Sunteți pe pagina 1din 6

Grup Scoalr”C.

Cantacuzino”Baicoi Aprobat director,


Disciplina: Fizica
Profesor:Isabela Elena Ciurea
Clasa a VII-a
Nr. ore: 2 ore/sapt Avizat comisie metodica,
Programa nr. 5097/2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

AN SCOLAR 2010-2011
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săptă Obs.
învăţare alocate mâna
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Fenomene mecanice. Fenomene electrice şi 1
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor magnetice. Fenomene optice 13.09-
definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice,
proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii
17.09
impuse unor sisteme fizice Test iniţial 1
1.4 reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau
Recapitulare variaţii ale acestora determinate experimental
iniţială 1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin
studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi
(2ore) tehnicii
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter
teoretic sau aplicativ
3.3 stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi
conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline
de studiu
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate 20.09-
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în Mărimi scalare, mărimi vectoriale. Forţa – 2
24.09
activitatea practică, după criterii date
Interacţiunea 1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor
mărime vectorială
corpurilor definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, Interacţiunea. Efectele interacţiunii mecanice a 1
proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii
(16 ore) impuse unor sisteme fizice corpurilor
1.4 reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau
variaţii ale acestora determinate experimental Forţa. Unitate de măsură. Măsurarea forţei 1 27.09-
1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin 01.10
studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi Compunerea forţelor
tehnicii
2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe
Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre masă şi 1
baza observării acestora 04.10-
greutate
2.2 realizarea unor aplicaţii experimentale, individual 08.10
sau Probleme 1
în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date
2.3 utilizarea instrumentelor de măsură alese în vederea Lucrare de laborator – Dependenţa dintre 1
efectuării unor determinări cantitative deformare şi forţa deformatoare; reprezentare 11.10-
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor
15.10
fenomene mecanice grafică. Forţa elastică
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter Principiul acţiunii şi reacţiunii 1
teoretic sau aplicativ
3.3 stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi
Aplicaţii. Interacţiuni de contact: forţa de 1
conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline apăsare normală, forţa de frecare 18.10-
de studiu 22.10
4.1 utilizarea metodelor învăţate pentru înregistrarea Probleme 1
datelor experimentale
4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra Tensiunea în fir 1 15.10-
experimentelor efectuate 29.10
Probleme 1
4.3 formularea în scris a rezultatelor lucrărilor
experimentale sau a altor sarcini de investigare Presiunea 1 1-5.11
specifice fizicii 8.11-
5.1 aplicarea normelor de protecţie individuală în Probleme recapitulative 2
12.11
laboratorul de fizică şi în viaţa de zi cu zi
Evaluare 1
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Echilibrul de translaţie 1
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în 22-
activitatea practică, după criterii date
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor
Mecanisme simple 26.11
Echilibrul mecanic definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, Lucrare de laborator – Pârghia 1
al corpurilor proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii
impuse unor sisteme fizice Probleme 1 29.11-
(8 ore) 2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe 3.12
baza observării acestora Lucrare de laborator – Scripetele 1
2.2 realizarea unor aplicaţii experimentale, individual
sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date
2.4 elaborarea de experimente simple, în echipă sau Probleme 1 6.12-
individual, şi verificarea validităţii lor prin experiment 10.12
dirijat sau nedirijat
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor
Planul înclinat 1
fenomene mecanice
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate Probleme recapitulative 1
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter 13.12-
teoretic sau aplicativ Evaluare 1 17.10
3.3 stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi
conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline
de studiu
4.1 utilizarea metodelor învăţate pentru înregistrarea
datelor experimentale
4.3 formularea în scris a rezultatelor lucrărilor
experimentale sau a altor sarcini de investigare
specifice fizicii
5.1 aplicarea normelor de protecţie individuală în
laboratorul de fizică şi în viaţa de zi cu zi
5.2 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor
tehnologii
Recapitulare 1 20.12-
21.12
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Lucrul mecanic. Puterea mecanică 1 5-7.01
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în
activitatea practică, după criterii date
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor
Randamentul mecanic
definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice,
proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii Probleme 1
Lucrul mecanic impuse unor sisteme fizice 10.01-
1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin Energia cinetică 1 14.01
studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi
tehnicii Energia potenţială 1
2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe
Energia mecanică baza observării acestora
17.01-
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor Conservarea energiei mecanice 1 21.01
(8 ore) fenomene mecanice
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate Probleme 1
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter 24.01-
teoretic sau aplicativ Echilibrul mecanic şi energia potenţială 1 28.01
3.3 stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi
conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline
de studiu
5.2 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor
tehnologii
SEMESTRUL AL Probleme 2 7.02-
II-LEA 11.02

1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,


instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în
activitatea practică, după criterii date
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor
Lucrare de laborator - Reflexia luminii. Legile 1
definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice, reflexiei 14.02-
proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii 18.02
impuse unor sisteme fizice Probleme 1
ale acestora determinate experimental
1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin Oglinda plană. Construirea imaginii 1
Fenomene optice studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi 21.02-
tehnicii
2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe
Probleme 1 25.02
(10 ore) baza observării acestora
2.2 realizarea unor aplicaţii experimentale, individual Lucrare de laborator - Refracţia luminii 1 28.02-
sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date 04.03
2.4 elaborarea de experimente simple, în echipă sau Probleme 1
individual şi verificarea validităţii lor prin experiment
dirijat sau nedirijat Reflexia totală 1
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor
7.03-
fenomene mecanice
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate Dispersia luminii 1 11.03
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter
teoretic sau aplicativ Probleme recapitulative 1
4.1 utilizarea metodelor învăţate pentru înregistrarea 21.03-
datelor experimentale Evaluare 1 25.03
4.3 formularea în scris a rezultatelor lucrărilor
experimentale
sau a altor sarcini de investigare specifice fizicii
5.1 aplicarea normelor de protecţie individuală în
laboratorul
de fizică şi în viaţa de zi cu zi
5.2 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor
tehnologii
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Lucrare de laborator - Lentile 1
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în 28.03-
activitatea practică, după criterii date
1.3 identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor
Construcţii grafice de imagini în lentile 1 1.04
definitorii ale unor fenomene, mărimi caracteristice,
proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii Probleme 1
Instrumente optice impuse unor sisteme fizice 4-8.04
1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin Ochiul. Defecte de vedere 1
(8 ore) studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi
tehnicii Probleme 1
2.1 identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe
baza observării acestora
11.04-
2.2 realizarea unor aplicaţii experimentale, individual Lupa. Ochelarii 1 15.04
sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor Probleme recapitulative 1 26.04-
fenomene mecanice 29.04
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate Evaluare 1
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter 2-6.05
teoretic sau aplicativ
1
3.3 stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi
conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline
de studiu
5.2 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor
tehnologii
Sunetul 1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Surse sonore 1 9.05-
(4 ore) 1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în 13.05
activitatea practică, după criterii date
2.4 elaborarea de experimente simple, în echipă sau
Propagarea sunetului 1
individual, şi verificarea validităţii lor prin experiment
dirijat sau nedirijat Percepţia sunetului 1 16.05-
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate 20.05
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter Evaluare 1
teoretic sau aplicativ
4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra
experimentelor efectuate
1.1 clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice,
instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate Difuzia 1 23.05-
1.2 descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în 27.05
activitatea practică, după criterii date
1.5 realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin
Calorimetrie – căldura, temperatura. Coeficienţi 1
studiul fizicii în domeniul general al ştiinţelor şi calorici
tehnicii
Fenomene termice 2.2 realizarea unor aplicaţii experimentale, individual Probleme 1 30.05-
sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date 03.06
2.4 elaborarea de experimente simple, în echipă sau Combustibili 1
(8 ore) individual, şi verificarea validităţii lor prin experiment
dirijat sau nedirijat
3.1 compararea, clasificarea şi interpretarea unor
Probleme 1 6.06-
fenomene termice 10.06
3.2 utilizarea valorilor mărimilor determinate Motoare termice 1
experimental în rezolvarea de probleme cu caracter
teoretic sau aplicativ
4.2 formularea unor observaţii ştiinţifice asupra
experimentelor efectuate
4.3 formularea în scris a rezultatelor lucrărilor
experimentale sau a altor sarcini de investigare
specifice fizicii
5.1 aplicarea normelor de protecţie individuală în
laboratorul de fizică şi în viaţa de zi cu zi
5.2 argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor
tehnologii 13.06-
Recapitulare finala 2 17.06