl EN 10164:2004 lOT SR EN 10164:2005
<C
0teluri de constructii cu caracteristici de deformare
Tmbunatatite pe directie perpendiculara pe suprafata
produsului. Conditii tehnice de livrare
EN 10221:1995 lOT SR EN 10221:1997
Clase de calitate pentru suprafata barelor §i sarmelor
semifabricat laminate la cald. Conditii tehnice de livrare
EN 10017:2004 lOT SR EN 10017:2005
Sarme laminate din otel nealiat destinate trefilarii §i/sau
laminarii la rece. Oimensiuni §i tolerante
EN 10024:1995 lOT SR EN 10024: 1998
Profile I cu aripi Tnclinate laminate la cald. Tolerante la
forma §i la dimensiuni
EN 10029: 1991 lOT SR EN 10029:1995
Table de otel laminate la cald, cu groslml mai mari sau
egale cu 3 mm. Tolerante la dimensiuni, de forma §i la
masa

34
SR EN 10025-2:2004

Anexa 8
(informativa)
Lista standardelor nationale corespondente cu EURONORM de referinta

Pana la transformarea urmatoarelor EURONORM in standarde europene, ele pot fi implementate, fie se face referire la standarde nation ale corespondente
enumerate Tn tabelul B.1.

NOTA - Standardele enumerate in tabelul B.1 nu sunt supuse sa fie strict identice chiar daca trateaza acelea~i subiecte.

Tabelul B.1 - EURONORM ~i standardele nationale corespondente

EURONORM1907-- - - -
- Marea
NSUNE -NBN - -
SS 36-525
NP-2116
M212740
NF
Italia
NBN
Austria
36-526 BS
UNI-EU
NP-2117NP-338
3262
36-527 A4
UNI5397
UNI5398
Suedia
D
212750
Portugalia
Norvegia DIN
Belgia IN 24-204
45
533
633
Frania
SEW 54
205
45201
1025
088MT23260BS 4
T5 UNE
UNE 36-529
36-528
BS 5135 NSSS
Standardele nationale 1908
064025
corespondente inSS 212751
.,.... Spania
NFSS
A 45
21 007
2752
.,....
I:)
N
M
I:)
N
I:)
<i
u
i=
«
:E
oz
w
uen
w
.!i
l:
lIS
E
o
!x:
l:
:c
CI)
"-
lIS
N
:c
"-
lIS
"0
-l:
en
lIS

CI)
"0
lIS
:p
lIS
·0 32
o
III
«
SR EN 10025-2:2004

Tabelul13 - Laminarea la rece a produselor plate

Simbolizare
4<t<;6
t Valorile sunt1,5 EN
6tConform
1.0142
1aplicabile
1,5t 1,5 10027-2
1.0119
1.0579
t1
1.0128
1.0594
1.0140
1.0122
<t:-:;
1.0554
1.0115 t4pentru
t::s: 8Valori unghiuri
minims recomandate ale razei de indoire pentru
de indoire:-:; 90°. a
S355J2C
S275JOC
S235JOC
~i CR 10260 grosimi nominale (t) in mm
a
S275JRC
S355JOC S235JRC

.•...

o
.•...

N
M
o
N
o
<i
u
i=
<I:
:i
o
z
w
u
II)
w
.!i
c:
ell
E
o
~
c:
:c
Q)
•...
ell
-~
"0
•...
ell
"0
c:
ell
•..
II)
Q)
"0
ell
~ ell
"u
o
Vl
<I:

30
SR EN 10025-2:2004

Tabelul10 - Caracteristici tehnologice pentru produse plate !?ilungi ale marcilor de otel !?ia
calihi~ilorcu valori pentru rupere la incovoiere prin ~oc

x-xxrece Conform
rece
Simbolizare1.0594
10128
1.0142
1.0119
1.0140
1.0579
1.0122
1.0554
1.0551
1.0115
EN x-
Indoire
rece la
Laminare
Tragere la10027-2
la Potrivit pentru
CR 10260
S235JRC

.•...

oN
.•...

M
o
N
o
<l
u
i=
<I:
:E Tabelul11 - Caracteristici tehnologice pentru produse plate ~i lungi ale marcilor de otel fara
oz valori pentru rupere la incovoiere prin §oc
w
urJ)
w EN
Simbolizare 10027-2
Conform
1.0633
1.0543
1.0533
x Potrivit pentru
EN 10027-1
9i CR 10260
tragere la rece
Conform
E360GC
E335GC
ro-
E295GC
'2
ctl
E
o
0::
t:
:g
Q)
...
ctl
N
:g
...
ctl
"0
-t:
ctl

rJ)
Q)
"0
.!!!
16
'(3
o
«lfj

28
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 8 - (sf8r~it)
II
Simbolizare
>10
9
512
13
7
10
4
112
>14
8
10
8
6
5
9
>
19
13
17
15
117
12
11
9
6
20
18
14
16
16
14
15
13 1
8>138
14
40
63
<3
10
>2
10
116
100
1548150EN
63
12
01,5
10
2,5
40 3250
1002 Conform
150
2,5 10027-2
1.0035
1.0070c
1.0060c
1.0050c Amplasarea 1 Alungirea mm
Grosime
1,5 5,65 nominala
=procentuala
~So %U,
minima dupa rupere direc~ia
Aceste
Pentru<;
:<; ;:>
:<;
:<;
o~eluri
table,
:<;:<;
:<;
nu sunt;;i
benzi folosite
:<;
Tnmod
platbande cu normal
lalimi
:<;
;:>Lo pentru
600 mm profile
valorile corniere ;;i pentru
se aplica profilate.
a transversala 14(t) pe direc~ia de laminare. Pentru t03te
nala
vetelor aLo = 80 mm c CR 10260
eelelalte prod use valorile se apliea pentruI diree~ia paralela (I) eu direc~ia de laminare.
I

~
~
oN
M
o
N
o
<t.~
u
i=
<t.
~
oz
w
uen
w
.~
t:
III
E
o
0::
t:
"C
Q)
•...
III
.!::!
"C
•...
III
"C

-t:
III
en
Q)
"C
.!!!
1U
'(3
26
oIII
<C
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 7 - Caracteristici mecanice la temperatura ambianta pentru produse plate ~i lungi din marci de o~el~i calita~icu valori
pentru rupere la incovoiere prin ~oc (sfar~it)
- - -----17 -17 (I ;;i t)
>
15
14
13
16 1
16
2119
16
<3
s;2
15
14
1819
17
19 s;63
12
17
19
Simbolizare
19
20
18
2126
2018
24
22
17
>2 15
14
17
18
21
22
25
24
>100
23
13
20 s;400
250
150 1.0596t
1.0145t
1.0577
EN
1.0553
1.0114
Conform
1.004510027-2
t 600 Lamm
,

1 >
>
SeMPa
S;
Valorile
Pentru
S; S;
aplica
?> >
2,5
18
17
21
S;
S; >
63
1,5100
3
250c
40
se(I 1.0038
1.0044
1.0143
:?it)
;;i1.0590
1(I:?i
numai
=table, t)benzi
N/mm2
aplica
1 I Amplasarea
produselor
pentru 1
lungi. eu
produsele
S;
~i platbande 1,5 Alungirea
plate.
S; latimi
?>
Grosime
mm nominala
=proeentuala
5,65~So
valorile %minima
se apliea dupa
pentrurupere
direetia
a transversala (t) pe sensu de laminare.
1
numai
Pentru toatepentru J2
eelelalte
0 mm bcc :;;iK2 valorile se apliea pentru direetia paralela (I) eu directia de laminare.
produse
S275JR

•...
•...
oN
M
o
N
o
ci
o
i=
<C
~
o
z
w
oen
w
.~
l:
I1l
E
o
0::
l:
:c
Q)
...
I1l
.~
"0
...
I1l
"0
-l:
l1l

en
Q)
"0
l1l
+:
l1l
24
'u
ot/I
<C
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 6 - CEV maxim bazat pe analiza chimica pe o~ellichid a


- - Metoda
- 0,40 de ::;30
Se aplica
Pentru >
::; >
>0,4ge
40
150
0,40
150
0,44
::;400
0,42
0,47
0,38
0,49
<;0,47
0,40
0,35
0,491.0145
1.0596
1.0117
-30
1.0143
1.0044
1.0577
1.0045
1.0114
1.0038
1.0553
Conform
EN
0,35
0,45
0,47
0,40 10027-2
>produselor
250 FF
FN
1.0590 0,49
lungi cu maximum 0,54 <; 40
CEV.
dezoxidareb FN = Simbolizare
nucre~terea
se numai
admite
CEV aptianala
produselor
otel
maxim alungi.
elementelor
necalmat
In % care
; FFgrosimea
pentru = atel influenteaza
complet calmat
naminala CEV sea vedea
(a use
a prod se
lor vedea 7.2.4
6.2.2)
In mm . ~i 7.2.5.
0,4ge
0,4ge
0,49c ebd CR 10260
S235JR

.•..
.•..
o
N
M
o
N
o
<f..-
(,)
1=
<f..
:::iE

o
z
w
(,)
en
w
,!§
c:
ell
E
o
a::
c:
'6
QI
"-
ell
. !::!
"0
"-
ell
"0
-c:
ell

en
QI
"0
ell
".;::l
ell
'(3
o
rJl
<f..

22
SR EN 10025-2:2004

Tabelul 4 • Compozitia chimica la analiza pe produs bazata pe Tabelul 2 a

A se 0,60
1,60
1,50
Simbolizare>%
Altele
Mn
Cu
%%S
P
%-e400
m
max.
dmax.
hmax.
max.
N
%
1,70 f -
>16
0,035
0,21
0,19
0,27 FF
Conform
1.0590
FN
1.0145
1.0596
10577
10117
1.0143
1.0045
1.0114
1.0038
EN
1.0044
1.0553
CTnin mm
10027-2 %max.
%SImax. Metoda
0:16
d
<; 40
=0,035
0,60
0,040
1,80
0,60
0,014
9vedea
0,23
0,19
0,24
0,23
0,23
0,027
0,27
0,25 7.2.
O\elul
Pentru 0,040
0,045
0,21'
0,045
0,21
0,19
0,24
0,040
0,60
0,24
Un apliea pentru
0,231
nominala
0,23'
con\inut
0,24
poate
marci
profilede grosimea
cueu
avea aun
produsului,
mai
potrivite
lungi
grosimemare
eon\lnut
pentru de
150
eon\inutul 0,45
nominala mm:
deformare
de Nb
max. % Co\el
max.
100
Pdepoate
laS 0,22
reee
0,06
mm determlna
%(a
poate seunvedea
con\inutul
%, 0 fragilitate
fimaximum.
fl%max. con\inut
erescut
de 7.4.2.2.3):
C de la
Vmari.
euchimlca
se0,015 cald
maximum
C
stabile:;;te Tntimpul
0,24
pentru.0,15
prln deformaril
max.
%:;;i untotal
Tmbunata\irea
acord.
%con\inut la cald.
con\inut de de
Ti maximum
prelucrabilita\ii 0,06
prln0,015
acord %.
%daca
orm , seS235JR
Im
90b
AA se
eh
,
J
CR
o\elul
Pentru
Se
FN
Daca
10260
nu
se
Valoarea grosimea
prod
estemin.
alternativ
Nvedea
fd trebuie
vedea
numai
se use
adauga
admite
maxima
tratat0,013
pentru
men\ionate
op\iunea
op\iunea
nominala
lungl
pentru
alte
o\el
elemente,
pentru
% AI
>
azot
modlficarea
30
con\inuturile
prod use
necalmat; ele
nu > = ==
mm:
lungi.
de
FF
se C ~i
trebuie
aplica
solubil saumorfologiei
27. Tn doeumentul de inspec\ie.
26.
0,24
Spot
daca eu
men\ionate
complet 0,005
calmat
compozi\ia
daea alte sulfurilor:;;i
elemente care
mal
Tndocumentul
(a
%
compozi\ia
vedea=
fixeaza chimica
%
de 6.2.2)
inspec\ie.
contine un
contine min.
N sunt prezente. 0,0020
Tn acest
minim
Ca.
caz%elementele
AI de
care fixeaza
sau

.,....

oN
.,....

M
o
N
o
<l
u
i=
<t
::iE
oz
w
U
(/')
w
.!i
c:
n:s
E
o
a::
c:
'5
Gl
...
n:s
N
'5
...
n:s
"'C

-c:
n:s

(/')
Gl
"t:l
n:s
:;:;
n:s
"u
otII
<t

20
SR EN 10025-2:2004

27) Pentru produsele lungi, continutul maxim de S poate fi crescut cu 0,015 % pentru a
imbunataV aptitudinea la prelucrare daca otelul este tratat pentru modificarea
morfologiei sulfurilor ~i compozitia chi mica prezinta un continut minim de Ca de
0,020 % (a se vedea tabelele 2 pana la 5);

28) Valorile minime ale incovoierii prin §oc trebuie indicate pentru produsele profilate care
au 0 grosime nominala > 100 mm (a se vedea tabelul 9).

Tabelul 2 - Compozilia chimica la analiza pe olellichid pentru produse plate §i lungi din marci
de olel §i calitali cu valori pentru rupere la incovoiere prin §oc a

---profile - - -
- sed0,55
1,50
1,40
max.
> max. m
hef 40' 10145 d
A Simbolizare
Altele
C
N
Mn
S
%9%
0,17
0,17
0,24
0,24
0,012
0,Q25
0,025
0,20
0,18
0,21
0,18
0,035
0,Q35
0,20
>16 uPpoate
1,60
vedea
0,030
0,24
1,70
0,55
0,20k
0,20J
Pentru
Pentru 0,55
0,18'
0,20'
0,22 1.0596
1.0117
1.0114
1.0038
10045
pentru FN
10553
1.0577
FF
10044
nominale
10143
C In
7.2.0,55
grosimi
Conform
1.0590
cu ~con\inut
Metoda
%max.
Si ale
max.
%
grosime ~40
16nominala
150 mm:
> max
100
C mm0,20con\inutul
max.
O\elul
Un
Se
FN
Dacacon\inut
0,22
pentru
aplica
=
Pentru
Valoarea nu
0,55se marei de
produseavea
potrivite
-produselor
grosimea
se
prodnumai
EN
adauga
use
maxima Cu
1,50
un
mai
lungi
pentru pentru
nominala
in
10027-2
admite lungi
alte mm
o\el mare
prod de
deformare
eon\inutulde
> use
elemente, 30
necalmat;
conlinuturile
pentru azot nu0,40
Nb
max.
mm: %
lungi.
FF
elede =CPde poate
la=0,22
o\el
trebuie
se =$i
aplica Sreee
0,05
Spot %
determina
%%,
(a
poate se
fiun
fi max
complet
men\ionate
daca cu In de
vedea
con\inut
ereseut
calmat
0,005
compozi\ia C
(aeu
se
documentul
% mai stabile$te
0 fragilitate
7.4.2.2.3):
de0,015
Vmari.
max.
la
vedea
chimica %C
cald prin
=0,13
0,22
6.2.2).
decontine
inspeclie. acord.
in timpul
pentru% %
un $icon\inut
max.
undeformarii
con\inut
Imbunata\ireat~tal de
la cald.
Ti max.
minim 0,05
preluerabilita\ii
de AI %.
deprin aeard
0,020 %
m
,kcb CR 10260
iAseseffixeaza
A
e,h
9
d vedea
N trebuie
dacaalternativ
sau o\elul
vedea op\iunea
S235JR
este
op\iunea 26.
min. men\ionate
tratat
27.
0,015pentru In documentul
% AImodificarea
solubil de alte
sau morfologiei
daca inspec\ie.
sulfurilor care
elemente $i compozi\ia
fixeaza Nchimica contine In
sunt prezente. min. 0,0020
acest % Ca.
caz elementele care

.•...

o
.•...

N
M
o
N
o
<i
u
i=
«:!!:
o
z
w
u
(/)
w
cO
'2
ell
E
o
c::
c:
:0
Ql
"-
ell
.!::!
"'C
"-
ell
"'C

-c:
ell

(/)
Ql
-0
ell
:;:;
ell
'0
o
«III

18
SR EN 10025-2:2004

10 Metode de incercare

10.1 Analiza chimica

Analiza chi mica trebuie sa fie conform EN 10025-1.

10.2 Incercari mecanice

Tncercarile mecanice trebuie realizate conform EN 10025-1.

10.3 Examinare ultrasonica

Examinarea ultrasonica trebuie realizate conform EN 10025-1.

10.4 Contraprobe

Contraprobele trebuie realizate conform EN 10025-1 .


•..
oN•..
M
o 11 Marcare, etichetare, ambalare
N
o
<i Marcarea, etichetarea §liambalarea trebuie sa fie conform EN 10025-1.
(,)
i=
<I:
:E A se vedea optiunea 10.
o
z
UJ
(,)
(f)
UJ 12 Reclamatii
m
e:
ctl Grice reclamatii trebuie tratate conform EN 10025-1.
E
o
0::
e:
"C 13 OPtiuni (a se vedea 5.2)
Ql
•..
ctl
.!::! Urmatoarele optiuni din EN 10025-1 se aplica:
"C
•..
ctl
"C

-e:
ctl

(f)
1) Procedeul de elaborare a calitatii de otel trebuie indicat (a se vedea 6.1);

Ql
-c
2) Analiza chimica pe produs trebuie efectuata, numarul de probe §li elementele de
ell determinat trebuie sa faca obiectul unui acord (a se vedea 7.2.2, 8.3.3 §i 8.4.2);
+:;
ctl
'(3
o 3) Caracteristicile de rupere la Tncovoiere prin §loc a calitatii JR trebuie verificate (a se
tIl
<I: vedea 7.3.2.2 §i 8.4.2);

4) Produsele din calitatea importanta trebuie sa satisfaca una din caracteristicile


Tmbunatatite perpendiculare la suprafata conform EN 10160 (a se vedea 7.6 §i 10.3);

5) Produsul trebuie sa fie apt sa satisfaca conditiile de acoperire (a se vedea 7.4.3);

6) Pentru produsele plate cu grosime ~ 6 mm, trebuie verificata absenta defectelor


interne conform EN 10150 (a se vedea 7.6 §li 10.3);

7) Pentru profilele H cu aripi paralele §i profilele IPE trebuie verificata absenta defectelor
interne conform EN 10306 (a se vedea 7.6 §i 10.3);

8) Pentru bare, absenta defectelor interne trebuie verificata conform EN 10308 (a se


vedea 7.6 9i 10.3);

9) Inspectia starii suprafetei ?i a dimensiunilor trebuie efectuata de cumparator Tn uzina


producatorului:

16
SR EN 10025-2:2004

8 Inspeclii

Produsele trebuie livrate cu inspectii ~i incercari specifice sau nespecifice pentru a indica
conformitatea cu comanda ~i cu acest document (a se vedea 5.1).

8.2 Tipul inspectiei ~i a documentului de inspec1ie

Tipul inspectiei ~i tipul documentului de inspectie trebuie sa fie conform standardului EN 10025-1.

A se vedea optiunea 9.

Suplimentar la conditiile din EN 10025-1 produsele din otelul S185 trebuie supuse numai inspectiei ~i
fncercarii nespecifice ~i trebuie furnizat numai un certificat de conformitate cu comanda daca s-a
specificat la momentul comandarii.
•...
•...
<:>
A se vedea oPtiunea 23 .
N
M
<:>
N 8.3 Frecventa incerdirilor
<:>

<i 8.3.1 Prelevarea probelor


U
i=
<l:
:E
8.3.1.1 Verificarea caracteristicilor mecanice trebuie efectuate:
o
z
w - pe ~arja sau pe lot, conform specificatiilor formulate la momentul comandarii pentru calitatea JR 9i
u
(J) marcile de oteluri E295, E335 ~i E360;
w
.!!!
r:: a se vedea optiunea 24.
ell
E
o - pe 9arja pentru calitatile JO, J2 ~i K2.
0:::
r::
:c
Ql 8.3.1.2 Daca s-a precizat la momentul comandarii ca prelevarea sa se faca pe lot, producatorul poate
•...
ell substitui efectuarea prelevarii cu una pe §arja, daca produsele se livreaza pe 9arja .
.!::!
"0
•...
ell
"0 8.3.2 Unitatea de incercare
-r::
ell

(J) 8.3.2.1 Unitatea de fncercare trebuie sa contina prod use de aceea§i forma, marca, calitate §i stare de
Ql
"0 livrare, situate fn aceea§i gama de grosime ca cele precizate fn tabelul 7, fn ceea ce prive§te limita de
.!2 curgere ~i trebuie sa fie:
10
"(3
o
t/) - pe lot 20 tone sau parte din aceasta;
<l:

- pe 9arja 40 tone sau parte din aceasta;

60 tone sau parte din aceasta pentru profile grele cu masa > 100 kg/m;

80 tone sau parte din aceasta pentru toate profilele daca masa ~arjei depa§e§te 200
tone.

8.3.2.2 Daca s-a specificat la momentul comandarii, pentru produsele plate din calitatile J2 §i K2,
trebuie efectuate numai fncercarile de fncovoiere prin §oc sau fncercarea la fncovoiere prin 90C §i
fncercarea la tractiune pe fiecare tabla mama sau rulou mama.

A se vedea optiunea 13.

A se vedea optiunea 14.

8.3.3 Verificarea compozi1iei chimice

Verificarea compozitiei chimice trebuie sa fie conform EN 10025-1.


14
SR EN 10025-2:2004

7.4.2.2.2Aptitudinea la bordurare

Daca s-a specificat la comandare, tablele, benzile, platbandele §i laminatele (Ia~ime < 150 mm) cu
grosime nominala :5 30 mm trebuie sa fie apte la bordurare fara fisurare cu razele de curbura minime
precizate In tabelul12. Marcile §i calitaiile la care se aplica aceasta sunt precizate In tabelul10.

A se vedea op~iunea 11.

7.4.2.2.3 Laminare de profile

Daca s-a specificat la comandare, table, ~i benzi cu grosime nominala :::;8 mm trebuie sa fie apte
pentru producerea de profile prin laminare la rece (de exemplu conform EN 10162). Aceasta
aptitudine se aplica pentru razele de 'indoire indicate 'in tabelul 13. Marcile 9i calitatile la care se aplica
aceasta sunt precizate In tabelul 10.

A se vedea optiunea 12.

7.4.2.2.4Tragerea barelor

Daca s-a specificat la comandare, barele trebuie sa fie apte pentru tragere la rece. Marcile ~i calitatile
la care se aplica sunt precizate 'in tabelele 10 §i 11.

A se vedea optiunea 22.

7.4.3 Aptitudinea la acoperire electrochimica la cald cu zinc

Aptitudinea la acoperire electrochimica la cald cu zinc trebuie sa faca obiectul unui acord 'intre
producator §i cumparator.

Se stabile§te utilizarea EN ISO 1461 §i EN ISO 14713 pentru a stabili aceste condit" de acoperire.
Definitia claselor de aptitudini fondate pe limitarile compoziiiei chimice raportata 'in tabelul 1 se poate
utiliza cu titlu informativ.

Tabelul1 - Clase de aptitudini la acoperire electrochimica la cald cu zinc bazate pe analiza


chimica pe otellichid (cu titlu informativ)
-
0,035 -0,090
Glase $;
Si P- P$s$0,030
+$2,5
0,14 -Si s 0,25
0,35 Elemente,In % de masa
Si

Pentru clasa 1 valoarea maxima a carbonului echivalent din tabelul 6 trebuie crescuta cu 0,02. Pentru
c1asa 3 valoarea maxima a carbonului echivalent din tabelul 6 trebuie creseuta eu 0,01. Aceste
cre§teri se apliea pentru S275 §i S355 (a se vedea 7.2.5).

Ase vedea opiiunea 5.

NOTA - Se stabile$te sa se ia In considerare forma produsului, compoziiia baii de zinc, alte reglaje ale
tralamentului de acoperire la cald cu zinc :;;ialii faclori atunci cand se convine asupra tratamentuluide acoperire
electrochimicala cald cu zinc.

7.4.4 Aptitudinea la prelucrare

Toate marcile ?i calitatile de oiel se pot prelucra cu ajutorul opera~iilor obi§nuite.

NOTA - Datorita bunei duelilitaii a ealitaiilor JR, JO, J2 $i K2 pot aparea probleme la formarea $panului la
calitatea finita a suprafe\ei.In general, un eoniinut mai ridicat de S cre$te aptitudineala preluerare.Un tratament

12
SR EN 10025-2:2004

7.2.2 Limitele superioare care se aplica pentru analiza chimica pe produs sunt indicate Tntabelele 4
~i 5. Analiza chimica pe prod us se efectueaza Tn cazul In care aceasta este precizata la momentul
comandarii.

A se vedea optiunea 2.

7.2.3 Valorile maxi me ale carbonului echivalent pentru marcile S235, S275, 8355 ~i 8450 bazate pe
analiza chimica pe produs trebuie respectate ~i sunt indicate In tabelul 6. Pentru formula valorii
carbonului echivalent, a se vedea 7.2.3 din EN 10025-1 :2004.

7.2.4 Pentru toate calitatile marcilor 8235, 8275 ~i 8355 urmatoarea conditie suplimentara pentru
compozitia chimica trebuie sa faca obiectul unui acord la momentul comand~kii:

- Continutul de cupru cuprins Intre 0,25 % ~i 0,40 % la analiza chimica pe otellichid ~i Intre 0,20 % ~i
0,45 % la analiza chi mica pe prod us. Tn acest caz, valoarea maxima a carbonului echivalent indicata
In tabelul 6 trebuie majorata cu 0,02 %.

.•...•
A se vedea optiunea 20 .
oN
.•...•

M 7.2.5 Tn cazulln care marcile S275 ~i 8355 se livreaza cu un conti nut limitat pentru 8i pentru a fi
o apte, de exemplu la acoperire electrochimica la cald cu zinc, poate fi necesara cre~terea continutului
N
o altor elemente cum ar fi C sau Mn pentru atingerea caracteristicilor impuse pentru tractiune, valorile
<i.
u maxime ale carbonului echivalent din tabelul 6 trebuie majorate astfel:
i=
« - pentru Si 0,030 %, se majoreaza CEV cu 0,02 %;
:E :S
o
z
w
u
(J)
- pentru 8i :S 0,25 %, se majoreaza CEV cu 0,01 %.
w
.~
7.3 Caracteristici mecanice
c:
~
E
o 7.3.1 Generalitali
a::
c:
"C 7.3.1.1 Pentru produsele livrate dupa conditiile de inspeclie ~i Incercari conform articolelor 8, 9 ~i 10
III
•.. ~i In starea de livrare specificata la 6.3, caracteristicile mecanice trebuie sa fie conform valorilor
~
•!::! indicate In tabelele 7, 8 ~i 9.
"E
~
"C
7.3.1.2 Pentru produsele comandate §i livrate In stare normalizata sau laminate normalizant (a se
-c:
~
(J)
vedea6.3) caracteristicile mecanice trebuie sa satisfaca valorile din tabelele 7, 8 §i 9 In starea de
Cl) livrare normalizata sau normalizate prin tratament termic dupa livrare.
"C
~
:;::;
~ 7.3.1.3 Pentru produsele livrate brut laminat Inainte de a fi supuse unui tratament de normalizare
'u efectuat de cumparator, probele trebuie supuse unui tratament de normalizare daca s-a specificat la
oIII
« momentul comandarii. Valorile obtinute din probe normalizate trebuie sa satisfaca acest document.
Rezultatele trebuie raportate In documentul de inspectie.

NOTA - Rezultatele acestor Tncercari nu reprezinta caracteristicile produselor livrate, dar indica nivelul
caracteristicilor care pot fi oblinute printr-un tratament de normalizare corect.

7.3.1.4 Pentru produsele plate se aplica grosimea nominala. Pentru produse lungi cu sectiune
neregulata se ia In considerare grosimea nominala a partii piesei din care s-au prelevat epruvetele
(a se vedea anexa A din EN 10025-1 :2004).

7.3.2 Caracteristici la incovoiere prin l?oc

7.3.2.1 Verificarea valorii energiei la Incovoiere prin §oc se efectueaza conform EN 10025-1.

7.3.2.2 Caracteristicile de fncovoiere prin §oc a produselor de calitate JR nu se verifica decat daca se
specifica In eomanda.

A se vedea op1iunea 3

10
SR EN 10025-2:2004

Calitatile S8 disting prin valoarea specificata a energiei la rupere la Tncovoiere prin ~oc.

4.2 Simbolizare

4.2.1 Simbolizarea trebuie sa fie conform EN 10025-1.

NOTA - Pentru 0 lista a simbolizariloranterioare corespondente!?isimbolizarile anterioaredin EN 10025:1990~i


EN 10025:1990+A1:1993 a se vedea anexaA, tabelulA.1.

4.2.2 Simbolizarea consta din:

- numarul acestui standard european (EN 10025-2);

- simbolizarea alfanumerica sau numerica, simbolizarea este reprezentata prin:

- simbolul S (pentru oteluri de constructii metalice) sau E (pentru oteluri de constructii


mecanice);
.•..
.•..
o
N
- valoarea minima specificata a limitei de curgere pentru 0 grosime :5 16 mm, exprimata Tn
M Mpa1);
o
oN - daca este cazul, simbolizarea calitatii (a se vedea 4.1.2), fie valoarea specificata a energiei
<i.
u de rupere la Tncovoiere prin §oc;
~
«
::a: - daca este cazul, simbolul suplimentar C pentru aptitudinea la aplicatii speciale (a se vedea
o
z
w
tabelele 10,11,12 §i 13);
u
rn
w - indicatia ,,+N" sau ,,+AR" daca produsul este comandat §i livrat Tnstare ,,+N" sau Tnstare ,,+AR" (a se
.!f vedea 3.1, 3.2 ~i 6.3). Indicatia ,,+N" sau ,,+AR" trebuie adaugata §i la simbolizarea numerica .
!:
lC
E EXEMPLU - Oiel de construciii (S) eu 0 valoare minima speeifieata a limitei de eurgere de 355 MPa1) la
o temperaturaambianta :?i0 valoare minima a energieide Tneovoierela :?ocde 27 J la 0 °C (JO), apt la bordurarea
0::
!: la reee (C), stare de livrare laminat normalizantasau brut laminal.
"'0
cu
•..
lC Oiel EN 10025-2- S355JOC+N (sau +AR)
.!:!
"'0
•..
lC sau
"'0
!:
lC
.•..
rn Oiel EN 10025-2- 1.0554+N (sau +AR)
cu
"'0
.~
Cii
'(3 5 Informatii furnizate de cumpan3tor
ot/)
« 5.1 Informatii obligatorii

Informatiile furnizate de cumparator la momentul comandarii sunt specificate TnEN 10025-1.

Suplimentar la EN 10025-1, informatiile urmatoare trebuie furnizate de cumparator la momentul


comandarii:

a) In cazulln care produsele au fost supuse inspectiilor ~i Incercarilor specifice sau nespecifice ca ~i
tipul de document de inspectie solicitat (a se vedea 8.2);

b) in cazul Tncare verificarea caracteristicilor mecanice ale calitatii JR ~i a marcilor de otel E295, E335
~i E360 trebuie efectuate pe ~arja sau pe lot (a se vedea 8.3.1.1).

1) 1 MPa ~ 1 N/mm2
8
SR EN 10025-2:2004

EN 10163-3, Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and
sections - Part 3: Sections

EN 10164:2004, Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of
product - Technical delivery conditions

EN 10221, Surface quality classes for hot-rolled bars and rods - Technical delivery conditions.

CR 10260N1J, Designation systems for steels- Additional symbols.

2.2 Standarde dimensionale ,i tolerante (a se vedea 7.7.1)

EN 10017, Non-alloy steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances.

EN 10024, Hot rolled taper flange I sections - Tolerances on shape and dimensions.

EN 10029, Hot rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass .
.•..
.•..
oN EN 10034, Structural steel I and H sections - Tolerances on shape and dimensions.
M
o
N
o EN 10048, Hot rolled narrow steel strip - Tolerances on dimensions and shape.
<i:
u EN 10051, Continuously hot-rolled uncoated plate, sheet and strip of non-alloy and alloy steels -
i=
« Tolerances on dimensions and shape.
:iii:
o
z
w
EN 10055, Hot-rolled steel equal flange tees with radiused root and toes - Dimensions and tolerances
U on shape and dimensions.
CJ)
w
.!f
c:
EN 10056-1, Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions .
ra
E
o EN 10056-2, Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and
0:: dimensions.
c:
"'C
<l>
•.. EN 10058, Hot rolled flat steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and
ra
•!::! dimensions .
"'C
•..
ra
"'C
c: EN 10059, Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape
ra
and dimensions.
en
Q)
"'C
ra EN 10060, Hot rolled round steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape
••
Cll and dimensions .
'y
o
«l/I EN 10061, Hot rolled hexagon steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape
and dimensions.

EN 10067, Hot rolled bulb flats - Dimensions and tolerances on shape, dimensions and mass.

EN 10162, Cold rolled steel sections - Technical delivery conditions - Dimensional and cross-sectional
tolerances.

EN 10279, Hot rolled steel channels - Tolerances on shape and dimensions.

2.3 Standarde de incercari

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or greater than 6 mm (reflection
method).

N 1) NATA NATIONALA - Standard anulat


6
SR EN 10025-2:2004

Preambul

Acest document (EN 10025-2:2004) a fost elaborat de Comitetul Tehnic ECISS/TC 10 "Oteluri de
constructii - Marci ~i calitati" al carui secretariat este detinut de NEN.

Acest standard european trebuie sa primeasca statutul de standard na~ional, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, eel tarziu pana Tn mai 2005, iar toate standardele nationale In
contradic~ie trebuie anulate pana Tnmai 2005.

Acest document Tnloeuie§te EN 10025-2:1990 + A1:1993, Produse laminate la cald din o~el nealiat de
constructii. Conditii tehniee de livrare.

Titlurile celorlalte paril ale aeestui standard european sunt:

Partea 1 Conditii tehnice generale de livrare

Partea 2 Conditii tehnice de Iivrare pentru oteluri de constructii nealiate


.•..
.•..
oN Partea 3 Conditii tehnice de Iivrare pentru o~eluri de constructii sudabile cu granulatie fina in
stare normalizata/ laminare normalizata.
oM
N
o Partea 4 Conditii tehnice de Iivrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie fina
<i
u obtinute prin laminare termomecanica.
i=
« Partea 5
::!!:
Condi~ii tehnice de Iivrare pentru oteluri de constructii cu rezistenta imbunatatita la
o
z eoroziune atmosferica.
w
U
(J)
w Partea 6 Conditii tehnice de livrare pentru produse plate din otel cu limita de curgere ridicata in
.!i stare ealita ~i revenita .
t:
ctl
E Acest document a fost elaborat in cadrul unui mandat oferit CEN de catre Comisia Europeana §i
o
a:::
Asociatia Europeana a Liberului Schimb §i este suport la cerin~ele esentiale ale Directivei
.5 UE 89/106/EEC Prod use pentru constructii. Pentru rela~ia cu Directiva UE Produse pentru constructii,
"'C
Ql
•...
a se vedea anexa informativa ZA din acest EN 10025-1 :2004.
ctl
.~
"'C
•...
ctl
Tn conformitate cu Regulamentul Intern CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare din
"'C
t: urmatoarele tari sunt obligate sa aplice acest standard european: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca,
ctl
Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania,
(j)
Ql
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Siovacia,
"'C
ctl
Slovenia, Spania, Suedia §i Ungaria.
:;:;
ctl
'0
o
VI
<I:

4
SR EN 10025-2:2004

Cuprins

Pagina

Preambul .4
-
N
u0
•..
(ll
+:;
i=
"0
::!!:
en
.•..
M
w
"0
0::
c:
uN
0z
Cl
en•..
(ll
w
0E
<t.
'(3
Clc:
III
(ll
(ll
.!::!
(ll
c:
ell
<t.
.!f
<t."
6.3
4.1.1
5.1
4.2
7.1
7.4
6.1
7.3
1
7.2
7.4.3
7.3.3
7.3.2
5
7
7.4.1
6.2
7.4.2
7.3.1
5.2
6 Domeniu de aplicare 5
.•.. 38.3.1
8
28.3
4 .1
7.5.1
.1
4.1.1
7.5.4
7.5.2
7.5
7.7
7.6
7.5.3
2.3
2.2
7.4.4
8.2 Referin1e normative 5
Standarde generale 5
Standarde dimensionale 9i tolerante (a se vedea 7.7.1) 6
Standarde de Tncercari 6

Termeni ~i definitii 7
Clasificare ~i simbolizare 7
Clasificare 7

Principalele c1ase de calitate 7


Marci ~i calitati 7
Simbolizare 8

Informatii furnizate de cumparator 8


Informa1ii obligatorii 8
OP1iuni 9
Procedeu de fabrica1ie 9
Procedeu de elaborare a o1elului 9
Dezoxidare 9
Stare de livrare 9

Conditii 9
Generalitati 9
Compozitia chimica 9
Caracteristici mecanice 10

Generalitati 10
Caracteristici la Tncovoiere prin ~oc 10
Caracteristici Tmbunatatite de deformare perpendicular la suprafata 11
Caracteristici tehnologice 11
Sudabilitate 11
Aptitudinea la formare 11
Aptitudinea la acoperire electrochimica la cald cu zinc 12
Aptitudinea la prelucrare 12
Starea suprafetei 13
Banda 13
Table ~i platbande 13
Profile 13

Bare ~i sarme semifabricat 13


Calitate interna 13
Dimensiuni, toleranie la dimensiuni ~i forma, masa 13
Inspectii 14
Generalitati 14
Tipul inspectiei ~i a documentului de inspectie 14
Frecven1a Tncercarilor 14
Prelevarea probelor 14
2
Preambul national
,
Acest standard reprezinta versiunea romana a textului standardului european
EN 10025-2:2004. Standardul a fost tradus de ASRO, are acela~i statut ca ~i versiunile oficiale ~i a
fost publicat cu permisiunea CEN.

Acest standard reprezinta versiunea romana a textului In limba engleza a standardului european
EN 10025-2:2004.

Standardul SR EN 10025-2:2004 a fost aprobat la data de 12.11.2004 prin fila de confirmare care este
Inlocuita de prezenta traducere.

Acest standard specifica conditiile tehnice de livrare pentru produsele plate ~i lungi ~i semifabricate,
care sunt destinate a se transforma In produse plate §i lungi, din oteluri nealiate de calitate laminate la
cald.

Corespondenta dintre standardele europene la care se face referire §i standardele romane este
prezentata In anexa nationala NA.
.•..
.•..
Cl
N
M
Cl
--
N
Cl
<l
u
i=
<l::
:1i:
o
z
w
u
r.n
w
.~
c:
ell
E
o
0::
I:
:c
Ql
"-
ctl
.!::!
"0
"-
ell
"0
I:
ell

en
Ql
"0
ell
:;:::
ctl
'(j
o
(fl
<l::

S-ar putea să vă placă și